You are on page 1of 1

FFaannttaassyy SSkkiirrmmiisshh

AArrggeerraa ZZoorrnnggootttteess,, PPrroorrookkiinnii SSiiggmmaarraa::

F F a a n n t t a a s s y y S S

LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE

ŻOŁD:

SPECJALNE

PRESTIŻ DRUŻYNY: +49 PUNKTÓW PODSTAWKA: 20 X 20 MM

Pochodząca z możnego rodu Ärgera Zorngottes nie mówi nic na temat swojej przeszłości. Niektórzy powiadają, że jako młoda panna została zamknięta przez wpływowych krewnych w klasztorze Sióstr Sigmara w Glaubenniedrich celem odbycia pokuty za nieposłuszeństwo okazane rodzicom. Jednak harda, krnąbrna i niepokorna panna nie ulękła się zimnych murów twierdzy i zamiast planowanego przez rodzicielów zamążpójścia wybrała nowicjat u Sióstr Sigmara, który zakończyła złożeniem ślubów zakonnych. Fanatyzm i bezgraniczne oddanie Kościołowi Sigmara zostały szybko zauważone przez hierarchów Kultu, którzy widzieli arystokratkę na stanowisku Siostry Bitwy jednak Ärgera Zorngottes wiedziona wewnętrznym głosem wstąpiła w szeregi niesławnych Pokutnic, na wpół obłąkanych, opętanych żądzą odkupienia kobiet, przez wiele lat wraz ze zbrojnymi kompaniami Oblubienic Sigmara krocząc niebezpieczną ścieżką cierpienia, bólu, krwi i śmierci. Gdy wiele lat później Stary Świat zalały prowadzone przez Archaona Wszechwybrańca Hordy Chaosu, Ärgera Zorngottes ponownie wsłuchując się w brzmiący w jej sercu głos dołączyła do armii flagelantów i żołnierzy prowadzonych na północ Imperium przez Wielkiego Teogonistę, by pośród jałowej tundry Krainy Trolli stawić czoła Wybrańcowi Mrocznych Bogów. Choć Wielki Teogonista i jego wojownicy walczyli bohatersko, to nie byli w stanie dorównać potędze Archaona, i koniec końców większość oddziałów idących do boju pod sztandarami Sigmara została rozbita przez bezlitosnych Wojowników Chaosu. Podobny los czekał także oddział żołnierzy w szeregach których służyła Ärgera Zorngottes, okrążeni i pozbawieni nadziei wojownicy w śmiertelnej ciszy czekali na zdawałoby się nieuchronny los. Jednak tuż przed atakiem Wojowników Chaosu martwą ciszę przerwały bezlitosne wersety Litanii Nienawiści z pasją recytowane przez ostatnią z Pokutnic. Słuszny gniew płonący w oczach Ärgera Zorngottes tchnął w jej towarzyszy nową nadzieję i wypełniła ich ramiona siłą i pewnością, oddział w czasie walki poniósł ogromne straty jednak zdołał przebić się przed zdawałoby się niepokonany mur zbudowany z tarcz i zbroi przeklętych Wojowników Chaosu. Żołnierze, którzy wydostali się z okrążenia opowiadali potem, że musieli siłą powstrzymywać Pokutnicę, która pogardliwym wzruszeniem ramion skwitowała możliwość powrotu do Imperium i zamierzała samodzielnie wrócić do Krainy Trolli by walczyć z Hordą Chaosu. Dopiero prorocze wizje, których pośród jałowej tundry doświadczyła Pokutnica sprawiły, że Ärgera Zorngottes powróciła na północ Imperium, gdzie zgodnie z wolą Sigmara Młotodzierżcy wspiera kompanie prowadzone do boju przez Prezbiterów Sigmara.

CHARAKTERYSTYKA ÄRGERY ZORNGOTTES:

PROROKINI

SZ

WW

US

S

WT

ŻW

I

A

CP

Początkowa

 
  • 4 3

 

4

  • 3 3

    • 4 1

   

1

10

Maksymalna

 
  • 5 6

 

4

  • 6 6

    • 4 3

   

4

9

BROŃ/PANCERZ: Prorokini Sigmara posiada CEP BOJOWY. Ärgera Zorngottes nigdy nie może używać innego oręża i pancerzy.

ZASADY SPECJALNE:

FANATYK, FURIA, NIENAWIŚĆ.

DUCHOWNY: Prorokini Sigmara zna jedną z MODLITW DO SIGMARA wyszczególnioną w ROZDZIALE XXV: MODLITWY. MODLITWY DO SIGMARA: Prorokini Sigmara otrzymuje od swego boga niezwykłe moce, którymi razić może swych wrogów w bitwie. W fazie magii DUCHOWNA może wznieść dwie różne modlitwy. Modlitwy działają tak samo jak zaklęte czary o poziomie mocy 7. O ile nie podano inaczej w ich opisie, można ich użyć w stosunku do samej DUCHOWNEJ, tudzież dowolnej postaci (bohatera lub stronnika) w odległości do 12od Prorokini Sigmara. PRAWDZIWA WIARA: Wiara Ärgery Zorngottes chroni ją przed zrodzoną z Chaosu plugawą magią. Postać Dramatu podlega zasadzie specjalnej ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2). PROROKINI SIGMARA: Raz na turę dowolny sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odległości do 6od Prorokini Sigmara może przerzucić jeden dowolny nieudany rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Jednakże, jeżeli przerzut zawiedzie Ärgera Zorngottes zostaje automatycznie Oszołomiona!. ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Prorokini Sigmara. Wynik 1-2 oznacza, że Ärgera Zorngottes doświadczyła kolejnych proroczych wizji i wyrusza do najbliższej Świątyni Sigmara by wypełnić wolę Sigmara Młotodzierżcy - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 3-4 oznacza, że Prorokini Sigmara zażądał żołdu w postaci Zwoju Rozproszenia (zobacz ROZDZIAŁ XV:

EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Ärgera Zorngottes zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.

UWAGI: Prorokini Sigmara może zostać zatrudniona przez następujące drużyny: Łowcy czarownic, Siostry Sigmara oraz Muszkieterzy z Nuln, Strażnicy dróg z Averlandu, Zbrojna kompania z Ostlandu i Żołnierze z Reiklandu. Aby zatrudnić Postać Dramatu w szeregach kompanii musi służyć Prezbiter Sigmara, a DOWÓDCA musi posiadać Malleus Maleficarum oraz Pieczęć Czystości (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK). Ärgera Zorngottes, która osiągnęła kolejny poziom doświadczenia i w ramach rozwoju wylosowała NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Prorokini Sigmara może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:

ASCETYZM: Surowa dyscyplina, umartwianie się i posty napełniły ciało Prorokini Sigmara niemal nadludzką żywotnością. Prorokini Sigmara podlega zasadzie specjalnej TRUDNY DO ZABICIA. CHARYZMATY: Prorokini Sigmara stawia sobie za wzór Sigmara Młotodzierżcę, a dokładniej dąży do naśladowania jednej z charakterystycznych cech jego osobowości lub zdolności, z której był znany. Ärgera Zorngottes, który w trakcie rozgrywania potyczki zgromadzi odpowiednią ilość Punktów Doświadczenia i w ramach rozwoju wylosuje NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może wybrać jeden z charyzmatów. Należy zauważyć, że określony charyzmat może występować w kompanii tylko raz. Co więcej, jeden Postać Dramatu może wybrać tylko jeden Charyzmat wyszczególniony w ROZDZIALE X: DRUŻYNY w paragrafie SIOSTRY

SIGMARA.

ZABÓJCZY CIOS: Dzięki uczestnictwu w wielu walkach z niezliczonymi kultystami i mutantami toczącymi Imperium niczym rak, Prorokini Sigmara osiągnęła doskonałość w sztuce zabijania plugawych sług Chaosu i czynią to nad podziw szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Postać Dramatu w fazie walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej

ZABÓJCZY CIOS.

11 || SS tt rr oo nn aa