You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Argera Zorngottes, Prorokini Sigmara:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA ÄRGERY ZORNGOTTES:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE PROROKINI SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 3 3 4 4 1 3 1 10
PRESTIŻ DRUŻYNY: +49 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Prorokini Sigmara posiada CEP BOJOWY. Ärgera Zorngottes nigdy nie
może używać innego oręża i pancerzy.
Pochodząca z możnego rodu Ärgera Zorngottes nie mówi nic na temat swojej
ZASADY SPECJALNE:
przeszłości. Niektórzy powiadają, że jako młoda panna została zamknięta przez
FANATYK, FURIA, NIENAWIŚĆ.
wpływowych krewnych w klasztorze Sióstr Sigmara w Glaubenniedrich celem
DUCHOWNY: Prorokini Sigmara zna jedną z MODLITW DO SIGMARA
odbycia pokuty za nieposłuszeństwo okazane rodzicom. Jednak harda, krnąbrna i
wyszczególnioną w ROZDZIALE XXV: MODLITWY.
niepokorna panna nie ulękła się zimnych murów twierdzy i zamiast planowanego
MODLITWY DO SIGMARA: Prorokini Sigmara otrzymuje od swego boga niezwykłe
przez rodzicielów zamążpójścia wybrała nowicjat u Sióstr Sigmara, który zakończyła
moce, którymi razić może swych wrogów w bitwie. W fazie magii DUCHOWNA
złożeniem ślubów zakonnych.
może wznieść dwie różne modlitwy. Modlitwy działają tak samo jak zaklęte
Fanatyzm i bezgraniczne oddanie Kościołowi Sigmara zostały szybko
czary o poziomie mocy 7. O ile nie podano inaczej w ich opisie, można ich użyć
zauważone przez hierarchów Kultu, którzy widzieli arystokratkę na stanowisku Siostry
w stosunku do samej DUCHOWNEJ, tudzież dowolnej postaci (bohatera lub
Bitwy jednak Ärgera Zorngottes wiedziona wewnętrznym głosem wstąpiła w szeregi
stronnika) w odległości do 12” od Prorokini Sigmara.
niesławnych Pokutnic, na wpół obłąkanych, opętanych żądzą odkupienia kobiet, przez
PRAWDZIWA WIARA: Wiara Ärgery Zorngottes chroni ją przed zrodzoną z Chaosu
wiele lat wraz ze zbrojnymi kompaniami Oblubienic Sigmara krocząc niebezpieczną
plugawą magią. Postać Dramatu podlega zasadzie specjalnej ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2).
ścieżką cierpienia, bólu, krwi i śmierci.
PROROKINI SIGMARA: Raz na turę dowolny sprzymierzony model bohatera lub
Gdy wiele lat później Stary Świat zalały prowadzone przez Archaona
stronnika w odległości do 6” od Prorokini Sigmara może przerzucić jeden dowolny
Wszechwybrańca Hordy Chaosu, Ärgera Zorngottes ponownie wsłuchując się w
nieudany rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Jednakże, jeżeli przerzut
brzmiący w jej sercu głos dołączyła do armii flagelantów i żołnierzy prowadzonych
zawiedzie Ärgera Zorngottes zostaje automatycznie Oszołomiona!.
na północ Imperium przez Wielkiego Teogonistę, by pośród jałowej tundry Krainy
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
Trolli stawić czoła Wybrańcowi Mrocznych Bogów. Choć Wielki Teogonista i jego
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Prorokini Sigmara. Wynik 1-2
wojownicy walczyli bohatersko, to nie byli w stanie dorównać potędze Archaona, i
oznacza, że Ärgera Zorngottes doświadczyła kolejnych proroczych wizji i wyrusza
koniec końców większość oddziałów idących do boju pod sztandarami Sigmara
do najbliższej Świątyni Sigmara by wypełnić wolę Sigmara Młotodzierżcy - należy
została rozbita przez bezlitosnych Wojowników Chaosu.
usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 3-4 oznacza, że Prorokini
Podobny los czekał także oddział żołnierzy w szeregach których służyła
Sigmara zażądał żołdu w postaci Zwoju Rozproszenia (zobacz ROZDZIAŁ XV:
Ärgera Zorngottes, okrążeni i pozbawieni nadziei wojownicy w śmiertelnej ciszy czekali
EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Ärgera Zorngottes zaaferowana
na zdawałoby się nieuchronny los. Jednak tuż przed atakiem Wojowników Chaosu
ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
martwą ciszę przerwały bezlitosne wersety Litanii Nienawiści z pasją recytowane przez
ostatnią z Pokutnic. Słuszny gniew płonący w oczach Ärgera Zorngottes tchnął w jej
towarzyszy nową nadzieję i wypełniła ich ramiona siłą i pewnością, oddział w czasie
walki poniósł ogromne straty jednak zdołał przebić się przed zdawałoby się
niepokonany mur zbudowany z tarcz i zbroi przeklętych Wojowników Chaosu.
Żołnierze, którzy wydostali się z okrążenia opowiadali potem, że musieli siłą
powstrzymywać Pokutnicę, która pogardliwym wzruszeniem ramion skwitowała
możliwość powrotu do Imperium i zamierzała samodzielnie wrócić do Krainy Trolli
by walczyć z Hordą Chaosu. Dopiero prorocze wizje, których pośród jałowej tundry
doświadczyła Pokutnica sprawiły, że Ärgera Zorngottes powróciła na północ Imperium,
gdzie zgodnie z wolą Sigmara Młotodzierżcy wspiera kompanie prowadzone do boju
przez Prezbiterów Sigmara.
UWAGI: Prorokini Sigmara może zostać zatrudniona przez następujące drużyny: Łowcy
czarownic, Siostry Sigmara oraz Muszkieterzy z Nuln, Strażnicy dróg z Averlandu, Zbrojna
kompania z Ostlandu i Żołnierze z Reiklandu. Aby zatrudnić Postać Dramatu w szeregach
kompanii musi służyć Prezbiter Sigmara, a DOWÓDCA musi posiadać Malleus Maleficarum
oraz Pieczęć Czystości (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).
Ärgera Zorngottes, która osiągnęła kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosowała NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z
listy umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Prorokini
Sigmara może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
ASCETYZM: Surowa dyscyplina, umartwianie się i posty napełniły ciało
Prorokini Sigmara niemal nadludzką żywotnością. Prorokini Sigmara podlega
zasadzie specjalnej TRUDNY DO ZABICIA.
CHARYZMATY: Prorokini Sigmara stawia sobie za wzór Sigmara
Młotodzierżcę, a dokładniej dąży do naśladowania jednej z
charakterystycznych cech jego osobowości lub zdolności, z której był
znany. Ärgera Zorngottes, który w trakcie rozgrywania potyczki zgromadzi
odpowiednią ilość Punktów Doświadczenia i w ramach rozwoju wylosuje
NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może wybrać jeden z charyzmatów. Należy
zauważyć, że określony charyzmat może występować w kompanii tylko
raz. Co więcej, jeden Postać Dramatu może wybrać tylko jeden Charyzmat
wyszczególniony w ROZDZIALE X: DRUŻYNY w paragrafie SIOSTRY
SIGMARA.
ZABÓJCZY CIOS: Dzięki uczestnictwu w wielu walkach z niezliczonymi
kultystami i mutantami toczącymi Imperium niczym rak, Prorokini Sigmara
osiągnęła doskonałość w sztuce zabijania plugawych sług Chaosu i
czynią to nad podziw szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane
przez Postać Dramatu w fazie walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej
ZABÓJCZY CIOS.

1|Strona

Related Interests