You are on page 1of 3

SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.

HOÀ CHÍ MINH
Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017
Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong - Tp. Hoà Chí Minh
Khoùa thi ngaøy 08/04/2017

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN
Khối: 11 Môn: V¨n Thang Điểm 20

STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI
1 2583 Voõ Thi Thanh Xuaân Phöôùc Bình Bình Phöôùc 11.50 24 HCV
2 2480 Tröông Thi Thu Huyeàn Phöôùc Bình Bình Phöôùc 10.50 40 HCB
3 2504 Traàn Thi Hoa Nam Phöôùc Bình Bình Phöôùc 9.00 82 HCD
4 2500 Nguyeãn Thò AÙi Ly Buoân Ñoân Ñaék Laék 8.00 133
5 2508 Lyù Myõ Ngoïc Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 10.50 40 HCB
6 2519 Hoàng Thò Huyønh Nhö Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 9.00 82 HCD
7 2578 Toâ Thuïc Vy Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 8.00 133
8 2539 Nguyeãn Phöông Thaûo Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 11.00 32 HCB
9 2528 Nguyeãn Thò Phöôïng Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 10.50 40 HCB
10 2547 Nguyeãn Ngoïc Minh Thö Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 9.00 82 HCD
11 2558 Traàn Leâ Huyønh Trang Chuyeân Beán Tre Beán Tre 10.00 55 HCB
12 2562 Phaïm Huyønh Xuaân Truùc Chuyeân Beán Tre Beán Tre 9.00 82 HCD
13 2575 Leâ Thò Töôøng Vi Chuyeân Beán Tre Beán Tre 8.50 111
14 2435 Nguyeãn Haø Quyønh Anh Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 10.25 53 HCB
15 2515 Phaïm Thò Hoàng Nhi Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 9.50 72 HCD
16 2497 Tröông Thò Kieàu Loan Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 9.00 82 HCD
17 2436 Nguyeãn Tuaán Anh Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 8.00 133
18 2521 Nguyeãn Thò Tuyeát Nhung Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 7.00 148
19 2552 Nguyeãn Ngoïc Tieân Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 7.00 148
20 2493 Nguyeãn Traàn Thuøy Linh Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 12.00 21 HCV
21 2548 Nguyeãn Minh Anh Thö Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 9.00 82 HCD
22 2507 Voõ Phaïm Phöông Nghi Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 8.50 111
23 2567 Taàn Thò Hoaøng Uyeân Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 10.00 55 HCB
24 2568 Huyønh Traàn Nhaät Uyeân Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 9.00 82 HCD
25 2522 Hoaøng Hoàng Nhung Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 8.00 133
26 2546 Traàn Quan Thoaïi Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 8.50 111
27 2523 Nguyeãn Thò Caåm Nhung Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 8.50 111
28 2437 Cao Tuù Anh Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 8.50 111
29 2506 Nguyeãn Höõu Phuùc Ngaân Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 15.00 2 HCV
30 2511 Nguyeãn Tröôøng Baûo Ngoïc Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 13.50 7 HCV
31 2561 Ñoã Theá Thuøy Trang Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 13.50 7 HCV
32 2527 Nguyeãn Thaùi Thu Phöông Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 12.50 15 HCV
33 2574 Leâ Thò Khaùnh Vaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 11.50 24 HCV
34 2448 Leâ Thò Thanh Bình Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 9.00 82 HCD
35 2559 Ñaøo Mai Trang Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 11.50 24 HCV
36 2468 Voõ Gia Haân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 10.50 40 HCB
37 2516 Nguyeãn Toân Nöõ Ngoïc Nhi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 8.50 111
38 2465 Traàn Nguyeãn Sôn Giang Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 12.50 15 HCV
39 2571 Nguyeãn Minh Uyeân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 10.00 55 HCB
40 2442 Nguyeãn Huyønh Thuïc Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 9.50 72 HCD
41 2551 Nguyeãn Thò Thanh Thuøy Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 12.50 15 HCV
42 2459 Huyønh Phaïm Nguyeät Döông Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 12.00 21 HCV
43 2434 Vaên Nguyeãn Hoàng AÂn Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 10.50 40 HCB
44 2566 Leâ Thò Thu Tuyeát Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 13.00 10 HCV
45 2475 Tröông Thò Kieàu Hoa Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 11.00 32 HCB
46 2580 Nguyeãn Trang Haï Vy Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 12.50 15 HCV
47 2579 Vaên Thò Thaûo Vy Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 12.50 15 HCV

Saturday, April 08, 2017 Mẫu 3 Page 1 of 3

00 5 HCV 62 2517 Traàn Thò Ngoïc Nhi Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 8.00 55 HCB 57 2471 Voõ Thò Hieáu Haïnh Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 8.50 111 74 2524 Nguyeãn Thò Hoàng Nhung Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 8.HCM 11.00 55 HCB 54 2585 Vuõ Baûo Yeán Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 9.00 55 HCB 67 2510 Traàn Thò Myõ Ngoïc Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 10.50 40 HCB 96 2470 Chung Ngoïc Haân Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 9.00 55 HCB 66 2487 Ngoâ Hoaøi Linh Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 10.50 111 75 2438 Phan Thuaän Anh Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 15.00 55 HCB 56 2457 Nguyeãn Hoaøng Dung Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 10.50 142 100 2499 Nguyeãn Hoaøng Long Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 7.50 40 HCB 59 2509 Toâ Hoàng Ngoïc Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 9.00 32 HCB 91 2533 Leâ Thò Thu Söông Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 10.00 32 HCB 102 2502 Nguyeãn Ngoïc Hoaøn Myõ Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.50 24 HCV 53 2536 Nguyeãn Haø Thanh Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 10.00 82 HCD 103 2443 Leâ Minh Anh Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.00 10 HCV 81 2555 Tröông Myõ Traâm Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 11.00 133 94 2554 Leâ Ngoïc Lan Tieân Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 7.50 72 HCD 79 2518 Sôn Huyønh Nhu Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 8.50 111 98 2460 Nguyeãn Thò Duyeân Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 8.00 55 HCB 68 2582 Nguyeãn Thò Thuyù Vy Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 9.00 148 101 2549 Leâ Haø Minh Thö Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.00 32 HCB 82 2532 Leâ Thaùi Sôn Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 8.50 111 83 2560 Hoaøng Thò Ngoïc Trang Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 13.50 111 63 2534 Toâ Traàn Baêng Taâm Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 11.00 82 HCD 78 2563 Nguyeãn Thò Moäng Truùc Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 9.00 10 HCV 84 2476 Leâ Phaïm Phöông Hoa Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 9.50 111 51 2513 Nguyeãn Phaïm Thanh Nhaøn Chuyeân Long An Long An 8.50 72 HCD 97 2514 Ñoã Thò Laâm Nhaân Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 8.00 82 HCD 85 2494 Leâ Thò Quyønh Trang Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 8.50 111 89 2505 Traàn Thò Thu Ngaân Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 11.00 55 HCB 71 2556 Traàn Thieän Myõ Traân Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 5.50 111 58 2540 Nguyeãn Buøi Hoàng Thaûo Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 10.50 40 HCB 65 2525 Toâ Thò Nöõ Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 10.00 55 HCB 88 2433 Löông Baûo An Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 8.00 55 HCB 92 2472 Traàn Thò Haäu Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 9.25 53 HCB 70 2529 Leâ Thò Vuû Nhi Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 10.50 142 95 2537 Nguyeãn Thò Ngoïc Thanh Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 10.50 111 99 2512 Cao Vuõ Thanh Nguyeân Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 7.00 82 HCD Saturday.00 82 HCD 60 2541 Nguyeãn Thò Anh Thaûo Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 8.00 82 HCD 93 2553 Löông Huyønh Caåm Tieân Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 8.00 133 52 2467 Nguyeãn Haûi Haø Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 11.HCM 9.50 72 HCD 55 2581 Huyønh Minh Thuùy Vy Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 10.50 111 80 2469 Haøn Hieåu Haân Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 13.50 111 86 2451 Traàn Haø Baûo Chi Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 13.00 2 HCV 76 2485 Leâ Haûi Lam Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 10.00 10 HCV 87 2447 Voõ Phaïm Ngoïc Bích Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 10.50 72 HCD 69 2586 Nguyeãn Hoàng Yeán Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 10. April 08.50 24 HCV 90 2482 Nguyeãn Hoaøng Khang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 11.50 15 HCV 50 2545 Voõ Chaâu Quyønh Thô Chuyeân Long An Long An 8. 2017 Mẫu 3 Page 2 of 3 .00 55 HCB 77 2489 Leâ Thò Thuøy Linh Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 9.00 133 61 2452 Nguyeãn Thò Chieân Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 14.00 32 HCB 49 2526 Leâ Chaâu Thò Huyeàn Phuù Chuyeân Long An Long An 12.50 157 72 2479 Phaïm Quoác Huy Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 9.HCM 9.00 32 HCB 64 2542 Nguyeãn Thò Phöông Thaûo Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 10. STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 48 2569 Huyønh Thò Kim Uyeân Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 11.00 82 HCD 73 2488 Phaïm AÙi Linh Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 8.

00 82 HCD 114 2431 Leâ Hoaøi An Kroângnoâ Ñaék Noâng 8. April 08.50 40 HCB 136 2481 Laâm Vyõ Khang Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 9.50 72 HCD 146 2455 Nguyeãn Thò Minh Dieäu Pleiku Gia Lai 9.00 82 HCD 147 2491 Phan Thò Myõ Linh Pleiku Gia Lai 7.50 111 125 2478 Nguyeãn Thò Höông Ñaêk Song Ñaék Noâng 9.Ñhsp TP.HCM 8.50 7 HCV 111 2474 Nguyeãn Phan Thu Hieàn Gia Ñònh TP.50 40 HCB 145 2441 Traàn Vuõ Ngoïc Anh Pleiku Gia Lai 9.50 24 HCV 105 2538 Mai Thò Kieàu Thanh Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 9.HCM 10.HCM 13.HCM 9.Ñhsp TP.50 142 110 2463 Taán Truùc Haïnh Ñoan Gia Ñònh TP.HCM 16.00 82 HCD 117 2490 Traàn Phoù Kim Linh Long Xuyeân An Giang 9.00 82 HCD 151 2531 Nguyeãn Thò Quyønh Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 9.50 72 HCD 140 2473 Cao Mai Haäu Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 8.HCM 11.50 24 HCV 124 2543 Phaïm Nguyeãn Ngoïc Thaûo Maïc Ñónh Chi TP.HCM 11.HCM 9.00 82 HCD 118 2454 Ñaëng Thò Kim Dieäu Long Xuyeân An Giang 7.00 82 HCD 152 2458 Nguyeãn Thò Thuøy Dung Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 8.00 10 HCV 112 2503 Vuõ Phaïm Huyeàn Myõ Gia Ñònh TP.50 111 127 2587 Hoaøng Haûi Yeán Ngoâ Gia Töï Ñaék Laék 11.00 133 141 2576 Nguyeãn Thò Thuùy Vi Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 7.HCM 9.HCM 9.00 148 139 2577 Nguyeãn Hoa Töôøng Vi Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 9.50 4 HCV 144 2496 Ñaëng Myõ Linh Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.00 55 HCB 156 2588 Leâ Xuaân Yeán Trung Hoïc Thöïc Haønh .HCM 9.00 82 HCD 149 2565 Phan Vaên Trung Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 10.00 148 154 2432 Phaïm Thanh An Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 7.00 148 155 2444 Nguyeãn Hoàng Anh Trung Hoïc Thöïc Haønh .50 111 130 2477 Nguyeãn Thò Mai Hoa Nguyeãn Höõu Huaân TP.75 23 HCV 128 2453 Nguyeãn Höõu Chieán Nguyeãn Höõu Huaân TP.00 55 HCB 120 2572 Nguyeãn Thò Toá Uyeân Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 10.Ñhsp TP.00 148 122 2466 Nguyeãn Thò Ngoïc Giaøu Maïc Ñónh Chi TP.50 40 HCB 108 2445 Hoaøng Thò Baèng Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 9.50 111 116 2440 Ñaëng Huyønh Lan Anh Long Xuyeân An Giang 9.00 82 HCD 138 2450 Voõ Ngoïc Minh Chaâu Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 7.00 133 153 2446 Hoaøng Leâ Gia Baûo Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 7.00 55 HCB 121 2520 Leâ Hieàn Nhö Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 7.50 40 HCB 150 2492 Nguyeãn Thò Hieàn Linh Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 9.HCM 11.00 148 142 2495 Phaïm Hoà Uyeân Linh Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.HCM 7.00 5 HCV 123 2564 Nguyeãn Leâ Thanh Truùc Maïc Ñónh Chi TP.50 72 HCD 133 2449 Nguyeãn Haø Vi Bình Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.00 32 HCB 113 2456 Nguyeãn Duy Doan Kroângnoâ Ñaék Noâng 9. 2017 Mẫu 3 Page 3 of 3 .00 1 HCV 143 2462 Phaïm Ngoïc Ñaêng Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.HCM 14.75 71 HCD 157 2557 Huyønh Nguyeãn Baûo Traân Trung Hoïc Thöïc Haønh .HCM 14.00 82 HCD 109 2550 H' Thu Ayuõn Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 7.HCM 10.HCM 13.00 82 HCD 126 2439 Nguyeãn Thò Anh Ñaêk Song Ñaék Noâng 8.00 82 HCD Saturday.HCM 8.50 142 148 2483 Ñoã Anh Thö Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 9. STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 104 2573 Trònh Tuù Uyeân Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 11.50 111 115 2501 Hoà Thò Thu Mai Kroângnoâ Ñaék Noâng 8.00 148 107 2486 Tröông Thò Myõ Leä Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 10.00 82 HCD 106 2530 Löông Tuù Quyeân Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 7.50 72 HCD 137 2570 Traàn Ngoïc Phöông Uyeân Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 9.50 40 HCB 135 2461 Traàn Thò Hoàng Duyeân Nguyeãn Traõi Ninh Thuaän 10.50 142 131 2535 Nguyeãn Thò Minh Taâm Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.50 24 HCV 132 2498 Ñoã Traàn Minh Loäc Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.50 142 119 2544 Nguyeãn Thò Hoàng Thieän Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 10.00 82 HCD 129 2484 Phaïm Nguyeãn Nhaõ Khaùnh Nguyeãn Höõu Huaân TP.00 82 HCD 134 2584 Mai Thò Thuùy Yeân Nguyeãn Traõi Ninh Thuaän 10.