You are on page 1of 39

Obezbeđenje kvaliteta hrane za životinje

međunarodni i domaći propisi i standardi

Dr Marija Vukašinović

Novi
Kraljevo,
Sad, 9.
13.12.2007;
mart 2010.
Beograd, 14.12.2007; Niš, 15.12.2007; Kraljevo, 17.12.2007.

U vremenu u kome živimo, ljudi očekuju
da njihova hrana bude bezbedna, zdrava, dobrog
kvaliteta uz sve veće poštovanje ekoloških i
etičkih zahteva. Oni žele da znaju poreklo onoga
što jedu i da koriste hranu koju prate takve
informacije. Da bi bili zadovoljeni ovi zahtevi,
hrana za životinje mora biti odgovarajućeg
kvaliteta koji se mora kontrolisatiti.
Ako je, u poljoprivredi, 20. vek obeležen
povećanjem proizvodnje, sudeći po početku,
21. vek će u oblasti proizvodnje hrane biti vek
povećanja bezbednosti i odgovornosti

Novi Sad, 13.12.2007;
Kraljevo,9. Beograd, 14.12.2007; Niš, 15.12.2007; Kraljevo, 17.12.2007.
mart 2010.

KVALITET
Bezbednost i higijena u industriji hrane za
životinje pretrpela je štetu i izgubljeno je
poverenje potrošača nakon poznatih problema
sa sindromom ludih krava i skandala kao što
su:
1988 - salmonela u jajima
1989 - olovo u mleku zbog kontaminiranih pirinčanih
mekinja u hrani za ovce
1998 - dioxin u pulpi od citrusa
1999 - kanalizacioni talog u hrani za životinje u Francuskoj
2000 - dioxin u mastima za ishranu životinja u Belgiji
2002 - hormoni u glukoznom sirupu
2003 - dioxin u senu, otpadnom hlebu i cink-oksidu
2004 - dioksin u nuzproizvodima krompira
2004 – animalni proteini u repinom rezancu
2010 - olovo bakar sulfatu ......

Novi Sad, 13.12.2007;
Kraljevo, Beograd, 14.12.2007; Niš, 15.12.2007; Kraljevo, 17.12.2007.
9. mart 2010.

2007. 13. 17.12.2007. Niš.12. HRANA ZA ŽIVOTINJE 1970-tih pravila ishrane su stavljala naglasak na: ƒ povećanje produktivnosti uzgoja životinja ƒ slobodno tržište ƒ informisanje proizvođača o hranljivosti smeša Danas je naglasak premešten na: ƒ Zaštitu zdravlja životinja i ljudi ƒ Zaštitu okoline U tom kontekstu proizvodnju hrane za životinje nije moguće izdvojiti iz celokupnog lanca ishrane Novi Sad. Beograd.2007. mart 2010. Kraljevo. 15.12. 14. .12. 9. Kraljevo.2007.

. mart 2010.2007. 15.2007.proizvodnja Proizvodnja hrane za životinje je signifikantan link u lancu proizvodnje jestivih namirnica animalnog porekla Novi Sad. • skladištenje i • rukovanje Fabrika stočne hrane hranom i njenim sastojcima. 9. Beograd. Niš.12. mleko..2007.prerada do potrošnje Transport Osnovne sirovine . Transport od primarne proizvodnje Sirovine . LANAC HRANE Po definiciji lanac hrane je niz Potrošač faza i operacija uključenih u: Isporuka • proizvodnju Prerada • preradu. 14.12. 17. jaja.2007. 13. Kraljevo. Kraljevo. • distribuciju.12. Meso.12.

15. Novi Sad..2007. Niš. 13.dobra proizvođačka praksa GMP+ .. UPRAVLJANJE KVALITETOM Za upravljanje kvalitetom EU i razvijene zemlje sveta koriste: Codex Alimentarius Zakon o betbednosti hrane Nacionalne propise Različite programe za obezbeđenje kvaliteta: HACCP-analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke GHP .2007. 14. Beograd..12. mart 2010.dobra higijenska praksa GMP .2007... 9.sistem upravljanja kvalitetom.međunarodne standarde QMS .2007.dobra proizvođačka praksa dopunjena sa HACCP EFMC . Kraljevo...evropski vodič za proizvođače hrane za životinje ISO . Kraljevo. .12.12. 17.12.

mart 2010. 9.2007. Prvenstveni cilj CAC-a je: ƒ Obezbeđenje zdravlja potrošača ƒ Praktična trgovina i ƒ Povezivanje svih standarda o hrani CAC radi preko specijalizovanih radnih grupa i stručnih komiteta i njen posao je da formuliše standarde i donosi uputstva i preporuke o hrani CAC u svom sastavu ima: ƒ svetsku organizaciju za hranu.2007. Kraljevo.12.12. god. . FAO i ƒ svetsku zdravstvenu organizaciju WHO Novi Sad.CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION (CAC) je organizacija za standardizaciju ustanovljena pri Ujedinjenim nacijama još 1962. 13. Beograd.12.2007.2007. 17. Kraljevo. 14. 15.12. Niš.

Kraljevo.12. mart 2010 . 14. 13. Beograd. Niš. HACCP sistem obezbeđenja kvaliteta uključuje i GHP i GMP programe HACCP sa GHP i GMP predstavlja dobru osnovu koja osigurava proizvodnju bezbedne hrane Novi Sad.12.12.2007. 17.2007. . Kraljevo. CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION (CAC) Preporuka CAC-a za buduće aktivnosti u vezi propisa u proizvodnji i preradi hrane za životinje je da se u postojeće sisteme obezbeđenja kvaliteta uključe HACCP principi (Analiza rizika i kritične kontrolne tačke) u cilju bolje zaštite kvaliteta hrane. 15.2007.12. 9.2007. veće bezbednosti i povećanja odgovornosti.

Kraljevo.12. Kraljevo. Direktiva (EC) Br 178/2002 definiše opšte principe i uslove o hrani.12. 15. PROPISI EVROPSKE UNUJE Evropska Unija. 17.9.12. 14.2007.2007. mart 2010. 13.2007. Niš.12. Beograd. procedure koje uređuju oblast bezbednosti hrane i osniva Evropski organ za bezbednost hrane (EFSA) Novi Sad. nastojeći da postigne najviše standarde kontinualno donosi nove ili dopunjava postojeće propise vezane za kvalitet i bezbednost hrane.2007. .

Beograd. kao i proceduru za usvajanje i implementaciju propisa primenjivih u određenim sektorima. Regulativa (EC) br.2007.12. 15.12. Novi Sad. To stavlja hranu za životinje i hranu za ljude na isti nivo i ravnopravno uključuje i primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sve savremene sisteme obezbeđenja kvaliteta. 17. 13.2007. Kraljevo. 14. Kraljevo. 178/2002 sadrži i propise za obezbeđivanje sledljivosti hrane za životinje i njenih sastojaka. 9.12. Niš.2007. .12.2007. mart 2010. DIREKTIVA EU 178/2002 Direktiva EU 178/2002 zahteva sledljivost svih komponenata koje se koriste u hrani ili njenoj preradi.

DIREKTIVA EU 183/2005 Direktiva EU 183/2005 utvrđuje zakonske uslove za oblast higijene hrane za životinje Njome se definišu: • Opšti propisi iz oblasti higijene hrane za životinje • Uslovi i mere kojima se obezbeđuje sledljivost hrane za životinje • Uslovi i mere za registraciju i izdavanje dozvola za rad objektima Novi Sad. Kraljevo. Kraljevo.12. 14. 9.12.2007.2007.2007. 13. . Niš. 15. Beograd.12. 17. mart 2010.2007.12.

2007.12. 14. Novi Sad. 17.12. Kraljevo. mart 2010.12.2007.2007. Niš. Beograd. Kraljevo. 13. . 15. NACIONALNI PROPISI Nacionalni propisi se donose sa ciljem da: ƒ zaštite zdravlje i bezbednost potrošača ƒ omoguće bezbednost i kvalitet hrane koja izlazi iz zemlje i da hrana koja se uvozi bude u skladu sa domaćim propisima ƒ pomognu da zemlje uvoznici kao i zemlje izvoznici hrane ojačaju sisteme kontrole i ugrade i nametnu strategiju kontrole hrane baziranu na HACCP principima. 9.2007.12.

12.Pored poštovanja osnovnih principa propisanih zakonom (direktivama) proizvođač hrane za životinje mora pronaći moguća rešenja u procesu proizvodnje koja će doprineti da sistem bude bezbedniji i da se lakše kontroliše. 15. Beograd.2007. Niš. Kraljevo.2007. 14. . Novi Sad.12. Kraljevo. mart 2010. 13.12. 9.12. 17.2007.2007.

godine GMP standard za hranu za životinje. salmonela). U to vreme GMP sistem je bio usmeren na poznate rizike (pesticidi. Beograd.12.12.2007. Niš.12. GMP Da bi ispunili zahteve kontrole kvaliteta hrane za životinje u Holandskom udruženju proizvođača hrane za životinje razvili su 1992. Novi Sad. Kraljevo. Ovaj GMP standard je jedna od glavnih tačaka u programu obezbeđenja kvaliteta hrane za životinje. mart 2010. ali to nije bilo dovoljno da bi se garantovala bezbednost. 9. aflatoksin. teški metali. 14.12.2007. . kao sistem za upravljanje kvalitetom. 13. Kraljevo.2007. 17. 15.2007.

Niš. Tako je stvoren proaktivni sistem GMP+ u kome se sprovodi procena opasnosti a zatim utvrđuju preventivne mere bazirane na proceni. 14. 15.2007.12.2007. . GMP Zato su u junu 1999. 9.01.2007. Od 01. Kraljevo. godine primenjuje se obnovljena i dopunjena verzija ovog sistema i po ugledu na taj sistem razvijaju se savremeni sistemi obezbeđenja kvaliteta na nivou EU i šire. Kraljevo. godine podstakniti sve većim zahtevima za bezbednost rešili da unaprede svoj sistem obezbeđenja kvaliteta uključivanjem HACCP procedure u GMP sistem obezbeđenja kvaliteta. Novi Sad. 17. Beograd.12.12.12.2006. Ovaj sistem se smatra jednim od najboljih i najrigoroznijih sistema obezbeđenja kvaliteta u proizvodnji hrane za životinje. mart 2010.2007. 13.

2007.12. 17. 15. .12. 9.2007. Niš.12. FEFAC .EFMC Na nivou proizvođača hrane za životinje zemalja članica EU asocijacija FEFAC (European Feed Manufacturers Federation) je usvojila sitem obezbeđenja kvaliteta EFMC (European Feed Manufacturers Guide) koji je objedinio zahteve GMP i GHP. Kraljevo. Beograd.12. 13.2007.2007. Kraljevo. 14. mart 2010. Novi Sad. poštujući Pravila dobre prakse za ishranu životinja – GAFP (Code of Practice for Good Animal Feeding) i odredbe Zakona o hrani (Regulation (EC) No 178/2002).

17. FEFAC .2007. .12. kao referentnog dokumenta.2007. Novi Sad. Kraljevo. mart 2010.12.2007.12.2007. sledljivosti i analize rizika. Kraljevo. Niš. Beograd. je u zemljama EU razvijen čitav niz nacionalnih sistema obezbeđenja kvaliteta QA (Quality Assurance) ili je EFMC jednostavno preveden i prihvaćen za upotrebu. 14.12. 9. EFMC može poslužiti kao vodič proizvođačima hrane za životinje jer im može osigurati saglasnost sa novim zahtevima EU u pogledu higijene. Na osnovu EFMC. 15. 13.EFMC Osnovni cilj ovog sistema kvaliteta je da osigura bezbednost hrane koja će se koristiti za ishranu životinja koje se gaje zbog proizvodnje hrane za ljude.

skladištenje. Novi Sad.2007. medicinirana hrana) • operacije koje obuhvataju: − praćenje porekla svih sirovina za hranu za životinje.12.12.2007. 13. mediciniranih premiksa i dodataka − proizvodnju.12. FEFAC . mart 2010. premiksa. smeša. 14. Kraljevo. . 17. 9.EFMC Svi ovi sistemi obezbeđenja kvaliteta obuhvataju osnovne kriterijume bezbednosti koje moraju ispuniti proizvođači smeša i predsmeša vezane za: • tip proizvoda (premiks. Beograd. Kraljevo.2007. Niš.2007. 15.12. transport i distribuciju smeša i premiksa.

uključujući ujednačene metode uzorkovanja i skladištenja uzoraka • procedure za žalbe i opoziv • donošenje pisanih procedura čija primena podleže internoj i nezavisnoj proveri Novi Sad. FEFAC . Kraljevo.2007. Kraljevo.12. mart 2010. Beograd.EFMC • analizu rizika baziranu na HACCP i povezanu sa hemijskim. 14.12.12. 17.2007. fizičkim i mikrobiološkim opasnostima • potpuni sistem sledljivosti koji uključuje detaljnu proceduru vođenja zapisa • detaljan plan uzorkovanja. 15.2007.2007. . 9. 13. Niš.12.

12.2007. 14.12.12. godine donet standard SRPS ISO 22000:2006 koji se odnosi se na „Sisteme menadžmenta bezbednošću hrane”. Beograd. Kraljevo. mart 2010. SRPS ISO 22000:2006 U Srbiji je 2006. Niš.12. On obuhvata „Zahteve za svaku organizaciju u lancu hrane” koji su neophodni kada organizacija u lancu proizvodnje hrane treba da pokaže svoju sposobnost da upravlja opasnostima po bezbednost hrane kako bi se osiguralo da je hrana bezbedna u trenutku potrošnje”.2007.2007. . 9. 15. 13. Novi Sad. Kraljevo. 17.2007.

12. mart 2010. Novi Sad. . 15. Pomoću zahteva koji se mogu proveravati.12.2007. SRPS ISO 22000:2006 Ovaj međunarodni standard integriše principe HACCP sistema i korake primene koje je razvila CAC.12. 17.2007.2007. on objedinjeuje HACCP plan i prethodno potrebne programe. Niš.2007. Kraljevo. Potrebni programi zavise od segmenta lanca proizvodnje hrane u kojem organizacija deluje i od vrste organizacije. 14.12. 13. 9. Beograd. Kraljevo.

Kraljevo. 15.12.2007. .TQM ISO HACCP GMP GHP Kod uvođenja sistema obezbeđenja kvaliteta u proizvodnju hrane za životinje prethodno potrebni programi su pre svega GMP i GHP Novi Sad. Beograd. mart 2010. 9. 14.2007. 17.2007.12. Kraljevo. 13.12.12.2007. Niš. PRP – HACCP – ISO .

rukovanje i snabdevanje bezbednim finalnim proizvodima i bezbednom hranom za ljudsku potrošnju. mart 2010. ali za standarde nije propisana obavezna primena.9. već to zavisi od volje proizvođača.2007. Kraljevo. 17. Kraljevo. 15.12. SRPS ISO 22000:2006 PRP-ovi (prethodno potrebni programi) za bezbednost hrane definišu osnovne uslove i aktivnosti koje su tokom celog lanca hrane neophodni za održavanje higijene sredine koja je pogodna za proizvodnju.12.2007. 14.13.Beograd. Bezbednost hrane se osigurava zajedničkim naporima svih učesnika u lancu hrane i ona bi bila na zavidnom nivou kada bi svi proizvođači hrane primenjivali standard SRPS ISO 22000:2006.2007.2007.12. . Niš.12. Novi Sad.

12. 13.2007.12. Beograd. . PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE U svetu se proizvede: ƒ više od 4 biliona t/god hrane za životinje ƒ 550 miliona t/god mešane hrane U Evropskoj Uniji se proizvede: ƒ oko 120 miliona t/god mešane hrane U Srbiji se proizvede ????? ƒ 1-2-3 miliona t/god mešane hrane Najblaže rečeno to znači da ne postoji adekvatna kontrola nad proizvodnjom Novi Sad. Niš.2007.2007. 17. mart 2010.12. Kraljevo. 15.12. 14.2007. Kraljevo. 9.

9. Niš.12.2007. .2007. Beograd. mart 2010.12. 14. Kraljevo. STANJE U SRBIJI Nekontrolisan kvantitet vrlo lako postaje loš kvalitet Da bi se izbegle moguće opasnosti i osigurala proizvodnja bezbedne hrane celokupan lanac hrane se mora držati pod strogom kontrolom i moraju se donositi i poštovati odgovarajući propisi Pojedinačni nacionalni propisi koji regulišu pojedine segmente proizvodnje hrane za životinje postoje u Srbiji gotovo od kada i ova industrija. ali oni nisu dovoljni da bi se garantovala proizvodnja bezbedne hrane Novi Sad. 15. 13.12. 17.12.2007.2007. Kraljevo.

Novi Sad. Minimalni uslovi kvaliteta propisani su: »Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje« (Sl.list SFRJ br. i »Pravilnikom o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani« (Sl.god.20/2000). 17.12. 13.38/2001). Umesto ova tri navedena Pravilnika donet je “Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje” (Sl. Kraljevo. Beograd.2007. 9. 14. . glasnik RS br.12. 4/10) koji ih objedinjuje i počeće da se primenjuje od 01. 05. 2010. »Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje«(Sl. proizvođač je odgovoran za kvalitet hrane za životinje u proizvodnji i prometu.2007. Niš.list SRJ br.2007.12. 15. Kraljevo.2007. u našoj zemlji.12. mart 2010. NAŠI PROPISI O KVALITETU Prema važećim zakonskim propisima.list SRJ br. a do tada se primenjuju prethodna tri Pravilnika.2/1990).

Novi Sad. Beograd.2007.Br 57/09).12. Gl. 94/09).12. 14. Kraljevo.2007. kao i o obliku i sadržini evidencije koja se vodi u objektima za proizvodnju i promet hrane za životinje (“Sl. Niš.12. Kraljevo.2007. Takođe. u primeni je i Pravilnik o uslovima za objekte u kojima se proizvodi hrana za životinje. Gl. 15.RS”br. NAŠI PROPISI O KVALITETU Sistem kontrole sprovodi se putem nadležnih državnih inspekcijskih organa (tržišna. 13. mart 2010.12.2007. RS”. . 9. poljoprivredna i veterinarska inspekcija). 17. a preventivna samokontrola definisana je Pravilnikom za ocenu postupaka samokontrole u poslovanju hranom za životinje (“Sl.

Odredabe ovog člana trebalo je primenjivati počev od 1.2007. 9. Novi Sad. 17.12. 15.2007.2007. ZAKON O VETERINARSTVU Zakon o veterinarstvu (Službeni glasnik RS br. . propisuje proizvođačima hrane za životinje obavezu da imaju „Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji (HACCP program)“. 13. Niš.. mart 2010. Za sprovođenje ovog programa pravno lice i preduzetnik (proizvođač hrane za životinje . 14.12..12.2007.) moraće da imaju u stalnom radnom odnosu odgovorno lice.. januara 2009.12. Beograd. godine.91/2005) u članu 82. Kraljevo. Kraljevo.

Novi Sad. pored HACCP. Kraljevo.12. GHP. podići na znatno viši nivo. 13. . JUS ISO 22000:2006 ili nekog ekvivalentnog sistema kvaliteta.2007.2007.12. čime će se sadašnji sistem bezbednosti hrane za životinje.12. 15. 14.12.USAGLAŠAVANJE SA PROPISIMA EU U okviru usaglašavanja naše zakonske regulative sa propisima EU trbalo bi da se i u naše propise. a time i hrane uopšte. Niš. Beograd. 9. 17.2007. unese obaveza primene sistema za obezbeđenje kvaliteta koji su zasnovani na odredbama GMP+. mart 2010. Kako i koliko se proizvodni objekti pridržavaju važećih propisa proveravaće Veterinarska inspekcija. Kraljevo.2007.

12.12. . 15. mart 2010. . Ukupni proteini se određuju metodom po Kjeldalu koja je standardna- SRPS ISO.2007. a aminokiseline primenom HPLC metode.proteini -ugljeni hidrati -mast i masne kiseline -mineralne materije i -vitamini. -Osnovni sastojci kvalitetne hrane za životinje su: .12. u proizvednji hrane za životinje. Kraljevo. Beograd. Niš. Kako su proteini sastavljeni od aminokiselina. Kraljevo.2007. nedovoljno je znatu njihovu ukupnu količinu već sadržaj pojedinih aminokiselina. 13. 14.2007. Novi Sad.12.2007. 17. potrebno je pre upotrebe hrane za životinje izvršiti proveru njenog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti.Kada su zadovoljeni svi prethodni preduslovi.

17. Kraljevo. celuloza i ksilani). 13.2007. 14. .12. . Beograd. Niš.12. 15.12.2007.Postoji SRPS ISO metoda za njeno određivanje i zasniva se na baznoj i kiseloj hidrolizi uz međufaznu filtraciju. Novi Sad. Svi navedeni sastojci su značajni. mart 2010.Monosaharidi. Kraljevo. UGLJENI HIDRATI prema strukturi mogu biti: . ali kod mladih životinja problemi nastaju kada je visok sadržaj celuloze u obroku pa se analizi njenog sadržaja posvećuje velika pažnja.2007.12. polisaharidi i nefibrozni polisaharidi(hemiceluloza. disaharidi.2007.

15. 14.12.2007.2007. 13. mart 2010. Nije dovoljno nekada znati sadržaj ukupnih masti. . Novi Sad.Značajna uloga masti u ishrani živorinja je i kao rastvarača vitamina pa se njihov deficit prvo ispoljava kroz avitaminoze.12. Niš.12. već se utvrđuje sadržaj masnih kiselina. 17. Kraljevo.2007.12. Posebno je važno odrediti esencijalne masne kiseline (linolna.Ukupne masti se određuju SRPS ISO metodom po Soxletu .2007. Beograd. Masti i masne kiseline -Značajam izvor energije za sve vrste životinja . linolenska i arahidonska kiselina) Kraljevo.

riboflavin-B2 Lipsolubilni su: A. 13. E. Tiamin-B1. kobaltamin-B12. K Pored ovih dodataka postoje i vitaminima slične materije koje takođe mogu biti dodaci hrani za životinje Vitamini se određuju primenom HPLC tehnike Kraljevo. 15. niacin.2007.12. piridoksin-B6. Kraljevo.12.12. 14. biotin-H. pantotenska kiselina. . mart 2010. Beograd.2007. 17.2007. Niš. Vitamini U hrani za životinje prisutni u malim količinama.12. Novi Sad. D. a veoma značajni -Prema rastvorljivosti se dele na: hidrosolubilne i liposolubilne Hidrosolubilni su: vitamin C.2007.

Zn. Na sreću za analitičare. 13.2007. F.12. Cd i Pb. mart 2010. Beograd.2007. Mg. Poželjni minerali se prema količini u kojoj su u hrani prisutni dele na makroelemente (Ca. 15. Niš. Za određivanje mineralnih materija u laboratorijama se koriste spektrofotometrijske i metode AAS. Cu. Se idr). Cr. 17. S) i mikroelemente (Co. Ni. Kraljevo.2007. K. postoje standardne metode za određivanje svih pomenutih elemenata Veoma važan preduslov za dobro zdravlje životinja je izbalansiranost mineralnih materija u hrani Kraljevo. Na.12. P. . Najčešće prisutni i određivani toksični elementi su: As. 14. Cl. Fe.2007. Mo. Mineralne materije Sve mineralne materije koje se nalaze ili dodaju u hranu za životinje dele se na poželjne i nepoželjne (toksične). Novi Sad. Mn.12. Hg.12.

12. Kraljevo. Niš. 14. 15. Beograd.2007.12.2007. 13.12. .2007. Novi Sad.2007.Kraljevo. mart 2010.12. 17.

Beograd. često se u njihovim plodovima-zrnima nalaze ostaci upotrebljenih sredstava .12.Kao posledica upotrebe zaštitnih sredstava u uzgoju biljaka. Kraljevo. razvijene su i metode za njihovo određivanje.2007.2007.pesticida pa se ni oni ne smeju zanemariti. Kraljevo.2007.12. 15. Niš.12. 17. 13. mart 2010. Novi Sad.Ako je hrana neuslovno čuvana.2007. .12. često se u njoj pojavljuju plesni koje su preduslov za kontaminaciju hrane mikotoksinima. Njima se takođe mora posvetiti pažnja jer mogu izazvati velike probleme u uzgoju životinja. Mikotoksini se određuju Eliza-metodom ili HPLC dok se pesticidi određuju gasnom hromatografijom. 14. Kako postoji veliki broj mikotosina kao i pesticida koji se mogu naći u hrani za životinje. . .

Novi Sad. rase životinje. 17. mleko i njihovi prozvodi) mogu smatrati bezbednom hranom za ljude. mart 2010.2007.2007. 13. Beograd. ali se to i mora potvrditi urađenom analizom!!! Kraljevo. -Kada su u hrani prisutne poželjne komponente hrane u potrebnoj količini (zavisno od vrste.12. 14. Kraljevo. Niš. . namene uzgoja).12.2007.12.2007. a nema toksičnih sastojaka.12. 15. onda su stečeni svi preduslovi da se produkti životinja (meso. kategorije.

13. . 17.12. Kraljevo.2007.12.Svi proizvođači hrane za životinje po Zakonu o akreditaciji biće u obavezi da akredituju i svoje interne laboratorije Pored kvalitativnih pokazatelja. Kraljevo. 15.2007. Beograd. 14.2007. Novi Sad.12..2007. važan preduslov za proizvodnju bezbedne hrane za ljude je i zdravstvena bezbednost hrane za životinje…. mart 2010. . Niš.Sve navedene analize mogu se uraditi u akreditovanoj laboratoriji VSI “Kraljevo” .12.

mart 2010. . 14. 13.12.12. Beograd.12.12. 15.2007.2007.2007. Niš. 17. Kraljevo. Novi Sad.2007. •HVALA NA PAŽNJI Kraljevo.