You are on page 1of 1

SULIT 018

SK KELAPA SAWIT NO 4 SUBIS


D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SUBIS
98150 BEKENU
SARAWAK

SAINS
TAHUN 1
018
1 jam
MAC 2017

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
2. Jawab semua soalan.
3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian isikan jawapan yang baru.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

_______________________ _____________________
(Izzul Syahmi Che Russlee) (Roziah Rosli )

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

018 Lihat Halaman Sebelah