You are on page 1of 88

dyplom licencjata, inżyniera i magistra

www.wsb.pl

INFORMATYKA NOWOŚĆ

PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT
– studiuj za darmo

11 KIERUNKÓW
45 atrakcyjnych specjalności

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
na kierunku PRAWO

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Informator 2017/2018
Warto studiować w WSB...................................................................................................................... 1,4
Czas na studia, czas na pracę, czas na życie .................................................................................... 2-3
Przyjazne warunki studiowania ........................................................................................................5-6
Dobra organizacja studiów ..................................................................................................................... 7

A o Uczelni Sprawdź, jak płacić mniej ........................................................................................................................ 8
Studia – najlepsza inwestycja ................................................................................................................ 9
Studia stacjonarne i niestacjonarne – sprawdź różnice .................................................................. 10
Partner w rozwoju kariery zawodowej ............................................................................................... 11
Między nami – poznaj historie studentów WSB................................................................................ 12
Menedżerowie kierunków..................................................................................................................... 13
Studia to przygoda ........................................................................................................................... 14-15
Zasady rekrutacji ...................................................................................................................................84
Jak dojechać ............................................................................................................................................85

ZARZĄDZANIE .................................................................................................................................. 16-17
Business Administration ................................................................................................................ 18
Marketing i social media ....................................................................................................................... 19
Specjalista BHP ......................................................................................................................................20
Zarządzanie produkcją ..........................................................................................................................21
Psychologia w zarządzaniu ..................................................................................................................22
Zarządzanie mała i średnią firmą........................................................................................................23
Zarządzanie zasobami ludzkimi ..........................................................................................................24
Grafika komputerowa w reklamie .......................................................................................................25
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ .........................................................................................................26-27
Bankowość ..............................................................................................................................................28
Doradca finansowy klienta ...................................................................................................................29
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw ......................................................................................30
Rachunkowość ........................................................................................................................................31
Zarządzanie podatkami ........................................................................................................................32
LOGISTYKA ........................................................................................................................................33-34
Logistyka transportu .............................................................................................................................35
Logistyka w przedsiębiorstwie ............................................................................................................36
E-commerce w logistyce .......................................................................................................................37
INFORMATYKA NOWOŚĆ ................................................................................................................42-43
Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT......................................................................................................44
studia SAP – Zintegrowane systemy informatyczne ....................................................................................45

B licencjackie
Tester oprogramowania ........................................................................................................................46
Programista aplikacji w chmurze ........................................................................................................ 47
Biznesowe aplikacje internetowe i social media ..............................................................................48

PRAWO W BIZNESIE ....................................................................................................................... 49-50
Prawo w finansach .................................................................................................................................51
Prawo w zarządzaniu ............................................................................................................................52
Mediacje i arbitraż .................................................................................................................................53
Zamówienia publiczne...........................................................................................................................54
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ..............................................................................................55-56
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ................................................................................................57
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych ..............................................................................................58
Specjalność detektywityczno-dochodzeniowa .................................................................................59
Specjalista BHP NOWOŚĆ .....................................................................................................................60
Służby mundurowe i bezpieczeństwa państwa NOWOŚĆ ..............................................................61
TURYSTYKA I REKREACJA ...............................................................................................................62-63
Animator rekreacji..................................................................................................................................64
Hotelarstwo i gastronomia...................................................................................................................65
E-biznes w turystyce .............................................................................................................................66
Turystyka międzynarodowa .................................................................................................................67
Dietetyka i turystyka zdrowotna NOWOŚĆ........................................................................................68
FILOLOGIA ANGIELSKA ...................................................................................................................69-70
Język angielski w biznesie ....................................................................................................................71
Translatoryka ..........................................................................................................................................72
Język angielski z językiem hiszpańskim.............................................................................................73
MIKROBIZNES .................................................................................................................................. 74-75

studia 5-letnie
PRAWO – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ...........................................................................76-77
C jednolite PRAWO I PRAWO W BIZNESIE – POZNAJ RÓŻNICE .........................................................................78
magisterskie
LOGISTYKA INŻYNIERSKA ..............................................................................................................33-34
Inżynieria procesów transportowych .................................................................................................38
Inżynieria systemów logistycznych ....................................................................................................39
studia Menedżer inżynierii procesów logistycznych ....................................................................................40
D inżynierskie
Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu......................................................................... 41
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA ......................................................................................................... 79-80
Inżynieria jakości w produkcji i usługach ...........................................................................................81
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi ...........................................................................82
Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi ......................................................................83
www.wsb.pl

Warto studiować w WSB
„Szanowni Państwo,
Dziękuję za zainteresowanie Wyższą Szkołą Bankową
we Wrocławiu. Ogromnie cieszy mnie fakt, że chcą Państwo
kontynuować swoją dotychczasową naukę na studiach
wyższych. Jestem przekonany, że rozumieją Państwo,
iż wyższe wykształcenie jest wymogiem naszych czasów.
Bez względu na to, jaki kierunek czy formę studiowania Państwo
wybiorą, radzę zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów.
Przede wszystkim proszę zapoznać się z programem studiów,
który powinien być dostosowany do potrzeb rynku pracy
i nastawiony na przekazywanie niezbędnej wiedzy i kompetencji.
Warto też wybrać Uczelnię taką jak WSB, której dyplom jest
rozpoznawalny i ceniony przez pracodawców i której prestiż
potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania stopnia
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Wierzę, że niniejszy informator pozwoli Państwu stwierdzić,
że Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest Uczelnią przyjazną
i godną tego, by powierzyć jej swoją dalszą edukację”.
Z poważaniem

prof. zw
prof zw. dr hab
hab. Stefan Forlicz
Fo
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

To nie my mówimy, że jesteśmy najlepsi – tak mówią o nas inni
WSB wśród najskuteczniejszych na Dolnym Śląsku na studia Najlepsze MBA
Uczelni w Polsce niestacjonarne. Ten wynik potwierdza
Program studiów Franklin University
nasz status Uczelni najczęściej
W rankingu prestiżowego magazynu MBA (FUMBA) w Wyższej Szkole
wybieranej przez pracujących.
„Home & Market” (7/2016) Wyższa Bankowej we Wrocławiu znalazł się
Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła W opinii pracodawców: Uczelnia w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego
się wśród najskuteczniejszych Uczelni numer 1 na Dolnym Śląsku rankingu Perspektyw w Polsce
w Polsce. Ranking cechuje się bardzo (Ranking 2016). Tym samym Franklin
Według rankingu preferencji
ciekawą metodologią. W celu ustalenia University MBA po raz kolejny może
pracodawców przygotowanym
skuteczności Uczelni autorzy badania się szczycić mianem najlepszego
przez „Perspektywy” 2016 WSB
zbadali wyksztalcenie członków anglojęzycznego programu MBA
we Wrocławiu znalazła się wśród
zarządów 1000 największych firm na Dolnym Śląsku.
5 najlepszych uczelni na Dolnym Śląsku
w Polsce. Uczelnia otrzymywała punkty,
– zajęła najwyższe miejsce spośród Siedmiokrotny
gdy członek zarządu lub jego prezes
wszystkich niepublicznych uczelni laureat Medalu
kształcił się w jej murach. WSB we
na Dolnym Śląsku. Europejskiego
Wrocławiu znalazła się w rankingu
najwyżej spośród uczelni Najwyższa jakość – WSB WSB aż siedmiokrotnie została
niepublicznych Wrocławia oraz Ambasadorem Polskiej nagrodzona Medalem Europejskim,
na 4. miejscu wśród wszystkich Gospodarki który jest potwierdzeniem wysokiej
wrocławskich uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jakości kształcenia oraz dowodem
znalazła się w gronie laureatów na to, że Wyższa Szkoła Bankowa
Najchętniej wybierana Uczelnia we Wrocławiu jest Uczelnią na poziomie
VIII edycji konkursu Ambasador
na Dolnym Śląsku europejskim. Medale przyznano
Polskiej Gospodarki, tym samym
W raporcie Ministerstwa otrzymując tytuł „Ambasadora WSB za studia licencjackie (2007),
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polskiej Gospodarki” w kategorii studia podyplomowe (2008), studia
o wynikach rekrutacji na rok „Najwyższa Jakość” (rok akademicki uzupełniające magisterskie (2009)
akademicki 2016/2017 Wyższa 2015/2016). Nagrodę przyznaje Business oraz za działalność Biura Karier (2010),
Szkoła Bankowa we Wrocławiu zajęła Centre Club firmom wyróżniającym się Program FUMBA (2012), współpracę
1. miejsce w zestawieniu najczęściej na swoim rynku wysokimi standardami międzynarodową (2013) oraz – w 2016
wybieranych uczelni niepublicznych w działalności biznesowej. roku – za działalność Instytutu
Współpracy z Biznesem.

1
A o Uczelni

czas na studia
zdobywasz
praktyczne
umiejętności

uczysz się od osób,
które na co dzień
pracują w różnych
branżach

zdobywasz
doświadczenie na
stażach i praktykach

masz kontakt z Uczelnią
i z materiałami do nauki
przez 24 h na dobę
dzięki elektronicznemu indeksowi,
platformie Moodle i Extranetowi

studiujesz dziedzinę odpowiednią
dla siebie, bo w WSB możesz wybierać
spośród 11 kierunków studiów

kończysz studia
z dyplomem Uczelni, którą
cenią pracodawcy

2
www.wsb.pl

czas na pracę
masz czas być aktywny zawodowo – zajęcia na
studiach dziennych to 3-4 dni w tygodniu, a zajęcia
niestacjonarne odbywają się średnio w co drugi weekend

umiesz rozwiązywać realne
problemy, bo uczysz się na case’ach
i warsztatach – pracodawcy to cenią

wiedzę wykorzystujesz na co dzień
w swojej pracy

pierwszą pracę pomoże znaleźć Ci
Biuro Karier WSB

czas na życie
masz więcej czasu na swoje pasje,
bo nie tracisz go w trakcie okienek
pomiędzy zajęciami

za studia płacisz w dogodnych dla siebie
ratach, dzięki temu możesz lepiej planować swój
budżet i znaleźć w nim finanse na przyjemności

na imprezach studenckich
poznajesz wiele ciekawych osób

Na Uczelnię dojechać możesz autobusami MPK
linii 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i 609.
Autobusy zatrzymują się na żądanie na przystanku
oznaczonym „Wyższa Szkoła Bankowa”.

3
A o Uczelni

Warto studiować w WSB
„Jestem technikiem ekonomistą, dlatego naturalnym wyborem po szkole średniej
było dla mnie dalsze kształcenie się w tym zakresie. Studia w WSB poleciła mi
koleżanka z pracy. Powiedziała, że to dobra Uczelnia dla osoby pracującej. Łączę
naukę w WSB z aktywnością zawodową. Dobry plan zajęć i wyrozumiałość
wykładowców bardzo mi w tym pomagają. Zostaje mi jeszcze czas na hobby.
Zbieram komiksy, czytam dużo książek, zajmuję się cosplayem i organizuję
prelekcje na konwentach fanów komiksów”.

Artur Krzyżaniak
Student WSB we Wrocławiu

Partnerzy w rozwoju kariery i umiejętności są projekty realizowane wybierz dużą i wiarygodną Uczelnię,
zawodowej w formie pracy grupowej, prezentacji której dyplom jest rozpoznawalny.
i przedsięwzięć, które rozwijają także
Misja WSB we Wrocławiu brzmi Kształć się dalej z WSB
kompetencje społeczne
„Pomagamy zmieniać Wasz
• formę kształcenia na wybranych W Wyższej Szkole Bankowej
świat – innowacyjni, przyjaźni,
przedmiotach stanowią symulacje we Wrocławiu można kontynuować
praktyczni”. Realizując ją, wdrażamy
biznesowe – ukierunkowane na naukę na:
najnowocześniejsze metody kształcenia:
sprawdzenie umiejętności studenta • jednym z czterech kierunków studiów
• programy zajęć na wszystkich
w warunkach odwzorowujących II stopnia realizowanych w ramach
kierunkach są zgodne z wytycznymi
rzeczywistość gospodarczą dwóch ścieżek kształcenia – studiów
Krajowych Ram Kwalifikacji
• system jednej oceny – student II stopnia i studiów II stopnia
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
nie musi osobno zaliczać ćwiczeń ze studiami podyplomowymi
Wyższego – oznacza to, że są one
i wykładu z tego samego przedmiotu • jednej z 5 specjalności
nastawione na efekty kształcenia
– ocena jest wspólna, a składają się na anglojęzycznych na 4 kierunkach
– wiedzę, umiejętności oraz
nią oceny cząstkowe uzyskane podczas studiów II stopnia
kompetencje społeczne, które
całego kursu. • jednym z kilkudziesięciu kierunków
zdobywają studenci
• wszystkie przedmioty w WSB są studiów podyplomowych
Zaufaj dużej Uczelni
realizowane przy wsparciu manuali • jednym z kilkunastu szkoleń.
Grupie Wyższych Szkół Bankowych,
– są to dodatkowe, dostępne dla W ofercie edukacyjnej WSB
do których należy WSB we Wrocławiu,
studentów pomoce dydaktyczne we Wrocławiu znajdują się również
zaufało już 300 000 studentów. Zgodnie
standaryzujące proces nauczania, studia MBA, anglojęzyczne Franklin
z raportem MNiSW o wynikach
które sprawiają, że nauka jest University MBA oraz dwa nowe
rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
efektywniejsza programy: Executive MBA – Project
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
• sesja ma charakter ciągły – egzaminy management i Executive MBA –
jest najczęściej wybieraną Uczelnią
i zaliczenia nie są skumulowane na Business trends. Od 2015 roku
niepubliczną w Polsce w kategorii
koniec semestru, ale odbywają się Wydział Finansów i Zarządzania WSB
studiów niestacjonarnych oraz
przez cały rok akademicki, co pozwala we Wrocławiu ma też uprawnienia
5. w Polsce w kategorii studiów
na systematyczne przyswajanie wiedzy do nadawania stopnia doktora nauk
stacjonarnych. Bez względu na to, na
• w przypadku wielu przedmiotów ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
jaką formę studiowania się zdecydujesz
formą weryfikacji wiedzy – stacjonarną czy niestacjonarną – Więcej na www.wsb.pl/wroclaw

W praktyce najlepsi 28%
Większość studentów uznaje, zdecydowanie
że zajęcia w WSB są praktyczniejsze
niż na innych uczelniach.
praktyczniejsze
29%
tak samo

30% praktyczne

Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB 2016”
praktyczniejsze
przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

4
www.wsb.pl

Przyjazne warunki studiowania
Marzymy o tym, by Uczelnia była miejscem, w którym każdy czuje się wygodnie i komfortowo. Liczne udogodnienia
mają stworzyć idealne warunki do nauki, a także wymiany poglądów, inspirujących dyskusji i nawiązywania nowych
znajomości. Nasi pracownicy pomogą Wam znaleźć odpowiedź na wszystkie wątpliwości związane z Uczelnią
lub studiami.

„Mam wiele pasji – uwielbiam grać w tenisa ziemnego, kocham sporty zimowe,
podróże, taniec i modę. Gdy wybierałam Uczelnię, zależało mi na tym, aby jej
organizacja była dopasowana do mojego aktywnego stylu życia. Dzięki licznym
udogodnieniom czas spędzony na Uczelni jest produktywny i przyjemny,
a jednocześnie mam czas na rozwój zarówno na studiach, jak i poza Uczelnią”.

Karolina Domańska
Studentka WSB we Wrocławiu

Baza dydaktyczna • w przerwach między zajęciami • specjalnego sprzętu: laptopów,
będziesz mógł odpocząć w specjalnie tabletów, dyktafonów, czytników
Infrastrukturę Uczelni stanowi sześć
zaaranżowanych do wypoczynku e-booków, notebooków, lupy
w pełni dostosowanych do celów
strefach studenta, a w cieplejszych elektronicznej
dydaktycznych budynków. Pięć z nich
porach roku – w zielonej części • oznaczeń w języku Breille’a
zlokalizowanych jest w kampusie przy
naszego kampusu usytuowanych na terenie Uczelni
ul. Fabrycznej, na terenie Wrocławskiego
Parku Przemysłowego, w pobliżu dworca • znajdziesz sklepiki, automaty • infrastruktury budynku
Wrocław Mikołajów, a jeden w centrum z przekąskami i bistro. WSB przyjaznego studentom
miasta, w pobliżu Rynku. z niepełnosprawnościami
Studia dla osób
We wszystkich budynkach Uczelni niepełnosprawnych • oferty specjalnej kierowanej
znajdują się sale wyposażone w sprzęt do studentów z orzeczeniami
Jeżeli jesteś osobą z niepełnospraw-
audiowizualny, duże sale wykładowe (na o niepełnosprawności
nościami i chcesz rozpocząć studia,
ponad 100 osób), sale ćwiczeniowe oraz • dodatkowych zajęć o różnym
możesz skorzystać z wielu ułatwień:
nowoczesne laboratoria komputerowe. charakterze, warsztatach i innych
• indywidualny tok studiów, zmianę wydarzeniach organizowanych w WSB
Wszystkie obiekty znajdujące się
warunków uczestniczenia w zajęciach w Opolu oraz Wrocławiu
w kampusie przy ul. Fabrycznej są
oraz ich zaliczania
w pełni dostosowane do potrzeb osób z • wsparcia w aktywizacji zawodowej.
niepełnosprawnościami. • zgodę prowadzącego zajęcia na ich
nagrywanie
W WSB możesz korzystać m.in. z:
• zgodę na wykorzystanie posiadanych
• laboratoriów komputerowych
przez Uczelnię dodatkowych urządzeń,
i specjalistycznych
lub zgodę na wykorzystanie urządzeń
• biblioteki własnych np. powiększalnika, Wsparciem dla studentów
• czytelni wyposażonej w stanowiska z niepełnosprawnościami
dyktafonu
komputerowe (w tym również dla osób jest Stanisław Kośnik,
• dostosowanie zajęć WF (jeżeli
z niepełnosprawnościami) Pełnomocnik Rektora ds. Osób
program kształcenia je przewiduje) do Niepełnosprawnych WSB we
• punktów ksero (z możliwością rodzaju i stopnia niepełnosprawności Wrocławiu. Do niego mogą
skanowania) • stypendium dla osób zgłaszać się wszystkie osoby
• kiosków elektronicznych, w których z niepełnosprawnościami z niepełnosprawnościami
połączysz się z Extranetem • indywidualne warunki korzystania (zarówno studenci, jak i kandydaci
i sprawdzisz swój plan. z zasobów biblioteki. na studia), które potrzebują
W przyjaznych warunkach dodatkowych informacji.
Ponadto możesz korzystać z:
na co dzień Stanisław Kośnik tel.: 71 376 23 77,
• przystosowanych dla osób tel. kom.: 889 765 633, e-mail:
W WSB:
niedowidzących stanowisk bon@wsb.wroclaw.pl
• połączysz się z bezpłatną siecią Wi-Fi komputerowych w bibliotece i czytelni

5
A studiuj i pracuj

Przyjazne warunki studiowania

„Przyjazne warunki studiowania to jedna
z najważniejszych zalet mojej Uczelni.
Zarówno ja, jak i większość moich kolegów
łączymy studia z pracą. Wtedy cenna jest
każda minuta. Studiowanie w WSB ułatwia
szereg rozwiązań – m.in. Extranet, w którym
zawsze znajdę niezbędne informacje,
sprawdzę oceny czy plan zajęć. Dzięki temu,
że Uczelnia dba o mój czas, mogę nie tylko
pracować, ale też swobodnie realizować
swoje nietypowe hobby, jakim jest renowacja
starych samochodów”.

Piotr Resakowski
Student WSB we Wrocławiu

Nowoczesne technologie Biblioteka i czytelnia dostęp do kolekcji książek
wspierające naukę Już podczas pierwszej sesji zrozumiesz, elektronicznych – blisko 900 tytułów
W Wyższej Szkole Bankowej jak ważne w życiu każdego studenta oraz baz danych. Wszystkie zasoby
wykorzystujemy nowoczesne są doskonale wyposażone i dobrze elektroniczne są dostępne 24 h na dobę
technologie, by uczynić naukę zorganizowane biblioteka oraz czytelnia. przez stronę WWW biblioteki.
wygodniejszą i efektywniejszą. Sprzyja Do dyspozycji studentów WSB jest Dział Multimediów
temu m.in. platforma edukacyjna niemal 100 000 pozycji książkowych
W studiu nagraniowym WSB
Moodle, gdzie wykładowcy umieszczają i ponad 100 tytułów czasopism
we Wrocławiu przygotowujemy
materiały z zajęć. Na zajęciach branżowych. Z zasobów biblioteki
multimedialne materiały edukacyjne,
wykorzystujemy oprogramowanie możesz korzystać przez 7 dni w tygodniu
które podnoszą jakość kształcenia,
takie jak: w sposób, który pozwala oszczędzić
ułatwiają przyswajanie wiedzy i są
• Anylogic czas: książki można zamawiać za
w pełni dostosowane do potrzeb
• SAP ERP pośrednictwem elektronicznego systemu
zarówno dydaktyków, jak i studentów.
rezerwacji, a oddawać (dzięki specjalnej
• COmarch XL Materiały audio i wideo są dostępne
wrzutni) nawet poza godzinami
• Merlin X na platformie Moodle.
otwarcia wypożyczalni. Oprócz bogatego
• Symfonia księgozbioru znajdziesz tu również
• Płatnik
• Rewizor
• AutoCad.

W przyjaznej atmosferze 39%
Zdecydowana większość studentów (65%) uważa,
zdecydowanie
przyjaźniejsza 24%
że w WSB atmosfera jest przyjaźniejsza tak samo
niż w innych uczelniach. przyjazna

26%
Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB 2016” przyjaźniejsza
przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

6
www.wsb.pl

Dobra organizacja studiów
Choć żyjemy społeczeństwie, które większość swoich działań odnosi do czasu, nie oznacza to, że potrafimy nim
mądrze zarządzać. Wg danych statystyczny Polak marnuje średnio ok. 215-260 minut na dobę. Do statystyk nie
wlicza się czasu poświęconego na sen, pracę, zajmowanie się domem oraz opiekę nad bliskimi. Niezwykle ważne
jest więc, aby na co dzień nie marnować czasu na niepotrzebne czynności – stanie w kolejkach czy formalności
w urzędach i instytucjach.

„Jestem bardzo aktywna. Prowadzę bloga o tematyce lifestyle’owej, tańczę w zespole
streetdance, jeżdżę na rowerze, interesuję się wizażem i stylizacją, podróżuję, pracuję
dorywczo i studiuję. To bardzo dużo zajęć jak na jedną osobę – dlatego cieszę się,
że Uczelnia, którą wybrałam, stawia na dobrą atmosferę studiowania i elastyczność
wobec studentów. W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu studia nie kolidują
z rozwojem moich pasji i kariery, a wręcz przeciwnie. Uczelnia daje mi praktyczne
wykształcenie i wspiera mój rozwój”.

Dagmara Lis
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Wyobraź sobie – jesteś studentem zaświadczenie o zatrudnieniu bądź studentowi, nie musisz kserować
i łączysz naukę z pracą. Spotykasz wystawioną przez pracodawcę kopię notatek – potrzebne materiały
się ze znajomymi, uprawiasz sport, świadectwa pracy znajdziesz na platformie Moodle
rozwijasz hobby, podróżujesz. Może • nie musisz przyjeżdżać na Uczelnię • w wolnych chwilach możesz
również z powodzeniem łączysz naukę tylko po to, by poznać plan samodzielnie szlifować język obcy
z wychowywaniem dzieci. Wydaje Ci najbliższego zjazdu, sprawdzić dyżury dzięki dostępowi do kursu online
się to niemożliwe? A jednak z WSB dasz wykładowców czy bieżące komunikaty. • na zaliczenia możesz przygotować
radę! W jaki sposób? Dzięki dobrej Dzięki Extranetowi masz stały się w domu – dzięki zbiorom
organizacji studiów: kontakt z Uczelnią niezależnie od tego, elektronicznym biblioteki we
• jeśli studiujesz w trybie w jakiej części świata się znajdujesz własnym fotelu możesz zapoznać
niestacjonarnym, zajęcia masz – rozwiązanie to działa w systemach się z najnowszymi opracowaniami
tylko w soboty i niedziele Android oraz iOS z potrzebnego obszaru
• zajęcia na studiach stacjonarnych • nie musisz stać w kolejce po wpis – • Twoja legitymacja elektroniczna pełni
odbywają się od poniedziałku w swoim elektronicznym indeksie też funkcję karty bibliotecznej oraz
do piątku, choć zwyczajowo jeden, sprawdzisz oceny i wyniki zaliczeń karty rabatowej WSB
a nawet dwa z tych dni są wolne. • dni oraz godziny otwarcia działów • do WSB wygodnie dojedziesz zarówno
Dzięki temu zyskujesz dodatkowy czas WSB dostosowane zostały do z Dworca PKP i PKS, jak i z centrum
na rozwijanie swoich zainteresowań potrzeb studentów zarówno studiów miasta. Po zajęciach możesz sprawnie
czy podjęcie pracy. Nie trwonisz stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, dostać się do pracy, ulubionej knajpy,
również czasu na czekanie dzięki działy te czynne są w tygodniu oraz iść na zakupy, na siłownię lub spotkać
optymalnie ułożonemu planowi zajęć w weekendy; w każdym z naszych się z przyjaciółmi
i minimalnej liczbie okienek działów możesz liczyć na przyjazne
• każdego miesiąca otrzymasz elektro-
• jeśli masz już doświadczenie zawodowe, podejście oraz profesjonalną obsługę
niczny newsletter, w którym znajdziesz
możesz dzięki niemu zaliczyć • nawet jeśli nie było Cię na zajęciach, najważniejsze informacje z życia
praktyki studenckie.; wystarczy, że co przecież czasem zdarza się każdemu Uczelni oraz zapowiedzi wydarzeń.
złożysz w Biurze Karier aktualne

Informacje o dostępności Informacje o praktykach,

Extranet Dziekana, Prodziekanów
oraz Władz Uczelni dla studentów
stażach i o ofertach pracy

Bieżące informacje
Dostęp m.in. z Dziekanatów
do biblioteki oraz kontakty do Działów
Wgląd w oceny i wyniki sesji uzupełniane Formularze on-line
przez wykładowców w e-indeksie oraz wzory formularzy
i dokumentów
Plany zajęć,
materiały z wykładów Informacje
Informacje o dyżurach
o stypendiach wykładowców
i o stanie płatności

7
A studiuj i pracuj

Sprawdź, jak płacić mniej
Studia na naszej Uczelni są płatne, ale staramy się stworzyć jak najwięcej możliwości, które pozwolą ograniczyć lub
efektywniej rozplanować wydatki na czesne. Sprawdź, jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj także,
że studentom uczelni niepublicznych przysługują takie same przywileje, jak studentom uczelni publicznych,
np. stypendia i zniżki komunikacyjne.

Zaplanuj wydatki: warunki ich uzyskania oraz informacje Kontynuacja nauki na studiach
o Programie VIS, promocjach II stopnia
• Gwarantowane czesne stałe
i odpowiednie podania znajdziesz na
to opcja dla Ciebie, jeśli cenisz Absolwentom studiów I stopnia
www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/
bezpieczeństwo i stabilność. przyznajemy preferencyjne warunki
studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki
Plus: niezmienna wysokość opłat finansowe na kontynuowanie nauki na
przez cały okres studiów. Dodatkowym sposobem na dowolnie wybranym kierunku studiów
• Gwarantowane czesne obniżenie kosztów nauki jest wybór II stopnia w WSB we Wrocławiu.
stopniowane to rozwiązanie dla studiów w trybie stacjonarnym: Dwuletnie studia II stopnia umożliwiają
Ciebie, jeśli w najbliższym czasie otrzymasz dodatkowe 300 zł zniżki zdobycie tytułu magistra lub dwóch
będziesz potrzebował oszczędności. w czesnym na pierwszym roku studiów. dyplomów: magistra i świadectwa
Plus: niższe czesne na I roku ukończenia studiów podyplomowych
Więcej na: www.wsb.pl/wroclaw
studiów w porównaniu z systemem dopasowanych do Twojej ścieżki kariery.
„gwarantowane czesne stałe”. Pierwsi zyskują najwięcej! Więcej informacji znajdziesz na:
Wysokość czesnego za następne lata www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci
Zapisując się w kwietniu i maju,
znasz już w momencie podejmowania skorzystasz z największych zniżek. Porównaj warunki
nauki. Aby zapisać się on-line do WSB, nie • WSB ceni przejrzyste zasady,
• Elastyczny system opłat to opcja, musisz mieć kompletu dokumentów dlatego w regulaminie opłat
dzięki której możesz efektywniej (w tym świadectwa maturalnego, i umowie studenta z Uczelnią
zarządzać swoimi wydatkami. które możesz dostarczyć później). ujawnia wszystkie koszty związane
Zdecyduj, w ilu ratach chcesz opłacać ze studiami. Realizacja programu
czesne. Do wyboru są płatności Porgram Very Important Student
kształcenia nie będzie wymagała
w 2, 10 i 12 ratach lub za rok z góry. (VIS)
od Ciebie poniesienia żadnych
Możesz skorzystać z Programu dodatkowych opłat.
Zapłać mniej VIS i studiować już na pierwszym
• Każdy student WSB może korzystać
W WSB możesz ubiegać się o takie same semestrze nawet za darmo –
z programu rabatowego „Wiele
stypendia, jakie otrzymują studenci zarówno na studiach I stopnia jak
Studenckich Bonusów”, który
uczelni publicznych. To sposób na i jednolitych studiach magisterskich.
uprawnia do zniżek i preferencyjnych
realne obniżenie czesnego. Są to m.in. Wystarczy, że:
warunków w punktach partnerskich
stypendia Rektora, sportowe, socjalne • osiągnąłeś dobre wyniki w maturze
Uczelni. Funkcję karty rabatowej
oraz zapomogi. W roku akademickim pisemnej
pełni legitymacja studencka.
2016/2017 aż 680 osób otrzymało • zdobyłeś odpowiednią ilość punktów
Więcej na: www.wsb.pl/wroclaw/
stypendia Rektora dla najlepszych na egzaminie potwierdzającym
kandydaci/nie-tylko-studia/
studentów za wyniki w nauce. kwalifikacje zawodowe
program-rabatowy
Stypendium socjalne otrzymało • jesteś finalistą olimpiady
865 osób, a stypendium specjalne dla przedmiotowej.
osób z niepełnosprawnościami prawie
W 2016/2017 roku z programu VIS
220 osób. Pełną listę stypendiów,
skorzystało aż 151 osób.

8 sposobów Zapisz się już od Oszczędzaj na wydrukach
oraz ksero – dzięki
Kontynuuj naukę
na studiach
kwietnia i skorzystaj
na obniżenie z promocji cenowej materiałom on-line II stopnia lub
podyplomowych
Studiuj za darmo w WSB, korzystając
czesnego w ramach Programu VIS Dzięki wsparciu
Biura Karier
ze zniżek dla
absolwentów WSB
zdobądź płatny staż
Zdobądź stypendium
lub praktykę
MNiSW za dobre wyniki Uzyskaj kredyt
w nauce studencki
Szeroki wachlarz
stypendiów: socjalne,
sportowe, zapomogi

8
www.wsb.pl

Studia – najlepsza inwestycja
Wykształcenie to niewątpliwie jeden z kluczowych czynników wpływających na wysokość naszego wynagrodzenia
w przyszłości. Studia są nie tylko inwestycją, ale i świetną okazją do określenia własnej tożsamości i poznania
wartościowych ludzi. Gwarancją sukcesu jest także Twój pomysł na siebie i elastyczność działania. Ważne, abyś
podczas studiów podejmował dodatkowe aktywności. Dzięki WSB wykorzystasz ten czas w 100%!

„Interesują mnie gry. Swoją przygodę z planszówkami zacząłem w technikum.
Wcześniej fascynowały mnie gry bitewne. Mam sentyment do jednego z typów
gier memory – tej utrwalającej pamięć, połączonej z tabliczką mnożenia. W WSB
trafiłem do Stowarzyszenia Gier Planszowych, w którym stale się rozwijam.
Obecnie organizuję spotkania planszówkowe. Chciałbym tworzyć turnieje z grami
zaprojektowanymi przez Polaków. Umiejętności i wiedza zdobyta na studiach na
pewno mi się w tym przydadzą”.

Igor Chrobot
Absolwent WSB we Wrocławiu

To, czego się uczysz, przydaje się jest z wykorzystaniem case • autoprezentacji, radzenia sobie
w pracy studies i ma formę warsztatową ze stresem
– rozwiązujesz realne problemy
• Ofertę kierunków i specjalności • skutecznego zarządzania czasem
występujące w firmach. W ten sposób
tworzymy na podstawie potrzeb zdobywasz kwalifikacje, których • przygotowywania dokumentów
rynku pracy, a programy kształcenia będą wymagać od Ciebie przyszli aplikacyjnych.
powstają po konsultacjach pracodawcy.
z ekspertami zatrudnionymi w danej Masz lepsze CV
branży. To oni wiedzą najlepiej, Szkolenia i warsztaty zwiększają Poziom wiedzy i Twoich umiejętności
jakie umiejętności musi nabyć Twoje kompetencje określa zakres obowiązków
student, aby w przyszłości ubiegać się Będąc studentem WSB, możesz brać i odpowiedzialności, na podstawie
o wymarzone stanowisko. udział w bezpłatnych szkoleniach których wyceniana jest praca. Po prostu
• Uczysz się przede wszystkim i warsztatach. Dzięki nim nauczysz się: wraz z nabywaniem wiedzy
praktycznie! Część zajęć prowadzona • technik szybkiego uczenia się i doświadczenia zawodowego zwykle
rośnie Twoje wynagrodzenie.

Jak dzięki WSB wzbogacisz swoje CV?
Zdobędziesz dodatkowe Rozwiniesz międzynarodowe
umiejętności na szkoleniach kontakty i poznasz kulturę innych
i warsztatach krajów dzięki studiom za granicą

Centrum Językowe Forward przy
Zyskasz doświadczenie WSB we Wrocławiu umożliwia
zawodowe już w trakcie naukę języków obcych opartą na
nauki – praktyki, staże tradycyjnej metodzie nauczania,
i zajęcia warsztatowe połączonej z edukacją on-line.
Udoskonalisz umiejętności
językowe, co ułatwi Ci pracę
w międzynarodowym środowisku
Będziesz miał możliwość zdobycia
takich certyfikatów jak m.in.:
Europejski Certyfikat Bankowca Zrealizujesz swoje pierwsze
(ECB), Międzynarodowy certyfikat projekty w kołach naukowych
testerski ISTQB Foundation Level – warto o nich napisać w CV

9
A studiuj i pracuj

Studia stacjonarne i niestacjonarne
– sprawdź różnice
Wszystkie kierunki na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu są dostępne w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej. Niektóre specjalności są dostępne tylko w formie stacjonarnej lub tylko w formie niestacjonarnej
– są specjalnie oznaczone. Czytając informator, zwróć na to uwagę.

Bez względu na to, którą formę dostosowane do terminów zajęć Moodle gwarantuje dostęp do
studiów wybierzesz, będziesz zarówno studentów studiów materiałów z zajęć zawsze, kiedy ich
mógł uczyć się w komfortowych stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, potrzebujesz
warunkach: tak by wszystkie potrzebne sprawy • strefy relaksu we wszystkich
• dni i godziny otwarcia działów można było załatwić podczas przerw budynkach Uczelni pozwolą Ci
Uczelni, takich jak Dziekanat, w zajęciach zrelaksować się i odpocząć w przerwie
biblioteka, Dział obsługi finansowej • Extranet umożliwia kontakt w zajęciach razem ze znajomymi
studenta czy Biuro Karier są z Uczelnią 24h na dobę, a platforma z grupy

STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA STACJONARNE

TERMINY
ZAJĘĆ nauka tylko w weekendy – w sobotę nauka w dni robocze, 3-4 dni
i niedzielę, średnio co 2 tygodnie w tygodniu, z minimalną liczbą okienek

PRACA I NAUKA
możliwość podjęcia pracy zawodowej możliwość podjęcia
w pełnym wymiarze godzin pracy zawodowej w niepełnym wymiarze godzin

LICZBA GODZIN
ZAJĘCIOWYCH • większa ilość godzin zajęciowych
mniejsza ilość godzin zajęciowych • więcej godzin pracy z wykładowcą
30 – większy nacisk na samodzielną
naukę i e-learning za pośrednictwem • więcej zajęć laboratoryjnych
autorskiego kursu na platformie Moodle • więcej zajęć o charakterze praktycznym:
case studies, symulacje biznesowe, wizyty studyjne

PRAKTYKI
ZAWODOWE • praktyki są wpisane do programu studiów i realizuje się je :
- w ramach V semestru na studiach licencjackich
można je realizować przez cały - w ramach VI semestru na studiach inżynierskich
okres studiów (istnieje możliwość - w ramach IX semestru na studiach
zaliczenia pracy zawodowej jednolitych magisterskich
jako zrealizowanej praktyki) • są to praktyki semestralne (student w każdym tygodniu
semestru spędza 4 dni w firmie, a 1 na Uczelni;
na kierunku filologia 3 dni w firmie, a 2 na Uczelni)

JĘZYKI OBCE zajęcia z języka obcego
są realizowane każdy student realizuje 300 godzin lektoratów
za pośrednictwem e-learningu z wybranego języka obcego (studenci filologii
(platforma Moodle) angielskiej znacznie więcej)
pod nadzorem lektora

ZNIŻKI Promocje czasowe nawet do 1000 zł
Promocje czasowe nawet do 1300 zł zniżki w czesnym
W CZESNYM zniżki w czesnym i wpisowym
i wpisowym na I roku studiów
na I roku studiów

Wszyscy nasi studenci mogą korzystać z oferty:
• Biura Karier i Instytutu Współpracy z Biznesem (płatnych i bezpłatnych staży, szkoleń i warsztatów,
spotkań z pracodawcami, mentoringu, konsultacji osób przedsiębiorczych itp.)
• Centrum Współpracy Międzynarodowej (Programu Erasmus+, praktyk i staży zagranicznych,
Business Weeks itp.)

10
www.wsb.pl

Partner w rozwoju kariery zawodowej
„WSB we Wrocławiu ciągle podejmuje nowe wyzwania, wykorzystując w najwyższym
stopniu potencjał, wiedzę oraz zdolności organizacyjne swoich pracowników. To Uczelnia
praktyczna, otwarta na biznes, o czym przekonają się Państwo podczas kontynuacji
nauki na studiach magisterskich. Od 2013 roku relacjami z pracodawcami zajmuje
się Instytut Współpracy z Biznesem (IWB). Naszym zadaniem jest koordynowanie
i inicjowanie wspólnych działań z otoczeniem gospodarczym w różnych obszarach:
dydaktycznym, naukowym i integracyjnym. Powołujemy także Rady Biznesu dla
poszczególnych kierunków, a w ich skład wchodzą pracodawcy. Ich zadaniem jest
konsultowanie programów studiów, opiniowanie nowych specjalności i inicjowanie
zmian. Dzięki tym działaniom zdobędą Państwo dyplom Uczelni, której Absolwenci
są specjalistami pożądani na rynku pracy. Wspólnie z Pracodawcami prowadzimy
mentoring, organizujemy wizyty studyjne w firmach, targi pracy i wiele innych inicjatyw”.

Anna Talaga
Dyrektor Departamentu – Instytut Współpracy
z Biznesem WSB we Wrocławiu

Działalność Biura Karier • Warsztaty – na których zdobędziesz tzw. praktyk semestralnych: w ciągu
dodatkowe umiejętności ułatwiające tygodnia studenci będą przebywali
• Konsultacje dla
start na rynku pracy 4 dni na praktykach w firmach i 1 dzień
przedsiębiorczych – projekt
• Mentoring – indywidualne na Uczelni. Dla studentów filologii
Wyraź swój biznes (IWB)
spotkania studenta z doświadczonym przewidziane są 3 dni w firmach
oraz spotkania z doradcą ds.
mentorem (przedsiębiorcą, i 2 dni w Uczelni.
przedsiębiorczości, przygotowujące
do prowadzenia własnej firmy menedżerem itp.) Studenci trybu niestacjonarnego mogą
• Targi pracy – wydarzenie realizować praktyki przez cały okres
• Kariera Café – możliwość
skierowane do każdego, trwania studiów bądź starać się o ich
spotkania przy kawie z doradcą
umożliwiające bezpośredni kontakt zaliczenie na podstawie pracy/stażu/
kariery i pomoc przy wybraniu
z przedstawicielami firm na Uczelni prowadzonej działalności gospodarczej.
własnej ścieżki
• Pośrednictwo pracy – • GPS – gdzie po studiach? Najlepsze Biuro Karier
elektroniczna baza ofert pracy – warsztaty rekrutacyjne, case na Dolnym Śląsku
dopasowanych do profilu Uczelni study i prezentacje dla studentów W 2015 roku w ogólnopolskim badaniu
oraz wsparcie w znalezieniu pracy na oraz absolwentów organizowane Universum Talent Survey Biuro Karier
miarę Twoich oczekiwań i aspiracji we współpracy z pracodawcami. WSB Wrocławiu zajęło pierwsze na
• Organizacja praktyk Praktyki i praca na miarę Dolnym Śląsku i drugie w Polsce miejsce
studenckich – możliwość zdobycia w kategorii Najwyżej oceniane
Praktyki realizowane są w wymiarze
doświadczenia zawodowego przez studentów Biuro Karier.
12 tygodni, niezależnie od trybu
już w trakcie studiów – pomoc studiów. Studenci trybu stacjonarnego Więcej o działaniach Biura Karier:
w organizacji stażu i praktyk, realizują praktyki w V semestrze www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/
także tych płatnych (studia I stopnia), VI semestrze (studia biuro-karier
inżynierskie), IX semestrze (studia
BiuroKarier200A
jednolite magisterskie), w ramach

Kariera Café
Biuro Karier naszej Uczelni zaprasza kandydatów do Kariera Café!
Chcesz popracować nad wyznaczeniem celów i planem poszukiwania
pracy? Chciałabyś przejść przez trening rozmowy kwalifikacyjnej?
Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Kuczyńską, doradcą kariery
WSB we Wrocławiu. Szczegóły: www.wsb.pl/wroclaw/kariera-cafe

11
A studiuj i pracuj

Między nami – poznaj studentów WSB!
WSB we Wrocławiu to społeczność, którą tworzy wiele ciekawych osób. Poznaj studentów, absolwentów
i wykładowców naszej Uczelni. Dołącz do grona studentów WSB, zdobądź nowych przyjaciół!

„Języki obce były moją pięta achillesową, a angielski był dla mnie najtrudniejszy.
W I klasie gimnazjum ledwie go zaliczyłam. Pod koniec gimnazjum nauczycielka gorliwie
odradzała mi liceum dwujęzyczne. Jakież było jej zdziwienie, gdy pokazałam jej wysoki
wynik rozmowy wstępnej i idealne wyniki z testu gimnazjalnego. Jak to się stało, że
w tak krótkim czasie nauczyłam się angielskiego i japońskiego? Kiedy miałam 14 lat,
spotkałam pewnego Japończyka. Występował w japońskiej telewizji, ale przyjechał
do Polski, aby grać spektakle na ulicach. To było niesamowite – mała Japonia w moim
rodzinnym miasteczku! Po występie moja mama podeszła do mężczyzny i nie potrafiąc
się porozumieć (Japończyk nie znał angielskiego), zawołała mnie, żebym poprosiła
o wspólne zdjęcie. Po długich namowach powiedziałam swoje pierwsze zdanie po
japońsku: «Przepraszam, czy możemy stopić razem zdjęcie?». Mężczyzna uśmiechnął
się, «stopiliśmy» zdjęcie, a potem przez godzinę rozmawialiśmy po japońsku. Okazuje się,
że godziny spędzone na oglądaniu anime nie muszą być zmarnowane”.
Jagoda Stefańska
Absolwentka WSB

„Chyba nie ma większej satysfakcji niż ta, „Gdy byłem w pełni zdrowy i sprawny, „Wcielam się w postać wikinga – wojownika
która towarzyszy przełamywaniu strachu. uprawiałem wiele sportów: grałem w piłkę i handlarza z około 1000 roku. Jestem
Każdy z nas ma jakieś lęki i obawy... Jednak nożną, jeździłem na rowerze, chodziłem na rekonstruktorem historycznym. Badania
do odważnych świat należy – postanowiłam siłownię. Sport był moją pasją. Po wypadku wskazują na to, że mamy nieco zaciemniony
działać! Jeszcze całkiem niedawno miałam mój świat odwrócił się do góry nogami. obraz wikingów. Byli oni tak naprawdę
lęk wysokości. W parku linowym wchodziłam Musiałem przyzwyczaić się do wózka, bardziej kupcami i osadnikami niż tylko
po drabince na wysokość zaledwie 7 metrów jednak nigdy nie zrezygnowałem ze sportu. najeźdźcami szukającymi łatwego łupu.
nad ziemią. Spanikowałam. Nie mogłam Od 2011 roku trenuję koszykówkę na wózkach, Większość ich wypraw nie była nastawiona
się ruszyć! Z tym strachem czułam się a gdy tylko nadarzyła się okazja, wróciłem do na konfrontację militarną, ale miała na celu
źle. Zdecydowałam się pójść na ściankę roweru. Rower daje dużą swobodę, bo mogę wymianę handlową z innymi ludami. Warto
wspinaczkową. Wspięłam się nad głowę się przemieszczać sam. Jeżdżąc poznałem nadmienić, że wikingowie w takich wyprawach
instruktorki i powiedziałam, że dalej nie pójdę. wspaniałą dziewczynę, która wspiera mnie dopływali aż np. na Sycylię czy do krajów
Ona jednak wierzyła we mnie i dopingowała. w moich poczynaniach kolarskich, można arabskich, takich jak współczesny Irak i Iran.
Wyznaczałam więc sobie punkty na ścianie, powiedzieć, że połączyła nas wspólna pasja. Cenione przez nich było srebro arabskie, ze
do których zamierzałam dotrzeć. I nawet Gdy zobaczyłam wypożyczalnię rowerów względu na swoją wysoką jakość, a jako
nie wiem kiedy, znalazłam się na samej integracyjnych w WSB we Wrocławiu, to była ciekawostkę z historii gospodarczej mogę
górze. Później, mimo wielu obaw, poleciałam dla mnie wielka niespodzianka. Otworzyły dodać, że wikingowie bardzo chętnie używali
awionetką! Udowadniam sobie, że nie ma się także nowe możliwości. Zaproponowano go w samej Skandynawii do rozliczeń między
rzeczy niemożliwych, że ograniczają nas tylko mi udział w maratonie do Warszawy. sobą jako atrakcyjną, wartościową walutę.
nasze obawy. Bez żadnych przygotowań Przejechałem łącznie ok. 150 km. Były Studiowanie finansów i rachunkowości
dałam radę wejść na 49. piętro Sky Tower, ciężkie momenty, bolał bark, ale starałem połączyłem w ciekawy sposób z moim hobby,
a całkiem niedawno leciałam paralotnią – się koncentrować na celu. Dojechaliśmy gdyż uważam, że ekonomia była tak samo
240 metrów nad ziemią! Następny może do Warszawy dużo przed zaplanowanym kluczową dziedziną ludzkiej aktywności
lot balonem? Mam nadzieję, że moja historia czasem! Wtedy postanowiłem wystartować w przeszłości, jaką jest i dzisiaj”.
będzie inspiracją dla innych, że warto w Mistrzostwach Polski w kolarstwie dla
pokonywać strach”. osób niepełnosprawnych. Udało się! 17 minut Łukasz Wojciechowski
i 30 sekund to był mój czas w dystansie na Absolwent WSB we Wrocławiu
Monika Nowak 8 km! Nie mogłem uwierzyć, ale znalazłem się
Absolwentka WSB we Wrocławiu z numerem 1. na podium!”

Tomasz Łyko Więcej historii znajdziesz na stronie:
Absolwent WSB we Wrocławiu www.wsb.pl/wroclaw/miedzy-nami

12
www.wsb.pl

Menedżerowie kierunków
Menedżer kierunku to funkcja, którą stworzyliśmy w celu podniesienia jakości kształcenia. Każdy kierunek studiów
ma swojego menedżera. To osoba, która czuwa m.in. nad jego programem i do której możecie się zgłaszać
z pytaniami, inicjatywami związanymi z kierunkiem.

„Istotną rolę w zakresie organizacji procesu kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej
we Wrocławiu odgrywają menedżerowie kierunków. Sprawują merytoryczną opiekę
nad programami studiów, wdrażania innowacji i monitorowania osiąganych efektów
kształcenia. Menedżerowie kierunków są również źródłem informacji dla studentów,
oferując pomoc w zakresie wyboru ścieżki kształcenia oraz doradztwa w zakresie
rozwoju zawodowego”.

dr Tomasz Kopyściański
Dziekan Wydziału Finansów i zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Czym zajmuje się menedżer • inspirowanie do działalności kół • przygotowywać atrakcyjne programy
kierunku? naukowych. praktyk i staży
Obejmuje opieką studentów danego • weryfikować i doskonalić programy
Buduje i rozwija relacje
kierunku poprzez: kształcenia także przy współpracy
z pracodawcami, aby:
z zespołem dydaktycznym oraz
• dyżury, na których pomaga Wam • definiować potrzeby rynku pracy studentami i absolwentami
rozwiązać bieżące wyzwania w zakresie pożądanych umiejętności
pojawiające się w toku studiów • wdrażać certyfikaty kompetencji,
i kompetencji absolwentów
które można zdobyć w toku studiów.
• analizę wyników badań Waszych • zapraszać wykładowców praktyków
opinii na temat Uczelni w celu Kontakt z menedżerami kierunków
do współpracy
podniesienia jakości nauczania studenci naszej Uczelni mają zawsze za
• wprowadzać praktyczne formy pośrednictwem Extranetu oraz podczas
(ocena zajęć oraz Badanie
kształcenia indywidualnych spotkań.
Atrybutów Marki)
• organizować wizyty studyjne i zajęcia
w warunkach rzeczywistych

mgr inż. Sebastian Sobczyk dr Tomasz Rólczyński, dr hab. Agnieszka Dejnaka dr Anna Orzeł
Menedżer kierunku Menedżer kierunku prof. WSB, Menedżer Menedżer kierunku
informatyka finanse i rachunkowość kierunku zarządzanie logistyka

dr Daniel Puciato dr Radosław Kamiński dr Jan Świderski dr inż. Julita Markiewicz-
Menedżer kierunku Menedżer kierunków Menedżer kierunku -Patkowska Menedżer
turystyka i rekreacja prawo i prawo w biznesie bezpieczeństwo wewnętrzne kierunku inżynieria zarządzania

13
A studiuj i pracuj

Studia to przygoda
Studia to niesamowity okres. Czas nie tylko nauki, ale i świetnej zabawy, a często też pierwszych poważnych
obowiązków i samodzielności. Zastanawiasz się, jak sobie poradzisz, gdzie będziesz mieszkać, a nawet kto ugotuje
Ci obiad? Nie przejmuj się – wielu przed Tobą miało te same obawy i nie żałowało podjętej decyzji.

Gdzie się bawisz? weekend Guinnessa, Brave Festival, Wrocław jest również nazywany
Międzynarodowy Festiwal Artystów Miastem Stu Mostów i nie jest to
Wrocław nazywany jest
Ulicznych „BuskerBus” oraz festiwal pusta przechwałka: mamy ich obecnie
miejscem spotkań. Miasto
Era Nowe Horyzonty. 118! Częściowo ta liczba łączy się
ma wyjątkową atmosferę
Wrocław jest również jednym z faktem, że na terenie Wrocławia
sprzyjającą międzynarodowym
z najważniejszych ośrodków znajduje się aż 12 wysp, z czego
i międzykulturowym projektom
akademickich w Polsce, dlatego na liście każda jest zagospodarowana. Jedną
i imprezom. W 2016 roku Wrocław
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych z popularniejszych wśród studentów jest
nosił miano Europejskiej Stolicy
nie może zabraknąć Juwenaliów Wyspa Słodowa, na której odbywa się
Kultury, a w ramach tego wydarzenia
organizowanych przez niemal wszystkie wiele koncertów.
zarówno mieszkańcy, jak i goście z całej
Polski i Świata mogli uczestniczyć uczelnie wyższe w mieście. W niepogodę swoje kroki możecie
w licznych widowiskach i warsztatach. skierować do wrocławskich muzeów:
Co zwiedzasz?
W 2017 roku natomiast Wrocław jest Muzeum Narodowego, Muzeum
Mieszanka kultur we Wrocławiu wynika Miejskiego, Muzeum Współczesnego
gospodarzem The World Games –
nie tylko z jego otwartości, ale przede (najbliżej kampusu na ul. Fabrycznej),
10. Światowe Igrzyska Sportowe.
wszystkim z bogatej historii. Miasto Panoramy Racławickiej (słynna rotunda)
W ciągu roku ma miejsce również wiele
na przestrzeni lat należało nie tylko czy unikatowego muzeum wody –
imprez cyklicznych, takich jak Dzień
do Polski, ale także przez długi okres Hydropolis oraz wielu innych.
Życzliwości, Jazz nad Odrą, Przegląd
do Czech oraz Niemiec. Spuścizną jest
Piosenki Aktorskiej, Noc Muzeów, Podczas długich i licznych spacerów po
piękna architektura Rynku i Starego
Szanty we Wrocławiu, Festiwal Kina Wrocławiu miejcie oczy szeroko otwarte
Miasta, Ostrowa Tumskiego czy Hali
Amatorskiego i Niezależnego KAN, w poszukiwaniu wrocławskich krasnali!
Stulecia, a także wielu kamienic.
Wratislavia Cantans, Gitarowy

14
www.wsb.pl

Przede wszystkim już w trakcie studiów nauczysz się samemu decydować o sobie, zmienisz środowisko, poznasz
ciekawych ludzi, którzy z pewnością odmienią Twoje życie. Zaczniesz również realizować swoje marzenia i czerpać
z życia pełnymi garściami. Wybierz Wrocław, a dobrze spędzisz czas i przeżyjesz przygodę swojego życia.

Gdzie rozwijasz swoje pasje? którzy w ten sposób mogą bezpłatnie projekty biznesowe. Studenci w ramach
rozwijać swoje zainteresowania. AIP mają możliwość założenia
Organizacje studenckie, na czele z
własnej firmy oraz uczestniczenia
samorządem, są dużą szansą na bycie Akademicki Inkubator
w wielu profesjonalnych szkoleniach
częścią ciekawych projektów już na Przedsiębiorczości w dziedzinie przedsiębiorczości,
studiach. Działają u nas koła naukowe,
W Akademickim Inkubatorze np.: Tworzenie Biznesplanu czy ABC
dzięki którym możesz nie tylko rozwijać
Przedsiębiorczości, działającym zakładania małej firmy. Dzięki wsparciu
swoje zainteresowania, ale przede
przy Wyższej Szkole Bankowej AIP już 120 studentów wrocławskiej
wszystkim nauczyć się żyć w organizacji
we Wrocławiu już od 2006 roku, WSB założyło własne firmy.
i poznać ciekawych ludzi. Najczęściej
„dojrzewają” innowacyjne, studenckie
powstają one z inicjatywy studentów,

KOŁO NAUKOWE OPIS OPIEKUN FB

Grupa dyskusyjna
STUDENCKIE dr Damian Ostrowski
SKL to grupa pasjonatów, którzy skutecznie na Facebooku:
KOŁO e-mail:
popularyzują wiedzę w dziedzinie logistyki www.facebook.com/groups
LOGISTYCZNE damian.ostrowski@wsb.wroclaw.pl
/424756494244844/

KOŁO NAUKOWE Nasza organizacja skupia osoby zainteresowane sprawdź na
dr Tomasz Kopyściański,
RYNKÓW zagadnieniami teoretycznymi i przede wszystkim www.facebook.com/
mgr Tomasz Wojtasiewicz
KAPITAŁOWYCH praktycznymi, związanymi z inwestowaniem KonarkWSB-1381715482072016/
tel. +48 609 38 00 11
„KONARK” na rynkach kapitałowych oraz na stronie 29

Agnieszka Świąć
www.facebook.com/
Przewodniczący Koła:
WsbTripClub
KOŁO NAUKOWE Każde spotkanie Koła to fascynująca podróż Michał Sowizdrzał
Koło na kanale Youtube:
TURYSTYKI do świata nauki, dalekich krajów e-mail: mi.sowizdrzal@wp.pl
www.youtube.com/user/
„TRIP CLUB” i przyszłej kariery zawodowej tel. + 48 665 42 98 44
TripClubWSBTube
e-mail: tripclub@wsb.wroclaw.pl
– relacje z wyjazdów
lub tripclub.wsb@gmail.com

KOŁO NAUKOWE Podczas spotkań „bierzemy na warsztat” dr Mateusz Rak
ZARZĄDZANIA teorię zarządzania oraz marketingu e-mail:
I MARKETINGU i przekładamy ją na język praktyki mateusz.rak@wsb.wroclaw.pl

Koło Naukowe SAP PORT to coraz większa grupa, Grupa dyskusyjna
Sebastian Sobczyk na Facebooku:
która zdobywa wiedzę z zakresu obsługi różnych
KOŁO NAUKOWE e-mail: www.facebook.com/
modułów SAP zarówno z obszaru logistyki
SAP PORT sebastian.sobczyk groups/1077346532279898
(MM, SD, PP, WM, QM), jak również finansów
@wsb.wroclaw.pl
oraz controllingu (FI, CO) www.sapedu.pl

Koło naukowo-biznesowe KIWI założone przez
KOŁO
studentów I roku II stopnia kierunku zarządzanie,
NAUKOWO- dr hab. Agnieszka Dejnaka
innowacyjny marketing. Koło działa we współpracy
-BIZNESOWE prof. nadzw. WSB
z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami,
KIWI Przewodnicząca koła
organizuje warsztaty m.in. z design thinking, Wiecej na stronie 19
(KEY VISUAL – Małgorzata Iwańska
z technologii druku 3D oraz szkolenia z obsługi
BUSINESS e-mail: agnieszka.dejnaka
programów graficznych. Koło zajmuje się analizą
AND RESEARCH @wsb.wroclaw.pl"
trendów w marketingu, działań oraz kampanii
GROUP)
reklamowych różnych firm

15
B studia licencjackie

„Jestem bardzo aktywną osobą i uwielbiam bogatą ofertę kulturalną Wrocławia. Dzięki dobrej organizacji
studiów na mojej Uczelni mam jednocześnie czas na naukę i realizację moich zainteresowań i pasji. Lubię
teatr i poświęciłam osiem lat swojego życia tej dziedzinie sztuki, to moja prawdziwa miłość. Makijaże,
aktorzy i niepowtarzalna atmosfera to jest to, co kocham obserwować w każdym zakątku świata. We
Wrocławiu mam możliwość chodzić na mnóstwo spektakli różnych teatrów, zaczynając od teatru pantomimy,
a kończąc na teatrze muzycznym i operze”.

Olha Marakova
Studentka WSB we Wrocławiu

Zarządzanie
www.wsb.pl

Zarządzanie
„Zarządzanie to nie tylko fachowe wykorzystanie wiedzy
i umiejętności zdobytych podczas studiów. To przede
wszystkim profesjonalizm wprowadzania zmian
w zarządzanej firmie, pewność podejmowanych decyzji
strategicznych i kreowania rzeczywistości dzisiaj i jutro.
Tym właśnie wyróżniają się nasi absolwenci. Nie ma
bowiem znaczenia, czy zarządzamy małą firmą, czy dużą
korporacją, zasady pozostają takie same. Rynek pracy
wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego
zarządzania i reagowania na zmiany rynkowe. Ale
najważniejsze jest to, że menedżer musi mieć pasję
uczenia się, budowania relacji z ludźmi i wsłuchiwania się
w trendy rynkowe. Dlatego nasze studia to 3xP: praktyka,
profesjonalizm i pasja”.

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB
Menedżer kierunku

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? • Zajęcia w oparciu o oprogramowanie specjalistyczne:
SPSS, CorelDraw, Photoshop, Premiere, SAP, mHR EVO,
• Nowatorski sposób nauczania wzorowany na najlepszych
Płatnik (w zależności od wybranej specjalizacji).
uczelniach biznesowych z Europy Zachodniej i USA.
• Program studiów konsultowany z Radą Biznesu
• Do dyspozycji studentów – manuale przedmiotowe,
dla kierunku zarządzanie.
case studies, gry symulacyjne oraz platforma Moodle
z pełnymi wykładami oraz ćwiczeniami interaktywnymi.
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• Program nauczania ustalany wraz z przedsiębiorcami
• Ekonomii, zarządzania i marketingu.
ma charakter praktyczny i bazuje na licznych
przykładach biznesowych oraz nowych formach • Zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania
interaktywnego nauczania. strategicznego, zarządzania zmianami.
• Zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych • Specjalistycznych umiejętności, popartych wiedzą oraz
i biznesowych jak np.: PROMAR, PROFIT, ORGAEFEKT. kompetencji społecznych – zgodnych z potrzebami
rynku pracy (w zależności od wybranej specjalności).
• Możliwość rozwijania swoich kompetencji w Kole
Naukowym KiWi (więcej na stronie 19). • Analiz działań przedsiębiorstw – m.in. poprzez
uczestniczenie w grach rynkowych symulacyjnych,
• Możliwość studiowania w języku angielskim
rozwiązywania licznych case studies.
na specjalności business administration.
• Obsługi specjalistycznego oprogramowania
• Zajęcia specjalnościowe są prowadzone przez wybitnych
(w zależności od wybranej specjalności).
praktyków, m.in. z takich firm jak: Lemon JWT
Thompson, Limango, Me&My Friends itd – członków
Rady Biznesu dla kierunku zarządzanie.

Partnerzy biznesowi
kierunku zarządzanie
– członkowie Rady Biznesu:

17
B studia licencjackie
TYLKO FORMA STACJONARNA

Business administration
– specjalność w języku angielskim
Business administration to wyjątkowa ścieżka edukacyjna dla osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje
komunikacyjne oraz biznesowe, studiując w języku angielskim. Program specjalności jest w całości realizowany
w tym języku, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie studentów do wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne.
Uczestnikami ścieżki anglojęzycznej są Studenci z całego świata, co sprawia, że ma ona charakter międzynarodowy.

„Jestem studentem III roku studiów na specjalności business administration. Poza
studiami odbywam staż w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, dużo czytam i ćwiczę.
Nauka języków obcych to moja pasja, interesuję się też nowinkami technologicznymi,
rozwojem umiejętności personalnych – może nawet trochę psychologią,
a także... modą!”

Jakub Stachurek
Student WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • konsultant lub specjalista ds. handlu
specjalnościowe: zagranicznego, importu i eksportu
• słownictwo branżowe (Business
English) z zakresu: gospodarki • globalisation process • przedstawiciel firm
rynkowej, marketingu, sprzedaży, międzynarodowych
• supply chain and project management
zarządzania, bankowości • asystent w placówkach
• global economy
• zasady funkcjonowania dyplomatycznych.
• customer relationship management
w międzynarodowym środowisku Co jeszcze powinieneś wiedzieć
biznesowym, finansów i HR • modern information management
• Na anglojęzycznej ścieżce studiów
• zarządzanie projektami o charakterze • intercultural competences in business
panuje międzynarodowa atmosfera
międzynarodowym • corporate social responsibility – uczestnikami są także studenci
• zasady komunikacji i utrzymywanie • e-marketing spoza Polski. Wszystkie przedmioty,
relacji w interkulturowym • coaching. praca dyplomowa oraz egzamin
środowisku pracy dyplomowy prowadzone są
• analizowanie problemów Praca dla Ciebie: w języku angielskim.
i opracowywanie skutecznych Przykładowe stanowiska na jakich • Do studentów dołączają też studenci
rozwiązań w zakresie możesz pracować jako absolwent: przyjeżdżający do WSB w ramach
organizacji pracy w środowisku • specjalista ds. marketingu Programu Erasmus+.
międzynarodowym. międzynarodowego • Aktualnie WSB współpracuje
• koordynator projektów z 52 uczelniami partnerskimi,
międzynarodowych a zajęcia prowadzą zagraniczni
wykładowcy (visiting professors).

Jeśli jesteś cudzoziemcem lub prostu chcesz studiować po angielsku,
skontaktuj się z naszym Biurem ds. Studentów Zagranicznych. Biuro
zajmuje się rekrutacją na studia anglojęzyczne oraz kompleksową
obsługą kandydatów z zagranicy. Organizuje także wydarzenia, które
ułatwiają adaptację i integrację studentów z różnych stron świata, by
czuli się komfortowo w wielokulturowym środowisku WSB. Pracownicy
biura porozmawiają z Tobą w języku polskim, angielskim, rosyjskim
oraz ukraińskim. Masz pytania? Napisz do nas: study@wsb.wroclaw.pl
lub zadzwoń: +48 71 376 23 68.

18
www.wsb.pl

Marketing i social media
W warunkach rosnącej konkurencji zarządzanie wizerunkiem oraz rozbudowane działania marketingowe są
podstawowym elementem funkcjonowania wielu nowoczesnych firm. Od specjalistów ds. marketingu i social
mediów wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy i kreatywności, głównie w zakresie: komunikacji z rynkiem, reklamy,
badań rynku i satysfakcji klientów, projektowania cech produktów, wyznaczania cen, aranżowania miejsc sprzedaży
i negocjacji gospodarczych.

„Obecnie żadna, ani mała, ani duża firma, nie może sobie pozwolić na brak wiedzy
na temat mediów społecznościowych. Znajomość narzędzi social media, stworzenie
spójnej strategii komunikacji na Facebooku, Twitterze, Instagramie, w blogosferze
i innych kanałach, a także monitoring i zarządzanie marką w Internecie, to dziś prężnie
rozwijająca się i przynosząca wymierne korzyści część e-marketingu”.

Marta Soja
Senior Community Specialist, Limango Polska, partner kierunku

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • specjalista social media
• zasady zarządzania projektami specjalnościowe: • menedżer marketingu.
marketingowymi • komunikacja marketingowa
• zarządzanie projektami z zakresu • psychologia zachowań
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
komunikacji konsumenckich • W kole KIWI studenci rozwijają
kompetencje w zakresie SEM, SEO,
• zasady analizy konkurencji i badań • wystąpienia publiczne
UX, technologii IT oraz usability.
marketingowych • e-public relations
• Aktywne formy nauczania, m.in.
• zasady projektowania kampanii • marketing internetowy i mobilny gry symulacyjne, administrowanie
reklamowych i public relations
• e-komunikacja i social media. social mediami oraz sklepami
• zasady utrzymywania relacji internetowymi.
z mediami oraz podstawy prawa Praca dla Ciebie: • Oprogramowanie: SPSS, CorelDraw,
prasowego
Przykładowe stanowiska na jakich Photoshop, Google Analitycs.
• zarządzanie relacjami z klientami możesz pracować jako absolwent:
• zarządzanie projektami • specjalista ds. marketingu Partnerzy biznesowi
w marketingu internetowym specjalności:
• specjalista ds. PR
i mobilnym.
• copywriter
• rzecznik prasowy
• specjalista ds. marketingu
internetowego

Koło Naukowe KiWi
Koło naukowo-biznesowe KIWI (Key Visual Business and Research Group)
założone przez studentów I roku II stopnia kierunku zarządzanie, innowacyjny
marketing jest pod opieką dr hab. Agnieszki Dejnaki prof. nadzw. WSB oraz
partnera biznesowego – firmy Me&My Friends. Koło działa we współpracy
z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami, organizuje warsztaty między
innymi z design thinking, z technologii druku 3D oraz szkolenia z obsługi
programów graficznych. Koło zajmuje się analizą trendów w marketingu, działań
oraz kampanii reklamowych różnych firm, a studenci rozwijają kompetencje
w zakresie SEM, SEO, UX, technologii IT oraz usability. Więcej na stronie 15.

19
B studia licencjackie
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

Specjalista BHP
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa funkcjonowania każdej firmy i instytucji. Stąd ogromne
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, którzy nie tylko znają przepisy i procedury, ale
też posiadają rozbudowane kompetencje menedżerskie pozwalające na sprawne i bezkonfliktowe wdrażanie zasad
BHP w organizacji.

„Wybrałam specjalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, bo ma
zastosowanie w wielu branżach. Specjalista do spraw BHP jest potrzebny w każdej
większej firmie. Cieszy mnie, że zdobywam praktyczne umiejętności przekazywane
mi przez wykładowców z doświadczeniem zawodowym. Dzięki pomocy Biura Karier
odbyłam staż, który utwierdził mnie w przekonaniu, że to, czego uczę się na studiach,
przydaje się w pracy”.

Justyna Salamon
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady oceny ryzyka zawodowego specjalnościowe: • Prowadzący studia są praktykami
• postępowanie powypadkowe • prawna ochrona pracy w Polsce i UE w obszarze BHP.
i tworzenie dokumentacji • organizacja i metody pracy służb BHP • Szkolenie oraz warsztaty praktyczne
powypadkowej • ergonomia w środowisku pracy w zakresie przygotowywania i prowa-
• znajomość uprawnień i obowiązków dzenia szkoleń w zakresie BHP.
• elementy psychologii pracy
pracodawcy i pracownika • Stała współpraca z firmą EcoMS
• szkolenia w dziedzinie
w obszarze BHP Consulting specjalisty we
bezpieczeństwa i higieny pracy
• poruszanie się w regulacjach wdrażaniu i doskonaleniu Systemów
• pierwsza pomoc i ochrona zdrowia. Zarządzania Bezpieczeństwem
prawnych dotyczących ochrony pracy
i Higieną Pracy daje możliwość
• znajomość roli i zadań organów Praca dla Ciebie: odbycia dodatkowych szkoleń.
kontrolnych w zakresie BHP
Przykładowe stanowiska na jakich • Szkolenia audytorów wewnętrznych
• organizacja szkoleń i znajomość możesz pracować jako absolwent: systemu zarządzania BHP według
metod szkolenia w zakresie BHP
• menedżer służby BHP OHSAS 18001:2007 / PN-N
• zasady dotyczące ergonomii 18001:2004.
• kadra kierownicza zarządzania
i fizjologii w kształtowaniu
bezpieczeństwem i reagowania
warunków pracy Partner biznesowy specjalności:
kryzysowego.
• umiejętność wykonywania oceny
Jako absolwent specjalności możesz
i analizy środowiska pracy z punktu
również prowadzić własną działalność
widzenia BHP.
gospodarczą związaną z obszarem BHP.

„Wyraź Swój Biznes” – skorzystaj
z bezpłatnych konsultacji
Od 2015 roku Instytut Współpracy z Biznesem realizuje program „Wyraź Swój
Biznes – konsultacje dla przedsiębiorczych”. Wszystkim, którzy mają pomysł na
biznes i chcą założyć firmę, ale nie wiedzą, jak to zrobić, skąd zdobyć fundusze
lub już prowadzą firmę i chcą, żeby prosperowała lepiej, mogą skorzystać
z bezpłatnych porad praktyków zarządzania, prawnika, finansisty oraz spotkać
się z przedsiębiorcami. Więcej na www.wsb.pl/wroclaw w zakładce Biuro Karier.

20
www.wsb.pl

Zarządzanie produkcją
Menedżer produkcji to specjalność dla osób, które chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych
na stanowiskach menedżerskich. Praca ta wymaga wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu planowania,
organizowania, optymalizowania procesów wytwórczych, ich koordynowania z procesami sprzedażowymi
i zaopatrzeniowymi, doboru właściwych narzędzi motywacyjnych, kalkulowania kosztów i wprowadzania
innowacji produktowych.

„Studiuję zarządzanie. Odwiedzanie Uczelni co drugi weekend to dla mnie za
mało, czułam niedosyt! Postanowiłam brać aktywniejszy udział w bogatym życiu
Uczelni – tutaj tak wiele się dzieje. Dzięki temu przebywam ze świetnymi ludźmi
i rozmawiam częściej z wykładowcami. Prywatnie jestem bardzo aktywna – sport,
studia i podróże. Nic nie ładuje mnie tak ogromną dawką energii jak zwiedzanie świata
i poznawania tajemnic innych kultur”.

Marlena Hochman
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • konsultant ds. produkcji
• zarządzanie procesem produkcyjnym specjalnościowe: • koordynator procesu produkcyjnego.
• zarządzanie jakością i zmianą • zarządzanie jakością w produkcji
• zarządzanie produktem
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• optymalizacja zapasów
• Praktyczny wymiar studiów
produkcyjnych • procesy wytwórcze
ugruntowany jest na bazie naszego
• wyznaczanie celów w zakresie w przedsiębiorstwie
wieloletniego praktycznego
strategii produkcyjnej • narzędzia lean manufacturing doświadczenia. Wykładowcy
• stosowanie narzędzi informatycznych • gra menedżerska rozwijają wśród słuchaczy 3
wspierających zarządzanie procesami • pracownia SAP. kluczowe w zakładach produkcyjnych
produkcyjnymi obszary kompetencji: inżynierskie,
• zasady administrowania stanami Praca dla Ciebie: interpersonalne i osobiste.
magazynowymi i planowania dostaw Przykładowe stanowiska na jakich • W laboratoriach logistycznych
• modelowanie rozwoju produkcji możesz pracować jako absolwent: poznasz technologię RFID oraz
• menedżer produkcji w firmie podstawy systemu SAP.
• posiadanie wieloaspektowego
spojrzenia na zarządzanie procesami produkcyjnej
wytwórczymi.
Partner biznesowy specjalności:
• specjalista ds. jakości w firmie
produkcyjnej
• specjalista ds. zaopatrzenia
• operator produkcji

Gry biznesowe
Jednym z przykładów aktywnej formy nauczania, z której w ramach
programu zajęć korzystają studenci zarządzania w WSB
we Wrocławiu, są gry biznesowe. Szczególnym zainteresowaniem
cieszą się kompleksowe gry kierownicze, rozpoznawalne w świecie
biznesu i pozytywnie zweryfikowane w praktyce oraz na wielu studiach
podyplomowych i MBA, jak np. gra kierownicza ORGAEFEKT,
a także symulacje biznesowe PROFIT.

21
B studia licencjackie
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

Psychologia w zarządzaniu
W nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem coraz większą wagę przykłada się do psychologicznych aspektów
funkcjonowania pracowników. Odpowiednie motywowanie zatrudnionych, umiejętność prowadzenia efektywnych
negocjacji czy budowanie zespołu to biznesowe aspekty psychologii, które – sprawnie wdrożone w firmie – mogą
znacząco przyczynić się do budowania jej przewagi konkurencyjnej.

„Artystka, humanistka i umysł ścisły w jednym. W tym roku obroniłam
inżyniera z biotechnologii, a od października jestem studentką w WSB
na kierunku zarządzanie. Moją największą pasją jest taniec, który trenuję ponad
piętnaście lat. Mam na koncie dwa pokazy «Projekt Tonight», gdzie miałam okazję
wcielić się zarówno w rolę organizatora, choreografa, jak i scenografa. To było
prawdziwe wyzwanie artystyczne i organizacyjne. Umiejętność łączenia różnych
moich cech w jednym czasie bardzo mi pomogła”.

Klaudia Domagała
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • specjalista ds. HR
• zasady zarządzania ludźmi specjalnościowe: • konsultant biznesowy
w organizacji • psychologia marketingu i sprzedaży • specjalista ds. relacji.
• stosowanie narzędzi • psychologia kierowania ludźmi
wielopoziomowej komunikacji • psychologia zarządzania
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• prowadzenie negocjacji w biznesie • Zajęcia praktyczne z coachingu oraz
• profil psychologiczny nowoczesnego
warsztaty kwalifikacji menedżerskich
• zasady etyki w biznesie menedżera
powalają na zdobycie nowych
• zasady autoprezentacji oraz • kształtowanie relacji umiejętności.
organizacji szkoleń i warsztatów interpersonalnych
• Studenci mają dostęp
• rozumienie wpływu mechanizmów • motywowanie w biznesie. do nowoczesnych testów
psychologicznych na procesy psychologicznych stosowanych
rynkowe i interpersonalne Praca dla Ciebie: w zarządzaniu.
• motywowanie ludzi przy użyciu Przykładowe stanowiska na jakich • Możliwość uczestniczenia
różnych narzędzi wspierających możesz pracować jako absolwent: w dodatkowych szkoleniach z zakresu
• budowanie zespołu • menedżer kluczowych klientów psychologii zarządzania.
i zarządzanie nim. • menedżer ds. komunikacji
• specjalista ds. rekrutacji
Partner biznesowy specjalności:
• negocjator
• mediator

Ponad 1000 wykładowców praktyków
Jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość procesu
kształcenia jest kadra dydaktyczna. W Wyższej Szkole Bankowej zajęcia
prowadzi prawie 1200 wykładowców. Wśród nich są nie tylko uznani
profesorowie i wieloletni nauczyciele akademiccy, ale też praktycy
biznesu reprezentujący różne dziedziny gospodarki: m.in. przedsiębiorcy,
menedżerowie z największych koncernów, prawnicy, dyrektorzy urzędów
i instytucji publicznych, przedstawiciele mediów oraz politycy.
Więcej informacji: www.wsb.pl/wroclaw/o-uczelni/kadra-dydaktyczna

22
www.wsb.pl

Zarządzanie małą i średnią firmą
W Uczelni przedmioty specjalizacyjne prowadzone są przez wykładowców praktyków, którzy na co dzień sami
kierują własnymi firmami. Dlatego na ćwiczeniach często podawane są przykłady pochodzące z konkretnych
przedsiębiorstw. Studenci WSB podczas zajęć uczestniczą w grach biznesowych i decyzyjnych, ćwiczeniach
oraz warsztatach kwalifikacji osobowościowych.

„Pochodzę z Przemyśla. We Wrocławiu mieszkam już od ponad pięciu lat i od
samego początku moje życie zawodowe związane jest z handlem – działam
w branży kosmetycznej. Wybrałam zarządzanie, ponieważ jest to kierunek ściśle
powiązany z moim życiem zawodowym. Po studiach chciałabym powiązać moje
pasje – handel, zamiłowanie do kosmetyków oraz artystyczne aspiracje (rysuję
i uwielbiam sztukę)”.

Anna Kolaszkiewicz
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty • menedżer produktu
• koncepcje i metody zarządzania specjalnościowe: • właściciel firmy działającej
organizacją • zarządzanie projektem w sektorze MŚP.
• założenie działalności gospodarczej • warsztaty kwalifikacji menedżerskich
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zarządzanie przedsiębiorstwem • decyzje w zarządzaniu
• Jednym z przykładów aktywnej
i jego finansami • zarządzanie biznesem formy nauczania, z której w ramach
• podstawy ekonomii i marketingu • gra kierownicza Orgaefekt programu zajęć korzystają studenci
• stosowanie metod ilościowych • symulacja biznesowa Profit. zarządzania w WSB we Wrocławiu,
w zarządzaniu są gry biznesowe (PROMAR,
• podstawy prawnych Praca dla Ciebie: ORGAEFEKT, PROFIT).
funkcjonowania firm Przykładowe stanowiska na jakich • W ramach specjalności duży nacisk
• zarządzanie zasobami ludzkimi możesz pracować jako absolwent: kładziemy na kształtowanie
• niezależny konsultant umiejętności negocjacyjnych,
• zasady negocjacji w biznesie
interpersonalnych i menedżerskich,
• otoczenie rynkowe i jego wpływ • doradca ds. zarządzania
takich jak praca grupowa, budowanie
na organizację przedsiębiorstwem
zespołu czy przywództwo.
• umiejętność tworzenia i analizowania • pełnomocnik ds. zarządzania
podstawowych dokumentów przedsiębiorstwem Partner biznesowy specjalności:
organizacyjnych. • menedżer działu
• menedżer projektu

Marzysz o własnej firmie?
Każdy pomysł na biznes można zrealizować! Tak właśnie brzmi misja Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości, których celem jest rozwój przedsiębiorczości wśród
młodych Polaków. AIP to największa sieć w Europie, dzięki której każda młoda osoba
do 30. roku życia ma szansę zrealizować marzenia dotyczące własnego biznesu.
Od 2006 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działa również w Wyższej
Szkole Bankowej we Wrocławiu. Studenci w ramach AIP mają możliwość założenia
własnej firmy oraz skorzystania z wielu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.
Więcej informacji na: www.wsb.pl/wroclaw w zakładce Nie tylko studia.

23
B studia licencjackie

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Wynika
to z faktu, że komórki personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu polityki firmy, a menedżerowie
zarządzający zespołem stają się kluczowymi pracownikami przedsiębiorstw. Branża HR wymaga szczegółowej
wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, psychologii oraz rodzaju kultur organizacyjnych.

„Bardzo interesuję się kwestiami dotyczącymi motywacji i motywowania. Chętnie
uczestniczę w szkoleniach, seminariach i spotkaniach dotyczących tej tematyki.
Najbardziej cenię sobie te, na których mogę spotkać się z mówcami motywacyjnymi.
Może nawet kiedyś zostanę jednym z nich? Na razie współtworzę platformę
integrującą młodych, ambitnych ludzi z przedstawicielami biznesu. To czego się
uczę, bardzo mi w tym pomaga”.

Krzysztof Francug
Student WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• znajomość rynku pracy i jego specjalnościowe: • Na specjalności stale współpracuje się
prawnych uwarunkowań • analiza zasobów pracy z firmami i instytucjami z branży HR
• zrozumienie modelu polityki • kierowanie zespołami pracowniczymi (takich jak np. Akademia Rozwoju
personalnej oraz kompetencje menedżera Umiejętności, Izba Coachingu,
BPSC) w ramach informatycznych
• metody i techniki zarządzania • prawo pracy
systemów zarządzania personelem.
zasobami ludzkimi • systemy informatyczne w ZZL
• Studenci specjalności współpracują
• rola i zadania działu personalnego • oceny pracownicze przy organizacji corocznej
w organizacji
• kształtowanie relacji Konferencji Zarządzania Zasobami
• zasady budowania motywacji interpersonalnych. Ludzkimi oraz Targach Pracy
pracowników i debacie z pracodawcami.
• stosowanie metod oceny Praca dla Ciebie: • Oprogramowanie: mHR EVO,
pracowników Przykładowe stanowiska na jakich Płatnik.
• podstawowe zagadnienia psychologii możesz pracować jako absolwent:
zarządzania i komunikacji społecznej • specjalista ds. zarządzania zasobami Partnerzy biznesowi
• projektowanie, wdrażanie ludzkimi specjalności:
i realizowanie strategii i polityki • specjalista ds. rekrutacji i selekcji
personalnej oraz rozwoju systemów pracowników
motywacyjnych
• specjalista w firmie szkoleniowej
• budowanie zespołu i kierowanie nim.
• menedżer ds. HR.

Zajęcia z wykorzystaniem
najnowocześniejszego oprogramowania
Partner biznesowy kierunku zarządzanie – BPSC SA od 26 lat tworzy rozwiązania
informatyczne, które wspierają zarządzanie kilku tysięcy firm w Polsce. Specjalizuje się
w zintegrowanych systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy
ERP oraz systemach do zarządzania personelem HCM. Dzięki współpracy BPSC SA
i WSB we Wrocławiu studenci specjalności psychologia i komunikacja w biznesie oraz
zarządzanie zasobami ludzkimi korzystać mogą z wiedzy eksperckiej i doświadczenia
biznesowego firmy oraz zajęć z wykorzystaniem oprogramowania HCM.

24
www.wsb.pl

Grafika komputerowa w reklamie
Design reklamowy stanowi w ostatnich latach najważniejszy czynnik kształtowania marki i produktów. Połączenie
wiedzy z zakresu reklamy, fotografii, grafiki komputerowej i designu stanowi interdyscyplinarny i interesujący
kierunek dla osób kreatywnych.

„W dzisiejszych czasach do ludzi docierają tylko obrazy. Podobno tak jest.
Otaczają nas one wszędzie. Małe, duże, kolorowe, nieczytelne, niewidoczne
i przeszkadzające. Jak je robić, by docierały i trafiały do naszej świadomości?
Sam staram się, by moje «proste kreski» rysunków smakowały wszystkim.
W prostocie tkwi metoda”.

Tomasz Jakub Sysło
Grafik, ilustrator, social media ninja, wykładowca WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• wiedza o reklamie jako narzędziu specjalnościowe: • Praktyczna wiedza i umiejętności
kształtowania wizerunku produktu • design w zakresie reklamy oraz grafiki
i marki • fotografia w reklamie reklamowej pozwolą rozwinąć
• modele oddziaływania reklamą umiejętności interdyscyplinarne,
• warsztaty fotograficzne
zwiększając szanse na rynku pracy.
• zagadnienia designu reklamowego • kreatywność w reklamie
• Dla studentów przygotowano
• zasady e-designu w reklamie • pracownia multimedialna i wideo praktyczne zajęcia
• wytyczne fotografii reklamowej • warsztaty grafiki internetowej. z oprogramowaniem graficznym
• projektowanie graficznego reklam i zajęcia z fotografii.
i e-reklam, m.in. za pomocą Praca dla Ciebie: • Studenci odbywają spotkania
programów Corel Draw i Photoshop Przykładowe stanowiska na jakich (wykłady otwarte) z menedżerami
• zarządzanie designem w social media możesz pracować jako absolwent: z czołowych agencji reklamowych.
• projektowanie kreatywnych • specjalista ds. designu • Oprogramowanie: SPSS, CorelDraw,
kampanii reklamowych • specjalista ds. zarządzania marką Photoshop, Premiere.
• organizowanie profesjonalnych • menedżer ds. reklamy
sesji kreatywnych Partnerzy biznesowi
• grafik reklamowy specjalności:
• projektowanie i organizowanie sesji
• specjalista w dziale marketingu
fotografii reklamowej.
przedsiębiorstwa lub agencji
reklamowej.

Rynek pracy dla grafików
Rynek usług graficznych szczególnie zyskuje na rozwoju Internetu, nowych
technologii i wzroście znaczenia komunikacji z zastosowaniem obrazu. Profesjonaliści
specjalizujący się w grafice komputerowej, tworzeniu stron internetowych
i ich elementów, infografikach czy elementach graficznych aplikacji mogą liczyć
na wiele ciekawych zleceń, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Rosną możliwości
również dla specjalistów w dziedzinie gier komputerowych oraz projektowania 3D
i web designu. Duże zapotrzebowanie na usługi grafików zgłaszają firmy działające
w obszarze social media, a także agencje marketingowe i PR.

25
B studia licencjackie

„Wybrałem finanse i rachunkowość ze względu na wysoki poziom przekazywanej wiedzy z zakresu finansów.
Wcześniej słyszałem o tym od znajomych, którzy się tutaj uczyli – i sprawdziło się! Wykłady prowadzą osoby
mające własne działalności gospodarcze, poprzez to my, studenci, mamy możliwość zapoznania się z realiami
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na studiach najbardziej podoba mi się możliwość poznawania nowych ludzi
o podobnych zainteresowaniach, dzielenia się doświadczeniami. Przychodzi mi to z łatwością, bo jestem osobą
i otwartą, nie boję się nowych wyzwań, nowych sytuacji i nowych ludzi”.

Tomasz Winnicki
Student WSB we Wrocławiu

Finanse
i rachunkowość
www.wsb.pl

Finanse i rachunkowość
„W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość
przygotowujemy studentów do sprawnego poruszania się
w świecie finansów. Dajemy im możliwość poznania narzędzi,
instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Jak
redukować koszty? Jak efektywnie inwestować? Jak wybierać
najkorzystniejsze metody finansowania inwestycji
i zarządzania ryzykiem? Tego dowiedzą się nasi studenci.
Wszystko po to, by przedsiębiorstwa, w których podejmą
pracę, mogły osiągać przewagę konkurencyjną. Studenci
i absolwenci finansów i rachunkowości potrafią jednak
nie tylko sprawnie zarządzać kapitałem przedsiębiorstwa,
ale również dla swoich gospodarstw domowych znaleźć
najlepszy kredyt, podejmować decyzje o wyborze produktów
ubezpieczeniowych czy formach lokat kapitału”.

dr Tomasz Rólczyński
Menedżer kierunku finanse i rachunkowość

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• Mamy 19 lat doświadczenia w kształceniu finansistów. • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania
• Absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie bankami i instytucjami finansowymi
w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących
instytucjach finansowych, jednostkach administracji w przedsiębiorstwie
publicznej i biurach rachunkowych, a także • sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi
z powodzeniem prowadzą własne firmy. i międzynarodowymi regulacjami prawnymi
• Program studiów wszystkich specjalności • przygotowywać plany finansowe
dostosowywany jest do zmieniających się warunków
• interpretować i ewidencjonować operacje gospodarcze
rynkowych i oczekiwań pracodawców.
z wykorzystaniem przepisów prawa i polityki bilansowej
• Oferujemy innowacyjne rozwiązania w postaci
• zarządzać finansami zarówno gospodarstw domowych,
nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie
jak i przedsiębiorstw
podręczników do zajęć (tzw. manuali), opracowanych
do każdego przedmiotu, ułatwiających opanowanie • stosować w praktyce prawo podatkowe
wiedzy z zakresu zjawisk finansowych. • wykonać analizę i wycenę instrumentów finansowych
• Zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego takich jak akcje czy obligacje
oprogramowania Symfonia, Płatnik i SAP ERP. • zarządzać różnymi rodzajami ryzyka.
• Możliwość członkostwa w kołach naukowych: „Rynków
Kapitałowych” i „Ekonomii Eksperymentalnej”
organizujących dodatkowe zajęcia oraz eventy.

Przy opracowywaniu programu
kierunku finanse i rachunkowość
współpracują firmy:

27
B studia licencjackie

Bankowość
Praca bankowca wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia rachunków
bankowych, ale też doradztwa kredytowego czy inwestycyjnego. Program specjalności ukierunkowany jest
na kompleksowe kształtowanie i rozwijanie u studentów praktycznych kwalifikacji, umożliwiających podjęcie pracy
w bankach, a także innych instytucjach pośrednictwa finansowego.

„Wiem, że osoby, które znają się na finansach i rachunkowości, mają większe
szanse na znalezienie dobrej pracy. Poza tym mam kontakt z matematyką,
którą uwielbiam od zawsze. Pewnie nie będzie to nic oryginalnego, jeśli powiem,
że moją Uczelnię lubię za ludzi – za moich przyjaciół i za moich wykładowców.
To są przedsiębiorcy, praktycy, biznesmeni, finansiści. Uczą mnie zawodu,
ale są też partnerami do rozmów o moich pasjach – literaturze współczesnej
czy gotowaniu. Fajnie jest mieć takich nauczycieli!”.

Sandra Janik
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • biurach maklerskich
• podstawy prawne i zasady specjalnościowe: • firmach konsultingowych
funkcjonowania banków i innych • metody podejmowania decyzji • towarzystwach funduszy
instytucji finansowych finansowych inwestycyjnych
• specyfika nowoczesnych • techniki sprzedaży usług • zakładach ubezpieczeń
i tradycyjnych produktów bankowych finansowych • agencjach bankowych lub placówkach
• techniki i narzędzia sprzedaży usług • bankowe czynności i produkty partnerskich banku
finansowych depozytowe i rozliczeniowe • firmach windykacyjnych
• budowanie relacji z klientem • badanie zdolności kredytowej osób • instytucjach kredytowych.
indywidualnym i instytucjonalnym fizycznych
• metody oceny ryzyka kredytowego • badanie wiarygodności kredytowej
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
klientów instytucjonalnych • Wyższa Szkoła Bankowa we
• metody negocjacji w sytuacjach
Wrocławiu jako jedyna Uczelnia na
windykacyjnych • zabezpieczanie spłat wierzytelności
Dolnym Śląsku uzyskała akredytację
• wyliczanie zdolności i wiarygodności banku i windykacja.
Związku Banków Polskich.
kredytowej na konkretnych Praca dla Ciebie: • Absolwent tej specjalności może
przykładach.
Jako absolwent znajdziesz otrzymać tytuł Dyplomowanego
zatrudnienie w: Pracownika Bankowego oraz
• bankach komercyjnych przystąpić do egzaminu na Europejski
i spółdzielczych Certyfikat Bankowca (ECB).
• firmach pośrednictwa finansowego

WSB we Wrocławiu
w programie „Wiedza on-line”
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu bierze udział w programie edukacyjnym
„Wiedza on-line”. Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji bezpłatnie
udostępnia wszystkim studentom Uczelni na portalu aleBank.pl elektroniczne
wydania pism o tematyce bankowej, finansowej i samorządowej. Są to m.in.:
„Miesięcznik Finansowy BANK”, „Europejski Doradca Samorządowy”, „Nowoczesny
Bank Spółdzielczy”, „Finansowanie Nieruchomości” i „Kurier Finansowy”.

28
www.wsb.pl

Doradca finansowy klienta
Przedsiębiorstwa i osoby indywidualne coraz częściej decydują się na korzystanie z profesjonalnych usług
doradztwa finansowego. Celem specjalności jest przygotowanie studenta do pracy w instytucjach finansowych
współpracujących z klientem instytucjonalnym i indywidualnym w zakresie doradztwa dotyczącego
instrumentów finansowych.

„Za sprawą przyjaznego planu zajęć w WSB także na studiach stacjonarnych
można łączyć naukę z pracą zawodową. Mogę więc bez problemu uczyć się
i pracować. Wybrałam finanse i rachunkowość, bo jestem absolwentką technikum
ekonomicznego i chciałam dalej rozwijać się w branży finansowej”.

Urszula Ignatzy
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • zasady tworzenia planu finansowego Praca dla Ciebie:
w zależności od potrzeb klienta
• metody i narzędzia oceny Miejsca, w których znajdziesz
rentowności poszczególnych • współpraca z klientami zatrudnienie po ukończeniu studiów:
produktów finansowych • stosowanie odpowiednich zasad • firmy pośrednictwa finansowego
• znajomość ryzyka związanego i technik negocjacji finansowych.
• biura maklerskie
z oferowanymi produktami
Wybrane przedmioty • firmy doradztwa finansowego
• metody wyceny produktów
specjalnościowe: • firmy konsultingowe
finansowych
• budowa relacji z klientem • towarzystwa funduszy
• metody i sposoby zabezpieczania
• zabezpieczenia i rozliczanie inwestycyjnych.
oraz rozliczania produktów
finansowych produktów finansowych
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• rola instytucji nadzorujących rynki • plan finansowy klienta
• Większość zajęć to praktyczne
finansowe • produkty depozytowe
warsztaty i ćwiczenia, które
• zasady budowy portfela produktów • zakłady ubezpieczeń przygotowują studenta
finansowych • banki. do konkretnego stanowiska.
• Specjalność umożliwia częściowe
przygotowanie do docenianego
przez pracodawców egzaminu
Chartered Financial Analyst (CFA).

Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Powstało w roku 2002. Zajmujemy się szerzeniem wiedzy o rynku
kapitałowym oraz promowaniem czynnego inwestowania na giełdzie
papierów wartościowych. Interesuje nas zarówno analiza techniczna,
jak i analiza fundamentalna. Spotykamy się z ludźmi, którzy mają
doświadczenie związane z giełdą. Bierzemy udział w konferencjach
naukowych. Sami również organizujemy debaty i konferencje.
Zapraszamy do zwiedzania naszej strony i kontaktu z nami.
Więcej na www.wsb.pl/wroclaw oraz na stronie 15.

29
B studia licencjackie

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz rozwój umiejętności praktycznych z zakresu analizy i oceny zjawisk
finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Absolwenci będą przygotowani do profesjonalnego
zarządzania finansami poprzez wykorzystanie metod i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji
finansowych. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi ponadto zrozumienie pojęć finansowych i swobodne
poruszanie się w ich świecie oraz opanowanie logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

„Jestem studentką I roku na kierunku finanse i rachunkowość. W przyszłości
marzę o pracy w biurze rachunkowym, mam nadzieję, że moje studia są dużym
krokiem do celu. Dzięki przyjaznemu podejściu mojej Uczelni mam czas na pracę –
pracuję w salonie meblowym jako administrator sklepu internetowego. Interesuję
się tańcem towarzyskim. Mój talent artystyczny wykorzystuję też w inny sposób
– w wolnych chwilach wykonuję ręcznie robione pamiątki oraz zaproszenia”.

Agata Kluziak
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności • ocena opłacalności inwestycji Praca dla Ciebie:
• metody gromadzenia i analizy • stosowanie narzędzi informatycznych Przykładowe miejsca pracy
informacji finansowych w procesie podejmowania decyzji dla absolwenta specjalności:
pochodzących z różnych źródeł • prowadzenie negocjacji finansowych • działy ekonomiczno-
• zasady i przepisy dotyczące • identyfikacja i ocena ryzyka -finansowe w małych i średnich
opodatkowania działalności finansowego w przedsiębiorstwie. przedsiębiorstwach
gospodarczej • firmy konsultingowe
• stosowanie w praktyce metod Wybrane przedmioty • własna działalność gospodarcza
i narzędzi umożliwiających specjalnościowe:
• banki.
rozwiązywanie problemów z zakresu • źródła finansowania działalności
finansów przedsiębiorstw gospodarczej
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• stosowanie narzędzi informatycznych • rachunek kosztów
stanowiących wsparcie w przedsiębiorstwie • Program nauczania na tej
procesu zarządzania finansami specjalności wyróżnia się dużą
• metody oceny efektywności
w przedsiębiorstwie uniwersalnością – charakteryzuje
inwestycji w przedsiębiorstwie
go wyjście poza tradycyjnie
• dobór źródła finansowania • zarządzanie płynnością finansową ujmowany aspekt księgowy finansów
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w kierunku inżynierii finansowej
• ocena sytuacji finansowej • negocjacje finansowe służącej kształtowaniu umiejętności
przedsiębiorstwa podejmowania decyzji finansowych.
• narzędzia informatyczne.

Planuj finanse w systemie SAP
Studenci specjalności finanse małych i średnich przedsiębiorstw mają okazję doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w ramach zajęć laboratoryjnych.
Przykładem jest zintegrowany system zarządzania SAP, stanowiący powszechnie wykorzystywane w praktyce
biznesowej narzędzie wspomagające procesy podejmowania decyzji finansowych, m.in. poprzez planowanie
finansowania działalności, prognozy kosztów, automatyzację procesów księgowych i sporządzanie sprawozdań.
WSB jest jedną z niewielu Uczelni w Polsce, której studenci mogą korzystać z systemu SAP.

30
www.wsb.pl

Rachunkowość
Współczesna rachunkowość to nie tylko ewidencja zdarzeń gospodarczych. Profesjonalny księgowy ma szeroką
wiedzę z rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego oraz wykazuje się znajomością systemów
informatycznych – jest współtwórcą sukcesu przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Dlatego pracodawcy
poszukują wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

„Wybrałem WSB, ponieważ każdy student ma możliwość dostępu do innowacyjnych
rozwiązań technologicznych. Uczelnia oferuje wiele praktyk i staży, na których
nabywamy niezbędne doświadczenie zawodowe. Po ukończeniu kierunku finanse
i rachunkowość chciałbym otworzyć własną działalność gospodarczą”.

Krystian Samulski
Student WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• organizacja i warunki specjalnościowe: • Program studiów został
funkcjonowania przedsiębiorstw • rachunkowość podatkowa podporządkowany wymaganiom
• zasady rachunkowości jako systemu • wycena aktywów i pasywów rynku pracy i koncentruje się na
dokumentowania praktycznych umiejętnościach
• sprawozdawczość finansowa
księgowych w aspekcie prawa
• zasady ewidencji zdarzeń i operacji • systemy finansowo-księgowe bilansowego i podatkowego.
gospodarczych
• rachunkowość małych i średnich • Zajęcia odbywają się
• zasady prowadzenia ksiąg przedsiębiorstw. z wykorzystaniem specjalistycznego
rachunkowych
Praca dla Ciebie: oprogramowania m.in. Płatnik,
• obsługa wybranych, najczęściej Rewizor, Symfonia.
występujących w praktyce Przykładowe miejsca pracy
dla absolwenta specjalności: • System Płatnik to pakiet
komputerowych systemów
zintegrowanych programów
finansowo-księgowych m.in.: • biura rachunkowe
wspomagających zarządzanie
Płatnik, Rewizor, Symfonia • komórki finansowo-księgowe w małych i średnich firmach,
• ustalanie wyników działalności podmiotów gospodarczych ułatwiający codzienną działalność
przedsiębiorstwa • jednostki budżetowe firmy w zakresie ewidencji i obsługi
• analiza bieżącej sytuacji finansowej • fundacje i stowarzyszenia zdarzeń gospodarczych.
przedsiębiorstwa. • Specjalność daje studentom częściowe
• urzędy skarbowe
• banki przygotowanie do egzaminów
na certyfikaty ACCA, CIMA.
• zakłady ubezpieczeń.

Zostań profesjonalnym księgowym
Studenci rachunkowości mogą dołączyć do grona członków
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, najstarszej organizacji
skupiającej profesjonalnych księgowych. Stowarzyszenie to ma
znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej, będąc członkiem tak
prestiżowych organizacji jak IFAC i EFAA. Posiadając status członka
Stowarzyszenia, można m.in. rozwijać wiedzę zawodową przez
uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych.

31
B studia licencjackie

Zarządzanie podatkami
Współczesny system podatkowy jest bardzo skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy, co powoduje
duże zapotrzebowanie na specjalistów swobodnie poruszających się w świecie podatków. Sprawna i efektywna
optymalizacja podatkowa, prowadząca do minimalizacji obciążeń oraz ograniczenia ryzyka, przynosi realne korzyści
każdemu przedsiębiorstwu.

„Benjamin Franklin mawiał, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki.
Może brzmi to nieco groźnie, ale taka już ich specyfika: nikt ich nie lubi, ale nikt
też nie jest w stanie się bez wiedzy na ich temat obyć. Praktyka podatkowa to
zresztą fascynująca rozgrywka pomiędzy aparatem skarbowym a przedsiębiorcami,
otoczona gąszczem przepisów i interpretacji. Dlatego specjaliści, którzy potrafią
rozsupłać ów węzeł gordyjski, są obecnie na wagę złota!”

dr Tomasz Kopyściański
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • znajomość narzędzi informatycznych • firmy konsultingowe
służących do rejestrowania operacji • komórki finansowo-księgowe
• analizowanie form opodatkowania
i zdarzeń gospodarczych w księgach podmiotów gospodarczych
działalności gospodarczej
podatkowych.
• identyfikacja przepisów prawa • jednostki budżetowe, banki
w zakresie ustalania podstawy Wybrane przedmioty • fundacje i stowarzyszenia
opodatkowania i kwot zobowiązań specjalnościowe: • urzędy skarbowe
podatkowych
• zobowiązania podatkowe • urzędy skarbowe i jednostki ZUS
• sporządzanie deklaracji podatkowych i postępowanie podatkowe • własna działalność gospodarcza.
• dokonywanie rozliczeń podatkowych • rachunkowość podatkowa
z urzędami skarbowymi
• kontrola podatkowa i kontrola Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady prowadzenia ksiąg skarbowa • Wyróżnikiem programu jest to, że
podatkowych
• postępowanie egzekucyjne zdecydowaną większość przedmiotów
• znajomość etapów postępowania specjalistycznych prowadzą
• postępowanie karne skarbowe
podatkowego doświadczeni praktycy, właściciele
• polityka podatkowa przedsiębiorcy.
• zasady kontroli podatkowej biur doradztwa podatkowego,
i skarbowej kancelarii prawnych oraz wieloletni
Praca dla Ciebie: pracownicy wysokiego szczebla
• sporządzanie postępowania
egzekucyjnego i karnego skarbowego Przykładowe miejsca pracy kierowniczego urzędów skarbowych.
dla absolwenta specjalności: • Studia przygotowują do egzaminu
• umiejętność dokonania wyboru
odpowiedniej polityki podatkowej • biura podatkowe umożliwiającego uzyskanie
• biura rachunkowe uprawnień doradcy podatkowego.

Najnowocześniejsze
oprogramowanie w WSB
W ramach zajęć na kierunku finanse i rachunkowość wykorzystywane
jest specjalistyczne oprogramowanie Płatnik, udostępniane na
potrzeby dydaktyczne WSB we Wrocławiu przez wiodącego na rynku
producenta oprogramowania RESET2, oferującego nowoczesne
rozwiązania informatyczne z zakresu kadr i płac, księgowości,
sprzedaży i magazynu.

32
B studia licencjackie D studia inżynierskie

„Jestem studentem logistyki inżynierskiej w formie niestacjonarnej. Pracuję jako Operator Linii Produkcyjnej
w SCA w Oławie, w systemie 4-brygadowym. W wolnym czasie jeżdżę rowerami górskimi po polach, lasach
i każdym trudnym terenie, tam gdzie nie ma dróg lub ścieżek. Sam sobie jestem serwisem rowerowym oraz
sztabem innowacji technologicznej mojego roweru. Lubię grać w piłkę nożną i siatkówkę. W przeszłości
byłem napastnikiem w lokalnej drużynie piłkarskiej. Moim marzeniem jest zwiedzenie całego świata, taka
podróż dookoła globu, najlepiej za jeden uśmiech. W swoim dotychczasowym «portfolio turystycznym»
mam wszystkie kraje na zachód od Polski oraz naszych południowych sąsiadów. Bardzo chciałbym się
wybrać również na zwiedzanie dotychczas odkrytych piramid i dzieł kultury starożytnej począwszy od
Egiptu poprzez Europę aż po Ameryki Południowej, a dalej? Któż to wie, przygoda jest przede mną!”

Andrzej Gadawa
Student WSB we Wrocławiu

Logistyka
B studia licencjackie

Logistyka

„Rozwój technologiczny i innowacyjność społeczeństwa
sprawiają, że świat, w którym żyjemy, staje się coraz
bardziej złożony i powiązany ze sobą. W przyszłości
rozwój ten będzie nadal postępował. Sposobem na
radzenie sobie ze złożonością i postępem w różnych
dziedzinach życia jest logistyka, która – mimo że pomaga
nam porządkować rzeczywistość – sama jest jedną
z najszybciej rozwijających się branż. Dobry logistyk
musi być nie tylko otwarty na te zmiany, ale też mieć
wiedzę i umiejętności, które pomogą mu odnaleźć się
w innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce”.

dr hab. Johannes Platje, prof. WSB
Wykładowca WSB we Wrocławiu

Dlaczego warto wybrać kierunek Czego nauczysz się w trakcie studiów?
logistyka w WSB? Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
• Logistyka otwiera drzwi do kariery zawodowej. • mapować procesy logistyczne
Zadbaj o swoje CV już w trakcie studiów, dajemy wiele
• zarządzać projektem logistycznym
możliwości nabycia praktycznych umiejętności oraz
zdobycia certyfikatów. • przygotować prognozę popytu i sprzedaży

• Przygotowanie (dla chętnych) do europejskiego egzaminu • zarządzać łańcuchem logistycznym
Candidate European Senior Logistican. • stosować filozofię Kaizen
• Innowacyjne rozwiązania – przedmioty kierunkowe mają • projektować przestrzeń magazynową
elektroniczne skrypty do przedmiotów (tzw. manuale). • zarządzać flotą transportową
• Nasza misja, to m.in. praktyczność, dlatego uczą u nas • stosować zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów
praktycy, którzy na co dzień zajmują się logistyką.
• opracowywać projekty grafilki inżynierskiej
• Możliwość udziału w praktykach zagranicznych
• obsługiwać program klasy ERP – COMARCH XL
(w języku niemieckim).
• projektować i organizować transport.
• Assessment center – najlepszych studentów
rekomendujemy naszym parterom biznesowym jako
dobrych pracowników.
Przy kierunku logistyka została utworzona Rada Biznesu,
• Student ma możliwość dołączenia do aktywnie której członkowie biorą udział w układaniu programu
działającego Studenckiego Koła Logistycznego kształcenia. Należą do niej takie firmy jak:
oraz Koła Naukowego SAP PORT, gdzie spotykają się
Idea Broker sp. z o.o., Travel Studio, SI Consulting,
prawdziwi pasjonaci.
CDN Partner we Wrocławiu, WORD Wałbrzych,
Intelo sp. z o.o. sp. k., Inspektorat Transportu Drogowego,
GetMore Management sp. z o.o., Akkus sp. j., TransEdu

Przy tworzeniu programu
tego kierunku brały udział
takie firmy jak:

34
www.wsb.pl

Logistyka transportu
Logistyka transportu to specjalność dedykowana prawdziwym pasjonatom transportu i planowania. Dowiedzą się oni
jak planować przewóz w różnych gałęziach transportu. Nauczą się, w jaki sposób przygotować dokumentację, by
zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umów lub postępowaniu reklamacyjnym, jak rozliczać i ewidencjonować
czas pracy kierowców oraz w jaki sposób monitorować przepływ ładunków. Odkryją także tajemnicę – czym zajmuje
się fleet manager i jak zorganizować pracę, aby obniżyć ryzyko zarządzania flotą.

„Jestem fanem motoryzacji. Chyba nikt nie wie tyle co ja o ciężarówkach! Studia
na kierunku logistyka były oczywistym wyborem. Na specjalności związanej
z transportem czułem się jak ryba w wodzie. W WSB cenię sobie elastyczność
i swobodę działania, jaką dawała mi Uczelnia. Poznałem tu fantastycznych ludzi”.

Robert Duda
Absolwent WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Praca dla Ciebie: Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady zrównoważonego transportu Przykładowe stanowiska na jakich • Wszystko, co wyprodukowano, trzeba
• stosowanie techniki umożliwiającej możesz pracować jako absolwent: przewieźć. Uczymy, jak zrobić to
monitorowanie środków transportu • spedytor tanio, skutecznie, zgodnie z prawem,
tak aby nasz partner miał poczucie
• zasady zarządzania informacją • zarządzający transportem
pewności wykonanej usługi.
w transporcie • koordynator procesów
• Studenci poznają dokumenty
• projektowanie systemów transportowych
występujące w obrocie
transportowych • doradca ds. transportowych transportowym i uczą się je
• organizowanie, planowanie • specjalista ds. importu i eksportu wypełniać – wiemy jakie praktyczne
i kontrolowanie procesu spedycji umiejętności są niezbędne.
• fleet manager
oraz transportu
• freight forwarder • Lubimy też grać na giełdach
• optymalizacja kosztów transportu transportowych – korzystamy
• senior freight forwarder
• prowadzenie dokumentacji procesów z TransEdu i TimoCom, wizja
spedycyjnych. • transport planner zarobków podnosi adrenalinę.
• logistyk transportowy • Organizujemy proces transportowy
Wybrane przedmioty • customer service agent. wraz z analizą ryzyka i kosztów.
specjalnościowe:
• zarządzanie flotą transportową
• monitorowanie ładunków
• systemy transportowe
• konwencje transportowe.

Dyplom licencjata Dyplom inżyniera
- biznesowe aspekty - perspektywy pracy - wiedza biznesowa - perspektywy pracy w przemyśle
kierunku na stanowiskach oraz specjalistyczna logistycznym, chemicznym,
specjalistycznych wiedza techniczna budowlanym

6/3 7/3,5
- 3 specjalności
do wyboru - prestiżowy i pożądany
na rynku pracy tytuł
inżyniera
semestrów lata semestrów roku

35
B studia licencjackie

Logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka w przedsiębiorstwie to specjalność dedykowana osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności
w obszarach zarządzania zasobami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, a także magazynem i gospodarką
magazynową oraz systemami składowania. Tu nauczysz się skutecznie wdrażać ciągły przepływ na hali
produkcyjnej i radzić sobie z najczęściej występującymi problemami.

„By sprostać wymaganiom konkurencji, konieczne staje się dostosowanie do potrzeb
i wymagań nabywców. Pociąga to za sobą konieczność stałego poszukiwania
możliwości obniżenia kosztów działalności firm, precyzyjnego, zgodnego z miejscem,
czasem, jakością i ilością dostarczania określonych surowców, półproduktów
i wyrobów gotowych. Nie ulega więc wątpliwości, że logistyk w przedsiębiorstwie
i sama logistyka przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważna rolę”.

dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
Dyrektor Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady wolnego przepływu towarów specjalnościowe: • Logistyka w przedsiębiorstwie to
w Europie • zastosowanie współczesnych najpopularniejsza specjalność,
• kluczowe koncepcje szczupłego koncepcji zarządzania w logistyce na której poznasz stosowanie
zarządzania • zarządzanie nowoczesnym sprawnych systemów prognozowania
magazynem przy doskonaleniu planów
• stosowanie sposobów zarządzania
przedsiębiorstwa, czym jest
nowoczesnym magazynem • laboratorium RFID.
efekt byczego bicza i jak sterować
• zarządzanie produktem w logistyce zapasami. Ta wiedza i umiejętności
Praca dla Ciebie:
• rozpoznawanie i eliminacja mudy, wyróżnią Cię na rynku pracy.
czyli działań niegenerujących Przykładowe stanowiska na jakich
• Analizowane case studies i dobre
wartości dodanej możesz pracować jako absolwent:
praktyki firm zwrócą Twoją uwagę na
• zapobieganie błędom na produkcji • kierownik ds. dystrybucji i logistyki bieżące trendy w branży logistycznej
• dobre praktyki i pragmatyczne • specjalista ds. dystrybucji i zakupów w kontekście łańcucha dostaw.
rozwiązania w sieciach i łańcuchach • kierownik magazynu
logistycznych. • koordynator dostaw
• administrator stanów magazynowych
• specjalista ds. logistyki
• finished goods management
• finished goods warehouse planner
• finished goods distribution planner.

System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008 w WSB
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu opracowała i wdrożyła System
Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Wdrożenie systemu jest
gwarantem powtarzalności nadzorowanych procesów, a więc zapewnieniem
najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Zgodność Systemu
Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001 potwierdzona została
certyfikatami CSQ oraz IQNet wydanymi przez Jednostkę Certyfikującą IMQ.

36
www.wsb.pl
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

E-commerce w logistyce
W społeczeństwie informacyjnym kluczową rolę odgrywa Internet. Techniki informatyczne usprawniają wymianę
towarów z pominięciem wielu barier, dlatego też wraz z rozwojem Internetu na znaczeniu zyskuje e-commerce
(handel elektroniczny), który pod względem sprzedaży w sieci w Polsce szacuje się na około 5 mld euro rocznie.
To rynek, który potrzebuje specjalistów do obsługi wspomagającej system przepływów towarów z uwzględnieniem
obsługi klienta.

„Jestem studentką II roku logistyki. W przyszłości chciałabym pracować w firmie
o globalnym zasięgu i móc rozwiązywać realne problemy – dokładnie tego uczę
się teraz na zajęciach. Jest to bardzo interesujące, czuję, że się rozwijam. W czasie
wolnym oraz przy sprzyjającej pogodzie lubię jeździć na skuterze. Po za tym
pływam rekreacyjnie oraz pochłaniam kolejne serie szwedzkich kryminałów.
Obecnie realizuję się jako pedagog wspomagający projekt profilaktyczny miasta
Wrocław «Szkoła w mieście»”.

Magdalena Wyszomirska
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady funkcjonowania gospodarki specjalnościowe: • Usługi dotyczą większości
globalnej • systemy komunikacyjne e-commerce transakcji rynkowych, a dobra
• stosowanie technik handlu • analityka w e-commerce materialne wymagają wsparcia
zagranicznego usługowego poprzez transport
• techniki handlu zagranicznego.
i dystrybucję, dlatego specjalność
• zakres usług i ich jakości
daje szerokie możliwości podjęcia
w poszczególnych procesach Praca dla Ciebie:
pracy w przedsiębiorstwach
logistycznych Przykładowe stanowiska na jakich dystrybucyjnych, produkcyjnych
• logistyczna obsługa działań możesz pracować jako absolwent: i handlowych.
marketingowych • key account manager e-commerce • Specjalność przygotuje Cię
• wykorzystywanie technologii • specjalista ds. logistyki do stosowania odpowiednich
informatycznych w procesach technik i narzędzi, aby poprawić
• administrator platform obsługi
produkcji, sprzedaży i dystrybucji konkurencyjność firmy na rynku.
sprzedaży internetowej
produktów poprzez sieci Będzie to Twój atut na rynku pracy!
teleinformatyczne • specjalista ds. obsługi klientów

• ewidencjonowanie transakcji i ruchu • analityk e-commerce
w sieci przez Google Analytics. • traffic manager
• specjalista ds. sprzedaży internetowej
• planista wysyłek w sklepie
internetowym.

Sprawdź swoje kwalifikacje
zawodowe
Logistyk, filolog, prawnik? Już dziś pobierz bezpłatną
aplikację i sprawdź, jaki zawód do Ciebie pasuje.
Pobierz:
iOS: goo.gl/Sqlfxl
Android: goo.gl/mWpeCp

37
D studia inżynierskie

Inżynieria procesów transportowych
W branży logistycznej z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę ekonomiczną
z zaawansowanymi umiejętnościami inżynierskimi. Znajomość nowoczesnych rozwiązań z zakresu projektowania
i zarządzania systemami transportowymi w połączeniu z telematyką w transporcie oraz umiejętność wykorzystania
tej wiedzy w praktyce to aktualnie jedna z najbardziej pożądanych cech specjalistów ds. logistyki, którą będzie
posiadał absolwent tej specjalności.

„W trakcie studiów inżynierskich na kierunku budownictwo zainteresował mnie
proces logistyki związanej z organizacją budowy centrów handlowych oraz dróg
i mostów. Postanowiłam nauczyć się analizować i rozwiązywać problemy związane
z zarządzaniem procesami logistycznymi. Uczelnia zachwyciła mnie dużą liczbą
oferowanych szkoleń, pozwoliła na uzyskanie cenionego przez pracodawców
certyfikatu z SAP-a , do którego solidnie przygotował mnie kurs wpisany w zakres
przedmiotów. Bezcenne są też dla mnie kontakty, które tutaj nawiązałam”.

Kamila Staniec
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• funkcjonowanie, eksploatacja specjalnościowe: • Modelowania systemów
i organizacja systemów • zarządzanie flotą transportową transportowych uczymy za pomocą
transportowych, zarządzania • telematyka programu Anylogic.
i sterowania systemami • Program specjalności
• projektowanie systemów
transportowo-logistycznymi umożliwia zdobycie certyfikatu
transportowych i przeładunkowych.
z zastosowaniem nowoczesnych potwierdzającego znajomość
metod, urządzeń oraz technologii technologii RFID i GS1.
Praca dla Ciebie:
informatycznych
Przykładowe miejsca pracy • Po przystąpieniu do egzaminów
• projektowanie procesów certyfikacyjnych (na egzaminy
dla absolwenta specjalności:
transportowych i eksploatacji w ramach Microsoft IT Academy
systemów transportowych • firmy zajmujące się projektowaniem
obowiązuje zniżka 50%) będziesz
systemów logistycznych
• projektowanie systemów mógł uzyskać tytuł Microsoft Office
transportowych, planowania, • duże magazyny i składowiska Specialist.
organizowania i koordynacji działań towarów, w których realizowana
• W czasie praktycznych zajęć
transportu w łańcuchu dostaw. jest zasada crossdokingu
w laboratorium komputerowym
• przedsiębiorstwa produkcyjne poznasz Microsoft SQL Server
• firmy handlowe i Microsoft Project Professional.
• firmy konsultingowe działające
w branży logistycznej.

TRANSEDU
W WSB uczymy praktycznie! Specjalność inżynieria procesów
transportowych została tak przygotowana, aby maksymalnie
odzwierciedlała najnowsze tendencje w branży. Studenci
uczestniczą w zajęciach laboratorium transportowego, gdzie
symulowane są rzeczywiste procesy transportowe. Pracujemy
na programie TransEdu, dzięki któremu studenci zdobywają
praktyczne umiejętności cenione przez pracodawców.

38
www.wsb.pl

Inżynieria systemów logistycznych
Absolwent specjalności będzie zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań logistycznych
związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego. Przy podejmowaniu
decyzji będzie uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa
a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi. Samodzielnie będzie rozpoznawał i zapobiegał problemom w sferze
logistycznej firmy.

„Szukałam kierunku, który nauczy mnie analizować i rozwiązywać problemy,
a także zapewni mi dobrą pracę. Wybrałam Logistykę. W trakcie studiów odkryłam
swojego konika – logistykę miejską. Zainteresowały mnie wyzwania, jakie w tym
obszarze stawiają przed sobą współczesne miasta. W WSB działam w Kole
Logistycznym. Dzięki niemu wyjeżdżam na konferencje, gdzie mogę skonsultować
swoje pomysły ze studentami, wykładowcami, ale też z praktykami z dużych
firm z całej Polski”.

Joanna Rak
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• projektowanie i eksploatacja specjalnościowe: • Poznasz technologie magazynowe.
systemów logistycznych • projektowanie systemów • Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi
• organizacja i zarządzanie logistycznych oprogramowania do przekształcania
międzynarodowym • metody optymalizacyjne w łańcuchu danych surowych w przydatne
łańcuchem dostaw logistycznym informacje do analiz biznesowych.
• interpretacja wskaźników • inżynieria systemów logistycznych. • Nauczysz się stosować odpowiednie
technicznych i ekonomicznych metody diagnozy problemów
używanych w logistyce Praca dla Ciebie: logistycznych w przedsiębiorstwie
• formułowanie i rozwiązywanie zadań Absolwent specjalności może znajdzie i sposoby ich rozwiązywania.
inżynierskich w zakresie eksploatacji zatrudnienie w: • W ramach zajęć praktycznych
i projektowania systemów • przedsiębiorstwach produkcyjnych poznasz możliwości wykorzystania
logistycznych wykorzystujących zarządzanie Google Apps.
• projektowanie i optymalizacja logistyczne
i ocena procesu logistycznego • przedsiębiorstwach logistycznych
• projektowanie i eksploatacja • jednostkach projektowych
technologii informatycznych. i doradczych zajmujących się
logistyką
• centrach magazynowych
oraz centrach logistycznych
i u operatorów logistycznych.

Inżynierowie poszukiwani
Inżynierowie, specjaliści ds. logistyki, kontrolerzy finansowi,
menedżerowie zmian, dyrektorzy produkcji i operatorzy maszyn,
– to zawody, których pracodawcy będą poszukiwać najczęściej
w roku 2017. Aż 30% ofert pracy na portalach ogłoszeniowych
to propozycje dla inżynierów!
Źródło: www.kadry.abc.com.pl

39
D studia inżynierskie

Menedżer inżynierii procesów logistycznych
Studia na specjalności zapewniają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie: projektowania,
konstrukcji, modyfikacji i modelowania procesów logistycznych w różnego typu przedsiębiorstwach. Studenci
nabywają wiedzę o funkcjonowaniu nowoczesnych systemów logistycznych oraz poznają szerokie możliwości
wykorzystania najnowszych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w logistyce.

„Logistyka, którą wybrałam i obecnie studiuję, jest kierunkiem bardzo rozwojowym,
a jej ukończenie daje duże możliwości na rynku pracy. Sam kierunek umożliwia
zdobycie certyfikatów z obsługi programów logistycznych. W przyszłości chciałabym
zostać dobrym logistykiem, który potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą w WSB
wiedzę, co umożliwi odnalezienie odpowiedniej pracy. W wolnych chwilach fotografuję,
a podróżując, obserwuję różne logistyczne rozwiązania i ciekawostki w innych krajach”.

Alicja Mordarska
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• projektowanie procesu logistycznego specjalnościowe: • Poznasz niezbędną wiedzę
• planowanie, organizacja • metody planowania i sterowania do zrozumienia społecznych,
i koordynacja działania w łańcuchu w procesach logistycznych ekonomicznych, technicznych
logistycznym • laboratorium systemów logistycznych i prawnych uwarunkowań
AnyLogic działalności gospodarczej.
• wykorzystywanie technologii
informatycznych oraz technik • zarządzanie sieciami logistycznymi. • Nauczysz się zarządzania i sterowania
informacyjno-komunikacyjnych w procesach logistycznych
w pracy zawodowej Praca dla Ciebie: z zastosowaniem urządzeń oraz
technologii informatycznych.
• obsługa systemów informatycznych Absolwent specjalności może znajdzie
do projektowania oraz wspomagania zatrudnienie w: • Zajęcia prowadzone są przy
zarządzania logistycznego wykorzystaniu profesjonalnego
• przedsiębiorstwa zajmujące
programu AutoCad 2015, który
• identyfikowanie wymagającego się projektowaniem procesów
jest jednym z popularniejszych
poprawy elementu procesu logistycznych
w świecie programów
logistycznego i wybrania • przedsiębiorstwa, w których komputerowych wspomagających
odpowiedniego narzędzia funkcjonują zintegrowane systemy proces projektowania obiektów
do poprawienia jego efektywności. logistyczne technicznych.
• przedsiębiorstwa produkcyjne
• przedsiębiorstwa handlowe
• przedsiębiorstwa konsultingowe
działające w branży logistycznej.

Laboratorium magazynowe
wykorzystujące technologię RFID
Studenci logistyki na zajęciach korzystają z nowoczesnego,
zintegrowanego z SAP laboratorium spedycyjno-magazynowego
wykorzystującego technologię RFID. W laboratorium są symulowane
procesy magazynowe identyczne z tymi, które są w każdym
przedsiębiorstwie oraz dużym koncernie międzynarodowym. Studenci
WSB zdobywają praktyczną wiedzę, dzięki której będą potrafili
zintegrować RFID z SAP w dowolnym przedsiębiorstwie.

40
www.wsb.pl
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

Projektowanie i automatyzacja
w magazynowaniu
Ta specjalność to wiedza z zakresu rozwiązań inżynierskich i ekonomicznych, zdolność do oceny technicznych
możliwości funkcjonowania systemów magazynowych, oraz oceny ryzyka przedsięwzięcia z punktu widzenia
zaangażowanego kapitału. Specjalista w tej wąskiej, ale bardzo szybko rozwijającej się branży będzie posiadać
umiejętności zwiększenia zdolności przemieszczania produktów oraz szybkości ich wydawania.

„Studia to najlepszy okres w życiu człowieka. Wstąpiłem do Rady Samorządu
Studenckiego, a potem zostałem wybrany na przewodniczącego. Wahałem się,
jednak przekonały mnie słowa jednego z wykładowców: «Trzeba przekraczać
granice i wychodzić ze strefy komfortu, ponieważ tylko wtedy się rozwijamy».
Miał rację. Osoby, które działają w Samorządzie, biorą udział w wielu
interesujących projektach, mają szansę poznać ciekawych ludzi, wykazać się
kreatywnością i nabrać wprawy w wystąpieniach publicznych”.

Krzysztof Grzywna
Student WSB w Chorzowie

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• dokonywanie globalnej specjalnościowe: • Studenci logistyki inżynierskiej
i szczegółowej oceny operacji wokół • technologie magazynowe mogą przystąpić do Autodesk® User
przedsiębiorstwa • elektronika i automatyka Certification (ACU). W ramach
• opracowywanie i kontrola wykonania ACU można zdobyć następujące
• metody optymalizacyjne w łańcuchu
zadań w procesie magazynowania certyfikaty:
logistycznym.
• analiza i rozwiązywanie - AutoCAD® CertifiedUser
praktycznych problemów w zakresie Praca dla Ciebie: - AutodeskInventor® CertifiedUser
kształtowania relacji z uczestnikami Przykładowe stanowiska na jakich - Autodesk Revit Architecture
łańcucha logistycznego oraz możesz pracować jako absolwent: Certified User.
prowadzenie projektu w skali
• koordynator zaopatrzenia w firmach • Nauczysz się minimalizować ryzyko
międzynarodowej
kooperujących w Europie uszkodzenia mechanicznego towaru
• wykorzystywanie narzędzi oraz niemal całkowitej eliminacji
• menedżer logistyki w centrach
informatycznych do sterowania błędów w kompletowaniu zamówień.
logistycznych
całością przepływów logistycznych
• specjalista ds. dystrybucji • Dowiesz się, w jaki sposób
w magazynie.
w krajowych i międzynarodowych automatyka magazynowa pozwala
centrach dystrybucji na błyskawiczne dostosowanie
do zmian produkcyjnych oraz
• projektant i koordynator systemów
dystrybucyjnych towarów.
logistycznych
• analityk procesów zaopatrzenia
materiałowego.

Certyfikat znajomości systemu SAP
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest jedną z nielicznych uczelni
w Polsce mających kompletny system SAP IDES – system edukacyjny
SAP ERP R/3. System SAP jest pionierem w dziedzinie oprogramowania
ERP, dzięki czemu uzyskał i utrzymał rolę lidera na świecie. Na studiach
magisterskich kierunku logistyka studenci poznają najczęściej
wykorzystywane w praktyce funkcje i moduły systemu SAP R/3
oraz otrzymują certyfikat znajomości systemu SAP.

41
„Już jako dziecko lubiłem majsterkować. Składać coś z niczego. Potem nawet zacząłem bawić się elektroniką.
Swój pierwszy komputer dostałem w wieku 12 lat. Pamiętam, jakby to było wczoraj... Dlaczego programowanie?
Byłem i jestem zafascynowany tym, jak z ciągu znaków powstaje w pełni funkcjonalny program. Pisząc
programy, możemy stworzyć cokolwiek zechcemy, ogranicza nas tylko własna wyobraźnia”.

Patryk Blumensztajn
Student WSB w Poznaniu

Informatyka
www.wsb.pl

Informatyka
„Z raportu firmy Hays Poland na temat kapitału ludzkiego
w sektorze IT we Wrocławiu wynika, że łącznie zatrudnionych
jest w nim ponad 12 000 specjalistów. Wszystko wskazuje
na to, że liczba ta będzie rosła. Duże centra wsparcia IT, których
we Wrocławiu powstało wiele, pracują głównie dla klientów
za naszą zachodnią granicą. Do tego dochodzi kilkaset firm
lokalnych, które zatrudniają programistów, administratorów
systemów, specjalistów wsparcia klienta, wdrożeniowców
różnych technologii. Rynek pracy w IT obecnie należy do
pracownika i nie kończy się we Wrocławiu. Ze względu
na rozwój technologii mobilnych, usług świadczonych
za pośrednictwem sieci oraz ekspansję międzynarodowych
korporacji, specjaliści IT poszukiwani są na całym świecie”.

Sebastian Sobczyk
Menedżer kierunku

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? • Studenci otrzymują nieodpłatny dostęp do pełnych
wersji oprogramowania Microsoft w ramach subskrypcji
• Ze wszystkich miast w Polsce – Wrocław oferuje
Microsoft Imagine, bazy kilkuset autoryzowanych
największą liczbę miejsc pracy osobom z branży
szkoleń Microsoftu w ramach dedykowanego uczelniom
informatycznej. Swoje oddziały mają tu międzynarodowe
na całym świecie programu Microsoft Imagine Academy,
korporacje, które poszukują pracowników zarówno we
dedykowanych studentom zasobów w ramach Cisco
Wrocławiu, jak i na całym świecie.
Networking Academy, oprogramowania JIRA, programu
• Program studiów oraz zawarte w nim zajęcia SAP R3 oraz SAP HANA w wersji deweloperskiej.
laboratoryjne, praktyki, certyfikaty zostały
• Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach oraz
skonsultowane z partnerami biznesowymi kierunku
szkoleniach w kołach naukowych (np. SAP-PORT).
tj. Nokia, Gigaset, Hicron, IBM, Microsoft Imagine
Academy, SAP University Alliances, Testerzy.pl,
InTENSO.
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
• Zajęcia prowadzone przez praktyków z branży IT
z wieloletnim stażem w firmach cenionych wśród • administrować systemami, sieciami oraz bazami danych
pracowników (Nokia, IBM, 3M Global Service Center, • programować (Java, Paython, ABAP)
Gigaset, Hicron itd.). • testować aplikacje mobilne oraz serwerowe
• Kierunek daje możliwość zdobycia bardzo cenionych • wdrażać strony WWW w oparciu o znane systemy
wśród pracodawców certyfikatów, m.in: Configuring zarządzania treścią
Advanced Windows Server 2012 Services, Microsoft
• zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo infrastruktury IT
Certified Solutions Associate Windows Server 2012,
Międzynarodowy certyfikat testerski ISTQB Foundation • administrować systemem SAP (SAP BASIS)
Level, Java SE 8 Programmer, Ukończenia kursu Python, • programować urządzenia Internetu Rzeczy (IoT)
Ukończenia kursu ABAP. • samodzielnie projektować kompleksowe kampanie
• Uczelnia dysponuje dobrze przygotowanym pozyskiwania klientów w Internecie z wykorzystaniem
zapleczem sprzętowym niezbędnym do realizacji zajęć najbardziej znanych na rynku narzędzi, m.in. Google
laboratoryjnych, w tym Akademii CISCO. AdWords i Facebooka.

Partnerami biznesowymi
kierunku są:

43
B studia licencjackie

Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT
Kluczowe kompetencje, które zdobędą absolwenci specjalności to: konfiguracja sieci, serwerowych systemów
operacyjnych (głównie w technologii Microsoft) oraz przygotowanie konfiguracji dla baz danych i zaawansowanych
aplikacji. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, szczególnie w obszarze różnego rodzaju zagrożeń dla
infrastruktury IT, wiedza i umiejętności studentów są wzbogacane o zagadnienia ochrony sieci i bezpiecznej
konfiguracji systemów na każdym etapie procesu ich wdrażania.

„Specjaliści z zakresu sieci, systemów i bezpieczeństwa IT są dziś bardzo
poszukiwanymi i cenionymi na rynku pracy profesjonalistami. W małych oraz
średnich firmach samodzielnie utrzymują i obsługują całość infrastruktury
informatycznej. W dużych korporacjach i centrach usług IT stanowią część
większego zespołu specjalistów i z powodzeniem kontynuują rozwój
zawodowy w określonej specjalizacji”.

Marcin Pieleszek
Autoryzowany inżynier systemowy i trener technologii Microsoft, wykładowca kierunku

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • IT Support Specialist
• projektowanie infrastruktury specjalnościowe: • specjalista ds. wsparcia klienta
informatycznej (sieci i systemy) • konfiguracja, zarządzanie • specjalista ds. wsparcia IT.
dla mniejszych podmiotów i utrzymanie systemów Windows
gospodarczych Server Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• konfiguracja urządzeń sieciowych • wirtualizacja systemów Studenci mają możliwość przystąpienia
(m.in. technologia CISCO) informatycznych Hyper-V i Wmware do egzaminów i certyfikatów Microsoft:
• wdrażanie systemów operacyjnych • sieci komputerowe • Installing and Configuring Windows
w technologii Microsoft • usługi webowe i zaawansowana Server 2012
• projektowanie relacyjnych baz konfiguracja systemów Windows • Certyfikat: Microsoft Certified
danych i administracja serwerami Server Professional (MCP)
baz danych • bezpieczeństwo usług serwerowych • Administering Windows Server 2012
• opracowywanie polityki • ochrona brzegowa sieci. • Configuring Advanced Windows
bezpieczeństwa systemów Server 2012 Services
informatycznych oraz wdrażanie Praca dla Ciebie: • Certyfikat: Microsoft Certified
konfiguracji w sposób optymalny
Przykładowe stanowiska na jakich Solutions Associate Windows
i bezpieczny
możesz pracować jako absolwent: Server 2012.
• wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa • administrator sieci i systemów Studenci mają możliwość zdobycia
opartych o certyfikaty. informatycznych Certyfikatu Akademii Sieci
• IT Service Desk Specialist Komputerowych Cisco CCNA.

22,9 %
19,0 %
17,2 %

Studia to inwestycja
absolwenci studiów podyplomowych

Średni wzrost zarobków po studiach w WSB
absolwenci studiów wyższych

w deklaracjach absolwentów rocznika 2015.
absolwenci MBA

wzrost
Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB
2016”przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. wynagrodzeń

44
www.wsb.pl

SAP – zintegrowane systemy informatyczne
Specjalność SAP – zintegrowane systemy informatyczne umożliwią studentom zdobycie praktycznych umiejętności,
niezbędnych do pracy z wykorzystaniem jednej z wiodących w świecie zintegrowanych platform systemowych.
Znajomość funkcjonalności systemu SAP R3, umiejętność zarządzania projektami IT oraz przeprowadzania
analiz biznesowych pozwalających na wybór i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych to cenione
kompetencje na współczesnym rynku pracy.

„Zintegrowane systemy zarządzania – ERP – są technologiczną podstawą
funkcjonowania każdej większej organizacji. Rosnąca potrzeba optymalizacji
i integracji środowiska IT sprawia, że rynek ERP intensywnie się rozwija. Środowisko
SAP stanowi niezwykle ciekawą gałąź informatyki. Jest o tyle specyficzne, iż nie
jest powszechnie dostępne jak np. Java – otwarty język programowania. Dlatego
tak ważna jest gruntowna edukacja na poziomie akademickim”.

Sławomir Dąbek
COO, Hicron Sp. z o.o.

Twoja wiedza i umiejętności: • zwinna metodyka zarządzania • integrator systemów informatycznych
projektami (SCRUM) • wdrożeniowiec technologii IT
• budowanie systemów elektronicznej
wymiany danych i dokumentów • zarządzanie projektem implementacji – w tym technologii RFID.
systemu ERP – ASAP
• dobór odpowiednich zintegrowanych
systemów informatycznych dla • programowanie funkcji Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
przedsiębiorstwa (systemów ERP) wspomagających zarządzanie – ABAP • Specjalność jest świetnym
• laboratorium SAP – RFID wyborem zarówno dla osób, które
• planowanie realizacji i zarządzanie
chcą pracować jako użytkownicy
projektami informatycznymi • wybór i wdrażanie Zintegrowanych
końcowi systemu SAP, programiści
• integrowanie niezależnych systemów Systemów Informatycznych.
ABAP, administratorzy IT, jak i dla
informatycznych osób, które planują karierę jako
• programowanie w języku ABAP
Praca dla Ciebie:
konsultanci wdrożeniowi systemów
Przykładowe stanowiska na jakich informatycznych.
• administracja systemem SAP
możesz pracować jako absolwent:
(SAP BASIS). • Uzyskasz dostęp do szkoleń,
• konsultant systemów ERP webinariów, będziesz miał możliwość
Wybrane przedmioty – w tym systemu SAP uzyskania certyfikatów w ramach: SAP
specjalnościowe: • programista ABAP University Alliance.
• funkcjonalność Zintegrowanych • administrator zintegrowanego • Studenci otrzymają potwierdzenia
Systemów Informatycznych systemu informatycznego ukończenia szkoleń: SAP, ABAP, RFID.
na przykładzie SAP R3 – w tym systemu SAP • Uczelnia daje możliwość
• projektowanie systemów • koordynator/kierownik projektu IT uzyskania certyfikatu Professional
informatycznych Scrum Master.

Zintegrowany system informatyczny
Najbardziej zawansowana technologicznie klasa systemów informatycznych
wspomaga zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje
procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu,
oferując gotowe narzędzia. Służą one do automatyzacji, wymiany danych
pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem
a innymi podmiotami biznesowymi. Głównymi cechami systemu są:
kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność
funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie technologiczne.

45
B studia licencjackie

Tester oprogramowania
Program studiów został oparty o doświadczenia firm IT współpracujących z WSB we Wrocławiu. Duży nacisk na
praktyczne aspekty testowania, umiejętności programistyczne w języku Python i Java oraz strategie automatyzacji
testów dają studentom mocne podstawy dla efektywnej pracy przy weryfikacji oraz walidacji oprogramowania.
Dzięki zdobytej wiedzy oraz certyfikatowi ISTQB absolwenci będą solidnie przygotowani do podjęcia pracy w branży
IT na stanowiskach takich jak tester oprogramowania, specjalista ds. jakości oprogramowania czy menadżer testów.

„Firmy poszukują testerów, którzy potrafią opracowywać strategie testów,
wdrażać je w zespołach oraz zautomatyzować procesy związane z rozwojem
oprogramowania. Koszt niskiej jakości kodu jest wysoki. Stworzyliśmy więc
program, który dostarcza praktycznych narzędzi niezbędnych do poprawy jakości
oraz skrócenia czasu wytwarzania oprogramowania”.

Adam Przybyła
Wykładowca kierunku, Linux System Engineer

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • tester oprogramowania aplikacji
specjalnościowe: e-commerce
• tworzenie przypadków i scenariuszy
testowych • testowanie aplikacji webowych • tester gier komputerowych
• planowanie testów w firmie IT • testowanie aplikacji mobilnych • kierownik testów i jakości
oprogramowania.
• znajomość systemów kontroli wersji • metodyki Agile w zapewnianiu
i zarządzania defektami jakości oprogramowania
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• testowanie aplikacji internetowych • narzędzia automatyzacji testów
• Specjalność: tester oprogramowania
i mobilnych • Python dla testerów oprogramowania jest świetnym wyborem zarówno
• pisanie testów automatycznych • testowanie oprogramowania dla osób, które chcą pracować jako
w Pythonie i Selenium wbudowanego programiści, jak i osób, które planują
• znajomość najlepszych standardów • projekt zespołowy z testowania karierę testera oprogramowania.
w testowaniu aplikacji oprogramowania. • Studenci będą mieli możliwość
• potwierdzona międzynarodowym korzystania ze znanego w branży
certyfikatem testerskim ISTQB FL Praca dla Ciebie: oprogramowania JIRA z dodatkiem
• znajomość zwinnego testowania Przykładowe stanowiska na jakich TestFLO do zarządzania testami.
i fundamentów Agile możesz pracować jako absolwent: • Studenci otrzymają potwierdzenie
• zarządzanie testami w firmie IT. • tester aplikacji webowych i mobilnych ukończenia kursu Python.
• programista testów automatycznych

Certyfikat Testerski
Studenci kierunku mają możliwość uzyskania międzynarodowego
certyfikatu testerskiego ISTQB Foundation Level w ramach
egzaminu organizowanego przez WSB we Wrocławiu
we współpracy z testerzy.pl

46
www.wsb.pl

Programista aplikacji w chmurze
Programista aplikacji w chmurze to zawód, na który popyt w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł nawet o 30%.
Co więcej, wszelkie prognozy wskazują na kolejne tendencje zwyżkowe oraz zwiększanie zatrudnienia. Skąd wzięło
się takie zapotrzebowanie? Jest to skutek ciągłego rozwoju cyfryzacji oraz postępującego wzrostu sprzedaży
urządzeń mobilnych. Na koniec 2015 roku już ponad 60% Polaków miało smartfon, natomiast regularne korzystanie
z tabletów deklarowało prawie 30% badanych (źródło: www.polskapraca.info).

„Przy tworzeniu programu tej specjalności duży nacisk położyliśmy
na umiejętności programistyczne w języku Java/Golang oraz Python. Studenci
nauczą się też jak zastosować metodologię DevOps oraz poznają różne modele
architektury dla aplikacji w chmurze (np. mikroservice, serverless, architektury
reactive). Część zajęć poświęcimy teorii związanej z budową systemów
rozproszonych. W czasie zajęć studenci będą używać również najpopularniejszych
platform w chmurze”.

Wojciech Barczyński
Wykładowca kierunku

Twoja wiedza i umiejętności: • programowanie i architektura Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
aplikacji w chmurze
• projektowanie i budowa systemów Przeniesienie aplikacji na platformę
w chmurze dla wspierania aplikacji • systemy rozproszone w chmurzę przynosi duże oszczędności
mobilnych • usług i platformy deweloperskie i podnosi elastyczność infrastruktury
• programowanie w języku Java dla aplikacji w chmurze firmy każdej wielkości. Wraz z ciągle
i Golang/Python • bazy danych i Big Data obniżającymi się kosztami platform
Amazon czy Google, coraz więcej firm
• znajomość dostępnych platform • budowa i administracja
wybiera ten rodzaj rozwiązania dla
i dostępnych usług w chmurze aplikacji chmurze
budowy swojego oprogramowania.
• tworzenie automatyzacji • projekt zespołowy. Dlatego można już zauważyć coraz
procesów związanych z budową większe zapotrzebowanie dla
oprogramowania Praca dla Ciebie: deweloperów i specjalistów IT,
• znajomość i umiejętność stosowania Przykładowe stanowiska na jakich którzy potrafią w pełni wykorzystać
metodyki zwinnej Agile. możesz pracować jako absolwent: rozwiązania w chmurze dla
• System Engineer podniesienia konkurencyjności firmy.
Wybrane przedmioty
• Full-stack developer
specjalnościowe:
• Backend developer
• podstawowe narzędzia:
Python i Open Source • Cloud Engineer
• DevOps Engineer.

Praktyki semestralne
W ciągu semestru trzy, cztery dni studenci spędzają w firmach
na praktykach. W pozostałe dni realizują zajęcia dydaktyczne na
Uczelni. Wiedzę zdobytą na studiach mogą od razu skonfrontować
w praktyce. Wszystkie kierunki studiów I stopnia trybu
stacjonarnego są objęte programem. Już podczas studiów studenci
mogą nawiązać trwałe relacje z firmami, co często owocuje
zatrudnieniem lub podjęciem pracy na własny rachunek.

47
B studia licencjackie

Biznesowe aplikacje internetowe i social media
Specjalność została przygotowana ściśle zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz najnowszymi trendami
w marketingu. Na tej specjalności kształceni są specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie narzędzi w celu
prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych w Internecie. Słuchacze zdobędą kluczowe kompetencje takie jak:
tworzenie serwisów internetowych, reklama w social media, marketing automation, promocja w wyszukiwarkach
i na urządzeniach mobilnych.

„Ciężar budżetów reklamowych coraz bardziej przesuwa się w kierunku Internetu.
Mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, możemy za 50-100 zł dotrzeć z naszą
ofertą nawet do 10 000 osób. Social media to wręcz genialne możliwości
kierowania reklam z chirurgiczną precyzją. Potrzebne są jednak zaawansowane
umiejętności techniczne obsługi narzędzi IT. Można je wykorzystać w realizacji
zyskownych projektów marketingowych we własnej firmie lub pracując dla
większego zleceniodawcy”.

Łukasz Marczewski
CEO Frool Ltd., wykładowca kierunku

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Praca dla Ciebie:
• projektowanie kompleksowego specjalnościowe: Przykładowe stanowiska na jakich
systemu pozyskiwania klientów • funkcjonalności biznesowe systemów możesz pracować jako absolwent:
w sieci wykorzystującego CMS • specjalista PR ds. mediów
zintegrowane narzędzia różnych • projektowanie i wdrażanie społecznościowych
producentów biznesowych platform sprzedaży • konsultant lub lider marketingu
• dobór narzędzi marketingu • techniczne aspekty kampanii on-line
internetowego, optymalizacja marketingowych w social media • social media expert
kosztów kampanii oraz prowadzenie
• analityka internetowa i promocja • specjalista ds. Marketing Automation
kampanii od strony technicznej
w wyszukiwarkach
• konfiguracja zaawansowanych • starszy specjalista ds. reklamy
• narzędzia marketing automation i analizy internetowej
narzędzi marketingu internetowego
w celu optymalizacji kosztów • projektowanie user experience • specjalista ds. rozwoju stron
i user interface (UX I UI) internetowych i serwisów WWW
• wdrażanie optymalnych pod
względem marketingowym serwisów • biznesowe aplikacje mobilne. • analityk biznesowy IT.
WWW (systemy typu CMS)
• kompleksowa obsługa kampanii
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
leadowych. Specjalność daje również możliwość
przystąpienia do egzaminów
Partnerzy biznesowi specjalności: i certyfikatów:
• Facebook Certified Planning
Professional
• Google AdWords Certificate.

Jesteśmy w mediach społecznościowych, znajdź nas:
fb.com/WSBwroclaw/ @wyzsze_szkoly_bankowe

@Eksperci_WSB youtube.com/GrupaWSB

48
www.wsb.pl

„Dobra książka i ambitne kino to coś, co pochłania mi sporo wolnego czasu, a ponadto prowadzę aktywny
i zdrowy tryb życia. Pracuję w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w dziale egzekucji, gdzie zbieram doświadczenia
z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, łącząc szkolną teorię z praktyką. Moje studia idealnie przydają
mi się w pracy, szczególnie ich praktyczny aspekt. Mogę na bieżąco weryfikować zdobytą wiedzę, a na studiach
dzielić się doświadczeniami z pracy z kolegami i wykładowcami”.

Aleksanrda Herdach
Studentka WSB we Wrocławiu

Prawo w biznesie
B studia licencjackie

Prawo w biznesie
„Prawo w biznesie to nowoczesny i innowacyjny kierunek studiów
łączący wiedzę prawniczą z finansami i zarządzaniem. Współczesne,
prężnie rozwijające się firmy nie szukają prawników z szeroką
wiedzą z każdej dziedziny prawa, ekonomii czy zarządzania, ale osób
potrafiących pracować w zespole, innowacyjnych i kreatywnych
w rozwiązywaniu problemów, potrafiących sprawnie poruszać się
w dziedzinie prawa gospodarczego zarówno w kwestiach prawnych
związanych z zarządzaniem, jak i finansami. Obecnie kluczowymi
umiejętnościami prawnika jest zrozumienie celów biznesowych
i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także specyfiki branży,
w której funkcjonuje. Prawo w biznesie w WSB jest kierunkiem
zbudowanym na wzorcach zachodnich i odpowiada na aktualne
potrzeby rynku”.

dr Tomasz Gaweł
Radca prawny, wykładowca WSB

Dlaczego warto wybrać kierunek Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Prawo w biznesie w WSB Absolwenci specjalności będą m.in.:
• To unikalny, interdyscyplinarny kierunek studiów • posiadali szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności
łączący prawo z praktyką gospodarczą. z obszaru: prawa, w szczególności prawa gospodarczego,
• Przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach oraz co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy
w instytucjach państwowych i samorządowych. • swobodnie poruszać się w najważniejszych
• Wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje zagadnieniach z obszaru finansów, rachunkowości
w różnych obszarach prawa. oraz zarządzania
• Zajęcia prowadzą praktycy i utytułowani wykładowcy. • mogli samodzielnie prowadzić dowolną działalność
• Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie gospodarczą i sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem
w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, • mogli pracować w dowolnej branży na różnego
instytucjach finansowych, jednostkach administracji rodzaju stanowiskach związanych z obsługą
publicznej, a także z powodzeniem poprowadzą prawną przedsiębiorstwa oraz w innych pionach,
własne firmy. w tym zarządczych.
• Kadrę dydaktyczną stanowią przedstawiciele praktyki
prawnej i gospodarczej, dzięki czemu studenci mają
możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki.

Partnerzy biznesowi kierunku:

50
www.wsb.pl

Prawo w finansach
Współczesny rynek finansowy charakteryzuje się stałym, intensywnym rozwojem. Konieczność uzyskania przewagi
konkurencyjnej determinuje powstawanie nowych, rozbudowanych i skomplikowanych pod względem prawnym
produktów, co powoduje, że od ekonomistów wymaga się wiedzy prawniczej, a od prawników – znajomości mikro-
i makroekonomii. Zdecydowanie łatwiej poruszać się w świecie biznesu, znając prawne aspekty funkcjonowania
rynku oraz jego uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze.

„Specjalność Prawo w finansach daje możliwość połączenia specjalistycznych
dziedzin – prawa i finansów. Absolwenci tej specjalności stanowią istotną
konkurencję na rynku pracy nie tylko dzięki interdyscyplinarnej wiedzy, ale także
praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas studiów. Wykładowcami są osoby,
które wykorzystują specjalistyczną wiedzę w praktyce gospodarczej”.

Paola Mroczek
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty • ekspert z zakresie koordynacji
procesów finansowych
• normy i reguły prawne, organizacyjne, specjalnościowe:
gospodarcze i finansowe, • prawo karne gospodarcze • specjalista ds. kontroli i nadzoru
determinujące organizację w instytucjach finansowych.
• biznesplan
i funkcjonowanie struktur Możesz też:
• finanse międzynarodowe
o charakterze administracyjno- • pełnić funkcje w zarządach spółek
-biznesowym • połączenia, przejęcia
samorządowych i prawa handlowego
i przekształcenia spółek
• stosowanie prawa karnego • kierować własną firmą.
gospodarczego • zarządzanie aktywami i pasywami
spółek
• procedury, sposoby i zasady łączenia, Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
przejmowania i przekształcania • kredyty i gwarancje.
• Prawo i finanse to jedne z najprężniej
spółek prawa handlowego rozwijających się sfer życia
Praca dla Ciebie:
• zarządzanie aktywami i pasywami gospodarczego.
przedsiębiorstw. Przykładowe stanowiska na jakich
• Firmy poszukują ekspertów,
możesz pracować jako absolwent:
konsultantów ds. kontroli prawnej
• doradca ds. prawnych w instytucjach procesów finansowych.
sektora finansowego
• Efektywność funkcjonowania
• specjalista ds. finansowania administracji i przedsiębiorstw
zewnętrznego, w tym do w coraz większym stopniu zależy
pozyskiwania środków finansowych od wysokokwalifikowanych
Unii Europejskiej menedżerów legitymujących
• asystent w biurze zarządu instytucji się specjalistyczną wiedzą
finansowej i umiejętnościami z zakresu prawa,
• audytor wewnętrzny ekonomii i finansów.

Kompetencje
absolwenta Znajomość
podstaw
prawa
Rozumienie celów
biznesowych
i otoczenia
Umiejętności
komunikacyjne
Umiejętność
pracy w zespole

przedsiębiorcy

51
B studia licencjackie

Prawo w zarządzaniu
Połączenie wiedzy prawniczej i menedżerskiej z zakresu zarządzania to wyznacznik profesjonalizmu kandydata
podczas rekrutacji w wielu firmach. Prowadzenie lub współprowadzenie firmy oraz rozpoznawanie jej otoczenia
gospodarczego to obecnie bardzo pożądana przez rynek pracy umiejętność. Dlatego poszukiwani są eksperci
zajmujący się przybierającą na znaczeniu dziedziną prawa, jaką jest prawo w zarządzaniu.

„Zdecydowałam się na kierunek Prawo w biznesie. Swobodnie poruszanie
się w przepisach prawa pozwoli mi na znalezienie zatrudnienia w wielu
firmach z różnorodnych branż, da mi także możliwość prowadzenia własnej
firmy. Orientacja w tej dziedzinie pomaga mi nawet w życiu codziennym!
Dzięki wybranemu kierunkowi zdobywam nie tylko wiedzę prawniczą, ale też
umiejętności z zakresu zarządzania biznesem. To unikalne połączenie wyróżni
mnie w przyszłości na rynku pracy”.

Dorota Weber
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • umiejętność obsługi spółki prawa • specjalista ds. umów
handlowego i organów tych spółek • kierownik biura zarządu
• organizowanie i zarządzanie
takich jak rada nadzorcza, zarząd,
przedsiębiorstw oraz organizacji • pracownik działu kadr
zgromadzenie wspólników.
publicznych • menedżer zarządzający wiedzą
• sposoby zarządzania oraz Wybrane przedmioty w przedsiębiorstwie
wykorzystywania strategii specjalnościowe: • specjalista ds. zarządzania ryzykiem.
marketingowej, technik mediacji
• psychologia biznesu
i negocjacji, doradztwa i planowania Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• biznesplan
• stosowanie reguł kierowania • Zajęcia specjalnościowe prowadzone
zespołem • kierowanie zespołem
są przez renomowanych specjalistów
• prawo cywilne, handlowe • przekształcenia własnościowe z branży, m.in. pracowników UOKiK.
i administracyjne • public relations • Szeroki zakres współpracy Wyższej
• interdyscyplinarne zarządzanie firmą • zarządzanie międzynarodowe. Szkoły Bankowej ze środowiskiem
• tworzenie umów handlowych zewnętrznym (biznesowym
Praca dla Ciebie: i prawniczym) ułatwia wyznaczenie
• interpretacja regulacji prawnych
Przykładowe stanowiska na jakich właściwej ścieżki rozwoju
dotyczących funkcjonowania
możesz pracować jako absolwent: zawodowego zgodnego z wybraną
przedsiębiorstw
specjalnością.
• doradca prawny
• asystent radcy prawnego

Interdyscyplinarny absolwent
Studia na specjalności prawo w zarządzaniu pozwalają na syntezę
dwóch nieodłącznie ze sobą związanych obszarów praktyki
gospodarczej: zarządzania i prawa. Dzięki temu absolwenci tej
specjalności są przygotowani do efektywnego pełnienia funkcji
menedżerów różnych szczebli, którzy planują usprawnianie
funkcjonowania podległych im działów dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technik zarządzania, a jednocześnie znają regulacje
prawne dotyczące danego obszaru.

52
www.wsb.pl

Mediacje i arbitraż
W Polsce rozprawa sądowa trwa średnio 1000 dni, czyli prawie trzy lata. Jest nie tylko czasochłonna, ale też
kosztowna. Narzędzia, jakich dostarczają mediacje oraz arbitraż, pozwalają na skrócenie drogi sądowej do nawet
trzech posiedzeń. Mediator lub arbiter to osoba, która powinna cechować się szeroką wiedzą, wiarygodnością
i powszechnym szacunkiem oraz posiadać kompetencje umożliwiające rozwiązanie najtrudniejszej sprawy
lub problemu.

„Kupując kawę, zawierając umowę leasingu, zatrudniając pracownika – codziennie
podejmujemy decyzje, których efekty odczuwamy po czasie i które mogą mieć
różne konsekwencje. Liderzy i osoby zajmujące się zarządzaniem to osoby, które
odpowiadają za zespół i sukces przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest, aby miały
solidne podstawy prawne. Znacznie skraca to czas podejmowania decyzji”.

dr Anna Orzeł
Menedżer kierunku logistyka, sędzia arbitrażowy

Twoja wiedza i umiejętności: • komunikacja interpersonalna Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
i negocjacje
• regulacje prawne mediacji i arbitrażu • Specjalność przygotowuje
• techniki mediacyjne i ich praktyczne do pełnienia funkcji mediatora
• standardy, metody i techniki
zastosowanie w sprawach karnych, cywilnych
prowadzenia mediacji
• rokowania, mediacje i arbitraż (w tym gospodarczych, rodzinnych,
• efektywne prowadzenie arbitrażu
w sprawach karnych i gospodarczych biznesowych, z zakresu prawa
• wiedza i umiejętności pozwalające pracy), w sprawach nieletnich
• rokowania, mediacje i arbitraż
pełnić funkcję mediatora i arbitra oraz do rozwiązywania
w sprawach nieletnich, cywilnych
w sprawach karnych, cywilnych, konfliktów społecznych.
i rodzinnych.
gospodarczych czy rodzinnych
• Absolwent specjalności może ubiegać
• identyfikacja i ocena zachowań Praca dla Ciebie: się do właściwego sądu o wpis
podmiotów życia społeczno- w charakterze mediatora.
Przykładowe stanowiska na jakich
-gospodarczo-politycznego.
możesz pracować jako absolwent: • Mediator to wolny zawód, w którym
Wybrane przedmioty • mediator można pracować w dowolnym
specjalnościowe: wymiarze czasu. Jako osoba
• negocjator
bezstronna pomagasz rozwiązać
• problematyka prawna • doradca prawny określony konflikt, zapewniając tym
w postępowaniu mediacyjnym
• specjalista ds. umów samym skuteczność mediacji.
i arbitrażowym
• specjalista ds. komunikacji
• konflikt i zarządzanie konfliktem

Prawo Biznes
Prawo
w biznesie 60% 40%
przedmiotów z dziedziny przedmiotów z dziedziny
Kompetencje nauk prawniczych ekonomii, marketingu
interdyscyplinarne i zarządzania

53
B studia licencjackie

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne stanowią znaczący element w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki, przyczyniając się do
efektywnego wykorzystania środków publicznych i możliwie najszerszej realizacji świadczeń na rzecz mieszkańca
gminy, powiatu, województwa i państwa. Są również instrumentem pozytywnie wpływającym na rozwój
gospodarki, sytuację społeczną czy pozycję rynkową przedsiębiorców. Do ich sprawnego realizowania niezbędni są
wykwalifikowani specjaliści, którzy są poszukiwani w wielu instytucjach reprezentujących różnorodne branże.

„Student, jako przyszły menedżer lub przedsiębiorca, zdobędzie wiedzę
na temat prawa ochrony konkurencji na rynku polskim i Unii Europejskiej.
Zarządzający firmami zobowiązani są do przestrzegania prawnych reguł
konkurencji, dlatego studenci od początku nauki powinni poznawać i umieć
w praktyce stosować dotyczące jej przepisy. W czasie studiów analizujemy
również procedury i instrumenty prawa pozwalające bronić się przed praktykami
ograniczającymi konkurencję”.

dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. nadzw. WSB
Dyrektor Delegatury UOKiK we Wrocławiu, wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności: • postępowanie przygotowawcze Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
w zamówieniach publicznych
• regulacje prawne dotyczące • Znajomość prawa zamówień
zamówień publicznych • ocena i dokumentacja postępowania publicznych umożliwia rozwój
o udzielenie zamówienia publicznego społeczny i zawodowy.
• praktyczne zastosowanie istniejących
rozwiązań prawnych • system kontroli zamówień • Zajęcia specjalnościowe prowadzone
publicznych. są przez renomowanych specjalistów
• stosowanie prawa zamówień
publicznych z branży.
Praca dla Ciebie: • Szeroki zakres współpracy Wyższej
• polskie i unijne prawo zamówień
Przykładowe stanowiska na jakich Szkoły Bankowej ze środowiskiem
publicznych
możesz pracować jako absolwent: zewnętrznym ułatwia wyznaczenie
• sporządzanie oferty przetargowej
• asystent lub specjalista w strukturach właściwej ścieżki rozwoju
• współpraca z organami administracji administracji publicznej (Urzędzie zawodowego zgodnego z wybraną
publicznej przy realizacji zamówień Zamówień Publicznych, urzędach specjalnością.
publicznych. regulacyjnych, przedsiębiorstwach
użyteczności publicznej, PIH,
Wybrane przedmioty UOKIK)
specjalnościowe:
• asystent lub specjalista w sektorze
• system zamówień publicznych finansowym (banki, ubezpieczenia)
w prawie polskim i Unii Europejskiej
Ponadto możesz prowadzić samodzielną
• partnerstwo publiczno-prywatne działalność w zakresie:
• organizacja obsługi zamówień • doradztwa z zakresu PZP
publicznych
• obsługi zamówień publicznych.

Studenci specjalności mogą
korzystać ze specjalistycznych
baz internetowych,
takich jak Infor.pl, Legalis czy LEX Omega. Szczegóły:
www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/biblioteka

54
www.wsb.pl

„Uwielbiam tańczyć! Taniec towarzyszy mi od wielu lat, stał się moją wielką pasją. Nauczyłam się dzięki niemu
wyrażania emocji, opanowania, świadomości ruchów, które wykonuję i decyzji, które podejmuję. Taniec to nie
tylko lekkość i zabawa, ale także wyczerpujące ćwiczenia i ogromna dyscyplina – szczególnie jeśli ktoś marzy
o zawodowstwie. Dla mnie piękno tańca jest wynikiem połączenia wielogodzinnej pracy nad najdrobniejszymi
elementami ruchu i determinacji do osiągnięcia perfekcji. Podobnie jest w służbach mundurowych, gdzie
zorientowanie na cel i ćwiczenia są codziennością – właśnie dlatego swoją przyszłość wiążę z organizacją
działającą na rzecz bezpieczeństwa. Pierwszy krok już za mną, wybrałam studia związane z bezpieczeństwem
wewnętrznym. Dzięki temu, że korzystam z wizyt studyjnych i praktyk organizowanych przez Uczelnię, mam
możliwość zobaczenia codzienności pracy w zawodzie, który sobie wymarzyłam”.

Grażyna Cajler
Studentka WSB w Opolu

Bezpieczeństwo wewnętrzne
B studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
„Globalizacja, a zwłaszcza swobodny przepływ
informacji, towarów i ludzi to nie tylko dobrodziejstwa
współczesnej cywilizacji, lecz także źródła rozmaitych
zagrożeń. Najniebezpieczniejszym z nich jest
współczesny terroryzm. Przeciwstawienie się temu
zjawisku, a także szeregowi innych niebezpieczeństw,
będzie wymagało zdecydowanych działań rządu
oraz sprawnego funkcjonowania właściwych służb
i świadomości obronnej naszych obywateli. Dlatego
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizuje
kształcenie specjalistów, którzy będą w stanie uzupełnić
działający system bezpieczeństwa wewnętrznego”.

ppłk dr Kazimierz Rakowski
Wykładowca WSB

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to: Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
• interdyscyplinarny program studiów łączący naukę • rozpoznawać i wskazywać zagrożenia dotyczące
o bezpieczeństwie, prawo i ekonomię bezpieczeństwa państwa
• przygotowanie do pracy w wielu sferach aktywności • zarządzać w sytuacji kryzysowej
zawodowej na szczeblu lokalnym, krajowym • projektować i przygotowywać działania podejmowane
i międzynarodowym przez służby stojące na straży porządku
• perspektywa stabilnego i pewnego zatrudnienia i bezpieczeństwa, mające na celu zwalczanie
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przestępczości, zagrożeń terrorystycznych, patologii
Policji, różnego rodzaju strażach, służbach i inspekcjach i demoralizacji oraz zapobieganie im
• możliwość rozwijania zainteresowań w ramach studiów • stosować w praktyce zasady kształtowania
indywidualnych bezpieczeństwa państwa
• zajęcia z wykładowcami praktykami (m.in. • stosować metody zabezpieczania i organizacji wydarzeń
prokuratorami, pracownikami Policji, straży miejskiej, masowych
Państwowej Straży Pożarnej, wojska i sztabów • wdrażać metody zwalczania przestępczości
zarządzania kryzysowego oraz przedsiębiorcami)
• stosować metody współczesnej detektywistyki
• do wyboru trzy specjalności stworzone we współpracy
• stosować techniki zwalczania zagrożeń terrorystycznych.
z praktykami.

)LUP\RUJDQL]DFML 3RGPLRW\]DU]ÆG]DMÆFH 6ăXĽE\
RFKURQ\PLHQLDLRV´E Z\GDU]HQLDPLPDVRZ\PL PXQGXURZH
*G]LHPRľH
SUDFRZDÉ
absolwent?
&HQWUD]DU]ÆG]DQLD ,QVW\WXFMHDGPLQLVWUDFML
EH]SLHF]HąVWZHP SXEOLF]QHM

56
www.wsb.pl

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Prężny rozwój Dolnego Śląska spowodował duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z zakresu
bezpieczeństwa. Wiąże się to m.in. z powstaniem w naszym regionie nowych jednostek administracji publicznej
z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, a także zespołów zarządzania kryzysowego oraz przedsiębiorstw
zajmujących się ochroną osób i mienia.

„Duży poziom adrenaliny, nowe sytuacje, nieprzewidywalne zdarzenia i działanie
pod presją czasu – to idealne wyzwania dla osoby tak aktywnej jak ja. Jestem
strażaczką Ochotniczej Straży Pożarnej. Do pracy w straży zachęcił mnie brat.
Jeszcze jako nastolatka brałam udział w zawodach strażackich. Gdy ukończyłam
18 lat, poszłam na kurs, który otworzył mi furtkę do pracy w jednostce OSP. Udział
w akcjach daje mi mnóstwo satysfakcji. Bezinteresownie pomagam ludziom
w kryzysowych sytuacjach”.

Sabrina Bieniek
Studentka WSB w Opolu

Twoja wiedza i umiejętności: • komunikowanie się z zespołami ludzi • specjalista/konsultant ds.
w sytuacjach stresu zarządzania kryzysowego w urzędzie
• prawa człowieka i zasady
• zasady skutecznego negocjowania. wojewódzkim, w Wojewódzkim
funkcjonowania państwa
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
– jego struktur i ustroju
Wybrane przedmioty w wojewódzkiej komendzie straży
• zasady funkcjonowania instytucji pożarnej, w Wojewódzkim Sztabie
społecznych
specjalnościowe:
Wojskowym
• administracja publiczna
• normatywne podstawy • menedżer prywatnej agencji ochrony.
funkcjonowania państwa • zarządzanie bezpieczeństwem
publicznym w Polsce i na świecie
• zasady etyki w działalności służb Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
odpowiedzialnych za utrzymanie • władza publiczna
• Program specjalności stanowi
porządku publicznego, prawa • bezpieczeństwo ekologiczne odpowiedź na zdefiniowane potrzeby
człowieka • negocjacje. i zapotrzebowania rynku pracy.
• zasady zrównoważonego rozwoju • Instytucje życia społecznego
w kontekście społecznym, Praca dla Ciebie: i politycznego stale poszukują
ekonomicznym i ekologicznym wysoko wykwalifikowanej kadry
Przykładowe stanowiska na jakich
• metody i praktyczna ocena możesz pracować jako absolwent: wyposażonej w wiedzę fachową,
zagrożeń i ryzyk bezpieczeństwa umiejętności i kompetencje społeczne
• specjalista w Agencji Bezpieczeństwa
wewnętrznego w sytuacjach i stanach w dziedzinie pozamilitarnych
Wewnętrznego
nadzwyczajnych aspektów bezpieczeństwa państwa.
• specjalista w Biurze Ochrony Rządu
• praca grupowa, rozwiązywanie
problemów grup społecznych,
kierowanie zespołami ludzi

Studia w Wyższej Szkole Bankowej
przekładają się na poprawę 39%
stabilizacja pozycji w firmie

podjęcie pracy zawodowej

29% 28%
sytuacji zawodowej
wzrost wynagrodzenia

zmiana pracodawcy

24% 23% 22%
zmiana stanowiska

Absolwenci WSB rocznik 2015 wskazali
awans

na następujące korzyści z ukończenia studiów.
Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB 2016”
przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

57
B studia licencjackie

Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych to w dzisiejszych czasach podstawowe zadanie służb państwowych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Jest bowiem faktem, że współczesny świat jest areną
działania grup terrorystycznych. Nasilająca się penetracja społeczeństwa przez terrorystów jest wyzwaniem,
przed którym muszą stanąć wykształceni w tym kierunku specjaliści, którzy – oprócz wiedzy z zakresu walki
z terroryzmem – będą posiadać odpowiednie kompetencje zarządcze i będą potrafili pracować w warunkach stresu
i dużej odpowiedzialności.

„Jestem zawodowym żołnierzem – to moja praca, postanowiłem rozpocząć studia,
by poznać nowych ludzi i poszerzyć swoją wiedzę. Kocham muzykę – ona jest częścią
mnie i to za jej pomocą okazuję swoje emocje, nie wyobrażam sobie bez niej życia.
To ona układa moje myśli, motywuje do działania. Lubię każdą muzykę, różne style
są przecież na różne okazje. Ponieważ lubię pomagać innym i staram się udzielać im
rad i wspierać w trudnych chwilach, zainteresowałem się psychologią. Umiejętność
skutecznej pomocy i rozmowy jest cudowna i daje ogromną satysfakcję”.

Rafał Bieleń
Student WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • komunikowanie się z zespołami zarządach gospodarki wodnej,
ludzkimi w sytuacjach stresu melioracji i urządzeń wodnych,
• zakres praw człowieka
• diagnozowanie zagrożenia zakładach energetycznych
i normatywnych zasad
funkcjonowania państwa terrorystycznego. • specjalista/menedżer
w komendzie Policji.
• zasady funkcjonowania instytucji
społecznych
Wybrane przedmioty
specjalnościowe: Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• wiedza z obszaru prawa
• prawo międzynarodowe • Program specjalności stanowi
międzynarodowego oraz etyki
• współczesne konflikty społeczne odpowiedź na rosnący poziom
w działalności służb mundurowych
i polityczne zagrożenia terrorystycznego
• psychologia i psychologiczne aspekty w Europie.
działań terrorystycznych • techniki zwalczania zagrożeń
terrorystycznych. • Realizacja zadań publicznych
• rozpoznawanie i ocena potrzebuje wiedzy i umiejętności
zagrożeń w sytuacjach i stanach Praca dla Ciebie: eksperckich z zakresu diagnozowania,
nadzwyczajnych Przykładowe stanowiska na jakich przewidywania i przeciwdziałania
• praca grupowa, rozwiązywanie możesz pracować jako absolwent: zagrożeniom terrorystycznym.
problemów grup społecznych, • specjalista w Agencji Bezpieczeństwa • We współczesnej Europie niemal
kierowanie zespołami Wewnętrznego codziennie dochodzi do wydarzeń,
ludzkimi w zwalczaniu ataków które wymagają aktywności służb
• specjalista w Biurze Ochrony Rządu
terrorystycznych zabezpieczenia antyterrorystycznego.
• specjalista/konsultant ds. zarządzania
kryzysowego w regionalnych

Nowoczesna biblioteka
Prawie 100 000 pozycji książkowych oraz 100 tytułów specjalistycznych
czasopism polskich i zagranicznych czeka na studentów na półkach
biblioteki WSB. Czytelnicy mogą też korzystać z bogatych e-zbiorów,
w tym z baz abstraktowych, czasopism pełnotekstowych, czasopism
naukowych typu Open Access, np. Directory of Open Access Journals
oraz zasobów, np. Polskiej Biblioteki Cyfrowej.
Więcej informacji: www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/biblioteka

58
www.wsb.pl

Specjalność detektywistyczno-dochodzeniowa
Detektywistyka to szansa dla osób pragnących realizować się w pracy śledczego. Zawód detektywa to prestiż
i uznanie na rynku pracy. Specjalność detektywistyczno-dochodzeniowa adresowana jest do osób zamierzających
podjąć pracę detektywa w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych oraz organizacjach zajmujących się
zabezpieczaniem życia, pracy i służby.

„Detektyw to zawód znany i społecznie aprobowany. Jego złożoność wymusza
posiadanie jak najszerszego zakresu sprofilowanych umiejętności. Mogą one
przyczynić się do dalszego rozwoju zawodowego i osobowego. Dlatego student
wybierający specjalność detektywistyczno-dochodzeniową zdobędzie aktualną
wiedzę i szerokie umiejętności praktyczne. Pozwolą mu one na poszerzenie
kompetencji w zakresie umiejętnego stosowania prawa oraz realizowania działań
z wykorzystaniem technik operacyjnych”.

dr Dariusz Wasiak
Pomysłodawca i koordynator specjalności, wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady funkcjonowania życia specjalnościowe: • Program specjalności stanowi
społecznego • techniki operacyjne odpowiedź na rosnące
• zasady funkcjonowania instytucji • prawo karne zapotrzebowanie rynku.
publicznych • warsztat umiejętności • Studenci mają możliwość zapoznania
• prawo karne, normatywne podstawy detektywistycznych. się z najnowocześniejszymi
funkcjonowania państwa, etyki osiągnięciami techniki
w działalności detektywa Praca dla Ciebie: kryminalistycznej dostępnymi
na rynku.
• psychologia oraz psychologiczne Przykładowe stanowiska na jakich
aspekty działań dochodzeniowych możesz pracować jako absolwent: • W obiektywnej rekonstrukcji
wydarzeń mającej na celu ustalenie
• praca grupowa • prywatny detektyw
sprawcy przestępstwa i określenia,
• umiejętności operacyjne. • firmy ochroniarskie w jaki sposób zostało ono popełnione,
• specjalista, śledczy w Policji czyli rozwiązaniu często bardzo
• strażnik, doradca ds. zabezpieczeń. skomplikowanej zagadki kryminalnej,
pomaga reguła tzw. 7 złotych pytań
kryminalistyki: co? gdzie? kiedy? jak?
Absolwent specjalności może pracować m.in. w: czym? dlaczego? kto?

Licencja detektywa w ramach studiów
Absolwent, poza dyplomem ukończenia studiów, otrzyma również
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się
o wydanie licencji detektywa.

59
B studia licencjackie
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

Specjalista BHP
Pracodawcy i przedsiębiorcy oczekują od specjalistów ds. BHP wsparcia w zakresie organizacji ochrony pracy
znajomości procedur oraz szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia. Wymagają w szczególności biegłej znajomości
przepisów z dziedziny BHP, ale także kompetencji menedżerskich pozwalających na umiejętne wdrożenie odpowiednich
procedur w organizacji.

„Pracuję w firmie zajmującej się produkcją szaf sterowniczych dla przemysłu.
Jestem specjalistą ds. kontroli jakości. Specjalność, którą wybrałem, pozwala mi
pogłębić wiedzę z zakresu BHP, a dzięki wielu zajęciom na kierunku zarządzanie,
zdobywam doświadczenia z różnych dziedzin potrzebne do swobodnego
poruszania się na rynku. Ponieważ mam rodzinę, odpowiada mi to, że Uczelnia
oferuje przyjazne rozwiązania osobom, które nie mają zbyt wiele czasu”.

Przemysław Olejnik
Student WSB w Opolu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• przeprowadzanie szkoleń z zakresu specjalnościowe: • Studenci mają możliwość
BHP wewnątrz przedsiębiorstwa • prawne aspekty BHP odbycia dodatkowych szkoleń
i w ramach własnej działalności • fizjologia i higiena pracy dzięki współpracy z firmą
gospodarczej z elementami toksykologii EcoMS Consulting.
• ocena ryzyka zawodowego • ergonomia w środowisku pracy. • Studia dają także możliwość odbycia
i diagnostyka zagrożeń szkolenia na audytora wewnętrznego
na stanowisku pracy Praca dla Ciebie: systemu zarządzania BHP według
• opracowywanie instrukcji OHSAS 18001:2007 / PN-N
Przykładowe stanowiska na jakich
bezpieczeństwa pracy i nadzór 18001:2004.
możesz pracować jako absolwent:
nad jej wdrażaniem • Zdobycie praktycznych umiejętności
• szkoleniowiec i konsultant z zakresu
• prowadzenie dokumentacji dotyczących przygotowywania
tematyki BHP
w zakresie BHP i prowadzenia szkoleń
• specjalista ds. BHP w zakresie BHP.
• znajomość zasad postępowania
• specjalista ds. reagowania
powypadkowego i sporządzanie
w sytuacjach kryzysowych.
dokumentacji powypadkowej
Możesz też:
• znajomość regulacji prawnych,
rola i zadań organów kontrolnych • prowadzić własną działalność
w zakresie BHP gospodarczą.

• wykonywanie ocen i analiz
środowiska pracy z punktu
widzenia BHP.

Przyjazny plan zajęć
Na studiach stacjonarnych zajęcia masz tylko przez trzy lub
cztery dni w tygodniu, dzięki czemu możesz pogodzić naukę
z pracą. Studenci studiów niestacjonarnych mają zajęcia tylko
w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, zatem nie muszą
poświęcać godzin pracy na dojazd na Uczelnię w piątki.

60
www.wsb.pl

Służby mundurowe i bezpieczeństwo
państwa
W życiu codziennym mogą nas spotkać różnego rodzaju zagrożenia. To, jak dobrze będziemy przygotowani
do stawienia im czoła, zadecyduje, czy my sami, nasze rodziny i inni ludzie będą bezpieczni. Specjalność Służby
mundurowe i bezpieczeństwo państwa daje możliwość przygotowania się do wykonywania zawodów pozwalających
stanąć na straży porządku.

„We współczesnych realiach społeczno-gospodarczych bezpieczeństwo okazuje
się jednym z istotniejszych czynników, który nie tylko stabilizuje procesy
wzrostu i rozwoju, ale staje się wręcz elementem tych procesów. Specjaliści do
spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego są cenionymi pracownikami
zarówno instytucji publicznych, jak i korporacji. Powinny być to osoby mające
wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, informatyki, psychologii i logistyki, ale
także charyzmatyczne i umiejące znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji”.

dr Andrzej Łuczyszyn
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • strażnik w Straży Marszałkowskiej
• funkcjonowanie i uprawnienia specjalnościowe: • specjalista w służbach wywiadu
służb mundurowych, dbających • zwalczanie przestępczości i formacjach ochronnych.
o bezpieczeństwo państwa, i terroryzmu
ze szczególnym uwzględnieniem • działalność operacyjna
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
Policji jako największej formacji • Jak wynika z badań CBOS-u
• negocjacje w sytuacjach kryzysowych
mundurowej zrealizowanych we wrześniu 2016
• teoria użycia środków przymusu roku Policja jest najwyżej ocenianą
• działalność operacyjna służb
bezpośredniego i broni palnej służbą mundurową. Dobrze oceniło
specjalnych
• wywiad i kontrwywiad. ją 72% badanych. Wysoko ocenione
• realizowanie działań w związku
w tych badaniach zostało także
zabezpieczeniem imprez masowych
Praca dla Ciebie: wojsko – 69% dobrych ocen. Wyższą
• prowadzenie negocjacji w sytuacjach ocenę niż Policja otrzymały jedynie
Przykładowe stanowiska na jakich
kryzysowych władze samorządowe – 72%.
możesz pracować jako absolwent:
• przepisy prawa niezbędne do pracy • Praca w służbach mundurowych
• żandarm, policjant
w służbach mundurowych to praca w tzw. sferze budżetowej,
i instytucjach związanych • specjalista ds. bezpieczeństwa
w wojsku lub Policji czyli pewna sytuacja pod kątem
z bezpieczeństwem państwa zatrudnienia i uzyskania pewnego
• zasady użycia środków przymusu • inspektor transportu drogowego
zarobku. To również przywileje,
bezpośredniego i broni • strażnik w Straży Ochrony Kolei np. „mundurówka”, trzynasta pensja,
• praktyczne udzielanie pierwszej • strażnik w Służbie Celnej lub dobre warunki emerytalne.
pomocy. Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Bezpieczeństwo
wewnętrzne

• bezpieczeństwo informacji • administracja biurowa • zagrożenia publiczne
• bezpieczeństwo publiczne • elementy prawa • zarządzanie kryzysowe
• bezpieczeństwo państwa • zarządzenia i dokumenty • systemy informatyczne
prawne

61
B studia licencjackie

„Moja Uczelnia to praktyczne zajęcia i przygotowanie do zawodu, a tego właśnie szukałam, bo mam konkretny
cel. Kierunek turystyka i rekreacja wybrałam nie przez przypadek. Odkąd pamiętam, moim wymarzonym
zawodem było zostanie stewardessą, co nie jest łatwe. Moja fascynacja zaczęła się, gdy jako dziecko po
raz pierwszy leciałam samolotem. Na Uczelni wykładowcy duży nacisk kładą na naukę języków obcych, co
w zawodzie stewardessy jest niezwykle ważne. Dzięki zdobytym umiejętnościom animatora mam szansę
na łatwiejszą komunikację z pasażerami. Marzę o tym, by podróże pozwoliły mi poznać kulturę krajów,
niezwykłe miejsca i fascynujących ludzi, by latanie przyniosło mi nie tylko zawodową satysfakcję, ale też
osobiste spełnienie”.

Dominika Adamska
Studentka WSB we Wrocławiu

Turystyka i rekreacja
www.wsb.pl

Turystyka i rekreacja
„Turystyka i rekreacja to jeden z najszybciej rozwijających się
obszarów gospodarki światowej. Trend ten będzie utrzymywał
się jeszcze przez wiele lat również w Polsce. Studia skierowane
są do tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne
zarówno w zajmowaniu stanowisk wykonawczych, jak
i kierowniczych. WSB oferuje specjalności w dziedzinach, w których
przyrost miejsc pracy będzie największy. Chodzi tu przede
wszystkim o hotelarstwo i gastronomię, e-biznes w turystyce,
międzynarodowe korporacje turystyczne, turystykę zdrowotną
oraz usługi rekreacyjne i turystyki aktywnej. Szczególną wagę
przykładamy także do języków obcych, nowoczesnych aplikacji
informacyjnych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Liczymy, że wielu
naszych absolwentów założy swoje firmy i przyczyni się do rozwoju
gospodarki oraz poprawy jakości życia ludzi”.

dr Daniel Puciato
Menedżer kierunku

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• 1. miejsce na Dolnym Śląsku i 4. miejsce w Polsce • Organizować różnego rodzaju eventy i wydarzenia.
wśród uczelni o profilu praktycznym, kształcących • Prowadzić zajęcia rekreacyjne.
na kierunkach turystycznych według rankingu
• Zarządzać zespołami pracowników
„Wiadomości Turystycznych” (5/2015).
w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku
• 1. miejsce wśród Uczelni Dolnego Śląska kształcących na krajowym i zagranicznym.
kierunkach turystycznych według rankingu „Wiadomości
• Przygotowywać oferty turystyczne dla różnych
Turystycznych” (4/2014).
odbiorców.
• 1. miejsce wśród Uczelni Dolnego Śląska kształcących
• Wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingu
na kierunkach turystycznych w kategorii „Przygotowanie
społecznościowego do promowania produktów
zawodowe” według rankingu „Wiadomości
turystycznych.
Turystycznych” (4/2013).
• Dwóch języków obcych, w tym co najmniej jednego
• Możliwość ukończenia dodatkowych kursów,
na poziomie B2.
m.in. kelnera, barmana, organizatora konferencji
i eventów, pilota wycieczek i animatora rekreacji.
• Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego
oprogramowania dedykowanego branży, np. EKONCEPT,
MERLIN X.
• Koło Naukowe Turystyki „Trip Club” i aktywne formy
zajęć, np. letni obóz sportowy.

Absolwent specjalności
może pracować m.in. w:

63
B studia licencjackie

Animator rekreacji
Dobrze wykwalifikowani specjaliści z dziedziny turystyki są nadal poszukiwaniu na współczesnym rynku pracy.
Absolwenci specjalności znający języki obce, potrafiący organizować i promować usługi turystyczne oraz znający
światowe standardy obsługi klientów bez trudu odnajdą się w ciekawej i wciąż rozwijającej się branży. Animator
turystyki to specjalista poszukiwany przez przedsiębiorstwa z branży już nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok.

„Studenci w ramach zajęć każdego roku realizują od podstaw atrakcyjne imprezy
rekreacyjne pt. «Majówka Rekreacyjna Studentów WSB we Wrocławiu». Na imprezę
zapraszane są dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze z lokalnych społeczności.
Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością zarówno wśród uczestników,
jak i wśród studentów, którzy mają szanse zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić
swoje kompetencje oraz zastosować teorię w praktyce”.

dr Agnieszka Augustyn
Wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• metodyka pracy animatora rekreacji specjalnościowe: • Korzyścią dla studentów specjalności
• stosowanie w praktyce doradztwa • metodyka pracy animatora rekreacji jest możliwość uzyskania
personalnego w rekreacji i turystyce • rekreacyjne gry ruchowe certyfikatów animatora rekreacji
i pierwszej pomocy przedmedycznej
• organizacja imprez rekreacyjnych • podstawy coachingu
wydanych przez WSB we Wrocławiu.
• zasady nowoczesnej promocji • techniki relaksacyjne Certyfikat potwierdza zdobytą
usług rekreacyjnych • grupy projektowe animacji praktyczną wiedzę i umiejętności
• wiedza z zakresu aktywności • komunikacja interpersonalna z zakresu profesjonalnej organizacji
ruchowej w życiu współczesnego i rozwiązywanie sytuacji imprez rekreacyjnych, co stanowi
człowieka i jej ogromnej roli konfliktowych. niewątpliwie kartę przetargową
• zasady zarządzania na rynku pracy.
przedsiębiorstwem rekreacyjnym Praca dla Ciebie: • Zajęcia praktyczne na specjalności
• animowanie czasu wolnego Przykładowe stanowiska na jakich stanowią ponad 60% programu.
i programowanie aktywności możesz pracować jako absolwent: Są to m.in.: zajęcia terenowe,
ruchowej dla ludzi w różnym wieku • instruktor rekreacji ruchowej i sportu gry symulacyjne, trening
kreatywności, sztuka prezentacji,
• diagnozowanie sprawności • animator czasu wolnego
warsztat „Lider przyszłości”.
i wydolności fizycznej.
• trener osiedlowy
• doradca ds. zdrowego stylu życia
• przedsiębiorca.

Koło Naukowe Turystyki „Trip Club”
Działalność Koła Naukowego Turystyki „Trip Club” to fascynująca podróż
do świata nauki, dalekich krajów i przyszłej kariery zawodowej. Członkowie
organizacji łączą tu swoją największą pasję z zainteresowaniami naukowymi oraz
możliwością realizacji autorskich projektów. Studenci biorą udział w konferencjach,
organizują spotkania z przedstawicielami branży turystycznej oraz podróżnikami,
a także co roku uczestniczą w międzynarodowych targach turystycznych
w Berlinie, Poznaniu i Wrocławiu. Wymiernymi korzyściami wynikającymi
z członkostwa w Kole są ciekawe wyjazdy krajoznawcze i możliwość uczestniczenia
w kursach pilota wycieczek i animatora czasu wolnego. Więcej na stronie 15.

64
www.wsb.pl

Hotelarstwo i gastronomia
Nieprzerwanie od 2000 roku wzrasta liczba hoteli w Polsce, a efektywne zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie nie
tylko dla powodzenia tych jednostek, ale też dla całego sektora turystycznego. Standardy obsługi klienta, dostępność
bazy hotelowej oraz jej jakość wpływają na wizerunek regionu i liczbę odwiedzających go turystów.
Stąd ogromne zapotrzebowanie zarówno lokalnego, krajowego, jak i międzynarodowego rynku pracy na wykształconych
menedżerów, którzy potrafią profesjonalnie zarządzać bazą noclegową, konferencyjną i rozrywkową.

„Na co dzień pracuję jako lifestyle manager, organizując szyte na miarę podróże
na całym świecie dla najbardziej wymagających klientów. Studia w WSB zmieniły
mnie z podróżnika i hobbysty w profesjonalistę. Umiejętności, a także wiedza, którą
zdobyłem w WSB oraz na Erasmusie w Hiszpanii sprawiły, że z łatwością pokonuję
wyzwania stawiane przede mną w pracy i nie tylko. Są one przydatne także w
podróżach prywatnych po różnych zakątkach świata!”

Adrian Stojewski
Absolwent WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• zasady obsługi gościa biznesowego specjalnościowe: • Praktyczne zajęcia na specjalności
• tworzenie oferty dla kooperantów • podstawy gastronomii w hotelarstwie odbywają się z wykorzystaniem
• zarządzanie w przedsiębiorstwie dedykowanego dla hoteli
• stosowanie w praktyce nowoczesnej
hotelarskim oprogramowania, tj. EKONCEPT.
polityki cenowej w hotelu
• obsługa gościa hotelowego • Dzięki odbyciu dodatkowych,
• stosowanie informatycznych narzędzi
z elementami informacji turystycznej fakultatywnych kursów możesz
zarządzania współczesnym hotelem
uzyskać certyfikat z systemów
• stosowanie metody i techniki • systemy informacyjne w hotelarstwie.
informacyjnych w hotelarstwie,
zarządzania strategicznego a także: kelnera, barmana,
i operacyjnego Praca dla Ciebie:
sommeliera, baristy, informatora
• analizowanie sytuacji ekonomiczno- Przykładowe stanowiska na jakich turystycznego w hotelu.
-finansowej hotelu możesz pracować jako absolwent:
• Specjalność hotelarstwo umożliwi
• ocenianie opłacalności projektów • pracownik informacji turystycznej Ci wybór jednej z wielu interesujących
inwestycyjnych w hotelarstwie • pracownik działu rekreacyjnego ścieżek kariery zawodowej.
• znajomość zasad nowoczesnej • konsjerż
komunikacji marketingowej w hotelu. • przedsiębiorca lub menedżer
własnego przedsiębiorstwa
• recepcjonista.

Gdzie po studiach? Pracuj w…

?
Projekt „GPS – gdzie po studiach? Pracuj w…” realizowany przez Biuro Karier
WSB we Wrocławiu to niestandardowe podejście do procesu rekrutacji.
Warsztaty – case studies i prezentacje przygotowane przez pracodawców
– to okazja do przedstawienia studentom zakresu działalności firm
i przebiegu procesu rekrutacji. W efekcie spotkań z pracodawcami studenci
kierunku turystyka i rekreacja rozpoczęli staże i pracę w firmach takich jak:
Travelplanet.pl, Wezyr Holidays czy PolskaAtrakcyjna.pl.

65
B studia licencjackie
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

E-biznes w turystyce
Na współczesnym rynku turystycznym coraz ważniejszą rolę odgrywają wirtualne przedsiębiorstwa turystyczne.
W opinii części ekspertów tradycyjne biura podróży niebawem zupełnie znikną z rynku, a zastąpią je podmioty
e-biznesu. Podobna sytuacja dotyczy sektora hotelarskiego, na którym coraz więcej hoteli jest silnie zautomatyzowana,
a niekiedy nawet niemal samoobsługowa. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze
e-biznesu, którzy jednocześnie będą swobodnie poruszać się na specyficznym rynku turystycznym.

„Pracuję jako animator czasu wolnego m.in. w Egipcie, Turcji, Tunezji, na Majorce,
Fuertaventurze, Lanzarote i Kosie. Wyjazdy zajmują mi czasem tydzień, a czasem
miesiąc, lecz nigdy nie miałam przez to problemów na Uczelni. Wykładowcy są
wyrozumiali i otwarci na realizowanie przez studentów swoich pasji, rozwijanie
kariery zawodowej. Zawsze mogłam wcześniej zdać egzamin albo nadrobić
nieobecności w innym terminie”.

Sandra Junik
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• dostrzeganie procesu wirtualizacji specjalnościowe: • Wykorzystanie oprogramowania
gospodarki • e-rynki usług turystycznych do zarządzania hotelem EKONCEPT
• wiedza na temat podmiotów e-rynku • narzędzia informatyczne oraz programu rezerwacyjnego
turystycznego i ich specyfiki wykorzystywane na rynku MERLIN X.
• zasady funkcjonowania wirtualnego turystycznym • Możliwość zdobycia dodatkowych
biura podróży • wirtualne przedsiębiorstwa certyfikatów: menedżer e-biznesu
turystyczne turystycznego oraz specjalista
• zasady dotyczące bezpieczeństwa
marketingu społecznościowego
informacji w e-biznesie • marketing turystyczny.
w turystyce.
• wykorzystywanie aplikacji
Praca dla Ciebie: • Praktyki w najlepszych
informatycznych na rynku
przedsiębiorstwach turystycznych
turystycznym Przykładowe stanowiska na jakich
Dolnego Śląska.
• tworzenie stron internetowych możesz pracować jako absolwent:
dedykowanych turystyce • pracownik działu rezerwacji Partner biznesowy specjalności
• uruchamianie i prowadzenie w hotelu samoobsługowym
wirtualnej firmy turystycznej. • specjalista ds. produktu
turystycznego w wirtualnym biurze
podróży
• bloger i dziennikarz turystyczny
• e-przedsiębiorca.

E-indeks
W WSB funkcjonuje e-indeks, dzięki któremu oceny wpisywane
są przez wykładowców on-line, a studenci mogą je natychmiast
sprawdzić, nie tracąc czasu, na czekanie w kolejkach po wpis.

66
www.wsb.pl
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

Turystyka międzynarodowa
Coraz więcej państw otwiera się na turystykę, widząc w niej źródło dochodów i rozwoju gospodarczego. W związku
z tym intensyfikuje się międzynarodowy ruch turystyczny, który od działających na nim przedsiębiorstw i ich
pracowników wymaga obszernej i różnorodnej wiedzy. Wszechstronne umiejętności w tym zakresie, połączone
z bardzo dobrą znajomością języków obcych, stanowią istotny wyróżnik absolwentów tej specjalności na rynku pracy.

„Studia oraz regularne szkolenia sprawiają, że moja kariera idzie w dobrym
kierunku i spełniam się w pracy z ludźmi. Nie planuję długofalowo przyszłości,
ponieważ życie jest pełne niespodzianek. Po ukończeniu studiów nadal rozwijam
swoje zainteresowania i pasje. Cokolwiek mnie spotka, to najważniejsze jest,
aby postępować w zgodzie ze sobą, nie krzywdząc innych. To gwarantuje prawdziwe
szczęście. Reszta to dodatek”.

Magdalena Protasiewicz
Absolwentka WSB w Opolu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• stosowanie protokołu specjalnościowe: • W toku studiów przewidziano wiele
dyplomatycznego • turystyka biznesowa zajęć praktycznych: ćwiczeń oraz
• zasady zarządzania • współczesne formy turystyki zajęć terenowych.
międzykulturowego • różnice kulturowe • Zajęcia na specjalności odbywają się
• zasady funkcjonowania z wykorzystaniem specjalistycznego
• pilotaż wycieczek.
międzynarodowych korporacji oprogramowania MERLIN X.
turystycznych • Specjalność umożliwia zdobycie
Praca dla Ciebie:
• zasady negocjacji w biznesie dodatkowych, odpłatnych
Przykładowe stanowiska na jakich certyfikatów: organizatora turystyki
• organizacja międzynarodowych możesz pracować jako absolwent: międzynarodowej, pilota wycieczek,
imprez typu incentive
• specjalista ds. międzynarodowego informatora turystycznego oraz
• organizacja imprez turystyki ruchu turystycznego organizatora konferencji i eventów.
biznesowej
• pracownik biura podróży
• zarządzanie hotelem należącym do Partner biznesowy specjalności
• pilot wycieczek zagranicznych
międzynarodowej sieci hotelarskiej
• menedżer hotelu
• znajomość reguł funkcjonowania
globalnych touroperatorów • przedsiębiorca zajmujący się
organizacją imprez turystyki
• znajomość zasad rezerwacyjnych
zagranicznej
w turystyce.
• recepcjonista w hotelu sieciowym.

Studiuj
i pracuj Studia Sport Znajomi Praca Rodzina Pasja Odpoczynek

67
B studia licencjackie

Dietetyka i turystyka zdrowotna
Stan zdrowia i długość naszego życia w znacznym stopniu zależą od stylu życia, jaki prowadzimy. Odpowiednio
zaprogramowana aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie się oraz bioregeneracja mogą sprawić, że jakość
naszego życia będzie lepsza. Turystyka zdrowotna jest jedną z najszybciej rozwijających się obszarów turystyki,
a rynek pracy potrzebuje specjalistów mogących pracować w ośrodkach i hotelach typu SPA.

„Turystyka i rekreacja – to idealny kierunek dla osób aktywnych, przedsiębiorczych,
pomysłowych, ciekawych świata. Pomyślałam – to idealny kierunek dla mnie,
w dodatku okazało się, że jest bardzo popularny wśród moich znajomych.
Na studiach najbardziej lubię zadania projektowe, dzięki którym nie tylko
poszerzam swoją wiedzę, ale również integruję się z grupą. Prywatnie kocham
podróże, które przecież są takimi małymi projektami”.

Joanna Penksa
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: Wybrane przedmioty • instruktor stref fitness i wellness
• metodyka zabiegów SPA i wellness specjalnościowe: • promotor zdrowia
• promocja zdrowia • trening zdrowotny • doradca ds. zdrowego żywienia.
• zasady zdrowego żywienia • usługi spa i wellness
• turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• suplementacja osób aktywnych
w Polsce • W Polsce prognozuje się rosnące
fizycznie
zapotrzebowanie rynku pracy
• kierowanie własnym ośrodkiem • finanse i ekonomia zdrowia
na usługi zdrowotne, odnowy
odnowy biologicznej • żywienie i suplementacja osób biologicznej, SPA i wellness.
• promocja walorów naturalnych aktywnych fizycznie
• Podczas studiów w WSB
obszaru recepcyjnego • podstawy dietetyki. we Wrocławiu studenci mają
• zarządzanie strefą wellness i SPA możliwość odbycia zajęć terenowych
w hotelu zdrowotnym Praca dla Ciebie: i praktyk w znanych firmach
• wykorzystanie najnowszych trendów Przykładowe stanowiska na jakich oferujących usługi SPA i wellness.
w zakresie promocji i poprawy możesz pracować jako absolwent: • Na tej specjalności możliwe jest
zdrowia, kondycji i urody • menedżer w ośrodku SPA i wellness zdobycie certyfikatów: menedżera
• oferta anty-aging w hotelu • specjalista ds. kreowania produktów produktu turystyki zdrowotnej
uzdrowiskowym. turystyki zdrowotnej i instruktora zdrowego stylu życia.
• przedsiębiorca świadczący usługi
anty-aging

Zostań twarzą WSB!
We wszystkich materiałach promocyjnych WSB występują nasi
studenci. Zdjęcia wykonywane są podczas profesjonalnych sesji
zdjęciowych organizowanych przez Uczelnię, najczęściej dwa
razy w roku. Dla wielu studentów jest to nowe doświadczenie, miłe
przeżycie, a często także kilka świetnych fotografii – przydatnych
do CV lub po prostu na pamiątkę. Sprawdzaj aktualności na:
www.facebook.com/WSBwroclaw

68
www.wsb.pl

„Pochodzę z Ukrainy. Od dawna marzyłam o tym, by studiować w Polsce, a Wrocław jest tak piękny,
że nie miałam żadnych wątpliwości, gdzie zamieszkać i rozpocząć naukę. Nauka języka angielskiego daje
mi dużą pewność siebie, szczególnie, że jednocześnie uczę się polskiego. Po studiach będę umiała trzy
języki – angielski, polski i ukraiński. Marzę o tym, by uczyć innych języka angielskiego. Swoje kompetencje
językowe mogę sprawdzać i rozwijać np. w ramach Business Week w Rotterdamie czy w programie
Erasmus+. Dużym plusem jest dla mnie fakt, że uczestnictwo w tych wyjazdach jest bezpłatne. Poza
studiowaniem profesjonalnie zajmuję się tańcem towarzyskim w klubie <<Iglica>>. Taniec to moja druga,
obok nauki języków, prawdziwa pasja”.

Maryna Dovhal
Studentka WSB we Wrocławiu

Filologia angielska
B studia licencjackie

Filologia angielska
„Do you speak English? Dziś coraz więcej młodych osób
odpowiada na to pytanie twierdząco. Język angielski dla
pokolenia obecnych maturzystów nie jest już tak obcy,
jakim był dla pokolenia ich rodziców. Jednak podstawowa
znajomość języka może już dziś nie wystarczyć do podjęcia
atrakcyjnej pracy w międzynarodowej firmie. Posługiwanie
się biznesowym angielskim to często istotny warunek
podjęcia pracy w dowolnej branży. Coraz częściej ten wymóg
rekrutacyjny pojawia się nie tylko w firmach globalnych, ale
także w przedsiębiorstwach polskich, które szansy rozwoju
upatrują we współpracy i wymianie międzynarodowej. Warto
zatem bardzo dobrze znać język obcy, bo to daje perspektywę
kariery i zwiększa możliwości na rynku pracy”.

dr Joanna Nogieć
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki, wykładowca WSB

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• Filologia angielska to klucz do współczesnego świata – Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
nie ma dziś branży, w której bardzo dobra znajomość • swobodnie posługiwać się słownictwem branżowym
języka angielskiego nie byłaby atutem. (Business English) z zakresu: gospodarki rynkowej,
• Studenci poznają specyficzne słownictwo i język marketingu, sprzedaży, zarządzania, bankowości,
biznesowy. finansów i HR
• Zajęcia mają charakter praktyczny – aktywne formy • stosować skuteczną komunikację oraz formy
nauczania przeważają nad wykładami. korespondencji handlowej
• Wybierając specjalność język hiszpański, można poznać • stosować zasady pisemnego i ustnego tłumaczenia
dwa najpopularniejsze języki świata. z języka polskiego na obcy i z języka angielskiego
• Studenci otrzymują dyplom największej na język polski
i dobrze rozpoznawalnej wśród pracodawców • stosować odpowiednio dobrane do sytuacji techniki
niepublicznej Uczelni. negocjacyjne
• Studenci nie tylko uczą się języka, lecz także poznają • wskazywać i rozpoznawać różnice kulturowe oraz
kulturę brytyjską i literaturę angielską. stosować tę wiedzę w skutecznej komunikacji
• Istnieje możliwość kontynuacji nauki na dowolnym • sporządzać zgodną z międzynarodowymi standardami
kierunku studiów II stopnia, w tym na specjalnościach dokumentację firmową
realizowanych w języku angielskim, takich jak: • przygotowywać profesjonalne prezentacje biznesowe
- Business Finanse • funkcjonować w międzynarodowym środowisku
- International Finance w dużych korporacjach.
- International Logistics
- International Tourism
- International Management.

Po ukończeniu kierunku
możesz pracować
w firmach takich jak:

70
www.wsb.pl

Język angielski w biznesie
Język angielski jest obecnie najpopularniejszym drugim językiem w świecie i pierwszym językiem biznesu.
Ta specjalność jest dla Ciebie, jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku bądź pracą
wysoko kwalifikowanego tłumacza. Zdobędziesz zarówno praktyczne umiejętności, jak i rzetelną wiedzę.

„Wybrałam WSB we Wrocławiu, bo uważam ją za ciekawą Uczelnię, wspierającą
swoich studentów m.in. rozbudowanym systemem zniżek i stypendiów.
Studiuję filologię angielską, bo lubię uczyć się języków obcych. Dodatkowo
znajomość języka ułatwia podróżowanie, co jest moją wielką pasją”.

Sandra Vlasak
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • prowadzenie negocjacji, rozmów • urzędnik w izbach celnych urzędach
telefonicznych i prezentacji w języku publicznych
• język angielski (zgodnie
angielskim • specjalista w agencjach i firmach
z wymaganiami określonymi
dla poziomu co najmniej C1 • sporządzanie dokumentacji firmowej związanych z działanością
Europejskiego Systemu Opisu • przygotowywanie prezentacji marketingową
Kształcenia Językowego) biznesowych. • przedstawiciel firm
• słownictwo branżowe (Business międzynarodowych
English) z zakresu: gospodarki Wybrane przedmioty • asystent w placówkach
rynkowej, marketingu, sprzedaży, specjalnościowe: dyplomatycznych
zarządzania, bankowości, • słownictwo specjalistyczne: • konsultant i specjalista ds. handlu
finansów i HR - angielski w zarządzaniu międzynarodowego.
• zasady skutecznej komunikacji - angielski w marketingu
oraz form korespondencji handlowej Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
- angielski w kadrach
• zasady funkcjonowania • Dla absolwentów tej specjalności
- angielski w bankowości i finansach
przedsiębiorstw i nowoczesnej utworzone są w WSB studia
gospodarki rynkowej • komunikacja w biznesie. anglojęzyczne na studiach
• techniki negocjacyjne Praca dla Ciebie: magisterskich. Daje to możliwość,
oprócz znajomości języka, uzyskanie
• znaczenie różnic międzykulturowych Przykładowe stanowiska na jakich
konkretnego zawodu, co wzmacnia
w skutecznej komunikacji możesz pracować jako absolwent:
pozycję na rynku pracy.
• specjalista w międzynarodowych
korporacjach, tłumacz

Targi Pracy w WSB we Wrocławiu
Już od 2006 roku Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
organizuje Targi Pracy. Każda ich edycja odbywa się jesienią i dotyczy innej
tematyki. Podczas Targów Pracy studenci mają okazję do bezpośredniego
kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z procedurami rekrutacyjnymi,
oczekiwaniami firm w danej branży oraz do złożenia dokumentów
aplikacyjnych. Wielu pracodawców wskazuje bardzo dobrą znajomość
języka angielskiego jako niezbędną umiejętność przyszłego pracownika.

71
B studia licencjackie

Translatoryka
Międzynarodowy rynek pracy daje wiele nowych możliwości kariery zawodowej. Komunikacja międzynarodowa,
szczególnie na poziomie kontaktów politycznych, stosunków gospodarczo-handlowych, integracji europejskiej,
wymaga profesjonalnej kadry tłumaczy. Specjalność translatorska, prowadzona w ramach filologii angielskiej,
powstała w odpowiedzi na tę potrzebę rynku.

„Na co dzień zajmuje się pracą z ludźmi. Charakteryzuje mnie komunikatywność
i otwartość, dlatego spontanicznie podjęłam decyzję, aby zgłosić się na casting
do sesji zdjęciowej WSB. Poznawanie nowych ludzi jest bardzo rozwijające
i korzystam z tego każdego dnia i przy każdej okazji, a sesja to doskonały
moment. Moja codzienność to także muzyka. Uwielbiam uczestniczyć we
wszelkich koncertach oraz festiwalach plenerowych”.

Paulina Chmielewska
Studentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • krytyczna ocena przekładu własnego • rezydent
i innych osób, umiejętność wskazania • tłumacz w biurze tłumaczeń
• język angielski (zgodnie
oraz korekty ewentualnych błędów
z wymaganiami określonymi • tłumacz w Parlamencie Europejskim
tłumaczeniowych.
dla poziomu co najmniej C1 • specjalista ds. tłumaczeń mediach
Europejskiego Systemu Opisu i instytucjach kulturalnych
Kształcenia Językowego)
Wybrane przedmioty
specjalnościowe: • specjalista w międzynarodowych
• ogólna teoria przekładu korporacjach
• przekład literacki
• zasady stylistyki w translatoryce • tłumacz w urzędach miast
• przekład specjalistycznych tekstów
• wiedza o roli i zadaniach tłumacza prawniczych i ekonomicznych i ośrodkach samorządu lokalnego.
• metody i techniki tłumaczenia • przekład tekstów użytkowych
tekstów Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• przekład ustny i konferencyjny.
• indywidualna i zespołowa działalność • Zajęcia odbywają się w specjalnych
tłumaczeniowa kabinach tłumaczeniowych.
Praca dla Ciebie:
• tłumaczenie tekstów i wypowiedzi • Kładziemy nacisk na zajęcia
Przykładowe stanowiska na jakich
z różnych obszarów, ze szczególnym praktyczne: większość zajęć
możesz pracować jako absolwent:
uwzględnieniem tekstów prawnych to ćwiczenia i laboratoria.
• specjalista w biurze podróży, hotelu,
i ekonomicznych
ośrodkach informacji turystycznej

Narzędzia wspomagające dla tłumaczy
Studenci tej specjalności uczą się wykorzystania najnowszych technologii wspomagających
tłumaczenie: każdy student uczestniczy w zajęciach z programem SDL Trados Studio i otrzymuje
dyplom potwierdzający umiejętność obsługi tego narzędzia. SDL Trados Studio to najpopularniejsze
na świecie narzędzie komputerowego wspomagania tłumaczeń (ang. CAT – computer-assisted
translation). Narzędzia CAT gromadzą przetłumaczone teksty w bazach zwanych pamięciami
tłumaczeń (ang. translation memory). Jeżeli w kolejnym dokumencie pojawi się tekst, który już
został raz przetłumaczony, wówczas program wstawi tłumaczenie z bazy.

72
www.wsb.pl
TYLKO FORMA NIESTACJONARNA

Język angielski z językiem hiszpańskim
Specjalność język angielski z językiem hiszpańskim otwiera drogę do porozumiewania się w całym świecie. Szacuje
się, że co trzeci Europejczyk mówi po angielsku. Angielski stał się współczesną lingua franca – międzynarodowym
językiem handlu, show-biznesu, nauki i wymiany myśli. Natomiast język hiszpański jest trzecim najpowszechniej
używanym językiem na ziemi. Znajomość angielskiego i hiszpańskiego otwiera drzwi do kariery na całym świecie.

„Angielski jest moim drugim językiem. Biegle mówię po hiszpańsku.
Aktualnie pracuję w banku, ale marzę o pracy w charakterze stewardessy.
Wiem, że znajomość języków obcych w tym zawodzie to podstawa!”

Klaudia Jurek
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Twoja wiedza i umiejętności: • tłumaczenie z języka angielskiego • specjalista w międzynarodowych
na język hiszpański tekstów pisanych korporacjach, bankach, instytucjach
• język angielski (zgodnie
i mówionych. finansowych
z wymaganiami określonymi
dla poziomu co najmniej C1 • tłumacz w urzędach miast
Europejskiego Systemu Opisu
Wybrane przedmioty i ośrodkach samorządu lokalnego
Kształcenia Językowego)
specjalnościowe:
• specjalista ds. redakcji
• wiedza o krajach hiszpańskiego w wydawnictwach i redakcjach.
• język hiszpański (zgodnie
obszaru językowego
z wymaganiami określonymi
dla poziomu co najmniej B2 • lektorat prasy hiszpańskiej. Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
Europejskiego Systemu Opisu • Dobra znajomość dwóch bardzo
Kształcenia Językowego) Praca dla Ciebie: popularnych języków otwiera
• swobodna komunikacja ustna Przykładowe stanowiska na jakich możliwość podjęcia pracy w wielu
w dwóch językach możesz pracować jako absolwent: instytucjach.
• swobodna komunikacja pisemna • specjalista w biurze podróży, hotelu, • Językiem hiszpańskim posługuje
w dwóch językach ośrodkach informacji turystycznej się jako językiem ojczystym około
• rezydent 650 milionów ludzi na siedmiu
• swobodne tłumaczenie z języka
• tłumacz w biurze tłumaczeń kontynentach, szczególnie w Ameryce
angielskiego i na język angielski
Południowej, Ameryce Północnej,
tekstów pisanych i mówionych • tłumacz w Parlamencie Europejskim
Europie i zachodniej Afryce.
• tłumaczenie z języka hiszpańskiego • specjalista d.s tłumaczeń mediach
i na język hiszpański tekstów i instytucjach kulturalnych
pisanych i mówionych

80,7%
Czas na studia, czas na pracę, 77,4% 78,8%

czas na życie
Najlepszym sposobem na karierę zawodową jest
rozpoczęcie pracy już podczas studiów.
9 na 10 studentów WSB rozpoczyna pracę 50%
zawodową na studiach. 1 rok 2 rok 3 rok

Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców Studenci pracujący w podziale
i pracowników WSB 2016” przeprowadzone przez Centrum
Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. na poszczególne lata studiów

73
B studia licencjackie

„To już moje kolejne studia w Wyższej Szkole Bankowej – wcześniej studiowałam turystykę i rekreację. Cenię sobie
to, że mogę się rozwijać, ale mam też czas na swoją pracę i pasje. Prowadzę własną działalność gospodarczą
– salon fryzjerski. Praca jest bardzo ważną częścią mojego życia i wynika ze szczerej pasji do piękna. To dotyczy
także motoryzacji. Tak, tak, samochody są piękne i uwielbiam je! Jeżdżę na motocyklu, fascynuje mnie świat tych
cudownych maszyn. Znajomi śmieją się, że mam benzynę zamiast krwi. Kocham życie i ciągle próbuję nowych
rzeczy, zbieram ciekawe doświadczenia i poznaję fascynujących ludzi. Uśmiech to mój znak rozpoznawczy”.

Ania Krupińska
Studentka WSB we Wrocławiu

Mikrobiznes
www.wsb.pl

Mikrobiznes
„Propozycję współpracy ze strony Wyższej Szkoły
Bankowej w sprawie kształcenia na kierunku
mikrobiznes przyjęliśmy z zadowoleniem. Coraz częściej
do Izby Rzemieślniczej przychodzą studenci i pytają,
jak mogą się nauczyć zawodu i zdobyć kwalifikacje.
Są słusznie przekonani, że szybciej znajdą pracę
w zawodach rzemieślniczych niż na przesyconym rynku
pracy absolwentów wielu kierunków akademickich.
Zdobycie kwalifikacji w poszukiwanych zawodach
i jednocześnie zdobycie dyplomu Uczelni to droga
do sukcesu zawodowego. Studenci, którzy odbywają
praktyki w firmach, z pewnością szybciej podejmą
decyzję o założeniu własnej”.

Zbigniew Ładziński
Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? • rozwijać umiejętności praktyczne poparte
jednosemestralną praktyką zawodową
• Praktyczny charakter zajęć, ukierunkowany na
w wybranym zawodzie
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
• wykorzystywać uprawnienia czeladnicze potwierdzające
• Unikalna formuła realizowanych praktyk zawodowych
wiedzę i umiejętności w jednym z zawodów
kształtujących umiejętności w warunkach rzeczywistych.
i uprawniające do wykonywania zawodu w Polsce
• Aż 54 możliwe do wyboru zawody, w których partner i na terenie Unii Europejskiej
kierunku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
• kierować zespołem i budować relacje z klientami.
ma uprawnienia w zakresie potwierdzania kwalifikacji.
• Uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę Co jeszcze powinieneś wiedzieć
i umiejętności w zawodach, na które jest ogromne • Studia na tym kierunku przygotują Cię do egzaminów
zapotrzebowanie na rynku pracy m.in, monterzy, czeladniczych podczas zajęć praktycznych.
operatorzy maszyn, stolarze, glazurnicy.
• W trakcie studiów pogłębisz wiedzę i umiejętności
• Możliwość uczenia się pod kierunkiem najlepszych dzięki 12 tygodniom praktyk oraz staży zawodowych
specjalistów wykwalifikowanych w konkretnych zorganizowanych przez Biuro Karier i Dolnośląską Izbę
zawodach. Rzemieślniczą.
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.: Partner kierunku:
• prowadzić własną działalność gospodarczą w oparciu
o uzyskane kwalifikacje zawodowe
• planować działania, pozyskiwać finansowanie
oraz wdrażać rozwiązania na rynku w zakresie
prowadzenia biznesu

Egzaminy czeladnicze
W pracach nad przygotowaniem programu studiów uczestniczyli przedstawiciele praktyki biznesu,
w szczególności Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, która będzie przygotowywała studentów w zakresie
praktycznego zastosowania kompetencji nabytych podczas zajęć (praktyki semestralne), recenzji projektu
(biznesplanu) działań biznesowych oraz przygotowywała studentów do egzaminu czeladniczego.

75
C studia 5-letnie jednolite magisterskie

„Od dziecka uwielbiałam czytać. Jako sześcioletnia dziewczynka wracałam z biblioteki z siatką
wypełnioną po brzegi książkami. Całe szczęście, że panie z biblioteki przymykały oko na limit
wypożyczanych pozycji i mogłam zabierać ze sobą więcej niż trzy jednocześnie. Z zapartym tchem
czytałam kolejne strony, spędzając niezliczone godziny w świecie książek. Ta pasja została mi do
dziś, a od niedawna przełożyłam ją na bardziej praktyczny grunt. Prowadzę blog z recenzjami nowo
ukazujących się pozycji na rynku literatury kobiecej, bo ta jest mi najbliższa. Aktywnie współpracuję
z kilkoma wydawnictwami, autorami i uczestniczę w targach książek. Miłość do czytania sprawia,
że czytanie książek z dziedziny prawoznawstwa to dla mnie przyjemność”.

Monika Just
Studentka WSB w Poznaniu

jednolite studia
Prawo magisterskie
www.wsb.pl

Prawo – jednolite studia magisterskie

„Dlaczego właśnie prawo? To proste! Wiedza
zdobyta na studiach prawniczych pozwala
na bardzo elastyczne podejście do rynku
pracy. Bezrobocie…? Absolwent prawa znajdzie
zatrudnienie właściwie w każdym podmiocie
– prawnika potrzebuje nawet ten, kto twierdzi
inaczej. Studia prawnicze otwierają drogę
do bardzo różnych karier. Tylko od samego
absolwenta zależy, jaką ścieżkę wybierze”.

dr Radosław Kamiński
Menedżer kierunku

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• Program studiów został zaprojektowany w sposób, który Będziesz:
ma zapewnić absolwentom nie tylko teoretyczną wiedzę • posiadał umiejętność logicznego rozumowania,
prawniczą, lecz także specjalistyczną wiedzę praktyczną interpretowania tekstów prawnych oraz praktyczną
z obszaru ich zainteresowań, zapewniając tym samym umiejętność posługiwania się nimi
możliwość wyboru licznych ścieżek kariery.
• mógł pracować w działach prawnych małych
• Kształcenie w WSB pozwala studentowi wykorzystywać i dużych przedsiębiorstw, firmach finansowych
zdobytą wiedzę teoretyczną nie tylko po zakończeniu i ubezpieczeniowych, w kancelarii prawniczej
studiów, ale także w trakcie ich trwania, co pozytywnie
• mógł prowadzić z sukcesami własną, wyspecjalizowaną
przekłada się na rozwinięcie kariery zawodowej
działalność gospodarczą
po uzyskaniu tytułu magistra.
• mógł podjąć zatrudnienie w zawodach i na
• Student ma – z uwagi na prowadzenie zajęć przez kadrę
stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie
dydaktyczną posiadającą doświadczenie praktyczne –
studiów prawniczych
szeroki kontakt z praktyką prawniczą.
• potrafił wspierać przedsiębiorstwo lub innych podmiot
• Przykładamy dużą wagę do kształtowania postaw
w prowadzeniu skutecznych negocjacji
przedsiębiorczych u naszych studentów i słuchaczy,
wierząc, że tak wsparta wiedza i umiejętności skutecznie • posiadał wiedzę i warsztat prawniczy koncentrujący
ulokują ich na rynku pracy. Nasze usługi są elastyczne się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa
pod względem doboru form, metod i narzędzi. Pomagają publicznego i prywatnego
łączyć różne aspekty życia dorosłego człowieka. • posiadał umiejętność prowadzenia analizy aktów
prawnych z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę,
przedsiębiorczość oraz wymianę handlową.

Czy wiesz, że...
WSB wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz w trosce
o najwyższe standardy kształcenia, gwarantuje w programie studiów
na kierunku Prawo możliwość praktycznego przygotowania się do egzaminów
na aplikacje prawnicze, w trakcie prowadzonych przez praktyków zajęć
„przygotowanie do aplikacji”. To zdecydowanie ułatwia przystąpienie
do egzaminu państwowego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną
oraz komorniczą po ukończeniu studiów.

77
C studia 5-letnie jednolite magisterskie

Prawo i prawo w biznesie – poznaj różnice
Marzysz o tym, żeby studiować prawo? Od zawsze widziałeś się w roli prawnika? Postanowiłeś spróbować swoich sił
w WSB, ale zastanawiasz się, czym różnią się dwa oferowane przez nas kierunki – Prawo i Prawo w biznesie?

Spójrz na poniższą tabelę, postaramy się wyjaśnić Ci najważniejsze różnice.

PRAWO PRAWO W BIZNESIE

JAK PRZEBIEGAJĄ STUDIA?

DYPLOM Dyplom magistra Dyplom licencjata
– studia trwają 5 lat – studia trwają 3 lata

CHARAKTER Ściśle prawnicze (np. postępowanie
Prawniczo-ekonomiczne z autorskim
cywilne, karne i gospodarcze)
PRZEDMIOTÓW programem ułożonym pod
– pozwalają na zdobycie wiedzy
kątem potrzeb przedsiębiorstw
wykorzystywanej przede wszystkim
i przedsiębiorców
w kancelariach prawnych i sądach

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJE
Wykorzystywane na sali rozpraw, Wykorzystywane w biznesie,
w kontakcie prawnika z klientami, w zakresie prawa, zarządzania,
ale również w szeroko pojętym biznesie a także finansów przedsiębiorstwa

Dla tych, którzy chcą poznać prawo
DLA KOGO? w zakresie wykorzystywanym
Dla tych, którzy chcą poznać prawo
w przedsiębiorstwie, podstawy
w sposób kompleksowy
nauk ekonomicznych i społecznych oraz
prowadzić własną działalność gospodarczą

PRAKTYKI Praktyki w kancelariach prawnych,
Praktyki w przedsiębiorstwach
przedsiębiorstwach, sądach
I WARSZTATY powszechnych i prokuraturze
i kancelariach prawnych

CO PO STUDIACH?

MOŻLIWOŚĆ
Możliwość kontynuowania nauki
ROZWOJU na studiach II stopnia,
Aplikacje prawnicze,
np. na takich biznesowych kierunkach
studia doktoranckie
jak zarządzanie czy finanse
i rachunkowość

PRACA Prawnik, a po odpowiednich aplikacjach:
Pracownik działów prawnych, mediator
lub arbiter w sprawach gospodarczych,
sędzia, adwokat, radca prawny,
pracownik kancelarii prawniczych i sądów,
notariusz, rzecznik patentowy,
pracownik administracji publicznej,
komornik, dyplomata
własna działalność gospodarcza

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zajrzyj też na strony 49-54
www.wsb.pl/wroclaw

78
www.wsb.pl

„Od zawsze interesowały mnie automatyka i nowe technologie. Rozwój technologii ma realny wpływ na nasze
życie. Jest ułatwieniem zarówno w masowej produkcji, jak i w naszym otoczeniu. W pracy zajmuję się
programowaniem robotów produkcyjnych. Podczas moich codziennych obowiązków uczę się przede wszystkim
cierpliwości i precyzji. Programy są pisane z dokładnością do 0,01 mm, więc nie ma tutaj miejsca na pomyłki.
Inżynieria zarządzania to dla mnie wymarzony kierunek, a przy okazji dostaję mocną ofertę edukacyjną,
doświadczonych wykładowców i wysoki poziom nauczania. Po studiach chciałbym pracować jako kierownik kontroli
jakości lub produkcji. Wierzę, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko. Interesuję się kulturą Japonii, z której
czerpię naukę o pokorze i spokoju ducha. Bardzo chciałbym zwiedzić Japonię i zobaczyć to, co teraz mogę oglądać
tylko na zdjęciach”.

Kuba Staszczuk
Student WSB w Opolu

Inżynieria zarządzania
D STUDIA INŻYNIERSKIE

Inżynieria zarządzania

„Sama jestem absolwentką studiów technicznych,
które pozwoliły mi na zdobycie wiedzy inżynierskiej.
Ukończyłam także studia z zakresu zarządzania
w przemyśle. Pozwoliło mi to w trakcie mojej pracy
zawodowej pełnić funkcje kierownicze i menedżerskie
w instytucjach otoczenia biznesu oraz firmach
produkcyjnych i usługowych. Dzisiaj, mając jeszcze raz
możliwość wyboru kierunku studiów, nie zawahałabym
się wybrać właśnie taki kierunek, który pozwoliłby
mi na zdobycie jednocześnie nowoczesnej wiedzy
inżynierskiej i umiejętności menedżerskich”.

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska
Menedżer kierunku

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• Prestiżowy dyplom inżyniera. Po ukończeniu tego kierunku studenci będą m.in.:
• Praktyczny charakter zajęć: m.in. warsztaty, case studies, • dysponować wiedzą z zakresu biznesu i techniki
projekty. • znać narzędzia informatyczne użyteczne w pracy
• Łatwość kreowania ścieżek kariery – niezwykle inżyniera
cenieni przez pracodawców inżynierowie posiadający • znać procesy i systemy produkcyjne oraz technologie
jednocześnie wiedzę z zakresu ekonomii. produkcji
• Studia łączą podejście inżynierskie z umiejętnościami • posługiwać się technikami informacyjno-
i wiedzą z zakresu zarządzania, finansów, komunikacji -komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań
społecznej czy prawa gospodarczego. zarządczych i inżynierskich w produkcji i jakości
• Praktyki i wizyty studyjne w wiodących • dysponować umiejętnościami w zakresie języka obcego
przedsiębiorstwach regionu. – w tym specjalistycznego języka z zakresu inżynierii
• Zajęcia prowadzone zarówno przez wybitnych zarządzania.
naukowców z danej dziedziny i praktyków –
przedstawicieli biznesu – wykorzystanie efektu synergii
praktyki gospodarczej i wiedzy teoretycznej.
• Na kierunku inżynieria zarządzania szereg przedmiotów
jest realizowanych w formie zajęć laboratoryjnych,
w pracowniach komputerowych wyposażonych
w odpowiednie oprogramowanie: AutoCAD, Matlab,
Scilab (licencja GNU) lub Octave (licencja GNU).
• Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach oraz
szkoleniach poprzez uczestnictwo w kołach naukowych
(np. SAP-PORT).

Partnerzy biznesowi:

80
www.wsb.pl

Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych, na stanowiskach menedżerskich, wymagających wiedzy inżynierskiej (technicznej).
Jeśli jesteś zainteresowany projektowaniem i wprowadzaniem odpowiednich metod sterowania i kontroli jakości
w produkcji i usługach, zarządzaniem jakością poprzez controlling i zastosowaniem innowacyjnych technik i narzędzi
doskonalenia jakości, z pewnością odnajdziesz się na tym właśnie kierunku.

„Język inżynierów to język międzynarodowy, a osoby posiadające zarówno
wiedzę techniczną, jak i z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych są szczególnie
poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci uzyskują multidyscyplinarne
wykształcenie inżynierskie, które nierozerwalnie związane jest z organizacją
i zarządzaniem, rachunkowością i finansami, logistyką, prawem i socjologią”.

dr inż. Tomasz Koźlecki
Wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty • kierownik działu kontroli jakości
• wiedza związana z wybranymi specjalnościowe: • specjalista ds. zapewnienia jakości
metodami i narzędziami • zarządzanie produktem w produkcji
wspomagającymi zarządzanie • procesy wytwórcze • specjalista ds. zapewnienia jakości
jakością w przedsiębiorstwie w produkcji
• praktyczne umiejętności • zarządzanie jakością w produkcji • audytor
z zakresu projektowania nowych • kontroler jakości
• zarządzanie logistyczne
i nadzorowania istniejących procesów
w przedsiębiorstwie • specjalista ds. zarządzania produkcją
i systemów produkcyjnych
• innowacje i patenty w produkcji • inżynier jakości.
• opracowywanie i używanie
informatycznych systemów • systemy automatycznej identyfikacji
towarów Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
wspomagających zarządzanie
jakością • narzędzia lean manufacturing • Specjalność ta pozwala na integrację
wiedzy z zakresu dyscyplin
• znajomość metod przeprowadzenia • eko-technologie
społeczno-ekonomicznych
kontroli w działalności usługowej • zarządzanie innowacjami i technicznych.
i produkcyjnej i transferem technologii
• Specjalność łączy różne
• wiedza związana z wybranymi • pracownia SAP. aspekty jakości, pokazując jej
zagadnieniami z zakresu
interdyscyplinarny charakter.
certyfikacji oraz norm i standardów Praca dla Ciebie:
w poszczególnych obszarach • Na zajęciach nacisk kładziemy
Przykładowe stanowiska na jakich głównie na praktyczne podejście
działalności organizacji. możesz pracować jako absolwent: do zagadnień.
• kierownik produkcji

Projekty międzynarodowe
W ramach projektu Business Week możesz uczestniczyć w międzynarodowych
warsztatach o tematyce biznesowej w wybranym kraju i zobaczyć świat z innej,
równie ciekawej perspektywy. Alternatywą dla projektów zagranicznych
jest Business Week organizowany w WSB w semestrze letnim (kwiecień).
Za pośrednictwem CWM możesz zaangażować się w ciekawe inicjatywy
międzynarodowe jak: international WSB, language tandem, „buddy for
Erasmus”, warsztaty komunikacji międzykulturowej czy International Days.
Więcej: www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/kariera-miedzynarodowa

81
D STUDIA INŻYNIERSKIE

Inżynieria zarządzania procesami
produkcyjnymi
Specjalność ta powstała z myślą o tych, którzy planują swoją karierę w przedsiębiorstwach produkcyjnych
i usługowych sektora MŚP. Zdobędziesz tu praktyczne umiejętności potrzebne na stanowiskach menedżerskich
wymagających wiedzy inżynierskiej i technicznej. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem
procesami produkcyjnymi poprzez ich planowanie, organizowanie i optymalizowanie.

„Jestem już absolwentem, jednak postanowiłam raz jeszcze rozpocząć naukę.
Pierwsze studia wybrałem z zamiłowania. Uwielbiam piłkę nożną i poszedłem
na AWF. Drugie wybrałem z rozsądku. Dlaczego? Od pięciu lat pracuję w firmie
produkującej okna i drzwi. Nowy kierunek studiów, inżynieria zarządzania, idealnie
wpisuje się w plan rozwoju zawodowego, jaki przed sobą postawiłem. Dzięki studiom
dowiaduję się m.in. jak kompleksowo i technicznie przygotowywać produkcję. Wierzę,
że rosną moje szanse na awans zawodowy”.

Dawid Pawlik
Student WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty • menedżer/inżynier produkcji
• znajomość metod i narzędzi specjalnościowe: • planista produkcji
wspomagających zarządzanie • certyfikacja systemów jakości • specjalista ds. zaopatrzenia
produkcją i personelu oraz akredytacja • operator produkcji
• projektowanie nowych jednostek certyfikujących
• konsultant ds. produkcji
i nadzorowania istniejących procesów • ochrona środowiska
• koordynator procesu produkcyjnego.
i systemów produkcyjnych oraz • metody i narzędzia Six Sigma
zarządzanie procesami produkcji
• controlling w produkcji Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• znajomość i umiejętność opracowania
• metody sterowania i kontroli jakości • Praktyczny wymiar studiów
informatycznych systemów
w produkcji/w usługach opracowany jest we współpracy
wspomagających zarządzanie
• certyfikacja wyrobów w tym ocena z praktykami zarządzania produkcją.
produkcją
zgodności • Wykładowcy rozwijają u studentów
• znajomość procesów wytwórczych
• narzędzia lean manufacturing trzy kluczowe, biorąc pod
w przedsiębiorstwie oraz procesów
uwagę ścieżkę kariery, obszary
zarządzania jakością • pracownia SAP.
kompetencji: inżynierskie, zarządcze
• podstawowe zarządzanie produktem i interpersonalne.
i zarządzanie logistyczne Praca dla Ciebie:
• zarządzanie ryzykiem. Przykładowe stanowiska na jakich
możesz pracować jako absolwent:
• dyrektor/kierownik produkcji

E-uczelnia
W WSB możesz wysyłać podania do Dziekanatu ana
zmi w
(m.in. o przedłużenie sesji czy zmianę trybu studiów) u stu
d ió
tryb
za pośrednictwem Extranetu. Oznacza to, że większość spraw
administracyjnych rozwiążesz z domu, bez konieczności
przychodzenia na Uczelnię.

82
www.wsb.pl

Inżynieria zarządzania projektami
informatycznymi
Specjalność obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi: oceną, projektowaniem
i wdrażaniem systemów informatycznych, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem relacjami z klientem,
technikami komunikacji i psychologią zachowań konsumenckich.

„Lubię uczyć się nowych rzeczy i mam wiele zainteresowań. Oprócz codziennych
zajęć na Uczelni, śpiewam w chórze akademickim. Elastyczny plan zajęć pozwala
mi studiować dwa kierunki jednocześnie i mieć czas dla siebie. Wybrałem WSB
ponieważ to Uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona. Zajęcia prowadzone są
przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków, którzy dzięki swojej pasji
potrafią z zaangażowaniem przekazać praktyczną wiedzę”.

Mateusz Miziniak
Student WSB w Opolu

Twoja wiedza i umiejętności Wybrane przedmioty • doradca ds. bezpieczeństwa
• wiedza z zakresu algebry, geometrii specjalnościowe: • inżynier ds. integracji
analitycznej i analizy matematycznej • zarządzanie projektem oraz testowania systemów
• znajomość głównych nurtów informatycznym i zarządzanie • kierownik projektów
w makro- i mikroekonomii zmianą informatycznych,
• znajomość technologii • analizy i oceny oprogramowania • menedżer ds. baz danych
informacyjnych i systemów • metody i narzędzia Six Sigma • szkoleniowiec IT.
operacyjnych • narzędzia lean manufacturing
• wiedza w zakresie prawa Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
• system identyfikacji wizualnej
gospodarczego, ochrony własności • Szereg przedmiotów jest
• projektowanie systemów
intelektualnej oraz prawa realizowanych w formie zajęć
informatycznych
patentowego laboratoryjnych, w pracowniach
• systemy CRM i CMS.
• znajomość działania systemów komputerowych wyposażonych
teleinformatycznych oraz sieci w odpowiednie oprogramowanie.
Praca dla Ciebie:
komputerowych • Studenci mają dostęp zarówno
Przykładowe stanowiska na jakich
• znajomość narzędzi do tworzenia do zaawansowanych arkuszy
możesz pracować jako absolwent:
aplikacji WWW kalkulacyjnych, jak i do
• analityk systemów informatycznych profesjonalnych narządzi
• wiedza w zakresie bezpieczeństwa i struktur teleinformatycznych wchodzących w skład Microsoft
i ochrony danych w systemach IT,
• audytor systemów informacyjnych Office Professional.
zagrożeń i zasad zabezpieczeń.

AutoCAD
Program wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego
(3D) komputerowego wspomagania projektowania, powszechnie
wykorzystywany w dziedzinach technicznych i inżynierskich
m.in. przez konstruktorów, architektów, elektroników, mechaników
i innych projektantów. Program ma wiele specjalistycznych rozszerzeń
np.: AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop,
Architectural Desktop, Civil Design.

83
Zasady rekrutacji

KrRk 1 •

Wybierz kierunek dla siebie
Zapisz sLÛRQOLQe
Wypeănij formularz na stronie
www.wsb.pl/wroclaw. System
SprawGļcR]\VNXMHV]
• skorzystaj z promocji
• zarezerwuj sobie miejsce

2
automatycznie wygeneruje w\SHăQLone
dokumenty, zostDQÆRQHZ\VăDQe
na podany przez Ciebie adres e-mail
• O SU]\MÛFLXQD studia decyduje
kROHMQRĝÉ]JĄRVzeĆ
KrRk
SkRPSOHtXMGRNXPHQty
• NZHVWLRQDULXV]]DZLHUDMDF\SRGDQLH
 RSU]\MÚFLHQDVWXGLDRUD]DQNLHWÚRVRERZÆ
• NRSLÚĜZLDGHFWZDGRMU]DăRĜFL
 RU\JLQDăOXERGSLVGRZJOÆGX
• DNWXDOQHNRORURZH]GMÚFLD]JRGQH
• 'Rstarcz dRkuPHQW\GR%LXra Rekrutacji
 ]Z\PRJDPL]GMÚÈGRGRZRGXRVRELVWHJR
KrRk • PRGpLV]XPRwÛ

3
• NRSLÚGRZRGXRVRELVWHJROXELQQHJRGRNXPHQWX
%ÇdļVSRkRMQ\  WRĽVDPRĜFL]H]GMÚFLHP RU\JLQDăGRZJOÆGX
W razie pytDąSracownicy Biura • GRZ´GZQLHVLHQLDRSăDW\ZSLVRZHM
Rekrutacji udziHOÆ&LSRPRF\  QLHGRW\F]\ZSU]\SDGNXVSHăQLHQLD
i wszystkich potrzebnych informacji.  ZDUXQN´ZSURPRFML]ăZSLVRZHJR
• NRSLÚDNWXPDăĽHąVWZDOXEGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQHM
 ZSU]\SDGNX]PLDQ\QD]ZLVNDQDNW´U\PNROZLHN
 ]GRNXPHQW´ZVNăDGDQ\FKZSURFHVLHUHNUXWDFML
• XPRZÚZHJ]HPSODU]DFKRUD]ĜOXERZDQLH
 RERZLÆ]XMHSRZ\GDQLXGHF\]MLRSU]\MÚFLX 
:SU]\SDGNXFXG]R]LHPF´ZRUD]VSHFMDOQRĜFL
DQJORMÚ]\F]QHMZ\PDJDQHVÆGRGDWNRZHGRNXPHQW\

5HNUXWDFMÆFXG]R]LHPF´ZRUD]NDQG\GDW´Z
QDVWXGLDDQJORMÚ]\F]QH]DMPXMHVLÚ
%LXURGV6WXGHQW´Z=DJUDQLF]Q\FK

KrRk 4 6SUDZGļPDLODLQIRUPXMÇFHJRRZ\QLNDFKUHNUXWDFML
=RVWDQLHRQGRVWDUF]RQ\QDSRGDQ\SU]H]&LHELHDGUHVHPDLO

,MXľ-HVWHĝVWXGHQWHP:6%

%LXrRRekrutacji
6]F]HJµĄRZH]DVDG\UHNUXWDFML %LXUR5HNUXWDFML %LXURGV6WXGHQWµZ=DJUDQLF]Q\FK
VÆGRVWÚSQHQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM :6%ZH:URFăDZLX :6%ZH:URFăDZLX
ZZZZVESOZURFODZNDQG\GDFL XO)DEU\F]QDEXG$S XO)DEU\F]QDEXG$S
VWXGLDLVWRSQLDUHNUXWDFMDLGRNXPHQW\ LQIROLQLDUHNUXWDF\MQD WHO
WHO VWXG\#ZVEZURFODZSO
UHNUXWDFMD#ZVEZURFODZSO

84
www.wsb.pl

Wyższa Szkoła Bankowa
bliżej niż myślisz

PK P
Dworzec

Le
B
MPK
Mikołajów

g ni
ck
„Wyższa
Strzegomska

a
Szkoła
Bankowa”

A
(przystanek
Rob
otnic iat
na żądanie)

za Św
wy

le
Legnicka No

wa
Fabryczna

d
C

Po
D Rob
otnic
św. M
ikoła
ja
e
arre
za
Sta
H Mia o
asstto
Ka
zimi
erz
a W
Po ielk Oławs
dw ieg ka
ale o

Skargi
Ł

Piotra
J. P
iłs
ud

księdza
Kościu

sk
szki

ieg

wa
o

Łąko

a
nick
ska
zyń

Świd
bis
Gra
J. Pił
Sucha sud
skie
go

Sw
Zaporosk

obo
dna PKP Dworzec
ich

Że Główny
la
sk

zn
a

Ślą

a
PKS
w
Stalow

ńska

na
tań

b iszy
Gra Ślęż
ws
a

cyjna
Po

Kl
ec
iń Dyrek

Hubska
sk
a
Krucz Glin
a Sie iana
rad
na

zka
Ślęż

Biuro Rekrutacji
A-C Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31
D Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Wagonowa 12
H Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14, segmenty A-E
Ł Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Łąkowa 8

Jak dojechać do Biura Rekrutacji WSB we Wrocławiu?
• Do Biura Rekrutacji dojechać można autobusami MPK linii 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i 609.
Autobusy zatrzymują się na żądanie na przystanku oznaczonym „Wyższa Szkoła Bankowa”.
• W pobliżu Uczelni znajdują się stacje kolejowe: Wrocław Mikołajów i Wrocław Muchobór.

Podstawy prawne
Wyższa Szkoła Bankowa jest wyższą szkołą zawodową działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 30 sierpnia 2005 roku nr 164, poz. 1365) i wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych
i Związków Uczelni Niepublicznych w części dotyczącej Uczelni utworzonych na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1997 roku
o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. nr 96, poz. 590 z późn. zm.) pod liczbą porządkową 146.
Druk: VMG Print sp. z o.o.
Poznań 2017. Nakład: 14 000 egz.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności Uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2016.
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
ZAUFAŁO NAM PONAD 300 000 STUDENTÓW