You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA REGIONU BYDGOSKIEGO | NR 84 | 28 KWIETNIA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozabydgoszcz.pl

Wakacje z wyborami
Po niedzielnym referendum w gminie Dobrcz od-
wołana została Rada Gminy

365 dni 500+
Ponad 78 milionów złotych - tyle pieniędzy trafiło do
beneficjentów przez rok działania programu„Rodzina
500+” w powiecie bydgoskim. Czy środki te prowa-
dziły do patologii, a na porodówkach brakowało
miejsc? Sprawdzamy w specjalnym raporcie

4
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
2 FELIETON
W ydawca „P oza B ydgoszcz ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Bydgoszcz”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41

na co dzień, tylko startując do- Można by zadać pytanie, po co redakcja@pozabydgoszcz.pl

Tomek, trzymaj się! datkowo. Kubica miał wypadek
podczas rajdu Ronde di Andora
takie gwiazdy startując w drugo-
rzędnych imprezach sportowych,
Wydawca

w lutym 2011 r., kiedy jego Skoda ryzykują swoje kariery, a przede Fundacja MEDIUM
Fabia S2000 uderzyła z wielką siłą wszystkim życie i zdrowie? Na Redaktor naczelny
w barierę. Martwiliśmy się o jego pierwszy rzut oka trudno to wy-
PRZEMYSŁAW życie, później trzymaliśmy kciu- Radosław Rzeszotek
tłumaczyć. Jednak wystarczy
TERMIŃSKI ki za powrót do zdrowia. Udało zapoznać się z ich życiorysami, Redaktor wydania
się. Mimo że niestety do ścigania drogami, którymi dochodzili do
w cyklu Grand Prix Formuły 1 już swoich tytułów, by stwierdzić, że
Kinga Baranowska
Po feralnym i do końca jeszcze szybko po tragedii, która spotkała nie powrócił, próbuje swoich sił
w innych rajdach. to ich sposób na życie. Nie mogli Dział reportażu i publicystyki
nie wyjaśnionym wypadku na to- Darcy’ego Warda, będziemy mu- inaczej. Nie chcieli ograniczać się
rze w Chełmnie Tomasz Gollob sieli znowu drżeć o stan kolejnego Tomasz Gollob podobnie - Jacek Kiełpiński, Michał Ciechowski
w niedzielę miał wziąć udział tylko do dyscyplin, z uprawiania
walczy o swoje zdrowie. Sportow- wspaniałego żużlowca. których żyli i byli znani. To wła- Dział informacyjny
w motocrossowych mistrzostwach
ców jest wielu, niewielu jednak W tym momencie przypomi- strefy północnej w Chełmnie. śnie czyni ich wielkimi. Katarzyna Ochocka,
takich, którzy tym, co osiągnęli na mi się wypadek Roberta Ku- Podczas treningu stracił kontrolę Tomasz Gollob jest i będzie
i kim są, zjednali sobie rzesze fa- bicy. Choć nie tak dramatyczny Piotr Gajdowski
nad motocyklem i uległ wypad- wielkim sportowcem. Przekażmy
nów. Tomasz bez dwóch zdań do w skutkach, to jednak łączy ich kowi, po którym przetransporto- mu wiele ciepłych słów wsparcia Kultura
nich należał. Żył dla sportu i żył jeden fakt. Obaj ucierpieli nie na wano go do szpitala wojskowego i myślmy o nim, bo Mistrz jest je- Michał Ciechowski
sportem. Nie sądziłem też, że tak torach dyscyplin, które uprawiali w Bydgoszczy. den!
Sport
Karol Żebrowski
REKLAMA

Klasyczna edukacja
dza sędziowska nie jest oddzielona w dniach dzisiejszych jest ponow-
od prawodawczej i wykonawczej”. nie na czasie. Patrząc na pomysły Dyrektor działu reklamy
Człowiek ów przemyślał różne Trumpa czy naszych polityków, Karol Przybylski
koncepcje sprawowania władzy widzimy ich potrzebę zapanowa-
i doszedł do wniosku dość oczy- nia nad wymierzaniem sprawie- (GSM 665 169 292),
wistego. Uznał, że jeśli ktoś może dliwości. I pomysły naszego obec- Iwona Zuchniak
mec. ŁUKASZ PŁAZA wydawać polecenia, a później oce- nego ministra sprawiedliwości
Kancelaria Płaza i Wspólnicy niać wykonawców oraz sprawie- zmierzają wprost do zaprzeczenia (GSM 500 324 572),
dliwość własnych działań, zawsze idei Monteskiusza – bo czym in- Joanna Chmielewska
Każdego Polaka rozpiera duma Tylko czemu tak przyklaskuje- na pewnym etapie uzna, że jest nym jest potrzeba powoływania
(GSM 535 405 385),
z naszego lepszego wykształcenia. my politykom wykazującym ele- nieomylny. Kontynuując tę myśl, i odwoływania sędziów? Wpływ
Każdy z ironicznym uśmiechem mentarne braki w rozumieniu idei nasz guru stwierdził, że najbez- na wymierzanie sprawiedliwości Małgorzata Kramarz
patrzy, jak biedni Amerykanie demokracji i równości zakreślo- pieczniej jest, żeby każda z władz przez władcę zawsze prowadził
(GSM 607 908 607)
uważają Europę za kraj. A już opi- nych w czasach oświecenia? Wtedy była od siebie oddzielona. Wte- do nadużyć. Na marginesie: było
nia o przedwojennej maturze jest narodziła się idea, która przyświe- dy będzie arbitrem pozostałych to już u nas i ewidentnie się nie reklama@pozabydgoszcz.pl
wręcz mityczna. To klasyczne wy- ca konstytucji lidera demokracji, dwóch i tylko takie rozwiązanie sprawdziło. Korekta
kształcenie. To wiedza sięgająca USA – zasada trójpodziału władzy. zapewni bezpieczny balans wpły- I tylko Monteskiusz w grobie
idei hellenistycznych, rzymskich Monteskiusz – kolokwialnie wów i uniemożliwi tyranię. się przewraca, a klasyczna eduka- Piotr Gajdowski
i oświeceniowych. Przyczynek do mówiąc, „guru” demokracji – Tyle jeśli chodzi o klasycz- cja znów staje się symbolem roz- Skład
chwały narodu. rzekł: „nie ma wolności, jeśli wła- ne ujęcie koncepcji, ale ta wizja sądku.
Studio Poza Bydgoszcz

W następnym numerze Druk
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
ISSN 4008-3456

W następnym numerze Poza Bydgoszcz praw- Redakcja nie odpowiada za treść

dziwa gratka dla rowerzystów. Sprawdzimy, ogłoszeń.

gdzie warto wybrać się w podróż jednośla- ***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4

dem, jakie imprezy rowerowe czekają na nas lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-

w najbliższych tygodniach i na co zwrócić krewnych Fundacja MEDIUM zastrzega, że dalsze

rozpowszechnianie materiałów opublikowanych
uwagę przy wyborze roweru. w “Poza Bydgoszcz” jest zabronione bez zgody

wydawcy.

REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA INWESTYCJE? SAMORZĄD 3

Wakacje z wyborami
Po niedzielnym referendum w gminie Dobrcz odwołana została Rada Gminy. Głosowa-
nie kosztowało samorząd 50 tysięcy złotych
Michał Ciechowski | fot. Adam Zakrzewski (archiwum)
Wójt zostaje na stanowisku, wójt, jestem poddawany różnym nej nr 1 w Dobrczu czytamy, że
z mandatami zaś żegnają się Rad- ocenom, w tym wypadku również Krzysztof B. (nazwisko do wiado-
ni Gminy Dobrcz - tak zadecy- zostałem w jakiś sposób sklasyfiko- mości redakcji, przyp. red.) „ob-
dowali mieszkańcy, którzy wzięli wany - komentuje Krzysztof Szala. raził członków komisji nazywając
udział w zorganizowanym w nie- - Biorąc pod uwagę sytuację i licz- ich »przydupasami gminnymi«”.
dzielę, 23 kwietnia, referendum bę uprawnionych do głosowania W oświadczeniu rady z Kotomie-

[ ]
odwoławczym. Nie obyło się bez - 8734 osoby - na referendum przy- rza w dokumentach adnotowano
wielu kontrowersji i kilku incy- szło tylko 22 procent mieszkańców. „dziwne zachowanie pana B. i sło-
dentów zakłócających prace ko- Zignorowanie referendum lub od- wa »Nareszcie zrobimy porządek
misji. danie głosu za moją w naszej gminie«”. Nie udało nam W referendum przeciwko wójtowi gminy udział wziął co piąty
osobą to także pod-

8734
się skontaktować z samym zainte- mieszkaniec.
R eferendum jęcie demokratycznej resowanym. o nakłanianiu mieszkańców do od-
decyzji. - Jestem zaskoczona odwoła-
odwoławcze zor- Co natomiast znajdziemy na niem rady, ponieważ to ona sprze- dania swojego głosu. Zachowania
ganizowane zo- Podczas niedziel- stronie internetowej dotyczącej re-
nego głosowania nie ciwiała się budowie ferm drobiu na i wypowiedzi inicjatorów akcji były
stało na wniosek ferendum? terenie gminy - zaznacza anoni- bardzo agresywne.
zabrakło incydentów,
mieszkańców osób było upraw- w trakcie których mu- - Z ogółu głosujących ponad mowo jedna z mieszkanek. - We- Mieszkańcy i władze gminy po-
sprzeciwiających siała interweniować 94% było za odwołaniem wójta dług mnie referendum minęło się trzebują teraz czasu, aby przeanali-
się decyzjom nionych do głoso- gminy Dobrcz. Zabrakło nam aż z celem. Organizatorzy akcji zaczęli zować zaistniałą sytuację. Poprzez
policja. Jak informuje
wójta dotyczą- wania nas podkom. Prze- i zarazem około 150 głosów - in- siać nienawiść, złość i wywlekać odwołanie Rady Gminy Dobrcz
cych ferm drobiu. mysław Słomski z Ko- formują mieszkańcy. - Wynik ten - sprawy prywatne włodarzy. przedłużona w czasie zostanie
W głosowaniu mendy Wojewódzkiej człowieka honoru - powinien skło- Jak zaznaczają zwolennicy wój- kwestia podjęcia decyzji związanej
udział wzięło Policji w Bydgoszczy, funkcjona- nić do refleksji, do zastanowienia ta, zamiast referendum powinno się z planami miejscowymi zagospo-
1947 osób, z czego ważnych głosów riusze dwa razy odebrali zgłosze- się, czy nadal posiada mandat za- zorganizować spotkanie. Dlaczego darowania przestrzennego ws. ferm
oddano 1911. Głosowanie nie przy- nie o zakłócaniu ciszy wyborczej. ufania do pełnienia tej funkcji. w taki sposób psuty jest wizerunek drobiu. Związane z tym spotka-
niosło jednak oczekiwanych przez W obu przypadkach jednak infor- Odwołano natomiast Radę Gmi- wójta dobrze sprawującego swój nie odbyło się w poniedziałek, 24
jego inicjatorów rezultatów - od- macje te nie zostały potwierdzone. ny. Inicjatorzy akcji chcą skorzystać urząd przez prawie dwie dekady? kwietnia. Kolejne zaś planowane
wołania wójta Krzysztofa Szali. Ze Dotarliśmy do protokołów, któ- z szansy i, jak zaznaczają, wybrać - Referendum kosztowało gmi- jest na 8 maja. Na dalsze decyzje
swoją funkcją pożegnają się jednak re zostały sporządzone po referen- rzetelną, dbającą o dobro gminy nę 50 tysięcy złotych - podkreśla będziemy musieli poczekać jednak
gminni radni. dum. W uwagach i adnotacjach grupę, nie ulegającą zewnętrznym wójt. - Przed głosowaniem i w jego do wyborów nowej rady, czyli naj-
- Podejmując się pracy jako Okręgowej Komisji Referendal- naciskom. trakcie dochodziły mnie głosy wcześniej do lipca.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
4 TEMAT NUMERU

500+ na samochód?
Podsumowujemy rok działania programu Rodzina 500+
Katarzyna Ochocka | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
W całej Polsce korzysta z niego wówczas, gdy pieniądze wydawane mie bezgotówkowej.
ponad 2,5 mln rodzin, do których są w sposób nieodpowiedni. W gminie Dąbrowa Chełmińska
trafiło 21 mld zł. Sprawdziliśmy, - Rodziny najczęściej przezna- pracownicy GOPS-u nie zauwa-
jak wygląda realizacja flagowe- czają środki na zakup żywności, żyli wzrostu liczby urodzeń dzieci
go programu rządu Beaty Szydło leki, opłacenie dodatkowych zajęć w ostatnim roku. Nie posiadają
w powiecie bydgoskim. szklonych dla dzieci, rodzinne wy- szczegółowych danych, na co ro-
jazdy do kina, nad morze czy na za- dziny wydają świadczenie, jednak
Tomasz Zawiszewski, dyrektor kup mebli - dodaje. - Zauważyliśmy najczęściej pieniądze te przezna-
Powiatowego Urzędy Pracy w Byd- wzrost urodzeń dzieci na terenie czane są na zakup ubrań, butów dla
goszczy, zapytany o wpływ progra- miasta i gminy. dzieci oraz zabawek. Są też przy-
mu na rynek pracy odpowiada, że Barbara Werra, kierownik wy- padki rodzin, które kupiły samo- bytowych, zdrowotnych czy edu- kowały świadczenie wychowawcze
nie podeprze posiadanych danych działu świadczeń w M-GOPS-ie chód, na który wcześniej nie było kacyjnych dzieci i rodzin. Nie do- niezgodnie z przeznaczeniem. Wy-
dokumentami, jednak słyszał z ust w Koronowie również przyznaje, że ich stać. chodziło do sytuacji powodujących płata została zmieniona z formy go-
pracodawców kilka opinii. zauważyła nieznaczny wzrost uro- Krystyna Kotowicz zmianę świadczenia z formy pie- tówkowej na rzeczową i opłacanie
- Najczęściej chodzi o trudności dzeń, bowiem w ostatnim okresie z GOPS-u w Dobrczu przekazała, niężnej na formę rzeczową. usług, w szczególności związanych
w znalezieniu chętnych do pracy - większość składanych wniosków że liczba narodzin dzieci w ostat- Pracownicy sekcji świadczeń z pobytem dzieci w przedszkolu.
mówi. - Zdarzały się też przypadki jest na nowo urodzone dzieci. nim roku kształtuje się standardo- społecznych przy GOPS w Białych Wydatkowanie środków na potrze-
próśb kierowanych przez pracow- - Rodziny wydatkują pieniądze wo w porównaniu do lat ubiegłych. Błotach potwierdzają, iż od stycz- by związane z wychowywaniem
ników do pracodawców o zmniej- na podstawowe potrzeby, ale rów- - Rodziny najczęściej przezna- nia br. zauważają znaczący wzrost dzieci realizowane były w tych
szenie wymiaru czasu pracy po to, nież na remonty mieszkań, dzie- czają świadczenie na zaspokojenie liczby urodzeń dzieci. przypadkach w asyście pracownika
by, jak się domyślam, otrzymywać cięcych pokoi, na nowy sprzęt, na podstawowych potrzeb dzieci, tj. - Mieszkańcy gminy częściej socjalnego i asystenta rodziny.
świadczenie również na pierwsze dodatkowe zajęcia dla dzieci - in- odzież, obuwie, dodatkowe zajęcia występują z wnioskami o przyzna- Wójt gminy Sicienko Jan Wach
dziecko. Jedna z pań, która zgłosi- formuje. - Na chwilę obecną nie dydaktyczne, na opłatę za przed- nie jednorazowej zapomogi z tytułu przekazuje, że liczba urodzeń dzie-
ła się na etat do niewielkiej firmy, mamy rodzin, którym przekazy- szkole, umeblowanie i doposażenie urodzenia dziecka tzw. becikowe- ci w gminie w 2016 roku wyniosła
poprosiła o 1/7 etatu. Nie ukry- walibyśmy bony zamiast pieniędzy. dziecięcych pokoi, itp. - wymienia. go, niż to miało miejsce w latach 123, natomiast w roku bieżącym, do
wajmy, że wówczas nie zarobi zbyt Pracownicy socjalni na bieżąco - Na terenie gminy nie zaobser- poprzednich - mówi Alicja Piskuła 11 kwietnia było ich 32. Czas zatem
wiele, ale widocznie i tu zadziałało monitorują sytuację. wowano sytuacji marnotrawienia z GOPS-u. pokaże, czy przez kolejne miesiące
"500+". Dyrektorka Gminnego Ośrodka wypłacanego świadczenia wycho- Najczęściej środki te wydatko- urodzi się więcej dzieci, niż w roku
Jednak działanie to nie wpływa Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wawczego. wane są np. na zakup żywności, poprzednim.
na statystyki. W marcu 2016 roku Wielkiej Grażyna Wojtera - Moskal Agnieszka Adamska zajmująca odzieży, obuwia czy regulowanie - Wsparcie z rządowego progra-
w powiecie bydgoskim było 3577 przekazała, że liczba dzieci urodzo- się świadczeniem 500+ w GOPS-ie opłat mieszkaniowych. mu jest co do zasady pomocą o cha-
osób bezrobotnych w tym 2018 ko- nych w 2016 roku jest większa o ok. w gminie Osielsko przekazała, że - Część rodzin przeprowadziła rakterze pieniężnym, którą rodzic
biet, co daje 56,4 procent. Rok póź- 30 od urodzeń w roku 2015. nie dysponuje danymi statystycz- w mieszkaniach drobne remonty, otrzymuje na konto lub może ode-
niej notujemy 3239 osób bezrobot- - Rozeznanie pracowników nymi na temat urodzeń od wejścia zakupiła sprzęty AGD czy urzą- brać w kasie - dodaje włodarz gmi-
nych, z czego 56,9 procent (1843) to socjalnych dotyczy grupy osób w życie programu. Jednakże wnio- dzenia elektroniczne - informuje. ny. - Ustawa o pomocy państwa
kobiety. najniżej uposażonej. Osoby te ski w sprawie ustalenia prawa do - Z przekazywanych relacji wynika w wychowaniu dzieci przewiduje
Anna Filipiak, kierownicz- świadczenia przeznaczają m.in. na świadczenia na nowo narodzone również, iż część rodziców opłaca możliwość zamiany wsparcia w ca-
ka sekcji świadczeń rodzinnych wyrównanie braków finansowych, dzieci są składane regularnie. kursy, szkolenia i korepetycje. Za- łości lub części na formę rzeczo-
w Miejsko-Gminnym Ośrodku remonty i wyposażenie mieszkania - Najczęściej środki są przezna- uważamy też większą dbałość ro- wą. Taka modyfikacja jest dopusz-
Pomocy Społecznej w Solcu Ku- w brakujący sprzęt oraz inwestują czane na zakup sprzętu AGD, RTV, dziców o zapewnienie wypoczynku czalna w przypadku, gdy środki są
jawskim przekazała, że ośrodek nie w edukację dzieci - mówi. - W na- mebli, na drobne remonty, wypo- dzieciom oraz o zapewnienie atrak- marnotrawione. Na terenie gminy
zanotował przypadku, w którym szej gminie nie zdarzył się żaden czynek, zakup leków, zajęcia dodat- cji kulturalno-oświatowych, naj- Sicienko wystąpiły dwa przypadki
musiałby wypłacać świadczenie incydent czy konieczność wydania kowe dla dzieci - wylicza. - Środki częściej w formie wyjścia do kina. zmiany formy pieniężnej na rze-
w formie rzeczowej. Dzieje się tak świadczeń wychowawczych w for- te mają na celu poprawę warunków Dwie rodziny z gminy wydat- czową.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
6 OSIELSKO

Pływackie sukcesy Dla pasjonatów
Zawodnicy KS „Rekiny” Osielsko wrócili z zawodów w Bydgoszczy z wieloma medalami
Katarzyna Ochocka | fot. archiwum KS „Rekiny” Osielsko
szy wystąpili: Alicja Andrykowska,
ogrodnictwa
Pola Piekut i Jakub Jendruszewski,
a kolejny raz w zawodach płynę-
li Maja Jaranowska, Pola i Błażej
Karolczakowie, Nikola Wiktorska,
Patrycja Wojciechowska, Piotr Gó-
recki, Marcel Główczewski i Igor
Migdalski. Rekord życiowy oraz
piąte miejsce zajęły Maja w stylu
motylkowym i zmiennym oraz Ni-
kola w stylu motylkowym. Z kolei
Pola Karolczak była trzecia w stylu
klasycznym oraz szósta w zmien-
nym. Dwukrotnie czwarta była
Patrycja Wojciechowska w stylu
dowolnym i zmiennym. Wśród
chłopców w stylu motylkowym no-
wym rekordem i brązowym meda-
lem popisał się Igor Migdalski. Urząd Gminy w Osielsku ogłosił w okresie wegetacji) - również od
W Bydgoszczy na basenie Sardyn- Tarkowska, Wojciech Bednarek, W ostatnim, trzecim bloku niedawno XVIII edycję konkursu 0 do 20 pkt. Należy pamiętać o es-
ka odbyły się Okręgowe Zawody Marceli Kowalski, Szymon Podol- wystąpiła debiutantka Michalina „Najpiękniejszy Ogród w Gminie tetycznym ogrodzeniu (od 0 do 10
Pływackie. Wzięli w nich udział ski, Bartosz i Wojciech Staszewscy, Kalka oraz stały bywalec zawodów Osielsko”. Jest to pierwszy etap pkt.) i trawnikach (także od 0 do 10
reprezentanci Klubu Sportowego Wiluś Wiktor i Michał Krasiński. Jakub Dober, zdobywając srebrny powiatowej zabawy „Najpiękniej- pkt)! Za kwietniki, skalniaki, murki
„Rekiny” Osielsko, którzy zgarnę- - Michałowi udało się wywal- szy Ogród w Powiecie Bydgoskim’, kwiatowe czy pergole będzie moż-
medal w stylu grzbietowym i brą- którą ogłasza Starostwo Powiato- liwość zdobycia nawet 20 pkt. Za
li sporo kolorowych medali! czyć dwa medale: srebrny i brązo- zowy w stylu klasycznym.
wy - mówi Jakub Grzelak, trener we w Bydgoszczy. wykorzystanie mało znanych igla-
- Cieszy mnie fakt, że zawodnicy ków i liściastych krzewów ozdob-
Zawody dzieliły się na trzy bloki. „Rekinów”. - Dodatkowo wygrał pobili swoje rekordy życiowe i prze- Aby przystąpić do zabawy, na- nych, pnączy i roślin żywopłoto-
W pierwszym z nich klub reprezen- rywalizację w kategorii najlepszego łamali wiele barier związanych ze leży do 1 czerwca zgłosić do oceny wych również można się wystarać
towało 19 młodych adeptów pływa- zawodnika w roczniku 2010. War- startem w zawodach - dodaje trener swój przydomowy ogród w Urzę- o 20 pkt. Oceniane będzie też ogól-
nia. Swoje debiuty zaliczyli: Domi- to zaznaczyć, że dobrym wynikiem „Rekinów”. - Pobiliśmy też rekord dzie Gminy w Osielsku w pokoju nr ne wrażenie estetyczne, tu komi-
nika Budzyn, Blanka Chruścicka, popisali się również Dominika Bu- w liczbie zawodników startujących 6. Zgłoszone ogrody będą w czerw- sja może przyznać od 0 do 20 pkt.
Alicja Jendruszewska, Amelia i Julia dzyn oraz Bartosz Staszewski, zaj- w barwach naszego klubu. Było ich cu odwiedzane przez komisję po- O wynikach konkursu oraz miejscu
Zygmunt, Lenart Antonioli, Miłosz mując piąte miejsce. bowiem aż 32, a to o 9 więcej niż wołaną specjalnie z inicjatywy i czasie jego rozstrzygnięcia uczest-
Gawron, Jakub Siewiorek i Michał W drugim bloku występowali w podczas zeszłorocznych zawo- wójta gminy Wojciecha Sypniew- nicy zostaną powiadomieni pisem-
Ługowski. Startowali także: Lavi- 10- i 11-latkowie w oddzielnych ka- dów mikołajkowych, gdzie ustano- skiego. W jej skład weszli Teresa nie. Ogród, który zajmie pierwsze
nia i Magnus Antonioli, Zuzanna tegoriach wiekowych. Po raz pierw- wiono poprzedni rekord. Krebs (przewodnicząca), Marzena miejsce, weźmie udział w drugim,
Alińska (sekretarz), Emilia Serbi- wspominanym już etapie konkursu

Akademia Przygody
zajęcia sensoplastyczne, rozwijające nowska (członek) i Grzegorz Pielu- „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie
zmysły i kreatywność. Spotkania cha (zastępca przewodniczącej). Co Bydgoskim”. Komisja powiatowa
ważne, w tegorocznej edycji zaba- odwiedzi laureata z gminy Osiel-
z harcerzami nie może zabraknąć wy nie mogą brać udziału laureaci sko (jak i zwycięzców z pozostałych
w kolejny czwartek. A ten będzie konkursów z I, II i III miejsca w la- gmin uczestniczących w konkursie)
W Bożenkowie na placu zabaw (tzw. leczenie przez sztukę), harce- miał wyjątkową datę - 1 czerwca. tach 2014-2016. Komisja oceniająca w terminie od 15 lipca do 15 sierp-
przy osiedlu bloków rozpoczął rze zapraszają też na leśne wędrów- Wówczas odbędzie się „Olimpiada ogrodnicze dzieła będzie przyzna- nia. Ogłoszenie wyników i wrę-
się cykl popołudniowych zajęć ki. 6 maja natomiast zaplanowano za jeden uśmiech”, zabawy rucho- wała punkty w ośmiu kategoriach. czenie nagród odbywać się będzie
dla dzieci i młodzieży Akademia wycieczkę do Bydgoszczy na wy- we i turniej gier zręcznościowych. Za prawidłowe rozplanowanie podczas Dożynek Powiatowych.
Przygody prowadzonych przez brany seans do kina i niespodzian- ogrodu będzie można „zgarnąć” od Zasady i regulamin są dostępne
3 czerwca grupa chętnych odwie- 0 do 10 pkt, za racjonalnie urządzo- na stronie internetowej www.bip.
ZHP Szczep „Zielona Siódemka”. kę. W czwartek 11 maja odbędą się dzi bydgoskie Exploseum i weźmie ną część wypoczynkową od 0 do 20 osielsko.pl oraz na tablicach ogło-
Darmowe zajęcia odbywają się m.in. zajęcia kynoterapii (spotkanie
w czwartki o godz. 17.30 i wybrane z psiakiem) i akcja „Z historią na udział w zajęciach chemicznych. pkt, a za dobór roślin ozdobnych szeń.
soboty. ty”. Tydzień później harcerze zapra- (KO) (w tym tych zdobiących posesję (KO)
szają na traperskie zabawy w tere-
Pierwsze spotkanie odbyło się nie i ponownie zajęcia arteterapii.
20, a drugie 27 kwietnia. Kolejne za- W ostatni czwartek maja dzieci
jęcia zaplanowano na 4 maja. Wów- ponownie odwiedzi czworonożny
czas odbędą się zajęcia arteterapii gość. Organizatorzy przygotują też

Ciuszkowa wymiana
Patrycja Meger zaprasza na trze- drzwi GOK-u przed nosem. Je-
cią edycję wyjątkowej akcji „za- żeli panie mają ochotę spotkać
miankowej” pn. „Twoje Moje”. się w babskim gronie przy kawie
Wspomaga ją Gminny Ośrodek i ciastku, a przy okazji powymie-
Kultury w Osielsku, w którym ak- niać się ubraniami, to koniecznie
cja się odbędzie. muszą wpaść do Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Osielsku 13 maja
- Wiosna to idealna pora na w godz. 11-14. Ubrania będzie moż-
przegląd szaf. Dlatego też niepo- na też sprzedać i kupić. Aby zgłosić
trzebne rzeczy warto wymienić
lub sprzedać, by zrobić miejsce na swój udział jako wystawca, należy
nowe „perełki” - mówi organizator- napisać maila na akcjatwojemoje@
ka. - Stąd właśnie pomysł na „Twoje gmail.com bądź zadzwonić na nr
Moje”. Dzięki akcji będzie można tel. 517 425 177. Mile widziane będą
pozbyć się rzeczy, które nam zawa- osoby ze swoimi wieszakami-sto-
dzają i poszukać nowych, atrakcyj- jakami, to pozwoli sprawniej zor-
niejszych i wymarzonych. ganizować przestrzeń w Gminnym
Akcja skierowana jest do pań, Ośrodku Kultury.
ale mężczyznom nikt nie zamknie (KO)
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
BIAŁE BŁOTA i SICIENKO 7

Nakręcili się na OZE
skupiała się na jednej dziedzinie czędnych Future Home. Dzięki
OZE, my zaś chcieliśmy przekazać uprzejmości inwestora tam również
w regulaminowych dwóch minu- zawitali.
tach więcej informacji. Myślę, że - Nie bierzemy udziału w kon-
się udało - mówi. - Dzieci same kursie po to, by coś wygrać - dodaje.
wpadły na pomysł, by pojechać do - Robimy to, by dowieść, że nawet
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 dzieci ze szkolnej ławy mogą podjąć
Uczniowie Ic czekają na głosy. Aby pomóc im wygrać w konkursie Banku Ochrony Śro- w Bydgoszczy, bo były tam kiedyś się tak trudnego i nowego tematu,
dowiska, należy wejść na stronę filmeko.pl na wycieczce i wiedziały, że przy jakim jest OZE. Zresztą dzięki pro-
szkole znajduje się dom pasywny. jektowi ja sama się wiele nauczyłam.
Katarzyna Ochocka Uznały, że przekazywane w tym Zwycięzców konkursu wybiera
Uczniowie klasy Ic gimnazjum biologii i chemii. Trzeba też było rozpoczęły się od oceny predyspo- miejscu informacje będą idealne specjalna komisja powołana przez
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II stworzyć scenariusz filmu na 3600 zycji dzieci, które same określiły, dla naszego scenariusza. Nie mogli- organizatora, ale jest też nagroda
w Łochowie biorą udział w ogól- znaków. Mieliśmy mały problem w jakich rolach czują się najlepiej. śmy pominąć urzędu gminy. Dzięki publiczności. Właśnie w tym dru-
nopolskim konkursie ogłoszonym w streszczeniu naszych pomysłów Aktorami zostali: Urszula Anhalt, uprzejmości pracowników urzędu gim aspekcie gimnazjaliści z Ło-
przez Fundację Banku Ochrony w określonej liczbie znaków, bo- Oliwia Kaniowska, Monika Semrau przekazujemy w filmiku informacje chowa liczą na wsparcie. Aby na
Środowiska, realizowanym w ra- wiem film tworzyliśmy na zasadzie i Mikołaj Roszyk. Zdjęciami zaję- o zainteresowaniu tematyką OZE ze nich zagłosować, należy do końca
mach projektu „Postaw na Słoń-
ce”. Mają szansę wygrać! Wystar-
czy zagłosować na ich film.

Tematem filmu są korzyści
płynące z wykorzystywania od-
nawialnych źródeł energii (OZE).
Opiekunką projektu jest Sabina
Waszczuk, która od czterech lat
(odkąd pracuje w placówce) pro-
wadzi zajęcia z edukacji medialnej.
Dlatego też dyrektor szkoły Miro-
sław Donarski przekazał to zada-
nie na jej ręce. Pani Sabina wraz
z uczniami już niejednokrotnie
uczestniczyła w podobnych projek-
tach - szkoła ma na swoim koncie
dwie ogólnopolskie nagrody.
- W regulaminie tej akcji wid-
niała informacja, że do wyboru
mamy dwie formy realizacji pro-
jektu. Jedna dotyczyła stworzenia
dokumentacji, druga zaś filmu.
Z oczywistych względów wybra- burzy mózgów i każdy miał jakiś ła się Monika, montażem Mikołaj, strony mieszkańców. Pokazaliśmy czerwca wejść na stronę filmeko.
liśmy tę drugą formę - śmieje się. ciekawy pomysł do przedstawienia. a reżyserię grupa zawdzięcza Wero- także ujęcia, na których widać wy- pl, następnie kliknąć na żółty pasek
- Realizacja miała dwa etapy. Pierw- Drugi etap dotyczył realizacji re- nice Koperskiej. korzystanie OZE przez gospodar- po prawej stronie (pod przykłado-
szym było m.in. stworzenie raportu portażu. - Poprzeczkę postawiliśmy so- stwa domowe w gminie. wymi filmami) z napisem „więcej”,
do końca stycznia. Znaczny wkład Grupę tworzy pięcioro uczniów bie bardzo wysoko. Widzieliśmy Ponadto uczniowie znaleźli następnie na dole strony kliknąć
w ten proces miała Beata Ziółkow- - taki był wymóg organizatorów na konkursowych filmikach z po- informację o powstającym w Ło- „Zagłosuj na filmy”, zarejestrować
ska, wychowawczyni Ic, która uczy konkursu. Prace nad projektem przednich lat, że większość szkół chowie osiedlu domów energoosz- się i gotowe!

Powalczą o Pióro
Każdego roku w zmaganiach recytatorskich udział bierze około trzydziestu osób
Rowerem przez gminę
Michał Ciechowski | fot. GOK
gimnazjalne od lat pokazują, że
nasz przegląd jest na bardzo wyso-
kim poziomie.
Każdy uczestnik konkursu pre-
zentuje jeden wiersz z dowolne-
go repertuaru. Nie może jednak
przedstawić tego, który oceniany
był w poprzednich edycjach prze-
glądu.
- Najpopularniejszymi wiersza-
mi są te z dorobku Jana Brzechwy
czy Juliana Tuwima - komentuje
dyrektorka placówki. - Profesjo-
nalnie dobrane jury, po ocenie
wszystkich uczestników, przyznaje
nagrody w trzech kategoriach wie-
kowych. Laureaci pierwszego miej-
sca otrzymują symboliczne Pióro Mieszkańcy gminy Sicienko już ościennych miejscowości, a nawet
Wójta, czyli zestaw piśmienniczy. w maju będą mieli okazję do sąsiedniego powiatu nakielskiego.
Uczniowie, którzy chcieliby wspólnej podróży przez najpięk- W tym roku cykliści zbiorą się
wziąć udział w konkursie, powin-
niejsze miejsca regionu. W trzecią 20 maja przy Izbie Tradycji Kultu-
ni swoją kandydaturę zgłosić do 4
Uczniowie z gminy Sicienko czystego języka jest głównym celem maja. Zgłoszenia przyjmuje Anna sobotę miesiąca odbędzie się jede- ralnej zlokalizowanej przy ul. Byd-
ponownie staną do rywalizacji skierowanego do dzieci i młodzieży Piasecka z Gminnej Biblioteki Pu- nasta edycja Rajdu Rowerowego goskiej 6. Zwieńczenie przejazdu
o Pióro Wójta Gminy Sicienko. konkursu. Ponadto organizatorzy blicznej w Sicienku pod nr. tel. (52) „Na dwóch kołach po drogach będzie w Mohlu, tam sportowcy zo-
Wszystko dzięki organizowane- wydarzenia stawiają na populary- 587 05 60. i bezdrożach”. staną poczęstowani m.in. grochów-
mu już po raz szesnasty wiosenne- zację polskiej literatury i uaktyw- Przegląd odbędzie się 9 maja ką. Po drodze jednak rowerzyści
mu konkursowi recytatorskiemu nienie twórczych postaw wśród o godz. 15 w siedzibie GBP przy Historia rajdu sięga roku 2007 zatrzymają się m.in. w Pawłówku,
„Wiersze, które lubimy”. Przegląd młodych mieszkańców regionu. ul. Bydgoskiej 6. Wydarzenie or- i wtedy też miała się zakończyć. gdzie odbędzie się słodki poczęstu-
odbędzie się 9 maja w budynku - Tradycyjnie konkurs podzielo- ganizowane jest z okazji Ogólno- Jednorazowa impreza tak spodoba- nek oraz występ artystyczny.
Gminnej Biblioteki Publicznej. ny zostanie na trzy grupy wiekowe: polskich Obchodów Tygodnia Bi- ła się mieszkańcom, że i w tym roku Organizatorami tegorocznego
klas I-III, IV-VI oraz uczniów gim- bliotek „Biblioteka. Oczywiście!”. wspólnie ruszą świętować kolejną przejazdu są Gminny Ośrodek Kul-
Zainteresowanie młodych nazjum - tłumaczy Anna Rychław- Organizatorem konkursu jest edycję rajdu. Przez lata sportowej tury oraz wójt gminy Sicienko.
mieszkańców gminy sztuką recyta- ska, dyrektorka Gminnego Ośrod- Gminna Biblioteka Publiczna w Si- aktywności cykliści przemierzyli
cji, a tym samym pielęgnowanie oj- ka Kultury w Sicienku. - Występy cienku. gminę wzdłuż i wszerz, zawitali do (MC)
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
8 DOBRCZ

Tu zwiększamy możliwości
O objęciu funkcji dyrektorki Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych, planach na przyszłość i edukacji poprzez
rozrywkę z Anną Radzimierską rozmawiał Michał Ciechowski
Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Górnych zyskała nowego dyrekto- Nieobca jest im także edukacja
ra. Skąd wzięła się decyzja o pani w praktyce i poprzez rozrywkę.
kandydaturze? W obszarze moich zainteresowań
Miejsce to od zawsze było bliskie jest odkrywanie przed młodzieżą
mojemu sercu. Tu się uczyłam, piękna regionu, w którym żyje.
tu, od 2005 r. pracuję jako na- Wyjeżdżamy więc do miejsc zwią-
uczycielka historii, a teraz pełnię zanych z historią gminy i powiatu,
funkcję dyrektora. Na pięcioletnią zaglądamy do gospodarstw i firm.
kadencję mianowana będę jednak Dzięki temu możemy dowiedzieć
z dniem 1 września 2017 r. Szko- się, jak mieszkańcy z okolicy
ła w Strzelcach Górnych jest taką funkcjonują na co dzień i czym się
perłą zamkniętą w XIX-wiecznym zajmują. Tym samym przybliżam
pałacu, do którego uwielbiam dzieciom rolę pracy w codzien-
przychodzić. nym życiu.

Jakie plany ma pani wobec tej Jakie przed panią stoją obecnie
szkoły? wyzwania?
Moim celem jako dyrektora bę- Przede wszystkim zatrudnienie
dzie działanie na kilku obszarach. nowych nauczycieli. Wyzwaniem
Skupię się przede wszystkim na są także problemy, które musimy
podniesieniu poziomu dydaktycz- rozwiązać, chociażby chwilowy
nego oraz większej współpracy problem z liczebnością jednej
z rodzicami i lokalnym środowi- klasy. Poprzez promocję szkoły
skiem. Wokół placówki skupiona i rozwijanie jej możliwości chce-
jest spora liczba osób, dla których mogą na co dzień korzystać. Są pozalekcyjnych, aktywizujemy my się w przygotowaniu uczniów my przyciągnąć do siebie uczniów,
szkoła jest szczególnie ważnym to dwie pracownie komputerowe, młodzież na polu sportowym do turniejów tenisa stołowego, którzy dziś pobierają naukę
miejscem. Jestem przekonana, narzędzia dydaktyczne, a także i ekologicznym. zarówno na etapie gminnym, po- w placówkach prywatnych. Obec-
że współpraca ta będzie bardzo tablice interaktywne. Nad eduka- wiatowym, jak i wojewódzkim. nie do szkoły uczęszcza około set-
owocna. cją dzieci czuwa wykwalifikowa- Sukcesy uczniów szkoły zauwa- Nie unikamy także uświadamiania ka uczniów. Spodziewam się jed-
na i ambitna kadra nauczycielska, żalne są na wielu płaszczyznach. młodzieży, jak ważne jest zdrowe nak zwiększenia tej liczby. Za tym
Pod względem edukacyjnym szko- a efekty jej prac widać podczas W której dziedzinie wyróżniacie odżywianie, można więc zauważyć idzie jednak modernizacja obiek-
ła się bardzo dobrze prezentuje. testów i egzaminów, do których się najbardziej? naszych uczniów przy wielu pro- tu. Mam cichą nadzieję, że szkołę
Dysponujemy nowoczesnym wy- podchodzą nasi uczniowie. Po- Na szczególną uwagę zasługują jektach związanych z prawidło- uda się rozbudować, tym samym
posażeniem, z którego uczniowie nadto mamy bogatą ofertę zajęć sukcesy sportowe. Specjalizuje- wym trybem życia i żywieniem. zwiększając jej możliwości.

Pamiętali o Ziemi opartą na utworze Michaela Jack-
Dobrcz zbiera krew
sona „Earth Song”, który następnie
wykonał - mówi dyrektorka Anna
Radzimierska. - Emocjonującą
częścią akademii była loteria-nie-
spodzianka przeprowadzona przez
dziewczynki z klasy szóstej - Zuzan-
nę Rupińską, Katarzynę Krakowską
oraz Anitę Muszyńską. W jej trak-
cie szesnaście osób wylosowało ko-
perty z nasionami kwiatów, które
należy zasiać w ogródkach.
Podczas spotkania uczniowie
przedstawili także prezentację
związaną z własnymi zwierzęta-
mi domowymi oraz tym, jak się
odpowiedzialnie nimi zajmować.
W związku z pokazem dla młod-
szych dzieci młodzież z klasy szó- Już w niedzielę 30 kwietnia na kiem.
stej: Kacper Kutkowski, Aleksan- mieszkańców gminy Dobrcz cze- Ambulans czekać będzie na
der Olszewski, Jan Radzimierski, kać będzie czerwony ambulans. wszystkich chętnych na parkingu
Katarzyna Krakowska oraz Julia To właśnie tam od godz. 9.00 do przy Urzędzie Gminy w Dobrczu.
Manicka przygotowała zabawę 14.00 w ramach akcji „Szlakiem Aby móc oddać krew, należy mieć
w identyfikację odgłosów domo- ośmiu kropel nadziei VII” prowa- przy sobie dowód osobisty.
wych milusińskich. dzona będzie zbiórka krwi. Kto może zostać dawcą krwi?
Akademia pokazała, że dzie- Każda zdrowa osoba w wieku
ciom i młodzieży nieobce są rów- - Na ten bezcenny dar czeka od 18 do 65 lat, ważąca nie mniej
Uczniowie Szkoły Podstawo- dzieciom i młodzieży szóstoklasiści nież zasady i cele recyklingu. Udo- mnóstwo osób, nie tylko gdzieś niż 50 kg, której w ciągu ostatnich
wej w Strzelcach Górnych wzięli Mateusz Finor i Kacper Kutkowski wodniła to w prezentacji Zuzanna daleko w Polsce, ale także u nas 6 miesięcy nie wykonano tatuażu,
udział w obchodach Światowego przedstawili wiadomości związane Rupińska. Podsumowaniem spo- - w naszej gminie, powiecie i wo- przekłucia uszu ani innych części
Dnia Ziemi. W piątek 21 kwietnia z genezą obchodów i flagę Między- tkania były przytoczone przez Ani- jewództwie - podkreśla Krzysztof ciała, nie wykonywano diagno-
młodzież z klas piątych i szóstych narodowego Dnia Ziemi. Kreatyw- tę Muszyńską ciekawostki związane Szala, wójt gminy Dobrcz. - Zachę- stycznych badań i zabiegów endo-
przygotowała autorską akademię ność organizatorów akademii po- z energią drzew. Po zakończonych cam więc wszystkich mieszkańców skopowych oraz nie leczono krwią
szkolną, którą poprowadziła Julia dziwiali także nauczyciele, którzy uroczystościach cała społeczność do wzięcia udziału w tej wspaniałej lub jej składnikami. Przed wybra-
Manicka. nie kryli zachwytu. szkolna wyszła na boisko, żeby akcji, którą organizujemy wspólnie niem się do punktu krwiodawstwa
- Uczeń klasy piątej Aleks Droż- z uśmiechem przytulić się do ro- z twórcą „Szlakiem ośmiu kropel należy zjeść lekki posiłek.
Zebranym w sali gimnastycznej niewski omówił wizję losów Ziemi, snących tam drzew. (MC) nadziei VII” Andrzejem Kubia- (MC)

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
NOWA WIEŚ WIELKA 9

Stół jest tradycją Majówka na plaży
After Party, Spiżowi Mocni oraz W ubiegłym roku podczas
Wielkanocne spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury zespół ZajeFajni to grupy, które sierpniowej zabawy na plaży
Michał Ciechowski | fot. Gminny Ośrodek Kultury NWW już w weekend 28-29 kwietnia w Chmielnikach gościły setki mi-
zagoszczą na plaży w Chmiel- łośników dobrej muzyki. Podczas
- Stół Wielkanocny od lat cie- nikach, gdzie odbędzie się co-
szy się dużym zainteresowaniem tegorocznej majówki organiza-
roczna gala disco polo oraz Vi- torzy zapewnili mnóstwo innych
mieszkańców - podkreśla Włodzi- xomania. O najlepszą oprawę
mierz Tomczak, dyrektor Gmin- muzyczną zadbają DJ Majk i C atrakcji. Na uczestników letniej
nego Ośrodka Kultury w Nowej Maxx. Piątkowa impreza startuje przygody czekać będzie Beach Bar,
Wsi Wielkiej. - Podczas spotkania o godz. 20. punkty gastronomiczne, a także
rozstrzygnęliśmy także konkurs na liczne atrakcje w postaci gier, kon-
najładniejszą palmę, pisankę i stro- Zbliżający się czas ciepłych kursów czy innych niespodzianek.
ik wielkanocny. Spośród nadesła- wieczorów to doskonały powód, - Gwarantujemy pełną energii
nych trzydziestu prac jury wybrało aby długi weekend spędzić na atmosferę, dogodne nagłośnienie,
te najpiękniejsze i nagrodziło ich świeżym powietrzu. Taką możli- rewelacyjne efekty świetlne i piro-
twórców. Ciekawe i artystyczne wość zapewnia organizator naj-
upominki trafiły także w ręce pozo- technikę – ruchomy sufit, jakiego
większego wydarzenia muzycz- nie ma w żadnym klubie - pod-
stałych uczestników. nego w regionie. W ciągu dwóch
W trakcie uroczystości nie zapo- koncertowych dni - piątkowej gali kreśla organizator. Plaża strze-
mniano również o tradycyjnym już disco polo oraz sobotniej Vixoma- żona znajduje się nad jeziorem
wykonaniu jednego z najbardziej nii - nikt nie będzie się nudził. Jezuickim, między linią kolejową
znanych utworów Leonarda Cohe- - Wielkie otwarcie plaży nr 131 (przystanek Chmielniki
Mieszkańcy gminy Nowa Wieś tały świątecznymi życzeniami prze- na – „Hallelujah”, który dla gości Chmielniki corocznie przyciąga Bydgoskie) a drogą krajową nr 25,
Wielka już po raz 19. spotkali się wodnicząca Koła Gospodyń Wiej- zaśpiewały panie Ewa Woś oraz Va- wielu mieszkańców regionu, spra- prowadzącą z Bydgoszczy do Ino-
przy Stole Wielkanocnym. Trady- skich Bogumiła Jankowska oraz nessa Tymosiak. gnionych letnich plenerowych wrocławia. Dzięki zadbanej piasz-
cyjna impreza była także okazją Danuta Tomczyk. Przedświąteczna Oprócz artystów, mieszkańców możliwości zabawy - mówi Bar- czystej plaży, czystej wody, a także
do podsumowania konkursu na impreza była okazją do złożenia so- gminy i osób związanych z organi- tosz Bieliński, współorganizator dogodnej lokalizacji mieszkańcy
najpiękniejszą pisankę i palmę bie życzeń i podziwiania występów zacjami pozarządowymi w wielka- wydarzenia. - W sobotę imprezą regionu chętnie wybierają się na
wielkanocną. Wśród atrakcji nie artystycznych młodzieży ze Szkoły nocnym wydarzeniu uczestniczyli Vixomania zainaugurujemy ma-
zabrakło m.in. wspólnego odśpie- zaproszeni goście, m.in. wójt Woj- jówkę. Podczas trzeciej edycji wy- letnie spotkania w Chmielnikach.
Podstawowej w Nowej Wsi Wiel-
wania znanego na całym świecie kiej, a także degustacji potraw wiel- ciech Oskwarek, sekretarz Leszek darzenia będzie można usłyszeń Na weekendowe wydarzenie orga-
utworu Leonarda Cohena „Hal- kanocnych przygotowanych przez Latosiński, ks. dziekan Michał Sto- muzykę znaną z klubowych ryt- nizator zaprasza wszystkich spra-
lelujah”. lokalne KGW. Każdego roku, dzięki larski, a także radni powiatu byd- mów w wykonaniu m.in. Kri5well, gnionych zabawy, którzy ukończy-
członkiniom Koła, na stole znajdu- goskiego Joanna Kin, Romuald Gó- Malos, Carrsi3ii Hell, Matson, li 16. rok życia.
Licznie zebranych gości przywi- ją się wyjątkowe potrawy. ralczyk oraz Jacek Kruszyna. Bzyq. (MC)

Rozśpiewana Brzoza
tury. - Bardzo różnorodny i ciekawy oprócz artystów uczestniczyli także
repertuar oraz profesjonalizm wy- zaproszeni goście, wśród których
konawców sprawił, że aula gimna- znaleźli się: Wojciech Oskwarek,
zjum w Brzozie stała się żywą kra- wójt gminy Nowa Wieś Wielka,
iną muzyki. Andrzej Kubiak, dyrektor Wydzia-
Oprócz doznań artystycznych
Artystów w gminie powitały maluchy z Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” dla gości przygotowano także
łu Rozwoju Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego w Bydgosz-
Wspólne pielęgnowanie śpiewu muzyki chóralnej w auli Gimna- także reprezentanci naszej gminy smaczny poczęstunek. Tego dnia czy, radni powiatu bydgoskiego
chóralnego, promowanie różnych zjum im. Karola Wojtyły w Brzozie - Brzozowiacy oraz chór Lirenka. wspólnie również odśpiewano ży- Joanna Kin i Romuald Góralczyk,
czenia imieninowe solenizantom dyrektor Gimnazjum im. Karola
form muzyki wokalnej i wokal- zrodził się cztery lata temu, lecz Dopisali również goście z sąsied-
- Wojciechom oraz urodzinowe - Wojtyły w Brzozie Zbigniew Smu-
no-instrumentalnej, folkloru dopiero w ubiegłym roku dopraco- nich powiatów - toruńskiego, ino- jubilatowi Andrzejowi Kubiakowi.
ludowego oraz integracja zespo- wano wszystkie szczegóły i zorgani- wrocławskiego oraz włocławskiego. tek, Grażyna Weselska, dyrektorka
Przegląd zakończono podziękowa-
łów z terenu czterech powiatów: zowano pierwszą edycję przeglądu. Gości w Nowej Wsi Wielkiej niami dla artystów, których uhono- Przedszkola Samorządowego „Ja-
bydgoskiego, inowrocławskiego, W sobotę 22 kwietnia o godz. 11 przywitały chlebem i solą dzie- rowano pamiątkowymi pucharami rzębinka” w Brzozie, Wiesław Pusz-
toruńskiego i włocławskiego były wystartowała druga edycja, która ci z Przedszkola Samorządowego i kwiatami. kiewicz, radny gminy Nowa Wieś
celami II edycji Powiatowego cieszyła się ogromnym zaintereso- „Jarzębinka”. Po tej symbolicznej - Wciąż dążymy do tego, aby Wielka oraz wolontariusze z Gim-
Przeglądu Chórów, Zespołów Wo- waniem artystów. inauguracji na scenie pojawiły się przegląd nasz zyskiwał coraz więk- nazjum w Brzozie pod opieką Anet-
kalnych i Wokalno-Instrumen- - W II Powiatowym Przeglądzie zespoły ubrane w tradycyjne stroje szą rangę, dlatego w kolejnym roku ty Siernickiej, którzy zajmowali się
talnych. Patronat honorowy nad Chórów, Zespołów Wokalnych regionalne. wydarzenie zorganizujemy jako uczestnikami przeglądu. Wśród
imprezą objął wójt gminy Nowa i Wokalno-Instrumentalnych udział - Wszystkie zespoły prezento- Wojewódzki Przegląd Chórów, Ze- obecnych byli również radni gminy
Wieś Wielka oraz starosta powia- wzięło jedenaście grup - mówi wały się znakomicie, dostarczając społów Wokalnych i Wokalno-In- Nowa Wieś Wielka i jednocześnie
tu bydgoskiego. Włodzimierz Tomczak, dyrektor publiczności niepowtarzalnych strumentalnych - podkreśla Wło- członkowie występującego chóru
Gminnego Ośrodka Kultury w No- wrażeń artystycznych - podkreśla dzimierz Tomczak. Lirenka i zespołu Brzozowiacy, Ire-
Pomysł na organizację święta wej Wsi Wielkiej. - Wśród nich byli dyrektor Gminnego Ośrodka Kul- W tegorocznym przeglądzie na Jędrusik i Waldemar Owczarzak.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
10 KORONOWO

Kolorowo Koronowo Bo do tanga trzeba
Powiedzieć, że w koronowskiej Synagodze dużo się dzieje – to nic nie powiedzieć.
Oferta niedawno otwartego ośrodka kultury jest prawdziwie imponująca dwojga
Robert Kamiński | fot.CK Synagoga Sprawa kapelmistrza koronowskiej orkiestry dętej bu-
Wystawy, warsztaty, kursy języ- dziła emocje od dawna. Znalazła finał w oficjalnym oświad-
kowe i taneczne. Dla dzieci i do-
rosłych. Każdy znajdzie coś dla czeniu złożonym przez burmistrza Koronowa Stanisława
siebie. Gliszczyńskiego
21 kwietnia uroczystym wernisa- Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy i Turystyki Rady Miejskiej w Koro-
żem otwarto wystawę pt. „Kontek- Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul- nowie. Celem miało być podpisanie
sty i miejsca”. To efekt współpracy tury w Koronowie to chluba mia- umowy z dniem 31 marca. Jednak
dwóch szkół wyższych: Uniwer- sta. Koronowianie ostatnio żywo do podpisania umowy nie doszło.
sytetu Bydgoskiego oraz Uniwer- dyskutowali jej sprawy, choć by- Burmistrz podkreśla, że umowa
sytetu Artystycznego z Poznania. najmniej nie z powodu muzyki. nie została sfinalizowana wyłącznie
Ten pierwszy zaprezentował prace z powodu kapelmistrza Mirosła-
prof. Aleksandry Simińskiej z Wy- 11 kwietnia burmistrz Koro- wa Kordowskiego, który „w pew-
działu Budownictwa, Architektu- nowa Stanisław Gliszczyński zło- nym momencie, w trakcie rozmów
ry i Inżynierii Środowiska oraz jej żył w sprawie orkiestry oficjalne (podczas ostatniego spotkania – 31
studentów. Profesor Simińska na oświadczenie. Czytamy w nim marca 2017), po prostu opuścił
bydgoskiej uczelni prowadzi pra- m.in. sprawozdanie z dotychcza- miejsce spotkania, pozostawiając
cownię rysunku i malarstwa. Z ko- sowego przebiegu sprawy. I tak: na nim drugą zainteresowaną po-
lei z Poznania przyjechała z praca- burmistrz zwraca uwagę, że Mło- rozumieniem stronę”. Kapelmistrz
mi swoimi i swoich studentów prof. Uczestnicy wykładu profesora Ciekawskiego. dzieżowa Orkiestra Dęta przy Miej- umowy nie podpisał. Nie powie-
Joanna Imielska. sko-Gminnym Ośrodku Kultury dział również, co dalej. Innymi sło-
- Obie części wystawy wzajem- 14 i starsi. śnicy tańca. Szkoła Tańca Bailamos w Koronowie nie jest (i nie była) sa- wy: próby porozumienia zakończy-
nie się dopełniają – mówi Michał - Pierwsze tego typu warsztaty z Bydgoszczy 6 maja zorganizuje modzielnym podmiotem posiada- ły się fiaskiem.
Sławenta, dyrektor Miejsko-Gmin- miały miejsce trzy tygodnie wcze- warsztaty taneczne dla dzieci. Za- jącym własną osobowość prawną. Według burmistrza kapelmistrz
nego Ośrodka Kultury w Korono- śniej, 25 marca – mówi dyrek- jęcia odbędą się w trzech grupach Działa ona przy MGOK-u i decyzje podczas rozmów „wyraźnie nie
wie. Zawierają się w przestrzeni tor Sławenta. – Zainteresowanie wiekowych: 4-6 lat, 7-10 oraz dla organizacyjne jej dotyczące należą
starszych. Dla najmłodszych będą dążył do kompromisu”. Zacytujmy
wielkowymiarowej. Mamy tu duże przerosło nasze oczekiwania. Stąd do kierownictwa MGOK-u. Miro- Gliszczyńskiego: „Odniosłem wra-
instalacje miejskie, architektonicz- postanowiliśmy imprezę kontynu- to zajęcia ogólnotaneczne, dla śred- sław Kordowski, kapelmistrz orkie-
nich taniec towarzyski, dla pozo- żenie, że poparcie i zaangażowanie
ne, ale także całą gamę mniejszych ować. Zatem to już druga edycja. stry, nie był pracownikiem Miej-
Chcemy, by młodzież poprzez za- stałych hip-hop. w sprawę wielu osób potraktowa-
przedmiotów użytkowych: foteli, sko-Gminnego Ośrodka Kultury no jako uzasadnienie do formuło-
stolików, lamp. Artyści wykonują bawę w małego konstruktora zła- Wspomnieć też należy o Szkole w Koronowie, nie mógł zatem zo-
pała naukowego bakcyla. Budowle Języków Obcych Elis, która popro- wania żądań bez konieczności ich
z nich dzieła sztuki, przerabiając je stać zwolniony. Fakt, że kapelmistrz
z klocków, do których dostawia się wadzi zajęcia językowe dla wszyst- za swoje usługi wystawiał rachunki, uzasadnienia”.
z przedmiotów masowej produkcji.
Całość stanowi wzajemnie dopeł- elementy mechaniczne, powodują kich, bez względu na wiek. zdaniem burmistrza oznaczał, że W ten sposób, mimo dobrej woli
niającą się, interesującą mozaikę. ich poruszanie się. Dzieci uczą się, - Prowadzimy ankietę, zbiera- zaczynało to wyglądać „na prywat- wykazanej przez MGOK, orkiestra
Wystawa „Konteksty i miejsca”, dlaczego coś się przesuwa albo się jąc zapisy na język angielski, nie- ne przedsięwzięcie kapelmistrza, pozostała bez kapelmistrza. Trud-
która potrwa do 21 maja, jest jedną kręci. Roboty coś chwytają, jeżdżą miecki i hiszpański – mówi Michał realizowane za publiczne pienią- no bowiem „negocjować z kimś,
z wielu, jakie oglądać będzie można na gąsienicach, coś wykonują. To Sławenta. – Chcemy zorientować dze”. Wszelkie próby normalizacji kto w tym nie uczestniczy” – jak
w tym roku w Synagodze. nic innego jak konkretna wiedza się w stopniu zainteresowania i od tej sytuacji napotykały na opór ze stwierdza burmistrz. I dalej: „W peł-
- Dysponujemy bardzo szczegó- z robotyki i mechaniki. Zajęcia od- września utworzyć stałe grupy. Sy- strony kapelmistrza, który również ni doceniamy talent i umiejętności
łowym harmonogramem wystaw bywają się w niewielkich, 10-15-oso- nagoga wznowiła działalność zu- „nie przestrzegał i ignorował zapisy muzyczne Kapelmistrza. Tak jak
artystycznych – dodaje Michał Sła- bowych grupach. pełnie niedawno. Ciągle więc jeste- regulaminu orkiestry”. W związku wielu z Państwa jestem zmartwiony
wenta. – Zaplanowaliśmy to od sa- Podobne zajęcia, tym razem śmy na etapie badania, co byłoby z tym MGOK wypowiedział mu i zniecierpliwiony całą tą sytuacją
mego początku działalności Syna- z fizyki i chemii na wesoło, popro- dla koronowian najbardziej atrak- współpracę. i brakiem jej rozstrzygnięcia. Jed-
gogi. Do końca roku koronowianie wadzi Profesor Ciekawski, którego cyjne. W sprawę zaangażowało się wie- nak, aby osiągnąć kompromis w ja-
będą mogli obejrzeć jeszcze wiele Akademia również w maju zawi- Przyznać trzeba, że pomysłów le osób biorących w obronę kapel- kiejkolwiek sprawie, potrzebna jest
tego typu artystycznych przedsię- ta do koronowskiej Synagogi. Tę opiekunom Synagogi nie brakuje. mistrza w imię uznania jego zasług. dobra wola obu zainteresowanych
wzięć. Oczywiście na wszystkie imprezę zorganizuje Family Park Michał Sławenta, dyrektor ośrodka Doprowadziło to do wypracowania stron. Tutaj wyraźnie jej zabrakło
wstęp będzie bezpłatny. z Bydgoszczy. Organizatorzy rów- dodaje: wspólnego stanowiska, które zo- po jednej stronie i nie dotyczy to
Inną atrakcją, tym razem dla nież przewidują duże zaintereso- - Chciałbym podkreślić, że stało przedstawione w oświadcze- naszej strony”.
dzieci i młodzieży, będą zapla- wanie. Efektowne eksperymenty wszystkich tych inicjatyw nie by- niu z 20 marca. Zostało już tylko Na stanowisko kapelmistrza zo-
nowane na 29 kwietnia warsztaty fizyczne i chemiczne, jakie przepro- łoby, gdyby nie dwie animatorki „ustalić szczegóły umowy między stanie w najbliższych dniach ogło-
z podstaw mechaniki i robotyki. wadza Profesor Ciekawski, zawsze kultury z Synagogi, które są pomy- MGOK a kapelmistrzem, uwzględ- szony konkurs.
Przedsięwzięcie organizuje Koro- przyciągają mnóstwo młodych lu- słodawczyniami wszystkich przed- niającym regulamin funkcjonowa- Sprawa, jakkolwiek de facto za-
nowski Klub Młodego Naukowca. dzi. sięwzięć: Ewa Sawoszczuk i Anna nia orkiestry”. W opracowanie po- kończona, zdaje się, że jeszcze dłu-
Zajęcia odbywać się będą w trzech Również w maju na nie lada Maj. Serdecznie im w tym miejscu rozumienia zaangażowali się radni go będzie budzić emocje. Zarówno
grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13, atrakcje będą mogli liczyć miło- dziękuję. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu z jednej, jak i z drugiej strony.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
DĄBROWA CHEŁ. 11

„e” jak e-Urzędy
Mieszkańcy wszystkich ośmiu gmin w powiecie bydgoskim, między innymi Dąbrowy Chełmińskiej, skorzystają na projekcie
wprowadzającym unowocześnienie e-Urzędów. Będzie łatwiej i mniej biurokratycznie – obiecują twórcy projektu
Robert Kamiński | fot. pixabay.com
Ustawa o podpisie elektronicz- mentów oraz interaktywna strona stanie przeszkolonych łącznie 225
nym weszła w Polsce w życie 18 WWW, która dla petenta pełni rolę pracowników samorządowych
września 2001 roku. Otworzyła interfejsu. Wszystko stworzone województwa. Podniosą oni swoje
szerokie spektrum możliwości z myślą o tym, by w tym zbiuro- kompetencje w następujących ob-
załatwiania spraw urzędowych kratyzowanym świecie ułatwić nam szarach: obsługa podatkowa, za-
przez Internet. Od razu tego typu życie. rządzanie nieruchomościami oraz
forma aktywności znalazła licz- Projekt, który właśnie jest wdra- z zakresu niezbędnego dla efektyw-
nych zwolenników. żany w województwie kujawsko- ności zarządzania usługami dzie-
-pomorskim, nosi nazwę „e-Urzędy dzinowymi.
e-Urząd to platforma elektro- bliżej mieszkańców i przedsiębior- Najistotniejsze zadania
niczna, dzięki której można zała- ców w powiecie bydgoskim”. Jest on w ramach projektu, to moderniza-
twiać sprawy urzędowe przez inter- dofinansowywany z funduszy Unii cja obiegu dokumentów, automaty-
net. Parzymy sobie poranną kawę Europejskiej. Całościowy koszt zacja rozliczeń oraz dostępność do
i siadamy do komputera. Już nie- projektu wynosi 1 561 365,88 zł. Do- informacji o sposobie załatwienia
bawem, bez wychodzenia z domu, finansowanie ze środków Unii to 1 i przebiegu sprawy. Poprawiony
załatwimy urzędowo wiele najróż- 315 919, 16 zł.
zostanie również dostęp do usług
niejszych spraw. Projekt obejmuje osiem gmin:
e-Urząd składa się z kilku naj- Białe Błota, Dąbrowę Chełmińską, administracyjnych oraz informacji
istotniejszych elementów. W pierw- Dobrcz, Koronowo, Nową Wieś o lokalach użytkowych i nierucho-
szej kolejności są to formularze Wielką, Osielsko, Sicienko, Solec mościach gruntowych przeznaczo-
elektroniczne odpowiadające re- Kujawski. Partnerem wiodącym nych pod inwestycje.
alnym formularzom papierowym. jest firma Euro Innowacja sp. z o.o. Jednak celem najistotniejszym,
Nie potrzebujemy zatem wypełniać Projekt wspiera także Centrum co zgodnie podkreślają twórcy pro-
ich ręcznie w urzędzie. Robimy to Wspierania Administracji „Pro Pu- jektu, jest satysfakcja klienta. Zo-
elektronicznie przez elektronicz- blico” sp. z o.o. stało to ujęte w jednym z celów pro-
usług administracyjnych w 8 urzę- przez całościową integrację i mo- jektu jako „wdrożenie rozwiązań
ną skrzynkę podawczą. Kolejne Zapoczątkowano go 1 września dach stanowiących 100% powiatu dernizację. Objęte projektem będą
elementy e-Urzędu to moduł we- 2016 r. Jego realizacja potrwa do 31 zarządczych dla potrzeb zarządza-
ryfikacji podpisu elektronicznego, grudnia 2017 r. bydgoskiego w województwie ku- także wdrożenia nowoczesnych nia satysfakcją klienta poprawiają-
elektroniczna skrzynka podawcza, Głównym celem projektu jest jawsko-pomorskim. rozwiązań zarządczych. cych jakość obsługi mieszkańców
moduł elektronicznych urzędo- poprawa efektywności działania Obszary, które zostaną objęte Dla potrzeb monitorowania i przedsiębiorców”. Innymi słowy:
wych poświadczeń odbioru, sys- jednostek samorządu terytorialne- wsparciem, to podatki i opłaty oraz nastąpi podniesienie kompeten- Nie znosisz biurokracji? Ten pro-
tem elektronicznego obiegu doku- go oraz wzrost jakości świadczenia zarządzania nieruchomościami po- cji kadr. W ramach projektu zo- jekt jest właśnie dla ciebie.

Tu jest miejsce
na Twoją reklamę

Zadzwoń
665 169 292
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
12 SOLEC KUJAWSKI

Akordeonowy Oliwier
Oliwier Wróblewski ma 10 lat. Jest uczniem Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka
Chopina w Solcu Kujawskim, w klasie akordeonu Wiesława Nowaka. Mimo młodego wieku
zdążył już wygrać kilka międzynarodowych konkursów akordeonowych na całym świecie.
Z laureatem rozmawia Robert Kamiński
Jak długo grasz? Mogłem zacząć jeszcze raz.
Od trzech lat. Od początku szkoły Jaką grasz muzykę?
podstawowej. Barokową, klasyczną, współczesną Jest jakiś akordeonista, którego po-
polską. Różną. dziwiasz?
Od razu grałeś na akordeonie guzi- Kiedyś mama puszczała mi Mar-
kowym? A jaką lubisz najbardziej? cina Wyrostka, jak wygrał „Mam
Najpierw próbowałem na akorde- Każdą. Najbardziej lubię nowe talent”. On też gra na „guzikówce”.
onie klawiszowym. Przez pierwszy utwory. Próbuję je, zanim jeszcze Chciałbym tak grać jak on.
miesiąc. Ale nauczyciel szybko mi dostanę nuty. Ze słuchu. Nawet mi
zmienił na „guzikówkę”. to wychodzi. I będziesz?
Na pewno później chciałbym iść do
Jak myślisz, dlaczego? Lubisz ćwiczyć gamy i pasaże? szkoły muzycznej II stopnia. I dalej
Akordeon guzikowy ma po prostu Tak trochę. Tylko na rozgrzewkę. ćwiczyć.
większe możliwości. Jest trudniej- Potem wolę grać utwory.
szy, ale więcej można na nim za- W tym tygodniu jedziesz do Chor-
grać. Jest bardziej koncertowy. Lep- Jaki masz akordeon? wacji, do miasteczka Pula nad Ad-
szy na konkursy. Tak powiedział Włoski. Firma nazywa się Pigini. riatykiem…
mój pan nauczyciel. To instrument wypożyczony ze Na międzynarodowy konkurs
szkoły. akordeonowy. Wystąpię w grupie
Dlaczego wybrałeś akurat akorde- 9-10-latków.
on, a nie, powiedzmy, skrzypce, gi- Pewnie wiesz, że to bardzo dobry
tarę albo fortepian? instrument. Koncertowy. Klasy Znów wygrasz?
Fortepian mi się podobał, ale tata światowej. Będzie trudno, ale będę się starał.
powiedział: „Co to za instrument? Tak. Bardzo lubię na nim grać. Ale
Taki wielki. Weź akordeon. Na nie mam jeszcze swojego. Izabela, mama Oliwiera:
ogniskach będziesz grał”. Więc Jestem z syna oczywiście bardzo
spróbowałem. Okazał się bardzo A chciałbyś mieć? dumna. Sam chciał iść do szkoły
fajny. Każdy by chciał. muzycznej. Przeczytał ogłoszenie
o przesłuchaniach, kiedy miał 6 lat.
Dużo ćwiczysz? Też firmy Pigini? Ma smykałkę do muzyki. Wszyst-
Nie za bardzo. Może jedną godzinę Tak. ko przychodzi mu z taką łatwością.
dziennie. Lubię ćwiczyć, ale lubię Czasem, jak patrzę na niego, kiedy
też grać w piłkę nożną. Czy w domu grywasz dla rodziny? gra na scenie, mam wrażenie, jak-
Na przykład jak mama ma urodzi- by się z akordeonem urodził. Ale
Myślałem, że to jest tak, że chłopa- ny? nie tylko muzyka przychodzi mu
ki grają w piłkę, a ty nie możesz, bo Tak. Na przykład piosenkę „Sto lat” tak łatwo. To samo jest na przykład
musisz ćwiczyć na akordeonie. nauczyłem się sam ze słuchu. Sam z angielskim. Wszystko od razu młody człowiek. Świetnie słyszy W tych dniach wybieramy się na
Gram z nimi. Mamy treningi kilka dobrałem też basy lewej ręki do pamięta. Niczego się nie uczy. To i dysponuje nieprzeciętną pamię- międzynarodowy konkurs akorde-
razy w tygodniu. melodii. powoduje, że ma czas na wszystko. cią muzyczną. Z łatwością pisze onowy do Chorwacji. Oliwier znów
Z pasją gra również w piłkę nożną. dyktanda muzyczne. Potrafi samo- będzie miał możliwość zmierzenia
Kiedy wygrałeś pierwszy konkurs? Kiedy występujesz na scenie, masz Trenuje kilka razy w tygodniu. dzielnie interpretować utwory, co się w swojej kategorii wiekowej
Po pierwszym roku nauki wygra- tremę? w jego wieku jest rzadkością. Postę- z kolegami z Serbii, Chorwacji, Au-
łem trzy konkursy międzynarodo- Trochę. Kiedyś na konkursie zablo- Wiesław Nowak, dyrektor Szkoły
we: w Mławie, w Chorwacji i w Su- kował mi się register od barytonów. Muzycznej I stopnia im. Frydery- py robi błyskawicznie. Nie ćwiczy strii, Rosji. Zagra utwory Bogdana
wałkach. Nie wiedziałem, co zrobić. Bałem ka Chopina w Solcu Kujawskim, dużo, ale na tym etapie nie jest to Dowlasza, Bronisława Kazimierza
się, że nie zdążę dokończyć utworu, nauczyciel akordeonu Oliwiera konieczne. Ważna jest systematycz- Przybylskiego oraz Jerzego Fryde-
A potem? bo miałem tylko 10 minut. Ale uda- Wróblewskiego: ność. I to Oliwier rozumie. Wydaje ryka Haendla. Tak jak w latach po-
Potem wygrałem jeszcze między- ło się. Później pan mi powiedział, Oliwier to zjawisko. Niesamo- się, że mądrze prowadzony, może przednich powalczymy oczywiście
narodowy konkurs w Wiedniu. że niepotrzebnie się śpieszyłem. wicie utalentowany muzycznie wyrosnąć na wybitnego wirtuoza. o zwycięstwo.

Będzie czyściej, będzie jaśniej
25. sesja rady miasta Solca Kujawskiego była konstruktywna. Podjęto wiele istotnych uchwał. Mieszkańcy mogą być zadowoleni
Robert Kamiński
Ogólny budżet, remonty ulic tu było rozdzielenie zadań finanso- totalitarnego. Park od 1950 r. nosił akty założycielskie szkół prowadzo- przy wjeździe z ul. Kalinowej w ul.
i chodników, naprawa oświetle- wanych przez Unię Europejską. imię polskiego działacza komuni- nych przez gminę. Zespół Szkół, Leśną, zrobienia przejścia dla pie-
nia, szkoły po reformie edukacji. Następną uchwałą podjętą przez stycznego i stalinowskiego agita- w którego skład wchodzą Szkoła szych na ul. Leśnej na wysokości
Nad tymi kwestiami pochylili się radę miasta było rozwiązanie Re- tora Janka Krasickiego. Rada pod- Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Pie-
radni Solca Kujawskiego. gionalnego Centrum Przedsiębior- jęła uchwałę, że park będzie nosił choty im. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Zbożowej, naprawy chodnika
czości. Centrum, do którego zadań odtąd nazwę „Park Miejski”. Prócz Gimnazjum Publiczne nr 1, zosta- wzdłuż ul. Leśnej, naprawy na-
Na początku rada zmierzyła się należało wspieranie rozwoju przed- tego podjęto uchwałę, że dotych- nie przekształcona w ośmioletnią wierzchni przy ul. Toruńskiej oraz
z budżetem gminy. Stwierdzono, że siębiorczości w gminie, istniało od czas bezimienny teren miejski po- szkołę podstawową. Z kolei Szkoła oświetlenia przy ul. Średniej. Poru-
dochody w roku 2017 wynosić będą 2006 r. Głównym powodem wyra- łożony w okolicy ulic 23 Stycznia Podstawowa nr 4 im. Bojowników szono również kwestię uprzątnięcia
82,68 mln zł przy wydatkach 76,89 żenia zgody na rozwiązanie Cen- i Dworcowej będzie nosił nazwę o Wolność i Demokrację również lasku przy ul. Robotniczej.
mln zł. A zatem zmiany wprowa- trum było zakończenie działalno- „Skwer im. dra Henryka Jordana”. przekształci się w ośmioletnią pod-
dzono zarówno po stronie wydat- ści Inkubatora Przedsiębiorczości, Poddany rewitalizacji teren będzie stawówkę. Co istotne, w związku Budowę dróg, remonty chod-
ków, jak i dochodów. Wielkość bu- którego budynek sprzedano. Spo- przede wszystkim służył najmłod- ze zwiększoną liczbą klas w latach ników i oświetleń uznano za spra-
dżetu zmniejszyła się o ok. 107 tys. wodowało to ograniczenie działal- szym mieszkańcom Solca jako plac 2017-23 Szkoła Podstawowa nr 4 wy priorytetowe. Pozyskiwanie
zł. Zasadniczy wpływ na zmniej- ności Centrum, a w rezultacie jego zabaw. będzie prowadzić działalność dy- zewnętrznych środków na te cele
szenie dochodów bieżących miało rozwiązanie. Kolejną kwestią, do której od- daktyczną również przy ul. 29 Li- rada uznała za konieczne, choć
postanowienie wojewody o zmniej- Kolejnym punktem obrad była niosła się rada, była reforma edu- stopada 7. jednocześnie przyznano, że pewne
szeniu dotacji na realizację zadań zmiana nazwy soleckiego parku. kacji i wynikający z niej projekt Na zakończenie sesji rada od-
własnych gminy w sferze wychowa- Związane jest to z wejściem w ży- dostosowania gminnej sieci szkół niosła się do następujących kwestii: inwestycje będą opóźniane, co jest
nia przedszkolnego. Również nie cie ustawy o zakazie propagowania podstawowych i gimnazjów do no- uprzątnięcia wysypiska śmieci przy spowodowane wzrostem wydatków
bez znaczenia dla ogólnego budże- komunizmu lub innego ustroju wego ustroju szkolnego. Podjęto ul. Młyńskiej, zainstalowania lustra na inne cele, np. na oświatę.
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
KULTURA 13

Krytyka filmowa mnie przeraża
- „Amok” jest grafomańską pornografią. Połączenie książki ze zbrodnią sprawiło, że Krystian Bala zyskał światową popularność.
A czy film będzie kolejnym spełnieniem jego gwiazdorskich marzeń? Nie wiem. Dlaczego jednak miałam nie stworzyć przez to
produkcji, która mnie tak bardzo podnieca? - pyta Kasia Adamik, reżyserka filmu „Amok”, w rozmowie z Michałem Ciechowskim
Skąd we mnie, po premierze filmu, stworzyć przez to filmu, który mnie Piekary jest jedynym takim obiek-
taki niepokój? tak bardzo podnieca? tem panoptikum w Polsce. Nie mo-
Jeżeli opuściłeś salę kinową z jaką- gliśmy więc tego nie wykorzystać.
kolwiek emocją, która towarzyszy- Tworząc film, musiała pani sięgnąć Sceny kręcone w Toruniu można
ła ci przez pewien czas, mogę uznać do książki. obejrzeć w ostatnich kadrach fil-
to za twórczy sukces. W bardzo „Amok” nie jest łatwą lekturą. mu.
mrocznej historii próbowaliśmy Niektórzy profesorowie filozofii
stworzyć świat klaustrofobiczny twierdzą jednak, że coś w niej jest
i duszny. Splot zdarzeń wywołuje - ciekawa analiza nihilistycznej Każdy film niesie ze sobą smaczki
w widzach pewien nacisk i właśnie twórczości. Według mnie jest to techniczne. Czym pochwalić się
dlatego nie jest to prosty odbiór. grafomańska pornografia. Książka może „Amok”?
Wymaga pewnego zaangażowania. była dla mnie jedynym oknem na W pierwszej, długo przygotowy-
Nie miał być to thriller, w którym Krystiana Balę. Jego postać zbudo- wanej scenie przez Wrocław Odrą
wszystko dzieje się po kolei. Ra- wałam właśnie na podstawie tego, płynie ciało. Kiedy już wszystko
zem z bohaterami zmagamy się co przeczytałam. mieliśmy technicznie dograne,
z mroczniejszą stroną własnego okazało się, że tego dnia są fregaty.
„ja”. Dwa lata temu zapowiedziała pani Musieliśmy więc zmienić godzinę
międzynarodową produkcję. Dla- zdjęć, przesuwając je z południa na
W wielu recenzjach pojawia się za- czego finalnie powstał film polski? godzinę piątą rano. Wszystko trze-
rzut stworzenia z filmu „artystycz- Składając film, trzeba mierzyć się ba było zorganizować tak, aby widz
nej przesady”. z jego finansowaniem. Był moment,
Jestem przerażona poziomem kry- w którym współpracą zaintereso- się nie zorientował.
tyki filmowej w Polsce. Spośród wani byli Szwedzi. Miała więc po-
dziesiątek recenzji trafiłam tylko wstać polsko-szwedzko-niemiecka W swojej pracy dotyka pani głów-
na dwie, odwołujące się do bezpo- koprodukcja, w której główną rolę nie społeczności męskich. Jaki więc
średnio do procesu tworzenia fil- zagrać miał bardzo znany szwedz- będzie kolejny film?
mu od wewnątrz. Reszta to dzien- cja musiała uzyskać od niego pra- Oparłam to na uczuciu obsesji ki aktor. W międzyczasie jednak Na warsztat wzięłam powieść Olgi
nikarskie „bla bla bla”, często osób wa autorskie do książki. Osobiście i zachowania inspektora, który za wyszedł „True Crimes” z Jimem Tokarczuk, w której bohaterem bę-
niemających pojęcia o tworzeniu Carreyem i Agatą Kuleszą w rolach dzie profesor psychiatrii. Przyjeż-
się z nim nie kontaktowałam, nie wszelką cenę próbuje udowodnić,
produkcji filmowej. Widz powi- głównych. Choć jest kompletnie dża do Warszawy na sympozjum.
nien się odseparować od prawdzi- wiem więc, co myśli o filmie. że w „Amoku” faktycznie opisana inny, inwestorzy jednak się wycofa-
została zbrodnia. Kiedy budzi się o poranku, okazu-
wej historii i pamiętać, że „Amok” li. Poniekąd się ucieszyłam, bo za- je się, że jest 13 grudnia 1981 roku.
to fabuła, nie dokument. Dlaczego akurat w tej historii zna- wsze denerwowały mnie produkcje
lazła pani inspirację? Krystian Bala marzył o popularno- Nikt po niego nie przyjeżdża, tele-
anglojęzyczne, w których widzimy
Historia ta wyróżnia się ze wszyst- ści. Film po latach ponownie mu te fon nie działa. Rozpoczyna się jego
Krystian Bala miał okazję zobaczyć fałsz - wpływa na to przede wszyst-
film? kich innych zabójstw. Inspirujące marzenia przywraca? kim różnorodny akcent aktorów. tygodniowa przygoda w okresie
Wątpię. Może obejrzy go za dwa- dla mnie jako twórcy są kontrower- Bala popularność osiągał już kilka Zrobiliśmy więc w stu procentach stanu wojennego. Scenariusz jest
naście lat, kiedy wyjdzie z więzie- sje wokół całej sprawy Bali. Wciąż razy. O sprawie pisano nie tylko produkcję polską. w fazie tworzenia. Ponownie więc
nia. Nie jestem z nim w kontakcie. są tacy, którzy wierzą w jego nie- w Polsce, ale i na świecie. Czy bę- wchodzę pomiędzy mężczyzn.
Wiem tylko, że czytał którąś z wer- winność. Zrobiłam film o mrocz- dzie spełnieniem jego marzeń? Nie Jest w niej także akcent toruński. W świat, który niesamowicie mnie
sji scenariusza, ponieważ produk- nym wejściu w świat jego książki. wiem. Dlaczego jednak miałam nie Areszt mieszczący się przy ulicy inspiruje.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
14 SPORT

Nie ma presji awansu Piłkarska
Rewelacyjny początek rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy Victorii Koronowo
Karol Żebrowski | fot. Maciej Mrozik
rekrutacja
Mecze kolejno z Victorią Niemcz,
Rawysem Raciąż i Krajną Sępólno
Krajeńskie kończyły się triumfem
koronowian. Dopiero w spotkaniu
z Dębem Potulice Victoria nie po-
trafiła przechylić szali zwycięstwa
na swoją stronę, a mecz skończył Szkoła Podstawowa im. Juliusza czyć rekrutację. Na początku maja
się bezbramkowym remisem. Verne’a w Białych Błotach planuje jeszcze na pewno będzie można
- Mieliśmy znaczną przewa- utworzenie klasy sportowej o pro- zostawiać wnioski w sekretariacie
gę – twierdzi Damian Małkowski. filu piłka nożna dla czwartoklasi- szkoły podstawowej.
– Niestety zabrakło nam skutecz- stów. Wszystko jednak zależy od Potencjalni uczniowie klasy
ności. Odczuwalna była absencja liczby chętnych. sportowej będą mieli w programie
trójki podstawowych zawodników, nauczania zwiększony zakres go-
którzy stanowią trzon naszego ze- Klasa miałaby funkcjonować dzin wychowania fizycznego w ty-
społu. już od przyszłego roku szkolnego. godniu. Ma być ich minimum 10.
Piłkarze nie mogli jednak dłu- Oznacza to, że w rekrutacji są brani - Zgodnie z obecną reformą
go rozpamiętywać tego spotkania, pod uwagę obecni trzecioklasiści. szkolnictwa uczniowie spędzą w tej
gdyż dokładnie tydzień później Jak się zresztą okazuje, to właśnie klasie pięć lat – mówi sekretarz. –
czekał na nich arcyważny wyjazd rodzice tych dzieci są głównymi Trwa jeszcze ustalanie, czy liczba
do Świekatowa, gdzie Victoria inicjatorami powstania klasy spor- tych godzin z roku na rok będzie
zmierzyła się z tamtejszą Falą – wi- towej. stała, czy może zostanie zwiększo-
Jeżeli piłkarze z Koronowa utrzymają swoją formę, rozgrywki
celiderem tabeli bydgoskiej A-kla- - Wójt wyraził aprobatę wobec na.
piątoligowe dla Victorii mogą stać się faktem.
sy. tego pomysłu – informuje sekretarz Warunkiem przyjęcia kandyda-
- Był to typowy mecz walki – gminy Białe Błota Agnieszka Pięt- ta do klasy sportowej będzie bardzo
Pod wodzą nowego trenera ze- za współpracę trenerowi Robertowi ka. – Na początku roku przeprowa- dobry stan zdrowia potwierdzony
uważa trener. – Czułem, że dru-
spół wygrał pięć spośród sześciu Świątkowskiemu, a w jego miejsce żyna, która jako pierwsza strzeli dzono badanie wstępne dotyczące orzeczeniem wydanym przez leka-
spotkań ligowych. Dzięki temu nominował dotychczasowego szko- bramkę, zwycięży - i tak się stało. zainteresowania dołączeniem do rza podstawowej opieki zdrowot-
Victoria przesunęła się na trzecie leniowca juniorów młodszych Vic- Na szczęście ta sztuka udała się klasy. Wyniki deklaracji wykazały, nej, pisemna zgoda rodziców oraz
miejsce w tabeli i ciągle ma realne torii – Damiana Małkowskiego. nam. że jest ono spore. uzyskanie pozytywnych wyników
szanse na zajęcie pozycji premio- - Jest to moja pierwsza praca Dzięki temu triumfowi Victo- Na stronie szkoły zostały za- w testach sprawnościowych.
wanej awansem. na szczeblu seniorskim – mówi ria traci tylko dwa punkty do Fali, mieszczone informacje o termi- - Nie potrafię sprecyzować, kie-
nowy trener. – Nie miałem jednak która ma jednak jeden mecz mniej, nach i kryteriach naboru do klasy dy te testy będą mieć miejsce – in-
Po zakończeniu rundy jesiennej obaw przed jej przyjęciem. Po roz- oraz sześć punktów do liderującego sportowej. Wstępnie zapisy miały formuje Agnieszka Piętka. – Jako
Victoria Koronowo plasowała się mowach z zarządem doszliśmy do Startu Pruszcz. Do końca rozgry- się zakończyć 17 kwietnia. Szkoła że klasa będzie ukierunkowana na
na siódmym miejscu w tabeli byd- wniosków, że w kontekście ewen- wek pozostało jeszcze siedem ko- jednak ciągle przyjmuje wnioski piłkę nożną, testy będą przebiegać
goskiej A-klasy. Pozycja dokładnie tualnej walki o awans straty mogą lejek. o przyjęcie. zgodnie z zaleceniami Polskiego
w połowie stawki na pewno nie okazać się nie do odrobienia, więc - Nie myślimy o awansie – twier- - Różne sytuacje mogły wpłynąć Związku Piłki Nożnej.
była ziszczeniem marzeń sympaty- za główny cel obraliśmy sobie zwy- dzi Damian Małkowski. – Pozosta- na to, że rodzice nie zdołali jeszcze Więcej informacji na temat re-
ków Victorii. Zespół miał przecież cięstwo w każdym kolejnym spo- jemy z celem, jakim jest zwycięstwo złożyć pisma – twierdzi Agnieszka krutacji można znaleźć na stronach
walczyć o awans. W związku ze tkaniu. w kolejnej grze i tylko to się dla nas Piętka. – Nie wyznaczyliśmy osta- internetowych gminy oraz szkoły
stosunkowo słabą postawą zarząd Zawodnicy z Koronowa szyb- liczy. Jaki rezultat to nam da, okaże tecznego terminu końca zapisów, podstawowej w Białych Błotach.
klubu zdecydował się podziękować ko zaczęli ten plan realizować. się dopiero w czerwcu. lecz chcemy jak najszybciej zakoń- (KŻ)

Nagrodzeni Nauka od najlepszych
Rada Gminy Dąbrowa Zawodniczka ULKS Zryw Dobrcz nam praktycznie w pas i byli chętni
Chełmińskiej wyróżniła Anna Tobolewska wzięła udział do pomocy.
w ponad dwutygodniowym obo- Wyjazd naszej kadry do Azji był
przedstawicieli klubu GKS zie łuczniczej reprezentacji Polski w dużym stopniu możliwy dzięki
w Korei Południowej. nowemu trenerowi reprezentacji.
„Boxeo” Sunghoi Choi, który będzie przy-
Państwo położone w Azji gotował naszych łuczników do
Sylwia Grygiel wraz z trenerem Wschodniej jest kolebką łucznic-
Rafałem Zbylutem otrzymali po- Igrzysk w Tokio, pochodzi właśnie
twa. Wystarczy przypomnieć, iż z Korei Południowej.
dziękowania za reprezentowanie reprezentanci tego kraju zdomino-
gminy w zawodach wojewódzkich wali ostatnie Igrzyska Olimpijskie, - Pierwsze wrażenie jest rewela-
i ogólnopolskich. zdobywając wszystkie złote medale cyjne – mówi Ania. – Ciągle nam
w konkurencjach indywidualnych powtarzał, że jesteśmy „rodziną”
O sukcesach Sylwii pisaliśmy na oraz drużynowych. Nic więc dziw- a dokładniej my jesteśmy jego
naszych łamach wielokrotnie. Przy- Sylwia Grygiel odbiera gratulacje od wójta Radosława Ciechackiego. nego, że Polski Związek Łuczniczy, dziećmi i chce dla nas najlepiej.
pomnijmy, że bokserka jest m.in. chcąc się uczyć od najlepszych, po- Było miło, ale nie oszczędzał nas.
brązową medalistką mistrzostw i osiągania coraz lepszych wyników. robimy, ma sens i pozwala osiągać Trenowaliśmy cztery razy dziennie.
stanowił wysłać naszych reprezen-
Polski w kategorii do 64 kg. Dobre Mamy wielu młodych zawodników, dobre rezultaty. tantów właśnie do Korei Południo- Ja osobiście dowiedziałam się wie-
wyniki nie byłyby jednak możliwe, którzy w przyszłości mają spore Reprezentanci GKS „Boxeo” po- wej. Wśród nich była także Ania. lu rzeczy, na które dotychczas nie
gdyby nie odpowiednie treningi szanse, by zaistnieć w ringu. zostają w ciągłym treningu przed - Jakoś w połowie lutego do- zwracałam uwagi, a jak się okazuje,
pod czujnym okiem trenera Rafała Jednym z nich może być Ma- następnymi zawodami. Na Sylwię stałam telefon z informacją o wy- mają bardzo duży wpływ na strze-
Zbyluta. Włodarze gminy również teusz Kuczyński. Bokser dopiero Grygiel już w maju prawdopodob- jeździe – mówi Anna Tobolewska.
niedawno zadebiutował, a już może lanie. Starałam się szybko korygo-
zdają sobie z tego sprawę, więc po- nie czeka kolejne wyróżnienie – - Do wyboru miałam dwa terminy, wać te błędy i mogę z dumą po-
stanowili nagrodzić wspomniany się pochwalić srebrnym medalem bokserka weźmie udział w zawodo- ale decyzję musiałam podjąć nie-
wojewódzkich Mistrzostw Okrę- wiedzieć, że udało mi się już oddać
duet. Sylwia gratulacje odebrała wej gali bokserskiej w Świeciu. mal natychmiast. Zdecydowałam kilka „olimpijskich” strzałów.
osobiście, zaś w imieniu Rafała gu. Z tych samych zawodów Sylwia - Ma się tam zmierzyć z miej- się na ten wcześniejszy.
przywiozła już swoje trzecie złoto. Długoterminowym celem dla
Zbyluta, który nie mógł być obecny scową zawodniczką – mówi Rafał Ania wraz z pozostałym repre-
na sesji rady gminy, podziękowanie - Z roku na rok poziom zmagań naszej kadry są kwalifikacje na
Zbylut. – Będzie to walka pokazo- zentantami wyleciała na drugi ko-
przyjęła żona Monika, która jest jest coraz lepszy – twierdzi trener. – niec świata 29 marca. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020,
My poprawiamy swoje umiejętno- wa. Jak widać, sukcesy Sylwii nie które odbędą się w Holandii. Ania
również prezesem GKS „Boxeo”. - Najtrudniejsze było kilka
- Byliśmy miło zaskoczeni tymi ści, ale potencjalni rywale również pozostają bez echa nie tylko w na- pierwszych dni – twierdzi łucz- również liczy, że będzie jej dane
wyróżnieniami – mówi Rafał Zby- nie próżnują. Chwała Sylwii, że po- szej gminie, ale również w całym niczka. – Zmiana strefy czasowej, wystartować w tych zawodach, jed-
lut. – Dzięki temu wiemy, że to, co trafiła po raz kolejny potwierdzić województwie. Myślę, że takie do- zdecydowanie inna kuchnia. Uda- nak aktualnie skupia się na innym
robimy, ma sens i przynosi promo- swoją dominację w województwie. świadczenie może jej tylko pomóc ło się jednak dość szybko do tego wyzwaniu – egzaminie dojrzałości,
cję nie tylko Sylwii, mnie czy klu- Mateuszowi również należą się w kolejnych krokach w jej bokser- przyzwyczaić. Ludzie w Korei ujęli który czeka na nią już na początku
bowi, ale również gminie. Motywu- ogromne brawa. Jeszcze raz po- skiej karierze. mnie przede wszystkim swoją ser- maja. Trzymamy kciuki!
je to też do kontynuowania działań wtórzę – fajnie widzieć, że to, co (KŻ) decznością, gdyż zawsze kłaniali się (KŻ)
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017
SPORT 15

#MistrzJestJeden
dziądz rozpoczął akcję wsparcia
żużlowca pod nazwą #MistrzJestJe-
den.
W jej ramach udało się zorga-
nizować specjalny bieg spod Sta-
Tomasz Gollob uległ poważnemu wypadkowi dionu Narodowego w Warszawie,
podczas treningu przed zawodami motocrossowymi w którym wzięli udział m.in. Ro-
bert Korzeniowski i prezes Polskie-
Karol Żebrowski
To miał być kolejny z tysięcy uszkodzenia rdzenia kręgowego, go Związku Motorowego Andrzej
przejazdów Tomka Golloba na choć nie został przerwany – powie- Witkowski. Utworzono także spe-
jednośladzie. Niestety, prawdo- dział TVP3 Bydgoszcz prof. Marek cjalne konto, na które można wpła-
podobnie będzie on ostatnim. Dla Harat, który wielokrotnie zajmował cać darowizny. Zostaną one prze-
żużlowego mistrza świata z 2010 się zdrowiem Golloba. – Trudno znaczone na rehabilitację mistrza
roku najbliższe dni okażą się de- powiedzieć, czy odzyska funkcje.
cydujące. Tomaszowi grozi głęboki niedo- świata. Jak podał portal sportowe-
wład, a może nawet porażenie ru- fakty.wp.pl, w ciągu zaledwie trzech
23 kwietnia w Chełmnie odby- chowe. Niczego nie przesądzajmy, dni udało się na nie zebrać ponad
wały się motocrossowe mistrzo- najbliższe dni i tygodnie zadecydu- 12 tys. zł.
stwa strefy północnej. Do zawodów ją. Może to jednak oznaczać koniec
przystąpiło ponad stu zawodników, sportowej kariery. Wtorek 25 kwietnia może oka-
a wśród nich jeden z najlepszych Cały świat żużlowy i nie tylko zać się momentem zwrotnym
żużlowców w historii Polski, obec- był w szoku. Bardzo szybko zaczęły w dalszym leczeniu Golloba. To-
nie zawodnik MRGARDEN GKM napływać słowa wsparcia dla byłe- mek został wybudzony ze śpiączki
Grudziądz Tomasz Gollob. Popu- go kapitana reprezentacji Polski.
larny „Chudy” miał w południe Słowa otuchy zostały wysłane m.in. farmakologicznej i został odłączo-
wystartować w jednym z wyścigów, przez Grega Hancocka, Marcina ny od respiratora. Spotkał się także
a później udać się na ligowe spotka- Gortata, Adama Małysza czy Seba- z rodziną, która praktycznie przez
nie swojej drużyny przeciwko Cash stiana Milę. Na wysokości zadania cały czas czuwa przy nim. Środa
Broker Stali Gorzów. Niestety na stanęli także kibice, którzy licznie dała kolejny promyk nadziei.
treningu, który zawsze odbywa się stawili się pod Szpitalem Wojsko-
przed tego typu zawodami, Tomek wym w Bydgoszczy, gdzie głośno - Tomek samodzielnie zjadł po-
uległ wypadkowi i został zabrany skandowali nazwisko mistrza świa- siłek – powiedział cytowany przez
najpierw przez karetkę, a później ta z 2010 roku. sportowefakty.wp.pl doktor Ceza-
przez helikopter do szpitala w Byd- Kolejne informacje o stanie ry Rybacki, a prywatnie przyjaciel
goszczy. zdrowia niestety nie napawały
- Nikt nie widział, jak to się optymizmem. Tomasz Gollob po- Golloba. – To była jakaś zupka,
stało – powiedział nam Włady- został na oddziale intensywnej niedużo zjadł, ale w tej sytuacji to
sław Knap, organizator zawodów terapii, a oddychał przy pomocy normalne. Po intubacji nie może za
w Chełmnie. – To teren płaski, bez respiratora. Jak podało TVN24, bardzo rozmawiać, ale z godziny na
żadnych skoków czy dziur. Przypa- Gollob został także wprowadzony godzinę jest coraz bardziej świado-
dek jeden na milion. w stan śpiączki farmakologicznej.
Pierwszym, który udzielił po- - Ona nie jest skutkiem, lecz my i czuje się coraz lepiej. Docho-
mocy Gollobowi, był zawodnik KM następstwem wypadku – wyjaśnił dzi do siebie.
Wisła Chełmno Wiesław Wiśniew- neurochirurg Artur Zaczyński. Na czwartkowy poranek 27
ski. – Uraz Golloba jest nieprzewidy- kwietnia stan Tomasza Golloba po-
Jak twierdzi cytowany przez walny, bo oprócz urazów rdzenia
„Przegląd Sportowy” Wiesław Wi- i urazu struktur kostnych kręgo- prawia się, jednak sytuacja jest bar-
śniewski, Tomek nie stracił przy- słupa, doszło do stłuczenia płuc, dzo zmienna. My jednak wierzymy,
tomności i rozmawiał z nim. klatki piersiowej i żeber. To wyma- że „Chudy”, podobnie jak zawsze
Ze szpitala w Bydgoszczy, gdzie ga szkieletowania klatki piersiowej, tach. a wręcz przeciwnie. W Bydgoszczy to robił na torze, nie podda się
Tomasz Gollob natychmiast został żeby utrzymać wentylację i natlenić Brak optymistycznych infor- i w Grudziądzu zostały odprawione
poddany operacji, zaczęły docierać krew. Niestety to wszystko obciąża i zaskoczy jeszcze niejednego z nas.
dramatyczne informacje. krążenie pacjenta, przez co jego macji nie zdemotywował kibiców msze święte za zdrowie „Chudego”, W końcu #MistrzJestJeden.
- Doszło do bardzo poważnego serce pracuje na większych obro- oraz przyjaciół Tomka Golloba, zaś klub MRGARDEN GKM Gru- fot. Crash override83/CC BY-SA 3.0

Rośnie medyczne miasteczko na Bielanach
Pacjent na pierwszym planie, mury do istniejącego budynku głównego,

oprac. 4105.eu
i nowoczesny sprzęt oraz zainwesto- który zostanie gruntowanie zmoder-
wane w nie miliony złotych to na- nizowany. Tu znajdą się m. in. oddział
rzędzia – tak o misji Wojewódzkie- ratunkowy z własnymi salami opera-
go Szpitala Zespolonego w Toruniu cyjnymi i nowoczesną diagnostyką,
mówi marszałek Piotr Całbecki. W 36 oddział kardiologii inwazyjnej, nowy
miesięcy za pół miliarda złotych po- główny blok operacyjny i cztery od-
wstanie przemyślany funkcjonalnie działy łóżkowe, na dachu umieszczo-
nowy kompleks lecznicy - właściwie ne zostanie lądowisko dla helikopte-
samowystarczalne medyczne mia- rów medycznych. Osobne pawilony
steczko - przyjazny dla pacjentów przeznaczono dla szpitala zakaźnego
i ich rodzin, jeden z najnowocześniej- i sześciu oddziałów psychiatrycznych.
szych tego typu zespołów w kraju. Na W czterokondygnacyjny budynku par-
zwiedzanie placu budowy zaprasza- kingowym będzie 300 miejsc dla samo-
my na niedzielę 30 kwietnia. chodów.
Nowoczesny blok operacyjny,
- Nowoczesne szpitale wygląda- z dziesięcioma salami zabiegowymi,
ją wszędzie mniej więcej tak samo: z których dwie zostaną wyposażone
funkcjonalność, sterylność, logiczne w aparaturę do zaawansowanej diagno-
ciągi komunikacyjne. Z reguły mniej styki śródoperacyjnej, połączy nowo-
myśli się o tym, jak się w tym wszyst- czesne rozwiązania na rzecz sterylności
kim będą czuli pacjenci. Ale nie w tym i dedykowane rozwiązania informa- wych powinno ostatecznie zlikwido- retek. Na dachu będzie miał system kingowy, co rozwiąże część problemów
przypadku. Od początku, jako jeden tyczne w służbie medycyny. wać problem z parkowaniem w rejonie paneli fotogalwanicznych – zielona związanych z funkcjonowaniem szpita-
z zasadniczych punktów odniesienia, Każdy z wygodnych dwuosobowych lecznicy. energia elektryczna posłuży do zasila- la podczas trwającej inwestycji. Obiekt
przyjęliśmy emocjonalne potrzeby pokojów chorych będzie miał własną Pierwszym oddanym do użytku nia zewnętrznego oświetlenia w całym powstanie w technologii prefabrykato-
człowieka chorego, który nagle znalazł łazienkę, na użytek pacjentów zostanie obiektem będzie budynek techniczno- kompleksie. Zakończenie prac budow- wej.
się w obcym, stresogennym środowi- uruchomiony bezpłatny bezprzewodo- -garażowy, który poza główny węzłem lanych w maju. W lipcu, po zainsta-
sku – podkreśla gospodarz wojewódz- wy dostęp do internetu. Z myślą o pa- cieplnym (z będącą awaryjnym źró- lowaniu wyposażenia technicznego,
twa. – Oczywiście najważniejsze jest cjentach zaplanowano też restaurację/ dłem ciepła dla kompleksu kotłownią umieszczone tu węzły cieplny i wodny Do zwiedzania placu budowy
to, że znacząco poprawimy dostępność stołówkę przełamującą stereotyp szpi- olejową) i stacją uzdatniania wody, oraz podczyszczalnia ścieków zostaną marszałek Piotr Całbecki zaprasza
zaawansowanej diagnostyki i leczenia. talnego żywienia, miejsca do spotkań pomieści także stację dezynfekcji włączone do szpitalnych sieci. w ostatnią niedzielę kwietnia (30.04,
Sercem szpitala będzie nowy budy- z bliskimi, elektroniczny obrót doku- szpitalnych ścieków, stację transfor- Jeszcze w tym roku w kompleksie początek godz. 12.00, zbiórka przy
nek w kształcie litery H, dobudowany mentów. Pół tysiąca miejsc parkingo- matorową i miejsca postojowe dla ka- na Bielanach stanie też budynek par- wejściu głównym).
Poza Bydgoszcz . 28 kwietnia 2017

Related Interests