You are on page 1of 171

SPIS TRECI

WSTP

TOMORROW NEVER KNOWS


PROLOGU( _ - 8
TUESDAY MORNING
CHAPTER 1 8
CHAPTER2 .9
CHAPTER J.. .." ...., .. , 9
CHAPTER4 13
CHAPTER S 14
CHAPTER6 1S
CHAPHR7 16
TUESDAY AFTERNOON
CHAPTER8 19
CHAPTER 9 21
CHAPTER 10 24
CHAPTER 11 25
WEDNESDAY MORNIN6
CHAPTER 12 28
CHAPTER 13 29
CHAPTER 14 29
CHAPTER IS 33
CHAPTER 16 .. 34
WEDNESDAY AFTERNOON
CHAPTER 17 36
CHAPTER 18 36
CHAPTER19.__ 39
CHAPTER20 40
CHAPTER21 42
CHAPTER22 . 46
CHAPTER23 47

3
THURSDAY MORNING
CHAPTER24 SO
CHAPTER ZS Sl
CHAPTER 26 S4
CHAPTER27 59
CHAPTER 28 61
CHAPTER29 62
CHAPTER 30 63
THURSDAY AFUANOON
CHAPTER31 66
CHAPTER 32 67
CHAPTER33 69
CHAPTER34 73
CHAPTER35 74
CHAPTER 36 76
CHAPHR37 80
CHAPTER 38 81
CHAPTER39 83
CHAPTER40 .. 87
CHAPTER41 89
CHAPTER42 90
CHAPTER4l 92
FRIDAY MORNING
CHAPTER44 9S
CHAPTER 45 96
CHAPTER46 ' 97
CHAPTER47 101
CHAPTER48 102
CHAPTER49 103
CHAPTERSO . 104
FRIDAYAFHR~OON

CHAPTER 51 107
CHAPTER 52 108
CHAPTER53 109

4 www .jezykoobce.pl
CHAPTERS4 . . " . 110
CHAPTERSS . . 113
CHAPTER 56 ... . 113
CHAPTERS7 . . 114
CHAPTERS3 117
CHAPTERS9 117
CHAPTER 60 .. 118
FRIDAV EVENIHG
CHAPTER61 '" 122
CHAPTER62 " 124
CHAPTER63 . . 125
CHAPTER 64 .. 127
SATORDAY MORNING
CHAPTER6S . 130
CHAPTER66 .. 131
CHAPTER67 . 132
CHAPTER68 m
CHAPTER69 136
CHAPTER 70 133
SATURDAY AFTERNOON
CHAPTER71 .. 141
THE FUNERAL WEEK
CHAPTER72 . 142
CHAPTER73 . .. 143
CHAPTER74 . 146
CHAPTER7S. 146
CHAPTER76- . 147

5
Seri ANGIELSKI Z KRYMINAEM kierujemy do uczniw szkl rednich, studentw i samoukw pragncych
w niekonwencjonalny sposb doskonali znajomo jzyka angielskiego. Jako rdo ciekawych tekstw i wicze
znakomie uzupeni nauk wszkole i na kursach, za dla nauczyeli chccych urozmaici zajcia wietnie sprawdzi si
jako dodatkowy atrakcyjny materia lekcyjny.

ANGIELSKI ZKRYMINAEM to jedyna seria podrcznikw, ktra sprawi, e nie bdziesz mg oderwa si od nauki
jzyka! czy przyjemno lektury zintensywn prac ztekstem, ktra rozwija umiejtno czytania ze zrozumieniem,
wzbogaca sownictwo, utrwala znane konstrukcje gramatyczne oraz pozwala opanowa nowe.

Jeli znuyy Ci standardowe podrczniki i wkuwanie list swek czy reguek gramatycznych, oto seria idealna dla
Gebie!

Powie TOMORROW NEVER KNOWS zostaa napisana z myl o czytelnikach znajcych jzyk angielski na
poziomie podstawowym. Dziki wcigajcej fabule bez trudu zrozumiesz liczne niuanse znaczeniowe, poznasz
powszechnie uywane kolokwializmy oraz opanujesz kolokacje i struktury gramatyczno-leksykalne charakterystyczne
dla naturalnego, wspczesnego jzyka.

Tumaczenia najtrudniejszych sw i zwrotw znajdziesz na !Thlrginesach, co umoliwi Ci sprawdzanie ich znaczenia bez
koniecznoci zagldania do sownika. Wtym miejscu podano wycznie znaczenie, w jakim dane frazy pojawiaj si
w tekcie; obszerniejsze wyjanienia przedstawiono za w sowniczku na kocu ksiki.

Gwnemu tekstowi towarzysz rnorodne wiczenia leksykaln0-9ramatyczne, m.in. aenie synonimw lub
antonimw, uzupenianie zda oraz zadania sprawdzajce rozumienie tekstu. Dziki lekturze poznasz nowe
sownictwo w kontekcie, a wic w sposb najbardziej sprzyjajcy zapamitywaniu. Podziai powieci na krtkie
rozdziay uatwi zrozumienie fabuy i opanowanie stworzonych w ten sposb niewielkich porcji materiau. Efektywn
nauk dodatkowo wspomoe aktywne operowanie w wiczeniach nowo wprowadzonym sownictwem i strukturami.

Ksik zamyka klucz odpowiedzi, w ktrym moesz sprawdzi rozwizania wicze, oraz sowniaek angielsko-polski
zawierajcy tumaaenia blisko 800 sw i wyrae.

Pena i aktualna oferta ksiek, kursw oraz programw multimedialnym Wydawnictwa Edgardznajduje si na naszej
stronie internetowej www.jezykiobce.pl.

Zapraszamy i yaymy zab)ao skuteanej nauki!


TOMORROW NEVER
KN OWS
kevin hadley
CHAPTFR 1

coast wybrzezP PROLOG UE


shadow c.cn
darkness 5 o' clock in the rooming, an hour before sunrise. All is quiet in
cie 'lno~ a seaside tow n on the South coast of England. 111e moon is bright,
look out wyg <l and the streets and gardens and houses are full of Shadows. In the
dai ;,1<(11 darkness of the park, someone is sleeping on a bench. In a house
downstairs na near the beach, a tired, old man is looking out of his bedroom
window. Downstairs, the old clock in the haU chimes. Across the
hall ~rnyrarz. Street, another man is sitting in his kitchen drinking tea, looking
pf'edp~I at a birthday card. On the other side of town, a teenager is opening
chime dzwonie the front door to his house, afraid it will make a noise. Out at sea,
front door there is a storm, and it is coming this way.
drrw, WP ewe

TUESDAV MORNING
pleasant
pzy;enoy

bench rawiw E.ASTBOURNE IN EARLY autumn is a pleas-


along wzdiJZ ant place when the sun shines and the air is warm. But
blow drnicha that Tuesday morning in September, it wasn't such a place. It was
cold and wet.
large duzy Mark 111ompson was tired. At 5:30, he was asleep on a bench,
sign tL szyld when a policeman woke him and told him to leave. As he walked
offer ufeowac along Benheim Terrace, the rain blew into his face, his feet were
offering - off> wet, and he was hungry. He knew the Street well. He looked at the
ILJ<l'Y buildings. Most of them were hotels with large windows. In the
inside - w \rodku, summer they were full, but now they all had signs offering rooms.
d<' ;rodka Thompson thought about the warm, comfortable beds inside, and
arnong - poird the hot breakfasts on the dining room tables.
wonder zastana Among the hotels, there were some houses. One had an open
Wid( door. It was, he remembered, the Coot's house. He stopped and
knock pu _( wondered what to do. After a minute, he walked slowy to the door
across the and knocked. 111ere was no answer. As he was looking inside, an
road po dr.iqrei old, grey-haired man was watching from a window across the road.
1trcr1t ulicy

www.,er11c:IObce pl
kt>vin had ev TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 2, ~

"EMERGENCY SERVICES. How can we help emergency


you, Mr... ?" servlces Siu/by
"Benham, Terry Benham. I need the police, please." :ew c e
"Okay, I'll connect you." connect 1~, iyc

Terry Benham waited for 10 seconds. robby


"Eastbourne police. How can we help you?" wirHr
"I think there's been a robbery over the road," said Terry Ben- over the road
ham. "There was a man there and he was behaving suspiciously. - P< z ' ~~
He lookcd like he was homeless. He was ooking around outside s1on1,
and then he went in." behave zoc _
"When was this?" "''fwc .
"A few minutes ago. And he's stili in there." suspldously
"Do you knOW who he is?" poo 0Jll1r1~
"No, I've never seen him before," replied Benham. look lik
"Okay, sir, we'II send a patrol car to the address. In the meantime, "', 4o.
please stay where you are. If the man leaves, you will have to tell the homelm
police. And they'll need a dcscription. And don't approach him." bet._:,.. 'Y
goin wd 1Jt

look around
!Ol!;iud< <;
a few- kill:.i

THE PARAMEOICS found Mark Thompson in the ply


kitchen, sitting on a chair, Jooking at a body. (.;dpowidda<.

'Tm Mike and this is Geoff," said the first paramedic. "Are you the in the meantime
man who called for an ambulance?" w nie ')"Lld~ie

"Yes," replied Thompson. description


"Has he moved since you made the call?" op
"No," said Thompson, "I think he's <lead." approach
"Okay," said Geoff. "You've bad a shock. Let's go and sit in the zb za, o,
ot her room. I'll check you and Mike will take care of things herc." paramedic
As they were going in to the living room, there was a si ren outside. rat:~wnik r ed
"What's that?" asked Thompson. make a call
"Sounds like the police," said Geoff. wyko-ac celi fon
"Are they coming herc?" Thompson asked nervously. take care of
"I expect so," said Geoff, "but it's standard, don't worry." zajMc.. NM_ ;i

Terry Benham watched as the two policemen entered the house. sound Lfl1n1ec:
CHAPTER 3 kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS
- - ---------------~--------

expect ocze. They went straight to the kitchen.


kiwa 'Tm PCI Nicholls and this is PC Heron. We've got a report of
ent "'" h <llll a robbery."
straight :ico~to "A robbery? That's strange," said Mike. "We got a call from that
strange dzowny man in there saying he needed an ambulance."
thn - w takim "I should go and speak to him then," said PC Heron, leaving the
kitchen.
"What happened?" asked PC Heron, after he had introduced him-
self to Thompson.
Thompson was explaining to PC Heron what he found, when the
paramedic carne from the kitchen.
"And?" asked PC Heron.
"He's <lead."
nightmare Thompson put his head in his hands. "lt's a nightmare," he said
quietly.
"Do you know who he is?" asked PC Heron.
"I think he's called Henry Coot."
"I see," said PC Heron, taking out his notebook.
"What happens now?" asked Thompson.
"We'll have to check some things," said PC Heron.
"Do you need me?" asked Thompson.
"Yes, you'll have to wait here. We'll need to talk to you about what
has happened."
PC Heron walked with the paramedics to the ambulance.
"Are you sure it was him? Did he call the ambulance?" asked PC
Heron.
"Yes," said Geoff. "Who called the police?"
"Someone called Benham. He lives over the road. Probably that
notlce <at. waa man," said PC Heron, noticing a grey-haired, old man standing
outside his front door in the rain, who was watching them.
"And he reported a robbery?"
"Yes."
"Well, it didn't look much like a robbery when we arrived," said
Geoff.

' PC - Pohce Constable, a uniformed policeman

www.jeeyloob( P_p l
EXERCISES CHAPTERS 1-3

1. Wybierz waciw odpowied.

1. Who walked into Coot's house first ?


A Blenheim Terrace
B An old, grey-haired man
C Mark Thompson
Terry Benham

2. Why did Terry Benham phone the police?


Because there was a robbery in a house over the road.
B Because there were homeless people near his house.
C. Because he recognised the man in the street.
li Because he thought the man over the road was suspicious.

3. The policeman told Terry Benham to.


follow the suspicious man.
watch the street from his window.
hide and wait for a patrol car.
phone again later.

4. Why was the paramedic surprised?


Because the police were looking for a robber.
~ Because, when they arrived, the pohce were already there.
r Because the body of the victim was sitting on a chair.
Because the victim was called Henry Coot.
CHAPTERS 1-3 EXERCISES

2. Utwrz pytania do zaznaczonych czci zda.

1. The paramedics found Mark Thompson in the kitchen.

2. The paramedics found Mark Thompson in the kitchen.

3. The paramedics found Mark Thompson in the kitchen.

4. I have never seen him before.

3. Z podanych sw utwrz inne, pasujce do polskich


tumacze i uzupenij nimi zdania .

1 The police have a . ........ . (opis) of the thief. DESCRIBE

2. Let's have a pienie today - the weather is very .

(przyjemna). PLEASE

3. Don't worry, the ....................... .. .. (ratownicy medyczni) are


here, they'll help. MEDICINE

4. The security at the airport stopped him because he was


behaving . . . .. (podejrzanie). SUSPECT

5. Jenny works at a hostel for . ................... . (bezdomnych)

people. HOME

,
(
6. Last month there was a ....
company. ROB
. ............... . (wamanie) at our
kevin haoley TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTFR 4

WHEN DETECTIVE lnspector Bell and Detective taketong


Sergeant Pearce arrived five minutes later. PC Heron zarro1 du.J
ca me outside to meet them. czasu. dug~
"lt didn't take you long to get here," he said. trw,
"We wece very close. at Mario's cafe. We were having a late break- walk past p ze
fast," said DI Bell. c> '' ...w~
"Shall we go insider' said PC Heron. neighbour
"Just a minute," said DI Bell. "What's waiting for us?" ,, iiad
PC Heron explained what was inside. be in one's mid
"So we have a dead body in the kitchen and the man who found it 40s byc po
is in the living room. Who is he?" rnerdz tce
"His na me is Mark Thompson. He said he was walking past and be in one's late
saw the open door. So he carne in to check if everything was okay." 40s b: przed
"Is he a neighbour?" asked DS Pearce. D<.dzc ,tl\
"I don't think so," said PC Heron. "The person who caled us said exactty
he ooked like a homeless person." d<:.:adn
"And does he?" asked DS Pearce. cakiem
"You'll see in a minute." byhimself ..,,
"How old is he?" asked DI Bell. messy - ri ,
"In his mid-40s or late 40s. It's hard to say exactly." r?d~
Thompson was sitting by himself in the living room when the appurance
detectives carne in. The first thing they both noticed was his wet wygl<'
clothes and messy appearance. colleague
'Tm DI John Bell. and this is my colleague DS Helen Pearce. We w r ~wii<
would like to find out what happened." find out b,_,,~
"Weil, I was walking aiong outside ..." said Thompson nervously dy 1,,, ~
and began to tell his version of events. event zda
When he finished, DI Bell left the room. The two policemen were er>

in the kitchen.
"What do you think?" DI Bell said uiety. in its place ,
"We've looked around and it doesn't look like a robbery," said PC ,,,oirr .,,;, ,u
Heron. "Everything is in its place." collect )luat
"Listen, we'll take him to the station. Can you two stay here until lorensie doi
the SOC02 arrives?" IT' ,j, iiv
"Of course," said PC Heron. <d:)we;

'SOCO Scenes of Crime Officer, an officer who collects forensic information


CHAPJER 4, 5 k>vi1 1:1, LI \?y TO!AORROW NEVER KNOWS

go back w .JcK Dl Bell went back in to the living room. "Co uId you come with us
to the police station, Mr Thompson?" he asked.
suddenly negie "Why?" asked Thompson; suddenly he looked worried.
worred zn ir "It's just standard procedure. We have to do our paperwork," said
'"'ony DS Pearce in amore friendly tone than her colleague.
procedure "Do I have a choice?" asked 1hompson.
::cc<'<iJra "You don't," said DI Bell.
paperwork
"Jbo:a Dp1e1kowa

as-. ~dy P.$ T" EV WERE leaving, the SOCO carne in with
equlpment his bag of equipment.
"Hello, Peter," said DT Bell to the forensic man.
~arzd11i1 "lt's good to see you, John."
"Can you take Mr Thompson to the car?" said DI Bell to DS Pearce.
1'11 be with you ''J'll be with you in a minute."
In .vra_,1m de "What's happened?" asked Peter Webb as they walked to the
::1eO:eL.tJ kitchen.
In his 70s ro "Dead body. Man in his 70s. The owner of the house is Henry
, ccle11dzle,10:ce Coot. lt looks like it's him. Thai man with DS Pearce found him."
owner ,.;1asr Ciel "W hat did he say?"
"He's told us his version of events. The door was open. He carne in
and found the body."
lookaround "Have you looked around?" asked Peter Webb.
"We had a quick look, yes."
"And anything suspicious?"
"Jt's hard to say. They will tell you more," said DI Bell as they en-
tered the kitchen, where the two PCs were waiting.
~..'='.'!!~!._l'<Jd 1ey TOMORROW HEVER KNOW~S_ _ CHAPTER 6

BE:LL was leaving the house, the man across


;-. 1)1
the road was stili watching. He walked over to him. walk over to -
"Mr Benham?" pod:.h0<1Z<.. do
"That's right. Come in for a moment. I'd like to speak to you," he that's right .
said, looking at Mark Thompson. He was watching them from the 2q.,d, '

back of the car.


DJ Bell followed Benham inside. He moved slowly and seemed iii. follow 1~' "'

"lt was me. I called the police," said Benham as they went into his
house.
"I know," said Tnspector Bell. "You reported a robbery..."
"That's right. I was waiting for you to visit me. To tell you what
happened."
"And?"
Benham explained.
"The owner of the house is <lead," said DI Bell.
"Dead ..."said Benham, looking shocked at the news. "I have to sit
down, Jnspector." sit down siada:'.
"Did you know the man?" asked lnspector Bell.
"Yes. Henry. We weren't best friends, but I've known him since I
was a boy. I can't believe he's dead. What do you think happened?"
"We don't know yet. ]bat's what we hope to find out."
"Do you think that man in the car..." Benham said and didn't
finish his question.
"As Tsaid, we don't know yet. Our forensic man is in the kitchen
now. He's doing his work. W hen he finishes, we should know more."
CHAPTER 7 k"V'!~" l<11ey TOMORROW HEVER KNOWS
-------

THOMPS(N dAD BEEN toEastbourneCentral


memory wspo police station before, and he didn't have good memories
of the place. DS Pearce took him to an interview room on the first
Interview room floor and brought him a cup of tea.
ptKOJ Jrlt')'Jrlia "You look like you need that," she said, sitting down beside him.
beslde , '.10k 'TH try and be as quick as possible," she said, Then she asked him
wrltedown some questions and wrote down his answers.
After five minutes, Thompson asked nervously, "Am I under ar-
under arrest rest?"
d ft?S?'tuv'.'W "No. We just need to get the version of events correct. We need
get sth correct to understand what exactly happened. It's important at this stage."
0~b1ii::- <A "Is this norma!? To come here?" Thompson asked.
"It's easier this way," said DS Pearce.
at thls stage na When she'd finished writing, she gave the piece of paper to
ty ':1 J~lt Thompson.
this way - tdy, w "Is that correct?" she asked, when he finished reading.
t<>r sposi.; "Yes."
piece i-a>'JeK "Okay, that's it then. You're free to go now."
that's lt then io Thompson looked surprised. "Already?"
"Yes. But you can finish your tea first. We will contact you, so I
be free to r c need your address."
at the moment "That's difficult. l'm homeless at the moment."
W 't:j . W! DS Pearce wasn't surprised. "I see. And do you have a telephone
number we can contact you on?"
"No."
report zgdsla "Then you will have to report to the police station tomorrow.
si Let's say at 11 o'clock."
let's say v>
</VI JZmy

www~ezytuobce .{)
EXERCISES CHAPURS 4 -7

1. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe (T - true), a ktre


faszywe (F - fa se).
-- --------- ~- -

1. Geoff and PC Heron are paramedics. T/F


2. Mark Thompson called the ambulance. T/F
3. Terry Benham lives across the road from the victim's
house. T/F
4. The victim is called Henry Coot and is in his late 40s. T/F
s. DS Pearce is friendly towards Mark Thompson. T/F
6. Dl Bell meets the forensic man before he speaks to Terry
Benham. T/F
7. Terry Benham tells Dl Bell Henry Coot is dead. T/F
8. Terry Benham is upset about his neighbour's death. T/F

--- -
2. Wybierz odpowiednie przyimki.

1. I can't speak to you at I in the moment, l'm very busy.


2. The two girls sat down I of on the grass and started whispering.
3. Mary introduced her new boyfriend with I to her parents.
4. The police never found out I down who the murderer was.
S. Sue went to the market to look at I around for Christmas
presents.

6. Granddad took the vegetables out I off of the basket and


washed them.

7. My parents like to walk through I along the beach.


CHAPTERS 4-7 EXERCISES
- - - - - - - - - - --

3. Pocz wyraenia z ich polskimi odpowiednikami.

1. to be free to do sth a. rozglda si

2. to take long b. zgadza si

3. that's it c. to by byo na tyle; to wszystko

4. that's right d. mc co zrobi;

nie krpowa si co zrobi

s. as if e. za chwilk

6. to expect so f. dugo trwa

7. to look around g. spodziewa si tego

8. in a minute h. jakby

4. Uzupenij zdania wyraeniami z ramki.

hadashock
got this correct
~-------------~
at this stage
under arrest
is free to
took care o.!_ _ _
J
1. Are you sure you .. ..... ..... ?
2. Drop the gun! You're ... . . . .... ... . !
3. When Jim's parents were at work, he . .. .. . . .. his little

brother.

4. ... the doctors are sure the medicine is working

and she will get better.

5. Don't disturb her now. She has ... .. and needs to


rest.

6. No one is stopping Tim, he ... ... do what he wants.

www.jozykiobc.pl
kevin hadley TOMORROW NEVIR_K_N_
OW_S_ _ __ _ _ __
---CHAPTER 8

TUESDAY AFTERNOON
fingerprints
)(j, ,;k1 '.le i< N

were sitlmg 1n Dl Bell's take away


office, discussing what to do next. zabero
"Have you spoken to Peter Webb yet?" asked DS Pearce. post mortem
"Yes, a few minutes ago. He's finished his work. He's taken pho ., 1azwlof
tographs and fingerprints. And they've taken the body away. The believable
post mortem will be later today or early tornorrow. We'll know , wu ipod :bny,
more after that." vv1ar1gr)Cf1v
"So what do you think? What do your instincts tell you?" what about...?
"Nothing yet. We have a dead body. And Thompson's version of
events seems believable," said Dl Bell. suspicion
"But what about Terry Benham? He seemed to have some suspi P< r1~ zer
cions." come out
"I don't know... He saw Thompson going into Coot's house. When i/'w .'L ) iZI

he didn't come out, Benham called the police. It doesn't mean honestly
much. What <lid you think about Mr Thompson?" S/r eoe
"Honestly? I just felt sorry for him." feel sorry for
"Why?" sb wspou

"He seemed scared. It's been a hard morning for him. And it's kOr"ldS

a shame when you see people like that - living on the streets." scared
"There are places he could look for help - it's his choice."
"It's not always that simple, is it? There's something in his past, shame - ~koc;.;

I'm sure.." have a police


"You know he has a police record," said DI Bell. "I checked while record by
you were talking to hirn." 'NdrY""l

"That explains why he was nervous. He didn't want to be here. theft ~r; JZI!'
And he was worried that we could arrest him. What did he do?" connected with
"Theft. Taking people's bags and wallets. lt was all connected N 4Ldny Z
with drugs." treatment
"And has he been to prison?" asked DS Pearce.
"No. He went for drug treatment. Twice. Once fifteen years ago. obviously
and the second time five years ago. They obviously had some hope o .J:fW
ew1dentr

EDGRD
CHAPTER a i<ev i "adlty TOMORROW NE!fR KNOWS

that they could help him."


"W hat now?" asked DS Pearce.
result - wy~k "We'll wait for the results of the post mortem. In the meantime,
burglary wra we have to check these burglaries on the Meadows Estate. There
was another one early this morning. fil continue with that. Can
have a look nto you have a look into Mr Coot's background? Find out if he has any
Zd)'A: zb~d~" family and try and contact them."
background "Of course."
"And try to find some information about Thompson."
pochodzc"e

www.1ezyttiobrP.pl
_ _ _CHAPTER 9

''AN; NEWS ABOU i Coot's family?" DI Bell


asked, as he carne into DS Pearce's office an hour later.
"Yes and no. I've spoken to the neighbours next door. They're next docM'
quite new here, but they confirmed that Coot's wife died last year 5qlli!ilf,- ). 'lz-K
or the year before." quis. Cdl<,~ni

"And are there any children?" confl""


"They didn't know. They said he didn't have many visitors." per..,,ert!z.i.
"Have you spoken to Terry Benham? He must know." havea look
"I've called him five times. He never answers the phone," said DS through
Pearce. "But I've bad a look through the officia} records. He has
a daughter, Susan, from his first marriage. The woman who died of Dffdal r.cords

cancer last year was his second wife. His first wife died of cancer as . ' 'C'jl?Stry
well. Life hasn't been kind to him." cancer rak
"Have you spoken to his daughter?" asked Dl Bell.
"Not yet. It seems she's in Scotland. I'm trying to get her phone
number."
"Okay. Weil, we're making some progress. And what about
Thompson?"
"43 years old. No fixed address. The last address he had was over fixed 11<ily
six years ago. And that was only for three months." ,...ezrrnennv

"Is he local?" asked Dl Bell. la<al m1e1~


"Yes. From Eastbourne. You already know about his criminal >.Wty, tute,siy
record." both oba, ob.>J.
"Any family?" iboc >-oe
"Parents both <lead. No brothers and sisters. He was registered register.cl wlti
with a doctor in the medical centre on London Road." ure~strowany

"\\l'as?"
"They removed him from the list because they hadn't seen him lnldlcI cntre
for years." przychoicnia
"Anything else?"
"That's basically it. Never married. No children." V!J.w...

"Almost invisible then." basically w

invl1lble
CHAPTERS 8-9 EXERCISES

1. Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania.

1. How does DS Pearce feel about Mark Thompson?

2. Why was Mark Thompson nervous when he spoke to the


police?

3. Why did Mark Thompson steal?

4. Who is Susan?

S. Where is Mark Thompson from?

6. Why doesn't Susan live with her mother?

2. Wybierz odpowiednie sowo.


------

1. Mary Lennox is an orphan - her parents both I quite died of


cholera.
2. His explanation was completely invisible I believable.
3. Does she have a local I fixed address?
4. John spoke very basicaily I honestly about his drug problem.

www .;ezytoobce..pl
EXERCISES -- ___.,_
CHAPTERS 8-9

- - - - - - - - - - ------
3. U sowa z rozsypanych liter i pocz je
z odpowiednimi definicjami.

1. vsiinileb .. .................... ........ a. it's a . - you say that when


you're sad or disappointed
2. xefid ....... . ... ........ ...... . . b. stable, not changing
3. labugrry ......... . c. sincerely, openly
4. sahem ..... d. joined together, related
s. vabilbleee .. e. impossible to see
6. thoesnyl ...... f. born here; from here;
related to an area
7. doccteenn .................................. g. sth you think is possible
8. colla ................................. h. the act of breaking into
a building to steal sth
In the dlraction WHEN THOMPSON Ieft the police station, he
walked in the direction of Henry Coot's house. Near
saafront it, he entered a seafront cafe.
nadb:-ny "Are you looking for some work today?" asked Mario, the owner.
shake on' head "No..."
"You look tired."
on the house - na "I feel tired," said Thompson, explaining what had happened.
ko1zt firmy "Didn't the police believe you?" Mario asked.
serve obslu "It doesn't look like it," said Thompson shaking his head. "Tell me,
giwa Mario... do you believe me?"
pollte - uprze;rny "I know you, Mark. That's why I believe you. Listen, sit there and
go by- "1i.a< I'll bring you a plate of egg and chips and a mug of tea. And it's on
become friends the house today," he said.
zaprzyjan1ac ;i Mario brought the food and then went to serve the other custom-
dress ubiera( , ers.
dye farbCWd He had known Thompson for years. As a boy, he carne in with
bec:ome stawac his mother after school and always ate chips and drank a glass of
si milk. He was a norma!, poite child until his teenage years. Then, at
lose lnterest tr.i the age of 13, he stopped coming to the cafe. Mario used to see him
outside and, as the months went by, watched the change in Thomp-
flourish son. He had become friends with an older boy, and Mario often
rozkwi\d( saw them sitting on the seafront benches smoking. Mark's style
eau se also changed. He started to dress in black, dyed his hair black, and
powodow;oc became a punk. At the same time the two boys started drinking.
less and less Sometimes Thompson's mother carne in by herself, and Mario
often oaz always asked about her son. His mother told him that Mark had
'zadziej lost interest in school, although at English and Art he was very
eventually talented. After finishing school he went to an art college. His tal-
ent fourished there. But then he started with drugs. They caused
completely problems between him and his parents, and he left home.
<.alkie'l Thompson's mother carne less and less often to the cafe. Eventu-
a couple of kilka ally she stopped completely. Mario heard nothing for a couple of
no longer c n.e years then, although he sometimes saw Thompson outside.
although Then, one day, Thompson carne in and asked if he could wash
dishes to earn some money. He no longer dressed in black and, al-
unhealthy though he looked unheathy, he was happier. Mario gave him some
-07drov.y

www j~:...'k obc.C'.p;


vcv1n haclicv TOMORROW NEYER KNOWS CHAPTER 1O, 11

work and, as the weeks went by, he found out more of Thompson's
story.
He had been taking more and more drugs, and eventually had
left college. But, at the darkest moment, he had met a girl. She had dark J-. :nul\',
saved him. But then she had suddenly left.
Thompson had started to live on the streets to escape his old life. escape - Uciekd

His parents had asked him to return home. That had been 15 years
ago. His relationship with them had improved, but he had never relationship
returned home. Now Thompson stayed where he coud. He worked lWtLek, rela1
for Mario sometimes, and often ate in the cafe. When Mario asked stay Zdtrzymy-
him about his plans, the answer was always the same, 'Tm just wa si (u ~ogo~.

waiting at the moment ... something will happen." w hocelc


As Mario stood behind the counter watching Thompson eat, he counter - liJda
remembered those words. Maybe this is the moment... maybe
something has happened," he thought to himself.
wlthout - uu
pozbawiuny
zeqos1
ceebratlon

THE DAY HENRY COOT died was his birth- urcxty~to,

day. He planned a day without celebration, alone, single - pOJedyn


with a single birthday card from his daughter, Susan. He was LL')',jedyny
a quiet man - a widower who lived on his own and had a routine. quiet - spoko;ny
Each morning he went to buy a newspaper. Twice a week he went to wid ower
the supermarket to do his shopping. Each Sunday morning and WdOWeL

evening, he walked twenty minutes to the loca! Baptist church. In onhlsown


his younger years, he had sung in the choir, but with age his voice
had grown weak. Baptlst tap
The detectives knew that sometimes people like Henry Coot were ,ystycz11y (r.urt
killed. They were easy targets because they were old and weak and c'112 'Jar'lstv,a)
alone. And they were good targets because they usually had some cholr c1or
money or valuables in their houses. voice -g'C'
growweak
sabn

target - .:d
valuables
ceMP przedmioty
CHAPTERS 10-11 EXERCISES

1. Wybierz waciw odpowied.


-- --- - - - - - - - -
1. When Mario says the food "is on the house", what does he mean?
A. That Mark should pay before he eats.

B. That Mark will pay for it with the work he does at the cafe.

C. That Mark doesn't have to pay for it.


D. That Mark can pay when he has some money.

2. When did Mark start smoking?


A. Before he was 13 years old.

B. Before he became a punk.

C. After he went to college.


D. When he started taking drugs.

3. Mark started living on the streets because.


A. he wanted to be close to his girlfriend.

B. he didn't like the rules at his parents' house.

C he wanted to save some money.

D. he wanted to escape drugs.

4. Henry Coot...
A. sang in a church choir till the end of his life.
B. was a mem ber of the Baptist church.

C. bought a newspaper twice a week.

D. went to church for 20 minutes every Sunday.

www.jezyklobce.pl
EXERCISES CHAPTERS 10-11

2. Uzupenij zdania czasownikami z ramki w odpowied-


niej formie.

1. Mum
dye go
find
become
scar"
loose
spelt
blow

. to Ted last night. He is coming to visit us


J
at the weekend.

2. Kate . her hair blue. Her dad is very angry!

3. The wind so hard it damaged our root.

4. Hannah ..... her house keys yesterday.

5. Tim Is so rude! He . . ....... . ...... past Mrs Brown and didn't

even say hello.

6. When she finished university, she .. .. an actress.

7. The story really the children - they couldn't

go to sleep.

8. Last week Henry 50 pounds in the street, isn't

he lucky?

3. Odszukaj sowa z tekstu.


CHAPTER 12

WEDNESDAY MORNING

recerve otrzy JUST AFTER 9:30 A.M., DI Bell received


myvv~. cl".::taw:it a call from Dr Hiler. He had just finished the post
mortem, and wanted detectives to come to the hospital to explain
a few things.
showlnto - "lsn't DS Pearce with you?" asked Dr Hiller as he showed Dl Bell
wprowiK!za Jo in to his office,
"She has to see Thompson at Il," explained the detective.
"Who's Thompson?" the doctor asked.
might "">te, "He's the man who found the body. And he might be a suspect .. .
mo71iwcz if we think there has been a cri me."
suspect ')O(jrJ "I see," said Dr Hiller. "I think you'll find the results interesting
flany (ri~cz' then."
flnd . r;i{ "Why? Is there something we should be worried about?"
"Possiby," said Dr Hiller.
possibly The detective sat down and Dr Hiller picked up his notes. "Henry
mo71w Coot had an injury on his forehead. He fell forwards and hit it. lt's
pick up most ikely the impact that killed him."
prnJnmi "Do you think it was an accident?"
injury - rand "It's hard to say. All I can say is that he fell forwards. Maybe he fell.
forehead czOo Maybe someone pushed him. The result is the same."
forwards do "For him it is ..." said Dl Bell.
pr70du, w przd "Anyway," said Dr Hiller continuing," I invited you here because
likely prawno there was something else. He had a bruise on the left side of his
poobni~ head, just above the ear. Quite a long one."
impact ud,~ "Prom the fall?"
17en1e "Not from the fali that killed him," replied Dr Hiller."He hit some-
bruise si~iak thing.,. or something hit him. From the colour of the bruise, it was
on the side from the day before his death. Would you like to come with me and
- 7 boku l can show you?"
fall upadek
kevin h..idley TOMORRO~_!!EVER_
ICN
_O_W_S_ _ _ _ _ _ _ __ CHAPTER n, 14

AT 10:30, MARK THOMPSON walked


into the public toilets next to the beach. The atten- attendant pra
dant greeted him in a friendly way. cownrk uAug
"Can I get my bag, Jim?" Thompson asked him. greet w1t
"Of course," he said. He ooked after Thompson's bag for him. look afler
Now he took it out of a metal cupboard and gave it to him. optekc;wd s:

Thompson walked over to a metal sink, put the plug in, and filled pug :orek
it with cold water, he washed and shaved. After cornbing his hair, put in wkacac

he gave the attendant the bag. "Thanks, Jim. How do I look?" fil napenia<

"Good. Are you going somewhere special?"


"The police station."

JUST BEFORE 11 O' CLOCK, Thompson


walked into the police station, where the desk ser-
geant recognised him from the day before.
"Are you looking for DS Pearce?"
"Yes," answered Thompson nervously.
"Don't worry, she doesn't bite," said the sergeant with a smile.
Two minutes ater, DS Pearce carne down the stairs and greeted
him in a friendly way. She saw that he had washed and shaved, and closer bi ei
now looked closer to his real age. l'd love ~drdzo

"Do you want a hot drink?' DS Pearce asked, as she led him into ch:n1e

the interview room. defend - bronic


"l'd love one, yes," said Thompson. be about
"Where did you sleep last night, Mark?" to '1'll"C a raz
"In the park. Then the police carne at 5 again and told me to move." Cv> zrot

"They're just doing their job... unfortunately." re-enter wei~

"I know, you don't have to defend them." porownit-


DS Pearce went to make him some tea. As she was about to re- appear DCJd
-enter the room, DI Bell appeared. w-ac'
"How did it go?" she asked him. aquickword
"Let's say it was quite interesting. I have some questions for Mr ''' wko. krtka
Thompson. But I'd like a quick word with you first. Is he in there?" rozrnowa

O~~RQ
CHAPTER 14 ~~~~~~~~
Kcvm hadiey TOMORROW NEVER KNOWS

"Yes. I'l take him this tea and come back," DS Pearce said.
"What did Hiller say?" she asked in a quiet voice when she re
turned
unclear n1~1a , ~' "That there were things about the death that were undear."
not hard enough "Unclear?" asked DS Pearce.
rie\vYSla11.LdN,-O "That was the word he used," said DI Bell. "Coot had an injury on
ffi< Kl his forehead where he had fallen. That probably caused his death.
any ldea~.1 ia , ,1 But Hiller showed me a second injury... a bruise on the side of
Coot's head... caused by something. It didn't look like it was from
object ;::' zed a fa!, and people don't usualy hit themselves. So someone hit him
'Tli ' with something. Although not hard enough to kill him."
"Any idea what the object was?"
blunt t~y "A bunt object of some kind. The kind of thing you find in the
house somewhere. We'l send Webb to investigate further and take
some more fingerprints. Now, let's go and talk to Mr Thompson."
"But wait a minute. The bruise was from the day before. Is that
right?"
"Yes."
have nothing "So it has nothing to do with Thompson then ..."
to do with ~ie "That's what we're going to find out," said DI Bell opening the
door.
flb)OZ

www.jezyiuob.pl
EXERCISES CHAPTERS 12-14

1. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe (T - true), a ktre


faszywe (F - false).

1. Dr Hiller thinks Henry Coot died because of a fall. TI F


2. When he fell, Henry hurt the back of his head. T/ F
3. Dr Hiller discovered a round bruise above Henry's ear. T/ F
4. Henry got the bruise before he fell and died. T/ F
s. Mark Thompson sometimes works at the public toilets. T/ F
6. Thompson keeps his bag at the public toilets. T/ F
7. DS Pearce finds out about the bruise when she goes to
make Thompson a cup of tea. T/ F
8. DS Pearce suspects the bruise has something to do with

Thompson. T/F

- - ----
2. Wybierz odpowiednie przyimki.

1. Lucy come out I off the bathroom right now! I need to shave!

2. I have nothing to do about I with this party, mum. lt was Lisa's

idea.

3. Mary showed the guests through I into the living room and

served tea.

4. Your scarf is on the floor, pick it out I up.


s. l'm looking for I around Dr Peterson, is he here?

6. l'm coming down I up in a minute. Wait downstairs, please.


7. lt's my ball! Give it out I back!
CHAPTERS 12-14 EXERCISES

3. Pocz czasowniki z ich antonimami (wyrazami


o przeciwstawnym znaczeniu).

1. to fill a. toleave

2. to enter b. to disappear

3. to pick up ( to empty

4. to defend d to come out

s. to appear e to give

6. to return f. to attack
7. to greet r to drop
8. to receive h. to say good-bye

4. Zadaj pytania do zaznacznych fragmentw.

1. Somebody hit Henry Coot with a blunt object.

2. J1m looked after Thompson's bag.

3. Henry Coot had an inju1y on his forehead.

4. The impact of the tall killed Henry.

S. The bruise was quite long.

www .. ezyldobce pl
k 'V r h, i' y TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER ,._

THOMPrON WATCHE the detectives


closely as they cntered and sat down. The previous dosely
day only DS Pearce had asked him questions, and she had sat ncxt .w stir --

to him. Now there was Dl Bell as well, and thcy wcre sitting oppo previous
site him. The message was elear. Jl'. rz lr
They bega n by asking Thompson to repeat his vers1on of what had swell , rv.
happened in Coot's house. The story he tod was the same as the day
before. DI Bell then explained to him the results of the post mor
tem. There was no reaction from Thompson, and thcy sat in silence.
"Do you think I did it?" Thompson eventually askcd.
"Did what?" asked Dl Bell.
"Kiled him."
"I didn't say he was killed," said DI Bell.
"Maybe you didn't use those words ..." said Thompson.
"That's not what we're saying at the moment," said DS Pearce, in thet's not what
a softer tone than DI Bell's. "We need to make somc more enquir we're seylng
ies. But is there anything more you can tell us?"
"No. Except that I didn't do it." Thompson ooked at the detec chodzi

tives for a moment. "I don't like what's happening here. Can I go soft ~odry

now?" (r>~ r

"Not yet," said DI Bell. "Were you there on Monday?" ucept that
"No. I'vc been inside that house once. When I found him. That's p,za ty:"'l, u
all."
"And you definitey didn't know Mr Coot?" asked DS Pearce. deflnitl!ly nd
HNo.,, t"

They asked Thompson a few more questions, but he said very


little. littl Matu
"Okay," said DS Pearce finaly, "that's enough for today."
"Can I go now?" asked Thompson.
"Yes. But do you have somewhere to stay tonight? A homeess homeless hostel
hostel possibly?"
"No. I avoid them. I can't stay in them."
"Why not?" asked DI Bell.
"There are peope I know there. And I don't want to see them."
"Why?"
"They'll offer me drugs. You know my history, l'm sure ..

EDGARD,.
lt l .~,
CHAPTER lS, 16 kcvm hao ley TOMORROW MEYER KNOWS

"I see," said DS Pearce. "WeU, can you report to us again here
tomorrow? At 11, like today?"
"Yes. But I'll have the same things to tell you. I haven't done any-
thing."

ENT TC 01 Bell's
office when Thompson left.
co-operative "He wasn't very co-operative," said DI Bell.
"I don't know.. . He told us what happened. If it's true, what more
there' s sth ab out can he say?"
hlm 's1w"1m "If it's true... There's something about him that makes me suspi-
cious ..."
be hard on "What? His appearance? His dothes?" said DS Pearce. "I noticed
sb byt dla kogos you were quite hard on him."
irowym I ost1ym "Sometimes it works," said DI Bell.
1t works 10 "Not this time. I fee! sorry for him, I have to say. Imagine how his
life is. And now this ..."
gat in touch with The detectives sat down.
<for.tak:oNa "Did you get in touch with Coot's daughter?" DI Bell asked,
su: 7 changing the subject.
"Yes. She knew about her father's death already."
"How?"
"She didn't say. Anyway, she's coming back tomorrow. Flying to
Gatwick3 from Glasgow."
"Maybe one of us should go and meet her," suggested Dl Bell.
"At the airport?"
letsbknow "Yes. Then we can speak to her in the car. Can you contact her and
ponformuwc1 let her know?"
kCJqo "Of course. Do you want to go?"
"I could, yes. Oh, and listen, we need a list of people who knew
Coot."
'Tli ask DC 4 Jones to do it."

>Gatwick - an air port, about 50 km south from the centre of London


OC - Detective Constable
EXERCISES CHAPTERS 15- 16

1. Odpowiedz na pytania zgodnie z tekstem.

1. How was Thompson's second meeting at the police station


different to the first one?

2. Why does Thompson avoid homeless hostels?

3. What does Dl Bell think about Thompson after the meeting?

4. Why does DS Pearce feel sorry for Thompson?

2. Pocz fragmenty z lewej i prawej kolumny, aby utworzy


zdania.

1. I will pick you up, a. these people,

just let me they're dangerous.

2. You shouldn't be so b. something scary about

Mr Smith?

3. Getin touch c. nothing to do with

the robbery.

4. The suspect swears he has d. know when you arrive.

s. He should avoid e. with Ken, he'll help you.

6. Don't you think there is f. hard on Jim,

he's just a kid.


CHAPTER_~ 7, ____kf'_v_1r1_ri~dlcy TOMORROW NEVER KNOWS
-18
----

WEDNESDAV AFTERNOON

PE ERWEBBWASALREADY busyatthe
house when the detectives arrived.
"Have you found anything new?" asked DI Bell.
search , IJ "l've got a few more fingerprints. But I've only been here twenty
point to v;sl<;; minutes. Have you come to have another look around?"
zywa. "Yes," said DS Pearce.
thick gruby, As the dctectives bega n to search the kitchen, they talked about
g~sty the results of the post mortem with Peter Webb.
handle rczka, "Have you got some prints off this yet?" asked DS Pearce, point-
uchwyt ing to a large knife with a thick wooden handle.
rolling pin "Yes. It was the first thing I did."
"And this?" asked DI Bell, pointing to a wooden rolling pin that
a bit '':><:h, was beside the sink. "Maybe it's what we're looking for."
"I was going to do that next," said Peter Webb.
haveaword "How long do you think you'll need here?" asked Dl Bell.
wlth za~"ier i "Oh... about an hour... maybe a bit more."
"Okay, we'll go and have a word with Mr Benham."

footeps krok. THE DET::::-CTIVES CROSSED the road


wlth care and knocked on Terry Benham's door. After two
os.trcnit minutes they heard footsteps in the hall. Slowly the door opened,
wellman zdo and Benham invited them in. He was moving with great care.
wycdowie 'Tm not a weU man, Inspector," Benham explained. "It's cancer,
some days cza you see. Some days I'm better than others. Yesterday I was a bit
_!)ami, w r ektAfe better. Today's a bad day."
They sat down in the living room on an old, cream sofa and Ben
be better zu ham started to talk about his condition.
s .epi "In May I visited the doctor with a bad cough I'd had since Easter.
condhlon ;lJn

w'Wltv.,ezy~obce . pl
<tV'"' ~ < y TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 18

It wouldn't go away. She just gave me some antibiotics and told wouldn't go
me they should help. It was the same after two weeks, so I went away ~;,,
back, and she sent me to the hospital. They <lid a few tests, and prze<ho.:<7,i(o)
a scan. That was when they found a small lump in my throat. My tests badania
ex-wife died of cancer last year, and she wasn't the first, so the news scan u>G
scared me. I had surgery to remove the lump about a week after lump g zek
they found it. Then there was radiotherapy. But it doesn't seem to qrudko
be working. The next step is chemotherapy. Probably. But 1'11 know surgery
moce when I go to the hospital on Friday for my next check-up." crcacjo
"Weil, I hope everything goes okay," said DS Pearce, unsure of check-up
what else to say. badan c
"What would you like to talk to me about?" asked Benham. unsure -
"We're opening an investigation into Henry Coot's death. There "1epw:y
are things which are, let's say, unexplained," said DI Bell. "Is there
anything else you can tell us?"
Terry Benham thought for a moment. "About yesterday?"
"Or about Henry," said DS Pearce
"Weil, there was something else. That man who was there. .. Weil,
maybe it's nothing. I don't know ifhe ..."
DS Pearce saw that he looked worried. "It's okay. Take your time."
"Maybe he was there on Monday. I spend a lot of time just looking takeyourtlme
out of the window and thinking. Life's a bit empty between visits to ~. so esz -~
the hospital. I think it was him."
"He was visiting the house?" asked DI Bell.
"I can't be sure. Then when I saw him yesterday.. . He was outside
the house for a minute. Then he opened the door and went in."
"You think he opened the door? It wasn't open already?" asked
DI Bell.
"Probably not. He left the door open and didn't come out. That's notreally
when I called the police." W!o"-.1.vie r1e.
"And did you see Mr Coot yesterday?" prawie :i.e
"Not really. I stay in most of the time. I have to rest. I saw him stay in - " sr:i-
leave in the morning and come back with a bag of shopping." wac 11iedziec w
"Do you think he knew this man - Mr Thompson?" do!'1"
"lt's hard to say," said Benham. mostoft1e
time IW'! kl2
CHAPTERS 17-18 EXERCISES

--------- - - - - - --
1. Uzupenij zdania podanymi czasownikami w czasie
Present Perfect.

1. Murn's friend is corning to visit so she ............... . (stay) in

tonight.

2. . ... .. (you, think) about becoming a lawyer?

3. Viv ..... .. . (have) a nasty cough since Sunday, l'm

going to call the doctor.

4. lt .... ... . . .. ...... (be) a lovely, sunny day and the evening

is just beautiful.

5. I . . .. .. (not see) t he Johnsons for ages.

6. Luca and Pete ............... ...... . (know) each other since high
school.

2. Uzupenij brakujce litery, aby utworzy sowa z tekstu.

1. The men stopped talking and listened to the sound of


__ot_ p coming from the hall.

2. I fell out of bed last night and I have a _u _ on my head.


3. You should have at least one medical h_c_-_ a year.
4. We can't take this suitcase - the h_ I is broken.
5. My brother studies medicine and has to read many ___ck
books a month.
6. Gina has a bookshelf made by her husband __si__ her desk.
7. The president's condition is serious, he needs a s__ g __y.

WWW.Jezydobce.pl
9 J ~u UP T the detectives were sitting
in DI Bell s office when Peter Webb appeared. "I
thought I would pop in for a chat," he said, starting to explain what pop 1n wpadd~
he had found. ojvoir ~
"Have a look at this," said DI Bell when the SOCO had finished. ch.t w 1a
"What is it?" v. , i,,
"A photo of the bruise on the side of Coot's head. From a rolling
pin?"
Peter Webb looked at the photo for a minute. "Jt's the right shape."
"And did you got the prints off it?" asked DI Bell
"Yes. W hen you left, l did it. There werc a couple..." acouple dwa,
"From different people?" i:. '
"Yes."
"Coot and 'thompson?"
"It's possible ... but I'll have to check. I'll Iet you know."
"What do you think?" DI Bell asked DS Pearce, when Peter Webb
had left. "Arc things becoming clearer?"
"Possibly."
"The rolling pin is of interest. And we might have Thompson's
pri nts on it."
"Let's not get too excited," said OS Pearce.
"There was also what Terry Benham told us ..."
"He didn't scem completely sure," said DS Pearce.
"No, but perhaps we need to have a more scrious discussion with
Mr Thompson. Can we find him, do you think?"
"He'll be on the streets somewhere. But he's coming in the morn
ing at Il . Let's leave it till then," suggested DS Pearce. till then ,J 1
"Okay... okay," said DI Bell. "I suppose we have other things to
do. l.et's find out some more about Mr Coot. lt might help. See what suppoH priy-
OC Jones has found out will you ..."
CHAPTER 20 ;ev11 11,jlcy TOMORROW NEVER KNOWS

famousfor OC DAVID JONES was famous in the police


many 1 station for his lists. He had graduated from Ox-
graduate ford University with a first class degree in pure mathematics.
from i;<oc~{ With his analytical skills, he could get a job in any bank or invest-
Jn1wers1"~ ment fund, but he chose the police. As soon as DJ Bell had heard
first class about his ski lis, he got him onto his team.
degree dyplorr "How's it going?" asked DS Pearce.
wyrnen1Pm 'Tve applied my methodology," DC Jones said, laughing. "And
pure mathema- I've created a good list."
tics "Okay, tell us about it."
- mat@matyka "First, neighbours. I've checked who is new in the area - which
;D!'kc ~tywna means in the last three years. That includes quite a few people."
sklll umu>Jtno 'Tm surprised," said DS Pearce.
investment "Weil, there's a good reason. The properties which are not hotels
fund funrlu~z are often rented out. Tenants come and go. So a lot of the people
nw.styr,Joy are quite new. But there are severa! people who have been there
apply for years. You can speak to them. You've already spoken to Terry
Iz, \tmowac Benham, haven't you?"
include - -,be1mo "About an hour ago."
war w1era: "Okay. There are a few more. Not immediate neighbours. But
afew tu spero they are sure to know Henry Coot. I've listed their names and ad-
rented out dresses," DC Jones said, showing the list to DS Pearce.
Vvy-ia,mrM~nv "Right. Good work."
tenant n:,;P""' 1 "Mr Coot was also a member of the loca! llaptist Church. You
Immediate D'l.! can speak to them. There's a number for the minister and his wife.
on r i. 11.1>1 .1.1 And also some of the more senior members. They could be help ful.
list spis~wa There might also be some people from his army days. Men who <lid
minister poster National Service sometimes keep in touch with their army mates.
National Service I'm waiting for some information on that."
- ;!U=i wojskc"a "Anything else?"
armyrnates "His GP 5. Dr Raven, Coot's doctor - at the medical centre on Lon-
<umpe z w=is~a don Road. Also there's something else you will be interested in. He
medical <nlr called the police severa! times earlier in the year."
przychodnia "What for?"
"He was having some trouble with loca! teenagers. First report
' GP (genera practitioner) - family doctor

www jerykiotx-e pl
E VII ' ~ ll <y_ TOMORROW NE!_ER KNOWS CHAPTER 20

was that they were outside his house making noise. Then they were har11ment
in his garden, knocking on his door. General harassment." napastowilfl1_
"And did anything happen?" dok\Kc.I('
"No. The uniform police visited him lwice. But there was nothing
they could do."
"And did the trouble stop?" asked DS Pearce.
"He stopped calling us. But we don't know if the trouble stopped.
Perhaps you should ask the neighbours. They probably know the
most."
"Okay. Good work. Let us know when you have the information cnteen -
from the army."
"Sure."
DS Pearce found DI Bell in the canteen having a quick cup of
coffee. She told him what DC Jones had found out. productlve
Sh all we start with it tomorrow?" DS Pearce asked.
"Yes. ll's going to be a busy day. Susan Coot is arriving. Thomp- home time
son's coming in. Let's hope it's productive."
"Home time then?" lnthatca1"
'Tli have a quick word with Peter Webb before I go." w ta~nn 1azic
In that case, I will give Coot's GP a call. It shouldn't take long."
CHAPTER 21 - - - - - ____k"_V'fl h.iJley TOMORROW NEVIR KNOWS

"WHATABOUTTHE FINGERPRINTS?"
DI Bell asked Peter Webb, as they went into his office.
"On the rolling pin. Not from Mark Thompson. There were
Coot's and someone else's."
"Are you sure?"
HYes.>,
"But there is something else. Thompson's prints were on a few
things in the living room. There was a glass and a plate. And on the
remote control TV and remote control."
P'ot (rp T./) "Well... that's interesting. He was in the living room after the po-
lice arrived. But he didn't tell us he had been in there before."
turn off "Is it possible he turned the TV off and touched things when he
wylczil was there with the PCs?"
'Tli have to ask PC Heron."

www.jczyl<iobce pl
EXERCISES CHAPTERS 19 21

1. U wydarzenia w odpowiedniej kolejnoci.

1. A group of teenagers harass Henry Coot. o


2. Dl Bell wants to speak to Thompson about the fingerprints.
3. Peter Webb finds suspicious fingerprints on the rolling pin. lJ
4. Dl Bell finds out the fingerprints on the rolling pin aren't

Thompson's. []
5. DC Jones gives DS Pearce a list of people who could know

Henry Coot. .:J


6. Henry Coot does National Service. D
7. DS Pearce goes to phone Henry Coot's doctor. D
8. Henry Coot reports the harassment to the police. o
2. Uzupenij zdania czasownikami w odpowieniej formie.

1. - . (feel strange since we had that mushroom

soup.

2. They ... (graduate:) from university and took

a gap year.

3. ......... (suppose) you're right, we should try it.


4. I. . .... (turn off) the TV if you don't change the

channel.

S. The feline family ... (include) lions, tigers, cheetahs

and lynx cats.

6. In the seventies, Mr Mathews (rent out) his boat


CHAPTE RS 19-21 EXERCISES

to tourists.
7. To develop this project we ..... .. _ . (apply) a new,

revolutionary method.
8. Frank . (pop in) earlier and left some books for

you.
9. Hannah . .... (become) very sad when she heard the

news.
1O. How .. ....... .. (you I find out) about this?

3. Uzupenij brakujce litery i pocz powstae sowa

z odpowiednimi definicjami.

1. _g ee a. a protestant priest

2. s b. a title that students get


after graduation

3. m __ e c. sb who rents a house


or another property

4. n nt ---k d. the act of attacking


or disturbing sb

s. c e. an ability to do sth

6. in__t __ f. producing good results

7. __ duc --V g. a short, informal conversation


I
8. h --SS nt h. (informal), a friend,
ii
particularly male
I

www.;ezykiobce.~
EXERCISES CHAPTERS 19-21

4. Odszukaj w diagramie 12 sw z tekstu i wypisz je


poniej .

M o B u V p I E ' s 1- Q I u s u A T
>-------I

QUXPORVADACYPG

ll A A F L O U R S H T O S

L Mj F ~c 1 E 1 Io E L o r
F 1 o
I1 MI p I~ c I Tl s ' s HrA rM r El A l!:: E
K IE ' ~ I I E I s I zk' p s A D wI c
F DS ROP CHA P I GES A
A I ATWYOOR EOL FAD

o ! Al u o I w l N 1 E Gl R EM I LE

s TIQ rRl L I K I o I A citA I o I N _e:_ o R '


IG EN E R
-1
A ! T I
f-
QI N R T J Y

0 R T MA R Z O C P A T T Y
--
0 E ' P OB A OS O E X C E PT '
Lj v 1 v s RIN 17 c O' M L v N
o B , J 1 E rei T , A I R s,F, , , L y E , E

POZIOMO:

PIONOWO: .. ....... .

EDGARD
f'l'H! O t CI H
CHAPTER 22 kevn ':ild!ey TOMORROW NEVER KNOWS
-----

"IS THAT DR RAVEN?" DS Pearce asked.


"It is."
late In the day "DS Pearce here... sorry to call you so late in the day."
"Don't worry. What can I do for you?"
i:icrze DS Pearce explained why she was calling.
"It was a shame what happened to Henry," said Dr Raven.
"Did he have any medica problems?"
"Nothing that isn't norma! for that age. And certainly nothing
serious."
"How often did you see him?"
"Once or twice a year. But I saw him more this year."
"What for?"
"Stress. After the death of his wife. He didn't call it stress of course.
feel a bit rough People of his generation don't. He just said he was feeling a bit
ClU( si kiepsko rough. But I checked bim out. Did some tests on his heart and
check sb out - bood. There was nothing seriously wrong."
badnc koqos "I see. Was that all?"
"Weil. he also had this worry that he was getting Alzheimer's. It's
fear - l~k, strar'. a fear a lot of people have when they are in their 70s. They see oLh-
n:epok~; ers getting it. They forget something. And the worry slarts."
worry ~iepok1 "And <lid he show any signs?"
Lrrartw:rn1~ "Not really."
show slgns "Do you know about these teenagers who were harassing him?"
"li' ' m.>1awy "He didn't mention it. But he didn't talk much."
mentlon "Weil, thanks for your time, doctor."
'Tm happy to help. I only hope you find out what happened to
Henry."
"Sodo I," said DS Pearce.
~rvir ~1,;dley TOMORROW NEVER KNOWS
- - - CHAPTER
- 23

AS D' BE L WAS putting his jacket on, os


Pearce came into his office.
"I spoke to Coot's doctor."
"And?"
"Not much really. He was suffering from a bit of stress, but other- suffer f'Om -
wise quite heathy. What <lid Peter Webb say?" oerl)e '>a
"Something interesting. Thompson's fingerprints were all over otherwbe
the living room ... on the TV, a plate, a glass, the remote control. I pnu vr
spoke to PC Heron and he said Thompson didn't touch anything in healthy - ldrowy
the living room when they were with him. Did he say anything to ell over - w ;;
you when you were alone with him?" dzii:-. w cutyrn
"No. Just what I told you. And what he has repeated. He went into
the house and went into the kitchen."
"Weil, we definitely need to have a serious word with him tomor-
row."
CHAP TC RS 22-23 EXERCISES

1. Rozwi krzywk.

1. differently, if not

2. to speak about something, to say something

3. feeling caused by something scary

4. to feel . ...... =to feel iii


S. restaurant at a school or workplace, for students or employees

6. an informal synonym of 'friend'


7. without doubt, definitely

8. . .. .... control; far away, distant

~ ~-111 j -r--
. 1 l
31 +
t
rI t-
4.
--4 +-
- i--
rs.
_L rJ - ~
7.

lJ i_: ~

L_
~

HASO: . .....

WWW.J~l)'kiobce pl
EXERCISES CMAPTERS 2223

2. Uzupenij przyimki.

1. Do you rent bikes?

2. When I graduate university, I will take a gap year.

3. The doctor checked the patient . ... and prescribed

him some medicine.

4. Ben, it's rude to phone people so late the day.

5. People who suffer ... high blood pressure shouldn't

drink coffee.

6. You can't put this dress ... today! lt's too cold.
7. Scotland is famous . its whiskey.

8. Do you know what happened Henry?


CHAPTER 24 ke ;1r 1 dil'V TOMORROW NfVER lNOWS
------------ '1,
- .

THURSDAY MORNING

Dl BELL CAME INTO DS Pearce's office at 8


o'clock. As they drank their coffee, they ooked
through the notes of Coot's case.
heavy trefflc "I suppose I shoud be going," said DI Bell. "The traffic might be
duy n... i u ~~1y heavy on the way to the airport."
fllght k>t "Okay, have you got the flight details?"
likely paw- "Yes. The South Terminal - is that right?"
do;...:.:d0onr "It is."
reYerend Wit "And you've got your list to work on ... who are you going to speak
ebny. , ;tor to first?"
bungalow "I thought I might visit the Baptist minister. It's likely that he
dorr.ek knows something."
whlle pv<Jczas Once DI Bell had left, DS Pearce called the minister. He was just
gdy finishing breakfast, and was free until 10 o' clock.
valueble - :erny The Reverend Ian Fulcher lived in a modern bungalow next to
partlclpate the church. His wife, Heather, opened the door and showed DS
\lC7E'\ffl1Cl)IL Pearce into the kitchen. She made DS Pearce some tea, while the
social event detective started to ask about Henry Coot.
-spo;l<Qrne "Henry Coot," said Reverend Fulcher, "was a very valuable mem-
towdrzysk.e ber of the church. He carne lwice on a Sunday- morning and even-
webslte - .trond ing and often participated in the social events. There are some
internetowa photos on the church website. He's on a few of them, I'm sure."
tllke sth serlo- "Okay, 1'11 have a look," said DS Pearce.
usly rra<rowa "He was a quiet man. He tookreligion seriously. We often talked
powazrne about it. He had a great interes! in what the Bibie says. We often
discussed how to understand it in the context of the modern world."
"Did he talk much about life outside the Church?" asked DS Pearce.
"Like most people his age," Reverend Fulcher said, "he talked a Jot
about the past. He had had some difficult times recently with the
death of his wife last year."
"It's never easy. Do you know how he spent his time?"

www .,ezyk1obc~.p!
kevm hadit'Y TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 24

"I know he was a great reader in recent years. And a walker too.
He did all those things by himself."
"And did he ever talk to you about this trouble with the teenagers
earlier this year?" upset uenu
"He did. It upset him a lot. I know he caled the police, and they wcwdc mmuc"
told him they couldn't do anything. But in the end, the teenagers In the end w
just moved to their next victim, I think. At least he stopped talking koi' u
abo ut it." at least piiyna
They talked a while longer. Just before she left, DS Pearce told nrieJ
him that Susan Coot was coming back. "Did you know her?" she whlle d1wila
asked.
"Not really. She was already living in Scotland when I carne here. funeril
I met her at Joan's funeral, but she went back to Scotland after that. pc<l,:eo
But she has called me. She wants me to do her father's foneral."
CHAPTER 25 h 1 r2L ry TOMORROW NEVER KNOWS

aowd tum
TH~"iE WAS A LARGE crowd of peopte
arrivals - prr{:o;y waiting outside arrivals when DI Bell arrived. The
stream stum1e\ flight from Glasgow had just Janded, as well as one from Cairo and
miss ~ie za~wa- one from Orlando. a few minutes later, a stream ofpeople started
, I prLeou.yr to come out of arrivals. DI Bell watched closely. He knew what Su-
immedlatey san Coot looked like from photos, but he was worried he might
natyC~"11'! miss her. He recognised her immediately however - dressed in
hippie n1pi:; a hippie style with long, auburn hair.
"Susan Coot. .." he said in a loud voice, waving his arm to her.
aubum Kaszta She carne over.
nowy "That's me," she said with a sligbt Scottish accent. "And you must
wave m? ~.~ be Detective lnspector Bell."
come over "Call me John, please. Can I carry your bag for you?" he asked
;::o-1 d politely.
slight <Ki "That won't be necessary," she said, smiling at him. "Tell me, In-
polltely ~ozr spector, do you always pick people up at the airport when they are
coming for funerals?"
that won't be "No, of course not," he said, returning her smile. "We don't have
neceuary ~ r -: money in the budget for such servic-es."
"So my father's death must be a big thing."
budget budzet "We don't know yet. But there are some questions to answer.
service u;uga I thought I might talk to you in the car. That's why I carne. We can
effective efek call it effective time management. .."
tywny "I see..."said Susan, stil! not convinced.
convlnced DI Bell took her to the car and ten minutes later, they were driv-
przekonany ing through the Sussex" countryside on their way to Eastbourne.
countryside As they drove, DI Bell told her the latest on her father's death. Su-
we san had heard the basics from DS Pearce over the phone, but she
the latest c Ht listened with great interest to the detais from DI Bell.
r w1adorno~ "I heard some of this from Terry," she said when DI Bell had fin-
the basics ished.
najwa7rici;1e "Terry Benham?"
inforrn;;c1e "That's right."
"He didn't say he had been in toucl with you."
"He has my number, so he called me. He wanted to say how sorry
Sussex - a county in southern England

-NWY.J.jezykfoh(".pl
kevin hddey TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 2S

he was about my father. You know he's not a well man, lnspector.
He's dying.
"I saw he didn't look so good. Cancer, isn't it?"
That's right. Do you really think it might be murder?" Susan
asked.
"It's a possibility," said Dl Bell.
"Do you have any idea who did it?"
"The man who found your father is helping us with enquiries at
the moment."
"Is he a suspect?"
"Not yet."
"What's the plan? For me, I mean."
"We would like to visit the house with you. Maybe you'll notice
something."
"It's been a while since I was last there. I'm not sure I'll be able
to help much. Although I don't think my father changed things
much. Anyway, I would like to see the house. I suppose it will be
minenow..."
DI Bell found Susan Coot quite interesting. She was very direct. dlrttt b~zoo

And she didn't seem very emotional - not ike a woman who had
heard recently about her father's death, and who was coming home emotional
for his funeral.
CHAPTER 26 _ _ _ _ _ _k.....:~..:..
v 1 t ~ : E) TOMORROW NEVER l<NOWS

WHEN DS PERCE got back to the police


station after h.er visit to the Fulchers, she still had
half an hour before Mark Thompson's arrival. She went to her desk
and made a call.
famlliar L'a "It's DS Pearce here."
1orriy "Helen," a familiar voice said, "what can I do for you?"
givubtrouble "I heard you were working here, Dave," she said, recognising the
<iok"' a praw1a voice of a colleague from training college. "I need some informa-
k1 'J'. ~hpot tion. We're looking into a suspicious death ... Henry Coot..."
look through 'Tve heard about it."
prz1 ~'-" "Earier this year he made some calls about kids giving bim
last mva trouble."
gap wcv;a "What was the address?"
' 1st'P "48 Blenheim Terrace. Can you email me everything you have
named about it? Transcripts of the calls ... reports ..."
w,-m:er1ony Five minutes later the information arrived. DS Pearce looked
s.,.dfically through it. The problem with the teenagers had lasted a month and,
i<oM~n;e during that time, Henry Coot had made four calls. The first three
ringleader were reporting what had been happening outside his house. The
prowrdyr fourth call was a call for help because he was worried the teenag-
court l ers would enter his house. DS Pearce thought about Henry Coot.
in connection Four weeks wasn't a long time. But when you were living in fear it
with must be dilficult. She could imagine him all alone in that big house.
w e;11,vku Maybe looking out through a gap in the curtains. Or sitting in the
neltherof darkness and listening - waiting for a noise.
.a~z The calls mentioned that there was a group of teenagers. In the
reports two of them were named specifically. One of them, Steven
disability niP I Warren, was named as the ringleader. It was a na me that DS Pearce
1
pP~ ;rrawno\~ was familiar with.
bener11 z,,iek The uniformed police had spoken to him often and he had been
drink heavily to court several times. DS Pearce had also encountered him twice
duzo p in connection with burglaries.
addi<ted 10 He was a boy who had problems at home. Neither of his par-
uzalez~ony od ents worked - his father was unemployed and his mot her was on
s1...,in9 tablets disability benefit for a bad back. Both drank heavily. His mother
. orosz1<; l'la<enne was addicted to sleeping tablets. Steven Warren was a good kid at
kevir hadley TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 26
- - - - - - - --

school, when he went. But he could become aggressive when some-


one provoked him, and was already at his third school in the last
two years.
DS Pearce had visited the family once before and wasn't looking
forward to visiting them again. But she knew it was necessary.
CHAPTERS 24- 26 EXERCISES

1. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe.

1. The Reverend and the minister are two different people. T/ F


2. Henry Coot went to church regularly but didn't read
the Bibie. T/ F
3. Susan thinks it's unusual for the police to pick people
up from the airport. T/ F
4. Susan knows some details of her father's death from
DS Pearce. TI F
s. Dl Bell suspected that Susan spoke about the case to
Terry Benham. T/ F
6. Susan's behaviour surprises Dl Bell. T/ F
7. DS Pearce phones her friend Helen to talk about Henry's
problems. T/ F
8. DS Pearce has met the teenage ringleader before. T/ F

2. Z podanych sw utwrz inne, pasujce do polskich


tumacze i uzupenij nimi zdania.

1. Let's go, it's . ... (prawdopodobne) that Hank's


waiting at home. UKE
2. Grandpa Joe left us many ... (wartociowe)

pictures. VALUE
3. The . . ... . . .... (le :) has been cancelled because of
a storm. FLY
EXERCISES CHAPTERS 24- 26

4. Bo and Liz are poor, but . ................ . (przynajmniej) t hey

have each other. LITTLE

S. Jenny's quite shy and isn't keen on


(towarzyskie) events. SOCIETY

6. A group of fans welcomed the team at .


(przylotach). ARRIVE

7. Tom was sick of the city and moved to the ..


(wie). COUNTRY

8. In spite of her .. (niepenosprawnoci) Julia is

very active. DISABLE

3. Odszukaj sowa z tekstu i zapisz je obok polskich


tumacze.
- -- - ---- ------

1. kasztanowy .. . .... ......... 6. zasiek ..... ...... .. ....

2. pogrzeb .. 7. uzaleniony .

3. trwa .. . 8. tum _ . . . . . . . . . . . . . .

4. uczestniczy .. 9. zauwaa
,,
I

S. szpara, odstp ....... ........ . 10. macha ..


CHAPTERS 24-26
---- - - - - -EXERCISES
-

4. Wybierz waciwe sowo.

1. l'm not convinced I convincing that Luke is telling the truth.


2. Tina is so emot1onal I emotionally - it's easy to make her ery.
3. You look familiarity I famihar. Have we met before?
4. Be nice to Tony; he's failed his last exam and is quite upset I
upsetting.

S. The trained I training course was very hard, but we learned


a lot.

6. Our piane had a light I slight delay so we went to wait in


a cafe.
7. Rose smiled polite I politely and thanked Bill for the flowers.
8. The enquiry was effective I effected and we soon caught the
robber.

9. lt's better to go for an evening walk than to take sleepy I


sleeping tablets.

1 O. The boss wants to speak to us in connected I connection with


the new deal.
k~vin h~dley TOMORROW NEVER KNOWS _ _C;:..;H..--A PTER 27

"HOW LONG HAVE YOU been in Scot


land?" DI Bell asked Susan.
"It's a long story," she said.
"We're still twenty five miles from Eastbourne," said DI Bell.
"Weil, when my parents divorced, my mother decided she needed fresh start -
a fresh start. I was only 14. But when she told me she was going to nowy v 1tek

Scotland, I dedded I was going with her," said Susan, beginning the peac:e r- JkOi
story. "She found peace there after what happened with my father, glve sthup
and started to paint aga in. You see, before her marriage she'd spent
a lot of time painting. But she gave it up on her wedding day. She przestdwa<'. < i<
thought that was her duty. In Scotland, she started to sell her pic- robk
tures and taught in the loca) school." duty otx>
"Where were you living?" asked DI Bell. wiZt'K

"On Saint Kida. An island off the west coast. Everyone just called off the west
it Kily, a really beautiful place. More birds than people. And the Coast Prz}
light is amazing. That's why it attracts artists. We were part of Zd< hrv1nim
a Bohemian group that included poets, actors, musicians and other wy banu
painters. I was a free spirit and soon began to develop my own llttra<t Pfl'f
artistic talents. I was never as talented as my mother though. It all 1ga

seemed perfect. Then in 1990, when she was only 49, my mother free splrit -
started to have trouble with her stornach. She went to the doctor '"ofr1y duch
and he told her it was problems with digestion. He prescribed her develop
some tablets. We thought that when she finished them, she would
be okay. But there was no change. After a month, she returned to though ."QnaK
the doctor. He sent her to the hospital on the mainland for an x-ray dlgestion
and a scan of her stornach. A week later, the consultant from the
hospital called her. She knew immediately from his voice that there , prescribe oZf'
was something wrong. He told her that she had cancer, and from , twat (li:ki)
the tests, it was at a very advanced stage. Can you imagine that mainland 5'ay

moment, Inspector?" d

"I don't think I can, no," replied DI Bell. Xray r '"'tC' n


"She asked him if they could treat it. He said they would start adv1nced stage
chemotherapy immediately. She wanted to know what her chances
were, and he said less than fifty-fifty. Finally, she asked him how
long she had left if the treatment was unsuccessful. He told her treat l~,zy
maybe two months or maybe a year. We talked about what to do, agree .\JaOz.a
and I agreed with my mother that we should stay in Scotland. But si
CHAPTER 27 3v1r hadley TOMORROW NEVER KNOW~

we had to move from Saint Kilda to the mainland, so we could be


near the hospital. That was the hardest part, I think. .. leaving eve-
ryone there... saying goodbye. But we did it, and two months later
my mother died."
''I'm sorry," said DI Bell.
go on tOQ' si "Life goes on," said Susan Coot, with a sad smile.
(uait:J "So you went back... to Saint Kilda in the end?"
justalongthe "Yes," said Susan.
ro1d w pblizu, "Where are you staying?" DI Bell asked as they were entering
tL ''tJ'>k Eastbourne.
drop sb "Blenheim Terrace. TI1e Alhambra Hotel. Just along the road
off poorlJ 1 from my father's."
W) >0oz , .;u;d "Okay. I'll drop you off."
"What about this afternoon?"
arrang 'Tll call you to arrange a time to meet."

www,ezyklobce pl
k vir 1.i~l1y TOMORROW NIVER KNOWS CHAPTER 28

MARK THOMPSON ARRIVED punctu-


ally at 11 o' clock. DS Pearce was waitingfor him in
the reception area of the police station. She noticed he hadn't shaved.
"This is becoming a familiar routine," said DS Pearce, in a friendy
tone.
"Unfortunately," said Thompson.
DS Pearce took him upstairs to the room they had been in the day
before.
"Can I make you some tea?" DS Pearce asked.
"No, I've just had one at Mario's... at work."
"Work. .. "
"Don't sound so surprised. I am capable of work. Even if it's just b e capable
washing up in a cafe." of ric, . 1t w
DS Pearce explained to him where they were with the investigation. st 1ie

"It all sounds very interesting," said Thompson, "just not for me."
"You seem a little upset today, Mark."
"Are you surprised? It's the third time I've been here, and I've done
nothing wrong. But you tell me to come here and I have to come
here. I don't have any choice. And you've probably been investigating
me ... this poor homeess man... with no job... no money... who has
wasted his life. Am I right?"
"Not exactly. You're only seeing one side of it, Mark. It's what we do. waste r ,drno
But we're not here to judge you." wac. trwc" 1c
"But you know all about me. And I know nothing about you. Is it Judg - oc~""'
fair?" s4dzl(
"It's not my job to decide if it's fair or not," said DS Pearce.
"My instincts tell me I'm not just here for a friendly visit," said 1
Thompson in a calmer voice.
'Tli be honest with you, Mark. Your instincts are right. You see, we
have some new information."
She expained what Terry Benham had said.
"I told you everything yesterday. I have been inside that house once
in my life. Your information isn't right. Why believe him and not
me? Although you don't need to answer that..."
CHAPTfR 29 v1n hcid!ey TOMOIROW NEVER KNOWS

g .. 1 arrived at the police station,


he went straight up to the interview room. He
knocked on the door and put his head inside.
"Could I have a quick word, DS Pearce?" he asked, without look
ing at Mark Thompson.
Once they were outside the room, DI Bell asked if there had been
progress P<>' !~p any progress.
"I've had a chat to him. Told him what Benham said."
"And?"
confesslon "Nothing. He said the same things as yesterday. No changes to his
story. No dramatic confessions."
mood o I J "I wasn't expecting any."
"Me neither."
"How is his mood?"
"He's not happy. And he's expecting to leave soon."
"Have you asked him about the fingerprints in the living room?"
be out r.-;,ho asked DI Bel I.
j,_ "I'm just going to do it. Maybe it's best if you stay herc for the
moment. 1'11 be out in a few minutes," said DS Pearce, going back
into the room.

wwwJozy1oooc pl
~--- -- - ~ -----CHAPTfR 10

"WELL?" asked DI Bell as DS Pearce carne out of


the room.
"He was in the living room. He went into the house and went in
t here first."
"Why?"
"Because the TV was on. There was nobody in there so he turned
it off. The glass and plate... he said he had a drink and ate some
toast. .. because he was thirsty and hungry."
"Do you believe him?"
"It's possible."
"And why didn't he tell us this before."
"He said he didn't think it was important."
"Weil, it obviously is important. You know... I think we have
enough to keep him in custody." in cuslody
"Do you think it's really necessary?" asked DS Pearce. w arec,7 4

"To be honest, I'm afraid he might disappear otherwise I just to be honesl


want to establish whether he's done anything or not," said DI Bell.
"It shouldn't take too long." disappear
"He won't like it."
"That's his problem." eslablish
Reluctantly, DS Pearce agreed with DI Bell's plan.
"Do you want me to deal with it?" asked DI Bell. reluctandy
"No, leave it to me," said DS Pearce, going back into the room. nie t-:tnie

DS Pearce explained the situation to Thompson. d..al with


"I know the rules of the game," Thompson said. 'Tve been expect- sth i~t\o\ :h,

ing this. Of course, I'l have a bed for the night and some proper zajmov.ac s.
food to eat. But I can't say I'm happy."
"I'm sorry," said DS Pearce. "We will elear things up soon, l'm proper food
sure."
"Let's hope so." jedtf''1ie

dearsth up
CHAPTERS 27-30 EXERCISES

1. Wybierz waciw odpowied.


--------
1. Susan's mother .
A. continued to paint after the divorce.

B. had never painted before she moved to Killy.

C died on the island.

D. was an artist and a teacher.

2. Saint Kilda ...

A attracts artists because it is an island.

B. is the name of a Bohemian group.

C. has good light for painting.

D. used to be called "Killy" in the past.

3. Mark Thompson is upset because...

A. he hasn't had any breakfast.


B he couldn't shave before the meeting with DS Pearce.

C. the police treat him like a suspect.


O. DS Pearce doesn't believe he has a job.

4. Dl Bell decides to keep Mark Thompson in custody because..

A he thinks Mark will run away.

B. DS Pearce doesn't trust Mark.


C. Mark stole some food from Henry Coot.

D. Mark needs some proper food.

www.jezykiobce.pr
EXERCISES CHAPTERS 27 30
-----------------
- - - - - --
2. Uzupenij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

be x 4 drop
--- ---
deal elear turn
-1
------- --------
1. ........ . . . . ... your phone on? Mum says she can't contact you.
2. l'm sure they will be friends again. They just have to
.. .. . up some things.
3. Tom ....... ............ .. Kelly off by the bus stop, so she should be
here in a minute.
4. John looked after his sister's dog because she ........
(not) capable of it.
5. We went to visit our friends but they .. ....... out.
6. Tim . .. due to arrive an hour ago and he's stili not
here.
7. Our IT team .. ... with the problem right now.
8. Why .. ....... off the radio? l'm listening to the news!

3. Pocz sowa, aby utworzy wyraenia z tekstu.*

1. to arrange a. start
2. life b. stage
Jedno z pocze
3. free c. your life to jedno slowo -
rzeczownik zooni
4. advanced d. goes on z dwch innych.

5. unsuccessful e. land
6. fresh f. spirit
7. to waste g. a time
8. mai n h. treatment

~P.G~~p
CHAPTER 31

THURSDAY AFTERNOON

THE TWO DETECTIVES were waiting for


Susan Coot outside 48 Blenheim Terrace when DI
Bel's phone rang.
"It's the desk sergeant," said DI Bell. "I wonder what he wants ... "
DS Pearce listened to him talk on the phone.
"Wel?" she asked when he'd finished.
cell cela "They've taken Thompson to the cells. But before they did, he had
to empty his pockets. And they found something..."
"Are you going to tell me what?" DS Pearce asked.
hunting "Of course. A hunting knife. They asked him why he was carrying
mys wst:i it. And he told them that it was for self-defence."
self-defence "lt seems a bit extreme."
.1mcobrona "He said that when you live on the streets, you need something Jike
extreme ray that."
<a lny "Weil, I guess he has a point," suggested DS Pearce.
havea point "Maybe... but it doesn't make it right. If he has a knife, he must
miel ,flJSl.nOSL intend to use it, if necessary."
make sth right
1urn.~c"\ . :.:o~.

uspraw edHwiuc
:.o

intend
_ke_v_in_h_aa_.ry~T_O_M_O_R_RO_W~NE_V_l_R_KN_O_W_S~~~~~~~~~~~~~C~HAPTER 32

SUSAN COOT LEFT the Alhambra Hotel


and walked along the street towards the two police-
men in the sunshine. sunshlne -
"I'm not used to the English weather," she said when she arrived. Sw 1tr snneczne,

"We get sunshine on the west coast of Scotland but. .. well, it's just ~for\u

not this bright. .. this blue ..


M

"We're not artists, Susan, I'm not sure we understand things like
that," DI Bell said with a smile.
Together, the three of them entered the house and began to walk
from room to room.
"Did your father live here long?" asked DS Pearce.
"All his married life," Susan Coot replied.
"When were they married?" asked DI Bell.
"1963 ... after my father carne out of the army."
"He didn't have many possessions, did he," said DI Bell looking possesS1ons
aro und. m~~ni~. wasn-: 1..._
"It's true."
"What about photos?"
"We bad a few albums. Holidays in Cornwall when I was a kid ...
birthdays. Christmas. that sort of thing. But that was more my
mother. When they divorced she took a couple of photo albums.
Maybe the rest are in the attic." attic - 11-ych,
"I see. I saw the Reverend Ian Fulcher this morning. He said your : 'Jdda ~
father liked to read?" that's why
"I remember when I was a kid he read cowboy books and war sto- rlr(l' -

ries. But not very often. I think after Joan, his second wife, died he represent
started to go to the library a lot. That's why there's not many books i1~ . 1 dsta\\ia(.

here. I suppose; because he borrowed them. What you see here," uazywac
she said looking around the living room, "represents my father wand
quite well." round . -c'.pyt,
As they continued to wander round, both detectives noticed >ICJtP .wa<
Susan showed very little sentiment for the house. And, again, her sentiment
grief for her father didn't seem great. li interested DI Bell specifi- - tyrnent
cally. grief ,:
"You don't seem very upset," he said to Susan as they were coming
down the stairs.
CHAPTER "2 Kevir hadley TOMORROW NEVfR KNOWS

"As I explained in the car, I'm not very connected to this world
any more. When one of your parents is already dead, the death of
the second is less shocking. And l've seen a lot of life," Susan said,
expaining herself.
Once they were in the kitchen, the three of them sat down.
collect Jb1ea "When you collected me from the airport, it reminded me of
remind " of) when my father collected me from the airport after my mother
przy~ 1J( died," Susan said to DI Bell. "I decided to spend some time back
here. He carne to Gatwick for me and we drove home. Joan. his
second wife, was waiting for us. Before the divorce I had known
her. My parents were friends with her. And her husband. I hoped
I coud forgive her, a few years had passed since the divorce. But
things between us were difficult."
"Did you stay here?" asked DS Pearce.
"I stayed with them for a few weeks and that was enough. So I
moved out and stayed in a hotel along the street. Dad paid for it.
He hoped I would come home. But I couldn't. Not long after, l went
back to Killy."
inaway w "Is it the same hotel you're staying in now?" asked DS Pearce.
P wnyrn 'ens1e "It is, yes. The owners are the same, so it's like going home in
a way," she said without irony.

WW\Y je7)'k:Qb(f'_pl
~ev l liad!ey TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 33

"TERRY SAID he would like to speak to you,"


Susan Coot said when they had almost finished at
the house.
"Terry? Terry Benham?" asked DI Bell.
"That's right. I've been to see him."
"Do you know what he wants?"
"No, just that he might have some useful information for you." useful - pr Y
"Okay," said DI Bell. "We still have to do a couple of things here. ' L y

Can you go over and see him, DS Pearce?" go over - r"Jit


~Sure. '" pcx
When DS Pearce had left, DI Bell and Susan went out into the
back garden.
"He kept the garden nice," the detective said.
"He always spent a lot of time here," Susan said, as they sat down
on a wooden bench in the sunshine.
"Does anything seem out of place in the house to you?" asked DI
Bell. out of place
"Not really. Should it?" asked Susan. "lt doesn't look as if he was
robbed."
"That's what we thought. How well do you know Terry then?"
asked Dl Bell, changing the subject.
"He and his wife were big friends with my parents ..." repied Su-
san, beginning to tell the story. "They were friends from childhood.
Terry and my father served in the army together. They got mar-
ried at about the same time. Everything seemed perfect, r suppose, serve :zy.

until I was 10 years old. That's when it happened. Jt all started to orbywat slu7b
go wrong."
"What did?"
"Everything. Of course, r didn't know what was happening at the
time. But over the years, I've learned all about it. The affair between
my father and Joan Benham was never planned ..." affair romans
"Joan Benham? So your father had an affair with Terry's wife?"
"Yes. Don't you know about it?"
"Terry hasn't mentioned it."
"They said it just happened," Susan said, continuing. "My mother
and Terry didn't know anything about it. Then one day r saw my
CHAPTER 33 kev1n 'lad (y TOMORROW NEVER KNOWS
-----

father kissing Joan. Even at my age. I knew it was more than a kiss
between friends. I told my mother, and she told Terry. He asked
contess NY'' a his wife about it and she confessed everything. They got divorced
wd'. a year later."
"Your parents?"
"And Terry and Joan. On the same day. Until that day, they stili
lived together as couples. TI1en Joan moved into this house with
seat er r:sce. my father and we went. My mother packed our possessions into
~c '"' .- the family car and I got in the passenger seat. And we set off for
set off wvus. a new life in Scotland, where my mother had an old school friend. I
blossom v11aty remember it well ... it was a beautiful spring morning when we left.
blackbird 'us Those two trees," she said, pointing at a pair of apple trees, "were
keep in tou'h pink with blossom and there was a blackbird singing..."
byc" .;rtak.w "Did you keep in touch with your father after that?"
make one's "Yes, a few letters ... phone calls once a month ... And I knew what
peace - 'dzi .i happened because my mother kept in touch with Terry. My father
give up o:;:Jca and Joan soon got married. They lived here. Terry had to see them
w;. ' " almost every day. It was hard for him. They tried to make their
encounter peace with him ... just to speak to him sometimes... but he didn't
~."> 0 ic want it. Eventually, they gave up trying to be friendly to him. That
fall in love was that - just cold, empty encounters in the street."
zakndwa "And how did you fee! about them. you father and Joan?"
gethurt 11.>st c "I think I understood something after a while... That's what peo-
zrar ory, ple do, isn't it? They fall in love. Then one of them falls in love with
survlve ~zeyr.:. someone else, and the other one gets hurt. Some people survive it
f ,zenw-., well. Others don't. Isn't thai the way it works, Inspector?"
that's the way "! suppose so," said DI Bell. "Although I'm no ex pert. .."
itworks 1ak
t'1 Vt. .la, ta~ LO
EXERCISES CHAPTERS 31-33

1. U wydarzenia w odpowiedniej kolejnoci .

1. The police find a knife on Thompson. o


2. Henry and Joan get married. o
3. DS Pearce goes to speak to Terry Benham. D
4. Susan and her mother go to Scotland. c
s. Dl Bell finds out about Henry's affair with Joan. c
6. The policemen take Thompson to the cells. c
2. Zadaj pytania do zaznaczonych fragmentw.

1. They took Thompson to the cells.

2. They took Thompson to the cells.

3. He was carrying the knife for self-defence.

4. He used to read cowboy books.

S. Terry wanted to speak to you.

6. A blackbird was singing.


CHAPTERS 31-33 EXERCISES

3. U sowa z rozsypanych liter i pocz je z odpowie-


dnimi definicjami.

1. fafira a. flowers on a tree or a bush

2. mintseent b. protection against an attack

3. seuulf c. meeting

4. cefende d. emotion, feeling

5. opossssien .................. e. radical, drastic

6. mloossb . .... ....... f. helpful, that can be used

7. coeuernnt ' .. .. ...... g, relationship between

married people

8. treexem h. sth sb owns, property

4. Wybierz waciwy czasownik.


---- ---------- -
1. They told I said it was raining.
2. Sir, Mrs Briggs is here. She has come I has gone to talk about
the presentation.
3. Remind I Remember me to send the letter later.
4. l've met him before, but I can't remember I remind his name.
5. Mr Jonas isn't here, he has come I has gone to work.
6. Fred never Jends I borrows his books to anyone.
7. The Smiths lent I borrowed some money from their family to

buy a fiat.
8. Don't say I t ell Frank about the party. lt's a surprise!
~PV~ 1.J.9 ey TOMORROW NEVER KNOWS ~HAPTER 34

TERRY BENHAM had been watching from the


front window of number 53. As DS Pearce left the
house over the road, he walked slowly to the front door.
"You wanted to speak to us?" said DS Pearce as she followed him follow o;( za,
into the living room. pOOqldC
'Tve spoken to Susan," Terry said. "She thought l should talk to you
about her father. l'm afraid I gave you the impression that he and I beafrald
weren't very close. It's not exactly true." obawtd< ,
"You know Susan quite well then?" 9lve an
"Very well," Benham said as he started to talk about his friendship lmpression
with her. "Her father too. He married my ex-wife."
DS Pearce listened with surprise as Benham started to tell the
story of his marriage and divorce. frlendship
"So Susan Coot went to Scotland with her mother?" DS Pearce
asked when Terry had finished.
"That's right. She stayed there for a few years. But she wanted to go
to college here. So she carne back. She stayed with me then. You see,
she didn't like Joan after what happened. She started art college and
got a job in a clothes shop. Her father helped her financially, but she
wanted to be independent. The money from the job was enough for
her to live on in those days. She met a new group of people and she Independent
had a boyfriend." niezak'ny
"And she was living with you?" asked DS Pearce. live on sth EVL

"Yes. She liked il here. She had her own room and I gave her the z czego
attic to use as a studio."
"So what happened?"
"Drugs," said Terry. "lt almost destroyed her. That's what l wanted I
to speak to you about." destroy
"The drugs?" r _,zezy,
"No. It's. well... l think l remember something. lt might be im-
portant."
"Go on..."
"Well, I'm fairly sure. It's about that man who was in the house. goon kontync-
I think Susan knew him. I can't remember his name. Mark, was it?" ewa,
"Mark Thompson." fairy ~we,
"That's it. Susan was friendly with him when she was at college. des..
CHAPTER 3_4~,_3S
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_f_11_r_h2_rl_l<'..._Y_T_OM_O_R_R_O_W_N_E_Vf_R_K_N_O_W_S

I think he visited her a few times when she was living here. He
played the guitar... I remember him singing Beatles songs to her..."
whatever "And? Whatever you can tell us may be useful."
COI Q\, t'~ "Well, you know. That was over 20 years ago. But I think it was
him. And the name's right. It might be best to ask Susan about him,"
he said.
"He told me he had never been in that house before..." said DS
Pearce.
"It might be true," said Benham, "But he has been here..."

SUSAN COOT had al ready left when DS Pearce


returned to number 48.
"Weil, that was interesting," she said as she entered the kitchen.
"Was it?" said DI Bell.
"It was. But tell me first what Susan said ..."
"She told me some things about the past. It seems Terry Benham
and Henry Coot were very good friends from chidhood ..."
"Until the affair..."
ooks lik<! "That's right. It looks like you've been listening to a similar story
\'\')'fi 1~da ra tu to me," said DI Bell.
ZddJC \'<; ' The two detectives compared the stories they had just heard.
compue "Susan didn't mention college or the drugs," said DI Bell.
p< wnywa "Nothing?"
"No, nothing. She painted a picture of the romantic life her and
hostility her mother had in Scotland. And there was the hostility between
Terry and Henry and Joan. But nothing about drugs."
"And she didn't mention Mark Thompson?"
"Why should she? I only told her that we have someone helping
us with enquires."
accordlng to "I see. Weil, according to Terry, she knows Thompson. And Terry
wtduy has met him before. Quite a few years ago," said DS Pearce, explain-
ing exactly what Terry Benham had said.
"All this changes a few things," DI Bell said as they got into the car
K<v1ri ~ ,dley TOMORROW NEY~R l<t~OWS CHAPTER 3 5

to drive back to the police station. "We have a connection between


Thompson and Henry Coot now."
"And a connection between Thompson and Susan and Terry .Ben-
ham. We'IJ have to speak to Susan."
"You know," said DI Bell as they were parking outside the police
station, "the relationship between Benham and Henry Coot seems
a bit strange."
"Stranger
"Complicated."
"Probably quite norma! after what happened," DS Pearce said. "Lis-
ten, you don't think Terry Benham ... "
"l doubt it. Maybe years ago ... But now he's an old man, and you doubt. wtpi<'.
saw what condition he's in. What could he possibly have done?"
"l don't know," said DS Pearce. "But I know one thing... robbery is
an unlikely motive here."
"Unless we are Jooking in the wrong direction."
CHAPTER 36 l<e_V'"l r~dley
____ TOMORROW NEVER ICNOWS

THE TWO DETECTIVES were Jooking at


the list of names that DC Jones had given them.
"Time for me to go and visit the Warrens," said DS Pearce.
"The Warrens?" asked DI Bell.
"The parents of the kid who was harassing Henry Coot."
"Perhaps we should both go."
"No. They'll be unfriendly... difficult," DS Pearce said, "I think
honlle wrO'.)i they might be less hostile if a woman visits them."
estate o 1edle, DS Pearce drove to the Warren's house. It was on the edge of
t Ol N ~I Eastbourne, on an estate where there was a lot of unemployment.
edge tr._z~ There were several empty houses, plenty with broken windows, and
several ki'K<l one that had recently had a fire. Beside broken fences, groups of
fence ~ ,i teenagers stood with aggressive looking dogs. As DS Pearce got out
dozen -izin of the car, she felt a dozen pairs of eyes were watching her. She had
no uniform and wasn't driving a police car, but everyone knew who
she was.
She knocked on the door and a large dog started barking some-
where inside. After half a minute, the door opened and a woman in
her pyjamas stood in front of her.
"What do you want?" the woman asked, taking a cigarette from
shaking " '. cy her mouth with a shaking hand.
beln -by~w "Is your son in?" asked DS Pearce.
C0"1U 'Tve got four. Which one do you want?"
"Steven."
"Who is it?" shouted a man's voice from inside.
"Police. To see Steven."
"Tell them he's out," shouted the man.
"You heard him," said Warren's mother.
"Do you think I could come in and have a quick word?"
"Is it about the burglaries?"
"No."
"Is he in trouble?"
"No. I just need some information."
The woman led her into the living room, where the black dog was
growl rJdrC/~ sitting in the corner, growling threateningly.
threateningy "Don't worry about him," said the man who was lying on the sofa
r-~f'

www j<;cy~ohco pl
k v r hadley TOMORROW NEVER KNOWS
--------CHAPTER 36

dressed in tracksuit bottoms and a vest. track.suit rhes.


DS Pearce explained why she was there. bottoms
"You said he isn't in trouble," said Mrs Warren. .podr
"He isn't. I just want to hear what happened. Mr Coot is <lead and v@st r::ok
1)

we want to find out as much as we can about his life. What hap-
pened with your son was significant." signlficant
"You think he killed him?" asked the man. -'otny. zn.
"No. lt's possible someone <lid, but I don't think it was your son,"
said DS Pearce, feeling that things were going badly. "Did he ever
mention Henry Coot?"
"He <lid," said Mrs Warren unhelpfully.
"And?"
"lt was just a joke to him. A profitable joke." profitable
DS Pearce was surprised. "Profitable? How?" -1ntratr
"Someone paid him to do it. He told us fifty pound. But I know my oplacalry
son. lfhe said fifty, it was probably two hundred."
"So someone paid him .. . Do you know who?"
"No, we don't know. Do you think we know everything Steven
does? Do you think we follow him around?" asked Mr Warren
sarcastically. fellow sb aro-
DS Pearce spoke to them for a minute more. But it was elear she und chorlz
would find out nothing ese za kirr
"I might be back to speak to your son," she said as she was leaving. sarcastically
"Don't hurry," said Mr Warren, as she was leaving the room. ~<kasty< '(HP

hurry pieszy
CHAPTERS 34-36 EXERCISES

1. Pocz sowa, aby utworzy kolokacje i wyraenia uyte

w tekcie.
-- - - -
1. to give a. in touch

2. to growl b. your peace

3. to tall c. aword

4. to make d. bottoms

s. to follow e. the impression

6. to keep f. in love

7. to have g. threateningly

8. tracksuit h. sb around

-~--------- ---
2. Uzupenij zdania wyraeniami z poprzedniego wiczenia .

1. Mia always ...................................... that she's very happy to see you


2. Sarah is so happy - Jamie . ... with her.

3. A tiger .... . when we walked over to its cage.

4. What a mess! We need to .. with the kids.

s. My mum's cat was like a dog - it . ... .. . . . (her)

wherever she went.

6. You can't wear .. . . .. .. ....... to the opera!

7. Fighting is so silly. You should ..

8. John and I .... ... since high school.


EXERCISES CHAPTERS 34-36

3. Odszukaj w diagramie 8 synonimw czasownika mwi.

A I T IM o B u V p E s Q u
p G I
-
Q
-
u X p o R
-
R A 0 1
oi s '
r- ---<
L I A c o N F E
- -
s Is
I
~
TO ' L M
J F o c I E p I Iu
N: E I M p N c T s L H G,

W~ i D E I T I E s y o GI
-S Af E D s I 0 I p c H A ~i
I s Iw E
l
A D 'j A I A N R R, S
i.-- -~ - -1--
L EI L A u u I w -X - -
E T I T .

._'.-'." H_i s p E R K p E R A
y o 1
I
E __
N ,._ E
~

R
-~

A L
....._
I
-o -.....J

N
,_J >- -- >--
y N z c
T .
p r lo
R
E M
T
~- ~
M

E
--
A
N
R
T
A
I o
D
N E
V N IL V I V E N N s s o

4. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe.

1. When Susan was at college, she stayed with Terry to save


money. TI F

2. In Terry's house Susan had a special room to paint. TI F

3. According to Terry, Susan and Mark never met at his house. TI F


4. Susan doesn't know that Mark is in custody. T/F
5. Dl Bell suspects Terry killed Henry. T/F
6. The detective thinks that Terry was too weak to hurt Henry. TI F
CHAPTER 37 k 'vir i.idlry TOMORROW NEVER KNOWS

AS DS PEARCE LEFT the warren's house, she


was followed by a dozen pairs of eyes again. As she
opened her car door, one of the kids shouted something at her. She
stopped for a moment, and then decided to ignore the comment. She
left the street as quickly as possible, drove to Blenheim Terrace and
parked. Before getting out of the car, she called DI Bell.
'Tm glad to leave that place," she said.
"The Warrens?"
whole city "The whole area."
"How <lid it go then?" Dl Bell asked.
"Warren's mother wanted to know if I was there about the burgla-
. ,.
rtC~

"What burglaries?"
"That's what I'd like to know. Anyway, I've got some useful infor-
sum mary mation. But it was hard work," she said and gave him a summary of
culCZ("rie, the short visit.
podsurrowa,.,e "Are you coming back here?" Dl Bell asked.
"l'm at Blenheim Terrace. I've got DC Jones' list, so I'll visit a couple
of people from it."
"Who's on it?"
"Neighbours. And maybe I'll go to the hotel where Susan is... see
what she knows about Thompson. It shouldn't take me Ionger than
an hour and then 1'11 come back to the station."
kPV r hadley TOMORROW NEVER KNOWS __CHAPTCR 38

DS PEARCE KNOCKED on the door of the


first address on the list but, after a couple of minutes,
there was stili no answer. The ncighbour next door carne out.
"They're away till December I'm afraid. You see, they've got a house
in Cyprus where they spend a lot of time. W hat is it you want? Maybe
l can help." said the man.
DS Pearce showed her identification to him. 'Tm making enquir- ldntiflcation
ies about the man who died on Tuesday morning." 'ioku, h

"Henry Coot?" tnz.a1nosc1,


"That's right. Did you know him?" tu. odzrako
"No. We moved here quite recently. I read about it on the internet
though. It said the police were investigating. Was he killed then?"
"Too early to say," replied DS Pearce.
She walked along the street to the next address on the list. a mid-
dle-aged man in a fiat cap was working in the garden, while a woman
sat on a seat watching him.
"Mr and Mrs Tilly?" fiat cap
"That's right." kaszkic,
"I wonder if you can give me five minutes of your time," said DS
Pearce, showing her ID, and explaining what she wanted.
"He didn't have much luck," the man said, taking off his cap,
wiping the sweat from his forehead, and sitting down next to his
wife.
"His first wife, Jill, died of cancer. She was his ex-wife then of course.
But then Joan died of cancer last year as well."
"What was Mr Coot like?"
"A nice man. Friendly. But quiet. Years ago we used to see more
of him. He worked in an architect's office and drove a Jaguar. But
after the divorce, he sold it and got himself a smaller car. Had to pay
money to Jill for the kid, I suppose."
"Was he friendly with Terry Benham?"
"He was. a long time ago. They worked together. But what happened
with their wives. the divorces... it caused a lot of problems. They
didn't speak for years after that. Terry didn't like him ..." said the
man.
"Stronger than that," said his wife, "he hated him. It's understand- understandabl
CHAPTER 38 kcv r: 'kJ ry TOMORROW NEYER KNOWS

able though after what they <lid to bim. But they became friends
again after Joan died. She was the real problem for Terry. She broke
his heart and he could never forgive her."
"And <lid you know anything about the trouble with the kids?"
asked DS Pearce.
"Kids?" asked the man.
"Yes, harassing him. He reported some problems earlier this year."
"I heard something," the woman said. "I felt sorry for him. You
hear about these things and there's nothing you can do. You can't
speak to the kids because they'll just do it more. And you can't
speak to the parents..."
"Yes," said the man, "I remember thinking we were lucky that it
wasn't us."
A man who was walking along the ot her side of the road with his
dog said hello to the couple and carne over.
"This is DS Pearce," said the middle-aged man. "She's trying to
find out what happened to old Henry. You don't know anything
about that trouble with the k ids, do you?"
"Not really. I remember feeling sorry for Henry."
"That's what we said."
"lt stopped quite quickly if I remember. But there was that story
that someone was paying the kids to do it."
"I didn't hear about it," said the woman.
overhear do'~/ "My daughter overheard some kids at school talking. They said it
Jsysz~ was easy money. I don't know who paid them to do that though. It
seems a bit strange."
darkly mroczrnt "Maybe Terry Benham," said the woman, smiling darkly.
"Years ago," said her husband, "but not these days. You know how
ill he is. .."

www>e'-)'lob<:e.pt
kPv l ~. c;J. TOMO~ROW NEVER KNOW~ CHAPTER 39

9 ,
"' T ~ SP.. to the neighbours, DS
Pearce walked along Blenheim Terrace in the late
afternoon sunshine to the Alhambra to speak to Susan Coot. The
hotel was different to most of the other hotels in the street. lt was
renovated and DS Pearce noticed it had four slars. Susan must have renovated
somc money to stay here, she thought to hcrself. <xlOCJW'O~Y

The door was open, and the young woman sitting bchind the re-
ception desk looked up as she entered. look up popa
'Tm looking for Susan Coot," DS Peace said. l '<'etc ~~ry
'Tm sorry, she's not here at the moment," said the woman with an
Eastern European accent.
"Do you know when she'll be back?"
"She didn't say," said the woman.
DS Pearce eft the hotel and crossed the road. She walked to the
seafront and sat down on a bench. There were dog walkers on the
beach and two chi dren eating ice creams. lhe sea always helped
her think, and she began to go over the information she had heard
that day. A phone call interrupted her thinking. lt was DI Bell.
"Where are you?" he asked.
'Tm just about to set off back to the police station," she said, "I'll
be there in 20 minutes."
"Have you found out anything else?"
"A bit. .. l'll tell you about it whcn I get back."
CHAPTERS 37-39 EXERCISES

1. Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu.

1. How did DS Pearce feel about the area where the Warrens
lived?

2. What was Mr Tilly doing when DS Pearce spoke to him?

3. How did the man with the dog know that someone was paying

the kids?

4. How was The Alhambra different to other hotels?

s. Why did DS Pearce sit on the bench on the seafront?

2. Zastp zaznaczone fragmenty wyraeniami z tekstu.

1. We don't know yet if the treatment will help.


_______ _ _ if the treatment will

help.
2. We will meet more often after we got back from university.
We will _ _ _ _ _ _ _ each other when we get back from

university.
3. My sister and I watched Goodfellas not long ago.
My sister and I watched Goodfellas _ _ _ _ .

www.1ezykiobce.pl
CHAPTERS 37 39

4. The shop is closed because the owner has gone on holiday.


The shop is closed because the owner

S. Ian 1sn't very lucky - he has broken his leg twice this year!
Ian ___ . _ _ - he has broken his leg twice

this year!

3. Rozwi krzywk.
- ---
1. 1mportant, meaningful

2. to go mside
3. to provoke, to make sth happen
4. to clean with a cloth

S. to hear what sb says, to listen to sb who doesn't know about it


6. a small hat; a baseball ...... .
7. that can be understood; that can be expected and isn't strange

8. to repair, to fix, to redecorate


9. to disturb sb, to start talking when sb else is talking
1 O. to be unsure or undecided
I
11. a residential area with blocks of flats
f
12. very unfriendly
13. smooth, horizontal
CHAPTERS 37-39 EXERCISES

t ~ f I
t

1
6.
7.
~
-~-+-
j _JI
---- - I

13.

HASO: .... . ................. ...... .

www.je~yk iobce.pl
_ CHAPTER 40

AFTER HER VISIT from the detectives, Su-


san had felt tired and gone back to the hotel. She lay
down on the bed and closed her eyes. But after twenty minutes she
couldn't get to sleep. She got up, washed her face with cold water
and went to visit Terry.
In his kitchen, they sat and talked about their visits from the
police.
"What do you think happened?" asked Susan.
"To your Dad?"
"Yes. The detectives seem to think he was killed, a robbery maybe.
Or some other reason."
"You read about these things," said Terry. "But you never think
they will happen to someone you know. Someone so close."
"Do you want a cup of tea?" Susan asked.
"Yes. Why not. .."
When she carne back five minutes later, she noticed a change in
Terry.
"Here's your tea," she said. "Is everything okay?"
"It's been a long time, Susan ..." it's been a long
"What has?" limet icOJ.><; at'
"Living here. It hasn't been easy for me... with them over the road." once klt'dy

"I can imagine," said Susan.


"When Joan left, it fett like my life was over..." be over
"Was it so bad?" Susan asked. ,s)<-.~< . si

"You can't imagine... I became a shadow. Living over the road pressure
from him. Watching him. Watching them. Watching this life that ~api~r e
once was mine." lntense mocry
"I don't know what to say, Terry. My father always felt bad about at one point
what happened. Joan too probaby." wpewr:ym
Terry didn't seem to hear what Susan had said. "The pressurc was m:..imenric
intense," he continued. "I decided I had to eave at one point. But swear PZ)I
where coud I go? l've ony ever lived herc. It's all I know. It's part of >igar

me. Your father took my wife. But I couldn't alow him to take my revenge
home. That was when I swore revenge. I knew I could never take Zf>rT1SlO

Joan back. There was no way back. So there was only revenge." way back
"So what did you do?" Susan asked. Pt<wrr. o'oqa
puwro:u
CHAPTER 40 k.v111 k ilt:v TOMORROW NEVER KNOWS

"Nothing. I had plans. [ had all of these ideas how I could hurt
them."
physically Susan looked shocked. "Physically?" she asked.
' :yune "No," said Terry. "It wasn't like that. I could make Henry lose his
damage - 'Szb job. Or damage their car. Things which would have cost them money.
cizie Things which would have disturbed their perfect lives. But I couldn't
do it. I just couldn't do it."
"That's because you're a good man, Terry," said Susan.
<vw1trd rmcrz "It's because I'm a coward," Benham said.
They sat in silence for a while.
"Listen," said Susan eventually, 'Tm tired. Today has been a long
appointment day, so I'm going to go. What time's your appointment at the hospi-
w1zyta tal tomorrow?"
"10 o' clock."
"Do you want me to come with you?"
"No, I think it's best ifl go alone."
"Are you sure?"
"Yes."
make sure na "Okay. Weil, make sure you call me when you finish at the hospital.
pewno co~ zrob1c We can meet in the afternoon. If you want, of course."
dop1lnow.K "It might be nice ..."
kfV ~r fy TOMORROW NEVER ICNOWS
-CHAPTER
-- - 41

'.1WHAT DO WE KNOW?" asked DI Bell as


he took a drink of his coffee.
"A little bit more after myvisits this afternoon," said DS Pearce, as
she talked about what she had discovered.
"It looks like we're sowy getting somewhere," said DI Bell when begetting
she had finished. "What <lid you think about the neighbours? Did somewheH
they seem to have a good idea ofCoot and Benham's relationship?" robi po,tpy

"Yes, I think so. They've been there since before Susan was born.
They must have seen what was going on."
"And Warren ... someone paid him to harass Coot. Were his par-
ents sure about it?"
"I think so. And then the neighbour repeated it. .. There's a good
chance it's true."
"The woman suggested it was Benham ..."
"I think she was joking," said DS Pearce. "But someone <lid it."
"We need to find out who."
"I agree. Maybe 1'11 call the Warrens now. And ifSteven's at home,
I'll go and see them," said DS Pearce.
"Why don't you eave it till the morning,'' said DI Bell. "There's
more chance that he will be at home before school."
"You're probably right. Whenever I go though, it won't be very
pleasant, but I need to speak to him."
"And we need to speak to Susan and Terry. But let's do that to-
gether."
"In the morning as well?"
"Yes. She must be tired after her long day."
CHAPTER 42

THE TWO DETECTIVES WERE already


sitting in the interview room, when the desk ser-
geant arrived with Thompson.
"Take a seat, Mark," said DI Bell.
Thompson sat down. "What now? Has something happened?"
"We have a few questions for you," said DS Pearce.
"What about?"
"Let's begin with Susan Coot," said DI Bell, observing Thomp-
son's reaction. "The man you say you found was her father."
"I know."
"Why didn't you tell us that you knew him?"
"I told the PC who was there. But I didn't really know him," said
Thompson.
"But you knew Susan?"
"Yes. But a long time ago. She wasn't living with her father then.
Then she went off to Scotland."
"And you know Terry Benham?"
"Knew."
lmplltlently "Listen, .Mark," said DI Bell impatiently, "it might help if you talk
to us ... co-operate more."
"What do you want me to say? That I was best friends with Terry?"
"Is it true?"
"Of course not. I visited Susan a few times at his house. I said hello
and goodbye to him ifhe was there. That's it."
"Is there anything else you would like to tell us?" asked DS Pearce.
"Anything else you don't think is important?" added DJ Bel.
such as to "Such as?"
"I don't know," said DI Bell. "Maybe you've remembered some-
thing?"
"No. The story is the same. And it will be the same."
"And the knife?"
"What about it?"
"You shouldn't have a knife like that, should you?"
'I explained why I have it to the sergeant."
MWe know," said DS Pearce.
MBut maybe you don't understand," said Thompson.
l TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 42
- - ---

"Undcrstand what?" asked DI Bell.


"What it's like to live on the streets. There are people who don't
like the homeless. People who think we aren't human . .. that we're
Shadows. worse than ani mais."
"But it doesn't mean you can carry a large hunting knife with you."
"I can tell you stories. Bul I don't know if you would listen.."
"Try," said DS Pearce.
"You wake up in the park in the middle of the night... You hear
a noise. And you can see people moving in the Shadows. Or you
wakc up in a shop doorway at 3 in the morning. There are two
pcople standing over you. And they're ready to kick you. Or you
havc some food and someonc comes along and throws it on the
floor and spits on it ..."
"But you know how it looks, this knife? You knO\\ why you are
herc."
"So you're not letting me go then?" Thompson said. ll sb go

"Not yct," said DS Pearce.


"Then l have nothing more to say. Can I go back to the cells?"
CHAPTER 4 3 kevin h~dlpy TOMORROW NEVER ICHOWS

frustrating "THAT WAS A frustrating experience," said DI


ftustui~cy Bell, as they left the room.
"It would be nice if he was more co-operative. But I can under-
stand him," said DS Pearce.
"I can't," said Dl Bell. "If he helped us more, he would be able to
leave here more quickly."
They returned to Dl Bell's office and sat down.
"l'Jl say one thing," said DI Bell, "he's quite believable."
"Maybe because he is telling the truth."
"Maybe..."
"You don't like him, do you?" asked DS Pearce.
obvlou rr. "Is it SO obvious?"
"'~r, "It is."
"I don't know ... there's just something about him... "said DI Bell.
lallure Pe "Because he's a failure in life?" asked DS Pearce provocatively.
udac n1K "No, of course not. It just seems that he doesn't want to help him-
provocatlvely self. He prefers to suffer. .."
~rowo<acvJny "Listen," said DS Pearce, "let's start again in the morning. It's been
a long day."
"Okay."
DS Pearce stood up to leave. At the door, she stopped.
"Do you think ... Do you think Benham had anything to do with
Coot's death?'
"I don't think so."
kHP an open "But we should keep an open mind?"
mlnd ovc "Yes."
o:wartyrn (na "And Susan?"
rozr.e r0Z"W1zan1a DI Bell looked surprised. "I doubt it. Do you know something
it' I don't?"
"I sat down on the seafront for live minutes after my visit to Bien-
make sense of heim Terra ce... trying to make sense of things. She knows Thomp-
sth . zro1~m- son. Or she knew him. There's the dark secret of the drugs in her
ro;w1klo cos past. And she's friendly with Terry. Do we really know what her re-
lationship was like with her father? It's easy to make connections..."
"You don't believe she <lid something though ... not seriously... do
you?"
EXERCISES CHAPTERS 40 43
- - -

1. Wybierz wszystkie waciwe odpowiedzi.

1. How did Terry fee! about Henry and Joan?

A. He was jealous of them.

B. He felt frustrated.

C. He wanted them to be happy.

D. He wanted them to die in a car accident.

2. DS Pearce and Dl Bell think ...

A. one of the neighbours from the list paid Warren.


B. the neighbour was joking about Henry's problems.

C. the neighbours know a lot about Henry and Terry.

D. the story is too complicated.

3. How does Mark Thompson describe life on the streets?

A. He describes it as scary and uncertain.

B. He thinks some people have no respect for the homeless.

C. He says all homeless carry knives or other weapons.

D. He says there are people who attack the homeless.

4. What does Ol Bell think about Mark Thompson?

A. That his life is his choice.

B. That he doesn't deserve respect because he is lazy.

C. That he should go to jail.

D. That he isn't doing anything to change his situation.


CHAPTfRS 40-43 EXERCISES

2. Poa fragmenty z lewej i prawej kolumny, aby utworzy


zdania.

1. Does success have anything a. somewhere.


2. The concert will begin b to do with IQ?
3. At last you're getting c. go, it may run away.

4. The situation seemed d. you wash your hands

before eating.
s. Jf you let the dog e. with our recent hit.
6. Always make sure f. to be getting more
complicated.

---- --
3. Wybierz waciwe sowo.

1. The !'mc:s / pressure at work has made Gina very nervous.


2. I have an appointed I appo ntment with my GP this afternoon.
3. Wait for your tum and don't be so impatient I impatiently.
4. German Shepherds have a pleasant I pleasure temperament.
s. A stable relationship, ;-elative with your partner makes you

more healthy.
6. Uncle Jack always wears a dark green hunted I hunting jacket.
7. Talking to Jill is frustrated I frustrating - she's so stubborn.

8. No one should dress provocatively I provocative to a job


interview.

WWWJ<y<o0bce.pl
kc 11in ~ r!ley TOMOllROW NEVER KNOWS CHAPTfR 44

FRIDAY MORNING

4 JUS"; V
- ..... -- ,..
u DS Pearce
drove into the street where the Warrens ived. At
such an early hour, in the morning light and without the kids, the
drive inio

place looked more inviting. She knocked at the Warren's door and inviting 7;K_he

was surprised there was no dog barking. ' i ~. ~oy

"You again," said Steven Warren's father, as DS Pearce carne into


the Warren's living room. "Can't you leave us in peace?" he asked,
without looking at her.
DS Pearce observed that he was in the same position as the prev1
ous day on the sofa, and was wearing the same clothes. The only
difference now was that there were four children in pyjamas with
him, watching Peppa Pig on TV.
"J just want to ask a couple of questions. lt won't take long. Is Ste-
ven at home?"
"He's eating his breakfast in the kitchen."
DS Pearce went into the kitchen.
~rm ..."
"I know who you are," Steven said. "And I know why you're herc.
Aboul the money."
"That's right."
"So what do you want to know?"
"Did someone pay you?"
"Yes. To scare the old man. That's what he told us to do." saue
"Who?"
"This oldboy who lived over the road."
"Terry Benham?"
"I don't know his name. I le just told us he wanted us to scare Coot.
He said he would pay us. So we did it."
DS Pearce described what Terry Benham looked like. "Is thai
him?"
"lt must be. Now, can I finish my breakfast?"
CHAPTER 44, 45 ~vin ~adley TOMORROW NEVER KNOWS

"Just one more thing. Why did you stop?"


"Because he stopped paying us."
"And has Mr Benham been in louch since?"
ce No."

"And you haven't seen Mr Coot since then?"


"No."
"Are you satisfied?" asked Steven Warren's father aggressively, as
he came into the kitchen. "My boy hasn't done anything wrong."
DS Pearce <lecided thai it wasn't the right moment for discussion.

pop i" ... , ,..... JU.:.. pop in to Mario's for a sandwich and
cf a coffee before I come back," said DS Pearce as she
finished telling DI Bell about her v isit to the Warrens. "Do you
want anything?"
"No, it's okay. I had breakfast before ( left home," said DI Bell.
DS Pearce ended the call and crossed the road. Mario's cafe was
busy. The three tables outside in the early morning sun were all
occupied and inside there was a queue. Mario nodded to her when
O<CUpied z; -y she carne in. After five minutes she got to the counter and made
nod in, her order.
c_;w4 "You're popula r this morning," she said.
make an "It's the morning rush hour... and the weather. Evcryone's enjoy
order ', ~.1 ing the last days of the summer," sa id Mario as he startcd to make
Z3m()\Ve') the cotfee.
rusll hour "I've never seen the pace this busy."
qor:: , . zytu "I usually have someone who heps me in the mornings, but he's
availabe not available today."
do'.t\'P11y "I see."
"lt's thanks to you," Mario said smiling.
"Me? How?" asked a surprised DS Pearce.
"You've got him in the police station, I beieve. Mark Thompson ...
do you know the name?"
DS Pearce remembered what Thompson had said. "Ah. of

www.Jt!zyliolx.~ pl
vn ld1 ify TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTrR 4S, 46

course ... he said he worked here somehmes."


"When are you letting him out?" asked Mano. letout WfPlrtl

"Soon I suppose." czat


"And do you think he's done something?"
"It's a difficult one, Mario. There are things we don't know at the dlfflcult on
moment, and he's helping us. Normaly we wouldn't keep someone
in the cells. But he lives on the streets... no address .. . no phone..."
"I see. So you've locked him up because he's homeless?" lock up
"No. lt's not that," said DS Pearce. "It's not idea. But we're making 'l"yk.:C

progress with the investigation. Hopefully, he'JJ be out soon." Id.al oc 'ny
"Good," Mano said, putting the sandwic h in a bag. "I know he's make progreu
home less. And I know he looks a bit. .. lost But he's a good man." _!; ... stpy

"I believe you. How much for the sandwich and coffee?" said DS
Pearce. lost zag;JI.> Y'I
"Four pounds fifty. And isten, I'll put one in for Mark. Tell him put in wl: d<r
Mario sent it."

... .,.N DS P . got back to the station, she


...;
repeated to Dl Bell what Steven Warren had told her.
"Il defimtely sounds like it was Terry who paid him then," said Dl
Bell.
"It looks that way," said DS Pearce, starting to tell him about her
visit to Mario's.
'Tli take Thompson his sandwich," she said, when she'd finished.
"Okay. While you do that, maybe I'll givc Mario a quick call. 1'11 glve sb a
see what he can tell us about Thompson." call d:zwcni<'.
"He might convince you he's not our man," said DS Pearce. d 1) KC)')

"And are you convinced?" ourman nau


"I am. I thought about it when I was drivmg back. And I don't c lcW1ek (ren.
think it's right to keep him any longer." kl reg UU>i!my)

"Unless he makes a confession." mak a confes-


"I don't think he's going to do that, do you?" slon Z'.'ZI' '
"I doubt it," said DI Bell." z!Nyt lPZ"dO ~

EDGARD
t
lfW I O C.
CHAPTERS 44-46 EXERCISES

1. Dokocz zdania na podstawie tekstu.


Skorzystaj z podpowiedzi w nawiasach.

1. In the Warren's living room there


(by pan ... )
2. Terry Benham paid Steven ..
(eby ... )

3. Steven stopped harassing Henry because


(Terry ... )
4. DS Pearce didn't want to discuss with Mr Warren because
.. .. . (to nie by... )
5. DS Pearce had to . . . . .... .. . . . . . (sta w kolejce
zanim ... )
6. DS Pearce left Mario's cafe with a . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ....

(torebk ...)

7. Dl Bell is almost sure . . .. . . .. . . . . ... . (e to Terry ... )


8. DS Pearce is convinced that Thompson . . .. .. . . .. . . . . ..

Uest. )

2. Odszukaj sowa z tekstu.


- - -------

,.

www.Jezykiobce .pl
EXERCISES CHAPTERS 44-46
----- .

3. Z podanych sw utwrz inne, pasujce do polskich


tumacze, i uzupenij nimi zdania.

1. Has something happened? You seem .............................................. ......

(zagubionego). LOSE

2. His .... ................. (zeznanie) shocked us. CONFESS

3. This cafe looks very . . .... .... .. ......... . .. ........ ...... (przyjemn'e). Let's

have some lunch here. INVITE

4. Is this seat .. ......... ........................................ (zajte) ? OCCUPY


5. When the vet carne over, the dog reacted ...... ............ ...............
(agresywnie). AGGRESSION

4. Zastp zaznaczone fragmenty wyraeniami z tekstu.

1. l've got to go now, but I will phone you after work.


l've got to go now, but I will after

work.

2. Waiter! We would like to order our food.


Waiter! We would like to _ _ _ _ _

3. They stopped the fire because of the help of the neighbours.


They stopped the fire _ _ _ _ the help of the neighbours.

4. Why are you calling so early?!


Why are you calling _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. The police believe they are getting somewhere.


The police believe they are _ _ __ .
CHAPTERS 44-46 EXERCISES

5. Uzupenij zdania, zastpujc sowa w nawiasach


wyrazami (czasem dwoma) z tekstu.

1. The teacher . .... ... ........ ... . (skin) at the boy and he ca me
over.

2 . This number is not .. . . ....... (dostpny) at the

moment.

3. How long does it take you to getto work during the

.._;,szczytu)?

4. After work Keith usually - ............... .. (wpad;~) into his


local pub.

5. Wewill .. ...... ..... him ......................... ... .. (wypucimy

go) if you pay us a mi Ilion dollars.

6 . Mr Singh (zamkn na klucz) the shop and

walked slowly home.

VIWW.JCZyklob<P pl
~v1n tla 1J~"V TOMORROW HEYER KNOWS _ _ _ _ _ _ _..;;c
C-!_APTER 47

"MARIO'S CAFE," a familiar voice said.


"Mario, it's Inspector Bell here," said the detective,
explaining why he was ringing.
'Tm surprised you didn't just visit me," said Mario.
"DS Pearce told me you were busy."
"Well we're quieter now. I can talk for a couple of minutes. So you quieter mniej
want to know what Mark's like ... a character reference ..." Zajty, SPQ<Oj

"Anything you can tell me might help." niejszy


Mario liked to talk. For the next ten minutes he told the story of character
how he knew Mark Thompson. reference
"So you think he's basically a good person," said DI Bell when refe<enc;t
Mario had finished. wouldn't hurt
"I know he is, Inspector. He's had his problems. Like most people. a fly nie
But he wouldn't hurt a ly. And he's honest ... always has been. And skrzywdlo(a)by

I know he has been very upset by what has happened. He told me muc~y

he used to know Henry Coot's daughter. He was worried. And that honest SZ(ZCry,

was before you put him in the cells for the night. Then, he told me U'.Z.(IVi'y

he thought he was going to prison. I don't know what he thinks


now..."
"We're just doing our job," said DI Bell, defending himself, but he
felt slightly guilty. "Sometimes it's not easy, Mario."
"I understand," said Mario. slightly oorob
ni' nieco

gullty w !lny
CHAPTER 48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kev r: 1a:Jlr v TOMORROW NEVfR KNOWS

~
nut:>1de the rnain
main entrance entrance to the hospital. He paid the taxi driver and
ycwnwe. went inside to the reception at the 011cology department.
department 'Tm here to see Dr Singh," said Terry.
oddll<l "Mr Benham, isn't it? You're early, so take a seat. We'll call you
takea seat when he's ready."
usiq< Terry sat down next to a man in his 20s, who was wearing a suit
and tie. He seemed a itte nervous.
"Are you waiting for someone?" Terry asked.
"The doctor," he said.
They sat in silence for five minutes.
"What are you here for?" the young man asked.
"I think it will be my last visit," said Terry.
be dear byc "That's good. Are you elear then?"
Z'lrvNy'!' / "I wish I was. But it's the opposite," said Terry. "The cancer has
wyleuony11 spread."
spread ro:~cr2'"' 'Tm sorry," said the young man.
itr?~~ua -; "Don't worry," said Terry. 'Tve already said most of my goodbyes.
sav one's good- Not that there were many."
-byes - ;~gna< ,; They sat in silence again.
"What about you?" Terry asked after a few minutes.
"The same," the young man said. 'Tve been fighting it for three
years now. They thought it had gone. But it carne back. I've had all
the treatment..."
"And have you..."
"Accepted it?"
"Yes."
"I have. But it's harder for my wife and kids. Are you married?"
the young man asked.
"I was," said Terry. "Years ago."
For a few minutes, they watched people going into and coming
out of rooms.
mke no sense "I hate this waiting," said the young man. "Jt makes no sense."
byc" 1-lf. \ I '- I 11"' "Nothing makes much sense," said Terry.
I W'{ "'I il! "What do you do," asked the young man, "when the darkness
comes?"

www -.1yk1ohre.p
~evin hac:ley TOMORROW NlVlR KNOWS CH_~TER 48, 49

"The darkness? You mean at night .. .


"lt comes at night. .. but you know... the darkness in your head . .. look forwa<d
in your thoughts ... When that comes, what do you do?"
"Remember," said Terry. "When you can't look forward, the on ly przy:.;!:
thing is to look back." look back
A man carne out of Dr Singh's room. Terry looked at his face with
curiosity. But nothing indicated whal news the doctor had given curiosity
him. ~kawo

"Mr Benham," the receptionist said, "you're next." indlcate

--wHAT .DID MARIO SAY?" asked DS


Pearce as they were driving to Blenheim Terrace. be positive
"The same as he said to you. He was very positive about Thomp about
son." door zranco
"Are we letting him go then?" have (sth )to
"Let's see what Susan and Benham have to say first. And there's
stili the problem with the knife."
DS Pearce parked the car. The detectives were about to get out
when DI Bell's phone rang.
'Tll have to answer this, it's the bank," he said. "You go in. f'll
follow as soon as I've finished."
"She's not here," DS Pearce said a minute Ja ter, as she got back into
the car. "The woman on reception said she went out a:fter break fast."
"Did she know when she'll be back?"
"No." quite a whi~
"Okay. Let's go and see Benham then," said DI Bell as the detec- 0sc dlugc.
tives got out of the car. "Maybe Susan's with him." answer the
"You were talking to Mario for quite a while. What did he say?" door otw f 'ra
asked DS Pearce, while they were waiting for Benham to answer
thedoor. speak hlghly
"You know Mario, he likes to talk. He teid me all about Thomp- ofsb dobr.
son's life. He's known bim since he was a kid. He's made plenty of ok msmw t
mistakes. But Mario spoke very highly ofhim. He's convinced that " Y Jk< k0< c,

k '"' '
CHAPTER 49, s_o_____________
ke_vi_n_l1_ad_!e~y_TOMORR~~ Nf.!~ KNOWS

he's a good man. And that he's in nocent in all of this," said DI Bell
as he knocked on the door and rang the bell again.
"Has Thompson spoken to him about the case?"
"Yes. He's afraid, Mario said ... he doesn't want to go to prison."
They knocked and waited and rang the bell for five minutes, but
there was no answer.
go to volcemail "Looks like he's not in," said DS Pearce.
- po~1n0< do "Or he's not answering. Let's ring him and Susan. I'll call DC
po<'.lly 1osowe1 Jones and get their numbers."
l1there any Once DI Bell had the two numbers he needed, he called them.
point ,wa 1;--.g) There was no answer on Terry Benham's number, and Susan Coot's
1y ies sens mobile phone went straight to voicemail. DI Bell left a message.
(uekii) "Is there any point waiting?" asked DS Pearce.
hopefully miej- "No. Let's get back to the station. Hopefuly Susan will call us
when she hears my message. We can speak to Thompson."
"Let him go?"
warn os:rzega, "Yes. Just warn him abo ut carrying knives..."
1ooma

SUSAN WAS SITTING on a bench on the


seafront after a long walk on the beach. Her phone
unknown rang. lt was an unknown number.
n1zrany "Susan Coot," she said, answering.
"It's Terry."
"I thought so. And?"
"Just what I expected. Can we meet this afternoon?"
"Yes of course. I have the whole day for you, Terry."
"I'll just go into town. There are some things I have to do. And
I think I will have a drink. Shall we meet at l? Maybe in front of
Mario's cafe. It's nice weather so we can go for a walk."
"I'd love to," said Susan.

www i"'yoobce pl
EXERCISES CHAPTER 47-50

1. Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu.

1. Why didn't Dl Bell visit Mario's cafe?

2. How did Dl Bell feel after tal king to Mario about Mark
Thompson?

3. Why did Terry have to wait to see Dr Singh?

4. What happened when Dl Bell called Susan?

S. What did the detectives decide to do after calling Susan and


Terry?

2. Pocz sowa, aby utworzy kolokacje i wyraenia uyte


w tekcie.
---
1. there is a. back

2. answer b. highly of sb

3. be positive c. a seat

4. speak d. reference

s. look e. about

6. make no f. the door

7. take g. no point
8. character h sense

rnx~R
<::HAPTERS 47-50 EXERCISES

3. U zdania z podanych sw.

1. Our I childhood I back I often I his I grand pa I looks I at

2. Little I dark I of I the I sometimes I scared I children I are

3. He I he I plenty I bad I but I has I of I mistakes I isn't I made

4. There I going I for I a I the I walk I is I in I no I rain I point

S. There I by I entrance I the I main I is I a I to I the I theatre I

bookshop

4. Uzupenij zdania czasownikami z ramki.

~u~ fig~ ~-~ok spread indicated makes J


1. The cholera epidemie has .... .... .. ... . . . across the country.

2. Nothing .. . . that he was iii.

3. Did you use to ... . . with your brothers and sisters?

4. lee is muscular and strong but he wouldn't . . . . . . . a fly.

5. Stop thinking about the past and . . forward.

6. Don't feel guilty, everyone ....... .... .... . . . mistakes.

www.jezykiobce.pl
kP'llf' h dl 'Y TOMORROW NE~
VE...;.R__K
_N_o_w_s_ _ __ - - - ~tfAPTER 51

FRIDAY AFTERNOON

5 --1N C "D Terry Benham walked


slowly along the seafront.
"I've had a lovely afternoon, Susan," Benham said. "lt's been a long
time sin ce..."
"Since we spoke?"
"Well ... since I spoke to anyonc like this. Such nice memories.
And such lovely weather for autumn."
"Yes, I'd forgotten how nice Eastbourne can be," she said smiling.
"Can we sit down for a moment?" Benham asked, coughing a little.
"Not for long though. We should get you home. You're tired." getsbhome
As they were sitting down, Susan's phone rang. :icwcz C1
"Who is it?" Benham asked as she took the phone out of her bag. >dprow3dn1
"The police. Inspector Bell. He rang me this morning, but I want- Kogos do domu
ed to see you first."
"You should answer it."
"It can wait," Susan said.
They sat in silence looking at the sea.
"This might be the last time," said Terry.
"For what?" asked Susan.
"That we sit here like this."
"There's always lomorrow." lastlonger
"But the weather won't be like this.''
"There's always next year then."
"I won't see another autumn. I'm sure of that from what the doctor peopledo ~
said this morning." "'! ~ i:J:tl
"So spring then," said Susan. rUlse l<lOV, ,

"I doubt it," said Benham. "I told you w hat he said. Three months ... ,ot c P" wi;.
ifl'm lucky... The mathematics are simple."
"But you might last longer than you think. People do." >0ble
"Your mother didn't. .." Benham said, beforc he realised what had use - puy1><1Llc li.
said. ''I'm sorry Susan ... I shoudn't havc said that."
"It's in the past, Terry. Not cvcry case is the same. That's why the
kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS

doctors always say..


"I know. Winter's coming though. It's always the ha rdest season...
the season of death."
They sat in silence. Susan wondered what Benham was thinking.

"I HAVE SOMETHING 1 have to tell you,


Susan," Benham said. "I saw your father the day
before he died."
"On Monday?"
"Yes. It was the day ofJoan's birthday. I'd forgotten."
have an argu- "How was he ... sad?"
ment <, "I think so." Terry said nothing for a moment. "Listen ... we bad
an argument."
"But I thought you were friends again," said Susan.
"We were. But. These things never go away. I have to tell you
something. Susan."
"About my father?"
"About what happened on Monday. We had an argument and I
peaceful spo- thought he was going to hit me."
Kcjn< ')Of ;jov.y "But my father was a peaceful man. You know that. I don't think
he ever hit anyone in his life."
heated - gor <1Cy, "I don't think he <lid, no. We were arguing about Joan though. lt
podgrzany got very heated. And I thought he was going to hit me. So I tried to
struggle stop him. We struggled and I hit him with the rolling pin."
rnou>wa si. "Was he hurt?" asked Susan, unable to imagine two men in their
boryk>.t s; 70s fighting.
,_c.~r "He fell over. But he wasn't hurt. He told me to get out and never
unable rne come back."
7do:ny "It was a big argument."
get out wynos "Yes. All of the things from the past ... they all carne out. .. "
s c: "And have you told the police this?"
"Should I?"
"It might be important."
Kevin hadl<>v TOMORROW HEVER KNOWS _ _ _C_H~PTER 52. 53

Benham said nothing.


"You should tell them, Terry, Susan said eventually.
"I suppose I should."
"Come on, let's get you home. Then I'll call them and tell them you
want to speak to them. How does that sound?"
"Could you ask them to come and see me? I'd prefer that. I don't
want to tell them on the phone."

SUSAN Ht:LPED BEN HAM stand up. and


they walked slowly back to his house. When he was
sitting down, she went to make him a cup of tea and called DI Bell.
Benham listened to Susan's side of the conversation.
"DI Bell ... It's Susan Coot here... You called me twice... Sorry I
didn't call you back earlier... Yes, I've been with Terry this after-
noon ... You want to speak to us?... Terry wants to speak to you...
There's something he has to tell you ... Okay, 1'11 tell him you'll be
here in fifteen minutes... 1'11 go back to the hotel and get changed... getchanged
Yes, I'll come here when I'm ready... Okay, bye." przebiera<' ~~

EDGARD
i f tV( 1CIC! Pl
CHAPTER 54 kevin hddley TOMORROW NEVERKNOWS

TWO MINUT S AFTER speaking to Susan


Coot, DI Bell's phone rang again. He was surprised
to see Susan Coot's name on the screen.
"I was with Terry when I called you before," Susan said. "He was
listening."
"I thought so," said DI Bell.
"I didn't want him to hear everything. He went to the hospital this
rooming. It wasn't good news. That's why l've been with him this
afternoon."
"So what <lid they say?"
respond noi:o "That there's no hope. The cancer isn't responding to treatment.
w ad" r~a1owat He hasn't long le ft, Inspector."
"How long did they say?"
"Probably a month. Maybe three months. But it could be weeks or
days ... lt depends on him now... how his body reacts."
fighter - wojow "Is he a fighter?"
nk "He used to be. But now l'm not so sure. We've talked a lot this
week .. ."
"Do you know what he wants to speak to us about?"
"My father. When we were talking, he said some things. He
and my father had a fight the day before he died. It sounded like
beglnning a confession to me. The beginning of one. That's why I told him he
pac. 1.Pk should speak to you."
"Well you did the right thing."
"I just wanted to tell you about the hospital before you visit him.
gentle (wlth) Be gentle with him."
lagc 1~y(dla) "We will," promised DI Bell.
promlse - obie- "Thank you," said Susan.
1w,, "Before you go, Susan, there was something we' d like to speak to
you about. That's why we caled earlier."
'Tli come to Terry's. We can talk there."
EXERCISES CHAPTERS Sl - 54

1. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe.


- --
1. Terry and Susan are planning to go for another walk the
next day. T/ F
2 . Terry doubts he will live till next spring. T/ F
3. Susan gets upset when Terry mentions her mother. T/ F
4. The day before Henry died was Joan's birthday. T/ F
s. Terry hit Henry because he hit him first. T/ F
6. Terry and Susan both think that Henry was a peaceful
man. T/ F
7. Susan wants to speak to the police at the hotel. T/ F
8. Susan thinks Terry has confessed everything to her. TI F

2. W kadym zdaniu jest jeden bd. Znajd go i popraw.

1. He hasn't got long leave.


2. Tom will get you house and I will run you a hot bath.
3. The men were furious and the atmosphere got heat.
4. The students were disable to solve this puzzle.
5. Get off of my house!
6. Ian and Mike are always fighting! They have had the argument
again.
7. 1'11 pick you up and we'll go to the cinema. How does that hear?

8. Hurry up and get changing! The taxi is waiting.


CHAPTERS 51-54 EXERCISES
-----
-~--------

3. Wkrel sowo, ktre nie pasuje do pozostaych.


- -- - - - - - - -- - - - - - - --- ---
1. struggle I realise I fight I hit
2. respond I repeat I reply I answer
3. observe I notice I spread I see

4. mention I convince I persuade

4. Zadaj pytania do zaznaczonych fragmentw.

1. She made him a cup of tea.

2. The police have called him severa! times.

3. The detective wants to speak about the arguMent.

4. I saw your father yesterday.

S. Mathematics is simple.

6. She was unable to imagine two old men fighting.

,,

www.j<>zyklobc.pl
kevi'1 ''dcJ:ey TOMORROW NEVER KNOWS ____
CH
_A_ PTER SS, 56

1
'WE STILL HAVEN'T SPOKEN to Thomp-
son yet, have we?" said DS Pearce. "Should we see
him before we go?"
"'fhe plan was to speak to Susan and Terry first. .. Let's do that."
"You know, we shouldn't just leave him in the cells. I don't fee!
good about this," said DS Pearce.
"Me neither. But we need to speak to Terry Benham urgently. Es- ur~ntly - oiln
pecially after what Susan said. lt very possible that it was him who get sb to do sth
caused that injury on the side of Coot's head. Let's confirm it. .." -c;a; f<cmus
"Okay. Can we do this ... get the desk sergeant to take Thompson : nobr

to an interview room. Tell hirn we will Jet him go when we return. treat traktowa

Maybe get him something to eat and drink while he waits for us.
Treat him like a human being. " humanbelng
"Yes. Of course." low.ek. 1>tota
ludzlw

WHEN THEV ARRIVED at Terry Benharn's


house, it took him 5 minutes to answer the door.
When he opened it, he looked terrible. His face was red and he
was breathing heavily. breath oddy
"I have something to tell you," Benham said. "Come in." ,)

The detectives followed him. He walked very slowly to the living heavily C1zko

room and colapsed onto the sofa. collapse


"Is Susan coming?" Benham asked. upad.i<
"She should be here soon," said DS Pearce. "But listen, we should
get some help for you ..."
'Tli be okay, I just need a rest," Benham said.
They sat in silence for a minute, before DI Bell spoke. "You don't
look well, Mr Benham. I really think we should call an ambulance." look well
"My time... is ... only short," said Benham, breathing heavily. v.yglda Jobrzc
The detectives looked at him, not knowing what to say.
"I was at the hospital this morning..." Benham said, taking short,
weak breaths between words. "The doctors said I have only days or
CHAPTER 56, 57 _ _ _ _k_ev_iri_t_1J_c ey TOMORROW NEVER ICNOWS

at most weeks left, a month at most."


1,,,wy1e1 Benham started coughing and his breathing got worse.
breathing "I'll call an ambu lance," said DS Pearce. She stood up and left the
odde<h room.
get worse Benham looked at DI Bell. Finally, he spoke in a weak whisper.
"My life was over the day Henry kissed my wife for the first time.
-ak cOY That's how it all bega n ..."
whisper - zeot The two men looked at each ot her in silence.
DS Pearce carne back into the room. "It'l be here in five minutes.
keep still '11e 1ney said you should just keep stili till then. Don't try to speak or
. ,JSLJ( .1
move."
Benham nodded his head.

THE T'"110 DETECTIVES WEN:' into the


kitchen.
be in a bad "He's in a bad way," said DS Pearce.
way n" , "Y "Yes, but I think we should encourage him to talk," said DI Bell.
"But you can see his condition, and you heard what the ambu-
encourage lance people advised."
LlCh-a' "He's just told me that Coot kissed his wife. lt sounded like the
advlse radzK start of a confession."
for sure - N "Did he say anything else?" asked DS Pearce.
"No. But he's probably going to get worse and worse. He's going to
the hospital for sure. And it could be difficult to talk to him there.
Should we encourage him to talk a little?"
"He's told Susan some things. Let's see what she says. We shouldn't
keep an eye make him worse. Let's go back inside and keep an eye on bim, and
on sb r ra wait for Susan."
ko > Sc~o. '1 1>~f>r W hen they went back into the room, Benham had his eyes closed
wowa k1l90 but was breathing more easily.
"Terry..." said DI Bell.
He didn't answer.
"Let's wait for the ambulance," DS Pearce said.

www.1e7)'ciohc~_1
1. Dokocz zdania na podstawie tekstu.

1. DS Pearce felt bad about keeping

2. The police decided to let Thompson go when


3. When DS Pearce and Dl Bell arrived, Terry wanted .

4. After Terry coughed, his


5. The ambulance people said Terry should .

6. In the kitchen, Dl Bell wanted to encourage


7. Dl Bell was sure Terry was

8. In the end the detectives decided

2. Uzupenij brakujce litery i pocz powstae sowa


z odpowiednimi definicjami.
- - ---- - - -- -- -- - - - - - - - - - - -
1. m ici-- a. for example: a cut, a wound,

a bum

2. b __a_he b. to fall down

3. - vie c. a drug, a substance that

helps to treat a sick person

4. _n_u __ d. to come back

s. __ll_p__ e. to speak very quietly

6. d f. to give advice

7. __t_r_ g. to take air into your lungs

8. _h __pe_ h. to move your head down

and up, to agree with your head


CHAPTERS SS-57 EXERCISES

3. Zastp zaznaczone fragmenty wyraeniami z tekstu.

1. The film has finished. Turn the TV off.


The film _ _ _ . Tum the TV off.

2. Please, watch this dog. lt looks dangerous.


Please, _ _ _ _ __ this dog. lt looks dangerous.
3. lf you don't move, the injection won't hurt.

lf you _ _ , the injection won't hurt.

4. Mike's mother is not very well, so he is worried.


Mike's mother , so he is
worried.

4. Wybierz wasciwe sowo.

1. The therapist encouraged the patient talking I to talk.


2. You don't look w ell I good. Lie down and have a rest.
3. I need to speak to you urgent I urgent!y. lt's an urgent I
urgent!y matter.

4. Every humane I human being deserves respect.


S. Scarlet Johansson looks well I good in all her pictures.
6. The teacher's confessing I confession changed the enquiry.
7. The beginning I begin of the book was boring, but later it got
better.

8. The fighters I fights greeted the audience.

www 1ezy<iobce.pl
kevin liadley TOMORROW NEVER ~Nl!._WS CHAPTER 58, 59

THE AMBULANCE ARRfVED, and the


paramedics carne into the living room and intro- lntroduce
duced themselves. oneself -
"What's his name?" asked Mike. p~eds:aw ac s

"Terry Benham," said DS Pearce. lntroduced


"Okay, Terry, we're going to give you some oxygen. lt should help themselves
you. Try and breathe deeply," said Geoff and he put a maskon Ben- przeds1aw1li sre
ham's face. oxygen - tlen
"We were over the road on Tuesday," said Geoff to DI Bell deeply q1bolco

"With Henry Coot?" examlne bada

"That's right. Now, Terry, we're going to examine you." blood pressure
DS Pearce explained about Benham's cancer, while the paramed- clf"! -~nie <J\l\n

ics examined him. His blood pressure and pulse were slightly high pulse ttno
but not at dangerous evels. They gave him some medicine and he level poziom
revived. medlclne - 1ek(r)
"Mr Benham, can you hear me?" revve - ozyw1ac
Benham nodded his head. ls;l

"We're taking you to hospital to check you. Okay?"


Again Benham nodded.
"Can one of us come in the ambulance?" asked DI Bell.
"Yes," replied the paramedic, but don't get him excited." get sb exclted
You go," said DI Bell to DS Pearce. 'Tll wait here for Susan." - denerwowa

kogo

SUSAN ARRIVED AS THE ambulance


was leaving.
"He's in a bad way," said DI Bell.
"He looked tired when I left. But he seemed okay. Is he oonscious?" consaous
"Yes." PfZYlomny
"And <lid he have the chance to speak to you?"
"Not really. He said very little. Come on, let's go to the hospital.
We can talk in the car."
In the car DI Bell asked Susan what Benham had told her.
"That explains the bruise on his head then," said DI Bell. "Did he
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_e_v1_r hadley_ TOMO~ROW NEVER KNOWS
CHAPTER S9,_60

say anything about Tuesday?"


"No. When he told me about their fight, I told him to speak to you."
"And what did he say?"
"He asked me if I thought it was important."
"It is, yes. It means Mark Thompson didn't do it... he didn't cause
the bruise on the side of your father's head..."
"Did you think he did?"
at first z "At first, yes. But he's never changed bis story. And he said that
Tuesday was the only day he had been in the house. You know
<hange one's Thompson, don't you?"
story 1cr "''"'' "I did. Years ago. We were quite friendly."
<eznanla I wersie As DI Bell turned into the road to the hospital, Susan started to
tell him about her past.

"WHEN I WAS A TEENAGER 1carne back


from Scotland to study at art college. Did you
know that?"
"Yes... Terry told me."
chlrsmatic "Well, not long after I started there, I met a boy called Mike Peters.
ci '"lll~atyczny He was one of the most talented students, and a free spirit. And he
love sth - . eni, was very cbarismatic. Some of the teachers Ioved his work, but oth-
iw ,.olat ers just found him frustrating. He often refused to do things when
WOt'k t.; prace, he thought they were pointless. I started seeing him a lot. He was
d.'ed my first serious boyfriend. He took me to parties and introduced
refuse me to some of Eastbourne's artists. They reminded me of the people
.>Clmaw>a my mother knew in Scotland. Can you imagine how exciting it all
polntless "ez was?"
SPnsowny "To be honest, I have never been interested in art," said DI Bell,
see sb - spotykdf smiling.
si z k1rn1 "Anyway, my work became very good. That's what people told
excltlng me. But I started to mix with some strange people. I thought they
~k'cltU)qC\ were exotic. But my father just thought they were Jazy and afraid
miK wlth ll'Ze ofproper work."
bywa( z. wpaS "He didn't like them then?"
w rowarzy,two
kevin hadlcy TOMORROW NEVER K_~~S CHAPTER 60

"No. I was living with Terry at the time. I think that atfected him ffect . , ~w~.
a lot too." cc:.:ykat
"I see."
"But he was really worried about the drugs. a lot of my friends
were taking them. At first, when they offered me drugs, I said no.
But then ... Mike tried to protect me at first. He was a year older protect - cnronit
than me and felt responsible. But he was doing drugs as well, and I do drugs bra~
really wanted to try them."
"So what happened?" asked DI Bell as he drove into the hospital car park park
car park.
"At first it was okay. I got good reports from the college. But as (schoall report
time went by, things got more difficult. I lost my job in the shop be- Swiaoenwo
cause I was always late. I had a lot of discussions with teachers at the 1Zkolne 'Qp:>O'M')
college. They tried to help me, but I wasn't interested. Anyway, one as time went
of the people in this artistic group was Mark Thompson. I thought by - z cza'. ,_.m
I was talented, but Mark certainly was. He was original, diferent to be late
everyone else. He could play the guitar really beautifully too ... And
he was a really nice lad. Although he had his problems." certalnly -
"That's the same Mark Thompson then?"
"It must be." pewno
"You know he's been in trouble with the police." lad chlopak
"Mark? What for? Drugs?"
"Things related to drugs. Theft." related to
"Is that all?"
"It's a serious crime."
"But he wasn't dangerous. He would never hurt anyone. Drugs
change your behaviour. But they don't make you a killer." behaviour
"I'm not sure I agree," said DI Bell, as they walked in through the 1acrowo~ic
doors of the hospital.
CHAPTERS 58-60 EXERCISES

1. U wydarzenia w odpowiedniej kolejnoci .

1. Susan tells Dl Bell about her college days. o


2. DS Pearce gets into the ambulance. LI
3. The pararnedics give Terry some oxygen. o
4. Susan arrives at Terry's house. o
s. Susan talks about her and Mark Thompson's past. o
6. Dl Bell drives into the hospital car park. o

2. Pocz powki zda.


-------
1. The suspect refused a. excited just before

bedtime!
2. Gina really shouldn't mix b. hirnself and asked Ciara

to dance with him.

3. Don't get the children c. their story.

4. After a night in the cells d. to talk to the police.


they changed

s. The mysterious man e. to high blood pressure.


introduced

6. This disease is related f. with these girls; they're

a bad influence.

www.jezyklobct!.pl
EXERCISES CHAPTERS 58-60
--- --
3. Wkrel sowo, ktre nie pasuje do pozostaych.

1. conscious I lad I paramedic I medidne


2. treat I refuse I examine I check out
3. certainly I for sure I pointless I definitely
4. spirit I breath I blood I oxygen
5. protect I behaviour I affect I cause
6. neighbour I mate I stranger I colleague

4. Uzupenij krzywk wyrazami z wiczenia 3.

1. without sense
2. the way someone behaves
3. a young man or a boy
4. soul; ghost 4.
5. an unknown person 5. 6.
6. to say no
1. -I l

3.

2. I__.__.____ I I~
CHAPTER 61 kev1n hadley TOMORROW NEVER KNOWS
-------

FRIDAY EVENING

DS PEARC WAS WAITING at A and E'


when DI Bell and Susan arrived.
"What's happening?" DI Bell asked.
"He's inside. The doctors are with him now."
"Did he say anything more in the ambulance?"
"No. And the doctors said he won't be talking for a while."
unconscious "Is he unconscious?" Susan asked.
rueprzytom"y "He's got an oxygen maskon and he's sedated."
oxygen mask "Is there a room we can use?" DI Bell asked a woman at reception.
mas'"' rlenowa "There's the waiting room," she said.
sedated pod DI Bell explained who he was. "I mean a room where we can talk
wr. yNem <10ckw to Ms Coot in private."
USpQkojd;qly<h A doctor who was passing carne over. "There's the relatives
waltlng room room8 You'll be okay there," he said, indicating a door at the end
pcczekalnia of the corridor.
mean m'e na DS Pearce and Susan went inside, while DI Bell went for some
my;li coffee from the machine in reception.
pass przcc~o- "How is he?" asked Susan.
dZJ (obok) "In a bad way. But he's stable and he's in the best place. Do you
relalive krewny know why he wanted to speak to us?"
stable stdbilny Susan repeated what she had told DI Bell.
"That changes a lot," said DS Pearce. "He said something interest-
ing to us before the ambulance carne. Something about your father
and his ex-wife. Do you know anything?" DS Pearce asked, as DI
Bell carne into the room.
"Of course. What <lid he say?" asked Susan.
"That when your father kissed his wife, his life ended."
"That's possible. They had an affair. It ended two marriages and
destroyed friendships. I think Terry suffered the most. There was
emergency 7
A and E Accident and Emergency - ostry dyur
nJgly wypaoek 8 reatives room - a room in a hospital wherc relatives of patients can wait

WYIW.)PZ'/luObc.pi
~tvn hadley TOMORROW NEVER KNOWS ~HAPTER 61

a lot of bad feeling ... a lot." bad feeling 2le


"How long did it last?" emo '" re<eNy-
"Years. I thought that when Joan died, Terry would forgive them. mel"t
But after Monday, maybe not."
"We heard a strange story," said DS Pearce. "You know your father
was terrorised by kids earlier this year..."
"I heard something, yes."
"I spoke to the ringleader and he said someone paid them to do
it. When J described Terry to him, he said it was probably Terry. describe
Could it be possible?" op,ywa:
"I suppose so. But why? Revenge?"
"That's one of the questions we want to ask Terry," said DI Bell.
CHAPTER 62 ~cvinJ icl:y TOMORROW NEYER KNOWS
- - -- ----------

AT THAT POINT, Terry's doctor carne into


the room. Susan and the two detectives looked at
slgn znak, sygna his face for a sign.
"Any news?" asked DI Bell.
morphln "He's comfortable," said the doctor. "He's asleep now. We've given
morfin~ him some morphine for the pain and a sedative, so he'll be asleep
sedatlve - rodek for a few hours. Why do you want to speak to him?"
uspoi<aja,<Jcy "He wanted to speak to us," DI Bell explained. "But when we got
11t1191X>d to his house, he was in sucha bad way that he coudn't say much."
nlght's slffp "Well, he won't be speaking for a while," said the doctor. "He
p0rzd1' 1e ; 1 needs to rest and get a good night's sleep."
"I see," said DI Bell. "So we should come back in the morning?"
"Yes. Just call before you come. to check how he is."
"Okay," said DI Bell.
step daughr "Is it okay if I stay?" asked Susan Coot.
pa;1crb1t. "Are you his daughter?" asked the doctor, looking at her.
"No. Step-daughter. But I'm very close to him."
"We are going to move him to ICU9 soon. Go to the visitor's room
there and when he's ready, you can see him. He'll be asleep though."
The doctor left.
"Just before we go Susan, could we talk for a minute?" asked DS
Pearce.
"Yes... What about?"
"Terry. About bim and your father. It might help us."

I
I

'ICU (Intensive Care Unit) - OIOM, oddzia intensywnej opieki medycznej

.w.w.jtuykil..ibce.pl
k.:>vir h<1tilcy TOMORROW NEVER KNOWS

SUSAN EXPLAINED WHAT HAO


happened between Terry and Henry over the years. over the years
"Love," she said, "is a powerful drug. They bad been friends for prz lata
over 30 years. And suddenly everything was... damaged." powerful silny
"W hen did they start speaking again?" DI Bell asked. pass miyJ<..
"It was at the funeral. Joan's funeral. I returned to Scotland. A few less and less
years passed and I spoke to my father less and less. Then he called coraz rnrieJ
me. He told me that Joan had throat cancer," Susan said, begin- survival
ning to explain. "The doctor tod her there was very itte chance przezyc e
of survival. My father went to see Terry and tod him the news. He
thought Terry might want to speak to Joan. These moments often
change us. But Terry refused. He said the pain was too deep."
"But he spoke to your father?"
"Not really. He invited him in, and he istened to him. But that
was all. The cancer was advanced and Joan died after three months.
My father rang me each week or fortnight to tell me what was hap- fortnight dwa
pening. He told me that, every day, he hoped Terry would come and JodniP
visit. He thought that they could still fix things. Until the end ... But flx rapr awoa
Terry never carne. When Joan died, I booked a flight to come back book "''er
for the funeral. Terry was invited of course. But he refused to go.
My father said that he understood."
"Was it diflicult for you?" asked DS Pearce.
"Yes. I stayed with my father, but I spent a lot of time with Terry.
I knew he was really hurt. He felt a bit guilty as wel. Athough he
never admitted it. But he didn't change his mind abo ut the funeral. admit o:

After the funeral at the crematorium, we all went back to my fa- 7nawa,
ther's house. That's when Terry surprised us all. He just walked in. , change one's
Some of Joan's family were there. But Terry just went to my father mlnd mierua

and hugged him. They didn't say anything, but that gesture was zdanie
important." that's whenw.
"How <lid Joan's fami.ly react?" asked DI Bell. - wtedy wla'.ni<>
"They were very happy to see Terry. They understood that he was hug VZ)~cla(

a victim in the divorce. When I left three days later, my father and gesture gcS!
Terry were talking. They weren't best friends again. But I believed
that Terry would support my father." support
"And when was this?" asked DS Pearce.
CHAPTER 63 kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS

"About 18 months ago."


"Did you know about Terry's cancer?"
"No. Not before I carne back this time. We've spoken on the phone
from time to since I went back to Scotland. And I spoke to my father from time
time - od czds1; to time. But neither of them said anything about the cancer."
do emu "Did your father or Terry talk to you abo ut each other?" asked
each other DS Pearce.
sobienawLaJem "Yes. They met from time to time. And Terry helped my father af-
ter Joan's death. Sometimes he didn't leve the house for a few days.
Terry visited him and did some shopping for him. After a year, my
father was able to live again quite normally. He returned to his old
routine. He went to the pub twice a week. He did his shopping. And
he became more active at church."
"And then there was this thing with the kids. He never mentioned
it?" asked DS Pearce.
be behlnd sth "No. I can't believe Terry was behind it ..."
>.a za uy'""s "It looks like he was," said DI Bell.
"We should go," said DS Pearce, looking at DI Bell. "Can you con-
tact us, Susan, if there's any change in Terry's condition du ring the
night?"
"Of course."

'~'I
I
'tA/W'IY.JC"Lyk.'Ob<~ - ~
kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS CH~TER 64

THE TWO DETECTIVES got in the car and


le ft the car park.
"She looked exhausted," said DS Pearce. exhausted
"It can't be easy for her. Terry is like family to her, I suppose." .. yczepa"y
"All of this confirms what Thompson has said."
"It looks that way. The sooner we !et him out the better." the sooner the
When they got to the station, Thompson was waiting in one of better 1m
the rooms. prdze1. tym
"Are you going to release me?" ore1
"That's right I'm sorry it's been like this, Mark," said DS Pearce. relHse
"What do you want me to say? That I understand?" asked Thomp- ~wdini<c
SOn. wy;luSZCZJl

"I know it's been difficult. . ."said DI Bell, "but ..."


"What am I supposed to do now?" asked Thompson. "It's after
ten o' clock." be supposed to
The detectives didn't know what to say. do ~'"~c ..o,
"If I go back to the park, the poice will come and move me." zrobi
They all sat in silence for a moment.
"Can you release me in the rooming?" asked Thompson.
"That's an unusual request, Mark," said DS Pearce.
"I've been thinking a lot in that cell," said Thompson. "It's time... request pro~ba
This is a chance. I don't want to go back on the streets. And ifyou
release me now, that's where I'll go. If I go in the morning, I can
find somewhere to stay tomorrow."
The detectives agreed to his request and the sergeant took Thomp-
son back to the cell.
"That was unexpected," said DS Pearce when Thompson had gone.
"Understandable though. Maybe he can change things. Anyway, unexpected
that's enough for us for today." 1eo .lcKivM"
CHAPTERS 61-64 EXERCISES

1. Wybierz wszystkie waciwe odpowiedzi.

1. At the hospital ...


A. DS Pearce met her colleague and Susan in the relatives room.

B. the doctors said Terry wasn't stable.

C. the detectives wanted to speak to Susan in private.


D. the doctors examined Terry in the waiting room.

2. According to Susan.
A. Terry forgave her father after Joan died.

B. Terry lost the most because of the affair.

C. it's possible Terry wanted revenge.


D. Terry didn't want revenge.

3. Terry's doctor said that.


A. Susan couldn't see Terry.

B. Terry was asleep but Susan could see him anyway.


C. Terry was going to wake up soon.
D. t he morphine couldn't help Terry any longer.

4. After Joan's funeral.


A. Terry went to visit her grave.

B. Henry d idn't want to see Terry for a fortnight.

C. Joan's family were glad to see Terry.


D. Henry couldn't live normally for a year.

www.jcrykioll(<'.pl
EXERCISES CHAPTERS 61-64

2. Uzupenij zdania sowami z ramki.

describe admitted hugs supports released


flx men passina
1. Finally, Tom that he was wrong.
2 . I heard his voice when I was his office.
3. Who is this? I the guy in the blue jumper.
4. Could you, please, the robber?
s. Ian is a loving father and he often his kids.
6 . This organisation children from poor areas.
7. They him from prison after 13 years.
8 . After her affair, May wanted to her marri age.

3. Odszukaj sowa z tekstu i zapisz je obok tumacze.

1. wyczerpany 6. krewny
2. nieprzytomny 7. znak
3. niespodziewany 8. gest
4. dwa tygodnie 9. pro~ba
s. rodek uspokajajcy

5P~~~Q
CHAPTER 6-'-
S_ _ _ __ _______
H_v_1r_n~dley TOMORROW NEVER KNOWS

SATURDAY MORNING

Ol BELL WAS ASLEEP whcn his phone


rang. He looked at the time. 5:47. It was Susan Coot.
'Tm sorry to call you so early. It's Terry..."
"What's happened?"
"His condition is getting worse. The doctors say he won't live
much longer," Susan said in a sad voice. "And I'm alone here. . ."
"Okay, I'll come."
On the way to the hospital, DI Bell called DS Pearce to tell her
what was happening.
"$hall I come?" she asked.
in a while za "You sleep a little longer. 1'11 call you in a while. When I getto the
chwI<: hospital, I'll speak to the doctors."
ward odd ia Susan was waiting for him outside the ward, holding a cup of
coffee. Her hand was shaking and her eyes were red from crying.
"He's gone," she said. "He died ten minutes ago."
'Tm sorry," said DI Bell.
They went into the relatives room and sat down. They were fol-
lowed by a nurse, who went to make DI Bell a cup of tea.
When she left the room, there was only the sound of a radio play-
ing quietly somewhere in the corridor.
"He talked a little," Susan eventually said.
"What about?"
"The past. It's what people do when they are close to death, I sup-
tovely (llflr)w111t pose. He talked about Joan. How lovely she had been when they
got married. And he talked about him and my father in the army.
ahad r' ,.,, Young men with the future ahead of them. It was as if he was
(\P!J,I) watching a film of his memories."
"Did he know you were there?"
"Yes. He knew he wasn't alone. He didn't open his eyes. But I told
th llack him who I was. Listen, Inspector, can you talce me back to the ho-
tel? I have to get out ofhere."
"Of course," said DI Bell

www.jezykiob<'4>1
~~v n lac~PY TOMORROW NEVER KNOWS ___ _-.S_H APTER 66

THE EARLV MORNING sun was just rising rlse (sun)


as they drove through the quiet streets ofEastbourne wsiaw;;t
towards Blenheim Terrace.
"You know," said Susan, "he died with a smile on his face_"
"That's something."
"ls it? But I don't know what it meant. And I never will. Tell me,
Inspector, can someone die happy?"
'Tve no idea," said DI BelL
When they were close to the hotel, Susan spoke.
"There's sornething I have to tell you."
"What's that?"
"To be honest. I don't want to. It won't change anything. But Terry
wanted me to tell you something."
Dl Bell was intrigued. lntrlgued -
"Let's go to my father's house._. not the hotel." 1aciek<Jw1on>
CHAPTER 67 ke'lin hcidif'y TOMORROW NEVER KNOWS

11
make a call 1JUST HAVE TO make a call, Susan," said DI
Bell, as they were going into the house. "To DS
Pearce ..."
"Okay. I'll see you inside in a minute."
Susan was sitting in the living room, looking out of the window
when the detective carne in.
"I wonder how many times they looked out oftheir windows and
saw each ot her... my father and Terry..."
"A lot I suppose," said DJ Bell.
A man walked past with a dog.
record "It's about what happened . .. on Tuesday." Susan said. "I recorded
nar:ryNa what Terry said .. ."
"Recorded?"
"He wanted me to do it. On my phone. He wanted you to hear
nakedtruth what he had to say. The naked truth. Maybe he was afraid I would
mg.; prawda change something. Shall I play it?"
havearest "Maybe you would like to wait. Have a rest first. We can do this
odpoc 1 la ter."
"No. Let's just do it."
They sat at the table and Susan put her phone in the middle and
recordlng played the recording. The sound ofTerry's quiet, steady voice crept
into the room and brought tears to Susan's eyes.
study 'Tli be okay," she said to DI Bell.
::>r;Jiowan)
creep into

brlngturs
wywoyNac 'lY

WWA' tf"1v11:iohce p
EXERCISES CHAPTERS 65-67
-- -----~----~-"

1. Dokocz zdania na podstawie tekstu. Skorzystaj


z podpowiedzi w nawiasach.

1. A phonecall (obudzi...).

2. Dl Bell met Susan (przed.).

3. Susan asked . (eby Dl Bell...).


4. Susan wanted . (porozmawia z Dl Bell w ...).

5. Susan recorded Terry (poniewa ... ).

6. Susan cried . ..... . ... .. .... ... .. (kiedy...).

------
2. U zdania z podanych sw.

1. Blackbirds I hugged I the I sun I were I as I they I in I singing I


afternoon

2. The I the I didn't I meant I understand I what I message I


sol dier

3. The I smile I face I baby I asleep I fell I with I its I a I on

4. There I we I to I have I is I ask I you I something

5. The I of I followed I was I by I a I ducklings I farmer I group


CHAPTERS 65-67 EXERCISES
-------- --
3. Pocz sowa, aby utworzy kolokacje i wyraenia uyte
w tekcie.
---- -
1. the naked a. awhile

2. to bring b. back
3. to have c. into

4. in d. truth

s. to take e. tears

6. to creep f. a rest

4. Uzupenij zdania wyraeniami z poprzedniego


wiczenia w odpowiedniej formie.

1. Sue went to practice Chaconne and the sound of her violin


the room.

2. The doctors didn't tell her everything. She wanted to know

3. Gloomy Sunday always to my mum's eyes.


I 4. He'll come downstairs . Let's wait in the cafe

l next door.

5. lt was a hard day at work and Jenny needed to


6. (the dog) and 1'11 wait for you downstairs.
kevin hadlt>y TOMORROW NlVER KNOWS _ _ _ _ _ __ _ __:;
CHAPTER 68

"ON MONDAY MORNING I went to see


Henry as usual. He was making bread in the kitch-
en. He told me that it was the day of Joan's birthday. Henry seemed
quite emotional. When he mentioned Joan's name, something hap-
pened to me. Even now it stili hurts me ... that na me. Henry asked
me ifl had ca red about Joan u ntil the end ... ifl still loved her. I lied care about
and said that she meant nothing to me. We talked and he became -.alPle I.> :r u

more emotional. We started to argue about things from the past. na I

They were things we had never said before. Finally we camed down. calmdown
Then Henry carne towards me with the rolling pin in his hand. ;i:, , ,,<')

I thought he was going to hit me. I tried to take the rolling pin off take sth off
bim. We struggled and I hit him with it. It was by accident. It sb :Jet
stopped Henry. He was shocked. He sat down and told me to leave." kc mu
Susan paused the recording. "There's more," she said, "but I just byaccident
need a minute. It's strange to hear his voice. From three hours ago. Y
A live." pause , itZV

"He's sounds elear," said Dl Bell. '11ywc


"Yes. He woke up and took the oxygen mask off and told me he elear wyra7ny,
wanted to say something. That's how it was. His breathing was nor- , yr-1/T t:
ma!. He was very calm. It was like he was reading from a piece of
paper..."
She started the recording again.
"I felt terrible after our fight. But on Tuesday I woke up feeling light ~ ltnid.

better. I thought things might be better. After our argument... t


after we had said everything... After breakfast I crossed the road.
I needed to talk to Henry. I wanted to tell him how I felt. But when
he opened the door, it was elear he was stili angry. He asked me
to come in... because I was wet from the rain. We went into the
kitchen and sat and talked. But he didn't say much. Suddenly he
asked me about Joan again. He said we should remember her for
all of the good things, and not for the one bad thing she had clone.
I asked him if he understood what their affair <lid to me. I only
went to see him because I thought we could be good friends again. Jeach out a
And now we were arguing again. Henry got up. He carne over to hand v.y go

me. 'Can't you forgive her?' he asked me. He reached out a hand to r,

me. I thought he was going to hit me. So I pushed bim away. He fell push a way
>dpy hc
CHAPTER 68, 69
~------
,.,,,,-,tiadley TOMORROW NEVER KNOWS

and banged his head. It was a terrible sound. I wanted to leave im-
mediately. But he wasn't moving and I became worried. I panicked
and carne back home."
Susan stopped the recording. "That's it," she said.
"Did he say anything else?"
"Just that he wanted to rest a little. Then his breathing got worse.
I went to find a nurse. We went back into the room and she checked
him. She said she thought he was close to the end."
Susan stood up and walked to the window. The man with the dog
was returning, carrying a newspaper.
"Life goes on," said Susan.
"lt has to," said DI Bell.
"Will you need a copy of the recording?" Susan asked.
"Yes," said DI Bell, "but we can do that la ter."

he?'
9 "WHAT'S GOING TO HAPPEN to Mark?''
said Susan. "He hasn't done anything wrong, has

"We know that now," said DI Bell. "We wanted to release him last
night. But he asked to stay till the morning. He didn't want to go
back on the streets."
"I can understand that," said Susan. "So what happens now...
about my father's death?"
inquest "There'll be an inquest. The recording is key evidence. lt tells us
ledz1wo everything."
key evidence "I have a question," said Susan as they arrived outside the Alham-
.:i~CZOV\y c ,.,, ,1 bra. "Officially speaking, did Terry murder my father?"
offlclally spe- "No. If what he said on the recording is true. And we have to be-
aking - cfoqaln:e, lieve it is. But, he was responsible for your father's death."
wa ofiqa: ~EJ wer ,i "You know," said Susan, "I loved them both in different ways.
In dlfferent There are no winners in this story. Think of those young people.
ways na 6nc Henry. Jill. Joan. Terry. The young men leaving the army. Getting
married to their childhood sweethearts. The promise of the life be-
prom Ise
kev1ri t JJlev TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 69

fore them. And then ... I don't think anyone was ever truy happy
again after the divorces." truly
"Except maybe your mother." p . .wdrwi
'Tm nol su re she was, Inspector... ,"said Susan. "I wonder. .. where
does all this tragedy come from?"
"Love, passion ... they are stronger than us," said DI Bell.
"Are you married?" Susan Coot asked.
"No," said Dl Bell.
"Ncver?"
"No..."
"Sorry," said Susan, "I didn't mea n to ..."
"That's okay," said DI Bell.
CHAPTER 70 <ev1n 1ac1ey TOMORROW NEVER KNOWS

WHEN Dl BEL&. RETURN EO to the police


station, DS Pearce was waiting for him.
"Weil?" she said.
surpsing "That was a bit surprising," DI Bell said, beginning to tell her
'd\k.lkujcy what had happened.
successful "I suppose we have to say that is a successful end to our investiga-
Jdd'1f tion," DS Pearce said when he'd finished.
"I suppose so," said DI Bell.
"There's one thing we have to do though - let Mark Thompson out.
I'call the desk sergeant - ask him to bring Mark to an interview
room."
Twenty minutes later, when they had finishe<l expaining things
(feel) relleved to Thompson, he looke<l relieved.
l<C "Ig 'Tm a free man then?" he asked.
"Yes," said DS Pearce.
"You know," Thompson said, "I haven't sept so wel for years.
I think I'm ready."
"For what?" asked DS Pearce.
"Today... tomorrow..."
"Where are you going to go?"
"One of the hostels."
"You won't need your knife then," said DI Bell.
"I hope not," said Thompson.

www jezykoobte.pl
EXERCISES CHAPTERS 68-70

1. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe.

1. When Terry went to visit Henry, Henry looked calm. T/F


2. Terry never stopped caring about Joan. T /F
3. The two men argued about Joan's funeral. T/F
4. Terry accidently took the rolling pin off Henry. T/F
5. Susan stopped the recording because it upset her. T/F

6. Terry felt Henry didn't understand his pain. T/F


7. Dl Bell thinks strong emotions may lead to tragedy. T/F
8. Dl Bell was surprised that Mark Thompson was innocent. T/F

2. W kadym zdaniu jest jeden bd. Znajd go i popraw.

1. I didn't mean to push you. I did it in accident.


2. Tony riched out a hand and we pulled him out of the wa ter.

3. The journalists are still looking for the keyhole evidence.

4. The front door was open and Tessa became worrying.

S. Do you believe that boys and girls behave on different ways?

6. The postman asked me give you the letter.


7. They have a beautiful future across of them.
8. Calm up and tell us what's wrong.
CHAPTERS 68-70 EXERCISES

----------- -- - --
3. Z podanych sw utwrz inne, pasujce do polskich
tumacze i uzupenij nimi zdania.

1. They are now (oficjalnie) engaged. OFFICIAL

2. The ending of lnception is really .. .... (zaskakujce).

SURPRISE
3. After many (ktniach), they got divorced.
ARG UE
4. Ian is a . . . . (wojownik) and never gives up. FIGHT

S. His second book was quite .. (udana). SUCCESS

6. lt's the first time Ann has . .... (prawdziwie) been

in love. TRUE

4. Zadaj pytania do zaznaczonych fragmentw.

1. lt was the day of Joan's birthday.

2. After breakfast I went to see Henry.


I
I 3. There are no winners in this story.
I

4. 1loved both of them.

5. He is responsible for his death.

www.Jezyl<lobce.pl
kevin harl~_ TOMORROW NEVER KHOWS
- - - - - -CHAPTER
- 71

SATURDAV AFTERNOON

THE AFTERNOON WAS as beautiful as the


day before. After a long sleep, Susan went for a walk
along the beach to elear her head. Before returning to the hotel, she dear one
went into Mario's cafe for something to eat. As she closed the door, head 'Y'
she noticed a familiar face. -,~,zebra' myi1;
"Mark?"
"Susan. Hello. It's been a long time..."
"Can I sit down?"
"Of course."
They bega n to talk abo ut the old days. the old days
"Maybe we should see the positive side of this situation," Mark said - przi.'"i"
after a while, changing the subject. change the sub-
"How do you mean?" asked Susan. ject . zri1E>ni.

"Those nights I spent in the police station. I had time to think. You 1erna1
don't get that on the streets..." how do you
"What were you thinking about?" asked Susan. mean? - ,(' rr 111

"That it's time to do something with my life. I don't know what. na niys1
But. .. well ... you know..."
"Where are you staying?" Susan asked after a while.
"At a hostel. I have to go in half an hour and register."
"What is it like?"
"Not perfect ... but better than the park..."
"Listen," said Susan a moment later. "Why don't you stay at my fa-
ther's house? It will be quieter. And safer."
Thompson was surprised. "I couldn't."
"Whynot?"
"I don't want to cause any trouble."
"lt's no trouble."
"And after what happened there... It would be st range."
'Tli be there." pu.tcle -
It look Susan another five minutes to persuade Mark before he pr..i.:..nywc
agreed.
CHAPTER 72 Krvir h. :j l1 y TOMORROW NEVER KNOWS

THE FUNERAL WEEK

ON MONDAY EVENING, Susan was sit-


ting in the living room when Mark arrived.
"Have you had a busy day?" Susan asked.
job centre biuro "Yes. Mario has given me some work. And I've registered with
poredn ictwa a doctor and been to the job centre... What about you?"
prac1 "Organising the funerals ... There's my father's and Terry's."
whatabout "It must be strange."
your - at} "A little. But there's so much to do, there's not much time to think.
somuch to do Anyway, I've made something to eat."
- tyle do zrobienia "When are the funerals?" asked Mark as they were eating.
"My father's is on Friday and Terry's on Monday," said Susan.
hire - wyna)mo~ "What are you doing aftcr that?" Mark asked.
'N3/ "Driving back to Scotland. I'll hirc a car... take some stuff with
stuff rZPczy me."
make roni, "What do you do there?"
v.tjt.warz.,,.1 "Some painting. I make a few things. Then sell them at markets.
commune And we teach the !ocal children ..."
komuna, "We?" Mark asked.
wsp61not3 "Yes, I do it with a group of friends. It's like a colony of artists.
a commune. It's a different life."
"I'm sure."
rarely rzaoko "Do you stili paint or draw, Mark?"
"Rarely. But sometimes ... it's the only things that helps ..."
After dinner, they went into the living room.
'Tli be back in a moment," Susan said, going upstairs.
She carne back with a guitar.
"I didn't know you played the gu i tar," Mark said.
"I don't," she said. "It's a present for you."
"For me..." Mark said in a surprised tone. "I haven't played for
years."
"That's what I thought. But I remembered how you used to play
kev:n hadley TOMORROW NEVER ICNOWS _ _ _CHAPTER 12, 73

for me."
"I don't know if I can stili do it, Susan..."
Mark took the guitar from Susan and ooked at it.
"Go on," said Susan, laughing. "It won't bite you."
"What shall I play?"
"Shadows ... Can you stili remember it?"
"I can try...

"'WHY DON'T YOU COME to Scotland?"


said Susan suddenly, as they were eating breakfast.
Mark shook his head.
"Why not?" asked Susan.
"It's a crazy idea. What would I do there?"
"Do you remember when we were teenagers? We talked about it.
When I told you about my life in Scotland with my mother, you fascinated
were always fascinated." zafascynowa1y
"That was a long time ago," Mark said. attract porl<'
"Doesn't the idea attract you at all?" bac si. pociga

"It does," said Mark. "Ofcourse it does. But it's sucha big step. I'm at all wcale
not like you."
"I can help you. You can play the guitar. And draw and paint.
There's a place for you there."
They talked for a while longer. As Susan said more about Scot-
land, Mark seemed more and more interested.
"Listen, Mark," Susan finally said, "I have to go now and organise
some things for Terry's funeral. But think about Scotland."
Thompson smiled at her. "Okay, you've convinced me. To think
about it ..."
CHAPTERS 71-73 EXERCISES
-----

1. Wybierz wszystkie odpowiedzi.


------- - - - - - - -- - -- - - - - - -
1. At the police station Mark decided ...

A. to stay at a hostel.

B. to stay on the streets.

C. to change his life.


O. to think about his life in the summer.

2. How does Mark feel about staying at Henry's house?


A. He can't stay there because he has registered at the hostel.

B. He likes the idea because it will be quieter there.


C. He prefers the hostel.
O. He doesn't want to cause any trouble.

3. After the the funerals Susan is planning to ...

A. sell her dad's things at a market.

B. take some stuff to Scotland and then come back.

C. go back to Scotland.
O. organise a commune.

4. Susan thinks Mark should go to Scotland because.

A. people there like the Beatles.


B. he can't draw in Eastbourne.

C. it would be good for him.


O. some of their old friends are there.

www.jezyloobce.pl
EXERCISES CHAPTERS 71-73

2. Wybierz odpowiednie wyrazy.

1. Tom's kids did I made some nice decorations for Christmas.


2. Relax and clean I elear you head before you make the decision.
3. I keeep a lot of my staff I stuff at my parents' house.
4. Girls in my year cause I catch a lot of trouble.
5. You can ask for help at the job centre I commune.
6. lt's a quite I quiet and picturesque town.

7. Can we approach I persuade you to change your plans?


8. Mary rarely I barley reads newspapers.

3. Uzupenij zdania podanymi czasownikami w czasie


Present Perfect lub Past Simple.

1. Joe's behaviour is strange today. lt . . . (attract)

the teachers' attention.

2. They're always fighting. What - (argue) about


yesterday?

3. The witness . . ... (calm down) when the police

arrived.

4. We . ............ ............ .. . (struggle) with this project, but we're


finnishing it now.

S. Bob . .. ............ ........ (creep into) the room and scared his mum.

6. Mum, help! I ........ ....... ....... ...... . . (bang) my elbow!


CHAPTER 74, 75 kev1n rad try TOMORROW NEVER KNOWS

Dl BELL AND DS PEARCE cntered Mario's


cafe for a late breakfast on Friday rooming.
"There's Mark Thompson ... he's going into the kitchen," said DS
Pearce.
They sat down and Mark carne over to them. They greetcd cach
other politely and the detectives made their order.
"He looks different, said DI Bell, whcn Mark had gone for their
food.
"Better," said DS Pearce.
After five minutes, Mark carne back with the food.
"Are you stili at the hostel?" DS Pearce asked.
"I didn't go. I met Susan and she said I could stay at her father's
place."
When they had finished, Mark carne to collect the plates.
gr<. Tiad, ., "When's Susan going back?" asked DI Bell.
odoierac "On Tuesday. After Terry's funeral."
"Her father's funeral is this afternoon, isn't it?" said DI Bell.
"That's right. You know, she said I could go with her if I want."
"To the funeral?" asked DI Bell.
"No ... to Scotland."
"And?" asked DS Pearce.
"It's a chance..."said Mark, taking the plates into the kitchen.

A.FTER TERRY'S FUNERAL ON Monday,


Susan rcturned to her father's house and started
packing her things. Mark returned from Mario's just after 9 o'
clock.
"Have you made your fina decision?" Susan asked him.
make a d ecision "Yes, I think so. I'm coming. There's nothing to be afraid of, is
zd e<youwil there?'
there's nothing "No," said Susan.
to beaf<ad "You know, it's really exciting. What time are we leaving?"
of r ie ma '"' "- 10 "Early," Susan said, "I want to get there tomorrow evening. So
we'IJ have to leave about 5:30."
~ke_vi_n_h~ad_le~y_T_
OM_O
_R_R_
OW~N_
EY_E_
R_K_
NO_W
_S~~~~~~~~~~~~....:...
CH.APTER 76

S O' CLOCK ON TUESDAY morning, an


hour before sunrise. All was quiet on the streets of sunrise ,w1t

Eastbourne. Mark Thompson was asleep when there was a knock on awake 11 :u

his bedroom door. )ny

"Mark," Susan said, "are you awake?" jusl edw1e.


"Just ..." said Mark in a tired voice. vVanit

"Can I come in?" sil up aaac (z


"Yes," Mark said, sitting up in bed. pot'.)' 1 ez~ce'}

Susan looked at her watch as she entered. And then she looked at
Mark.
"You're not coming, are you?"
"I can't do it," Mark said. "I can't leave this place."
Susan looked at him and Mark tried to read her eyes.
"Are you disappointed?" he asked. diappolnl"d
"No. I understand. And I knew. Even when you said you were com- r 'l za( :wr J~

ing."
'Tm sorry. lt's just too much change."
"It's okay. What are you going to do?"
"Mario's given me a full-time job now. And there's an empty fiat lullUme 1ob
above the cafe..." pr w p1>nym
Susan walked over to the window and looked out in the direction .vyr arie
of the sea. llat mi...s1.kanre
"It looks like there's a storm coming," she said. "I should leave in the diredion

soon." w k1eunk.

"You're not disappointed, Susan? Honestly?" storm Is coming


"No, Mark. .. no," she said, coming towards him. She kissed him on 'adc 19a bulla
the forehead. "Good things are coming your way... I'm sure." good things ar
coming your
way - zeka c.
_ s dobrPqo
<: tAflJ[flS 74-76 EXERCISES

1. Zdecyduj, ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe.

1. DS Pearce and Dl Bell go to the cafe to speak to Mark. TI F


2. DS Pearce greets Mark and he comes over to her table. TI F
3. DS Pearce thinks Mark is staying at the hostel. TI F
4. Mark tells the detectives he's definitely going to Scotland. TI F
5. On Monday Mark tells Susan he's going to Scotland. TI F
6. Susan says it will take all day to getto Scotland. TI F
7. Susan isn't surprised when Mark changes his mind. TI F
8. Mark is planning to renovate a fiat above the cafe. TI F

2. Uzupenij zdania, zastpujc sowa w nawiasach


wyrazami (czasem dwoma) z tekstu.

1. I usually take the kids to school and my wife


(odbiera) them.
2. The new Woody Allen film ................... . .. .. (rozczarowa)

the critics.
3. The soldier .... .... (zostawi) his mate in the forest
and went to get help.
4. Is Mia angry with me? She . . (nie przywitaa) me.
S. Martha . . . (poczua ulg)

when she finally heard her boyfriend's voice.


6. In the summer the sun . . (wstaje) around
4 o'clock.

www.je:tyklobce pl
EXERCISES CHAPTERS 74-76

3. Zastp zaznaczone fragmenty wyraeniami z tekstu.

1. When Arthur carne back after the war, his son was 4 years old.
When Arthur _ _ after the war, his son was 4 years old.

2. You have to decide by tomorrow morning.


You have to _ _ _ _ _ _ by tomorrow morning.

3. The hobbits looked towards the Misty Mountains.


The hobbits looked _ _ _ _ _ _ the Misty

Mountains.

4. Look at the sky. lt looks like there is going to be a storm.

Look at the sky. lt looks like _ - _ _ _ _

S. I can't meet you. l'm very busy this week.


I can't meet you. I have _ _ __ this week.
ODPOWIEDZI ANSWERS

ODPOWIEDZI
Chapters 1- 3 3.
1. d, 2. f, 3. C,
1. 4. b, 5. h, 6. g,
1.C, 2. D, 7.a,8.e
3.B,4.A
4.
2. 1. got this correct, 2. under arrest,
1. Who found Mark Thompson in the 3. took care of, 4. At this stage,
kitchen? 5. had a shock. 6. is free to
2. Who did the paramedics find in
the kite hen?
3. Where did the paramedics find Chapters 8-9
Mark Thompson?
4. Have you ever seen him 1.
before? 1. She feels sorry for hirn.
2. He was nervous because he had
3. a police record.
1. description, 2. pleasant, 3. He stole because he needed
3. pararnedics, 4. suspiciously, money for drugs. I To get money
5. horneless, 6. robbery for drugs.
4. Susan is Henry Coot's daughter.
5. He is from Eastbourne.
Chapters 4- 7 6. Because her mother is dead.

1. 2.
1.F,2.T,3.T, 1. both, 2. believable,
4. F, 5. T, 6. T, 3. fixed, 4. honestly
7.F,8. T
3.
2. 1. invisible, e, 2. fixed, b,
1. at, 2. down, 3. to, 4. out, 3. burglary, h, 4. shame, a,
5. around, 6. out, 7. along 5. believable, g, 6. honestly, c,
7. connected, d, 8. loca!, f
ANSWERS ODPOWIEDZI

Chapters 10-11 2. Who looked after Thompson's


bag?
1. 3. What did Henry have on his
1. C, 2. B, forehead?
3. D,4.B 4. Who did the impact (of the fali)
kill?
2. 5. What was the bruise
1. spoke, 2. dyed, 3. blew, like?
4. lost, 5. went, 6. became,
7. scared, 8. found
Chapters 1S-16
3.
1. target, 2. valuable, 3. widower, 1.
4. flourish, 5. polite, 6. eventually, 1. There were two detect ives and
7. unhealthy, 8. counter, 9. dyed they sat opposite him.
2. Because there are people there
who offer him drugs.
Chapters 12-14 3. He thinks there is something
suspicious about him. I there is
1. something about him that makes Dl
1. T, 2. F, 3. F, Bell suspicious.
4. T, S. F, 6. T, 4. She thinks his life is sad. I She
7.T,8. F thinks Dl Bell is hard on him.

2. 2.
1. out, 2. with, 3. into, 4. up, 1. d, 2. f, 3. e,
S. for, 6. down, 7. back 4. C, 5. a, 6. b

3.
1. C, 2. d, 3. g, Chapters 17-18
4. f, 5. b, 6. a,
7.h,8. e 1.
1. has stayed,
4. 2. Have you (ever) thought,
1. What did somebody hit 3. has had, 4. has been, 't
Henrywit h? 5. haven't seen, 6. have known
ODPOWIEDZI ANSWERS

2. Chapters 22-23
1. footsteps, 2. lump,
3. check-up, 4. handle, 5. thick, 1.
6. beside, 7. surgery 1. otherwise. 2. mention, 3. fear,
4. rough, S. canteen. 6. mate,
7. certainly, 8. remote
Chapters 19-21 HASO: SERGEANT

1. 2.
6 1 8., 3., 2., S., 7., 4. 1. out. 2. from. 3. out. 4. in,
5. from, 6. on. 7. for, 8. to
2.
1. have felt, 2. graduated,
3. suppose, 4. will tum off, Chapters 24-26
S. includes,
6. used to rent out I rented out, 1.
7. applied I have applied, 1. F, 2. F, 3. T,
8. popped in, 4. T, 5. F, 6. T,
9. became, 7. F,8.T
10. did you find out
2.
3. 1. likely, 2. valuable, 3. flight,
1. degree, b, 2. skill, e, 4. at least, S. social, 6. arrivals,
3. mate, h, 4. tenant, c, 7. countryside, 8. disability
S. chat, g, 6. minister. a,
7. productive, f, 8. harassment, d 3.
1. auburn, 2. funeral, 3. last,
4. 4. participate, s. gap, 6. benefit,
pionowo: 7. add1cted, 8. crowd, 9. notice,
immediate, remove, polite, 10. wave
condition. appearance, definitely
poziomo: 4.
impact, generation, object, flourish, 1. convinced, 2. emotional.
shame. except 3. familiar, 4. upset, 5. training,
6. slight, 7. politely, 8. effective,
9. sleeping, l O. connection

www.jezykiobce.pf
ANSWERS ---"-
0 -'--
0POWIEDZI

Chapters 27-30 5. possession, h. 6. blossom, a,


7. encounter, c, 8. extreme, e
1.
1.0, 2.C, 4.
3.C,4.A I. said, 2. has come, 3. Remind,
4. remember, 5. has gone,
2. 6. lends, 7, borrowed, 8. tell
1. Is, 2. elear, 3. has dropped,
4. wasn't, 5. were, 6. was,
7. is dealing, Chapters 34-36
8. have you tumed I are you turning
1.
3. 1. e, 2. g, 3. f, 4. b, 5. h, 6. a, 7. c, 8. d
1. g, 2. d, 3. f,
4. b, 5. h, 6. a, 2.
7.c,8.e 1. gives the irnpression,
2. has fallen in love,
3. growled threateningly,
Chapters 31-33 4. have a word,
5. followed her around,
1. 6. tracksuit bottoms,
4., 2., 6 1., 3., 5. 7. make your peace,
8. have kept in touch
2.
1. Who did they take to the cells? 3.
2. Where did they take Thompson? pionowo:
3. Why was he carrying the knife? I continue, explain, reply, suggest
What was he carrying the knife for? poziomo:
4. What (kind of) books did he use whisper, answer, confess, rnention
to read?
5. Who did Terry want to speak to? 4.
6. What was singing? I. F, 2. T, 3. F,
4.T,5.F,6.T
3.
1. affair, g, 2. sentiment, d,
3. useful, f, 4. defence, b,
ODPOWIEDZI ANSWERS

Chapters 37-39 Chapters 40-43

1. 1.
1.She didn't like it. I She was glad to 1. A, B, 2.C,
leave it. 3.A,B,D,4.A,D
2. He was working in the garden.
3. His daughter (overheard it at 2.
school and) told him. 1. b, 2. e, 3. a,
4. lt was renovated and it had four 4. f, s. c, 6. d
stars.
5. Because the sea helped her think. 3.
I Because she wanted to think about 1. pressure, 2. appointment,
the case. 3. impatient, 4. pleasant,
S. relationship, 6. hunting,
2. 7. frustrating, 8. provocatively
1. lt is too early to say,
2. see more of,
3. quite recently, Chapters 44-46
4. is away,
S. doesn't have much luck 1.
1. were Mr Warren and his four
3. children.
1. significant, 2. enter, 2. to scare the old man.
3. cause, 4. wipe, I to harass Henry.
5. overhear, 6. cap, 3. Terry Benham stopped paying
7. understandable, 8. renovate, him.
9. interrupt, 1O. doubt, 4. it wasn't the right moment for it I
11. estate, 12. hostile, for discussion.
13. fiat 5. queue up (stand in a queue)
HASO: before she got to the counter.
INSPECTOR BELL 6. bag with two sandwiches and a
coffee.
7. (that) it was Terry who paid
Warren.
8. is innocent

www.j.@zyloobce.pl
ANSWERS
- ODPOWIEDZI
-- -

2. 2.
1. confession, 2. revenge, 1. g, 2. f, 3. e,4. b,
3. appointrnent, 4. coward, 5. a, 6. h, 7. C, 8. d
5. darnage
3.
3. 1. Our grand pa often looks back at
1. lost, 2. confession, 3. inviting, his childhood.
4. occupied, 5. aggressively 2. Little children are sometimes
scared of the dark.
4. 3. He isn't bad but he has made
1. give you a call, plenty of rnistakes. I He has made
2. make our order, plenty of rnistakes but he isn't bad.
3. thanks to, 4. There is no point going for a walk
4. at such an early hour, in the rain.
5. rnaking progress. 5. There is a bookshop by the main
entrance to the theatre.
5.
1. nodded, 2. available, 4.
3. rush hour, 4. pops, 1. spread, 2. indicated, 3. fight,
5. let hirn out, 6. locked (up) 4. hurt, S. look, 6. makes

Chapters 47- SO Chapters 51-54

1. 1.
1. Because [DS Pearce told (or: had 1. F, 2. T, 3. F, 4. T,
told) hirn] Mario was very busy. 5. F, 6. T, 7. F, 8. F
2. He felt slightly guilty.
3. Because he was early I carne early. 2.
4. Her phone went (straight) to 1. leave Q left,
voicemail. 2. get you house Q get you home,
5. They decided to go back to the 3. got heat got heated,
station (and speak to Mark). 4. were disable to c:;. were unable to,
5. get off of ~ get out of,
ODPOWIE~D..::;Z-'--1- - - - - ANS WER_~

6. have had the argument Q have 5. collapse, b, 6. nod, h,


had an argument, 7. return, d, 8. whisper, e
7. how does that hear Q how does
that sound, 3.
8.getchanging c:> getchanged 1. is over, 2. keep an eye on,
3. keep stili, 4. is in a bad way
3.
1. realise, 2. repeat, 4.
3. spread, 4. mention 1. to talk. 2. well,
3. urgently, an urgent, 4. human,
4. 5. good, 6. confession,
1. What did she make (for) him? 7. beginning, 8. fighters
2. How many times have the police
called him?
3. What does the detective want to Chapters 58-60
speak about?
4. Who did you see yesterday? 1.
5. What is mathematics like? 4, 2, 1, 3, 6, s
6. What was she unable to imagine?
2.
1. d, 2. f, 3. a,
Chapters 55-57 4.c,S.b,6. e

1. 3.
1. Thompson in the cells. 1. lad, 2. refuse, 3. pointless,
2. they returned. 4. spirit. 5. behaviour, 6. stranger
3. to tell them something.
4. breathing got worse. 4.
5. ijust) keep stili. 1. pointless, 2. behaviour, 3. lad,
6. Terry to talk. 4. spirit, 5. stranger, 6. refuse
7. going to the hospital.
8. to wait for the ambulance.

2.
1. medicine, c, 2. breathe, g,
3. advise, f, 4. injury, a,

www.;ezyloobce.pl
ANSWERS ODPOWIEDZI
- - - -

Chapters 61-64 3. The baby fell asleep with a smile


on its face.
1. 4. There is something we have to ask
1. C, 2. B, C, you.
3.B,4.C,O 5. The farmer was followed by
a group of ducklings.
2.
1. admitted, 2. passing, 3. mean, 3.
4. describe, 5. hugs, 6. supports, 1. d, 2. e. 3. f,
7. released, 8. fix 4.a,5.b,6.c

3. 4.
1. exhausted, 2. unconscious, 1. crept into, 2. the naked truth,
3. unexpected, 4. fortnight, 3. brings tears, 4. in a while,
5. sedative, 6. relative, 5. have a rest, 6. Take the dog back
7. sign, 8. gesture, 9. request

Chapters 65- 67 Chapters 68- 70

1. 1.
1. woke Dl Bell up. 1. F, 2. T, 3. F, 4. F,
2. outside the ward. I in front of the 5.T,6.T, 7.T,8.F
ward.
3. Ol Bell to take her home. 2.
4 . to speak to Ol Bell at her father's 1. in accident c> by accident,
house. 2. riched out a hand reached out
5. because he wanted (her to do) it. I a hand,
because he (had) asked her to do it. 3. keyhole evidence r.> key evidence.
6. when she heard Terry's voice. 4. became worrying c> became
worried,
2. 5. on different ways i=> in different
1. Blackbirds were singing as they ways,
hugged in the afternoon sun. 6. asked me give you c> asked me to
2. The sodier didn't understand giveyou,
what the message meant.
ODPOWIEDZI ANSWERS

7. have a future across of them c:. Chapters 74- 76


have a future ahead of them,
8. calm up Q calm down 1.
1. F, 2. F, 3. T,
3. 4. F, 5. T, 6. T,
1. officially, 2. surprising, 7. T, 8. F
3. arguments, 4. fighter,
5. successful, 6. truly 2.
1. collects,
4. 2. disappointed I has disappointed,
1. What day was it? 3. left,
2. When did you go to see Henry? 4. hasn't greeted,
3. Are there any winners in this 5. felt relieved,
story? 6.rises
4. Who did you love?
5. What is he responsible for? 3.
1. returned,
2. make a decision,
Chapters 71-73 3. in the direction of,
4. there is a storm coming,
1. 5. so much to do
1.C,2. D,
3.C,4.C

2.
1. made, 2. elear, 3. stuff,
4. cause, 5. center, 6. quiet,
7. persuade, 8. rarely

3.
1. has attracted, 2. did they argue,
3. calmed down, 4. struggled,
5. crept into, 6. have banged
DICTIONARY SOWNICZEK

SOWNICZEK
A argument - ktnia
army mates kumple 7 wojska
a bit - troch, nieco arrange - umawia, ukada
a couple of - kilka arrivals - przyloty
a few - kilka. sporo as ... -kiedy ..
accident, by - niechccy as if - jakby
according to wedug as time went by - z czasem
across the road po drugiej as well rwniez, te
stronie ulicy at all wcale
addlded to uzaleniony od at first - 7 pocztku
admit - przyznawa at least przynajmn ej
advanced stage - zaawansowane at most najwyzej
stadium at one point w pewnym
advise - radzi momencie
affair - romans, sprawa at the age of - w wieku
affect - wpywa. dotyka at the moment w tej chwili
afraid of work tu: leniwy at this stage na tym etapie
agree - zgadza si attendant - pracownik obslugi
ahead - przed (sob) attic - strych, poddas7e
all over ws7dzie, w caym attrad - podoba si, pociga,
along - wzdu przyciga
although chociaz auburn - kasztanowy
among - pord available - dostpny
answer the door - otwiera avoid - unika
komu drzwi awake - obudzony, pr?ebudzony
any idea ...? - Jaki pomys. .. 7

appear - pojawia si B
appearance - wygld
apply - (za)stosowa background - historia, pochodze
appointment wizyta nie
approach - zbl1za si, podchodzi: bad feeling - ze emoqe. resenty
podejcie, stosunek ment
SOWNICZEK DICTIONARV

bang - uderza behave - zachowywa si


Baptist baptysta, baptystyczny behaviour 1achowanie
basically w 7asadzie believable - prawdopodobny,
be about to - mie zaraz co wiarygodny
zrobi bench - awka
be afraid - obawia si benefit - zasiek, korzy
be behind sth - sta za czym beside - obok
be better - czu si lepiej blackbird - kos
be capable of mc, by w stanie blood pressure - cinienie krwi
be elear - by zdrowym I wyleczo- blossom - kwiaty
nym I wolnym od choroby, mie blow - dm ucha, wia, podmuch,
dobre wyniki bada uderzenie
be due to - mie (co zrobi) blunt - tpy
be free to - mc book rezerwowa
be getting somewhere - roh1 both oba, oba, oboje, obie
postpy bottoms spodnie (od dresu,
be hard on sb - by dla kogo piamy)
surO'A'Ym I ostrym breathe - oddycha
be in - by w domu breathing - oddychanie, oddech
be in a bad way - by w zym bring tears - wywoywa zy
stanie bruise - siniak
be in one's late 40s - by przed budget - budet
pidziesitk bungalow - domek
be in one's mid 40s - by po burglary - wamanie
czterdziestce by accldent niechccy
be late - spnia si by himself - sam
be out - wychodzi, by poza
domem c
be over - (s)koczy si
be positive about - mie dobre call for - dzwoni po
zdanie o calm down - uspokaja (si)
be supposed to do - mie co cancer rak
zrobi canteen - stowka
become - stawa si capable of zdolny (do czego I
become friends - zaprzyjania si co zrobi)
beginning - pocztek car park parking

www je:zyklobce.pl
DICTIONARY S.OWNICZEK

care about - zalee (komu na ..) completely cakiem


case - przypadek, sprawa condition - stan, warunek
cause powodowa; przyczyna confess wyznawa
celebration uroczysto confession wyznanie, zeznanie
cell ce1a, komrka confirm potwierdza
certainly oczywicie, na pewno confrontationa - konfrontacyjny,
change one's mind zmienia ktliwy
zdanie connect - lczy
change one's story zmienia connected with - zwizany z
zeznania I wersj connection - zwizek, powizanie,
change the subject zmienia poczenie
temat conscious - przytomny
character reference - referencje convinced - przekonany
charismatic - charyzmatyczny co-operative - wsppracujcy
chat - gawdzi; pogawdka counter - lada
check sb out - bada kogo. countryside - wie
oglda kogo coupe - dwa, para
check-up - badanie court sd
chime - dzwoni coward - tchrz
choir -chr creep into - wkrada si
elear - wyrany, jasny, czysty, crowd- tum
oczywisty curiosity - ciekawo
elear one's head - wycisza si. custody, in - - w areszcie
zebra myli
elear sth up - wyjania co I D
sprawy
elosely - uwanie damage - uszkodzi; uszkodzenie
elose - blisko dark - ponury, mroczny
coast - wybrzee, brzeg darkly - mrocznie, ciemno
collapse - upada; upadek darkness - ciemno
colleague - wsppracownik, deal with sth - zaatwia. zajmo-
kolega z pracy wa si czym
collect - odbiera, zbiera deep - gboki
come out - wychodzi deeply gboko
come over - podchodzi defend broni
commune - komuna. wsplnota definitely - na pewno
compare - porwnywa degree - dyplom, tytu naukowy
SOWNICZEK DCTIONARY

department - oddzia, wydlia end - koczy (si); koniec


describe - opisywa enter - wchodzi
description - opis entrance - wejcie
destroy - niszczy equipment - wyposaienie,
develop - rozwija narzdzia
difficult one trudna sprawa escape - ucieka, wydostawa si
digestion trawienie establish - ustala, zakada (np.
direct - bezporedni firm)
disability n iepenosprawno estate - osiedle, blokowisko;
disappear znika pastwo
disappointed rozczarownay event - zdarzenie, wydarzenie
do + verb intensyfikuje czasownik eventually - w kocu
do drugs bra narkotyki evidence - dowd
doorway wejcie exactly - dokadnie, cakiem
doubt - wtpi; zwtpienie examine - bada. testowa.
downstairs - na dole egzaminowa

dozen - tuzin except that - poza tyrn, e


dress - ubiera si exciting - ekscytujcy
drink heavily - duo pi exhausted - wyczerpany
drive lnto - wjeda expect - oczekiwa, spodziewa si
drop sb off podrzuci, wysadzi extreme radykalny, kracowy,
z auta ekstremalny
dye - farbowa; farba
F
E
failure - nieudacznik, poraka,
each other sobie I siebie fiasko
nawzajem fairly - sprawiedliwie; prawe, do
edge obrzea, krawd fall - upada, spada; upadek
effective - efektywny, skuteczny fali in love - zakochiwa si
emergency services suby familiar znajomy
ratownicze famous for znany z
emotional - uczuciowy, poruszony fascinated - zafascynowany
encounter - spotyka, napotyka; fear - lka si; lk, strach, niepokj
spotkanie feel a bit rough czu si kiepsko
encourage - zachca feel sorry for sb wspczu

www.jezyklobce.pf
DICTIONARY SOWNICZEK

komu frustrating frustrujcy


fence - pot full-time job - praca w penym
fight - walczy, bi si; ktnia, wymiarze
bjka funeral pogrzeb
fighter - wojownik
fili - napenia, wypenia G
find out - dowiadywa si
-- ----------
find sb - odbiera I postrzega gap - przerwa, odstp
kogo tjako) generation pokolenie
fingerprints odciski palcw gentle with - agodny dla
first class degree dyplom z gesture - gest
wyrznieniem get a good night's sleep -
fix - naprawia porzdnie si wyspa
fixed - stay, niezmienny: napra- get changed - przebiera si
wiony get hurt - zosta zranionym
fiat - mieszkanie; paski get in touch with - skontaktowa
fiat cap - kaszkiet si z
flight lot get out - wynosi si
flourish - rozkwita get sb excited denerwowa I
fly, wouldn't hurt a - - nie ekscytowa kogo
skrzywdziby muchy get sb home - odwozi I odpro-
follow - i za, poda za wadza kogo do dornu
follow sb around - chodzi za get sb to do sth - kaza komu
kim co zrobi

footsteps - kroki get worse pogarsza si


for sure - na pewno give an impression - robi jakie
forehead - czoo wra7enie
forensic - dot. medycyny sdowej give sb a call - zadzwoni do
fortnight - dwa tygodnie kogo
forwards - do przodu, w przd give sb trouble - dokucza,
free spirit - wolny duch sprawia komu kopot
fresh start nowy pocztek give up - poddawa si; give sth
friendship - przyja up - zarzuca co, przestawa co
from time to time od czasu do robi
czasu go back - wraoi
front door - drzwi wejoowe go by - mija (rzas)
SOWNICZEK D!CTIONARV

go in wchodzi have an argument - kci si


go on kontynuowa; toczy si, have nothing to do with - nie
trwa (dalej) mie nic wsplnego z
go over pj, podej; analizo- he hasn't got long left to live -
wa nie zostao mu duo czasu
go to voicemail - przecza do healthy zdrowy
poczty gosowej heated gorcy, podgrzany;
good things are coming your zapalny (atmosfera)
way - czeka ci co dobrego heavily ciko
graduate from - ukoczy heavy traffic - duy ruch
(uniwersytet I szko), uzyska tytu hippie hippis; hippisowski
greet - wita hire - wynajmowa
grief - al, smutek home time - czas do domu
grow - rosn homeless - bezdomny
grow weak sabn homeless hostel - hotel socjalny
growl - warcze; pomruk honest szczery, uczciwy
----------- honestly - szczerze
H hopefully - z nadZJej. miejmy
nadziej, e
hall korytarz, przedpokj, sala hostile - wrogi
handle - rczka, uchwyt hostility wrogo
harass - napastowa how do you mean7 - co masz na
harassment napastowanie, myli?
dokuczanie hug - przytula, tuli; objcie, ucisk
have a look around - rozejrze si human being - czowiek, istota
have a look into - zbada, zajrze ludzka
do hunt - polowa
have a look through - przejrze hunting - myliwski
have a point mie suszno I hurt, wouldn't - a fly - nie
racj, poda dobry argument skrzywdziby muchy
have a police record - by
notowanym
have a rest odpocz
have a shock dozna szoku
have a word with zamieni
sowo z

www.Jeiyklobc~,pl
DICTIONARY SOWNICZEK

interview room - pokj przesu


cha
I see - rozumiem intrigued zaciekawiony
l'd love - bardzo chtnie introduce - przedstawia; -
1'11 be with you in. - wracam za. oneself - przedstawia si
ideal - idealny investment fund - fundusz
identification - identyfikacja, tu: inwestycyjny
odznaka invisible - niewidzialny, niewidocz-
immediate - natychmiastowy, ny
bezporedni, bliski inviting - zachcajcy, przyjemny
immediately - natychmiast is there any point (waiting) - czy
impact - wpywa; uderzenie jest sens (czeka)
impatiently - niecierpliwie isn't one for - nie ma zwyczaju, nie
in a way - w pewnym sensie jest skonny do
in a while za chwil it works to dziaa
in connection with - w zwizku z it's been a long time! - kop lat!
in custody w areszcie
in dlfferent ways - na rne J
sposoby
in its place - na swoim miejscu job centre - biuro porednictwa
in one's 70s - po siedemdziesitce pracy
in that case - w takim razie judge - ocenia, sdzi; sdzia
in the direction - w kierunku just - ledwie, wanie
in the end - w kocu just along the road - w pobliu,
include - obejmowa, zawiera tu obok
independent - niezaleny,
suwerenny K
indicate - wskazywa
injury rana, kontuzja keep an eye on sb - mie na kogo
inquest ledztwo, dochodzenie oko, obserwowa I pil nowa kogo
inside - wntrze, w rodku, do keep an open mind - by otwar
rod ka tym, zachowywa otwarty umys
intend zamierza keep in touch - by w kontakcie
intense - mocny, intensywny keep stili - nie rusza si
interrupt - przerywa key evidence - kluczowy dowd
knock - puka; stukanie
SOWNICZEK DICTIONARY

L lost - zagubiony, zgubiony


love sth - ceni, uwielbia
lad - chopak lovely - cudowny, uroczy
large - duy lump - guzek, grudka
last - trwa; - longer - wytrzyma - ----------- -
I pocign duej M
late in the day - pno, o pnej
por<::e main - gwny
less and less - coraz mniej; - main entrance - gwne wejcie
often - coraz rzadziej mainland - stay ld, cz
let out - wypuszcza kontynentalna kraju
let sb go - wypuszcza, uwalnia make - robi, wytwarza
let sb know - (po)informowa make a call - telefonowa,
kogo wykona telefon
let's say - powiedzmy make a confession - zezna,
level - poziom zoy zeznanie
likely - prawdopodobnie, prawdo- make a decislon - zdecydowa
podobny make an order - skada zam-
list - spisywa; lista wienie
little - mao make no sense - by bez sensu,
live on sth - y z czego nie mie sensu
local - miejscowy, tutejszy make one's peace - godzi si
lock up - zamyka make progress robi postpy
look around - rozglda si make sense of sth - zrozumie I
look back - wspomina rozwika co
look forward - myle o przyszo make sth right - tumaczy co,
ci usprawiedliwia co, naprawi a co
look llke - wyglda Qdk), zdawa make sure - na pewno co zrobi,
si, wydawa si Gakirn) dopilnowa
look out - wyglda mate - kumpel
look through - patrze przez, mean - mie na myli, oznacza

przeglda meantime, in the - w midzy


look up - popatrze do gry czasie
look well - wyglda dobrze medical centre - przychodnia
look aher - opiekowa si medicine lek(i)
lose interest - traci zaintereso- memory wspomnienie, pami
wanie mention wspomina, napomyka

www jerykiobce pl
DICTIONARY SOWNICZEK

messy - nieporzdny o
might moe. moliwe. e
minister pastor. minister object przedmiot
miss - nie zauway I przeoczy; obvious - oczywisty
tskni obviously - oczywicie, ewidentnie
mix wlth - przebywa z. wpa w occupied zajty
towarzystwo; miesza z off the west coast przy zachod-
mood nastrj nim wybrzeu
morphlne morfina offer - oferowa, proponowa
most of the time - zwykle, offering oferujcy
przewanie officia! records - oficjalne rejestry
officially speaking oficjalnie, wg
N oficjalnej wersji
on his own - sam. samotnie
naked truth - naga prawda on the house - na koszt firmy
name - nazywa, wymienia on the side - z boku
National Service - suba once - kiedy, pewnego razu: jak
wojskowa tylko
neighbour - ssiad otherwise - poza tym
neither of - aden z our man - nasz czowiek (ten,
news - wieci, wiadomoci, ktrego szukamy)
(wycznie w l.mn.) out of place - nie na miejscu
next door ssiadujcy, obok over the road - po drugiej stronie
nightmare - koszmar ulicy
no longer - ju nie over the years - przez lata
nod - skin gow: skinienie overhear - dosysze. usysze,
not hard enough - niewystarczaj podsucha
co mocno, zbyt sabo owner - waciciel
not really - waciwie nie, prawie oxygen - tlen; - mask - maska
nie tlenowa
notice - zauwaa
p

paperwork - robota papierkowa


paramedic - ratownik medyczny
participate - uczestniczy
>lOWNICZEK DICTIONARY
-- ~- ---------

pass - przechodzi (obok); mija put in wkada


pause - zatrzymywa; pauza
peace - pokj Q:___ _ _ _ __
peaceful - spokojny, pokojowy
persuade - przekonywa quick word swko, krtka
physically - fizycznie rozmowa
pick up - odbiera, podwozi. quiet spokojny, cichy; cisza
podnosi quite - cakiem
piece - kawaek quite a while - do dugo, dusz
pleasant - przyjemny chwil
plug -korei<
point to I at wskazywa (na) R
pointless bezsensowny
polite - uprzejmy, grzeczny rarely - rzadko
politely - uprzejmie reach out a hand - wyciga rk
pop in - wpada, odwiedza realise - zdawa sobie spraw,
possessions - mienie, wlasno uzmysawia sobie
possibly - moliwe, e receive - otrzymywa. dostawa
post mortem - sekcja zwlok record - nagrywa; ptyta, album,
powerful - silny rejestr; have a police - - by
prescribe - przepisywa (leki) notowanym
pressure - napicie recordlng - nagranie
previous - poprzedni re-enter - wej ponownie
print - drukowa; odcisk refuse - odmawia
procedure procedura registered with - zarejestrowany u
productive - efektywny related to - powizane z, spokrew
profitable - intratny, opacalny niony z
progress - postp relatlonship zwizek. relacja
promise - obiecywa; obietnica relative - krewny
proper food .normalne jedzenie release - uwalnia, wypuszcza
protect - chroni relieved, feel - - czu I odczuwa
provocatively - prowokacyjny u1g

pulse ttno reiuctantiy - niechtnie


pure mathematics - czysta mate- remind (sb of) - przypomina
matyka, matematyka spekulatywna (komu co I kogo, o czym)
push away - odpycha remote control - pilot (np. lY)

wvJW.,ezyk:iob<e.pl
DICTIONARY SOWNICZEK

remove - usuwa sedated - pod wpywem rodkw


renovated odnowiony uspokajajcych
rented out wynajmowciny sedative - rodek uspokajajcy
reply odpowiada see a doctor chodzi do lekarza
report - zgasza si; raport. see sb spotyka si z <1m
reportaz ;prawozdanie school self-defence samoobroria
- - ,. 1pisowe) wiadectwo SLk11lne senior Stdr .zy wiek1erP I staem
represent - przedstawia, sentiment sentyment
ukazywa serious puwa.lny
request - proba serve obsugiwa; suy,
respond - odpowiada. reagowa odbywa sulb (wojsko)
rest odpoczywa, odpoczynek; service - usuga
have a - - odpoczt set - tu: 1ada
result wyr< set off - wyrusza
return - wra ... a several - ki'ka
revenge - zemsta shadow - cie
reverend - wielebny, pastor shake one's head krci gow
revive - oywia (si) shaklng - drcy
right o.k., rozumiem, w porLdku shame - ~koda
ringleader - prowodyr shine - ~wie..:1
rise (sun) - wstawa, podnosi si show into wprowadza do
robbery - wamanie show signs Mie objawy
rolling pin waek Kuchenny sign - znal(, sygna; szyld
rush hour - godziny szczytu significant - istotny, znaczcy
single - pojedynczy. jedyny
s siren - syren,i
sit down siada
sarcasticaly - sar'(asty.:zn1e sit up - Sid1;d (7 pozycji lecej)

say one's goodbyes - 'egna si skill - umieJtno:L


scan - USG. skanowa sleeping tablets proszki nasenne
scare (na)straszy slight lekk;
scared - przestraszony slightly odrobin, nieco
scruffy - obszarpany so much to do - tyle do zrobienia
seafront - nadbrzee. nadbrzeny social event sotkariie towarzy
search - .:uKa skie
seat r11ejsce, siedzenie soft agodny (np. ton), mikki
UOWNICZE K DICTIONARY

some days - czasami, w niektre suppose - przypuszcza, myle


dni surgery operacja
sorry, feel ~ for sb - wspczu surprising - zaskakujcy
komu survival - przeycie, przetrwanie
sound brzmie; dwik survive - przey, przetrwa
speak highly of sb dobrze o suspect - podejrzewa; podejrzany
kim mwi, wysoko kogo ocenia suspicion - podejrzenie
specificaly konkretnie suspiciously - podejrzanie
spit - plu swear - przysiga, kl
spread rozprzestrzenia (si) sweat - poci si; pot
stable stabilny
stage scena; etap, stadium T
stay zatrzymywa si (u kogo, w
hotelu) take a seat - usi
stay in zostawa I siedzie w take away - zabiera
domu take back - odwozi, odnosi
steady - opanowany, stabilny take care of - tu: zajmowa si,
step daughter pasierbica dba o
storm Is coming - nadciga burza take long - zajmowa duo czasu,
straight prosto dugo trwa
strange dziwny take sth off sb - odebra co
stream strum ie komu
struggle mocowa si, siowa take sth seriously - traktowa co
si, boryka si; walka. znj powanie
stuff nadziewa, napycha; rzeczy take your time - nie spiesz si
subject temat target -cel
successful udany tenant - najemca
such as - to znaczy. na przykad tests - badania
suddenly - nagle thanks to ... - dziki.
suffer from cierpie na that won't be necessary - to nie
summary - streszczenie, podsu- bdzie konieczne
mowanie that's it then - to wszystko zatem
sunrise - wit that's not what we're saying -
sunshine - wiato soneczne, nie o to nam chodzi
soce that's right - zgadza si
support - wspiera; wsparcie that's the way it works - tak to

www.jezykiobce.pl
DICTIONARV SOWNICZEK

dziaa, tak to ju jest unhealthy - niezdrowy


that's when ... - wtegdy wanie... unknown nieznany
that's why dlatego unsure niepewny
the basics - najwaniejsze upset d~nerwowa, zasmuca
informacje urgently pilnie
the latest o~tat11ie wiadomoci useful przycJatny
the old days p11:eszo
the sooner the better - im V
prdzej, tym lepiej
theft Kradzie valuable cenny
then w tak1rr raz e valuables tenne przedmioty
there's nothing to be afraid vest Podkoszulka
of 1ie ma czegu s ba voice q s
there's sth about him - jest w voicemail poczta gosowa
nim co
thick gruby, gsty w
this way tdy, w ten sposb
though je<.lrkik waiting room - poczekalnia
threatenlngly - gronie walk over to - podchodzi do
till then - do wtedy walk past - przechodzi obok
to be honest - ,zczerze mwic wander round - kry, spacero-
tracksuit - dres wa

traffic - rucr' uliczny ward oddzia


treat - leczy. traktowa warn ostrzega, upomina
treatment - leczenie, terapia waste marnowa, traci; odpadki
truly - prawdziwie wave macha; fala
turn off wycza way back powrt
weak ~laby
u website strona internetowa
well man zdrowy czowiek
unable niezdolny what about.? co z._?
unclear nieiasny what about you? - a ty?
unconscious - r1eprzytomny whatever (O'<Olwie<
under arrest are~ztowny while chw11a, podczas gdy
understandable - zrozumiay whisper szept
unexpected nieoczekiwany whole cay
SOWNICZEK DICTIONARY

widower wdowiec
wipe wyciera
with care ostronie
without bez, pozbawiony
1czegos>
wonder - zastanawia si
work - pracowa, dziaa; praca.
dzieo

worried - Lmartw1ony
worry - niepokoi, martwi (si);
'11epok1. zmartW1enie
wouldn't hurt a fly nie skrzyw-
dzl(a)by muchy
write down notowa. spisywa,
zapisywa

x-ray - rentgen

WVYW .;ezy<iobcf" p!