You are on page 1of 3

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN SUMATIF 1 2017


SEKOLAH KEBANGSAAN PETRA JAYA, PADAWAN
018/1
SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2
Kertas 1
Mac
1 jam Satu jam

___________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, dan C . Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja.
Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Serahkan kertas jawapan objektif kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

______________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak .


[Lihat halaman sebelah]

SULIT

018/1 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


SULIT

NO. KAD
PENGENALAN/

NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN SUMATIF 1 2017


SEKOALAH KEBANGSAAN PETRA JAYA, PADAWAN
SAINS TAHUN 2 018/2
Kertas 2
Mac
1 jam Satu
jam

_____________________________________________________________________________
________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nombor kad pengenalan atau
Untuk Kegunaan Pemeriksa
nombor sijil kelahiran dan angka
Kod Pemeriksa:
giliran kamu pada petak-petak Soalan Markah Markah
Pe Diper
yang disediakan. nu oleh
h
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada
1 4
ruang yang disediakan dalam kertas
2 4
soalan ini. 3 5
3. Kertas soalan ini mengandungi 8 soalan. 4 5

4. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan. 5 5

5. Jika kamu hendak menukar jawapan, 6 5

padamkan jawapan yang telah dibuat. 7 6

8 6
Kemudian, tulis jawapan yang baru.
Jumlah
_____________________________________________________________________________
____________________

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.


018/2 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [ Lihat halaman sebelah]
SULIT