ªìHê<ä+µ Á|ü»\˝À Ä˝À#·q, ne>±Vü≤q\qT Áù|πs|ædüTÔ+~.

ª|æ\T|ü⁄ µ Á|ü»\ì ‘·ø£åD ø±s¡´#·s¡D˝ÀøÏ |ü⁄]ø√˝§Œ‘·T+~.
ìHê<ä+ Çyê«*‡q #√≥ |æ\T|ü⁄ ÇùdÔ ‘=+<äs¡bÕ≥T.
|æ\T|ü⁄ Çyê«*‡q düeTj·T+˝À ìHê<ä+ Çe«≥+ yÓqTø£u≤≥T.
á ¬s+&ç+{Ïì sê»ø°j·T düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ ì]∆wü˜+>±
nq«sTT+∫ neT\T #˚j·T&É+ ø£eT÷´ìdüTº\ ø£s¡Ôe´+....
dü+|ü⁄{Ï ` 3 ãT˝…{ÏHé : 2
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
2017 @Á|æ˝Ÿ ù|J\T : 12
|”&ç‘· Á|ü»\ |üø£å |üÁ‹ø£
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ø£$T{° (düuÛÑT´\≈£î e÷Á‘·y˚T)

e÷]ÿ‡»+`˝…ìì»+`e÷y√ Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ yÓ\T>∑T˝À |üj·Tì<ë›+!
eT¨bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ˝…ìHé »j·T+‹, Ç+&çj·÷˝À e÷]ÿ‡düTº ` ˝…ììdtº bÕغ Ä$sꓤe+ @Á|æj·T˝Ÿ 22
e÷]ÿ‡düTº eTôVAbÕ<Ûë´j·TT&ÉT kÕº*Hé eTs¡D≤q+‘·s¡+ u…+>±˝Ÿ sêÅcÕº˝À¢ d”|”j·T+ Hêj·Tø£‘·«+˝À ◊ø£´ dü+|òüT≥Hê $|üe¢ ø±s¡T\T, Á|ü<ëÛ q+>± Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\qT øπ +Á<ä+>± #˚dTü ø=ì
]$»ìdüTº eTTsƒê Hêj·T≈£î&ÉT ø£èX‚Ãyé s¡cÕ´ ø£eT÷´ìdüTº bÕغ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T @s¡Œ&ܶsTT. Bì‘√ #ê]Á‘·ø£ >∑TDbÕsƒê\qT eT]Ãb˛sTTq ø±ˆˆ #·+Á&É |ü⁄˝≤¢s¬ &ç,¶ <˚e⁄\|ü*¢ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç,¶
Hêj·T≈£î&Éj·÷´&ÉT. k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé ø£eT÷´ìdüTº bÕغ 20e d”|”j·T+ Hêj·Tø£‘·«+ πøs¡fi¯, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ e÷s¡Zy˚T eTq ˙\+ sêeT#·+Á<äjT· ´, b˛≥¢ sêeTqs¡‡j·T´, ‘·~‘·sT¡ \T |üì#˚XÊs¡T.
eTVü‰düu\ÑÛ T 1956 |òÁæ ãe] 14 qT+&ç 25e ‘˚B es¡≈î£ »]>±sTT. e÷s¡ZeT+≥÷ <˚X¯ Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. |üs√ø£å+>± d”|”j·T+ ÄHê{ÏøÏ á ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Ä~yêd”\ Jeq $<Ûëq+, Jeq kÕúsTT
á düuÛÑ˝ÀH˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q Á|ü‹ì<ÛäT\ qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hêj·Tø£‘·«+ ≈£L&Ü XÊ+‹j·TT‘· |ü]es¡ÔHê e÷sêZH˚ï m+#·T≈£îqï~. n‘·´+‘· <äTs¡“¤s¡+>± e⁄+&˚~. n≥MXÊU≤~Ûø±s¡T\ <√|æ&û,
ø£èX‚Ãyé kÕº*Héô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶ&ÉT. XÊ+‹j·TT‘· |ü]es¡ÔHê Bìô|’ d”|j ” T· + bÕغ˝À n+‘·s‘Z¡ · dæ<ë∆+‘· b˛sê≥+ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. nD∫y˚‘\· T n‘·´+‘· ø£è≤s¡+>± e⁄+&˚$. n≥M ø±+Á{≤ø£sº ¢¡ <√|æ&,û
dæ<ë∆+‘êìï eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃ&ÉT. á dæ<ë∆+‘·+ô|’ n+‘·sê®rj·T dü]>±Z á düeTj·T+˝ÀH˚ d”|”j·T+ uÛ≤>∑kÕ«$T>± e⁄qï $TÁX¯eT <Ís¡®Hê´\T, Hê>∑]ø£ e÷qe⁄\T düVæ≤+#·˝Òì$>± e⁄+&˚$. á
ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´eT+˝À ãèVü≤‘·Ôs¡ #·s¡Ã »]–+~. á #·s¡Ã≈£î ˇø£ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À @sêŒf…Æ+~. eTq Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø£<ë ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\T Á|üy˚•+∫ yê]ì dü+|òüT{Ï‘·
yÓ’|ü⁄ e÷]ÿ‡düTº eTôVAbÕ<Ûë´j·TT˝À¢ ˇø£¬s’q e÷y√, Äj·Tq nì q$Tàq qø£®\“Ø ÁbÕ+‘· Á|ü»\T <äTH˚ï yêìπø uÛÑ÷$T ìHê<ä+ |üsá &É+ ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT+~. Áø£eT+>± n≥M XÊU≤~Ûø±s¡T\ <√|æ&,û
Hêj·Tø£‘·«+˝Àì #Ó’Hê ø£eT÷´ìdüTº bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫+~. neT\T≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. CÀ‘˚<ës¡¢ uÛ÷Ñ eTT\ kÕ«BÛHêì¬ø’ 1967˝À nD∫y˚‘\· qT Á|ü‹|òTü {Ï+#·≥+ ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT+~. nq‹ø±\+˝ÀH˚
¬s+&Ée yÓ’|ü⁄q s¡cÕ´ ø£eT÷´ìdüTº bÕغ, <ëì Hêj·T≈£î&Ó’q ø£èX‚Ãyé #ês¡ T eTE+<ësY , ø±q÷dü H ê´˝Ÿ \ Hêj· T ø£ ‘ ê«q b˛sê≥+ n≥M XÊU≤~Ûø±s¡T\ <√|æ&û, |”&Éq\ qT+&ç Ä~yêd”\T kÕ+‘·«q
Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. á #·s¡Ã‘√ n+‘·sê®rj·T ø£eT÷´ìdüTº ñ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á b˛sê{≤ìï d”|j ” T· + uÛ≤>∑kÕ«$T>± e⁄qï $TÁX¯eT bı+<ä>∑˝≤Zs¡T.
<ä´eT+˝À N*ø£ @s¡Œ&ç+~. #ê]Á‹ø£ uÛÖ‹ø£yê<ä ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡ø|Ô£ ⁄ü fÒsT¡ ˝À¢ eTT+#Ó‹+Ô ~. ÄHê{Ï |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ $TÁX¯eT n≥M ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$+∫q Ä~yêd”\T, ‘·eT
s¡÷bı+~q e÷]ÿ‡»+`˝…ìì»+ dæ<ë∆+‘êìøÏ #Ó’Hê ø£eT÷´ìdüTº Á|üuÛÑT‘·«+˝À d”|”j·T+≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T eT+Á‘·T\THêïs¡T. Ms¡T Jeq eTqT>∑&ø¬É ’ ø±yê*‡q n≥M uÛ÷Ñ eTT\ kÕ<Ûqä ø¬ ’ ñ<ä´$T+#·&+É
bÕغ Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+∫+~. á dæ<ë∆+‘êìï ã\|ü]Ãq ø£eT÷´ìdüTº Ä]úø£ eT+Á‹, ˝≤+&é ¬syÓq÷´ eT+Á‹, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ ˝≤+{Ï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nH˚ø£ ìs¡“+<Ûë\q÷, øπ düT\q÷ m<äTs=ÿì \ø£˝å ≤~
bÕغ\T e÷]ÿ‡düTº`˝…ììdüTº bÕغ\T>± @s¡Œ&ܶsTT. Ä $<Ûä+>± eTTK´ kÕúHê\˝À e⁄Hêïs¡T. 25 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=ì, ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À kÕ+Á|ü<ëj·Tø£
@s¡Œ&ç+<˚ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº (e÷]ÿ‡düT`º ˝…ììdüT)º bÕغ. Ç~ 1969 eTTK´eT+Á‹>± e⁄qï CÀ´‹ãdüT ÄHê{Ï $TÁX¯eT Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñ|ü |ü+≥\qT |ü+&ç+#·Tø=ì, ‘·eT Jeq kÕúsTT˝À ø=+‘· yÓTs¡T¬>’q
@Á|æ˝Ÿ 22q @s¡Œ&ç+~. eTTK´eT+Á‹>± e⁄+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. Hêj·Tø£‘·«+ jÓTTø£ÿ ì» dæú‹ì ‘Ó#·TÃø=Hêïs¡T. <ëì qT+&ç ãj·T≥|ü&ç yêDÏ»´ |ü+≥\T
s¡cÕ´ ø£eT÷´ìdüTº bÕغ #˚|ü{Ϻq XÊ+‹j·TT‘· |ü]es¡ÔHê dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥|ü&ç+~. á Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±<ä˙, |ü+&ç+#˚ kÕúsTTøÏ m~>±s¡T. n~Ûø±s¡T\qT #·÷ùdÔH˚ uÛÑj·T|ü&ç
dæ<ë∆+‘êìï uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ãVæ≤s¡+>∑+>± ã\|üs¡Tdü÷Ô <√|æ&û esêZ\ Á|üuTÑÛ ‘·«eTì ns¡yú TÓ +Æ ~. uÛ÷Ñ $T ø=s¡≈î£ Á|üC≤ b˛sê{≤\T bÕ]b˛j˚T dæú‹ qT+&ç yê]ì m~]+∫ ì\ã&˚ kÕúsTTøÏ m~>±s¡T.
eTT+<äTø=∫Ã+~. Bìì e´‹πsøÏ+∫q yês¡T uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº ìs¡«Væ≤+∫q d”|”m+˝Àì $|ü¢e ÁX‚DT\T, d”|”m+ qT+&ç $&çe&ç ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq≈£î e⁄<ä´$T+#˚ kÕúsTTøÏ m~>±s¡T.
bÕغ qT+&ç $&çe&ç uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº (e÷]ÿ‡düT)º bÕغ>± 1969˝À 1969 @Á|æ˝Ÿ 22q d”|”◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) bÕغ>± @sêŒ≥j·÷´s¡T. á Hê\T>∑Tqïs¡ <äXÊu≤›\ ø±\+˝À e+<ä˝≤~ eT+~
@s¡Œ&ܶs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· »]–q mìïø£˝À¢ πøs¡fi¯, Á‹|ü⁄s¡, |ü•ÃeT ]$»ì»+, qj·÷ ]$»ìC≤\ qT+&ç $&çe&çq ø£eT÷´ìdüTº (‘·s¡TyêsTT 2e ù|J˝À)

◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\T`Á|ü»\ nÁ>∑Vü≤+` ô|s¡T>∑T‘·Tqï bòÕdædüTº <Û√s¡DT\T
|òæÁãe], e÷]à HÓ\\˝À ◊<äT sêÁcÕº\≈£î »]–q nôd+;¢ ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ #Ós≈¡ î£ s¬ ‘’ T· \ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔeTì, e⁄|üjÓ÷–+#·Tø=q{≤ìï Á|ü<Ûëq MT&çj·÷ Á|ü#ês¡+ #˚dæ+~. ‘·q
mìïø£\ |òü*‘ê\T á sêÁcÕº\˝À n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ¬ s ’ ‘ ê+>∑ | ü ⁄ s¡ T D≤\qT s¡ < ä T › #˚ k ÕÔ e Tì yÓ ÷ &ç , _.C… . |æ . \T eT‘· $<˚«wü Á|ü#ês¡+‘√ ≈£î˝≤\qT $uÛõÑ +∫+~. Ä$<Û+ä >± _.C….|æ.
e´‹πsø£+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT.ñ yê>±∆Hê\T#˚XÊsTT. á ¬s+&ÉT n+XÊ\T πøÁ<äÁ|üuÛÑT‘·« |ü]~Û˝À düe÷CŸyê<é bÕغì, ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕØºì ‘·eT ‘·eT ≈£î˝≤\πø
‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, ñ‘·ÔsêK+&é, |ü+C≤uŸ sêÁcÕº\˝À n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï e⁄+&˚$. Á|ü»\ yêdüÔe düeTdü´\qT n+‘· ÁbÕeTTK´‘· ø£*–q |ü]$T‘·+ #˚dæ+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À j·÷<äy˚‘·s¡ Ç‘·s¡ yÓqTø£ã&çq
bÕ\ø£ bÕغ\T rÁeyÓTÆq z≥$Tì #·$#·÷XÊsTT. >√yê˝À düeTdü´\T>± |ü]>∑D+Ï #·˝<Ò Tä . ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j÷· \ì ≈£î˝≤\qT, C≤‘·y‘˚ s· ¡ (e÷j·÷e‹ ≈£î\+) <ä[‘·T\q düMTø£]+#·&+É
n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï _.C….|æ., eTDÏ|Pü sY˝À n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï ø±+Á¬>dt Á|ü»\T #˚dTü qÔ ï b˛sê{≤\qT eTs¡T>∑Tq ô|{≤ºsT¡ . e´ekÕj·T ≈£L©\ <ë«sê Væ ≤ +<ä ÷ ndæ Ô ‘ ê«ìï @s¡ Œ s¡ # · & ÜìøÏ
mìïø£\ |ü‘·Hêìï m<äTs=ÿHêïsTT. á ¬s+&ÉT sêÁcÕº\˝À _.C….|æ. düeTdü´\‘√bÕ≥T ¬s’‘ê+>∑|ü⁄ düeTdü´\ jÓT&É á ◊<äT sêÁcÕº\‘√ ÄsY.j·Tdt.j·Tdt.`_.C….|æ.\T #ê˝≤ ø±\+ qT+&ç Á|üj·T‹ïdü÷Ô
ø±+Á¬>dt ø£qï yÓqTø£ã&ç e⁄+&ç+~. ◊‘˚, n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï >∑es¡ïs¡¢ düVü‰ <˚X¯+˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]à≈£î\ düeTdü´\jÓT&É, Á|ü<Ûëq+>± edüTÔHêïsTT. <äXÊu≤›\qT+&ç á Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° á
Ä|ò”düT\qT e⁄|üjÓ÷–+#·Tø=ì neø±X¯yê<ëìøÏ, yÓ÷kÕìøÏ ø±]àø£ X¯øÏÔ˝À n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+>± e⁄qï ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\ mìïø£\˝À $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. ;Vü‰sY˝À sêÁw”ºj·T »q‘ê<äfiŸ,
bÕ\Œ&ç+~. á sêÁcÕº\˝À z≥s¡T¢ _.C….dæ.ì ‹s¡düÿ]+#·&É+ düeTdü´\ jÓT&É MT&çj·÷ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. Ä˝≤π> uÛÑ÷dü+düÿs¡D\ »q‘ê<äfiŸ(j·TT)\ ñeTà&çX¯øÏÔ e\¢ _.C….|æ nø£ÿ&É $»j·Te+‘·+
>∑eTq+˝À e⁄+#·Tø=Hê*. á z≥s¡¢ rs¡TŒ ˇø£ eTTK´yÓTqÆ n+X¯eTì >∑T]+∫, uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä\≈£î uÛÑ÷|ü+|üø±ìï >∑T]+∫ bÕ\ø£es¡Z ø±˝Ò ø £ b ˛sTT+~. ;Vü ‰ sY ˝ À ˝≤>± ÁbÕ+rj· T bÕغ ˝ … ’ q
<äèwæº˝À e⁄+#·Tø=Hê*. bÕغ\ nC…+&Ü˝À ˝Òøb£ ˛e&É+ >∑eTì+#·e\dæq $wüjT· +. n~Ûø±s¡+ düe÷CŸyê<ébÕغ, ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ\T ◊ø£´+>± m<äTs=ÿìe⁄+fÒ
bÕ\ø£esêZ\ nC…+&Ü≈£î düVü≤ø£]+∫q ø±s=Œπs{Ÿ MT&çj·÷ : ø=s¡≈î£ b˛{°|&ü TÉ ‘·Tqï bÕ\ø£es¡Z bÕغ\qT ‘·|Œü Ç‘·s¡ bÕغ\ìïe{Ï˙ ;Vü‰sY˝À˝≤>± ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ˝À _.C….|æ $»j·T+ kÕ~Û+#·>*∑ – e⁄+&˚~
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À mìïø£\T &ÉãT“, MT&çj·÷, ø£+&Éã\+‘√ ø±s=Œπs{Ÿ MT&çj·÷ HêeTe÷Á‘·+ #˚dæ+~. ø±<äT. n~Ûø±s¡+ ø=s¡≈£î b˛{°|ü&ÉT‘·Tqï á bÕغ\≈£î Á|ü»\≈£î
≈£L&çqeì á mìïø£\T eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#êsTT. Á|ü#ês¡ Ks¡TÃ\ ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ`ñ‘·sÔ êK+&é \˝À ÄsY.j·Tdt.j·Tdt., _.C….|æ.\ $»j·T+ dü+ã+~Û+∫ ì]∆wüºyÓTÆq Áb˛Á>±+ ˝Ò<äT. 2014 ‘·sê«‘· e÷]q
>∑T]+∫ mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+∫q e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T bÕ{Ï+∫q : |ü]d曑·T\˝À _.C….|æ kÕ–düTÔqï eT‘· $<˚«wü Á|ü#êsêìï ◊ø£´+>±
<ëK˝≤\T ˝Òe⁄. Ä˝≤π>, mìïø£\ dü+|òüT+ nqTeT‹+∫q Ks¡TÃ\ Væ≤+B uÛ≤cÕ ÁbÕ+‘ê˝…’q ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, ñ‘·ÔsêK+&é m<äTs=ÿì e⁄+fÒ |òü*‘·+ y˚πs$<Ûä+>± e⁄+&˚~.
|ü]~Û bÕ{Ï+#·ã&É˝<Ò Tä . &ÉãT“\T $#·Ã\$&ç>± |ü+#·≥+ »]–+~. sêÁcÕº\˝À _.C….|æ. ô|<ä› $»j·÷\T kÕ~Û+∫+~. 2014 bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ á dü+<ä›s¡“¤+>± bÕ\ø£es¡Z sê»ø°j·÷\˝À dü+uÛÑ$+∫q
n~Ûø±sêìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T&É+, eT‘·$<˚«cÕ\T, ÁbÕ+rj·T mìïø£\˝À kÕ~Û+∫q z≥¢ø£qï á ¬s+&ÉT sêÁcÕº\˝À m≈£îÿe z≥T¢ ø=ìï |ü]D≤e÷\qT >∑eTì+#·e\dæ e⁄qï~. Væ≤+B e÷{≤¢&˚
ôd+{ÏyÓT+≥T¢ ¬s#·Ã>=≥º&É+ »]–+~. @˝≤+{Ï >=&Ée\T ˝Ò≈£î+&Ü e#êÃsTT. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 3XÊ‘·+, ñ‘·ÔsêK+&é˝À 9 XÊ‘·+ z≥T¢ ÁbÕ+‘ê\˝À ø±+Á¬>dt <Óã“‹qï~. ø±+Á¬>dt nÁ>∑≈£î˝≤\ eT<䛑·T
mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#êeTì mìïø£\ ø£MTwüHé dü+‘·è|æìÔ e´ø£+Ô #˚d+æ ~. ‘·–ZHê m≈£îÿe d”≥T¢ bı+~+~. 2014 ˝À kÕ–+∫q eT‘· $<˚«wü ø√˝ÀŒsTT+~. n+‘·≈£î eTT+<˚ <ä[‘·T\T, eTTdæ¢+\ eT<䛑·T
ø±s=Œπs{Ÿ MT&çj·÷ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. $<ÛëHê\ Á|ü#êsêH˚ï á mìïø£\˝Àq÷ ìs¡«Væ≤+∫+~. Á|ü»\ düeTdü´\qT b˛>=≥Tº ≈ £ î +~. Áu≤Vü ≤ àDT\ eT<ä › ‘ · T bı+<ë\ì ø±+Á¬ > dt
ø£qï e´≈£îÔ\ >∑T]+∫ m≈£îÿe Á|ü#ês¡+ #˚dæ+~. bÕ\ø£ es¡Z bÕغ\ eTs¡T>∑T|üs¡Ã&É+ <ë«sê bÕ\ø£esêZ\T @$<Ûä+>± eT‘· $<˚«cÕ\qT
>√u…˝ŸÁ|ü#êsê\qT e÷Á‘·+ X¯øÏÔe+‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚dæ+~. ñ<ë: (‘·s¡TyêsTT 8e ù|J˝À)
2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ãT*f…Hé `1
1 e ù|J ‘·s¡TyêsTT |ü⁄s√>∑$T+∫+<äHêï&ÉT. nsTTHê, ‘·≈£îÿe ñ‘êŒ<äø£‘· ø£*–q ∫qï s¡cÕ´˝À ∫qï ∫qï eT&ç#Óø£ÿ\Tqï ¬s’‘·T*ï #·÷düTÔHêï+.
Hêj·T≈£î\÷, ø±s¡´ø£s¡Ô\÷, Á|ü»\÷, ‘·eT s¡ø±Ôìï <ës¡ uÀdæ
ns¡TD|ü‘êø±ìøÏ eT]+‘· eHÓï ‘Ódü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. á ø±\+˝À ø£eT‘ê\T, e´øÏÔ>∑‘· ¬s’‘·T e´ekÕj·T $<Ûëq+ ø£*–q ô|{° ã÷s¡Ty® ê uÛÑ÷$T‘√ dü+ã+<Ûä+ e⁄qï ∫qï ¬s’‘·T y˚‘·q ø±]à≈£î&ç ø£+fÒ m≈£îÿe
uÛ ≤ s¡ ‘ · ø£ e T÷´ìdü T º $|ü ¢ y √<ä ´ eT+, n‹yê<ä ` $T‘· y ê<ä $<Ûëqy˚T s¡cÕ´˝À Á|üã\+>± e⁄+<äHêï&ÉT. ÁX¯eTX¯øìÔÏ Ks¡Tà #˚dTü HÔ êï&ÉT. nsTTHê y˚‘q· ø±]à≈£î&ç ø£+fÒ n‘·´+‘·
ô|&É<Û√s¡DT\≈£L >∑Ts¡sTT+~. Ç+ø± n+<äT˝À ô|qT>∑T˝≤&ÉT‘·÷H˚ dü s ¡ T ≈£ î Ä]ú ø £ $<Û ë HêìøÏ kÕe÷õø£ ÁX¯ e T $uÛ Ñ » H˚ yÓqTø£ã&çq JeHêH˚ï ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. >∑+≥\ Á|üø±s¡+ |üì#˚ùd
e⁄+~. Bì qT+&ç uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢y√<ä´eT+ Ç+ø± |ü⁄Hê<ä+{≤&ÉT ˝…ìHé. |æ‘·èkÕ«$Tø£ Ä]úø£ $<Ûëq+˝À eTìwæ ‘·q e´ekÕj·T ø±]à≈£î&˚ yÓTs¡T>∑+{≤&ÉT ˝…ìHé. n‘·&Ó+‘√ ùd«#êä
ãj·T≥|ü&Ü*‡ e⁄+~. @ ÄX¯j·T kÕ<Ûäq¬ø’‘˚ neTs¡Ms¡T\T ‘·eT nìï nedüsê\q÷ rs¡TÃø√e{≤ìøÏ nìï Ä]úø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ Á|æj·TT&É+{≤&ÉT. Ç~ kÕe÷õø£ Á|ü>∑‹øÏ dü÷∫ø£+{≤&ÉT. kÕe÷õø£
s¡ø±Ôìï <Ûës¡uÀXÊs√, Ä ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê&ÉT‘êeT+≥÷ bÕ˝§ZH˚ yê&ÉT. düs¡T≈£î Ä]úø£ $<Ûëq+ BìøÏ _ÛqïyÓTÆq~. nH˚ø£ ÁX¯eT $uÛÑ»q nH˚~ düs¡T≈£î Ä]úø±_Ûeè~∆ø° ‘·<ë«sê ô|≥Tºã&ç<ëØ
Á|ü‹qã÷qT‘·÷ @Á|æ˝Ÿ 22q bÕغ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï s¡ø±\ XÊK\T e⁄ìøÏ˝Àì ø=kÕÔsTT. s¡ø£s¡ø±\ Ä]úø£ XÊK\T $<ÛëHê_Ûeè~∆ø° eT÷˝≤<Ûës¡+>± e⁄+≥T+~. düs¡T≈£î\ #Ó˝≤eTDÏ
»s¡T|ü⁄≈£î+<ë+. ô|s¡T>∑T‘êsTT. $$<Ûä Ä]úø£ j·T÷ì≥T¢ ˇπø s¡ø£yÓTÆq ñ‘·Œ‹Ô jÓTTø£ÿ n_Ûeè~∆ <ë«sêH˚ ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ yÓ\¢&Ée⁄‘·T+~.
#˚j·T≥eTH˚~ ‘·>∑TZ‘·T+~. Ç<˚ kÕe÷õø£ ÁX¯eT $uÛÑ»q jÓTTø£ÿ Ç<=ø£ düVü≤» |ü]D≤eT+. nsTT‘˚ qs√&çï≈£îÿ\T e÷Á‘·+ s¡cÕ´˝À
e÷]ÿ‡düTº eTôVAbÕ<Ûë´j·TT˝À¢ ˇø£s¡÷, k˛wü*düTº $|ü¢e
Á|ü>‹∑ o\‘·≈î£ eT÷\+. ô|≥Tºã&ç<ëØ $<ÛëHêìøÏ ø±yê*‡q <˚oj·T dü+uÛ$Ñ +∫q kÕe÷õø£ ÁX¯eT $uÛ»Ñ qøÏ eTTdüT>∑T ‘·–*+∫ Ç<ä+‘ê
s¡<käÛ Õs¡~,Û ‘=* k˛wü*düTº e´edüú ìsêà‘· nsTTq ˝…ìHé »j·T+‹
e÷¬sÿ{Ÿ @sêŒ≥T≈£L, n_Ûeè~∆ø° eTTK´yÓTÆq n+X¯+>± Ç~ ø£èÁ‹eTyÓTÆq <ëì>±, ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Òì <ëì>±, ‘·≈£îÿe #˚dæ
@Á|æ˝Ÿ 22. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì ]$»ì»+, qj·÷ ]$»ì»+‘√ e⁄+≥T+~. #·÷|ækÕÔs+¡ ≥÷ ˝…ìHé $eT]Ù+#ê&ÉT. s¡cÕ´˝À »]–q ÁX¯eT $uÛ»Ñ q,
ôd<’ ë∆+‹ø£+>±, ìsêàD|üs+¡ >± $&çe&ç, e÷]ÿ‡düT`º ˝…ììdüTº bÕغ>±
$$<Ûä j·T÷ì≥T¢ ñ|üjÓ÷>∑|ü⁄ $\Te ø£*–q düs¡T≈£î*ï Á|ü » \ J$‘ê˝À¢ qT+&ç e∫Ã+~ø±<ä ˙ , ãj· T {Ï qT+&ç
ìsêàDyÓTÆq s√E ≈£L&Ü @Á|æ˝Ÿ 22. ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔsTT. $$<Ûä j·T÷ì≥¢≈£î #Ó+~q yê] eT<Ûä´ e÷s¡ø£|ü⁄ #=|æŒ+#·ã&ç+<äì qs√&çï≈£îÿ\T yê~düTHÔ êïs¡ì ˝…ìHé $eT]Ù+#ê&ÉT.
˝…ìHé 1870 @Á|æ˝Ÿ 22q (bÕ‘· ø±´\+&ÉsY Á|üø±s¡+ @Á|æ˝Ÿ $\Te\T>± e÷s¡‘êsTT. á düsT¡ ≈£î neTàø±ìøÏ ø±yê*‡q e÷¬sÿ{Ÿ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\÷ ` bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‘·TÔ\÷ e÷¬sÿ{Ÿ
10) »ìà+#ês¡T. ñqï‘· eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ês¡T. nH˚~ kÕe÷õø£ ÁX¯eT $uÛÑ»q <ë«sêH˚ n_Ûeè~∆ ne⁄‘·T+~. ¬s’‘·T $düÔs¡D <ë«sê |üs¡düŒs¡+ e÷]Œ&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïsTT. (neTàø£+ `
˝…ìHé ndü\T ù|s¡T yê¢~MTsY Ç©´#Y ñ\´H√yé. bÕغ s¡Vü≤dü´ ‘·q e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·T\Ô neTàø±ìø°, ‘·q e´ekÕj·T nedüsê\ø°, ø=qT>√\T) e´ekÕj·Ty˚T ˇø£ |ü]ÁX¯eT>± e÷]+~. n+fÒ
ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ e\q 1901e dü+ˆˆ˝À ˝…ìHé>± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. e´øÏ>Ô ‘∑ · nedüsê\ø°, e÷¬sÿ{Ÿô|’ |üP]Ô>± Ä<Ûës¡|&ü ç b˛j·÷&ÉHêï&ÉT. e´ekÕj·Ty˚T düs¡T≈£î*ï ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. Bìì qs√&çï≈£îÿ\T #·÷&É
»qe] 21, 1924q eTs¡D+Ï #ês¡T. ˝…ìHéô|’ ø±sY¢ e÷sYÿ‡ ` Áô|&ò ]É ø˘ bÕ&ç |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~∆ #Ó+~q ‘·sê«‘·, bÕ\ø°, bÕ\˝À¢ì MT>∑&øÉ ,° ìsêø£]düTÔHêïs¡T. ¬s’‘ê+>∑+˝À, e´ekÕj·T+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ*ï,
@+¬>˝Ÿ‡\ Á|üuÛ≤e+ ã\+>± e⁄+~. @ ÁbÕ+‘êìøÏ Ä ÁbÕ+‘·+>± $&ç$&ç>± #·÷düTÔHêïs¡T. nìï
dæ<ë∆+‘êìï n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*. dæ<ë∆+‘·+ yÓ\T>∑T˝À ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ kÕe÷õø£ ` Ä]úø£ $<ÛëHê\T $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢
düe÷C≤˙ï n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*. n<Ûä´j·Tq+ nH˚~ eTT+<ädüTÔ>±
@s¡Œs¡#·T≈£îqï uÛ≤yê\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç »s¡>∑≈£L&É<äT. n˝≤ »]–‘˚
{Ï. düT<Ûëø£sY e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï n+X¯+>± #·÷&É ìsêø£]düTÔHêïs¡T.
e´ekÕj·T s¡+>∑+˝ÀøÏ j·T+Á‘ê\T Á|üy•˚ +∫q ‘·sT¡ yê‘· |üì
n~ dü+≈£î∫‘·+>± e⁄+≥T+~. n<Ûä´j·Tq+ $XÊ\yÓTÆq eTqdüT‡‘√ yÓqïø°, HÓsTT´ø°, ø£s¡Tyêdæqf…Æ¢sTT+<ä˙, eTõ®>∑ ˙fi¯fl‘√H˚ >∑&ÉbÕ*‡ >∑+≥\T ô|]>±sTT. >∑‘·+˝À @Hê&É÷ ˝Òì $<Ûä+>±, á s√E
ø=q kÕ>±*. eTqdüT‡ U≤∞ |ü\ø£˝≤ e⁄+&Ü*. e÷]ÿ‡düTº edüT+Ô <äì s¬ ‘’ T· \T yêb˛‘·Tqï≥÷¢, ˝…ìHé ‘·q Á>∑+<∏+ä ˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT˝À¢ sêÁ‹fi¯ófl ≈£L&Ü |üì »s¡>∑{≤ìï #·÷düTÔHêï+.
eTôVAbÕ<Ûë´j·TT\ ø£èwü+‘ê n˝≤H˚ »]–+~. n<Ûä´j·Tq+ ` yêDÏ » ´|ü s ¡ y Ó T Æ q |ü + ≥\ $<Û ë qeTH˚ ~ nìï <˚ X Ê˝À¢ q ÷ uÛÑ÷$Tì düs¡T≈£î>± e÷s¡Ã&É+ (neTà≥+, ø=q≥+) <ë«sê
b˛sê≥+ nH˚ e÷sêZìï yês¡T nqTdü]+∫q ø±s¡D+>±H˚ dæ<ë∆+‘êìï ø£q|ü&ÉT‘·T+<ä+{≤&ÉT ˝…ìHé. n+fÒ n+‘·sê®rj·T ÁX¯eT $uÛÑ»q uÛÑ÷kÕ«eT´ $<ÛëHê˙ï, »MT+<ëØ $<ÛëHê˙ï ô|≥Tºã&ç <Ûä«+dü+
düè»Hê‘·àø£+>± s¡÷bı+~+#ês¡T. Ä#·s¡D˝À e∫Ãq nqTuÛÑyê\ô|’ nH˚~ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT ‘·T+<ä+{≤&ÉT #˚dæ+<ä+{≤&ÉT ˝…ìHé.
Ä<Ûës¡|&ü ç @yÓTHÆ ê e÷s¡TŒ\T+fÒ yê{Ïì Á|ü#T· s¡D eTT+<äT e÷≥˝À ˝…ìHé. Ç~ ‘·s¡‘·sê\ e+≥] ‘·Hê˙ï, Ä]úø£ $<ÛëHê\ ã+<ÛäHê\ ô|≥Tºã&ç<ëØ $<ÛëHê_Ûeè~∆ ø±yê\+fÒ uÛÑ÷$T ˝Òì ùd«#êä
#˚πsÃyês¡T. ˝Ò<ë |ü⁄{Ÿ H√{Ÿ‡ <ë«sê $e]+#˚ yês¡T. dü + ¬ ø fi¯ fl qìï+{Ï ˙ <Û ä « +dü + #˚ d æ + <ä H êï&É T . Á|ü | ü + #· Ä]ú ø £ ø±]à≈£î&ÉT ø±yê\+≥÷ eT÷düb˛dæq |ü<ä∆‘·T˝À¢ s¡#·q\T ø£q|ü&ÉT
e÷]ÿ‡düTº eTôVAbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ˝…ìHé n‘·´+‘· |æqï $<ÛëHê\ìï+{Ï˙ ˇπø >=&ÉT>∑T ÁøÏ+~øÏ ‘Ó∫Ã+<ä˙, ¬s’‘·T ‘·q ÇcÕº ‘·T+{≤sTT. Ç<=ø£ dü÷Á‘·+>± yêdüÔey˚T. e´ekÕj·T+˝ÀìøÏ
ej·TdüT‡˝ÀH˚ e÷sYÿ‡ s¡∫+∫q ô|≥Tºã&ç Á>∑+<∏ëìï n<Ûä´j·Tq+ nsTTcÕº\‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ Á|ü|+ü #· e÷¬sÿ{ŸøÏ nqTdü+<Ûëq ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ Á|üy˚•düTÔ+~. e´ekÕj·T
#˚XÊ&ÉT. ô|≥Tºã&ç Á>∑+<∏ä+ yÓ\T>∑T˝À 26 dü+ˆˆsê\ ej·TdüT‡˝ÀH˚ eTj·÷´&Éì ˝…ìHé ‘·q Á>∑+<∏ä+˝À $e]+#ê&ÉT. ø±]à≈£î&çøÏ ø=+‘· uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#·≥+, ˇø£{Ï ¬s+&ÉT |üX¯óe⁄*ï
s¡cÕ´ düe÷C≤ìï $X‚w¢ +æ #ê&ÉT. ˝…ìHé j·TTø£Ô ej·TdüT‡ Hê{Ïøπ s¡cÕ´˝À e´ekÕj·T+˝ÀøÏ yêDÏ»´ |ü+≥\T Á|üy˚•+∫q ‘·sê«‘·H˚ Çe«≥eTH˚~ uÛ÷Ñ j·T»e÷ìøÏ e⁄|üj÷Ó >∑+. y˚‘q· + ‘·–+Z #·q÷ e#·TÃ.
n‹yê<ä uÛ≤eC≤\+ qs√&çï≈£îÿ\ s¡÷|ü+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. á ¬s’‘ê+>∑+ eT<Ûä´ b˛{° ô|s¡T>∑T‘·T+<ä˙, Ä]úø£ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø=s¡≈£ L, ‘·q qT+&ç b˛≈£î+&ÜqT #·÷düTø√e#·TÃ. Ç~ nìï ô|≥Tºã&ç<ëØ
uÛ≤eC≤\y˚T s¡w´ü Hé düe÷C≤ìï Äe]+∫ e⁄+~. Bìì z&ç+#·≈î£ +&Ü uÛÑ÷$T ø=s¡≈£L b˛{° ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêï&ÉT. á Áø£eT+˝ÀH˚ ù|<ä, <˚XÊ˝À¢ ø±H=#˚à <äèX¯´y˚Tq+{≤&ÉT ˝…ìHé.
s¡cÕ´˝À $|üy¢ êìï $»j·Te+‘·+ #˚jT· C≤\eTì ˝…ìHé uÛ≤$+#ê&ÉT. eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T˝À¢ ~yêfi≤ dü+K´ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêï&ÉT. á eTVü‰ dæ<ë∆+‘· Á>∑+<∏ä+ <ë«sêH˚ qs√&çï≈£îÿ\ô|’ düyÓTà≥
s¡wü´Hé düe÷»+ ¬s’‘·T Ä]úø£ |ü⁄Hê~>± e⁄+<äH˚ qs√&çï≈£îÿ\ ô|≥Tºã&ç<ëØ ¬s’‘·T\ n_Ûeè~∆ eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêï&ÉT. <Óã“ ø={≤º&TÉ ˝…ìHé. mìïø£\ jÓT&É\ nqTdü]+#ê*‡q m‘·T>Ô &∑ \É qT
yê<äq\qT, |ü]o*+∫, $eT]Ù+#·{≤ìøÏ, s¡cÕ´ düe÷C≤ìï es¡Z e´‘ê´kÕ\T ô|s¡>∑≥eTH˚~ nkÕ<Ûës¡D $wüj·Ty˚TMT ø±<ä˙ s¡ ÷ bı+~+#ê&É T . bÕs¡ ¢ y Ó T +≥Ø mìïø£ \ ˝À bÕ˝§Z q &É + ,
ì•‘·+>± |ü]o*+#ê\ì uÛ≤$+#ê&ÉT. ô|’>± Ç~ nìyês¡´yÓTÆq<äHêï&ÉT. ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T ~yêfi≤ ãVæ≤wüÿ]+#·&É+ nH˚ <ëìì düeTj·÷ìï ã{°º, dü+<äsꓤìï ã{°º
s¡cÕ´ e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\ >∑D≤+ø±\qT rj·T&ÉeTH˚~ düs¡«kÕ<Ûës¡DyÓTÆq<˚q˙, düs¡T≈£î\ Ä]úø£ $<Ûëq+ ìs¡ísTT+#·Tø√yê\Hêï&ÉT. mìïø£\qT ˇø£ m‘·TÔ>∑&É\ düeTdü´>±
ø=ìï+{Ïì ù|s=ÿì qs√&çï≈£îÿ\ ‘·|ü &ÉT uÛ≤yê\qT, $eT]Ù+#·{≤ìπø e⁄qï düe÷»+˝À düs¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T&É÷ ` e´ekÕj·T y˚‘·q #·÷&Ü\Hêï&ÉT. n+‘·sê®rj·T ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´eT+˝À ˝…ìHé ø±\+
|ü]$T‘·+ ø±yê\ì ˝…ìHé yÓTT<ä≥ uÛ≤$+#ê&ÉT. yês¡T ˝ÒeHÓ‹Ôq ø±]à≈£î&É÷, Á>±MTD ã÷s¡T®yê es¡Z+ ` Á>±MTD ø±]àø£es¡Z+>± Hê{ÏøÏ dü¬s’q ìsêàD|ü+<∏ë ˝Ò<äT. s¡cÕ´ $|ü¢yêqTuÛÑyê\ <ë«sêH˚
Á|üX¯ï\≈£î, düe÷<ÛëHê\T #Ó|üŒ{≤ìøÏ, <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ n_Ûeè~∆øÏ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêï&ÉT. ø±ˆˆ ˝…ìHé düs¬ q’ ìsêàD|ü+<∏ëqT s¡÷bı+~+#ê&ÉT. n+‘·sê®rj·T+>±
dü+ã+~Û+∫q, >∑D≤+ø±\qT $e]ùdÔ dü]b˛‘·T+<äì uÛ≤$+#ê&ÉT. e´ekÕj·T+˝À yê´bÕs¡ |ü+≥\ n_Ûeè~∆ nH˚~, ô|≥Tºã&ç<ëØ nìï ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\≈£L H˚&ÉT á ìsêàD|ü+<∏ëH˚ •s√<Ûës¡´+>±
‘êqT #·÷|æ+#˚ >∑D≤+ø±\T, ‘·q yê<äq\qT ã\|üs¡TÃø√e&ÜìøÏ |ü]ÁX¯eT\≈£î e´ekÕj·T+ nqTã+<Ûä |ü]ÁX¯eT>± e÷s¡≥y˚TqHêïs¡T. e⁄+~. s¡cÕ´ $|üy¢ √<ä´eT ø±\+˝À ‘·˝‹… qÔ nìï ô|&É <Û√s¡DT\q÷,
ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ yê{ÏH˚ rdüT≈£îHêï&É˙, Á|ü‹≈£L\yÓTÆq yê{Ïì >√>∑THês¡ $T\T¢\÷, q÷HÓ $T\T¢\÷, yÓTTˆˆq$. e´ekÕj·T+˝À ‘·|ü&ÉT $<ÛëHê\q÷ z&ç+∫ $|ü¢yêìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq
rdüTø√˝Ò<ä˙, Á|ü‘·´s¡Tú\T $eT]Ù+#˚ neø±X¯+ e⁄+<äì uÛ≤$+∫, ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ düe÷q+>± n_Ûeè~∆ ø±ø£ b˛e≥eTH˚~ <ëì eTôVAbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ˝…ìHé. e÷]ÿ‡C≤ìøÏ eT÷\yÓTÆq e÷]ÿ‡düTº
yÓTT‘·Ô+ düe÷C≤H˚ï |ü]o*+#·{≤ìøÏ |üPqT≈£îHêï&ÉT. düVü≤» dü«uÛ≤eeTHêï&ÉT. ô|≥Tºã&ç nH˚~ e´ekÕj·T+˝À ˇø√ÿ ‘·‘·«XÊÅkÕÔ˙ï, e÷]ÿ‡düTº ns¡úXÊÅkÕÔìï, XÊÅd”Ôj·T k˛wü*C≤˙ï Ä <˚ X¯
á H˚|<ü ´ä∏ +˝ÀH˚ ªªs¡cÕ´˝À ô|≥Tºã&ç<ëØ $<ÛëHê_Ûeè~∆µµ nH˚ ÁbÕ+‘êìï ˇø√ÿ s¡ø£+>± ø£ã[+∫ y˚düTÔ+<äHêï&ÉT. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü ì]∆wüº |ü]dæú‘·T\≈£î nq«sTT+∫ neT\T »]bÕ&ÉT ø£qTø£H˚ s¡cÕ´˝À
eTVü≤‘·sÔ ¡ dæ<ë∆+‘· Á>∑+<∏ëìï ˝…ìHé s¡∫+#ê&ÉT. Bìì s¡∫+#·{≤ìøÏ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ e÷¬sÿ{Ÿ nedüsê\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç e⁄+≥T+<äHêï&ÉT. k˛wü*düTº $|ü¢e+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. Ä <˚X¯ $|ü¢e nqTuÛÑyê\
Äj·Tq≈£î eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\+ |ü{Ϻ+~. düTe÷s¡T »qe] e´ekÕj·T |ü+≥\T <Óã“‹qï Á|ü‹kÕØ eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ s¬ ‘’ ê+>∑+ CÀ&ç+|ü⁄ <ë«sê e÷]ÿ‡»+ eT]+‘· düTdü+|üqïyÓTÆq ˝…ìì»+>±
2, 1896 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á n<Ûä´j·Tq ø£èwæ 1898 Ä>∑düTº ~yêfi≤ rdüTÔ+<äHêï&ÉT. uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒ‘ês¡˙ ˝Ò<ë øöfi¯fl ne‘·]+∫+~.
Hê{ÏøÏ eTTkÕsTT<ë>± eTT+<äTø=∫Ã+~. 1899 e÷]Ã˝À yÓTT<ä{Ï øÏ#·TÃ≈£î+{≤s¡Hêï&ÉT. ~yêfi≤ rdæq yês¡+‘ê e´ekÕj·T ø±]à≈£î˝À¢ eTqeT÷ eTq <˚X¯ ì]∆wºü |ü]dæ‘ú T· \ ø£qT>∑TD+>± e÷]ÿ‡»+`
Á|ü#·Ts¡D »]–+~. yÓTT<ä≥ Á|ü#T· ]+∫q 2400 ø±|”\T Vü‰{Ÿ øπ ≈£î˝≤¢ ø£*dæ b˛‘·THêïs¡Hêï&ÉT. ˝Òø£ |ü≥ºD≤\øÏ ‘·s¡* b˛‘·THêïs¡Hêï&ÉT. ˝…ìì»+`e÷y√ Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï nq«sTT+#·≥+ <ë«sêH˚
neTTà&Éj÷· ´sTT. e´ekÕj·T+˝À |üì#˚ùd yê] dü+K´ ‘·>∑Z≥+ e\q, q÷‘·q $|üy¢ êìï $»j·Te+‘·+ #˚jT· >∑\+. Ä $<Û+ä >±H˚ ˝…ìHé yês¡dTü \+
1860\˝À »]–q ÁøÏ$Tj·THé j·TT<ä∆+˝À C≤sY Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<䛑·T\÷, j·T+Á‘ê\÷ Á|üy˚•düTÔHêïj·THêï&ÉT. ø±>∑\+.
z&ç b ˛sTT+~. <˚ X ¯ + ˝À uÛ Ñ ÷ kÕ«eT´ e´‹π s ø£ b˛sê{≤\T $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ yêDÏ»´ |ü+≥\ n_Ûeè~∆ e\q Á|ü»\ ªªsê»ø°j÷· \˝À }Vü‰ dü«s¡+Z nH˚~ m|ü&É÷ ì»+ ø±C≤\ì
$»è+_Û+#êsTT. M{ÏøÏ uÛÑj·T|ü&çq C≤sY Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡ú u≤ìdü ø£<*ä ø£ @s¡Œ&ç+<ä˙, ˇø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç eTs=ø£ ÁbÕ+‘êìøÏ b˛e≥+ ø±+ø£å, Ç|ü&ÉT >±˙, n≥T ‘·s¡Tyê‘· ø±˙ ` kÕ+|ò”Tø£ X¯≈£îÔ\ MT<ä
$<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ+~. ns¡ú u≤ìdü $<Ûëq+ s¡<ä›sTTq nq+‘·s¡+ ô|]–+<ä˙, Bì‘√ $C≤„q+, #=s¡yê ô|s¡T>∑T‘êj·THêï&ÉT. Hê>∑]ø£‘ê Ä<Ûës¡|ü&Éì, sê»ø°j·T, es¡Z X¯≈£îÔ\ ô|s¡T>∑T<ä\ #˚‘ê, n_Ûeè~∆
qT+&˚, s¡cÕ´ e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ n‘·´+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêï&ÉT. á ø£<ä*πø ˝Òø£b˛‘˚ $C≤„q+, #=s¡e #˚‘ê ã\|üs¡#·ã&Éì ø±+ø£å.µµ (uÛÑ÷$T düeTkÕ´ ` ùd«#êä b˛sê≥+.
y˚>∑+>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä≥+ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+<äì ˝…ìHé nHêï&ÉT. ô|s¡ > ∑ < ä H êï&É T . nø£ ÿ &É |ü ì #˚ d ü ÷ Ô ‹]>=∫Ãq yê&É T mH√ï ù|õ. 27) n+{≤&ÉT ˝…ìHé. n+fÒ ì]∆wüº |ü]dæú‘·T\qT ì]∆wüº+>±
n‘·´+‘· y˚>+∑ >± |ü≥Dº ≤\T n_Ûeè~∆ nj·÷´sTT. ø£sêà>±sê\T ≈£L&Ü $C≤„qe+‘·yTÓ qÆ $wüj÷· \qT $e]kÕÔ&˙É , Bì Á|üu≤Û e+ Ç‘·sT¡ \ô|’ n+#·Hê y˚düTø=ì ‘·–q ø£s¡Ôyê´\qT s¡÷bı+~+#·T≈£îqï|ü&˚
y˚>+∑ >± n_Ûeè~∆ nj·÷´sTT. s¬ ˝’ «Ò ˝…q’ T¢ ìsêàDeTj·÷´sTT. |òPü ´&É˝Ÿ |ü&ÉT‘·T+<äHêï&ÉT. $»j· ÷ \T kÕ~Û k ÕÔ e T˙, }Væ ≤ +#· T ø=ì ø£ s ¡ Ô y ê´\T
s¡ c Õ´ kÕú q +˝À ô|≥Tº ã &ç < ëØ $<Û ë q+ yÓ ’ | ü ⁄ s¡ c Õ´ s¡÷bı+~+#·T≈£î+fÒ dü|\üò + ø±C≤\eTì ˝…ìHé eTq≈£î uÀ~ÛdTü HÔ êï&ÉT.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 3

:: dü+bÕ<äø°j·T+ :: nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T ` rs¡T ‘ÓqTï\T
q÷‘·q sê»<Ûëì neTsêe‹˝Àì yÓ\>∑|üP&ç˝À ì]à+∫q ‘ê‘êÿ*ø£ q÷‘·q nôd +;¢ u≤>± #√≥T#˚düTø√e&É+ e´øÏÔ>∑‘· <äTwüD kÕúsTTøÏ yÓ[fl nH˚ø£ Á|üC ≤ düeTdü´\ô|’ #·s¡ÃqT, _\T¢\ô|’
uÛeÑ Hê\˝À Ä+Á<ÁäÛ|<ü X˚ Ÿ eT÷&Ée yê]¸ø£ ã&Ó{® Ÿ düe÷y˚XÊ\T ‘=*kÕ]>± »]>±sTT. ñuÛj Ñ T· düu\ÑÛ qT #·s¡ÃqT n~Ûø±s¡ |üø£å+ |ü≈£ÿ≈£î ô|≥º&É+ »]–+~. n+‘˚>±ø£ ˇø£] n$˙‹ì #·÷|æ eTs=ø£s¡T
ñ<˚›•+∫ >∑es¡ïsY dü+<˚X¯+ Ç∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· 13 s√E\T>± »]–q düe÷y˚ XÊ\˝À 42 eT+~ n$˙‹ì ø=qkÕ–+#˚ dü]º|òæπø{ŸqT düuÛ≤y˚~ø£ qT+&ç bı+~q≥¢sTT+~. á düuÛÑ\T Á|ü»\ |üø£åe÷!
58 >∑+≥\T Á|üdü+–+#ês¡T. Bì˝À eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT 8 >∑+≥\T, Á |ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\T ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· n$˙‹ #·s¡´\qT ø£|æŒô|≥Tºø√e{≤ìø±! nH˚ Á|üX¯ï>± e÷] n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\
»>∑Hé 3 >∑+≥\ 46 ì$TcÕ\T, q\T>∑Tπs düuÛÑT´\Tqï _.C….|æ Á|ü‹ì~Û, {Ï.&ç.|æ uÛ≤>∑kÕ«$T 3 n$˙‹, nÁø£e÷\T, n~Ûø±s¡T\ô|’ <Ís¡®Hê´\T yÓTT<ä˝…’q yê{Ïì Ä|ü>∑* π> HÓ’‹ø£ ns¡Ω‘·
>∑+≥\ 13 ì$TcÕ\T e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. yêdüÔyêìøÏ yê]¸ø£ ã&Ó ®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T 45 ø√˝ÀŒsTTq≥T¢>± á düuÛ≤y˚~ø£ s¡TEyÓ’+~. ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ 20 dü+e‘·‡sê\T>± ÇdüTÔqï
s√E\T ìs¡«Væ≤+#ê*. á 13 s√E\˝ÀH˚ ô|<ä›>± #·s¡Ã ˝Ò≈£î+&ÜH˚ 21 _\T¢\T ÄyÓ÷~+#·T≈£îHêïs¡T. dü\Vü‰\ yÓ\T>∑T˝À q÷‘·q |ü]uÛ≤wüqT eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T. bÕ‘· Ä]∆ø£ $<ÛëHêìøÏ ã<äT\T ø=‘·Ô
ã&Ó®{Ÿô|’, Á|üX¯ï\ô|’, _\T¢\ô|’ »]–q #·s¡Ã\≈£î n~Ûø±s¡ |üø£å+ Ç∫Ãq düe÷<ÛëHê\T ø£˙dü Á|üe÷D≤\T ã&Ó®{Ÿ $<Ûëq+ eTT+<äT≈£î ‘Ó#˚à Áø£eT+˝À eTT+<ädüTÔ düuÛ≤ nqTeT‹ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ø=‘·Ô ã&Ó®{Ÿ
bÕ{Ï+#·˝Ò<äH˚~ ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆ+~. Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\T ìs¡düq ‘Ó\|ü&É+ ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òì dæú‹øÏ |ü<‘›ä T· \T πø+Á<ä Á|uü TÑÛ ‘·«+ neT\T˝À ô|{Ï+º ~. <ëìH˚ sêh Á|uü ÑÛ T‘·«+ @ #·sêà ˝Ò≈î£ +&Ü neT\T˝ÀøÏ
HÓ≥ºã&ܶs¡T. n~Ûø±s¡ |üø£å+ düuÛÑT´\T Hêj·T≈£î&ç‘√ düVü‰ yê&çq uÛ≤wü rÁe nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡yÓTÆq~>±H˚ rdüT≈£îsêe≥+ sêh Á|üjÓ÷»Hê\≈£î rÁe qwüº+. Bìì ≈£L&Ü >∑eTì+#·ø£b ˛e≥+ Á|üC≤kÕ«$Tø£
ø±ø£, #Ó&ÉT dü+Á|ü<ëj·÷\T eTT+<äT≈£î e∫Ãq≥T¢>± Á|üeTTK »s¡ï*düT º\T yê´U≤´ì+#·&É+ $X‚wü+. $\Te\qT Á|üø£ÿq ô|{Ϻq |òü*‘·y˚T. nôd+;¢ ∫e] s√Eq ø±>¥ ìy˚~ø£˝À nH˚ø£ $wüj·÷\T
nôd+;¢˝À @ $wüj·T+ #·s¡Ã≈£î e∫ÃHê n~Ûø±s¡ |üø£å+ Á|ü‹|üøå±ìøÏ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ{≤ìøÏ ‘·–q ãVæ≤s¡Z‘·eTj·÷´sTT. ø±>¥ ìy˚~ø£\T sêe≥+ ø=‘˚ÔMT ø±<äT. Á|üuÛÑT‘ê«\ |üìrs¡TqT ø=+‘·y˚Ts¡≈£î
eqs¡T\T, neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± e⁄HêïsTT. ø±˙ Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\qT e´≈£îÔ\T>± {≤¬sZ{Ÿ #˚dæ ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚düTÔHêïsTT. <ëìï ≈£L&Ü dü]>± #·s¡Ã˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<ä T. $∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ d”Œø£sY
düuÛÑ≈£î e⁄qï ø£˙dü $\Te\qT ì\T|ü⁄ø√˝Òø£b˛j·÷s¡H˚ $eTs¡Ù u≤Vü‰≥+>± $ì|æ+∫+~. b˛&çj·T+ m‘·TÔ>± ø£{Ϻ+#ês¡T. d”Œø£sY ìs¡düqø±s¡T\≈£î n+<ä≈£î+&Ü e⁄+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√
sêh sê»<Ûëì ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡eTsTTq uÛÑ÷$TøÏ ô|’kÕ Ks¡Tà ˝Ò≈£î+&Ü kÕs¡e+‘·yÓTÆq ø£{Ϻ+#ês¡≥. ø±˙ Á|ü‹|üø£å+ d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›πø yÓ[fl Çs¡TyÓ ’|ü⁄˝≤ ù|¢ø±s¡T¶‡‘√ ì\ã&ç ìs¡düq
$$<Ûä |ü+≥\T |ü+&˚ uÛÑ÷eTT\qT ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T\ qT+&ç rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ì düø±\+˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹|üøå±ìøÏ, Á|ü»\≈£î dü¬s’q düe÷<Ûëq+, düe÷#ês¡+ Çe«˝Òì
Ä<äTø√e≥+˝À rÁe ìs¡ø¢ ±å ´ìï Á|<ü ]ä Ù+#·≥+ $#ês¡øs£ +¡ . n+‘˚>±ø£ sê»<Ûëì ìsêàD+ $πø+ÁBø£sD¡ dæú‹øÏ Ç~ ì<äs¡Ùq+. n$˙‹ >=+‘·T ø=+&ÓøÏÿ ø√&Ó’ ≈£Lk˛Ô+<ä+fÒ Ç<˚ ì<äs¡Ùq+. Á|ü»\T,
|ü<䛑·T\˝À ì]à+#ê\H˚ <ëìøÏ _Ûqï+>± n&ÉT>∑T\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. q÷‘·q sê»<Ûëì ìsêàD+ Á|üC≤kÕ«$Tø£yê<äT\T >∑eTì+#·e\dæ+~ H˚{Ï nôd+;¢ ìs¡«Vü≤D≤ rs¡T˝À ˝À|ü+ ø±<äT. bÕ\≈£î\,
ø√dü+ qeT÷Hê\ ù|]≥ ∫Á‘· $∫Á‘ê\T #·÷|æ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&çbÕs¡T. ∫e]øÏ ‘ê‘êÿ*ø£ Á|‹ü |üø±å \ |üìrs¡Tø£$ y˚~ø£ e÷Á‘y· T˚ . ø£s&¡ TÉ >∑{qºÏ n$˙‹ì n~Ûø±s¡ nVü≤+ø±s¡+ nÁ|Cü ≤kÕ«$Tø£
sê»<Ûëì˝À ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_+Û#ês¡T. nsTTHê ôV’≤Á<ëu≤<é πø+Á< ä+>± eTs√ @&ÉT dü+e‘·‡sê\T <Û√s¡DÏ sê»´+ @\T‘·T+&É>± n+<äT˝À dü>∑+ n+X¯+ ø£*–q Á|ü‹|üø£å+ n~Ûø±s¡ |üøå±ìøÏ BÛf…Æq
ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–+#·Tø=H˚ neø±X¯+ e⁄+~. ‘·«s¡>± sêe≥+ eT+∫<˚ nsTTHê n˝≤ sêe≥+ düe÷<ÛëHê\T Çe«>∑*–q Vü≤≈£îÿ e⁄qï|üŒ{Ïø° HÓ’‹ø£‘· ˝Òq|ü&ÉT n~Û ø±s¡ |üøå±ìøÏ n&ÉT¶ n<äT|ü⁄
yÓqTø£ ô|<ä› ø£<∏˚ e⁄+~. e⁄+&É<äT. ˝…ìHé nqï≥T¢ ã÷s¡T®yê bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|ü»\≈£î ìs¡T|üjÓ÷>∑yÓTÆq y˚~πø ø±ø£ n<√ |ü+<äT\
sêh $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· m+.m˝Ÿ.@\T, m+.|æ\T kÕúìø£+>± e⁄+&˚ |ü]dæú ‹øÏ HÓ≥ºã&ܶs¡T. <=&ç¶ ø±ø£ eTπseTe⁄‘·T+~?
nìyês¡´+>± Á|ü»\#˚ Á|üX¯ï\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eT+Á‘·T\T düVæ≤ ‘·+ kÕúìø£ n_Ûeè~∆ô|’ <äèwæº ø£s¡Te⁄, |ü+≥\ qwüº+, e\dü\T, ñbÕ~Û, ñ<√´>±\T, $<ä´, yÓ’<ä´+, ãTTD≤\T, <Ûäs¡\T,
ô|≥ºe\dæq |ü]dæú‹øÏ HÓ≥ºã&ܶs¡T. yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑ ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ì+<ä\T –]»q, eT‘·‡´ø±s¡, yÓTÆHê]{° Á|ü‘˚´ø£ôVA<ë, $uÛÑ»q Vü‰MT\T, Á|ü‘ ˚´ø£ bÕ´πøJ Ç˝≤ n+XÊ\ô|’
y˚dü÷Ô n~Ûø±s¡ {Ï.&ç.|æ ø±\+ >∑&É|ü >∑*–+~. eT÷&Ée dü+ˆˆs¡+ n<˚ u≤D° ø=qkÕ–+#·˝Òì dæú‹ nôd+;¢ y˚~ø£ qT+&ç Á|»ü \≈£î düe÷<ÛëHê\T sêe*‡e⁄+~. Á|‹ü |üø±å ìøÏ, <ëì Hêj·T≈£î&çøÏ ns¡Ω‘·
e∫Ã+~. Á|ü‹|üøå±ìøÏ n~Ûø±s¡ |üøå±ìï $eT]Ù+#·&ÜìøÏ, ì\Bj·T{≤ìøÏ nH˚ø£ neø±XÊ\T ˝Ò<äH˚ kÕ≈£î‘√ nH˚ø£ ne‘·eø£\qT ø=qkÕ–+#·Tø√e&ÜìøÏ, ø£|æŒô|≥Tºø √e&ÜìøÏ n~Ûø±s¡ |üø£å+
eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. á düeTj·T+˝À düuÛ≤ düeTj·÷ìï 45 s√E\≈£î ã<ä T\T>± 13 s√E\≈£î neø±X¯+>± rdüT≈£îqï~. ∫e]øÏ πø_HÓ{Ÿ $düÔs¡D˝À dü«|üøå±ìï ìØ«s¡| ü]∫ bÕغ |òæsêsTT+∫q
≈£î~+#·Tø√e&É+ Á|üuÛÑT‘·« ã\V”≤q‘·\øÏ ì<äs¡Ùq+. n+‘˚ø±<äT á 13 s√E\˝Àq÷ Á|ü»\≈£î yê]øÏ eT+Á‹ |ü<ä$ Ç#êÃs¡T. |òæsêsTT+|ü⁄\qT e´‹πsøÏ+#ê\H˚ n+XÊ\≈£î bÕ‘·s¡y˚dæ Á|ü‹|üøå±ìï
Á|ü‹|üø£å+ ˝ÒeHÓ‹Ôq Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≥+˝À n~Ûø±s¡ {Ï&ç |æ $|òü\+ #Ó+<ä≥y˚T>±ø£ K+>∑T ‹ì|æ+∫ yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\≈£î |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T.
Á|üe÷<äø£s¡ n+XÊ\T eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. |ü{Ϻd”eT m‹Ôb˛‘·\ |ü<Ûä ø£+ ìsêàD+˝À »]–q nH˚ø£ Á|Cü ≤kÕ«$Tø£ ñ<ä´e÷\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡T. nH˚ø£ düeTdü´\ô|’ ø£˙dü ìs¡dqü \≈£î
neø£‘e· ø£\qT düeT]∆+#·Tø√e≥+, b˛\es¡+ nqs¡ΩyÓTqÆ ø±+Á{≤ø£sº qY T u≤Vü‰≥+>± düeT]∆+#·&+É ≈£L&Ü nqTeT‹+#·&É+ ˝Ò<äT. eTVæ≤fi≤ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T $»j·Tyê&É˝À »]–Hê eTVæ≤fi≤
n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î düuÛ≤y˚~ø£ qT+&ç ÄyÓ÷<ä+ bı+~q≥T¢ nsTT+~. Áô|’ y˚{Ÿ $<ë´ dü+düú\˝À m+.m˝Ÿ.@\qT nqTeT‹+#·ø£ b˛e≥+, eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº #˚j·T≥+, bÕغ |òæsêsTT+∫q
|üØø£å ù||üsY ©ø£sTT‘˚ <ëìì ø£|æŒô|≥Tºø√p#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø ±s¡T\ô|’ ÇdüTø£ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, Áô|’y˚{Ÿ m+.m˝Ÿ.@\≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T Çe«≥+ ø£˙dü $\Te\T ≈£L&Ü ˝ÒeH˚ <ëìøÏ nôd+;¢ ˇø£ ñ
ãdt zqs¡T¢ u≤Vü‰≥+>± <ë&ÉT\T #˚düTÔqï $wüj·T+ #·s¡Ã≈£î sê>± Á|ü ‹|üø£å düuÛÑT´\ô|’ Äs√|üD\T #˚dæ <ëVü≤s¡D>± e⁄+~.
düeT]∆+#·Tø√e≥+ ˇø£ m‘·TÔø±>±, n~Ûø±s¡ |üø£å+ Á|ü‹|üø£å+ô|’ Ç<˚ Äs√|üD\‘√ <ë&çøÏ ~–+~. düe÷»+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nH˚ø£ uÛÑj·T dü+<˚Vü‰\øÏ bÕ\≈£î\˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ìj·T+‘·è‘·«
yÓTT‘·Ô+>± |üs¡düŒs¡+ ‘·eT ‘·|ü\ì düeT]∆+#·Tø=H˚ y˚~ø£>± e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. <Û√s¡DT\T, ø£˙dü Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\≈£î Vü‰ì ø£*–+#˚ <Û√s¡DT\T eTT+<äT≈£î edüTÔHêïj·TH˚
mÁs¡ #·+<äq+ πødüT\T, C…’\T≈£î yÓfi¯fl{≤\ô|’ #·s¡Ã≈£î sê>± z≥T≈£î H√≥T Äs√|üD n+X¯+ <ëìøÏ ôV≤#·Ã]ø£>± rdüTø√e#·TÃ.

$|ü¢e kÕVæ≤r kÕ+düÿè‹ø√<ä´eT eTVü‰•Ks¡+ ø±ˆˆ ø±q÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄
$|ü¢e kÕVæ≤r, kÕ+düÿè‹ø√<ä´eT Ádüe+‹˝À |æ\¢\ qT+&ç dü+∫ dü+ø£q y˚düTø=ì, ô|qTï ù||üsY |ü≥Tºø=ì, |ü˝…¢ |ü˝…¢ $»è+_Û d ü T Ô H êïsTT. Á|ü C ≤
ô|<ä›\ es¡≈£î n+<äs¡÷ Áù|eT>± ª‘ê‘êµ nì |æ\T#·T≈£îH˚ ø±q÷] yê&É yê&É˝≤, ãd”Ô\T ‹]–, yê{ÏH˚ •ø£åD≤ •_sê\T>± #˚düTø=ì, dü+düÿè‹ì HêX¯q+ #˚ùd |üìì
yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄>±s¡T eTq*ï M&ç, neTs¡T&Ó’ 2 dü+ˆˆ\T nsTT´+~. e+<ä˝≤~eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\qT ‘·j÷· s¡T #˚d,æ »q+˝ÀøÏ |ü+|æ y˚˝≤~ y˚>∑e+‘·+ #˚düTÔqï~. ‘·eT≈£î
‘˚.10.4.17q sêh yê´|üÔ+>± ~«rj·T es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤eTT>± Á|ü<äs¡Ùq\T sTT∫à e∫Ãq |üì|üP]Ô #˚düTø=ì yÓfi≤fls¡T. Á|üC≤ nqT≈£ L \+>± #· ] Á‘· q T
|òüTq+>± »s¡bÕ\ì, ø±ˆˆ ø±q÷]øÏ CÀVü‰s¡¢]Œdü÷Ô, Äj·Tq ÄX¯j·T ø£fi≤ø±s¡T\+fÒ Ç˝≤ J$+#ê* nì ‘·q Jeq $<ÛëHêìï ˇø£ ‹s¡ > ∑ s êj· ÷ \H˚ ≈£ î Á≥˝À
kÕ<Ûqä ≈£î |ü⁄qs¡+øÏ‘+· ø±yê\ì ns¡TD√<äjT· kÕ+düÿè‹ø£ düe÷K´ yÓ÷&É˝Ÿ>± #·÷|æ+∫ yÓ[flq Ä<äs¡Ù ø£eT÷´ìdüTº ø±ˆˆ ø±q÷]. ù|s¡T eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. á
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ø±s¡´es¡Z+ |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï~. Á|üU≤´‘·\≈£î, nyês¡T,¶ ]yês¡T\¶ ≈£î @Hê&É÷ ÁbÕ≈£î˝≤&É˝<Ò Tä . ìs¡+‘·s+¡ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±ˆˆ ø±q÷] ø£qï
ns¡TD√<äjT· n+fÒ ø±q÷], ø±q÷] n+fÒ ns¡TD√<äjT· >± Á|ü»˝À¢H˚ e⁄+≥÷, Á|üC≤ $eTTøÏÔ ø√düyT˚ ‘·|+æ ∫q yês¡T ø±ˆˆ ø±q÷].
mH√ï s¡#q· \qT eTTK´+>± ªª ø£<>ä∏ ±ì ø£<µä∏ µ, ªªÁ|üC≤ dü+düÿè‹`ø£fi\¯ Tµµ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚j·÷*.
ô|qy˚düTø=ì, Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈£î }‘·$T∫Ã, Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·Hê´ìï bÕ\ø£ e sêZ \ ≈£ î Á≥\qT
s¡–*à Á|üC≤ ø£fi≤s¡+>∑+˝À ‘·q<Ó’q Á|ü‘˚´ø£ eTTÁ<äqT y˚kÕs¡T ø±ˆˆ nH˚ Á>∑+<∏ë\˝À ‘·q ns¡yÓ’j˚T´+&É¢ ø£fi≤s¡+>∑ J$‘· #·]Á‘·qT,
ø±q÷]. á <√|æ&û e´edüú≈£î ‘·q<Ó’q Vü‰dü´|ü⁄ u…‘·Ô+‘√ yê‘·\T nqTuÛÑyê\qT, mH√ï |òüT≥q\qT ñ<ëVü≤s¡D\T>± nø£ås¡ ã<ä›+ #˚dæ ‹|æŒø={≤º*.
ô|{≤ºs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥Ø sê»ø°j·T s=#·TÃ>∑T+≥ sê»ø°j·÷\qT ‘·q n+~+∫ yÓfi≤fls¡T ø±ˆˆ ø±q÷]. ‘·q nqTuÛyÑ ê\, Ä<äsêÙ\ yÓ\T>∑T˝À q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£
ª≈£îÁ≥µ nH˚ uÛ≤>√‘·+‘√ s¡#·Ãø°&ÜÃs¡T. sê»´+ô|’, sê»´Væ≤+düô|’ $|üe¢ kÕ+düÿè‹ø√<ä´eT ìsêàD+˝À eT]+‘· |ü≥Tº<\ä ‘√ eTT+<äT≈£î $|ü¢e kÕ<Ûäq˝À ‘·q J$‘êìï Á|üC≤kÕVæ≤r, kÕ+düÿè‹ø√<ä´e÷ìøÏ
‘·q ø£\+ qT+&ç nø£ås¡ ‘·÷{≤\qT ≈£î]|æ+#ês¡T. Á|üC≤|”&É≈£î\ kÕ>∑&Éy˚T Á|üC≤ ø£fi≤ø±s¡T\+>± eTq+ ø±ˆˆ ø±q÷] ‘ê‘ê>±]øÏ ø±ˆˆ ø±q÷] düs¡«dü«+ <Ûës¡uÀkÕs¡T. mìï n&ɶ+≈£î\T m<äT¬s’Hê,
>∑T+&Ó˝À¢ ‘·q >∑fi¯+ qT+&ç bÕ≥\ áf…\qT $dæsês¡T. $$<Ûä n+~+#˚ ì»yÓTÆq ìyê[. n<äs¡≈£î+&Ü, u…<äs¡≈£î+&Ü, ˇ+{Ï MT<ä ˝≤؃\T $]–Hê, Ç+{Ï
|”&‘ç · esêZ\ Á|ü»\ u≤<Û\ä qT ‘·q ø£<ë∏ >±Hê\ <ë«sê $ì|æ+#ês¡T. áHê&ÉT bÕ\ø£esêZ\T ã]‘Ó–+∫ ‘·eT uÛ≤eC≤˝≤ìï MT<ä <ë&ÉT\T »]–Hê ‘·q ø£˝≤ìï, >∑fi≤ìï Ä|ü≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î
n~ HÓ*¢eTs¡¢ HÓ‘·TÔ{Ï b˛sê≥ >±qyÓTÆHê, ø±#·q|ü*¢ mHéøö+≥¬s’Hê Á|ü»\ô|’q ã\e+‘·+>± s¡T<äT›‘·THêïs¡T. Á|ü•ï+∫q yê]ô|’ kÕ>±s¡T ø±ˆˆ ø±q÷]. n+‘·{Ï ‘ê´>∑eTj·T J$‘êìï >∑&|ç æ ‘êHÓ‹qÔ
j·TT<ä∆>±Hê\T>± e÷]à Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. |ü˝…¢ qT+&ç |ü≥ï+ <˚X¯Á<√VüQ\>± eTTÁ<äy˚düTÔHêïs¡T. m~]+∫ b˛sê&ÉT‘·Tqï yê]ô|’
Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T <ë&ÉT\T #˚dTü qÔ ï~. Vü≤‘·´\T #˚dTü qÔ ï~. sê‘·MT<ä, ^‘·MT<ä, C…+&ÜqT eTq uÛÑTC≤\ø£+~+∫ yÓ[flq ø±ˆˆ ø±q÷] ‘ê‘·
<ëø± ø£˝≤ìï |ü{Ϻ düe÷C≤ìï <äTìï kÕVæ≤‘·´ ùd<ä´+ #˚dæ |ü⁄≥¢ Ä<Ûäj·TkÕ<Ûäq˝À eTq ø£˝≤\qT, >∑fi≤\qT eT]+‘· |ü<äTqTô|{Ϻ
ø=B› bÕ≥\T, ãTÁs¡ø£<∏ä\T, j·Tø£å>±Hê\T, ˇ>∑TZ ø£<∏ä\T, Hê{Ïø£, bÕ≥MT<ä, Ä≥MT<ä, ‹H˚ ‹+&ç MT<ä, ø£≥Tºô|’q, u§≥Tºô|’q ∫es¡≈£î
Hê≥ø±\ |ü+≥\ sêX¯ó\qT b˛dæ ‘·s¡‘·sê\≈£î ‘·s¡>∑ì dü+|ü<äqT #êe⁄, ã‘·T≈£î\ MT<ä Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔqï~. Vü≤<äT›\qT ^düTÔqï~. $|ü¢e kÕ+düÿè‹ø√<ä´eT ìsêàD≤ìøÏ |ü⁄qs¡+øÏ‘· eTe⁄<ë+! Á|ü»\
Á|ü»\≈£î, Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈£î, Á|üC≤kÕVæ≤r, kÕ+düÿè‹ø√<ä´e÷\≈£î uÛÑ÷kÕ«eT´, kÕÁe÷»´yê<ä $wü dü+düÿè‹ì ô|+∫ b˛wædüTÔqï~. bÕ≥, Ä≥\ô|q’ ø£eTTàø=düTqÔ ï ø±cÕj·T ø±s¡T Nø£≥q¢ T ‘·]y˚T<ë›+!
n+~+∫ yÓfi≤fls¡T. eTqTyê<äX¯≈£îÔ\T n~Ûø±s¡+ ‘·eT #˚‘·T˝À¢ e⁄+<äì nVü≤+uÛ≤e+‘√ q÷‘·ïÁø±+‹ j·TT>√<äj·T+ ø√dü+ ñ<ä´$T<ë+!!
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 4

qø£‡\“Ø 50 edü+‘ê\ yÓ\T>∑T˝À ø±ˆˆ ô|’˝≤ yêdüTqT düà]+#·T≈£î+<ë+!
neTs¡Ms¡T\ u≤≥˝À uÛÑ÷kÕ«eT´ e´‹πsø£, kÕÁe÷»´yê<ä e´‹πsø£ b˛sê{≤\qT |ü<äTHÓøÏÿ+#·T<ë+!
<˚X¯+˝À ª qø£‡\“Ø edü+‘·y˚T|òüT >∑s¡®q µ uÛÑ÷$T düeTdü´qT kÕj·TT<Ûbä ˛sê≥+ nq‹ø±\+˝ÀH˚ m+<äT≈£î <Óã“‹qï<äì eT<äq|ü&,ç Á|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± bÕ\≈£î\T ø£eT÷´ìdüTº
‹]– mC…+&Ü MT<ä≈£î rdüT≈£îe∫Ã+~. eTVü≤‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D≤ Á|üC≤j·TT<ä∆ |ü+<∏ë ø=s¡≈î£ nH˚«wüD ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ $|ü¢eø±s¡T\qT ã÷≥ø£|ü⁄ m<äTs¡T ø±\TŒ\˝À Vü≤‘·e÷s¡TdüTÔHêïs¡T.
kÕj·TT<Ûä uÛÑ÷b˛sê{≤ìøÏ ÄHê{Ï nÁ>∑ Hêj·Tø£‘·«+ ‹˝À<äø±\T ø±ˆˆ dü‘´· Hêsêj·TDdæ+>¥, ø±ˆˆ #·+Á&É |ü⁄˝≤¢s¬ &ç¶ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\‘√ Ä~yêd”\≈£î n+&É>± e⁄qï y˚T<Ûëe⁄\ >=+‘·TH=≈£îÿ≥≈£î, yê]ì
Ç∫à ‘·s¡Tyê‘· es¡Z dü+ø£s¡ sê»ø°j·÷\˝À, bÕs¡¢yÓT+≥Ø }_˝À »≥Tºø{£ ºÏ lø±≈£îfi¯+ ñ<ä´eT |ü⁄q]ïsêàD≤ìøÏ |üPqTø=ì $|üy¢ √<ä´eT uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑]#˚j·TT≥≈£î yê]ô|’ ≈£îÁ≥πødüT\T ãHêsTT+∫,
|”ø£\ ˝À‘·T˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. n+<äTe\q ø£eT÷´ìdüTº ø=qkÕ–+|ü⁄˝À eTTKT´\T>± ì*#ês¡T. qø£‡\“Ø, lø±≈£îfi¯+, ø√s¡Tº\ <ë«sê •ø£å\T y˚sTTdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ 90 XÊ‘·+
$e¢eø±s¡T\T 1968˝À qj·÷ ]$»ì»+‘√ ‘Ó>‘∑ +Ó |ü⁄\T #˚dTü ø=ì >√<ëe]˝Àj·T b˛sê≥ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT, $\Te\qT, $|ü¢e n+>∑yÓ’ø£\´+‘√ e⁄qï Ábıô|òdüsY kÕsTTu≤u≤qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìï
kÕj·TT<Ûä e´ekÕj·Tø£ $|üe¢ ø£syÔ¡ ê´ìï #˚|{ü ≤ºsT¡ . M] Hêj·Tø£‘ê«q Ä<äsêÙ\qT ì\u…≥Tº≥≈£î rÁe+>± Á|üj·T‹ï+#ês¡T. e´ekÕj·Tø£ ≈£L\<√ùd ≈£îÁ≥<ës¡T&Éì j·÷eJ®e •ø£åqT ø√s¡Tº Ksês¡T #˚dæ+~.
qø£‡\“Ø, lø±≈£îfi¯+, ;Ûs¡÷“¤+, >√|”e\¢uÛÑ|üPsY, >√<ëe]˝Àj·T $|ü¢eÁø£eT+˝À kÕj·TT<Ûä <äfi≤\ ìsêàD ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+∫, á s¡ ø £ y Ó T Æ q bÕX¯ $ ø£ ìs¡ “ ¤ + <Û ä + <ë«sê $|ü ¢ y √<ä ´ e÷\qT
kÕj·TT<Ûä Á|ü‹|òüT≥Hê b˛sê{≤\T ì]à+#·ã&ܶsTT. á b˛sê{≤\T Á|ü‹|òüT≥Hê b˛sê{≤\ nedüs¡+ >∑T]+∫ H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. yê{Ïì ‘·T&ç∫ô|≥º&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘· bÕ\ø£esêZ\T |üPqT≈£î+≥THêïsTT.
eTq <˚X+¯ jÓTTø£ÿ ns¡e∆ \dü, ns¡u∆ ÷ÑÛ kÕ«eT´ dü«uÛ≤yêìï, e´ekÕj·Tø£ $uÛÒ~+#˚ yê]‘√ ôd’<ë›+‹ø£+>±, sê»ø°j·T+>±, ìsêàD|üs¡+>± H˚&TÉ yÓ÷&û Hêj·Tø£‘«· +˝À Væ≤+<ä÷‘·« X¯≈î£ \Ô T kÕÁe÷»´yê<ä
$|ü¢e ÄeX¯´ø£‘·qT eTs√kÕ] >∑T]Ô+|ü #˚kÕsTT. á b˛sê{≤\˝À |òüTs¡¸D |ü&ܶs¡T. $XÊ«dü+ ø£*–q|ü⁄&ÉT yê]‘√ ◊ø£´+ nj·÷´s¡T. Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\qT <Ûäè&É+>± neT\T#˚düTÔHêïsTT. eTs√Á|üø£ÿ
e+<ä ˝ ≤~ eT+~ neTs¡ \ j· ÷ ´s¡ T . n+<ä T ˝À ø±ˆˆ ô|’ ˝ ≤ á s¡ø£+>± kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ <ë«sê á <˚X¯ Á|ü»\≈£î ì»yÓTÆq Væ≤+<ä÷‘·« bòÕdædüTº X¯≈£îÔ\qT dü+|òüT{Ï‘·+ #˚ùd $<ÛëHê\qT neT\T
yêdüT<˚esêe⁄ eTTKT´\T. $eTTøÏÔ e⁄+≥T+<äì ø±ˆˆ ô|’˝≤ ã\+>± qe÷às¡T. #˚dTü HÔ êïsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑yT˚ eTsƒê~Û|‹ü |ü‘T· \qT eTTK´eT+Á‘·T\qT
ø±ˆˆ ô|’˝≤ yêdüT<˚esêe⁄ 2010 @Á|æ˝Ÿ 11q rÁe ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\T dæ<ë›+‘·, sê»ø°j·T s¡+>±\˝À #˚j·T&É+, $<ä´qT ø±cÕsT÷ø£s¡D #˚j·T&É+, j·T÷ìe]Ù{°\˝À
nHês√>∑´+‘√ neTs¡‘·«+ #Ó+<ës¡T. 42 dü+ˆˆ\bÕ≥T ñ≈£îÿ ]$»ì»+, qj·÷ ]$»ìC≤\ì z&çdü÷Ô qø£‡\“Ø, lø±≈£îfi¯+, _ÛHêï_ÛÁbÕj·T\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈î£ +&Ü #˚jT· &É+, <ä[‘·T\qT, Ä~yêd”\qT,
Áø£eT•ø£Då ‘√ nC≤„‘· J$‘·+ >∑&TÉ |ü⁄‘·÷ ‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T. 1952 >√<ëe]˝Àj·T b˛sê{≤\qT ì]à+#ês¡T. e´ekÕj·Tø£ $|ü¢e eT‘· yÓ T Æ H ê]{° \ qT, yÓ T Æ H ê]{° C≤‘· T \qT, eTVæ ≤ fi¯ \ qT
dü+ˆˆ˝À ø£eT÷´ìdüTº düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îHêïs¡T. bÕغ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡ ≈£î ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä#·s¡D s¡÷|ü+ Ç#êÃs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· »–‘ê´\, nee÷q|üsá &É+ ‘·~‘·s¡ #·s´¡ \≈£î yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ |üPqT≈£î+{À+~.
@ eè‹Ô˝À e⁄Hêï ñ<ä´eT nedüsê\ ø=s¡≈£î düπs«j·Ts¡T>±, ñ dæ]dæ˝≤¢ ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{≤\T $T*f…+≥T>± eTT+<äT≈£î e∫à <=s¡\ nK+&É uÛ≤s¡‘·+ ìsêàD+ ù|s¡T‘√ bıs¡T>∑T <˚XÊ\‘√ ø£j·÷´ìøÏ
bÕ<Ûë´j·TT&ÉT>± Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À |üì#˚kÕs¡T. nø£ÿ&É Á|ü»\˝À, >∑ & É T \qT Áã<ä › \ ø={≤º s TT. Á|ü » \ô|’ bÕ\≈£ î \T bÕX¯ $ ø£ ø±\T<äTe⁄«‘·Tqï~. bıs¡T>∑T<˚XÊ\ |ü≥¢ $<Û˚«cÕìï ¬s#·Ã>={Ϻ
j·TTe≈£î\˝À eTy˚Tø£+ nj·÷´s¡T. 1964˝ÀH˚ ñbÕ<Ûë´j·T eè‹ÔøÏ <äeTqø±+&ÉqT neT\T#˚dæ, ø£˝À¢*‘· ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. C≤rjÓ÷Hêà<ëìï Áù|sπ |ædTü +Ô ~. Ç≥Te+{Ï |ü]dæ‘ú T· \˝À e÷]ÿ‡»+,
sêJHêe÷ #˚dæ |üP]Ôø±\+ ø±s¡´ø£s¡Ô>± eTsês¡T. 1968 qe+ãsY á Áø£eT+˝ÀH˚ <ä+&Éø±s¡D´+, ø£[+>∑q>∑sY, >∑+>∑es¡+, dæ+>∑÷sY, ˝…ìì»+, e÷y√ Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï eTq <˚X¯ ì]∆wüº |ü]dæú‘·T\≈£î
25q lø±≈£îfi¯+ kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ q+~Á>±+, ˝≤˝Ÿ|òüT&é, Hêsêj·TD|ü≥ï+, b˛k˛ÿ, ìj·÷+–], düè»Hê‘·àø£+>± neT\T#˚jT· &ÜìøÏ |üPqTø√yê*. <˚X¯ sê»ø°j÷· \˝À
n|üŒ{Ï qT+&ç ø±ˆˆ ô|’˝≤ s¡Vü≤dü´ J$‘·+˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷s¡T. á k˛+ù|≥, ø±ø£sê|ü*¢ e+{Ï $kÕú|üq e´‹πsø£, uÛÑ÷kÕ«eT´ e´‹πsø£, $|ü¢e Á|üø£+|üHê\T düèwæº+∫q qø£‡\“]øÏ 50 @fi¯ófl ì+&ÜsTT. Ä
b˛sê≥+ 1970 ∫e] Hê{ÏøÏ eTTK´ Hêj·Tø£‘ê«ìï ø√˝ÀŒsTT kÕÁe÷»´yê<ä e´‹πsø£ b˛sê{≤\T rÁe|üsá ã&ܶsTT. á b˛sê{≤\T es¡e&ç˝À <˚X¯ yê´|æ+Ô >± ˇø£ sê»ø°jT· <Û√s¡D>Ï ± nH˚ø£ uÛ÷Ñ kÕ«eT´
düú㛑·≈£î >∑T¬s’+~. rÁe ìs¡“¤+<Ûä+, <äeTqø±+&É\ ø±s¡D+>± e⁄qï ≈£L&Ü sê»´+ jÓTTø£ÿ Á≈£Ls¡ ìs¡“¤+<ÛëìøÏ >∑T¬s’ HÓ‘·TÔs¡TfÒs¡T¢ e´‹πsø£, kÕÁe÷»´yê<ä e´‹πsø£, $kÕú|qü e´‹πsø£ Á|üC≤Á|ü‹|òTü ≥Hê
ø±Áy˚T&é‡ #Ó˝≤¢#<Ó Tä s¡j÷· ´s¡T. ø£ì|æùdÔ ø±*Ãy˚‘\· q&ÉTeT ø±ˆˆ ô|’˝≤ bÕs¡T‘·THêïsTT. eTq´+˝À u≤¬ø’‡{Ÿ, Á>±HÓ’{Ÿ ‘·~‘·s¡ $\TyÓ’q Kì» b˛sê{≤\T ô|\T¢_ø±sTT. Ä dü÷Œ¤]Ô‘√ qø£‡\“Ø, lø±≈£îfi¯+,
ñ<ë›q+, eTùV≤+Á<ä–], bÕ\ø=+&É, bÕs¡«r|ü⁄s¡+, kÕ\÷s¡T, dü+|ü<qä T, düV≤ü » eqs¡T\qT ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈î£ \Ô ≈£î ø£≥uº f… ºÒ $<ÛëHê\≈£î >√<ëe]˝Àj·T b˛sê{≤\ yÓ\T>∑T˝À uÛÑ÷kÕ«eT´, kÕÁeTC≤´yê<ä
sêj· T |ò ü T &É , >∑ » |ü ‹ ‘· ~ ‘· s ¡ ÁbÕ+‘ê\T |ü s ¡ ´ {Ï + ∫ á e´‹πsø£+>± Ä~yêd”\T b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. n&É$, uÛÑ÷$T, ˙s¡T e´‹πsø£ b˛sê{≤\qT rÁe|ü]Ã, Á|ü‹|òTü ≥Hê b˛sê{≤ \qT ì]à+∫
ø±Áy˚T&é‡q+<ä]˙ ø£*dæ yê]˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ì*u…{Ϻ ‹]– e÷<ä+≥÷ ìq~düTÔHêïs¡T. á b˛sê{≤\qT nD∫y˚j·T&ÜìøÏ q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|ü¢e ø£s¡Ôyê´ìï |ü]|üP]Ô #˚j·T&Éy˚T ø±ˆˆ
düMTø£]+#ês¡T. eTs√Á|üø£ÿ Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á^HéV≤ü +{Ÿ ù|s¡T‘√ bÕ\≈£î\T ô|<äm› ‘·TqÔ Ä~yêd”\ô|’ <äeTqø±+&ÉqT ô|’˝≤ e+{Ï neTs¡Ms¡T\≈£î eTq+ n]Œ+#˚ ì»yÓTÆq ìyê[.

Á|ü>∑‹o\ Ä{À ø±]àø£ dü+|òüT+ e÷H˚düsY ø±]à≈£î\≈£î y˚dæq
j·÷eJ®e •ø£å\qT s¡<äT›#˚j·÷\ì
$»j·Tyê&É q>∑s¡ eTVü‰düuÛÑ\T
‘˚ . 2.4.2017q
$»j·Tyê&É˝À Á|ü>‹∑ o\ Ä{À ø±]àø£
dü + |ò ü T + q>∑ s ¡ eTVü ‰ dü u Û Ñ
$»j·Te+‘·+>± »]–+~.á düu˝ÑÛ À
eTTK´eø£Ô>± bÕ˝§Zqï ‘Ó\+>±D≤
Ä{À eT]j·TT yÓ÷{≤sY es¡ÿsY‡
j·T÷ìj·THé sêh n<Ûä´ø£å\T ø±ˆˆ e÷s¡Tr düTõø° ø±]à≈£î\ J$‘· U…’<äTqT ìs¡dædü÷Ô
$.øÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À s¡+>∑ 5`4`2017q @\÷s¡ T ˝À 300 eT+~‘√ dü u Û Ñ
ø±]à≈£î\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±ˆˆ |æ.|æ. Á|üdü+–+#ês¡T. Vü≤sê´Hê˝À
ø±]à≈£î\T ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ >∑÷sY>±+˝Àì e÷H˚düsY e÷s¡Tr düTõø° ø±]à≈£î\≈£î y˚dæq
ì#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T ¬s+&ÉT j·÷eJ®e •ø£\å qT s¡<Tä #› j
˚ ÷· \ì ø√s¡T‘·÷ ◊.m|ò.t {Ï.j·TT,
sêÁcÕº\T>± $&çb˛sTTHê bÕ\ø£esêZ\ dæ.◊.{Ï.j·TT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À ìs¡X¯q
Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ b˛sê&Ü\ì Á|ü<sä Ù¡ q »]|æ uÀdüTu§eTà ôd+≥sY˝À Á|üuTÑÛ ‘·« ~wæuº §eTàqT
ø√sês¡T. Ç|òüPº sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ |”z&Éã÷¢´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ \øÏÎ, Á|ü>‹∑ o\ Ä{À ø±]àø£ <ä>∑∆+ #˚kÕs¡T. $»j·Tyê&É˝À ~.6`4`2017q πø+Á<ä
|æ.Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ\ø£esêZ\T ø±]àø£es¡Z+ô|’ dü+|òüT+ q>∑s¡ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ &ç.lìyêdüsêe⁄ ø±]àø£ dü+|òü÷\T ñeTà&ç>± ˝…ìHé ôd+≥sY˝À <Ûäsêï
kÕ–düTÔqï eTTô|Œ≥ <ë&çì ø±]àø£es¡Z+ Á‹|æŒø={≤º\ì eT]j·TT Ç|òPü º q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T m.<äTsêZsêe⁄, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ìs¡«Væ≤+#êsTT.
nHêïs¡T. e÷s¡Tr düTõøÏ dü+düú nÁø£eT+>± ø±]à≈£î\qT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. dæôV≤#Y.ô|~›sêE >ös¡e
$<ÛäT˝À¢ qT+&ç ‘=\–+∫ yê]øÏ •ø£å |ü&˚≥T¢ #˚j·T&É+ n<Ûä´≈£åî\T>±, <ë~ lìyêdüsêe⁄ n<Ûä´≈£åî\T>±, m.ø±y˚Twt
nHê´j·TeTHêïs¡T. yÓTT>∑T\÷Ôs¡T Äø±« Á|üe÷<ëìøÏ ø£+ô|˙ Á|ü < Û ë q ø±s¡ ´ <ä ] Ù>±, |æ . $.s¡ e TD, #Ó + >∑ \ sêe⁄
ø±s¡DyÓTÆHê #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>±, &ç.l<ÛäsYu≤ãT, yÓ’.nbÕŒsêe⁄ düVü‰j·T
bÕ\≈£î\ <ä«+<ä«˙‹øÏ e´‹πsø£+>± ñ<ä´$T+#ê\ì ø±]à≈£î ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± j·÷<ä–] ø√XÊ~Ûø±]>± eTs√ 23 eT+~
\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. düuTÑÛ ´\‘√ q÷‘·q ø£$T{°ì eTVü‰düuÑÛ mqTï≈£î+~. nq+‘·s+¡
Ç+ø± á düuÛÑ˝À Ç|òüPº sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü\T rsêàHê\qT ÄyÓ÷~+#·&É+‘√ eTVü‰düuÛÑ
¬ø.b˛˝≤], |æ&çmdtj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ s¡$#·+Á<ä, eTT–dæ+~.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 5

e÷s¡T‹ düTEøÏ ø±]à≈£î\øÏ j·÷eJ®e •ø£å\T ` uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ es¡Z+ô|’ <ë&ç!
n~ 2017 e÷]à 1e ‘˚B. yÓTT‘·+Ô 25 y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\ $<Ûëq+, y˚~Û+|ü⁄\T, u≤~Û+|ü⁄\T, kÕ~Û+|ü⁄\T, C≤‹ $eø£å‘·\T, e÷]à 10q ªH˚s¡ìsê∆s¡Dµ rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~. n<˚ s√E
uÛ≤Ø düyT˚ àfi¯qeT~. yê] uÛ≤wü\T y˚sT¡ . C≤‘·T\T y˚sT¡ . ≈£î\, eT‘ê\T ≈£î\ $eø£å‘·\T ø±]àø£ esêZìï rÁe+>± u≤~ÛdüTÔHêïsTT. düTe÷s¡T kÕj·T+ø±\+ kÕúìø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì ªø£eT˝≤ HÓÁVüQ bÕs¡Tÿµ˝À
y˚s¡T. eÅdüÔ<Ûës¡D, dü+düÿè‘·T\T y˚s¡T. n~ yê]øÏ dü«+‘· ÁbÕ+‘·+ mì$T<˚fi¯fl ÁøÏ‘·y˚T e÷s¡Tr düTEøÏ ø±]àø£es¡Z+ #Ó’‘·q´+ bı+~ düTe÷s¡T 120 ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+ »]–+~.
≈£L&Ü ø±<äT. yês¡T |ü⁄{Ϻ ô|]–q ÁbÕ+‘ê\T düT<ä÷s¡+˝À e⁄HêïsTT. j·T÷ìj·THéqT ìsêàD+ #˚dTü ≈£îqï~. Ä‘·às¡øDå£ ø√dü+ nìyês¡´yÓTqÆ Çø£ πøe\+ ¬s+&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· ôVA∞ |ü+&É>∑ sêqTqï~.
|üPsê«ÁX¯eT+˝À ˇø£]ø=ø£sT¡ ‘Ó*j·T<äT. yê] eT<Û´ä s¡øÔ£ dü+ã+<Ûä+ yÓTs¡T|ü⁄ düyTÓ à\≈£î ~>±*‡ e∫Ã+~. j·T÷ìj·THé Vü≤≈£îÿ ø√dü+ 2009 n+<äT˝À dü«#·Ã+<ä+>± bÕ˝§Zqsê<äì düe÷y˚X¯+ rsêàì+∫+~.
˝Ò<äT. u≤\´ ùdïVü≤+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT yêfi¯fl+<ä] eT<Ûä´ qT+∫ 2012 eT<Û´ä s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ düTBs¡È düeTs¡o\ düyTÓ à b˛sê{≤\qT n<˚ $<Ûä+>± 18 Hê{Ï ª•ø£å\ ìsê∆s¡Dµ rs¡TŒ≈£î ˇø£ s√E eTT+<äT
Ä‘·àã+<ÛäT‘·«+ @s¡Œ&ç+~. nsTT‘˚ n~ es¡Z ã+<ÛäT‘·«+ô|’ ≈£L&Ü ø±]àø£ es¡Z+ kÕ–+∫+~. nsTTHê nÁø£eT düôdŒq¸q¢‘√bÕ≥T (e÷]à 17q) nìï |ü]ÁX¯eT\ ø±]àø£es¡Z+ ªeT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+
Ä<Ûës¡|ü&ç+~. Ç|ü&ÉT yêfi¯fl+<äs¡÷ ÁX¯eT ‘·*¢ _&ɶ˝Ò. nsTT‘˚ õj·÷˝≤˝Ÿ nqT ø±]à≈£îDÏí Äs√E j·÷»e÷q´ Á|ü‹ì~Û ≈£î\+ ìsêø£s¡Dµ (\+#Y u≤jYTø±{Ÿ)≈£î ≈£L&Ü |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. ô|’ ¬s+&ÉT
yês¡T ˇπø bòÕ´ø£ºØ ÁXÊ$T≈£î\T ø±<äT. y˚πs«s¡T j·÷»e÷Hê´\≈£î ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+#·&+É Ä–ïøÏ Ä»´+>± e÷]+~. n+‘·es¡≈L£ nDÏ– |æ\T|ü⁄\T nq÷Vü≤´+>± $»j·Te+‘·eTj·÷´sTT. á @&Ü~
#Ó+~q s¡ø£ s¡ø±\ |ü]ÁX¯eT\˝À |üì #˚düTÔqï yêfi¯ófl. Ä s√E eTDÏ– e⁄qï ø±]àø£esêZìï eT]+‘· >±j·T|ü]∫+~. ÄHê{Ï >∑ T s¡ T >±yé , e÷H˚ d ü s Y bÕ]ÁXÊ$Tø£ y ê&É \ ˝À ôVA∞ C≤&É ˝ Ò
nø£ÿ&É >∑T$T>∑÷&çq bÕ‹ø£y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\~ ˇπø >=+‘·T, ˇπø dü+|òüT≥q ø±]àø£ esêZìï rÁe ÄÁ>∑Vü≤y˚XÊ\≈£î >∑T]#˚dæ+~. ø£s¡Tej·÷´sTT. ø±]àø£es¡Z+‘√bÕ≥T ø±]àπø‘·s¡ yê´bÕs¡, es¡Ôø£
e÷≥, ˇπø u≤≥, ˇπø <Ûë´dü, ˇπø <Ûë´q+! n+<ä] H√{Ï qT+∫ düeTj·Tdü÷Œ¤],Ô dü+j·TeTHê\‘√ e´eVü≤]+#·&ÜìøÏ ã<äT\T bòÕ´ø£Øº düeT÷Vü‰\T ôd’‘·+ á |æ\T|ü⁄qT bÕ{Ï+#êsTT. n<˚ $<Ûä+>± 17e
$ì|æ+#˚ e÷≥ Ä 148 eT+~ >∑T]+#˚! Ä bÕ]ÁXÊ$Tø£ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T n$Hêwt ≈£îe÷sY <˚yé |ü⁄+&ÉT MT<ä ø±s¡+ #·˝Ò¢ ‘˚Bq nX‚wü ø±]àø£es¡Z+ ª\+#Y u≤sTTø±{Ÿµ |æ\T|ü⁄˝À bÕ˝§Zqï~.
yê&É\ìï+{Ï e´<Ûä Ä 148 eT+~ >∑T]+#˚! ø±]àø£ ãd”\Ô ≈£î #Ó+~q yÓK’ ]ì ne\+_Û+#ê&ÉT. CbÕHé Á<äe´ ô|≥Tºã&ç |üø±å q uÛ≤s¡rj·TT&Óq’ Ç+<äT˝À dü>∑+ ø±]à≈£î\≈£î ø±´+{°q¢ <ë«sê Äj·÷ j·÷»e÷Hê´˝Ò
ndü+U≤´ø£ ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\T Ä 148 eT+~ >∑T]+∫ XÀø£‘·|üÔ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T eø£˝≤Ô |ü⁄#·TÃø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ä s√E »]–q \+#YqT düeT≈£Lπsà edü‹ e⁄+~. yês¡T Ä s√E j·÷»e÷q´+
Vü≤è<äj·T+‘√ ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïsTT. Ä n+<ä] Vü≤è<äj·T düŒ+<äq\≈£î <ä T s¡ È ≥ q˝À Äj· T q ã\j· ÷ ´&É T . ø±]àø£ e s¡ Z nDÏ ∫ y˚ ‘ · ¬ ø ’ ø£*Œ+∫q \+#YqT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. $T–*q dü>∑+ eT+~ ‘·eT
Á|ü‹ì<ÛäT\T>± Ä s√E nø£ÿ&É Ä bÕ‹ø£y˚\ eT+~ >∑T$T>∑÷&Üs¡T. j·÷»e÷q´y˚T n˝≤+{Ï eP´Vü‰‘·àø£ dü+|òüT≥qqT düèwæº+∫+<äqï \+#Y u≤≈£î‡\qT ‘êy˚T Ç+{Ï qT+∫ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤s¡T. Ms¡T ≈£L&Ü
nø£ÿ&É $cÕ<Ûä+ yÓ\T¢yÓ‹Ô+~. nsTT‘˚ <ëì yÓ+≥ ÄÁ>∑Vü≤+ ≈£L&Ü yê<äq e⁄+~. n~ ì»eTq&ÜìøÏ ˇø£ ø±s¡D+ e⁄+~. ô|’ Ä s√E Ç+{Ï qT+∫ \+#Y ‘Ó#·TÃø√˝Ò<äT. ˇø£ |üÁ‹ø£ ø£<∏äq+
e⁄+~. nìï+{ÏøÏ $T+∫q ªes¡Z ◊ø£´‘·µ nø£ÿ&É ‘=DÏøÏdü˝≤&ç+~. dü+|òTü ≥q≈£î <ë] rdæq ø±s¡D≤\ ìsê∆sD¡ ø√dü+ ø±]àø£ dü+|ò÷ü \T Á|üø±s¡+ Ä s√E Äj·÷ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\˝Àì \ø£å eT+~øÏ
n~ »bÕHé ø±s¡¢ ø£+ô|˙ ªe÷s¡Tr düTEø°µøÏ #Ó+~q 148 eT+~ Hê´j·T $#ês¡DqT &çe÷+&é #˚kÕsTT. á ø√¬sÿqT Á|üuÛÑT‘·«+ ô|>’ ± ø±]àø£es¡+Z \+#YqT ãVæ≤wüÿ]+∫+~. \+#Y ãVæ≤wüÿs¡D |æ\T|ü⁄
ø±]à≈£î\≈£î ‘·«s¡˝À ø√s¡Tº @ •ø£å $~ÛdTü +Ô <√qqï Äy˚<qä , Ä+<√fi¯q\ Á‘√dæ|ü⁄#·Ã&É+ >∑eTHês¡Ω+. Bìï ã{Ϻ ns¡∆eTÚ‘·T+~. eTT+<ädüTÔ øπ e\+ ªmµ wæ|⁄ü º (&˚ wæ|⁄ü )º ø±]à≈£î\πø e]ÔdTü +Ô ~. ˇπø wæ|⁄ü ≈º î£ #Ó+~q
eT<Ûä´ »]–q uÛ≤Ø ø±]àø£ düuÛÑ. eP´Vü≤+ Á|üø±s¡+ n<˚ s√E bòÕ´ø£ºØøÏ j·÷»e÷q´+ ˝≤øö{ŸqT \ø£å eT+~ ø±]à≈£î\T n+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡+fÒ eT÷&ÉT wæ|òü⁄º\≈£î
Ç{°e\ $<˚o ãVüQfi¯ C≤‹ dü+düú\≈£î #Ó+~q Ä{À yÓ÷u…’˝Ÿ Á|üø{£ +Ï ∫+~. 546 eT+~ |ü]àHÓ+≥T ø±]à≈£î\qT düôdŒ+&ÉT #˚d+æ ~. #Ó+~q eT÷&ÉT \ø£å\ eT+~ ø±]à≈£î\T dü>∑≥T Hê&ç>± uÛ≤$+#ê*‡
eT]j·TT yê{Ï nqTã+<Ûä ùdŒsY bÕs¡Tº\ ‘·j·÷Ø |ü]ÁX¯eT\ düTe÷s¡T ¬s+&ÉTy˚\ eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT ãs¡Ôs¡|òt #˚dæ+~. e⁄+≥T+~. n+<äTπø ˇø£ sê»ø°j·T |ü]o\≈£î&ÉT á |ü]D≤e÷\ô|’
ø±]àø£es¡+Z düeTs¡o\ b˛sê≥ u≤e⁄{≤ m>∑Ts¡yd˚ +æ ~. n~ 2005˝À eTs√yÓ ’ | ü ⁄ ø±]àø£ y ê&É \ ô|’ b˛©dü T <ë&É T \‘√ uÛ Ñ j Ó ÷ ‘ꌑ· ªH˚&ÉT <˚X¯ sê»<Ûëì |ü]düs¡ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê\ìï+{≤ düŒwüº+>±
ªV”≤s√ ôVA+&Ü n+&é dü÷ÿ≥sY‡ Ç+&çj·÷µ bòÕ´ø£ºØ ø±]àø£ es¡Z+‘√ yê‘êes¡D≤ìï düèwæ+º ∫+~. yÓTT‘·+Ô 148 eT+~ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\qT es¡Z $uÛÑ»q (ø±¢dt b˛\¬s’CÒwüHé) Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~µ n+≥÷
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq~. n<=ø£ düeTs¡o\ ø±]àø√<ä´eT+>± s¡÷bı+~+~. ô|{Ϻ+∫+~. ø√s¡Tº≈£î n|üŒ–+#˚ eTT+<äT ∫Á‘·Væ≤+dü\T ô|{≤ºs¡T. yê´U≤´ì+#ê&ÉT. n<˚ ì»yÓTÆ‘˚ ô|≥Tºã&ç, ÁX¯eTX¯øÏÔ nqT ¬s+&ÉT
n~ es¡Tdü>± $$<Ûä Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ |ü]ÁX¯eT\≈£î $düÔ]+∫+~. n~ á 148 eT+~øÏ u…sTT˝Ÿ Çe«ì <äTs¡edüúqT ô|’q ù|s=ÿHêïeTT. Á|ü‘´· ]ú •_sê\T Çø£ eTT+<äT es¡Z kÕeTs¡d´ü dü+ã+<Ûë\qT $&ÉHê&ç
e÷s¡T‹ düTEøÏ bòÕ´ø£Øº øÏ e#˚Ãdü]øÏ |ü‘êø£ kÕúsTTøÏ #˚]+~. <ë<ë|ü⁄ e÷]à 10q á πødüTô|’ rs¡TŒsêqTqï Á|üø£≥q |òæÁãe]˝À eTTU≤eTTœ |òüTs¡¸D≈£î ‘·\|ü&ÉT‘·T+&É≥eTe⁄‘·T+~. n<√ düTBs¡È,
<äXÊã› ø±\|ü⁄ düeTs¡o\ b˛sê{≤\ #·]Á‘·˝À e÷s¡Tr ø±]àø£ es¡Z yÓ\Te&ç+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø±]àø£ es¡Z+ ˇø£ dü+πø‘êìï sêC≤´ìøÏ ˝À‘Óq’ , Á|ü>±&ÛÉ es¡Z b˛sê≥+ yÓ|’ ⁄ü <ë] rùd Á|üÁøÏjT· >±H˚ e⁄+≥T+~.
bÕÁ‘· Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìøÏ #˚]+~. Ç‘·s¡ s¡+>±\, ÁbÕ+‘ê\ |ü+|æ+#ê\qT≈£îqï~. 148 eT+~ |üøå±q \ø£å˝≤~ ø±]àø£ es¡Z+ n{Ϻ uÛÖ‹ø£ |ü]dæ‘ú T· \qT |ü]|üø«£ + #˚dTü qÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À e÷]à 18e
ø±]àø√<ä´e÷\≈£î n~ Ä<äs¡Ù+>± ì*∫+~. n˝≤+{Ï düeTs¡o\ e⁄+<äqï dü+πø‘·eT~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ô|’ uÛ≤Ø düuÛÑ »]–+~. ‘˚ B q ª•ø£ å \ ìsê∆ s ¡ D µ rs¡ T Œ yÓ \ Te&ç + ~. <ëìï ñ
e÷s¡ T r ø±]àø√<ä ´ e÷ìï nDÏ ∫ y˚ j · T &É + ø√dü + sê»´+ rs¡TŒ ¬s+&ÉT $uÛ≤>±\T>± e⁄+~. e÷]à 10e ‘˚Bq <äVü≤]+#·T≈£î+<ë+.
eP´Vü‰‘·àø£+>± ≈£îÁ≥ |üìï+~. 18.7.2012e ‘˚Bq bòÕ´ø£ºØ˝À ªH˚s¡ìsê∆s¡Dµô|’ yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ rs¡TŒ yÓ\Te&ÉT‘·T+~. e÷]à 18e n+‘·≈£î eTT+<äT ªH˚s¡düTÔ\Tµ>± nHê´j·T+>± ìsê∆]+#·ã&ɶ
»]–+<äì #Ó|üã&ÉT‘·Tqï ˇø£ Á|ürø±s¡ dü+|òüT≥qqT sê»´+ ‘˚Bq ª•ø£å\ ìsê∆s¡Dµô|’ ¬s+&√ uÛ≤>∑+ rs¡TŒ yÓ\Te&Ü*‡ ñ+~. 31 eT+~øÏ eT÷&ÉT s¡ø±\ •ø£å\T $~Ûdü÷Ô e÷]à 18e ‘˚B rs¡TŒ
kÕ≈£î>± rdüT≈£îqï~. 148 eT+~ ø±]à≈£î\ MT<ä Vü≤‘ê´H˚s¡+, yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ rs¡TŒ yÓ\Te&É{≤ìøÏ ˇø£ s√E eTT+<˚ >∑Ts¡T>±yé, yÓ\Te&ç+~. n+<äT˝À 13 eT+~øÏ j·÷eJ®e •ø£å |ü&ç+~.
Vü≤‘ê´j·T‘·ï H˚s+¡ , <ä>+∆∑ , $<Û«ä +dü+, <ë&ç ‘·~‘·s¡ n_Ûj÷Ó >±\‘√ e÷H˚düsY bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê\ìï+{≤ ìùw<Û뻄\T yÓ\Te&ܶsTT. q\T>∑T]øÏ ◊<˚fi¯fl •ø£å |ü&ç+~. $T–*q 14 eT+~øÏ eT÷&˚fi¯fl •ø£å
ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\qT ãHêsTT+∫+~. yê]ì s√E\ ‘·sã¡ &ç ˝≤ø£|ü ˝À¢ Ä s√E ñ<äj·÷ìπø >∑Ts¡T>±yé õ˝≤¢ ø√s¡Tº Äes¡DqT yÓsTT´ eT+~ |ü&ç+~. á eT÷&√ ø√eøÏ #Ó+~q 14 eT+~ ≈£L&Ü eT÷&˚fi¯fl≈£î
Væ≤+dæ+∫+~. 2012 E˝…’ qT+∫ 2015 |òæÁãe] es¡≈£L Ä kÕj· T T<Û ä b˛©dü T ã\>±\T yÓ ÷ Vü ≤ ]+#êsTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ô|’>± ]e÷+&é U…’B\T>± C…’\T J$‘·+ kÕ–+∫qyêfi‚fl. >±q á
148 eT+~˝À @ ˇø£ÿ ø±]à≈£î&çøÏ ≈£L&Ü u…sTT˝Ÿ Çe«˝Ò<äT. M]ì ÁbÕ+‘ê\qT y˚˝≤~ kÕj·TT<Ûä ã\>±\‘√ ì+|æ+~. ˇø£ÿ e÷s¡Tr 14 eT+~ $&ÉT<ä\≈£î Ä ø£åD+˝ÀH˚ ñ‘·Ôs¡T«*∫Ã+~. j·÷eJ®e
$&ÉT<ä\ #˚ùdÔ $<˚o bÕ]ÁXÊ$Tø£ j·÷»e÷Hê´\ $XÊ«dü+ bò Õ ´ø£ º Ø π > ≥T˝À|ü ˝ ≤, ãj· T {≤ ¬ s +&É T y˚ \ kÕj· T T<Û ä T \qT •ø£å|ü&ɶ 13 eT+~˝À ˇø£ÿ õj·÷˝≤˝Ÿ ‘·|üŒ $T–*q 12 eT+~
dü&É\T‘·T+<äqï ≈£î+{ÏkÕ≈£î‘√ u…sTT˝Ÿ <äs¡U≤düTÔ\qT õ˝≤¢ ø√s¡Tº yÓ÷Vü≤]+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±]àø£es¡Z ã\+ m+‘√ ø±]àø£ esêZìøÏ ≈£L&Ü j·T÷ìj·THé ø£$T{° düuÛÑT´˝Ò. n+<äT˝À ªe÷s¡T‹ ñ<√´>¥
qT+∫ düTÁ|”+ ø√s¡Tº es¡≈L£ Hê´j·TkÕúHê\T |ü<|˚ <ü ˚ ‹s¡dÿü ]+#êsTT. ‘Ó*‡q <ëìø£+fÒ <√|æ&û sê»´ e´edüúπø m≈£îÿe>± ‘Ó\TdüT! ø±]àø£ ø±yéT>±sY j·T÷ìj·THéµ (m+j·TTπøM) n<Û´ä ≈£îå \T sêyéT yÓTVü≤sY ˇø£sT¡ .
2015 |òÁæ ãe] ‘·sê«‘· <ä|<üò bä Õò \T>± ø=+<äsπ dæ eT+~øÏ wüs‘¡ T· \‘√ es¡Z+˝À <ë–q Á|ü‹|òüT≥Hê X¯øÏÔ |ü≥¢ #ê˝≤ düŒwüº‘· >∑\ sê»´+ eTs√ eTTK´ Ä|òd” Tü uÒss¡ T¡ dü+B|t ~∏˝≤¢Hé (¬s+&√ eTT<ë›sTT) ˇø£sT¡ .
≈£L&çq u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’+~. j·T÷ìj·THé ø£$T{° Hêj·Tø£‘·« dü]>±ZH˚ kÕj·TT<Ûä ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+∫+~. ø√s¡T˝º À rs¡TŒ Á|üø≥£ q Ç+ø± sêyéT _˝≤dt, düs;¡ ‘® Y dæ+>¥, |üeHé ≈£îe÷sY, k˛Vü≤Hé ≈£îe÷sY,
kÕúHê\˝À e⁄qï 8 eT+~øÏ e÷Á‘·+ yÓTTqï rs¡TŒ e#˚Ã+‘· es¡≈£L $H˚ neø±XÊìï ≈£L&Ü ø±]àø£ esêZìøÏ Çe«˝Ò<äT. Á_{°wt e\dü Á|üB|t ≈£îe÷sY, nJàsY dæ+>¥, neTsY J‘Y, <ÛHä sé êCŸ uÛ≤+_, jÓ÷>π XŸ
u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T ø±˝Ò<äT. 1947 ‘·sê«‘˚ ø±≈£î+&Ü Á_{°wt e\dü bÕ\≈£î\T eTT+u≤sTT, ˝≤ôVAsY, ø±q÷ŒsY , Ä©|üPsY ‘·~‘·s¡ ≈£îe÷sY, Á|üB|t >∑TC≤®sY\THêïs¡T. ˇπø ˇø£ÿ ø£$T{°j˚T‘·s¡T&Ó’q
bÕ\q˝À ôd‘’ +· ø±]àø£ es¡+Z |ü≥¢ Hê´j·T e´edüú Ç+‘· <ës¡TD+>± ø√s¡Tº˝À¢ #˚|ü{Ϻq $#ês¡D\qT >∑Ts¡TÔ #˚XÊsTT. á ìs¡“+<Ûä õj·÷˝≤˝ŸøÏ ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£‘· e⁄+~. ô|’ <äTs¡≥ È q≈£î ˇø£Áf…+&ÉT s√E\
e´eVü≤]+#·˝Ò<äT. Ä 148 eT+~ô|’ $#ês¡D Á|üÁøÏj·TqT ‘·q<Ó’q yê‘êes¡D+˝À >∑Ts¡T>±yé õ˝≤¢ Hê´j·T kÕúq+ e÷]à 10q ªH˚s¡ eTT+<äT ˇø£ H˚‘· nÁø£eT düôdŒq¸H‘é √bÕ≥T õj·÷˝≤˝ŸqT j·÷»e÷q´
u≤DÏ˝À >∑Ts¡T>±yé õ˝≤¢ ôdwüHé‡ ø√s¡Tº eTT–+∫+~. 10.3.2017q ìsê›s¡Dµ rs¡TŒqT Ç∫Ã+~. Á|ü ‹ ì~Û ≈£ î \+ ù|]≥ <ä ÷ wæ + #ê&É T . Ç~ ø±]àø£ esêZ ì ï
‘·T~ rs¡TŒ yÓ\Te]kÕÔeTì |òÁæ ãe]˝ÀH˚ Hê´j·T kÕúq+ Á|üø{£ +Ï ∫+~. yÓTT‘·Ô+ 148 eT+~˝À 31 eT+~ì H˚s¡düTÔ\T>± ø√s¡Tº ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\≈£î >∑T] #˚dæ+~. á ø±s¡D+>± Äj·Tìï ≈£L&Ü
á H˚|<ü ´ä∏ +˝À e÷s¡T‹ ø±]àø£ dü+|òTü + Ä$sꓤe~q+ s√E (e÷]à ìsê∆]+∫+~. $T–*q 117 eT+~ì ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ï+∫+~. j· ÷ »e÷q´+ \ø£ å ´ +>± #˚ d ü T ≈£ î qï~. j· T ÷ìj· T Hé ø£ $ T{°
1q) ô|’q ù|s=ÿqï uÛ≤Ø kÕúsTT ø±]àø£ düuÛÑ »s¡>∑&É+ >∑eTHês¡Ω+. ìs√›wßü \+<äs÷¡ 31 HÓ\\ qT+∫ 54 HÓ\\ es¡≈L£ C…\’ T˝À e⁄Hêïs¡T. düuÛÑT´\‘√bÕ≥T õj·÷˝≤˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü j·÷eJ®e •ø£å $~Û+#·&ÜìøÏ
uÛ≤s¡‘· <˚X¯ H˚\ MT<ä kÕú|ædüTÔqï $<˚o ãVüQfi¯ C≤‹ dü+düú\ á <˚X¯ dü+|ü<äqT |ü+~ø=≈£îÿ\e˝… ~>∑$T+π> $»j·T e÷˝≤´, >∑\ H˚|ü<∏ä´+ Ç<˚. Ç~ es¡Z <ë&ç˝À n+‘·sꓤ>∑+>± kÕ–+∫q
|ü]ÁX¯eT˝À¢, Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&Éfi¯fl˝À (ôdCŸ\T), Á|ü‘˚´ø£ yêDÏ»´ \*‘· yÓ÷&û e+{Ï |òüTsêHê H˚s¡düTÔ\T MkÕ\T bı+~ $<˚XÊ\ ¬ø[fl kÕe÷õø£ <ë&ç ≈£L&Ü.
bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&Üs¡˝¢ À uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ ø±]àø£ #·{≤º\T e]Ô+#·e⁄. $<˚o <äsê®>± Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. q÷s¡T |òüTsêHê H˚sê\T , yÓsTT´ |üs¡eT BìøÏ 16 HÓ \ \ eTT+<ä T ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ≈£ î #Ó + ~q
ø±s√Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î ≈£îVü≤Hê dü«<˚o bÕ\≈£î\T ø£*Œ+∫q |òüTÀsê\T #˚ùd <äTwüߺ\+<äs¡÷ q&ç M<ÛäT˝À¢ n#√Ãdæq Ä+uÀ‘·T˝≤¢ ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T˝À 8 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î ª&ÉãT˝Ÿ ˝…’|òtµ •ø£å\qT
düTesêíeø±X¯+ Ç~. Bìï Ädüsê #˚düT≈£îì nø£ÿ&É eT]+‘· m≈£îÿe ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. ø±˙ <˚X¯ düs¡«dü+|ü<ä\qT düèwæºdüTÔqï ø±]à≈£ î\T $~Û+∫q dü+|òüT≥qqT ñ<äVü≤]+#ê*‡ e⁄+~. ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T
kÕú s TT˝À ÁX¯ e TX¯ ø Ï Ô ø=\¢ > =≥º ã &É T ‘· T qï~. ø±+Á{≤ø° º ø £ s ¡ D , e÷Á‘·+ #˚j·Tì H˚sêìøÏ @fi¯fl ‘·s¡ã&ç ø£≥ø£{≤\ eT<Ûä´ ø£]ƒq •ø£åqT |ü]düsê\˝Àì $<˚o ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú ªÁ|æø√˝Ÿ Ç+&ÉÅddº” µt ≈£î #Ó+~q
ø±´Ee©ø£s¡D, #ê©#ê\ì J‘·uÛÑ‘ê´\T, düe÷q |üìøÏ ndüe÷q nqTuÛÑ$+#ê*‡ edüTÔqï~. »bÕHé ô|≥Tºã&ç<ës¡¢ ˝≤uÛ≤\ ø√dü+ ø±]àø£es¡Z+ dü+|òüT{Ï‘· |ü&ç dü+|òü÷ìï kÕú|æ+#·T≈£îqï~. Ç~ ≈£L&Ü
y˚‘·q e´edüú, n~Ûø±s¡T\ u≤dæ»+, |üìuÛ≤sê\T , ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ø±]à≈£î\T nqTuÛÑ$düTÔqï nwüºø£cÕº*$. (‘·s¡TyêsTT 9e ù|J˝À)
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 6

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 2017`18 yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ ` $X‚¢wüD
2017`18 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yê]¸ø£ ã&Ó®{ŸqT sêh nôd+;¢ eT+~øÏ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û Äeø±XÊ\T ekÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ` ~yêø£sY
ÄyÓ÷~+∫+~. q÷‘·q sê»<Ûëì yÓ\>∑|Pü &ç˝À ì]à+∫q ‘ê‘êÿ*ø£ 2017˝À ô|≥Tºã&ÉT\ Äø£s¡¸D düy˚Tàfi¯q+ <ë«sê $$<Ûä dü+düú\ $<Ûëq+˝À #˚πsà eTT+<äT Bìô|’ #·≥ºdüuÛÑ\˝À n~Ûø±s¡ bÕغ #·s¡Ã≈£î
nôd+;¢ uÛÑeq+˝À »]–q ‘=* düe÷y˚XÊ˝À¢ 1,56,999 ø√≥¢ <ë«sê 664 ˇ|üŒ+<ë\T #˚dTü ø=ì 10.54 \ø£\å ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º˝<Ò Tä . Á|ü‹|üø+å£ ≈£L&Ü Bìô|’ Á|ü•ï+∫q C≤&É ˝Ò<Tä . >∑‘· $»Hé
yê]¸ø£ ã&Ó{® Ÿì ÄyÓ÷~+#ês¡T. Ä]∆ø£ eT+Á‹ j·TqeT\ sêeTø£èwüß&í TÉ ô|≥º>∑*π> <ëìøÏ <ës¡T\T y˚dæq≥T¢, Çe˙ï eùdÔ 22.34 \ø£å\ 2020 kÕúq+˝À H˚&ÉT $»Hé 2029 <äèw溑√ ã&Ó®{Ÿ Á|üø£{Ï+#ês¡T.
>±s¡T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ 48 ù|J\˝À q÷≥ q\u…’ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ekÕÔj·Tì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. $»Hé 2020 ô|’ >∑‘·+˝À n~ sêC≤´+>∑ e´‹πsø£yÓTÆq<äì, –]»q,
bÕsTT+≥¢˝À q÷‘·q |ü]uÛ≤wü˝À 2029 ( $»Hé 2020 kÕúq+˝À) Bìø√dü+ Ç+ø± nH˚ø£ |ü<øäÛ ±\ ø√dü+ sêh ã&Ó{® Ÿ˝À øπ {≤sTT+|ü⁄\T eTVæ≤fi¯, <ä[‘·, s¬ ‘’ ê+>∑ e´‹πsø£eTsTTq<äì rÁe $eTs¡Ù\T e⁄HêïsTT.
$»Hé \ø£å´+‘√ 12% n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#˚ \ø£å´+‘√ eTT+<äT≈£î »s¡>±\ì, bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|üXÊ+‘·‘· e⁄+&Ü\ì Á|üø£{Ï+∫+~. $<ä´, n<˚ $»HéqT ª #·+Á<äqï ø£\ µ>± eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêe≥+ $X‚w+ü .
kÕ>±\ì, n+<äT≈£î n|ü\sTTHê #Ój·÷´\ì, Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡yÓTÆHê yÓ’<ä´+ dü+πøåeT s¡+>±\˝À Ks¡Tà Áø£eTãB›ø£s¡D‘√ »s¡>±\ì ∫e]øÏ Á|ü»\ô|’ Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± |üqTï\ uÛ≤s¡+, düØ«düT
y˚j·÷\ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. uÛ≤Ø sêsTTr*∫à dü«<˚o, $<˚o dü÷#·q\T, düπs«˝À yÓ\¢&ç #˚dæ+~. #êØ®\ uÛ≤s¡+ ô|+#˚ neø±X¯+ eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T. $uÛÑ»q #·≥º+
ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#ê\H˚ <Û√s¡DÏ˝À ã&Ó®{Ÿ Á|üdü+>∑+ kÕ–+~. yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ 2017`18 : Á|üø±s¡+ e#˚à ì<ÛäT\T, πø+Á<ä ì<ÛäT\‘√ »]π> ìsêàD≤\≈£î e#˚Ã
Ç|üŒ{Ïπø 1.88 \ø£å\ ø√≥¢≈£î n|ü\T #˚sêj·Tì, ã&Ó®{Ÿ ∫e] yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ eTT+<äT ñuÛÑj·T düuÛÑ\qT ñ<˚›•+∫ sêh ì<ÛäT\T, Á|ü‘˚´ø£ ôVA<ë sêsTTr\T kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ã<äT\T Á|ü‘˚´ø£
Hê{ÏøÏ 2.16 \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚s¡e#·Ãì ôd\$#êÃs¡T. n+fÒ ‘·\dü] >∑es¡ïsY Á|üd+ü –+#ês¡T. Ç~ {Ï.&ç.|æ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\d”øÏ Á|ü‹_+ã+. ì<ÛäT\T kÕ~Û+#·uÀ‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+ yÓ÷dü|üP]‘·+.
n|ü 46,500 qT+∫ 54,000 øÏ ô|s¡>∑uÀ‘√+~. Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|üŒuÀj˚T $wüj·÷\qT >∑es¡ïsY >=+‘·T <ë«sê düuÛÑ≈£î πø{≤sTT+|ü⁄\T :
kÕ<Ûës¡D+>± yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T >∑es¡ïs¡T ñ $ì|æ+#·≥+ ‘·|üŒ eTπsMT e⁄+&É<äT. yê]¸ø£ ã&Ó®{ŸqT Ä]∆ø£ eT+Á‹ yê]¸ø£ Ks¡TÃ\˝À #˚dæq n|ü\T rs¡Ã&Éy˚T>±ø£ πøe\+
|üHê´dü+‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ Ä]∆ø£ düsπ « ìy˚~ø£, yê]¸ø£ ã&Ó{® Ÿ, Á|üXï¯ \T, j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT >±s¡T Á|üø£{Ïdü÷Ô >∑‘·+ ø£+fÒ 15.70% e&û¶\πø 8 y˚\ ø√≥T¢ #Ó*¢+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±˙ n~
düe÷<ÛëHê\T, _\T¢\T, yê{Ïô|’ #·s¡Ã\T, Js√ nesY düeTdü´\T ô|]– 1,56,999 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚jT· uÀ‘·Tqï≥T¢ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. >∑‘+· 15,441.52 ø√≥¢≈î£ e⁄+&Ée#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. øπ {≤sTT+|ü⁄\˝À Ä]∆ø£
˝ÒeHÓ‘·Ô≥+‘√ bÕ≥T ∫es¡>± >∑‘· dü+e‘·‡sê\T>± nøö+{Ÿ‡ ø£+fÒ ¬s$q÷´ Ks¡Tà 10.28% ô|]–q≥T¢>± ø±|æ≥˝Ÿ Ks¡Tà düØ«düT\T, k˛wü˝Ÿ düØ«düT\T, »qs¡˝Ÿ düØ«düT\T>± $uÛÑõ+∫ M{ÏøÏ
eT]j·TT >∑‘· Ks¡TÃ\ô|’ |üP]Ô ìy˚~ø£ n+~+#·≥+‘√ n~Ûø±s¡ 44.54% m≈£îÿe e⁄qï≥T¢ #·÷bÕs¡T. ¬s$q÷´ ˝À≥T πøe\+ 416 ¬s$q÷´ Ks¡TÃ, ø±|æ≥˝Ÿ Ks¡TÃ\T>± πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚kÕs¡T. Ä]∆ø£
|üÁ‘ê\T düuÛÑ≈£î n+~+#˚ |üì |üP]Ô ne⁄‘·T+~. M{Ïô|’ es¡Tdü ø√≥¢≈î£ |ü]$T‘·eTsTT+<äì Ä]∆ø£ ˝À≥T 23,054 ø√≥T¢>± #·÷bÕs¡T. eT+Á‹ #Ó|æŒq≥T¢ Á|üdüTÔ‘êìøÏ πø+Á<ä |ü]uÛ≤wü e÷]ÃHê, |ü<äT›\T
Áø£eT+˝À yê<ë Á|ü‹yê<äq\T »s¡>∑≥+ nôd+;¢ ÄqyêsTTr. á ø=‘·Ô |ü]uÛ≤wü˝À #Ó|æŒq á ˝…ø£ÿ\T »+‘·sY eT+‘·sY ˝…ø£ÿ˝Ò. e÷]à øπ {≤sTT+|ü⁄\T e÷s¡Ã˝Ò<Hä êïs¡T. j·T<Ûë$~Û>± e⁄Hêïj·THêïs¡T.
Áø£eT+ bÕ{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Ç+<äT˝À #·s¡Ã @ rs¡T˝À »]–+<äH˚<˚ m+<äTø£+fÒ Á|üC≤qT≈£L\ |ü<äT›\ô|’ Ks¡Tà ‘·–Z ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ n+fÒ e#˚à ã&Ó®{Ÿ qT+&ç |üP]ÔkÕúsTT˝À ¬s$q÷´ Ks¡TÃ, ø±|æ≥˝Ÿ
ø°\ø£yÓTÆq~. ø√dü+ #˚ùd kÂø£sê´\ô|’ nj˚T´ Ks¡TÃqT ø±|æ≥˝Ÿ Ks¡TÃ˝À ø£\|ü≥+ Ks¡Tà $<Ûëq+ eTT+<äT≈£î edüTÔ+~. n˝≤ eùdÔ ñ|ü Á|üD≤[ø£\≈£î,
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üD≤•ø± uÀs¡T¶qT s¡<äTÃ#˚dæ ª ˙‹jÓ÷>¥ <ë«sê Ks¡TÃ\ XÊ‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡sTTHêsTT. ∫e]øÏ n|ü\ uÛ≤s¡+ dü+πøåeT |ü<Ûäø±\≈£î #˚j·÷*‡q πø{≤sTT+|ü⁄˝˝À ø√‘· $~Û+#˚
µ dü+düúqT @sêŒ≥T #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ |ü]uÛ≤wüqT yÓ÷|ü≥+ ˝Ò<ë Á|üø£{Ï+∫q πø{≤sTT+|ü⁄\≈£î ø√‘· $~Û+#˚ dæú‹øÏ neø±X¯+ e⁄+~.
e÷sêÃs¡T. <ëìH˚ nìï sêÁcÕº\÷ bÕ{Ï+#ê*. nìï sêÁcÕº\T HÓ≥ºã&É≥+ ‘·|üŒ<äT. Ä<ëj·T+ ô|s¡>∑{≤ìøÏ |üqï\sTTHê ô|+#ê*. Á|üdTü ‘Ô êìøÏ nìï s¡+>±\ |ü<Tä \› ≈£î øπ {≤sTT+|ü⁄\T ô|+#ês¡T.
@yÓ÷>±˙ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷Á‘·+ øπ +Á<ä |ü]uÛ≤wüì yÓ+≥H˚ n|ü\sTTHê #˚j·÷*. Ç$ ø±ø£b˛‘˚ Á|üø£{Ï+∫q |ü<Ûäø±\ e´j·T+ ø±˙ {Ï&ç|æ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± Ç∫Ãq Vü‰MT\ Á|üø±s¡+ >∑‘·
e+≥ã{Ϻ+#·T≈£îqï~. m+<äTø£+fÒ Ä |ü]uÛ≤wü πø+Á<ëì~ ø±<äT. ‘·–Z+#ê*. Bì eT÷\+>± Á|üø£{Ï+∫q, ÁbÕs¡+_Û+∫q ÁbÕC…≈£îº\ ¬s+&ÉT u&Ó®{Ÿ\˝Àq÷ πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚j·T˝Ò<äT. H˚&ÉT n<˚ $<Ûëq+
Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘, $<˚o Ä]∆ø£ dü+düú\T n+~+∫q |ü]uÛ≤wü. á |ü<Ûäø±\T düø±\+˝À |üP]Ô ø±ø£b˛‘˚ Ks¡Tà uÛ≤s¡+ ô|s¡>∑ø£ ‘·|üŒ<äT. ø=qkÕ–düTÔqï~. ¬s’‘·T\ n|ü\ s¡<äT›, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\ n|ü\
uÛ≤wüqT eTq #·+Á<äu≤ãT m|ü&√ e+≥ã{Ï+º #·T≈£îHêïs¡T. n+<äTøπ Ç<˚ $wüj·÷ìï Ä&ç{Ÿ ]b˛s¡Tº˝À ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·÷ ek˛Ô+~. s¡<äT› Vü‰MT\T düø±\+˝À #˚j·Tì ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\T, &Ü«Áø±
yÓ+≥H˚ Á>∑Væ≤+#· >∑*>±s¡T. q÷‘·q |ü]uÛ≤wü˝À Á|üD≤[ø£, düø±\+˝À |üP]Ô#˚j·Tì ø±s¡D+>± 48 Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº\ô|’ eTVæ≤fi¯\T yÓ÷kÕìøÏ >∑Ts¬ ,’ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï dæ‹ú ô|’ $eTs¡Ù\T
Á|üD≤[πø‘·s¡ kÕúq+˝À s¬ $q÷´, ø±|æ≥˝Ÿ $<Ûëq+, Ä<ëj·T e´j·÷\ 23,000 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ ô|]–q≥T¢ H˚{Ï Ä&ç{Ÿ ]b˛s¡Tº˝À Á|ü‘˚´ø£+>± yÓ\T¢yÓ‹ÔHê á ã&Ó®{Ÿ˝À ‘·–q πø{≤sTT+|ü⁄\T ˝Òe⁄. Çø£ $T>∑‘ê
$esê\T e⁄+{≤sTT. dü+øπ eå T $<Ûëq+ kÕúq+˝À |ü<øäÛ ±\T, d”ÿeTT\ ù|s=ÿq≥+ »]–+~. |ü<äT›\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ &çe÷+&é yêØ>± #·πsà »s¡>∑˝Ò<äT. ˝ÀbÕ\T
$<Ûëq+ e⁄+≥T+~. á $<Ûëq+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ô|fÒº Á|ü‹ Ks¡TÃô|’ Ä<ëj·T+ : ãVæ≤s¡‘Z +· #˚ùd neø±X¯+ Á|ü‹|üø±å \øÏ Çe«˝Ò<Tä . düuÑÛ m≈£îÿe ø±\+
ø±wt ]≥sYï Ä•düTÔ+~. ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î Á|üjÓ÷»qø±]>± H˚{Ï sêh ¬s$q÷´ Ä<ëj·T+ 1,25,495.82 ø√≥T¢>± »s¡>∑q+<äTq ãj·T≥ qT+&ç $eT]Ù+#·{≤ìøÏ, m‹Ô #·÷|ü{≤ìøÏ
e⁄+≥T+~. $$<Ûä s¡ø±\ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ ô|fÒº Ks¡TÃ˝À uÛ≤Ø ù|s=ÿqï~. ø±|æ≥˝Ÿ Ä<ëj·T+>± ˝ÀqT¢>± 31,491.74 ø√≥T¢>± neø±X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. |ü<Tä \› yêØ>± øπ {≤sTT+|ü⁄\T »]|æHê
kÕúsTT˝À ø√‘· $~Û+#˚ $<Ûëq+ eTT+<äT≈£î edüTÔ+~. BìøÏ ‘√&ÉT ‘Ó*|æ+~. yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 156987.56 ø√≥T¢>± Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ì<ÛTä \T eT[fl+#·≥yÓ÷, Ks¡Tà #˚jT· ø£b˛e&Éy÷Ó , ø±–‘ê\ô|’ #˚dqæ ≥T¢
õ.mdt.{Ï |üqTï $<Ûëq+ <ë«sê düsêÿ]j·÷ ø£MTwüHé <ë«sê sêÁcÕº\øÏ B+{À¢ πø+Á<ä+ qT+∫ e#˚à Á>±+≥T\T, πø+Á<ä+ qT+∫ e#˚à |üqTï ø£q|ü&çHê yêdüÔe+>± nH˚ø£ neø£‘·eø£\≈£î >∑T]ø±e≥yÓ÷
Ç∫Ãq Vü≤≈£îÿ\T Vü≤]+#·ã&ç πø+ÁBø£è‘· πø+Á<ä Ä~Û|ü‘·´ |üqTï yê{≤\T n~Ûø£+>± e⁄HêïsTT. sêh |üqTï yê{≤ ≈£L&Ü ô|]–q≥T¢ »s¡T>∑T‘êsTT ã&Ó®{Ÿ ÄK] s√E Á|üy˚X¯ô|fÒº nøö+≥¢˝À eT]j·T÷
$<Ûëq+ eTT+<äT≈£î edüTÔ+&É≥+‘√ ì‘·´+ πø+Á<ä+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&˚ ù|s=ÿHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· >∑‘· bÕs¡¢yÓT+≥T˝À $uÛÑ»q Ä&ç{Ÿ ]b˛s¡Tº˝À ø=ìï n$˙‹ nÁø£e÷\ô|’ XÊ+|æ˝Ÿ düπs«˝≤>±
dæ‹ú øÏ sêÁcÕº\T ekÕÔsTT. q÷‘·q ã&Ó{® Ÿ |ü]uÛ≤wü˝À sêÁcÕº\T q÷‘·q #·≥º+ Á|üø±s¡+ sê»<Ûëì ìsêàD+, uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+, $<ä´, ø=ìï $wüj÷· \T ãVæ≤s¡‘Z e· Te⁄‘êsTT. H˚&TÉ ã&Ó{® Ÿ˝À Á|üø{£ +Ï ∫qe˙ï
Çã“+<äT\T m<äTs=ÿH˚ Á|üe÷<ä+ e⁄qï~. Ç˝≤+{Ï n+X¯+ô|’ yÓ’<ä´+, e´ekÕj·T s¡+>±\≈£î, Ç‘·s¡ kÂø£sê´\≈£î ø£*|æ 5 \ø£å\ düø±\+˝À n˙ï Ks¡TÃ#˚j·Ts¡H˚~ q>∑ï dü‘·´+. >∑‘· ã&Ó®{Ÿ
nôd+;¢˝À ø£˙dü+ #·s¡Ã ≈£L&Ü »s¡>∑˝Ò<äT. ø√≥¢≈£î $\TyÓ’q Vü‰MT\T Ç∫Ã+~. sêj·T\d”eT, ñ‘·Ôsê+Á<Ûä øπ {≤sTT+|ü⁄\T, Ks¡TÃ\T, yêdüeÔ ˝…øÿ£ \ô|’ Á|üeTTK »s¡ï*düT,º Ç{°e\
yê]¸ø£ Ä]∆ø£ düπs«, 2016`17 : n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕπøJ Á|üø£{Ï+∫+~. Á|ü‘˚´ø£ ôVA<ë Ç∫à |ü\T eTs¡DÏ+∫q l $.Vü≤qT+‘·sêe⁄ >±s¡T #˚dæq $X‚¢wüD˝À Á|üuÛÑT‘·«+
á Ä]∆ø£ qπs«˝À nH˚ø±+XÊ\qT, n_Ûeè~∆ dü÷∫ø£\qT $<Ûë\ sêÁcÕº_Ûeè~∆øÏ düVü≤ø£]kÕÔqì Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙ πø+Á<ä+˝À Ç∫Ãq ˝…øÿ£ \ Ä<Ûës¡+‘√H˚ Á|üuTÑÛ ‘·« neø£‘e· ø£\q÷, yê] ìs¡ø¢ ±å ´ìï
Á|ükÕÔ$+#ês¡T. sêh dü÷\ú Ä<ëj·T+ 2015`16 qT+&ç 2016`17 _.C….|æ ≈£L≥$T Á|üuTÑÛ ‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· sêÁcÕºìøÏ m+&É>∑{≤ºs¡T. H˚&ÉT πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T s¡÷bı+~düTÔqï ã&Ó®{ Ÿ
eT<Û´ä ø±\+˝À 11.6% ≈£î ô|]–+<äì Ç<˚ ø±\+˝À Ç+&çj÷· ˝À Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπs Á|ü‘˚´ø£ ôVA<ë >±*øÏ m–]b˛sTT+~. @&ÉT $<ÛëHê\T Á|üC≤ dü+πøåe÷ìøÏ bÕ‘·s¡ y˚dæ dü«<˚o, $<˚o ã&Ü
7.1% e÷Á‘·yT˚ e⁄qï<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±\+˝À ‘·\dü] Ä<ëj·T+ õ˝≤¢\øÏ Ç#˚à Á|ü‘˚´ø£ bÕπøJ ì<ÛäT\T HêeTe÷Á‘·y˚T>±ø£ Ä ø£+ô|˙\≈£î u≤Vü‰≥+>± ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Lπsà $<Ûëq+ eTT+<äT≈£î
1,08,163 qT+&ç 1,22,376 s¡÷ˆˆ\≈£î ô|]–+<äì 14.14% ÁbÕ+‘ê\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± ˝Òe⁄. H˚&ÉT u&Ó®{Ÿ s¡÷|üø£\Œq e∫Ãq≥T¢ á ã&Ó ® { Ÿ ˝ À ø£ q |ü & É T ‘· T +~. B+‘√ Á|ü » \≈£ î
ô|]–q≥T¢>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç~ sêh düsêdü] ˝…ø£ÿ\T e÷Á‘·y˚T. πø+Á<ä Á>±+{Ÿ ÇHé msTT&é ô|’q Ä<Ûës¡|ü&ç #˚kÕs¡T. n˝≤π> q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± \_Û+#˚ kÂø£sê´\T ‘·–Z nH˚ø£ s¡÷bÕ\˝À Ä]∆ø£
|ü<äeT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ Á>±e÷\ yêØ>±, ≈£î≥T+u≤\ yêØ>± #·÷ùdÔ |ü]uÛ≤wü ø±s¡D+>± <ä[‘·, –]»q ñ|ü Á|üD≤•ø£≈£î e⁄qï #·≥ºã<䛑· uÛ≤sê\T ô|]π> |ü]dæú‹ eTT+<äT≈£î edüTÔ+~. á ã&Ó®{Ÿ˝À nH˚ø£
Ä<ëj·T e´‘ê´kÕ\T düŒwüº+>± ndüe÷q+>± e⁄+{≤sTT. yê]¸ø£ @eTÚ‘·T+<√ düe÷<Ûëq+ #Ó|Œü ˝Ò<Tä . Ç+ø± nH˚ø£ dü+øπ eå T |ü<øäÛ ±\T n+XÊ\˝À Á|üC≤e´‹πsø£ yÓTÆq $<ÛëHê\T eTT+<äT≈£î e#êÃsTT.
|üqTï, |üH˚ï‘·s¡ Ä<ëj·T+, πø+Á<ä+ qT+&ç |üqTï yê{≤ ô|]–q≥T¢ &√˝≤j·Te÷q |ü]dæ‹ú øÏ HÓ≥㺠&Éø£ ‘·|Œü <äT. q÷‘·q |ü]uÛ≤wüqT Ä]∆ø£ Ç˝≤+{Ï $<ÛëHê\qT rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ê*.
ù|s=ÿHêïs¡T. sêh e´ekÕj·T, bÕ]ÁXÊ$Tø£, düØ«düT s¡+>±\˝À
n_Ûeè~∆ πs≥T u≤>±H˚ e⁄+≥Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± ˝≤Ø\ düyTÓ à≈£î eT<ä‘› T· >± Ç|òPü º <Ûsä êï bıs¡bÕ≥T Á>∑Væ≤+#·>∑\s¡T
e´j·÷\˝À Ç]π>wüHé n_Ûeè~∆øÏ ì<ÛäT\T uÛ≤Ø kÕúsTT˝À Ks¡Tà yÓ ÷ {≤s¡ T s¡ + >∑ + m<ä T s=ÿ+≥Tqï dü e Tdü ´ \qT ø£èwüí |ü⁄wüÿsê\ô|’ $»j·Tyê&É˝À ns¡TD√<äj·T,
#˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. q÷‘·q kÕ>∑T˙{Ï edü‹ ô|]–q $wüj·T+ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ <äøÏåHê~ Äs¡T sêÁcÕº\˝À ˝≤Ø\ düyÓTà $s¡dü+, »qkÕVæ≤‹ eT÷&ÉT dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À
»s¡T>∑T‘·THêï πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>±
ù|s=ÿq˝Òø£ b˛j·÷s¡T. >∑‘· Ä&ç{Ÿ ]b˛s¡Tº˝À Ç]π>wüHéô|’ y˚\ ø√≥T¢
e´eVü ≤ ]+#· & Üìï K+&ç d ü ÷ Ô , ˝≤Ø\ dü y Ó T à≈£ î eT<ä › ‘ · T >± 2016 Ä>∑ d ü T º ˝ À dü u Û Ñ »]–+~. á dü u Û Ñ ˝ À
Ks¡Tà #˚dæHê q÷‘·q kÕ>∑T edü‹ ô|s¡>∑˝Ò<äì ù|s=ÿq&É+ $X‚wü+. ◊.m|òt.{Ï.j·TT Ä<Ûäs¡´+˝À ‘˚.3`4`2017q $»j·Tyê&É ˝…ìHé »qkÕVæ≤‹ qT+&ç ø±ˆˆ ~$≈£îe÷sY e÷{≤¢&Üs¡T.
e´ekÕj·T+ Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£è‹ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+<äì ôV≤#·Ã]ø£ #˚dæ ôd+≥sY˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À Á|ü>∑‹o\ Ä{À
bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~∆øÏ sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ $X‚wü ø£èwæ #˚dTü qÔ ï≥T¢ ø±]àø£ dü+|òüT+ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T <ë&ç lìyêdüsêe⁄, Á|ü<Ûëq
ø±˙ >∑‘· dü+∫ø£˝À ns¡TD√<äj·T, $s¡dü+\ ¬s+&ÉT
ù|s=ÿqï~. 2015`16 ˝À 328 ˇ|üŒ+<ë\T #˚dTü ø=ì 4,67,577 ø±s¡´<ä]Ù m.ø±y˚Twt eT]j·TT yÓ’.nbÕŒsêe⁄, j·÷<ä–], $qjYT, dü+dü\ú T e÷Á‘·yT˚ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢>± Á|ü#T· ]‘·yTÓ +Æ ~.
ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T Äø£]¸+#ês¡ì, Ç$ |üPs¡ÔsTT‘˚ 9.59 \ø£å\ lqT, ÁãVü≤àj·T´, s¡|òüTT, sêe÷sêe⁄, Hêπ>+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T bıs¡bÕ≥TqT Á>∑Væ≤+∫ eTqï+#·>∑\s¡T.
bÕ˝§ZHêïs¡T.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 7

yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>∑+ô|’ Á|üuÛÑT‘·« uÛ≤sê\qT ‘=\–+#ê*, yÓ÷{≤sY yêVü≤Hê\ s¡¬ø÷.˝Ÿb˛˝≤],
‡ (CMV) õ.y√ 894 qT s¡<äT› #˚j·÷*
Ç|üPº sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù,
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>∑+ô|’ ìã+<Ûäq\T neT\T #˚j·T&É+ ø£+fÒ {≤¬sZ≥T¢ Á|üø±s¡+ #·˝≤Hê\T,
rÁeyÓTÆq <ë&ç #˚düTÔHêïsTT. á s¡+>∑+˝À Á&Ó’es¡T¢>± |üì #˚düTÔqï ô|H’ò \é edü÷fi‚fl eTTK´yÓTqÆ $<ÛTä \T>± e÷sêsTT. n~Ûø±s¡¢ á HÓ\yê] ø£sô|˙\ n_Ûeè~∆ n<Ûë]{°>± e´eVü≤]düTqÔ ï~. düsT¡ ≈£î\ s¡yêD≤˝À
\ø£å˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\T ‘·eT JeH√bÕ~Û ø√˝ÀŒjÓ÷ |ü]dæú‹ {≤¬s≥Z ≈¢ î£ ã* nj˚T´~ Ä{À\T, ∫qïbÕ{Ï Á≥≈£îÿ, {≤ø°‡\T q&ÉT|ü⁄≈£îH˚ ≈£L&Ü ∫qïbÕ{Ï Á≥≈£îÿ\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. Ms¡+‘ê
@s¡Œ&ÉT‘·Tqï~. ˇø£ yÓ’|ü⁄q <˚X¯ Á|ü»\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚ ù|s¡T‘√ Á&Ó’eπs¢. Ç≥Te+{Ï <äTs¡T<˚›XÊ´\‘√H˚ ˇø£ Á|üø£ÿ n~Ûø£ •ø£å\T, n|ü\T #˚dæ, ô|ò’HêHé‡ \‘√ ñbÕ~Û @s¡Œs¡TÃ≈£îqïyêπs. ˇø£yÓ’|ü⁄
y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT, ˙s¡T, $<äT´‘Y, {≤ø˘‡ e+{Ï ø√≥¢ ô|Hꩺ\‘√ ≈£L&çq s√&ÉT¶ uÛÁÑ <ä‘ê _\T¢ ø£‹ìÔ Á&Óe’ s¡¢ yÓT&É\ô|’ y˚˝≤&É n|ü\≈£î e&û¶\T, eTs√ yÓ’|ü⁄ ô|ò’HêHé‡ yêsTT<ë\T ø£≥º˝Òø£,
s¡÷bÕsTT\ sêsTTr\qT ãVüQfi¯ C≤‹ ø£+ô|˙\≈£î, ô|<ä› ô|<ä› Bdæ + ~. eTs√ Á|ü ø £ ÿ Ç|ü  &É T CMV j· ÷ ≈£ î º s¡ ÷ \T‡≈£ î Ç+ø√yÓ’|ü⁄q b˛©düT\ á #·˝≤Hê\T #Ó*¢+#·˝Òø£ Çã“+<äT\T
ø√{°X¯«s¡T˝…’q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î Á|üuÛÑT‘ê«\T n|üŒq+>± myÓT+&éyÓT+≥T‡‘√ $&ÉT<ä\ #˚dæq õ.y√ yÓTT‘·Ô+ s¡yêD≤s¡+>∑+ô|’ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. M{ÏøÏ Ç|ü&ÉT Çq÷´¬sHé‡ uÛ≤s¡+ ≈£L&Ü ‘√&Ó’+~.
n+<äCÒdüTÔHêïsTT. eTs√Á|üø£ÿ ‘·eT≈£î ‘êeTT>± dü«j·T+ ñbÕ~Û ‘·q <ë&çì m≈£îÿ ô|{Ï+º ~. n&ÉT¶ n<äT|ü⁄ ˝Òì <√|æ&øû Ï ã]‘Ó–+∫+~. M≥ìï+{ÏøÏ $T+∫ ô|Á{À\T, &ûJ˝Ÿ, >±´dt <Ûäs¡\
bı+<äT‘·Tqï Ä{À, yÓ÷{≤s¡T ø±]à≈£î\ô|’, s¡yêD≤ s¡+>∑+ô|’ GSR 1183(E) ñ‘· Ô s ¡ T «\ <ë«sê yêVü ≤ Hê\
ô|s¡T>∑T<ä\‘√ n‘·˝≤≈£î‘·\+ ne⁄‘·THêïs¡T. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢
$|üØ‘·yÓTÆq Ä]∆ø£ uÛ≤sê\T y˚dü÷Ô \ø£å\ eT+~ ñbÕ~Ûì <Óã“ ]õÁùdºwüHé\qT, |òæ{ŸHÓdt (bÕdæ+>¥)\≈£î, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdqT‡\≈£î Á≈£L&é ÄsTT˝Ÿ <Ûäs¡ eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\T ‘·–ZHê á ø±\+˝À
rdüTÔHêïs¡T. y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T, \ø£å\ ø√≥T¢ ø±s=Œπs≥¢≈£î yêVü≤Hê\ Á{≤Hé‡|òüsY\≈£î, ô|ò’HêHé‡ m+Á{°\≈£î, $$<Ûä s¡ø±˝…’q eTq <˚X¯+˝À ô|Á{À, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T 70 XÊ‘·+ ô|]–q $∫Á‘·
sTT∫à ñ<√´>±\T ø£*Œ+∫+<˚yÓ÷>±ì s¡ø£s¡ø±\ Jy√\‘√, ¬sqT´e˝Ÿ‡≈£î ‘·~‘·s¡ 50 s¡ø±\ e´eVü‰sê\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïeTT. <˚X¯+˝Àì 26 sêÁcÕº\ ø£+fÒ eTq
düsT¡ ÿ´\sY‘√ $|üØ‘·yTÓ qÆ Ä]∆ø£ uÛ≤sê\T, ø£]qƒ yÓTqÆ •ø£\å ‘√ yÓ÷{≤s¡T #·˝≤Hê\qT (|ò”E\qT) 100 XÊ‘·+ qT+&ç 1000 XÊ‘·+ es¡≈£î m.|æ.˝À &ûõ˝Ÿ <Ûsä ¡ 2 XÊ‘·+ qT+&ç 11.47 XÊ‘·+ es¡≈î£ m≈£îÿe>±
s¡yêD≤ s¡+>∑+˝À ∫qï bÕ{Ï j·T»e÷qT\qT, ˝≤Ø\T, Ä{À\T, ô|+∫ y˚XÊs¡T. 30 s¡÷ˆˆ\T>± e⁄qï ˝…]ï+>¥ ˝…ô’ dqT‡ 150 s¡÷ˆˆ\T>±, e⁄qï~. Ç‘· s ¡ sêÁcÕº \ ˝À ˝Ò ì 4 XÊ‘· + yê´{Ÿ Çø£ ÿ &É
ø±s¡T¢, yê´qT¢ q&ÉT|ü⁄≈£îH˚ Á&Ó’es¡¢qT <Óã“rdü÷Ô yÓ÷{≤s¡T s¡+>±ìï 50 s¡÷ˆˆ\T>± e⁄qï Á&Ó$’ +>¥ ˝…ô’ dqT‡ |òE ” 300 s¡÷ˆˆ\T>±, 260>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. Ç~ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡y˚T. ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ <Ûäq
$<˚ o ãVü Q fi¯ C ≤‹ ø£ + ô|˙\≈£ î , yÓ ÷ H√|ü © dü + dü ú \ ≈£ î e⁄qï |òæ{ŸHÓdt dü]º|òæ¬ø{Ÿ≈£î 660 s¡÷ˆˆ\T>±, 200 s¡÷ˆˆ\T>± e⁄qï <ëVü≤+, Á|üuÛÑT‘ê«\ |üqTï\T ø£\dæ á <Ûäs¡\qT ndüVü≤»+>±
n|üŒ–+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T. ÁfÒ&é dü]|º ø¬æ {ŸqT 1000 s¡÷ˆˆ\T>±, 400 s¡÷ˆˆ\T>± e⁄qï j·T+.$. ô|+#·T‘·THêïsTT. á nìï uÛ≤sê\‘√ Áã‘·ø˝£ øÒ £ Áã‘·T≈£î‘·Tqï yÓ÷{≤s¡T
]õÁùdºwüHéqT 1000s¡÷ˆˆ\T>±, ôV≤$ bÕdæ+»sY ã+&É¢≈£î 1500 ø±]à≈£î\ J$‘ê\T H˚&ÉT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+‘√ eT]+‘·>±
<˚X+¯ ˝À ‘·j÷· sö‘·Tqï ñ‘·Œ‘·T\Ô qT Á|ü»\≈£î #˚sy¡ d˚ Tü qÔ ï~ ~>∑C≤] <äTs¡“s¡ <äTdæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~.
s¡ y êD≤s¡ + >∑ + . Ä Á|ü » \qT nedü s ê\ Ø‘ê´ yê] yê] s¡÷ˆˆ\T>±qT, uÛ≤Ø yêVü≤Hê\≈£î 900 qT+&ç 1800 s¡÷ˆˆ\T>±
]õÁùdºwüHé |ò”E\T ôV≤#·Tà #˚XÊs¡T. M{ÏøÏ f…dtº |ò”E, düØ«düT #Û êØ®\T 15 dü+ˆˆsê\ düØ«düT e⁄qï yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\ |ü]à≥T¢
>∑eT´kÕúHê\≈£î #˚s¡y˚düTÔqïB s¡yêD≤ s¡+>∑y˚T. n≥Te+{Ï ùdyê s¡<äT› #˚dæ yê{Ïì ÁkÕÿuŸ #˚j·÷\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\b˛düTÔqï~.
s¡+>∑yÓTÆq yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>±ìï ùdyês¡+>∑+>± ø±≈£î+&Ü n<äq+>± e⁄+{≤sTT. ˇø£ÿ s√E >∑&ÉTe⁄ <ë{Ïq dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î
eTs√ 1000 s¡÷ˆˆ\T ô|Hê*º ø£{≤º*. Çø£ÿ&ç‘√ á u≤<äT&ÉT Ä>∑˝<Ò Tä . á ø±s¡D+>± Á|ü<Ûëq+>± ∫qï ˝≤Ø\ yêfi¯ófl ˝Àø£˝Ÿ>± ‹]π>
‘·eT ã&Ó®≥¢≈£î Ä<ëj·÷\T düeT≈£Lπsà eqs¡T\T>± πø+Á<ä, sêÁwüº yêVü≤Hê\T eTTK´+>± ù|<äyê¬sq’ Ä{Àyê˝≤\T, ø±s¡T,¢ yê´q¢ Á&Óe’ s¡T¢
Á|üuTÑÛ ‘ê«\T #·÷düTHÔ êïsTT. Á|üuTÑÛ ‘ê«\ Ä<ëj·T+˝À s¡yêD≤ s¡+>∑+ s¬ qT´e˝Ÿ‡qT düø±\+˝À #˚sTT+#·Tø=qø£b˛‘˚ »qs¡˝Ÿ>± e⁄qï n|üsê<Ûä
s¡TdüTeTT\qT ≈£L&Ü ô|’ kÕúsTT˝À uÛ≤Ø>± ô|+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü s√E≈£î |üP]Ô>± qwüºb˛‘ês¡T. Áô|’y˚≥T n|ü\T #˚dæ n~Ûø£ e&û¶\≈£î ‹]–
yê{≤ ˇø£ Á|ü<ÛëqyÓTÆq uÛ≤>∑+>± e⁄+~. Ä uÛ≤>±ìï eT]+‘·>± n|ü\T #˚dü÷ÔH˚ ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+{≤s¡T. yê] Ä<Ûës¡yÓTÆq Ä
ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>∑+ô|’ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤sê\qT Ç+‘·, HÓ\≈£î Ç+‘·, dü+ˆˆsêìøÏ Ç+‘· nì uÛ≤Ø yÓTT‘·+Ô ˝À ô|Hꩺ\T
≈£L&Ü ìs¡ísTT+#ês¡T. >∑‘·+˝À á ô|Hꩺ\T ˝Òe⁄ Ç|ü&ÉT ø=‘·Ô>± yêVü≤Hêìï ÁkÕÿuŸ #˚ùdÔ Ä ≈£î≥T+u≤\T M~Ûq |ü&É‘êsTT. ‹]–
y˚dü÷Ô πø+Á<ä s¡yêD≤ eT+Á‹‘·« XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. n|ü\T #˚dæ ø=q˝Òì |ü]dæú‹ ø±e⁄q Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï $<ÛëHê˝H˚
Ä{À, {≤ø°‡, Á≥≈£îÿ, ˝≤Ø, ãdüT‡, J|ü⁄, yê´qT Ç˝≤+{Ï yÓ÷{≤s¡T á ô|Hꩺ\T $~ÛdüTÔHêïs¡T. ÇHéf…ÆyéT˝À ]õÁùdºwüHé ¬sqT´e˝Ÿ‡
#˚sTT+#·Tø=qì yêVü≤Hê\≈£î HÓ\≈£î 500 s¡÷ˆˆ\ #=|üq n<äq|ü⁄ ø=qkÕ–+#ê*. @<Ó ’ H ê yêVü ≤ Hêìï ÁkÕÿuŸ #˚ j · T <ä * ùdÔ Ä
yêVü≤Hê\ Á&Ó’es¡T¢>±, j·÷»e÷qT\T>± <˚X¯yê´|æ‘·+>± ø√≥¢ yêVü≤q<ës¡¢≈£î ø=‘·Ô yêVü≤q ø=qT>√\T≈£î dü_‡&û‘√ ≈£L&çq e&û¶
dü+K´˝À Á|ü»\T Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡T. n≥Te+{Ï Á&Ó’es¡¢qT, ô|Hꩺ ø£{≤º*. n<˚ |òæ{ŸHÓdt≈£î nsTT‘˚ s√E≈£î 50 s¡÷ˆˆ\T>±,
HÓ\≈£î 1500 s¡÷ˆˆ\T>±, dü+ˆˆsêìøÏ 18000 s¡÷ˆˆ\T>± ô|Hꩺ ˝Òì s¡TD≤\T Á|üuÛÑT‘·«y˚T H˚s¡T>± n+~+#ê*.
∫qïbÕ{Ï j·T»e÷qT\qT e<ä*ô|≥º≈£î+&Ü |æ+&ÉTø=ì, yê]
CÒãT\T >∑T\¢ #˚dæ ‘·eT ã&Ó®≥¢qT ì+|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î yÓ÷{≤s¡T #Ó*¢+#ê*. eTs√ Á|üø£ÿ ô|≥Tºã&ç ^≥T sêsTT>± ø±≈£î+&Ü ø=+&É+‘·
yêVü≤Hê\ s¡÷˝Ÿ‡ 32, 81\≈£î dües¡D\T #˚dü÷Ô HÓ+. 894 yêVü ≤ Hê\ <∏ ä s Y ¶ bÕغ Çq÷‡¬ s Hé ‡ @&Ü~øÏ @&Ü~ ˝≤uÛ≤\‘√ neø±X¯+>± {À\T Á|ò” <√|æ&û #·≥㺠<ä+› >± »s¡T>∑T‘·Tqï~.
GSR1183(E) <ë«sê ø π +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ~. 29.12.2016q >¬ õ{Ÿ $|üØ‘·+>± ô|+#·T‘·THêïs¡T. >∑‘· ¬s+&˚fi¯fl ø±\+˝À 35 XÊ‘·+ yê] ô|≥Tºã&ÉT\T, ˝≤uÛ≤\T e∫ÃHê |ü<äT\ dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’ã&ç
Äs¡s¶ Y C≤Ø #˚d+æ ~. á ñ‘·sÔ T¡ «\ e\q yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>±ìøÏ ô|+#ês¡T. á @&Ü~ @ø±@øÏq ˇπøkÕ] 50 XÊ‘êìøÏ <∏äsYºbÕغ {À\T π>≥T |ò”E\T ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ <√|æ&û
ô|<ä› m‘·TÔq Á|üe÷<ä+ m<äTsö‘·Tqï~. Çq÷‡¬sHé‡ Á|”$Tj·T+ ô|+#·T‘·THêïs¡T. $<˚o, Áô|’y˚≥T Çq÷‡¬sHé‡ ‘·|üŒ y˚s¡T ø±<äT.
Ç|üŒ{Ïπø e⁄qï yÓ÷{≤s¡T yÓVæ≤ø£˝Ÿ‡ ìã+<Ûäq\ ù|s¡T‘√ ø£+ô|˙\ ˝≤uÛ≤\ <ëVü‰ìøÏ yÓ÷{≤s¡T s¡+>±ìï ≈£î<˚\T #˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ ø±s¡D+>± yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤
RTA , b˛©düT n~Ûø±s¡¢‘√ Á|üuÛÑT‘ê«\T yêVü≤q<ës¡¢ô|’, Á&Ó’es¡¢ô|’
10 f…Æs¡¢ ˝≤Ø ˇøÏÿ+{ÏøÏ düTe÷s¡T 25 y˚\T>± e⁄qï Á|”$Tj·T+ 37 s¡+>∑+ rÁeyÓTÆq dü+øå√uÛ≤+˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·T+~. ø√\Tø√˝Òì kÕúsTT˝À
<ë&ÉT\T #˚sTTdüTÔHêïsTT. Á{≤|òæø˘ s¡÷˝Ÿ‡ ù|s¡Tq y˚\ s¡÷bÕj·T\T y˚\T ø£{≤º*‡ edüTÔ+~. Äs¡Ty˚\≈£î ô|’>± e⁄qï Ä{À Á|”$Tj·T+ <Óã“‹H˚ Á|üe÷<äeTT+~. eTTK´+>± ∫qïbÕ{Ï Ä{À, {≤ø°‡\ Á&Óe’ s¡T¢
#·˝≤Hê\T, ô|ò’Hé‡ sêdü÷Ô edü÷\T #˚j·T&Éy˚T ˇø£ |üì>± <ä>∑Zs¡ <ä>∑Zs¡ 10 y˚\≈£î #˚s¡T‘·T+~. Ç~ @+‘· e÷Á‘·+ yÓ÷j·T>∑*π > Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T ˝Òø£b˛sTTHê á s¡+>∑+ qT+&ç ¬>+{Ïy˚j·Tã&Éø£
ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. RTA, b˛©düT &çbÕs¡TºyÓT+≥¢≈£î Ç+<äT≈£î uÛ≤s¡+ ø±<äT. Á|”$Tj·T+ ô|s¡T>∑T<ä\qT ˝À>∑&É Á|üuÛÑT‘·« Çq÷‡¬sqT‡ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ m<äTsö‘·T+~. ÄsY{Ïdæ ˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+ô|’
dü+ã+~Û+∫ Á|üuTÑÛ ‘·«+ HÓ\yê] edü÷fi¯fl {≤¬s≥Z T¢ ìs¡sí TT+#êj·T+fÒ ø£+ô|˙\T ìs¡ísTT+#˚$. á u≤<Ûä´‘·qT yê{Ï qT+&ç ‘·|æŒ+∫ ≈£L&Ü Bì Á|üuÛ≤e+, qwüº+ m≈£îÿe>±H˚ e⁄+≥T+~. s¡yêD≤ s¡+>∑+
Á|üuÛÑT‘ê«\ Ä˝À#·q @ rs¡T>± e⁄+<√ ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. Á{≤|òæø˘ Çq÷‡¬sHé‡ ¬s>∑T´˝Ò≥Ø &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<Ûë]{°ì @sêŒ≥T #˚dæ Ä ≈£î+≥T|ü&ç‘˚ Á&Ó’es¡¢‘√ bÕ≥T á s¡+>∑+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ yÓTø±ìø˘\T,
u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+#ês¡T. á n<∏ë]{° $<˚o, Áô|’y˚≥T Çq÷‡¬sHé‡ esYÿcÕ|ü⁄\T, $&çuÛ≤>±\ <äTø±D≤<ës¡T\T, yêVü≤Hê\ _\¶s¡T¢, Ä{À
_.z.dæ |ü<Ûäø±\qT #·+Á<äqï ;Ûe÷ ù|s¡T‘√ s¡<äT›#˚j·T&ÜìøÏ e´‹πsø£+>±
ø±øÏHê&É : uÛÑeq Ç‘·s¡ ìsêàD dü+πøåeT uÀs¡T¶ (_zdæ)
q>∑sY es¡ÿs¡T¢, Vü≤e÷©\T Ç˝≤ nH˚ø£ esêZ\ Á|ü»\T ñbÕ~Û
ø√˝ÀŒ‘ês¡T. Ç|üŒ{Ïøπ <˚X+¯ ˝À, sêÁwü+º ˝À nH˚ø£ |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|&ü ç
\ø£å\ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\
|ü<øäÛ ±\qT #·+Á<äqï ;Ûe÷ ù|s¡T‘√ s¡<Tä #› ù˚ dÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä Ç|òPü º
sêh ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ C….yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n<Ûä´ø£å‘·q ‘˚.28.3.2017q ø±s¡D+>± e´ekÕj·T s¡+>∑+ dü+øå√uÛ≤ìøÏ >∑T¬s’ ¬s’‘·T ` ≈£L©\T
ø±øÏ H ê&É ˝ À »]–q π ø +Á<ä ø±]àø£ dü + |ò ü ÷ \ dü e ÷y˚ X ¯ + |ü≥ºD≤\≈£î e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ìs¡T<√´>∑T\≈£î |üì
ôV≤#·Ã]+∫+~. _zdæ˝Àì |ü<øäÛ ±\ neT\T ø√dü+, |æm|ò,t Çmdt◊, ø£*Œ+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘ê«\T s¡yêD≤ s¡+>∑+˝À dü«j·T+ ñbÕ~Û
ô|òq‡Hé e+{Ï ø=‘·Ô kÂø£sê´\ ø√dü+ m≥Te+{Ï b˛sê{≤\¬ø’Hê bı+<äT‘·Tqï ø±]à≈£î\qT ≈£L&Ü M<ÛäT\ bÕ\T #˚j·TuÀ‘·THêïsTT.
dæ<ä›eTì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï πø+Á<ä dü+|òü÷\T ôV≤#·Ã]+#êsTT. ø±ˆˆ n+<äTøπ yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>∑+ô|’ ø£‹>Ô {∑ qºÏ øπ +Á<ä, sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\
C….$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äqï ;Ûe÷ ù|s¡T‘√ _zdæ˝Àì Á|üe÷<ä $<ÛëHê\ô|’ b˛sê&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ e⁄+~.
eTs¡D |ü]Vü‰s¡+, düVü≤» eTs¡D |ü]Vü‰s¡+ s¡<äT›#˚j·T&É+ ‘·>∑<äì, ‘˚.8`4`2017q ◊ø£´ dü+|òü÷\T Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î uÛÑeq
ø±]àø£ dü+|òü÷\ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î @Á|æ˝Ÿ 8q õ˝≤¢ dü<ädüT‡, @Á|æ˝ Ÿ Ç‘·s¡ ìsêàD ø±]à≈£î\ õ˝≤¢ dü<ädüT‡ »]–+~. á dü<ädüT‡øÏ ø±<ë yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤ s¡+>∑+ô|’ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\
25q ªª #Û·˝À $»j·Tyê&É µµ |æ\T|ü⁄‘√ sêh sê´©, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ Hê>∑sêE (◊m|òt{Ïj·TT), |æ.dü‘·´Hêsêj·TD (@◊{Ïj·TTdæ), $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± n+‹eT+>± á s¡+>∑+˝À πøe\+ ô|<ä› ô|<ä›
ìs¡«Væ≤+#ê\ì rsêàìdü÷Ô á ø±s¡´Áø£e÷\˝À ô|<äm› ‘·TqÔ ø±]à≈£î\ ¬ø.$X¯«Hê<Ûä+ (dæ◊{Ïj·TT), bÕ˝Ÿ (◊mHé{Ïj·TTdæ)\T n<Ûä´ø£åes¡Z+>± dü+düú˝Ò $T>∑T\T‘êsTT. e´øÏÔ>∑+>± ˝≤ØH√, Ä{ÀH√, ∫qïø±s¡TH√
bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì düe÷y˚X¯+ ø√]+~. Ç+ø± á e´eVü≤]+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À _*¶+>¥ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé sêh q&ÉT|ü⁄≈£îH˚ Á&Óe’ s¡T¢ sπ |ü⁄ y˚s=ø£ ø£+ô|˙˝À J‘·>±&ÉT>± e÷πs |ü]dæ‹ú .
düe÷y˚X+¯ ˝À |æ.dü‘´· Hêsêj·TD, C….mdt.ÄsY.≈£îe÷sY (@◊{ÏjT· Tdæ), Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù mdt.yÓ+ø£≥düTã“j·T´, @|æ _*¶+>¥   n<äsY es¡ÿsY‡ @~ @yÓTÆHê ô|Á{À, &ûõ˝Ÿ uÛ≤sê\‘√ bÕ≥T nìïs¡ø±\ Ä]∆ø£
{Ï.sêE (◊mHé{Ïj·TTdæ), dæôV≤#Y.sêCŸ≈£îe÷sY (dæ◊{Ïj·TT), ô|&ò sπÉ wüHé sêh düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.$.qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, ◊m|ò{t ÏjT· T uÛ≤sê\qT ∫es¡≈î£ Á|ü»˝Ò uÛ]Ñ +#·ø£ ‘·|Œü <äT. ø±e⁄q yÓ÷{≤s¡T s¡yêD≤
¬ø.>∑s>∑sêE, C….#·+{Ï, m.nbÕŒsêe⁄ (◊m|òt{Ïj·TT) ‘·~‘·s¡\T sêh ø±s¡´<ä]Ù C….yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ◊mHé{Ïj·TTdæ sêh Äs¡ZHÓ’õ+>¥
ø±s¡´<ä]Ù {Ï.sêE ‘·<‘ä s· T¡ \T bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. eø£\Ô T #·+Á<äqï s¡+>∑+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«\ <ë&ç Á|ü»\ô|’qH˚ <ë&ç>± uÛ≤$+#ê*. ø±e⁄q
bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. nìï esêZ\yês¡T, Á|ü»\T n+<äs¡÷ ô|’ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>±
uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\ õ˝≤¢ dü<ädüT‡ : sêh eTTK´eT+Á‹ ;Ûe÷ ù|s¡T‘√ _zdæ |ü<Ûäø±\qT s¡<äT›#˚ùdÔ }s¡Tø√eTì sêh
#· + Á<ä u ≤ãT ø±]àø£ e´‹π s ø£ $<Û ë Hê\ô|’ ø±øÏ H ê&É ˝ À Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 25q ªª #Û·˝À $»j·Tyê&É µµ øÏ Ä+<√fi¯q\T kÕ–+#ê*.
y˚˝≤~ ø±]à≈£î\T ‘·s¡* sêe\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 8
1 e ù|J ‘·s¡TyêsTT
Á|üj·T‹ï+∫+~. ø±˙ yê] qT+&ç ‘·–q eT<䛑·T \_Û+#·˝Ò<äT. á ô|{Ϻ+~. bÕغ Á|ü#ês¡+ #˚dæ+~. eTq Á|ü#ês¡+ Á|ü»\ düeTdü´\ô|’
|ü]dæ∆‹ì _.C….|æ. #·ø£ÿ>± e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£î+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 2014 bÕs¡¢yÓT+≥Ø mìïø£\˝À 4 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕ∆Hê\T #˚jT· ã&ç+~. Ä düeTdü´\≈£î Á|ü‘´· e÷ïj·T $<ÛëHê\≈£î dü÷∫+#·&+É
C≤≥¢‘√ ø£*|æ nÁ>∑≈î£ ˝≤\T <ë<ë|ü⁄ 23 XÊ‘·+>± e⁄Hêïs¡T. z≥s¡˝¢ À dü+bÕ~+#·T≈£î+~.Ä|tˇø£bÕغ
¬
> \e&É + <ë«sê |ü+C≤uŸ sêh sê»ø°j·÷\˝À kÕ∆q+
dü+e‘·‡s¡ ÁøÏ‘+· Ä|t Hêj·T≈£î&ÉT Äs¡$+<é
»]–+~. |ü+C≤uŸ˝À kÕÁe÷»´yê<äT\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á^Hé
¬se\÷´wüHé qeT÷Hê dü+øå√uÛÑ+ô|’ eTqbÕغ Á|ü<Ûëq+>± Á|ü#ês¡+
M] dü+K´ Hê\T>√ e+‘·T e⁄+~. >∑‘·+˝À Ms¡T ø±+Á¬>dt, _.C….|æ π ø ÁJyê˝Ÿ ìs¡ « Væ ≤ +∫q dü u Û Ñ \ ≈£ î ô|<ä › dü + K´˝À Á|ü » \qT #˚dæ+~. n˝≤π> |ü+#êsTTr uÛÑ÷$T˝À <ä[‘·T\ yê{≤ ø=s¡≈£î
eT<Ûä´ N* e⁄+&˚ yês¡T. ákÕ] Ms¡T _.C….|æ.øÏ dæ∆s¡yÓTÆq z≥¢ Äø£]¸+#·>*∑ >±&ÉT. Ç~ Ä|t bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüT+Ô <äH˚ uÛ≤eqqT »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥+ô|’ ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ »]–+~. ñ
|ü⁄Hê~>± |üì #˚XÊs¡T. ø£\T>∑CÒdæ+~. @ ø±+Á¬>dt nsTT‘˚ ìs¡íe÷\˙ï ôV’≤ø£e÷+&é ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ¬s’‘ê+>∑+, ≈£L©\ düeTdü´\ô|’ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+
s¬ +&Ée eTTK´ n+X¯+. ÄsY.j·Tdt.j·Tdt.`_.C….|æ.\T ‘·eT #˚düTÔ+≥T+<äì πøÁJyê˝Ÿ $eT]Ùdü÷Ô e#êÃ&√ ‘êq÷ n<˚ $<ÛëHêìï »]–+~. yÓTÆHêØ{°\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï Væ≤+dü jÓT&É b˛©düT\T,
|ü<øäÛ y£ TÓ qÆ Væ≤+<ä÷ nqT≈£L\, eTTdæ+¢ e´‹πsø£ |ü<øäÛ +£ ‘√ <ä[‘·T\˝À nqTdü]+#ê&ÉT. |ü+C≤uŸ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø£*–e⁄+&ç ø=+‘· Á|üC≤|ü⁄Hê~ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£qãs¡TdüTÔqï ì]¢|üÔ‘·ô|’ Á|ü#ês¡+
ø=ìï ôdø£qå q¢ T, Ç‘·s¡ yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤\˝Àì ø=ìï ôdø£qå q¢ T Á|ü˝ÀuÛÑ ø£*–q Hêj·T≈£î\+<äØï |üøÿ£ q ô|{≤º&TÉ . Á|ü»\ düMTø£sD¡ \qT #·÷dæ #˚jT· &É+ »]–+~. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ bÕ\ø£es¡Z bÕغ\, yê] ‘=‘·T\Ô
ô|≥º>*∑ >±s¡T. 2014 ˝À »]–q bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ mìïø£\ ‘·sê«‘· øπ +Á<ä eT‘ÓÔøÏÿq πøÁJyê˝Ÿ kÕ∆ìø£ Hêj·T≈£î\ô|’ ô|‘·Ôq+ #·˝≤sTT+#ê&ÉT. ~yêfi≤ø√s¡T $<ÛëHê\ô|’ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ |ü<䛋 jÓTTø£ÿ
ø£$T{° ‘·q rsêàq+˝À sTT˝≤ #Ó|æŒ+~. ≈£î\ÁbÕ‹|ü~ø£q @s¡Œ&ç Bìì Ç‘·s¡ bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T e⁄|üj÷Ó –+#·T≈£îHêïsTT. Vü≤sê´Hê≈£î nÁ|üC≤kÕ«$Tø£ dü´uÛ≤e+ô|’Hê, mìïø£\˝À &ÉãT“, MT&çj·÷,
|üì #˚düTÔqï ÁbÕ+rj·T bÕغ\T ã\V”≤q |ü&çHêj·Tì ù|s=ÿqï~. #Ó+~q πøÁJyê˝Ÿ |ü+C≤uŸ Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\T |ü]s¡øÏåÃ+#·>∑\&Ü ø£+&Éã\+ jÓTTø£ÿ bÕÁ‘·q÷, Á|ü»\ yêdüÔe n_ÛÁbÕj·÷\qT
ô|’≈£î˝≤\ z≥¢qT dæ∆s¡|üs¡T#·Tø=ì _.C….|æ. Ç‘·s¡ ≈£î˝≤\ z≥¢qT nH˚ dü+<˚Vü‰ìï ‘=\–+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. Ä|t bÕغ ÁbÕs¡+_Û+∫q eÁø°ø]£ düTqÔ ï $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚jT· &É+ »]–+~.
N*Ã+<äì ù|s=ÿqï~. ñ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ Á|ü#ês¡+ @ø£|üø£å+>± kÕ–+#·&É+‘√ <ëì eTq ø±Áy˚T&é‡ Á|ü#ês¡+ u≤>± #˚XÊs¡T. Á|ü»\qT+&ç eT+∫
‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À _.C….|æ.øÏ Á|ü<Ûëq Á|ü‘·´s¡T∆˝…’q j·Tdt.|æ, _.j· Tdt.|æ\T $X¯«düü˙j·T‘· ø√˝ÀŒsTT+~. nø±©\ <äTwüº#·s¡Ã\qT Ä|t ˇ+≥]>± düŒ+<äq ≈£L&Ü e∫Ã+~. ø±˙ á düŒ+<äq eTq nuÛÑ´s¡T∆\≈£î
2014 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\ qT+&ç >∑TDbÕsƒê\T ìs¡«Væ≤+∫+~.(?) ø±˙ ø±+Á¬>dt Á|ü»\ eT<Ûä´qT+&ç Á|ü#ês¡+ \_Û+#ê*‡q z≥¢ s¡÷|ü+ rdüTø√˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+>± #·÷ùdÔ eTq
H˚s¡TÃø=q&É+˝À $|òü\eTj·÷´sTT. 2014 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\˝À kÕ–+∫+~. nuÛ´Ñ s¡T\› ≈£î ‘·≈î£ ÿe z≥T¢ e#êÃsTT. n~Ûø±s¡+ ø=s¡≈î£ b˛{°|&ü TÉ ‘·Tqï
nqTdü]+∫q m‘·T>Ô &∑ \É H˚ nqTdü]+#êsTT. ‘·eT≈£î |ü⁄Hê~>± e⁄qï Ä|t bÕغ j·TTe≈£î\ Á|ü‘˚´øÏ+∫ Á>±MTD j·TTe≈£î\ Á|ü<ëÛ q Á|ü‘´· s¡T\∆ eT<Û´ä z≥T¢ $uÛõÑ +|üã&É{≤ìï eTq+ >∑eTì+#ê*.
kÕ+|ò æ T ø£ ÁÁ>∑ ÷ |ü ⁄ \ qT+&ç <ä ÷ s¡ e Te⁄‘· T HêïeTì eT<䛑·T dü+bÕ~+∫+~. Ä|üπswüHé ã÷¢ kÕºsY »]|æq|üŒ{ÏqT+&ç, Ç‘·sT¡ \‘√ ≈£L≥eTT\T ø£{ºÏ n~Ûø±sêìøÏ ekÕÔeTì n+#·Hê\T y˚dqæ
Á>∑ V æ ≤ +#· ˝ Ò ø £ b ˛j· ÷ sTT. M] eT<ä › ‘ · T ‘· e Tπ ø e⁄+≥T+<ä H ˚ &Û ç © ¢ ‘· ~ ‘· s ¡ ÁbÕ+‘ê\˝À •≈£ î ÿ\ô|’ e÷s¡ D ôVAeT+ >∑T]Ô+|ü⁄ >∑\ bÕغ\T ≈£î\ ÁbÕ‹|ü~ø£ >∑\ kÕ+|òæTø£ ìsêàD≤\qT
uÛsÑ √kÕ‘√q÷, eTTdæ+¢ \ z≥T¢ ‘·eTπø |ü&‘É êj·TH˚ >∑{ºÏ qeTàø£+‘√q÷ kÕ–+∫q|üŒ{ÏqT+&ç á ôdø£åqT¢ ø±+Á¬>dtqT <˚«wædü÷Ô e#êÃs¡T. e⁄|üjÓ÷–+#·Tø=qï|üŒ{Ïø° n$ ô|<ä› bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äT. eTq
e⁄+&ç b˛j·÷s¡T. M] eT<ä‘› T· ‘√ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì uÛ≤$+#ês¡T. áôdø£åqT¢ nø±©<äfiŸqT yÓ÷düø±s¡T\T>± uÛ≤$dü÷Ô e#êÃs¡T. |üì˝À Ä]∆ø£ b˛sê{≤\ ÁbÕ<Ûëq´‘· ≈£L&Ü eTq≈£î ‘·ø£ÿe z≥T¢
eTTdæ¢+\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Ä]∆ø£, kÕ+|òæTø£, sê»ø°j·T Çã“+<äT\ nø±©`_.C….|æ ≈£L≥$T á uÛ≤eqqT eT]+‘· ô|+∫+~. Ä|t≈£î \_Û+#·&É+˝À ˇø£ eTTK´ n+X¯+>± e⁄qï~.
jÓT&É á bÕغ\T ÁX¯<ä∆ #·÷|ü˝Ò<äT. eTT»|òüsYq>∑sY˝À eTTdæ¢+\ô|’ eT<䛑·T sTTdüTÔqï ãj·T{Ï ÁbÕ+‘ê˝˝À e⁄qï •≈£îÿ\˝À á mìïø£\T ˇø£ sê»ø°j·T b˛sê≥+. n$ düe÷»+˝À
»]–q uÛÑj·T+ø£s¡ Vü≤‘·´\qT j·Tdt.|æ. bÕ\q˝À #·÷XÊs¡T. 50 ôd+{ÏyÓT+≥T¢ $]$>± |ü+#·Tø=q&É+ »]–+~. M] ÄÁ>∑Vü‰ìï @˝≤+{Ï eTÚ*ø£ e÷s¡TŒ\≈£î <ë] rj·Te⁄. mìïø£\T n‘·´+‘· eTTK´
y˚\≈£î ô|’>± eTTdæ¢+\T ã\e+‘·+>± e\dü\T yÓfi≤fls¡T. eTTdæ¢+ e⁄|ü j Ó ÷ –+#· T ≈£ î qï|ü Œ {Ï ø ° , K*kÕ∆ H é ñÁ>∑ y ê<ä T \‘√ e⁄qï b˛sê{≤\T ≈£L&Ü ø±e⁄. ô|s¡T>∑T‘·Tqï z≥¢ XÊ‘êìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ
e´‹πsø£ Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\qT ≈£L&Ü j·Tdt.|æ. bÕ\q˝À düìïVæ≤‘·‘·«+ qwüº+ ø£*–+∫+~. á HêeTe÷Á‘·|ü⁄ m‘·TÔ\ô|’ yê{Ïô|’ Á|ü»\≈£î ÁuÛÑeT\T e⁄Hêïj·Tì ns¡›eTe⁄‘·T+~. á ÁuÛÑeT\T
#·÷XÊs¡T. jÓ÷– Ä~‘·´Hê<Ûé ˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\T @˝≤+{Ï Ä≥+ø±\T øπ +ÁBø£]+∫Hê m≈£îÿe dü+K´˝À Á|ü»\T yê]qT+&ç <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. ¬ s +&É T $<Û ë \T>± e⁄qï$. <˚ X ¯ y ê´|æ ‘ · + >± Ä#· ] +#· < ä – q
˝Ò≈£î+&Ü eTTdæ¢+\qT u…~]+#ês¡T. _.j·Tdt.|æ. bÕ\q˝À ≈£L&Ü e÷˝≤« ÁbÕ+‘· + ˝À d” ≥ ¢ $wü j · T +˝À>±˙, bı+~q z≥¢ Á|ü‘·´e÷ïj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+. ¬s+&ÉT bÕ\ø£esêZ\T Á|üø£{Ï+#˚
eTTdæ+¢ j·TTe≈£î\ô|’ ñÁ>∑yê<ä dü+ã+<Ûä øπ düT\T ãHêsTT+#· ã&ܶsTT. $wüjT· +˝À>±˙ Ä|t bÕغø+£ fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<ä+»˝À e⁄+~. dü+düÿs¡D\T Á|ü<Ûëq+>± kÕ+|òæTø£, eT‘· nnD∫y˚‘· s¡+>±\˝À
2007˝À Áu≤Vü≤àDT\ n+&É‘√ e÷j·÷e‹ n~Ûø±sêìøÏ e∫Ã+~. b˛˝…q’ z≥¢˝À ø=~›bÕ{Ï ‘·>T∑ <Z \ä e⁄+~. 2014 mìïø£\‘√ b˛*Ñ˚ dü+düÿs¡D\ jÓT&É ÁuÛÑeT\T ø£*– e⁄+&É≥+. mìïø£\˝À eTq
ÄyÓT eT+Á‹es¡+Z ˝À Áu≤Vü≤àDT\T n~Ûø£ dü+K´˝À e⁄Hêïs¡T. j·Tdt.|æ., nø±© z≥s¡T¢ ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡T. 2012Hê{Ï nôd+;¢ Á|üy˚Tj·T+ dü¬s’q m‘·T›>∑&É\‘√ e⁄+&Ü\+fÒ eTq nqTuÛÑyê\qT
_.j·Tdt.|æ.\T., ‘·eT≈£î z≥T¢ y˚j÷· \ì y˚&TÉ ø=Hêïs¡T. á |ü]dæ‹∆ ì mìïø£\‘√ b˛*Ñ˚ nø±©`õ.C….|æ. ≈£L≥$T qT+&ç z≥T¢ $|ü¢y√<ä´eT nqTuÛÑyê\qT $X‚¢wæ+#·Tø=Hê*.
_.C….|æ e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£îqï~. j·Tdt.|æ., _.j·Tdt.|æ.\T _.C….|æ. dü+bÕ~+∫+~. ø=~›bÕ{Ï z≥¢qT ø±+Á¬>dt qT+&ç dü+bÕ~+∫+~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï bòÕdæ»|ü⁄ Á|üe÷<ä+.
e´‹π s ø£ + >± b˛sê&É ≥ +ø£ + fÒ ˇø£ ] H=ø£ ] øÏ e´‹π s ø£ + >± >√yê˝À n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq _.C….|æ. ø±+Á¬>dt bÕ\ø£ esêZ\ n‘·´+‘· n_Ûeè~∆ ìs√<Ûøä £ ôdø£qå ≈¢ î£ , Á|ü»\ô|’
b˛sê&ÉT≈£îHêïsTT. eTTdæ+¢ \ z≥T¢ dü+bÕ~+#·T≈£îH˚+<äT≈£î j·Tdt.|æ. ø£ q ï ‘· ≈ £ î ÿe d” ≥ T¢ bı+~+~. ø±+Á¬ > dt ‘· q dü + K´qT rÁeyÓTqÆ <ë&çøÏ ÄsY.j·Tdt.j·Tdt. ` _.C….|æ. ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTÔqï$.
ø±+Á¬ > dt ‘ √ Á|ò ü + {Ÿ ø£ { Ï º + ~. á ≈£ L ≥$T ÄsY . j· T ˝Ÿ . &ç . ì ô|+#·Tø√>∑*–+~. _.C….|æ. e´‹πsø£ z≥T¢ $$<Ûä X¯≈£îÔ\ eT<Ûä´ e´edüÔ jÓTTø£ÿ Ä]∆ø£, kÕ+|òæTø£ dü+øå√uÛÑ+ rÁeeTe⁄‘·T+&É≥+‘√
‹s¡düÿ]+∫+~. á |ü]dæ∆‹ |ü•ÃeT ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À _.j·Tdt.|æ. $uÛÑõ+|üã&ܶsTT. <ëì‘√ ø±+Á¬>dt yÓTC≤]{° bı+<ä˝Òø£b˛sTT+~. bÕ\ø£ esêZ\ sê»ø°j·÷\T $T‘·yê<ä+ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïsTT.
m≈£îÿe eTTdæ+¢ z≥T¢ bı+<ä˙j·T≈£î+&Ü #˚d+æ ~. j·Tdt.|æ. eTTdæ+¢ \ >√yê˝À Ä|t bÕغ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔ+<äì uÛ≤$+∫Hê, n˙ï sêC≤´+>∑ j·T+Á‘·+˝À bòÕdædTü º <Û√s¡DT\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|ü»\ô|’
z≥T¢ dü+bÕ~+#·≈£î+&Ü #˚j·÷\ì _.j·Tdt.|æ. m≈£îÿe dü+K´˝À d”≥¢˝À b˛{° #˚dæHê ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü dü+bÕ~+#·˝Òø£b˛sTT+~. <ë&ÉT\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. n_Ûeè~∆ #Ó+~q ô|≥Tºã&ç<ëØ <˚XÊ\˝À
eTTdæ¢+\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ sTT∫Ã+~. ‘·eT eTTK´ nqT#·s¡>∑D≤ìï πøe\+ 6XÊ‘·+ z≥¢H˚ bı+<ä >∑*–+~. e\dü<ës¡T\ô|’Hê, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ˝≤+{Ï eT÷&Ée Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À
ô|+#·Tø=H˚+<äT≈£î á |ü]dæ‹∆ e⁄|üj÷Ó >∑|&ü ˝É <Ò Tä . yê] Á|ü<ëÛ q z≥T¢ eTDÏ|üPsY˝À ø±+Á¬>dt m≈£îÿe d”≥T¢ kÕ~Û+∫Hê yÓTC≤]{° yÓ T Æ H ê]{° \ ô|’ H ê` á <ë&É T \T bı+∫ e⁄HêïsTT.
‘·–bZ ˛j·÷sTT. n+‘˚>±ø£, Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ‘·eT bı+<ä˝Òø£b˛sTT+~. á sêh+˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T e´‹πsø£ #·s¡´\˝À ÄsY.j·Tdt.j·Tdt.`_.C….|æ.\ ô|s¡T>∑T<ä\ Äø£dàæ ø£+>± e∫Ã+~ ø±<äT.
Á|ü#ês¡+˝À Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äT. yÓ÷&û, _.C….|æ.\T nô|òì‡yé>± <ë&ç ôd’q´+ bÕ˝§Z+≥÷ e⁄+~. sêh+˝À Ä|òtkÕŒ (@.j·T|òt.mdt.|æ.@) ˝Ò<ë <Ó’e‘·«+ e\¢ e∫Ã+~ ø±<äT. ˇø£yÓ’|ü⁄ <ë&ÉT\T rÁe‘·s¡+
#˚düTÔ+fÒ, j·Tdt.|æ., _.j·Tdt.|æ.\T &çô|òH釽À e⁄+&ç b˛j·÷sTT. neT\T »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+~. >∑‘·+˝À ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü ˝Òì _.C….|æ. #˚j·TT≥≈£î bÕ\ø£ esêZ\≈£î nedüs¡+ e\¢q÷, eTs√yÓ’|ü⁄ bÕ\ø£
‘·eTô|’ yÓ÷&û, _.C….|æ.\T #˚düTÔqï ìsê<Ûës¡ Äs√|üD\qT BÛ≥T>± m≈£îÿe d”≥T¢ dü+bÕ~+∫+~. _.C….|æ. yÓTC≤]{° kÕ~ÛdüTÔ+<äH˚ esêZ\T <˚X+¯ ô|’ s¡T~›q $<Ûëq #·Á{≤ìøÏ e´‹πsø£+>± Á|ü»\ ◊ø£´‘·qT
‹|æŒø=≥º˝Òø£b˛j·÷s¡T. n+#·Hê e⁄+&˚~. MT{Ï`Hê>± ˇ|üŒ+<ä+(?) ‘·q |ü⁄Hê~ì $∫Ãqï+ #˚jT· T≥≈£î bÕ\ø£ esêZ\≈£î á <ë&ç nedüsy¡ TÓ +Æ ~. bÕ\ø£
ñ‘·sÔ êK+&é˝À _.C….|æ. dü÷\∆ +>± 2014 Hê{Ï |ü]dæ‹ú H˚ ô|+#· T ‘· T +<ä ì ø±+Á¬ > dt uÛ ≤ $+∫+~. Ç<=ø£ ÿ fÒ yÓ T C≤]{° esêZ\ jÓTTø£ÿ sTT‘·s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\T `$uÛÒ<ë\T e⁄qï|üŒ{Ïø° ` ‘·eT
|ü⁄qsêeè‘·+ #˚d+æ ~. nsTT‘˚ z≥¢ XÊ‘·+ ‘·–+Z ~. ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·« dü+bÕ~+#·T≥≈£î dü]b˛<äT. eTDÏ|üPsY˝À Ä|òtkÕŒøÏ e´‹πsø£+>± $<ÛëHê\qT ø£\T|ü⁄ø=+{≤s¡ì á ôdø£qå ‘¢ √ sêJ|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. bòÕdædTü º
yÓ|’ ˝üò ≤´\qT e⁄|üj÷Ó –+#·Tø=ì $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Vü≤Øwt sêe‘Y 16 dü+ˆˆ\T ìsêVü‰s¡Bø£å #˚dæq Çs√+ wü]à\ πøe\+ 92 zfÒ¢ X¯≈î£ \Ô |ü⁄s√>∑eTHêìï n&ÉTø¶ =Hê\+fÒ á˝≤+{Ï sêJ\T nedüse¡ Tì
n$˙‹ #·s¡´\qT ãVæ≤s¡Z‘· |üs¡∫+~. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T m≈£îÿe bı+~+~. #ÓãT‘·T+{≤s¡T. ø±˙, M] #·s´¡ \T bòÕdædTü º <ë&ÉT\≈£î n‘·´+‘· ã\+
dü+K´˝À _.C….|æ˝À #˚s¡&É+‘√ ø±+Á¬>dt ã\V”≤q|ü&ç+~. á ¬s+&ÉT dü+øÏå|üÔ+>±, kÕ∆ìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± #˚≈£Ls¡TÑêsTT. Á|ü»\qT ìsêj·TT<ÛäT*ï #˚kÕÔsTT.
bÕغ\T ø=+&ÉÁbÕ+‘ê\˝Àq÷, yÓTÆ<ëqÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ Á|ü»\T Á|ü»\˝À ÄÁ>∑Vü‰ìï Væ≤+B uÛ≤cÕ ÁbÕ+‘ê\˝À Væ≤+<äT‘·« X¯≈£îÔ\T ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ À ô|]–q ã\+‘√
m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ‘·eT Á|ü#ês¡+˝À Á|ükÕ∆$+#·˝Ò<äT. e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïsTT. Ç‘·s¡ 3 sêÁcÕº\˝À á |ü]dæ∆‹ ˝Ò<äT. ÄsY . j· T dt . j· T dt . `_.C… . |æ . \T sê»´dü u Û Ñ ˝ À ‘· e T ã˝≤ìï
|ü+C≤uŸ˝À ø±+Á¬>dt |ü⁄qsê>∑eTq+ ` Ä|t bıs¡bÕ≥T¢ : H√≥¢ s¡<äT›qT ˇø£ düeTdü´>± @ bÕ\ø£es¡Z bÕغ #˚j·T˝Ò<äT : ô|+#·Tø√>∑\T>∑T‘êsTT. XÊdüHê~Ûø±s¡ nC…+&Üô|’ ô|<ä› |ü≥TºqT
|ü+C≤uŸ˝À ø±+Á¬>dt ‹]– n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·T≈£î+~. H√≥¢ s¡<Tä › Á|ü»\qT ô|<ä› ø£cÕº\≈£î >∑T] #˚d+æ ~. \ø£˝å ≤~ dü+bÕ~kÕÔsTT. ‘êeTT Á|ü‹bÕ~+#˚ e´øÏìÔ sêh|ü‹>± mqTïø√>∑*–q
nø±©`_.C….|æ. ≈£L≥$T z&çb˛‘·T+<äH˚ eTT+<˚ n+#·Hê e⁄+~. eT+~ ñ<√´>±\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. e´ekÕj·T ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T dæ∆‹˝À e⁄+{≤s¡T. bòÕdædüTº ìj·T+‘·è‘·«+ kÕ∆|æ+#˚+<äT≈£î XÊdüq|üs¡
n~Ûø±sêìøÏ b˛{°|ü&ɶ Ä|t bÕغ ¬s+&Ée kÕ∆q+˝À ì*∫+~. ◊‘˚ dü∆+_+∫b˛j·÷sTT. ≈£L´\˝À ì\ã&ç e+<ä≈£î ô|’>± Á|ü»\T n&ɶ+≈£î\T ‘·–Zb˛‘êsTT. Ä $<Ûä+>± bòÕdædüTº Á|üe÷<ä+ ô|]–+~.
b˛˝…’q z≥¢ XÊ‘·+˝À eT÷&Ée kÕ∆q+˝À e⁄+~. nø±©<äfiŸ >∑‘· 10 #·ìb˛j·÷s¡T. q\¢<ÛäHêìøÏ e´‹πsø£+>± #˚|ü{Ϻq #·s¡´>± bÕ\ø£es¡Z á düyê\TqT m<äTs=ÿqT≥≈£î ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\T
dü+e‘·‡sê\ qT+&ç bÕ\q kÕ–dü÷Ô e∫Ã+~. á 10 dü+e‘·‡sê\˝À bÕغ\˙ï uÛ≤$+∫ H√≥¢ s¡<äT›≈£î eT<䛑·T sTTe«&É+‘√ _.C….|æ.øÏ @ø£+ ø±yê*. á |ü]dæ∆‹ ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\ qT+&ç
Á&É>¥ e÷|òæj·÷ uÛÑj·T+ ô|]–+~. nø±©\ bÕ\q˝À nìï s¡ø±\ e´‹πsø£+>± sêe\dæq+‘· ÄÁ>∑Vü≤+ sê˝Ò<äT. bÕ\ø£ bÕغ\T á ô|+#·Tø√yê*‡q #=s¡e≈£î, ø±sê´#·s¡D≈£î |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï~.
e÷|òæj·÷ sê»´+ @s¡Œ&ç+~. s¡yêD≤ e÷|òæj·÷, $<ë´ e÷|òæj·÷, #·s¡´ neT\T˝À ‘·|ü⁄ŒH˚ #·÷XÊsTT. mìïø£\T #ê˝≤ <ä>∑Zs¡˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï bòÕdædüTº <ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉT≥≈£L, Á|ü»\
ÇdüTø£ e÷|òæj·÷, Á&É>¥ e÷|òæj·÷ yÓTT<ä\>∑T X¯≈£îÔ\T ô|]>±sTT. e⁄+&É≥+e\¢ @ bÕغ ø£˙dü ìs¡düqqT ‘Ó*j·TCÒj·T˝Ò<äT. @ ñ Á|ü‘ê´eTïj·÷ìï eTT+<äT≈£î ‘Ó#·TÃ≥≈£L, Á|ü»\ düeTdü´\ô|’
nø±©\T Á|ü»\ô|’ ìj·T+‘·è‘·« bÕ\q HÓ\ø=˝≤Œs¡T. Á|üC≤ <ä´eT+ ì]à+#·T≥≈£î Á|üj·T‹ï+#·˝Ò<äT. n~Ûø±s¡+ ø=s¡≈£î b˛sê{≤\T ì]à+#˚+<äT≈£L, $$<Ûsä +¡ >±\˝À Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\ô|’
dü e Tdü ´ \qT ô|&É # Ó $ q ô|{≤º s ¡ T . Á|ü » \ dü e Tdü ´ \qT b˛{°|ü&ÉT‘·Tqï bÕ\ø£es¡Z bÕغ\ b˛{°<ës¡T\+<äs¡÷ á #·s¡´≈£î <ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>±, yÓTÆHêØ{°\T, <ä[‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T,
|ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\˝À nø±© Á|üuÛÑT‘·«+ jÓT&É ÄÁ>∑Vü≤+ eT<ä‘› T· <ës¡T˝Ò. n+<äTe\¢ H√≥¢ s¡<Tä › ø£*–+∫q ø£cÕº\T _.C….|æ.øÏ Ä~yêd”\ô|’ <ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\T ˇπø
ô|]–+~. •≈£îÿ\ |ü$Á‘· Á>∑+<Ûëìï n|ü$Á‘·+ #˚dæq dü+|òüT≥q e´‹πsø£+>± ÄÁ>∑Vü‰ìï ø£*–+#˚<Ó’Hê, mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À sTT<=ø£ y˚~ø£ ô|’øÏ sêyê*. ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\T sTT‘·s¡ X¯≈£îÔ\‘√
jÓT&É nø±© Á|üuTÑÛ ‘·« düŒ+<äq dü]>± ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ Á|ü»\˝À eT]+‘· düeTdü´ ø±˝Ò<äT. ø£\yê*. bÕ*+#˚ bÕ\≈£î\ <ë&ÉT\qT mø£ÿ&É nedüs¡yÓTÆ‘˚ nø£ÿ&É,
ÄÁ>∑Vü‰ìï ô|+∫+~. ø±+Á¬>dt ákÕ] qeCÀ‘Y dæ+>¥ dæ<ä÷∆, ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\ ø£èwæ : mø£ÿ&É kÕ<Ûä´yÓTÆ‘˚ nø£ÿ&É m<äTs=ÿqT≥≈£î sTT‘·s¡ X¯≈£îÔ\‘√ ø£\yê*.
Á|ü>∑‹dæ+>¥ ˝≤+{Ï ãj·T{Ï e´≈£îÔ\≈£î kÕ∆q+ ø£*Œ+∫+~. ø±+Á¬>dt eTq bÕغ |ü+C≤uŸ˝À 9 d”≥¢˝À, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ˇø£ <äè&ÛÉ+>±, d”]j·Tdt düŒ+<äq‘√ eTT+<äT≈£î sêyê\ì |ü]dæ∆‹
Hêj·T≈£î&Ó’q ¬øô|ºHé neTπs+<äsYdæ+>¥ sê#·]ø£ Á|ües¡Ôqô|’ Ä+ø£å\T d”≥T˝À b˛{° #˚dæ+~. eTq+ b˛{° #˚j·Tì #√≥ ªH√{≤ª y˚j·TeTì
|æ\T|ü⁄ìdüTÔ+~.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 9

sêj·T\d”eT˝À kÕ>∑T˙{Ϭø’ dü‘ê´Á>∑Vü‰\T ø=‘·#Ô sÓ T¡ e⁄˝À ˝À#·s¢¡ ô|<ë›s¬ &ç¶ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dt,º ‘·\|ü⁄\,
‘·qø£\T¢, z&çdæ\˝À y˚eTq nuÛÑT´<äj·T n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+,
ø£fi≤´D<äTs¡Z+, >∑T‹Ô\˝À sêj·T\d”eT kÕ>∑T˙{Ï kÕ<Ûäq dü$T‹,
nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ : Á|üuÛÑT‘·« nÁ|üC≤kÕ«$Tø£ kÕ>∑T˙{Ï 18 Á|üC≤ dü+|òü÷\T q+<ë´\˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ 3`4`2017q s=<ä›+˝À dü«#·Ã¤+<ä+>± ¬s’‘·T\T bÕ˝§Zì õ˝≤¢˝À 21 πø+Á<ë˝À¢
|ü+|æD° $<ÛëHê\ e\q ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä, ø£ècÕí qB »˝≤\ |ü+|æD°˝À sêj·T\d”eT õ˝≤¢\˝Àì nìï eT+&É\ πø+Á<ë\˝À ‘êVü≤o˝≤›s¡T kÕ>∑T˙{Ï dü‘ê´Á>∑Vü‰\T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
Ä|ò ” d ü T \ eTT+<ä T kÕ>∑ T ˙{Ï ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ : sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ kÕ>∑T˙s¡T,
dü ‘ ê´Á>∑ V ü ‰ \T #˚ j · ÷ \ì Á‘ê>∑T˙s¡T≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì sêj·T\d”eT kÕ>∑T˙{Ï kÕ<Ûäq
ìs¡ í s TT+#êsTT. nq+‘· | ü ⁄ s¡ + ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À q+~ø=≥÷ÿs¡T˝À ‘˚.3`4`2017q dü‘ê´Á>∑V≤ü
õ˝≤¢˝À »\kÕ<Ûäq dü$T‹ nìï Bø£ å \ T #˚ | ü ≥ º & É + »]–+~. á Bø£ å ≈ £ î dü + |ò ” T uÛ ≤ e+>±
dü + |ò ü ÷ \qT ø£ \ T|ü ⁄ ≈£ î ì @.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.qs¡dæ+VüQ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷
nq+‘· | ü ⁄ s¡ + , ñs¡ e ø=+&É , lXË’\+ »˝≤X¯j·T+˝À 854 n&ÉT>∑T\ ˙{ÏeT≥º+ ñqï|üŒ{Ïø°
>∑T+‘·ø£\T¢, ø£DÒø£\T¢, >±s¡¢~HÓï, ø√kÕÔ+Á<Ûäô|’ Áù|eT‘√ dæm+ #·+Á<äu≤ãT 834 n&ÉT>∑T\≈£î ‘·–Zdü÷Ô
bÕ$T&ç, k˛eT+<Ó|*ü ,¢ ô|qT>=+&É, Jz C≤]#˚jT· &É+ ‘·><∑ Hä êïs¡T. ˙{Ïì ~>∑Te ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +∫
ø£~], sêj·T<äTs¡Z+, >∑TeTà>∑≥º, sêj·T\d”eTqT sêfi¯fld”eT>± e÷πsà Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì
ø£ + ã<ä ÷ s¡ T , ∫\eT‘· ÷ Ô s ¡ T Äs√|æ+#ês¡T. sêj·T\d”eT˝À ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï ÁbÕC…≈£îº\˙ï
ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕ>∑T˙{Ï dü‘ê´Á>∑V‰ü \T |üP]Ô#˚dæ d”eT≈£î kÕ>∑T˙s¡T, Á‘ê>∑T˙s¡T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é
ìs¡«Væ≤+∫+~. á dü‘ê´Á>∑Vü‰˝À¢ #˚kÕs¡T.
z|æ & ç Ä sY , dæ m ˝Ÿ d æ , y˚ e Tq á Bø£˝å À Vü≤+ÁB˙yê düT»\ Ádüe+‹ s¬ ‘’ T· |ü]s¡øDå£ dü$T‹
nuÛÑT´<äj·T n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+, ø£˙«qsY mHé.yÓ+ø£≥¬s&ç¶, q+~ø=≥÷ÿs¡T ¬s’‘·T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T
sêj·T\d”eT eTTK´+>± nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢ rÁe nHê´j·T+, ìs¡ø¢ ´å£ +, dæ.|æ.◊, dæ.|æ.m+, yÓ’j·TkÕ‡sYdæ|æ. _C…|æ, »q‘ê<äfiŸ, »qùdq, X‚wæ¬s&ç¶, $T&É÷Ôs¡T C…|æ{Ïdæ j·TT>∑+<ÛäsY ¬s&ç¶, ◊m|òt{Ïj·TT &ç$»Hé
$eø£å‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï~. ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\T, es¡Tdü ø£s¡Te⁄\T, @◊¬øm+mdt, ø¬ $|æmdt, {ÏmHé s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òTü +, sêj·T\d” $<Ûë´]∆ n<Ûä´≈£åî\T |æ.eTJ<é$Tj·T´ |òüø°sY kÕôV≤uŸ, |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢
e\dü\T Á|ü»\ Áã‘·T≈£îqT ì\Te⁄Hê ø£è+>∑BdüTHÔ êïsTT. Vü≤+ÁB˙yê, b˛s¡+, |æ&çmdtj·TT, ◊m|òt{Ïj·TT, |”z&Éã÷¢´ yÓTT<ä˝…’q dü+|òü÷\T, n<Ûä´≈£åî\T X‚KsYHêj·TT&ÉT, &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù Ä~, @◊¬øm+mdt
ôV≤#Ym˝Ÿdæ Ä<Ûä˙ø£s¡D |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·THêïsTT. bÕغ\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 18 &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù $.ns¡¢|üŒ, |æz&Éã÷¢´ &ç$»Hé Hêj·T≈£îsêfi¯ófl
á |ü]dæ‘ú T· \˝À 16`3`2017q kÕ>∑T˙{Ïø¬ ’ ñ<ä´$TdüTqÔ ï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹øÏ |ü+|ü&É+ »]–+~. düTã“eTà, #·÷]; ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
5 e ù|J ‘·s¡TyêsTT n|ü]$T‘· ÁX¯eT <√|æ&ûô|’ düeTs¡o\ ø±]àø£ Á|ü‹|òüT≥q\T >∑‘· ˝Òì ˝À≥TqT dü+B|t ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\≈£î q÷s¡T>∑Ts¡T ø=&ÉT≈£î\T rsêÃs¡T.
Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ nqTã+<Ûä |ü]ÁX¯y˚T. Bì‘√ ø£ø£åø£{Ϻq j·÷»e÷q´+ <äXÊã› ø±\+˝À es¡Tdü>± ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. 2005 pHé˝À ‘=$Tà~ \ø£å\ ì~Ûì ô|[fl |ü+~{À¢ dü+B|t ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î
j·T÷ìj·THé ø£$T{° Hêj·Tø£‘«· ÁX‚DT\qT düT<ä÷s¡+˝Àì ñ‘·sÔ ê+#·˝Ÿ >∑Ts¡T>±yé˝Àì ªVüQ+&Ü yÓ÷{≤sY‡ n+&é dü÷ÿ≥sY‡ Ç+&çj·÷µ˝À n+~+#ês¡T. ô|[fl |ü+~{À¢ ì\ã&ç ô|[fl »]|æ+#ês¡T. dü+B|tqT
j·T÷ì{Ÿ≈î£ ã~© #˚d+æ ~. (á |ü]ÁX¯eT≈£î ñ‘·sÔ ê+#·˝Ÿ, >∑Ts¡T>±yé, ‘=* düeTs¡o\ ø±]àø£ Á|ü‹|òTü ≥q ‘·≥dæ+Ô ∫+~. Ç<˚ ‘·sV¡ ‰ü ø±]àø£ •øÏå+∫q sê»´ e´edüú≈£î ø±]àø£es¡Z+ Ç˝≤ BÛf…Æq »yê_∫Ã+~.
|üPHê e+{Ï #√≥¢ 7 Áu≤+∫ j·T÷ì≥T¢HêïsTT). á nÁø£eT ã~© Á|ü‹|òüT≥q 2009 y˚T HÓ\˝À Hêdæø˘ (eTVü‰sêÅwüº)˝Àì ªeTùV≤+Á<ä Ç|ü&ÉT uÛ≤s¡‘· ø±]àø£es¡Z+ ‘êH=ø£ dü«‘·+Á‘·es¡Z+>±
#·s´¡ qT ìs¡d+æ ∫q+<äT≈£î j·÷»e÷q´+ 42 eT+~ì 19.9.2009q Ä{À yÓTTu…’˝Ÿ‡µ˝À dü+uÛÑ$+∫+~. n<˚ @&Ü~ ôdô|º+ãs¡T˝À dü+|òTü {Ï‘e· Te⁄‘·Tqï~. dü«+‘· ø±fi¯fl MT<ä ì\ã&ç dü«‘·+Á‘·´ sê»ø°jT·
düôdŒ+&ÉT #˚dæ+~. Bì‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. Bìô|’ Ä ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ Á|æø√˝Ÿ Ç+&ÉÅddº” t˝À »]–+~. n<˚ @&Ü~ nø√ºãsY˝À X¯øÏÔ>± m~π> yÓ’|ü⁄≈£î H˚{Ï uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ es¡Z+ n&ÉT>∑T\T y˚dü TÔqï~.
eT÷&√ s√E j·÷»e÷q´+‘√ #·s¡Ã\T »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡T>±yé`e÷H˚düsY bÕ]ÁXÊ$Tø£ u…\Tº≈£î #Ó+~q ªØø√ Ä{À ìqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ª&ÉãT˝Ÿ ˝…’|òtµ •ø£å\÷, H˚&ÉT e÷s¡Tr •ø£å\÷
bòÕ´ø£ºØ yÓ’dt #Ó’s¡àHé ø£$«+|ü⁄ yÓ’K]ì #˚|ü{≤º&ÉT. j·÷»e÷q´+ #˚‘· Ç+&ÉÅddº” µt ˝À »]–+~. n|ü&ÉT eTè‹ #Ó+~q ˇø£ ø±]à≈£î&ç n+‹eT Ç+‘·{Ï‘√ Ä>∑ø£ b˛e#·TÃ. eTTqTà+<äT ñ]•ø£å\q÷ sê»´+
#Ó|üŒã&ÉT‘·Tqï ˇø£ Á|ürø±s¡ #·s¡´˝À sêjYTC≤]® nqT bòÕ´ø£ºØ yÓ’d t j·÷Á‘· ˇø£ »q düeTTÁ<ä+>± e÷]+~. n<˚ @&Ü~ &çôd+ãsY˝À ÄÁX¯sTT+#·e#·TÃ. nø£ÿ&ç‘√ ≈£L&Ü Ä>∑ø£b˛e#·TÃ. bÕ]ÁXÊ$Tø£
#Ó’s¡àHé eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. @◊d”d”{°j·TT≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T ø±]àπø‘·s ¡ #ÓHï’Ó ªVüQ+&ÜjYT yÓ÷{≤sY‡ Ç+&çj÷· µ˝À eTs√ >∑{ºÏ ø±]àø£ Á|ü‹|òTü ≥q yê&É\˝ÀøÏ ≈£L&Ü ã÷≥ø£|ü⁄ m<äTs¡T ø±\TŒ\ |üÁøÏj·TqT
Hêj·T≈£î\‘√bÕ≥T 27 eT+~ ø±]à≈£î\ô|’ Vü≤‘ê´H˚s¡+ πødüT »]–+~. 2010˝À m+.ÄsY . m|ò t . f… Æ s Y ‡ ˝Àq÷, 2014˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºe#·TÃ. Væ≤+<äT‘·« bòÕdædüTº <Û√s¡DT\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚{Ï
qyÓ÷<Ó+’ ~. á øπ düT˝À q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î ≈£L&Ü Hê\T>∑T u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì ≥jÓ÷{≤˝Àq÷, Ç+ø± uÀ#ÛY bòÕ´ø£ºØ˝Àq÷ Áø£eT+ n+<äT≈£î eT]+‘· neø±X¯+ ø£*Œ+#·e#·TÃ. ø±ì e÷H˚düsY,
HÓ\\bÕ≥T u…sTT˝Ÿ sê˝Ò<äT.( á bòÕ´ø£ºØ˝À dü>±ìøÏ ô|’>± eTVæ≤fi≤ düeTs¡o\ ø±]àø£ Á|ü‹|òüT≥q\T »]>±sTT. Ç+ø± |üPDÒ ãC≤CŸ >∑ T s¡ T >±yé , H=sTT&Ü, |ò ü T õj· ÷ u≤<é , |ü P Hê, #Ó H Ó ’ ï ,
ø±]à≈£î˝Ò) eTT<ë›sTT\ô|’ H˚sês√|üD\qT ÁbÕdæ≈£L´wüHé s¡TEe⁄ Ä{À, #ÓHÓ’ï H√øÏj·÷, u…+>∑Tfi¯Ss¡T >±¬sà+{Ÿ ø±]àø£ Á|ü‹|òüT≥q\T u…+>∑Tfi¯Ss¡T,ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T, Hêdæø˘, ø√˝Ÿø£‘êÔ e+{Ï bÕ]ÁXÊ$Tø£
#˚j·T˝Òø£ b˛sTT+~. nsTTHê eTT+<ädüTÔ eP´Vü≤+ Á|üø±s¡+ ≈£L&Ü #Ó|üø√<ä–qy˚. Çe˙ï Ç{°e\ ø=‘·Ô>± eTT+<äTø=düTÔqï øπ +Á<ë\ìï+{≤ #Ó\sπ >∑T‘·Tqï H˚{Ï j·÷<äè∫Ãø£ ø±]àø£ Á|ü‹|òTü ≥q\T
3.12.2015e ‘˚Bq 8 eT+~øÏ ª&ÉãT˝Ÿ ˝…’|òtµ •ø£å |ü&ç+~. düeTs¡o\ ø±]àø£es¡Z Á|ü‹|òTü ≥q˝Ò. @|”˝Àì ns¡_+<√ ø±]àø£ es¡+Z ô|’ ≈£L&Ü Äπ>$ ø±e⁄. ˝≤؃\÷, ‘·÷{≤\÷, #Ósk¡ Õ\\÷, ñ]ø£+u≤\÷
ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ôdwüHé‡ ø√s¡Tº á •ø£åqT $~Û+∫+~. M]øÏ sê»´+ kÕ–+∫q nDÏ∫y˚‘·, <ëìô|’ ø±]àø£ Á|ü‹|òüT≥q ≈£L&Ü yê{Ïì Ä|ü&É+ ndü+uÛÑe+. yê{Ï qT+∫ eTTqTà+<äT dü]ø=‘·Ô
n+&É>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À sêÅwüº yê´|æ‘·+>± uÛ≤Ø dü+|ò”TuÛ≤e ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝ÀHÓ’Hê <ë<ë|ü⁄ n<˚ dü«uÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. ìsêàDj·TT‘·yÓTÆq düeTs¡o\ ø±]àø√<ä´eT+ s¡÷bı+~ rs¡T‘·T+~.
ø±]àø√<ä´eT+ yÓ\T¢yÓ‹Ô+~. eTTK´+>± ø√j·T+ã‘·÷ÔsY, Á‹#·÷sY, eTq <ä>sπZ∑ #·÷ùdÔ yÓTTqï{Ï HÓ*e¢ Ts¡¢ qT+∫ ìqï{Ï j·÷Hê+ MT<äT>± z≥eTT\÷, $cÕ<ë\÷, yÓ’|òü˝≤´\÷, ø£˙ïfi¯Sfl, ø£&É>∑fi¯Sfl, s¡ø£Ô
#ÓHÓ’ï e+{Ï q>∑sê\ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\ ø±]àø£es¡Z+rÁe+>± H˚{Ï ns¡_+<√, Áu≤+&çø˘‡ es¡≈£L sê»´+ nqTdü]düTÔqï $<Ûëq+ ‘·sŒ¡ D\÷, ÁbÕD≤s¡ŒD\÷ ˝Ò≈î£ +&Ü $»j·÷\T dæ~+› #·e⁄. áHê{Ï
düŒ+~+∫+~. H=sTT&Ü (j·TT.|æ)≈£î #Ó+~q Ç≥© ø£+ô|˙ Ç<˚. Á|ü‘˚´ø£ ôdCŸ #·{≤º\÷, m+mHéd” ø£+ô|˙\øÏ Á|ü‘˚´ø£ uÛÑÁ<ä‘ê $cÕ<Ûäø£s¡yÓTÆq |ü]dæú‘·T˝Ò πs|ü⁄ ÁøÏj·÷o\ $|ü¢yê‘·àø£ uÛÖ‹ø£
ªÁ>±õj·÷H√ Á{≤Hé‡ $TwüHéµ N|òt m–®≈£L´{Ïyé \*‘Y øÏc˛sY #Í<ä] #·s¡´\÷, Á|ü‘˚´ø£ ìs¡“+<Ûä #·{≤º\÷ ø±]àø£ esêZìï m\¢ø±\+ |ü]dæ‘ú T· \T>± e÷] rs¡‘êsTT. ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ 8 eT+~˙, e÷H˚dsü Y
≈£L&Ü 2008 ôdô|+º ãsY˝À á ‘·sV¡ ‰ü ˝ÀH˚ ã\j·÷´&ÉT. n+‘Ó+<äT≈£î! nDÏ∫ô|≥º˝Òeì >∑‘· #·]Á‘· ìs¡÷|æ+∫+~. Ç|ü&ÉT eTs√kÕ] 13 eT+~˙ ø£≥ø£{≤\ yÓqTø£ e⁄+#·&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ es¡Z+
2012 »qe]˝À ø±øÏHê&É düMT|ü+˝Àì j·÷Hê+ ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ ìs¡÷|ædüTÔqï~. ˇ|üø√<äT. sêqTqï ø±\+˝À yêfi¯ófl uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ esêZìøÏ eTT<äT›
ø±]àø£ H˚‘· eT#·Ã eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤HéqT j·÷»e÷q´+ Vü≤‘·´ e÷s¡Tr düTEøÏ ø±]à≈£î\≈£î ne÷qMj·T+>± •ø£\å T $~Û+∫q _&ɶ\T>± e÷s¡‘ês¡T. ‘·eT eTT<äT›_&ɶ\≈£î $~Û+∫q •ø£å\ô|’ n~
dü+|òüT≥q˝À ˇø£ e÷qe‘ê düeTdü´ eTT+<äT ø=∫Ã+~. Á|ü<ÛäeT ñ<ä´$TdüTÔ+~. yê{Ïì s¡<äT› #˚dæ uÒwüs¡‘·T>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚
#˚sTT+∫+~. Ä H˚|<ü ´ä∏ +˝À »]–q Á|ürø±s¡ #·s´¡ >± j·÷»e÷q´+ &çe÷+&ÉT ø±oàs¡T qT+∫ πøs¡fi¯ es¡≈£L sêqTqï ø±\+˝À Á|ü‹
#˚‘· Äs√|æ+#·ã&ÉT‘·Tqï ˇø£ <ë&ç˝À j·÷»e÷q´ ñqï‘· kÕúsTT eTT<ë›sTT sêyéT yÓ÷Vü≤sY (j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå &ÉT) ‘·sê«‘· eTTK´yÓTqÆ <Ûä«ì+∫ rs¡T‘·T+~. ‘·eT k˛<äs¡T\ |üøå±q uÛ≤s¡‘· ø±]àø£es¡Z+
Á|ü‹ì~Û #·+Á<äXK‚ sY ã\j·÷´&ÉT. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ u≤sêq>∑sY p≥T eTT<ë›sTT dü+B|t ~∏˝≤¢Hé #Ó*¢ ô|[fl e÷]à 26e ‘˚Bq ≈£î~]+~. düeTs¡o\ e⁄<ä´eT |ü<∏ä+˝À |ü⁄s√>∑$T+∫ rs¡T‘·T+~. ‘·eT ‘·ø£åD
$T\T¢˝À 2001 ˝Àq÷, HêsYÔ Áã÷ø˘ p≥T $T\T¢˝À 2012˝Àq÷ $#ês¡D rs¡TqT ã{Ϻ πødüT ø={Ϻ y˚j·T&É+ U≤j·TeTH˚ n+#·Hê J‘·uÛÑ‘ê´\ ô|+|ü⁄<ä\ e+{Ï Ä]∆ø£ &çe÷+&é\ ø£+fÒ ‘·eT eTT<äT›
á ‘·sV¡ ‰ü dü+|òTü ≥q˝Ò »]>±sTT. Ç˝≤+{Ï z <äTs¡≥È q ˇ]kÕ‡˝Àq÷ e⁄+~. |òÁæ ãe]˝À rs¡TŒ edüT+Ô <äqï n+#·Hê‘√ ô|[fl Ksês¡sTT´+~. _&ɶ\ $&ÉT<ä\ &çe÷+&é¬ø’ uÛ≤s¡‘Y ø±]àø£ es¡Z+ m≈£îÿekÕúsTT˝À
»]–+~. H=sTT&Ü <äTs¡È≥q dü+<äs¡“¤+˝À ÄHê{Ï πø+Á<ä ø±]àø£ ø±˙ rs¡TŒ e÷]ÃøÏ bı&É–+|üã&ç+~. n+#·HêøÏ _Ûqï+>± j·÷eJ®e πø+ÁBø£]+#˚ |ü]dæú‹ e∫à rs¡T‘·T+~. n+‹eT $»j·T+
eT+Á‹ ÄkÕÿsY ô|òsêï+&ÓCŸ ªø±]à≈£î\ |ü≥¢ ‘êeTT nqTdü]düTÔqï •ø£å |ü&ç+~. ô|s√˝Ÿ <äs¡U≤düTÔ ≈£L&Ü nqTeT‹+#·ã&É˝Ò<äT. Ä ø±]àø£esêZì<˚. á dü«<˚o, $<˚o ã&Ü ô|≥Tºã&ç<ëØ X¯≈£îÔ\˙ï
$<ÛëHêìï düMTøÏå+#·Tø√e&ÜìøÏ bÕ]ÁXÊ$Tø£ j·÷»e÷Hê´\øÏ Ç<√ |ü]dæú‘·T˝À¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\≈£î #Ó+~q e+<ä≈£î ô|’>± ø±]àø£ n+‹eT+>± z≥$Tì bı+<äø£ ‘·|üŒ<äT. uÛ≤s¡‘· ø±]àø£es¡Z ◊ø£´‘·
>∑TDbÕsƒ¡+µ ø±yê* nì yê´U≤´ì+#ê&ÉT. n+<äT≈£î $<˚o ãVüQfi¯ dü+|òü÷\T nq÷Vü≤´+>± düŒ+~+#êsTT. ˇø=ÿø£ÿ j·T÷ìj·THé≈£î e]ú˝≤¢*. Ms√∫‘· uÛ≤s¡‘· ø±]àø√<ä´eT+ e]ú\T¢>±ø£! ã÷s¡T®yê
C≤‹ dü+dü\ú T Á|üuTÑÛ ‘·«+ MT<ä rÁe e‹Ôfió¯ fl ‘Ó#êÃsTT. ø±]àø£ eT+Á‹‘√ ˇø=ÿø£s¡T #=|üq dü+B|t kı+‘· |ü˝…¢≥÷s¡T˝À »s¡T>∑T Äj·Tq Hê´j·TkÕúHê\ #˚‘· j·÷eJ®e •ø£\å ≈£î >∑Ts¬ q’ ø±]àø£ jÓ÷<ÛTä \+<ä]ø°
ãVæ≤s¡+>∑ ø£eå ÷|üD #Ó|Œæ +#êsTT. ø±]àø£ esêZìï eT]+‘· •øÏ+å #ê\ì #Ó˝…¢\T ô|[fløÏ Vü‰»s¡Tø±yê\qï ìs¡íj·T+ »]–+~. HÓ˝≤Ks¡T ˝≤˝Ÿ dü˝≤yéT! uÛ≤s¡‘·ø±]àø£ es¡Z eTT<äT›_&ɶ˝≤sê, ø√{≤¢~eT+~
‘·|Œü m˝≤+{Ï >∑TDbÕsƒ+¡ rdüTø√e&ÜìøÏ j·÷»e÷Hê´\T dæ<+∆ä >± ø±e&É+‘√ ø±]à≈£î\ <ä>∑Zs¡ &ÉãT“\T+&˚ düeTj·T+ ø±<äT. nsTTHê ÁX¯eTJe⁄\ _–|æ&çø£fi¯fl $|ü¢yê_Û e+<äHê\T ø£≥ø£{≤˝À¢ qT+&ç
˝Òeì ô|’ |ü]D≤e÷\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. 24 >∑+≥˝À¢ 9 \ø£å\ ì~Û ≈£L&Ü #˚≈£L]+~. ˇø£ÿ nqïj·T´˝Òì n+<äTø√+&ç. ø£≥ø£{≤\T qT+∫ MTs¡T n+~+#˚ b˛sê≥ dü+<˚X¯+
$<˚o ãVüQfi¯ C≤‹ dü+düú\ bÕ]ÁXÊ$Tø£ j·÷»e÷Hê´\ ˝À≥TqT Ä #Ó*¢øÏ e+<ä eT+~ nqïj·T´\T rsêÃs¡T. ˇø£ÿ ø=&ÉT≈£î $X¯«yê´|æ‘·+>± Á|ü‹<Ûä«ì+#·T>±ø£!!
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 10

uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É\ Á>±HÓ’{Ÿ e´‹πsø£ ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T>± @.◊.¬ø.m+.mdt sêh ãè+<ä+ |üs¡´≥q
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À Ä~yêd” n~Ûø±]ì ø£*dæ uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É ÁbÕ+‘ê\˝À ‘êeTT dü«uÛ≤yêìøÏ ì<äs¡ÙqeTì nHêïs¡T. Äs¡Tqïs¡ HÓ\\T>± Ä~yêd”\T,
ÁbÕ+‘ê\˝À e⁄qï uÀ&çø=+&É, ã&ç<e˚ s¡ø=+&É\˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç∫Ãq n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq düeTdü´\qT $e]+∫ Ä ÁbÕ+‘ê\ Ä~yêd”\ ¬s’‘ê+>∑+ Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·≈£î+&Ü ø£+ô|˙\
Á>±HÓ’{Ÿ Á‘·e«ø±\ nqTeT‘·T\qT s¡<äT›#˚j·÷\ì >∑‘· Äs¡Tqïs¡ J$‘ê\qT ø±bÕ&Ü\ì ø√sês¡T. yÓ+≥H˚ Á>±HÓ{’ Ÿ ø±«Ø nqTeT‘·T\T ø=eTTàø±düTÔqï<äì, ¬s$q÷´, b˛©düT j·T+Á‘ê+>±\T Á|üC≤e´‹πsø£
HÓ\\T>± Ä~yêd”\T, ¬s’‘ê+>∑+ ñ<ä´$TdüTÔHêïs¡T. á Á|ü»\≈£î s¡<Tä #› ù˚ d˝≤ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ìy˚~+∫ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüTø=H˚˝≤ dü«uÛ≤e+‘√ e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ñ<ä´$TdüTÔqï
dü+|ò”TuÛ≤e+ n+~+#·&ÜìøÏ @.◊.¬ø.m+.mdt sêh ãè+<ä+ 2017 ø£èwæ #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚kÕs¡T. Á|ü»\ô|,’ Á|üC≤ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T ãHêsTT+∫
e÷]à 20, 21 ‘˚B\˝À á ÁbÕ+‘ê\qT |üs¡´{Ï+∫+~. sêh @.◊.¬ø.m+.mdt sêh ãè+<ä+‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ìs¡“¤+~Û+#·&Üìï rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+
n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø±Áy˚T&é‡ Ç+&É¢ Á|üuÛ≤ø£sY, eT+&Ée Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø±Áy˚T&é‡ yÓ\>±&É ø£èwüí, |æ.eT*¢ø˘ eT]j· TT ~–e∫à Á|ü»\ ø√]ø£≈£î nqT>∑TD+>± Á>±HÓ’{Ÿ ø±«Ø\≈£î Ç∫Ãq
<äTsêZÁ|ükÕ<é\ Hêj·Tø£‘«· +˝À sêh ñbÕ<Û´ä ø£\å T ø±ˆˆ <Ûsä T¡ à\ düTsπ wt, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ »ìï eTT‘ê´\T, Ç‘·s¡ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T nqTeT‘·T\qT s¡<äT›#˚j·Tø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì
sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø±ˆˆ |æ.Á|üB|t, ø±ˆˆ |æ.Áoìyêdt, ø±ˆˆ á |üs¡´≥q˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
$.düTã“qï\‘√ ≈£L&çq ãè+<ä+ uÀ&çø=+&É ÁbÕ+‘·yTÓ qÆ ãT<äTs¡Tyê&É eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï Á>±HÓ’{Ÿ ø±«Ø e´‹πsø£ ñ<ä´eT+ Ç+ø± á düuÛÑ˝À ø±ˆˆ ‘·$TàH˚ì dü÷s¡´Hêsêj·TD
|ü+#êsTTr˝Àq÷, ã&ç<˚es¡ø=+&É ÁbÕ+‘·yÓTÆq ø√Ø`>∑+>±|ü⁄s¡+, (dæ.|æ.m+), ø±ˆˆ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ (dæ.|æ.◊), l C….Á|üdüqï≈£îe÷sY
uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É\ Á>±HÓ’{Ÿ Á‘·e«ø±\ e´‹πsø£ (yÓj’ T· kÕ‡sY dæ|)æ , ø±ˆˆ |æ.s¡+õ‘Y≈î£ e÷sY (–]»q dü+øπ eå T dü+|òüT+),
eTT\>∑ |ü+#êsTTr\˝Àì Ä~yêd”, yÓT<Æ ëq Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ ◊ø£´ø±sê´#·sD¡ ø£$T{° 2017 e÷]à 19q bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À ªª Á|üC≤ ø±ˆˆ sêe÷kÕ«$T (@|æ –]»q dü+|òTü +) ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T.
Ä~yêd”, <ä[‘·, ¬s’‘·T`≈£L© Á|ü»\qT ø£*dæ yê] düeTdü´\ô|’ dü+|ò”TuÛ≤e dü<ädüT‡ µµ ìs¡«Væ≤+∫+~. ◊ø£´ø±sê´#·s¡D ø£$T{° dü<ädüT‡˝À e÷]à 31q bÕs¡«r|ü⁄s¡+ bòÕ¬sdüTº Ä|ò”dt eTT+<äT <Ûäsêï
n<Ûä´j·T+ »]|æ yês¡T kÕ–düTÔqï ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é‡ yÓ\>±&É ø£èwüí, ¬s&ç¶ lsêeT÷à]Ô, >∑+>∑sêE ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, @Á|æ˝Ÿ 1 ‘·sê«‘· ø=+&É\ e<ä› ìs¡X¯q Bø£å\T
21e ‘˚Bq bÕs¡«r|ü⁄s¡+ @.◊.¬ø.m+.mdt ø±sê´\j·T+˝À dü<dä Tü ‡øÏ n<Û´ä ø£eå s¡+Z >± e´eVü≤]+#ês¡T. dü<dä Tü ‡˝À @.◊.¬ø.m+.mdt ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ◊ø£´ø±sê´#·s¡D ø£$T{° Á|üø£{Ï+∫+~.
sêh ãè+<ä+ ø±ˆˆ <äTsêZÁ|ükÕ<é n<Ûä´ø£å‘·q $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ sêh n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ Ç+&É¢ Á|üu≤Û ø£sY Á|üd+ü –dü÷Ô Á|ü»\ì $HêX¯HêìøÏ e÷]à 31q bÕs¡«r|ü⁄s¡+ bòÕ¬sdüTº Ä|ò”dt eTT+<äT
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓ+≥H˚ uÀ&çø=+&É, ã&ç<e˚ s¡ø=+&É\ô|’ Á>±HÓ{’ Ÿ ø±«Ø >∑T]#˚dæ ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\ Á|üjÓ÷»Hê\qT ø±bÕ&É≥y˚T bÕ\≈£î\ ◊ø£´ø±sê´#·sD¡ ø£$T{° <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫+~. ]»sY« bòÕs¬ düT˝º À e⁄qï
nqTeT‘·T\qT s¡<äT›#˚j·Tø£ b˛‘˚ sêh yê´|æ‘·+>± ñ<ä´$TkÕÔeTì $<Ûëq+>± e÷]+<äì, Á|ü»\ Jeq uÛèÑ ‹ì <Óã“rdæ, |üsê´es¡D≤ìøÏ ã&ç<˚es¡ø=+&É˝À kÕ>∑T‘·Tqï Á>±HÓ’{Ÿ ø±«Ø |üqT\T yÓ+≥H˚
Á|üø£{Ï+#ês¡T. rÁe $<Ûä«+dü+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É\˝À Ä|æ+#ê\ì, bòÕs¬ düTº nqTeT‘·T\T eT+ps¡T #˚jT· sê<äì &çe÷+&é
sêh ãè+<ä+ bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝Àì ◊.{Ï.&ç.@ ÁbÕC…≈£îº Á>±HÓ’{Ÿ ø±«Ø\øÏ nqTeT‘·T\T Çe«≥+ bÕ\≈£î\ Á|üC≤ e´‹πsø£ #˚kÕs¡T.

n≥Mñ‘·Œ‘·TÔ\T, ‘·÷ìø±≈£î\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡, ø±ˆˆ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ düuÛÑ\T
ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\ y˚‘·Hê\T ô|+|ü⁄ô|’ <Ûäsêï
$»j·Tyê&É : uÛ≤s¡‘·e÷‘· eTT<äT›_&ɶ\T, $|ü¢e Ms¡
øÏXÀsê\T ø±Áy˚T&é‡ uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥, sê»>∑Ts¡T, düTK<˚yé 86e es¡+∆ ‹
dü+<äs¡“¤+>± |æ.&ç.mdt.j·TT, |”.z.&Éã÷¢´, ◊.m|òt.{Ï.j·TT
dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘˚.23`3`2017q $»j·Tyê&É˝Àì
˝…ìHé ôd+≥sY˝À ø=y=«‘·TÔ\ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫ |òüTq+>±
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
»+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ : uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sê»>∑Ts¡T, düTK<˚yé\ ø£s¡÷ï\T
86e es¡ ∆ + ‹ dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± |ü • ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢
»+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À es¡∆+‹ düuÛÑ |æ.&ç.mdt.j·TT, |æ.yÓ’.m˝Ÿ\ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
bÕs¡«r|ü⁄s¡+ Ä<Ûäs¡´+˝À ‘˚.23`3`2017q »]–+~. düuÛÑ≈£î eTT+<äT≈£î dü T ìïô|+≥ : uÛ Ñ > ∑ ‘ Y d æ + >¥ es¡ ∆ + ‹ dü + <ä s ¡ “ ¤ + >±
n≥M ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î, ‘·÷ìø±≈£îøÏ –≥Tºu≤≥T πs≥T, ◊m|òt{Ïj·TT, |æyÓ’m˝Ÿ, |æ&çmdtj·TT, |”z&Éã÷¢´, @◊¬øm+mdt\
ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\ y˚‘·Hê\T ô|+|ü⁄, @C…˙‡˝À $wü Ä<Ûä«s¡´+˝À düTìïô|+≥˝À sê´© rkÕs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q
»«sê\ ìyês¡D, yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+, eT+∫˙s¡T, J&ç, ø£+~ düuÛÑ˝À eTTK´eø£Ô>± ◊m|òt{Ïj·TT sêh ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ
‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡\T yÓTT<ä˝…’q düeTdü´\ô|’ j·TT.yÓ+ø£f«Ò s¡sêe⁄ Á|üd+ü –+#ês¡T. ‘·sê«‘· uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ ø±\˙ì
@.◊.¬ø.m+.mdt sêh ø±s¡´es¡+Z ìs¡j í T· +˝À uÛ≤>∑+>± kÕúìø£ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
düeTdü´\qT CÀ&ç+∫ ‘˚.3`4`2017q $»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢ Ä<√ì : |æ&çj·Tdtj·TT, |æyÓ’m˝Ÿ, @◊¬øm+mdt\
bÕs¡ « r|ü ⁄ s¡ + ◊.{Ï . &ç . @ ÁbÕC… ≈ £ î º Ä|ò ” d t eTT+<ä T Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± eTT+<äT>±
@.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ XÊK uÛ≤Ø <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫+~. ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
400 eT+~øÏ ô|’>± Ä~yêd”\T, ¬s’‘·T`≈£L©\T $»j·Tyê&É q+~ø=≥÷ÿs¡T : ◊m|òt{Ïj·TT, |æ&çmdtj·TT, |æz&Éã÷¢´
bÕ˝§Zqï á <ÛäsêïøÏ @◊¬øm+mdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ ø±ˆˆ <Ûäs¡àqï kÕàs¡ø£ uÛÑeq+ qT+&ç Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] MT<äT>±
$.ø£èwüí, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ C….dæ+Vü‰#·\+, õ˝≤¢ sê´© rdæ uÛ Ñ > ∑ ‘ Y d æ + >¥ ôd+≥sY ø Ï #˚ s ¡ T ø=ì $Á>∑ V ü ‰ ìøÏ
ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ C….eTT‘ê´\T, Ç‘·s¡ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
eT]j·TT Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T ` dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+
ø±ˆˆ |æ.s¡eTDÏ ‘·~‘·sT¡ \T Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. <Ûsä êïøÏ |ü≥ºD ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±Áy˚T&é‡ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sê»>∑Ts¡T,
eTT+<äT |ü≥Dº +˝À u…\>±+ qT+&ç Äغd” ø±+ô|ø¢ ‡˘ MT<äT>± düTK<˚yé\ es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+˝Àì
◊{Ï&ç@ Ä|ò”dt es¡≈£î Á|ü<äs¡Ùq »]–+~. uÀdüTu§eTà qT+&ç Á|ü<äs¡Ùq »]|æ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ $Á>∑Vü‰ìøÏ
ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡\qT |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.
@\÷s¡T : ø±Áy˚T&é‡ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sê»>∑Ts¡T, düTK<˚yé\ ˇ+>√\T
‘·–Z+#ê\ì q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” <Ûäsêï 86e es¡+∆ ‹ düuÑÛ @\÷s¡T˝À ◊.m|ò.t {Ï.j·TT Ä<Û«ä s¡´+˝À e÷]à Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
23q 100 eT+~‘√ »]–+~. ndüŒ] : |æ&çmdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À _dæ Vü‰düºfi¯fl˝À
$»j·Tyê&É : øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ >±´dt dæ*+&ÉsY <Ûsä q¡ T ø£s¡÷ï\T {ÖHé : ø±Áy˚T&é‡ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sê»>∑Ts¡T, uÛÑ>∑‘Ydæ+ >¥ es¡∆+‹ düuÛÑ »]bÕs¡T.
ne÷+‘·+ ˇπøkÕ] 86 s¡÷ˆˆ\T ô|+#·&Üìï ìs¡•dü÷Ô düTK<˚yé\ 86e es¡∆+‹ düuÛÑ |æ.&ç.mdt.j·TT, |æ.yÓ’.m˝Ÿ\ ø=ì– : |æ&çmdtj·TT Ä<ä«s¡´+˝À ø=y=«‘·TÔ\ Á|ü<äs¡Ùq
dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” $»j·Tyê&É q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘˚.23`3`2017q ø£s¡÷ï\T {ÖHé˝À »]–+~. ìs¡«Væ≤+∫, ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥,
Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘˚.4`3`2017q n\+ø±sY ôd+≥sY˝Àì q+<ë´\ : uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ düuÛÑ |æ&çmdtj·TT sê»>∑Ts¡T, düTK<˚yé\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
<Ûsä êï#Íø˘˝À <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûsä êï˝À q÷´&Óy÷Ó Áø£d” Ä<Ûä«s¡´+˝À q+<ë´\˝À »]–+~. kÕj·T+Á‘·+ Áø=y=«‘·TÔ\ sêj·T\d”eT j·T÷ìe]Ù{° : uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ düuÛÑ
Hêj·T≈£î\T ¬ø.b˛˝≤], |æ.Á|ükÕ<äsêe⁄, X¯+ø£sY, Ç|òüPº Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. j·T÷ìe]Ù{° Vü‰dü˝º Ÿ˝À ø=y=«‘·T\Ô Á|ü<sä Ù¡ q #˚dæ düuÑÛ ìs¡«Væ≤+∫
Hêj·T≈£î\T <ë&ç lqT, |”z&Éã÷¢´ Hêj·T≈£î\T |ü<äà, m$Tà>∑q÷s¡T : dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
>∑+>±uÛyÑ êì, |æ&mç dtjT· T Hêj·T≈£î\T s¡$#·+Á<ä ‘·~‘·sT¡ \T |æ&mç dtjT· T, ◊m|ò{t j
Ï T· T, |æz&Éã÷¢´, @◊¬øm+mdt\ Ä<Û«ä s¡´+˝À ˇ+>√\T : uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ es¡+∆ ‹ dü+<äs“¡ +¤ >± ˇ+>√\T˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sê»>∑Ts¡T, düTK<˚yé\ 86e es¡∆+‹ düuÛÑqT sê´© rdæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 11

$|ü¢y√<ä´eT s¡<∏äkÕs¡~Û ø±ˆˆ sêj·T\ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt u≤≥˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T<ë+!
q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|üy¢ êìï kÕ~Û+#·&+É <ë«sê uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ |ü≥Tº<ä\\‘√ b˛sê&çq Ä<äs¡ÙeT÷]Ô ø±ˆˆ s¡eqï nì nHêïs¡T.
Á|ü»\≈£î <√|æ&û qT+&ç $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äH˚ \ø£å´+‘√ ‘·q J$‘êìï <√|æ&û bÕ\ø£esêZ˝…’q _C…|æ, ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ ‘·~‘·s¡ bÕغ\˙ï
$|üy¢ √<ä´eT ìsêàD+ ø√dü+ n+øÏ‘+· #˚dqæ jÓ÷<ÛTä &ÉT, |”&‘ç · Á|ü»\ Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\T ne\+_Ûdü÷Ô ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î
Á|æj·T‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT ø±ˆˆ sêj·T\ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt n*j·÷dt }&ç>∑+ #˚düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\T
s¡eqï ÄX¯j·T kÕ<Ûäq¬ø’ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) ne\+_ÛdüTÔqï bÕ\≈£î\≈£î e´‹πsø£+>± düeTs¡o\ b˛sê{≤\≈£î
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T ø±ˆˆ yÓ’.kÕ+ã•esêe⁄ Á|ü»\T dæ<ä›+ø±yê\ì µµ Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘˚.9`3`2017q $»j·Tyê&É Áô|dtø£¢uŸ˝À »]–q á düuÛÑ˝À eTs√ eø£Ô>± bÕ˝§Zqï q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh
ø±ˆˆ s¡eqï Á|ü<ÛäeT es¡∆+‹ düuÛÑ˝À Äj·Tq eTTK´eø£Ô>± bÕ˝§Zì ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T ø±ˆˆ |æ.Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª <√|æ&û
Á|üdü+–+#ês¡T. q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ sêh düe÷C≤ìï ‘·T<äeTT{Ϻ+∫, BìkÕúq+˝À ø£wüºJe⁄\ sê»´yÓTÆq ñqï‘·yÓTÆq $\Te\T, Ä<äsêÙ\‘√ J$+∫q s¡eqï ÄX¯j·÷\T
Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ <Ûäs¡Tà\ düTπswt n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düuÛÑ˝À ø±ˆˆ düeTdüe÷»+ sêyê\+fÒ Á|ü‹|òTü ≥Hê b˛sê≥+ ì]à+#·&+É <ë«sêH˚ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ñ<ä´e÷\T ì]à+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
kÕ+ã•esêe⁄ ‘·q Á|üdü+>±ìï ø=qkÕ–dü÷Ô ªª $<Ûë´]∆ <äX¯˝ÀH˚ kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Væ≤+<ä÷‘·« bòÕdæ»+ yÓÁ]‘·\\T y˚dæ Ç+ø± á düuÛÑ˝À ◊.m|òt.{Ï.j·TT sêh ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ
$|üe¢ uÛ≤yê\yÓ|’ ⁄ü Äø£]¸‘T· &Ó’ 1968˝À nC≤„‘· J$‘·+ ÁbÕs¡+_Û+∫ Á|ü»\ô|’ <ë&ÉT\≈£î |üPqT≈£î+≥Tqï Á|üdüTÔ‘· <äX¯˝À ˝ÖøÏø£, j·TT.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |æ.&ç.mdt.j·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ
48 dü+ˆˆ\ bÕ≥T $|ü¢y√<ä´eT+˝À ø=qkÕ–q s¡eqï J$‘·+ Á|üC≤kÕ«$Tø£, $|ü¢eX¯≈£îÔ\˙ï @ø£+ ø±yê*‡q nedüs¡+ e⁄+<äì m.s¡$#·+Á<ä, |”.z.&Éã÷¢´ sêh Hêj·T≈£îsê\T ø±ˆˆ ø¬ .<äTs¡Z ‘·~‘·sT¡ \T
$|üe¢ ø±s¡T\≈£î e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£eTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±]àø£es¡Z dæ<ë›+‘·yTÓ qÆ nHêïs¡T. n_Ûeè~∆ ìs√<Ûäø£ $<ÛëHê\T ne\+_ÛdüTÔqï Væ≤+<ä÷‘·« Á|üd+ü –+#ês¡T. düu≤Û ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT s¡eqï≈£î ìyê[ n]Œdü÷Ô
e÷]ÿ‡»+, ˝…ìì»+, e÷y√ Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ yÓ\T>∑T˝À X¯≈î£ \Ô ô|’ Á|üC≤|ü+<∏ë˝À ñ<ä´e÷\T ì]à+#ê*‡q <äX˝¯ À ø±ˆˆ s¡eqï düuÛÑ ¬s+&ÉT 숈\T eTÚq+ bÕ{Ï+∫+~. á düuÛÑ˝À ns¡TD√<äj·T
$|ü¢y√<ä´eT ìsêàD≤ìøÏ n+øÏ‘·yÓTÆ ñ≈£îÿ Áø£eT•ø£åD, ‘ê´>∑ìs¡‹, eTs¡D+ $|ü¢e, Á|üC≤kÕ«$Tø£ ñ<ä´e÷\≈£î rs¡ì ˝À≥ì nHêïs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\T $|ü¢e π>j·÷\qT Ä\|æ+#ês¡T.
ã÷{≤ºsTT>∑÷&Ó+˝À 1000 eT+~‘√ ø±ˆˆs¡eqï es¡∆+‹ düuÛÑ »]–+~. n˝≤π> nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ~.12.3.2017q ø=‘·Ô|ü*¢˝À, ~. 15`3`2017q ≈£L&˚s¡T˝À s¡eqï
es¡∆+‹ düuÛÑ\T »]bÕs¡T. ~. 12`3`2017q ø£s¡÷ï\T {ÖHé˝À, ~.11`3`2017q lø±≈£îfi¯+˝À, ~.9`3`2017q ˇ+>√\T˝À, @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+˝˝À ≈£L&Ü
ø±ˆˆ sêj·T\ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt Á|ü<ÛäeT es¡∆+‹ düuÛÑ\T »]bÕs¡T.

e÷]à 8 n+‘·sê®rj·T ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ b˛sê≥ ~q+
$XÊK|ü≥ï+ : n+‘·sê®rj·T ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤
‘·T+<ä÷s¡T Äø±« |òü⁄&é bòÕ´ø£ºØ
e´‹πsø£ Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’
b˛sê≥~q+ dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\ô|’ neT\e⁄‘·Tqï nìï
s¡ø±\ $eø£å‘·\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉT<ë+ nì |æz&Éã÷¢´ ˝≤؃#êØ®øÏ e´‹πsø£+>± <Ûäsêï
|æ\T|ü⁄ìdü÷Ô sêh yê´|æ‘+· >± sê´©\T, düu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+∫+~.
n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘˚.7`3`2017q $XÊK˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ |üˆˆ>√ˆˆ õ˝≤¢ ‘·T+<ä÷s¡T Äø±« |òü⁄&é bòÕ´ø£ºØøÏ
4 >∑+ˆˆ≈£î |æz&Éã÷¢´ C…+&Ü\T #˚‘ã· {Ïqº e+<ä˝≤~ eTVæ≤fi¯\T e´‹πsø£+>± nœ\|òüø£å+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡X¯q Á|ü<äs¡Ùq
uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ$m+dæ >±+BÛ »s¡T|ü⁄‘·Tqï Á|ü»\ô|’ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ˝≤؃#êØ® »]|æ
$Á>∑Vü≤+ e<ä› ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »]–+~. á düuÛÑ≈£î |æz&Éã÷¢´ nÁø£eT n¬sdüT\º T #˚kÕs¡T. á n¬sdüT\º qT K+&çd÷ü Ô dæ.|æ.◊
õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T mdt.yÓ+ø£≥\øÏÎ, Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù &ç.s√Væ≤DÏ, @.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ mHé.yÓ+ø£≥sêe⁄, (m+.m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, @.◊.¬ø.m+.mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À
ø±s¡´<ä]Ù Ç+~s¡ n<Ûä´ø£åes¡Z+>± e´eVü≤]+#ês¡T. eø£Ô\T>± ns¡TD√<äj·T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ m+.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ Äضz ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï »]bÕs¡T.
@.j·TT ˝≤ ø±˝ÒCŸ Ábıô|òdüsY ìs¡à\, |æz&Éã÷¢´ sêh Á|ü<Ûëq m.|æ.{Ï.m|òt sêh düVü‰<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ düqïXË{Ϻ sê»X‚KsY, <Ûäsêï˝À q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ¬ø.$.s¡eTD
ø±s¡´<ä]Ù m+.\øÏÎ Á|üdü+–+#ês¡T. düuÛÑ˝À mdt.$.s¡eTD |æ.&ç.mdt.j·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ j·÷fi¯fl |ü<äà ‘·~‘·Ts¡T\ Á|üdü+–dü÷Ô Äø±« |òü⁄&é bòÕ´ø£ºØ˝À ø±\Twü´+ »]–
(<ä[‘· $eTTøÏÔ), J&ç kÕs¡j·T´ (Á|üC≤ HêdæÔø£ düe÷»+), Á|üdü+–+#ês¡T. #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ |ü+≥ uÛÑ÷eTT\T <Óã“‹q≥y˚T>±ø£ uÛÑ÷>∑s¡“¤
|ü˝Ò¢{Ï nbÕŒsêe⁄ (Hê´j·Tyê~), nqï|üPs¡í (#Ó’‘·q´ eTVæ≤fi≤ $»j·Tyê&É : n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ b˛sê≥ ~q+ »˝≤\T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘êj·Tì, Bìì e´‹πsøÏdüTÔqï
dü+|òüT+), q÷ø£sêE (uÛ≤s¡‘· HêdæÔø£ düe÷»+) eT]j·TT dü+<äs¡“¤+>± $»j·Tyê&É˝À bÕj·Tø±|ü⁄s¡+ ˝Àì düT+<äs¡j·T´ Á|ü»\ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ e\dü bÕ\≈£î\≈£î $T+∫ ìs¡“+¤ <Ûøä ±+&É
|æz&Éã÷¢´ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T m˝Ÿ.es¡\øÏÎ, áX¯«], \øÏÎ, q>∑sY˝À ‘˚.8`3`2017q düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düuÛÑ˝À kÕ–düTqÔ ï<äì $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆ uÛ≤s¡‹
ø£qø£eTVü‰\øÏÎ, Hê>∑eTDÏ, j·TXÀ<ä Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. |”z&Éã÷¢´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ø¬ .<äTs¡Z e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTVæ≤fi¯\T (|”z&ÉãT¢´), ø±ˆˆ sêyÓ÷àVü≤Hé (|æ&mç dtjT· T), j·TT.@düTu≤ãT
lø±≈£îfi¯+ : n+‘·sê®rj·T ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ b˛sê≥ ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. ádüu˝ÑÛ À Ç|òPü º (Ç|òüPº), Ç+ø± |æ.\‘·, ¬ø.ns¡TD, mHé.eT*¢ø£ bÕ˝§ZHêïs¡T.
~q+ dü+<äs¡“¤+>± e÷]à 8q düuÛÑ »]–+~. eTT+<äT>± q>∑s¡ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ |æ.Á|ükÕ<äsêe⁄, q>∑s¡ ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T
|”.z.&Éã÷¢´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ mdt.ø£èwüíy˚DÏ Á|üdü+–dü÷Ô ø±ˆˆ yÓ’.\øÏÎ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. |”z&Éã÷¢´ Hêj·T≈£î\T
e÷]à 8 b˛sê≥ ~q+ ÄeX¯´ø£‘q· T $e]+#ês¡T. nq+‘·s+¡ düTC≤‘·, ¬ø.CÀ´‹, |æ.<äTs¡Z, m˝Ÿ.CÀ´‹, ø=+&É ‘·~‘·s¡T\T 12 e ù|J ‘·s¡TyêsTT
◊.m|ò t . {Ï . j· T T õ˝≤¢ ø±s¡ ´ <ä ] Ù ø±ˆˆ mHé . ˙\+sêE, bÕ˝§ZHêïs¡T. õ.s¡a≤ì‡ ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚kÕs¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+{≤,
ãj· T {≤ eTVæ ≤ fi¯ \ T m<ä T s=ÿ+≥Tqï |ü ⁄ s¡ T wü Ä~Û | ü ‘ ê´ìøÏ
ø±ø£sê|ü*¢ neTs¡Ms¡T\ ø±ˆˆ e÷$T&ç n|üŒ\dü÷] e´‹πsø£+>±qT, $eø£å‘·, ndüe÷q‘·\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ |æz&Éã÷¢´ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T ø±ˆˆ
Äs¡e es¡∆+‹ düuÛÑ 20 e es¡∆+‹ düuÛÑ ÄsY.>∑+>±uÛÑyêì Á|üdü+–dü÷Ô s√E s√E≈£î Ád”Ô\ô|’ Væ≤+dü
lø±≈£îfi¯ –]»H√<ä´eT Hêj·T≈£î\T, nC≤„‘· dü÷Ø&ÉT ô|]–b˛‘√+<äì, &Ûç©¢˝À »]–q ìs¡“¤j·T |òüT≥q ‘·sê«‘· e∫Ãq
lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø±ø£sê|ü*¢ ÁbÕ+‘·+˝À ádüTøº √düTº <∏sä à¡ ˝Ÿ ìs¡ “ ¤ j · T #· ≥ º + eTVæ ≤ fi¯ \ ô|’ n‘ê´#êsê\qT, Vü ≤ ‘· ´ \qT
$<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº≈£î e´‹πsø£+>± Äs¡Tqïs¡ dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± ø±ˆˆ e÷$T&ç n|üŒ\dü÷] 20e es¡∆+‹ düuÛÑ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢
ø√eT]Ô Á>±eT+˝À »]–+~. eTT+<äT>± neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ ì\Te]+#·˝<Ò Hä êïs¡T. |æz&Éã÷¢´ ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ eTDÏ
Á|ü»\T b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. 2011 |òæÁãe] 25, 28 ‘˚B\˝À eT{≤¢&ÉT‘·÷ Ád”Ô\ô|’ nqT∫‘· yê´K´\T sêh nôd+;¢ d”Œø£sY
e<ä› ø±ˆˆ n|üŒ\dü÷], ø±ˆˆ >∑TeTà&ç \#·Ãj·T´, ø±ˆˆ e÷$T&ç
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ kÕ–+∫q e÷s¡Dø±+&É˝À eTT>∑TZs¡T n#ÓÃeTà\≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± ñ+&É{≤ìøÏ nqs¡TΩ&Éì #ÓbÕŒs¡T.
¬s’‘·T≈£L©\T neTs¡T\j·÷´s¡T. ø±ˆˆ Js¡T Hêπ>X¯«Ásêe⁄, d”s¡|ü⁄ nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À Á|üeTTK Á|üC≤ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ø±ˆˆ Ç+ø± á düuÛÑ˝À q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ Ç+&É¢
mÁs¡j·T´, ã‹Ôq u≤]ø£j·T´\T b˛©düT\T »]–|æq bÕX¯$ø£ sö‘·T yêdüT<˚esêe⁄, dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” ø±s¡´<ä]Ù Á|üuÛ≤ø£sY, @.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ dæ.Hê>∑sêE,
ø±\TŒ\˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. á Ms¡T\ Äs¡e es¡∆+‹ düuÛÑì ø±ˆˆ {Ï.Á|üø±wt, @.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ◊.m|òt.{Ï.j·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ñù|+Á<ä, |ü≥ºD ù|<ä\ dü+|òüT+
mHé.yÓ+ø£≥sêe⁄, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ _.uÛ≤düÿs¡sêe⁄, n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ Ms¡Hês¡|üŒ, »\kÕ<Ûäq dü$T‹ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ
ø±ø£sê|ü*¢ <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº e´‹πsø£ b˛sê≥ ø£$T{° m+.sêeTø£èwüí, z|æ&çÄsY Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ @düTs¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T
2017 |òæÁãe] 28q Vü≤qTeT+‘·THêj·TT&ÉTù|≥˝À e⁄qï ns¡TD√<äj·T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ m+.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄,
◊.m|ò.t {Ï.j·TT õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ e÷$T&ç Áø±+‹ ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T. nq+‘·s+¡ sêh Á|üD≤[ø£qT #·]Ã+∫ ÄyÓ÷~+#ês¡T.
neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä› ìs¡«Væ≤+∫+~. eTT+<äT>± b˛sê≥ ø±ˆˆ C…H’ ê_Û õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå sê\T>±, ø±ˆˆ eT]>∑eTà ñbÕ<Û´ä ≈£îå sê\T>±,
Á|üd+ü –+#ês¡T. eø£\Ô T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ lø±≈£îfi¯ kÕj·TT<Ûä s¬ ‘’ ê+>∑
ø£$T{°Hêj·T≈£î\T, $$<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷\, bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, b˛sê≥+ $|ü¢y√<ä´eT #·]Á‘· >∑‹ì e÷]Ã+<äì n≥Te+{Ï ñ ø±ˆˆ düTVü‰dæì ø±s¡´<ä]Ù>±, ø±ˆˆ m+.sê<Ûä düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>±,
Á|ü»\T neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+øÏ |üP\T, |üP\e÷\\T y˚dæ <ä´eT ìsêàD ø√dü+ J$‘ê\ì n+øÏ‘+· #˚dæ ÁbÕD≤\]Œ+#·&+É ø±ˆˆ XÊ´eT\ ø√XÊ~Ûø±]>± eTs√ 10 eT+~‘√ q÷‘·q õ˝≤¢ ø£$T{°ì
|òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. m+‘√ |òüTqyÓTÆq<äì nHêïs¡T. mqTï≈£îHêïs¡T.
ãT*f…Hé ` 2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 12

15,16,17 ‘˚B\˝À $XÊK˝À Á|ü>∑o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ (|”.z.&Éã÷¢´) Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 6e sêh eTVü‰düuÛÑ\T
@Á|æ˝Ÿ 15q eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+ˆ ≈£î $XÊK ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+&ç sê´©, kÕˆˆ 5 >∑+ˆ ≈£î bÕ‘· C…’\Ts√&é e<ä› ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ
$»j·Te+‘·+>± »]–q
n<Ûä´ø£å‘· : ø±ˆˆ >∑+>± uÛÑyêì, |æ.z.&Éã÷¢´ sêh n<Ûä´≈£åî\T
|”.z.&Éã÷¢´ õ˝≤¢\ eTVü‰düuÛÑ\T eø£Ô\T :
sêD≤ Äj·T÷uŸ >∑T»sê‘Y ô|ò’˝Ÿ‡ s¡#·sTT‘· (»s¡ï*dtº)
$XÊK õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T : Á|ü‹ì<ÛäT\T mqTïø=Hêïs¡T. ø±ˆˆ n|üs¡í ◊.m|òt.{Ï.j·TT C≤rj·T ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T)
|æ z &É ã T¢ ´ $XÊK õ˝≤¢ |æ z &É ã ÷¢ ´ eTVü ‰ dü u Û Ñ \ T $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ :
‘˚.5.2.2017q ñ<äjT· + 10 >∑+ˆˆ≈£î $XÊK˝À »]>±sTT. ‘=\T‘· |æ . z.&É ã ÷¢ ´ õ˝≤¢ ø±ˆˆ s¡a≤˙‡ (|”.z.&Éã÷¢´ C≤rj·T ø£˙«qsY)
|æz&Éã÷¢´ C…+&ÜqT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T mdt. yÓ+ø£≥\øÏåà eTVü‰düuÛÑ\T ‘˚.10`4`2017q ø±ˆˆ m+.\øÏÎ (|”.z.&Éã÷¢´ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù)
m>∑Ts¡Ty˚XÊs¡T. eTTK´ n‹~Û sêD°Xs¯ à¡ >±s¡T ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚dæ bÕs¡ « r|ü ⁄ s¡ + ˝Àì m˝Ÿ . ◊.dæ ø±ˆˆ yÓ’.kÕ+ã•esêe⁄ (dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T)
eTVü‰düuÛÑ\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ád”Ô\ô|’ @C… + {Ÿ ‡ uÛ Ñ e q+˝À
»s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\qT e÷qeVü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTD>± Á|üuÛÑT‘·«+ $»j·Te+‘·+>± »]>±sTT. düuÛ≤ ø±ˆˆ yÓ’.ø=+&Éj·T´ (q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” $XÊK q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù)
#·÷&Ü*‡ ñ+<äHêïs¡T. Væ≤+dü˝Òì J$‘·+ Ád”Ô\ Vü≤≈£îÿì, á Vü≤≈£îÿ
kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘·–q ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#·Tø√ì eTT+<äT≈£î
ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT |”.z.&Éã÷¢´ 16,17q ¬s’˝Ò« q÷´ø√\˙˝Àì düTã“\øÏÎ ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À
|ü‘êø±ìï sêh n<Ûä´≈£åîsê\T ø±ˆˆ
Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ
kÕ>±\Hêïs¡T. |æz&ÉãT¢´ sêÁwüºÁ|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù myéT. \øÏåà ÄsY.>∑+>±uÛÑyêì Ä$wüÿ]+#·>± ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ : &܈ˆ $»j·T uÛ≤s¡‹
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝Àì eTVæ≤fi¯\ô|’ neT˝Ö‘·Tqï düø£\ Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê neTs¡Ms¡T\≈£î ø±ˆˆ s¡eT (|”.z.&Éã÷¢´ ‘Ó\+>±D≤ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T)
|”&Éq\≈£î ø±s¡DyÓTÆq , uÛÑ÷kÕ«eT´, kÕÁe÷»´yê<ä, eTqTyê<ä ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
<√|æ&û |”&Éq\T eTVæ≤fi≤ Vü≤≈£îÿ*ï, yê] J$‘ê*ï m˝≤ nq+‘· s ¡ + »]–q Á|üC≤ dü+|òü÷\ kÂVü‰s¡∆ dü+<˚XÊ\T ñ+{≤sTT.
Vü≤]düTHÔ êïjÓ÷, nDÏ∫y˚dTü HÔ êïjÓ÷ $e]dü÷Ô b˛sê≥e÷s¡yZ TÓ Tø£ÿfÒ eTVü‰düu˝ÑÛ À ø±ˆˆ ÄsY.>∑+>±uÛyÑ êì Äs¡TD√<äj·T kÕ+düÿè‹ø£ düe÷K´ ø£fi≤s¡÷bÕ\T Á|ü<ä]Ù+#·ã&ÉTqT
|ü]cÕÿs¡eTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚kÕs¡T. á
Ç+ø± á düu˝ÑÛ À |æz&ÉãT¢´ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù |æ. |ü<àä eT]j·TT düuÛÑ˝À eT+∫|ü*¢ lsêeTT\T (Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô), ø±ˆˆ $.ø£èwüí mqTï≈£îHêïs¡T. ø±ˆˆ ¬ø.<äTs¡Z n<Ûä´≈£åî\T>±, ø±ˆˆ |æ.|ü<äà ø±s¡´<ä]Ù>±,
Á|üC≤dü+|òü÷\ qT+&ç e∫Ãq kÂVü≤Ös¡∆ Á|ü‹ì<ÛäT\T e÷{≤¢&Üs¡T. (@.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T), ø±ˆˆ s¡eT (|æ.&ç.j·Tdt.j·TT), $.\øÏÎ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>±, ø±ˆˆ CÀ´‹ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>±, ø±ˆˆ
nq+‘·s+¡ 23 eT+~‘√ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTïø=Hêïs¡T. q÷‘·q d”ìj·TsY ñbÕ<Ûë´≈£î ¬ø’˝≤düsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. düuÛÑ˝À yÓ.’ düTC≤‘· ø√XÊ~Ûø±]>± eTs√ 17 eT+~‘√ q>∑s¡ ø£$T{° mìï¬ø+’ ~.
ø±s¡´es¡+Z : õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T>± mdt. yÓ+ø£≥\øÏàå , Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù>± ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ ìy˚~ø£. sêh Á|üD≤[ø£ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q nq+‘·s+¡ nq+‘·s¡+ |ü\T rsêàD≤\T ÄyÓ÷~+∫ eTVü‰düuÛÑ $»j·Te+‘·+>±
mdt. s√Væ≤DÏ, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ¬ø. u≤\Hê>∑eTà, ø±s¡´<ä]Ù>± ø±ˆˆ }\+ bÕs¡«‹ õ˝≤¢ n<ä´≈£åîsê\T>±, ø±ˆˆ |æ.s¡eTDÏ õ˝≤¢ eTT–dæ+~.
j·TT.Ç+~s¡ , ø√XÊ~Ûø±]>± m˝Ÿ. es¡\øÏåàì mqTï≈£îHêïs¡T. ø±s¡´<ä]Ù>±, ø±ˆˆ |”&Éø£ q÷ø£eTà ø√XÊ~Ûø±]>± eTs√ 10 eT+~ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ :
nq+‘·s¡+ |ü\T rsêàHê\T ÄyÓ÷~+#ês¡T. á eTVü‰ düuÛÑ≈£î ô|<ä› õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\‘√ q÷‘·q õ˝≤¢ ø£$T{°ì eTVü‰düuÑÛ @ø£Á^e+>± ø£ s ¡ ÷ ï\T õ˝≤¢ |æ z ã÷¢ ´ 6e õ˝≤¢ eTVü ‰ dü u Û Ñ
m‘·TÔq eTVæ≤fi¯\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. mqTï≈£î+~. ‘˚.20.3.2017q q+<ë´\˝À »]–+~. eTT+<äT>± |æz&Éã÷¢´
lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ : »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+ : C…+&ÜqT õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T $.$»j·TeTà Ä$wüÿ]+#·>± neTs¡Ms¡T\≈£î
lø±≈£ î fi¯ + õ˝≤¢ |” . z.&É ã ÷¢ ´ õ˝≤¢ eTVü ‰ dü u Û Ñ \ T |”.z.&Éã÷¢´ »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ |ü≥ºD eTVü‰düuÛÑ ø±ˆˆ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. eTVü‰düuÛÑ˝À |æzã÷¢´ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T ø±ˆˆ
‘˚.5`3`2017q lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì mHéJz ôVAyéT˝À m+.es¡\øÏÎ n<Ûä´‘·q »]–+~. á düuÛÑ˝À dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) ÄsY.>∑+>±uÛÑyêì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ eT<Ûä´ ñ+≥÷ ìs¡+‘·s¡+
$»j·Te+‘·+>± »]>±sTT. á düuÛÑ\≈£î eTT+<äT 7 eT+&É˝≤˝À¢ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ¬ø.$.s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ b˛sê&ÉT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\ô|’
1100 eT+~ì düuÛÑT´\T>± #˚]Œ+#ês¡T. õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ ø√dü+ 3 düe÷q|üìøÏ düe÷q y˚‘q· + Çe«&É+ ˝Ò<ìä Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚kÕs¡T. neT˝Ö‘·Tqï |æ‘·èkÕ«$Tø£ uÛ≤eC≤˝≤ìøÏ <√|æ&û, <Ís¡®Hê´\≈£î,
y˚\ ø£s|¡ Áü ‘ê\T eTTÁ~+∫ 15 s√E\bÕ≥T {°yTé Á|ü#ês¡+ #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±ˆˆ ¬ø.düTuÛ≤wæDÏ n<Ûä´≈£åîsê\T>±, ø±ˆˆ ¬ø.sêeT\øÏÎ ñ Vü≤‘·´\≈£î, n‘ê´#êsê\≈£î, sê´–+>¥\≈£î e´‹πsø£+>± |æz&Éã÷¢´
õ˝≤¢ d”ìj·TsY ø±Áy˚T&é ø±ˆˆ e÷s¡TŒ dü‘´· e‹>±s¡T C…+&Üì bÕ<Û´ä ≈£îå sê\T>±, ø±ˆˆ m+.es¡\øÏÎ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù>±, ø±ˆˆ mdt.ø¬ b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï nìï s¡ø±\ Væ≤+dü\≈£î
Ä$wüÿ]+∫ neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. 150 eT+~ q÷sê®Vü≤Hé düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>±, ø±ˆˆ mdt.s¡eTD‘√bÕ≥T eTs√ e´‹πsø£+>± dü+|òüT{Ï‘·+>± b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ eTVü‰düuøÑÛ Ï õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ø£èwüyí D˚ Ï q\T>∑Ts¡T‘√ |ü≥ºD ø£$T{°ì eTVü‰düuÛÑ mqTï≈£î+~. á düuÛÑ˝À |æz&Éã÷¢´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTDÏ, dæ.|æ.◊
n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. á düu˝ÑÛ À sêh ñbÕ<Û´ä ≈£îå sê\T ø±ˆˆ |æ.s¡eTDÏ $»j·Tyê&É : (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø¬ .‹ø£ÿqï, düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù
ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´q+ #˚kÕs¡T. sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ m+.\øÏÎ |”.z.&Éã÷¢´ $»j·Tyê&É q>∑s¡ eTVü‰düuÑÛ ‘˚.4`3`2017q yÓ’.qs¡dæ+VüQ\T, q+<ë´\ &ç&ç»Hé ø±s¡´<ä]Ù X¯+ø£sY, |æ&çj·Tdtj·T T
eTTK´eø£>Ô ± bÕ˝§Zì eTVæ≤fi≤ düeTdü´\ô|’ dü+|òTü + sêh yê´|æ‘+· >± $»j·Tyê&É˝Àì Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À »]–+~. eTT+<äT>± q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå sê\T õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ¬ø.uÛ≤düÿsY, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡|ò”, ◊m|òt{ Ïj·TT
kÕ–+∫q ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ ù|s=ÿ+≥÷ eTVæ≤fi≤ ñ<ä´e÷\ ø±ˆˆ ø¬ .<äTs¡Z C…+&Ü$wüÿs¡D #˚dæ neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt._eT˝Ÿ VüQùdHé ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T.
ÄeX¯´ø£‘·qT, ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. eTVü ‰ dü u Û Ñ q T sêh n<Û ä ´ ≈£ å î sê\T ø±ˆˆ ÄsY . >∑ + >±uÛ Ñ y êì nq+‘· s ¡ + õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î sê\T>± $»j· T eTà, ø±s¡ ´ <ä ] Ù>±
Ç+ø± á düuÛÑ˝À ø±ˆˆ n{≤º&É n|üŒ˝≤ïj·TT&ÉT (Á|üeTTK ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚kÕs¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\qT ˇø£ eTDÏ\‘√bÕ≥T eTs√ 15 eT+~‘√ q÷‘·q õ˝≤¢ ø£$T{°ì
ø£<∏ë s¡#·sTT‘·), ø±ˆˆ düqïXË{Ϻ sê»X‚KsY (@.|æ.{Ï.m|òt sêh z≥T u≤´+≈£î>± bÕ\≈£î\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T ‘·bÕŒ yê] ø£˙dü Vü≤≈£îÿ\qT mqTï≈£îHêïs¡T.
düVü‰<Ûä´≈£åî\T), ø±ˆˆ $.lìyêdt (ñ‘·Ôsê+Á<Ûë dü+|òüTs¡¸D dü$T‹), >∑T]Ô+#·&É+˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ád”Ô düe÷q‘·«+ ø√dü+ |ü⁄s¡cÕ~Ûø£´ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ :
ø±ˆˆ mHé.yÓ+ø£≥sêe⁄ (@.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù), düe÷C≤ìøÏ e´‹πsø£+>± ñ<ä´$Tdü÷ÔH˚ e´edüú e÷s¡TŒ ø√dü+ »]π> |æ . z.&É ã ÷¢ ´ nq+‘· | ü ⁄ s¡ + õ˝≤¢ 3e eTVü ‰ dü u Û Ñ
ø±ˆˆ mHé.˙\+sêE (◊.m|òt.{Ï.j·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù), ø±ˆˆ ñ<ä´e÷˝À¢ eTVæ≤fi¯\T düVü≤uÛ≤>∑+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $»j·Te+‘·+>± »]–+~. 500 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zqï á
m+.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ (ns¡TD√<äj·T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T), ø±ˆˆ yÓ’.|ü<äà Ç+ø± á düu˝ÑÛ À Ç|òPü º sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ø¬ .b˛˝≤], düuÛÑøÏ eTT+<äT nq+‘·|ü⁄s¡+ q>∑s¡ M<ÛäT˝À¢ uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq rkÕs¡T.
(|æ.&ç.mdt.j·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù) ‘·eT dü+<˚XÊ\qT Ç#êÃs¡T. ø±ˆˆ |æ.&ç.mdt.j·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ m.s¡$#·+Á<ä, |”.z.&Éã÷¢´ sêh |æz&Éã÷¢´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ø±ˆˆ C…’Hê_Û C…+&Ü$wüÿs¡D #˚kÕs¡T.
m+.dü‘·´e‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T>±, ø±ˆˆ mdt.ø£èwüíy˚DÏ õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] yÓ’.C≤qøÏ, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ |æ.|ü<äà ‘·~‘·s¡T\T nq+‘·s¡+ ø±Áy˚T&é‡ düTVü‰dæì, C…’Hê_Û, eT]>∑eTà n<Ûä´ø£åes¡Z+>±
ø±s¡´<ä]Ù>± yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~‘√ q÷‘·q õ˝≤¢ ø±s¡´esêZìï e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‹ì<ÛäT\T q÷‘·q q>∑s¡ ø£$T{°ì e´eVü≤]+∫q á eTVü‰düuÛÑ˝À |æz&Éã÷¢´ C≤rj·T ø£˙«qsY ø±ˆˆ
(‘·s¡TyêsTT 11e ù|J˝À)

$»j·Tyê&É Äq+‘·|ü⁄s¡+ lø±≈£îfi¯+ $»j·Tq>∑s¡+ ø£s¡÷ï\T
Published by Y. Sambasiva Rao, Publisher, Printer and owner from H.No. 53-4-40/1, Ramanarsaaiah Bhavan, Kristurajapuram, VIJAYAWADA - 8, and Printed at Chaitanya Printers, Vijayawada - 2
Editor : Y. Sambasiva Rao, Phone : 9440019965, e-mail : cpimlndap14@gmail.com. cc web : www.cpimlnd.org