You are on page 1of 3

Kamerbrief Minister Plasterk over ICT Project

BRP
In de afgelopen periode vond de jaarlijkse herijking plaats van de planning voor
de Operatie Brp. Ik moet constateren dat deze herijking onder meer een
aanzienlijke uitloop in tijd en in kosten aan het licht brengt. Dit geeft mij
aanleiding tot nader onderzoek en beoordeling. Dat is nu gaande. Ook het Bureau
ICT-toetsing (BIT) werkt op dit moment aan een advies over de Operatie Brp en
de in beheername daarvan. Het advies van het BIT zal binnen enkele weken
gereed zijn.

Ik zal na kennis te hebben genomen van het BIT-advies mij beraden hoe hier mee
om te gaan. Vervolgens zal ik zo spoedig mogelijk de Tweede Kamer informeren
over de oorzaken van de vertraging en meerkosten alsmede over de te nemen
acties, mede in het licht van het door het BIT gegeven advies.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

(Link naar onderstaande Kamerbrief hier.)

Boodschap: Na vier jaar lang de Kamer te hebben misleid over de


voortgang van een van de grootste en belangrijkste ICT projecten blijkt
ook de derde poging om een nieuwe bevolkingsadministratie te bouwen
(Basisregistratie Personen of BRP) niet tot resultaat te gaan leiden. De
directe schade ligt ruim boven de 100 miljoen euro. De indirecte schade
is veel groter. Ondertussen koopt minister Plasterk met deze brief wr
extra tijd.

Onderstaand een aantal hyperlinks naar publicaties sinds 2013 over de


geschiedenis van dit belangrijke ICT dossier.

1 Pagina van
Publicaties sinds 2013 over
mGBA/BRP
Onderstaand links naar publicaties over de BRP. De geel gemarkeerde publicaties
geven een overzicht van de BRP-timeline tot dat moment.

1. Juli 2013: mGBA: een tikkend ICT-dossier


Na drie jaar ontspoort het project mGBA. Een korte geschiedenis tot dan
vanuit een inside perspectief. Plasterk staat voor de keuze: stoppen of
doorgaan.

2. November 2013: De overheid licht zichzelf op


Plasterk koopt, gedekt door een onafhankelijk onderzoek door Gartner het
project af: tientallen miljoenen extra budget en drie jaar extra doorlooptijd.
De besmette naam mGBA wordt nu BRP. Ook alle bestaande software uit de
jaren 90 van de vorige eeuw heet nu BRP.

3. Januari 2014: Ockham Groep vraagt broncode mGBA op


Wetend dat minister Plasterk de Kamer misleidt en er na drie jaar nog
nagenoeg geen werkende software is gerealiseerd vragen wij de broncode op.
Dit leidt tot een toezegging door Plasterk aan VVD Kamerlid Roald van der
Linde: de BRP software komt ter inzage van eigenwijze mensen.

4. Juni 2015: BRP: Een nieuw leven voor een oud ICT-debacle
Pas anderhalf jaar na Plasterks toezegging en tientallen miljoenen
belastinggeld verder komt er een vorm van inzage met vele handicaps.
Desondanks zien wij dat de BRP-software die er ligt nimmer zal gaan werken.
We publiceren een artikel dat precies vertelt waarom: niet werkende software
generatoren.

5. Juni 2015: Minister Plasterk wuift kritiek op BRP weg


CDA Kamerlid Mona Keizer kaart het BRP-debacle aan tijdens het wekelijkse
vragenuurtje. Minister Plasterk reageert op de man. De heer Veldwijk is niet
de meest gezaghebbende persoon, zo heeft hij vernomen Ton Elias, voorzitter
van de Tijdelijke commissie ICT. Het werkt.

6. November 2015: Het BIT is 'dead on arrival'


Het Bureau ICT Toetsing (BIT), opgericht op advies van de commissie Elias,
publiceert een rapport over de BRP. Plasterk heeft meer geld nodig want de
BRP ontspoort verder. Zo gebeurt het ook: het BIT krijgt 8,6 miljoen extra
budget en 9 maanden extra doorlooptijd. De BRP ligt nu definitief bij het
volgende Kabinet.

2 Pagina van
7. December 2016: Een skelettransplantatie voor de BRP
Weer anderhalf jaar na de eerste openbaarmaking van de BRP-software meldt
minister Plasterk aan de Kamer dat de stelling van Ockham dat de BRP niet
zou gaan werken correct is: men heeft de bouw van de software generatoren
opgegeven en alle programmacode die daarmee te maken heeft herschreven.
Natuurlijk wordt dat niet zo gesteld. Er zou slechts sprake zijn van een
beperkte ingreep en de verwijderde software zou juist heel nuttig zijn
geweest. Wij stellen dat er veeleer sprake is van een herbouw van de BRP
voor de tweede keer onder dezelfde bewindspersoon.

8. Januari 2017: Debat! Een nieuwe geschiedenis voor de BRP


VVD Kamerlid Ingrid de Caluw stelt kritische Kamervragen en vraagt een
debat aan. De Kamer wordt wakker. De antwoorden van Plasterk zijn
uitermate onhandig wekken de indruk dat zijn ambtenaren de regie volledig
kwijt zijn.

9. Januari 2017: Plasterk laat topambtenaar met rust over opinie BRP
Net als in juni 2015 schakelt Plasterk weer hulptroepen in. Een ICT leverancier
die volledig afhankelijk is van het BRP-programma biedt een opiniestuk ter
publicatie aan voor Computable. Ondergetekende wordt gevraagd om een
reactie en ziet dat de brief is bewerkt door de topbaas van het BRP project,
ZZPer Cor Franke. Wederom Kamervragen van Ingrid de Caluw. Deze heeft
op dat moment al zijn betrokkenheid bij het project van zijn LinkedIn CV
verwijderd. Een teken aan de wand natuurlijk.

10. Februari 2017: De BRP: Het ergste moet nog komen


In de aanloop naar het Kamerdebat over de BRP geef ik aan dat de kans dat
de bouw van de BRP in de derde ronde alsnog gaat lukken groter is geworden
wel natuurlijk met extra overschrijdingen. Ik leg daarbij uit dat daarna de
ellende pas echt gaat beginnen (uiteraard voor de opvolger van minister
Plasterk). Ik schets overigens ook een escape die er toe leidt dat niet alle
belastinggeld dat is besteed in de zoveelste bodemloze ICT put verdwijnt.

11. Februari 2017: Tweede Kamer neemt motie planning BRP aan
De Kamer zet Plasterk nu echt onder druk en eist een serieuze planning.
Minister Plasterk meldt zeker te weten dat de BRP eens zal afkomen maar
wanneer durft hij niet meer te zeggen. Hij wekt sterk de indruk het
vertrouwen in zijn ambtenaren kwijt te zijn.

Na de verkiezingen volgt nadere informatie voor de niet-ingewerkte nieuwe


Kamer.

3 Pagina van