You are on page 1of 2

PCCC Nng: Nn lm g khi c chy n xy ra

T u nm 2017 n nay, Nng xy rt nhiu v chy n gy thit hi v c vt


cht v tinh thn cho ngi dn ni y. V vy, hc cch PCCC Nng l mt trong
nhng vic cp bch cn phi lm.
Hc cch x l m chy mt cch bi bn s gim thiu ti a c thit hi v ngi v ti
sn. Thm ch, cng mt trng hp chy nh nhau, nu ngi hiu bit c th x l nhanh gn
v dp tt ngy t u. Nhng nu ngi pht hin ko c trang b kin thc PCCC s lng
tng khng bit phi lm g. m chy c th s pht trin ln ln v khng th khng ch c
na. Do , hm nay ti xin tng hp li cc bc chun x l mt s c chy n.

Cc bc cn thc hin khi pht hin c chy


Bo ng cho mi ngi bit
Tm cch cho tt c mi ngi bit ang c chy bng cch h to, nu c chung bo chy th
lp tc bm ngay.
Cp cu dao tng khu vc b chy
y l bc kh quan trng v khi chy m c in rt d gy chp mch v n khin la cng
ln hn. Mc khc dy in b chy s lm r r in ra bn ngoi, cc k nguy him cho nhiu
ngi nu v tnh chm phi.
Lu : Nn dng bao tay hoc vt cch in ct cu dao, trnh nguy c v tnh b in git.
Gi 114 v tm cch cha chy ti ch
Ty theo nh gi tnh hnh m chy t mc no m chng ta c cch x l ph hp.
Nu m chy pht trin rng, chng ta hy gi ngay lc lng PCCC bng cch bm in
thoi s 114. Sau s tm cc dng c cha chy c gn dp la. Cc cng c c th s
dng nh: bnh cha chy CO2, bnh bt cha chy, nc, t ct,Nu cng ty v c trang b
h thng vi phun th s dng ngay.
Trng hp m chy mi khi pht, nu bn ngh c th dp tt ngay vi cc dng c c sn
hy th lm trc khi gi 114.
Phi hp vi mi ngi cu cha ngi b nn. Di chuyn ti sn c gi tr cch ly vi m
chy. Phn cng ngi gi lin lc vi lc lng PCCC. Cung cp thng tin, phi hp vi lc
lng PCCC trin khai cha chy mt cch nhanh v chnh xc nht.
Gn y, trn a bn thnh ph Nng lin tip xy ra cc v chy n vi nhiu l do khc
nhau. Do , chng ta cn hiu r v vn ny c bin php x l ri ro cng nh cch
phng trnh cho bn thn gia nh khi nhng tai nn, thit hi v ngi v ca khng ng c.
Ngun: Nn lm g khi c chy n xy ra, mi bn xem ti y:
https://pccctoantienphat.vn/pccc-da-nang-nen-lam-gi-khi-co-chay-no-xay-ra/