tweemaandelijks magazine

voor de Turnhoutse senior
P.B.-P.P.
BELGIE(N) - BELGIQUE

Binkenpost!
Jaargang 8 - nr°39 - editie mei/juni 2017 P911881 - Afgiftekantoor: 2300 TURNHOUT MASSPOST

Emotioneel
lichaamswerk
>> p. 14

verlies
Omgaan met
In de genen:
passie voor het woord >> p. 12

>> p. 4
Zorggroep Orion
Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Inhoud Voorwoord
Vrijwilliger op de bres Op welke leeftijd ben je het gelukkigst
................................. 3 vraag ik me soms af als ik mijn kleinkin-
deren zorgeloos in de tuin zie spelen. Of
Talent zit in de genen mijn schoonvader op 88-jarige leeftijd al
................................ 4 slapend in de zon zie genieten van het
voorjaarszonnetje. Luc Op de Beeck
Stadswandeling voorzitter OCMW Turnho
ut
............................... 6 Ik heb niet het gevoel dat ik met de leef-
tijd ongelukkiger word. Maar ben ik nu
Met een boekje in een hoekje meer tevreden? Of ben ik gewoon content?
............................... 8
Onlangs las ik in een tijdschrift een artikel dat me vertelde dat
Alle troeven op tafel ik qua conditie reeds jaren over mijn top ben. Dat is natuurlijk
............................... 10 niet echt een verrassing. Maar ook nieuwe talen leren of na-
men onthouden wordt er vanaf de leeftijd van respectievelijk 7
Omgaan met verlies en 22 jaar niet gemakkelijker op. Toch is het altijd weer even
............................... 12
schrikken om zo de spiegel des tijds voorgehouden te krijgen.
Actua: De Nobelprijs winnen zit er dus voor mij waarschijnlijk niet
Emotioneel lichaamswerk meer in.
............................... 14 Eenmaal de 25 voorbij gaat het ook met onze spierkracht berg-
Activiteitenkalenders af en dat voelen we. Ook al geven we dit als mannen niet graag
............................... 15 toe. Om mijn conditie op peil te houden ga ik twee tot drie keer
in de week een half uurtje joggen. Maar ook hier kraakt het af
en toe een beetje want mijn knieën zijn geen twintig meer.
Toch heb ik ook het gevoel dat er heel wat verbeterd is met het
ouder worden. En ja hoor, de auteur in het artikel geeft me ge-
lijk. Mijn woordenschat is heel wat rijker dan 30 jaar geleden.
Ook qua emoties zit ik veel stabieler in mekaar en ik kan ook
beter de emoties van anderen begrijpen. Misschien heeft dit te
maken met de vele levenservaringen die mij gevormd hebben
tot wie ik ben. Daarom winnen onze kinderen zo graag onze
raad in wanneer ze voor belangrijke keuzes staan.
In hetzelfde artikel lees ik nog dat we psychologisch het best
in mekaar zitten rond ons 82e levensjaar. Nu we met z’n allen

Cover
!
ouder worden veronderstel ik dat deze grens steeds verder op-
schuift. Vanaf deze gezegende leeftijd moet er niks meer maar
is elke gezonde dag extra mooi meegenomen. Ouderdom maakt
Vrijwilliger
ons rustiger en bedaarder.
Marie-Josée Niet meer op zoek naar excuses voor dat slechte rapport op
Maes geeft school. Weg met het liefdesverdriet dat je als tiener parten
turnles aan
speelde. Geen krijsende kinderen die je ’s nachts wakker hou-
kleuters van 2,5
den als je de volgende dag weer vroeg uit bed moet om te gaan
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

tot 6 jaar in
de recreatieve werken. Geen zware leningen om het huis van je dromen af te
turnclub Nova betalen. Geen huwelijksproblemen meer vanaf het moment dat
Keurturnen (Foto verliefdheid omslaat in alledaagsheid.
André Van de Plas)
Gewoon oud mogen worden en met tevredenheid terugkijken
op wat het leven je gebracht heeft. Gewoon genieten van de
rust die oud zijn met zich meebrengt omdat er niets meer hoeft
Zorggroep Orion maar alles mag en je content bent met wat er was en wat er
2
t.a.v. Binkenpost! nog kan komen.
A. Van Dyckstraat18
2300 Turnhout Luc Op de Beeck
T 014 47 42 05
Vrijwaring inhoud advertenties
communicatie@zorggroep-orion.be De advertenties die in de Binkenpost! zijn opgenomen, zijn het werk van derde partijen. Zorggroep Orion kan geens-
zins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/
www.zorggroep-orion.be of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.
Vrijwilliger op de bres
MARIE-JOSEE MAES be d

ank
Er zijn talloze plaatsen waar je vrijwil-
ligers tegenkomt die zich met enthou-
siasme inzetten voor hun medemens.
Binkenpost! brengt vrijwilligerswerk t
onder de aandacht. Wij peilen naar
!
het hoe en het waarom van deze
Turnhoutenaren.

Marie-Josée Maes geeft op mijn 60ste stopte als ont- Het geeft veel voldoening,
turnles aan kleuters van haalmoeder. Samen met en- de kleuters geven soms een
kele medebegeleiders geef knuffel of komen iets vertel-
2,5 tot 6 jaar in de re-
ik oefeningen aan 15 tot 20 len of laten trots een nieuwe
creatieve turnclub Nova kleuters. Op een speelse ma- turnoutfit zien. Ouders en
Keurturnen. Als penning- nier leer ik ze begrippen als grootouders waarderen je om
meester maakt zij ook links, rechts, vooruit of ach- wat je doet met hun (klein-)
deel uit van het bestuur. teruit, omhoog of opzij. Ze kinderen en zijn tevreden. Je
leren de voorwaartse en ach- doet een babbeltje met hen
Heb je zelf geturnd in de terwaartse koprol en de kik- in de cafetaria. Het sociaal
turnkring? kersprong. Door oefeningen contact is heel belangrijk.
Neen, toch niet. Ik ben sa- op de balk of aan het sport- We hangen aaneen en zijn
men met mijn man in de club raam en springen, klimmen één grote familie.
terechtgekomen doordat en rollen op de plint raken
onze twee dochters dansles ze vertrouwd met alle toe- door José JENNES
volgden, 30 jaar geleden. Ik stellen. Kinderen die het niet
bood praktische hulp bij turn- durven kun je niet dwingen,
shows, tombola’s, feestjes… ze moeten het stap voor stap
Mijn man is verschillende ja- gewoon worden. Het plezier
ren voorzitter geweest van van de kinderen staat voorop.
de kring maar overleed vorig Bij kleuters moet je er wel
jaar. Ikzelf zit ondertussen routine inleggen zodat ze dui-
al 14 jaar in het bestuur als delijk weten wat ze moeten
penningmeester en houd de doen. We leren ze met elkaar
in- en uitgaven bij en doe ook omgaan met behulp van spel-
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

de administratie. letjes: verstoppertje, op de
rug of de buik gaan liggen in
Welke activiteiten vinden er hoepels op de grond, zwie-
plaats? ren aan een koord en zich
De club organiseert acroba- dan in een put, gevuld met
tisch turnen, tumbling (op blokken van schuim laten
lange mat salto’s maken), vallen, op de trampoline
grondoefeningen, oefeningen springen… 3
aan de barre… Het kleuter-
turnen neem ik sinds zes jaar Je geniet zichtbaar als je
voor mijn rekening, nadat ik erover vertelt.
Het zit hem in de genen:
Miel en Sanne Nuyens
binnenkomen. Die
gesprekken zijn bij mij ook
blijven hangen. Ik heb daar
Talent is soms met de theaterrecensies schreef voor later ook iets mee gedaan
paplepel ingegoten. de Zonemagazines. Daarna voor één van mijn eerste
ben ik scenario’s beginnen scenario’s.
Hun interesse in taal en
schrijven voor enkele kort-
communicatie leidde bij films; daar had ik immers Vind je dat van thuis uit gesti-
Sanne Nuyens naar een voor gestudeerd en ik deed muleerd worden om je pas-
internationale carrière het graag. Nu zijn dat dra- sies te volgen, meer speelt
als scenariste voor o.a. mareeksen en langspeelfilms dan talenten die via de ge-
Beau Séjour en bij haar geworden. nen worden doorgegeven?
vader Miel naar het
Miel: Ik had communicatie Miel: Ouders hebben vaak
schrijven van poëzie. gestudeerd en was integra- twijfels als hun kinderen kie-
door Fred GEYSELS tieambtenaar bij de stad. zen voor een artistieke loop-
Daardoor sprak ik vaak met baan. Onze andere dochter
Waar ligt bij jullie de kiem immigranten, ook wel met heeft daar ook voor gekozen
om te beginnen schrijven? mensen zonder papieren. en we hebben daar nooit een
Hun verhalen raakten me. Ik probleem van gemaakt.
Sanne: Ik heb als tiener ge- heb soms de neiging om con-
schreven voor Oskaar, een fronterende gesprekken in Sanne: Jouw vader zei inder-
cultuurmagazine voor en poëzie te vertalen. Nu volg tijd ook al dat jullie moesten
door jongeren dat werd uit- ik een cursus autobiografisch doen wat jullie graag deden.
gegeven door de Warande. schrijven bij Dinamo. Die vrijheid hebben wij ook
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

Later, in het laatste jaar van gekregen.
mijn studies deed ik mijn Sanne: Ik weet nog dat ik
stage bij de Weekend Knack bij mijn papa op zijn bureau Jullie vertrekken respec-
en daarna als journalist bij mijn huiswerk zat te maken tievelijk van een confron-
o.a. de Persgroep waar ik en dan zag ik die asielzoekers terend gesprek en een idee

Het zit hem in de genen
4
om te beginnen schrijven? Sanne: Maar ook al gaat het de acteurs. Zij hebben ook
soms over surreële dingen, ik feedback kunnen geven op de
Miel: Poëzie dat overvalt u. doe altijd veel research. We manier waarop sommige zin-
Het is precies of je komt in hebben veel met de federale nen geformuleerd waren. We
een soort van trance die je politie gesproken over proce- waren zo samen op zoek naar
drijft naar woordcombina- dures, we hebben bij labo- de personages. Ik denk dat
ties die je anders niet voor ranten geïnformeerd, bij de dit de kwaliteit van de perso-
de geest zou kunnen roepen. mensen die agressie onder- nages ten goede is gekomen.
Rationeel is dat niet verklaar- zoeken, bij de drugsbrigade. Zo is de eindversie van het
baar. Een gedicht is gebalder. We zijn zelfs bij een fruit- scenario tot stand gekomen,
Het overvalt u en je spuwt plantage gaan kijken hoe ze maar zonder dat de acteurs
het er ineens uit. Daarna appelen sorteren. wisten wie de dader was.
schaaf je er nog wat aan.
Sanne, terwijl je pa ge- De realisatie van zo’n fictie-
Sanne: Ik vind dat heel raakt wordt door verhalen reeks is altijd teamwerk.
schoon: poëzie overvalt u, ik van nieuwkomers, heb jij
ben daar wel jaloers op want het over jonge mensen die Sanne: Twee regisseurs en
een scenario is vooral zoeken. hun plaats zoeken in de de hoofdschrijvers zijn ook
Soms twee jaar voor een se- maatschappij. de bedenkers van de reeks.
rie of een langspeelfilm. Mij We waren onder andere ook
ligt het visueel medium meer. Sanne: Zeker in de eerste aanwezig bij de montage, de
kortfilms. Ze zeggen altijd: postsynchronisatie van het
Uit jullie werk spreekt maat- Schrijf over wat je kent, en ik geluid en de muziek.
schappelijke betrokkenheid. ben begonnen als twintiger.
Mijn leefwereld leunde dicht Waarom spelen vrouwen
Sanne: Ik vind dat belangrijk. aan bij jongeren. Dus ging het een belangrijke rol in Beau
Als er meer dan een miljoen over tieners. Mijn personages Séjour?
mensen kijken naar ‘Beau zoeken naar hun identiteit
Séjour’, een tv-reeks waar- en dat is een specifiek genre, Sanne: Die opmerking zou er
aan ik heb meegeschreven, “coming-of-age”, waar ik eigenlijk niet mogen zijn. Je
dan vind ik dat het wel over zelf ook graag naar kijk. Je ziet het inderdaad niet vaak:
iets moet gaan. Ook in mijn ziet die personages een boog twee vrouwelijke regisseurs,
andere scenario’s speelt dat maken, op het einde van de mijn zus die de productie
mee. De kortfilm ‘Dura Lex’ film of de reeks zijn die heel doet, twee vrouwen die re-
gaat over een illegale poets- erg veranderd en dat spreekt chercheurs spelen, een vrou-
vrouw, een alleenstaande me enorm aan. Ook in Beau welijk hoofdpersonage… dat
moeder die haar onschuld Séjour is de karakterevolutie is niet evident. Maar het is
moet bewijzen in een zaak superbelangrijk. Ik wil dat minder stereotiep. Trouwens,
van mensenhandel. kijkers zich herkennen in be- papa, wanneer schrijf je eens
paalde karaktertrekken . een gedicht voor mij?
Miel: Voor een emotie die
blijft hangen, is een gedicht Elk personage heeft iets Miel: Dat heb ik al gedaan,
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

dan een uitlaatklep. Bij jou mysterieus. Hoe komt dat? over uwe cello, weet je dat
zit er altijd een stuk fictie in. niet meer?
Bij mij gaat het over echte Sanne: We hebben terwijl
mensen, harde realiteit. we nog aan het schrijven wa-
ren, al samengezeten met

5
Heb je de Binkenpost!
goed ontvangen? Erfgoed & Natuur
in Turnhout
De verzendlijst van de
Binkenpost! wordt opgesteld
volgens een nieuw systeem.
Hopelijk is dit voor jou pro-
bleemloos verlopen. Met deze rubriek Kerkstraat en
“Erfgoed en Natuur in 3 Kerkplein
Is er toch een foutje geslo-
pen in de adressering of had
Turnhout” willen we
We nemen de straat naar de
je een andere vraag i.v.m. een reeks korte wan- Heilig Hartkerk. Deze is 92
de verzending? Neem dan delingen aanbieden meter hoog, het hoogste ge-
even met ons contact op. die gemakkelijk door bouw van de stad. Gebouwd in
Onderstaande invulstrook kan senioren kan gemaakt neogotische stijl. Op 3 februari
je helpen. worden. Met in de hand 1907 ingehuldigd door Victor
een korte beschrijving Glenisson, directeur van het
Heilig Graf. Petrus en Jules
van de erfgoedelemen- Taeymans (vader en zoon) zou-
Naam: ten die men op het den de opdracht hebben ge-
.................................... wandelvriendelijk tra- kregen een “kathedraal van
ject tegenkomt, sporen het Heilig Hert” te bouwen. In
.................................... we de deelnemers aan 2006 werd het initiatief geno-
om meer vertrouwd te men om te bekijken of het mo-
Adres: gelijk was om in Turnhout een
geraken met de rijke nestkast voor slechtvalken te
.................................... geschiedenis van de plaatsen. De Heilig Harttoren,
....................................
stad. bleek hiervoor de meest ge-
schikte plaats.
door Luc SWERTS
Bij deze mijn correcte
adresgegevens voor het ont-
vangen van de Binkenpost!. Wandeling nr. 5
Zeshoek, Molenstraat,
Ik heb een andere me- Kerkstraat, Kerkplein,
dedeling i.v.m. de verzending Corbeelsstraat,
van mijn Binkenpost!. Kruishuisstraat,
Molenstraat,
.................................... Spoorwegstraat,
Stationsplein, de Merodelei,
.................................... Zeshoek (1,0 km).
....................................
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

.................................... 1 Zeshoek 4 Corbeelsstraat

.................................... Genoemd naar de grondleg-
2 Molenstraat ger van de papierverwerken-
.................................... de nijverheid te Turnhout.
Kreeg zijn naam naar de Was tevens één van de
Te versturen per post naar ‘Lokerenmolen’ die er stond. voornaamste leiders van de
Redactie Binkenpost! – p.a. Dit was een oude verbindings-
6 ‘Brigands’ en opstandeling in
OCMW Turnhout – Albert Van weg naar Antwerpen. de vermaarde Boerenkrijg.
Dyckstraat 20 - 2300 Turnhout
Op 21 juni 1799 werd hij in
of E binkenpost@ocmwturn-
Doornik terechtgesteld en
hout.be
geëxecuteerd. Beeld in ijzer en graniet uit "Mesmaekers", eclecti-
1999, de kunstenaar is Paul sche stijl, 1909, naar ont-
Gees. Het is een stilistische werp van architect P.J.
5 Kruishuisstraat weergave van een rugzak- Taeymans.
toerist die naar het station • Huis Nr. 37 - Enkelhuis in
Genoemd naar de wijk waar trekt. Torst in zijn rugzak 2 eclectische stijl van 1935
een huis met kruis in de zij- grote stenen. naar ontwerp van archi-
gevel stond: ‘kruishuis’. tect L. Van Ravestyn.
• Huis Nr. 35 - Zogenaamde
"Villa des myosotis", in
6 Molenstraat neoclassicistische stijl van
1881, opgetrokken naar
Werd vroeger ‘de ontwerp van architect H.
Loechtenberg’ genoemd. Vandenplas in opdracht
Verwijzende naar de hier van Isidoor Mesmaekers.
gelegen zandduin met ‘loch-
tige’, luchtige grond. Huis Nr. 10 de Merodelei
89B 94, 93, 97, 99, wevers-
huisjes, uit 17de tot de 18de Pas in de Franse en Hollandse
eeuw. Bijna de helft van het periode werd de verharde
volume van de huisjes werd Steenweg op Antwerpen,
ingenomen door het groot ‘den Dijk’ aangelegd. De hui-
weefgetouw, geplaatst onder dige naamgeving is van 1905
het laag afhellend dak achter- ter gelegenheid van de 75ste
aan. Weven was vroeger de verjaardag van de Belgische • Huis Nr. 30, Vroegere
huisindustrie van Turnhout. onafhankelijkheid, waarin Cinema Roxy, in art
Frederik de Merode een be- deco van circa 1930.
langrijke rol heeft gespeeld. Ontwerper: Ferdinand
Den Dijk was een erg geliefde Van Mierlo.
"promenade". • Huizen Nrs. 11-13,
Voorheen zogenaam-
• Huizen Nrs. 83-91 In serie de "Nationale Bank
gebouwde enkelhuizen in van België" van 1903,
neo-Vlaamse renaissance- Eclectisch gebouw, naar
stijl, naar ontwerp van ar- ontwerp van Brussels ar-
chitect X. Taeymans, Nr. chitect L. De Rycker.
7 Spoorwegstraat 83 van 1899, eigen woning
van de architect. 11 Zeshoek
In 1963 werd de naam • Huizen Nrs. 72 – 82
‘IJzerenwegstraat’, een let- Poorthuizen ‘Merode- Einde wandeling.
terlijke vertaling van het center’(ingang naast nr.
Franse Chemin de fer, gewij- 84). De bevolkingsaan- Schrik om te verdwalen in
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

zigd in de Spoorwegstraat. groei in de stad werd op- onze mooie stad?
gevangen door het bou- Loop dan, voor je vertrekt,
8 Stationsplein wen in "poorten". even binnen bij UIT Turnhout
• Huis Nr. 50 - Het oudste op de Markt in Turnhout. Zij
Vroeger statieplein en nog bestaande huis in geven je graag een platte-
deel van de Stationstraat. neoclassicistisch stijl, uit grondje van Turnhout mee.
Stationsgebouw: opgetrokken 1872, naar ontwerp van Bovendien vind je er heel
in 1896. architect P.J. Taeymans. veel inspirerende uit- en doe- 7
• Huizen Nrs. 39-41 - Twee tips om je eigen stad en regio
Beeldhouwwerk De enkelhuizen in spiegel- nog beter te leren kennen.
9 Reiziger beeld, de zogenaamde
in een hoekje met een boekje

Inspireren tot
jeugdig leesplezier
Ria Dorssemont en Hoe kwam je ertoe van lees- de eigen interesses kunnen
Manu Manderveld wo- bevordering je stokpaardje een belangrijke rol spelen:
te maken? een kleine paardenliefheb-
nen en leven midden
ber zal snel geboeid zijn door
de boeken. Ze delen de Ria: Ik stelde als leerkracht paardenboeken.
passie om van kinderen van het derde leerjaar vast
enthousiaste lezertjes dat heel wat leerlingen pro- Vaak worden leesproblemen
te maken. blemen hadden met lezen. in verband gebracht met
Het fascineerde me na te dyslexie, maar onderzoek
door Miel NUYENS gaan waar het probleem zich wijst uit dat de aanpak van
concentreerde. In de ontwik- de leerkracht niet altijd de
keling van het leesproces bij juiste is, is dat ook jullie
In hun huis staan de boe-
kinderen zijn vier stappen te- ervaring?
ken in immense kasten ge-
rug te vinden: luisteren, spre-
rangschikt. Manu was en-
ken, lezen en schrijven. Het Ria: Nieuw onderzoek wijst
kele jaren dienstleider in
komt eropaan die met elkaar uit dat een aantal vormen
de Turnhoutse bibliotheek,
te verbinden in een aanpak van dyslexie kunnen verme-
daarna stafdocent bij de bi-
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

waarin leesplezier centraal den worden als er preventief
bliotheekopleiding in Tilburg
staat. aan aangepaste leesbevorde-
en 17 jaar bibliothecaris in
ring wordt gedaan. Hiermee
Geel. Ria is onderwijzeres en
Manu: Vroeger werd lezen wordt een vermoeden beves-
gaf les in de basisschool van
vooral herleid tot een tech- tigd waarmee ik al geruime
het H. Graf, waar zij de eer-
nisch probleem. Vandaag legt tijd rondliep.
ste leesjuf van Vlaanderen
men meer de nadruk op het
was. Daarna was ze nog ge-
8 inhoudelijke, het creatieve. Zien jullie nog andere mid-
ruime tijd praktijkdocente
Een kind moet geboeid wor- delen om leesplezier te
in de lerarenopleiding. Ze is
den door het verhaal. De stimuleren?
nog steeds intens bezig met
leefwereld van een kind en
leesbevordering.
Ria: Voorlezen, niet enkel op van te overtuigen dat een an-
Binkse Weetjes
SAMEN OP DE VESPA
school maar ook thuis is heel dere manier van werken, met
belangrijk en een boek als het accent op het ervaren Ga op verkenningstocht door
verjaardagsgeschenk helpt van leesplezier, echt lukt en de Kempen tijdens dit mooie
ook wel. Met kinderen een be- mooie resultaten oplevert. seizoen. Waarom niet een
zoek brengen aan de jeugdaf- keertje met de vespa en met
deling van de bibliotheek, Ria: Die aanpak is echt in een een picknick? Info: info@ves-
daardoor komt de wereld van jarenlange praktijk uitgetest paverhuurkempen.be
de lectuur dichterbij. en heeft zijn nut bewezen.
Ik heb die nog een aantal ja- BONTE BEESTENBOEL
Remt de huidige beeldcul- ren kunnen doorgeven aan de
tuur van de audiovisuele studenten van de lerarenop- Jong en oud kan genieten
media het lezen niet af? leiding, die meestal niet of van de ‘beestige’ muziek
nauwelijks vertrouwd zijn van Koninklijke Harmonie de
Ria: Ongetwijfeld remt dat met de hedendaagse jeugdli- Xaverianen. Diverse dieren
de leescultuur af. Net zoals teratuur. Zij hebben in hun worden muzikaal uitgebeeld.
kinderen een steun in de rug vooropleiding nooit meer kin- Meezingen mag! Op 7 mei
nodig hebben als ze leren fiet- derboeken gelezen en gezien. om 15 uur in de Kuub. Info:
sen, hebben ze dat ook nodig bestuur@dexaverianen.be
bij het lezen. Grootouders
kunnen daarbij een belang-
rijke rol spelen door hun
kleinkinderen voor te lezen.
Trouwens het voordeel van
een boek is dat je het op je
eigen tempo kan lezen, dat
je kan terugbladeren, je op
details kan concentreren.
AQUAFIT
Staat de leescultuur er in
Vlaanderen beter voor dan Samen bewegen in het ondie-
in andere landen? pe water is gezond en boven-
dien gezellig. Houd je spieren
Manu: Het kan hier te lande soepel en voel je weer hele-
echt wel beter. Wellicht komt maal fit. Info: T 014 65 80 22
dat misschien omdat het cul- Op zoek naar tips voor lees- of E stadspark@optisport.be
tuurpatroon in Vlaanderen plezier bij je kleinkinderen?
lang onder Franse invloed PARTNERRELATIES BIJ
stond. In Nederland en vooral Inmiddels beheren Ria en DEMENTIE
de Scandinavische landen ligt Manu de website www.lees-
dat anders. Bij ons kwam de plezier.net waarop ze jaar- Het volgende praatcafé de-
leescultuur trager op gang. lijks ruim 500 nieuwe kin- mentie vindt plaats op 15
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

derboeken voorstellen ten mei om 19u30 in Zorggroep
Jullie hebben samen een behoeve van leerkrachten, Orion - LDC Albert Van Dyck.
boek uitgegeven. Waar gaat opvoeders en (groot-)ouders. Deze keer praat men over
“Naar meer leesplezier” de impact op partnerre-
over? laties bij dementie. Info:
www.zorggroep-orion.be
Manu: We stellen hier een an-
dere aanpak voor in het lees- 9
gebeuren. Niet méér lezen
maar anders. Wij proberen
leerkrachten en opvoeders er
Alle troeven op tafel
Dat Turnhout iets heeft met speelkaarten is een
open deur intrappen. Maar wellicht weten weini-
gen hoe het zo ver kwam. Daarom zet Binkenpost!
de speelkaart volop in het daglicht. Deze keer
krijgen we een zicht op de vele exposities rond
het thema.
door Miel NUYENS
foto's Stadsarchief Turnhout en
museum van de speelkaart

Lintjes knippen: van het land over een gespe-
cialiseerd museum en wordt
Onder de kundige leiding van in 2019 de vijftigste verjaar-
Filip Cremers is het museum dag van het museum gevierd.
voor de Speelkaart de laatste
decennia uitgegroeid tot een Vele troeven achter de publiek. Na één jaar werking
levend museum, wat bete- hand: stond de teller van het aantal
kent dat het een belangrijk bezoekers op 5.000 en in april
onderzoeks- en documenta- Men opteerde van bij de aan- 1971 werd de tienduizendste
tiecentrum is geworden. Maar vang de speelkaarten aan bezoeker verwelkomd. Ook
voor het zover was vloeide er het publiek te tonen via wis- tijdens dat jaar werd gestart
nog heel wat water door de selende tentoonstellingen. met het: “Kontaktblad van
AA. Hoewel, de founding fa- Een eerste expositie had als het Nationaal Museum van
thers wisten van aanpakken, thema: speelkaarten en toe- de Speelkaart”. Belangrijkste
wat met zich meebracht dat risme, het jaar daarop ge- pioniers waren: Jan Van de
op 24 oktober 1969 het mu- volgd door: de speelkaart Heyning, Karel Van Mierlo,
seum werd geopend door de en de geschiedenis. Dankzij Ivo Op de Beeck en last but
toenmalige minister van cul- de goede contacten o.m. via not least Herman Knaeps. In
tuur Frans Van Mechelen. José Heerman met de pers en 1972 nam de vereniging een
Meteen beschikte Turnhout een sterke promotie werd het nieuw initiatief met de crea-
als een van de eerste steden museum bekend bij het grote tie van een rondreizende ten-
toonstelling: “Humor in de
speelkaart”. Deze tentoon-
stelling circuleerde 15 jaar in
binnen- en buitenland.

Naar een stedelijk museum:
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

Het groeiende bezoekersaan-
tal deed het plan groeien om
“Het Huis metten Thoren”
te restaureren en een af-
zonderlijke fabriekshal te
bouwen voor de ondertussen
10
verworven machines. In de
Herman Knaeps (links op de foto), voorzitter Raad van Bestuur Museum van de nieuwbouw konden dan de
Speelkaart, overhandigt het eerste exemplaar van een kaartspel met karikaturen toestellen draaien en regel-
van politici aan Joseph Luns, Stadhuis Turnhout, 13 november 1991. matig demonstraties worden
gegeven. De archieven en
TURNHOUT IN
de administratie konden dan
op de verdieping worden
STRAATNAMEN
ondergebracht. Maar door
personeelsgebrek kreeg we- Franz Joostenstraat (van
tenschappelijk werk minder
aandacht, ook door de niet Kruisbergstraat naar Jan Breydelstraat)
zo rooskleurige financiële si-
Onze stad kent heel wat straatnamen die verwijzen naar
tuatie van de stad waren de
Turnhoutse figuren. In deze rubriek plukken we er telkens één
subsidies minimaal. Het pas uit. Onze voorkeur gaat naar mensen die Turnhout iets nalie-
opgerichte cultureel centrum ten: schrijvers, schilders, toondichters. Het kan interessant
“De Warande” ging met het zijn te weten wie ze zijn.
grootste deel van de culture-
le subsidiepot aan de haal. In
1976 was het niet langer mo-
gelijk het museum te runnen
zonder medewerking van het

Turnhout, nr. 03948-01
stadsbestuur. Op 23 novem-

Foto: Stadsarchief
ber van dat jaar verkocht “De
Vereniging Turnhout wereld-
centrum van de Speelkaart”
het museum voor de symbo-
lische som van één frank aan
de stad. Het stadsbestuur
engageerde zich om het mu- De straat werd genoemd naar een man met grote verdienste voor
seum verder uit te bouwen de stad Turnhout: Franz K. Joosten (1897-1956), ook bekend onder
door personeel te voorzien, het pseudoniem F.J. Kemp. Hij schreef reeds sedert 1916 gedichten
de uitrusting te modernise- en sprookjes in het weekblad: “de Kempenaar”. Nadien verwierf
ren en de huisvesting grondig hij bekendheid als auteur van een twintigtal toneelspelen, waar-
te verbeteren. Eugeen Van van ongeveer de helft werd uitgegeven, sommige ook vertaald in
Autenboer werd deeltijds als het Duits. “Het deftige dorp”, “Spel van bogen en klets”(1933)
conservator aangeduid. Hij beleefden al in het jaar van verschijnen meer dan honderd op-
had zijn sporen trouwens al voeringen. Zijn landelijke, kluchtige of tragikomische spelen zijn
verdiend door de publicatie meestal knap opgebouwd, de dialoog is vinnig en natuurlijk. Later
van een wetenschappelijke publiceerde hij Janske, een psychologische roman over menselijke
monografie met als titel: “De goedheid en verbondenheid.
Turnhoutse speelkaartindus-
trie 1826-1976.” Uit: Turnhout in straatnamendoor Harry De Kok en Guido Landuyt
- Uitgeverij Brepols Publishers n.v. Turnhout

Door Miel NUYENS
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

11

Eugeen Van Autenboer
eerste conservator van het museum
Renild Van den Plas over het rouwproces

Omgaan met verlies
‘Je moet het een plaats toekomstperspectieven nood- voor het definitieve afscheid.
geven’ of ‘laat het gedwongen moeten bijsturen Bij een plots verlies moet al-
en de nieuwe situatie moeten les nog gebeuren.
toch los’, gekende uit-
integreren in ons leven.
spraken die mensen Het verlies van een partner of
te horen krijgen bij Wat brengt een verlieserva- een kind is ingrijpend. In het
een verlieservaring. ring teweeg? begin is het puur overleven.
Makkelijker gezegd dan Je kan je vertrouwen kwijt Belangrijk is jezelf te gunnen
gedaan… want wat is raken. Je voelt je niet meer om stil te staan zonder schrik
goed in je vel. Een aantal ba- om stil te vallen en depres-
‘loslaten’ en ‘een plaats
siselementen die je staande sief te worden. Verwerken en
geven’? Renild Van den houden in het leven vallen loslaten wil zeggen: toelaten
plas verheldert enkele weg, je kunt niet meer re- dat er verdriet is, dat je pijn
aspecten van een rouw- kenen op je lichaam of op je voelt, dat het is zoals het is.
en verliesproces. goedopgebouwde zelfbeeld. Een verlieservaring kan het
Vragen borrelen op. Rouwen lichaam en de psyche van een
Door José JENNES is een proces van terug ver- persoon in een toestand bren-
Cartoon Gie CAMPO
trouwen krijgen in jezelf, in gen van verharden of ver-
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

de anderen en in het leven. krampen. Rauwe emotionele
Welke verliezen kunnen èn fysieke pijn kan milder
mensen treffen? Hoe ga je om met het verlies worden als je de behoeften
Verlies van gezondheid of van een dierbare? van het lichaam beluistert, al
werk, een miskraam, geen Je moet de realiteit van het dan niet onder begeleiding.
kinderen kunnen krijgen, kin- verlies onder ogen zien. Soms
deren of kleinkinderen niet zie je een overlijden aanko- Rouwen heeft tot doel een
12
meer zien, een kind verlie- men, bijv. na een slepende nieuw evenwicht te vin-
zen, je partner verliezen … ziekte. Je kan dan al stap- den op fysiek en emotio-
Dit zijn ingrijpende verlies- jes zetten in het rouwproces neel vlak waarbij je verle-
ervaringen waarbij we onze om het verlies te accepteren den een plaats krijgt en je
je toekomst stap voor stap
realiseert. Ikzelf heb na een
ingrijpend verlies lange tijd
in stilte gerouwd, de wereld
Verhalen over
kon me gestolen worden. Na
een jaar voelde ik opnieuw
kracht om nieuwe dingen te
doen. Wat mij enorm heeft
vroeger en nu
geholpen is eutonie waar- In deze rubriek nemen we je mee in de Turnhoutse tijdmachine
bij ik de steun van de grond en katapulteren je terug in de tijd. We herkennen telkens een
ontdekte. Daardoor voelde ik thema toen en nu in de actualiteit.
geleidelijk ook mijn innerlij- door Miel NUYENS
ke steun. Het lichaam heeft
een drijfveer om te leven Burgerparticipatie – werkbaar?
en bewerkt zelf het herstel.
Dankzij dit lichaamswerk heb Gemeenteraad van 9 mei kennis en ervaring heeft op-
ik mijn daadkracht en veer- 1977: Te handelen over de gebouwd op het terrein van
kracht teruggevonden. Aktie “Voetgangers veilig”: de verkeersveiligheid en ver-
Mevrouw Geerts-Van keersopvoeding. Van heinde
Wat is van belang tijdens Eemeren, raadslid, dankt en verre bereikten ons vragen
een rouwperiode? het schepencollege voor hun om advies en informatie. Wij
Herinneringen ophalen, spre- aanwezigheid bij de Aktie hebben al tientallen succes-
ken over het gemis, een “Voetgangers veilig”. Zij volle bijeenkomsten gehad
kaarsje branden, een mu- vraagt hoe het College denkt met allerlei groeperingen en
ziekje opzetten, het zijn de gedane voorstellen te ver- ook gemeentelijke diensten
activiteiten die je alleen of werken. Kan hierop een ant- in de provincie en daarbuiten.
samen met familie, vrien- woord gegeven worden aan In Turnhout zelf echter ko-
den, buren of lotgenoten kan de K.A.V.? De heer R. Proost, men wij maar aan het woord
doen. Ook de huisarts kan burgemeester, antwoordt dat als we dat woord zelf nemen.
een luisterend oor bieden. uit de gegeven bemerkingen Om allerlei kleinzielige rede-
Loopt iemand toch vast in het twee soorten kunnen afge- nen houdt men ons angstval-
rouwproces, dan is professio- leid worden: 1. Algemene lig uit de buurt als het om
nele hulp aangewezen. Het is bemerkingen die bij het op- zaken gaat waarin wij een
belangrijk om naast het rou- maken van de begroting zekere competentie hebben
wen herstelgerichte activitei- dienen besproken 2. Detail opgebouwd. De vrouwengilde
ten te doen en de draad van bemerkingen waarvoor pri- (./…) van Wommelgem rea-
het leven weer op te pakken oriteiten dienen vastgesteld geerde uiterst enthousiast op
zodat stilaan je draagkracht en waarvan bepaalde punten onze uiteenzetting met dia’s.
groter is dan de draaglast. zeer vlug kunnen gerealiseerd De vrouwengilde van Turnhout
Eender welk verlies kan een worden. (./…) De heer J. mocht ons niet raadplegen. Zij
groeikans zijn waarbij je Michiels, raadslid, vindt: “Wij mocht blijkbaar ook niet de
nieuwe dingen kan ontdekken betreuren het dat het stads- zaak scherp stellen en protes-
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

om mee verder te kunnen en bestuur uit louter politieke teren tegen een stadsbestuur
waar je als persoon rijker en redenen voorbijgaat aan het dat de zwakke weggebruiker
sterker kan uitkomen. feit dat onze groep in de loop gewoon over het hoofd ziet.”
van de laatste vijf jaar grote (./…)
HET ROUWENDE LICHAAM
Meer informatie over ‘het
rouwende lichaam’ kan
opgevraagd worden bij 13
renild.vdp@gmail.com of
014/43.65.11
Ontdekking van je lijf

Emotioneel
Lichaamswerk®
bewust ademhalen ervaar je
Johan Vandeven wanneer je Emotioneel intens hoe je lijf werkt. Dit
biedt een kennisma- Lichaamswerk® uitoefent? geeft je de kans om te ver-
Door het beoefenen van deze kennen wie je bent én wat
king met Emotioneel
bewegingsvorm blijven je je kunt zonder over fysieke
Lichaamswerk® aan in spieren en gewrichten soe- grenzen te gaan. Deze oefe-
het LDC. Wij stelden pel. Je leert je lichaam ken- ningen doen we staand of zit-
vragen om duidelijk te nen waardoor je je bewuster tend. Dit bepaal je zelf.
krijgen wat deze bewe- bent van wat je allemaal kan.
gingsvorm inhoudt. Je leert accepteren van wat Tot slot: wanneer zou een
je lichaam niet (meer) kan. lezer van Binkenpost! zeker
Door Nathalie JOCHEMS Een duidelijk resultaat is dat mee moeten doen volgens
Centrumleider LDC Albert Van deze bewegingsvorm vallen jou?
Dyck en OC De Meerloop voorkomt. Je leert stevig op Als je voelt dat je nog veel
je voeten te staan. wilt doen met je lijf en te-
Vanwaar komt de gelijk ervaart dat niet al-
term ‘Emotioneel Wie wil je bereiken? les meer mogelijk is. Met
Lichaamswerk®’? Iedereen die nieuwsgierig is Emotioneel Lichaamswerk®
Wilhelm Reich (1897 – 1957) naar zijn lichaam en wil ge- bouw je voort op wat je al-
beschreef hoe energie zich nieten van zijn lijf zoals dit lemaal nog wèl kunt i.p.v. de
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

vastzet in het lichaam als nu is, met al zijn mogelijkhe- focus op wat niet meer kan.
gevolg van stress, verdriet, den en beperkingen.
angst. De gevolgen zijn divers: Meer weten over Emotioneel
schouder- en nekklachten, Kun je kort omschrijven wat Lichaamswerk®?
hartklachten, spierpijn enzo- je tijdens een sessie doet en Contacteer Johan Vandeven
voort. Later werd deze the- leert? E vitaminega@gmail.com of
orie omgezet in oefeningen: Tijdens een sessie Emotioneel G 0476 85 35 33
Emotioneel Lichaamswerk® Lichaamswerk® leer je een- Wil je meedoen met de ken-
14 ontstond. voudige bewegingen die we nismakingssessie op dinsdag
traag uitvoeren. Door de ver- 30 mei ’17? Raadpleeg de
Johan, wat is het resultaat traging van bewegingen én agenda in de Binkenpost!.
In de kijker
Handwerk als hobby
Hou jij er ook van om je focus te leggen op fijn werk met je handen? Of wil je
gewoon eens ‘testen’ of handwerk een hobby voor jou kan zijn? Neem je bor-
duur-, haak- of breiwerk mee naar het Lokaal Dienstencentrum op maandag- of
vrijdagnamiddag. Tijdens deze momenten kun je kiezen om in stilte te werken, al
werkend een babbeltje te slaan of om je eenzame momenten nuttig in te vullen.
Dus niet langer alleen: jij en je handwerk! Je bent meer dan welkom!

Fotozoektocht
Deze fotozoektocht brengt je door het Begijnhof en langsheen alle omliggende
straten. Je zal langs deze goed begaanbare wegen foto’s moeten herkennen die
op je deelnameformulier afgebeeld staan, en de daarbij horende vragen beant-
woorden. Deze tocht wordt ook nog geanimeerd met leuke, triviale vragen. Bij
aankomst in OC De Meerloop krijgen de deelnemers een stukje vlaai en een kop
koffie.
Dansnamiddag met Herman en Denise in LDC
Mei, in het teken van alle moeders die wij willen verwennen met koffie, gebak
en muziek. Dit op de tonen van Herman en Denise, nu bij ons op de planken. Een
nooit eerder gehoord repertoire leidt tot swingende ambiance… Opgelet: reser-
veer je plaats!

Demonstratie - weerbaarheid op straat
Weerbaarheid op straat? Wat houden deze lessen nu eigenlijk echt in? Om dit duide-
lijk te maken houden we op woensdag 24 mei een demo-sessie. Iedereen kan gratis
deelnemen en proeven van de eerste trucjes om steviger in je schoenen te staan.
De les vindt plaats in zaal “Dojo” Lindestraat, te Turnhout. Na de les nodigen wij
iedereen uit om na te praten bij een kop koffie in OC De Meerloop.

Smullen in LDC
Hoog tijd om onze bezoekers te verwennen in mei met de koningin der groente.
Aan jou de eer om de asperges in goed gezelschap te proeven. Asperges bulken
van vitamines, mineralen, tellen weinig calorieën en zijn bovendien bijzonder
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

lekker. In juni gaan we dan weer aan de Haringbak: een gezonde vette vis die
ongeveer 50% minder kans geeft op hart- en vaatziekten.

Kubbspel
We vertoeven in de buitenlucht voor een spel Kubb. Het spel is ontworpen door
de Vikingen en lijkt op petanque. Ken je dit spel nog niet? Geen probleem, onze
spelbegeleiders leggen je alles uit. Kubb is een spel dat je kan blijven spelen, ook 15
als bewegen moeilijker wordt. Vrijdag 9 juni spelen we een tornooi. Wil jij alvast
komen oefenen? Dit kan elke dag tijdens de openingsuren van de cafetaria.

Alle data en activiteiten onder voorbehoud van wijzigingen door derden.
Vaste activiteiten  startuur
 inschrijven verplicht

DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
Albert Van Dyckstraat 10

Kaarten Biljart
Zin in een partijtje Rikken of Slagen halen? Bandstoten, Vrij spel of Drieband!
elke werkdag Enkel bij wedstrijd 2,5 € per discipline.
 14-17 uur elke werkdag  14-17 uur
Gezelschapsspelen Petanque
o.a. Scrabble, schaken, puzzelen, rummi- Een balletje werpen in goed gezelschap!
kub (meer info in het LDC)elke werkdag dinsdag (enkel bij mooi weer)
 14-16 uur  14 uur
Start to fitness (douchen is mogelijk) Creatief schilderen
Inschrijven via 10-beurtenkaart of 3 €/les. Aquarel, acryl, olieverf of zelfs pastel!
Meebrengen: eigen sportkledij en handdoek. dinsdag  9-12 uur (niet tijdens schoolva-
dins- en donderdag  14.30-15.30u/ 15.30 kanties) en van 13.30-16.30 uur (doorlopend)
u-16.30 u
Curve Bowls Lijndansen
Zoals petanque, maar dan toch weer anders. Solo-dansen op 1 lijn, op moderne muziek!
woensdag woensdag
 19 uur  14 uur (2 € - incl. 1 consumptie)
Ochtendgym Tai Chi
Oefeningen voor spieren en gewrichten. Een bewegingsles voor lichaam en geest!
donderdag vrijdag
 10 uur  9.15 uur (6,5 € - incl. 1 consumptie)
Sjoelen Digidak
Gezellig schijven schuiven in de sjoelbak! Hulp bij al uw pc-vragen dins- en donderdag
donderdag, behalve laatste donderdag van (9 tot 12 en 12.30 tot 17u), woensdag (12.30
de maand  15-16 uur tot 17u)
ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Begijnhof 44

Openbare computerruimte Kaarten
Computers en begeleiding ter beschikking. Sla je slag in een partijtje Rikken of Wiezen!
elke werkdag maan-, dins-, woens-, donder- & zondag
 13.30 - 17 uur  13.30 - 17 uur
Turnen Breicafé
Oefeningen in Zaal Dojo (Lindestraat) Van borduren tot breien, met begeleiding.
donderdag tweewekelijks op maandag
 9.30 en 10.30 uur  13.30 uur
Rummikub Wii
Schuif aan en laat je hersencellen werken! Bewegen met een tikje meer.
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

vrijdag elke werkdag
 13.30 uur  13.30 - 17 uur
Naaiatelier 'de floere broek' Kubb
Van verstellen of kleine herstellingen tot het Prettig actief, ook als bewegen moeilijk is.
maken van kleding onder begeleiding. elke werkdag bij goed weer
vrijdag  13.30 uur  13.30 uur

Cre@teacoffee Weerbaarheid op straat
Waai gezellig aan voor een babbeltje. Sta steviger in je schoenen.
16 elke tweede en vierde woensdag woensdag (niet tijdens schoolvakanties)
 13.30 uur - 17.00 uur  9.30 uur - 11.00 uur (1 €)
• als er geen prijs vermeld wordt, is de activiteit gratis
• activiteiten vinden plaats in het centrum zelf, tenzij anders vermeld
• de vermelde dagen zijn een aanwijzing; of een activiteit werkelijk plaatsvindt, zie je in de kalender
• contactgegevens inschrijvingen: zie bovenaan volgende pagina’s
mei 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 startuur
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u

Feest van de arbeid Feest van de arbeid
Maandag

1
Cafetaria open | kantoren gesloten Wij zijn gesloten.
Ochtendwandeling
Afspraak aan de ingang van het
dienstencentrum  9.30 uur

Dinsdag Deco De Meerloop

2
 9.30 uur
Yoga op de stoel
 10 - 11.30 uur
Winkelen in supermarkt Koken met Chris
Woensdag  13.45 uur  0,5 € Malfait

3 Pedicure in LDC  9 uur
 21 € te betalen na de  8 € (vanaf 20/4)
behandeling. (mits inschrijving) Fietsen
Start aan De Meerloop  13.30 uur
Donderdag Naaicafé "De floeren

4
broek"
 9 - 16.30 uur

Vrijdag Handwerken met Ann Bingo

5
Meebrengen: eigen handwerk  13.30 uur
 13.30 uur  0,5 €/kaart

Koken met Christine Computerwegwijs
'Chicken tonight'. Koken met Inschrijven hoeft niet,
Maandag curry. Locatie: 't Kaffee van je start wanneer je kan.

8
WZC 1.  9.30 uur  5 € (tot volzet)
Hobby-creatief met Marie-Josée  9 uur (1 €/les)
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

Meebrengen: eigen handwerk Ateljee Peecee
 13.30 uur  11 uur tot 12 uur  1 €/les
 1 € (incl. koffie, thee of water)
Uitstap Scherpenheuvel Yoga op de stoel
Dinsdag en Begijnhof  10 - 11.30 uur

9
Diest
 9.30 uur (vertrek LDC) 17
 30 €, inclusief middagmaal, vervoer en
broodmaaltijd op de terugweg (tot 4/5)
mei 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 startuur
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u

Winkelen in supermarkt Fotozoektocht
 13.45 uur  0,5 € Zie: In de kijker
Woensdag Bezoek Taxandriamuseum  10 - 16.30 uur

10
 13.45 uur  2,5 € (incl. kopje
koffie met vlaai)
 8 € (inkom en kant demo) of 5 € met
combiticket (kant demo) Fietsen
Start aan De Meerloop  13.30 uur
Park in de zon  19.30 uur
Dansnamiddag 'Wij Haringbak
Donderdag

11
vieren moeder(s)' 1,5 bakharing vers van
met Herman en Denise het rooster met brood
 3 € of 7 € (met koffie  12.30 uur
en gebak (vermelden bij inschrijving) 5€
Vrijdag Handwerken met Ann

12
Meebrengen: eigen handwerk
 13.30 uur

Hulp bij uw gsm i.s.m. SAR Computerwegwijs
 10 tot 12 uur (doorlopend) Inschrijven hoeft niet,
je start wanneer je kan.
Maandag Hobby-creatief met Marie-Josée
(tot volzet)

15
Meebrengen: eigen handwerk
 9 uur (1 €/les)
 13.30 uur (1 € vrije inloop)
Ateljee Peecee
Praatcafé Dementie: Partnerrelaties en
dementie  11 uur tot 12 uur  1 €/les
Plaats: 't Kaffee van WZC1
 vanaf 19.30 uur
Manicure
i.s.m. H. Grafinstituut
Dinsdag

16
Campus Klinkstraat 3
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

(aanmelden bij het onthaal)
 8.30 uur  5 €
Yoga op de stoel
 10 - 11.30 uur
Film Wegwijs iPad
Locatie: cafetaria i.s.m. Digidak
Woensdag

17
18  9.30 uur  1 € (incl.  9 - 12 uur
koffie, thee of water)  3 €/3 lessen
Fietsen
Start aan De Meerloop
 13.30 uur
mei 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 startuur
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u

Praatavond Oosters koken met
Donderdag "Personen met Warin

18
psychische  9 uur
problemen" 8€
i.s.m. Similes
 20 uur in 't Kaffee van
WZC 1
Vrijdag Handwerken met Ann

19
Meebrengen: eigen handwerk
 13.30 uur

Hobby-creatief met Marie-Josée Computerwegwijs
Meebrengen: eigen handwerk Inschrijven hoeft niet,
Maandag

22
 13.30 uur je start wanneer je kan.
 1 € (incl. koffie, thee of water) (tot volzet)
 9 uur (1 €/les)
Ateljee Peecee
 11 uur tot 12 uur  1 €/les
Manicure
i.s.m. H. Grafinstituut
Dinsdag

23
Campus Klinkstraat 3
(aanmelden bij het onthaal)
 10.20 uur  5 €
Yoga op de stoel
 10 - 11.30 uur
Winkelen in supermarkt Wegwijs iPad
 13.45 uur  0,5 € i.s.m. Digidak
 9 - 12 uur
Woensdag  3 €/3 lessen

24
Open lesdag Weerbaarheid op straat
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

Je kan gratis deelnemen aan deze les.
Plaats: zaal Dojo (Lindestraat)
 9.30 - 11 uur (gratis)
Fietsen
Start aan De Meerloop  13.30 uur
Donderdag O.H. Hemelvaart O.H. Hemelvaart

25
19
Cafetaria open Wij zijn gesloten.
Kantoren gesloten
mei 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 startuur
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u
Vrijdag Handwerken met Ann

26
Meebrengen: eigen handwerk
 13.30 uur

Hobby-creatief met Marie-Josée Computerwegwijs
Meebrengen: eigen handwerk Inschrijven hoeft niet,
 13.30 uur (1 € incl. koffie, thee, je start wanneer je kan.
Maandag (tot volzet)

29
water)
Smulactiviteit: 'Asperges op Vlaamse  9 uur (1 €/les)
wijze' Ateljee Peecee
 16.30 uur  10 €  11 uur - 12 uur  1 €
Zangkoor Jubilaté  14 uur
Plaats: Polyvalente ruimte 1ste verdieping
Zitdag belastingen Yoga op de stoel
Gratis invullen van  10 uur
je brief. Meebrengen:
Dinsdag identiteitskaart.

30
 9 - 12 uur
Workshop: Emotioneel lichaamswerk
Bewegen met je lichaam, adem en stem.
Begeleider: Johan
Polyvalente zaal - 1e verdiep - LDC
 9.30 uur
Afsluiter biljartseizoen Wegwijs iPad
2016-2017 i.s.m. Digidak
Woensdag

31
Huldiging van de  9 - 12 uur
kampioenen. Meer info  3 €/3 lessen
vanaf 4 mei.
Fietsen
Start aan De Meerloop
 13.30 uur
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

Samenwerking met Naaicafé "De floeren
leerlingen LBC/ broek"
Donderdag

1
HIVSET Zie: In de kijker
Wandeling in de Natuur-  9 - 16.30 uur
gaard. Samenkomst in WZC 2.
Brood bakken met Maria en Herman
 13.30 uur
Plaats: Stadsboerderij, Veldekensweg
20 10, 2300 Turnhout  13.30 uur  8 €
Vrijdag Handwerken met Ann Bingo

2
Meebrengen: eigen handwerk  13.30 uur
 13.30 uur  0,5 €/kaart
juni 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 startuur
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u

Zondag Pinksteren Pinksteren

4
Cafetaria open Wij zijn gesloten.

Pinkstermaandag Pinkstermaandag
Maandag

5
Cafetaria open | Kantoren gesloten Wij zijn gesloten.
Ochtendwandeling
Afspraak aan de ingang van het
dienstencentrum  9.30 uur
Dinsdag Yoga op de stoel

6
 10 uur

Winkelen in supermarkt Fietsen
Woensdag

7
 13.45 uur  0,5 € Start aan De Meerloop
Pedicure in LDC  13.30 uur
 21 € te betalen na de Park in de zon
behandeling. (mits inschrijving)  19.30 uur
Bezoek kaart- Kookworkshop: Paella
Donderdag

8
museum  9 uur
 13.45 uur vertrek 8€
 3 € of gratis met
combiticket
Vrijdag Handwerken met Ann Kubbtornooi

9
Meebrengen: eigen handwerk  13.30 uur (gratis)
 13.30 uur

Koken met Christine Computerwegwijs
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

'Het witte goud'. Koken met Inschrijven hoeft niet,
Maandag asperge. Locatie: 't Kaffee van je start wanneer je kan.

12
WZC 1.  9.30 uur  5 € (tot volzet)
Hobby-creatief met Marie-Josée  9 uur (1 €/les)
Meebrengen: eigen handwerk Ateljee Peecee
 13.30 uur  11 uur tot 12 uur  1 €/les
 1 € (incl. koffie, thee of water)
21
Dinsdag Bingo Yoga op de stoel

13
 14 uur  10 uur
 0,5 €/kaart (niet
inschrijven)
juni 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
 startuur Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u

Woensdag Fietsen

14
Start aan De Meerloop
 13.30 uur

Met de trein naar
Oostende
Donderdag

15
Bezoek aan de Mercator met
een gids. Daarna ben je vrij.
 9 uur (station Turnhout)
 21 € (middagmaal, gids en inkom
Mercator. Treinticket niet inbegrepen)
Vrijdag Handwerken met Ann

16
Meebrengen: eigen handwerk
 13.30 uur

Zondag Turnhout speelt het groots

18
i.s.m. Buurtlink
Een dag vol animatie voor jong en oud.
Meer info vanaf 1 juni in het LDC.

Hulp bij uw gsm i.s.m. SAR Computerwegwijs
 10 tot 12 uur (doorlopend) Inschrijven hoeft niet,
Maandag

19
je start wanneer je kan.
Hobby-creatief met Marie-Josée
(tot volzet)
Meebrengen: eigen handwerk
 9 uur (1 €/les)
 13.30 uur (1 € vrije inloop)
Ateljee Peecee
 11 uur - 12 uur  1 €
Dinsdag Deco De Meerloop

20
 9.30 uur
Yoga op de stoel
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

 10 uur
Winkelen in supermarkt Fietsen
 13.45 uur  0,5 € Start aan De Meerloop
Film  13.30 uur
Woensdag

21
Locatie: cafetaria
 9.30 uur  1 € (incl.
22
koffie, thee of water)
Bloemenactie
i.s.m. huisvandeMens
Een bloemetje voor elke bezoeker.
juni 2017
DIENSTENCENTRUM OC DE MEERLOOP - Begijnhof 44
ALBERT VAN DYCK Info & inschrijvingen vanaf 4 mei
Info & inschrijvingen (in de bib van het LDC): dinsdag: 13.30-14.30u - donderdag: 10-11u
 startuur
 inschrijven A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u T. 014 47 47 30 dinsdag vanaf 14u30
verplicht 0478 94 43 21 donderdag 13-14u donderdag vanaf 11u

Donderdag Wafelenbak

22
Twee wafels met
aardbeien en slagroom
 15 uur  5 €

Vrijdag Handwerken met Ann

23
Meebrengen: eigen handwerk
 13.30 uur

Hobby-creatief met Marie-Josée Computerwegwijs
Meebrengen: eigen handwerk Inschrijven hoeft niet,
Maandag

26
 13.30 uur (1 € incl. koffie, thee, je start wanneer je kan.
water) (tot volzet)
Zangkoor Jubilaté  14 uur  9 uur (1 €/les)
Smulactiviteit: Haringbak Ateljee Peecee
 16.30 uur  5 €  11 uur - 12 uur  1 €

Hoe sorteer ik mijn Yoga op de stoel
Dinsdag afval?  10 uur

27
Een medewerker van
IOK geeft informatie.
 10 uur
 1 € (incl. koffie of thee)
Woensdag Fietsen

28
Start aan De Meerloop
 13.30 uur

Donderdag Praatavond "Personen met Kookworkshop

29
psychische problemen" Italiaanse hapjes
i.s.m. Similes  9 uur
Plaats: 't Kaffee van WZC1. 6€
Binkenpost! - editie mei/juni 2017

 20 uur
Vrijdag Handwerken met Ann

30
Meebrengen: eigen handwerk
 13.30 uur

23
advertentie

Zorggroep Orion biedt residentiële en niet-residentiële zorg aan. Het gaat hier zowel over
Woonzorgcentrum De Wending als over assistentiewoningen. Bovendien presenteren we
een uitgebreid aanbod aan activiteiten en diensten in onze dienstencentra, meerbepaald
Dienstencentrum Albert Van Dyck en Ontmoetingscentrum De Meerloop in het Begijnhof.
In ons aanbod streven we ernaar een degelijk antwoord te bieden aan mensen die op zoek
zijn naar een zinvolle tijdsbesteding of de juiste zorg op maat zodat ze zolang mogelijk
actief thuis kunnen blijven wonen.

Meer info? Neem een kijkje op www.zorggroep-orion.be.
ZORGGROEP ORION
Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Tel. +32 14 47 46 05
Cartoon: Gie CAMPO

Redactiemedewerkers Fotografie Verantwoordelijke Uitgever
Katrien Adriaens Jos Peeters Luc Op de Beeck
Fred Geysels André Van de Plas Deken Adamsstraat 62
José Jennes Corrector 2300 Turnhout
Nathalie Jochems José Jennes Drukwerk
Miel Nuyens Abonnementen
Luc Swerts 014 47 47 47
Hoofdredactie abonnementen@ocmwturnhout.be
Binkenpost! is een tweemaan- Adverteren
delijkse uitgave van Zorggroep Communicatiedienst
014 47 47 47
Orion, in samenwerking met de 014 47 47 47
binkenpost@ocmwturnhout.be
SeniorenAdviesRaad en valt gra- binkenpost@ocmwturnhout.be NV
Etikettering
tis in de bus bij 60-plussers in Vormgeving
Sociale werkplaats
Turnhout. Sarah Roothooft ‘t Twijgje