You are on page 1of 56

Delrsrapport januari - mars 2017, 25 april 2017

Kv1, 2017
Delrsrapport fr frsta kvartalet 2017
Frsta kvartalet 2017 jmfrt med fjrde kvartalet 2016 Vi utvecklar nya
kade utlningsvolymer och -marginaler gav std t
relevanta kund-
rntenettot erbjudanden i hg
Ssongseffekter minskade provisionsnettot fart och samarbetar
Nettoresultat finansiella poster pverkades av positiva ver affrs- och
vrderingseffekter inom Group Treasury produktomrden
Reavinst frn Hemnet-frsljningen strkte resultatet mer intensivt n
Kostnadsutveckling i linje med frvntan ngonsin med vra
Ytterligare reserveringar inom oljerelaterade sektorer kunders behov
Stark kapitalisering
som ledstjrna.
Birgitte Bonnesen,
Vd och koncernchef

Finansiell inform ation 2017 2016 2016


m kr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Totala intkter 10 651 9 947 7 9 144 16
Rntenetto 5 971 6 000 0 5 461 9
Provisionsnetto 2 822 3 055 -8 2 645 7
Nettoresultat f inansiella poster till verkligt vrde 486 285 71 400 22
vriga intkter 1) 1 372 607 638
Totala kostnader 4 003 4 157 -4 3 826 5
Resultat f re kreditf rluster och nedskrivningar 6 648 5 790 15 5 318 25
Nedskrivning av immateriella och materiella tillgngar 2 56 -96 8 -75
Kreditf rluster 339 593 -43 35
Skatt 1 181 996 19 961 23
Periodens resultat hnf rligt till aktiegarna i Sw edbank AB 5 124 4 142 24 4 311 19

Resultat per aktie, kr, ef ter utspdning 4,59 3,70 3,87


Rntabilitet p eget kapital, % 15,9 13,1 13,8
K/I-tal 0,38 0,42 0,42
Krnprimrkapitalrelation, % 24,2 25,0 23,7
Kreditf rlustniv, % 0,09 0,15 0,01

1)
Intkt frn frsljning av Hemnet av engngskaraktr p 680 mkr under frsta kvartalet 2017.
1)
Int k t f rn Vis a av engngs k arak t r p 2 115 m k r under andra k v art alet 2016, v arav N et t o res ult at f inans iella po s t er t ill v erk ligt v rde 457 m k r

o c h v riga int k t er 1 658 m k r.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 1 av 56


Vd-kommentar
Det nya ret har startat med samma intensitet som det marginaler. Positiv brsutveckling strkte intkterna
frra avslutades med. Under frsta kvartalet har vi inom Svensk bankverksamhets kapitalfrvaltning,
lanserat flera lsningar som frenklar vardagen fr vra samtidigt som vra initiativ p sparandeomrdet brjar
kunder. ge resultat. Vi sg inflden i vra fonder inom alla
affrssegment, vilket r vldigt gldjande. Vra
En prioritering i r r att komma nrmare en fullt satsningar p pensionssparandet, som blir allt viktigare
digitaliserad lneprocess. Detta kvartal har vi tagit ett fr vra kunder, kommer att fortstta.
viktigt steg framt genom att ven i Sverige erbjuda
konsumentkrediter helt digitalt, frn anskan till I Baltikum har utlningen till privatpersoner fortsatt att
utbetalning. I Baltikum har vi introducerat Smart ID, en ka. Vi ser dessutom att fler kunder anvnder vra
mobilapp fr digital identifiering och signering. Frutom mobila banktjnster. Nstan 500 000 var aktiva i slutet
att frenkla vardagen fr vra kunder kommer den ven av frsta kvartalet.
att skapa nya affrsmjligheter fr oss. 60 000 kunder
har redan anslutit sig. Fretagsutlningen minskade ngot under kvartalet till
fljd av terbetalningar och valutakurseffekter. Vr
Under kvartalet har vi annonserat ett spnnande ambition att vxa och diversifiera fretagslneportfljen
samarbete med fintechbolaget Mina Tjnster. Deras app kvarstr. Provisions- och handelsintkterna fll till fljd
kommer att gra det enklare fr vra kunder att hantera av normala ssongseffekter inom bland annat kort-
sina abonnemang och prenumerationer och f bttre betalningar, diskretionr frvaltning och handel.
verblick ver sin privatekonomi.
Frsljningen av vrt innehav i bostadssajten Hemnet
Erbjudanden som dessa mjliggrs av vr strategiska strkte resultatet ytterligare under kvartalet.
planering med en tydlig karta ver aktiviteter och
prioriteringar. Vi blir snabbare, optimerar vrt resurs- Hg kostnadseffektivitet mjliggr bde konkurrens-
anvndande och skerstller att vi utvecklar det vra kraftig prissttning och utveckling av relevanta tjnster
kunder efterfrgar. Under ret kommer vi att lansera och produkter som kar kundnyttan. Det r drfr en
ytterligare lsningar som kar kundvrdet och strker viktig del av vr fretagskultur. Vi bedmer att vra
vr marknadsposition. totala kostnader fr helret 2017 kommer att uppg till
cirka 15,8 miljarder kronor.
Samhllsengagemang och hllbarhet r vldigt viktigt
fr oss och vi arbetar stndigt med dessa frgor. I Kreditkvaliteten fortstter att vara hg inom alla vra
februari delade vi ut 42 miljoner kronor frn Swedbank affrssegment. Arbetet med vra kunder inom olje-
Robur Humanfond till bland annat Amnesty International relaterade sektorer fortgr och ledde i kvartalet till
och Barncancerfonden. Frn och med 4 april anses ytterligare reserveringar.
ocks alla vra fonder ha en hllbarhetsprofil sedan de
antagit en policy fr ansvarsfulla investeringar. Vr kapitalisering r fortsatt stark med en buffert p 2,5
procentenheter ver Finansinspektionens minimikrav.
Bttre makroekonomiska utsikter
Frra rets positiva makroekonomiska trend har fortsatt Med vra kunders behov som ledstjrna
in p det nya ret. USA:s ekonomi fortstter att g bra I dagens utmanande och frnderliga tid krvs en
och nrmar sig full sysselsttning, vilket ocks ter- tydlig frdriktning. Den finner vi i vra affrsstrategier
speglas i den amerikanska centralbankens hjning av med konkreta aktivitetsplaner. Dessa hjlper oss
styrrntan med ytterligare 0,25 procentenheter. ven navigera i en milj med historiskt lga rntor, stndiga
Europa uppvisar en hgre och mer stabil ekonomisk regelfrndringar och nya konkurrenter. Vi har en stor
aktivitet. Den politiska oskerheten kvarstr dock och kundbas, en tydlig strategi, kompetenta medarbetare
frblir en viktig faktor fr ekonomin i nrtid. och de finansiella frutsttningarna att ta oss an
utmaningarna.
Tillvxten r bred p vra hemmamarknader med
fortsatt goda utsikter. Den inhemska konsumtionen r Vi utvecklar nya relevanta kunderbjudanden i hg fart
stark och dessutom kar exporten i klvattnet av den och samarbetar ver affrs- och produktomrden mer
starkare omvrldskonjunkturen. intensivt n ngonsin med vra kunders behov som
ledstjrna.
Den svenska bostadsmarknaden har visat tecken p
inbromsning. Prisutvecklingen och kningen av Redan idag sker ungefr hlften av vr frsljning
hushllens skuldsttning har avtagit ngot. Detta r genom vra digitala kanaler och antalet digitalt aktiva
positivt, men riskerar att bli kortvarigt om inte strre kunder kar stadigt. Det r en positiv utveckling i en allt
vergripande politiska tgrder vidtas fr att ka mer digital vrld dr konsumtionsmnster ndras
rrligheten och nybyggandet samt effektivisera snabbt. En av vra ambitioner fr i r r att ytterligare
hyresmarknaden. Bostadsfrgan r central ur bde en individualisera vrt kunderbjudande. Potentialen r stor.
ekonomisk och social aspekt och r avgrande fr
Sverige.

Starkt finansiellt resultat


Vrt resultat under frsta kvartalet var starkt. Aktiviteten Birgitte Bonnesen
i den svenska verksamheten var hg, frmst inom Verkstllande direktr och koncernchef
bostadsln som uppvisade fortsatt kade volymer och

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 2 av 56


Sida
Innehllsfrteckning
versikt 5
Marknad 5
Viktigt att notera 5
Koncernens utveckling 6
Resultat frsta kvartalet 2017 jmfrt med fjrde kvartalet 2016 6
Resultat frsta kvartalet 2017 jmfrt med frsta kvartalet 2016 6
Volymutveckling per produktomrde 7
Kredit- och tillgngskvalitet 8
Operativa risker 9
Upplning och likviditet 9
Kreditbetyg 9
Kapital och kapitaltckning 9
vriga hndelser 10
Hndelser efter 31 mars 2017 11

Affrssegment
Svensk bankverksamhet 12
Baltisk bankverksamhet 14
Stora fretag & Institutioner 16
Koncernfunktioner & vrigt 18
Elimineringar 19

Alternativa nyckeltal 20

Koncern

Resultatrkning i sammandrag 22
Rapport ver totalresultat i sammandrag 23
Balansrkning i sammandrag 24
Frndringar i eget kapital i sammandrag 25
Kassafldesanalys i sammandrag 26
Noter 27
Moderbolag 49
Styrelsens och verkstllande direktrens underskrifter 55
Revisorsgranskning 55
Kontaktuppgifter 56

Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell


information och publikationer.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 3 av 56


Finansiell versikt
Resultatrkning 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rntenetto 5 971 6 000 0 5 461 9
Provisionsnetto 2 822 3 055 -8 2 645 7
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 486 285 71 400 22
vriga intkter 1 372 607 638
Summa intkter 10 651 9 947 7 9 144 16
Personalkostnader 2 448 2 440 0 2 307 6
vriga kostnader 1 555 1 717 -9 1 519 2
Summa kostnader 4 003 4 157 -4 3 826 5
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 6 648 5 790 15 5 318 25
Nedskrivning av immateriella tillgngar 0 35 0
Nedskrivning av materiella tillgngar 2 21 -90 8 -75
Kreditfrluster, netto 339 593 -43 35
Rrelseresultat 6 307 5 141 23 5 275 20
Skatt 1 181 996 19 961 23
Periodens resultat 5 126 4 145 24 4 314 19
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 5 124 4 142 24 4 311 19

2017 2016 2016


Nyckeltal och data per aktie Kv1 Kv4 Kv1
1)
Rntabilitet p eget kapital, % 15,9 13,1 13,8
2)
Resultat per aktie fre utspdning, kronor 4,61 3,73 3,89
2)
Resultat per aktie efter utspdning, kronor 4,59 3,70 3,87
K/I-tal 0,38 0,42 0,42
2)
Eget kapital per aktie, kronor 107,3 116,6 113,3

Utlning/inlning, % 162 186 152


Krnprimrkapitalrelation, % 24,2 25,0 23,7
Primrkapitalrelation, % 27,5 28,7 26,1
Total kapitalrelation, % 30,6 31,8 29,1
Kreditfrlustniv, % 3) 0,09 0,15 0,01
Andel oskra fordringar, brutto, % 0,50 0,52 0,33
Total reserveringsgrad fr oskra fordringar, % 51 46 56
4)
Likviditetstckningsgrad (LCR), % 137 156 148
NSFR (net stable funding ratio), % 109 108 107

Balansrkningsdata 2017 2016 2016


mdkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
Utlning till allmnheten, exkl terkpsavtal och riksgld 1 457 1 453 0 1 386 5
Inlning frn allmnheten, exkl terkpsavtal och riksgld 898 782 15 909 -1
Aktiegarnas eget kapital 119 130 -8 126 -5
Balansomslutning 2 489 2 154 16 2 404 4
Riskexponeringsbelopp 411 394 4 399 3
1)
Uppgift om genomsnittligt eget kapital finns i Faktaboken p sidorna 74-75.
2)
Antal aktier och berkningar av resultat per aktie specificeras p sidan 46.
3)
Fr mer information om kreditfrlustniv se sidan 43 i Faktaboken.
4)
LCR - berknad i enlighet med Finansinspektionens freskrifter och allmnna rd (FFFS 2012:6).

Definitioner fr alla nyckeltal finns i Swedbanks faktabok p sidan 82.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 4 av 56


det frsta kvartalet mot bde euron och dollarn, jmfrt
versikt med fjolrets tre sista mnader.

Marknad Tillvxten i de baltiska ekonomierna strktes under


Konjunkturindikatorerna har visat en upptgende trend fjrde kvartalet 2016 efter tidigare avmattning.
under inledningen av 2017 i svl Europa som USA. Uppgngen var starkast i Estland, dr BNP steg med
Eurolndernas inkpschefsindex lg i mars p den 1,9 procent jmfrt med kvartalet innan, fljt av Litauen
hgsta nivn p nstan sex r inom bde industri- och med 1,4 procent och Lettland med 1,1 procent. Det
tjnstesektorn. Samtidigt sjnk arbetslsheten i euro- innebar att BNP p rsbasis steg med 3,0 procent i
lnderna i mars till 9,5 procent, den lgsta nivn sedan Litauen, 2,8 procent i Estland och 2,2 procent i Lettland.
2009. Den positiva omvrldskonjunkturen har fljts av Investeringarna terhmtade sig i slutet av frra ret i
stigande globala brser, trots politisk oskerhet infr det samtliga baltiska lnder till fljd av kade flden frn
franska presidentvalet i vr och valet i Tyskland i hst. EU:s strukturfonder. Samtidigt kade industri-
produktionen och exporten i klvattnet av en starkare
Den globala penningpolitiken hller lngsamt p att omvrldskonjunktur. Den privata konsumtionen stddes
frflyttas mot en mindre expansiv riktning. Den av hgre lner och fallande arbetslshet.
amerikanska centralbanken, Federal Reserve, hjde i
mars styrrntan till spannet 0,75-1,00 procent, samtidigt Konjunkturindikatorerna fr frsta kvartalet i r
som ytterligare tv rntehjningar prognostiseras i r d signalerar en fortsatt uppgng i de baltiska
bde sysselsttningen och inflationen nrmar sig mlen. ekonomierna, frmst via kad export och investeringar.
ven om det amerikanska sysselsttningsutfallet i mars Inflationstakten fortsatte att stiga i spren av stigande
blev vsentligt svagare n frvntat ligger frvnt- globala rvarupriser och livsmedelspriser. I mars var
ningarna om hgre amerikanska styrrntor alltjmt fast. inflationstakten i Lettland 3,4 procent, i Litauen 3,1
Den europeiska centralbanken, ECB, behll styrrntan procent och i Estland 2,8 procent.
ofrndrad vid sitt penningpolitiska mte i mars.
Implementeringen av ett minskat stdkpsprogram, 60 Viktigt att notera
miljarder euro mot tidigare 80 miljarder euro, frn och
med 1 april r dock ett frsta steg mot en ngot mindre Delrsrapporten innehller alternativa nyckeltal som
expansiv penningpolitik. Swedbank bedmer ger vrdefull information till lsaren
eftersom de anvnds av koncernledningen fr intern
styrning och resultatuppfljning samt ven fr
En kad amerikansk oljeproduktion och vxande olje-
jmfrelser mellan rapporteringsperioderna. Ytterligare
lager pressade under mars mnad ned oljepriset, efter
information om alternativa nyckeltal som anvnds i
att det legat relativt stabilt under inledningen av ret. I
delrsrapporten finns p sidan 20.
slutet av mars var priset p brentolja 54 dollar per fat,
en nedgng frn 57 dollar i slutet av december 2016.
Swedbank har under frsta kvartalet genomfrt tre
frndringar som pverkar hur vissa resultat- och
Svensk ekonomi vxte p bred front under fjrde balansrkningsposter rapporteras i affrssegmenten
kvartalet 2016 d BNP steg med 1,0 procent jmfrt samt p koncernniv. Ingen av frndringarna har en
med kvartalet innan. I rstakt kade BNP med 2,3 pverkan p rapporterat resultat fr koncernen.
procent, kalenderkorrigerat. Frutom en stark inhemsk Frndringarna kommunicerades till marknaden i ett
efterfrgan konsumtion och investeringar tog pressmeddelande den 3 april och beskrivs i korthet
exporten fart. Konjunkturdata, som Inkpschefsindex nedan.
och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, tyder p
att tillvxten i svensk ekonomi fortsatte att vara stark Till fljd av ndring i det bilaterala avtalet mellan
under rets frsta kvartal. Antalet sysselsatta steg med Swedbank och sparbankerna har rapporteringen av
114 000 i mars, men nedgngen i arbetslsheten ersttning till sparbankerna fr frmedlade boln
begrnsades till 6,8 procent i ssongsrensade termer p ndrats. Kostnader fr frmedlingstjnster rapporteras
grund av ett kat arbetskraftsutbud. Bostadspriserna som en reducerad rnteintkt medan kostnader fr
steg i februari, om n i lgre takt n tidigare, samtidigt administrativa tjnster rapporteras som en kostnad.
som bostadsbyggandet r p de hgsta niverna sedan Omrkning av historiska jmfrelsetal har gjorts, se
miljonprogrammets dagar. Infrandet av amorterings- noterna 1 och 27. D rapporterade kostnader minskats i
kravet och den avtagande bostadsprisutvecklingen har och med ndringen medfr det att vi bedmer att vra
bidragit till att den rliga tillvxttakten fr hushllens totala kostnader fr helret 2017 kommer att uppg till
bostadsln har stabiliserats kring 7,6 procent under cirka 15,8 mdkr.
januari och februari.
Ett antal strre fretagskunder har flyttats frn
Inflationen och inflationsfrvntningarna har gtt affrssegmentet Svensk bankverksamhet till affrs-
Riksbankens vg ven om uppgngen i inflationen segmentet Stora fretag & Institutioner. Affrsvolymerna
drivits upp av temporra effekter som stigande och det finansiella resultatet fr dessa kunder har
livsmedels- och energipriser. Fr KPIF, KPI med fast flyttats frn frsta kvartalet 2017. De flyttade utlnings-
rnta, var inflationstakten 2,0 procent i februari men fll volymerna uppgr till cirka 30 mdkr, medan intkterna
tillbaka till 1,5 procent i mars. Den underliggande och kostnaderna uppgick till 374 mkr respektive 32 mkr
inflationen, KPIF exklusive energi, r alltjmt lg och var under helret 2016. Ingen omrkning av historiska
i mars 1,0 procent. Ett trerigt lneavtal fr industrin jmfrelsetal har gjorts.
slts den sista mars om lnekningar motsvarande 2,3
procent per r, vilket r i stort sett ofrndrat jmfrt Ny intern frdelningsprincip gllande avgifterna fr
med fregende avtal trots en kad arbetskraftsbrist. resolutionsfonden och insttningsgarantin medfr att
Kronfrstrkningen under inledningen av kvartalet frdelningen mellan affrssegmenten har ndrats och
fljdes av en svagare krona trots starka svenska baseras i huvudsak p affrssegmentens utlnings-
makrodata. Som kvartalssnitt har kronan strkts under volymer. Avgifterna redovisas liksom tidigare i

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 5 av 56


rntenettot. Ingen omrkning av historiska jmfrelsetal delvis av omstruktureringskostnader p 75 mkr i fjrde
har gjorts. kvartalet. vriga kostnader var ssongsmssigt lgre.

Vnligen se pressmeddelandet frn 3 april fr mer Kreditfrlusterna uppgick till 339 mkr (593), och r
utfrlig information. frmst relaterade till kade reserveringar inom Stora
fretag & Institutioner fr oljerelaterade engagemang.
Baltisk bankverksamhet redovisade nettotervinningar,
Koncernens utveckling medan reserveringar och tervinningar tog ut varandra i
Svensk bankverksamhet.
Resultat frsta kvartalet 2017 jmfrt med
fjrde kvartalet 2016 Skattekostnaden uppgick till 1 181 mkr (996),
motsvarande en effektiv skattesats p 18,7 procent
Swedbank redovisade ett resultat p 5 124 mkr under
(19,4). Frndringen i den effektiva skattesatsen beror
frsta kvartalet 2017, att jmfra med 4 142 mkr under
p att frsta kvartalet r pverkat av en skattefri reavinst
fregende kvartal. kningen frklaras framfrallt av en
frn frsljningen av Hemnet samt av avdragsfrbudet
skattefri reavinst frn frsljningen av Hemnet p 680
fr rnta fr efterstllda skulder som infrts under 2017.
mkr, ett starkare nettoresultat finansiella poster till
Exklusive den skattefria Hemnet-vinsten skulle den
verkligt vrde samt lgre kreditfrluster jmfrt med
effektiva skattesatsen ha varit 21,0 procent. Koncernens
frra kvartalet. Valutakursfrndringar minskade
effektiva skattesats bedms p medellng sikt uppg till
resultatet med 36 mkr.
20-22 procent.
Rntabiliteten p eget kapital uppgick till 15,9 procent
(13,1) medan K/I-talet var 0,38 (0,42). Resultat frsta kvartalet 2017 jmfrt med
frsta kvartalet 2016
Intkterna kade med 7 procent under kvartalet, till
Resultatet kade till 5 124 mkr, jmfrt med 4 311 mkr
10 651 mkr (9 947), frmst till fljd av reavinsten frn
frsta kvartalet 2016. Reavinsten frn Hemnet-
Hemnetfrsljningen. Nettoresultat finansiella poster till
frsljningen bidrog positivt liksom starkare rntenetto
verkligt vrde kade, medan provisionsnettot minskade.
och provisionsnetto. kade kreditfrluster och personal-
Valutakursfrndringar minskade intkterna med
kostnader bidrog negativt. Valutakursfrndringar kade
54 mkr.
resultatet med 11 mkr.
Rntenettot minskade ngot till 5 971 mkr (6 000).
Rntabiliteten p eget kapital kade till 15,9 procent
kade utlningsvolymer och marginaler i stocken
(13,8) medan K/I-talet frbttrades till 0,38 (0,42).
avseende svenska boln pverkade utvecklingen
positivt. Hjd avgift till resolutionsfonden i Sverige, med
Intkterna kade till 10 651 mkr (9 144). Reavinsten frn
183 mkr, samt tv dagar frre n fjrde kvartalet hade
Hemnetfrsljningen bidrog positivt liksom starkare
en negativ effekt p rntenettot. Rntenettot frn
rntenetto och provisionsnetto. Valutakursfrndringar
inlningen pverkades positivt av ngot hgre
kade intkterna med 74 mkr.
marginaler till fljd av hgre marknadsrntor. Effekter
frn tidigare terkp av skerstllda obligationer inom
Rntenettot kade med 9 procent, till 5 971 mkr
Group Treasury hade en positiv effekt p rntenettot.
(5 461). De positiva effekterna frn hgre utlnings-
volymer och kade marginaler avseende svenska boln
Provisionsnettot minskade med 8 procent och uppgick
motverkade de lgre inlningsmarginalerna.
till 2 822 mkr (3 055). Minskningen frklaras frmst av
ssongsmssiga effekter. Medan en god brsutveckling
Provisionsnettot kade med 7 procent och uppgick till
och nettoinflde i Roburs fonder gav positiva bidrag,
2 822 mkr (2 645), vilket frmst frklaras av kade
minskade nd intkterna frn kapitalfrvaltningen
intkter frn kapitalfrvaltning. En god brsutveckling
jmfrt med fjrde kvartalet som innehll rliga resultat-
bidrog till den positiva utvecklingen.
baserade avgifter samt hade tv dagar fler. Kort-
intkterna minskade till fljd av ssongseffekter samt
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade
rabatt- och avgiftsjusteringar genomfrda av kort-
till 486 mkr (400).
fretagen under frra ret som ftt fullt genomslag
under rets frsta kvartal.
vriga intkter kade till 1 372 mkr (638). Reavinsten
frn Hemnetfrsljningen uppgick till 680 mkr.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade
till 486 mkr (285). Valutaswapmarknaden
Kostnaderna kade till 4 003 mkr (3 826), vilket
normaliserades ter i brjan av ret efter en kad
framfrallt frklaras av kade personalkostnader.
volatilitet vid rsskiftet, vilket medfrde att negativa
Antalet heltidsanstllda har kat med drygt 1 procent.
vrderingseffekter frn slutet av 2016 kunde terfras i
brjan av 2017. Inom Stora fretag & Institutioner
Kreditfrlusterna kade till 339 mkr (35), till fljd av
minskade nettoresultat finansiella poster till fljd av
kade reserveringar inom Stora fretag & Institutioner
minskade intkter frmst frn valutahandel samt
fr oljerelaterade engagemang.
vrderingsjusteringar p derivatexponeringar.
Skattekostnaden uppgick till 1 181 mkr (961),
vriga intkter kade och uppgick till 1 372 mkr (607),
motsvarande en effektiv skattesats p 18,7 procent
frmst frklarat av reavinsten p 680 mkr frn
(18,2). Den effektiva skattesatsen fr 2017 har, jmfrt
frsljningen av Hemnet.
med 2016, pverkats av en skattefri reavinst frn
frsljningen av Hemnet samt av avdragsfrbudet fr
Kostnaderna uppgick till 4 003 mkr (4 157). Personal-
rnta fr efterstllda skulder som infrts under 2017.
kostnaderna var stabila i kvartalet. Reserveringar fr
Exklusive den skattefria Hemnet-vinsten skulle den
lnekningar samt utbetalning av outnyttjad semester
effektiva skattesatsen ha varit 21,0 procent. Koncernens
som ln i Sverige under frsta kvartalet, motverkades

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 6 av 56


effektiva skattesats bedms p medellng sikt uppg till Betalningar
20-22 procent. Antalet utgivna kort uppgick vid kvartalets slut till 8,0
miljoner, vilket r ofrndrat jmfrt med utgngen av
Volymutveckling per produktomrde fjrde kvartalet. Jmfrt med frsta kvartalet 2016 har
antalet utgivna kort kat med 1,9 procent.
Swedbank bedriver i huvudsak verksamhet inom
produktomrdena Ln och Betalningar (som I Sverige uppgick antalet utgivna kort till 4,2 miljoner vid
organiseras under Group Lending & Payments) samt slutet av frsta kvartalet. Jmfrt med samma period i
Sparande (Group Savings). fjol har utgivningen av fretagskort kat med 3,3 procent
och utgivningen av privatkort med 2,0 procent.
Ln kningen av antalet privatkort drivs till stor del av att allt
Den totala utlningen till allmnheten, exklusive fler unga personer skaffar kort. Det stora antalet mindre
terkpsavtal och utlning till Riksglden, kade med fretagskunder i banken medfr en fortsatt god potential
4 mdkr till 1 457 mdkr (1 453), jmfrt med utgngen av att ka utgivningen av fretagskort.
fjrde kvartalet 2016. Jmfrt med utgngen av frsta
kvartalet 2016 var kningen 71 mdkr, motsvarande en Antalet kortkp i Sverige uppgick till 284 miljoner under
tillvxt p 5 procent. frsta kvartalet, vilket motsvarar en kning p 7 procent
jmfrt med frsta kvartalet 2016. I Sverige sker ver 85
Utlningen till bolnekunder inom Svensk bankverksam- procent av butiksbetalningarna med kort och marknads-
het kade med 7 mdkr till 726 mdkr (719), jmfrt med tillvxten bedms som fortsatt god.
utgngen av fjrde kvartalet. I Baltisk bankverksamhet
vxte bolnevolymen i lokal valuta, men var stabil mtt i 2017 2016 2016
svenska kronor. Antal, kort 31 mar 31 dec 31 mar

Utlning till allmnheten, exkl. Antal utgivna kort, miljoner 8,0 8,0 7,8
Riksgldskontoret och terkpsavtal, 2017 2016 2016
varav Sverige 4,2 4,2 4,1
mdkr 31 mar 31 dec 31 mar varav Baltikum 3,8 3,8 3,7

Bostadsutlning till privatpersoner 790 783 732


I Baltikum har frvrvet av Danske Banks kort-
varav Svensk bankverksamhet 726 719 674
utgivningsverksamhet i Lettland och Litauen under 2016
varav Baltisk bankverksamhet 64 64 55
bidragit till kning av antal betalningar och nya kort i
varav Stora fretag och Institutioner 0 0 3
dessa lnder. I slutet p frsta kvartalet uppgick antalet
vrig privatutlning inkl bostadsrtts-
freningar 150 149 143
utgivna kort till 3,8 miljoner. Antalet kortkp under frsta
varav Svensk bankverksamhet 138 138 131
kvartalet uppgick till 109 miljoner, vilket motsvarar en
kning med 11 procent jmfrt med samma period i fjol.
varav Baltisk bankverksamhet 12 11 11
varav Stora fretag och Institutioner 0 0 1
Andelen butiksbetalningar med kort uppgr till ver 50
Fretagsutlning 517 521 511
procent i Estland medan siffran r ngot lgre i Lettland
varav Svensk bankverksamhet 252 278 274
och Litauen. Swedbank arbetar aktivt fr att ka kort-
varav Baltisk bankverksamhet 65 65 61 betalningarna i butik genom att ansluta fler butiker till
varav Stora fretag och Institutioner 200 178 176 kortbetalning och rda vra kunder att betala med kort i
Total 1 457 1 453 1 386 butiker istllet fr att ta ut kontanter. Fr att underltta
fr kunderna att anvnda kort ven vid betalningar av
vrig privatutlning, inklusive till bostadsrttsfreningar, mindre belopp lanserade Swedbank under 2016
var stabil i Svensk bankverksamhet och vxte med 1 kontaktlsa kort i de baltiska lnderna.
mdkr i Baltisk bankverksamhet. Swedbanks volym inom
svenska konsumentkrediter var stabil under kvartalet ven antalet inlsta korttransaktioner kade jmfrt
och uppgick till 25 mdkr vilket motsvarade en marknads- med samma period i fjol. I de nordiska lnderna kade
andel p cirka 10 procent. Den baltiska konsument- antalet inlsta korttransaktioner med 9 procent till 551
kreditportfljen vxte under kvartalet med 2 procent i miljoner, medan antalet inlsta korttransaktioner i
lokal valuta. Baltikum steg med 8 procent, till 80 miljoner.

Fretagsutlningen sjnk med totalt 4 mdkr under Antalet inhemska betalningar kade med 4 procent i
kvartalet, till 517 mdkr. Fretagsutlningen inom Baltisk Sverige och med 11 procent i Baltikum jmfrt med
bankverksamhet var stabil under kvartalet. Flytten av frsta kvartalet 2016. Swedbanks marknadsandel av de
kunder mellan affrssegmenten har minskat utlnings- betalningar som utfrs via Bankgirot var 34 procent.
volymerna inom Svensk Bankverksamhet med cirka 30
mdkr och kat volymerna med motsvarande belopp Antalet internationella betalningar kade med 8 procent
inom Stora fretag & Institutioner. Exklusive flyttade i Sverige och med 24 procent i Baltikum jmfrt med
volymer minskade fretagsutlningen inom Stora frsta kvartalet 2016.
fretag & Institutioner, eftersom ett antal ln inom
framfrallt kommersiella fastigheter och shipping har Antalet Swish-anvndare uppgick vid slutet av frsta
terbetalats, samt till fljd av valutakurseffekter. kvartalet 2017 till cirka 5,4 miljoner privatpersoner och
drygt 110 000 fretagskunder totalt i Sverige.
De negativa marknadsrntorna fortstter att pverka
kreditportfljen. En stor del av nyutlningen gr att Sparande
hrrra till rntebasgolvade produkter, vilket innebr att Den totala inlningen inom affrssegmenten Svensk
referensrntan stts till 0 istllet fr faktisk negativ och Baltisk bankverksamhet samt Stora fretag &
notering. Institutioner kade med 22 mdkr till 804 mdkr (782),
jmfrt med utgngen av fjrde kvartalet. Av den totala
Fr mer information om utlning, se faktaboken sid 37. inlningen avsg 58 procent (57) transaktionskonton.
Den totala inlningen frn allmnheten, inklusive

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 7 av 56


volymer hnfrliga till Group Treasury inom Koncern- p den svenska marknaden med en marknadsandel p
funktioner & vrigt, kade med 116 mdkr under 21 procent per den 31 mars 2017.
kvartalet och uppgick till 898 mdkr. Swedbank Roburs nettoinflde i Baltikum uppgick under
kvartalet till 1,3 mdkr (0,8 frsta kvartalet 2016).
Swedbanks inlning frn privatpersoner var stabil under
kvartalet och uppgick till 442 mdkr (442). Frvaltat kapital, livfrskring 2017 2016 2016
mdkr 31 mar 31 dec 31 mar
Fretagsinlningen kade under kvartalet, till stor del Sverige 167 157 143
drivet av hgre volymer frn amerikanska penning- varav Avtalspension 74 69 62
marknadsfonder inom Group Treasury. Fretags- varav Kapitalfrskring 62 60 55
inlningen kade i Stora fretag & Institutioner till fljd varav Tjnstepension 20 19 17
av en tillfllig kning av inlning frn finansiella varav vrigt 9 9 9
institutioner. Fretagsinlningen minskade i Svensk- Baltikum 5 5 4
och Baltisk bankverksamhet. Flytten av kunder mellan
affrssegmenten har minskat inlningsvolymerna i Det frvaltade kapitalet inom livfrskring i Sverige har
Svensk bankverksamhet med cirka 3 mdkr och kat under kvartalet kat med 10 mdkr, till 167 mdkr. En
dem med motsvarande belopp i Stora fretag & positiv brsutveckling samt ett nettoinflde om 2,8 mdkr
Institutioner. har bidragit till kningen.
Inlning frn allmnheten, exkl.
Inom livfrskring i Sverige var Swedbank, per sista
Riksgldskontoret och terkpsavtal, 2017 2016 2016 december 2016, ttonde strsta bolag med en
mdkr 31 mar 31 dec 31 mar
marknadsandel p cirka 6 procent, avseende inbetalda
Inlning frn privatpersoner 442 442 406 premier exklusive inflyttat kapital. Fr inflyttat kapital var
varav Svensk bankverksamhet 343 343 320 marknadsandelen knappt 8 procent, vilket ger en
varav Baltisk bankverksamhet 99 99 86 sjundeplacering. Swedbank r det strsta livfrskrings-
Inlning frn fretag 456 340 503 bolaget i Estland och det nst strsta i Litauen och
varav Svensk bankverksamhet 147 153 134 Lettland. Marknadsandelarna uppgick per sista februari
varav Baltisk bankverksamhet 69 71 61 till 42 procent i Estland, 24 procent i Litauen och 22
varav Stora fretag & Institutioner 146 116 137 procent i Lettland.
varav Koncernfunktioner & vrigt 94 0 171
Total 898 782 909
Kredit- och tillgngskvalitet
Marknadsandelarna i Sverige var stabila fr hushlls- Kreditfrlusterna uppgick till 339 mkr under kvartalet
inlningen och uppgick per 28 februari till 21 procent (21 (593 mkr fjrde kvartalet 2016), och r frmst relaterade
procent per 31 december 2016). Marknadsandelarna fr till kade reserveringar fr befarade kreditfrluster p
fretagsinlningen var ocks stabila och uppgick till befintliga problemengagemang inom den oljerelaterade
20 procent (20). Fr mer information om inlning, se sektorn. Kreditfrlusterna i vriga sektorer r fortsatt
faktaboken sid 38. mycket lga. I Baltisk bankverksamhet redovisades
tervinningar under kvartalet. Kreditfrlustnivn uppgick
Frvaltat kapital, 2017 2016 2016 till 0,09 procent (0,15). En fortsatt stabil ekonomisk
fondfrvaltning, mdkr 31 mar 31 dec 31 mar tillvxt p vra hemmamarknader har gett std till den
goda utvecklingen av kreditportfljen.
Frvaltat fondkapital 833 794 717
Frvaltat fondkapital, Robur 829 789 713
Kreditfrluster, netto
varav Sverige 791 754 680 per affrssegment 2017 2016 2016
varav Baltikum 37 35 29 mkr Kv1 Kv4 Kv1
varav Norge 0 0 4
Svensk bankverksamhet -3 -44 -13
Frvaltat fondkapital, vriga, Baltikum 5 5 4
Baltisk bankverksamhet -66 -15 -42
Frvaltat kapital, diskretionrt 383 383 358 Estland -10 20 -25
Lettland -27 -2 -18
Det frvaltade fondkapitalet inom Swedbank Robur Litauen -29 -33 1
kade under perioden med 5 procent och uppgick till Stora fretag & Institutioner 408 652 97
829 mdkr (789 mdkr per 31 december 2016) varav 791 Koncernfunktioner & vrigt 0 0 -7
Summa 339 593 35
(754) hnfrs till den svenska verksamheten. kningen
frklaras frmst av en positiv vrdeutveckling.
Inom de oljerelaterade sektorerna finns en fortsatt
Det fortsatt lga rntelget har medfrt att trenden frn oskerhet. Investeringsviljan hos de stora oljebolagen r
2016 med inflden i aktie- och blandfonder och utflden fortfarande dmpad till fljd av det lga oljepriset.
frn penningmarknadsfonder bestr. Det totala netto- Swedbank fortstter att flja sektorns utveckling
infldet p den svenska fondmarknaden uppgick under noggrant och hller en tt dialog med utsatta kunder.
frsta kvartalet till 24,7 mdkr, varav inflden om
16,7 mdkr i aktiefonder, 8,5 mdkr i blandfonder och Andel oskra fordringar (brutto) minskade under
0,3 mdkr i hedgefonder och vriga fonder, samt utflden kvartalet och uppgick till 0,50 procent (0,52 per 31
om 0,8 mdkr i rntefonder. december 2016) av den totala utlningen. Total
reserveringsgrad fr oskra fordringar var 51 procent
Swedbank Roburs nettoinflde p den svenska fond- (46). Fr mer information om tillgngskvalitet, se
marknaden under frsta kvartalet uppgick till 2,6 mdkr faktaboken sid 40-46.
(-3,7 frsta kvartalet 2016), varav inflden om 0,5 mdkr i
aktiefonder och 3,3 mdkr i blandfonder samt utflden Nybyggnationen av privatbostder i Sverige ligger p de
om 1,1 mdkr i rntefonder. Marknadsandelen av netto- hgsta niverna p mnga r och har brjat nrma sig
fldena uppgick till 10 procent under kvartalet. Mtt i den rliga efterfrgan p nya bostder, men utbuds-
frvaltat kapital r Swedbank Robur den strsta aktren underskottet kvarstr p mnga orter. Finans-
inspektionens amorteringskrav som implementerades i
Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 8 av 56
juni 2016 har bidragit till en dmpning av bostads- mdkr, till 99,6 mdkr. Resultatet efter avdrag fr
priserna och utlningstillvxten. Vi ser ocks effekter av freslagen utdelning pverkade krnprimrkapitalet
vrt arbete med hllbar lngivning, som bland annat positivt med 1,8 mdkr. Omvrdering av berknad
innefattar en vre grns fr skuldsttningsgrad. Fortsatt pensionsskuld enligt IAS 19 minskade krnprimr-
stigande bostadspriser, men i lgre takt n tidigare, i kapitalet med cirka 0,5 mdkr, frmst till fljd av lgre
kombination med hg nybyggnation bidrog till kad diskonteringsrnta.
bostadsutlning i Swedbank under kvartalet. I
Swedbank kade de svenska bolnen med 0,9 procent Frndring av krnprimrkapital 2017, Swedbank
under kvartalet, vilket r en mindre kning n tidigare r. konsoliderad situation
mdkr

Amorteringarna i den svenska bolneportfljen uppgick 110


5,7
under den senaste tolvmnadersperioden till cirka 12 98,7 99,6
100
mdkr. Den genomsnittliga belningsgraden fr -3,8 -0,5 -0,5
Swedbanks boln i Sverige var 54 procent (54 per 31 90
december 2016), i Estland 48 procent (49), i Lettland 86
procent (91) och i Litauen 67 procent (71), berknad p 80
fastighetsniv. Fr nyutlningen under kvartalet var
70
belningsgraden i Sverige 68 procent, i Estland 69
procent, i Lettland 75 procent och i Litauen 75 procent. 60
Fr mer information, se faktaboken sid 47-48.
50
Operativa risker
Under kvartalet intrffade en incident i bankens
kortsystem som pverkade vra kunders mjlighet att
anvnda sina bankkort. Swedbank har ytterligare strkt
rutiner och system fr att skerstlla att ett liknande fel
kning Minskning
inte ska ske igen. De direkta frlusterna fr banken
relaterade till strningen i kortsystemet var sm och
kunderna hlls skadeslsa. I vrigt har bara ett ftal Swedbanks bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) per 31
mindre IT-strningar intrffat under kvartalet, vilka inte mars 2017 var 4,7 procent (5,4 procent per 31
pverkat kunderna i ngon strre omfattning. Antalet december 2016), till fljd av att de totala tillgngarna var
kortrelaterade bedrgerier har minskat under kvartalet hgre vid utgngen av frsta kvartalet 2017 jmfrt med
som ett resultat av att skerhetssystemet 3D Secure utgngen av fjrde kvartalet 2016.
implementerades under fjrde kvartalet 2016.
Riskexponeringsbeloppet (REA) kade under frsta
kvartalet med 16,6 mdkr, till 410,7 mdkr (394,1 mdkr per
Upplning och likviditet 31 december 2016). I samband med frberedelser infr
Under frsta kvartalet var Swedbank mer aktiv i de planerad uppdatering av modell fr exponeringar mot
internationella obligationsmarknaderna. Banken tog stora fretag, noterades att modellen underskattade
tillvara p goda marknadsfrhllanden och valde att fallissemangsfrekvensen fr oljerelaterade exponeringar
tidigt finansiera framtida frfall. Swedbank emitterade 86 samt leasingkontrakt. Fr att ta hnsyn till detta har
mdkr i lngfristiga skuldinstrument varav 53 mdkr avsg Swedbank valt att hlla mer kapital redan under frsta
emissioner av skerstllda obligationer. Den totala kvartalet 2017, i vntan p att uppdaterad modell
emissionsvolymen fr 2017 vntas bli ngot hgre godknns av Finansinspektionen. Detta resulterade i en
jmfrt med 2016. Frfallen fr helret 2017 uppgr till kning av REA med 22,0 mdkr fr ytterligare risk-
nominellt 166 mdkr berknat frn rets brjan. exponeringsbelopp i enlighet med artikel 3 CRR.
Emissionsplanen pverkas frmst av frndringar i
inlningsvolymer och utlningstillvxt, och justeras Frndring av riskexponeringsbelopp, 2017, Swedbank
drfr lpande under ret. konsoliderad situation
mdkr

Per 31 mars uppgick den utestende kortfristiga 420


22,0
upplningen, certifikat inkluderade i emitterade vrde- 1,0 0,2 410,7
papper, till 230 mdkr (102 mdkr per 31 december 2016). 410
-4,7 -0,7
Samtidigt uppgick tillgodohavanden hos centralbanker
400
till 408 mdkr (121). Likviditetsreserven uppgick per sista 394,1
1,2
mars till 593 mdkr (326). Koncernens likviditets-
390
tckningsgrad (liquidity coverage ratio, LCR) var 137 -1,8 -0,6

procent (156) samt 216 respektive 166 procent fr USD


380
och EUR. NSFR uppgick till 109 procent (108). Fr mer
information om upplning och likviditet se not 15-17,
370
samt sidorna 57-72 i faktaboken.
360
Kreditbetyg
Under frsta kvartalet skedde inga frndringar av
Swedbanks kreditbetyg.
kning Minskning
Kapital och kapitaltckning
Krnprimrkapitalrelationen uppgick vid kvartalets slut Exklusive ovan nmnda tillgg minskade REA fr
till 24,2 procent (25,0 procent 31 december 2016). kreditrisker med totalt 5,9 mdkr. Minskade exponeringar
Krnprimrkapitalet kade under kvartalet med 0,9 mot framfrallt fretag bidrog till att REA minskade med

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 9 av 56


1,8 mdkr. Positiva PD-migrationer (risk fr uppfylla MREL efter det att kravet p efterstlldhet har
fallissemang), frmst mot privat-personer och fretag, trtt i kraft.
bidrog till att REA minskade med 0,6 mdkr. Minskade
skerhetsvrden, vilket hade en negativ inverkan p I november 2016 freslog EU-kommissionen ndringar
LGD (frlust givet fallissemang), bidrog till att REA av EU:s regelverk fr banker. Frslaget berr ett flertal
kade med 1,2 mdkr. vrig kreditrisk minskade REA omrden, bland annat kapitalkraven inom pelare 2,
med 4,7 mdkr, frmst drivet av kade reserveringar tillstnd fr att minska kapitalbasen och de
inom Stora fretag & Institutioner. medrkningsbara skulderna samt ramverket fr MREL. I
frslaget ingr ven, som nmndes ovan, infrandet av
REA fr marknadsrisker minskade med 0,7 mdkr, en ny kategori av skuld som bankerna ska kunna
framfrallt drivet av lgre generella rnterisker. REA fr anvnda fr att uppfylla MREL.
kreditvrdighetsjustering (CVA-risk) kade med
1,0 mdkr till fljd av kade exponeringar. Dessutom arbetar Baselkommittn med att begrnsa
skillnaderna mellan olika bankers riskvikter, vilket
REA fr operativa risker kade med 0,2 mdkr under inkluderar ett eventuellt kapitalgolv fr de banker som
kvartalet till fljd av den rligen uppdaterade anvnder interna modeller. I januari 2017 meddelade
berkningen. Baselkommittn att den hade senarelagt slutfrandet av
detta arbete till en snar framtid och i mars 2017
Oskerhet kring kapitalregleringar kvarstr upprepade kommittn sin utfstelse att slutfra
internationellt frndringarna av regelverken.
Det totala krnprimrkapitalkravet fr Swedbank
minskade under kvartalet till 21,7 procent, att jmfra Innan de nya regelverken r klara, EU har tagit stllning
med Swedbanks krnprimrkapitalrelation p 24,2 till om, och i s fall hur, de ska genomfras i EU, och
procent per 31 mars 2017. Kravet minskade till fljd av lagstiftaren och myndigheterna i Sverige drefter har
att kapitalkravet avseende riskviktsgolvet fr boln i bestmt hur de ska genomfras i Sverige r det oskert
pelare 2 minskade i relation till det totala risk- hur Swedbank kommer att pverkas. Swedbanks goda
exponeringsbeloppet. I det totala kravet har hnsyn lnsamhet och starka kapitalisering ger dock ett bra
tagits svl till Swedbanks krnprimrkapitalkrav fr utgngslge fr att mta framtida frndringar av
individuella pelare 2-risker p 2,0 procent som till kapitalkraven.
samtliga aviserade hjningar av de kontracykliska
buffertvrdena. Frn och med 19 mars 2017 tillmpas vriga hndelser
hjningen av det kontracykliska buffertvrdet till 2,0
Den 9 januari meddelade Swedbank att frsljningen av
procent som FI beslutade i mars 2016. Det kontra-
Fastighetsbyrns innehav i Hemnet hade slutfrts. Fr
cykliska buffertkravet pverkar ocks Swedbanks
Fastighetsbyrns gare Swedbank innebar frsljningen
kapitalkrav genom riskviktsgolvet p 25 procent inom
en skattefri realisationsvinst p 680 miljoner kronor.
pelare 2 fr den svenska bolneportfljen.
Realisationsvinsten redovisas i frsta kvartalet under
vriga intkter.
I februari 2016 trdde lag (2015:1016) om resolution i
kraft, vilken ger myndigheter verktyg fr att hantera
Den 2 februari utsgs Aet Altroff till chef fr Customer
banker i kris. Ett av dessa verktyg ger Riksglden
Value Management (CVM) och ny ledamot i koncern-
mjlighet att skriva ned en banks skulder fr att
ledningen. CVM r en ny koncernfunktion som ska ka
absorbera frluster eller konvertera skulderna till eget
kundlojaliteten genom att erbjuda proaktiva, relevanta
kapital fr att terkapitalisera banken. Fr att skerstlla
och skrddarsydda erbjudanden till kunder som
att bankerna har tillrckligt med kapital och skulder som
distribueras i rtt kanaler, vid rtt tidpunkt.
kan skrivas ned eller konverteras i en kris ingr ett
minimikrav p nedskrivningsbara skulder (MREL) som
Den 22 februari meddelades att Swedbanks styrelse
bankerna mste uppfylla i lag (2015:1016) om
inte avsg att vcka en skadestndstalan mot
resolution. I februari 2017 beslutade Riksglden hur
Swedbanks fre detta vd eller styrelseordfrande, som
nivn p MREL ska berknas och vilka instrument som
bda nekades ansvarsfrihet fr rkenskapsret
bankerna ska kunna anvnda fr att uppfylla kravet.
2015 vid rsstmman 2016. Baserat p den information
Enligt beslutet kommer de svenska storbankerna att
som var knd vid beslutstillfllet bedmde styrelsen att
behva ha medrkningsbara skulder uppgende till
det inte fanns ngon grund fr banken att vcka en
deras totala kapitalkrav med avdrag fr det
skadestndstalan mot ngon av dem.
kombinerade buffertkravet. Riksglden frvntas fatta
beslut om den exakta nivn p Swedbanks krav under
Beslut vid rsstmman den 30 mars
det fjrde kvartalet 2017.
Vid Swedbanks rstmma omvaldes Lars Idermark,
Ulrika Francke, Bodil Eriksson, Peter Norman och Siv
Frn 1 januari 2018, d MREL enligt Riksgldens beslut
Svensson till styrelseledamter. Antalet styrelse-
ska brja tillmpas, kommer icke skerstllda
ledamter utkades frn tta till nio stycken och Mats
obligationer (senior unsecured) att anses vara
Granryd, Bo Johansson, Annika Poutiainen samt
medrkningsbara skulder. Swedbank uppfyller i
Magnus Uggla valdes till nya ledamter. Lars Idermark
dagslget detta krav. Frn 2022 mste emellertid
utsgs av stmman till styrelseordfrande.
bankernas medrkningsbara skulder vara efterstllda
sdana skulder som r undantagna frn nedskrivning
Vid rsstmman beslutades att ansvarsfrihet beviljats
eller konvertering. I november 2016 freslog EU-
fr samtliga styrelseledamter som tjnstgjort under
kommissionen att EU:s medlemsstater ska ndra sina
2016 eller del drav, inklusive styrelseordfranden och
nationella insolvenslagar fr att infra en ny kategori av
verkstllande direktren. ven frre styrelseordfranden
skuld som r efterstlld sdana skulder som r
och frre verkstllande direktren beviljades ansvars-
undantagna frn nedskrivning eller konvertering. En
frihet fr de tidsperioder under 2016 som de tjnstgjort.
sdan lagndring i Sverige skulle gra det mjligt fr de
svenska bankerna att emittera skuldinstrument fr att

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 10 av 56


Det beslutades att utdelning fr rkenskapsret 2016 rsstmman beslutade slutligen om ett generellt och ett
skulle ske till aktiegarna med 13,20 kr per aktie. individuellt prestations- och aktiebaserat ersttnings-
Avstmningsdag fr utdelningen var 3 april 2017. program fr r 2017. Hrutver beslutades om
verltelse av aktier med anledning av dessa samt av
Styrelsens bemyndigande att besluta om frvrv av tidigare stmmor beslutade program.
egna aktier frnyades. Det sammanlagda innehavet av
egna aktier (inklusive aktier som frvrvats till bankens Hndelser efter 31 mars 2017
handelslager) fr inte uppg till mer n en tiondel av
Den 4 april meddelades att Swedbank inlett ett
samtliga aktier i banken. Styrelsen beviljades mandat att
samarbete med och investerat i fintechbolaget Mina
kunna emittera konvertibla skuldebrev i form av frlags-
Tjnster. Mina Tjnsters ekonomiapp gr det enklare fr
ln som kan konverteras till aktier. Hgst 110 miljoner
mnniskor att hantera sina abonnemangs- och
nya stamaktier ska kunna ges ut till fljd av
prenumerationstjnster. Genom samarbetet kommer
konvertering, eller motsvarande antal till fljd av
Swedbanks kunder f tillgng till tjnsten. Investeringen
fondemission, nyemission, konvertering av konvertibler,
r Swedbanks frsta investering i ett fintechbolag.
uppdelning av aktier, sammanslagning av aktier eller
motsvarande.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 11 av 56


Svensk bankverksamhet
kade utlningsvolymer och -marginaler strkte rntenettot
Starkt resultat till fljd av reavinst frn frsljningen av Hemnet
Kundflytten mellan Svensk bankverksamhet och Stora fretag & Institutioner pverkar jmfrelsen fr rntenettot och
utlningsvolymerna d ingen omrkning av historiska jmfrelsetal har gjorts

Resultatrkning
2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rntenetto 3 637 3 656 -1 3 320 10
Provisionsnetto 1 757 1 789 -2 1 620 8
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 97 58 67 74 31
Andel av intressefretags resultat 144 143 1 190 -24
vriga intkter 828 168 132
Summa intkter 6 463 5 814 11 5 336 21
Personalkostnader 827 759 9 836 -1
Rrliga personalkostnader 32 35 -9 23 39
vriga kostnader 1 332 1 409 -5 1 317 1
Avskrivningar 17 23 -26 25 -32
Summa kostnader 2 208 2 226 -1 2 201 0
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 4 255 3 588 19 3 135 36
Kreditfrluster, netto -3 -44 -93 -13 -77
Rrelseresultat 4 258 3 632 17 3 148 35
Skatt 757 738 3 691 10
Periodens resultat 3 501 2 894 21 2 457 42
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 3 499 2 891 21 2 454 43
Minoriteten 2 3 -33 3 -33
1)
Rntabilitet p allokerat eget kapital, % 25,4 21,7 19,3
Utlning/inlning, % 228 229 238
Kreditfrlustniv, % 2) 0,00 -0,02 0,00
K/I-tal 0,34 0,38 0,41
Utlning, mdkr3) 1 116 1 135 -2 1 079 3
Inlning, mdkr3) 490 496 -1 454 8
Heltidstjnster 4 148 4 187 -1 4 284 -3
1) Up p g if t om g en omsn ittlig t allokerat kap ital f in n s i Faktab oken p sid an 17.
2) Up p g if ter f r b erkn in g av kred itf rlu stn iv f in n s i Faktab oken p sid an 43.
3) Exklu sive terkp savtal och riksg ld .

Resultat Under kvartalet flyttades utlningsvolymer om cirka


Frsta kvartalet 2017 jmfrt med fjrde kvartalet 30 mdkr till Stora fretag & Institutioner. Exklusive
2016 flyttade volymer kade fretagsutlningen med 4 mdkr,
Resultatet kade till 3 499 mkr (2 891). Orsaken r frmst inom fastighetsfrvaltning och tjnstesektorn.
frmst en engngseffekt frn frsljningen av Marknadsandelen, inklusive fretagsutlning inom Stora
Fastighetsbyrns innehav i Hemnet. fretag & Institutioner, var 18,2 procent i februari (18,4
procent per 31 december 2016).
Rntenettot minskade ngot till 3 637 mkr (3 656). Hjd
avgift till resolutionsfonden samt flytten av affrsvolymer Hushllens inlningsvolym var stabil under kvartalet.
och finansiellt resultat fr ett antal strre fretagskunder Swedbanks andel av inlningen frn hushll uppgick per
till Stora fretag & Institutioner pverkade rntenettot sista februari till 20,9 procent (20,8 procent per 31
negativt. kade utlningsvolymer och marginaler i december 2016).
stocken avseende boln pverkade rntenettot positivt.
ven ngot hgre marginaler inom fretagsutlning och Fretagsinlningen inom Svensk bankverksamhet
inlning bidrog positivt. minskade med 6 mdkr under kvartalet, frmst till fljd av
att kunder flyttats till Stora fretag & Institutioner.
Volymen boln till hushll uppgick till 726 mdkr vid slutet Swedbanks marknadsandel, inklusive fretagsinlning
av kvartalet, motsvarande en kning med 7 mdkr. Per inom Stora fretag & Institutioner, var 19,5 procent per
sista februari 2017 var andelen av rets nettotillvxt fr sista februari (20,3 procent per 31 december 2016).
boln 15 procent och den totala marknadsandelen
uppgick till 24,7 procent (24,8 procent per 31 december Provisionsnettot minskade med 2 procent till 1 757 mkr
2016). (1789), frmst beroende p lgre intkter inom kort-
provisioner till fljd av ssongseffekter samt rabatt- och
Utlningen till fretag uppgick till 252 mdkr (278 mdkr), avgiftsjusteringar genomfrda av kortfretagen under
varav 108 mdkr utgjordes av ln till fastighetsfrvaltning. frra ret som ftt fullt genomslag under rets frsta

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 12 av 56


kvartal. Detta motverkades delvis av kade intkter frn Affrsutveckling
kapitalfrvaltning tack vare positiv brsutveckling och Svensk Bankverksamhet fortstter att utveckla de
nettoinflden fr fonder. digitala kanalerna fr att mta frndrade kundbehov
och ka automatiseringen. Under kvartalet har vi
vriga intkter kade frmst till fljd av frsljningen av lanserat frbttrade funktioner fr att anska om
Fastighetsbyrns innehav i Hemnet, vilken gav en konsumentkrediter i internetbanken. Kunderna kan nu
realisationsvinst p 680 mkr. digitalt sjlva hantera hela lneprocessen frn anskan
till utbetalning. Det har ocks blivit mjligt fr privat-
De totala kostnaderna minskade, frmst till fljd av lgre personer att bli kund i Swedbank direkt p vr
underhllskostnader fr lokaler vilket delvis mot- webbplats - utan att beska ett kontor.
verkades av ssongseffekter fr personalkostnader.
Satsningen inom sparandeomrdet som pbrjades
Under frsta kvartalet redovisades nettotervinningar p frra ret har fortsatt. Under frsta kvartalet har vi
3 mkr, att jmfra med fjrde kvartalet d netto- genomfrt kampanjen Frsta pensionshjlpen till
tervinningar om 44 mkr redovisades. privatpersoner samt proaktivt kontaktat fretagare som
saknar tjnstepension. Responsen har varit positiv och
Frsta kvartalet 2017 jmfrt med frsta kvartalet bidragit till bde den allmnna debatten och kad
2016 pensionsrdgivning till vra kunder.
Resultatet kade till 3 499 mkr (2 454), till fljd av
reavinsten frn frsljningen av Hemnet samt hgre Arbetet med att implementera vr koncernvergripande
rnte- och provisionsnetto. fretagsstrategi fortstter. En kad samverkan mellan
Svensk bankverksamhet och Stora fretag &
Rntenettot kade med 10 procent till 3 637 mkr Institutioner har medfrt att ett antal strre fretags-
(3 320), frmst genom hgre utlningsvolymer och kunder som har utvecklat mer komplexa behov har
kade bolnemarginaler. Detta motverkades av lgre flyttats till Stora fretag & Institutioner. Svensk bank-
inlningsmarginaler, hjd avgift till resolutionsfonden, verksamhet fortstter att fokusera p sm och medel-
samt flytten av affrsvolymer och finansiellt resultat fr stora fretag. Fr att bttre tillgodose dessa kunders
ett antal strre fretagskunder till Stora fretag & behov pgr infrandet av en frbttrad servicemodell
Institutioner. som bland annat innebr att vi utkar tillgngligheten,
bygger fretagskompetens i alla kanaler, och strker
Provisionsnettot kade med 8 procent till 1 757 mkr erbjudandet, bland annat genom utveckling av fler
(1 620). kningen beror frmst p hgre intkter frn digitala tjnster.
kapitalfrvaltning och kortprovisioner. Detta mot-
verkades delvis av lgre garantiprovisioner samt En av slutsatserna i analysen av vr breda kund-
minskade intkter frn aktiehandel och strukturerade underskning frn hsten 2016 r vikten av kad
produkter. proaktivitet samt individanpassade mten och
erbjudanden i alla kanaler. Koncernens nya enhet,
vriga intkter kade, frmst p grund av frsljningen Customer Value Management, kommer att spela en
av Fastighetsbyrns innehav i Hemnet. viktig roll fr att strka vr frmga att skapa relevanta
individuella kunderbjudanden.
De totala kostnaderna var stabila. Personalkostnaderna
minskade till fljd av minskat antal anstllda.

Nettotervinningar uppgick till 3 mkr att jmfra med


nettotervinningar om 13 mkr under frsta kvartalet
Christer Trgrdh
2016.
Chef Svensk bankverksamhet

Sverige r Swedbanks strsta marknad med omkring 4 miljoner privatkunder och ver 250 000 fretagskunder. Det
gr Swedbank till Sveriges strsta bank sett till antalet kunder. Genom digitala kanaler (internetbank och mobilbank),
telefonbank och kontor, samt med std av samarbetet med sparbankerna och franchisetagare r vi alltid tillgngliga.
Swedbank r en del av nrsamhllet. Bankens kontorschefer har starka mandat att agera i sina lokala samhllen.
Bankens nrvaro och engagemang tar sig flera uttryck. Projektet Unga Jobb som skapat flera tusen praktikplatser t
unga har varit en viktig del under senare r. Swedbank har 241 kontor i Sverige.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 13 av 56


Baltisk bankverksamhet
kad utlning till hushll gav std till rntenettot
Fortsatt god kreditkvalitet
Lanseringen av SmartID stdjer fortsatt digitalisering

Resultatrkning
2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rntenetto 1 001 1 061 -6 934 7
Provisionsnetto 527 582 -9 483 9
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 53 62 -15 46 15
vriga intkter 137 151 -9 119 15
Summa intkter 1 718 1 856 -7 1 582 9
Personalkostnader 219 238 -8 204 7
Rrliga personalkostnader 17 15 13 20 -15
vriga kostnader 373 423 -12 336 11
Avskrivningar 27 28 -4 30 -10
Summa kostnader 636 704 -10 590 8
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 1 082 1 152 -6 992 9
Nedskrivning av materiella tillgngar 2 20 -90 0
Kreditfrluster, netto -66 -15 -42 57
Rrelseresultat 1 146 1 147 0 1 034 11
Skatt 159 169 -6 138 15
Periodens resultat 987 978 1 896 10
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 987 978 1 896 10
1)
Rntabilitet p allokerat eget kapital, % 19,5 19,2 17,8
Utlning/inlning, % 84 83 86
Kreditfrlustniv, % 2) -0,19 -0,04 -0,13
K/I-tal 0,37 0,38 0,37
Utlning, mdkr3) 141 140 1 127 11
Inlning, mdkr3) 168 170 -1 147 14
Heltidstjnster 3 754 3 839 -2 3 831 -2
1) Up p g if t om g en omsn ittlig t allokerat kap ital f in n s i Faktab oken p sid an 19.
2) Up p g if ter f r b erkn in g av kred itf rlu stn iv f in n s i Faktab oken p sid an 43.
3) Exklu sive terkp savtal och riksg ld .

Resultat Provisionsnettot minskade med 7 procent i lokal valuta,


Frsta kvartalet 2017 jmfrt med fjrde kvartalet vilket huvudsakligen frklaras av lgre intkter frn
2016 kapitalfrvaltning jmfrt mot frra kvartalet som
Resultatet kade till 987 mkr (978). Lgre intkter innehll rliga resultatbaserade avgifter. ven intkter
kompenserades av minskade kostnader och kade frn betalningsfrmedling minskade till fljd av
tervinningar. Valutakurseffekter minskade resultatet implementeringen av tjnstepaketen i Litauen, vilka
med 23 mkr. redovisas under provisionsintkter frn inlning och
servicekoncept.
Rntenettot minskade med 3 procent i lokal valuta,
vilket till stor del frklaras av tv dagar frre i kvartalet. Nettoresultat finansiella poster sjnk med 13 procent i
Marginalerna i bolneportfljen var stabila. Marginalerna lokal valuta till fljd av lgre intkter frn valutahandel.
p fretagsutlningen minskade ngot till fljd av fortsatt vriga intkter minskade med 8 procent i lokal valuta,
frbttrad kreditkvalitet. ndrad intern frdelning av till fljd av lgre intkter frn frskringsverksamheten.
avgifter till resolutionsfonden och insttningsgarantin
pverkade rntenettot positivt. Valutakurseffekter De totala kostnaderna minskade med 7 procent i lokal
minskade rntenettot med 23 mkr. valuta, vilket frklaras av ssongsmssigt hgre
kostnader i frra kvartalet.
Utlningsvolymerna kade med 1 procent i lokal valuta.
Utlningen till hushll kade med 2 procent till fljd av Nettotervinningarna uppgick till 66 mkr. Alla tre
stabilt konsumentfrtroende, lnekningar och bttre lnderna redovisade nettotervinningar. Den
arbetsmarknad. Fretagsutlningen var stabil. Totalt underliggande kreditkvaliteten r fortsatt stark.
sett vxte utlningen i alla tre baltiska lnder.
Frsta kvartalet 2017 jmfrt med frsta kvartalet
Inlningsvolymerna minskade med 1 procent i lokal 2016
valuta, frmst till fljd av minskad inlning frn fretag. Resultatet kade till 987 mkr (896 mkr), huvudsakligen
Inlningen frn hushll var ofrndrad. Sammantaget frklarat av hgre intkter. Valutakurseffekter kade
vxte inlningsvolymerna i Estland, medan de minskade resultatet med 25 mkr.
i Lettland och Litauen.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 14 av 56


Rntenettot kade med 4 procent i lokal valuta. Affrsutveckling
kningen berodde frmst p hgre utlningsvolymer,
Vi fortstter att frbttra kundupplevelsen i vra digitala
inklusive lneportfljen som frvrvades frn Danske
kanaler. Under frsta kvartalet lanserade vi Smart ID, en
Bank andra kvartalet 2016. ndrad intern frdelning av
mobilapp fr identifiering och signering. Den gr att
avgifter till resolutionsfonden och insttningsgarantin
kunderna p ett bekvmt och skert stt kan logga in p
bidrog positivt. Valutakurseffekter kade rntenettot
internetbanken och mobilbanken, utfra betalningar och
med 26 mkr.
skriva under dokument p distans.
Utlningsvolymerna kade med 8 procent i lokal valuta,
Anskningar om mindre ln i mobilbanken som
till stor del frklarat av den frvrvade lneportfljen frn
lanserades i slutet av frra ret har ftt ett positivt
Danske Bank. ven exklusive den frvrvade lne-
mottagande av vra kunder och bekrftar drmed den
portfljen fanns tillvxt i lneportfljen totalt, med
kande anvndningen av mobiltelefoner fr vardagliga
starkast tillvxt inom boln, konsumentkrediter och
banktjnster.
fretagsutlning.
Sedan vi lanserade kontaktlsa kort i Baltikum under
Inlningsvolymerna kade med 11 procent i lokal valuta.
2016 har vi utfrdat mer n 500 000 kort. Infrastrukturen
Inlningen kade frn svl fretag som hushll.
fr kontaktlsa kort kar ocks snabbt och nstan
50 procent av kortterminalerna som tillhandahlls av
Provisionsnettot kade med 6 procent i lokal valuta
Swedbank har numera kontaktls funktionalitet.
frklarat av hgre intkter frn kapitalfrvaltning,
betalningsfrmedling och de nyligen introducerade
Fr att ka det digitala medvetandet och utbilda
tjnstepaketen i Litauen.
kunderna i anvndning av mobilbanken r kontoren nu
utrustade med smarta telefoner. Detta kommer att bidra
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade
till en fortsatt kning av antalet kunder som aktivt
med 13 procent i lokal valuta, frmst till fljd av kade
anvnder mobilbanken och frmja anvndningen av
intkter frn valutahandel. vriga intkter steg med 11
Smart ID. I slutet av frsta kvartalet uppgick antalet
procent i lokal valuta, till fljd av hgre intkter frn
kunder som aktivt anvnder mobila banktjnster till
frskringsverksamheten.
nstan 500 000.
De totala kostnaderna kade med 5 procent i lokal
valuta. kningen frklaras av hgre personalkostnader
samt terfring av moms i Litauen under frsta kvartalet
2016. Lokalkostnader och avskrivningar minskade.

Nettotervinningarna uppgick till 66 mkr att jmfra med Priit Perens


nettotervinningar om 42 mkr under frsta kvartalet Chef Baltisk bankverksamhet
2016.

Swedbank r strsta banken, med omkring 3,3 miljoner privatkunder och ver 300 000 fretagskunder, sett till antalet
kunder i Estland, Lettland och Litauen. Enligt mtningar r Swedbank ven det mest respekterade fretaget inom
finanssektorn. Genom digitala kanaler (telefonbank, internetbank och mobilbank) och kontor r banken alltid tillgnglig.
Swedbank r en del av nrsamhllet. Det lokala samhllsengagemanget tar mnga uttryck, med initiativ fr att frmja
utbildning, entreprenrskap och social vlfrd. Swedbank har 35 kontor i Estland, 41 i Lettland och 65 i Litauen.
Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 15 av 56
Stora fretag & Institutioner

Lgre intkter, delvis frklarat av ssongseffekter


Kreditfrlustreserveringar fr oljerelaterade engagemang
Kundflytten mellan Svensk bankverksamhet och Stora fretag & Institutioner pverkar jmfrelsen fr rntenettot och
utlningsvolymerna d ingen omrkning av historiska jmfrelsetal har gjorts

Resultatrkning
2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rntenetto 823 908 -9 766 7
Provisionsnetto 580 691 -16 496 17
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 452 530 -15 403 12
vriga intkter 28 13 25 12
Summa intkter 1 883 2 142 -12 1 690 11
Personalkostnader 382 457 -16 356 7
Rrliga personalkostnader 72 60 20 52 38
vriga kostnader 453 478 -5 385 18
Avskrivningar 16 16 0 14 14
Summa kostnader 923 1 011 -9 807 14
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 960 1 131 -15 883 9
Nedskrivning av immateriella tillgngar 0 35 0
Nedskrivning av materiella tillgngar 0 0 6
Kreditfrluster, netto 408 652 -37 97
Rrelseresultat 552 444 24 780 -29
Skatt 104 115 -10 62 68
Periodens resultat 448 329 36 718 -38
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 448 329 36 718 -38
1)
Rntabilitet p allokerat eget kapital, % 9,0 6,7 15,1
Utlning/inlning, % 137 148 132
2)
Kreditfrlustniv, % 0,67 0,84 0,15
K/I-tal 0,49 0,47 0,48
Utlning, mdkr3) 200 178 12 180 11
Inlning, mdkr3) 146 116 26 137 7
Heltidstjnster 1 258 1 270 -1 1 236 2
1) Uppgif t om genomsnittligt allokerat kapital f inns i Faktaboken p sidan 25.
2) Uppgif ter f r berkning av kreditf rlustniv f inns i Faktaboken p sidan 43.
3) Exklusive terkpsavtal och riksgld.

Resultat Rntenettot frn inlningen pverkades positivt av ngot


Frsta kvartalet 2017 jmfrt med fjrde kvartalet hgre marginaler till fljd av hgre marknadsrntor.
2016
Resultatet kade till 448 mkr (329). Lgre intkter Provisionsnettot minskade med 16 procent till 580 mkr
kompenserades av lgre kostnader och lgre (691). Intktsminskningen frklaras frmst av att fjrde
kreditfrluster. kvartalet innehll rrliga ersttningar fr diskretionr
frvaltning och rliga avgifter relaterade till att
Rntenettot minskade med 9 procent till 823 mkr (908). Swedbank agerar som likviditetsgarant p marknaden
Rntenettot frn utlningen steg till fljd av kade fr skerstllda obligationer. ven lgre kortintkter till
volymer hnfrliga till flytten av ett antal fretagskunder fljd av ssongseffekter samt rabatt- och avgifts-
frn Svensk bankverksamhet till Stora fretag & justeringar genomfrda av kortfretagen bidrog negativt.
Institutioner. Exklusive de flyttade volymerna minskade
utlningsvolymen d ett antal ln inom framfrallt Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
kommersiella fastigheter och shipping har terbetalats, minskade med 15 procent till 452 mkr (530).
samt till fljd av valutakurseffekter. Rntenettot Minskningen frklaras av vrderingsjusteringar p
pverkades negativt till fljd av hjd avgift till derivatexponeringar samt lgre intkter frmst frn
resolutionsfonden och ndrad intern frdelning av valutahandel.
avgifter till resolutionsfonden och insttningsgarantin,
tv frre dagar i kvartalet samt att flera mindre poster av Jmfrt med fregende kvartal minskade totala
engngskaraktr bidrog positivt i fjrde kvartalet. kostnader med 9 procent, frmst till fljd av om-
struktureringskostnader i fjrde kvartalet.
Inlningsvolymen kade till fljd av kundflytten samt en
tillfllig kning av inlning frn finansiella institutioner. Kreditfrlusterna uppgick till 408 mkr (652) under frsta
Swedbank debiterar fortfarande huvudsakligen endast kvartalet, motsvarande en kreditfrlustniv p
finansiella institutioner fr inlning i ett ftal valutor.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 16 av 56


0,67 procent. Kreditfrlusterna hnfrs till reserveringar Affrsutveckling
fr oljerelaterade engagemang i Norge.
Swedbank har tagit fram en ny fretagsstrategi som
syftar till att utveckla vrt stt att ge service och nnu
Frsta kvartalet 2017 jmfrt med frsta kvartalet
bttre kunna tillgodose behoven hos olika fretags-
2016
kunder. En kad samverkan mellan Stora fretag &
Resultatet minskade till 448 mkr (718 mkr). Hgre
Institutioner och Svensk bankverksamhet utgr en viktig
intkter motverkades av hgre kostnader och hgre
del i strategin. Som en fljd av detta har ett antal
kreditfrluster.
fretagskunder som utvecklat mer komplexa behov
flyttats frn Svensk bankverksamhet till Stora fretag &
Rntenettot kade med 7 procent till 823 mkr (766). Institutioner. Kunderna fr drmed ytterligare tillgng till
Rntenettot frn utlningen steg till fljd av kade djup sektorkompetens och produktexpertis.
volymer hnfrliga till flytten av ett antal fretagskunder
frn Svensk bankverksamhet till Stora fretag & I februari valde 20 medarbetare inom Capital Markets
Institutioner. Valutakurseffekter pverkade volym- och Research att lmna bankens norska verksamhet.
utvecklingen positivt med 5,7 mdkr. Rntenetto relaterat Ersttningsrekryteringar pbrjades omgende och i
till inlning kade till fljd av kade volymer samt slutet p februari tillknnagavs bankens nya chef fr
debitering av negativa rntor fr finansiella institutioner Corporate Finance i Norge, Per Olav Langaker. Vr
norska verksamhet r en viktig del av bankens nordiska
Provisionsnettot kade med 17 procent till 580 mkr fretagserbjudande. Vi kommer att fortstta bygga en
(496). kningen r en fljd av kade intkter relaterade stark position p den norska kapitalmarknaden genom
till aktier och obligationsemissioner, kade lnelftes- att fortsatt strka vr analys- och distributionskapacitet.
provisioner samt lgre frsljningsprovisioner avseende Fr att vara relevant i det norska nringslivet r det
strukturerade produkter till Svensk bankverksamhet och viktigt att ha bde lokal nrvaro och kompetens.
sparbankerna.
Swedbank r en ledande aktr inom energisektorn och i
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade mars genomfrdes Swedbank Energy Summit i Oslo, fr
med 12 procent till 452 mkr (403). Lgre intkter frn tjugoandra gngen. Det r en mtesplats som ger
valutahandel kompenserades av positiva vrderings- energibolag och investerare mjlighet att diskutera
justeringar p derivatexponeringar. sektorspecifika utmaningar och mjligheter. En av
huvudtalarna var professor Jeffrey D Sachs, en av
Totala kostnader kade med 14 procent jmfrt med vrldens ledande experter p hllbar utveckling och
frsta kvartalet 2016, frmst till fljd av kade personal- global makroekonomi.
kostnader och kad IT-utveckling.
Swedbank har i bde Lettland och Litauen erhllit
Kreditfrlusterna uppgick till 408 mkr jmfrt med utmrkelsen Best Trade Finance Provider 2017 av
97 mkr under frsta kvartalet 2016. Kreditfrlusterna var tidskriften Global Finance.
framfr allt hnfrliga till kade reserveringar avseende
exponeringar inom oljerelaterade sektorer. Andelen
oskra fordringar uppgick till 1,42 procent.

Elisabeth Beskow & Ola Laurin


Chefer Stora fretag & Institutioner

Stora fretag & Institutioner ansvarar fr Swedbanks erbjudande till kunder med en omsttning p ver tv miljarder
kronor, samt kunder vars behov kan anses komplexa som fljd av verksamhet i flera lnder eller behov av avancerade
finansieringslsningar. De ansvarar ocks fr framtagning av fretags- och kapitalmarknadsprodukter till vriga delar av
banken och de svenska sparbankerna. Stora fretag & Institutioner arbetar nra kunderna, rdgivningen syftar till att
skapa lngsiktig lnsamhet och hllbar tillvxt. Stora fretag & Institutioner finns representerat i Sverige, Norge, Estland,
Lettland, Litauen, Finland, Luxemburg, Kina, USA och Sydafrika.
Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 17 av 56
Koncernfunktioner & vrigt
Resultatrkning
2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rntenetto 512 376 36 441 16
Provisionsnetto -54 -18 39
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde -114 -363 -69 -122 -7
Andel av intressefretags resultat 31 -34 1
vriga intkter 262 191 37 207 27
Summa intkter 637 152 566 13
Personalkostnader 848 829 2 778 9
Rrliga personalkostnader 51 47 9 37 38
vriga kostnader -688 -729 -6 -642 7
Avskrivningar 75 86 -13 85 -12
Summa kostnader 286 233 23 258 11
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 351 -81 308 14
Nedskrivning av materiella tillgngar 0 1 2
Kreditfrluster, netto 0 0 -7
Rrelseresultat 351 -82 313 12
Skatt 161 -26 70
Periodens resultat 190 -56 243 -22
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 190 -56 243 -22
Heltidstjnster 4 907 4 765 3 4 543 8

Rntenetto och nettoresultat finansiella poster hrrr frmst frn Group Treasury och vriga intkter avser frmst intkter frn sparbankerna. Kostnaderna
avser frmst Group Lending & Payments, Group Savings och gemensamma staber och utallokeras i stor utstrckning.

Frsta kvartalet 2017 jmfrt med fjrde kvartalet Frsta kvartalet 2017 jmfrt med frsta kvartalet
2016 2016
Resultatet kade till 190 mkr (-56) under kvartalet. Resultatet minskade till 190 mkr (243). Group Treasurys
Orsaken var frmst att resultatet inom Group Treasury resultat minskade till 230 mkr (269).
kade till 230 mkr (-38).
Rntenettot steg till 512 mkr (441). Group Treasurys
Rntenettot kade till 512 mkr (376). Rntenettot inom rntenetto kade till 514 mkr (450) till fljd av positiva
Group Treasury kade till 514 mkr (369), frmst frklarat effekter under frsta kvartalet 2017 frn terkp av
av positiva effekter frn terkp av skerstllda skerstllda obligationer.
obligationer som gjordes under fjrde kvartalet 2016,
samt tillflligt mer frdelaktiga villkor fr valutaswappar. Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde uppgick
till -114 mkr (-122). Nettoresultat finansiella poster inom
Nettoresultat finansiella poster frbttrades till -114 mkr Group Treasury minskade till -118 mkr (-110) till fljd av
(-363). Nettoresultat finansiella poster inom Group ngot hgre terkpsvolymer av skerstllda
Treasury kade till -118 mkr (-359), frmst till fljd av att obligationer.
de negativa vrderingseffekterna i slutet p 2016
relaterade till den kade volatilitetet p valutaswap- Kostnaderna kade till 286 mkr (258) frmst till fljd av
marknaden kring rsskiftet kunde terfras i brjan p hgre personal- och IT-kostnader.
2017. terkp av skerstllda obligationer fortstter att
pverka negativt, men den negativa effekten var mindre
n i fjrde kvartalet.

Kostnaderna kade till 286 mkr (233) frmst till fljd av


hgre personal-, konsult- och marknadsfrings-
kostnader.

Koncernfunktioner & vrigt bestr av affrsstdjande centrala enheter samt produktomrdena Group Lending &
Payments och Group Savings. De centrala enheterna fungerar som strategiskt och administrativt std och omfattar
Ekonomi & Finans, Kommunikation, Risk, IT, Compliance, Public Affairs, HR och Juridik. Group Treasury ansvarar fr
bankens upplning, likviditet och kapitalplanering. Group Treasury prisstter alla interna in- och utlningsflden i
koncernen genom internrntor, dr de viktigaste parametrarna r lptid, rntebindningstid, valuta och behov av
likviditetsreserver.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 18 av 56


Elimineringar
Resultatrkning
2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rntenetto -2 -1 100 0
Provisionsnetto 12 11 9 7 71
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde -2 -2 0 -1 100
vriga intkter -58 -25 -36 -61
Summa intkter -50 -17 -30 67
Personalkostnader 0 0 1
Rrliga personalkostnader 0 0 0
vriga kostnader -50 -17 -31 61
Avskrivningar 0 0 0
Summa kostnader -50 -17 -30 67

Koncernelimineringar bestr i allt vsentligt av elimineringar av interna transaktioner mellan Koncernfunktioner och vriga affrssegment.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 19 av 56


Alternativa nyckeltal
Swedbank upprttar de finansiella rapporterna enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) som ges ut av
IASB (International Accounting Standards Board), ssom anges i not 1. Delrsrapporten innehller ett antal alternativa
nyckeltal, vilka exkluderar vissa poster som koncernledningen anser inte r representativa fr resultatet av den
underliggande/lpande verksamheten. Drfr ger de alternativa nyckeltalen en mer jmfrbar information mellan
rapporteringsperioderna. Koncernledningen bedmer att infrandet av dessa nyckeltal ger information till lsaren som
mjliggr jmfrbarhet mellan perioderna. De alternativa nyckeltalen anges nedan.

Nyckeltal Definition Syfte


NSFR (Net stable NSFR syftar till att ha en tillrckligt stor andel stabil finansiering Detta mtt r relevant fr
funding ratio) i relation till de lngfristiga tillgngarna. Mttet regleras i EU:s investerare d det kommer att
kapitalkravsfrordning (CRR), dock har inga stllas som krav p banker inom en
berkningsmetoder faststllts nnu. Fljaktligen r det inte snar framtid och d det redan fljs
mjligt att gra en berkning av mttet baserat p nuvarande som en del av den interna
regler. NSFR presenteras i enlighet med Swedbanks tolkning styrningen.
av Baselkommittns rekommendation (BCBS295).

Placeringsmarginal Placeringsmarginal fre avdrag fr handelsrelaterade rntor r Presentationen av detta mtt r


fre avdrag fr berknade som rntenetto fre avdrag fr handelsrelaterade relevant fr investerare eftersom
handelsrelaterade rntor i relation till genomsnittliga totala tillgngar. Genomsnittet hnsyn tas till alla rnteintkter och
rntor r berknat utifrn vrdet vid varje mnadsbokslut, inklusive rntekostnader oavsett var i
fregende rsbokslut. Det nrmaste IFRS-mttet r rntenetto resultatrkningen dessa
och kan stmmas av i not 5. presenteras.
Allokerat eget kapital Allokerat eget kapital r ett mtt fr allokering av eget kapital till Presentationen av detta mtt r
de olika rrelsesegmenten och r inte ett mtt som r direkt relevant fr investerare eftersom
reglerat i IFRS. Koncernens eget kapital tillhrande aktiegarna koncernledningen anvnder det i
allokeras till respektive rrelsesegment med hnsyn till den interna styrningen och
kapitaltckningsreglerna och bedmt iansprktaget kapital uppfljningen av de olika
baserat p bankens interna kapitalutvrdering (IKU). rrelsesegmenten.
Det allokerade egna kapitalet per rrelsesegment r avstmt
mot koncernens totala egna kapital, det
nrmaste IFRS-mttet, i not 4.

Rntabilitet p Rntabilitet p allokerat eget kapital fr rrelsesegmenten Presentationen av detta mtt r


allokerat eget kapital berknas p rets resultat fr rrelsesegmenten relevant fr investerare eftersom
(rrelseresultat med avdrag fr berknad skatt och koncernledningen anvnder det i
minoritetsandel) i relation till genomsnittligt allokerat eget den interna styrningen och
kapital fr rrelsesegmenten. Genomsnittet r berknat utifrn uppfljningen av de olika
vrdet vid varje mnadsbokslut, inklusive fregende rbokslut. rrelsesegmenten.

Det allokerade egna kapitalet per rrelsesegment r avstmt


mot koncernens totala egna kapital, det
nrmaste IFRS-mttet, i not 4.

Effektiv skattesats Den effektiva skattesatsen exkluderat den skattefria Hemnet- Presentationen av detta mtt r
exkluderat den vinsten r berknad som justerat rrelseresultat i relation till relevant fr investerare fr att ge
skattefria skattekostnaden. investerare en mer jmfrande
engngsintkten information mellan perioderna.
Justerat rrelseresultat representerar Rrelseresultat exklusive
den skattefria engngsintkten fr Hemnet och r avstmt mot
rrelseresultat som r det nrmaste IFRS- mttet i
resultatrkningen enligt nedan.

mkr Kv1 2017

Rrelseresultat 6 307
Skattefria engngsintkten frn Hemnet 680
Justerat rrelseresultat 5 627
Skatt 1 181
Justerad effektiv skattesats 21,0%

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 20 av 56


Koncernen Sida

Resultatrkning i sammandrag 22
Rapport ver totalresultat i sammandrag 23
Balansrkning i sammandrag 24
Frndringar i eget kapital i sammandrag 25
Kassafldesanalys i sammandrag 26

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper 27
Not 2 Viktiga redovisningsantaganden 27
Not 3 Frndringar i koncernstrukturen 27
Not 4 Rrelsesegment (affrssegment) 28
Not 5 Rntenetto 30
Not 6 Provisionsnetto 31
Not 7 Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 32
Not 8 vriga kostnader 33
Not 9 Kreditfrluster, netto 33
Not 10 Utlning 34
Not 11 Oskra fordringar m.m. 35
Not 12 Egendom som vertagits fr skydd av fordran samt tertagna leasingobjekt 35
Not 13 Kreditexponeringar 35
Not 14 Immateriella tillgngar 36
Not 15 Skulder till kreditinstitut 36
Not 16 In-och upplning frn allmnheten 36
Not 17 Emitterade vrdepapper och efterstllda skulder 37
Not 18 Derivat 37
Not 19 Finansiella instrument till verkligt vrde 38
Not 20 Stllda skerheter 40
Not 21 Kvittning av finansiella tillgngar och skulder 40
Not 22 Kapitaltckning konsoliderad situation 41
Not 23 Internt kapitalbehov 45
Not 24 Risker och oskerhetsfaktorer 45
Not 25 Transaktioner med nrstende 46
Not 26 Swedbanks aktie 46
Not 27 Effekter av ndrad presentation avseende ersttningen till Sparbankerna fr
boln 47

Moderbolag
Resultatrkning i sammandrag 49
Rapport ver totalresultat i sammandrag 49
Balansrkning i sammandrag 50
Frndringar i eget kapital i sammandrag 51
Kassafldesanalys i sammandrag 51
Kapitaltckning 52

Mer detaljerad information inklusive definitioner finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell
information och publikationer.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 21 av 56


Resultatrkning i sammandrag
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rnteintkter 8 334 7 928 5 8 269 1
Negativ rnta p finansiella tillgngar -424 -377 12 0

Rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella tillgngar 7 910 7 551 5 8 269 -4


Rntekostnader -2 087 -1 908 9 -2 808 -26
Negativ rnta p finansiella skulder 148 357 -59 0

Rntekostnader inkl. negativ rnta p finansiella skulder -1 939 -1 551 25 -2 808 -31
Rntenetto (not 5) 5 971 6 000 0 5 461 9
Provisionsintkter 4 036 4 290 -6 3 683 10
Provisionskostnader -1 214 -1 235 -2 -1 038 17
Provisionsnetto (not 6) 2 822 3 055 -8 2 645 7
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde (not 7) 486 285 71 400 22
Frskringspremier 640 582 10 505 27
Frskringsavsttningar -444 -362 23 -348 28
Frskringsnetto 196 220 -11 157 25
Andel av intressefretags resultat 175 109 61 191 -8
vriga intkter 1 001 278 290
Summa intkter 10 651 9 947 7 9 144 16
Personalkostnader 2 448 2 440 0 2 307 6
vriga kostnader (not 8) 1 420 1 564 -9 1 365 4
Avskrivningar 135 153 -12 154 -12
Summa kostnader 4 003 4 157 -4 3 826 5
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 6 648 5 790 15 5 318 25
Nedskrivning av immateriella tillgngar (not 14) 0 35 0
Nedskrivning av materiella tillgngar 2 21 -90 8 -75
Kreditfrluster, netto (not 9) 339 593 -43 35
Rrelseresultat 6 307 5 141 23 5 275 20
Skatt 1 181 996 19 961 23
Periodens resultat 5 126 4 145 24 4 314 19
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 5 124 4 142 24 4 311 19
Minoriteten 2 3 -33 3 -33

Resultat per aktie, kr 4,61 3,73 3,89


efter utspdning 4,59 3,70 3,87

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 22 av 56


Rapport ver totalresultat i sammandrag
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Periodens resultat redovisat ver resultatrkningen 5 126 4 145 24 4 314 19
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till resultatrkningen
Omvrderingar av frmnsbestmda pensionsplaner -604 1 782 -2 355 -74
Andel hnfrlig till intressefretag -20 65 -60 -67
Skatt 137 -407 531 -74
Summa -487 1 440 -1 884 -74

Komponenter som har eller kan komma att omklassificeras till resultatrkningen
Valutakursdifferenser vid omrkning av utlandsverksamheter
Vinster/frluster uppkomna under perioden -87 -256 -66 275
Skring av nettoinvestering i utlandsverksamheter:
Vinster/frluster uppkomna under perioden 81 221 -63 -242
Kassafldesskringar:
Vinster/frluster uppkomna under perioden -113 -72 57 81
Omfrt till resultatrkningen, rntenetto 3 3 0 4 -25
Andel hnfrlig till intressefretag -14 -20 -30 30
Skatt
Skatt 7 -35 36 -81
Omfrt till resultatrkningen, skatt -1 -1 -1 -25
Summa -124 -160 -23 183
Periodens vrigt totalresultat, efter skatt -611 1 280 -1 701 -64
Periodens totalresultat 4 515 5 425 -17 2 613 73

Periodens totalresultat hnfrligt till aktiegarna i


Swedbank AB 4 512 5 422 -17 2 610 73
Minoriteten 3 3 0 3 0

Fr januari-mars 2017 redovisades en kostnad i vrigt totalresultat om 487 mkr (1 884) efter skatt och inklusive
intressefretag avseende omvrdering av frmnsbestmda pensionsplaner. Kostnaden 2017 uppkom huvudsakligen till
fljd av att marknadsrntorna sjnk jmfrt med rsskiftet. Per sista mars uppgick diskonteringsrntan, som anvnds vid
berkningen av den utgende pensionsskulden, till 2,59 % jmfrt med 2,79 % vid rsskiftet. Marknadens framtida
inflationsfrvntningar var i princip ofrndrade jmfrt med rsskiftet. Inflationsfrvntningarna uppgick till 1,83 %.
Marknadsvrdet p frvaltningstillgngarna kade under frsta kvartalet 2017 med 130 mkr. Sammantaget per siste mars
versteg skulden fr frmnsbestmda pensionsplaner frvaltningstillgngarnas marknadsvrde med 1 944 mkr.

Fr januari- mars 2017 redovisades en omrkningsdifferens fr koncernens utlndska nettotillgngar i dotterfretag om


-87 mkr (275). Dessutom ingr en omrkningsdifferens fr koncernens utlndska nettotillgngar i intressefretag om -15
mkr (29) i andel hnfrlig till intressefretag. Frlusten avseende dotterfretag och intressefretag uppkom frmst till fljd
av att den svenska kronan strkts under ret emot euron respektive norska kronan. Den totala frlusten om 102 mkr r
inte freml fr beskattning. D merparten av koncernens utlndska nettotillgngar valutaskrats uppstod ett resultat fr
skringsinstrumenten med 81 mkr (-242) fre skatt.

Omvrdering av frmnsbestmda pensionsplaner och omrkning av nettoinvesteringar i utlndska verksamheter kan


vara volatila enskilda perioder utifrn hur diskonteringsrnta, inflation respektive valutakurser rr sig.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 23 av 56


Balansrkning i sammandrag
Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec mkr % 31 mar %
Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 407 299 121 347 285 952 339 306 20
Utlning till kreditinstitut (not 10) 39 128 32 197 6 931 22 90 980 -57
Utlning till allmnheten (not 10) 1 525 393 1 507 247 18 146 1 1 497 907 2
Vrdefrndring p rnteskrad post i portfljskring 1 228 1 482 -254 -17 1 941 -37
Rntebrande vrdepapper 174 754 182 072 -7 318 -4 162 994 7
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken 168 293 160 114 8 179 5 150 022 12
Aktier och andelar 46 014 23 897 22 117 93 8 600
Aktier och andelar i intressefretag 7 265 7 319 -54 -1 5 473 33
Derivat (not 18) 76 642 87 811 -11 169 -13 99 002 -23
Immateriella anlggningstillgngar (not 14) 14 367 14 279 88 1 13 750 4
Materiella tillgngar 1 845 1 864 -19 -1 1 961 -6
Aktuella skattefordringar 1 200 1 796 -596 -33 2 679 -55
Uppskjutna skattefordringar 187 160 27 17 191 -2
vriga tillgngar 20 331 8 067 12 264 22 664 -10
Frutbetalda kostnader och upplupna intkter 4 739 4 551 188 4 6 319 -25
Summa tillgngar 2 488 685 2 154 203 334 482 16 2 403 789 4
Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut (not 15) 128 015 71 831 56 184 78 145 631 -12
In- och upplning frn allmnheten (not 16) 917 647 792 924 124 723 16 919 877 0
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken 170 535 161 051 9 484 6 155 635 10
Emitterade vrdepapper (not 17) 975 920 841 673 134 247 16 861 484 13
Korta positioner vrdepapper 20 507 11 614 8 893 77 26 970 -24
Derivat (not 18) 62 657 85 589 -22 932 -27 85 601 -27
Aktuella skatteskulder 2 233 992 1 241 1 003
Uppskjutna skatteskulder 2 168 2 438 -270 -11 2 612 -17
Pensionsavsttningar 1 944 1 406 538 38 967
Frskringsavsttningar 1 825 1 820 5 0 1 758 4
vriga skulder och avsttningar 45 673 14 989 30 684 39 465 16
Upplupna kostnader och frutbetalda intkter 12 954 10 917 2 037 19 14 647 -12
Efterstllda skulder (not 17) 26 980 27 254 -274 -1 22 107 22
Summa skulder 2 369 058 2 024 498 344 560 17 2 277 757 4

Eget kapital
Minoritetskapital 193 190 3 2 182 6
Eget kapital hnfrligt till aktiegarna i moderbolaget 119 434 129 515 -10 081 -8 125 850 -5
Summa eget kapital 119 627 129 705 -10 078 -8 126 032 -5
Summa skulder och eget kapital 2 488 685 2 154 203 334 482 16 2 403 789 4

Balansrkningsanalys
Balansomslutningen kade med 334 mdkr sedan rsskiftet 2016. Tillgngarna kade frmst p grund av strre kassa
och tillgodohavanden hos centralbanker, vilket kade med 286 mdkr. kningen hnfrs frmst till hgre insttningar hos
den amerikanska centralbanken och centralbankerna i Eurosystemet. Utlningen till allmnheten, exklusive riksgld och
terkpsavtal, kade med 4 mdkr. Inlningen frn allmnheten, exklusive riksgld och terkpsavtal kade med 116
mdkr. kningen avsg frmst inlning frn fretag. Utlningen till kreditinstitut kade med 7 mdkr, samtidigt som
skulderna till dessa kade med 56 mdkr. Balansposterna avseende kreditinstitut fluktuerar ver tiden bland annat
beroende p terkpsavtal. Sedan rsskiftet kade kundernas efterfrgan p aktieswappar med nominellt belopp 27 mdr.
Detta ledde till att koncernen kade innehavet i aktier och andelar i syfte att neutralisera aktiekursrisken. Totalt kade
innehavet i aktier och andelar med 22 mdr. Marknadsvrdet avseende derivat minskade p bde tillgngs- och
skuldsidan, frmst p grund av stora rrelser i rntor och valutor. kningen i emitterade vrdepapper var frmst en fljd
av hgre emitterad volym jmfrt med terbetald kortfristig vrdepappersupplning om 130 mdkr. Lngfristig
vrdepappersupplning kade med 45 mdkr till fljd av en hgre emitterad volym jmfrt med terbetald upplning.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 24 av 56


Frndringar i eget kapital i sammandrag
Koncernen Aktiegarnas Minoritetens Totalt eget
mkr kapital kapital kapital
Omrknings- Skring av
differens netto-
vrigt till- dotter- och investering i Kassa- Balan-
Aktie- skjutet intresse- utlands- fldes- serad
kapital kapital 1) fretag verksamhet skring vinst Totalt
Januari-mars 2016
Ingende balans 1 januari 2016 24 904 17 275 836 -704 17 80 835 123 163 179 123 342
Aktierelaterade ersttningar till anstllda 0 0 0 0 0 113 113 0 113
Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 0 0 0 0 0 -68 -68 0 -68
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 0 0 0 0 0 32 32 0 32
Periodens totalresultat 0 0 304 -188 67 2 427 2 610 3 2 613
varav redovisat ver resultatrkningen 0 0 0 0 0 4 311 4 311 3 4 314
varav redovisat ver vrigt totalresultat 0 0 304 -188 67 -1 884 -1 701 0 -1 701
Utgende balans 31 mars 2016 24 904 17 275 1 140 -892 84 83 339 125 850 182 126 032

Januari-december 2016
Ingende balans 1 januari 2016 24 904 17 275 836 -704 17 80 835 123 163 179 123 342
Utdelningar 0 0 0 0 0 -11 880 -11 880 -5 -11 885
Aktierelaterade ersttningar till anstllda 0 0 0 0 0 378 378 0 378
Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 0 0 0 0 0 -15 -15 0 -15
Aktuell skatt p aktierelaterad ersttning 0 0 0 0 0 34 34 0 34
Tillskott 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Periodens totalresultat 0 0 1 765 -1 044 60 17 054 17 835 13 17 848
varav redovisat ver resultatrkningen 0 0 0 0 0 19 539 19 539 13 19 552
varav redovisat ver vrigt totalresultat 0 0 1 765 -1 044 60 -2 485 -1 704 0 -1 704
Utgende balans 31 december 2016 24 904 17 275 2 601 -1 748 77 86 406 129 515 190 129 705

Januari-mars 2017
Ingende balans 1 januari 2017 24 904 17 275 2 601 -1 748 77 86 406 129 515 190 129 705
Utdelningar 0 0 0 0 0 -14 695 -14 695 0 -14 695
Aktierelaterade ersttningar till anstllda 0 0 0 0 0 103 103 0 103
Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 0 0 0 0 0 -38 -38 0 -38
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 0 0 0 0 0 37 37 0 37
Periodens totalresultat 0 0 -103 63 -85 4 637 4 512 3 4 515
varav redovisat ver resultatrkningen 0 0 0 0 0 5 124 5 124 2 5 126
varav redovisat ver vrigt totalresultat 0 0 -103 63 -85 -487 -612 1 -611
Utgende balans 31 mars 2017 24 904 17 275 2 498 -1 685 -8 76 450 119 434 193 119 627

1)
vrigt tillskjutet kapital bestr i allt vsentligt av betalda verkurser.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 25 av 56


Kassafldesanalys i sammandrag
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Jan-mar Helr Jan-mar
Den lpande verksamheten
Rrelseresultat 6 307 23 761 5 275
Justeringar fr poster som inte ingr i kassafldet i den lpande verksamheten 370 -2 174 4 703
Betalda skatter 344 -3 583 -1 593
kning/minskning av utlning till kreditinstitut -6 938 54 341 -4 565
kning/minskning av utlning till allmnheten -19 161 -90 692 -83 357
kning/minskning av innehav av vrdepapper fr handel -13 951 -29 220 6 003
kning/minskning av inlning och upplning frn allmnheten inklusive privatobligationer 125 129 38 245 170 710
kning/minskning av skulder till kreditinstitut 56 335 -79 929 -4 958
kning/minskning av vriga fordringar 833 7 829 -10 543
kning/minskning av vriga skulder 9 032 27 777 40 235
Kassaflde frn den lpande verksamheten 158 300 -53 645 121 910

Investeringsverksamheten
Rrelsefrvrv 0 -19 0
Rrelseavyttringar 58 20 0
Frvrv av och tillskott till intressefretag 0 -7 -7
Frvrv av andra anlggningstillgngar och strategiska finansiella tillgngar -111 -451 -119
Frsljning/frfall av andra anlggningstillgngar och strategiska finansiella tillgngar 650 763 9
Kassaflde frn investeringsverksamheten 597 306 -117

Finansieringsverksamheten
Emission av rntebrande vrdepapper 86 077 160 474 67 856
terbetalning och terkp av rntebrande vrdepapper -74 362 -147 393 -50 881
Emission av certifikat m.m. 274 642 816 259 190 914
terbetalning och terkp av certifikat m.m. -144 479 -831 404 -177 052
Utbetald utdelning -14 695 -11 885 0
Kassaflde frn finansieringsverksamheten 127 183 -13 949 30 837

Periodens kassaflde 286 080 -67 288 152 630

Likvida medel vid periodens brjan 121 347 186 312 186 312
Periodens kassaflde 286 080 -67 288 152 630
Valutakursdifferenser i likvida medel -128 2 323 364
Likvida medel vid periodens slut 407 299 121 347 339 306

Under frsta kvartalet 2017 avyttrades intressefretaget Hemnet AB. Swedbank erhll en frsljningslikvid om 649 mkr.
Den redovisade vinsten blev 680 mkr

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 26 av 56


Not 1 Redovisningsprinciper
Delrsrapporten r upprttad i enlighet med IAS 34 Frndrad rapportering av ersttningen till
Delrsrapportering. Koncernredovisningen i Sparbankerna fr boln
sammandrag upprttas ocks i enlighet med
rekommendationer och uttalanden frn Rdet fr Swedbank och Sparbankerna har frn och med 1
finansiell rapportering, Lag om rsredovisning i januari 2017 ndrat sitt bilaterala avtal fr hur
kreditinstitut och vrdepappersbolag samt ersttningen ska frdelas mellan frmedlingstjnster
Finansinspektionens freskrifter. respektive lpande administrativa tjnster fr
frmedlade boln. Kostnader fr frmedlingstjnster av
Moderbolaget upprttar sin redovisning enligt Lag om ln lggs till lnets anskaffningsvrde och ingr i lnets
rsredovisning i kreditinstitut och vrdepappersbolag, effektivrnta. Det medfr att transaktionskostnaden
Finansinspektionens freskrifter samt Rdet fr rapporteras som en reducerad rnteintkt under lnets
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. lptid. Kostnader fr kpta administrativa tjnster
rapporteras som en kostnad. Jmfrelsetal har rknats
Tillmpade redovisningsprinciper i delrsrapporten om i enlighet med det nya avtalet fr att bttre illustrera
verensstmmer med de redovisningsprinciper som utvecklingen mellan perioderna. ndringen pverkar
tillmpades vid upprttandet av koncern- och rnteintkter och kostnader men inte resultatet i sin
rsredovisningen fr 2016 vilken upprttades i enlighet helhet.
med International Financial Reporting Standards ssom ndrad presentation av intkter och kostnader
de r antagna av EU och tolkningar av dessa. Ngra redovisas i not 27.
ndringar av koncernens redovisningsprinciper som
beskrivit i rsredovisningen 2016 har inte skett med
undantag fr nedanstende ndringar.

Not 2 Viktiga redovisningsantaganden


Presentationen av konsoliderade finansiella rapporter i freligger, finansiella instruments verkliga vrden,
enlighet med IFRS krver att fretagsledningen gr reserveringar fr kreditfrluster, nedskrivningsprvning
bedmningar och uppskattningar som pverkar av goodwill, uppskjutna skatter och avsttningar fr
redovisade belopp fr tillgngar, skulder och frmnsbestmda pensioner. Det har jmfrt med 31
upplysningar om eventualtillgngar och eventualskulder december 2016 inte skett ngra vsentliga frndringar
per balansdagen s vl som redovisade intkter och av de grunder p vilka viktiga redovisningsprinciper och
kostnader under rapportperioden. Fretagsledningen bedmningar har faststllts.
utvrderar lpande dessa bedmningar och
uppskattningar, inklusive: bedmningar om
bestmmande inflytande ver investeringsfonder

Not 3 Frndringar i koncernstrukturen


Koncernexterna
Under frsta kvartalet 2017 genomfrdes inga
betydande frndringar av koncernstrukturen.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 27 av 56


Not 4 Rrelsesegment (affrssegment)
2017 S ven sk Baltisk S tora Kon cern -
Kv1 b an k- b an k- f retag & f u n ktion er E lim -
m kr verksam h et verksam h et In stitu tion er & vrig t in erin g ar Kon cern en

Resultatrkning
Rntenetto 3 637 1 001 823 512 -2 5 971
Provisionsnetto 1 757 527 580 -54 12 2 822
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 97 53 452 -114 -2 486
Andel av intressefretags resultat 144 0 0 31 0 175
vriga intkter 828 137 28 262 -58 1 197
S u m m a in tkter 6 463 1 718 1 883 637 - 50 10 651
varav interna intkter 23 0 10 182 -215 0
Personalkostnader 827 219 382 848 0 2 276
Rrliga personalkostnader 32 17 72 51 0 172
vriga kostnader 1 332 373 453 -688 -50 1 420
Avskrivningar 17 27 16 75 0 135
S u m m a kostn ad er 2 208 636 923 286 - 50 4 003
Resu ltat f re kred itf rlu ster och
n ed skrivn in g ar 4 255 1 082 960 351 0 6 648
Nedskrivning av materiella tillgngar 0 2 0 0 0 2
Kreditfrluster, netto -3 -66 408 0 0 339
Rrelseresu ltat 4 258 1 146 552 351 0 6 307
Skatt 757 159 104 161 0 1 181
Periodens resultat 3 501 987 448 190 0 5 126
P eriod en s resu ltat h n f rlig t till
aktieg arn a i S wed b an k AB 3 499 987 448 190 0 5 124
Minoriteten 2 0 0 0 0 2

Balansrkning, mdkr
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 0 3 7 397 0 407
Utlning till kreditinstitut 6 0 49 224 -240 39
Utlning till allmnheten 1 116 140 269 0 0 1 525
Rntebrande vrdepapper 0 1 46 130 -2 175
Finansiella tillgngar dr kunder br
placeringsrisken 164 4 0 0 0 168
Aktier och andelar i intressefretag 4 0 0 3 0 7
Derivat 0 0 84 33 -40 77
Materiella och immateriella
anlggningstillgngar 2 11 0 3 0 16
vriga tillgngar 6 33 63 483 -510 75
S u m m a tillg n g ar 1 298 192 518 1 273 - 792 2 489
Skulder till kreditinstitut 21 0 195 146 -234 128
In- och upplning frn allmnheten 495 168 167 94 -6 918
Emitterade vrdepapper 0 0 18 964 -6 976
Finansiella skulder dr kunder br
placeringsrisken 167 4 0 0 0 171
Derivat 0 0 82 21 -40 63
vriga skulder 559 0 34 0 -506 87
Efterstllda skulder 0 0 0 27 0 27
S u m m a sku ld er 1 242 172 496 1 252 - 792 2 370
Allokerat eget kapital 56 20 22 21 0 119
S u m m a sku ld er och eg et kap ital 1 298 192 518 1 273 - 792 2 489

Nyckeltal
Rntabilitet p allokerat eget kapital, % 25,4 19,5 9,0 2,3 0,0 15,9
K/I-tal 0,34 0,37 0,49 0,45 0,00 0,38
1
Kreditfrlustniv, % 0,00 -0,19 0,67 0,00 0,09
Utlning/inlning, % 228 84 137 0 0 162
Utlning, mdkr 2 1 116 141 200 0 0 1 457
Inlning, mdkr 2 490 168 146 94 0 898
Riskexponeringsbelopp, mdkr 173 79 134 25 0 411
Heltidstjnster 4 148 3 754 1 258 4 907 0 14 067
Genomsnittligt allokerat eget kapital, mdkr 55 20 20 33 0 129

1)
Uppgifter fr berkning av kreditfrlustniv finns i Faktaboken p sidan 43.
2)
Exklusive terkpsavtal och riksgld.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 28 av 56


2016 S ven sk Baltisk S tora Kon cern -
Kv1 b an k- b an k- f retag & f u n ktion er E lim -
m kr verksam h et verksam h et In stitu tion er & vrig t in erin g ar Kon cern en

Resultatrkning
Rntenetto 3 320 934 766 441 0 5 461
Provisionsnetto 1 620 483 496 39 7 2 645
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 74 46 403 -122 -1 400
Andel av intressefretags resultat 190 0 0 1 0 191
vriga intkter 132 119 25 207 -36 447
S u m m a in tkter 5 336 1 582 1 690 566 - 30 9 144
varav interna intkter 28 0 18 157 -203 0
Personalkostnader 836 204 356 778 1 2 175
Rrliga personalkostnader 23 20 52 37 0 132
vriga kostnader 1 317 336 385 -642 -31 1 365
Avskrivningar 25 30 14 85 0 154
S u m m a kostn ad er 2 201 590 807 258 - 30 3 826
Resu ltat f re kred itf rlu ster och
n ed skrivn in g ar 3 135 992 883 308 0 5 318
Nedskrivning av immateriella tillgngar 0 0 0 0 0 0
Nedskrivning av materiella tillgngar 0 0 6 2 0 8
Kreditfrluster, netto -13 -42 97 -7 0 35
Rrelseresu ltat 3 148 1 034 780 313 0 5 275
Skatt 691 138 62 70 0 961
Periodens resultat 2 457 896 718 243 0 4 314
P eriod en s resu ltat h n f rlig t till
aktieg arn a i S wed b an k AB 2 454 896 718 243 0 4 311
Minoriteten 3 0 0 0 0 3

Balansrkning, mdkr
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 0 2 1 336 0 339
Utlning till kreditinstitut 39 0 70 181 -199 91
Utlning till allmnheten 1 079 127 289 3 0 1 498
Rntebrande vrdepapper 0 1 71 102 -11 163
Finansiella tillgngar dr kunder br
placeringsrisken 150 3 0 0 -3 150
Aktier och andelar i intressefretag 3 0 0 2 0 5
Derivat 0 0 111 46 -58 99
Materiella och immateriella
anlggningstillgngar 2 11 0 3 0 16
vriga tillgngar 6 26 32 565 -586 43
S u m m a tillg n g ar 1 279 170 574 1 238 - 857 2 404
Skulder till kreditinstitut 55 0 178 106 -193 146
In- och upplning frn allmnheten 459 147 144 177 -7 920
Emitterade vrdepapper 0 0 17 861 -17 861
Finansiella skulder dr kunder br
placeringsrisken 153 3 0 0 0 156
Derivat 0 0 107 37 -58 86
vriga skulder 561 0 108 0 -582 87
Efterstllda skulder 0 0 0 22 0 22
S u m m a sku ld er 1 228 150 554 1 203 - 857 2 278
Allokerat eget kapital 51 20 20 35 0 126
S u m m a sku ld er och eg et kap ital 1 279 170 574 1 238 - 857 2 404

Nyckeltal
Rntabilitet p allokerat eget kapital, % 19,3 17,8 15,1 2,8 0,0 13,8
K/I-tal 0,41 0,37 0,48 0,46 0,00 0,42
Kreditfrlustniv, % 1 0,00 -0,13 0,15 -0,13 0,01
Utlning/inlning, % 238 86 132 0 0 152
Utlning, mdkr 2 1 079 127 180 0 0 1 386
2
Inlning, mdkr 454 147 137 171 0 909
Riskexponeringsbelopp, mdkr 186 74 120 19 0 399
Heltidstjnster 4 284 3 831 1 236 4 543 0 13 894
Genomsnittligt allokerat eget kapital, mdkr 51 20 19 35 0 125

1)
Uppgifter fr berkning av kreditfrlustniv finns i Faktaboken p sidan 43.
2)
Exklusive terkpsavtal och riksgld.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 29 av 56


Rrelsesegmentens redovisningsprinciper
Rrelsesegmentsrapporteringen bygger p Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning.
Marknadsbaserade ersttningar tillmpas mellan rrelsesegmenten, medan alla kostnader inom koncernfunktioner
frs via sjlvkostnadsbaserade internpriser till rrelsesegmenten. Nettot av internt slda och kpta tjnster
redovisas som vriga kostnader i rrelsesegmentens resultatrkningar. Fr grnsverskridande tjnster sker
fakturering enligt OECD:s riktlinjer fr internprissttning.

Koncernens eget kapital tillhrande aktiegarna allokeras till respektive rrelsesegment med hnsyn till
kapitaltckningsreglerna och bedmt iansprktaget kapital baserat p bankens interna kapitalutvrdering (IKU).
Allt kapital allokeras ut.

Rntabilitet p allokerat eget kapital fr rrelsesegmenten berknas p periodens resultat fr rrelsesegmenten


(rrelseresultat med avdrag fr berknad skatt och minoritetsandel) i relation till genomsnittligt mnadsvis allokerat
eget kapital fr rrelsesegmenten. Fr perioder kortare n ett r rknas nyckeltalet upp p rsbasis.

Not 5 Rntenetto
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rnteintkter
Utlning till kreditinstitut 1 -44 62 -98
Utlning till allmnheten 7 463 7 555 -1 7 522 -1
Rntebrande vrdepapper 70 116 -40 226 -69
Derivat 289 179 61 432 -33
vriga 274 9 252 9
Summa rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella
tillgngar 8 097 7 815 4 8 494 -5
avgr handelsrelaterade rntor rapporterade i nettoresultat fr
finansiella poster till verkligt vrde 187 264 -29 225 -17
Summa rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella
tillgngar enligt resultatrkningen 7 910 7 551 5 8 269 -4
Rntekostnader
Skulder till kreditinstitut -529 98 -111
In- och upplning frn allmnheten -266 -166 60 -310 -14
varav insttargarantiavgifter -118 -110 7 -124 -5
Emitterade vrdepapper -3 129 -3 164 -1 -3 104 1
Efterstllda skulder -304 -251 21 -263 16
Derivat 2 721 2 192 24 1 155
vriga -350 -163 -186 88
varav avgift statlig stabiliseringsfond -343 -160 -169
Summa rntekostnader inkl. negativ rnta p finansiella
skulder -1 857 -1 454 28 -2 819 -34
avgr handelsrelaterade rntor rapporterade i nettoresultat fr
finansiella poster till verkligt vrde 82 97 -15 -11
Summa rntekostnader inkl. negativ rnta p finansiella
skulder enligt resultatrkningen -1 939 -1 551 25 -2 808 -31
Rntenetto 5 971 6 000 0 5 461 9
Placeringsmarginal fre avdrag fr handelsrelaterade
rntor 1,05 1,09 0,98
Genomsnittliga totala tillgngar 2 386 467 2 329 844 2 2 312 785 3

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 30 av 56


Not 6 Provisionsnetto
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Provisionsintkter
Betalningsfrmedling 424 463 -8 425 0
Kortprovisioner 1 133 1 229 -8 1 056 7
Kundkoncept 147 131 12 128 15
Kapitalfrvaltning och depavgifter 1 454 1 523 -5 1 263 15
Livfrskringar 169 158 7 161 5
Vrdepappershandel och vriga vrdepapper 168 206 -18 136 24
Corporate finance 45 57 -21 18
Utlning 222 251 -12 235 -6
Garantier 54 55 -2 51 6
Inlning 49 32 53 35 40
Fastighetsfrmedling 43 53 -19 46 -7
Sakfrskringar 13 21 -38 14 -7
vriga provisionsintkter 115 111 4 115 0
Summa provisionsintkter 4 036 4 290 -6 3 683 10
Provisionskostnader
Betalningsfrmedling -244 -253 -4 -239 2
Kortprovisioner -469 -488 -4 -403 16
Kundkoncept -2 -4 -50 -4 -50
Kapitalfrvaltning och depavgifter -324 -318 2 -278 17
Livfrskringar -46 -43 7 -45 2
Vrdepappershandel och vriga vrdepapper -76 -72 6 -16
Utlning och garantier -11 -20 -45 -19 -42
Sakfrskringar -4 -4 0 -3 33
vriga provisionskostnader -38 -33 15 -31 23
Summa provisionskostnader -1 214 -1 235 -2 -1 038 17
Provisionsnetto 2 822 3 055 -8 2 645 7

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 31 av 56


Not 7 Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Vrderingskategori, verkligt vrde via
resultatrkningen
Aktier och aktierelaterade derivat -67 51 143
varav utdelning 98 34 -22
Rntebrande vrdepapper och rnterelaterade derivat 293 95 286 2
Utlning till allmnheten -377 -483 -22 -172
Finansiella skulder 80 93 -14 -32
Andra finansiella instrument 0 -51 36
Summa verkligt vrde via resultatrkningen -71 -295 -76 261
Skringsredovisning
Ineffektiv del i verkligt vrdeskring 17 47 -64 -61
varav skringsinstrument -2 065 -5 872 -65 4 309
varav skrad post 2 082 5 919 -65 -4 370
Ineffektiv del i portfljskring -31 89 -21 48
varav skringsinstrument 223 1 019 -78 -953
varav skrad post -254 -930 -73 932

Ineffektiv del vid skring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 0 0 0


Summa skringsredovisning -14 136 -82 -83
Vrderingskategori lnefordringar 26 31 -16 33 -21
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvrde -244 -132 85 -31
Handelsrelaterade rntor
Rnteintkter 187 264 -29 225 -17
Rntekostnader 82 97 -15 -11
Summa handelsrelaterade rntor 269 361 -25 214 26
Valutakursfrndringar 520 184 5
Summa nettoresultat finansiella poster till
verkligt vrde 486 285 71 400 22

Frdelning p affrssyfte
Finansiella instrument fr handelsrelaterad
verksamhet 825 343 531 55
Finansiella instrument som avses innehas
kontraktsenlig lptid -339 -58 -131
Summa 486 285 71 400 22

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 32 av 56


Not 8 vriga kostnader
Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Fastighetskostnader, hyror och lokalkostnad 287 315 -9 268 7
Datakostnader 491 524 -6 449 9
Telefon och porto 40 27 48 33 21
Reklam och marknadsfring 70 89 -21 62 13
Konsulter 70 76 -8 70 0
Ersttning till sparbanker 56 60 -7 60 -7
vrigt kpta tjnster 177 192 -8 164 8
Vrdetransporter och larm 14 21 -33 16 -13
Materialanskaffning 18 37 -51 23 -22
Resor 59 74 -20 48 23
Representation 11 18 -39 10 10
Reparation och underhll av inventarier 31 32 -3 31 0
Andra kostnader 96 99 -3 131 -27
Summa vriga kostnader 1 420 1 564 -9 1 365 4

Not 9 Kreditfrluster netto


Koncernen 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Reserveringar fr ln som individuellt bedmts
oskra
Reserveringar 384 710 -46 77
tervinningar av tidigare gjorda reserveringar -47 -183 -74 -247 -81
Reserveringar fr homogena grupper av oskra ln, netto 11 -67 5
Summa 348 460 -24 -165
Portfljreserveringar fr ln som individuellt inte bedmts
oskra -57 -54 6 37
Bortskrivningar av oskra ln
Konstaterade kreditfrluster 105 17 592 -82
Iansprktagande av tidigare reserveringar -50 55 -391 -87
tervinningar -114 -57 100 -31
Summa -59 15 170
Kreditfrluster fr ansvarsfrbindelser och vriga
kreditriskexponeringar 107 172 -38 -7
Kreditfrluster, netto 339 593 -43 35
Kreditfrlustniv, % 1) 0,09 0,15 0,01

1)
Fr mer information om kreditfrlustniv se sid. 43 i Faktaboken

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 33 av 56


Not 10 Utlning
31 mar 2017 31 dec 2016 31 mar 2016
Ln efter Ln efter Ln efter
reserveringar reserveringar reserveringar
Koncernen Ln fre Redovisat Redovisat Redovisat
mkr reserveringar Reserveringar vrde vrde % vrde %
Utlning till kreditinstitut
Banker 23 120 0 23 120 18 579 24 68 751 -66
terkpsavtal - banker 1 753 0 1 753 617 6 508 -73
vriga kreditinstitut 13 384 0 13 384 12 766 5 10 144 32
terkpsavtal - vriga kreditinstitut 871 0 871 235 5 577 -84
Utlning till kreditinstitut 39 128 0 39 128 32 197 22 90 980 -57

Utlning till allmnheten


Privatpersoner 940 747 826 939 921 931 670 1 874 510 7
Hypoteksutlning, privat 790 132 515 789 617 782 972 1 731 436 8
Bostadsrttsfreningar 109 074 28 109 046 107 762 1 103 357 6
vrigt, privat 41 541 283 41 258 40 936 1 39 717 4
Fretagsutlning 520 490 3 147 517 343 521 638 -1 511 030 1
Jordbruk, skogsbruk och fiske 66 550 109 66 441 65 992 1 64 807 3
Tillverkningsindustri 45 511 249 45 262 44 940 1 42 435 7
Offentliga tjnster och samhllsservice 23 999 32 23 967 25 264 -5 26 249 -9
Byggnadsverksamhet 21 036 121 20 915 19 777 6 19 155 9
Handel 29 570 274 29 296 28 202 4 30 899 -5
Transport 14 856 23 14 833 15 265 -3 13 222 12
Sjtransport och offshore 26 929 1 495 25 434 27 567 -8 30 931 -18
Hotell och restaurang 8 769 29 8 740 8 893 -2 7 234 21
Informations- och kommunikationsverksamhet 8 446 36 8 410 8 064 4 6 058 39
Finans och frskring 12 199 22 12 177 12 497 -3 13 125 -7
Fastighetsfrvaltning 221 169 238 220 931 223 404 -1 217 721 1
Bostder 63 921 53 63 868 64 154 0 61 167 4
Kommersiella 85 933 70 85 863 87 942 -2 91 487 -6
Industri och lager 45 400 44 45 356 45 145 0 40 802 11
vrigt 25 915 71 25 844 26 163 -1 24 265 7
Fretagstjnster 24 207 429 23 778 23 221 2 24 435 -3
vrig fretagsutlning 17 249 90 17 159 18 552 -8 14 759 16
Utlning till allmnheten exklusive Riksgldskontoret
och terkpsavtal 1 461 237 3 973 1 457 264 1 453 308 0 1 385 540 5
Riksgldskontoret 1 113 0 1 113 5 079 -78 4 492 -75
terkpsavtal - Riksgldskontoret 5 327 0 5 327 3 797 40 350
terkpsavtal - allmnheten 61 689 0 61 689 45 063 37 107 525 -43
Utlning till allmnheten 1 529 366 3 973 1 525 393 1 507 247 1 1 497 907 2

Utlning till allmnheten och kreditinstitut 1 568 494 3 973 1 564 521 1 539 444 2 1 588 887 -2

Notera: Historisk data fr 31 mars 2016 har uppdaterats pga. branschstrukturfrndringar fr Svensk bankverksamhet.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 34 av 56


Not 11 Oskra fordringar m.m.
Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
Oskra fordringar, brutto 7 867 8 095 -3 5 211 51
Reserveringar fr individuellt vrderade oskra ln 2 412 2 254 7 1 334 81
Reserveringar fr homogena grupper av oskra ln 573 453 26 577 -1
Oskra fordringar, netto 4 882 5 388 -9 3 300 48
varav privatpersoner 1 025 1 113 -8 1 317 -22
varav fretagsutlning 3 857 4 275 -10 1 983 95
Portfljreserveringar fr ln som individuellt inte bedmts oskra 988 1 048 -6 1 021 -3
Andel oskra fordringar, brutto, % 1) 0,50 0,52 -4 0,33 52
Andel oskra fordringar, netto, % 1) 0,31 0,35 -11 0,21 48
Reserveringsgrad fr oskra fordringar, % 1) 38 33 15 37 3
Total reserveringsgrad fr oskra fordringar, % 1) 51 46 11 56 -9
Fordringar med frfallna belopp som inte r oskra 3 519 3 164 11 3 498 1
varav med frfallet belopp, 5-30 dagar 2 034 1 768 15 2 041 0
varav med frfallet belopp, 31-60 dagar 917 857 7 860 7
varav med frfallet belopp, 61-90 dagar 318 269 18 390 -18
varav med frfallet belopp, ver 90 dagar 250 270 -7 207 21
1)
Fr mer information avseende oskra fordringar se sid. 45-46 i Faktaboken

Not 12 Egendom som vertagits fr skydd av fordran samt tertagna


leasingobjekt
Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
Byggnader och mark 208 257 -19 348 -40
Aktier och andelar 3 3 0 17 -82
Annan vertagen egendom 120 120 0 5
Summa vertagen egendom 331 380 -13 370 -11
tertagna leasingobjekt 25 25 0 9
Summa vertagen egendom och tertagna leasingobjekt 356 405 -12 379 -6
varav frvaltade av Ektornetkoncernen 93 139 -33 254 -63

Not 13 Kreditexponeringar
Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 407 299 121 347 339 306 20
Rntebrande vrdepapper 174 754 182 072 -4 162 994 7
Utlning till kreditinstitut 39 128 32 197 22 90 980 -57
Utlning till allmnheten 1 525 393 1 507 247 1 1 497 907 2
Derivat 76 642 87 811 -13 99 002 -23
vriga finansiella tillgngar 22 998 10 853 27 022 -15
Summa tillgngar 2 246 214 1 941 527 16 2 217 211 1
Eventualfrpliktelser och taganden
Garantier 43 438 42 750 2 33 207 31
Lften 257 148 262 701 -2 245 800 5
Summa eventualfrpliktelser och taganden 300 586 305 451 -2 279 007 8
Summa kreditexponeringar 2 546 800 2 246 978 13 2 496 218 2

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 35 av 56


Not 14 Immateriella tillgngar
Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
Med obestmbar nyttjandetid
Goodwill 12 385 12 408 0 12 064 3
Summa 12 385 12 408 0 12 064 3
Med bestmbar nyttjandetid
Kundbas 540 559 -3 598 -10
Internt utvecklad programvara 1 114 989 13 625 78
vrigt 328 323 2 463 -29
Summa 1 982 1 871 6 1 686 18
Summa immateriella tillgngar 14 367 14 279 1 13 750 4

Nedskrivningsprvning av immateriella tillgngar


Per balansdagen fanns inga indikationer om nedskrivningsbehov.

Check mot BR 0 0 0

Not 15 Skulder till kreditinstitut


Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker 18 454 22 079 -16 23 149 -20
Banker 105 670 47 771 118 301 -11
vriga kreditinstitut 2 216 1 968 13 996
terkpsavtal - banker 1 675 13 2 112 -21
terkpsavtal - vriga kreditinstitut 0 0 1 073
Skulder till kreditinstitut 128 015 71 831 78 145 631 -12

Not 16 In- och upplning frn allmnheten


Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
In- och upplning frn allmnheten
Privatpersoner 441 901 441 817 0 405 792 9
Fretagsinlning 456 054 340 214 34 503 112 -9
Summa inlning frn allmnheten, exklusive Riksgldskontoret
och terkpsavtal 897 955 782 031 15 908 904 -1
Riksgldskontoret 0 1 2
terkpsavtal - allmnheten 19 692 10 892 81 10 971 79
In- och upplning frn allmnheten 917 647 792 924 16 919 877 0

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 36 av 56


Not 17 Emitterade vrdepapper och efterstllda skulder
Koncernen 2017 2016 2016
m kr 31 m ar 31 dec % 31 m ar %
Certifikat 229 685 102 225 121 594 89
Skerstllda obligationer 545 863 558 295 -2 570 329 -4
Seniora icke skerstllda obligationer 185 168 166 161 11 154 944 20
Strukturerade privatobligationer 15 203 14 992 1 14 617 4
Sum m a em itterade vrdepapper 975 920 841 673 16 861 484 13
Efterstllda skulder 26 980 27 254 -1 22 107 22
Sum m a em itterade vrdepapper och efterstllda skulder 1 002 900 868 927 15 883 591 14

2017 2016 2016


Om sttning under perioden Jan-m ar Helr % Jan-m ar %
Ingende balans 868 927 851 148 2 851 148 2
Emitterat 360 719 976 733 -63 258 771 39
terkpt -33 284 -44 963 -26 -10 469
terbetalat -185 558 -933 835 -80 -217 365 -15
Frndring av marknadsvrde eller av skrad post i skringsredovisning -3 122 -8 240 -62 3 978
till verkligt vrde
Valutakursfrndring -4 783 28 084 -2 472 93
Utgende balans 1 002 900 868 927 15 883 591 14

Not 18 Derivat
Koncernen handlar med derivat i den normala affrsverksamheten samt i syfte att skra vissa positioner
avseende vrden p aktier, rntor och valutor.

Nominellt belopp 31 mars 2017 Negativa


terstende kontraktsenlig lptid Nominellt belopp Positiva marknadsvrden marknadsvrden
Koncernen 2017 2016 2017 2016 2017 2016
mkr < 1 r 1-5 r > 5 r 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec
Derivat i verkligt vrdeskringar 93 629 378 992 50 770 523 391 531 489 13 862 16 676 980 587
Derivat i portflj verkligt
vrdeskringar 44 500 133 500 13 530 191 530 171 230 274 223 1 888 2 063
Derivat i kassafldesskringar 77 1 226 8 061 9 364 9 364 0 0 597 494
Derivat ej i skringsredovisning 6 630 433 2 744 170 607 651 9 982 254 9 614 077 73 416 82 749 72 230 96 150
Bruttobelopp 6 768 639 3 257 888 680 012 10 706 539 10 326 160 87 552 99 648 75 695 99 294
Kvittade belopp (se ven not 21) -2 793 452 -1 086 339 -323 554 -4 203 345 -3 332 268 -10 910 -11 837 -13 038 -13 705
Summa 3 975 187 2 171 549 356 458 6 503 194 6 993 892 76 642 87 811 62 657 85 589

Kvittade belopp fr derivattillgngar respektive derivatskulder inkluderar kvittade kontantskerheter om


2 720 mkr respektive 593 mkr.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 37 av 56


Not 19 Finansiella instrument till verkligt vrde
31 mar 2017 31 dec 2016
Koncernen Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat
mkr vrde vrde Skillnad vrde vrde Skillnad
Tillgngar
Finansiella tillgngar enligt IAS 39
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 407 299 407 299 0 121 347 121 347 0
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m. 94 828 94 764 64 107 647 107 571 76
Utlning till kreditinstitut 39 128 39 128 0 32 197 32 197 0
Utlning till allmnheten 1 530 195 1 525 393 4 802 1 512 686 1 507 247 5 439
Vrdefrndring p rnteskrad post i portfljskring 1 228 1 228 0 1 482 1 482 0
Obligationer och rntebrande vrdepapper 79 997 79 990 7 74 508 74 501 7
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken 168 293 168 293 0 160 114 160 114 0
Aktier och andelar 46 014 46 014 0 23 897 23 897 0
Derivat 76 642 76 642 0 87 811 87 811 0
vriga finansiella tillgngar 22 998 22 998 0 10 851 10 851 0
Summa 2 466 622 2 461 749 4 873 2 132 540 2 127 018 5 522
Aktier och andelar i intressefretag 7 265 7 319
Icke finansiella tillgngar 19 671 19 866

Summa 2 488 685 2 154 203

Skulder
Finansiella skulder enligt IAS 39
Skulder till kreditinstitut 128 015 128 015 0 71 615 71 831 -216
In- och upplning frn allmnheten 917 631 917 647 -16 792 905 792 924 -19
Emitterade vrdepapper 982 845 975 920 6 925 849 097 841 673 7 424
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken 170 535 170 535 0 161 051 161 051 0
Efterstllda skulder 26 986 26 980 6 27 254 27 254 0
Derivat 62 657 62 657 0 85 589 85 589 0
Korta positioner vrdepapper 20 507 20 507 0 11 614 11 614 0
vriga finansiella skulder 54 552 54 552 0 22 524 22 524 0
Summa 2 363 728 2 356 813 6 915 2 021 649 2 014 460 7 189
Icke finansiella skulder 12 245 10 038

Summa 2 369 058 2 024 498


Vrderings- Vrderings-
Instrument med tekniker tekniker
publicerade pris- baserade p baserade p icke
Koncernen noteringar p en observerbara observerbara
31 mar 2017 aktiv marknad marknadsdata marknadsdata
mkr (Niv 1) (Niv 2) (Niv 3) Summa
Tillgngar
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m. 18 153 6 208 0 24 361
Utlning till kreditinstitut 0 2 594 0 2 594
Utlning till allmnheten 0 197 648 0 197 648
Obligationer och andra rntebrande vrdepapper 35 700 40 671 0 76 371
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken 168 293 0 0 168 293
Aktier och andelar 45 719 128 167 46 014
Derivat 136 76 449 57 76 642
Summa 268 001 323 698 224 591 923
Skulder
Skulder till kreditinstitut 0 1 675 0 1 675
In- och upplning frn allmnheten 0 19 692 0 19 692
Emitterade vrdepapper 3 186 20 013 0 23 199
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken 0 170 535 0 170 535
Derivat 80 62 577 0 62 657
Korta positioner vrdepapper 20 507 0 0 20 507
Summa 23 773 274 492 0 298 265
I tabellen ovan framgr finansiella instrument redovisade till verkligt vrde frdelade per vrderingsniv.
Nr koncernen faststller verkliga vrden fr finansiella instrument anvnds olika metoder beroende
p graden av observerbarhet av marknadsdata i vrderingen samt aktiviteten p marknaden. Det grs
lpande en bedmning kring aktiviteten genom att analysera faktorer ssom skillnader i kp- och
sljkurser.

Metoderna r uppdelade p tre olika vrderingsniver:


Niv 1: Ojusterat, noterat pris p en aktiv marknad
Niv 2: Justerat, pris eller vrderingsmodell med vrderingsparametrar hrledda frn en aktiv
marknad
Niv 3: Vrderingsmodell dr en majoritet av vrderingsparametrarna r icke observerbara och drav
baseras p interna antaganden

Nr finansiella tillgngar och finansiella skulder p aktiva marknader har marknadsrisker som
motverkar varandra anvnds genomsnitt av kp- och sljkurser som grund nr verkliga vrden
faststlls. Fr ppna nettopositioner tillmpas kpkurs fr lnga positioner och sljkurs fr korta
positioner.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 38 av 56


Koncernen har en fortlpande process dr finansiella instrument som indikerar hg niv av egna
antaganden eller lg niv av observerbar marknadsdata fngas upp. I processen bestms p vilket
stt berkningen ska ske samt hur de interna antagandena frvntas pverka vrderingen. I de fall de
interna antagandena har en signifikant pverkan p det verkliga vrdet rapporteras det finansiella
instrumentet i niv 3. Processen inkluderar ven en analys och bedmning, utifrn kvalitn p
vrderingsdata, samt om en typ av finansiella instrument ska verfras mellan de olika niverna.

Nr verfringar intrffar mellan vrderingsniverna rapporteras det som om de skett i slutet av varje
kvartal. Under kvartalet frekom det inte ngra verfringar av finansiella instrument mellan vrderingsniv
1 och 2.

Vrderings- Vrderings-
Instrument med tekniker tekniker
publicerade pris- baserade p baserade p icke
Koncernen noteringar p en observerbara observerbara
31 dec 2016 aktiv marknad marknadsdata marknadsdata
mkr (Niv 1) (Niv 2) (Niv 3) Summa

Tillgngar
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m. 16 740 5 429 0 22 169
Utlning till kreditinstitut 0 852 0 852
Utlning till allmnheten 0 190 512 0 190 512
Obligationer och andra rntebrande vrdepapper 42 650 28 183 0 70 833
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken 160 115 0 0 160 115
Aktier och andelar 23 604 135 158 23 897
Derivat 138 87 608 65 87 811
Summa 243 247
0 312 719
0 223
0 556 189
0
Skulder
Skulder till kreditinstitut 0 13 0 13
In- och upplning frn allmnheten 0 10 892 0 10 892
Emitterade vrdepapper 3 270 19 830 0 23 100
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken 0 161 051 0 161 051
Derivat 75 85 514 0 85 589
Korta positioner vrdepapper 11 614 0 0 11 614
Summa 14 959 277 300 0 292 259
Frndringar inom niv 3 Tillgngar
Koncernen Eget kapital
mkr instrument Derivat Summa

Januari-mars 2017
Ingende balans 1 januari 2017 158 65 223
Frfall 0 -5 -5
Emitterat 0 2 2
verfrt frn niv 3 till niv 2 0 -6 -6
Vinst eller frlust 9 1 10

varav i resultatrkningen, Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 9 1 10


varav orealiserade vinster eller frluster fr poster som innehas per
balansdagen 0 4 4
Utgende balans 31 mars 2017 167 57 224

Niv 3 innehller i huvudsak onoterade eget kapitalinstrument och illikvida optioner. I samband med
avyttringen av andelar i VISA Europe erhlls konvertibla preferensaktier i VISA Inc. Andelarna r freml
fr frsljningsrestriktioner under en period p upp till 12 r och kan ocks under vissa frutsttningar
behva terlmnas. D likvida noteringar saknas fr instrumentet har dess marknadsvrde faststllts med
betydande inslag av egna interna antaganden och rapporteras drfr i niv 3 som eget kapitalinstrument.
Optionerna skrar marknadsvrdefrndringar i sammansatta skuldinstrument, s kallade strukturerade
produkter. De strukturerade produkterna bestr av ett motsvarande optionselement samt ett vrdkontrakt
vilket i princip r en vanlig rntebrande obligation. Nr koncernen avgr i vilken niv de finansiella
instrumenten ska redovisas bedms de i sin helhet var fr sig. Eftersom obligationsdelen i de strukturerade
produkterna i allt vsentligt utgr det finansiella instrumentets verkliga vrde har egna interna antaganden
som anvnds fr att vrdera det illikvida optionselementet normalt inte en betydande effekt fr vrderingen
och det finansiella instrumentet rapporteras d normalt i niv 2. Koncernen skrar marknadsrisker som
uppkommer i strukturerade produkter med innehav i enskilda optioner. De interna antagandena som
anvnds vid vrderingen fr det enskilda finansiella instrumenten fr d strre betydelse, varfr flera av
dessa rapporteras som derivat i niv 3.

Fr alla optioner inkluderade i niv 3 utfrs en analys baserat p historiska rrelser i kontraktspriset. Givet
detta r det inte sannolikt att kommande prisrrelser pverkar marknadsvrdet p kontrakt i niv 3 med
mer n +/- 15mkr.

Finansiella instrument verfrs frn niv 3 eller till niv 3 beroende p att de interna antagandena har ftt
ndrad betydelse fr vrderingen.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 39 av 56


Frndringar inom niv 3 Tillgngar
Koncernen Eget kapital
mkr instrument Derivat Summa
Januari-mars 2016
Ingende balans 1 januari 2016 73 114 187
Kp 2 0 2
Frfall 0 -9 -9
verfrt frn niv 2 till niv 3 0 2 2
Vinst eller frlust -11 -9 -20
varav i resultatrkningen, Nettoresultat finansiella poster till
verkligt vrde -11 -9 -20
varav orealiserade vinster eller frluster fr poster som innehas per
balansdagen 0 -9 -9
Utgende balans 31 mars 2016 64 98 162

Not 20 Stllda skerheter


Koncernen 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %
1
Lnefordringar 533 581 542 278 -2 544 561 -2
Finansiella tillgngar pantsatta fr frskringstagare 167 181 157 804 6 143 258 17
vriga stllda panter 45 425 37 546 21 55 117 -18
Stllda skerheter 746 187 737 628 1 742 936 0

1)
Skerhetsmassan anges som lntagarens nominella kapitalskuld inklusive upplupen rnta. Avser de
lnefordringar av den totala tillgngliga skerhetsmassan som utnyttjas vid var tidpunkt.

Not 21 Kvittning av finansiella tillgngar och skulder


Tillgngar Skulder
Koncernen 2017 2016 2017 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar 31 dec %
Finansiella tillgngar och skulder som r freml fr kvittning,
nettningsavtal eller liknande avtal
Bruttobelopp 163 908 152 098 8 103 322 111 865 -8
Kvittade belopp -18 716 -16 340 15 -20 844 -18 208 14
Redovisat vrde i balansrkningen 145 192 135 758 7 82 478 93 657 -12
Relaterade belopp som inte kvittats i balansrkningen
Finansiella instrument, nettningsavtal 46 437 46 691 -1 46 437 46 691 -1
Finansiella instrument, skerheter 53 477 40 853 31 8 091 4 391 84
Kontanter, skerheter 10 182 12 676 -20 10 951 13 775 -21
Summa av belopp som inte har kvittats i balansrkningen 110 096 100 220 10 65 479 64 857 1
Nettobelopp 35 096 35 538 -1 16 999 28 800 -41

Kvittade belopp fr finansiella tillgngar respektive finansiella skulder inkluderar kvittade kontantskerheter
om 2 720 mkr respektive 593 mkr.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 40 av 56


Not 22 Kapitaltckning konsoliderad situation
Kapitaltckning 2017 2016 2016
SEKm 31 mar 31 dec 31 mar

Eget kapital enligt koncernbalansrkning 119 434 129 515 125 850
Minoritetskapital 76 78 72
Berknad utdelning -3 842 -14 695 -15 061
Dekonsolidering av frskringsfretag 637 96 -422
Frndringar i vrdet p egna skulder 31 -2 19
Kassafldesskringar 8 -77 -84
1)
Ytterligare vrdejusteringar -863 -598 -653
Goodwill -12 475 -12 497 -12 152
Uppskjuten skattefordran -110 -114 -93
Immateriella tillgngar -1 697 -1 601 -1 438
Reserveringsnetto fr IRK rapporterade kreditexponeringar -1 593 -1 376 -1 358
Avdrag fr aktier, krnprimrkapital -47 -50 -40
Krnprimrkapital 99 559 98 679 94 640
Primrkapitaltillskott 13 516 14 281 9 329
Primrkapital 113 075 112 960 103 969
Supplementrkapital 12 710 12 229 12 038
Totalt kapital 125 785 125 189 116 007
Minimikapitalkrav fr kreditrisker enligt schablonmetoden 3 785 3 800 3 868
Minimikapitalkrav fr kreditrisker enligt IRK 21 020 21 478 21 411
Minimikapitalkrav obestndsfond 36 34 4
Minimikapitalkrav fr avvecklingsrisk 0 0 0
Minimikapitalkrav fr marknadsrisker 696 754 928
Handelslagret 679 732 912
varav VaR och SVaR 444 563 451
varav risker utanfr VaR och SVaR 235 169 460
Valutakursrisk vrig verksamhet 17 22 16
Minimikapitalkrav fr kreditvrdighetsjustering 503 424 654
Minimikapitalkrav fr operativ risk 4 988 4 972 4 972
2)
Ytterligare minimikapitalkrav enligt Article 3 CRR 1 829 69 69
Minimikapitalkrav 32 857 31 531 31 906
Riskexponeringsbelopp kreditrisker enligt schablonmetoden 47 321 47 503 48 344
Riskexponeringsbelopp kreditrisker enligt IRK 262 748 268 473 267 634
Riskexponeringsbelopp obestndsfond 454 431 62
Riskexponeringbelopp avvecklingsrisker 0 0 0
Riskexponeringsbelopp marknadsrisker 8 697 9 419 11 605
Riskexponeringsbelopp kreditvrdighetsjustering 6 292 5 297 8 174
Riskexponeringsbelopp operativ risk 62 345 62 152 62 152
2)
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 22 860 860 860
Riskexponeringsbelopp 410 717 394 135 398 831

Krnprimrkapitalrelation, % 24,2 25,0 23,7


Primrkapitalrelation, % 27,5 28,7 26,1
Total kapitalrelation, % 30,6 31,8 29,1

3)
Krav avseende kapitalbuffertar 2017 2016 2016
% 31 mar
4,5 31 dec
4,5 31 mar
4,5
Totalt
Totalt krnprimrkapitalkrav
krnprimrkapitalkrav inklusive
inklusive buffertkrav
buffertkrav 11,3 11,0 10,7
Varav: krav p krnprimrkapital 4,5 4,5 4,5
Varav: krav p kapitalkonserveringbuffert 2,5 2,5 2,5
Varav: krav p kontracyklisk kapitalbuffert 1,3 1,0 0,7
Varav: krav p systemriskbuffert 3,0 3,0 3,0
4)
Krnprimrkapital tillgngligt att anvndas som buffert 19,7 20,5 19,2

5)
Kapitalkrav enligt Basel 1-golv 2017 2016 2016
SEKm 31 mar 31 dec 31 mar

Kapitalkrav enligt Basel 1-golv 74 879 75 749 71 941


Kapitalbas justerad enligt regler fr Basel 1-golv 127 378 126 565 117 365
verskott av kapital enligt Basel 1-golv 52 499 50 816 45 424

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 41 av 56


Bruttosoliditetsgrad 2017 2016 2016
31 mar 31 dec 31 mar
Primrkapital, SEKm 113 075 112 960 103 969
Exponeringsmtt, SEKm 2 424 180 2 098 179 2 375 460
Bruttosoliditetsgrad, % 4,7 5,4 4,4

1)
Justering i samband med implementeringen av EBAs tekniska standard avseende frsiktig vrdering. Syftet r att justera fr
vrderingsoskerhet avseende positioner vrderade och redovisade till verkligt vrde.
2)
Fr att ta hnsyn till underskattning av fallissemangsfrekvens i modell fr exponeringar mot stora fretag hller Swedbank mer kapital i vntan
p att uppdaterad modell godknns av Finansinspektionen.
3)
Krav avseende kapitalbuffertar enligt svensk implementering av CRD IV.
4)
Berknas som krnprimrkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav p 4,5% (exklusive buffertkrav) samt minus eventuella
krnprimrkapitalposter som anvnds fr att uppfylla primrkapitalkravet och totala kapitalkravet.
5)
Basel 1-golvet baserat p det hgsta av kapitalkravet enligt Basel 3 och 80% av kapitalkravet enligt Basel 1. I det senare fallet justeras
kapitalbasen enligt artikel 500.4 i CRR.

I den konsoliderade situationen fr Swedbank ingick 575/2013 om tillsynskrav fr kreditinstitut samt


den 31 mars 2017 Swedbankkoncernen med undantag Kommissionens genomfrandefrordning (EU) nr
fr frskringsfretag. I tillgg ingick Entercard 1423/2013 terfinns p Swedbanks web-plats
koncernen genom s kallad klyvningsmetod. http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-
relations/risk-och-
Noten innehller den information som ska offentliggras kapitaltackning/riskrapporter/index.htm
enligt Finansinspektionens freskrifter (FFFS 2014:12)
8 kap. Ytterligare periodisk information enligt
Europaparlamentets och rdets frordning (EU) nr

Genomsnittlig
Swedbank konsoliderad situation Exponeringsvrde riskvikt, % Minimikapitalkrav
Kreditrisker enligt IRK 2017 2016 2017 2016 2017 2016
mkr 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec
Institutexponeringar 91 306 83 959 18 16 1 289 1 072
Fretagsexponeringar 506 496 508 765 34 35 13 605 14 065
Hushllsexponeringar 1 041 600 1 032 298 7 7 5 793 5 772
varav fastighetskrediter 944 115 936 542 5 5 3 638 3 633
varav vrig utlning 97 485 95 756 28 28 2 155 2 139
Motpartslsa exponeringar 7 106 12 182 59 58 333 569
Totalt kreditrisker enligt IRK 1 646 508 1 637 204 16 16 21 020 21 478

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 42 av 56


Exponeringsbelopp, riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav,
konsoliderad situation
31 mar 2017 Exponerings- Riskexponerings- Minimikapital-
mkr belopp belopp krav
Kreditrisker enligt schablonmetoden 612 041 47 321 3 785
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 508 908 238 19
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter 30 568 252 20
Exponeringar mot offentliga organ 5 022 104 8
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 5 193 10 1
Exponeringar mot internationella organisationer 156 0 0
Institutexponeringar 6 922 157 13
Fretagsexponeringar 5 813 5 530 442
Hushllsexponeringar 14 055 10 297 824
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter 23 241 8 136 651
Fallerade exponeringar 407 418 33
Exponeringar i form av skerstllda obligationer 242 24 2
Aktieexponeringar 8 039 19 542 1 563
vriga poster 3 475 2 613 209
Kreditrisker enligt IRK 1 646 508 262 748 21 020
Institutexponeringar 91 306 16 110 1 289
Fretagsexponeringar 506 496 170 061 13 605
varav specialutlning i kategori 1 13 9 1
varav specialutlning i kategori 2 277 239 19
varav specialutlning i kategori 3 538 619 50
varav specialutlning i kategori 4 276 689 55
varav specialutlning i kategori 5 258 0 0
Hushllsexponeringar 1 041 600 72 412 5 793
varav fastighetskrediter 944 115 45 470 3 638
varav vrig utlning 97 485 26 942 2 155
Motpartslsa exponeringar 7 106 4 165 333
Kreditrisker, obestndsfond 0 454 36
Avvecklingsrisker 0 0 0
Marknadsrisker 0 8 697 696
Handelslagret 0 8 490 679
varav VaR och SVaR 0 5 548 444
varav risker utanfr VaR och SVaR 0 2 942 235
Valutakursrisk vrig verksamhet 0 207 17
Kreditvrdighetsjustering 27 196 6 292 503
Operativ risk 0 62 345 4 988
varav schablonmetoden 0 62 345 4 988
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 0 22 860 1 829
Totalt 2 285 745 410 717 32 857

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 43 av 56


Exponeringsbelopp, riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav,
konsoliderad situation
31 dec 2016 Exponerings- Riskexponerings- Minimikapital-
mkr belopp belopp krav
Kreditrisker enligt schablonmetoden 351 879 47 503 3 800
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 245 746 449 36
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter 32 453 276 22
Exponeringar mot offentliga organ 5 551 60 5
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 6 411 20 2
Exponeringar mot internationella organisationer 609 0 0
Institutexponeringar 5 456 127 10
Fretagsexponeringar 4 909 4 630 370
Hushllsexponeringar 14 315 10 485 839
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter 23 884 8 361 669
Fallerade exponeringar 391 403 32
Exponeringar i form av skerstllda obligationer 69 7 1
Aktieexponeringar 8 088 19 691 1 575
vriga poster 3 997 2 994 240
Kreditrisker enligt IRK 1 637 204 268 473 21 478
Institutexponeringar 83 959 13 406 1 072
Fretagsexponeringar 508 765 175 810 14 065
varav specialutlning i kategori 1 13 9 1
varav specialutlning i kategori 2 321 274 22
varav specialutlning i kategori 3 555 638 51
varav specialutlning i kategori 4 261 654 52
varav specialutlning i kategori 5 260 0 0
Hushllsexponeringar 1 032 298 72 151 5 772
varav fastighetskrediter 936 542 45 410 3 633
varav vrig utlning 95 756 26 741 2 139
Motpartslsa exponeringar 12 182 7 106 569
Kreditrisker, obestndsfond 0 431 34
Avvecklingsrisker 0 0 0
Marknadsrisker 0 9 419 754
Handelslagret 0 9 147 732
varav VaR och SVaR 0 7 033 563
varav risker utanfr VaR och SVaR 0 2 114 169
Valutakursrisk vrig verksamhet 0 272 22
Kreditvrdighetsjustering 21 393 5 297 424
Operativ risk 0 62 152 4 972
varav schablonmetoden 0 62 152 4 972
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 0 860 69
Totalt 2 010 476 394 135 31 531

Kreditrisker aktiekursrisk samt valutakursrisk i handelslagret.


Godknnandet omfattar ven den baltiska
Intern Riskklassificeringsmetod (IRK metod) tillmpas
verksamheten avseende generell rnterisk och
inom den svenska delen av Swedbank konsoliderad
valutakursrisk i handelslagret.
situation, inklusive filialerna i New York och Oslo, men
Valutakursrisker utanfr handelslagret, det vill sga i
exklusive EnterCard, ngra mindre dotterfretag samt
vrig verksamhet, r huvudsakligen av strukturell eller
vissa exponeringsklasser, ssom exponeringar mot
strategisk natur och mindre lmpade fr en VaR-modell.
stater och kommuner. IRK metoden tillmpas ven fr
flertalet exponeringsklasser inom Swedbank i Baltikum.
Dessa risker berknas istllet enligt schablonmetoden
vilket bttre verensstmmer med koncernens interna
Nr Swedbank agerar clearingmedlem ska banken
synstt och hanteringen av dessa risker.
berkna ett kapitalbaskrav fr sina frfinansierade
Strategiska valutarisker uppstr i huvudsak genom
bidrag till kvalificerade och icke kvalificerade, centrala
risker kopplade till innehaven i de utlndska
motpartsfonders obestndsfond.
verksamheterna.
Fr exponeringar, exklusive kapitalkrav fr
obestndsfond, som inte berknas enligt IRK metoden Kreditvrdighetsjustering
tillmpas schablonmetoden. Risken fr kreditvrdighetsjustering berknas enligt
schablonmetoden och tillkom i och med
Marknadsrisker implementeringen av den nya EU-frordningen (CRR).
Enligt gllande regelverk kan kapitaltckning fr
marknadsrisk baseras antingen p en schablonmetod Operativ risk
eller p en intern VaR-modell, vilken krver Swedbank berknar den operativa risken enligt
Finansinspektionens godknnande. Moderbolaget har schablonmetoden. Finansinspektionen har meddelat att
ett sdant godknnande och berknar intern VaR- Swedbank uppfyller de kvalitativa kraven fr att tillmpa
modell fr generell rnterisk, generell och specifik denna metod.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 44 av 56


Basel 1-golv .
vergngsreglerna innebr att minimikravet inte fr
understiga 80 procent av kapitalkravet berknat enligt
de ldre s kallade Basel 1-reglerna.

Not 23 Internt kapitalbehov


I denna not lmnas information om det internt bedmda genom att kvantifiera inverkan p resultat- och
kapitalbehovet enligt 8 kap. 5 Finansinspektionens balansrkning samt kapitalbas och riskvgda tillgngar.
freskrifter (2014:12) om tillsynskrav och Syftet r att skerstlla en effektiv kapitalanvndning
kapitalbuffertar. Det internt bedmda kapitalbehovet ska och metodiken utgr underlag fr en proaktiv risk- och
publiceras i delrsrapporten enligt 8 kap. 4 kapitalhantering.
Finansinspektionens freskrifter och allmnna rd
(2008:25) om rsredovisning i kreditinstitut och Per den 31 mars 2017 uppgick det internt bedmda
vrdepappersbolag. kapitalbehovet fr Swedbanks konsoliderade situation
till 31,3 miljarder (29,8 mdkr 31 december 2016). Det
En bank ska identifiera, mta och ha kontroll ver de kapital som mter det interna kapitalbehovet, d.v.s.
risker som dess rrelse r frknippad med samt ha kapitalbasen, uppgick till 125,8 miljarder (125,2 mdkr 31
tillrckligt med kapital fr att tcka dessa risker. Den december 2016) (se not 22). Swedbanks interna
interna kapitalutvrderingen (IKU) syftar till att bedmning av kapitalbehovet med egna modeller r inte
skerstlla att banken r tillrckligt kapitaliserad fr att jmfrbart med det uppskattade kapitalbehovet som
tcka sina risker samt bedriva och utveckla Finansinspektionen kommer att offentliggra kvartalsvis.
verksamheten. Swedbank tillmpar egna modeller och
processer fr att utvrdera sitt kapitalbehov fr alla Fr moderbolaget uppgr det internt bedmda
relevanta risker. Modellerna som utgr grunden vid den kapitalbehovet till 24,9 miljarder (23,5 mdkr 31
interna kapitalbedmningen bedmer behovet av s.k. december 2016) och kapitalbasen till 99,1 miljarder
ekonomiskt kapital (Economic Capital) ver ett rs (99,8 mdkr 31 december 2016) (se moderbolagets not
tidhorisont p 99,9 % konfidensniv fr respektive kapitaltckning).
riskslag. Diversifieringseffekter mellan riskslagen tas
inte i beaktande vid berkningen av ekonomiskt kapital.
Utver vad som framgr av denna delrsrapport
Som ett komplement till berkningen av ekonomiskt beskrivs riskhantering och kapitaltckning enligt Basel
kapital genomfrs scenariobaserade simuleringar och 3-ramverket mer utfrligt i Swedbanks rsredovisning
stresstester minst rligen. Analyserna ger en helhetsbild fr 2016 samt i Swedbanks rliga rapport Risk och
ver de viktigaste riskerna Swedbank r exponerat mot kapitaltckning, tillgnglig p www.swedbank.se.

Not 24 Risker och oskerhetsfaktorer


Swedbanks resultat pverkas av omvrldsfrndringar 2016 samt i Swedbanks rliga rapport Risk och
som fretaget sjlv inte rder ver. Bland annat kapitaltckning rrande riskhantering och
pverkas koncernens resultatutveckling av kapitaltckning tillgnglig p www.swedbank.se.
makroekonomiska frndringar, ssom BNP utveckling,
tillgngspriser och arbetslshet samt frndringar av det
allmnna rntelget liksom brs- och valutakurser.
Utver vad som framgr av denna delrsrapport
beskrivs ven utfrligt i Swedbanks rsredovisning fr

Inverkan p vrdet av tillgngar och skulder i SEK samt utlndsk valuta, inklusive derivat,
om marknadsrntorna stiger med en procentenhet, 31 mar 2017
Koncernen
mkr < 5 r 5-10 r >10r Totalt

Summa Swedbank,
koncernen -381 -93 22 -452
Varav SEK -1 318 -1 -70 -1 388
Varav utlndsk valuta 937 -92 92 937

Varav finansiella instrument vrderade


till verkligt vrde via resultatrkningen 160 409 -42 527
Varav SEK -708 406 -140 -441
Varav utlndsk valuta 868 3 98 969

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 45 av 56


Not 25 Transaktioner med nrstende
Under perioden har normala affrstransaktioner skett
mellan fretag ingende i koncernen inklusive andra
nrstende, ssom intressefretag. Viktiga
intressefretag r delgda sparbanker.

Not 26 Swedbanks aktie


2017 2016 2016
31 mar 31 dec % 31 mar %
SWED A
Senast betalt, kr 207,60 220,30 -6 174,90 19
Antal utestende stamaktier 1 113 222 130 1 110 731 820 0 1 110 317 799 0
Brsvrde, mkr 231 105 244 694 -6 194 195 19

2017 2016 2016


Antal utestende aktier 31 mar 31 dec 31 mar
Utfrdade aktier
SWED A 1 132 005 722 1 132 005 722 1 132 005 722

terkpta aktier
SWED A -18 783 592 -21 273 902 -21 687 923

terkp av egna aktier fr handelsndaml


SWED A 0 0 0

Antalet utestende aktier p balansdagen 1 113 222 130 1 110 731 820 1 110 317 799

Inom ramen fr aktierelaterat ersttningsprogram har Swedbank AB under frsta kvartalet 2017 vederlagsfritt verltit
2 490 310 aktier till anstllda.
2017 2016 2016
Resultat per aktie Kv1 Kv4 Kv1
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier fre utspdning 1 112 126 000 1 110 731 820 1 108 099 462
Vgt genomsnittligt antal aktier fr potentiella stamaktier som ger upphov
till utspdningseffekt till fljd av aktierelaterade ersttningsprogram 5 335 204 6 185 052 6 688 182
Genomsnittligt antal aktier efter utspdning 1 117 461 204 1 116 916 872 1 114 787 644

Resultat, mkr
Periodens resultat hnfrligt till Swedbanks aktiegare 5 124 4 142 4 311
Resultat anvnt vid berkning av resultat per aktie 5 124 4 142 4 311

Resultat per aktie, kr


Resultat per aktie fre utspdning 4,61 3,73 3,89
Resultat per aktie efter utspdning 4,59 3,70 3,87

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 46 av 56


Not 27 Effekter av ndrad presentation avseende ersttningen till
Sparbankerna fr boln

Ny Tidigare Ny Tidigare
redovisning redovisning redovisning redovisning
Koncernen 2016 2016 2016 2016
mkr Kv1 Frndring Kv1 Helr Frndring Helr
Rnteintkter 8 269 -162 8 431 32 914 -814 33 728
Negativ rnta p finansiella tillgngar 0 0 0 -1 543 0 -1 543
Rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella
tillgngar 8 269 -162 8 431 31 371 -814 32 185
Rntekostnader -2 901 0 -2 901 -9 256 0 -9 256
Negativ rnta p finansiella skulder 93 0 93 735 0 735
Rntekostnader inkl. negativ rnta p finansiella
skulder -2 808 0 -2 808 -8 521 0 -8 521
Rntenetto (not 5) 5 461 -162 5 623 22 850 -814 23 664
Provisionsnetto (not 6) 2 645 0 2 645 11 333 0 11 333
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde (not 7) 400 0 400 2 231 0 2 231
Frskringsnetto 157 0 157 754 0 754
Andel av intressefretags resultat 191 0 191 2 467 0 2 467
vriga intkter 290 0 290 1 186 0 1 186
Summa intkter 9 144 -162 9 306 40 821 -814 41 635
Personalkostnader 2 307 0 2 307 9 376 0 9 376
vriga kostnader (not 8) 1 365 -162 1 527 5 622 -814 6 436
Avskrivningar 154 0 154 629 0 629
Summa kostnader 3 826 -162 3 988 15 627 -814 16 441
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 5 318 0 5 318 25 194 0 25 194
Nedskrivning av immateriella tillgngar (not 14) 0 0 0 35 0 35
Nedskrivning av materiella tillgngar 8 0 8 31 0 31
Kreditfrluster, netto (not 9) 35 0 35 1 367 0 1 367
Rrelseresultat 5 275 0 5 275 23 761 0 23 761
Skatt 961 0 961 4 209 0 4 209
Periodens resultat 4 314 0 4 314 19 552 0 19 552
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Swedbank AB 4 311 0 4 311 19 539 0 19 539
Minoriteten 3 0 3 13 0 13

K/I-tal 0,42 0,43 0,38 0,39

Fr mer information se not 1 Redovisningsprinciper

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 47 av 56


Rntenetto
Ny Tidigare Ny Tidigare
redovisning redovisning redovisning redovisning
Koncernen 2016 2016 2016 2016
mkr Kv1 Frndring Kv1 Helr Frndring Helr
Rnteintkter
Utlning till kreditinstitut 62 0 62 64 0 64
Utlning till allmnheten 7 522 -162 7 684 30 031 -814 30 845
Rntebrande vrdepapper 226 0 226 651 0 651
Derivat 432 0 432 1 093 0 1 093
vriga 252 0 252 764 0 764
Summa rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella
tillgngar 8 494 -162 8 656 32 603 -814 33 417
avgr handelsrelaterade rntor rapporterade i nettoresultat
fr finansiella poster till verkligt vrde 225 0 225 1 232 0 1 232
Summa rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella
tillgngar enligt resultatrkningen 8 269 -162 8 431 31 371 -814 32 185
Rntekostnader
Skulder till kreditinstitut -111 0 -111 -269 0 -269
In- och upplning frn allmnheten -310 0 -310 -1 100 0 -1 100
varav insttargarantiavgifter -124 0 -124 -466 0 -466
Emitterade vrdepapper -3 104 0 -3 104 -13 013 0 -13 013
Efterstllda skulder -263 0 -263 -977 0 -977
Derivat 1 155 0 1 155 7 638 0 7 638
vriga -186 0 -186 -689 0 -689
varav avgift statlig stabiliseringsfond -169 0 -169 -646 0 -646
Summa rntekostnader inkl. negativ rnta p
finansiella skulder -2 819 0 -2 819 -8 410 0 -8 410
avgr handelsrelaterade rntor rapporterade i nettoresultat
fr finansiella poster till verkligt vrde -11 0 -11 111 0 111
Summa rntekostnader inkl. negativ rnta p
finansiella skulder enligt resultatrkningen -2 808 0 -2 808 -8 521 0 -8 521
Rntenetto 5 461 -162 5 623 22 850 -814 23 664
Placeringsmarginal fre avdrag fr handelsrelaterade
rntor 0,98 -0,03 1,01 1,02 -0,03 1,05
Genomsnittliga totala tillgngar 2 312 785 2 312 785 2 373 930 2 373 930

vriga kostnader
Ny Tidigare Ny Tidigare
redovisning redovisning redovisning redovisning
Koncernen 2016 2016 2016 2016
mkr Kv1 Frndring Kv1 Helr Frndring Helr
Fastighetskostnader, hyror och lokalkostnad 268 0 268 1 131 0 1 131
Datakostnader 449 0 449 1 834 0 1 834
Telefon och porto 33 0 33 118 0 118
Reklam och marknadsfring 62 0 62 285 0 285
Konsulter 70 0 70 314 0 314
Ersttning till sparbanker 60 -162 222 236 -814 1 050
vrigt kpta tjnster 164 0 164 708 0 708
Vrdetransporter och larm 16 0 16 72 0 72
Materialanskaffning 23 0 23 103 0 103
Resor 48 0 48 226 0 226
Representation 10 0 10 51 0 51
Reparation och underhll av inventarier 31 0 31 111 0 111
Andra kostnader 131 0 131 433 0 433
Summa vriga kostnader 1 365 -162 1 527 5 622 -814 6 436

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 48 av 56


Swedbank AB
Resultatrkning i sammandrag
Moderbolaget 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
Rnteintkter 4 281 4 170 3 3 986 7
Negativ rnta p finansiella tillgngar -383 -341 12 0

Rnteintkter inkl. negativ rnta p finansiella tillgngar 3 898 3 829 2 3 986 -2


Rntekostnader -1 045 -993 5 -1 188 -12
Negativ rnta p finansiella skulder 140 347 -60 0

Rntekostnader inkl. negativ rnta p finansiella skulder -905 -646 40 -1 188 -24
Rntenetto 2 993 3 183 -6 2 798 7
Erhllna utdelningar 3 016 5 788 -48 9 956 -70
Provisionsintkter 2 289 2 445 -6 2 127 8
Provisionskostnader -716 -732 -2 -665 8
Provisionsnetto 1 573 1 713 -8 1 462 8
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde 653 461 42 -370
vriga intkter 357 354 1 284 26
Summa intkter 8 592 11 499 -25 14 130 -39
Personalkostnader 2 032 2 092 -3 1 926 6
vriga kostnader 1 197 1 325 -10 1 155 4
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anlggningstillgngar 1 093 1 135 -4 1 090 0
Summa kostnader 4 322 4 552 -5 4 171 4
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar 4 270 6 947 -39 9 959 -57
Nedskrivning av finansiella anlggningstillgngar 0 -8 61
Kreditfrluster, netto 396 592 -33 86
Rrelseresultat 3 874 6 363 -39 9 812 -61
Bokslutsdispositioner 0 186 0
Skatt 288 1 364 -79 302 -5
Periodens resultat 3 586 4 813 -25 9 510 -62

Rapport ver totalresultat i sammandrag


Moderbolaget 2017 2016 2016
mkr Kv1 Kv4 % Kv1 %
rets resultat redovisat ver resultatrkningen 3 586 4 813 -25 9 510 -62
rets totalresultat 3 586 4 813 -25 9 510 -62

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 49 av 56


Balansrkning i sammandrag
Moderbolaget 2017 2016 2016
mkr 31 mar 31 dec % 31 mar %

Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 352 768 64 193 293 625 20
Utlning till kreditinstitut 414 154 409 763 1 407 823 2
Utlning till allmnheten 438 400 430 406 2 488 702 -10
Rntebrande vrdepapper 169 986 175 865 -3 164 269 3
Aktier och andelar 104 411 82 267 27 67 860 54
Derivat 84 751 96 243 -12 111 917 -24
vriga tillgngar 33 407 35 437 -6 43 487 -23
Summa tillgngar 1 597 877 1 294 174 23 1 577 683 1
Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 153 726 129 276 19 215 451 -29
In- och upplning frn allmnheten 747 985 617 704 21 767 966 -3
Emitterade vrdepapper 429 237 282 369 52 291 061 47
Derivat 88 535 114 620 -23 115 343 -23
vriga skulder och reserveringar 66 859 27 390 68 762 -3
Efterstllda skulder 26 980 27 254 -1 22 107 22
Obeskattade reserver 10 206 10 206 0 10 021 2
Eget kapital 74 349 85 355 -13 86 972 -15
Summa skulder och eget kapital 1 597 877 1 294 174 23 1 577 683 1

Fr egna skulder stllda panter 41 438 33 624 23 51 440 -19


vriga stllda panter 4 203 4 241 -1 3 981 6
Eventualfrpliktelser 580 766 588 167 -1 589 007 -1
taganden 226 087 232 134 -3 214 866 5

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 50 av 56


Frndringar i eget kapital i sammandrag
Moderbolaget
mkr
Balanserad
Aktiekapital verkursfond Reservfond vinst Totalt

Januari-mars 2016
Ingende balans 1 januari 2016 24 904 13 206 5 968 33 304 77 382
Aktierelaterade ersttningar till anstllda 113 113
Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda -63 -63
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till 30 30
anstllda
Periodens totalresultat 9 510 9 510
Utgende balans 31 mars 2016 24 904 13 206 5 968 42 894 86 972

Januari-december 2016
Ingende balans 1 januari 2016 24 904 13 206 5 968 33 304 77 382
Utdelning -11 880 -11 880
Aktierelaterade ersttningar till anstllda 378 378
Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda -13 -13
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 30 30
Periodens totalresultat 19 458 19 458
Utgende balans 31 december 2016 24 904 13 206 5 968 41 277 85 355

Januari-mars 2017
Ingende balans 1 januari 2017 24 904 13 206 5 968 41 277 85 355
Utdelning 0 0 0 -14 695 -14 695
Aktierelaterade ersttningar till anstllda 0 0 0 103 103
Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda 0 0 0 -35 -35
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda 0 0 0 35 35
Periodens totalresultat 0 0 0 3 586 3 586
Utgende balans 31 mars 2017 24 904 13 206 5 968 30 271 74 349

Check 0 0 0 0 0
Kassafldesanalys i sammandrag
Moderbolaget 2017 2016 2016
mkr Jan-mar Helr Jan-mar
Kassaflde frn lpande verksamhet 127 287 -61 179 134 760
Kassaflde frn investeringsverksamhet 10 983 13 493 14 595
Kassaflde frn finansieringsverksamhet 150 305 -19 980 12 411
Periodens kassaflde 288 575 -67 666 161 766
Likvida medel vid periodens brjan 64 193 131 859 131 859
Periodens kassaflde 288 575 -67 666 161 766
Likvida medel vid periodens slut 352 768 64 193 293 625

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 51 av 56


Kapitaltckning
Kapitaltckning, m oderbolaget 2017 2016 2016
m kr 31 m ar 31 dec 31 m ar
Krnprim rkapital 72 922 73 361 74 260
Primrkapitaltillskott 13 505 14 270 9 319
Prim rkapital 86 427 87 631 83 579
Supplementrkapital 12 695 12 204 12 017
Totalt kapital 99 122 99 835 95 596

Minim ikapitalkrav 24 881 23 537 25 040

Riskexponeringsbelopp 311 012 294 210 313 001

Krnprim rkapitalrelation, % 23,5 24,9 23,7


Prim rkapitalrelation, % 27,8 29,8 26,7
Total kapitalrelation, % 31,9 33,9 30,5

1)
Krav avseende kapitalbuffertar 2017 2016 2016
% 31 m ar 31 dec 31 m ar
Totalt krnprimrkapitalkrav inklusive buffertkrav 8,4 8,3 7,9
Varav krav p krnprimrkapital 4,5 4,5 4,5
Varav krav p kapitalkonserveringbuffert 2,5 2,5 2,5
Varav krav p kontracyklisk kapitalbuffert 1,4 1,3 0,9
2)
Krnprimrkapital tillgngligt att anvndas som buffert 19,0 20,4 19,2

3)
Kapitalkrav enligt Basel 1-golv 2017 2016 2016
m kr 31 m ar 31 dec 31 m ar
Kapitalkrav enligt Basel 1-golv 28 262 29 553 28 839
Kapitalbas justerad enligt regler fr Basel 1-golv 99 672 100 318 96 094
verskott av kapital enligt Basel 1-golv 71 410 70 765 67 255

Bruttosoliditetsgrad 2017 2016 2016


31 m ar 31 dec 31 m ar
Primrkapital, SEKm 86 427 87 631 83 579
Exponeringsmtt, SEKm 4) 1 317 499 1 004 780 1 296 037
4)
Bruttosoliditetsgrad, % 6,6 8,7 6,5

1)
Krav avseende kapitalbuffertar enligt svensk implementering av CRD IV.
2)
Berknas som krnprimrkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav p 4,5 % (exklusive buffertkrav) samt minus
eventuella krnprimrkapitalposter som anvnds fr att uppfylla primrkapitalkravet och totala kapitalkravet.
3)
Basel 1-golvet baserat p det hgsta av kapitalkravet enligt Basel 3 och 80 % av kapitalkravet enligt Basel 1. I det
senare fallet justeras kapitalbasen enligt artikel 500.4 i CRR.
4)
Med hnsyn tagen till undantag enligt CRR artikel 429.7 som exkluderar vissa koncerninterna exponeringar.

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 52 av 56


Exponeringsbelopp, riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav, moderbolaget
31 mar 2017 Exponeringsbelopp Riskexponeringsbe Minimikapitalkrav
mkr lopp
Kreditrisker enligt schablonmetoden 1 470 262 76 518 6 121
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 446 119 71 6
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter 22 048 55 4
Exponeringar mot offentliga organ 3 333 0 0
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 3 865 1 0
Exponeringar mot internationella organisationer 0 0 0
Institutexponeringar 925 038 813 65
Fretagsexponeringar 4 098 4 030 322
Hushllsexponeringar 515 385 31
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter 2 283 799 64
Fallerade exponeringar 3 4 0
Aktieexponeringar 62 324 69 738 5 579
vriga poster 636 622 50
Kreditrisker enligt IRK 601 500 161 402 12 912
Institutexponeringar 100 057 17 952 1 436
Fretagsexponeringar 405 904 119 263 9 541
varav specialutlning 0 0 0
Hushllsexponeringar 92 497 21 334 1 707
varav fastighetskrediter 13 639 2 922 234
varav vrig utlning 78 858 18 412 1 473
Motpartslsa exponeringar 3 042 2 853 228
Kreditrisker, obestndsfond 0 454 36
Avvecklingsrisker 0 0 0
Marknadsrisker 0 8 601 689
Handelslagret 0 8 394 672
varav VaR och SVaR 0 5 548 444
varav risker utanfr VaR och SVaR 0 2 846 228
Valutakursrisk vrig verksamhet 0 207 17
Kreditvrdighetsjustering 26 964 6 262 501
Operativ risk 0 35 317 2 825
varav schablonmetoden 0 35 317 2 825
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 0 22 458 1 797
Totalt 2 098 726 311 012 24 881

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 53 av 56


Exponeringsbelopp, riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav, moderbolaget
31 dec 2016 Exponeringsbelopp Riskexponeringsbe Minimikapitalkrav
mkr lopp
Kreditrisker enligt schablonmetoden 1 230 996 76 530 6 122
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 185 049 70 6
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter 23 475 60 5
Exponeringar mot offentliga organ 4 034 46 4
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 3 890 1 0
Exponeringar mot internationella organisationer 20 0 0
Institutexponeringar 944 642 753 60
Fretagsexponeringar 3 734 3 665 293
Hushllsexponeringar 656 490 39
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter 2 317 811 65
Fallerade exponeringar 2 2 0
Aktieexponeringar 62 321 69 787 5 583
vriga poster 856 846 68
Kreditrisker enligt IRK 600 185 166 590 13 327
Institutexponeringar 90 999 14 860 1 189
Fretagsexponeringar 409 505 124 448 9 956
varav specialutlning 0 0 0
Hushllsexponeringar 91 458 21 429 1 714
varav fastighetskrediter 13 949 3 014 241
varav vrig utlning 77 509 18 415 1 473
Motpartslsa exponeringar 8 223 5 853 468
Kreditrisker, obestndsfond 0 431 35
Avvecklingsrisker 0 0 0
Marknadsrisker 0 9 291 743
Handelslagret 0 9 026 722
varav VaR och SVaR 0 7 030 562
varav risker utanfr VaR och SVaR 0 1 996 160
Valutakursrisk vrig verksamhet 0 265 21
Kreditvrdighetsjustering 20 138 5 252 420
Operativ risk 0 35 659 2 853
varav schablonmetoden 0 35 659 2 853
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 0 458 37
Totalt 1 851 319 294 210 23 537

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 54 av 56


Styrelsens och verkstllande direktrens underskrifter
Styrelsen och verkstllande direktren intygar hrmed att delrsrapporten fr januari-mars 2017 ger en rttvisande
versikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, stllning och resultat samt beskriver vsentliga risker och
oskerhetsfaktorer som moderbolaget och de fretag som ingr i koncernen str infr.

Stockholm den 24 april 2017

Lars Idermark Ulrika Francke


Ordfrande Vice ordfrande

Bodil Eriksson Mats Granryd Bo Johansson


Ledamot Ledamot Ledamot

Peter Norman Annika Poutiainen Siv Svensson Magnus Uggla


Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Camilla Linder Roger Ljung


Ledamot Ledamot
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Birgitte Bonnesen
Verkstllande direktr

Revisorsgranskning
Inledning
Vi har utfrt en versiktlig granskning av delrsrapporten fr Swedbank AB (publ) fr januari-mars 2017. Det r styrelsen
och den verkstllande direktren som har ansvaret fr att upprtta och presentera denna delrsrapport i enlighet med IAS
34 och lag om rsredovisning i kreditinstitut och vrdepappersbolag. Vrt ansvar r att uttala en slutsats om denna
delrsrapport grundad p vr versiktliga granskning.

Den versiktliga granskningens inriktning och omfattning


Vi har utfrt vr versiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410
versiktlig granskning av finansiell delrsinformation utfrd av fretagets valda revisor. En versiktlig granskning bestr
av att gra frfrgningar, i frsta hand till personer som r ansvariga fr finansiella frgor och redovisningsfrgor, att
utfra analytisk granskning och att vidta andra versiktliga granskningstgrder. En versiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jmfrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i vrigt har. De granskningstgrder som vidtas vid en versiktlig granskning gr det inte mjligt fr oss att
skaffa oss en sdan skerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstndigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en revision utfrts. Den uttalade slutsatsen grundad p en versiktlig granskning har drfr inte den skerhet som en
uttalad slutsats grundad p en revision har.

Slutsats
Grundat p vr versiktliga granskning har det inte kommit fram ngra omstndigheter som ger oss anledning att anse att
delrsrapporten inte, i allt vsentligt, r upprttad fr koncernen i enlighet med IAS 34 och lag om rsredovisning i
kreditinstitut och vrdepappersbolag samt fr moderbolagets del i enlighet med lag om rsredovisning i kreditinstitut och
vrdepappersbolag.
Stockholm den 24 april 2017
Deloitte AB

Patrick Honeth
Auktoriserad revisor

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 55 av 56


Publicering av ekonomisk information
Koncernens ekonomiska rapporter kan hmtas p www.swedbank.se/ir

Finansiell kalender 2017

Delrsrapport fr andra kvartalet 19 juli 2017

Delrsrapport fr tredje kvartalet 24 oktober 2017

Fr ytterligare information kontakta:


Birgitte Bonnesen Anders Karlsson Gregori Karamouzis
Verkstllande direktr Ekonomi- och finansdirektr Chef Investor Relations
och koncernchef Telefon 08 - 585 938 77 Telefon 08 - 585 930 31
Telefon 070 - 815 04 90 072 - 736 15 61 072 - 740 63 38

Gabriel Francke Rodau Josefine Uppling


Kommunikationschef Presschef
Telefon 08 - 585 921 07 Telefon 08 - 585 920 70
070 - 144 89 66 076 - 114 54 21

Se ven www.swedbank.se fr information om bland annat strategi, vrderingar och Swedbanks aktie.

Swedbank AB (publ)
Organisationsnummer no. 502017-7753
Landsvgen 40
105 34 Stockholm
Telefon 08 - 585 900 00
www.swedbank.se
info@swedbank.se

Swedbank Delrsrapport kv1 2017 Sidan 56 av 56