You are on page 1of 2

Univerzitet u Travniku

Pravni fakultet

Predmet: Finansije i finansijsko pravo

Prof. dr. Halil Kala

Via ass. Nejra Neimarlija Roi

SEMINARSKI RADOVI

Seminarski radovi se mogu predati do 10. decembra 2016. g. tokom vjebi ili u uredu asistentice. Seminarske
radove radi od jedno do troje studenata/ica u ovisnosti od kompleksnosti teme, to je naznaeno pokraj naziva tema
((1), (2) ili (3)). Prijava teme seminarskog rada vri se putem mejla (nejra.n.roic@pfk.edu.ba), te se nakon potvrde
teme pristupa izradi seminarskog rada. Temu je potrebno prijaviti do 19. 11. 2016. g. putem mejla. Za sva pitanja u
vezi sa seminarskim radovima studenti/ce se mogu obratiti predmetnoj asistentici Nejri Neimarlija Roi
(nejra.n.roic@pfk.edu.ba). Tokom izrade seminarskog rada studenti/ce su duni potivati Uputstvo za izradu
seminarskog rada dostupno ovdje. Radovi koji ne budu u skladu s Uputstvom ne mogu dobiti maksimalan broj bodova
predvienih za ovu aktivnost. Temu za seminarski rad studenti/ce mogu predloiti i sami, a uz odobrenje asistentice
pristupiti izradi seminarskog rada. Predloene teme za seminarske radove moete pronai u nastavku.
Tema rada Broj indeksa
1. Monetarna i fiskalna politika s osvrtom na BiH (2)
2. Novac, vrste i funkcije novca (1)
3. Elektronsko bankarstvo s osvrtom na koritenje u BiH (2)
4. Agencije za bankarstvo u BiH - zakonski okvir i
nadlenosti (3)
5. Novana masa i odnos likvidnosti i solventnosti (1)
6. Donoenje i implementacija Zakona o Agenciji za
privatizaciju u FBiH (3)
7. Donoenje i implementacija Zakona o privatizaciji u RS (3)
8. Devize, pozitivne i negativne kursne razlike (1)
9. Pojam i vrste finansijskih izvjetaja s osvrtom na BiH (2)
10. Bilans stanja i bilans uspjeha (1)
11. Inflacija i njen utjecaj na revalorizaciju sredstava s osvrtom
na inflaciju u BiH (2)
12. Donoenje Zakona o Centralnoj banci BiH (CBBiH) i
funkcije CBBiH (3)
13. Donoenje i implementacija Zakona o bankama u FBiH (3)
14. Porez na dodatnu vrijednost (PDV) u BiH (2)
15. Donoenje i implementacija Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u BiH (3)
16. Donoenje i implementacija Zakona o doprinosima u FBiH
(3)
17. Donoenje i implementacija Zakona o doprinosima u RS (3)
18. Budetski prihodi i rashodi u BiH (2)
19. Donoenje i implementacija Zakona o deviznom poslovanju
u FBiH (3)
20. Rokovi i procedure donoenja budeta u BiH (3)
21. Autorsko i koautorsko pravo u BiH (2)
22. Donoenje i implementacija Zakona o carinskoj politici BiH
(3)
23. Donoenje i implementacija Zakona o koncesijama BiH (3)
24. Donoenje i implementacija Zakona o finansijskom
poslovanju FBiH (3)
25. Donoenje i implementacija Zakona o porezu na dohodak u
FBiH (3)
26. Donoenje i implementacija Zakona o privrednim drutvima
u FBiH (3)
27. Mikrokreditne organizacije osnivanje i uloga u BiH (2)
28. Drutva za osiguranje i uzajamno osiguranje u BiH (1)
29. Donoenje i implementacija Zakona o drutvima za
upravljanje fondovima i investicionim fondovima FBiH (3)
30. Investicijski i privatizacijski fondovi u BiH (2)
31. Komisija za vrijednosne papire FBiH (2)
32. Donoenje i implementacija Zakona o stranim ulaganjima u
FBiH (3)
33. Donoenje i implementacija Zakona o autorskom pravu i
srodnim pravima u BiH (3)
34. Donoenje i implementacija Zakona o finansijskoj policiji
FBiH (3)
35. Meunarodne finansijske institucije i njihov znaaj za BiH
(2)
36. Elektronsko bankarstvo s osvrtom na koritenje u BiH (1)
37. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (2)
38. Vrijednosni papiri kao izvor finansiranja u BiH (2)
39. Instrumenti monetarne politike Centralne banke BiH (2)
40. Javna potronja u BiH (2)
41. Monetarna politika u BiH (1)
42. Fiskalna politika u BiH (1)