Π αρεμβάσεις

Περιοδική έκδοση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων Θεσσαλονίκης
Μάιος 2017

Eκπαίδευση
Τιμή ενίσχυσης 0,50 €

στην
ΥΠΑΡΧΕΙ
Ω Σ
ΟΜ ΑΙ! ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ!
ΚΙ ΕΙΤ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΙΝ
http://paremvasithess.wordpress.com/
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 Διορισμοί: Από το γαϊτανάκι των
εξαγγελιών στη συζήτηση για το

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
σύστημα πρόσληψης
2 Διευθυντές των σχολείων: αιρετοί
και ανακλητοί από το σύλλογο
Στο τέλος της μοιάζει να οδη- Στην εκπαίδευση ζούμε υπό την φέρνουν ο ιμπεριαλισμός, ο πό- διδασκόντων!
γείται(;) η διαπραγμάτευση για απειλή μίας ακόμα «εκπαιδευτι- λεμος, ο φασισμός και ο ρατσι- 2 Ο πρόεδρος της Β΄ ΕΛΜΕ απειλεί
συναδέλφισσα!
τη δεύτερη αξιολόγηση, καθώς κής μεταρρύθμισης» που ετοι- σμός.
3 Πρώτα εκτελείς, μετά βγαίνεις
κυβέρνηση και ΕΕ-ΔΝΤ προ- μάζει η κυβέρνηση είτε με τη Σε αυτό το σταυροδρόμι αξίζει παραπονούμενος;
μορφή νομοσχεδίου που, κατά
Συγκέντρωση χωράνε με βάση τη συμφωνία
της Μάλτας σε ένα νέο, σκλη- το έθιμο, θα έρθει όταν τα σχο-
να έρθουν ξανά στο προσκήνιο 3 ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
οι εμπειρίες από τους συλλογι- ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
για την ρό πακέτο αντιλαϊκών μέτρων λεία θα είναι κλειστά, είτε με τη κούς αγώνες στην εκπαίδευση. 3 Αιμοδοσία πράξη αλληλεγγύης προς
από το 2018 όταν λήγει το πρό- μορφή αλλεπάλληλων μέτρων. Αν κάποιος μπόρεσε να απονο-
το συνάδελφο και το συνάνθρωπο
Πρωτομαγιά γραμμα του 3ου μνημονίου. Όποιος και αν είναι ο δρόμος, μιμοποιήσει, να βάλει φραγμό,
ή αιμοδοσία ανταποδοτικού
χαρακτήρα;
Ουσιαστικά, ένα 4ο μνημόνιο... σε συνδυασμό με μπόλικη προ-
Καμάρα παγάνδα, καταλήγει στο φτηνό
να προκαλέσει ρωγμή ή και να
ανατρέψει πλευρές της μνημο-
4 Η ζωή ενός αναπληρωτή
εκπαιδευτικού Ενισχυτικής
Συγκεκριμένα, κυβέρνηση- ΕΕ-
ώρα 10.00 π.μ. ΔΝΤ συμφωνήσαν πρωτογενή
εξεταστικοκεντρικό σχολείο, νιακής πολιτικής, αυτός ήταν
Διδασκαλίας
της τυποποιημένης και απο- το μαχόμενο εκπαιδευτικό κί-
4 «Ήσσονος σημασίας» το μάθημα της
πλεονάσματα 3,5% για 6 ολό- Οικιακής Οικονομίας
Η φετινή Πρωτομαγιά έρχεται σπασματικής γνώσης, των ελα-
κληρα χρόνια το 2018-23. Το νημα. Αυτό έδειξαν οι μάχες 4 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ
σε μια περίοδο που η κυβέρνη- στικά εργαζόμενων εκπαιδευ-
γεγονός ότι η περίοδος αυτή που έγιναν ενάντια στην αξιο- ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωράει τικών, του ελιτίστικου λυκείου ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
περιλαμβάνει όλη τη θητεία της λόγηση και τη διαθεσιμότητα.
στο κλείσιμο της περίφημης για λίγους και της υποβαθμι- 5 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
επόμενης βουλής και ότι η ΝΔ Δεν ξεχνάμε ότι κάθε μέτρο
2ης αξιολόγησης με νέα σφα- σμένης τεχνικής εκπαίδευσης ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ
σπεύδει να δηλώσει ότι θα υλο- που γίνεται ανεκτό, δύσκο- ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γιαστικά μέτρα για τους ερ- με κέντρο τη μαθητεία-ελαστι- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ποιήσει τα συμφωνημένα, απλά λα ξηλώνεται και πάει πίσω
γαζόμενους και το ξεπούλημα κή εργασία. Το σχολείο δηλαδή
θυμίζει το είδος της δημοκρα- τις ζωές μας, όπως έγινε με το 5 Ελαστική εργασία γιγαντώνεται…
της δημόσιας περιουσίας με που περιγράφουν ο ΟΟΣΑ και
τίας που φέρνουν τα μνημόνια ωράριο, αυτό που θα ήταν αιχ- 6 Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ δεν είναι
πρώτο αυτή τη φορά το ξεπού- η ΕΕ στις προτάσεις για μια ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
και η επιτροπεία από την Τρό- μή στην «απεργία που δεν έγι-
λημα της ΔΕΗ / ΑΔΜΗΕ. Την αναδιάρθρωση που θα δώσει 6 ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ικα: που σημαίνει φορολογι- νε» τέτοιες μέρες το 2013 με ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
ίδια στιγμή τα σύννεφα του γνώση, ανθρώπινο δυναμικό,
κή επιδρομή και τσεκούρι σε ευθύνη ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ,
πολέμου των ιμπεριαλιστικών αλλά και νέες αγορές για το κε- 7 Θεματική Εβδομάδα: εμπαιγμοί και
μισθούς συντάξεις, δαπάνες αλλά και ΠΑΜΕ. επικίνδυνες στοχεύσεις
ανταγωνισμών πυκνώνουν και φάλαιο, ώστε να αντιμετωπίσει
απειλούν ευρύτερα την ανθρω- για υγεία, παιδεία. Θέλουν να την κρίση. Το εκπαιδευτικό κίνημα μπο- 7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
πότητα. αρπάξουν 1,8 δισ. το 2018 από ρεί να απαντήσει μέσα από ΣΧΟΛΕΙΟ
Μπροστά στο επερχόμενο συ-
τις συντάξεις, δηλαδή όσο το συλλογικές διαδικασίες, μορ- 8 Η ΟΛΜΕ στον αστερισμό του
Η ανεξάρτητη ταξική συγκέ- νέδριο της ΟΛΜΕ, επιχειρείται
1% του ΑΕΠ, με μειώσεις που φές αποφασιστικής πάλης, το κυβερνητικού και κομματικού
ντρωση της Πρωτομαγιάς από τις δυνάμεις του κυβερ- συνδικαλισμού!
κόβουν την προσωπική διαφο- αναγκαίο πλαίσιο διεκδική-
σηματοδοτεί την προσπάθεια νητικού συνδικαλισμού, πα- 8 ΠΑΜΕ… προς τα πού;
ρά και κατά 25% τις συντάξεις σεων όπως του 16ου και 17ου
ανασυγκρότησης του εργατι- λιού και νέου, μια αναδίπλωση 9 Η κρίση του συνδικαλιστικού
πάνω από 700 ευρώ. Θα μειώ- συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Σε αυτό
κού κινήματος με Συντονισμό του εκπαιδευτικού κινήματος. κινήματος…
σουν το αφορολόγητο το 2020 συμβάλλει η πρόταση για το
πρωτοβάθμιων σωματείων, Στοχεύουν στην ακύρωση της 10 Από τον Πύργο της Βαβέλ…έφυγα
με στόχο εισπράξεις ύψους 1% ενιαίο 12χρονο δημόσιο και νύχτα με το ΚΤΕΛ
συνελεύσεων γειτονιών, επι- αντίθεσής μας στην πολιτική
του ΑΕΠ, οδηγώντας ουσια- δωρεάν σχολείο για όλα τα 10 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»:
τροπών αγώνα, συσπειρώσεων κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Με τη
στικά σε 11 μισθούς και νέα παιδιά. Αυτό στηρίζουν οι πο- ΟΥΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΥΤΕ
εργαζόμενης νεολαίας και Φοι- συνεπικουρία του κομματικού ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
μείωση συντάξεων. Το σκηνι- λιτικοί στόχοι απελευθέρωσης
τητικών συλλόγων. συνδικαλισμού που απαξιώνει 11 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΗΝ
κό ολέθρου συμπληρώνουν από χρέος, μνημόνια, ευρώ,
τη δυνατότητα του εκπαιδευτι- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η συγκέντρωση της Πρωτο- οι ιδιωτικοποιήσεις, γιουρούσι ΕΕ, αντίθεσης σε ιμπεριαλι- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
κού κινήματος να σφραγίσει τις
μαγιάς μπορεί και πρέπει να στα κόκκινα δάνεια, γενίκευση σμό, ΝΑΤΟ, φασισμό και ρα- ΜΑΘΗΤΕΙΑ
εξελίξεις και καλεί σε παθητική
αποτελέσει μια μεγάλη ταξική της ελαστικής εργασίας και τα τσισμό. 11 Κι όμως οι πλειστηριασμοί σε
στάση και εξαγωγή συμπερα- αφορούν…
απεργιακή απάντηση του μα- εμπόδια στη συνδικαλιστική σμάτων με το μυαλό στις βου- Αυτός είναι ο δρόμος που όσο 12 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Το σχολείο των
χόμενου κινήματος, κόντρα δράση. λευτικές εκλογές. περπατήθηκε, έδωσε ελπίδες αναγκών και των δικαιωμάτων μας
στην τακτική υποταγής και
Την εικόνα συμπληρώνει η Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα για μια καλύτερη ζωή, εκεί 13 Η ανορθολογική βάση της άκρας
απόλυτης ενσωμάτωσης που Δεξιάς
ξεχασμένη είδηση ότι το φθι- σκηνικό διπλού αδιεξόδου της υπάρχουν οι όροι για μια πολι-
προωθεί ο αστικοποιημένος
νόπωρο έρχεται η 3η αξιολό- κυρίαρχης πολιτικής. Το ένα τική που θα βγάζει το λαό από 13 Θεωρίες συνωμοσίας και
συνδικαλισμός των ΓΣΕΕ-Α- μυστικοποίηση της πολιτικής
γηση… Να μη λησμονηθεί ότι μνημόνιο φέρνει το άλλο και το περιθώριο των εξελίξεων.
ΔΕΔΥ κ.α. για την ανατροπή 15 Μια καθηγήτρια στο Φεστιβάλ
της επίθεσης Κυβέρνησης – ΕΕ αυτές οι συμφωνίες προϋπο- οδηγούν την κοινωνία σε κα- Σε πείσμα όσων μας θέλουν Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
– ΔΝΤ. θέτουν ότι θα εφαρμοστούν ταβύθιση και το σχολείο στις άβουλους και μοιραίους, δια- 16 Κινηματογραφική λέσχη Γ ΕΛΜΕ-Θ
Η εκπαίδευση στο… πανί
τα μέτρα που προβλέπουν τα στοχεύσεις της αγοράς. Πα- τρανώνουμε τη φωνή και την
Η εργατική 1η Μάη να γίνει 16 Μαθαίνοντας τα δικαιώματά μας…
μνημόνια που έχουν ήδη υπο- ράλληλα κανένα εφησυχασμό πεποίθησή μας πως «Κι Όμως
σταθμός συσπείρωσης και τραγουδώντα
γραφεί. δεν επιτρέπουν οι απειλές που Κινείται!»
αγώνα
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Νέα από την εκπαίδευση Μάιος 2017

Διορισμοί: Από το γαϊτανάκι των εξαγγελιών στη πτυχίου, δεν απέκτησε μετα-
πτυχιακό ή διδακτορικό, δεν

συζήτηση για το σύστημα πρόσληψης
συμμετείχε σε διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ κλπ.

• Σπέρνει τον εμφύλιο μετα- τα τελευταία χρόνια, να σπά- • Επιδιώκει δηλαδή, να αποδε-
ξύ αδιόριστων εκπ\κων, την σει τη σχετική «μονιμότητα» χτούμε πως για την ανεργία
ώρα που συρικνώνει δραμα- στην αναπλήρωση. φταίνε οι δεξιότητες των ερ-
τικά ακόμα και τις θέσεις για γαζόμενων που είναι λειψές,
• Απαξιώνει τις σπουδές και
αναπληρωτές. και όχι η πολιτική επιλογή
τα εργασιακά δικαιώματα
της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.
• Εναρμονίζεται πλήρως με τις των πτυχίων, συνδέοντας τα
δεσμεύσεις του 3ου Μνημο- με το πιστοποιητικό διδα- • Θέλουν μια εργασία σκλα-
νίου, για εναλλαγή στην ερ- κτικής- παιδαγωγικής επάρ- βιά, χωρίς δικαιώματα και
γασία των ανέργων. κειας, εισάγει τη λογική του την ανεργία ως πολιορκη-
• Με μοχλό την περίφημη προσοντολογίου, της αξιολό- τικό κλοιό. Αυτή η πολιτική
«αυτονομία της σχολικής γησης και των «άξιων» εκπαι- επιλογή βρίσκει την τέλεια
Της Γιάννας Λαθήρα θιστούν αδύνατο το διορισμό
μονάδας» και την λεγόμε- δευτικών. Ο προηγούμενος κάλυψή της πίσω από την δι-
Οι «μόνιμοι συμβασιούχοι» μονίμων εκπαιδευτικών για το
νη «αποκέντρωση» άμεσα Υπουργός, δήλωνε, αφού οι καστική εξουσία και όσο θα
στο δημόσιο σχολείο συνεχώς 2017-2019», αν και εξαγγέλλει
εγκαινιάζεται ο νέος εργα- Θεσμοί του το ξεκαθάρισαν συνεχίζεται η αντιεκπαιδευ-
αυξάνονται, οι ελαστικές σχέ- νέο 3ετές πρόγραμμα διορισμών
σιακός μεσαίωνας με πιο ότι: για να γίνουν διορισμοί τική πολιτική της κυβέρνη-
σεις εργασίας επεκτείνονται ως από το 2018-2020!
βάρβαρες μορφές ελαστικής στην εκπαίδευση πρέπει να σης, θα συνθλίβονται τόσο
αποτέλεσμα των μηδενικών δι- Ποιες είναι οι στοχεύσεις τους; γίνει αξιολόγηση και απολύ-
απασχόλησης (πεντάμηνα, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή
ορισμών τα τελευταία 6 χρόνια. Εκτός από το προφανές, κερδί- σεις.
κοινωφελής εργασία, voucher εργασία των άνεργων- αδι-
Στόχος: η άρση μονιμότητας ζουν χρόνο και χορταίνουν με
και η κατάργηση κάθε κεκτημέ- κλπ). • Θα χρησιμοποιηθεί ως «ισχυ- όριστων εκπαιδευτικών όσο
ελπίδες το ρημαγμένο εκπαι- ρό χαρτί» για την προώθη- και τα εργασιακά δικαιώματα
νου εργασιακού δικαιώματος. δευτικό σώμα: • Κατακερματίζει τα εργασια-
κά δικαιώματα και τις κατα- ση της αξιολόγησης των μό- των μονίμων. Η αναμονή και
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ • Μετατοπίζει τη συζήτηση νιμων εκπαιδευτικών. οι τεχνητοί διαχωρισμοί τους
ενέπαιξε την εκπαιδευτική κοι- κτήσεις του εκπαιδευτικού
από τους αναγκαίους ΤΩΡΑ κινήματος. Με χτύπημα στην • Νομιμοποιεί την αντιλαϊκή δίνουν πολύτιμο πολιτικό
νότητα με αλλεπάλληλες υπο- χιλιάδες μόνιμους διορι- προϋπηρεσία και αξιολογικά πολιτική των μηδενικών δι- χρόνο, θα το επιτρέψουμε;
σχέσεις για 20.000 διορισμούς σμούς στα κριτήρια αυτών. κριτήρια που κάθε φορά θα ορισμών, ενσωματώνοντας Στα συλλογικά προβλήματα
εκπαιδευτικών. Τώρα ευθαρσώς
• Καλλιεργεί κλίμα αναμονής, αλλάζουν, επιδιώκει να ξε- σαν ατομική αδυναμία στον δε χωρούν ατομικές λύσεις,
ομολογεί πως «οι ισχύοντες δη-
μοσιονομικοί περιορισμοί κα- που αφοπλίζει τη δυσαρέ- μπερδεύει με την άτυπη επε- κάθε αδιόριστο ή αναπληρω- παρά μόνο συλλογικές διεκ-
σκεια των ανθρώπων. τηρίδα που δημιουργήθηκε τή γιατί δεν έχει καλό βαθμό δικήσεις.

Διευθυντές των σχολείων: τους συλλόγους λειτούργη-
σε απαγορευτικά σε πολλούς Ο πρόεδρος της Β΄ ΕΛΜΕ
αιρετοί και ανακλητοί από απειλεί συναδέλφισσα!
συναδέλφους να καταθέσουν
υποψηφιότητες και έτσι παρέ-
μεινε σε διευθυντικές θέσεις το
το σύλλογο διδασκόντων! σύνολο σχεδόν των προηγού-
μενων Διευθυντών.
Συνάδελφος του κλάδου ΠΕ06
της Δ΄ ΈΛΜΕ και μέλος των
στη Γενική Συνέλευση της Δ΄
ΕΛΜΕ, διέκοψε τη διαδικασία
στημα επιλογής που ίσχυε όλα Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Παρεμβάσεων υπερασπιζόμενη της Γ.Σ. και προσπάθησε να
τα προηγούμενα χρόνια, το συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη το ωράριο των καθηγητών, δέ- τρομοκρατήσει τη συνάδελφο
οποίο αναπαρήγαγε την ημετε- δράση μας στη βάση των αιτη- χθηκε την απαράδεκτη επίθεση και οποιονδήποτε άλλον απο-
ροκρατία. Οι πρώτες δηλώσεις μάτων του κλάδου για ουσια- του προέδρου της Β΄ ΕΛΜΕ. καλύπτει τις αντιεπαιδευτικές
του υπουργού παιδείας αναφέ- στικές αρμοδιότητες στο σύλ- Η συνάδελφος πληροφόρησε θέσεις που εκφράζει και στόχο
ρονται στην «προϋπηρεσία, τα λογο διδασκόντων ενάντια στα τη Γ. Σ. της Δ΄ ΕΛΜΕ για τη έχουν τα εργασιακά δικαιώμα-
αντικειμενικά προσόντα και τα «εντέλλεσθε» για την αυτοα- θέση που διατύπωσε ο συγκε- τα.
πτυχία» και αναθέτει στο «Σύλ- ξιολόγηση της προηγούμενης κριμένος εκπρόσωπος της Οι Αγωνιστικές Παρεμβά-
λογο τις αυτοαξιολογήσεις της κυβέρνησης και την επίκληση ΔΑΚΕ στην ημερίδα των κα- σεις Θεσσαλονίκης και άλλες
σχολικής μονάδας»!.. της υποχρεωτικότητας για την θηγητών της Αγγλικής, ότι «οι παρατάξεις καταγγείλαμε ως
εφαρμογή της θεματικής εβδο- καθηγητές πρέπει εθελοντικά ανεπίτρεπτο γεγονός για το
Είναι μύθος ότι ο τελευταίος να εργάζονται για να προε-
τρόπος επιλογής έδινε τη δυ- μάδας και των δημιουργικών ρόλο ενός προέδρου ΕΛΜΕ να
εργασιών από τη σημερινή! τοιμάζουν τους μαθητές τους διατυπώνει απόψεις που καμιά
νατότητα στο σύλλογο να επι- για το Κρατικό Πιστοποιητικό
λέγει ο ίδιος το Διευθυντή του. Προωθούμε τις διεκδικήσεις σχέση δεν έχουν με τις θέσεις
Γλωσσομάθειας». Ο πρόεδρος του κλάδου και να τρομοκρατεί
Απλά, προσέθετε με τη ψήφο μας: της Β΄ ΕΛΜΕ κυριολεκτικά ως
του μόρια έως 33% (τα υπό- συναδέλφους γιατί τόλμησαν
• Η επιλογή των Διευθυντών μαινόμενος ταύρος εισέβαλε να τις αμφισβητήσουν!
λοιπα 67% καθορίζονταν από
των σχολείων να γίνεται απο-
εκπαιδευτικά και διοικητικά
κλειστικά από το σύλλογο δι-
προσόντα και την προϋπηρε- σης των περιφερειακών Διευ- εκπαιδευτικών.
της Πόπης Σαραϊδάρη δασκόντων.
σία) και δεν έφερε καμία ουσι- θυντών.
Μετά την απόφαση του ΣτΕ αστική αλλαγή στη λειτουργία • Οι Διευθυντές να έχουν ρόλο • Απόλυτη παιδαγωγική ελευ-
για τον τρόπο επιλογής διευ- των σχολείων. Η μη εκχώρηση συντονιστή στην υλοποίηση • Κατάργηση όλου του αυταρ- θερία στους εκπαιδευτικούς
θυντών ως αντισυνταγματι- ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των αποφάσεών του συλλό- χικού πλαισίου του καθηκο- και ουσιαστική ετήσια επι-
κού, γιατί η ψηφοφορία ήταν στους συλλόγους διδασκό- γου με τη στήριξη όλων των ντολόγιου που δίνει υπερε- μόρφωσή τους.
μυστική, το Υπουργείο παιδεί- ντων για όλα τα ζητήματα της μελών του και να είναι ανα- ξουσίες στο Διευθυντή. • Απόλυτη παιδαγωγική ελευ-
ας θα «συμμορφωθεί με την σχολικής μονάδας και χωρίς κλητοί. • Κατάργηση όλου του θεσμι- θερία στους εκπαιδευτικούς
απόφαση», επαναφέροντας ένα την αποκλειστική ευθύνη της • Κατάργηση της αυταρχικής κού πλαισίου της αξιολόγη- και ουσιαστική ετήσια επι-
αποδεδειγμένα διαβλητό σύ- επιλογής των διευθυντών από ιεραρχικής δομής της διοίκη- σης σχολικών μονάδων και μόρφωσή τους.

2
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Νέα από την εκπαίδευση Μάιος 2017

Πρώτα εκτελείς, ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
μετά βγαίνεις ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
παραπονούμενος; των ακαθάριστων
αποδοχών, αυξάνε-
νέα μείωση αφορολόγητου και
περικοπή της προσωπικής δια-
συλλογικές διαδικασίες, όπως ται η κράτηση κατά φοράς.
οι πορείες, οι διαδηλώσεις κτλ, 0,5% για την επικου- Μένει να απαντήσουμε στο
όπου δεν εκτίθεται ατομικά και ρική σύνταξη στο νέο ερώτημα: μέχρι πόσο είμαστε
μεμονωμένα ο καθένας από υπερταμείο (πρώ- διατεθειμένοι να μας κόψουν,
μας. Είναι προφανώς πιο δύ- ην Τ.Ε.Α.Δ.Υ., μέχρι προκειμένου να αντιδράσουμε;
σκολο να αποφασίσεις να αντι- τώρα Ε.Τ.Ε.Α.), αύ- Γιατί, πράγματι, λεφτά υπάρ-
σταθείς, όταν αυτό θα σημαίνει ξηση της «εισφοράς χουν! Μόνο για την αποπλη-
να καταγραφεί ονομαστικά. Ας αλληλεγγύης» από ρωμή του χρέους, την τελευ-
δούμε, όμως,  κάποιες πραγμα- Από το 2009 ως σήμερα το 0,7% σε 2,2% για μισθούς από ταία δεκαπενταετία, δόθηκε
τικές περιπτώσεις. Το 2013 επί σύνολο της μισθολογικής δα- 12.000 € έως 20.000 €, δηλαδή μισο τρις, ενώ τα κέρδη του
επιστράτευσης 1300 περίπου πάνης στο Δημόσιο έπεσε από για την διαφορά των 8.000 €. κεφαλαίου αυξάνονται ενώ
εκπαιδευτικοί απήργησαν με τα 24,5 δις ευρώ στα 15,8 δις.. Μεγαλύτερη είναι για μισθούς συνεχίζει να «δανείζεται» από
το φόβο της απόλυσης για την Στην αρχή ήταν τα δώρα και άνω των 20.000 €. Θεσμοθε- το κράτος για να κάνει επεν-
Της Καμπακάκη Ελένης, φιλο- ενέργειά τους αυτή πάνω από τα επιδόματα. Ακολούθησαν τήθηκε σημαντική μείωση του δύσεις.(βλ. fraport)
λόγου στο 2ο ΓΕΛ Ωραιοκά- το κεφάλι τους. Απολύθηκαν; περικοπές στο μισθό μέχρι που αφορολόγητου. Επίσης, συνε-
στρου Όχι. Το 2014 παρά το εντέλ- η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ χίζεται το απαράδεκτο φαινό-
λεσθαι για την εφαρμογή της βρήκε νέους τρόπους υφαρπα- μενο και στο Μισθολόγιο-2016
Για άλλη μια φορά, κληθήκαμε γής: αύξηση εισφορών και μεί- να γίνονται κρατήσεις για την
συλλογικά και ατομικά, ως εκ- αυτοαξιολόγησης της σχολικής
μονάδας, πολλοί συνάδελφοι ωση αφορολόγητου. Συγκεκρι- Ασφάλιση, με βάση όσα παίρ-
παιδευτικοί, να αναρωτηθούμε μένα ,από 1/6/2016 η κράτηση ναμε το ...2011. Τέλος, η συμ-
τελικά, να απαντήσουμε με τη αρνήθηκαν να μπουν σε ομάδες
εργασίας. Απολύθηκαν; Όχι. 6,67% για την κύρια σύνταξη θα φωνία που θα προκύψει από τη
στάση μας ως προς το εργασια- υπολογίζεται επί του συνόλου νέα διαπραγμάτευση, οδηγεί σε
κά μας status. Ποιοι συνάδελφοι απολύθη-

Αιμοδοσία πράξη αλληλεγγύης προς
Η αφορμή δόθηκε με την καν; Οι συνάδελφοί μας της
έγκληση να εφαρμόσουν οι τεχνικής εκπαίδευσης τον Ιού-
λιο του 2013. Είχαν υποπέσει
το συνάδελφο και το συνάνθρωπο ή
σύλλογοι διδασκόντων τις δι-
άσημες, πλέον, «καινοτόμες», σε κάποιο παράπτωμα; Όχι. Εί-
«δημιουργικές εργασίες» στο χαν αξιολογηθεί αρνητικά; Όχι.
Λύκειο και τη «Θεματική Βδο-
μάδα» του Γυμνασίου. Πολλοί
Εκπαιδευτικοί που έκαναν την
εργασία τους σύμφωνα με τις αιμοδοσία ανταποδοτικού χαρακτήρα;
διείδαν τους κινδύνους που εντολές εφαρμόζοντας οδηγίες
και νόμους. Της Πόπης Σαραϊδάρη Τα υποψήφια μέλη Δ.Σ., Ε.Ε. Σήμερα, παρά την αρχική
εγκυμονούσε η υλοποίηση αυ- «ελέγχει η Εφορευτική επιτρο- ομόφωνη αντίδραση όλων
τών των καινοτομιών και θέ- Το ανησυχητικό είναι ότι, τελι- Τα ενημερωτικά αιμοδοσίας
που φτάνουν στα σχολεία και πή και επιβεβαιώνει την ημερο- των παρατάξεων σ’ αυτές τις
λησαν να αρνηθούν. Μετά τους κά, οι συνάδελφοι στην πλειο- μηνία της τελευταίας αιμοδοσί- μεθοδεύσεις, μέλη της ΔΑΚΕ
συνεχόμενους εκβιασμούς και ψηφία τους πειθάρχησαν, παρά ιδιαίτερα από τις ανακοινώσεις
ας». Άρθρο 21ο: «Ο Πρόεδρος συμμετέχουν μαζί με μέλη
την αδράνεια της ΟΛΜΕ, βρέ- τη συνδικαλιστική κάλυψη που του συλλόγου αιμοδοτών «Μά-
και ο Γενικός Γραμματέας αντα- της ΠΑΣΚ στη Διοίκηση του
θηκαν αντιμέτωποι με το εξής: παρείχε η ΟΛΜΕ. Και είναι θημα ζωής» αποκαλύπτουν ότι
ποκρίνονται στο αίτημα μέλους Συλλόγου αιμοδοτών, ενώ το
“ Πώς θα αρνηθώ, όντας δημό- ανησυχητικό, διότι, πιθανόν, οι ΕΛΜΕ δε θα κάνουν πλέον
του Συλλόγου για αποστολή ΠΑΜΕ συναινεί και τους νομι-
σιος υπάλληλος; Κι αν υποστώ είμαστε εμποτισμένοι σε πολύ τις αιμοδοσίες, ενώ αλλάζει και
φιαλών αίματος ελέγχοντας το μοποιεί. Η επιλογή του ΠΑΜΕ
κυρώσεις;”. Λογικές και αναμε- μεγάλο βαθμό από την κυρίαρ- ο χαρακτήρας της αιμοδοσίας.
απόθεμα του συγκεκριμένου αποτελεί συναλλαγή με ΔΑΚΕ
νόμενες σκέψεις. χη στο καπιταλιστικό σύστημα Τα άρθρα του καταστατικού και ΠΑΣΚ μετά τη συνεργασία
λογική της ατομικής επιβίωσης μέλους». Άρθρο 22ο: «Πόροι
Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου τους στην Α ΕΛΜΕ στην επίθε-
και σωτηρίας μέσω της πειθήνι- του Συλλόγου είναι οι συνδρο-
πράγματι. Ωστόσο, όχι με την αποδεικνύουν ότι η Τράπεζα ση κατά του προέδρου της Ε΄
ας συμμόρφωσης με τις άνωθεν μές» (5 Ευρώ), οι δωρεές και οι
έννοια του γραφιά. Είμαστε, Αίματος των ΕΛΜΕ που ανήκε ΕΛΜΕ και των Παρεμβάσεων
εντολές. Αυτή η κυρίαρχη λογι- επιχορηγήσεις και από ιδιώτες.
πρωτίστως, παιδαγωγοί και ορ- σε όλους τους καθηγητές και που ενορχήστρωσε η πρόεδρος
γανικοί διανοούμενοι. Είναι ο κή φυσικά είναι πιο ενισχυμένη Κανένας νόμος δεν απαιτούσε
εξέφραζε το πνεύμα αλληλεγ- της Α΄ ΕΛΜΕ πέρσι τον Ιούνη.
ρόλος μας απλών εκτελεστών τώρα χάρη στο νεοφιλελεύθε- την ίδρυση Συλλόγου Αιμοδο-
γύης προς το συνάδελφο και το Από τα 4 μέλη του ΔΣ του Συλ-
εντολών σαν στρατιώτες; Δε δι- ρο λόγο και την μνημονιακή τών Καθηγητών, όπως παρα-
συνάνθρωπο, μεταβλήθηκε σε λόγου που εκλέγονται ο Πρόε-
δάσκουμε εμείς τον έλεγχο, την πολιτική που υιοθέτησε και η
μια διαδικασία ανταποδοτικού πλανητικά ενημέρωνε ο υπεύ- δρος και ο Γενικός Γραμματέας
κριτική και την αμφισβήτηση, κυβερνώσα «αριστερά»για το
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα : θυνος της αιμοδοσίας. Στον του Συλλόγου είναι μέλη του
ειδικά όσων θέτουν σε κίνδυνο ξεπέρασμα της κρίσης του κε-
Άρθρο 4ο: «Η εγγραφή γίνεται Εθνικό Οργανισμό Αιμοδοτών ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ. Οι Παρεμ-
την εκπαίδευση; ! Αλίμονο, αν φαλαίου. Στο δικό μας survivor
μετά από Ιατρική εξέταση», «το (ιδρύθηκε το 2014) αρκούσε να βάσεις δεχόμαστε και σήμερα
δεχόμασταν αβασάνιστα ό,τι μέσα στην μνημονιακή παιδεία
τακτικό μέλος υποχρεωτικά δί- καταγραφούμε ως ΕΛΜΕ Θεσ- επίθεση από ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ
αποφασιζόταν ερήμην μας για των περικοπών έχουμε πειστεί
νει αίμα τουλάχιστον μία φορά σαλονίκης και να δηλώσου- και ΠΑΜΕ γιατί δεν αποδεχό-
εμάς. ότι θα κερδίσουμε ασυλία και
το χρόνο. Αν δε δώσει, το ΔΣ με τον υπεύθυνο αιμοδοσίας. μαστε τις άθλιες μεθοδεύσεις
θα παραμείνουμε “στο παιχνί-
«Μα είναι νόμος!» Και τα μνη- έχει το δικαίωμα να τον διαγρά- Αυτό έκαναν όλες οι ΕΛΜΕ πα- τους.
δι”, αν υποταχθούμε. Ακόμη, κι
μόνια νόμος του κράτους εί- όταν αυτή η υποταγή στρώνει ψει». Άρθρο 5ο: «όσοι δεν μπο- νελλαδικά και η ΟΛΜΕ. Καμία Ως Παρεμβάσεις έχουμε διατυ-
ναι. Οφείλουμε, δηλαδή, να τα το δρόμο για τον επόμενο οδο- ρούν να δώσουν αίμα για να ΕΛΜΕ δεν έδωσε την έγκρισή πώσει έγκαιρα σε όλα τα Δ.Σ.
αποδεχτούμε αδιαμαρτύρητα; στρωτήρα μέτρων, όπως έχουν είναι μέλη πρέπει να πιστοποι- της για να προχωρήσει η ίδρυ- των ΕΛΜΕ την αντίθεσή μας
Άλλο αυτό, θα απαντήσει κά- δείξει τα τελευταία χρόνια. είται από γιατρό». Άρθρο 11ο: ση Συλλόγου αιμοδοτών. σε αυτή την εξέλιξη.
ποιος. Όντως, υπάρχει διαφο- Μόνη λύση η ενδυνάμωση των
ρά, καθώς η αντίσταση στα τάλειψη της λογικής της ανά- νήμα των αγώνων για την εκ- Αναζητάμε Αντιγόνες σε έναν
σωματείων μας με την ενεργή
μνημόνια γίνεται μέσα από θεσης, για να ξαναπιάσουμε το παίδευση που οραματιζόμαστε. κόσμο γεμάτο Κρέοντες.
συμμετοχή μας και την εγκα-

3
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Η ζωή ενός αναπληρωτή – Ξένες γλώσσες – Οικιακή οικονομία Μάιος 2017

Η ζωή ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού επιλέξεις μια απομακρυσμένη
περιοχή, το πιθανότερο είναι
η ασφάλεια στον δρόμο; (η κα-
τάσταση των επαρχιακών δρό-

Ενισχυτικής Διδασκαλίας
να μείνεις πάλι άνεργος, χωρίς μων δεν είναι και η καλύτερη).
εισόδημα και χωρίς τα πολυ-
Οι ώρες που απουσιάζεις από
πόθητα μόρια - που θα οδηγή-
το σπίτι, στη δική μου περίπτω-
όνειρο, καθώς έχουν παγώσει σουν(;) σε μόνιμο διορισμό.
ση 12 με 6, (11 με 7, αν δεν έχεις
για χρόνια, το ΑΣΕΠ δεν ήταν Επιστρέφοντας στο τηλεφώ- αυτοκίνητο), είναι ακριβώς οι
αυτό που ήλπιζαν οι εμπνευ- νημα, την αρχική χαρά διαδέ- ώρες που περιμένει το παιδί
στές του και, σε καμιά περίπτω- χονται οι πρώτες επιφυλάξεις. σου να το βοηθήσεις με τα μα-
ση, δεν αποδείχτηκε δικαιότερο Πού είναι αυτά τα χωριά που θήματά του. Αναγκαστικά πα-
από την επετηρίδα. Έτσι, μετά μου είπε; Ανοίγεις χάρτες, παίρ- ραιτείσαι κι απ’ αυτόν το ρόλο
από χρόνια αναμονής ή περι- νεις τηλέφωνα, ρωτάς δεξιά-α-
ή τον μεταθέτεις στα Σαββατο-
πλάνησης σε φροντιστήρια ή ριστερά, μετράς χιλιομετρικές
κύριακα.
ιδιωτικά σχολεία, ή ακόμη και αποστάσεις.
απασχόλησης σε εργασίες με Στο τέλος, αναρωτιέσαι αν μετά
Στην καλύτερη περίπτωση, τα
διαφορετικό αντικείμενο, μια από τόσες θυσίες και περιπλα-
σχολεία που τοποθετήθηκες
μέρα χτυπά το τηλέφωνο και νήσεις στην Ελληνική επαρχία,
μπορεί να είναι από 50 ως και
σου ανακοινώνουν ότι είσαι η 100 χιλιόμετρα από το σπίτι θα έχεις τουλάχιστον μια θέση
επόμενη του πίνακα και προ- σου (εντός της περιφέρειας που και την επόμενη σχολική χρο-
σλαμβάνεσαι. κατοικείς) και, βέβαια, σε ένα νιά. Θα ανέβεις κάποιες θέσεις
Παρενθετικά, για την αναρρί- σχολείο την ημέρα. Γιατί, αν στον πίνακα ή κάποιοι συνά-
χηση σ΄ αυτόν τον περιβόητο πρέπει να πας σε δύο σχολεία δελφοι αποφάσισαν να κάνουν
Της Άννας Ηλιάδου Αναπόφευκτα, όμως, κάποια πίνακα, κάποιοι «αποφασίζουν» την ίδια μέρα, θα προλαβαίνεις; ακόμη μεγαλύτερες θυσίες;
στιγμή αναρωτιέται αν άξιζε να φύγουν από το σπίτι τους και Έχεις αυτοκίνητο ή πρέπει να Το μόνο που σου μένει τελικά,
Όταν κάποιος αποφασίζει να
τον κόπο η όλη του προσπά- να απομακρυνθούν από την οι- ψάξεις για τα δρομολόγια των είναι η πίστη σου σε αυτό που
γίνει εκπαιδευτικός και να αφι-
θεια. κογένειά τους, με κάθε κόστος. λεωφορείων; αφιερώθηκες να κάνεις και
ερωθεί στη διδασκαλία, αγνο-
εί τις επερχόμενες δυσκολίες. Οι διορισμοί είναι ένα μακρινό Στην πραγματικότητα, είναι Αν έχεις αυτοκίνητο, πόσα θα αγαπάς, τη διδασκαλία και, κυ-
εξαναγκασμός, καθώς, αν δεν είναι τα έξοδα για καύσιμα; Και ρίως, τους μαθητές σου.

«Ήσσονος σημασίας» Έτσι, το Υπουργείο δεν παρατύ-
πησε μόνο δίνοντας ως β΄ ανά-
πηγαίνουν και σε δυο σχολεία
την ίδια μέρα με αρκετή χιλιο-

το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας
θεση το μάθημα σε διάφορους μετρική απόσταση μεταξύ τους.
κλάδους χωρίς ανάλογη κατάρ- Αντιλαμβάνεται, βέβαια, ο κα-
τιση και εξειδίκευση, το υπο- θένας μας τι επιβάρυνση προ-
Της Χριστιάνας Τσιάκαλου δόν προσλήψεις, τη μαγική εξα- κονομική συμπεριφορά –σε μια βάθμισε ακόμα περισσότερο κύπτει για τον εκπαιδευτικό
Εκπαιδευτικός ΠΕ15- φάνιση των κενών και τη μείω- περίοδο βαθιάς οικονομικής με τις αλλαγές στα ωρολόγια σωματικά, ψυχολογικά και οι-
Οικιακής Οικονομίας ση των διδακτικών ωρών του κρίσης που βιώνουμε ως χώρα- προγράμματα. Καταργώντας κονομικά, αλλά και τι κίνδυνο
μαθήματος, γιατί θεωρείται από (π.χ. οικογενειακός προϋπολο- το από τη Β΄ γυμνασίου, μείω- διατρέχει όντας όλη μέρα στο
Ο κλάδος της Οικιακής Οικο- κάποιους, κυρίως του Υπουρ- γισμός), για την οικογένεια και σε το 1/3 των διδακτικών ωρών δρόμο.
νομίας βίωσε φέτος, όπως και γείου, ως «ήσσονος σημασίας». τα κοινωνικά προβλήματα (π.χ. ενός κλάδου.
πολλοί άλλοι, την αδικία της Η κατάσταση αυτή, λοιπόν, δεν
«Ήσσονος σημασίας», λοιπόν, θεσμός της οικογένειας) και Ως συνέπεια αυτών, οι περισσό- μπορεί να συνεχιστεί. Οι εκπαι-
μνημονιακής εκπαιδευτικής πολλά ακόμα. Αντικείμενα, χα-
πολιτικής που στοχεύει στην οι παρεχόμενες από την Οικια- τεροι εκπαιδευτικοί του κλάδου δευτικοί της Οικιακής Οικονο-
κή Οικονομία γνώσεις; Γνώσεις ρακτηριζόμενα ως σημαντικής γυρνούν όλο το νομό της κάθε μίας καθώς και όλων των κλά-
ισοπέδωση του ελληνικού σχο- προτεραιότητας, σε συζήτηση
λείου, των εκπαιδευτικών και για τη διατροφή (π.χ. αποτροπή περιοχής προκειμένου να κα- δων πρέπει να σταματήσουν
ανορεξίας ή παχυσαρκίας), για στην Επιτροπή Μορφωτικών λύψουν το ωράριό τους. Στην να είναι τα εξιλαστήρια θύματα
των επαγγελματικών μας δικαι- Υποθέσεων τον περασμένο
ωμάτων. το περιβάλλον (π.χ. διαχείριση καλύτερη των περιπτώσεων, δι- και η εύκολη λύση στην περι-
φυσικών πόρων), για την αγω- Μάιο- άρα, ΜΕΙΖΟΝΟΣ σημα- ατίθενται σε δύο μόνο σχολεία. κοπή δαπανών. Στο βωμό της
Αδικίες σχετιζόμενες με τις γή υγείας (π.χ. κανόνες υγιει- σίας, κατέληξαν πλήρως απαξι- Κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν λιτότητας θυσιάστηκαν ήδη
αναθέσεις, τις ανύπαρκτες σχε- νής), για την καταναλωτική/οι- ωμένα. ακόμα και σε πέντε! Ίσως να πάρα πολλά…

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ρίζονται πανεπιστημιακοί και
ιθύνοντες του ΙΕΠ, ουδέποτε
λίας της αγγλικής γλώσσας
στην Α’ Γυμνασίου και της

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
στηρίχθηκε ουσιαστικά από το ξένης γλώσσας (Αγγλικά,
Υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα Γαλλικά ή Γερμανικά) στην Α’
τα μέτρα που πάρθηκαν, κυρίως Λυκείου.
Της Άννας Παπαευσταθίου τα τελευταία χρόνια των μνη- • Απόφαση του υπουργού Παι-
Η φετινή σχολική χρονιά ξε- μονίων και της λιτότητας, υπο- δείας Ν. Φίλη για τη «Διδα-
κίνησε για τους ξενόγλωσσους βάθμισαν ακόμη περισσότερο σκαλία Αγγλικής γλώσσας
εκπαιδευτικούς του δημόσιου την ξενόγλωσση εκπαίδευση κατά επίπεδα γνώσεων στο
σχολείου με αλλαγές στον τρό- που παρέχει το δημόσιο σχο- Γυμνάσιο» στερεί από τα
πο αξιολόγησης των μαθητών λείο. Αναφέρονται ενδεικτικά σχολεία με μονό αριθμό τμη-
του Γυμνασίου, οι οποίες, σύμ- τα παρακάτω μέτρα: μάτων τη δυνατότητα να χω-
φωνα με τους εμπνευστές τους, • Απόφαση της Α. Διαμαντο- ρίσουν όλους τους μαθητές
συνδέουν την ξενόγλωσση πούλου που προϋποθέτει την τους σε επίπεδα ανάλογα με
εκπαίδευση με την απόκτηση ύπαρξη εκπαιδευτικού με ορ- τη γλωσσομάθειά τους.
του Κρατικού Πιστοποιητικού γανική θέση για τη διδασκα- • Απόφαση του ίδιου υπουρ-
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Η σύν- λία της δεύτερης ξένης γλώσ- γού που μειώνει τις ώρες
δεση αυτή αποτελεί πάγιο αίτη- σας στο Γυμνάσιο. διδασκαλίας της αγγλικής
μα του κλάδου εδώ και χρόνια • Αιφνιδιαστική μείωση κατά γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
και σε αντίθεση με όσα ισχυ- μία ώρα των ωρών διδασκα- Εκπαίδευση (από 2 σε 1 στις
Συνέχεια στη σελίδα 14

4
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Νέα μέτρα Μάιος 2017

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ Federation ελέγχει 37 Ακαδη-
μίες στην Αγγλία στην πρω-

ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
τοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Ανήκει στο λόρδο
(sic) Χάρις, που είναι έμπορος
σου της εμπορευματοποίη- σανατολίζοντας ταυτόχρονα λιανικών πωλήσεων μοκετών
σης των δημόσιων υποδομών το μορφωτικό περιεχόμενο της και ιδιοκτήτης της εταιρείας
τους. εκπαίδευσης στις ανάγκες του Carpetright! Επίσης, συγκεκρι-
• Διευθυντής-μάνατζερ του καπιταλιστικού καταμερισμού μένοι επιχειρηματικοί φορείς
οποίου οι αποφάσεις έχουν της εργασίας.
δραστηριοποιούνται στο χώρο
ένα μόνο στόχο: να διασφα-
λίσει την επιβίωση του σχο-
Το παράδειγ- της εκπαίδευσης με ποικίλες
και εναλλασσόμενες μορφές,
λείου. μα της Αγγλίας ως διευθυντές σχολείων, σύμ-
• Ριζική αλλαγή στις εργασια- (academies) βουλοι εκπαιδευτικών αρχών
κές σχέσεις των εκπαιδευτι- και κυβερνήσεων, αξιολογητές
κών, καθώς μια σειρά ζητήμα- Μετά την εφαρμογή του παρα- και παραγωγοί εκπαιδευτικού
τα, όπως τρόπος πρόσληψης, πάνω μοντέλου (από το 1998), υλικού.
μισθός, πειθαρχικός έλεγχος, χιλιάδες σχολεία οδηγήθηκαν Με άλλα λόγια αυτά που δια-
καθορίζονται σε επίπεδο σε κλείσιμο, ενώ άλλα μετα- κηρύττει η κυβέρνηση:
σχολικής μονάδας ή δήμου τράπηκαν σε Ακαδημίες. Αυ-
και περιφέρειας, τές είναι σχολεία ανεξάρτητα «Η εκπαίδευση κρατήθηκε από
…Η έννοια της αυτονομίας της για την εγγραφή μαθητών
σχολικής μονάδας αποτελεί και την άνοδο των μαθητι- και αυτόνομα από τις τοπικές όλες τις κυβερνήσεις σε κατά-
• Διακριτό παιδαγωγικό προ- σταση χρόνιας  ανηλικιότητας
βασική αρχή της εκπαιδευτικής κών επιδόσεων, προκειμένου εκπαιδευτικές αρχές, έχουν τη
φίλ, έτσι ώστε να διασφαλί-
μεταρρύθμισης. να διατηρήσουν τη δημόσια δυνατότητα να τροποποιούν και εξάρτησης τόσο ως προς
ζεται η διαφοροποίηση και η
χρηματοδότησή τους. μερικώς το αναλυτικό τους τους οικονομικούς πόρους όσο
(πόρισμα εθνικού διαλόγου) καταναλωτική επιλογή των
πρόγραμμα και έχουν πλήρη και ως προς την καθοδήγηση
Σύμφωνα με το 3ο μνημόνιο, • Γονική επιλογή σχολείου συ- γονέων.
ελευθερία στον τρόπο πρόσλη- από ένα συγκεντρωτικό μηχανι-
η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να νοδευόμενη με ανταγωνιστι- Έτσι, ήδη σε πολλές χώρες, η ψης και διαχείρισης του εκπαι- σμό… η κεντρική μας στόχευση
υλοποιήσει την εκπαιδευτική κή χρηματοδότηση αυτονομία των σχολείων σε δευτικού τους προσωπικού. είναι η ενδυνάμωση και ενηλικί-
μεταρρύθμιση, με βάση τις εκ- • Η διοίκηση και η χρηματο- συνδυασμό με την αξιολόγηση, Χρηματοδοτούνται απευθείας ωση της εκπαίδευσης σε όλα τα
θέσεις του ΟΟΣΑ. Τόσο αυτός δότηση της εκπαίδευσης ανέδειξε την προσπάθεια των από το κράτος και διοικού- πεδία και σε όλους τους συμμε-
και η Κομισιόν, καθώς και η αποκεντρώνονται σε τοπικό κρατών να μειώσουν το κόστος νται από κάποιον εξωτερικό τέχοντες. Αυτονομία, ανάληψη
Παγκόσμια Τράπεζα συνδέουν επίπεδο, είτε στις περιφέρει- της εκπαίδευσης, μετατρέπο- σπόνσορα που είναι συνήθως της ευθύνης και λογοδοσία θα
άμεσα τη σχολική αυτονομία ες και στους δήμους ή μα- ντας το πεδίο της εκπαίδευσης μια ιδιωτική εταιρεία, μια μη πρέπει να συγκροτούν το πνεύ-
με την επιβολή των αρχών του κριά από την τοπική αυτοδι- σε χώρο κερδοφορίας και επι- κυβερνητική οργάνωση, η εκ- μα ενηλικίωσης και ενδυνάμω-
Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ οίκηση, απευθείας στα ίδια χειρηματικής εκμετάλλευσης, κλησία ή κάποιο πανεπιστήμιο σης που θα διαπερνά τις μεταρ-
στο πεδίο του δημόσιου σχο- τα σχολεία και στα σχολικά να τροποποιήσουν τους ιδεο- έπειτα από μια χρηματοδοτική ρυθμίσεις από το σχολείο ως το
λείου και του κοινωνικού κρά- συμβούλια που διοικούν τις λογικούς προσανατολισμούς συμφωνία μεταξύ κράτους και
τους ευρύτερα. Τι προβλέπει, σχολικές μονάδες (school πανεπιστήμιο από τα προγράμ-
των σχολείων με βάση τις αρ- ιδιώτη (funding agreement)
λοιπόν, αυτό; governing bodies). Παράλλη- ματα σπουδών έως τη διακυβέρ-
χές της επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει τους όρους
λα, τα σχολεία καλούνται να νηση της εκπαίδευσης». (Εθνι-
• Κατάτμηση των σχολικών και να εκμηδενίσουν την ισχύ της εκχώρησης του σχολείου.
προσελκύσουν ιδιωτική χρη- κός και Κοινωνικός Διάλογος
συστημάτων σε επιμέρους των εκπαιδευτικών και ως προς Σήμερα, το 50% των συνολικών
ματοδότηση μέσω χορηγιών το περιεχόμενο της διδασκαλί- δημόσιων δαπανών εκχωρείται για Παιδεία, 27-5-2016: 44)
επιχειρησιακές μονάδες, που
ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή να ενισχύσουν τον ατομικό ας, αλλά και ως προς τα εργα- σε εταιρείες του ιδιωτικού το- Από τα «τετράδια μαρξισμού»,
τους προϋπολογισμό διαμέ- σιακά τους δικαιώματα, προ- μέα. Για παράδειγμα, η Harris τ.2

Η Ελαστική εργασία γιγαντώνεται… Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους
τομείς (τόσο σε εποχή ανά-
πτυξης, όσο και κρίσης) αν και
Του Παναγιώτη Ξοπλίδη, αδιό- δημόσιο αρνείται να εγγρά- καπιταλισμού είναι η ευελιξία βάση της προσωρινότητας», με πειραματόζωα εφαρμογής των
ριστου εκπαιδευτικού, εργαζό- ψει τους ελαστικά εργαζόμε- και η αίσθηση της αναλωσι- διακριτικό του τη μη σταθερή νέων εργασιακών σχέσεων,
μενο στο εμπόριο. νους στα σωματεία. μότητας. Οι εργαζόμενοι στο δουλειά σχεδόν για όλους. έχουν δημιουργήσει μια ιδιό-
Το εμπόριο, όπως και ο επισι- • Διασπούν την τάξη σε μόνι- εμπόριο συχνά καλούνται να Αυτό το καθεστώς πείθει πολ- τυπη συλλογικοποίηση- μια εν
τισμός, αποτελούν, ίσως, τους μους και μη, με σύμβαση και πετύχουν ατομικούς ή ομαδι- λούς εργαζομένους ότι «δεν σπέρματι οργάνωση. Δημιουρ-
χειρότερους εργασιακούς κλά- μη κ.ο.κ. κούς στόχους και αυτό κατα- υπάρχει εναλλακτική», ότι τα γούνται συλλογικότητες συ-
δους του 21ου αιώνα. Έχουν λήγει σε κυνήγι κεφαλών που σωματεία είναι κάτι κακό, ενώ σπείρωσης που παλεύουν από
• Ισχυροποιείται η εργοδο- οδηγεί σε απολύσεις, αλλαγή
γίνει συνώνυμα της μαύρης σία, μέσα από νομοθετικές κυριαρχεί μια βαθιά πολιτική το να μην απολυθεί κάποιος ερ-
εργασίας, της ελαστικότητας θέσης ή καταστήματος και ποι- αγανάκτηση. Οι χαμηλόμισθοι γαζόμενος ως το να αναδείξουν
ρυθμίσεις που καταργούν τις νές. Οι εργαζόμενοι αλλάζουν
και της επισφάλειας. Σε αυτούς συλλογικές συμβάσεις και και επισφαλείς εργαζόμενοι αι- τη διασύνδεση των κάθε φορά
τους κλάδους, οι μέσοι μισθοί θέσεις και μαγαζιά ανάλογα με σθάνονται προδομένοι συνο- κυβερνητικών επιλογών με τα
νομιμοποιούν την ελαστική τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε
για τους εργαζομένους κυμαί- εργασία. λικά από το πολιτικοοικονομι- συμφέροντα των εργοδοτών
νονται τουλάχιστον 30% κάτω φορά, όλοι εκπαιδεύονται για κό σύστημα. Οι περισσότεροι και του κεφαλαίου γενικά.
από εκείνους στον υπόλοιπο Ανάπτυξη» και αναλωσιμότη- όλες τις θέσεις, ώστε να καλύ- προτιμούν ατομικούς δρόμους
τα πτονται κάθε φορά οι ανάγκες Το τελευταίο έχει το κράτος να
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. διαφυγής, καθώς βρίσκονται το εκπροσωπεί. Οι εργαζόμενοι
Την ίδια στιγμή: Ο τομέας των υπηρεσιών συ- της επιχείρησης. Αυτές οι πολυ- υπό την επίδραση αντικειμενι-
σχιδείς αλλαγές στην οργάνω- δεν έχουν τίποτε άλλο παρά
• Μόνο το 5% των εργαζομέ- νολικά είναι ο μόνος που κών πιέσεων οι οποίες κλονί- τον οργανωμένο συλλογικό
“αναπτύσσεται” ακόμα και σε ση της εργασίας που εφαρμό- ζουν την εργασιακή ταυτότητα
νων στο εμπόριο είναι σήμε- στηκαν αρχικά πάνω στο σώμα αγώνα.
ρα οργανωμένοι σε συνδικά- εποχές κρίσης. Η καθημερινή και το αίσθημα συλλογικοποί-
εμπειρία εκείνων που βρίσκο- των εμποροϋπαλλήλων συμπυ- ησης και αντίστασης.
τα. κνώνονται σε ένα νέο καθε-
νται αντιμέτωποι με το πιο στυ- Νέες μορφές οργάνωσης των
• Η γραφειοκρατία των συνδι- γνό πρόσωπο του σύγχρονου στώς που θα μπορούσε να χα-
κάτων και σε ιδιωτικό και σε ρακτηριστεί ως «έλεγχος στην εργαζομένων

5
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Τεχνική Εκπαίδευση Μάιος 2017

Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ δεν είναι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ τες. Οι μαθητές παρακολου-
θούσαν στην Β ΄ τάξη 4 μέρες
θεωρητικά και εργαστηριακά
τους χωρίς εργασία; τευόμενος συνεχίζει την εκ- μαθήματα της ειδικότητάς τους
Η Μαθητεία του Υπουργείου παίδευσή του σε πραγματικό στο σχολείο και 1 ημέρα επισκέ-
Παιδείας βασίζεται στο δυικό χώρο εργασίας, συνήθως σε πτονταν τον αντίστοιχο χώρο
σύστημα εκπαίδευσης της Μα- αντικείμενο συναφές με αυτό εργασίας ,ενώ στη Γ΄ τάξη ήταν
θητείας του ΟΑΕΔ, με τη δια- των σπουδών του και τους 3 μέρες στο σχολείο και 2 στην
φορά ότι την ευθύνη υλοποί- προσωπικούς στόχους του. Εί- επιχείρηση, όπου εφάρμοζαν
ησης την αναθέτει στα ΕΠΑΛ. ναι ένας τρόπος σύνδεσης της τις αποκτηθείσες θεωρητικές
Οι μαθητές – απόφοιτοι των θεωρίας με την πράξη. και εργαστηριακές γνώσεις και
ΕΠΑΛ θα πρέπει να είναι ηλι- Τα προγράμματα Πρακτικής δεξιότητες στην πράξη υπό την
κίας 18-24 ετών και άνεργοι. Άσκησης στην Ελλάδα εφαρ- εποπτεία και καθοδήγηση του
Θα εκπαιδεύονται θεωρητικά μόζονται κυρίως στους φοιτη- εκπαιδευτικού τους, που τους
και εργαστηριακά στην τάξη 1 τές των ΤΕΙ και των Πανεπι- συνόδευε.
φορά την εβδομάδα (7 ώρες!), στημίων, ορίζονται από αυτούς Το παραπάνω πρόγραμμα
θα εργάζονται σε επιχειρήσεις 4 τους φορείς και διαρκούν από πρακτικής άσκησης θα μπο-
Της Παναγιώτας Τσούγκα δεν μπορούν να τελειώσουν ημέρες την βδομάδα (28 ώρες!) 1 μήνα έως 6 μήνες. Το ύψος
το Λύκειο, αναγκάζονται να ρούσε να υιοθετηθεί από το
Η Μαθητεία στην Ελλάδα και θα πιστοποιούνται από τον της αποζημίωσης των φοιτη- Υπουργείο Παιδείας για το 4ο
εφαρμόζεται από τον ΟΑΕΔ. δουλεύουν το πρωί, για να βο- ΕΟΠΠΕΠ! τών ορίζεται στο ποσοστό 75-
ηθούν την οικογένειά τους, και Μεταλυκειακό έτος. Είναι το
Κάθε χρόνο 9.000 με 10.000 Η Μαθητεία του Υπουργείου 80% επί του ημερομίσθιου ανει- μοναδικό σύστημα που ο από-
μαθητές 16 - 23 ετών, εκπαι- μετά το απόγευμα κουρασμένοι δίκευτου εργάτη! Πρόκειται
προσπαθούν να παρακολουθή- Παιδείας αποσκοπεί στην εκ- φοιτος μπορεί να γνωρίσει το
δεύονται θεωρητικά και εργα- μετάλλευση και την εξοικείω- και εδώ για εκμετάλλευση των χώρο της μελλοντικής του ερ-
στηριακά στην τάξη το απόγευ- σουν τα εργαστηριακά – θεωρη- φοιτητών και κάλυψη θέσεων
τικά μαθήματα της σχολής τους ση των αποφοίτων με τις ελα- γασίας, να εφαρμόσει τις γνώ-
μα, ενώ το πρωί εργάζονται σε στικές μορφές εργασίας προς με φθηνό εργατικό δυναμικό σεις του, να έχει την ευκαιρία
επιχειρήσεις αμειβόμενοι με το (!), για να πάρουν ένα πτυχίο για ένα διάστημα!
Βοηθού μιας ειδικότητας και να όφελος των επιχειρήσεων και να τις διορθώσει με τη βοή-
75% του κατώτατου ημερομι- της κάλυψης θέσεων στον Ιδι- Μετά το τέλος της Πρακτικής θεια του εξειδικευμένου εκ-
σθίου! αναζητήσουν μια θέση εργα-
σίας, αν τη βρουν! Και φυσικά ωτικό και Δημόσιο τομέα. Άσκησης δεν ακολουθεί πιστο- παιδευτικού και να αποκτήσει
Επί της ουσίας, πολλοί μα- είναι ευάλωτοι στην εργασιακή Από την άλλη πλευρά, με τον ποίηση. επαγγελματική εμπειρία χωρίς
θητές, κυρίως ανήλικοι, που εκμετάλλευση του εκάστοτε όρο Πρακτική Άσκηση νοείται Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκη- τον κίνδυνο της ανασφάλειας
προέρχονται από οικογένειες εργοδότη. Γιατί όλοι οι μαθητές το χρονικό διάστημα κατά τη σης εφαρμοζόταν παλιότερα και εκμετάλλευσης από τον
με χαμηλό εισόδημα, που δεν να μην έχουν το δικαίωμα στη διάρκεια του οποίου ο μαθη- στα ΤΕΛ σε κάποιες ειδικότη- εκάστοτε εργοδότη.
έχουν καλές επιδόσεις και που μάθηση μέχρι την ενηλικίωσή

Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ • Δρομολογείται μεθοδευμένα
η αποδέσμευση της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης
συγχωνεύσεις, καταργήσεις λογίου προγράμματος σπου- από τη δομή της τυπικής
ειδικοτήτων και την όξυνση δών στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
του ανταγωνισμού μεταξύ τους ωθεί στη στελέχωση σης και η ένταξή της στο μη
των σχολικών μονάδων, μια του μηχανισμού της μαθητεί- τυπικό σύστημα εκπαίδευ-
και η μαθητεία θα λειτουργεί ας, αλλάζοντας το ρόλο και σης, δηλαδή σε ένα νέο ενιαίο
επιλεκτικά για ορισμένες ει- την αποστολή του σχολείου σύστημα Επαγγελματικής
δικότητες. Έτσι, επηρεάζεται και των εκπαιδευτικών. Όλα Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
άμεσα και δραματικά τόσο αυτά με εργαλεία το φόβο και σης. Ήδη έχει ανατεθεί στον
ο αριθμός των ειδικοτήτων τον καταναγκασμό. Υφυπουργό κ. Μπαξεβανά-
που θα μπορούν να παρακο- • Μεθοδεύεται και η αλλαγή κη η διοικητική αρμοδιότητα
λουθούν οι μαθητές, όσο και των σχέσεων εργασίας των της Επαγγελματικής Εκπαί-
ο αριθμός των συναδέλφων εκπαιδευτικών, καθώς το σύ- δευσης μαζί με τη Δια Βίου
της Χρύσας Καπλανίδου ολοκληρωθούν οι σπουδές και εκπαιδευτικών ειδικότητας, στημα της Δία Βίου Μάθησης Μάθηση.
Το Υπουργείο Παιδείας με το άρα, πριν ο μαθητής αποκτήσει ο οποίος νομοτελειακά θα δεν απασχολεί εκπαιδευτι-
ολοκληρωμένη γνώση για την μειωθεί. Κατά συνέπεια, η • Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος
ΦΕΚ /ΤΒ΄3529/01-11-2016 και κούς αλλά εκπαιδευτές ωρο- στους διάφορους «εργο-
με τον Οδηγό Μαθητείας των ειδικότητα στην οποία εκπαι- παραπάνω πολιτική έρχεται μίσθιους, με ελαστικές σχέ-
δεύεται, το 4ο έτος μαθητείας να επηρεάσει καταλυτικά λάβους πιστοποιήσεων»,
ΕΠΑ.Λ θέτει σε λειτουργία το σεις εργασίας, όπως στα ΙΕΚ οι οποίοι έναντι αμοιβής θα
4ο έτος μαθητείας. έχει πολλαπλές επιπτώσεις : και τα εργασιακά δικαιώμα- και στον ΟΑΕΔ. Ενδεικτικά,
τα των εκπαιδευτικών του πιστοποιούν επαγγελματικά
Η συγκεκριμένη πολιτική • Θα κρίνει σε βάθος χρό- ο εκπαιδευτικός καλείται να δικαιώματα εκτός εκπαιδευ-
νου, ποιοι τομείς θα εξακο- ΕΠΑ.Λ. καλύψει πληθώρα μαθητών,
εντάσσεται στα πλαίσια εφαρ- τικών δομών. Δεν πρέπει να
μογής των βασικών στρατηγι- λουθούν να υπάρχουν στα • Αλλάζει ο ρόλος του εκ- διάσπαρτων σε μια σειρά από ξεχάσουμε ότι το υπουργείο
κών κατευθύνσεων της Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ ανάλογα κάθε φορά παιδευτικού, ο οποίος γίνε- επιχειρήσεις, για να θεωρηθεί αφήνει άθικτο όλο το σύ-
του Ο.Ο.Σ.Α. για τη σύνδεση με τις ανάγκες των τοπικών ται επόπτης εργασίας, αφού ότι κάλυψε δύο ή τρεις ώρες στημα κατάρτισης σχολών
της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιχειρήσεων και όχι ανά- καλείται να «επιβλέπει την του υποχρεωτικού του ωρα- (ΟΑΕΔ, ιδιωτικές σχολές,
με τις επιχειρήσεις και την αγο- λογα με τις ανάγκες και τα τήρηση των όρων της σύμ- ρίου. Ωράρια, αργίες κλπ, θα ΙΕΚ).
ρά εργασίας. ενδιαφέροντα των ίδιων των βασης που έχει υπογραφεί θυμίζουν ένα ένδοξο παρελ-
μαθητών και αυτών που προ- μεταξύ μαθητευόμενου, επι- θόν και τα σχολεία θα μετα- • Οι μαθητευόμενοι, ως φτηνοί
Εκτός από το γεγονός ότι εί- κύπτουν κάθε φορά από τις χείρησης…». Το Υπουργείο τρέπονται σε τοπικά παραρ- και ευέλικτοι εργαζόμενοι,
ναι αδύνατο (ή αφελές) να θε- τεχνολογικές και επιστημονι- Παιδείας, αφού δημιούργησε τήματα του ΟΑΕΔ. Ανοίγει θα καλύπτουν πάγιες θέσεις
ωρείται ότι ο χώρος εργασίας κές εξελίξεις. πλεονάσματα εκπαιδευτικών διάπλατα ο δρόμος για μετα- είτε στον υποστελεχωμένο
μπορεί να υποκαταστήσει ή να με τη συρρίκνωση των τε- κινήσεις, μετατάξεις- ενώ η δημόσιο τομέα είτε στον ιδι-
συμπληρώσει το σχολείο, υλο- • Θα επιφέρει νέες ανακατα- ωτικό. Θα παίρνουν, δηλαδή,
τάξεις στον τομέα της Επαγ- χνολογικών ειδικοτήτων και κινητικότητα γίνεται κεντρι-
ποιώντας μέρος της εκπαιδευ- την αναδιάρθρωση του ωρο- κή επιλογή της κυβέρνησης. τη δουλειά των γονέων τους
τικής διαδικασίας, πριν ακόμη γελματικής Εκπαίδευσης με με τα μισά λεφτά.

6
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Θεματική εβδομάδα - Τεχνική Εκπαίδευση Μάιος 2017

Θεματική Εβδομάδα: εμπαιγμοί και γενικευμένη δυσαρέσκεια και
αντίδραση που εκδηλώνεται
Η στάση ΔΑΚΕ, ΣΥΝΕΚ,
ΠΑΜΕ ήταν καθοριστική για

επικίνδυνες στοχεύσεις
στη συντριπτική πλειοψηφία την υλοποίηση της Θ. Ε. Όχι
των συλλόγων. Σ΄ αυτή την τυχαία, αρνιόταν ακόμα και
προσπάθεια αντίδρασης και Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, ώστε να υπάρ-
σχολείου! αντίστασης καθοριστική είναι η ξουν αποφάσεις αγώνα.
Εισαγωγή και κατοχύρωση στάση και η δράση των Παρεμ-
Τελικά, δρομολογήθηκε η υλο-
της αξιολόγησης των σχολεί- βάσεων.
ποίηση της Θ.Ε. όπως-όπως και
ων και των εκπαιδευτικών, Πολλοί σύλλογοι προχωρούν για το «θεαθήναι». Η αντίδρα-
όπως επιβεβαιώνει το πλαίσιο σε συλλογική άρνηση και παίρ- ση και η αντίσταση του κλάδου
υλοποίησης της εγκυκλίου. νουν αποφάσεις μη υλοποίη- από τις ΕΛΜΕ δημιούργησε μια
Προώθηση της «αυτονομίας» σης. Επιστρατεύονται διευθυ- συλλογική συνείδηση, «υπο-
Της Γιάννας Λαθήρα Συλλόγων Διδασκόντων που
των σχολικών μονάδων, ως ντές και σχολικοί συμβούλοι. ψιασμένη» πια για τις στο-
Ο εμπαιγμός: ήδη υλοποιούν σχετικά προ-
πρακτική απόσυρσης του κρά- Το προφίλ προοδευτισμού που χεύσεις της αντιεκπαιδευτικής
γράμματα.
Όταν η φτωχοποίηση των μα- τους από τη χρηματοδότηση επιχείρησαν καταρρέει από τον πολιτικής της κυβέρνησης, ση-
θητών μας, αυξάνεται ραγδαία, Οι στοχεύσεις: των σχολείων: τα σχολεία πρέ- αυταρχικό τρόπο εφαρμογής μαντική παρακαταθήκη για τις
όταν «ευαγή ιδρύματα» όπως Η «χυλοποίηση» του αναλυτι- πει να αναζητήσουν πόρους και της Θεματικής Εβδομάδας.
επερχόμενες συγκρούσεις.
το «Νιάρχος» , το «Λάτση» (του κού προγράμματος: συρρίκνω- χορηγούς για την υλοποίηση Σ΄αυτή την κρίσιμη στιγμή, η
οποίου μέλος είναι ο κ. Γαβρό- ση του εκπαιδευτικού έργου, της Θεματικής Εβδομάδας Οι Παρεμβάσεις αρνηθήκα-
ΟΛΜΕ (πλειοψηφία ΔΑΚΕ –
γλου), «καλύπτουν» με γεύμα- αποδιάρθρωση των γνωστικών με να δώσουμε συγχωροχάρτι
Αποδοχή από τους μαθητές ΣΥΝΕΚ στο ΔΣ) ψελλίζει μισό-
τα την ανεπάρκεια σίτισης των αντικείμενων προς όφελος των στην αντιλαϊκή πολιτική του
του ρόλου του παθητικού θε- λογα περί μη σωστής προετοι-
παιδιών, όταν σχολεία και νο- πληροφοριών και των δεξιο- ΣΥΡΙΖΑ και να αποδεχτούμε
ατή, κατακερματισμένων ταυ- μασίας και αναιμικές ενστάσεις
σοκομεία στενάζουν λόγω υπο- τήτων, «διάνθιση» τους με το ότι το μέλλον των παιδιών μας
τοτήτων σε έναν κατακερματι- ως προς την υποχρεωτικότητα.
χρηματοδότησης, ισχυρίζονται μερικό , το «ενδιαφέρον», μέσα θα είναι ανάσες στις Θεματικές
σμένο, χαώδη κόσμο «που δεν Δεν αποκαλύπτει τις στοχεύσεις
πως η Θεματική Εβδομάδα θα από Θεματικές Εβδομάδες, μέ- και το ρόλο της Θ.Ε., δε χαράζει Εβδομάδες μέσα σε μια θάλασ-
αλλάζει».
προάγει την υγεία και την ευη- ρες αθλητισμού, αφιερώματα γραμμή αντίδρασης και ανυπα- σα μορφωτικής πενίας. Δώσαμε
μερία των μαθητών!!! κλπ., όπου η συγκροτημένη και Συσκότιση αιτιών των κοινω- τη μάχη, σηκώσαμε το γάντι
νικών φαινομένων και εμπέδω- κοής, ενώ δίνει χρόνο στην κυ-
Όταν οι ενότητες της Θεματι- συστηματική διδασκαλία μετα- βέρνηση να ασκήσει ανενόχλη- της αντιπαράθεσης με την κυ-
τρέπεται σε «προγράμματα». ση κυρίαρχων αξιών. βέρνηση, όπως κάναμε. Γιατί
κής Εβδομάδας περιλαμβάνο- τη πιέσεις, αφήνει ακάλυπτους
νται κυρίως στα μαθήματα της Η εξοικονόμηση προσωπικού, Οι αντιδράσεις: συναδέλφους και συλλόγους. για μας δεν είναι συνθηματο-
Βιολογίας και της Οικιακής Οι- η κινητικότητα- «ευελιξία» Με την κοινοποίηση της εγκυ- Αιφνίδια «χείρα» συναίνεσης λογία το ότι «ο μόνος δρόμος
κονομίας, των οποίων οι ώρες του προσωπικού: για να καλυ- κλίου ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα, προσφέρει το ΠΑΜΕ. Από την είναι αντίσταση και πάλη»,
μειώθηκαν και στο καταργη- φθούν τα κενά σε προσωπικό. με πρωτοπόρα τη Γ΄ΕΛΜΕ-Θ, άρνηση να συγκρουστεί για αλλά μια πολύτιμη αλήθεια που
θέν μάθημα των Βιωματικών Όλοι ή τουλάχιστον οι περισ- με αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. «μη σοβαρά ζητήματα», όπως βγαίνει από τους αγώνες των
Δράσεων, ισχυρίζονται πως θα σότεροι, πρέπει να τα διδά- προσπαθούν να οργανώσουν υποστήριζε στην αρχή, στη εκπαιδευτικών, τις μικρές και
αναδιχθεί η σημασία τους μέσα σκουν όλα! τις αντιδράσεις και να καλύ- συνέχεια βάζει πλάτη στην μεγάλες νίκες που έδωσαν αξία
από την Θ.Ε. Νομιμοποίηση της  «εισβο- ψουν συνδικαλιστικά τους υλοποίηση της συγκεκριμένης και υπόσταση στο κοινωνικό
Όταν περιφρονούν τη δράση λής» του Μ.Κ.Ο. στα προγράμ- συλλόγους διδασκόντων για πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ με την αγαθό της δημόσιας δωρεάν
και τον προγραμματισμό των ματα και το περιεχόμενο του τη μη εφαρμογή της. Οι απο- επικουρία δημάρχων και οργα- παιδείας που υπονομεύει η κυ-
φάσεις τους «ακουμπούν» στη νώσεων γυναικών. ρίαρχη πολιτική.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ προβλέπεται ζοφερό. Το υπουρ-
γείο Παιδείας, αφού παίρνει

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
όλα τα μέτρα συρρίκνωσης
των ΕΠΑΛ, δημιουργεί μεγάλα
πλεονάσματα εκπαιδευτικών
ασης εργαζομένων, αφού θα δι- σης, ο εκπαιδευτικός ελεγκτής μογή της μαθητείας» και παρουσιάζει τη μαθητεία ως
Οι εκπαιδευτικοί αχειρίζονται το δυναμικό που οι – επόπτης, είναι υποχρεωμένος το μόνο δρόμο κάλυψης ωρα-
Αν, δηλαδή, η επιχείρηση δεν
μετατρέπονται σε επιχειρήσεις ή οι υπηρεσίες του να συντάξει έκθεση που θα κα- αποσπάσει εργαζόμενο από την ρίου. Η μαθητεία θα καθορίσει
Δημοσίου έχουν επιλέξει, από ταγγέλλει την επιχείρηση! σε μεγάλο βαθμό ποιοι τομείς
εκπαιδευτές για την τον κατάλογο των αιτήσεων,
παραγωγή, για να ασχολείται
θα επιβιώσουν σε βάθος χρό-
Μέσα σε συνθήκες πλήρους με τη μαθητεία (!), ο εκπαι-
αγορά εργασίας! όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και εργοδοτικής ασυδοσίας, ερ- δευτικός είναι υποχρεωμένος νου. Η κυβέρνηση το ξέρει και
με επιτόπιες επισκέψεις. γασιακού μεσαίωνα, όπου έχει να το καταγγείλει στους προϊ- πολιτεύεται με το «διαίρει και
Η μαθητεία: Παράλληλα: καταλυθεί κάθε έννοια εργασι- σταμένους του. Μπορούμε να βασίλευε», προκειμένου να επι-
• Είναι αναχρονιστική και φτη- ακού δικαιώματος και στα όσα αντιληφθούμε ποια θα είναι η βάλλει την πολιτική της, ενώ
Οι εκπαιδευτικοί (επόπτες) είναι ακόμα νωπές οι μνήμες
νή εκπαιδευτική διαδικασία. που θα συμμετέχουν σε αυτή ελάχιστα έχουν απομείνει, ο δη- «τύχη» του συναδέλφου.
μόσιος έλεγχος (Επιθεώρηση της διαθεσιμότητας.
• Προσφέρει σχεδόν δωρεάν δε θα επιτελούν εκπαιδευτικό • Η Γ΄ΕΛΜΕ – Θ. καταγγέλλει
εργασία (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) έργο! Αντίθετα, θα αναλάβουν Εργασίας) είναι ανύπαρκτος, ως απαράδεκτη, υποκριτική • Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
στην εργοδοσία. ρόλο επόπτη – ελεγκτή! Αυτή ο εκπαιδευτικός επόπτης της και επικίνδυνη την ευθύνη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟ
η αλλαγή ρόλου συνιστά μια μαθητείας θα αναλάβει αυτό το αυτή που αναθέτει στους ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕ-
• Καλύπτει σε εποχές μεγάλης ρόλο! ΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
ανεργίας θέσεις εργαζομένων ποιοτική – αντιδραστική τομή. συναδέλφους το Υπουργείο
με μαθητευόμενους. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη Η παράγραφος 9.1 αναφέρει: Παιδείας! Ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ
• Είναι πρόγραμμα διαχείρισης παράγραφο 4.4.: “Ο εκπαιδευ- «Ορισμός έμπειρου στελέχους • ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
εργατικού δυναμικού και όχι τικός επιβλέπει την τήρηση των ως εκπαιδευτή στην επιχείρη- ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΘΕΙ ΝΑ ΑΝΑ-
εκπαίδευσης, γιατί δικαίω- όρων της σύμβασης που έχει ση ο οποίος αναλαμβάνει την ΛΑΒΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥ-
μα εγγραφής έχουν μόνο οι υπογραφεί, μεταξύ εκπαιδευό- αποτελεσματική υλοποίηση των ΝΗ.
άνεργοι. μενου και επιχείρησης.....”. εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Το εργασιακό μέλλον των εκ-
Δηλαδή, εάν ο εργοδότης δεν στην επιχείρηση…. πρέπει να παιδευτικών της Τεχνικής
Οι σχολικές μονάδες αναλαμ- έχει παρακολουθήσει επιμορφω-
βάνουν ρόλο γραφείων ενοικί- τηρεί τους όρους της σύμβα- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
τικό πρόγραμμα για την εφαρ-

7
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Συνδικαλιστικό κίνημα Μάιος 2017

Η ΟΛΜΕ στον αστερισμό του κυβερνητικού του κλάδου που ψηφίστηκαν
στα δύο προηγούμενα συνέ-
τικών. Δεν ασχολήθηκε με
τα καθημερινά προβλήματα

και κομματικού συνδικαλισμού!
δρια της ΟΛΜΕ (κατάργηση των εκπαιδευτικών και των
των μνημονίων, ανατροπή σχολείων (υποχρηματοδότη-
της πολιτικής Κυβέρνησης ση, κενά, αδιοριστία, έλλειψη
2016 και Φεβρουάριος 2017) – ΕΕ – ΔΝΤ, διαγραφή του υποστηρικτικών δομών, επι-
δεν κατέθεσε κανένα σχέδιο χρέους, εθνικοποίηση τρα- δείνωση όρων εργασίας των
αγώνα, καλώντας απλά σε πεζών, απελευθέρωση από εκπαιδευτικών, μετακινήσεις,
επαγρύπνηση και προετοι- τα δεσμά της ΟΝΕ και της διαθέσεις, αναθέσεις μαθη-
μασία αγώνα! Στις υπόλοιπες ΕΕ, κατάργηση του συμφώ- μάτων, κ.ά.) και απλά κάλεσε
δύο Γ.Σ.( Οκτώβριος 2015 νου σταθερότητας, κ.ά.). τις ΕΛΜΕ να αγωνιστούν για
και Γενάρης 2016) καταργώ- Στόχοι που συνέβαλαν στην αυτά.
ντας κάθε έννοια αυτοτέλει- πολιτικοποίηση του κινή- Ανίερες συμμαχίες…
ας της Ομοσπονδίας, πρότει- ματος, έδειξαν το δρόμο για
νε διαμαρτυρίες τύπου ΓΣΕΕ έναν ουσιαστικό ρόλο των Το τέλμα στην ΟΛΜΕ οφείλε-
και ΑΔΕΔΥ. Είναι χαρακτη- εργαζομένων στις εξελίξεις, ται στον κυβερνητικό και κομ-
ριστικό ότι στις Γ.Σ.του Φε- ανατρέποντας μέχρι και κυ- ματικό συνδικαλισμό. Η ηγεσία
βρουαρίου 2016 αντέγραψε βερνήσεις (Παπανδρέου, Πα- των ΣΥΝΕΚ, η νέα έκδοση του
το περιεχόμενο, τις διεκδι- παδήμου, Σαμαρά). κυβερνητικού συνδικαλισμού,
κήσεις και τις μορφές πάλης συνέπραξε με την καθαρόαιμη
• Εγκατέλειψε τα ψηφισμένα καθεστωτική ΔΑΚΕ, η οποία
της ΑΔΕΔΥ και τις κατέθεσε αιτήματα του κλάδου που
ως εισήγηση της ΟΛΜΕ! Κι δεν αποδέχθηκε τις αποφάσεις
απαντάνε στην επίθεση που των Συνεδρίων. Αντίθετα, υπο-
όταν το κίνημα έδειχνε να δέχεται το δημόσιο σχολείο
ξεπερνά την αίσθηση ανα- νόμευσε τους αγώνες ενάντια
και ο εκπαιδευτικός. Απου- στις απολύσεις και την αξιολό-
ποτελεσματικότητας μετά τη σίαζε από τις αποφάσεις της
συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ γηση. Μαζί πραξικοπηματικά,
η οποιαδήποτε κριτική στον εγκατέλειψαν τα ψηφισμένα
στους δανειστές, διαδηλώνο- περιβόητο «εθνικό διάλογο»
ντας και απεργώντας μαζικά αιτήματα του 16ου και 17ου Συ-
που κατέληξε στο πόρισμα νεδρίου και με τις κοινές ειση-
στις 4 Φλεβάρη, αντί να προ- Λιάκου των αντιεκπαιδευτι-
τείνει κλιμάκωση του αγώνα γήσεις τους προς τις Γ.Σ. και τις
κών προτάσεων. Κατέθεσε αποφάσεις τους συνηγόρησαν
στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ (23/2 την απαράδεκτη νομοθετική
έως 26/2/2016) και τη Γ.Σ. ουσιαστικά με τις αντιεκπαι-
πρόταση για τις προσλήψεις δευτικές επιλογές της κυβέρ-
των προέδρων (27/2/2016) των αναπληρωτών που απο-
ακολούθησε τη 48ωρη απο- νησης, αφήνοντας ακάλυπτο
δυνάμωνε την προϋπηρεσία.
τυχημένη απεργία φάντασμα τον κλάδο.
Δεν κατέθεσε πρόταση ου-
Του Χρήστου Ζαγανίδη ποχώρητο αγώνα διαρκείας για το ασφαλιστικό που απο- σιαστικής εναντίωσης στη Παράλληλα, το ΠΑΜΕ, την
Ενόψει των εκλογών για το 18ο πέτυχε νίκες: σταμάτημα φάσισαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ. θεματική εβδομάδα και τις ίδια περίοδο, συνέβαλλε στην
Συνέδριο της ΟΛΜΕ καλούμα- απολύσεων, επιστροφή των • Συγκαλύπτει την κυβέρνη- δημιουργικές εργασίες που ενίσχυση του κλίματος αποσυ-
στε να αποτιμήσουμε τη δρά- συναδέλφων της διαθεσιμό- ση και τη μνημονιακή πολι- εντάσσονται σε γενικότερες σπείρωσης και αδράνειας των
ση της ΟΛΜΕ. Τι να κρίνουμε, τητας, μη νομιμοποίηση της τική, παύοντας να κρίνει και αντιεκπαιδευτικές επιλογές εκπαιδευτικών. Δική του ήταν
όμως; Δράση δεν υπάρχει! αυτοαξιολόγησης – αξιολό- να αναφέρει τις ευθύνες της, της κυβέρνησης και δεν κά- η πρόταση στην ΑΔΕΔΥ και
γησης, κ.ά., όσο και των προηγούμενων λεσε τον κλάδο να μην τις τη ΓΣΕΕ της αποτυχημένης
Συγκεκριμένα, την τελευταία
• Υιοθέτησε τη στάση διαμαρ- κυβερνήσεων. Με τη στά- εφαρμόσει. Άλλαξε τη θέση 48ωρης απεργίας φάντασμα
διετία η ΟΛΜΕ:
τυρίας της ΓΣΕΕ και ΑΔΕ- ση της αυτή έδωσε συγχω- του κλάδου κατά της μα- για το ασφαλιστικό. Φέτος ψή-
• Αρνήθηκε να συνεχίσει την ΔΥ. Ενώ συγκάλεσε, έξι Γ.Σ. ροχάρτι στις αντιδραστικές θητείας και συναίνεσε στην φισε στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ(8/4)
αγωνιστική πορεία ενός μπροστά σε ένα διαρκές μπα- πολιτικές Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. εφαρμογή της που θα επιφέ- με ΔΑΚΕ, ΣΥΝΕΚ και ΠΑΣΚΕ
κλάδου που τα προηγούμενα ράζ προώθησης μέτρων στην Έτσι στις εισηγήσεις και τις ρει ραγδαίες αντιεκπαιδευ- εν λευκώ εξουσιοδότηση στην
χρόνια διαφοροποιήθηκε από εκπαίδευση και στην κοινω- ανακοινώσεις της δεν συ- τικές αλλαγές στην τεχνική Ε.Ε. για 24ωρη απεργία! Δεν
τον αγώνα διαμαρτυρίας της νίας, στις τέσσερις (Φεβρου- μπεριέλαβε ούτε έναν από εκπαίδευση και στις εργασι- κατέθετε πρόγραμμα δράσης
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Τότε άριος, Μάιος, Οκτώβριος τους πολιτικούς στόχους ακές σχέσεις των εκπαιδευ- στις Γ.Σ. του κλάδου. Η τακτι-
ο κλάδος με πυξίδα τον ανυ- Συνέχεια στη σελίδα 14

ΠΑΜΕ… προς τα πού; και όχι λ.χ. στο ωράριο, επειδή
πάλεψε σκληρά γι’ αυτά.
Ποια λογική κρύβεται πίσω της;
Αυτή που λέει ότι…
-οι Παρεμβάσεις και γενικά η
αντικαπιταλιστική αριστερά εί-
2016: νόμος για ασφαλιστικό. -οι κοινωνικοί αγώνες δεν μπο- ναι «εχθρός» του κινήματος. Τις
Του Γιώργου Κρεασίδη ταν σε καμπή το Δεκέμβρη του κατηγορεί για «στρατηγική σύ-
2014, λίγο πριν πέσει η κυβέρ- ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με πρότα- ρούν να έχουν αποτελέσματα
2013: «ξαφνικός θάνατος» στην ση ΠΑΜΕ, κλείνουν τις κινη- στην υπεράσπιση των δικαιω- μπλευση» με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
ΤΕΕ, μέσα στο καλοκαίρι. Κι νηση Σαμαρά-Βενιζέλου και σε επίπεδο ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ
εντείνονταν οι πιέσεις να επεν- τοποιήσεις το Φλεβάρη και μάτων μας, πολύ περισσότερο
ενώ οι εκπαιδευτικοί σε διαθε- βάζουν απεργία «όταν και εάν στο άνοιγμα ενός δρόμου ανα- συμμετέχει στην «πλειοψηφία
σιμότητα οργανώνονται από τα δυθούν οι ελπίδες στην αλλαγή της αδράνειας» με ΔΑΚΕ-ΣΥ-
κυβέρνησης, το ΚΚΕ προχώρη- ψηφιστεί», δηλαδή μέσα στο τροπής της πολιτικής κυβέρ-
κάτω και πιέζουν την ΟΛΜΕ Πάσχα! νησης-ΕΕ-μνημονίων, εφόσον ΝΕΚ.
προς κλιμάκωση, το ΠΑΜΕ όχι σε σε πρόταση νόμου που ζη-
τούσε αποκατάσταση της δια- 2017: Θεματικές εβδομάδες: «δεν ωριμάσουν οι συνθήκες». Μια τέτοια λογική οδηγεί στην
μόνο απουσιάζει από τις επι- παθητική στάση και την επιλο-
τροπές αγώνα, αλλά καταψη- θεσιμότητας έστω και στα ΙΕΚ! το ΠΑΜΕ, ενώ «αποκαλύπτει» -σήμερα το μόνο που είναι εφι-
τις στοχεύσεις, μπλοκάρει κάθε κτό είναι «ο κόσμος να βγάλει γή του μικρότερου κακού στη
φίζει την απεργία διαρκείας το Παρ’ όλα αυτά, η πίεση των διακυβέρνηση. Το ερώτημα εί-
Σεπτέμβρη, λοιδορώντας κάθε αγώνων δικαίωσε τη διαθεσι- αντίσταση, καταθέτει «προτά- συμπεράσματα»
σεις» για… «ταξική αξιοποίη- ναι, αν θα αφήσουμε τα μέτρα
πρόταση ανυποχώρητου αγώνα μότητα -κι όχι ο ερχομός των - μόνη διέξοδος είναι η υποστή- να περνάνε, περιμένοντας τα
και καταγγέλλοντας τις Παρεμ- ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η εκπαιδευ- ση»! ριξη και εκλογική ενίσχυση του κατά ΠΑΜΕ «συμπεράσματα»
βάσεις επειδή υποστήριζαν ότι τική κοινότητα είδε να κερδίζει Ενδεικτικά στιγμιότυπα της ΚΚΕ. ή αν θα αντισταθούμε σε ό,τι
δεν είναι μοιραίες οι απολύσεις! στη διαθεσιμότητα, την αξιολό- στάση του ΠΑΜΕ στο εργα- -μόνη ταξική πτέρυγα είναι το ρημάζει τις ζωές μας;
Όταν ο αγώνας αυτός βρισκό- γηση και την τράπεζα θεμάτων τικό και εκπαιδευτικό κίνημα. ίδιο.

8
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Συνδικαλιστικό κίνημα Μάιος 2017

Η κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος… λειτουργία ομίλων, αθλητικών
ομάδων, κινηματογραφικής
λέσχης, χορευτικού, θεατρικού
(Μερικές σκέψεις για έναν ειλικρινή διάλογο να αντιστρέψουμε τη φθορά) νικηφόρος. τμήματος, οργάνωση ημερίδων,
δεν εισηγείται, δεν εμπνέει τον Στην αδύναμη σχέση που έχουν θεσμών αυτομόρφωσης, εκδρο-
κλάδο και ενίοτε ανατρέπει ή οι ΕΛΜΕ με το σύνολο των συ- μών, παρουσίαση της δουλειάς
επιχειρεί να ανατρέψει τις συλ- ναδέλφων παρά τις προσπάθει- συναδέλφων και σχολείων, εκ-
λογικές αποφάσεις του, π.χ. αξι- ες. δόσεις, λειτουργία λέσχης κλπ.
ολόγηση, διορισμοί, μαθητεία Τα ΔΣ πρέπει να συνεδριάζουν και να μην πνίγονται «εν τη
κ.α. . συχνότατα, να συζητούν δημο- γενέσει» τους υπό τον φόβο της
Η αποδοχή των αντιδραστικών κρατικά, διεξοδικά και συνθε- προσδοκώμενης αποτυχίας.
αναδιαρθρώσεων στην εκπαί- τικά και με κριτήριο την δράση Η παράσταση, η διαμαρτυ-
δευση από τις κυρίαρχες παρα- και αποτελεσματικότητα του ρία, η διαδήλωση, η απεργία,
τάξεις στην ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ και σωματείου και όχι με αυτό της η συνέλευση είναι «δουλειά
ΣΥΝΕΚ), που οδηγεί στην επι- παραταξιακής ή κομματικής των συνδικαλιστών» πιστεύει
δερμική και αποπροσανατολι- ωφελιμότητας. Τα σωματεία ακόμη ένα μεγάλο κομμάτι των
στική ερμηνεία τους (αν το κά- δεν πρέπει να είναι άθροισμα συναδέλφων που τους αναζητεί
νουν κι αυτό) καλλιεργώντας παρατάξεων που λειτουργούν σε όταν το πρόβλημα προσεγγίσει
ένα κλίμα συναίνεσης και ανα- παράλληλα και εχθρικά σύμπα- το δικό του σχολείο, την δική
μονής, με αποτέλεσμα πολλοί ντα. Παρατάξεις που διαγκωνί- του ειδικότητα, την δική του ιδι-
συνάδελφοι να μην έχουν πλή- ζονται με εκατέρωθεν σκληρές αίτερη περίπτωση.
ρη εικόνα του μεγέθους και της ανακοινώσεις να κερδίσουν ένα Δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικό-
σφοδρότητας της επίθεσης που βαριεστημένο κοινό. Οι εργαζό- να, την αιτία των προβλημάτων
δεχόμαστε. Είναι χαρακτηριστι- μενοι πρέπει να είναι τα υποκεί- ή αισθανόμαστε δέος απέναντι
κή η ευκολία «αντιμετώπισης» μενα του συνδικαλισμού και όχι στο μέγεθός τους και την δυσκο-
σε 3 γραμμές του διαβόητου πο- αντικείμενα, καταναλωτές και λία αντίστασης, επιζητώντας
ρίσματος Λιάκου που πρότεινε ψηφοφόροι. μάταια την ψευδαίσθηση μιας
Του Λαθήρα Γιάννη, προέδρου προηγούμενων. Η κατανόηση την πιο αντιδραστική τομή στην
της Γ΄ΕΛΜΕ Θ πλέον ότι δεν υπάρχουν «άνω- Τα Δ.Σ έχουν χρέος να ενημε- δήθεν κανονικότητας.
εκπαίδευση μετά την μεταπο- ρώσουν τους συναδέλφους, με
Την τελευταία περίοδο η συμ- θεν» σωτήριες λύσεις σε συν- λίτευση! Οι βασικές πλευρές Η χειροτέρευση των συνθηκών
δυασμό με την υποτίμηση του ανακοινώσεις, αποκαλύψεις, θέ- εργασίας μας, διορισμός, μισθός,
μετοχή των συναδέλφων στις του διατηρούνται βέβαια στην σεις, καταγγελίες για όλα σχε-
γενικές συνελεύσεις, τις κινητο- σωματείου, την μέχρι τώρα πρόταση του ΙΕΠ για το λύκειο μετάθεση, απόσπαση, ωράριο,
έλλειψη αυτοπεποίθησης στις δόν τα προβλήματα σχολείων , επιμόρφωση, εντατικοποίηση,
ποιήσεις και τις εκδηλώσεις των όπου ένας από τους συντάκτες ομάδων συναδέλφων , μεμονω-
ΕΛΜΕ στην πόλη μας αλλά δυνατότητες του οργανωμένου της ήταν πρώην μέλος του ΚΕ- ανασφάλεια, μετακίνηση, σύ-
λαϊκού παράγοντα. Η αποδοχή μένων αλλά και για όλα τα ζη- νταξη, υπερμεγέθη τμήματα
και σε ολόκληρη τη χώρα είναι ΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ!!! τήματα της εκπαίδευσης και της
ισχνή και θλιβερή. του ανιστόρητου αποφθέγματος κλπ. αντί να οδηγεί σε αναζω-
«δεν υπάρχει εναλλακτική» ή Σημαντικό βαρίδιο στην ανα- κοινωνίας. Η τεράστια απήχηση ογόνηση των συλλογικών δια-
Θεωρούμε αυτή την εξέλιξη ότι είναι πολύ δύσκολη και ριψο- ζωογόνηση του κλάδου αποτε- της παρέμβασης της Γ΄ΕΛΜΕ δικασιών και της αγωνιστικής
ιδιαίτερα ανησυχητική, παρά κίνδυνη, μετά από την επίμονη λεί και η στάση των δυνάμεων για το τηλεοπτικό survivor είναι διάθεσης καταλήγει στην λογι-
το γεγονός ότι δεν αφορά μόνο χρόνια διακίνησή του από πολι- του ΠΑΜΕ που περιφρονεί την ενδεικτική της ανάγκης της δι- κή «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» με
εμάς, αλλά ολόκληρη τη χειμα- τικούς και ΜΜΕ. αυτονομία και την ζωή των συν- εύρυνσης της θεματολογίας των οποιοδήποτε κόστος .
ζόμενη κοινωνία που παρακο- δικάτων, τα χρησιμοποιεί μόνο εκπαιδευτικών συνδικάτων.
λουθεί προς το παρόν αμήχανη Κι όμως ο Καζαντζάκης είναι για… έκδοση ψηφισμάτων, δεν Εμφανίζονται έτσι εκφυλιστικά
σαφής : «Ο λαός δεν σώζεται. Οφείλουν να προστατεύουν τον φαινόμενα ενός ιδιότυπου εμ-
και σαστισμένη τις εξελίξεις. πιστεύει στην δυνατότητα να νι- κλάδο και τους συναδέλφους
Σώζει.» κήσουν οι αγώνες σήμερα, προ- φυλίου μεταξύ σχολείων, ειδι-
Με κριτική και αυτοκριτική δι- από επιθέσεις συκοφάντησης κοτήτων, γενεών, κλάδων κλπ.
άθεση καταθέτουμε μερικές από Στις χρόνιες ανεπάρκειες, τείνει μόνο άνευρες κινητοποιή- από ΜΜΕ και άλλους κύκλους.
στρεβλώσεις του Σ.Κ, τον σεις υπό την αιγίδα της YESΣΣΕ Η συμμετοχή περιορίζεται στις
τις αιτίες: Να διατυπώνουν προτάσεις, να εκλογικές διαδικασίες αν και
προδοτικό ρόλο της ΓΣΕΕ και για …εξαγωγή συμπερασμάτων,
Το γενικότερο κλίμα απογο- άλλων συνδικαλιστικών ηγε- «ότι δεν υπάρχουν οι όροι και οργανώνουν ημερίδες, εκδόσεις αυτή έχει ατονήσει τελευταία.
ήτευσης, ηττοπάθειας, εσω- σιών που συμπαρασύρει στην οι προϋποθέσεις» παρά μόνο με για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι συνάδελφοι αγνοούν ή υπο-
στρέφειας που έχει κυριαρχήσει ανυποληψία το σύνολο των την «ενίσχυση του κόμματος και Με στόχο να καταφέρουν να τιμούν το γεγονός ότι ο κλάδος
μετά από 6 χρόνια αλλεπάλλη- συνδικάτων . Στην συνέχιση την προσμονή της άλλης κοινω- σπάσει η λογική της ανάθεσης μας παρά τα προβλήματα που
λων μνημονιακών βάρβαρων της απωθητικής εικόνας πρώην νίας». Μάλιστα, χρησιμοποι- που επικρατεί. Να χρησιμοποι- αναφέρθηκαν έχει ακόμη τις
μέτρων και η αδυναμία του συνδικαλιστές, αυτή τη φορά ούν την άμαζη συμμετοχή ως… ούν κάθε δυνατό μέσο επικοι- πιο δημοκρατικές διαδικασίες
Συνδικαλιστικού εργατικού Κι- της δήθεν αριστεράς, να ανα- άλλοθι της αδράνειάς τους. νωνίας με τους συναδέλφους: σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο
νήματος να τα ανατρέψει . Η λαμβάνουν νέους ρόλους στην mail, λειτουργία blog, fb, δημο- κλάδο στη χώρα. Η Γ.Σ. ίσως
πρώτη περίοδος σημαδεύτηκε Κι όμως το 2013 ενώ υπήρξε μια σιεύσεις στα εκπαιδευτικά sites,
κυβερνητική εξουσία , στην βου- «ολική επαναφορά» των συνα- είναι ο μόνος χώρος που μπορεί
από τεράστιες εργατικές κινητο- λή, στις δομές του υπουργείου συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ, να εκφράσει ελεύθερα την άπο-
ποιήσεις που ανέτρεψαν κυβερ- δέλφων στις ΓΣ και η απεργία επισκέψεις στα σχολεία. Η επι-
κλπ. όπου υπερασπίζουν θέσεις του Σεπτέμβρη είχε κατ αρχήν ψή του και να καταθέσει την
νήσεις, κλόνισαν και μετασχη- εχθρικές προς τις διεκδικήσεις κοινωνία αυτή πρέπει να έχει πρότασή του.
μάτισαν το πολιτικό σκηνικό, καθολική επιτυχία, η άθλια στά- αμφίδρομο χαρακτήρα με στόχο
του κλάδου. ση των ηγεσιών έστειλε ξανά Ό,τι μέχρι τώρα είχαμε κατα-
αλλά μετά το 2012 κυριάρχησε η ΕΛΜΕ να ενημερώνεται άμε-
η καταστροφική αναμονή για Τα τελευταία χρόνια και η τον κόσμο back to home. σα για προβλήματα και γεγονό- Συνέχεια στη σελίδα 14
κυβερνητική λύση. ΟΛΜΕ κινείται στην λογική της O αγώνας ενάντια στην δια- τα στα σχολεία.
αδράνειας, της σιωπής σε σημα- θεσιμότητα μετά έδωσε δείγ-
Η παταγώδης διάψευση των ντικά γεγονότα και ανατροπές, Απαιτείται προσπάθεια εμπλο-
ελπίδων για πολιτικές κυβερ- ματα γραφής ενός νέου τύπου κής περισσότερων συναδέλφων
(μισθολόγιο ,ασφαλιστικό, αλ- συνδικαλισμού με μαχητικές
νητικές αλλαγές. Η κυβέρνηση λαγές στα γυμνάσια & ΕΠΑΛ στη ζωή του σωματείου με την
ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν υλοποιεί πολύμορφες δράσεις, άμεση δη- εκλογή «συνδέσμων», την δη-
κλπ.) Περιορίζεται σε έναν πα- μοκρατία, περιορισμό από την
τις προεκλογικές της δεσμεύ- ρακολουθητικό ρόλο των ΓΣΕ- μιουργία επιτροπών: πολιτιστι-
σεις, αλλά συνεχίζει και εντεί- βάση των παραταξιακών αψι- κή, ΤΕΕ, Αναπληρωτών κ.α. Να
Ε-ΑΔΕΔΥ, δεν ενημερώνει , δεν μαχιών, διάρκεια και αποφα-
νει την αντιλαϊκή πολιτική των υπερασπίζει, δεν κινητοποιεί , προχωρήσουν θαρρετά ιδέες για
σιστικότητα, γι αυτό και ήταν

9
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Η αξιολόγηση στην Αγγλία - Δημιουργικές Εργασίες Μάιος 2017

Από τον Πύργο της Βαβέλ…έφυγα νύχτα με το ΚΤΕΛ (δεύτερη φάση) και επιθεωρεί
20.000 σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
έως χαζοχαρούμενος, να απαι-
σης. Τα κριτήρια είναι : α) Τα
τείς από τα παιδιά να μάθουν
επιτεύγματα των μαθητών και
την προπαίδεια – χωρίς να εξη-
τα επίπεδα απόδοσης (χωρίς
γείς τι σημαίνει εννοιολογικά
καμία διαφοροποίηση για τα
πολλαπλασιασμός, γιατί αυτό
παίρνει χρόνο. Επίσης, κομμάτι σχολεία που έχουν μεταναστό-
της εσωτερικής και συγκριτικής πουλα με αποτέλεσμα την υπο-
αξιολόγησης των εκπαιδευ- βάθμιση και το κλείσιμο τους,
τικών αποτελεί και η εικόνα β)Την ποιότητα των παροχών
των βιβλίων των μαθητών, τα και γ) Την ηγεσία και διοίκηση.
οποία δεν είναι εκ των προτέ- Έτσι, όταν επισκεφτούν το σχο-
ρων τυπωμένα, αλλά καλείσαι λείο οι επιθεωρητές, μπαίνουν
εσύ ως δάσκαλος να τα φτιά- στη βάση δεδομένων με τα
ξεις κολλώντας αυτοκόλλητα τα αριθμητικά αποτελέσματα
και φωτοτυπημένες ασκήσεις προόδου των μαθητών και αν
με συγκεκριμένη διάταξη. Σκε- αυτά ικανοποιούν τα κριτήρια,
φτείτε αυτό να γίνεται κάθε
η σχολική μονάδα αξιολογείται
μέρα για 90 βιβλία και να πρέ-
αναλόγως και κατ’ επέκταση η
πει να κάνεις ταυτόχρονα και
Της Νατάσας Σπανούδη* μαθητοκεντρικό και διαπολι- Η αξιολόγηση εκεί χωρίζεται διοίκησή της. Σε αντίθετη πε-
διαφοροποίηση ανάλογα με το
τισμικό. Παιδιά και δάσκαλοι σε δύο κομμάτια. Το πρώτο ρίπτωση, σε απολύουν με μια
Τα τελευταία τρία χρόνια στην γνωστικό επίπεδο των παιδιών.
της χώρας  υποδοχής, αλλά και είναι η εσωτερική αξιολόγηση, πολύ εύκολη διαδικασία. Αυτή
Ελλάδα ζούμε με τον φόβο της Να πω εδώ πως αν δεν είσαι
μετανάστες συμμετέχουν στην κατά την οποία οι διοικητικά Βρετανός, είσαι συνδικαλιστής η διαδικασία ονομάζεται εσω-
αξιολόγησης (από την οικονο-
διδακτική διαδικασία φαινο- ανώτεροί σου μπαίνουν στην και το ακαδημαϊκό σου υπόβα- τερική αξιολόγηση βγάζοντάς
μία ως την εκπαίδευση).
μενικά ισότιμα. Ως δασκάλα τάξη σου μια φορά το μήνα θρο είναι ανώτερο των ανωτέ- σε ανάξιο έργου. Οι Βρετανοί
Το κίνημα παρακολουθεί μου- στην Αγγλία είχα μαθητές που και σε αξιολογούν παρακο- έχουν στολίσει αυτή τη διαδι-
ρων σου, τότε την έχεις βάψει.
διασμένο τις εξελίξεις προσπα- ήρθαν κρυφά, από την χώρα λουθώντας σε, με κριτήρια μη κασία με όρους καθαρά προο-
θώντας να γιατρέψει τις πληγές Καλό θα είναι να λες καλημέρα
τους κρυμμένοι σε ένα τραίνο, αντικειμενικά και άσχετα με δευτικούς για την εκπαίδευση
που του άφησε το καλοκαίρι ακόμα και στα πόμολα μέχρι να
ένα βράδυ. Δεν ξέρω αλλά ποτέ τις επιστήμες της αγωγής. Τα και ριζοσπαστικούς όπως ‘’Κρι-
του 2015. Η εφαρμογή, όμως, τυπωθεί το μηνιαίο ‘’feedback’’.
πριν δεν ταυτίστηκα τόσο με διοικητικά στελέχη ενός σχο- τική Παιδαγωγική’’, ‘’διαφορο-
της αξιολόγησης θα οδηγήσει Φυσικά(!) δεν επιτρέπεται να
την αγωνία των ανθρώπων. λείου δεν είναι εκπαιδευτικοί ποίηση’’, ‘’διαθεματικότητα’’.
στην πιο δραστική νεοφιλε- αφήσεις στα παιδιά να κάνουν
Έχω διδάξει και άλλη φορά σε ως επί το πλείστον, αλλά εξει-
λεύθερη επέλαση στη δημόσια λάθη, γιατί αυτό κοστίζει στον Οι δάσκαλοι είναι απόφοιτοι
μετανάστες, αλλά αυτή την δικεύτηκαν στο management
παιδεία στην Ελλάδα. Η αξιο- αναλυτικό μέσο όρο της τάξης διαφορετικών πεδίων βασικών
φορά ήταν διαφορετικό. Ήμουν των σχολικών μονάδων και το
λόγηση που θα γίνει με βάση το σου και στην ίδια σου την κα- σπουδών, και στις περισσότερες
και εγώ μια από αυτούς. Φρό- ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο εί-
Βρετανικό μοντέλο, έχει περι- ριέρα. Έτσι, όταν η διευθύντρια περιπτώσεις δεν έχουν σπουδά-
ντιζε το εργασιακό μου περι- ναι σχεδόν πάντα μη σχετικό με
γραφεί και εξηγηθεί από όλους. εξετάσει τα ηλεκτρονικά δε- σει ως εκπαιδευτικοί. Ακριβώς
βάλλον να μου το υπενθυμίζει την εκπαίδευση και δεν έχουν
δομένα που έχεις περάσει στο έτσι, στην Αγγλία δημιουρ-
Παρόλα αυτά θεωρώ πως το καθημερινά και έμμεσα κρύβο- ιδέα από διδακτική. Φυσικά
σύστημα για τους μαθητές σου, γήθηκαν σχολεία και εκπαι-
‘’τέρας’’ όπως είναι, όσο και ντας τα ρατσιστικά σχόλια τους όταν είδα σχόλιο στην δική μου
τους μετράει κεφάλι και λάθος, δευτικοί   πολλών ταχυτήτων,
να προσπάθησαν, δεν το πε- πίσω από λέξεις μικροαστικής αξιολόγηση, ότι δεν είμαι ‘’χα-
ώστε να βγει ένα καθαρό ποσο- υποβαθμίζοντας τη διδακτική
ριέγραψαν. Στο παρόν άρθρο, ευγένειας. Σε ένα πρώτο επί- μογελαστή’’ όσο πρέπει, πεί-
στό επιτυχίας ή αποτυχίας για διαδικασία κάνοντας τους εκ-
λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πεδο, βίωσα το επάγγελμα μου στηκα.
σένα και τα παιδιά. Αξιολογού- παιδευτικούς γραμματείς, οι
περιγράψω, ως εκπαιδευτικός, μέσα από το αίσθημα αυτό. Σε Συνεπώς, εκπαιδευτικοί, ως νται, δηλαδή, στη βάση ποσο-
όπως πολλές/οι Ελληνίδες/νες ένα άλλο επίπεδο όμως, το βίω- απόφοιτοι πανεπιστημίων, που οποίοι τρέμουν μην χάσουν τη
στών και αριθμητικών αποτε-
εκπαιδευτικοί, που το βιώνουν σα μισώντας το, τελικά, πνιγμέ- προσπαθούν να εφαρμόσουν δουλεία τους και ανέδειξε το
λεσμάτων. Υπεύθυνος για αυτό
καθημερινά στην Αγγλία. νη στο άγχος της αξιολόγησης. τις επιστήμες τις αγωγής με management των σχολικών μο-
το σύστημα αξιολόγησης είναι
Η εκπαίδευση στην Αγγλία εί- Μιας εντατικοποιημένης, γρα- βάση το επιστημονικό πρότυ- νάδων ως κεντρικό στόχο.
ο OFSTED (ιδρύθηκε το 1992),
ναι ένα καλοπροσαρμοσμένο φειοκρατικής αξιολόγησης που πο, πέφτουν πάνω στο τείχος η αγγλική επιτροπή αξιολόγη- *η Νατάσα Σπανούδη ήταν
προϊόν στους όρους ελεύθερης αποτελειώνει κάθε σου όρεξη του συμπεριφορισμού που σε σης. Αυτή αξιολογεί ανά περι- εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας
αγοράς που πλασάρεται ως να διδάξεις τα παιδιά. θέλει να είσαι χαμογελαστός όδους της σχολικές μονάδες εκπαίδευσης στο Λονδίνο

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»: ΟΥΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΥΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» • Όταν προετοιμάζουν το
έδαφος μέτρησης επιδόσεων,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – στην αίθουσα των πολλών μα- μούς. λουθήσουν τυποποιημένες δεικτών αποτίμησης και αξιο-
ΑΝΕΛ προώθησε εσπευσμέ- θητών και των απόντων επο- • Η δυνατότητα επιλογής του οδηγίες. λόγησης – αυτοαξιολόγησης
να την εφαρμογή της Δ.Ε στα πτικών μέσων, την έλλειψη θέματος εξαρτάται από τους • Ο παιδαγωγικός και επιστη- εκπαιδευτικών και σχολικών
ΓΕΛ, εμπαίζοντας εκπαιδευτι- βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και καθηγητές που είναι διαθέσι- μονικός ρόλος του σχολείου μονάδων, κατηγοριοποιώ-
κούς, μαθητές και τις οικογέ- προσωπικού εργαλείων. Έχουν μοι και το πρόγραμμα και δεν
νειές τους. πολτοποιηθεί ανάμεσα στον και των εκπαιδευτικών ευτε- ντας μαθητές, εκπαιδευτι-
έχει καμία σχέση με τα πραγ-
ανταγωνισμό και την αποστή- λίζεται ( διαδικασία σε .... δύο
Γιατί: ματικά ενδιαφέροντα τους. κούς και σχολεία.
θιση με καθηγητές που μοιρα- επτάωρα)
Είναι κοροϊδία να κηρύσσεται ζόμενοι σε 3 έως 5 σχολεία ή με • Υποβαθμίζεται το γνωστικό Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας ενώ
• Όταν προετοιμάζουν για τη
στους μαθητές η δημιουργι- ελαστική εργασία. κομμάτι και το περιεχόμενο τα γνωρίζει όλα αυτά, επιμένει
κότητα, όταν στα πλαίσια της της έρευνας προς όφελος της διπλωματική εργασία, μέρος
Γιατί, η όποια μαθητική δημι- της αξιολόγησης των μαθη- γιατί θέλει να εξασφαλίσει την
εφαρμογής των μνημονίων και τυποποιημένης διαδικασίας
του δημοσιονομικού κόφτη, ουργικότητα σκοτώνεται: και των κανόνων του «πα- τών για να πάρουν το «Εθνι- ανοχή μας απέναντι στις αντι-
δημιουργικότητα και ερευνη- • Όταν συνδέεται με ανταγω- ραδοτέου» αφού οι μαθητές κό Απολυτήριο» ή το πιστο- εκπαιδευτικές αλλαγές που
τικό πνεύμα έχουν εκπνεύσει νισμό, αξιολόγηση και βαθ- είναι αναγκασμένοι να ακο- ποιητικό σπουδών. προωθεί

10
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Πλειστηριασμοί σπιτιών – Νέο Λύκειο, ΕΕΚ, μαθητεία Μάιος 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ νικά στρώματα και η μαθητεία
θα ναι ελκυστική γι αυτούς!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Θα αδειάσει λοιπόν η λυκεια-
κή βαθμίδα από μαθητές και θα
γεμίσουν οι επιχειρήσεις, τα νο-
κοινή για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ! Αν τήριο θα ναι τόσοι, όσοι και οι σοκομεία, ΟΤΑ και κάθε είδους
αυτό δεν είναι προετοιμασία θέσεις στα ΑΕΙ και έτσι η κυ-
χώρος εργασίας από μαθητευ-
του 4ετους Γυμνάσιου και του βέρνηση θα υλοποιήσει και την
όμενους που θα προσφέρουν
2ετους Λυκείου τι άλλο μπορεί προγραμματική της δέσμευση
φτηνή – τζάμπα εργασία στους
να είναι! Το 2ετες Λύκειο δρο- για τη κατάργηση των πανελ-
λαδικών εξετάσεων! εργοδότες και στο κράτος και
μολογείται άμεσα, με ν/σχεδιο
που θα ψηφιστεί στο επόμενο θα καλύπτουν τις θέσεις εργα-
Τα ίδια ακριβώς (ίδιες ομάδες σίας των άνεργων γονιών τους!
διάστημα και θα ολοκληρωθεί μαθημάτων, επίπεδα βαρύτη-
στην επόμενη Βουλή, καθότι τας κλπ) θα ισχύουν και για το Αυτός ο μεγάλος υπό διαμόρ-
απαιτείται συνταγματική ανα- ΕΠΑΛ, το οποίο δεν θα δίνει φωση χώρος που τα μνημόνια
θεώρηση για να γίνει η 9χρο- πτυχίο, αλλά μόνο απολυτήριο τον ονόμασαν ΕΕΚ (Επαγγελ-
νη υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστοποιητικό σπουδών! ματική Εκπαίδευση Κατάρτιση)
10χρονη και το Γυμνάσιο 4ετες! Δεν θα ΄ναι, δηλαδή, ούτε τε- θα ναι ενιαίος, εκτός τυπικής
Το νέο 2ετες Λύκειο, όμως, χνικό και επαγγελματικό, αλλά εκπαίδευσης και θα περιλαμβά-
είναι για λίγους! Υιοθετεί τεχνολογικό, θα χει πολύ λίγες νει το σύνολο των ειδικοτήτων
πρόγραμμα σπουδών που θα ειδικότητες, προσαρμοσμένες και κάθε μορφής κατάρτιση,
Του Δημήτρη Σπανούδη τείνει τα ίδια! Το ίδιο αφορά
στηρίζεται σε διπλωματικές ερ- στις τέσσερις ομάδες μαθη- αρχική μεταγυμνασιακή και
Για την παιδεία δεν θα χρειαστεί και τα ΣΥΝΕΚ που επιμένουν
γασίες, μαθήματα που θα επι- μάτων και φυσικά από το νέο μεταλυκειακή, αλλά και κάθε
άλλο μνημόνιο! Για την δευτε- στην εφαρμογή της 12ετους +
λέγονται από τέσσερις κύκλους ΕΠΑΛ θα υπάρχει η πρόσβαση άλλου είδους ΚΕΚ, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ
ροβάθμια εκπ/ση το τρίπτυχο, 2, υποχρεωτικής εκπ/σης, αφού
μαθημάτων και θα παρέχονται στις τεχνολογικές σχολές και
Νέο Λύκειο – ΕΕΚ – Μαθητεία, πρώτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – κλπ.
σε δύο επίπεδα (βασικό και στα ΤΕΙ. Πτυχίο θα δίνεται στο
είναι η ολοκληρωμένη νεοφι- ΑΝΕΛ «πείσει» τους θεσμούς! Μ’ αυτό το τρίπτυχο όπως ει-
υψηλό), πιστωτικές μονάδες, μεταλυκειακό έτος της Κατάρ-
λελεύθερη συνταγή που αντα- Οι δηλώσεις, όμως, του Γαβρό- τισης και Μαθητείας. Άρα, και πώθηκε στην αρχή, μειώνονται
πρόγραμμα κοινωνικής εργασί-
ποκρίνεται στις μνημονιακές γλου, ξεκαθαρίζουν τα πάντα. το ΕΠΑΛ, θα ναι για λίγους. δραστικά οι δαπάνες για την
ας και γενικώς υιοθέτηση όλων
επιταγές! Ενώ, υποτίθεται ότι υπάρχει εκπαίδευση, γιατί η Λυκειακή
των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ. Που οδηγούν, λοιπόν, τους μα-
Νέο Λύκειο: το περιγράφει ξε- διαφωνία με τον Λιάκο για το βαθμίδα θα ναι άδεια από μα-
Και βέβαια εθνικό απολυτήριο, θητές; Στις μεταγυμνασιακές
κάθαρα το πόρισμα της επιτρο- 2ετες Λύκειο και που ούτως ή θητές και η ΤΕΕ θα ανήκει στην
όχι για όλους! Όσοι δεν θα τα σχολές κατάρτισης (προβλέπο-
πής εθνικού διαλόγου για την άλλως δεν είναι άμεσα εφαρ- κατάρτιση, για την οποία η πο-
καταφέρνουν, θα υπάρχει το πι- νται από το πόρισμα) και στη
παιδεία. Οι «ενστάσεις» του μόσιμο (στην επόμενη βου-
στοποιητικό σπουδών! Γίνεται μαθητεία! Οι μαθητές αυτοί, λιτεία και το κράτος δεν έχει
υπουργείου είναι προσχημα- λή), από την επόμενη σχολική
άμεσα αντιληπτό ότι αυτοί που φυσικά θα προέρχονται απο- καμία συνταγματική υποχρέω-
τικές, καθώς, στο τέλος, προ- χρονιά η Α΄ Λυκείου θα ναι
θα παίρνουν το εθνικό απολυ- κλειστικά από χαμηλά κοινω- ση να την χρηματοδοτεί.

Κι όμως οι πλειστηριασμοί σε αφορούν… θεατρικό εργαστήρι της μικρής.
Κουτσά στραβά, λοιπόν, έβγαι-
θα έπρεπε να διαγραφεί, για το
μισό τρις ευρώ που πήραν οι
νε η δόση. Κι αν τύχαινε κάτι τράπεζες σε μια δεκαετία, ποσά
συστήματος, από τον τεράστιο έκτακτο, να ναι καλά και οι συ- αρκετά, για να διαγραφούν τα
αριθμό των στεγαστικών δανεί- νταξιούχοι γονείς. χρέη των φτωχών λαϊκών οι-
ων που χορηγούνταν χωρίς κα- κογενειών…και πολλά ακόμη.
μιά εγγύηση. Κάποιοι σου λένε 2016: «κυβέρνηση της αριστε-
ράς» που σε τα(ι)ζει «ελπίδα». Είπε πολλά, μα στάθηκες σε
πως όλα ήταν σχέδιο-συνεται- ένα: η μόνη περίπτωση για να
ρίστηκε το κατασκευαστικό και Δυνατή η «ελπίδα». Έφταναν
στα αυτιά, αλλά όχι στο νου, μην κινδυνεύσει το σπίτι της
τραπεζιτικό κεφάλαιο, για να είναι να έχει ετήσιο εισόδημα
ξεπεράσουν την καπιταλιστική νέα -κάποιος άνεργος γείτονας
με παιδιά στο πανεπιστήμιο, κάτω από 8.160 ευρώ- δεν είναι
κρίση και την πτώση του μέ- παντρεμένη και δεν έχει παιδιά.
σου ποσοστού κέρδους, δημι- χάνει το σπίτι του, μια θεία σου
ουργώντας όμως ταυτόχρονα στο χωριό που της κατάσχεσε Εξοργίστηκες με τα ψέματά
μια τραπεζική-κατασκευαστική η εφορία τη σύνταξη, γιατί δεν της, αλλά λίγο ανησύχησες, άρ-
φούσκα. Όμως αυτές οι ανα- είχε πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ. Κάτι χισες να ψάχνεις. Και βρήκες:
λύσεις σ’ αφήνουν αδιάφορο, λάθος θα έκανε, σκέφτεσαι. θα το σώσεις, μόνο αν συνεχί-
αφού η Αμερική πέφτει μακριά Ένα από τα μαγαζιά της πολυ- σεις να πληρώνεις κι ας μη φτά-
και οι ”δικοί μας” πολιτικοί σε κατοικίας το πήρε η τράπεζα. νουν πια.
διαβεβαιώνουν πως η κρίση δεν Σκέφτεσαι ότι το είχε κλειστό 2017: νέα μέτρα επαγγέλλο-
Του Ηλία Σμήλιου κιαζόμενη τρύπα. Σκέφτηκες θ’ αγγίξει την Ελλάδα… τις Κυριακές, ενώ θα μπορούσε νται ,4ο μνημόνιο, υπομονή ως
να σφίξετε το ζωνάρι λίγο για να δουλεύει να βγάλει κανένα το 2060, στο μεταξύ περικοπές
δάσκαλος, Κι όμως σε «άγγιξε»: πρώτα σου φράγκο παραπάνω. Μια συ-
τη δόση. Αποχαιρετάς το 2007 έκοψαν επιδόματα και δώρα, συντάξεων, μισθών- θα χάσεις
μέλος του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ με μηνιαίο οικογενειακό εισό- ναδέλφισσα ειδοποιήθηκε από και το 12ο μισθό από τη μείωση
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣ- μετά το μισθό, παράλληλα χα- την τράπεζα για ένα «κόκκινο
δημα περίπου 2.500 ευρώ- 500 ράτσια και νέοι φόροι. Μέσα του αφορολόγητου. Τι έμεινε
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περίπου για το δάνειο. Όμως, δάνειο». «Μην ανησυχείτε», να κόψεις από τη “ζωή” σου;
σε λίγα χρόνια η δόση του δα- λες, «η πρώτη κατοικία προστα-
Μια ιστορία…η δική σου… έχεις «δικό σου» σπίτι και αντα- νείου έκανε φτερά. Έκοψες τη Μήπως ήρθε η ώρα να σκε-
ποκρίνεσαι στις οικονομικές τεύεται», είπε ο πρωθυπουργός.
Πήρες πτυχίο…αναμονή… βδομαδιάτικη ταβέρνα με τους «παραμύθια της Χαλιμάς» σου φτείς ότι οι κατασχέσεις και οι
αναπληρωτής 5-6 χρόνια… σου υποχρεώσεις. παλιούς φίλους, την κυρια- πλειστηριασμοί λαϊκής κατοι-
λέει εκείνη - η αριστερίστρια
αναμονή….άλλα τόσα διορι- 2008: Ακούς για κάποια οικο- κάτικη οικογενειακή εξόρμη- και γνωστή “Κασσάνδρα”– κίας και περιουσίας σε αφο-
σμός, έφτασες κοντά 40, έφτια- νομική κρίση στην άλλη πλευ- ση, τους γύρους και τις πίτσες άρχισε πάλι ιστορίες για μνη- ρούν κι εσένα και κάθε Τετάρ-
ξες οικογένεια κι είπες να τη ρά του Ατλαντικού, κατάρρευ- (εξάλλου, δεν είναι υγιεινά!), μόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στις 3.30μ.μ. να είσαι στο
στεγάσεις-βαρέθηκες την ενοι- ση του χρηματοπιστωτικού το μπάσκετ του μικρού και το κεφάλαιο, δημόσιο χρέος που Ειρηνοδικείο;

11
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο Μάιος 2017

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Το σχολείο των αναγκών και των μαθητικών αντιπροσώπων)
πρέπει να είναι το αποφασι-

δικαιωμάτων μας
στικό όργανο της λειτουρ-
γίας του, με δυνατότητα
ολοκληρωτικής εκλογής
διοικητικών οργάνων, άμε-
σα ανακλητών από την ίδια.
Συλλογικός σχεδιασμός και
συζήτηση με δυνατότητα λή-
ψης αποφάσεων. Και φυσι-
κά η κατάργηση προσευχών,
εκκλησιασμών, παρελάσεων,
θρησκευτικών συμβόλων και
οποιασδήποτε μορφής ιδεο-
λογικών καταναγκασμών εί-
ναι αναγκαίες προϋποθέσεις
του εκδημοκρατισμού του
δημόσιου σχολείου.
• Κεντρικός παιδαγωγικός
σκοπός: η διαμόρφωση αν-
θρώπων με ισόρροπη σω-
ματική, γνωστική, ηθική και
καλλιτεχνική ανάπτυξη. Αν-
Όλοι συμφωνούν ότι το σχο- ζεται πλήρως με την επιχειρη- τα τέσσερα χρόνια της ζωής πώς, ειδικά μέτρα ενίσχυ- θρώπων που καλλιεργούν
λείο χρειάζεται ριζικές αλ- ματικότητα, την πρόσκτηση ενός παιδιού (2χρονη προ- σης αυτών που έχουν τις πιο τη σωματική τους ευεξία,
λαγές. Ωστόσο: ΙΕΠ, ΣΕΒ, μετρήσιμων εργασιακών δεξιο- σχολική) και ολοκληρώνεται αδύναμες ταξικές αποσκευές. κατακτούν ακαδημαϊκές και
ΟΟΣΑ, Υπουργείο Παιδείας τήτων, την ικανότητα διαρκούς στα δεκαοκτώ. Στόχος του ενιαίου σχολείου τεχνικές γνώσεις και ικα-
προτείνουν αυτές που συναρ- επανακατάρτισης και παύει να • Δεκατετράχρονη διάρκεια θα είναι «να μαθαίνουν όλα νότητες που αναφέρονται
τώνται με μια ανταγωνιστική είναι μαζική, εφόσον δεν εξα- αναγκαία από τον πλούτο τα παιδιά» κι όχι να πιστοποι- στους βασικούς κλάδους της
διεθνοποιημένη καπιταλιστική σφαλίζει δουλειά για όλους. των γνώσεων, των τεχνο- ήσει ποια δεν μπορούν, ώστε παραγωγής, δηλαδή πολυτε-
οικονομία με ευέλικτες εργασι- Το ενιαίο σχολείο της απε- λογικών και επιστημονικών να τα αποκλείσει. Γι’ αυτό θα χνική μόρφωση. Ανθρώπων
ακές σχέσεις. λευθερωτικής παιδείας, σε ανακαλύψεων, των πολιτιστι- ασχολείται με την εξεύρεση που προσπαθούν συστηματι-
Το ερώτημα, λοιπόν, «ποιο μια κοινωνία χειραφετημένης κών επιτευγμάτων που έχει τρόπων, μεθόδων και εργα- κά να προσεγγίσουν ιδανικά
σχολείο θέλουμε» συνυφαί- εργασίας και δημοκρατίας - συσσωρεύσει η ανθρώπινη λείων για το πρώτο κι όχι για όπως η συντροφικότητα και
νεται με το ερώτημα «σε ποια ελευθερίας των ανθρώπων κι δραστηριότητα με στόχο οι το δεύτερο. η αυτοθυσία για το δημόσιο
κοινωνία», «από ποιον», «για όχι του καπιταλιστικού κέρ- νέοι άνθρωποι να γίνουν • Δωρεάν και δημόσιος χα- συμφέρον, που εκτιμούν και
ποιον». Προφανώς, συνδέεται δους. κοινωνοί και υποκείμενα της ρακτήρας του σχολείου και απολαμβάνουν τις καλλιτε-
με ένα ευρύτερο κοινωνικοπο- Αφετηριακά σημεία της συζή- συνέχισής της. Να οικοδομή- όλης της εκπαίδευσης. Πλή- χνικές μορφές έκφρασης.
λιτικό σχέδιο ανατροπής και τησης: σουν τη δική τους ταυτότητα ρη κατάργηση της ιδιωτικής • Ρόλος του εκπαιδευτικού:
υπέρβασης της καπιταλιστικής και παρέμβαση στην ανθρώ- εκπαίδευσης και με αυξημέ- σήμερα, ο εκπαιδευτικός
κρίσης προς όφελος της εργα- • Η εργασία και η επιστήμη πινη ιστορία. νες κοινωνικά παροχές για τα
γεννούν πρωτόγνωρες απε- λειτουργεί απλά ως απο-
ζόμενης πλειοψηφίας, αλλά δεν • Ενιαία δομή- συλλογικός παιδιά της εργατικής τάξης. τελεσματικός τεχνικός συ-
περιμένουμε να αλλάξει η κοι- λευθερωτικές δυνατότητες,
τις οποίες καταπνίγει σήμερα σχεδιασμός της εκπαιδευτι- • Αντιλαμβανόμαστε το δημό- γκεκριμένων διδακτικών
νωνία για να οικοδομήσουμε κής πράξης προς όφελος των σιο δωρεάν σχολείο ως ένα αντικειμένων, χωρίς να θέτει
μια άλλη εκπαιδευτική αντίλη- ο καπιταλισμός. Άρα, χρειά-
ζεται συνολική αμφισβήτησή πιο αδύναμων κοινωνικών ευρύτερο μορφωτικό κέντρο ενοχλητικά ερωτήματα γύρω
ψη. Αντίθετα, επιδιώκουμε την ομάδων. για τις εργατικές και αγρο- από τη φύση του αναλυτικού
προβολή επιθετικών αιτημάτων του.
• Ενιαίοι σύλλογοι διδασκό- τικές περιοχές, ένα κέντρο προγράμματος, το κοινωνικά
του κινήματος με βάση αυτό, • Ο αγώνας για μια απελευθε- πολιτισμού και για τη νέα γε- καθορισμένο περιεχόμενο
ακόμα και στις μάχες «οπισθο- ρωτική παιδεία συνδυάζεται ντων που θα μπορούν να δια-
μορφώνουν ένα παιδαγωγικό νιά και για τους γονείς τους, της σχολικής γνώσης και τον
φυλακών». με την πάλη για τη χειραφε- ένα συλλογικό κοινωνικό προσανατολισμό της κυρίαρ-
τημένη και χωρίς εκμετάλ- κλίμα στο σχολείο, σύμφωνο
Το σχολείο στην εποχή της κα- με τις μαθησιακές και συναι- αγαθό που ανήκει στην ίδια χης εκπαιδευτικής πολιτικής.
πιταλιστικής κρίσης λευση εργασία. την εργαζόμενη πλειοψηφία. Οφείλει να επιδεικνύει όλα
σθηματικές ανάγκες των μα-
Το σχολείο στον καπιταλισμό • Το «τι, πώς και για ποιο σκο- θητών και όχι απλά με βάση Το ενιαίο σχολείο μπορεί να εκείνα τα επιθυμητά γνωρί-
επιτελεί δύο πολύ σημαντικές πό μαθαίνουμε» συνδέεται με κάποιους προκαθορισμένους συμβάλλει σε μια ριζικά δια- σματα της «αξιολόγησης», να
λειτουργίες: την ιδεολογική το «τι, πώς και για ποιο σκοπό και τυποποιημένους στόχους φορετική μορφωτική πορεία, ανταγωνίζεται τους συναδέλ-
και την κατανεμητική. Σε μια παράγουμε και συμμετέχουμε μάθησης που λειτουργούν τε- κόντρα στην εμπορευματο- φους του και να αποδέχεται
περίοδο βαθύτατης καπιταλι- ταυτόχρονα στη συλλογική λικά ως φίλτρα ταξικού απο- ποίηση και στην ευτέλεια, ως κάτι αυτονόητο την γρα-
στικής κρίσης επιδιώκεται η κοινωνική και πολιτική ζωή». κλεισμού. αξιοποιώντας τις υπάρχουσες φειοκρατία και την εκπαιδευ-
αντιδραστική ανασύνθεση της Βασικές αρχές: πολιτιστικές δομές. Με αυτό τική ιεραρχία. Οφείλει, επο-
• Κανένας φραγμός στην συ- τον τρόπο κατανοούμε και μένως, να είναι μόνιμα υπό
παραγωγικής διαδικασίας και • Αμφισβήτηση του διαχωρι- νεχή και απρόσκοπτη διαδι-
των εργασιακών διαδικασιών την εξωστρέφεια του σχολεί- καθεστώς φόβου και να λει-
σμού διανοητικής και χειρω- κασία φοίτησης του μαθητή ου, σε πλήρη αντιπαράθεση τουργεί ως απλός υπάλληλος
(ευελιξία, νέες μορφές συνδυ- νακτικής εργασίας και του σε αυτό. Δεν μπορεί να έχει
ασμού απόλυτης και σχετικής με τον αγοραίο καταναλω- και παιδαγωγικός διεκπεραι-
ταξικά ιεραρχημένου καταμε- εξετάσεις ή βαθμολογία-άρα τισμό, τη σχολική αυτονομία ωτής ενός σχεδίου που έχει
υπεραξίας, μόνιμη εργασιακή ρισμού της εργασίας. και εσωτερίκευση της αποτυ-
περιπλάνηση, υψηλά ποσο- και τη φιλανθρωπία των ποι- διαμορφωθεί από το κράτος.
• Ένωση θεωρίας και πράξης, χίας-, γιατί δεν αποτελούν κί- κίλων χορηγών. Αντίθετα, ο ρόλος του εκ-
στά ανεργίας). Έτσι, και οι δύο νητρα για την απόκτηση της
λειτουργίες του σχολείου είναι χωρίς εσωτερικούς διαχω- • Συλλογική διοίκηση: η Γενι- παιδευτικού στο ενιαίο,
ρισμούς, χωρίς πρώιμη και γνώσης. Ο κόπος της από- δημόσιο, δωρεάν 12χρονο
κρίσιμες για την διασφάλιση κτησης της γνώσης πρέπει κή Συνέλευση του σχολείου
της καπιταλιστικής εξουσίας. αναγκαστική ειδίκευση, μια (με τη συμμετοχή όλων των σχολείο είναι αυτός του δι-
εκπαίδευση που ξεκινάει από να έχει αντίκρισμα στη χαρά ανοούμενου της κοινωνικής
Η εκπαίδευση, λοιπόν, ταυτί- της ανακάλυψής της. Συνε- εργαζομένων του καθώς και
Συνέχεια στη σελίδα 14

12
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Αναλύσεις Μάιος 2017

Η ανορθολογική βάση της άκρας Δεξιάς άρα, αξιοπιστία. Αποκτά χιλιά-
δες οπαδούς κι ανοίγει τουλά-
κι ο φόβος είναι κακοί σύμβου-
λοι. Ερωτηματικά, όμως, γεννά
χιστον 110 γραφεία σ’ όλη τη η ανοχή ίσως και συνενοχή των
ναρτησίες τους (Λιακόπουλος) χώρα. Και, παρά τα τρισεκα- εξουσιών της Πολιτείας μας,
ή αναβαθμίστηκαν σε αστέρες τομμύριά του, μαζεύει εγγρα- συμπεριλαμβανομένης της τέ-
της πολιτικής ζωής (Άδωνις, φές και μηνιαίες συνδρομές απ’ ταρτης (ΜΜΕ). Γιατί η Εισαγ-
Βελόπουλος). Θεωρίες συνω- όλα τα μέλη την ίδια στιγμή που
μοσίας (ψεκασμοί) και αστικοί γελία του Πύργου δε διέταξε
τους ωθεί να καταθέσουν στην έρευνα για τα τεκταινόμενα
μύθοι (για μια ψήφο δεν έγινε εφορία αίτημα να πληρωθούν
διεθνής γλώσσα εμπορίου η στον αρχαιολογικό χώρο; Γιατί
τα χρέη τους από το διαπίστευ- δεν προστατεύονται οι πολίτες
Ελληνική) διαδόθηκαν ταχύ-
μά του. 12 χιλιάδες, περίπου, από αδικήματα όπως διασπο-
τατα κι έγιναν πιστευτοί από
συμπολίτες μας το έπραξαν και
σημαντική μερίδα του πληθυ- ρά ψευδών ειδήσεων, σύσταση
πολλοί περισσότεροι φρονούν
σμού. συμμορίας κλπ; Δύο μέρες πήρε
πως το πέτυχαν κιόλας.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η περί- στην ΕΛΑΣ να ανακαλύψει και
Οι ακροδεξιοί απατεώνες προ- να συλλάβει το νεαρό απ’ τη
πτωση του σύγχρονου Μεσσία
του Δημήτρη Καπέτη τότε δημοσιογράφοι σαν τον Γ. σελκύουν τους πιστούς τους Χαλκίδα που, εμπνευσμένος
Αρτέμη Σώρρα. Ενός κοινού
Τράγκα είδαν την καριέρα τους πατώντας πάνω σ’ έναν, του- από το κίνημα των Πασταφά-
Τη δεκαετία του 1970 ήταν ο απατεώνα που ισχυρίστηκε πως
να εκτοξεύεται. Όταν τελικά δι- λάχιστον, από τους βασικούς ριανς στην Αμερική, ανήρτησε
δικηγόρος Γιώργος Καματε- κατέθεσε 600 δις για τη διαγρα-
κάστηκε, τιμωρήθηκε με οκτώ πυλώνες του νεοελληνικού φα- στο Διαδίκτυο το λογοπαίγνιο
ρός, που με το θαυματουργό φή του ελληνικού χρέους. Όταν
μήνες με αναστολή για αντιποί- ντασιακού, τον Ελληνισμό ή/ με τον Παστίτσιο, αλλά καθυ-
νερό του, το «ήλιον», θα θερά- ο πλουσιότερος άνθρωπος του
ηση ιατρικού επαγγέλματος. Η και την Ορθοδοξία. Ο Αρτέμης
πευε τους καρκινοπαθείς και θα κόσμου μετά βίας ξεπερνά τα στερεί να συλλάβει το Σώρρα
ακροδεξιά ρητορική του αγνο- προσώρας ποντάρει στον πρώ-
αφάνιζε την Τουρκία, τους κομ- 80 δις (αυτό όμως είναι άλλης παρά την καταδικαστική από-
ήθηκε. το(τον πλούτισε άλλωστε…).
μουνιστές και λοιπούς αντιφρο- τάξης σκάνδαλο), ο Αρτέμης φαση (έπειτα, σημειωτέον, από
Συγκεντρώνει 500 πιστούς του
νούντες και όλους γενικά τους Ακολούθησε πληθώρα πεφω- έχει 3 τρις. Πόθεν έσχε; Μα, τη μήνυση ιδιωτών). Όταν μά-
στις 27 Αυγούστου 2016 στον
εχθρούς της Ελλάδας. Ο παρα- τισμένων, που χάρη σε μερί- φυσικά πούλησε Αρχαία Ελ- λιστα δόθηκε εντολή στα ανε-
ληρηματικός λόγος του συγκέ- δα του τύπου ξέφυγαν από τα ληνική τεχνολογία στη C.I.A., αυστηρά φυλασσόμενο χώρο
της Αρχαίας Ολυμπίας και σο- παρκώς επανδρωμένα αστυ-
ντρωσε χιλιάδες οπαδούς. Ένας στενά όρια της περιοχής τους και κατέχει και τις μετοχές της νομικά τμήματα να διαθέσουν
48χρονος ποδοπατήθηκε μέ- κι απασχόλησαν το πανελλήνιο Τράπεζας της Ανατολής (Αβά- κάρει το κοινό και τους φύλα-
κες με τις τελετές του. Η Αστυ- προσωπικό για την προστασία
χρι θανάτου στην προσπάθειά (Αγία Αθανασία του Αιγάλεω, ντι, Μαέστρο, ένα καλαματια- των οπαδών του Σώρρα. Από
του να πάρει ένα μπουκαλάκι γέρων Παΐσιος). νό…). Όσο πιο χοντροκομμέ- νομία, βέβαια, παρά τις κλήσεις
που δέχεται δεν επεμβαίνει. ποιους κινδυνεύουν;
απ’ το «αγίασμα», ενώ πολλοί Η έκρηξη της ιδιωτικής τηλεό- νο το ψέμα τόσο πιο πιστευτό
καρκινοπαθείς διέκοψαν τις γίνεται! Κι εδώ τα κανάλια (Μ. Δεν δικαιολογούμε αλλά και Γιατί, τελοσπάντων, όλη αυτή
ρασης και του διαδικτύου γιγά-
θεραπείες τους, στηρίζοντας τη Τριανταφυλλόπουλος, Θ. Ανα- δεν μπορούμε να καταδικάσου- η κάλυψη στους Μεσσίες του
ντωσε το φαινόμενο. Τηλεοπτι-
σωτηρία τους σ’ αυτό. Μερίδα κοί αστέρες θησαύρισαν με τις στασιάδης) έρχονται να τον με ελαφρά τη καρδία την ευπι- Ακροδεξιού Μεταφυσικού;
του τύπου αύξησε θεαματικά ανιστόρητες ακροδεξιές ασυ- προβάλουν και να του προσφέ- στία ανθρώπων που υποφέρουν «Ποιος, επιτέλους, κυβερνά αυ-
τις πωλήσεις της, ενώ νεαροί ρουν αναγνωρισιμότητα και, ή είναι απελπισμένοι. Ο πόνος τόν τον τόπο;»

Θεωρίες συνωμοσίας και μυστικοποίηση της πολιτικής ανάλογο συμβαίνει: η γιγάντω-
ση των παγκοσμιοποιημένων
κέντρων εξουσίας και η εντυ-
Του Μιχάλη Λεγάκη δέονται μεταξύ τους. Έτσι λοι- σχέδιο των μουσουλμάνων να φουν πάντοτε την προσοχή αλ-
πωσιακή τεχνολογική εξέλιξη
Σύμφωνα με τον Μιχαήλ πόν τα αεροπλάνα που έπεσαν εξισλαμίσουν την Ευρώπη. λού αφήνοντας την ίδια αλώβη-
έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο
Μπάρκουν, ομότιμο καθηγητή στους Δίδυμους Πύργους δεν Είναι ένας τρόπος να ερμη- τη. Ακόμη και στην περίπτωση
όπου οι περισσότεροι άνθρωποι
στo Πανεπιστήμιο των Συρα- ήταν παρά ολογράμματα ψηφι- νεύεις την πραγματικότητα όπου τα βέλη τέτοιων θεωριών
μένουν εκστατικοί, φοβισμένοι
κουσών στη Νέα Υόρκη, όλες οι ακά επεξεργασμένα, οι αριθμοί γύρω σου με όρους αστυνο- στρέφονται κατά των μηχα-
και άφωνοι. Μην έχοντας στην
θεωρίες συνωμοσίας υπακούνε κάτω από τα barcodes δεν είναι μικού μυθιστορήματος: όπως νισμών του κράτους (π.χ. της
παρά συγκαλυμμένες εκδοχές CIA ή του Μπους), η σαθρότη- κατοχή τους τα απαραίτητα ερ-
σε τρεις βασικές αρχές: τίποτα εκεί, έτσι κι εδώ υπάρχει κάπου γαλεία ή τις γνώσεις για την
δεν είναι όπως φαίνεται, τίποτα του 666, ενώ η σύγχρονη προ- κρυμμένη μία «αλήθεια» ή ένας τα των επιχειρημάτων τους τις
σφυγική κρίση είναι καταφανές καθιστά πολιτικά ανωφελείς. ανάλυση της πραγματικότητας,
δεν είναι τυχαίο και όλα συν- «δολοφόνος», τον οποίο εμείς παραδομένοι στον εθνικισμό,
πρέπει να ανακαλύψουμε ακο- Το μόνο που καταφέρνουν είναι
να αποπροσανατολίζουν τον την μεταφυσική και τον μεσ-
λουθώντας τα «ίχνη» του και σιανισμό που η κατάρρευση
παρατηρώντας τις συνδέσεις κόσμο και να μεγεθύνουν το
δέος του μπροστά στην παντο- Αριστεράς άφησε να (ξαν)αν-
που οι άλλοι δεν βλέπουν. Ένας
δύναμη εξουσία. θίσουν, αναζητούν τις απαντή-
τρόπος οπωσδήποτε γοητευτι-
σεις στα πιο απίθανα σενάρια,
κός και εύκολα αφομοιώσιμος, Η συνωμοσιολογική σκέψη
φτιαγμένα με τα πιο παλιά υλι-
αφού προσφέρει το απαραίτητο δομείται πάνω στα θεμέλια της
κά. Για να κοιμηθούν μέσα στα
«μυστήριο» απαλλάσσοντας άγνοιας και της προκατάλη-
ταυτόχρονα τον δέκτη από το ψης. Και ανθεί ιδιαίτερα σε κα- σκοτάδια με την αυταπάτη πως
βάρος των σύνθετων και απαι- θεστώτα ολοκληρωτικά - οπότε είναι ξυπνητοί.
τητικών κοινωνικοπολιτικών παίρνει τον χαρακτήρα μονο- Η ιστορική εμπειρία δείχνει πως
αναλύσεων. φωνικής κρατικής προπαγάν- τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας
Από τη μεσαιωνική συκοφα- δας - ή σε εποχές ιδεολογικής πάντοτε θα υπάρχουν. Πάντοτε
ντία του αίματος που βάραινε σύγχυσης. Μια τέτοια εποχή θα υπάρχουν φαντασιόπληκτοι,
τους Εβραίους μέχρι τους ση- ήταν ο Διαφωτισμός, μία ανά- πάντοτε θα υπάρχουν εξουσια-
μερινούς αστικούς μύθους που λογη είναι και η δική μας. στές και εξουσιαζόμενοι που θα
κατακλύζουν το διαδίκτυο, Στον Διαφωτισμό ο μυστικι- τις έχουν ανάγκη. Το θέμα είναι
το κοινωνικό φαντασιακό δεν σμός έρχονταν σαν αντίβαρο όμως να περιοριστεί η απήχησή
έπαψε ποτέ να παράγει και να στον νεοεισαγόμενο ορθολο- τους. Στην εποχή του hi-tech
θρέφεται από τέτοιες θεωρίες γισμό, που κλόνιζε τα ιδεολογι- σκοταδισμού που βιώνουμε,
συνωμοσίας. Θεωρίες βολικές κά θεμέλια των παραδοσιακών ένας νέος Διαφωτισμός είναι
για κάθε εξουσία, αφού στρέ- κοινωνιών. Στην εποχή μας κάτι απαραίτητος.

13
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Χρυσή Αυγή - Για διορισμούς – Ξένες γλώσσες – Συνδικαλιστικό κίνημα Μάιος 2017

Έξω η Χρυσή Αυγή από τα σωματεία πραγματικότητα και τα προ-
βλήματα, αποτέλεσμα της πολι-
καθώς ωθεί, προϋποθέτει και
δικαιολογεί την απόλυτη περι-
τικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Το φρόνηση της ζωής και των ελευ-
Του Γιώργου Κρεασίδη συμφέροντα των εφοπλιστών. απόρριψης του ρατσισμού και πρόβλημα τους είναι η έλλειψη
Εκεί στόχευε η δολοφονική είναι υπέρ της “φυσικής υπερο- θεριών των ανθρώπων. Έπειτα
Τα τελευταία χρόνια η Χρυσή εθνικιστικής προπαγάνδας, οι
ενέδρα σε συνδικαλιστές του χής”, μιας κοινωνίας των “αρί- από αυτή τη δίκη δεν μπορεί
Αυγή προσπαθεί να παρέμβει συνδικαλιστικές ελευθερίες
ΠΑΜΕ στις 12.9.2013. Επιβε- στων”, δεν δέχονται ότι οι άν- κανείς να θεωρεί τον εθνικο-
συνδικαλιστικά (εκπαίδευση, μαθητών και εκπαιδευτικών,
δήμος Θεσσαλονίκης κ.α.) και βαιώνεται και από τους ίδιους θρωποι γεννιούνται ίσοι μεταξύ η Αριστερά. Στις θέσεις τους σοσιαλισμό-ναζισμό μια ακόμη
γεννιούνται, καταρχήν, δυο σε μια σειρά επερωτήσεων που τους και έχουν απαράγραπτα ξεχωρίζουν: “η ουσιαστική κα- ιδεολογία. Είναι μια ιδεολογία
ερωτήματα. Τι πραγματικά επι- καταθέτει η Χρυσή Αυγή στο δικαιώματα. τάργηση του πανεπιστημιακού που καταξιώνει το έγκλημα. Για
διώκουν οι φασίστες στα σωμα- κοινοβούλιο υπέρ των εφοπλι- Οι φασίστες αρνούνται και ασύλου και απαγόρευση των αυτό η Χρυσή Αυγή την αρνεί-
τεία; Μπορεί ο φασισμός και ο στών, αλλά και από τις άμεσες τους στόχους των συνδικάτων κομματικών παρατάξεων, ει- ται σταθερά, παρά το πλήθος
ναζισμός να αντιμετωπίζονται επαφές με την εργοδοσία. που παλεύουν στην εκπαίδευ- δικές εξετάσεις για τους διδά- στοιχείων που καταδεικνύουν
απλά ως μια άλλη άποψη στο Μιλώντας για το εκπαιδευτικό ση υπέρ του κοινωνικού αγα- σκοντες, ώστε να επιβεβαιωθεί το προφανές: είναι εθνικοσο-
συνδικαλιστικό κίνημα; κίνημα, ας είμαστε ξεκάθαροι. θού της δημόσιας δωρεάν παι- το γνωστικό τους επίπεδο και η
σιαλιστές και νεοναζιστές. Δεν
Σχετικά με το πρώτο, τα πε- Οι φασίστες αρνούνται βασι- δείας και των δικαιωμάτων και εθνική τους συνείδηση”.
διστάζουν όμως συχνά πυκνά
πραγμένα αποκαλύπτουν τις κούς σκοπούς της εκπαίδευσης, ελευθεριών των εργαζομένων Μια άλλη κρίσιμη παράμετρος
στη δημόσια εκπαίδευση. Αρ- να στέλνουν μήνυμα πίστης σε
προθέσεις. Είναι γνωστή η το δικαίωμα όλων των παιδιών είναι η εθνικοσοσιαλιστική ιδε-
νούνται τη δημοκρατική λει- αυτή με τρόπο που δεν είναι
προσπάθεια της Χρυσής Αυ- στη μόρφωση από ένα σχολείο ολογία, ο ναζισμός. Μια ιδεο-
που τα αντιμετωπίζει ισότιμα. τουργία που προβλέπουν τα άμεσα αντιληπτός στους περισ-
γής, να διαλύσει το σωματεία λογία που στη δίκη της Νυρεμ-
των ναυτεργατών και της ναυ- Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, καταστατικά των σωματείων. βέργης, μετά την αποκάλυψη σότερους, όπως η αναφορά σε
πηγοεπισκευαστικής ζώνης στο αρνούνται τους στόχους της Ο δήθεν συνδικαλιστικός λό- των φρικιαστικών εγκλημάτων δηλώσεις και ανακοινώσεις στο
Πέραμα, ώστε να συγκροτήσει δημοκρατικής συνείδησης, της γος των φασιστών αφήνει στο κατά της ανθρωπότητας, κα- σύνθημα «ζήτω η νίκη», δηλαδή
ένα άλλο που θα εξυπηρετεί τα αντιφασιστικής στάσης και της απυρόβλητο την εκπαιδευτική ταδικάστηκε ως εγκληματική, το χιτλερικό «Sieg Heil».
Συνέχεια από τη σελίδα 8 Συνέχεια από τη σελίδα 9
Συνέχεια από τη σελίδα 4 «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» «Η ΟΛΜΕ στον αστερισμό...» «Η κρίση του συνδικαλιστικού..»
τάξεις Α’ και Β’ του Δημοτι- στις συγκεκριμένες δοκιμα- γράμματος Πρωτοβάθμιας κή του ΠΑΜΕ χαράσσεται με κτήσει ήταν καρπός σκληρών
κού και από 4 σε 3 στις υπό- σίες, ύστερα από τις πρώτες και Δευτεροβάθμιας Εκπαί- γνώμονα παραταξιακές σκο- αλλά και αξιοπρεπών, συναρ-
λοιπες τάξεις). εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, δευσης. πιμότητες. Αρνήθηκαν να δώ- παστικών αγώνων και ό,τι
φαίνεται να είναι χαμηλότερες σουν οι σύλλογοι τη μάχη για τώρα χάνουμε είναι καρπός της
Να σημειωθεί εδώ ότι εκτός • Υποχρεωτική συνδιδασκαλία
σε σχέση με εκείνες των προη- τη μη εφαρμογή της θεματικής αδράνειας, της παραίτησης, της
από τις επιπτώσεις στο επίπεδο της δεύτερης ξένης γλώσσας
γούμενων χρόνων. Επομένως, εβδομάδας και τις δημιουργι- απέλπιδας, πρόσκαιρης και εν
της παρεχόμενης ξενόγλωσσης ( Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλι-
για ουσιαστική αναβάθμιση της κές εργασίες. Έχουν αναγάγει τέλει μη ηθικής ατομικής «λύ-
εκπαίδευσης υπάρχουν επιπτώ- κά και Ισπανικά) ανεξάρτητα
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που τις Παρεμβάσεις και τους εκ- σης».
σεις και στις εργασιακές συνθή- από τον αριθμό των μαθητών.
παρέχει το δημόσιο σχολείο και προσώπους τους σε αποκλει- Με αυτές τις σκέψεις καλούμε
κες των εκπαιδευτικών. • Έγκριση ολιγομελών τμημά-
σύνδεσή του με την απόκτηση στικό εχθρό τους, αντί της σε ένα γόνιμο προβληματισμό
Είναι λοιπόν φανερό από όλα του ΚΠΓ το εκπαιδευτικό κίνη- των (μέχρι 15 μαθητές στο αντιπαράθεσης με τις δυνάμεις και ειλικρινή ανοιχτό διάλογο
τα παραπάνω ότι η φετινή προ- μα διεκδικεί: τμήμα). του κυβερνητικού συνδικαλι- για να βρούμε τους καλύτερους
σπάθεια να αξιολογηθούν οι • Αντικατάσταση των υπαρ- σμού με τις οποίες λειτουργούν
• Άμεσους μαζικούς διορι- τρόπους να δυναμώσουμε την
μαθητές με γραπτές δοκιμασί- χόντων συγγραμμάτων με ως συνεκτικός ιστός πλέον.
σμούς ξενόγλωσσων εκπαι- συλλογική μας προσπάθεια,
ες που προσομοιάζουν τις εξε- άλλα, πιο σύγχρονα αντα- Στη Θεσσαλονίκη τα παρα-
δευτικών. να ανταμώσουμε όλοι μαζί ξε-
τάσεις του ΚΠΓ και μάλιστα ποκρινόμενα στις αυξημένες δείγματα είναι πλέον πολλά: περνώντας πικρίες , αδυναμί-
σε αδίδακτα κείμενα, σε καμιά • Αύξηση των ωρών διδασκα- ανάγκες των μαθητών. σκευωρία κατά Παρεμβάσεων ες, αντιπαραθέσεις άγονες, να
περίπτωση δεν αρκεί για να λίας των ξένων γλωσσών σε της Ε΄ ΕΛΜΕ, αποχώρηση από
• Πλήρης υλικοτεχνική υπο- μετατρέψουμε σε πλούτο τις
προετοιμάσει τους μαθητές του Γυμνάσιο και Λύκειο σύμφω- Γ.Σ., σύμπραξη με ΠΕΚ(πρώην
δομή. διαφορετικές αντιλήψεις και
Γυμνασίου για την απόκτησή να με τις ώρες που προτείνο- ΠΑΣΚ) για αιμοδοσία, συγκά- προτάσεις.
του. Αντίθετα, δημιούργησε νται από το Ενιαίο Πλαίσιο • Ενίσχυση του θεσμού της λυψη παρατυπιών ΠΥΣΔΕ,
μεγάλη αναστάτωση στους ξε- Αναφοράς για τις γλώσσες ενισχυτικής διδασκαλίας για υπονόμευση συντονισμού των Δεν γίνεται αλλιώς!
νόγλωσσους εκπαιδευτικούς, • Σύνδεση Αναλυτικού Προ- μαθητές με μαθησιακές δυ- ΕΛΜΕ. Εκτιμούμε ότι είμαστε σε συν-
ενώ οι επιδόσεις των μαθητών σκολίες. θήκες διάλυσης του δημόσιου
Οι Παρεμβάσεις είμαστε η μόνη
δύναμη που επιμένουμε ο κλά- σχολείου, πλήρους απαξίωσης
Συνέχεια από τη σελίδα 4 «Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Το σχολείο των αναγκών και των δικαιωμάτων μας» του εκπαιδευτικού. Σήμερα δι-
δος χωρίς αναμονή να χαράζει
αλλαγής. Ο παιδαγωγός δεν φωσης, με αναγνώριση της • Ριζική αλλαγή στα αναλυτι- αγωνιστική πορεία με βάση τις ακυβεύεται το μέλλον της χώ-
είναι απλά μεταδότης γνώσε- παιδαγωγικής τους συμβολής κά προγράμματα και βιβλία, αποφάσεις των συνεδρίων και ρας και των παιδιών μας…
ων, είναι καθοδηγητής στον σε μια κοινωνία αλληλεγγύης καθορισμό με παιδαγωγικούς των Γ.Σ., να συνεχίσει να έχει Είναι πλήρως αντιφατική η
δύσκολο δρόμο της μόρφω- και ισότητας, όπου θα μπο- όρους ενιαίου ωρολόγιου στον προσανατολισμό του την εικόνα την ώρα που συμβαί-
σης των παιδιών και του αγώ- ρούν να ζουν με αξιοπρέπεια προγράμματος για όλα τα προβολή του «άλλου δρόμου» νουν όλα αυτά να μαζευόμαστε
να για κοινωνική και πολιτική με το μισθό τους, για να μπο- παιδιά. Τα παιδιά των προ- για την κοινωνία και την εκπαί- 10-20 συνάδελφοι σε μια κρύα
χειραφέτηση. ρούν να συμβάλλουν, με τη σφύγων και μεταναστών να δευση και δε σταματήσαμε να αίθουσα να …αλλάξουμε την
• Ένας τέτοιος ρόλος είναι σειρά τους, στη μορφωτική μαθαίνουν τη γλώσσα και καταθέτουμε προτάσεις κινη- κατάσταση
ασύμβατος με τις ελαστικές ενδυνάμωση και χειραφέτη- την ιστορία της χώρας τους. τοποιήσεων των εργαζομένων.
ση της νέας γενιάς. και δεν μας παρηγορεί ούτε ο
σχέσεις απασχόλησης, την • Ο τίτλος που θα δίνεται στο Μπροστά στο 18ο συνέδριο Ελύτης :
αξιολόγηση, την περιπλάνη- • Ενιαία πολύμορφη γνώση τέλος του ενιαίου δωδεκά- της ΟΛΜΕ και στο ίδιο το συ-
ση σε πολλές σχολικές μο- βασισμένη στα ιστορικά δια- χρονου σχολείου θα σημαίνει νέδριο θα δώσουμε τη μάχη να «Μέσα στη θλίψη της απέρα-
νάδες και τη διαρκή απειλή μορφωμένα θεμέλια των επι- ότι ο απόφοιτός του έχει απο- καθορίσουν την εξέλιξή του τα ντης μετριότητας, που μας
των απολύσεων και μετατά- στημών, ώστε όλα τα παιδιά κτήσει εκείνες τις γνώσεις ψηφισμένα αιτήματα και οι δι- πνίγει από παντού,
ξεων. Προϋποθέτει ανθρώ- να διεισδύουν στους νόμους που προβλέπει το πρόγραμμά εκδικήσεις του κλάδου και να παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε
πους ελεύθερους, σε διαδικα- κίνησης της φύσης και της του και δεν θα χρειάζεται κα- χαράξουμε μια νέα αγωνιστική κάποιο καμαράκι,
σία διαρκούς επιστημονικής κοινωνίας. μιά επιπλέον πιστοποίηση. πορεία στην οποία θα συμβάλ- κάποιοι πεισματάρηδες αγωνί-
επιμόρφωσης και αυτομόρ- λουμε με τις ιδέες και τις προ- ζονται να εξουδετερώσουν τη
τάσεις μας. φθορά.»
14
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Τέχνη & πολιτισμός Μάιος 2017

Μια καθηγήτρια στο φίλος του Δημηνάκη, ο Νίκος
Ρονδέλης. Οπότε τελικά… δεν
Δέχτηκα πολύ ενθαρρυντικά
σχόλια. Κάποια μάλιστα μου
διαρκώς με τα κινητά, που τα
έχει κάνει να απομυθοποιήσουν

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
μας στοίχισε σχεδόν τίποτα. είπε πως πήρε κουράγιο από τα πάντα. Μόνο στα δημοτι-
Πόσο κράτησαν τα γυρίσματα; αυτά που είδε. «Αφού γίνονται κά, στις μικρές τάξεις, μπορείς
τέτοια πράγματα ακόμη και να δεις ακόμα ενθουσιασμό. Η
Θεσσαλονίκης Περίπου οκτώ μήνες, από
τον περασμένο Μάρτιο ως το
σήμερα», μου είπε, «πάει να πει
πως υπάρχει μέλλον. Με γέμι-
αλήθεια είναι όμως πως φέτος
που διδάσκω στο νυχτερινό, σε
Οκτώβριο. Συναντιόμασταν με σες αισιοδοξία». ενήλικες, είδα και πάλι αυτόν
τον Νίκο πότε εδώ, πότε εκεί τον ενθουσιασμό. Είναι πολύ
και κάναμε τις λήψεις. Αυτό Πώς συνδυάζεται η δουλειά
της εκπαιδευτικού με εκείνη ενθαρρυντικό, αλλά η πλειο-
που μου έμεινε από τη γνωριμία νότητα των μαθητών δεν είναι
μαζί του, αυτό που εκτίμησα πιο της κινηματογραφίστριας;
Μπορείς να μοιράζεσαι μέρος νέα παιδιά, είναι πάνω από 40.
πολύ πάνω του, είναι η εργατι-
κότητά του, η αφοσίωση του σε έστω της συγκινήσεων που Οπότε, αν είχες τη δυνατότη-
αυτό που κάνει. Και αυτό είναι απολαμβάνεις όταν κινηματο- τα, θα άφηνες τη δουλειά της
κάτι που με συγκινεί στους αν- γραφείς με τους μαθητές σου; εκπαιδευτικού;
θρώπους. Κοίταξε, από τεχνική άποψη Όχι. Παρ’ όλες τις απογοητεύ-
Στο φεστιβάλ πώς βρέθηκες; δεν βιώνω κάποιο ασύμβατο. σεις μου αρέσει η δουλειά μου.
Οι γραφικές τέχνες που διδά- Χαίρομαι όταν παλιοί μου μα-
Με απλή αίτηση. Η ταινία αξι- σκω σχετίζονται άμεσα ή έμμε- θητές και μαθήτριες επικοινω-
ολογήθηκε από μία κριτική σα με κάθε είδους εικόνα. Για νούν μαζί μου.
επιτροπή και προκρίθηκε για το άλλο όμως που με ρωτάς,
να ενταχθεί στο επίσημο πρό- Στα 2013 ήσουν μεταξύ εκεί-
πάνε χρόνια που έχω πάψει νων των συναδέλφων που εί-
γραμμα, στο τμήμα μουσικής. να αντλώ ιδιαίτερη απόλαυση χαν βγει στη διαθεσιμότητα.
Και ποια ήταν η ανταπόκριση από τη δουλειά μου, που έχω Πώς το βίωσες όλο αυτό;
Του Μιχάλη Λεγάκη Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσι-
του κοινού; πάψει να βλέπω στα παιδιά
Είναι αλήθεια πως καθηγη- κής Synthermia Plus που συν- Κατ’ αρχάς το περίμενα. Έπειτα
Πολύ θετική. Έγιναν δύο προ- αυτή τη συγκίνηση που γεννά
τές-κινηματογραφιστές δεν συ- διοργανώνουν κάθε χρόνο το από τόσα χρόνια περιπλάνησης
βολές σε γεμάτες αίθουσες. η μάθηση. Ίσως να φταίνε και
ναντάς συχνά. Πόσο μάλλον Δημοτικό Ωδείο Θέρμης, η Συνέχεια στη σελίδα 16
αυτά τα βίντεο που τραβάνε
που να συμμετέχουν σε μία δι- Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και η Beartive. Ο
οργάνωση τόσο σπουδαία όσο γιος μου ο Αλέξης είχε παρακο-
το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της λουθήσει το σεμινάριο για το Τα παιδιά της ποιητικής παρορμητικότητας
Θεσσαλονίκης. Και όμως, εμείς Beatbox με τον Δημηνάκη. Είχε και ταυτόχρονα θύματα της καταστατικής συνάρτησής τους με το περιβάλλον.
εντοπίσαμε μία, εδώ, στην πόλη ενθουσιαστεί. Όταν μετά από Κοινωνικό – εκπαιδευτικό,πολιτικό,οικονομικό.
μας! Τη λένε Τζίνα Γεωργιάδου μια βδομάδα είδα τον Δημηνά- Αφετηρία, το πολιτικό. Το της πόλεως ουσιώδες. Δυνάμει αξιακό.
και διδάσκει γραφικές τέχνες κη στη «συναυλία» που έδωσαν Χώρος, άλλοτε διαρκούς κατάφασης , άλλοτε διαρκούς άρνησης
στον «Ευκλείδη» και στο «Ελ- με τα παιδιά του σεμιναρίου για κι συχνά αυταρχίας διαφόρων βαθμών έντασης.
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», να μας δείξουν τι είχαν κατα- Με δυό λόγια η άρνηση άρθρωσης Λόγου. Λόγω αγκύλωσης.
ενώ παράλληλα σπουδάζει (για φέρει μαζί, εντυπωσιάστηκα. Ή αλλιώς, η απουσία χρώματος.
δεύτερο πτυχίο) στη Σχολή Κι- Δεν ήταν μόνο το αισθητικό Κι ανάμεσα στο όλον και το τίποτε,στο παντού και το πουθενά,όλα άσπρο-μαύρο.
νηματογράφου. αποτέλεσμα ούτε η πρωτοτυ- Μόνο που κανένα από τα δύο δεν είναι χρώμα.
πία του όλου πράγματος, αλλά Το πρώτο όμως είναι σύνθεση όλων των χρωμάτων,
Στο Φεστιβάλ συμμετείχε με το και το πώς επικοινωνούσε με τα ενώ το δεύτερο τα “καταπίνει” όλα.
παρθενικό της δημιούργημα, το παιδιά, το πάθος και η γαλήνη Η Χώρα που καταναλώνει το μέλλον των παιδιών της.
«Beatbox και αερόφωνα: Νίκος που απέπνεε. Κι έτσι, όταν μας Γεωμετρικός-κοινός τόπος εξόχως καταναλωτικός.
Δημηνάκης». Ένα κινηματογρα- είπαν στη σχολή για το ντοκι- Ζητούμενο, η ισορροπία, η οποία μειώνει την εντροπία (αταξία) του συστήματος.
φικό πορτραίτο ενός νέου συ- μαντέρ, τον θυμήθηκα αμέσως. Επειδή όμως το εν λόγω σύστημα είναι κατ΄ουσίαν υποσύστημα,
ναδέλφου (δασκάλου αυτή τη Τον πήρα τηλέφωνο, είναι δά- οι πρώτες αναγωγές των παιδιών στην ευρύτερη κλίμακα,
φορά) της πόλης, που έχει επινο- σκαλος σε ένα δημοτικό σχο- κατά την είσοδό τους δηλαδή στο σχολείο,
ήσει έναν πρωτοποριακό τρόπο λείο, εδώ στα δυτικά και έτσι αλλά και στην κοινωνία των ανθρώπων
συνδυασμού των πνευστών με ξεκινήσαμε. που υποκριτικά λένε “ναί” και σκέφτονται “όχι”,
την τεχνική Beatbox, τη φωνη-
Ήταν δύσκολη η παραγωγή; αναπαράγουν τις στρεβλώσεις του όλου.
τική δηλαδή μίμηση πρωτίστως
Εν αρχή, η επώδυνη έξοδος από την “μήτρα”, το σχολείο 9ετούς υποχρεωτικής
των κρουστών αλλά και πολλών Για την ολοκλήρωση της ται- εκπαίδευσης αντί 12ετούς Παιδείας, με τα παιδιά βορά του υπερσυστήματος.
άλλων ηχητικών εφέ. νίας ως και τελικό μοντάζ όχι Εν τέλει, κατά κανόνα νευρωτικοί σοφοί και σπάνια ευτυχισμένοι αρτοποιοί.
Το ντοκιμαντέρ της έτυχε πολύ και τόσο. Μαζί μου ήταν και Το λίγο του χωροχρόνου τους, το άπειρο πολύ της μοναξιάς τους.
θερμής υποδοχής. Λίγες μέρες μια συμφοιτήτριά μου, η Ιωάν- Αφανείς... αντιήρωες ενίοτε, επιστήμονες,καλλιτέχνες,διανοούμενοι.
μετά την προβολή του μιλήσαμε να Χρυσανθοπούλου. Συμπλη- Συγκεκαλυμμένες και συχνά περιφερόμενες εγωπάθειες,
για αυτό. ρωματικά πλάνα τράβηξαν κι ορατές όμως ακόμη και στο σκοτάδι.
άλλοι φίλοι, η Έλλη Δέλλιου Ίσως, μάλλον, σίγουρα η πρωτογενής περί δικαίου – αισθητικής κοινή αντίληψη των παιδιών
Η ιδέα για το ντοκιμαντέρ πώς και ο Γιάννης Γρηγοριάδης. Για
προέκυψε; μπορεί να διορθώσει τις στρεβλώσεις του όλου
τα γυρίσματα δεν χρειάστηκε και να υπάρξει συλλογική ηθική των ανθρώπων και μέλλον για τα παιδιά,
Εξ ανάγκης. Μας είχαν ζητήσει παρά μια κάμερα DSLR που τα κατ’ εξοχήν σοβαρά άτομα αυτού του πλανήτη.
από τη Σχολή Κινηματογράφου έχω σπίτι, μαζί με ένα απλό Κι όχι οι ηθικολογίες και τα ηθικά διδάγματα...από το πλεόνασμα πολιτικής υποκρισίας
ένα ντοκιμαντέρ επί χάρτου, να κατευθυντικό μικρόφωνο. Το με τοξικό ομόλογο - παράγωγο την αξιακή χρεωκοπία.
το σχεδιάσουμε δηλαδή με κεί- μοντάζ το ανέλαβε δωρεάν ένα Όταν είναι βέβαιον ότι ακόμη και μία καλογραμμένη σελίδα,ενός σχολικού βιβλίου,
μενο. Εγώ όμως σκέφτηκα να φίλος, πρώην συμφοιτητής μου μπορεί να δώσει μια σιωπηλή μάχη για έναν καλύτερο κόσμο.
το κάνω στην πράξη. στο ΤΕΙ Αθήνας και καθηγητής Γι αυτό “Ψωμί,Παιδεία,Ελευθερία και χωρο-χρόνο στα παιδιά , να χαράξουν τα όνειρα πορεία.”
Και τον Νίκο Δημηνάκη πώς τώρα στη Σχολή Κινηματο- Ο χωροχρόνος των παιδιών, που είναι η τέταρτη ή μήπως η πρώτη διάσταση της αρμονίας του
τον ανακάλυψες; γράφου, ο Γιάννης Κολαξίζης. σύμπαντος κόσμου;
Την επεξεργασία του ήχου την Παναγιώτης Ι. Κύκλης
Τον πρωτοείδα το 2015 στο 5ο ανέλαβε κι αυτή δωρεάν ένας Εκπαιδευτικός - Χημικός

15
Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Τέχνη & πολιτισμός Μάιος 2017

Κινηματογραφική λέσχη Γ ΕΛΜΕ-Θ έξοδο ψυχαγωγίας στους συ-
ναδέλφους. Μια τέτοια κίνηση
και τους προβληματισμούς που
ανοίγει ή τις λύσεις που προ-

Η εκπαίδευση στο… πανί
ενδεχομένως να είχε νόημα σε τείνει. Γιατί το θέμα δεν είναι
ένα απομονωμένο μέρος (π.χ. μόνο να καλλιεργηθούμε εμείς
σε ένα νησί), όπου οι δυνατό- αισθητικά αλλά να μάθουμε ή
γκλα του μαυροπίνακα» του τητες επιλογής είναι περιορι- να σκεφτούμε και κάτι που θα
Richard Brooks (1955). σμένες. Σε μία μεγαλούπολη ωφελήσει τελικά την διδακτική
Ήταν η τέταρτη ταινία που πρό- όμως, όπως η Θεσσαλονίκη, το πράξη. Που θα κάνει εμάς λίγο
βαλε η νεοσύστατη κινηματο- νόημα κρύβεται αλλού: στην καλύτερους παιδαγωγούς και
γραφική λέσχη της Γ ΕΛΜΕ-Θ επικοινωνία των συναδέλφων, τα παιδιά λίγο πιο δεκτικά στην
αυτή τη σχολική χρονιά. Είχαν την αλληλογνωριμία τους και μάθηση. Την όποια μάθηση.
προηγηθεί «Τα 400 χτυπήματα» την ανταλλαγή εμπειρίας και Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα
(1959) του Φρανσουά Τρυφώ γνωμών πάνω στην πραγματι- υπάρξει άλλη μια προβολή,
τον Φεβρουάριο, «Το μάθημα» κότητα που όλοι μας βιώνουμε αυτή τη φορά στο προαύλιο
(2014) της Κριστίνα Γκρόζεβα καθημερινά μες στην τάξη. του σχολείου, με τα φώτα της
και του Πέταρ Βαλτσάνοφ τον Γι’ αυτό άλλωστε και όλες οι πόλης και τ’ άστρα του ουρα-
Γενάρη και «Η γλώσσα της πε- ταινίες έχουν μέχρι στιγμής εκ- νού να μας συντροφεύουν. Θα
ταλούδας» (1999) του Χοσέ παιδευτικό περιεχόμενο. Και γι’ είναι ο αποχαιρετισμός της κι-
Λουίς Κουέρδα στα τέλη Νοέμ- αυτό ακολουθούνται πάντοτε νηματογραφικής λέσχης πριν
Του Μιχάλη Λεγάκη καθηγητών να κάθονται στο βρη. Μία προβολή κάθε μήνα. από μία λιγότερο ή περισσότερο το καλοκαίρι. Μείνετε συντονι-
Από πάνω ο έναστρος ουρανός μπαλκόνι του 1ου Γυμνασίου εκτενή συζήτηση. Συζήτηση όχι σμένοι και ενημερωθείτε σχετι-
Συκεών και να απολαμβάνουν Στόχος της Γ ΕΛΜΕ-Θ που
κι από κάτω τα φώτα της πόλης πήρε την πρωτοβουλία δεν μόνο πάνω στην ίδια την ται- κά από το blog της Γ ΕΛΜΕ-Θ
να τρεμοπαίζουν στην νυχτε- τη θέα συζητώντας για την ται- νία αλλά πρωτίστως πάνω στα (http://3elmethess.blogspot.
νία που μόλις είδαν: τη «Ζού- ήταν να δώσει απλώς μία δι-
ρινή υγρασία. Και μια παρέα ζητήματα που αυτή (εκ)θέτει gr/).
Συνέχεια από τη σελίδα 15
Μαθαίνοντας τα δικαιώματά μας… τραγουδώντας “Μια καθηγήτρια στο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης”
και συζητήσεις εντός και εκτός τον στόχο της Τέχνης με την σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
τάξης για το νόημα των ανθρώ- οποία θα έρχονται καθημερινά γραμματείες, ήμουνα σίγουρη
πινων δικαιωμάτων. Κάτι που σε επαφή. πως μας πάνε για έξοδο από
αποτελεί απάντηση σε αυτούς την εκπαίδευση -και ας μη με
Η υποβάθμιση ή και η κατάρ- πίστευαν εκείνοι που τους το
που θεωρούν τα καλλιτεχνικά γηση ακόμη των καλλιτεχνικών
μαθήματα δευτερεύοντα και ’λεγα.
μαθημάτων από το σχολείο, μία
ίσως άχρηστα στο σύγχρονο μόνη εξήγηση μπορεί να έχει: Βέβαια με πόνεσε. Όπως σου
σχολείο. ότι το σχολείο της αγοράς που είπα, αγαπάω τη δουλειά μου
Η Τέχνη, όπως είναι γνωστό οραματίζεται ο νεοφιλελεύθε- και δεν θα μου ήταν εύκολο να
από την αρχαιότητα, επηρεάζει ρος κόσμος που επιχειρείται την αφήσω. Όμως δεν συγκλο-
το υποσυνείδητο. Και αν συν- να οικοδομηθεί σήμερα, δεν νίστηκα, όπως συνέβη με άλ-
δυαστεί με τον «λόγο», συνθέ- ενδιαφέρεται για την ψυχική λους συναδέλφους, δεν τρομο-
τει το καλύτερο μέσο μετάδο- καλλιέργεια. Μάλλον δεν εν- κρατήθηκα. Δεν φοβήθηκα πως
σης της πληροφορίας και της διαφέρεται για την καλλιέρ- θα μείνω χωρίς λεφτά, κάτι θα
εμπειρίας, δηλαδή της γνώσης. γεια γενικώς. Ούτε βέβαια για έκανα, ακόμα και καθαρίστρια
Έτσι εξηγείται γιατί οι διαφημι- την δημιουργία «καλλιτεχνικού σε πολυκατοικία που λέει ο λό-
Του Κώστα Πουλή ντικότερο και περιεκτικότερο στές πάντα επιστρατεύουν την κριτηρίου» που θα δημιουργή- γος. Καταλαβαίνω ασφαλώς
Την προηγούμενη σχολική χρο- όλου του κειμένου και αποτελεί Τέχνη για να προπαγανδίσουν σει ένα είδος ασπίδας για τους τους άλλους συναδέλφους και
νιά διεξήχθη ο πρώτος πανελ- έναν αρκετά ακριβή ορισμό της τα προϊόντα που διαφημίζουν. αυριανούς πολίτες, θα τους κά- τον τρόμο τους: δεν είναι εύκο-
λήνιος διαγωνισμός σχολικού έννοιας του «ανθρωπισμού», Αλλά και χωρίς τον συνδυασμό νει λιγότερο χειραγωγήσιμους. λο να χάνει κανείς τη δουλειά
τραγουδιού και ραδιοφωνικού που κατά κάποιον τρόπο απο- της με τον λόγο, η Τέχνη μέσα που αγαπά ούτε να βρει κάποια
τελεί το αντίδοτο στην έννοια Οι κωπηλάτες της γαλέρας δεν άλλη. Όμως δεν ήταν αυτός ο
μηνύματος, που διοργάνωσε από την επενέργειά της στο χρειάζεται να είναι καλλιερ-
το European School Radio. του «φασισμού» που απειλεί υποσυνείδητο και την δημι- τρόπος που εγώ το βίωσα.
και πάλι την ανθρωπότητα. γημένοι. Αρκεί να ξέρουν να
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν ουργία έλξης προς το «Ωραίο» κάνουν καλό κουπί. Η πνευ- Θα σε ενδιέφερε να κάνεις ένα
τα ανθρώπινα δικαιώματα και Όσο κι αν κάποιοι μαθητές που προκαλεί, καλλιεργεί τον ματική και ψυχική καλλιέργεια ντοκιμαντέρ για τους καθηγη-
συμμετείχαν δημόσια και ιδι- αντιμετώπισαν το τραγούδι με ψυχικό κόσμο, διαπλάθει δη- των σκλάβων-κωπηλατών ίσως τές;
ωτικά σχολεία από όλη την διάθεση ελαφρότητας, αναμε- λαδή ψυχικά υγιείς πολίτες. Με μάλιστα να είναι και επικίνδυνη Ιδωμένους σαν σύνολο, όχι.
Ελλάδα, ενώ τιμητικά βραβεία νόμενη από την ηλικία τους, η άλλα λόγια «ψυχαγωγεί» - με για τον ιδιοκτήτη της γαλέρας, Το βρίσκω πολύ γενικό, πολύ
δόθηκαν και από την ύπατη αρ- πιθανότητα και μόνο να θυμού- την κυριολεκτική σημασία της αφού μπορεί να ξυπνήσει τά- αδιάφορο. Αν όμως μιλάμε για
μοστεία του ΟΗΕ. νται για όλη την υπόλοιπη ζωή λέξης και όχι με κείνη που συ- σεις εξέγερσης. Ό,τι χειρότερο συγκεκριμένα πρόσωπα, για
Το πρώτο βραβείο δόθηκε στο τους, έστω και μηχανικά, τα πα- νηθίζουμε να της δίνουμε στην δηλαδή για τους ιδιοκτήτες γα- μονάδες, τότε ναι - ιδιαίτερα αν
τραγούδι ΧΑΡΤΑ που δημιουρ- ρακάτω λόγια, μόνο ασήμαντη καθημερινή μας ομιλία. λέρας. έχουν κάποια σχέση με την τέ-
γήθηκε από το 2ο γ/σιο Αμπε- δεν είναι: «Όλοι οι άνθρωποι Και φυσικά όπως ειπώθηκε ήδη, χνη και τη δημιουργία. Έχω μια
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι Την ΧΑΡΤΑ μπορείτε να την
λοκήπων. Ήταν μια μοντέρνα η Τέχνη μπορεί να αποτελέσει ακούσετε στο youtube, στην συνάδελφο και φίλη ζωγράφο
μελοποίηση του 1ου άρθρου στην αξιοπρέπεια και στα δι- και εργαλείο επηρεασμού προς με τόσο πάθος για τη δουλειά
καιώματα. Είναι προικισμένοι ακόλουθη δ/νση:
της Οικουμενικής Διακήρυξης την αντίθετη κατεύθυνση: αυτή της και τη ζωγραφική της που
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. με λογική και συνείδηση και της εξυπηρέτησης ιδιοτελών https://www.youtube.com/ … παρατηρώντας την… την
οφείλουν να συμπεριφέρονται συμφερόντων. Είναι λοιπόν watch?v=URqvEgp8Sr0 «έβαλα στο πρόγραμμα». Ένα
Μέσα από την όλη διαδικα- μεταξύ τους με πνεύμα αδελ-
σία προέκυψε ένα αναπάντεχο απαραίτητη η δημιουργία του Για όποιον θέλει υπάρχει και σε άλλο πιθανό θέμα είναι το νυ-
φοσύνης». «καλλιτεχνικού κριτηρίου» που karaoke μορφή στο χτερινό σχολείο και η ανθρω-
κέρδος: έμαθαν όλοι απ’ έξω το
πρώτο άρθρο της οικουμενικής Φυσικά, με αφορμή το τραγού- θα βοηθήσει τους αυριανούς https://www.youtube.com/ πογεωγραφία του. Το βρίσκω
διακήρυξης, που είναι το σημα- δι έγιναν αρκετές αναλύσεις πολίτες να αντιλαμβάνονται watch?v=3b3KXDkI2T8 πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε
στο μέλλον…

16