You are on page 1of 3

Peringkat Kriteria

Cemerlang Isi yang menepati tugasan.


9-10 Struktur ayat betul dan gramatis.
Tiada kesalahan tanda baca.
Kosa kata meluas.
Baik Isi yang sesuai dengan tugasan.
7-8 Struktur ayat yang betul dan kurang gramatis.
Sedikit kesalahan tanda baca.
Kosa kata yang sesuai.
Memuaskan Isi yang sesuai dengan tugasan.
5-6 Struktur ayat yang betul dan ayat tidak gramatis.
Banyak kesalahan tanda baca.
Kosa kata terhad.

Kertas 2: Bahagian A (Bina Ayat)

Kertas 2: Bahagian B (Ulasan)


Peringkat Kriteria
Cemerlang i. Idea menepati tugasan.
(13-15m) ii. Ulasan idea sangat jelas, tersusun dan menarik.
iii. Penggunaan ayat yang gramatis berdasarkan bahan
rangsangan/ tugasan.
iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai
dengan bahan rangsangan/ tugasan.
v. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.
Baik i. Idea menepati tugasan.
(9-12m) ii. Ulasan idea sangat jelas, tersusun dan menarik.
iii. Penggunaan ayat yang masih gramatis berdasarkan bahan
rangsangan/ tugasan.
iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang baik serta sesuai
dengan bahan rangsangan/ tugasan.
v. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca.
Memuaskan i. Idea masih menepati tugasan.
(5-8) ii. Ulasan idea ringkas dan mudah.
iii. Penggunaan ayat yang kurang gramatis berdasarkan
bahan rangsangan/ tugasan.
iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana tetapi
masih sesuai dengan bahan rangsangan/ tugasan.
v. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda baca.
Pencapaian i. Idea kurang menepati/ tidak menepati tugasan.
Tahap Minimum ii. Ulasan idea kurang menepati/ tidak menepati tugasan.
(1-4m) iii. Penggunaan ayat yang kurang/ tidak gramatis
berdasarkan bahan rangsangan/ tugasan.
iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad/ tidak sesuai
dengan bahan rangsangan/ tugasan.
v. Tidak menguasai kemahiran penggunaan ejaan dan
tanda baca.

Kertas 2: Bahagian C (Karangan)


Peringkat Markah Kriteria
Cemerlang 20-25 1. Pelbagai ayat gramatis.
2. Kata/ kosa kata meluas.
3. Olahan idea sangat baik.
4. Ejaan/ tanda baca betul.
5. 2-3 kesalahan tanpa menjejaskan ayat.
Baik 14-19 1. Ayat masih gramatis.
2. Kata/ kosa kata sederhana.
3. Olahan idea baik.
4. Beberapa kesalahan ejaan/ tanda baca tanpa
jejaskan ayat.
5. Tidak melebihi 6 kesalahan tanpa jejaskan
ayat.
Memuaskan 10-13 1. Ayat kurang gramatis/ ayat tunggal.
2. Kata/ kosa kata terhad.
3. Olahan ringkas/ idea mudah.
4. Banyak kesalahan ejaan/ tanda baca.
Minimum 1-9 1. Ayat tidak gramatis.
2. Kata/ kosa kata terhad.
3. Olahan idea tidak tepat/ tidak berkaitan.
4. Tidak menguasai ejaan/ tanda baca.
Kertas 1: Bahagian B
PENSKORAN JAWAPAN STRUKTUR (2 markah)
Penskora Kriteria Catatan
n
2 markah i. Jawapan yang tepat dan jelas berdasarkan Bagi item
soalan. Salah/ Betul:
ii. Penggunaan ayat yang gramatis. 1 betul- 0 m
iii. Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas 2 betul-1 m
serta sesuai dengan
PENSKORAN JAWAPAN STRUKTUR (3 MARKAH) soalan. 3 betul-2 m
iv. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.
1 markah
Penskoran i.Kriteria
Jawapan masih tepat berdasarkan soalan.
3 markah ii. i. Penggunaan ayattepat
Jawapan yang yang dan
mudah dan
jelas ringkas/ soalan.
berdasarkan
ii. tidak gramatis.
Penggunaan ayat yang gramatis.
iii. iii. Penggunaan
Penggunaan kata dan
kata kosa
dan kata
kosa terhad
kata yangtetapi
meluas serta sesuai
sesuai dengan
dengan soalan.soalan.
iv. iv. Terdapat banyak kesalahan
Tiada kesalahan penggunaan
tanda baca dan ejaan.ejaan
2 markah i. dan tanda baca dalam ayat.
Jawapan yang tepat berdasarkan soalan.
0 markah i. Jawapan
ii. tidak tepat.ayat yang gramatis.
Penggunaan
iii. Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai
dengan soalan.
iv. Terdapat beberapa kesalahan tanda baca dan ejaan.
1 markah i. Jawapan masih tepat berdasarkan soalan.
ii. Penggunaan ayat yang mudah dan ringkas/ tidak gramatis.
iii. Penggunaan kata dan kosa kata terhad tetapi sesuai dengan
soalan.
iv. Banyak kesalahan tanda baca dan ejaan.
0 markah i. Jawapan tidak tepat