You are on page 1of 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’

Student(e) Stef Hurkmans Mentor Linda Janssen
Klas PEH16VC Datum 14-3-2017
Stageschool De Klimop Groep 3
Plaats Nederweert Aantal lln 20
Vak- vormingsgebied: Muziek
Speelwerkthema / onderwerp: Echo

Persoonlijk leerdoel: In de week van 10 april kan ik leerlingen aanspreken op hun gedrag d.m.v. duidelijke regels op te stellen voor mijn lessen en deze bespreekbaar
te maken voor mijn leerlingen, waardoor de leerlingen weten wat de grenzen zijn. Dit kan ik aantonen door een vloeiende les te geven zonder veel onderbrekingen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:

Productdoelen:
Kerndoelen: Aan het einde van de les vraag ik aan een aantal kinderen of ze het woord echo
54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, snappen en weten wat het betekent dit werken we klassikaal uit door middel van een
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te mindmap.
communiceren.
Procesdoelen:
Productdoelen: Daarna vraag ik een aantal kinderen of de samenwerking goed is verlopen.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen de volgende doelen behaald: Na de les ga ik misschien nog een paar kinderen afzonderlijk vragen of ze veel inbreng
Weten de kinderen wat een echo is. hadden in hun groepje.
De kinderen kunnen verschillende kenmerken van een echo opnoemen. Dus of ze zich erbij hoorden voelen.
De kinderen kunnen d.m.v. muziek echo’s maken met de klas. Een kind zingt voor en de rest zingt als diegene zijn echo.

Procesdoelen:
Aan het einde van mijn stageperiode hebben de leerlingen de volgende doelen
behaald:
De leerlingen kunnen beter met elkaar samen werken.
De leerlingen hebben een beter groepsgevoel.
Beginsituatie:
Pedagogisch:
In deze groep zitten twintig leerlingen. De verhouding tussen jongens en meisjes is als volgt: 9 jongens en 11 meisjes.
De leeftijd in deze groep verschilt van 6 tot 7 jaar. In deze klas zitten twee zittenblijvers. Het zijn twee meisjes die zijn blijven zitten.
Deze klas is al een klas vanaf groep 2, sommige kinderen hebben al in groep 1 bij elkaar in de klas gezeten.

De klas is ingedeeld in twee groepjes van vier, twee groepjes van twee, één groepje van drie en één groepje van vijf.
Deze klassenindeling is zo gemaakt op basis van de sociomatrix door mij en mijn mentor. Een groepje van vier is gesplitst in twee groepjes van twee, omdat dit groepje
niet goed met elkaar overweg kon gaan.

De klas heeft verschillende normen en waarden.
Ze houden namelijk rekening met elkaar, maken samen plezier, helpen elkaar, accepteren en begrijpen dat iedereen anders is. Het enige wat nog lastig is in deze groep
is impulsbeheersing.
Buiten spelen ze fysiek en ontstaat er onenigheid of doen de kinderen elkaar zelfs pijn.

Sociaal-emotioneel verschillen alle leerlingen van elkaar.
Je heb een paar leerlingen die nog iets speciaals hebben, waardoor ze zich afscheiden van de groep.
Één leerling is autistisch, één leerling heeft last van bewegingsonrust, één leerling heeft moeite om zijn eigen aandeel te zijn als er onenigheid is en nog twee leerlingen
die de lat voor zichzelf te hoog leggen.
Voor de rest zijn er in de groep geen leerlingen meer met een speciaal iets.

Didactisch:
Alle leerlingen weten niet wat het begrip echo betekent.
Voor de rest hebben ze op het vakgebied van muziek al veel ervaring.
Ze zingen elke dag het liedje van de dagen van de week.
Daarnaast hebben we een stilteteken.
Dit stilteteken wordt aangegeven door middel van in een bepaald ritme te klappen en daarna af te tellen en je hand op te steken.
Voor de rest hebben ze nog iedere week muziek/drama les.
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar   leergedrag leerling(en)
10 min Subjectief concept De leerkracht laat het begrip echo op het De leerlingen luisteren aandachtig naar de korte uitleg Digibord
digibord zien. van de leerkracht. A3 papier
Regels van tevoren Daarna vraagt hij aan de leerlingen om in hun Daarna gaan ze aan de slag in hun groepje en proberen Verschillende kleurpotloden
nog een keer groepje verschillende woorden op te schrijven samen zoveel mogelijk woorden te verzinnen rond het
doornemen vrijere die met dit woord te maken hebben. Iedereen woord echo.
activiteit. schrijft om de beurt een woord op met zijn Vervolgens gaat één iemand van het groepje de woorden
eigen kleurpotlood. Iedereen heeft een ander opnoemen om de woordenweb op het bord uit te breiden.
kleurtje. Na 5 minuten geeft de leerkracht aan Tijdens de woorden opnoemen per groepje zijn de
dat ze moeten stoppen met overleggen. leerlingen stil en luisteren en kijken aandachtig mee.
Daarna geeft de leerkracht per groepje De woorden die al zijn genoemd hoeven ze niet meer op
iemand de beurt om de woorden op te te noemen.
noemen die ze hebben. De leerkracht geeft
aan dat de woorden die al zijn genoemd, niet
meer genoemd hoeven te worden.
Ondertussen zet de leerkracht deze woorden
in het woordenweb op het bord erbij.
Dit vormt uiteindelijk het subjectief concept
van de klas over het woord echo.
De leerkracht laat de leerlingen eerst in hun
groepje overleggen om samenwerkend leren
te stimuleren.

Werkvorm: woordenweb
15 min Zingen De leerkracht laat eerst een kort filmpje zien De leerlingen luisteren en kijken aandachtig naar het Digibord
over echo. Daarna vraagt hij kort of iemand nu filmpje. Daarna proberen ze de vraag die de leerkracht songteksten
al beter kan uitleggen voor de klas wat echo stelt te beantwoorden. Vervolgens luisteren en kijken de
betekent. leerlingen nog een keer naar het filmpje, maar zingen ook
Vervolgens laat de leerkracht nog een keer nog mee. De helpende handjes delen net hiervoor nog de
het liedje horen en zegt dat de klas mee moet tekst uit. Na het filmpje luisteren de leerlingen weer
zingen. Net hiervoor laat hij eerst nog de tekst aandachtig naar de leerkracht.
uitdelen. Hierna doet de leerkracht iets nieuws Ze zingen de leerkracht na, zodat je een echo creëert.
uitleggen. De leerkracht zingt een klein stukje Daarna mag een van de leerlingen naar voren om de
en geeft aan dat de leerlingen het na hem lead te nemen.
moeten herhalen. Zo creëer je een echo.
Tot slot wijst de leerkracht een leerling aan.
Deze leerling mag dan een kort stukje zingen
en de rest moet hem dan nazingen.
Zo wisselen we steeds door.

Werkvorm: Zing rotatiesysteem

5 min Les evalueren De leerkracht geeft aan dat de les bijna is De leerlingen luisteren aandachtig naar de leerkracht. Digibord
afgelopen. De leerkracht gaat terug naar de De leerlingen proberen de vragen van de leerkracht te
Toonhoogte eerst gemaakte woordenweb en vraagt of beantwoorden. Daarna proberen ze samen tot een
Zuiver deze na wat ze vandaag hebben geleerd nog verbeterd woordenweb te komen.
steeds klopt. Daarna vult de klas het
woordenweb aan met de nieuwe kennis die ze
tijdens de les hebben opgedaan.
Tot slot vraagt de leerkracht aan een aantal
kinderen of de samenwerking goed is
verlopen.

Werkvorm: woordenweb
Persoonlijke reflectie
Vandaag had ik voor de aller eerste keer een muziekles gegeven.
Ik had als thema echo. De leerlingen wisten niet precies wat het woord betekende, maar na groepsoverleg wisten ze het bijna allemaal.
Zelf vond ik dat de les zeer goed was verlopen. De les paste goed in de belevingswereld van de kinderen.
Nadat ik eerst samen met hun een subjectief concept had gemaakt door middel van een woordenweb te maken had ik een filmpje opgezet.
Dit filmpje ging over echo’s en het was verwerkt in een liedje. Het filmpje was van sesamstraat dus het sprak de kinderen meteen aan.
De eerste keer zongen al enkele kinderen mee met het liedje. Hieruit kon ik ophalen dat al veel kinderen het zeer leuk vonden.
Vervolgens heb ik teksten uitgedeeld en samen met hun het liedje gezongen. Iedereen deed goed mee. Maar Bart ging meer iets voor
zichzelf doen. Ik vind het moeilijk om hem op een juiste manier bij de les te betrekken. Maar op het einde van de les deed hij wel weer goed
mee. Dus dat was wel zeer positief. Als laatste opdracht had ik de kinderen één voor één naar voren laten komen om de lead te nemen.
De rest van de klas was dan hun echo. Dit verliep zeer goed. Er waren zelfs kinderen waarvan ik het minder snel had verwacht die voor de
klas gingen zingen. Jammer genoeg ging P. zingen en had hier misbruik van gemaakt door vieze woorden te gebruiken. Linda sprak P. hier
meteen goed op aan. Voor de rest was de les goed verlopen.

Dus de les was goed verlopen het enige aandachtspuntje is nog om de kinderen eerder aan te spreken op verkeerd gedrag.
Ik had wel al goed benoemd wanneer de kinderen goed naar me luisterden. Moet soms wat meer leren straffen in plaats van alleen
belonen.

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:
Muziek is zeker niet het gemakkelijkste vak om te geven. Je mag trots zijn op de les die je gegeven hebt, Stef. Je hebt gebruik gemaakt
van meerdere werkvormen, een werkblad en filmpjes. De les was dan ook afwisselend Je hebt alles goed voorbereid. Het onderwerp echo
past goed bij groep 3.
Ik begrijp dat het lastig is om B. gedurende de hele les betrokken te houden, je hebt het op een rustige manier geprobeerd en aan het
einde van de les kreeg je hem zover dat hij weer mee ging doen. Goed dat je hem niet gedwongen hebt om mee te doen, je kunt de
volgende keer wel begrenzen wat hij voor werkje mag pakken als meedoen even niet lukt (waarschijnlijk omdat hij overprikkeld raakte). Zo
begrens je zijn gedrag toch. Stel ook grenzen aan wat voor woorden de kinderen kiezen bij het zelf verzinnen van echo woorden.