YOU CAN

KHÖNG GÒ LAÂ KHÖNG THÏÍ
Cöng ty First News - Trñ Viïå t giûä baã n quyïì n xuêë t baã n vaâ phaá t
haâ nh êë n baã n tiïë ng Viïå t trïn toaâ n thïë giúá i theo húå p àöì ng
chuyïí n giao baã n quyïì n vúá i The Napoleon Hill Foundation.
Bêë t cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuã a First News
vaâ The Napoleon Hill Foundation àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi
phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ
Cöng ûúá c Baã o höå Baã n quyïì n Súã hûä u Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁ A SAÁ NG TAÅ O TRÑ VIÏÅ T - FIRST NEWS
11HNguyïî n Thõ Minh Khai, Quêå n 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 38227979 - 38227980 - 38233859 - 38233860
Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn
YOU CAN
By George Matthew Adams
Copyright © 2005 by The Napoleon Hill Foundation.
Vietnamese Edition © 2008 by First News – Tri Viet.
Published by arrangement with The Napoleon Hill Foundation.
All rights reserved.
First News
NHAÂ XUÊË T BAÃ N TREÃ
Biïn dõch:
THU HÙÇ NG - AN BÒNH
G E O R G E M A T T H E W A D A M S
5
LCI CICI THIE\
T
ûå bao àúâi nay, thaânh cöng luön laâ ûúác mú vaâ
laâ muå c tiïu cuã a con ngûúâ i. Theo àoá , nhûä ng
cêu hoã i nhû “Tlu nl cvnµ !u µ:´” hay “1u ¤ tlc nu v
uc uu t uuv c tlu nl cvnµ´” luön khiïën con ngûúâi phaãi
trùn trúã. Liïåu thaânh cöng coá phaãi laâ khi chuáng ta coá
thêå t nhiïì u tiïì n, súã hûä u nhûä ng tiïå n nghi hiïå n àaå i vaâ
söëng möåt cuöåc àúâi vûúng giaã? Hay thaânh cöng laâ khi
ta coá möåt cöng viïå c öí n àõnh vaâ möåt gia àònh haå nh
phuá c? Trong quaá trònh tòm kiïë m cêu traã lúâi cho
nhûä ng trùn trúã cuã a mònh, nhiïì u ngûúâi àaä nhêå n ra
rùçng, thaânh cöng thêåt sûå khöng chó àûúåc ào bùçng vêåt
chêët súã hûäu àûúåc maâ coân àïën tûâ nhûäng giaá trõ vö giaá
vïì mùå t tinh thêì n.
Cuöåc söëng hiïån àaåi múã ra cho con ngûúâi nhiïìu cú
höå i àïí thaâ nh cöng, nhûng àöì ng thúâ i cuä ng mang àïë n
khöng ñt thaách thûác. Chùæc chùæn khi àöëi mùåt vúái
nhûä ng thaá ch thûá c àoá , khöng ñt ngûúâ i trong chuá ng ta
caãm thêëy bïë tùæc vaâ cêìn lùæm nhûäng lúâi khuyïn böí ñch.
Cho àïë n nay, nhiïì u ngûúâ i àaä xem cuöë n saá ch Caá ch
nghô àïí thaâ nh cöng cuãa Napoleon Hill
(*)
nhû ngûúâ i
baå n àöì ng haâ nh cuã a mònh trïn con àûúâ ng tòm kiïë m
thaânh cöng. Vaâ hoå àaä khaám phaá ra nhûäng chên lyá
vônh cûã u vïì thaâ nh cöng tûâ àêy.
Quaã thêå t, vúá i hún 60 triïå u baã n àûúå c phaá t haâ nh,
Caá ch nghô àïí thaâ nh cöng àûúåc xem laâ cuöën saách coá
khaã nùng truyïì n caã m hûá ng thaâ nh cöng hún bêë t kyâ
cuöën saách naâo khaá c. Tû tûúã ng trong Caá ch nghô àïí
thaâ nh cöng àaä giuáp haâng ngaân ngûúâi trïn thïë giúái
trúã thaâ nh triïå u phuá vaâ àaå t àûúåc thaâ nh cöng bïì n vûä ng.
Àoá laâ lyá do vò sao Napoleon Hill àûúåc tön vinh laâ
“nµuv : tu v :u nlu nµ nlu t::c u ¡lu ”.
Cuâ ng vúá i Caá ch nghô àïí thaâ nh cöng cuã a Napoleon
Hill, Khöng gò laâ khöng thïí cuã a George Matthew
Adams àaä trúã thaâ nh ngûúâ i baå n àöì ng haâ nh thên thiïë t
cuã a rêë t nhiïì u ngûúâ i. Nhûä ng triïë t lyá àún giaã n nhûng vö
cuâ ng sêu sùæ c vaâ hûä u duå ng cuã a Khöng gò laâ khöng thïí
àaä giuá p rêë t nhiïì u ngûúâ i àaå t àûúå c thaâ nh cöng nhû hoå
mong àúå i. Àïë n vúá i nhûä ng bñ quyïë t naâ y, baå n seä nhêå n ra
rùç ng: Khöng coá giúá i haå n naâ o trong tû duy cuã a con
ngûúâ i ngoaâ i nhûä ng giúá i haå n do chñnh con ngûúâ i àùå t ra.
Y C \ C A M
ó
(*) Napoleon Hill (1883 – 1970): Àûúåc xem laâ ngûúâi coá aãnh hûúãng röång raäi
nhêët, maånh meä nhêët trong lônh vûåc thaânh cöng caá nhên, hún bêët cûá möåt nhên
vêåt naâo trong lõch sûã. Cuöën saách kinh àiïín Think and Grow Rich (“Caá ch nghô
àïí thaânh cöng”) cuãa öng àaä giuáp cho haâng triïåu ngûúâi trïn thïë giúái àaåt àïën
thaânh cöng; noá coá möåt yá nghôa, vai troâ vö cuâng quan troång trong cuöåc àúâi cuãa
rêët nhiïìu ngûúâi thaânh cöng nhû W. Clement Stone, Og Mandino...
Trïn haâ nh trònh tòm kiïë m thaâ nh cöng, chùæ c chùæ n seä
khöng ñt lêì n baå n phaã i àöë i mùå t vúá i nhûä ng khoá khùn,
thûã thaá ch cuã a cuöå c söë ng hoùå c nhûä ng thêë t baå i khöng
mong àúå i. Thïë nhûng, àiïì u baå n cêì n laâ m laâ haä y luön
ghi nhúá : Thêë t baå i chñnh laâ hònh aã nh khaá c cuã a thaâ nh
cöng. Möî i nghõch caã nh, thêë t baå i hay àau khöí àïì u
mang trong noá haå t giöë ng cuã a nhûä ng lúå i ñch tûúng
àûúng hoùå c lúá n hún. Haä y hoå c caá ch àöë i mùå t vaâ vûúå t
qua nhûä ng thêë t baå i. Haä y àïí Khöng gò laâ khöng thïí
àöì ng haâ nh vúá i baå n trïn haâ nh trònh khaá m phaá sûá c
maå nh baã n thên vaâ àaå t àïë n thaâ nh cöng hùç ng mong àúå i.
- First News
K H C M C CI L A K H C M C T H E
7
9
KHCMC CI LA
KHCMC THE
Biïë t mong àúå i chiïë n thùæ ng hay àaå t àûúå c muå c àñch maâ
mònh àïì ra laâ vö cuâ ng quan troå ng. Thöng thûúâ ng, nïë u baå n
muöë n chiïë n thùæ ng thò baå n seä khöng ngaå i vûúå t khoá . Nhûä ng ai
khaá t khao chiïë n thùæ ng seä tiïë p tuå c bûúá c nhûä ng bûúá c cêì n thiïë t
möå t caá ch vûä ng vaâ ng vaâ khöng bao giúâ boã cuöå c trûúá c tònh thïë
khoá khùn.
Baå n seä dïî daâ ng thaâ nh cöng hún nïë u trûúá c hïë t, baå n biïë t
mònh muöë n gò. Sau àoá , baå n phaã i coá kïë hoaå ch haâ nh àöå ng cuå thïí .
Coá thïíluá c khúã i àêì u, baå n khöng coá lúâ i giaã i àaá p cho têë t caã moå i
cêu hoã i, nhûng chúá àïí àiïì u àoá ngùn caã n baå n thûå c hiïå n cuöå c
haâ nh trònh ài àïë n thaâ nh cöng cuã a mònh.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
Chó cêì n coá niïì m tin vaâ o baã n thên vaâ möå t yá chñ phêë n àêë u
khöng mïå t moã i thò moå i ûúá c mú cuã a baå n seä trúã thaâ nh hiïå n thûå c.
- Frank Lloyd Wright
Nïë u baå n cöë gùæ ng maâ khöng phaã i mêë t gò, ngûúå c laå i coâ n
gùå t haá i thïm nhiïì u thaâ nh cöng, thò haä y cöë gùæ ng bùç ng moå i giaá !
- Napoleon Hill
Danny Kaye tûâ ng cho rùç ng: “¡uv c sv nµ !u ¤v t
klunµ ·u : :v nµ ·u hu n ncn ·c ·u v uv tu t cu nlu nµ su c
¤u u t:vnµ klu nunµ cu u ¤:nl”. Quaã thêå t, baå n chñnh laâ
ngûúâ i hoå a sô quyïë t àõnh nöå i dung cuä ng nhû sùæ c maâ u trong
bûá c tranh cuöå c söë ng cuã a mònh. Bûá c tranh àoá trúã nïn nhû
thïë naâ o, tûúi saá ng hay u töë i, laâ tuâ y thuöå c vaâ o chñnh baå n.
Baå n coá thïí xoay chuyïí n cuöå c àúâ i theo caá ch baå n mong
muöë n. Nïë u vñ cuöå c àúâ i baå n nhû möå t doanh nghiïå p thò
têë t caã “cöí phiïë u” cuã a “doanh nghiïå p” êë y àïì u thuöå c vïì
baå n. Baå n chñnh laâ töí ng giaá m àöë c cuã a “doanh nghiïå p” êë y.
Khöng gò coá thïí ngùn caã n àûúå c bûúá c tiïë n cuã a baå n nïë u
khao khaá t thaâ nh cöng cuã a baå n thêå t sûå maå nh meä . Khoá
khùn hay thêë t baå i chó laâ nhûä ng trúã ngaå i maâ cuöå c söë ng
muöë n thûã thaá ch yá chñ vaâ loâ ng kiïn trò cuã a baå n maâ thöi.
Y C \ C A M

K H C M C CI L A K H C M C T H E
11
Do àoá, àûâng àïí têm àïën nhûäng lúâi chó trñch cay àöåc
hay xeát àoaán chuã quan cuãa nhûäng ngûúâi xung quanh.
Giaá trõ cuãa baån àûúåc ào bùçng nhûäng haânh àöång hûäu
ñch maâ baån àaä laâm àûúåc cho chñnh mònh, cho cuöåc
söëng. Höm nay laâ kïët quaã cuãa nhûäng gò àûúåc thûåc hiïån
theo kïë hoaåch cuãa ngaây höm qua, vaâ ngaây mai seä bùæt
àêìu tûâ höm nay. Haäy söëng hïët mònh cho hiïån taåi àïí
khöng phaãi höëi tiïëc vò nhûäng gò baån àaä traãi qua hoùåc
laäng phñ. Vúái sûå hy sinh, loâng kiïn trò, quyïët têm nöî lûåc
khöng mïåt moãi vaâ tñnh tûå chuã cuãa mònh, nhêët àõnh
baån seä thaânh cöng.
Baån chñnh laâ ngûúâi laâm chuã söë phêån cuãa mònh.
Khöng gò laâ khöng thïí!
12
MCA Y
HCM MAY
Khúã i àêì u suön seã laâ àaä thaâ nh cöng möå t nûã a.
- Aristotle
Thúâ i gian coá thïíchûä a laâ nh moå i vïë t thûúng, chêë n chónh moå i
sai soá t, vaâ biïë n moå i löî i lêì m thaâ nh taâ i saã n. Song, noá chó thñch chúi
vúá i nhûä ng ai coá thïígiïë t chïë t sûå trò hoaä n vaâ biïë t hûúá ng àïë n caá c
muå c tiïu cuå thïívúá i muå c àñch roä raâ ng. Cûá möî i giêy phuá t tröi qua,
khi àöì ng höì goä àïì u àïíruá t dêì n khoaã ng caá ch laâ khi thúâ i gian àang
chaå y àua vúá i tûâ ng ngûúâ i. Trò hoaä n àöì ng nghôa vúá i thêë t baå i, búã i
khöng ai coá thïílêë y laå i àûúå c thúâ i gian àaä mêë t – duâ chó möå t giêy.
Haä y tiïë n vïì phña trûúá c vúá i sûå quaã quyïë t vaâ àuá ng luá c, röì i
thúâ i gian seä yïu mïë n baå n. Nïë u baå n lûúä ng lûå hay àûá ng yïn, thúâ i
gian seä loaå i baå n ra khoã i cuöå c chúi. Caá ch duy nhêë t àïítiïë t kiïå m
thúâ i gian laâ sûã duå ng noá möå t caá ch khön ngoan.
Haä y cho töi biïë t baå n sûã duå ng thúâ i gian nhaâ n röî i nhû thïë naâ o
vaâ tiïu tiïì n ra sao, töi seä cho baå n biïë t mûúâ i nùm nûä a baå n laâ ai
vaâ àang úã àêu.
- Napoleon Hill
K H C M C CI L A K H C M C T H E
13
Ngaây höm nay laâ ngaây quan troång nhêët. Súã dô
töi noái nhû vêåy vò àoá laâ ngaây múái nhêët vaâ cuäng laâ ngaây
khöng bao giúâ trúã laåi trong cuöåc àúâi baån.
Àûâng chúâ àúåi ngaây mai. Haäy söëng troån veån cho
höm nay.
Àûâng àïí sûå lo lùæng, thêët voång, tûác giêån hay höëi
hêån… xuêët hiïån trong ngaây höm nay cuãa baån. Têët caã
àïìu àaä thuöåc vïì quaá khûá hoùåc chó xaãy àïën trong tûúng
lai. Haäy laâm viïåc thêåt nghiïm tuác vaâ söëng coá traách
nhiïåm vúái chñnh cuöåc söëng cuãa mònh.
Àöëi vúái möåt keã lûúâi biïëng thò höm nay cuäng giöëng
ngaây mai vaâ chùèng khaác gò höm qua. Hoå luön tòm lyá do
àïí trò hoaän nhûäng viïåc cêìn phaãi laâm trong ngaây. Trò
hoaän seä khiïën nhûäng dûå àõnh cuãa baån khöng bao giúâ
trúã thaânh hiïån thûåc. Moåi nöî lûåc, lúâi noái, haânh àöång
cuãa baån ngaây höm nay seä quyïët àõnh tûúng lai cuãa baån
ngaây sau. Hoaân thaânh muåc tiïu àïì ra trong ngaây höm
nay seä giuáp baån caãm thêëy hûng phêën vaâ taåo tiïìn àïì àïí
baån thûåc hiïån töët hún cöng viïåc cuãa mònh vaâo ngaây
mai. Thêåm chñ, nuå cûúâi ngaây höm nay cuäng coá thïí aãnh
hûúãng àïën ngaây mai cuãa baån.
Vò vêåy, àûâng àïí àïën ngaây mai nhûäng gò baån coá thïí
laâm höm nay.
S\ Ð\ MC
THC I CIAM
HC P LY
Àïíthaâ nh cöng, khöng hùè n baå n cêì n phaã i coá kiïë n thûá c
sêu röå ng vïì möå t lônh vûå c naâ o àoá , nhûng nhêë t thiïë t, baå n phaã i
biïë t sûã duå ng thûúâ ng xuyïn vöë n kiïë n thûá c maâ baå n coá . Nhûä ng
ngûúâ i thaâ nh cöng àïì u hiïí u roä mònh – khöng phaã i dûå a trïn
nhûä ng suy luêå n tûå coá maâ dûå a trïn nhûä ng thoá i quen thûúâ ng nhêå t.
Do vêå y, baå n nïn tûå liïå t kï caá c hoaå t àöå ng hùç ng ngaâ y cuã a mònh
àïítòm hiïí u xem baå n àang sûã duå ng thúâ i gian ra sao. Sau àêy laâ
möå t söë cêu hoã i quan troå ng maâ baå n nïn àùå c biïå t chuá yá :
Baå n àang sûã duå ng thúâ i gian ra sao?
Baå n àaä phñ phaå m bao nhiïu thúâ i gian vaâ phñ phaå m vaâ o
nhûä ng viïå c gò?
Laâ m sao àïíchêë m dûá t sûå phñ phaå m naâ y?
- Napoleon Hill
14
K H C M C CI L A K H C M C T H E
15
Haäy hoåc caách sûã duång thúâi gian.
Thúâi gian laâ taâi saãn quyá giaá nhêët cuãa con ngûúâi,
nhûng cuäng laâ thûá bõ laäng phñ nhiïìu nhêët. Nïëu khöng
biïët caách sûã duång thúâi gian húåp lyá, baån seä àïí cuöåc àúâi
mònh tröi qua trong vö nghôa. Thúâ i gian khöng bao giúâ
maâng àïën nhûäng ûu phiïìn, nuöëi tiïëc cuãa con ngûúâi vaâ
cuäng khöng thïí naâo trúã laåi hay chúâ àúåi bêët kyâ ai.
Trong trêå n àaá nh Waterloo, Napoleon àaä giao cho
tûúá ng Marshal Grouchy chó huy möå t trong ba caá nh
quên quan troå ng nhêë t nhùç m chia cùæ t sûå liïn minh giûä a
Thöë ng chïë Blucher vaâ Cöng tûúá c Wellington. Thïë
nhûng, do chêå m trïî , Grouchy àaä taå o àiïì u kiïå n àïí
Blucher coá àuã thúâ i gian àûa quên àïë n Waterloo yïí m
trúå cho Wellington. Coá thïí noá i, nïë u Grouchy haâ nh
àöå ng quyïë t àoaá n vaâ nhanh choá ng hún thò sûå nghiïå p
lêî y lûâ ng cuã a Napoleon àaä khöng kïë t thuá c trong trêå n
àaá nh naâ y vaâ lõch sûã chêu Êu àaä khaá c ài tûâ nùm 1815.
Rêë t nhiïì u ngûúâ i trong chuá ng ta biïå n höå cho viïå c trïî
naã i cuã a mònh bùç ng vö söë lyá do khaá c nhau. Thïë nhûng,
duâ vò bêë t kyâ lyá do naâ o chùng nûä a, viïå c chêå m trïî vêî n laâ
àiïì u khoá chêë p nhêå n. Noá àïí laå i nhûä ng hêå u quaã tai haå i maâ
baå n seä phaã i mêë t rêë t nhiïì u thúâ i gian sau àoá àïí khùæ c phuå c.
Caách sûã duång thúâi gian húåp lyá nhêët laâ haäy luön
àuáng giúâ.
Y C \ C A M

Sûå àuá ng heå n luön mang laå i nhûä ng lúå i ñch lúá n lao.
Khi àuá ng heå n, baå n khöng chó tiïë t kiïå m àûúå c thúâ i gian
cuã a mònh maâ coâ n thïí hiïå n àûúå c sûå tön troå ng àöë i vúá i
ngûúâ i khaá c. Cú höå i, cöng viïå c vaâ caá c möë i quan hïå cuã a
baå n trúã nïn nhû thïë naâ o tuâ y thuöå c vaâ o caá ch thûá c sûã
duå ng thúâ i gian cuã a chñnh baå n.
Thaâ nh cöng khöng bao giúâ àïë n vúá i nhûä ng keã thuå
àöå ng, lûúâ i biïë ng. Cuöå c söë ng luön chûá a àûå ng rêë t nhiïì u
àiïì u kyâ diïå u, song, chuá ng chó àïë n vúá i nhûä ng ai biïë t sûã
duå ng thúâ i gian húå p lyá . YÁ nghôa cuã a thúâ i gian nùç m
trong yá nghôa cuã a cöng viïå c baå n laâ m. Do vêå y, àûâ ng
phñ phaå m thúâ i gian vaâ cöng sûá c vaâ o nhûä ng chuyïå n vùå t
vaä nh. Haä y vûún túá i nhûä ng àiïì u lúá n lao! Haä y luön ghi
nhúá : Bònh minh cuã a ngaâ y höm nay seä khöng bao giúâ
heá raå ng lêì n thûá hai! Haä y hoaâ n thaâ nh cöng viïå c àuá ng
tiïë n àöå cuä ng nhû cöë gùæ ng àuá ng giúâ trong moå i cuöå c
heå n. Àoá laâ khúã i àêì u cuã a moå i thaâ nh cöng.
Bêy giúâ, baån haäy suy nghô vïì caách thûác sûã duång thúâi
gian cuãa mònh bùçng caách liïåt kï nhûäng hoaåt àöång xaãy
ra trong ngaây. Haäy xem baån àang sûã duång thúâi gian ra
sao, àaä phñ phaåm tûâng phuát giêy nhû thïë naâo vaâ tòm
caách chêëm dûát sûå phñ phaåm àoá. Haäy lïn kïë hoaåch cho
nhûäng hoaåt àöång cuãa mònh, àöìng thúâi, daânh thúâi gian
hoaân têët noá. Töi tin rùçng khi àoá, baån seä nhêån àûúåc rêët
nhiïìu moán quaâ tuyïåt vúâi tûâ cuöåc söëng.
17
MHAM CA CH
Khöng ai coá thïí lûâ a àûúå c baå n maâ chó coá baå n tûå
lûâ a döë i chñnh mònh.
- Ralph Waldo Emerson
Ngûúâ i ta thïíhiïå n roä tñnh caá ch cuã a mònh nhêë t qua caá ch
àoá n nhêå n lúâ i khen.
- Lucius Annaeus Seneca
Khaã nùng gêy êë n tûúå ng àeå p vaâ duy trò àûúå c êë n tûúå ng
êë y trong mùæ t ngûúâ i àöë i diïå n seä khiïë n cho con àûúâ ng ài àïë n
thaâ nh cöng cuã a baå n bùç ng phùè ng, ñt chöng gai hún. Khaã nùng êë y
cuä ng coá thïí taå o ra sûå khaá c biïå t trong viïå c khiïë n ngûúâ i khaá c
muöë n àöë i àêì u hay húå p taá c vúá i baå n, bêë t kïíthên hay sú.
- Napoleon Hill
Nhên caá ch laâ taâ i saã n quyá giaá nhêë t cuã a möå t con
ngûúâ i vaâ laâ têë t caã nhûä ng gò coâ n soá t laå i sau khi hoå àaä àaá nh
mêë t têë t caã . Trïn hïë t, nhên caá ch chñnh laâ sûá c maå nh.
J. Pierpont Morgan – möåt trong nhûäng nhaâ taâi
phiïåt nöíi tiïëng nhêët thïë giúái – àaä noái: “1lun cu cl !u
tluv c uv uu+ nlu t uc tlu ¤ u:nl µ:u t:: cu u cvn
nµuv :, cu t:vnµ cvnµ ·:c c !u n t:vnµ cuv c sv nµ. Mv :
tu : su n ·u t clu t klu c uc u !u tlu +c u”.
Nhên caách laâ thaânh luäy kiïn cöë coá thïí baão vïå con
ngûúâi trûúác nhûäng taác àöång khöng hay cuãa cuöåc söëng.
Nhên caách giuáp con ngûúâi vûúåt qua moåi chó trñch àïí
söëng thêåt vúái chñnh mònh. Nïëu danh tiïëng, vöën laâ
nhûäng gò cöng luêån ban tùång cho möåt ai àoá, coá thïí bõ
böi nhoå thò nhên caách múái thêåt sûå laâm nïn con ngûúâi
hoå, vaâ noá seä maäi trûúâng töìn.
Nhên caá ch quyá giaá hún moå i taâ i nùng, trñ tuïå , tiïë ng
tùm, tiïì n baå c… Coá thïí baå n coá têë t caã moå i thûá nhûng
laå i trúã thaâ nh möå t keã vö tñch sûå , suöë t àúâ i söë ng trong
sûå àún àiïå u vaâ nhaâ m chaá n nïë u nhên caá ch baå n khöng
àûúå c àaá nh giaá àuá ng mûå c. Nhên caá ch giuá p con ngûúâ i
haâ nh àöå ng theo leä phaã i vaâ chiïë n àêë u hïë t mònh vò leä
phaã i àoá .
Y C \ C A M
18
K H C M C CI L A K H C M C T H E
19
Nhên caách laâ yïëu töë àaãm baão cho moåi thaânh cöng
cuãa con ngûúâi, caã trong cöng viïåc lêîn cuöåc söëng thûúâng
ngaây. Quaã thêåt, nhên caách seä quyïët àõnh êën tûúång maâ
baån àïí laåi trong suy nghô cuãa ngûúâi àöëi diïån. Nïëu taåo
àûúåc êën tûúång töët àöëi vúái moåi ngûúâi vaâ duy trò àûúåc êën
tûúång àoá lêu daâi thò rêët coá thïí baån seä chaåm túái thaânh
cöng möåt caách dïî daâng, mau choáng hún. Do àoá, haäy
cöë gùæng söëng möåt cuöåc àúâi tûã tïë, chên thêåt, soâng
phùèng, phoáng khoaáng, trung thaânh vaâ can àaãm àïí hònh
thaânh cho mònh möåt nhên caách lúán! Trïn hïët, haäy
duâng nhên caách cuãa baån taác àöång àïën nhûäng ngûúâi
xung quanh vaâ biïën àiïìu àoá thaânh nguyïn tùæc haânh
àöång möîi ngaây.
Ngay tûâ höm nay, haä y reâ n luyïå n cho mònh nhên caá ch
töë t àeå p búã i vò “1lun cu cl !u su c ¤u nl”.

S\ T\ TIM
Tñnh nghi ngúâ luön phaã n böå i ta, vaâ noá khiïë n ta vò e súå
maâ boã lúä nhûä ng cú höå i ngaâ n vaâ ng.
- William Shakespeare
Nhûä ng keã hay nghi ngúâ thûúâ ng chùè ng laâ m nïn tñch sûå
gò! Nïë u Columbus thiïë u tûå tin vaâ khöng tin vaâ o phaá n àoaá n cuã a
mònh thò coá leä chùè ng bao giúâ chuá ng ta àûúå c biïë t àïë n maã nh àêë t
truâ phuá nhêë t, raå ng ngúâ i nhêë t trïn traá i àêë t naâ y. Nïë u George
Washington vaâ nhûä ng ngûúâ i àöì ng chñ cuã a öng trong sûå kiïå n
lõch sûã lûâ ng danh nùm 1776 khöng coá chuá t tûå tin, hùè n quên àöå i
cuã a Cornwallis àaä chinh phuå c àûúå c xûá súã naâ y, àïíröì i ngaâ y nay,
nûúá c Myä vêî n àang bõ möå t hoâ n àaã o beá nhoã nùç m caá ch noá 3.000
haã i lyá vïì phña Àöng cai trõ.
- Napoleon Hill
K H C M C CI L A K H C M C T H E
21
Nïëu vñ sûå tûå tin giöëng nhû söëng lûng cuãa con
ngûúâi thò thïë giúái naây coá hai loaåi ngûúâi: möåt loaåi ngûúâi
khöng bao giúâ àûáng thùèng vò khöng coá söëng lûng vaâ
loaåi ngûúâi thûá hai luön tûå àûáng vûäng bùçng chñnh khaã
nùng cuãa mònh.
Thêåt tuyïåt vúâi khi baån coá àûúåc möåt böå oác thöng
minh cuâng trñ tûúãng tûúång phong phuá vaâ nhûäng tû
tûúãng lúán lao. Nhûng seä tuyïåt vúâi hún nïëu baån kïët húåp
àûúåc têët caã caác yïëu töë àoá vúái loâng tûå tin àïí taåo dûång
cho mònh möåt cuöåc söëng yá nghôa vaâ àuã àêìy.
Quaã thêå t, thiïë u loâ ng tûå tin, con ngûúâ i seä chùè ng laâ m
nïn troâ tröë ng gò. Nïë u Columbus khöng tûå tin vaâ o phaá n
àoaá n cuã a mònh thò coá leä seä rêë t lêu sau àoá , loaâ i ngûúâ i múá i
tòm ra chêu Myä . Nïë u George Washington vaâ nhûä ng àöì ng
chñ cuã a öng khöng tûå tin thò coá leä nûúá c Myä ngaâ y nay vêî n
coâ n nùç m trong voâ ng cai trõ cuã a möå t hoâ n àaã o beá nhoã .
Têìm gûãi laâ möåt loaåi dêy leo söëng baám vaâo nhûäng
cêy to khaác. Chuáng huát nhûåa cêy chuã àïí söëng vaâ dêìn
giïët chïët cêy chuã êëy. Nhûäng ngûúâi thiïëu tûå tin cuäng
giöëng nhû loaâi têìm gûãi kia maâ thöi. Hoå trúã thaânh gaánh
nùång cho gia àònh vaâ nhûäng ngûúâi xung quanh khi
khöng coá khaã nùng tûå quyïët àõnh cuäng nhû chùm lo
cho cuöåc söëng cuãa mònh.
Y C \ C A M
22
Tûå tin laâ nïìn taãng cuãa thaânh cöng. Noá giuáp con
ngûúâi töi reân baãn lônh, nhên caách vaâ nùæm bùæt kõp thúâi
caác cú höåi maâ cuöåc söëng mang àïën. Do àoá, haäy haânh
àöång bùçng têët caã sûå tûå tin cuãa baån. Haäy duâng sûå tûå tin
êëy cuãng cöë sûác maånh nöåi taåi cuãa baån cuäng nhû cuãa
nhûäng ngûúâi xung quanh.
Duâ baån laâ ai, àang úã àêu hay laâm bêët kyâ cöng viïåc
gò thò thaânh cöng cuäng chó àïën khi baån coá loâng tûå tin.
Ngay tûâ höm nay, baån haäy àûáng thùèng ngûúâi lïn
möåt caách tûå tin vaâ thay àöíi àúâi mònh bùçng caách thay
àöíi thaái àöå söëng cuãa baãn thên.
MIEM TIM
Nïë u baå n coá niïì m tin thò chùè ng cêì n phaã i giaã i thñch gò caã .
Ngûúå c laå i, bêë t kyâ lúâ i giaã i thñch naâ o cuä ng àïì u trúã nïn vö nghôa.
- Thaá nh Thomas Aquinas
Àïíthaâ nh cöng, ngoaâ i sûå nöî lûå c khöng ngûâ ng, baå n cêì n
phaã i coá möå t muå c tiïu roä raâ ng vaâ möå t kïëhoaå ch cuå thïídêî n túá i muå c
tiïu àoá . Baå n seä chùè ng thïí àaå t àûúå c bêë t kyâ thaâ nh quaã naâ o nïë u
khöng liïn tuå c theo àuöí i möå t kïë hoaå ch chi tiïë t qua tûâ ng ngaâ y.
- Napoleon Hill
Tin vaâ o chñnh mònh àûúå c xem laâ möå t bûúá c nhaã y voå t cêì n
thiïë t trïn con àûúâ ng ài àïë n thaâ nh cöng. Muöë n gùå t haá i àûúå c
nhûä ng thaâ nh quaã töë t àeå p thò àiïì u töë i cêì n thiïë t laâ baå n phaã i coá niïì m
tin. Cêu noá i “Thêë y thò múá i tin” nïn àûúå c àöí i thaâ nh “Tin thò múá i
thêë y”. Tin tûúã ng vaâ o viïå c mònh laâ m laâ àiïì u cûå c kyâ quan troå ng.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
23
Y C \ C A M
24
Chó cêì n coá niïì m tin vaâ o baã n thên vaâ möå t yá chñ phêë n àêë u
khöng mïå t moã i, moå i ûúá c mú cuã a baå n röì i seä trúã thaâ nh hiïå n thûå c.
- Frank Lloyd Wright
Nïë u quaã thêå t yá tûúã ng coá thïí biïë n thaâ nh sûå thêå t
(maâ àuá ng laâ nhû thïë ), trong trûúâ ng húå p baå n luön mang
trong àêì u sûå súå haä i vaâ cho rùç ng mònh seä luön thêë t baå i, thò
baå n seä chùè ng bao giúâ coá can àaã m laâ m viïå c gò vaâ cuä ng khoá
maâ trúã nïn thaâ nh cöng.
Bêët kyâ àiïìu gò con ngûúâi tûúãng tûúång ra vaâ tin
tûúãng seä àaåt àûúåc àïìu coá khaã nùng trúã thaânh hiïån
thûåc. Niïìm tin laâ nïìn taãng cuãa moåi thaânh cöng. Chó
cêìn coá niïìm tin, baån nhêët àõnh seä chiïën thùæng. Cêu
chuyïån vïì nhûäng têëm gûúng thaânh cöng tûå cöí chñ kim
àïìu chuyïín taãi thöng àiïåp vïì sûác maånh cuãa niïìm tin.
Àïí xêy dûång niïìm tin, trûúác hïët baån phaãi tin tûúãng
úã chñnh mònh. Khi laâm àûúåc àiïìu naây, baån seä thêëy tin
tûúãng hún vaâo con àûúâng mònh àaä choån, cuäng nhû kïët
quaã maâ baån seä àaåt àûúåc sau àoá. Chó khi mêët niïìm tin,
ngûúâi ta múái rúi vaâo thêët baåi. Tûâ cêìu thuã giao boáng,
anh lñnh trïn chiïën trûúâng, hay nhaâ chñnh khaách, nhaâ
quaãn lyá doanh nghiïåp cho àïën anh cöng nhên…, têët caã
K H C M C CI L A K H C M C T H E
25
àïìu chó coá thïí hûúáng vïì phña trûúác vaâ nöî lûåc hïët sûác
khi hoå coá niïìm tin. Trûúác hïët baån phaãi coá niïìm tin, röìi
niïìm tin àoá seä lan truyïìn sang nhûäng ngûúâi xung
quanh baån – nhûäng ngûúâi thên cêån vaâ thuöåc cêëp cuãa
baån – vaâ hoå seä àùåt sûå tin tûúãng vaâo baån.
Niïìm tin luön laâ phêìn khöng thïí thiïëu trong thùæng
lúåi cuãa bêët kyâ ai. Khoaãng caách giûäa möåt anh cöng nhên
bònh thûúâng vúái võ trñ cuãa ngûúâi quaãn àöëc chùèng laâ gò
nïëu anh ta coá niïìm tin vaâ biïët vûúåt lïn chñnh mònh
bùçng niïìm tin êëy.
Haäy nuöi dûúäng niïìm tin. Lùåp ài lùåp laåi möåt sûå
khùèng àõnh naâo àoá cuäng giöëng nhû viïåc àûa ra mïånh
lïånh cho tiïìm thûác cuãa baån. Àêy laâ phûúng phaáp hûäu
hiïåu coá thïí giuáp con ngûúâi phaát triïín niïìm tin möåt
caách chuã àöång.

LC MC
T\ TRC MC
Chó coá yá thûá c àöå c lêå p vaâ loâ ng tûå troå ng múá i giuá p con
ngûúâ i vûúå t lïn trïn nhûä ng nhoã nhen cuã a cuöå c söë ng vaâ baä o taá p
cuã a söë phêå n.
- A. Puskin
Coá möå t sûå thêå t khöng thïíneá traánh laâ nïëu baå n khöng
thñch ngûúâ i khaác thò ngûúâ i khaác cuäng seä khöng thñch baå n.
Theo nguyïn tùæc thêìn giao caách caãm thò nhûäng böå naäo
cuâ ng têìng soáng coá thïí giao tiïëp àûúå c vúái nhau. Nïëu baå n
muöën trúã thaâ nh ngûúâ i hêëp dêîn thò nhêët thiïët phaãi luön biïët
cêín troå ng, khöng chó trong ngön tûâ vaâ haâ nh àöå ng maâ caã
trong yá nghô nûäa.
- Napoleon Hill
K H C M C CI L A K H C M C T H E
27
Loâ ng tûå troå ng chiïë m möå t trong nhûä ng võ trñ
thiïng liïng nhêë t trong khu vûúâ n nhên caá ch cuã a möî i
caá nhên, vaâ laâ ngûúâ i gaá c cöí ng cho toâ a lêu àaâ i lûúng
têm cuã a chuá ng ta. Noá giuá p ta choå n loå c caá ch thûá c giao
tiïë p àïí söë ng möå t cuöå c àúâ i yá nghôa.
Loâng tûå troång nùçm ngay trong baãn thên möîi ngûúâi.
Noá laâ ngûúâi thêìy, ngûúâi baån, ngûúâi höå vïå thên thiïët vaâ
chên thaânh nhêët cuãa chuáng ta. Loâng tûå troång giuáp ta
biïët caách haânh xûã àuáng mûåc cuäng nhû luön duäng caãm
trong viïåc àêëu tranh chöëng laåi caái xêëu, caái aác.
Moå i sûå khön ngoan àïì u bùæ t àêì u tûâ loâ ng tûå troå ng.
Vúá i loâ ng tûå troå ng, baå n seä trúã nïn nùng àöå ng vaâ can
àaã m, sùé n saâ ng tiïë n vïì phña trûúá c àïí múã löë i cho nhûä ng
ngûúâ i ài sau. Loâ ng tûå troå ng bùæ t nguöì n tûâ viïå c baå n yïu
thûúng vaâ tön troå ng chñnh baã n thên mònh. Quaã thêå t,
nïë u khöng tön troå ng chñnh mònh, laâ m sao baå n coá thïí
hoå c àûúå c caá ch yïu thûúng vaâ tön troå ng ngûúâ i khaá c?
Àïí àûúåc ngûúâi khaác tön troång, baån phaãi luön cêín
thêån trong caách ûáng àöëi cuäng nhû haânh àöång möîi
ngaây. Haäy àïí loâng tûå troång nêng caánh cho nhûäng ûúác
mú cuãa baån. Haäy nöî lûåc hïët mònh àïí àaåt àûúåc nhûäng
àiïìu maâ baån khao khaát. Nhûng haäy nhúá rùçng: Thiïëu
loâng tûå troång, moåi chiïën thùæng àïìu trúã nïn vö nghôa.
28
S\ CHAM THA MH
Coá möå t àûá c tñnh khöng gò coá thïíthay thïë àûúå c vò noá coá
khaã nùng laâ m rung àöå ng loâ ng ngûúâ i hún hïë t thaã y moå i àûá c tñnh
quyá baá u khaá c, àoá laâ sûå chên thaâ nh. Sûå chên thaâ nh bùæ t àêì u tûâ
baã n thên möî i ngûúâ i vaâ laâ möå t àûá c tñnh àaá ng quyá coá khaã nùng
tûå böå c löå roä raâ ng nhêë t maâ ai cuä ng coá thïínhòn thêë y.
Trûúá c hïë t, haä y chên thaâ nh vúá i chñnh mònh, vúá i gia àònh vaâ
hoå haâ ng, vúá i àöì ng nghiïå p vaâ àöë i taá c, vúá i baå n beâ vaâ ngûúâ i quen,
vaâ têë t nhiïn laâ vúá i töíquöë c nûä a. Vaâ trïn hïë t, haä y chên thaâ nh vúá i
àêë ng taå o hoá a cuã a nhên loaå i.
- Napoleon Hill
Möå t tñnh caá ch vui veã khöng phaã i laâ trang sûá c bïn
ngoaâ i. Baå n chó coá àûúå c tñnh caá ch êë y nïë u baå n coá thaá i àöå trên
troå ng ngûúâ i khaá c. Nïë u quyïë t têm xêy dûå ng möå t tñnh caá ch nhû
vêå y, baå n seä khöng àaá nh mêë t mònh, maâ ngûúå c laå i seä khùè ng àõnh
àûúå c baã n thên, khùè ng àõnh àûúå c “caá i töi” thaâ nh cöng cuã a mònh
– tûá c mêî u ngûúâ i maâ baå n hûúá ng àïë n.
- Napoleon Hill
K H C M C CI L A K H C M C T H E
29
Chên thaânh laâ möåt àûác tñnh coá khaã nùng xêy
dûång caác möëi quan hïå tñch cûåc hún hïët thaãy moåi àûác
tñnh khaác. Sûå chên thaânh luön xuêët phaát tûå baãn thên
möîi ngûúâi vaâ böåc löå theo caách tûå nhiïn nhêët.
Giöëng nhû thoãi nam chêm coá thïí huát àûúåc sùæt theáp,
ngûúâi coá loâng chên thaânh luön hêëp dêîn ngûúâi khaác búãi
caãm giaác phêën chêën toãa ra tûâ con ngûúâi hoå. Khöng
nhûäng thïë, sûå chên thaânh coân mang laåi caãm giaác bònh
yïn vaâ taåo nïn uy tñn cho con ngûúâi. Noá laâ yïëu töë quan
troång goáp phêìn taåo ra nhûäng cú höåi quyá baáu àïí con
ngûúâi laâm nïn nhûäng àiïìu lúán lao. Sûå chên thaânh luön
quyá giaá hún moåi cuãa caãi vêåt chêët.
Moåi ngûúâi seä caãm thöng vaâ tha thûá cho baån nïëu baån
thiïëu nùng lûåc vaâ kiïën thûác. Nhûng khi döëi traá, baån seä
phaãi gaánh chõu hêåu quaã khön lûúâng. Do àoá, haäy luön
thïí hiïån sûå chên thaânh cuãa mònh trong moåi hoaân caãnh.
Cuöåc söëng cuãa baån seä trúã nïn bùçng phùèng vaâ dïî daâng
hún nïëu baån luön söëng chên thaânh.
Haä y chên thaâ nh vúá i gia àònh, baå n beâ , àöì ng
nghiïå p vaâ àöë i taá c cuã a baå n. Nhûng trïn hïë t, haä y hoå c
caá ch söë ng chên thaâ nh vúá i chñnh baã n thên. Nïë u
khöng laâ m àûúå c àiïì u naâ y, baå n seä khöng bao giúâ
thuyïë t phuå c àûúå c ngûúâ i khaá c tin tûúã ng úã mònh. Khi
Y C \ C A M

baå n tûå tin nhòn thùè ng vaâ o mùæ t ngûúâ i àöë i diïå n vaâ
truyïì n cho hoå niïì m tin cuã a mònh, baå n seä coá àûúå c sûå
tin tûúã ng vaâ uã ng höå tûâ hoå .
Thay vò tûå dùçn vùåt baãn thên vò nhûäng thêët baåi àaä
qua, baån haäy söëng hïët mònh cho hiïån taåi bùçng têët caã
loâng chên thaânh cuãa mònh. Giai àiïåu cuãa sûå chên
thaânh luön coá khaã nùng lay àöång loâng ngûúâi. Noá seä
giuáp baån vûäng bûúác trûúác moåi thûã thaách cuãa cuöåc söëng
vaâ gùåt haái àûúåc thaânh cöng nhû mong muöën.
HA Y TA P TR\MC
Têå p trung coá nghôa laâ daâ nh hïë t moå i sûå chuá yá , quan têm
vaâ àam mï cho viïå c àaå t àûúå c möå t muå c tiïu xaá c àõnh.
- Napoleon Hill
Ngûúâ i ta àõnh nghôa sûå têå p trung laâ “thoá i quen àïì ra
muå c tiïu cuå thïívaâ quaá n chiïë u noá cho àïë n khi naâ o baå n tòm àûúå c
hûúá ng ài vaâ caá ch ài àïë n àñch”.
Nguyïn tùæ c têå p trung laâ khöng àûúå c trò hoaä n; nïì n taã ng cú
baã n cuã a noá laâ sûå tûå tin vaâ yá thûá c kyã luêå t tûå giaá c.
Nguyïn tùæ c têå p trung vaâ thoá i quen laâ àöi baå n khöng thïítaá ch
rúâ i. Thoá i quen coá thïíbùæ t nguöì n tûâ sûå têå p trung, vaâ ngûúå c laå i.
- Napoleon Hill
Cuöå c söë ng cuã a chuá ng ta ngaâ y caâ ng trúã nïn
bêå n röå n vaâ möî i ngûúâ i àïì u khöng ngûâ ng phêë n àêë u
cho caá c muå c tiïu riïng cuã a mònh. Têë t caã nhûä ng
nhiïå m vuå vaâ muå c tiïu êë y vêy quanh chuá ng ta nhû
chiïë c nan hoa quay quanh truå c baá nh xe. Àïí vêå n haâ nh
suön seã , möî i böå phêå n cuã a chiïë c xe phaã i kïë t húå p vúá i
31
Y C \ C A M
32
nhau àöì ng böå vaâ chùå t cheä . Cuä ng nhû vêå y, àïí thaâ nh
cöng trong cöng viïå c cuä ng nhû trong cuöå c söë ng, möî i
chuá ng ta cêì n phaã i biïë t kïë t húå p caã ba yïë u töë : suy nghô,
lêå p kïë hoaå ch vaâ haâ nh àöå ng.
Têåp trung coá nghôa laâ daânh moåi sûå chuá yá, quan têm
vaâ àam mï cuãa mònh vaâo viïåc àaåt àûúåc muåc tiïu àaä àïì
ra trûúác àoá. Sûå têåp trung àöìng nghôa vúái viïåc baån nöî
lûåc hïët mònh cho cöng viïåc àang thûåc hiïån maâ khöng
bõ chi phöëi búãi bêët kyâ haânh àöång naâo khaác.
Sûå têåp trung giuáp con ngûúâi giûä àûúåc kiïn àõnh
trïn con àûúâng theo àuöíi muåc tiïu cuöëi cuâng. Haäy têåp
trung hïët mònh vaâo cöng viïåc, röìi thaânh cöng seä àïën
vúái baån àuáng nhû baån mong muöën.
Têåp trung khöng chó laâ phêím chêët cêìn coá khi baån
bùæt tay vaâo möåt cöng viïåc naâo àoá maâ noá coân toã ra hûäu
duång trong chñnh baãn thên möîi ngûúâi. Nhêån ra nùng
lûåc cuãa baãn thên vaâ têåp trung haânh àöång, nhùçm biïën
ûúác mú cuãa mònh thaânh hiïån thûåc, laâ àiïìu kiïån cú baãn
àïí xêy dûång möåt cuöåc söëng haånh phuác, àuã àêìy.
Haäy lïn kïë hoaåch cho cuöåc söëng cuãa baån vaâ têåp
trung thûåc hiïån noá. Haäy haânh àöång àïí möîi phuát giêy
trong àúâi baån àïìu tröi qua trong sûå hûäu ñch. Chùæc chùæn
khi hoaân têët cöng viïåc, baån seä àûúåc nïëm traãi caãm giaác
tuyïåt vúâi, àêìy yá nghôa.
33
LC MC
TR\MC THA MH
Loâ ng trung thaâ nh laâ àiïì u töë t àeå p nhêë t baå n coá thïíàem
trao tùå ng ngûúâ i khaá c. Sûå thêå t, loâ ng tin cêå y, tònh baå n vaâ tònh yïu
àïì u tuâ y thuöå c vaâ o àiïì u naâ y.
- Elvis Presley
Àêy laâ möå t àiïí m quan troå ng maâ nhiïì u ngûúâ i thûúâ ng
hay boã qua: Khi möå t ngûúâ i bùæ t àêì u laâ m viïå c nhiïì u hún phaå m
vi traá ch nhiïå m cuã a mònh thò coá nghôa laâ anh ta àaä bùæ t àêì u àûúå c
traã cöng xûá ng àaá ng röì i.
Coá möå t sûå thêå t àaá ng buöì n laâ 98% nhûä ng ngûúâ i hûúã ng
lûúng cöng nhêå t thûúâ ng chùè ng coá muå c àñch naâ o lúá n lao hún laâ
laâ m sao àïílêë y àûúå c àöì ng lûúng cöng nhêå t êë y. Do vêå y nïn duâ
hoå coá laâ m nhiïì u vaâ töë t àïë n àêu ài chùng nûä a thò cöî xe cuã a baâ
tiïn cú höå i vêî n cûá lûúá t qua hoå , vaâ baâ tiïn chó kõp trao cho hoå
àuá ng caá i àöì ng lûúng maâ hoå mong àúå i, khöng hún khöng keá m
– búã i vò hoå chùè ng hïì mong àúå i hay àoâ i hoã i gò hún.
- Napoleon Hill
Y C \ C A M
34
Nhaâ vùn Elbert Hubbard noá i rùç ng nïë u nhên viïn maâ
khöng trung thaâ nh vúá i chuã thò töë t hún hïë t laâ nïn xin thöi viïå c
vaâ tòm viïå c khaá c – nhû vêå y seä töë t hún cho caã ngûúâ i chuã vaâ baã n
thên anh ta.
Trung thaâ nh laâ möå t yïë u töë quan troå ng búã i nïë u baå n khöng
yïn têm laâ m viïå c thò baå n chùè ng thïínaâ o laâ m töë t vaâ phaá t triïí n
àûúå c. Ngûúâ i ta traã lûúng cho baå n khöng phaã i cùn cûá trïn söë giúâ
baån laâm maâ laâ cùn cûá trïn chêët lûúång cöng viïåc cuãa baån.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
Trung thaânh laâ möåt trong nhûäng yïëu töë quan
troång nhêët goáp phêìn vaâo thaânh cöng cuãa töí chûác noái
chung vaâ cuãa möîi caá nhên noái riïng. Nïëu khöng coá
loâng trung thaânh, ngûúâi nhên viïn seä khöng chuyïn
têm vaâo cöng viïåc cuäng nhû khöng àoáng goáp hïët mònh
cho töí chûác. Khi baån yá thûác àûúåc giaá trõ cuãa sûå tin cêåy
núi laänh àaåo, àöìng nghiïåp hoùåc àöëi taác vaâ luön quyïët
têm hoaân thaânh moåi cöng viïåc möåt caách triïåt àïí thò
nhêët àõnh baån seä thaânh cöng.
Khi àïë n xin laâ m trúå lyá cho nhaâ vùn Elbert Hubbard,
Felix Shay àaä phaã i traã i qua möå t baâ i kiïí m tra rêë t kyâ quùå c.
K H C M C CI L A K H C M C T H E
35
Hubbard yïu cêì u Shay dùæ t möå t chuá ngûå a ài voâ ng quanh
chuöì ng 100 lêì n vaâ viïë t möå t baâ i luêå n 1.000 tûâ vïì àúâ i söë ng
cuã a loaâ i ong mêå t. Àêy chñnh laâ caá ch àïí Elbert Hubbard
kiïí m tra loâ ng trung thaâ nh cuã a Felix Shay. Shay lùè ng lùå ng
laâ m theo yïu cêì u cuã a Hubbard maâ khöng hïì thùæ c mùæ c.
Kïë t quaã laâ Shay àaä trúã thaâ nh ngûúâ i trúå lyá tin cêí n nhêë t
cuã a Hubbard; hai ngûúâ i àaä àöì ng haâ nh cuâ ng nhau suöë t
möå t thúâ i gian daâ i cho àïë n khi Hubbard qua àúâ i trong
thaã m hoå a taâ u Titanic.
Ngaây nay, caác cöng ty traã lûúng cho nhên viïn dûåa
trïn nùng lûåc vaâ chêët lûúång cöng viïåc chûá khöng cùn
cûá trïn söë giúâ hoå àaä laâm. Vò vêåy, khi cöëng hiïën hïët
mònh cho cöng viïåc, baån seä àûúåc tûúãng thûúãng xûáng
àaáng. Nhûng thêåt àaáng buöìn laâ khöng phaãi ai trong
chuáng ta cuäng yá thûác àûúåc àiïìu naây. Àa söë nhûäng
ngûúâi laâm cöng ùn lûúng mang têm lyá “laâm cho hïët
ngaây” maâ khöng mêëy chuá troång àïën chêët lûúång, hiïåu
quaã cöng viïåc trong ngaây.
Con ngûúâi thûúâng biïån höå cho thêët baåi cuãa mònh
bùçng rêët nhiïìu lyá do. Nhûng coá thïí noái, lyá do cú baãn
nhêët laâ hoå àaä khöng laâm chuã àûúåc cuöåc söëng cuãa chñnh
hoå. Trûúác nhûäng caám döî vïì mùåt vêåt chêët vaâ sûå yïëu loâng
cuãa baãn thên, nhiïìu ngûúâi àaä àaánh mêët chñnh mònh.
Tûå biïën mònh thaânh keã bêët trung, hoå àaánh mêët niïìm
tin cuãa ngûúâi thên, baån beâ vaâ àöìng nghiïåp.
Y C \ C A M

Khöng gò coá thïí thay thïë àûúåc loâng trung thaânh vaâ
sûå tin cêåy. Àoá laâ cú súã cuãa niïìm tin cuäng nhû möëi quan
hïå giûäa laänh àaåo vaâ cöång sûå, giûäa nhên viïn phuåc vuå vaâ
khaách haâng, giûäa caác àöëi taác vúái nhau.
Loâng trung thaânh laâ con àûúâng chùæc chùæn vaâ cöng
bùçng nhêët àûa baån àïën thaânh cöng, caã trong cöng viïåc
lêîn cuöåc söëng thûúâng ngaây. Loâng trung thaânh seä giuáp
baån giûä vûäng niïìm tin àïí vûúåt qua moåi khoá khùn, thûã
thaách cuãa cuöåc söëng. Quan troång hún, noá giuáp baån
luön giûä àûúåc mònh trong moåi hoaân caãnh.
Haäy trung thaânh vúái cöng viïåc, caác möëi quan hïå vaâ
vúái chñnh baãn thên.
37
LC MC
Ð\ MC CA M
Duä ng caã m àûúå c xïë p àêì u baã ng danh saá ch nhûä ng phêí m
chêë t töë t àeå p nhêë t cuã a con ngûúâ i êu cuä ng laâ àiïì u húå p lyá . Búã i
möå t khi àaä coá loâ ng can àaã m, seä khöng khoá khùn gò àïíbaå n töi
reâ n nhûä ng phêí m chêë t khaá c.
- Winston Churchill
Khi nhûä ng khaá t khao àûúå c biïë n thaâ nh haâ nh àöå ng cuå
thïíthò àoá laâ luá c ûúá c mú trúã thaâ nh sûå thêå t. Haä y tñch cûå c àöå ng
viïn cuöå c söë ng ban cho baå n nhûä ng quaâ tùå ng tuyïå t vúâ i.
- Napoleon Hill
Nïë u baå n àang trïn àûúâ ng ài àïë n thaâ nh cöng thò maå o hiïí m
laâ àiïì u thiïë t yïë u. Thaâ phaã i maå o hiïí m àïë n haâ ng chuå c lêì n àïíàaå t
àûúå c thaâ nh cöng coâ n hún chùè ng bao giúâ daá m maå o hiïí m.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
Y C \ C A M
38
Trong cuöåc àúâi, möîi chuáng ta àïìu coá ba keã thuâ
cêìn phaãi tiïu diïåt: do dûå, nghi ngúâ vaâ súå haäi. Ba keã thuâ
naây coá möëi quan hïå mêåt thiïët vúái nhau. Khi caãm thêëy
nghi ngúâ vaâ súå haäi, têët yïëu baån seä do dûå trong viïåc àûa
ra quyïët àõnh vaâ haânh àöång. Phên tñch thêët baåi trong
cuöåc söëng cuãa hún 25 ngaân ngûúâi, caác chuyïn gia cho
biïët do dûå gêìn nhû àûáng àêìu danh saách nhûäng nguyïn
nhên chuã yïëu dêîn àïën thêët baåi cuãa hoå.
Traá i vúá i do dûå laâ tñnh quyïë t àoaá n, vaâ àêy chñnh laâ
möå t trong nhûä ng biïí u hiïå n cuã a loâ ng duä ng caã m. Sûå bêë t
tûã cuã a möî i ngûúâ i nùç m úã viïå c hoå coá daá m àûa ra quyïë t
àõnh hay khöng. Àïí coá àûúå c möå t quyïë t àõnh roä raâ ng,
möî i ngûúâ i cêì n phaã i coá loâ ng duä ng caã m, vaâ àöi khi phaã i
cûå c kyâ can àaã m. Bïn caå nh àoá , giaá trõ cuã a caá c quyïë t àõnh
laå i phuå thuöå c vaâ o mûá c àöå duä ng caã m khi haâ nh àöå ng.
Nhûä ng quyïë t àõnh vô àaå i laâ m nïì n moá ng cho vùn minh
nhên loaå i àaä àûúå c àûa ra bêë t chêë p ruã i ro, thêå m chñ bêë t
chêë p caã viïå c phaã i hy sinh tñnh maå ng. Con ngûúâ i ta seä
chùè ng laâ m nïn troâ tröë ng gò nïë u khöng coá möå t yá tûúã ng
taá o baå o, möå t tû duy àöå t phaá vaâ loâ ng can àaã m àïí hiïå n
thûå c hoá a chuá ng. Chùè ng thaâ baå n phaå m sai lêì m khi haâ nh
àöå ng coâ n hún cûá öm khû khû möë i lo thêë t baå i röì i chuâ n
bûúá c. Cuöå c àúâ i baå n seä ra sao nïë u baå n khöng bao giúâ daá m
laâ m möå t àiïì u gò lúá n lao?
K H C M C CI L A K H C M C T H E
39
Loâng duäng caãm laâ taâi saãn vö giaá maâ tûå noá àaä tiïìm
êín sûác maånh vö hònh coá thïí giuáp con ngûúâi söëng möåt
cuöåc àúâi àñch thûåc. Vúái loâng duäng caãm, baån seä tûå taåo
ra cú höåi cho baãn thên vaâ àuã baãn lônh àïí àöëi mùåt vúái
nhûäng trúã ngaåi cuöåc söëng. Têët caã chuáng ta sinh ra àïìu
coá loâng duäng caãm. Nhûng chó nhûäng ai biïët töi reân vaâ
vêån duång noá thûúâng xuyïn thò múái coá thïí súã hûäu loâng
duäng caãm thêåt sûå.
Haäy vêån duång loâng duäng caãm àïí cuãng cöë sûác maånh
tinh thêìn cuãa baån. Haäy tòm cho mònh möåt hûúáng ài
thñch húåp vaâ söëng möåt cuöåc àúâi yá nghôa. Haäy thûã
nhûäng cöng viïåc múái vaâ phaá boã caác raâo caãn trong cuöåc
söëng cuãa baån. Vúái loâng duäng caãm, baån seä vûäng vaâng
tiïën vïì phña trûúác.

LC MC
MHIET H\YET
Con àûúâ ng dêî n túá i haå nh phuá c nùç m úã hai nguyïn tùæ c àún
giaã n: Möå t, haä y tòm kiïë m àiïì u baå n quan têm vaâ coá thïílaâ m töë t;
hai, möå t khi àaä tòm thêë y, haä y àùå t têë t caã têm höì n, nhiïå t huyïë t,
nùng lûúå ng vaâ tham voå ng cuã a baå n vaâ o àoá .
- John D. Rockefeller II
Chuá ng ta thûúâ ng cho rùç ng tiïå n nghi vêå t chêë t laâ nhu cêì u
thiïë t yïë u cuã a cuöå c söë ng trong khi thêå t ra, àiïì u cöë t loä i àïílaâ m
nïn haå nh phuá c àñch thûå c laå i laâ bêë t cûá möå t viïå c gò coá thïíkhúi
dêå y nhiïå t huyïë t trong ta.
- Charles Kingsley
Baå n coá nhiïå t thaâ nh vúá i chñnh mònh khöng? Thûå c tïë
cho thêë y loâ ng nhiïå t huyïë t coá thïíàûúå c truyïì n tûâ ngûúâ i naâ y sang
ngûúâ i khaá c. Seä thêå t thuá võ vaâ böíñch nïë u baå n thûã bûúá c ra khoã i
baã n thên mònh, giöë ng nhû cö Têë m bûúá c ra tûâ quaã thõ, röì i nhòn
laå i caá i voã boå c mang tïn mònh.
- Napoleon Hill
K H C M C CI L A K H C M C T H E
41
Ralph Waldo Emerson tûâ ng noá i: khöng coá möå t
thaâ nh cöng lúá n lao naâ o laå i thiïë u boá ng daá ng cuã a loâ ng
nhiïå t huyïë t. Quaã thêå t, khi baå n tòm thêë y niïì m àam mï
cuã a mònh, toaâ n böå têm trñ, nùng lûúå ng cuã a baå n seä hoâ a
quyïå n cuâ ng quyïë t têm, taå o nïn àöå ng lûå c lúá n àïí baå n
hoaâ n thaâ nh noá möå t caá ch triïå t àïí . Loâ ng nhiïå t huyïë t giuá p
con ngûúâ i xaá c àõnh àûúå c hûúá ng ài vaâ coá àûúå c möå t khúã i
àêì u àuá ng àùæ n.
Nhiïåt huyïët laâ möåt quaá trònh chûá khöng phaãi laâ möåt
traång thaái. Noá coá thïí àûúåc truyïìn tûâ ngûúâi naây sang
ngûúâi khaác möåt caách dïî daâng. Vûúåt qua moåi lyá leä, quy
tùæc, loâng nhiïåt huyïët giuáp baån thu huát àûúåc sûå chuá yá
vaâ coá àûúåc sûå uãng höå cuãa nhûäng ngûúâi xung quanh.
Laân soáng cuãa loâng nhiïåt huyïët seä kïët nöëi moåi ngûúâi
thaânh möåt khöëi thöëng nhêët vaâ taåo ra àöång lûåc thuác àêíy
têët caã tiïën vïì phña trûúác.
Loâ ng nhiïå t huyïë t giuá p ngûúâ i ta vûúå t qua thûã thaá ch àïí
laâ m nïn kyâ tñch. Vúá i loâ ng nhiïå t huyïë t, con ngûúâ i coá thïí
thay àöí i trêå t tûå thïë giúá i vaâ laâ m nïn lõch sûã . Do àoá , duâ baå n
laâ ai hay àang laâ m gò chùng nûä a thò àiïì u töë t nhêë t baå n coá
thïí laâ m laâ tin tûúã ng vaâ o yá tûúã ng vaâ cöng viïå c cuã a mònh,
àöì ng thúâ i, haä y thûå c hiïå n noá vúá i têë t caã loâ ng nhiïå t huyïë t.
Y C \ C A M
42
Nïëu baån muöën laâm àiïìu gò àoá coá yá nghôa thò haäy
choån möåt viïåc maâ baån coá thïí daânh hïët têm huyïët vaâo
àoá – nhû vêåy laâ baån àaä coá möåt bûúác khúãi àêìu àuáng
àùæn. Nhiïìu ngûúâi choån con àûúâng laâm haâi loâng keã
khaác hoùåc con àûúâng haái ra tiïìn. Nhûng àïí ài àïën
àñch, haäy choån con àûúâng maâ baån têm huyïët.
Àa söë chuáng ta sinh ra àïìu coá àêìy àuã têm höìn, trñ
tuïå vaâ sûå quyïët têm. Nhûng chó nhûäng ai biïët têåp húåp
têët caã nhûäng yïëu töë naây vaâo möåt muåc àñch naâo àoá thò
hoå múái coá thïí àaåt àûúåc muåc tiïu àïì ra. Vò thïë, haäy
nuöi dûúäng ngoån lûãa nhiïåt huyïët trong baån ngay tûâ
ngaây höm nay, vaâ haäy duy trò ngoån lûãa êëy trong suöët
cuöåc àúâi mònh!
43
S\ ÐC KY
Hiïí n nhiïn laâ nhûä ng ngûúâ i hay àöë kyå vaâ hiïí m àöå c
khöng bao giúâ coá àûúå c sûå bònh an trong têm höì n, vò loâ ng àöë kyå
vaâ tñnh hiïí m àöå c àoá luön gùå m nhêë m têm trñ hoå . Nhûä ng keã
thûúâ ng xuyïn gùå p thêë t baå i luön khöng muöë n nhòn thêë y ngûúâ i
khaá c thaâ nh cöng.
Töi àïíyá thêë y nhûä ng ngûúâ i thaâ nh cöng thûúâ ng hay noá i töë t
vïì nhûä ng ngûúâ i thaâ nh cöng khaá c; vaâ hoå coá thaá i àöå muöë n hoå c
hoã i tûâ ngûúâ i khaá c chûá khöng phaã i laâ tyå hiïì m.
Ngûúå c laå i, nhûä ng ngûúâ i thêë t baå i thûúâ ng cöë gùæ ng tòm moå i
caá ch chó trñch hay chï bai nhûä ng ngûúâ i thaâ nh cöng. Thêå m chñ,
khi khöng tòm àûúå c àiïí m gò xêë u trong cöng viïå c maâ ngûúâ i
thaâ nh cöng àaå t àûúå c thò hoå seä búá i löng tòm vïë t úã nhûä ng lônh vûå c
khaá c. Hoå böå c löå aá c têm möå t caá ch roä raâ ng vaâ àiïì u àoá caâ ng chûá ng
toã hoå khöng biïë t sûã duå ng têm trñ mònh àuá ng viïå c, vaâ do vêå y, hoå
khöng bao giúâ coá thïíthanh thaã n àûúå c.
- Napoleon Hill
Y C \ C A M
44
Chuá ng ta thûúâ ng caã m thêë y tûå haâ o ngay caã vúá i nhûä ng
khaá t khao àen töë i nhêë t cuã a mònh, nhûng khöng ai coá àuã can
àaã m àïíthûâ a nhêå n rùç ng mònh mang trong loâ ng sûå àöë kyå .
- François duc de La Rochefoucauld
Àöë kyå nghôa laâ bûå c tûá c, khoá chõu trûúá c nhûä ng
may mùæ n vaâ thaâ nh cöng cuã a ngûúâ i khaá c. Trong khi
ngûúâ i thaâ nh cöng luön nhòn thêë y vaâ hoå c hoã i nhûä ng
àûá c tñnh töë t àeå p cuã a ngûúâ i khaá c thò keã thêë t baå i laå i
khöng laâ m àûúå c àiïì u àoá . Hoå khöng muöë n nhùæ c àïë n
thaâ nh cöng cuã a ngûúâ i khaá c, àöì ng thúâ i luön tòm caá ch
chï bai, haå thêë p hoå . Hoå àïí mùå c cho loâ ng tyå hiïì m,
thoá i ganh tyå , caã m giaá c tûå ti gùå m nhêë m têm trñ ngaâ y
qua ngaâ y.
Àöë kyå khöng nhûä ng khiïë n con ngûúâ i caã m thêë y mïå t
moã i maâ coâ n haå n chïë sûå phaá t triïí n cuã a möî i ngûúâ i.
Thoá i àöë kyå khiïë n chuá ng ta laä ng phñ thúâ i gian vaâ
khöng thïí têå n duå ng hïë t nùng lûå c àïí àaå t àûúå c àiïì u
mònh mong muöë n. Ganh tyå vúá i sûå thaâ nh cöng cuã a
ngûúâ i khaá c seä khiïë n chuá ng ta àaá nh mêë t cú höå i thaâ nh
cöng cuã a chñnh mònh.
K H C M C CI L A K H C M C T H E
45
Taåo hoáa taåo ra con ngûúâi trong sûå khaác biïåt vaâ bònh
àùèng. Baån cêìn phaãi yá thûác àûúåc rùçng, baån laâ duy nhêët
vaâ khöng bao giúâ coá ngûúâi naâo hoaân toaân giöëng baån,
caã vïì diïån maåo lêîn tñnh caách. Vò thïë, thay vò ganh tyå
vúái thaânh cöng vaâ may mùæn cuãa ngûúâi khaác, baån haäy
têåp trung toaân böå têm trñ vaâo nhûäng ûúác mú, dûå àõnh,
àöìng thúâi cöë gùæng hoaân thaânh chuáng möåt caách triïåt àïí.
Haäy tûå haâo vïì sûå khaác biïåt cuãa baãn thên baån vaâ vui
mûâng trûúác may mùæn, thaânh cöng cuãa nhûäng ngûúâi
xung quanh. Niïìm vui êëy seä chùæp caánh cho haånh phuác
cuãa baån vaâ súám muöån gò, baån cuäng seä àaåt àûúåc thaânh
cöng nhû hoå.
T\ CH\
Suy cho cuâ ng, sûå tûå do duy nhêë t cuã a chuá ng ta laâ tûå do
kyã luêå t chñnh mònh.
- Bernard Baruch
Haä y söë ng thêå t vúá i mònh
Thêå t nhû ngaâ y vaâ àïm
Thêå t röì i seä thaâ nh quen
Khöng döë i gian ai khaá c.
- William Shakespeare
Àiïì u kiïå n quan troå ng nhêë t àïíài àïë n thaâ nh cöng laâ kyã
luêå t tûå giaá c. Kyã luêå t tûå giaá c laâ thûá cöng cuå maâ chuáng ta coá thïí
duâ ng àïí kiïí m soaá t vaâ àiïì u khiïí n caã m xuá c cuã a mònh theo yá
muöë n.
- Napoleon Hill

K H C M C CI L A K H C M C T H E
47
Niïì m tin chó coá thêå t nïë u noá àûúå c sûã duå ng. Baå n khöng
thïínaâ o coá àûúå c àöi caá nh tay vaå m vúä nïë u baå n khöng thûúâ ng
xuyïn sûã duå ng chuá ng. Tûúng tûå , laâ m sao baå n coá thïíxêy dûå ng
àûúå c niïì m tin chó bùç ng yá nghô vaâ lúâ i noá i? Coá hai tûâ khöng thïí
taá ch rúâ i niïì m tin: kiïn àõnh vaâ haâ nh àöå ng. Nïë u baå n coá möå t muå c
tiïu cuå thïí , roä raâ ng vaâ bùæ t tay vaâ o haâ nh àöå ng vúá i loâ ng kiïn àõnh
thò chùæ c chùæ n niïì m tin seä àïë n. Möå t muå c tiïu kiïn àõnh kïë t húå p
vúá i möå t àöå ng cú trong saá ng seä xua tan moå i nghi ngúâ , súå haä i
cuä ng nhû nhûä ng suy nghô tiïu cûå c khaá c, vaâ nhûúâ ng chöî cho
niïì m tin ngûå trõ. Tuy nhiïn, cêì n phaã i haâ nh àöå ng. Niïì m tin
khöng ài keâ m vúá i haâ nh àöå ng thò chó laâ niïì m tin chïë t.
- Napoleon Hill
Nïì n taã ng cuã a sûå thaâ nh cöng nùç m úã tñnh kyã
luêå t tûå giaá c vaâ àûúå c thïí hiïå n thöng qua sûå tûå chuã . Tûå
chuã laâ loâ ng can àaã m àûúå c sûã duå ng àuá ng luá c, laâ khaã
nùng tûå chïë ngûå vaâ kiïí m soaá t têë t caã caá c traå ng thaá i caã m
xuá c cuã a baã n thên. Nïë u vñ con ngûúâ i nhû möå t chiïë c
thuyïì n thò tñnh tûå chuã chñnh laâ baá nh laá i, giûä cho
thuyïì n ài àuá ng hûúá ng, vûúå t qua nhûä ng soá ng gioá cuã a
cuöå c àúâ i. Ngûúâ i haå nh phuá c nhêë t chñnh laâ ngûúâ i coá thïí
laâ m chuã àûúå c baã n thên.
Àiïì m tônh laâ möå t trong nhûä ng biïí u hiïå n cuã a sûå tûå
chuã . Ngûúâ i giûä àûúå c àiïì m tônh luön êí n chûá a trong
mònh nguöì n sûá c maå nh to lúá n. Àiïì m tônh giuá p con
ngûúâ i giûä àûúå c sûå saá ng suöë t trong khi nhûä ng ngûúâ i
khaá c khöng coâ n kiïn nhêî n. Khi bõ ai àoá àöí löî i, khi
moå i lúâ i chó trñch àïì u döì n vïì baå n, khi baå n liïn tuå c vêë p
ngaä hay khi bõ baå n beâ quay lûng…, êë y laâ nhûä ng luá c
baå n cêì n àïë n tñnh tûå chuã vaâ sûå àiïì m tônh. Biïë t chïë ngûå
baã n thên vaâ giûä àûúå c sûå àiïì m tônh, baå n seä coá àûúå c
bònh yïn cuä ng nhû sùé n saâ ng àêë u tranh cho nhûä ng muå c
tiïu cao caã cuã a àúâ i mònh. Haä y cöë gùæ ng giûä àûúå c veã
bònh tônh vaâ caá i têm bònh thaã n, saá ng suöë t trong moå i
tònh huöë ng, baå n nheá !
Tñnh tûå chuã àûúå c taå o nïn búã i loâ ng kiïn nhêî n, khaã
nùng giûä im lùå ng vaâ kiïì m chïë baã n thên vò möå t muå c tiïu
xa hún. Ngûúâ i khöng thïí tûå àiïì u khiïí n àûúå c baã n thên thò
khöng bao giúâ àiïì u khiïí n àûúå c ngûúâ i khaá c. Ngûúâ i tûå chuã
luön laâ ngûúâ i chiïë n thùæ ng búã i hoå luön biïë t caá ch laâ m chuã
baã n thên trong moå i tònh huöë ng. Vúá i sûå tónh taá o cuã a
mònh, hoå bònh tônh phên tñch vêë n àïì àïí àûa ra nhûä ng giaã i
phaá p hûä u hiïå u nhêë t. Sûå tûå chuã cuã a ngûúâ i laä nh àaå o laâ têë m
gûúng cho cêë p dûúá i noi theo.
Tñnh tûå chuã àoáng vai troâ rêët quan troång trong quaá
trònh hònh thaânh tñnh caách cuãa möîi ngûúâi. Noá giuáp
chuáng ta cên bùçng tñnh caách vaâ cuöåc söëng cuãa mònh.
Y C \ C A M
48
K H C M C CI L A K H C M C T H E
49
Têët caã moåi ngûúâi sinh ra àïìu mang trong mònh nhûäng
phêím chêët giöëng nhau, nhûng chó khi biïët töi reân baãn
thên dûúái sûå chó àaåo cuãa sûå tûå chuã thò ta múái coá thïí
hònh thaânh cho mònh nhûäng àûác tñnh cêìn thiïët vaâ hûäu
duång khaác.
Baån coá thïí reân luyïån tñnh tûå chuã bùçng caách loaåi boã
nhûäng suy nghô röëi rùæm vaâ caãm giaác súå haäi cuãa mònh.
Khi àaä hònh thaânh cho mònh tñnh tûå chuã, baån seä coá
àûúåc sûå saáng suöët cêìn thiïët àïí tòm hiïíu baãn chêët vêën àïì
vaâ àûa ra giaãi phaáp hiïåu quaã nhêët cho cöng viïåc vaâ cuöåc
söëng cuãa mònh.
LAMH ÐAC
Àûá c tñnh àêì u tiïn maâ nhûä ng nhaâ laä nh àaå o caá c cöng ty
lúá n cêì n coá laâ sûå khiïm töë n. Hoå luön biïë t lùæ ng nghe nhûä ng lúâ i
khuyïn vaâ hoå biïë t rùç ng, mònh thaâ nh cöng àûúå c laâ do sûå nöî lûå c
cuã a nhiïì u ngûúâ i. Àïíduy trò thaâ nh cöng, baå n phaã i cúã i múã vúá i
moå i khaã nùng.
- Jim Collins
Möå t trong nhûä ng nhaâ laä nh àaå o taâ i ba àaä chia seã bñ quyïë t
laä nh àaå o cuã a mònh trong cêu noá i àún giaã n sau àêy: “Loâ ng töë t bao
giúâ cuä ng maå nh meä hún nguyïn tùæ c vaâ quyïì n lûå c”.
- Napoleon Hill
Henry Ford tûâ ng noá i: “Cho duâ baå n nghô rùç ng baå n coá
thïílaâ m àûúå c hay khöng laâ m àûúå c möå t viïå c gò àoá thò baå n cuä ng
àïì u àuá ng caã ”.
Àûâ ng bao giúâ àïí ngûúâ i khaá c quyïë t àõnh baå n coá thïí laâ m
àûúå c hay khöng laâ m àûúå c nhûä ng viïå c maâ baå n àaä quaã quyïë t laâ
coá yá nghôa quan troå ng trong cuöå c söë ng cuã a mònh.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill

K H C M C CI L A K H C M C T H E
Àûá c tñnh quan troå ng nhêë t úã möå t nhaâ laä nh àaå o
laâ loâ ng duä ng caã m vaâ tñnh kiïn àõnh. Khöng cêë p dûúá i
naâ o muöë n bõ dêî n dùæ t búã i möå t nhaâ laä nh àaå o heâ n nhaá t
vaâ khöng coá loâ ng kiïn nhêî n. Cuä ng khöng coá ngûúâ i
cêë p dûúá i thöng minh naâ o chõu àïí cho möå t nhaâ laä nh
àaå o nhû vêå y chi phöë i trong möå t thúâ i gian daâ i. Bïn
caå nh àoá , tûå chuã , cöng bùç ng vaâ tûå tin cuä ng laâ nhûä ng
àûá c tñnh khöng thïí thiïë u àöë i vúá i ngûúâ i laä nh àaå o möå t
cöng ty lúá n. Nïë u khöng coá loâ ng tin vaâ o taâ i nùng cuã a
mònh, baå n seä khöng bao giúâ laä nh àaå o àûúå c ngûúâ i
khaá c. Nhûng àïí trúã thaâ nh möå t nhaâ laä nh àaå o taâ i ba,
baå n coâ n cêì n àïë n nhiïì u àûá c tñnh quan troå ng khaá c,
chùè ng haå n nhû khaã nùng ra quyïë t àõnh, lêå p kïë hoaå ch,
húå p taá c vaâ daá m nhêå n laä nh traá ch nhiïå m vïì mònh.
Ngoaâi ra, ngûúâi laänh àaåo phaãi laâ ngûúâi coá khaã nùng
truyïìn caãm hûáng vaâ àaánh thûác caác tiïìm nùng trong
nhên viïn. Nhûng ngûúâi laänh àaåo cuäng khöng thïí laâ
ngûúâi bi quan búãi nïëu khöng, anh ta chó hûáa heån vúái
cêëp dûúái cuãa mònh möåt tûúng lai chùèng lêëy gò saáng suãa.
Hùèn baån cuäng nhêån thêëy caác võ laänh àaåo tuyïåt vúâi
trong lõch sûã luön laâ nhûäng ngûúâi rêët laåc quan. Ngay
caã trong nhûäng ngaây àen töëi nhêët cuãa cuöåc nöåi chiïën
51
Y C \ C A M
52
nûúác Myä, Abraham Lincoln
(*)
vaâ Robert E. Lee
(**)
vêî n
luön tin tûúãng vaâo möåt ngaây mai tûúi saáng.
Thïë giúái naây cêìn àïën nhûäng nhaâ laänh àaåo àïí quaãn
lyá vaâ àiïìu haânh moåi viïåc, caã trong gia àònh, cöng súã lêîn
xaä höåi. Do àoá, laâm nhaâ laänh àaåo cuãa chñnh mònh, cuãa
gia àònh cuäng quan troång khöng keám viïåc laänh àaåo
möåt cöng ty hay caã möåt àêët nûúác. Vêën àïì khöng phaãi
laâ baån laänh àaåo ai, maâ laâ baån laänh àaåo nhû thïë naâo.
Thûåc tïë cho thêëy, nïëu baån chûáng toã àûúåc khaã nùng
laänh àaåo cuãa mònh trong nhûäng viïåc àún giaãn thò
chùèng bao lêu sau, nhûäng viïåc quan troång vaâ coá têìm cúä
hún seä àïën vúái baån.
(*)Abraham Lincoln (1809 –1865): Laâ Töíng thöëng Hoa Kyâ thûá 16, ngûúâi àaä dêîn
dùæt nûúác Myä qua cuöåc khuãng hoaãng lúán nhêët, cuöåc Nöåi chiïën Hoa Kyâ, vaâ laâ
ngûúâi chêëm dûát chïë àöå nö lïå taåi quöëc gia naây.
(**)Robert E. Lee (1807 –1870): Laâ sô quan quên àöåi Hoa Kyâ, giûä chûác Àaåi
tûúáng thöëng lônh quên àöåi Liïn minh miïìn Nam trong Nöåi chiïën Hoa Kyâ. Öng
àûúåc cöng nhêån laâ möåt biïíu tûúång cao àeåp trong quên sûã Hoa Kyâ.
53
HC C HC I
KHCMC MC\ MC
Caá ch hoå c cuã a töi cuä ng giöë ng nhû caá ch hoå c cuã a loaâ i khó:
hoå c bùç ng caá ch quan saá t.
- Nûä hoaâ ng Elizabeth àïå nhõ
Baån coá thêëy àûúåc sûác maånh cuãa tiïìm thûác? Noá chûáa
möå t nguöì n nùng lûúå ng kyâ diïå u maâ baå n chó cêì n goä nheå vaâ o laâ
coá thïísûã duå ng àûúå c. Baå n coá nhêå n ra rùç ng, nguöì n nùng lûúå ng
cêì n thiïë t cho sûå thaâ nh cöng coá thïíàûúå c taå o ra búã i sûå kïë t húå p
giûä a nhûä ng nguöì n lûå c trong naä o cuã a baå n vaâ nhûä ng nguöì n lûå c
trong naä o cuã a ngûúâ i khaá c - maâ kïë t quaã laâ àöi bïn cuâ ng coá lúå i?
Nguöì n nùng lûúå ng cêì n thiïë t cho sûå thaâ nh cöng – hay noá i
caách khaác laâ thûá baån cêìn àïícoá thïíhiïíu vaâ aáp duång triïët lyá vïì
thaâ nh cöng – laâ nguöì n nùng lûúå ng coá sùé n maâ baå n chùè ng cêì n
phaã i tòm àêu xa. Noá nùç m ngay trong àêì u baå n.
- Napoleon Hill
Y C \ C A M
Giaá o duå c chó laâ möå t con àûúâ ng trong muön vaå n neã o
àûúâ ng àúâ i. Ngûúâ i ta dïî daâ ng caã m nhêå n rùç ng mònh laâ ngûúâ i coá
giaá o duå c khi hoå coá àûúå c möå t maã nh bùç ng trong tay. Nhûng
trong tiïë ng Anh, lïî nhêå n bùç ng töë t nghiïå p àûúå c goå i laâ lïî khúã i
nghiïå p (commencement). Quaã thêå t, àoá chó laâ sûå bùæ t àêì u.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
Haäy quan saát. Àûâng vöåi vaâng àaánh giaá sûå viïåc
maâ haäy cêín thêån xem xeát, tòm hiïíu yá nghôa cuãa noá vaâ
àïí cho baâi hoåc êëy ngêëm dêìn vaâo baån. Haäy hoåc hoãi
khöng ngûâng.
Haäy tòm hiïíu thïë giúái quanh mònh.
Haäy hoåc tûâ thiïn nhiïn, tûâ con ngûúâi, tûâ nhûäng gò
àang xaãy ra xung quanh baån. Haäy cöë gùæng hiïíu cho
thêëu àaáo nhûäng gò baån nhòn thêëy hùçng ngaây. Haäy aáp
duång nhûäng kiïën thûác baån coá. Haäy sùén saâng hoåc hoãi tûâ
moåi thûá xung quanh, bêët kïí baån àang laâm gò vaâ àang
úã àêu. Haäy tòm hiïíu nhûäng gò coân bñ êín, haäy cöë hiïíu
cho bùçng àûúåc nhûäng gò coân vûúáng mùæc.
Xin baå n haä y lùæ ng nghe nhûä ng cêu noá i bêë t huã cuã a
54
K H C M C CI L A K H C M C T H E
caá c nhên vêå t lõch sûã röì i chiïm nghiïå m. John Milton
(*)
tûâ ng noá i: “Tv: uu quu nµu tuu n ·u h: ¤u !v u,
nlunµ tv: ·un uunµ cv µu nµ lvu n tut ‘Tl:cn
uuv nµ uu nl ¤ut’ ”. Michael Angelo
(**)
khùè ng àõnh:
“1u uu nµvu : 7û, tv: ·un tlu+ ¤:nl cu n ¡lu :
lv c”. John Kemble - möå t nghïå sô ngûúâ i Anh - tûâ ng
têm sûå : “1c tu kl: :v : sun kluu, tv: uu ·:ct u: ·:ct
!u : 1u¤!ct ucn 3û !u n. Vu hu+ µ:v , tv: ¤v : hu t
uu u l:cu uuv c ¤vn nµlc tluu t ¤u ¤:nl tlcv
uuv:!”. Thïë coâ n baå n? Baå n laâ ngûúâ i coá àêì y àuã mùæ t àïí
nhòn, tai àïí nghe vaâ miïå ng àïí noá i. Haä y hoå c hoã i
khöng ngûâ ng.
Coá thïí cöng viïå c hiïå n giúâ cuã a baå n coá veã nhû chùè ng laâ
gò caã , coá thïí baå n “cl: !u ¤v t nlun ·:cn quc n”. Vaâ baå n
seä maä i laâ nhû thïë nïë u khöng chõu hoå c hoã i. Chó coá nhûä ng
con ngûúâ i chõu khoá hoå c hoã i múá i tiïë n böå lïn tûâ ng ngaâ y.
Vaâ chó nhûä ng ai hiïí u rùç ng kiïë n thûá c laâ sûá c maå nh múá i
coá thïí trúã thaâ nh nhaâ laä nh àaå o. Khöng phaã i sûå may mùæ n,
maâ chñnh laâ sûå chõu khoá hoå c hoã i múá i àem laå i thaâ nh
cöng cho baå n. Nïë u baå n muöë n thaâ nh cöng, haä y hoå c hoã i!
55
(*) John Milton (1608-1674): Nhaâ thú lúán cuãa Anh, taác phêím nöíi tiïëng nhêët cuãa
öng laâ thiïn sûã thi Thiïn àûúâ ng àaá nh mêë t.
(**) Michael Angelo: Nghïå sô ghi-ta nöíi tiïëng ngûúâi Myä.

CHC VA MHA M
Baâ n tay biïë t tùå ng hoa cho ngûúâ i khaá c laâ baâ n tay lûu
giûä àûúå c hûúng thúm.
- Hada Bejar
Möå t trong nhûä ng nguyïn lyá cuã a sûå thaâ nh cöng laâ gieo
tröì ng vaâ gùå t haá i. Nhiïì u ngûúâ i chó biïë t chúâ àúå i con taâ u cú höå i vaâ o
têå n bïë n àoá n mònh maâ khöng boã sûá c búi ra khúi àïíàoá n noá – ngay
caã trong nhûä ng hoaâ n caã nh nguy cêë p nhêë t; do vêå y, hoå seä khöng
bao giúâ hiïí u àûúå c nguyïn lyá cuã a thaâ nh cöng.
Cöë mang laå i thaâ nh cöng cho möå t ngûúâ i naâ o àoá laâ àiïì u
khöng thïí , nhûng ta coá thïíhöî trúå hoå bùç ng caá ch giuá p hoå hiïí u
rùç ng, chó coá hoå múá i coá khaã nùng mang laå i thaâ nh cöng cho
chñnh mònh.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
Àiïì u cöë t loä i trong cuöë n Think and Grow Rich laâ baån
cho ài nhiïì u bao nhiïu thò baå n cuä ng seä nhêå n àûúå c nhiïì u bêë y
K H C M C CI L A K H C M C T H E
57
nhiïu. Khi laâ m bêë t cûá viïå c gò - phuå c vuå khaá ch haâ ng, laâ m viïå c
vúá i àöë i taá c, vúá i nhên viïn hay chùm lo cho gia àònh - baå n haä y
têå p thoá i quen laâ m nhiïì u hún möå t chuá t so vúá i nhûä ng gò moå i
ngûúâ i mong àúå i úã baå n. Cuä ng giöë ng nhû khi baå n choå n ài àûúâ ng
voâ ng, duâ phaã i ài xa hún möå t dùå m, nhûng baå n seä traá nh àûúå c naå n
keå t xe. Möå t chuá t nöî lûå c nhû thïë cuä ng khiïë n baå n trúã nïn nöí i bêå t,
vaâ baån seä khaá m phaá ra rùç ng, àûúåc phuåc vuå ngûúâi khaác laâ möåt
niïì m vui lúá n trong cuöå c söë ng.
- Napoleon Hill
Haånh phuác laâ ûúác mú, cuäng laâ muåc tiïu cuãa têët
caã moåi ngûúâi. Suy cho cuâng, moåi suy nghô, haânh àöång
cuãa con ngûúâi àïìu xoay quanh muåc tiïu naây. Nhiïìu
ngûúâi tñch luäy tiïìn baåc vúái mong muöën coá àûúåc haånh
phuác. Nhûng nhûäng ngûúâi khön ngoan luön hiïíu
rùçng, haånh phuác chó àïën khi hoå biïët cho ài. Haånh phuác
laâ thûá taâi saãn duy nhêët maâ baån seä nhêån àûúåc nhiïìu hún
khi biïët san seã noá cho ngûúâi khaác.
Möå t trong nhûä ng quy luêå t cú baã n cuã a cuöå c söë ng
chñnh laâ cho ài bao nhiïu, baå n seä nhêå n vïì bêë y nhiïu. Noá
tûå a nhû têë m gûúng phaã n chiïë u chñnh xaá c nhûä ng gò baå n
àaä , àang vaâ seä nhêå n àûúå c tûâ cuöå c söë ng. Moå i sûå tranh
chêë p hay thêë t baå i àïì u bùæ t nguöì n tûâ viïå c chuá ng ta xem
nheå quy luêå t naâ y. Gia àònh tan vúä , doanh nghiïå p phaá
Y C \ C A M
58
saã n, tònh baå n bõ laä ng quïn… àïì u coá möå t phêì n nguyïn
nhên tûâ àêy. Nïë u baå n cho ài ganh gheá t, thuâ hùç n, giêå n
dûä … thò súá m muöå n gò chuá ng cuä ng seä quay vïì vúá i baå n.
Vò vêå y, haä y cho ài nhûä ng gò töë t àeå p nhêë t, khöng chó vò
ngûúâ i khaá c maâ coâ n vò chñnh baã n thên baå n. Hiïí u àûúå c yá
nghôa cuã a viïå c cho ài vaâ nhêå n vïì , baå n seä khöng coâ n than
vaä n hay caã m thêë y thêë t voå ng trûúá c cuöå c söë ng.
Haäy cho ài àïí cuöåc söëng trúã nïn tûúi àeåp hún, duâ
àoá chó laâ möåt nuå cûúâi. Nuå cûúâi tuy àún giaãn nhûng
chñnh laâ moán quaâ mang nhiïìu yá nghôa nhêët maâ baån coá
thïí tùång cho ngûúâi khaác. Nhû tia nùæng êëm aáp cuãa mùåt
trúâi, nuå cûúâi coá thïí sûúãi êëm nhûäng con tim àang giaá
laånh vaâ giuáp hoå vûäng tin hún vaâo cuöåc söëng.
Haäy chia seã nhûäng kiïën thûác maâ baån àang coá. Moåi
kiïën thûác àïìu trúã nïn vö nghôa nïëu noá khöng àûúåc
chia seã. Khi àaä úã àónh cao cuãa chiïën thùæng, baån haäy
chia seã kinh nghiïåm vaâ bñ quyïët cuãa mònh vúái moåi
ngûúâi àïí hoå cuäng coá àûúåc thaânh cöng nhû baån.
Khöng ai trong chuáng ta coá quyïìn nhêån vïì nhiïìu
hún nhûäng gò mònh àaä cho ài. Cuöåc söëng luön rêët cöng
bùçng, baån seä nhêån vïì nhiïìu hún khi baån biïët cöëng hiïën
hïët mònh. Do àoá, haäy sùén loâng cho ài nhû khi baån vui
loâng nhêån vïì.
CC HC I
Ngûúâ i khön ngoan laâ ngûúâ i biïë t tûå taå o ra cú höå i.
- Francis Bacon
Möå t trong nhûä ng bñ mêå t cuã a may mùæ n laâ àöi khi noá
leã n vaâ o nhaâ baå n maâ baå n khöng hay. May mùæ n thûúâ ng coá thoá i
quen ranh maä nh laâ luöì n qua cûã a sau, laå i coâ n hay nguå y trang
dûúá i daå ng nhûä ng ruã i ro hay thêë t baå i taå m thúâ i.
- Napoleon Hill
Ngaâ y nay, cú höå i nhiïì u àïë n nöî i hêì u nhû bêë t cûá ai cuä ng
coá thïí theo àuöí i möå t nghïì maâ chó vaâ i nùm trûúá c àoá chûa ai
tûâ ng nghe àïë n. Nïë u baå n àûúå c trang bõ cêí n thêå n bùç ng möå t nïì n
hoå c vêë n vaâ sûå huêë n luyïå n phuâ húå p thò baå n coá thïílaâ m viïå c trong
nhiïì u lônh vûå c khaá c nhau, àöì ng thúâ i, coá thïíthay àöí i cöng viïå c
hêì u nhû bêë t cûá luá c naâ o baå n muöë n.
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
59
Y C \ C A M
Nhûä ng ngûúâ i vô àaå i khöng bao giúâ phaâ n naâ n taå i sao cú
höå i laå i khöng àïë n vúá i mònh.
- Ralph Waldo Emerson
Cú höåi laâ àiïìu coá thêåt chûá khöng phaãi laâ kïët
quaã cuãa möåt sûå may mùæn hay tònh cúâ naâo àoá. Cú höåi
luön hiïån hûäu xung quanh chuáng ta nhûng thûúâng
nuáp dûúái caái boáng ruãi ro hoùåc thêët baåi taåm thúâi. Àoá laâ
lyá do khiïën rêët nhiïìu ngûúâi boã lúä cú höåi cuãa mònh. Guåc
ngaä hoaân toaân sau thêët baåi àêìu tiïn vaâ khöng bao giúâ
àûáng dêåy àûúåc nûäa, hoå khöng nhêån ra rùçng, àùçng sau
möîi thêët baåi luön êín chûáa möåt cú höåi múái.
Nhiïìu ngûúâi tin rùçng thaânh cöng laâ kïët quaã cuãa
nhûäng bûúác ngoùåt may mùæn. Duâ khöng thïí phuã nhêån
sûå may mùæn, nhûng nïëu chó tröng chúâ vaâo yïëu töë naây,
thò gêìn nhû baån seä luön thêët voång. Bûúác ngoùåt duy
nhêët maâ bêët kyâ ai cuäng coá thïí dûåa vaâo laâ bûúác ngoùåt do
chñnh hoå taåo ra hoùåc biïët nùæm bùæt cú höåi maâ cuöåc söëng
mang àïën cho mònh.
Àïí laâ m àûúå c àiïì u naâ y, trûúá c hïë t baå n haä y cöë gùæ ng nhêå n
ra cú höå i cuã a mònh, àöì ng thúâ i phên tñch nhûä ng thuêå n lúå i
vaâ thaá ch thûá c maâ noá mang laå i. Biïë n cú höå i thaâ nh hiïå n
óû
K H C M C CI L A K H C M C T H E
ó1
thûå c nghôa laâ baå n sùé n loâ ng laâ m nhûä ng cöng viïå c, tûâ àún
giaã n nhêë t, vaâ cöë gùæ ng hoaâ n thaâ nh chuá ng möå t caá ch triïå t
àïí . Àiïì u naâ y cuä ng àöì ng nghôa vúá i viïå c baå n phaã i biïë t têå n
duå ng tûâ ng phuá t giêy quyá baá u cuã a mònh vaâ laâ m phêì n viïå c
àûúå c giao töë t hún phaå m vi traá ch nhiïå m cuã a baå n.
Nhûä ng viïå c lúá n lao thûúâ ng tiïì m êí n vaâ bùæ t àêì u tûâ
nhûä ng cú höå i nhoã nhùå t maâ chó ngûúâ i can àaã m, kiïn
nhêî n múá i coá thïí nhòn thêë y. Nïë u boã lúä hoùå c khöng nhêå n
ra cú höå i trong quaá khûá thò baå n seä khoá loâ ng nùæ m bùæ t
àûúå c cú höå i trong tûúng lai, khi chuá ng nguå y trang dûúá i
nhûä ng daå ng thûá c khaá c nhau. Khi biïë t têå n duå ng cú höå i
nhoã nhêë t thò nhûä ng cú höå i lúá n seä àïë n vúá i baå n möå t caá ch
tûå nhiïn, vaâ baå n hoaâ n toaâ n coá thïí nùæ m bùæ t àûúå c chuá ng.
Cuöå c söë ng hiïå n àaå i mang àïë n cho con ngûúâ i nhiïì u
cú höå i àïí vûún lïn vaâ tûå khùè ng àõnh baã n thên. Baå n seä
laâ m gò vúá i nhûä ng cú höå i êë y, nùæ m bùæ t vaâ têå n duå ng chuá ng
hay àïí chuá ng tröi qua trong vö nghôa? Cú höå i luön nùç m
trong têì m tay nhûä ng ngûúâ i can àaã m vaâ kiïn nhêî n
nhûng laå i thaâ nh “clu+c n uu :v :” cuã a keã heâ n nhaá t. Thïë
nïn, haä y tòm kiïë m cú höå i cuã a mònh bùç ng caá ch chõu khoá
suy nghô, lùæ ng nghe vaâ quan saá t cuöå c söë ng xung quanh.
SA CH
Chó àún thuêì n àoå c chûä khöng thò cuä ng chùè ng nghôa lyá
gò – baå n cêì n phaã i biïë t àïícho caã m xuá c cuã a mònh hoâ a quyïå n vaâ o
nhûä ng doâ ng chûä êë y. Tiïì m thûá c chó coá thïínhêå n diïå n vaâ haâ nh
àöå ng theo nhûä ng suy nghô coá êí n chûá a caã m xuá c.
- Napoleon Hill
Àoå c àûúå c saách hay laâ möå t trong nhûäng yïëu töë quan
troå ng trïn bûúác àûúâ ng ài àïën thaâ nh cöng. Baå n haäy thûã tòm
hiïíu cuöå c àúâ i cuãa Töíng thöëng Lincoln, Töíng thöëng Jefferson
vaâ nhûäng vô nhên khaác àïíthêëy hoå yïu saách àïën thïë naâ o.
Àoå c nhûä ng quyïí n saá ch coá giaá trõ khöng chó giuá p ngûúâ i ta
giaã i trñ maâ coâ n coá taá c duå ng giaá o duå c. Chuá ng ta coá thïídïî daâ ng
phên biïå t àûúå c ngûúâ i hay àoå c saá ch vúá i nhûä ng têm höì n ngheâ o
naâ n khöng biïë t gò àïë n saá ch vúã .
- Don M. Green
Giaám àöëc àiïìu haânh Quyä Napoleon Hill
ó2
K H C M C CI L A K H C M C T H E
ó3
Nhûä ng ngûúâ i biïë t àoå c maâ khöng chõu àoå c saá ch hay thò
cuä ng chùè ng hún gò keã muâ chûä .
- Mark Twain
Saá ch chûá a àûå ng kho taâ ng tri thûá c cuã a con ngûúâ i
trong moå i thúâ i àaå i. Saá ch phaã n aá nh cuöå c söë ng chên thûå c
vaâ sinh àöå ng, àöì ng thúâ i chûá a àûå ng nhûä ng chên lyá vônh
cûã u àaä àûúå c chûá ng minh qua thúâ i gian. Khöng chó giuá p
con ngûúâ i giaã i trñ, saá ch coâ n mang àïë n nguöì n tri thûá c vö
têå n. Cuöå c söë ng cuã a con ngûúâ i seä trúã nïn ngheâ o naâ n vaâ
nhaâ m chaá n nïë u khöng coá saá ch. Saá ch kïë t nöë i con ngûúâ i
vaâ mang hoå àïë n gêì n nhau hún, bêë t chêë p moå i khoaã ng
caá ch vïì khöng gian vaâ thúâ i gian.
Coá thïí noái, sûå giaâu coá cuãa nhên loaåi khöng nùçm úã
nhûäng kho baáu àêìy vaâng, nhûäng kiïën truác àöì söå hay
nhûäng vuâng àêët truâ phuá. Noá nùçm trong chñnh nhûäng
cuöën saách àûúåc lûu truyïìn tûâ thïë hïå naây sang thïë hïå
khaác.
Tñnh caách möåt con ngûúâi àûúåc thïí hiïån qua caách
thûác hoå tiïëp cêån vúái tri thûác cuãa nhên loaåi, maâ cuå thïí
laâ saách. Baån coá quyïìn lûåa choån thaái àöå àöëi vúái saách,
hoùåc hoåc têåp hoùåc boã qua chuáng. Baån coá thïí duâng
nhûäng triïët lyá, kinh nghiïåm trong àoá laâm kim chó nam
cho cuöåc söëng cuãa mònh, hoùåc cuäng coá thïí xem àoá chó
laâ lúâi phiïëm àaâm bïn lïì nhûäng cuöåc “traâ dû tûãu hêåu”.
Nhûng baån nïn nhúá rùçng, nhûäng cuöën saách giaá trõ bao
giúâ cuäng töìn taåi qua thûã thaách khùæc nghiïåt cuãa thúâi
gian. Coá nhûäng cuöën saách àûúåc viïët ra tûâ haâng thïë kyã
trûúác nhûng àïën bêy giúâ, triïët lyá cuãa noá vêîn coân
nguyïn taác duång. Chuáng chûáa àûång nhûäng baâi hoåc vö
giaá vaâ laâ ngûúâi baån àöìng haânh töët nhêët cuãa con ngûúâi.
Vò thïë, baån haäy laâm höìi sinh tû tûúãng cuãa taác giaã bùçng
caách vêån duång noá trong cuöåc söëng cuãa mònh, vaâ chia seã
noá vúái nhûäng ngûúâi xung quanh.
Ham hiïí u biïë t laâ möå t yïë u töë quan troå ng laâ m nïn
sûå thaâ nh cöng cuã a nhûä ng vô nhên. Khi tòm hiïí u vïì
cuöå c àúâ i cuã a nhûä ng ngûúâ i nhû Töí ng thöë ng Lincoln,
Thomas A. Edison, Henry Ford, Macxim Gorky…,
baå n seä thêë y àûúå c têì m quan troå ng cuã a saá ch. Hoå laâ
nhûä ng ngûúâ i yïu saá ch vaâ biïë t caá ch vêå n duå ng nguöì n tri
thûá c vö têå n tûâ saá ch àïí àaå t túá i thaâ nh cöng nhû mong
muöë n. Khi bõ lûu àaâ y biïå t xûá , Napoleon àaä noá i vúá i
viïn sô quan trïn taâ u: “1u + uv c su cl ·u lu + quun
tu¤ ucn tl: cu. ¡u c nlu tlv !u nlu nµ nµuv : cv klu
nunµ clu ¡ cu nl clv tu¤ lv n ·u ¤unµ ucn clv tu
cu ¤ µ:u c tlu n t:cn”.
Y C \ C A M
ó4
K H C M C CI L A K H C M C T H E
Tuy nhiïn, khöng phaã i cuöë n saá ch naâ o cuä ng coá thïí
mang baå n àïë n vúá i thïë giúá i cuã a nhûä ng àiïì u töë t àeå p. Vò
thïë , haä y lûå a choå n nguöì n tri thûá c maâ baå n thêë y hûä u ñch
vaâ xaá c àõnh xem àêu laâ nhûä ng cuöë n saá ch coá giaá trõ nhêë t
trong lônh vûå c àoá . Baå n cuä ng nïn hiïí u rùç ng, nïë u chó àoå c
saá ch àún thuêì n thò viïå c àoå c saá ch cuã a baå n seä chùè ng mang
laå i lúå i ñch gò. Haä y àïí caã m xuá c hoâ a quyïå n trïn tûâ ng trang
saá ch vaâ kheá o leá o vêå n duå ng vaâ o thûå c tïë cuöå c söë ng, vaâ o
cöng viïå c, vaâ o caá c möë i quan hïå … cuã a baå n.
Haä y thûúâ ng xuyïn àoå c nhûä ng cuöë n saá ch hay vaâ
àoå c möå t caá ch coá hïå thöë ng. Haä y tûå laâ m giaâ u cho chñnh
mònh bùç ng caá ch hoå c hoã i nhûä ng àiïì u böí ñch tûâ saá ch,
búã i nhû Macxim Gorki àaä noá i: “Mv: cuvn su cl ¤v
:u t:uv c ¤u t tu ¤v t clun t:v : ¤v :”.
ó5
\C C MC
Töi thñch nhûä ng ûúá c mú úã tûúng lai hún laâ lõch sûã cuã a
quaá khûá .
- Thomas Jefferson
Thaâ nh cöng hay thêë t baå i àïì u nùç m caã trong têm trñ baå n.
Möå t khi baå n tónh thûá c àûúå c nhúâ nhêå n ra chên lyá huâ ng höì n êë y thò
baå n àaä coá sùé n trong tay 12 viïn ngoå c quyá cuã a cuöå c söë ng:
1. Thaá i àöå tinh thêì n tñch cûå c.
2. Sûá c khoã e traá ng kiïå n.
3. Sûå hoâ a húå p trong quan hïå vúá i con ngûúâ i.
4. Khöng súå haä i.
5. Ûúá c voå ng thaâ nh cöng.
6. Niïì m tin vûä ng chùæ c.
7. Sûå sùé n loâ ng chia seã may mùæ n vúá i ngûúâ i khaá c.
8. Niïì m àam mï cöng viïå c, khöng quaã n ngaå i khoá khùn.
óó
K H C M C CI L A K H C M C T H E
ó7
9. Têm trñ cúã i múã , sùé n saâ ng àoán nhêån caái múá i.
10. Tñnh kyã luêå t tûå giaá c.
11. Khaã nùng hiïí u àûúå c ngûúâ i khaá c.
12. Sûå baã o àaã m vïì taâ i chñnh.
- Napoleon Hill
Möå t ûúá c mú phuâ húå p laâ yïë u töë quan troå ng goá p
phêì n laâ m nïn möå t viïå c coá yá nghôa. Ûúá c mú laâ hònh aã nh
cuã a nhûä ng àiïì u nùç m trong têm trñ ta, vaâ nïë u baå n laâ
ngûúâ i coá quyïë t têm thò baå n seä tòm caá ch àaå t àûúå c noá .
Nhûä ng ngûúâ i laâ m nïn nghiïå p lúá n trïn thïë giúá i àïì u laâ
nhûä ng ngûúâ i biïë t mú ûúá c.
Ûúá c mú khöng bao giúâ hònh thaâ nh úã nhûä ng ngûúâ i
thúâ ú, lûúâ i biïë ng hay thiïë u tham voå ng. Baå n haä y àùå t ra
nhûä ng ûúá c mú nùç m trong khaã nùng cuã a mònh vaâ lïn kïë
hoaå ch cuå thïí àïí tûâ ng bûúá c hiïå n thûå c hoá a chuá ng. Trong
khi vaå ch ra kïë hoaå ch cuå thïí àïí àaå t àûúå c thaâ nh cöng, caã
trong sûå nghiïå p lêî n cuöå c söë ng thûúâ ng ngaâ y, baå n àûâ ng
bõ lung lay hay nhuå t chñ búã i nhûä ng ngûúâ i xem baå n nhû
laâ keã mú möå ng. Àïí àaå t àûúå c thaâ nh cöng nhû mong
muöë n trong möå t thïë giúá i àang coá nhiïì u thay àöí i naâ y,
baå n phaã i hoå c hoã i tinh thêì n cuã a caá c bêå c tiïì n böë i - nhûä ng
Y C \ C A M
ó8
ngûúâ i àaä cöë ng hiïë n caã cuöå c àúâ i mònh cho sûå phaá t triïí n
cuã a vùn minh nhên loaå i. Tinh thêì n êë y laâ doâ ng huyïë t
maå ch cuã a sûå phaá t triïí n vaâ laâ cú höå i àïí baå n giaã i phoá ng
hïë t nùng lûå c tiïì m êí n cuã a mònh. Haä y biïë t quïn nhûä ng
ûúá c mú khöng thaâ nh cuã a ngaâ y höm qua. Thay vaâ o àoá ,
cêì n biïë n ûúá c mú cuã a ngaâ y mai thaâ nh nhûä ng cöng viïå c
cuå thïí , àïí möå t ngaâ y khöng xa trong tûúng lai, chuá ng seä
trúã thaâ nh hiïå n thûå c.
Ûúá c mú khöng phaã i laâ caá i sùé n coá , cuä ng chùè ng
phaã i laâ caá i khöng thïí coá . Ûúá c mú chñnh laâ con àûúâ ng
chûa àûúå c àõnh hònh, laâ hònh aã nh cuã a nhûä ng àiïì u
nùç m trong têm trñ baå n maâ nïë u coá àuã quyïë t têm, baå n
hoaâ n toaâ n coá thïí hiïå n thûå c hoá a chuá ng.
Nïë u baå n tin tûúã ng vaâ o nhûä ng ûúá c mú cuã a mònh thò
haä y cöë gùæ ng thûå c hiïå n bùç ng têë t caã khaã nùng cuã a mònh.
Nhûng nïë u nhûä ng ûúá c mú êë y khöng thïí trúã thaâ nh hiïå n
thûå c thò baå n cuä ng àûâ ng quaá thêë t voå ng. Haä y nuöi dûúä ng
cho mònh möå t khaá t khao múá i vaâ tiïë p tuå c nöî lûå c. Súá m
muöå n gò, chuá ng cuä ng trúã thaâ nh hiïå n thûå c, möå t khi baå n
coâ n cöë gùæ ng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful