You are on page 1of 2

MAKLUM BALAS DIALOG PRESTASI

TAJUK : DIALOG PRESTASI DAERAH BATU PAHAT BIL. 11/2016


TARIKH : 08 DISEMBER 2016 (KHAMIS)
TEMPAT : HOTEL KATERINA, BATU PAHAT

PEMBENTANGAN : 1. Pelaksanaan Dialog PrestasiSekolah


2. Prestasi TOV UPSR dan SPM 2017
3. Kualiti Guru
4. KehadiranMurid
5. BimbingandanKaunseling
Bi Keputusan Pelaksana TarikhPelaksana MaklumBalas
l. an
1 Maklumat yang SemuaPengetua
disampaikanolehPengerusi Semua Guru Besar
Dialog PrestasiPeringkat
Daerah
perludisampaikandalam Dialog
PrestasiPeringkatSekolah.

2 Semuasekolahdimintamengem SemuaPengetua
askinidanmelaporkanpelaksana Semua Guru Besar
an Dialog
PrestasiSekolahdalamPelapora
n Dialog PrestasiSekolah-
sekolah Daerah BatuPahat
(online).
3 Semuasekolahrendahdansekola SemuaPengetua
hmenengahperlumenganalisisk Semua Guru Besar
eputusanPeperiksaanAkhirTahu
nMuridTahun 5 (2016)
danTingkatan 4 (2016)
danmelaksanakanintervensi
yang
bersesuaianuntukmuridmengh
adapi UPSR dan SPM Tahun
2017.

4 Semuasekolahtelahmenjalanka SemuaPengetua
npemantauansekurang- Semua Guru Besar
kurangnyadua kali. Hanya 26
orang guru mewakili 0.4% skor
di bawah 80%. Kualiti guru
hendaklahdijadikanfokusdalaml
aporan Dialog
PrestasiSekolahdandilaporkand
alam Dialog Prestasi Daerah
secara online.
5 Kualitipencerapandanpemanta SemuaPengetua
uan guru Semua Guru Besar
akanmenjadifokusutamapadata
hun 2017.
Kepimpinandianggaptidakberin