You are on page 1of 1192
5 è 10 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ €N˚ u˚ ‡qA zOS ‹˚ ‘WEc˚ ‹ NÜü ‘WEc˚ DA pBg  ˚ ˝ zO B|`qA CBEÛm 1 æ àA pSO yc 15 1 ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˝ ˚˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˝ ˝ ˚ l˚ BÜš˚ yc Ac DA BEDNJ N Ed˚ S˚ ‹˝  }E˚ H Eg BEDN J˚ 1 O|˝ _ ‡˚ dD˚ zƒY˚ sE˚ hD ‚ @˚ BJ˚ Bu˚ 1 ˚ CBD ˚ ˚˚ ˚˚ y˚ c N dS ‹ ˚ F˚ dZu yc l BÜš˚ yc sED˚AQVA˘ yc e˛ ª˚~˚ BEDN J˚ M˛ BE{˚ BEDN J˚ ~˚ I C” ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ‹ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ M˛ BE{˚ pBg p Íc y u˚ }gN˚ Y˚ ‚~˚ O|˝ _ ‡˚ dD˚ zƒY˚ sE˚ hD ‚ pBg æ ‘ EqA y˚ c˚ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A ˚ ˚ ¦~˚ y˝ T˚ J A~˚ ˘ ˚ CBE˚ q A AN˚ {˚ ¦ @‘ V˚ › ˚ ˘ ˝ A F D N Ü ˚ ¼ A A N ˚ ˚ { ‘ W ˚ E c D ˝ A ˚˘ ˚ ˚ p B g O | ˝˝ ` D ‚ A } E DNJ˚ ¦ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˝  ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚˘ ˘ 5 pBhD~ Ó˚ Bc }ÜšA }uBÜSA ‹ L˚ Er˚Ü˚ ÉA DA~ UDA~˚ z†˚ P ˚ {˝ A~˚ }˚ ED˚A y c˚ L˚ Er˚Ü˚ ÉA A y c˚ C˚ BE˚ qA ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ 2  ˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ‹ jBÜ™A˚˘ BEDNJ 2 O˚|`qA s˚ Zg ¦˚ @BJ Bu CBD Ú7457Ú Î˚ NÜÌA ‡Ü  ‹ }uBÜSA ‹ O ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˝  ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚˘ yc }EHEg BEDNJ~ I UDA ‹ Â˚Bu BEDNJ OAPhqA ‘WEc˚ ‹ ydu BEDNJ €O˚ BÜZD‚A ‘V˚ u˝ ˚ ˚ AM˚ A æ à A p˝ ÜS˝ O˚ p˚ Bg˚ p˚ Bg˚ z˚ †˚ P˚ {˝ A˚ ˘ y c˚ }ÜEDA˚ ˘ y c˚ »B˚ ÜY˚ A˚ ˘ ‹ sE ˚ V˝ y c˚ ÂBu˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚˘ }˚ EHEdD˚ B܏q A˚˘ P`D } EE`˚ J sm }˚ |˚ J ~˚ y u˚ F J˚ ” ˚ }˝ |˚ J ~˚ sT˚ dg y˝ u ˘ Ü˝ ÉA ~A Ë˝ T Ü˝ ÉA N˝ E d˚ qA BÜY ˚ D˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˙ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ s˚ T˚ c˚ AMA~˚ AN{˚ Ü… ~ A @BÜ˚ ÉA P`g˚ ”A e˚ u˚ ~ A˘ @BÜ˚ ÉA e˚ u˚ ˘ }E˚˘E`J˚ s m ˚ ˚ y u F J˚ ” ˝ ˚  10 ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˙ ˘ ˚ ˚ AN{˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg C˚ D½A y˚ u˚ BEıh˚ D I˚ P˝ Ü… ‘J˚ @˚ BÜ˚ ÉA P˚ `g ”˚ ˚ A e˚ u˚ ~ A @˚ BÜ˚ ÉA e˚ u˚ z˝ A˚ ˚ B܏˚ T`D˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚˘ ˝ ˚ ˛ » B˚ ÜY DA~ z†P { A yc }˚ ED˚A y c˚ sE˚ V˝ y c˚  ˚Bu˚ FDN˚ J˚ ˚ {˝ ~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ J˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˝ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ NEc AqBhg }˚ Üš˚ A ¦˚ ir˚EJA z†P { DA~ xAmM }ÜšA~ xäWqA » B˚ ÜY DA ˚ {˝ sE˚ V˝ ½˝ ˚A~˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ DA pBg ›‚A {~ sEc˚ BÜšA˚˘ ‹ NÜü pBg A−{~ ~PÜ  ‹ à˚ A NÝEc AqBg~ UÝš ˝  15 x˚ BÜÊ˚ ÜS˚ ~˚ }˚ ÜT˚ E˚ c˚ ‹ ~PÜ  ˚ ~˚  Ü…BE˚ÝZ qA~˚ x˚ BD˚ D~˚ ˚ x˚ Bh c˚ ‹ x˚ ä˚ c˝ y c˚ CBE˚ q A ¦~˚ ‘W˚ Ec˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ b˛ BÜš˚ ˚ Ù˝ U˚ Eq k˚ DN Z qA ¯D˚ A y c˚ €~˚ O˚ €½˚ A  Ü…˚ ˚ BEZ qA~˚ I Ú12742Ú ~PÜ  ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ~˚ ˚ ˚ ‘E qA Î˚ A s˚ J˚ O˚ à AÚNE c˚ BD˚ A˘ ‘˚ n D~˝ ˚ Ù ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ E T c ‹ y Ü • ¿ A N E c } Ü š A~ æ à A p˚ ÜS˝ O˚ y u˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝˚ C FDM˚ BJ˚ A æ ‘ EqA y˚ c˚ €~˚ O˚ N Ýg~˚ k˚ DP ˚ `qA ¦˚ ˚ {˝ ~˚ æ ‘ EqA [˚ E˚hg æ ˚  ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˘ ˚ B܉A˚˘~ BÜZDA Ü…˚ ˚ BEZqA Ù pBhD æ ‘EqA FJ˚ BÜY ‘W˚ Ü•‚A Q˚ Wc ‚A ‹˝  „˝ ˚BEZ qA~˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˛ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ 20 ˚Bu 3 CBD ÚpÚ4957Ú €N˚ dD yrE˚ HhD ƒg Ô‚A ·D˚ †©u A˘ phD æ ‘ EqA Fd Üš˚ pBg }EDN˚ J˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝  ˝ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ yc eª~˚ BEDNJ AqBg xƒEc ‹ MÜü~ MBE{~ }EHEg BEDNJ 3 O|`qA z˚ ƒZqA IBEhu˚ xA @BJ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ı ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ à˚ AÚN˚ Ec yc xBEhS BEDNJ €N˚ |u ‹ y˚ Ü•¿A NEc BEDNJ OBÜS ‹ NÜü BEDNJ~ I xBE˚hS˝ 2 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˝ ˚˝ z˚ ƒÜZ qA I˝ BEhu˚ pBg æ ‘ EqA y˚ c˚ Ïı ˚c˚ y c˚ }˚ ÜE h˚ Eܼ˚ A ‹ ˚ N˚ Ü ü y c˚ sEh˚ c˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü ‹ ˚ ¦ @‘ V˚ › ˚ ˘ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ~˚ O˝|˝ ` qA A F D N ˚ Ü ¼ A A N { ‘ W E c  D A p B g Š ˝ r Ü T E q A B | r E r ˚ Ü … ~ ‡ ˝ E n E q A B | Ü ‰ P Ü … ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˝ ˘ ˚ [d D˚ }˚ Eg˚ w˚ ³D N g~˚ j~N˝ Y˚ ˚ {˝ sEh˚ c˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ ~˚ I Ú10265Ú y˝ T˚ J A~˚ C˚ BE˚ qA AN{˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚   ˚  ˚  ˚ ˘ ‹ NÜ•A x¨ phD sEc˚ BÜšA˚˘ ‹ NÜü FdÜš˚ ~ ‘WEc˚ DA pBg }˚ `˚ hJ˚ s˚ Eg˚ yu Ëd˚ qA s˚ {A ˚ ˚ ˚ ˚  ˚˝  ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚  pBg sEh˚ c ‹˚ N˚ Üü ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec F˚ DN˚ Ü…˚ xKEÜ… €N˚ EÜóA~ Š˚ {˚ A†˚ A ˚˘ ‹ jBÜ™A˚˘~˚ sE˚ EJ˚ ˚ 5 ˚˘ ˚ ˚ ˚˘  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˝ ˝  ˚ DA BEDNJ 4 N Ed˚ S A~ †B˚ J yc C˚ BEqA ¦˚~ ‘WEc˚ DA pBg F˚ DN˚ ܼA CO˚ Bhu {~ NÜü ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚˝ ‹ xär S BEDNJ N Üü ‹ ŒTܼA BEDNJ pBg N J˚ A~˚ ‡˝ c~˚ € M˚ AN˚ dE˚ qA ˚ ˚ Ü…˚ O˚ ‹˝  N˝ Ü ü ¯D˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ pBg pBg Ð܏c àA ‘\˚ O à˚ AÚN˚ Ec ‹˚ †˚ B˚ J yc N Ü{˚ BÜÒ yc C˚ BEhqA ‘Ü … A yc tPg ˚ AM˚ A p˝ h˝ D˚ Bu˚ 4 Ú2576Ú @˝ Y˝ ˝ q A zƒ˚ Z qA I˝ BE˚h u~˚ z˝ ƒ˚ Z qA }E ܼ˚ A I˝ BE˚h u æ à A p˝ S ˝ O˚ CBD ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ FE˚ \˝ ‹ ˚ †˚ P ˚ d˚ qAÚN˚ E c˚ y c˚ }E˚ d S y c˚ e˛ ª~˚ ˚ BEDN J˚ ‚Bg M˛ BE{˚ ~˚ }E˚ H Eg BEDN J˚ 5 @˚ ƒÜ¼˚ A sJ M˚ 10 ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ pBg oD˚ McA A˚˘ w|ÅA pBg @ƒÜ¼A sJM AMA˚˘ æ ‘EqA x¨ pBg  ˚Bu ‹˚ U˚ DA yc ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˝  ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚  ˚  ˝  ˚ ˚ ˝ ˝ ˘ ˚  ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ DA pBg F˚ D˚BEܼA~ F˚ EܼA ~˚ A F˚ HE˚ܼA~ F˚ EܼA yu˚ oD˚ McA €”A zÓ pBg Ng~ }EdS ˚ ˚ ˘ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘  ˚ ˚ ı ˚  ˚ UDA FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg M dTu ‹˚ A~ †B˚ J ~ wgOA ‹˚ ˚ O ~ Ï˚c yc C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ ‘W˚ Ec˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚  ˚  ˚ ˚  ˚ ˘  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚˘ €~O CAP`˚ YA z˚ M˚ BESA˚˘ ¦˚ wgOA ‹˚ ˚ O FDN˚ J~ C Ú1022Ú yTJA~ C˚ BEqA AN{ ¦˚ @ ‘V ›A ˚  ˚ ˛ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˚ f c ‹˚ ŠV˚ BhqA y˚ c NEd˚ ÜS pBhg zMBEg yc ~Pc A ‹˝  N˝ ÜEd˚ ÜS˚ ~˚  ˘˚A˚ EÜS ½ A t˛ BÜT{˚  ˚ ˚ 15 ˝  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚  ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘  ˚ ˚  }E˚ dS zA~O~ wgOA ‹ ˚ ˚ O yc zMBEg yc ˚AES½A tBÜT{˚ pBg~ wgOA ‹ ˚ ˚ O yc ˚BE˚ HTqA  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘   ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ Q˚ ]EqA y˚ c Pvdu pBg~ wgOA ‹˚ ˚ O yc }EdS pBhg UDA ‹˚ Q˚ ]EqA y˚ c zMBEg yc Pvdu~ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ x A˘ s˝ v˚ E˚Ü… ˝ p˚ Bh˚ g˚ AN˚ {˚ y c˚ A NÜ ü˚ ˝ F˝ q B˘ÜS˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A˘ p˚ Bg˚ æ ‘ E qA yc˚ }EDA˘ y c˚ UD˚A˘ ‹  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˝ € Q˚ ] E˚ qA ‘ ÜZ qA zN˚ E c˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ A BD‡˚ ˚ JA 6 ÚpÚ3685ÚpÚ3681Ú BdEÜ• ˚ ÐÜ˚ ˝ c˚ €~˚ O˚ zM˚ BE˚ g˚ x˚ n˝ D˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚˘ ˚˚ AMA˚˘ x¨ æ ‘ EqA xA  ˚Bu˚ ‹ ˚ U˚ DA y c˚ FE˚ \˝ ‹ ˚ †˚ P ˚ d˚ qAÚN˚ E c˚ y c˚  O ˚ ‹˝  M˝ BÜ• ˚ BEDN J˚ 20 ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝  ˘ ˚ ˚  ˚   ˚ ˚ ˝ ˝ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg F˚ D˚BEܼA~ F˚ EܼA yu˚ oD˚ McA A˚˘ w|ÅA pBg @ƒÜ¼A sJM BE˚D˚N J˚ s˚ Ec˚ BÜš˚ A ‹˝  N˝ Ü ü˚ ˝ BE˚D˚N J˚ 7 @ƒ˚ ܼ˚  A y˚ u I˚ ” ˚ ˚ AM˚ A p˝ h˝ D˚ Bu˚ 5 CBD Ú 1 0 1 2 Ú L ˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ 3 ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˘  ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ }ÜS˚Bc yc }˚ ED˚A yc zM† A ‹˚ iÜSD yc UDD ‹˚ sED˚AQVA˚˘ yc sEc˚ BÜš˚ A˚˘ ‹˝  Â˚Bu˚  ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‘WEc˚ DA pBg oDAP˚ hc pBg @˚ ƒÜ¼˚ A y˚ u˚ I˚ ” ˚ ˝ ˚ ˚ AM˚ A æ ‘ E qA x˚ ¨˚ F qBg˚ B܏˚ c˚ à ˝ A ‘˚ \O˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ D˝ A~˚ zM˚ † ˝ A ‹ ˚ iS˝ D˝ y c˚ sED˚˘AQ˚ V A˚˘ F˚ DN˚ J˚ y u˚ ‚A˚˘ }˝ gP˚ d D ‚ F˛ DP ˚ c y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚˘ ˚ C˚ BEqA AN{ ¦˚ fP˚ dD ‚~ €P˚ dS‚A UEg ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec ‹ Ó˚ Bc }ÜšA ‘Vu A ‹˝  zM˚ † ˝ ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ 5 p˚ BEhE˚SA y˚ c ˚ ܏qA ¦˚ ˚   ˚  6 CBD Ú17694Ú æ ‘ EqA yc B܏˚ c à ˚ ˚ ˝ A ‘˚ \O }S Bc FDNJ˚ ‚ A ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ y˚ c˚ }EH E˚c˝ ‹˝  xBE˚hS˝ BEDN J˚ Ö ~˚ P˝ Üù A y˚ Ü• ˝ ˚˚ ˚ ˚ ¿ AÚNE c˚ ‹˝  N˝ EdS˚ BE˚ D˚ N J˚ 8 p D˚ ~ A˘ aD˘Bd˚ D Ù˚ E hqA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚˘ ˚˘ ˚ AMA˚˘ æ à˚ A pS˝ O˚ pBg pBg € O˚ BÜZ˚ D‚A C˚ DA A y c˚ ‘ ˚EÅA ˚ †  ˚ ‹ @˚ B`c˚ y c˚ € P{ ¿ A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝  ˚ ˚ ˘ pBhg ADPc ~A AgQV yn˚ Üq~ B{~†˝ N˚ ES ‚~ p D ‚~ a D˚BdD˚ ÙEh˚ qA AÍE˚hES ƒg aD˚BdqA Š˝ HDA ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚  ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˝ ˘ B܏c fP˚ KEHg Ù˚ Eh˚ qA sEhEÜTu FEH˚D NÜg [EJ˚ AÓ BDNÜJ g tBÜTqA BEuN˚ Ühg CDA DA  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚   ˚ ˚ ˚ 10 s˚ h˚ du~ €N˚ ED¿A @ ” ‹˚ C˚ O˚ BܼA ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc C˚ BEqA ¦˚~ ‘WEc˚ DA pBg à˚ A P˝ h˚ dES  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ~ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˘  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚  ˚ ˘ ˝ ˝  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ DA pBg i EEJ ‹˚ s˚ V~ z†P { A~ }uBuA A~ sh˚ du A ‹ sh˚ du pBhD~ ŠEÜÌA A ‹ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚˘ ˚˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˝ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚  O ‹ ½˚BJ }ÜšA CDA DA~ ›A~ C˚ BE˚ qA AN{ ¦˚ @ ‘ V yTJA C˚ DA A FDN˚ J˚ ‘W˚ Ec˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚   ˚   ˚ ˝  ˝ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝   ˚ pBg j Ú3478Ú ¯D DA }EHEÛm~ €P˚ {¿A CBV˚ ‹˚ à˚ A N˚ EHc ‹˚ ËT˚ u ‹ NÜü }ÜšA €P˚ {¿A~ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˝ ˚˘  ˚ ˚  ˚ ˚   ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ æ ‘EqA p˚ g ‘du B܉A˚˘ ¢˚g˚ BÜTqA UDO ˚ MA˚˘ ‹ NÜü à˚ A N˚ Ec DA pBg ºÜÉA N˚ Eq˚qA DA ˚  ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˝  ˚ ˚ ˚ 15 i˚ EÛnÜqA ¦˚ BuA~ ¦˚BEhqA ¦˚ AN{ B܉A˚˘ B{~†N˚ EÜS ‚~ p ED˚ ‚~ a D˚BdD˚ ÙEh˚ qA AÍE˚hEÜS ‚ ˚  ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚  ˘ ˛ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ sEEJ ‹ NÜ•A pBg~ Š{˚ A†A˚˘ ‹ jBÜ™A˚˘ pBg A−{~ B|rE˚hEÜS xA ¦˚ }ÜZJO Ù }˚ ÜEH˚EÜÉA ˝ ˚   ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  pBEhE˚SA BuA~ p D ~A a D˚BdD˚ Ù˚ Eh˚ qA O˚ BDNE˚SA ¦˚ æ ‘EqA yu˚ }ÜZJ¿A B܉˚ A˚˘ à˝ A }˝ Ü• ˚   ˚ O˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ y˚ u˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 7 ÙE h˚ qA sE˚hES ˚ xA i˚ EÛnÜqA ¦˚ ‚~˚ @˚ AP˚ K Z qA ¦˚ †˚ ˚ È ˝ ¨ B|˚ rE˚hES ˚ ƒg Ù˚ E h˚ qA CBD ˝ ˝ †” ˚ ‹˝  F˝ { ~˚ BE˚ D˚ N J˚ ‚˚ Bg˚ ‘ E˚ Ü˝ É A ‹˝  N˝ Ü ü˚ ~˚ OBÜS ˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ BE˚ D˚ N J˚ 9  ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚    ˚ M ¦˚ }˚ ÜZJ¿A ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ 20 pBg à˚ AÚN˚ Ec ‹˚ †˚ B˚ J yc N {˚ BÜÒ yc » B˚ ÜY ‹˚ xBDA yc jBÜ™A˚˘ ‹˚ N˚ Üü yc A BEDN J˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˚  ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ yc C˚ BEqA ¦˚~ B|rE˚hES tBdD˚ [EhD xA sEg }EDAPg p ED˚ ÙEh˚ qA sE˚hES xA æ ‘EqA ÜŽ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ FDN˚ J C˚ BEqA AN{ ¦˚ †B˚ J FDN˚ ÜJ ‘WEc˚ DA pBg QV˚ BD ‹˚ O˚ BÜ ~ }ÜS˚Bc~ zMBEg A ˚ ˝ ˚  ˚ 4 ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A yc †B˚ J yc ‡˚ D¿A A y c˚ }d˚ EÜÌ˚ ‹˝  A FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ €~˚ O˚ N g~˚ 10 Ú2574Ú F˛ DP ˚ c y˛ T˚ J˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚  ˝ ˝ ˝ ˚ FDN˚ J~ }dEÜÌ˚ ‹A BEDNJ }EHEg Â˚ ˚ BEDNJ Ù˚ Eh˚ qA sE˚hETu pED æ ‘EqA €AO˚ ˝ A zM˚ BEg ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ s˚ {A NEc˚ iEd˚ Y }dEÜÌ˚ ‹A~ I Ú12081Ú }dEÜÌ˚ ‹˚ A F˚ DN˚ J yu˚ ›A æ ‘ EqA y˚ c˚ †B˚ J˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚   ˝ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚  ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ zNEc BEDNJ MBE{ BEDNJ 11 }˚ `˚ hJ˚ s˚ Eg˚ yu˚ z‡c~ xB`hqA N Ed˚ S ‹ ‘Ü … }hdY F˚ DN˚ ܼ˚ A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˝ ˝ ˚ ˚ ˚ xBE J˚ ‹ ˚ e˚S˚ A~˚ }˚ Ü  y c˚ xBE J˚ ‹ ˚ ‘˚ Ü … ‹ ˚ N˚ Ü ü y c˚ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ à˚ A N˚ EH˚ c˝ y c˚ xär S˝ ‹˝  5 ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ sE˚hETu }˚ E˚JBJ Ïc æ ‘EqA FDAPg }ZhJ F˚ HD Ïc BuD FEg˚ O pBg PÜ  ‹˚ A y˚ c ˚ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 8 Ú8552Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ }E˚ d n˚ Üq A †˚ N E˚T u˝ tB ˘ÜT qA CBD ˚˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˛ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˘ ˚ ˚  ˚ }˚ ED˚A yc „ QV ‹˚ tANhÜÉ˚ A y˚ c oDQ V˚ BD‡JA PÜ“ ‹ Ï˚c BEDNJ 12 B‰˚Bg p˚ EqA y˚ c ˚ ܏ qA ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ‚A˚˘ pED x¨ Bu zgNZD ƒg B‰˚Bg pED x¨ æ ‘EqA xA · DNJ yu FqBg }S˚Bc yc ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg }ETJ ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec~ z† ˚ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ~ P Ü   y c C B E ˚ qA ¦~˚ p˚ Bg˚ A NcBg˚ 10 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ F˚ DN˚ J˚ y u˚ €˚ ~˚ O˝ B܉˚ A˚˘ P˚ Ü ˚ FDN˚ J˚ ~˚ C Ú16147Ú › A~ C˚ BE˚ qA AN{˚ ¦˚ @ ‘ V y˝ T˚ J A }ÜS ˚˘Bc˚ ˚ ˚ BD˚A~˘ ˚ æ ‘ E qA AO˙ ˚ p˚ Bg˚ P˚ Ü ˚ ˝ y c˚ P˚ Ü ˚ ˝ ‹ A yc˚ egBD˚ y c˚ jOBÜù˚ ˝ A A˘ ‹ ˆ¯˚ q AÚNE c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˚ ˝ ˘ e˚ gO˚ B܉˚ A˚˘~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg I Ú10569Ú N˝ d D˚ B‰˘˚Bg F˝ rD˝ BÜ¥˚ B‰˘˚Bg sE˝ D ‚ P˝ Ü ˚ BD˚ pBhg B‰˘˚Bg pD˝ A ˚˘ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ CDA }hdY F˚ DN˚ ܼA s˚ {A NEc˚ iEd˚ Y {~ j˚O˚ BÜùA A ‹˝  ˆ¯ ˝ ˚  ˘ ˚ q A N E c F D N Ü ˚ A AN˚ {˚ ¼ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚  T qA à˝ A ‘˚ \˚ O˚ P˝ Ü ˚ pBg pBg P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A y˚ c˚ e g˚ BD y c˚ à˚ A N˝ EH˚ c˝ €~˚ O˚~˚ C }˚ Eg˚ w˚ ³D~ ˚  ˚BE˚E˚K 15 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝‡ c AN{˚ ¦ z˚ † ˚ ˝ ˝ ˚ FDNJ˚ ~˚ ˆ¯ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˝  ˝ ˘ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝  ˚ qAÚN˚ Ec F˚ DN˚ J yu˚ ›A AN{~ FÜÊSA NEu B‰˚Bg FrD Bu }Ec ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ yc €~˚ O Ng~ ˆP ˚ KEqA Ïc ‚ F˚ DM˚ BEqA Ïc B‰˚Bg p˚ EqA y˚ c ˚ ܏ qA ‘˚ d u˚ ~˚ j Ú10569Ú ^ hÜÒ ˚ ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ 13 Â˚ M˚ ¦ }Z˚ J ¿ A 9 ˆ˛ ˘ Bg˚ F˚ DA~˘ ˚ p˚ E˝ D˚ x A˘ @Bh˚ ܼ˚ A y˚ u x A p˚ Bg˚ Md˝ T u˚ ‹ à AÚNE c˚ CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ t g }_BE˚ S˝ A æ ‘ EqA xA }hDNJ˝ y c˚ sD˚˘A~˚ A y c˚ U˚ Ü ˚ ‚A y˚ c˚ e˛ ª~˚ ˚ BEDN J˚ M˛ BE{˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ BÜYEg }˚ EHh˚ c NEc˚ FEÛm ‘J ˚BcNg }Ec ”BD‚ FE{Ng @ YD˚ }EHDBg B‰˚Bg B܏r c pBEg 20 ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ AN܎˚ CNÜ… Bdª~˚ FdÜš˚ phD M~OBܼA FdÜš˚ ~ ‘WEc˚ DA pBg }˚ ÜEhJ Ïc˚ L˚ ÝT˚ u˚ ~˚  ˚ ˝ ˚ ˚   ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚  L˚ TÜÉA ¦˚ æ ‘EqA y˚ c €~˚ O F DN˚ J ›A AN{ eª~˚ pBg ˆ U˚ Ü ‚A y˚ c F˚ DN˚ ܼ˚ A ˚ ˚ 5 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚  ˚ ˝ ‘WEc˚ DA pBg zÜ… ®Ng Bdª~˚ FdÜš˚ phD F D” ‹ ŒÜ TܼA OBÜ  BDA FdÜš˚ ~ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˝ U˚ Ü ‚A ˚ A~O˚ sEu˚ }ÜhDNÜJ yc sD˚A~ A yc ‘ ÜZqA zNÜEHc~ OÜZ˝ Eu˚ €~˚ O˚ A− ˚ ˚  ˚ ˚ ˛ {~ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ‹ ˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA y˚ c˚ sD˚˘A~˚ A y c˚ Ù N˚ ܎ ˚ ‹˝  Š˝ \˚ Bc˚ ~˚ xär S˝ A ‹˝  M˝ BÜ• ˚ €~˚ O˚~˚ C ÚpÚ3335Ú3335Ú ˚ ˚ ˚ ˚  ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ yu˚ tg [JO Ng~ j ÚpÚ11502Ú ›A }hDNJ yc sD˚A~ A FDN˚ J~ æ ‘EqA y˚ c }EdS ˚˚ ˚ ˚ 5 ˝Š{˚ A†˚ A }Ec €~O  ˝ ˚ ˚ ˚ BÜÊ˚ ÜTqA ~PÜ  ‹ zNEHc~ ‘WEc DA pBg I B‰Bg p E˚ qA ¦ Ë dq A s{ A˘  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚   ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚˚ ˝ ˚ ˚ æ ‘ EqA z˚ Bg~˚ sE g F˝ ÜÊ S A pBg ˝ A zN˚ EH˚c˚ y c˚ €~˚ † ˝ Œ˚ d˚ D˚BEqA O˚ Bܪ˚ y u˚ zN˚ EH˚c˚ ~˚ ¢ ˚KEqA ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˝ ˚  ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ‘ Z qA z˝ N˚ E H˚ c˝ ~˚ Œ H˚ E˚ S˚ ˆ¯ q A Ú N E c B D A ‘ n D~ ‘ Z q A F E d u ‹ z N E H c { Š ˚ { A † ˚ A F J B Ü Y  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚    ˚ ˚˘ ˚ ˝ C” ˚ ‹˝  tƒ˚ T qA N˝ E c˚ BE˚ D˚ N J˚ NEdS˚ ‹˝  }E˚ H E˚ g˝ BE˚ D˚ N J˚ 14 }J˚ Bܼ ˚ A N˚ E c OBE˚ H S ‚A ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 10 CBD ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ‘ J˚ ˝ ˚ D e g† ˚ È }J˚ Bܼ˚ A M˚ AO˚ A AMA˚˘ æ ‘ EqA x¨ pBg UDA y c˚ U˚ Ü ˚ ‚A y˚ c˚  ˘˚ƒÜ˝ ÉA ˚ 10 AN˚ {˚ UD˚A˚ ˘ y c˚ UÜ ˚ ‚˚ ˘ A yc˚ }˚ d˚ EDO˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ ˝ €~˚ O˚ A− ˚ ˚ ˚ { ‘ W ˚ E c D ˝ A ˚˘ ˚ ˚ p B g X O ‚ ˚˘ A y ˚ ˚ ˝ ˚ u˚ D ˚ ˚˚ ˘  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚PÜ  ˚ ˝ ‹˝  A p˚ Bg˚ p˚ Bg˚ UÜ  ˚ ‚A yc˚   BÜ ó A ‘˚ Ü… ˚ D˝ A~˘ ˚ e˛ ª~˚ €~˚ O˚~˚ C ÚpÚ892Ú892Ú F˚ DNܼ ˚A ˚˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ Œ ˚ H DN˚ ܼA ƒm˚ ~ X˚ O ‚A y˚ u˚ ˚ D ˚ ‘J˚ ˝ ˚ D e g† ˚ È }ÜJ˚ Bݼ˚ A M˚ AO˚ A AMA˚˘ æ ‘ EqA x¨ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ‘ EqA C˚ BÜœA yu˚ N ÜJA yu˚ ‚~ UDA yu˚ UÜ ‚A e˚vÜS È pBhD~ I ÚpÚ8597Ú sÜS˚ Ó ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ zƒ˚ ÜZ qA ¦  ˚©˚ J }˝ ÜEc˚ ® ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ NÜg ÏÜZD }ÜEDAO pBg  ˚Bu ‹ U˚ DA ÎA˚˘ P`D NÜg~ æ ˚ ˚˚ ˚ ˚ 15 x˚ ¨˚ U˝ Ü ˚ ‚˘A p˚ Bg˚ w ÜÌ˝ ˚ Î u˚ ˚ {˝ ~˚ Ï {©˚ q A NÜ ü˚ ˝ D˝ A˚ ˘ x˚ AP˚ | u ‹˝  x˝ ä˚ r˚ S˝ }˝ Üš˝ A U˝ Ü ˚ ‚˘A~˚ ˚˚ ˚  ˚˘ ˝ ˛ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 11 ˚ ˘ A ‹ NÜü BEDNJ 15 Œ˚ Ü ñ˚ BD˚ @˚ BK EH˚S‚˚ A }˚ {A® ¦˚ @BJ Bu ˚˚ CBD j~QWu Og ƒEÜ•˚ A ˘  ˚  ˚ ˚ ˘  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ A ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc ‡E˚m A ‹˚ ‘Ü … yc Pvdu yc }EHEc ‹ xBEhS BEDNJ ºÜÉA PÜ  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  }S˚Bc yc C˚ BEqA AN{ ¦˚~ }˚ E˚EÜ˚á ˚z®M sJ ¿A U܉ xA ÜŽ æ ‘EqA xA }˚ ED˚A yc zMBEg ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛   ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ DA~ LEÜœ˚ yÜTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg i EEJ ‹˚ s˚ V~ z†P { A~˚ xBÜÊ˚ ÜS˚ ~˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚˘  ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚˚ 20 Ëd˚ qA s˚ {A }˚ uBc NEc˚ AN{ Ïc svdqA~ j Ú12105Ú ¢ı ˚DO˚ ‹ CO˚ BܼA }ÜšA €O˚ BÜZ˚ D‚A zM˚ BEg  ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ yc˚  ˚~Bd˚ u˝ D˝ A˘ BE˚D˚N J˚ M˛ BE {˚ BE˚D˚N J˚ 16 z˚ O˚ BÜò ˚ ˚ E HS ‚A 12 ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ B D ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ @ B K CBD Œ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ Ü ñ B D @ B K E H S ‚ A A { ®˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ æ ·EH˚D ·ÜÊc Ng xBÜÊTq˚ sEg˚ pBg † ˚ ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec yc Š{˚ A†A˚˘ yc U˚ Ü ‚A 6 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚—E H˚ S x A~˘ ˚ p D˚ ~ A˘ aD˘Bd˚ D Ù E h q A s E h E S x A B D B Ü Ž s J A x B Ü Ê S p B h g z @ A P Ü ¼ A ‘ ˚ ˚ ˝ J @ ‘V sm ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚  ˘ ˘ ˚ DA pBg w`dD˚ ~A e EJ˚ † —˚ EHS xA ~A OBÜ“A ˚ ƒD yu˚ sgBD˚ BDNJA —˚ EHS xA ~A Œ˚ Ü ñ˚ BD˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ D˝ A pBg }˚ ED˚A yc F˚ D˚˘BÜT qA ‹ ˚ M˚ ƒJ ~ †B˚ J˚ ~˚ F D˚BD ‹ ˚ }܉˚ ”  ˚ ˚ ˚ ˚ ~ }SBc yc CBE˚ q A ¦~˚ ‘W˚ Ec˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ s˚ { A ‡˚ Ûm A p g ˚ {˝ ~˚ j Ú4505Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ C˚ BE˚ qA AN{˚ ¦˚ xBÜÊ˚ S˚ FDN˚ J˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ ˚  ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ ˘  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ L˚ EHS È xA˚˘~ €P˚ Ü… z˚ OBÜò˚ BD˚ @BK EH˚S‚˚ A xA A~AO ÞNdD yu~ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA 5 ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˘ ˚ NÝ•A~ ¢˚g˚ BÝTqA~ l˚ OBEÝÉA ‹A~ €O˚ EqA phD ˚ ˚~ p˚ EqA~ a˚ D˚BdqA †˚ A §DA AMA˚˘ @˚ BÝ˚ ÉBD˚  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ yc eª˚~ BEDNJ ‚Bg }EHEg~ MBE{ BEDNJ 17 ‹˚ P ÜòBD˚ @˚ BK˚ EH˚S ‚˚ A ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 13 jBÜ™˚ A˚˘~˚  ˚ CBD ˚˘ }EJ˚ Bܼ˚ ˚ æ ‘ E qA I˚ ” ˚ ˚ p˚ Bg˚ à AÚNÜE c˚ y c˚ z˚ N˚ ÜE H˚ c˝ A˘ y c˚ j˚ BÜ™ ˚ A  A y ˚ ˚ ˘ ˚ c sED˚AQVA˚˘ ˚˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ pBg~ ~¿A §qA~ ‹˚ P ÜòA NJBg  ~O~ ‹˚ P KÜ…˚ }EHDBg pBg OBÜ“A ƒD Î˚ UÜñ˚ A pBhg ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ yc jBÜ™A˚˘ A yc FDN˚ ܼA AN{ e˚ED˚¿A ‹ UEg €~O A−{~ ‘WEc˚ DA pBg U˛ mO˚ B܎˚ A˚˘ ˚ ˚ ˝ 10 ˚ ˚ ˚˘  ˚  ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ yc kDO O ‹ OBÜ ~ Pvdu €~O~ C Ú9622Ú sED˚AQVA˚˘ F˚ DN˚ J Ü… à˚ AÚN˚ Ec yc zNEHc A ˚˘ ˚˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec yc jBÜ™A˚˘ A yc ‡{O €~O~ à˚ AÚN˚ Ec yc }Üvhrc yc jBÜ™A˚˘ A ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ jBÜ™A˚˘ A yc z˚AO A ‹ BD® ˚ O €~O~ à˚ AÚN˚ Ec yc † ˚ ‹˚ M˚ S‚A }˚ ED˚A yc M˚ S‚A ˚ ˚˚ ˚ C˛ AP˚ `˚ Y A }˚ Eg˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ~˚ à˚ AÚN˚ E c˚ y c˚ ˚ † ˛ ˚ ‹ M˚ ˚ S ‚˘A yc˚ ˚ †  ˚ ‹ yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚˚˝ ‹ ˚  ~P˚ Ü  y c˚ }E˚ d S BEDN J˚ Phd J˚ ‹˝  N˝ Ü ü BEDN J˚ € N˚ E d˚ qA OBÜS ‹˝  N˝ Ü ü BEDN J˚ I ÚpÚ9170Ú 15 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝  ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ DA pBg Ú19589Ú ‚ pBg BEHS à˚ AÚN˚ Ec yu˚ ® s{ à˚ AÚN˚ Ec ‹ zNEHc BDA FqBÜS pBg zÓ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ jBÜ™A˚˘ A yc F˚ DN˚ ܼA AN{ ¦˚ C˚ BDA~¿A €A y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec ‹ à˚ A NEc FqBÜS ‘W˚ Ec˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ FDN˚ J €AO ¨~ @ ‘V˚ }˚ Eg˚ [˚ hD Ëg AN{ yc ANÜü FqBÜS~ @ ‘V˚ }˚ ÜEg˚ [˚ hD Ëg ›A ¦ }˝ d˚ Y˚ ~˚ ~˚ }˚ E˚ S A˚ ˘ à AÚNE c˚ y c˚ }EDA˚ ˘ y c˚ M˚ S ‚˚ ˘ A ‹ yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ j˚ BÜ™ ˚ A  A ˚˘ y  ˚ ˚ ˝ c ‡{O ˚˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚   A yc UEg~ sED˚AQVA˚˘ FDN˚ J €N˚ Ec˚ AN{ ¦˚ @ ‘ V ›A~ ‘WEc˚ DA pBg e˚u˚ BܼA C˚ BEÛm˚  ˚ ˚ ˝ ˚ 20 ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˘ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ yu˚ jBÜ™A˚˘ A F˚ DN˚ ܼ˚ ahJA~ FHDA sED˚AQVA˚˘ x‚ à˚ AÚN˚ Ec yc zNEHc A yc jBÜ™A˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ‘EÜÉA ‹ NÜü ‘Vu BDA FdÜš˚ ~ ‘WEc˚ DA pBg e˚ED˚¿ A ‹ UEg Â˚M Ïc }˝ d˚ D˚ BD~ ˚ @˚ ‚˘{˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ 7 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ¿ A N˚ E c˚ F˝ d Üš˚ p˝ h˝ D˚ € O˚ EqA xBE˚hS˝ F˚ DN˚ J˚ y u˚ â ˚ Bg €½˚ A â ˚ Bg Bu˚ phD˚ €ı N˚ | u˚ ‹˚  y˚ Ü• ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ‡˛ {˚ O˝~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg ˆ A ˚ ˚ ˚BD˚ x¨ ˝ ‚ sED˚˘AQ˚ V A˚˘ Ïc˚ ˚ ˚ F˝ ³DA BÜ˚ É˚ ‚A˚˘ jBÜ™˚ A˚˘ A y c˚ ˚˘ ˙ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ BD }Eu }cBÜš x‚ lA U˚ E q jBÜ™A A˘ ¦  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ € N˚ u˚ ‡ qA y˚ T˚ ܼ˚ A ‹ NÜ• ˚ A FdÜš~ pBg z” ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚˚ ˚ ‚ xA Î˚BE˚ D ƒg ‡{˚ O~˚ z˚˘AO y c˚ FDN˚ ܼ˚ A F˚ d Üš˚ ˚ AMA˚˘ phD˚ sE˚ EJ˚ ‹˚  N˚ Ü• ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ A˘ F˝ d Üš˚ p˝ h˝ D˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  5 ¢ ˚EH˚T qA à˚ AÚN˚ E c˚ ‹˝  ~P˝ Ü  }˝ Üš˝ A jBÜ™˚ A˚˘ D˝ A~˚ jBÜ™˚ A˚˘ A FDN˚ J˚ ‚A˚˘ BÜß˚ ˚‡˚ c y u˚ }˝ d˚ v˚ S ˚ ˚ ˚ 14 ˝ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˘ ˚  ˚ ˚ CBD ÚpÚ9622Ú }ÜšA fPdD ‚~ }˚ ED˚ A yu˚ evS È M dTu ‹ à ˚ ˚ ˚ AÚN˚ Ec ‹ zNEHc DA~ ˚ANvÜÌA ˘ ˚˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ N E{˚ A ‹ ˚ M˚ ~˝ AM˚ y c˚ C BE˚c˚ ‹˝  [˝ hJ˚ BEDN J˚ M˛ BE{˚ BEDN J˚ 18 ˚ ˚ —˚ EHS ˝ Bu˚ }˚ E˚{˚ A® ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  AK˝ EHS ‚ æ à˚ A pÜS˝ O˚ pBg pBg M d˝ ÜT u˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c yc }v˚ hrc yc ‘ d ÜTqA y˚ c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ †B˚ J ~ xBÜÊS~ z†˚ P { A yc C˚ BE˚ qA ¦˚~ yܼ˚ A yu˚ · D˚AJA˚˘ MAO B˚g˘ tB`d˚ qBD˚ ‚~ C˚ ~ ¿ BD˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ 10 z˝ ‡˝ c~˚ Š˚ {˚ A†˚ A˚˘ ‹ sEc˚ BÜšA˚˘ FDN˚ ܼ˚ A AN{ €~˚ O˚ Ng~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg C Ú9465Ú P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A~˚  ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚˘ ÙEq æ ‘EqA eu x¨ A à˚ AÚN˚ Ec yc }vhrc yc ‘dÜTqA y˚ c N ÜE{˚ A ‹ ˚ M˚ ~˝ AM˚ y c˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ tB`d˚ qBD˚ ‚~ C˚ ~¿ BD˚ AK˝ EHS ‚ pBg æ ‘ EqA xA˚˘ ‘ d TqA pBhg Ù˚ ˚ `D˚ FDN˚ ܼ˚ A y ܼ˚ A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚  ˝ ˚ ˝ ˚ ˝  ˚ svdqA~ C BEc˚ ‹˚ [˚ hJ ˚ A~O˚ yu˚ ›A sEc˚ BÜšA˚˘ A~O˚ x¨~ yܼ˚ A yu˚ ·D˚AJA˚˘ MAO B˚g˘  ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ Ú9465Ú Ð܏c àA ‘\˚ O PÜ  ‹A~ †B J yc C˚ BEqA ¦~ Ëd˚ qA s{A NEc˚ F˚ DN˚ ܼ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ A AN˚ {˚ Ï˚ c˚ ˚˘ ˚ ˚˝ ˝ ˝ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ C˚ O˚ ATqA A ‹ ˚ Ã˚ ˚Ü˚ ÉAÚN˚ E c ‹ NÜ ü~˚ }E˚ H Eg BEDNJ˚ 19 @˚ BÜ˚ ÉBD˚ @˚ BK˚ EH˚S ‚˚ A ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 15 ˚ ˝ ˝ ˚  15 ˚ ˚˚ ˚ CBD x A˘ y n˝ J˚ A~˚ O A˘ x˚ Ó ˝ F q˚ Bg˚ }˚ ÜS˚ ˘Bc˚ y c˚ z˚ M˚ Bd˚ u˝ y c˚ z˚ M˚ BE˚g˚ y c˚ ˚ ˚A˚ c˚ D˝ A˘ BE˚D˚N J˚ ‚˚ Bg˚ € Q] E˚ q A ˚ ˚  ˚ ‹ ˚ †˚ ” ˚ y c˚ CBE˚ qA ¦~˚ Ù ˝ ˝ d˚ h D˚ x˚ ¨˚ æ à A p˚ S˝ O˚ x Bg˚ w ܏EK E˚ S  A˘  Bg˚ @BÜ˚ ÉBD AE˝ E`E˚S ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˛ ˚˘ j Ú17970Ú L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg z†˚ P ˚ {˝ A~˚ UDA~˚ Ï ˚K˚ E˚ qA à˚ AÚN˚ E c˚ ˚ ˚ ˝ ˘  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚  ˘ ˝ ˚ €P˚ Ü… z˚ OBÜò˚ BD˚ @BK EH˚S‚˚ A x¨ xA˚˘~ @˚ BÜÉBD˚ @BK EH˚S‚˚ A x~OBEÜ… Ëd˚ qA s˚ { A N˚ Ec˚ sv˚ d˚ qA }˚ Erc˚ ~˚ ˚ ˝  ˚   ˝ ˚  ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˝ 20 ‹A~ €O˚ EqA xBEhÜS phD ˚ ˚~ sÜZgA z~AO~ @˚ BÜÉBD˚ @BK EH˚ÜS‚˚ A AE K˚ EÜS A w˝ ܎˝ B˚g˘ Þ N˚ Ec˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ 16 ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ }JBܼA MAOA AMA˚˘ x¨ æ ‘EqA xA @BJ Bu CBD jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢ ˚g˚ BÜTqA~˚ l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ˚  ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ~PÜ  ‹˚ N˚ Üü yc §hEqA C˚ B{qA NEc BEDNJ OBÜS ‹ NÜü BEDNJ 20 F˚ {NÜÉAÚ¦˚ÚNdDA ˚ 8  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝   ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ æ ‘EqA Bg PhS ¦˚ æ ‘EqA eu FEÛm pBg }EdS ‹˚ z˚ ‡d˚ ÜÉA y˚ c }ÜÊS A yc ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˘  ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ †B˚ J ~ zMBEg A~ M APg A ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg F˚ {NÜÉA ¦˚ NdDBg }EJBJ ˚ ˚ ˚ AN{˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ COBܼ˚ A ‹ pƒ˚ D~˚ RBE c˚ ‹ A~˚ ‘V˚ u˝ A~˚ ˘ ˚ }EDA˚ ˘ y c˚ NE H˚ c˝ ‹ ‘˚ Ü… ˚ ~˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ M˝ BD† ˚ î BD©u˚ Ù˚ ˚ E˚ q˚ M˝ BD† x ¨  A æ ‘ E qA yc˚ €~˚ † ˝ ~˚ C Ú11540Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ }˚ E˚{˚ A® ˚ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 17 € P{ ¿ A f c˚ ‹ yÜ• CBD ˚ ¿ AÚNE c˚ ‹˝  à A N˝ E c˚ }˝ Üš ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ A }ÜÊS DA~ ‚‡˚ u 5 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ BD˚‡˚ ˚J A˘ ‚˚ Bg˚ ~˚ M˚ Ó ˚ ‘V˚ u˝ ‹ NÜ ü˚ ˝ ‹˝  N˝ Ü• ˚ A~˘ ˚ PÜ“ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ‹ Ï˚c BEDNJ 21 s˚ TEdÜÉA ¦˚ p˚ EqA ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ shdu ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc y˚ TܼA y˚ c à˚ AÚN˚ Ec ‹˚ FdSA yc Pvdu yc l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ‹˝  à˚ A N˝ E c˚  ¦~˚ pBg }˝ Eu RA˚ S ˚ q A }˚ u Bc˚ x A p˚ Bg˚ ~˚ }v K˚ E˚T u˝ ¦ s˝ J˝ ¿ A p˚ E˝ D˚ x A˚ ˘ ÜŽ˚ ˚ æ ‘ E qA x A˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚˘ ˚ ˝˝  ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˘ ˚ ˚ }gP˚ dD ‚ FDP ˚ c FDN˚ J˚ ANÜ{˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg æ ‘ EqA C˚ BÜœ ˚ A y u˚ sJ˝ O˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ˚˘ ˚ ˚z®˚ N g˚ ~˚ j Ú9648Ú Ü  ˚ ‚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ A F d S A Ù p B h D ~ ˚ ˚ ˚ à A Ú N E c ‹ F d S A F ˚ ˚D N J y u ˚ ˚˘ cgÓ ‚ A B 10  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚   ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˛ ˚ Ëd˚ qA s˚ {A [dD }˚ Eg˚ [JO~ }Eu˚ R˚ ASqA }uBc AqBg~ s˚ TEdÜÉA ¦˚ pEqA Ëd˚ qA s˚ {A yu˚ tg ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝  ˝  ˝ ˝  ˚ V ‚ àA BEDO pBhg }Eu˚ R˚ ASqA }uBc xA˚˘ pBhD A˚˘ Ù sEg˚ ~ ‹ ‡ pBg~ Ù oDQ ˚ ˚ S ‹ A w܏u˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ AM˚ A sT˚ E˚ d  Ü˝ É A ¦ p E˚ qA ¦ e˚ S ~˝ N g˚ lO˚ BE˚ Ü˝ É A ‹˝  A Â˚ ˚ BEDNJ ‘WEc˚ DA pBg @˝ BÜ˚ ÉA }˚ Eg˚ €” ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ c˚ y c˚ xBE J y c˚ Ï u˝ ‚A zN˚ E c˚ ‹˝  N˝ Ü• ˙ ˚ ˚ A˘ 22 l˚ A˚ T qA ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 18 Ú18935Ú l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ‹ à CBD A Ú N ˚E ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ z†P { A yc }ÜÊS A yc ~PÜ  ‹˚ N˚ Üü yc xär S ‹ zNEc BEDNJ FD® DA BEDNJ ˚ 15 ˚ ˚ zƒ˚ Y˚ s m˝ N˚ Ec lA˚ T qBD w ܎˝ ˝ Ó ˚ ‚˚ ˘ ‘u A˝ ˘ Ï˚ c˚ k ÜS˝ A˚ ˘ x A˚ ˘ ‚˚ q˚ æ à A p˝ ÜS˝ O˚ p˚ Bg˚ p˚ Bg˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ Š˚ { ˚ A†˚ A ˚˘ ‹˚ N˚ Üü yc jBÜ™A˚˘ ‹ NÜü FDN˚ ܼA AN{ €~O Ng~ ‘WEc˚ DA pBg C Ú15056Ú   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚˘ ˝ ˚   ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ O ~ z†P { A yc }ÜÊS A FDN˚ J~ æ ‘EqA y˚ c ½ ˚BJ ‹˚ ˚ O yc }ÜÊS A yc ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˘ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ A yc } J~ ‡˚ c yu˚ €~˚ O NÜg ‚ LEÜœ˚ €N˚ ÜEc˚ BÜ߃m˚ æ ‘EqA y˚ c ½ ˚BJ ‹ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ‡˚ c yu˚ €~˚ O Ng ‚ › B܉A˚˘ z†P { A FDN˚ J~ FDN˚ ܼA AN{ æ ‘ EqA y˚ c˚ z†˚ P ˚ {˝ ˚ ˚ ˚ 20 ˚˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚   ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ DA pBg ›A ½ ˚BJ ‹˚ ˚ O yc }ÜÊS A FDN˚ J xA wcPg sEc˚ BÜšA˚˘ ‹ NÜü BuA~ } J~ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ı ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ½ ˚BJ ‹˚ ˚ O ~ }hDNJ~ RBEc ‹˚ A~ }S˚Bc~ Ï˚c~ k˚ DNÜZqA ¯D A yc C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ ‘W˚ Ec˚ ˚ 9 ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚ RBEc ‹˚ tB܉~ CDA A~ }uBuA A~ }EHE˚J tA~ PÜ  ‹˚ A~ ~PÜ  ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec~ UDA~ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˝ BE˚D˚N J˚ M˛ BE {˚ BE˚D˚N J˚ 23 Ú3766Ú ‘V˚ u˝ A~˘ ˚ e˚h˚ S ‚˘A ‹ Ù˚ ˚ DA~˚ ~˚ }˚ ÜÊ˚ ˚ S˚ t A~˘ ˚ Ù˚ ˚ `˚ EJ˚ ‹ à AÚNE c˚ ~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ½ ˚BJ ‹ ˚ ˚ O y c˚ }ÜÊ˚ S˚ A y c˚ Š˚ {˚ A†˚ A ˚˘ ‹ ˚ N˚ Ü ü y c˚ jBÜ™˚ A˚˘ ‹ ˚ N˚ Ü ü y c˚ xär S˝ ‹˝  zN˚ E c˚ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ l˚ ATqBD˚ w܎ӂ ‘˚uA Ïc kSA xA ‚q phD æ à˚ A pS˝ O˚ F˝ d Üš˚ ˚ pBg ‘ ˚|˚ ܼ˝ A ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ 5 N܏V ½ ˚BJ ‹ O x©g pBg s˚ EÅA F˚ rD ÎA˚˘ @˚ BÜTd˚ qA zƒÜY C”‚~ z ƒÜY sm NÜEc˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˘ ˚ ˚  ˚  ˚ ˝ ˝ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ‚A˚˘ z˚ ƒZqA ÎA˚˘ thD ‚ F˚ D˚©qA x˚ MA yu˚ ËhqA eY˚ u ˚ ˚MA Ïc }m AS˚ ~ N˚ K ˚ T Ü˚ ÉA ¦˚ C˚ AÍ˚ Z qA ˚ AM˚ A @˚ BJ˚ Bu˚ 19 Ú3766Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ }dY u˚ Î˚ A z˝ M O˚ ˆ ˝ Œ ˚ S A CBD ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚˘ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚  ‹ NÜ•A N˚ Eq˚qA DA BEDNJ 24 B|rT˚ dDÚ‘JÚ@˚ BD‚˚˘ A ¦˚ z Uv˚ dD ƒg }˚ u˚ BEu yu˚ ´ NJA ahEHSA ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝  ˚ ËT˚ u ‹ NEq˚qA BEDNJ æ ‘EqA F˚ J˚ BÜY zB_OA ‹˚ Q˚ V ½˚ ~ yu˚ { pBhD § Tu½A O©D˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ 10 ˚ ˝ ‘ EqA y˚ c z†˚ P ˚ { A yc }ÜÊ˚ S˚ A~˚ F˚ E T˚ Ü˝ ÉA ‹ ˚ N˚ Ed˚ ÜS˚ yc € P˚ {¿A y˚ c ¡  ˚  ˚  ˚ ˚ AO˚ ~ ‚A yc˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ Œ˚ DÓ B܏r c bP˚ hD ‘J @˚ BD‚˚˘ A ¦˚ z sJ˚  ƒg s˚ EÅA yu˚ ´NJA ahEHSA AMA˚˘ pBg æ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝  ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˝  ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˘ ‘WEc˚ DA pBg }S˚Bc~ †B˚ J ~ PÜ  ‹˚ A y˚ c C˚ BEqA ¦˚~ z FDBD ‹A €O˚  ‚ B˚g˘ BDƒD ~A ˝˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˛ yu˚ ahEHSA y˚ u snÜq˚ F J˚ A~˚ ¢ ˚g˚ BÜTqA pBg j Ú15203Ú13189Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ~˚ x A˚ ˘ s˚ E g˚ z˝ ˚ ˚ s˚ J˚ M A˚ ˘ x Bg˚ B|˚ r˚ Td D˚ ‘ J˚ ˘ Y˝ ~˚ ¦ z˝ ˚ ˚ s˚ J  ˝ ‚˚ x A˚ ˘ B{˚ ‡˚ c˚ ~ A˚ ˘ F D˚¨˚ Ù ˚ D˘Bg˚ t E qA  ˚˘ ˚ ˚˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ sE˚ EJ˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ A˘ p˚ Bg˚ ~˚ }S˚ BÜ…˚ z ˚ Ï˚ c˚ y n˝ D˚ È ˚ AM˚ A @˚ BÜ˚ É A  ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ 15 ˚˚ ˚˘ ˚ M NT˚ hD È~ Ù Â˚ M F{®˚ B|rT˚ dD ˚ ˚ ˝  ˘ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚  ˘ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ kDP ˚ ܎ xA ÎA˚˘ FÜŸBg B|rT˚ dD xA sEg ˚ ˚ Y~ ¦˚ z sJMBg s˚ EÅA yu˚ t EqA y˚ u˚ ahEHS A AMA˚˘ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘  ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‘J ˚ ˚ Y~ ¦˚ z sJ˚  ƒg O˚ B܏qBD˚ ~A s˚ EÅBD˚ tEqA yu˚ ahEHSA AMA˚˘ jBÜ™A˚˘ pBg~ @BÜÉA ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˚ ı ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ 20 ˚ ‹ QV˚~ v˚ Z|ܼA Ï˚c ‹ Q]D BEDNJ 25 @˚ YqA NEc˚ }˚ Ev˚ TEqA ¦˚ @BJ Bu CBD B|˚ rT˚ dD˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚˚ ˚ ˚ ˚ €PÜÉA p BhD˚ A yc Ùu” ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ E c˚ y c˚ s˚ Z hÜ˝ ÉA ‹˝  Q˝ V ˚ BEDN J˚ ‚Bg € N˚ hd˚ qA M Bd˚ u˝ ˝ ˚ ˚ ˚˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ¿ AÚNE c˚ ‹ IBD˚ O˚ y c˚ 20 FdÜš˚ pBg B܏D ˚A yc ˚ ˚NJ yc F`˚ D J ‹˚ xBEhS A ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ A~˚ }S ˚˘Bc˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg }˚ Erc˚ à˚ A Š˚ V A ®˚  ˚ È y Ü˚ É˚ @˚ Y~˝ ‚ phD˚ æ à˚ A pS˝ O˚ ˝ ˚ ¦ Ë˝ ˚ c A˚ ˘ ‚˚ sE˚ EJ˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ ˚ ˚ A˘ p˚ Bg˚ ‘W˚ Ec D˚ A˘ p˚ Bg˚ UD˚ A~˘ ˚ Nd S˚ ‹ s V˚ ~˚ z˚ †˚ P˚ {˝ A~˘ ˚ NEdS˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 10 ˚ ˚ ˚ ˚@Y˝ ˝ qA M˚ Bc˚ A˘ A NuBc˚ }E˚ vT E qA l˚ †˚ ˚ x A j˝ BÜ™ ˚ ˚ ˚ ˚ A p B g ~ j Ú 4 4 7 0 Ú N ˛ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ E J M B E S A Ù B E D NJ C B E ˚ qA AN{˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˘ ˘ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ C˚ BE˚ qA AN{˚ ¦˚ @ ‘ V y˝ ÜT˚ J A sEc˚ BÜš˚ A˚˘ ‹˝  N˝ Ü ü pBg I z˝ A” A ‚~BEu ~A BEÜS˚ BD x¨ xA˚˘~ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ B܏˚ D ˚A y c˚ ˚ ˚N J˚ y c˚ y˚ Ü• ˚ ¿ AÚNE c˚ ‹˝  I˝ BD˚ O˚~˚ ‘W˚ Ec D˝ A pBg yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ ‹ IBD˚ O˚ F˝ DNJ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˝ ˝  ˝  ‹ IBDO~ ŒZ J ‹ }uB܉ }ÜšA €PÜÉA p BhD˚ DA~ sEhD ‹˚ ~P˚ Ü  ‹˚ ˚ O ‹ NEd˚ S B{DA~ ˚ ˚ ‹ ¯ D˚ A˘ y c˚ p˚ Bh˚ g˚ F˚ DNܼ˚ A AN˚ {˚ €~˚ O˚ y u˚ w ܏˝ u F`˚ D ˚ J˝ ‹˝  ¯ D˚ D˝ A˘ ˚ {˝ yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ 5 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ † ˚ y c˚ x˚ ~O˝ B{˚ ‹˝  ˝ † ˚ BE˚D˚N J˚  AÍ˚ ܼ˝ A Ïı c˚ ‹˝  y˝ T˚ ܼ˚ A BE˚D˚N J˚ 26 z˚ N J˚ Î˚ A˘ }˝ E˚ T˚ E˚g˚ F`˚ D ˚ J˝ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˚  ˚ ˚ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  yc F`˚ D J ‹˚ xBEhS A ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec ‹˚ I˚ BDO yc €PÜÉA p BhD˚ A yc XBEc˚ ‹˚ ˚ ˚ }Z˚ v˚ Z Ü˚ É A ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 21 ÚpÚ4470Ú Ù˝ ˚ Eu æ ‘ E qA yc˚ B܏˚ DA˚ ˘ y c˚ O ˚ ‹ NEdS˚ FH D N J˚ CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ p˚ ƒ{˚ y c˚ OZ˝ Eu˚ y c˚ †˛ ”  ˚ ~˚ O ˚ ‹˝  M˝ BÜ• ˚ BE˚ D˚ N J˚ NEdS˚ ‹˝  }˝ E˚ H E˚g˝ BE˚D˚N J˚ 27 jBÜT˚ EHS ‚A~˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ AMA˚˘~ ‡ ˚HDBg CBÜYD AMA˚˘ æ à˚ A pÜS˝ O˚ pBg pBg UEg ‹ ˚ }ÜÊ˚ ÝS˚ y c˚ f BÝS˚ ˚ ‹ ˚ 10 ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ‹˚ tANhÜÉ˚ A~ RBEc ‹˚ A~ z‡˚ÜY ‹˚ a˚ Eh˚ q~ xäc yc C˚ BE˚ qA ¦˚~ pBg † ˚~Bg CP vKEÜSA ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˛ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚˝ ˝ ˚ FDN˚ J UEg ‹˚ }ÜÊÜS FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg z†P { A~˚ PÜ“ ‹ ˚ s˚ D˚˘A~˚ ~˚ C˚ ¯˚ DN˚ Üd u˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚  ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚   ˚ FqBhg jBÜTEH˚S‚˚ A~ }ZvÜZÜ˚ ÉA l†˚ yvEg˚ Ëd˚ qA s{A irEJA~ j Ú4556Ú L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ ˚ ˚BE˚ܼ˚ A~˚ @Y˝ ˝ q A ¦ Â˚ M˚ A~ AO˚ ˘ ˚~˚ z˚ ƒ˚ Z qA M˚ Bc˚ A˚ ˘ Ï˚ Y˚ ‘ J˚ @Y˝ ˝ q A ¦ Ð|˚ ˝ m˚ †˚ ˚ AM˚ A w ܏˝ u }˛ h˚ D˘B_˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A pBg~˚ j˝ BÝ™ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ N˝ Ý• A˚˘~ NÝ•A~ l˚ OBEÝÉA ‹ à˚ A NÝEc~ ÏEq A ‹˝  A phD˚ ˚ ˚~˚ @ A˚ ÝS˚ 15 ˚ ¦ N˝ EdD˝ Ë dq A s{ A˚ ˘ y u }˛ h˚ D˘B_˚ F q˚ Bg˚ ~˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ }ÜZ˚ v˚ ÜZ Ü˚ É A y˚ u N˝ m˚ ~ A˚ ˘ j˝ BÜT˚ EHÜS ‚A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝  ˚˘  ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚  ˝ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  }hD˚B_ FqBg~ }˚ gnÜqA s˚ {A [˚ dD~ €O˚ EqA xBEhS pg {~ @˚ YqA ¦˚ NEd˚ D ‚~ ˚ BEܼA ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛  ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ yu Ïc zMBc‚˚˘ A FÜ… ˚ ƒg æ ‘EqA yu˚ }ES Ð܎‚ ˚ BEܼA ¦˚ ‚~ @˚ Y˝ ˝ qA ¦˚ N˝ Ed˚ D˝ ‚ ˝ ˚ }Z˚ v˚ Z Ü˚ É A 22 z” CBD ˚ A ˙ ¦ ¢ g B Ü T ˚ q A~  B u ˚ p˝ g˚ ˚ {˝ ~˚  ˚ BE˚ ܼ ˚ A ¦ ‚˚ ~˚ @ÜY˝ ˝ q A ¦ Ð|˚ ˝ m˚ †˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ € O˚ A¿ A ‘V˚ u˝ ‹˝  Š˝ {˚ A†˚ A ˚˘ BEDN J˚ ‘V˚ u˝ ‹˝  ‘˚ Ü … BEDN J˚ 28 N J˚ A~˚ im y u˚ j˚ BÜTEH˚S ‚˚ A~˚ ı 20 ˚ ˚ ‘E qA F˝ D AO˘ ˚ p˚ Bg˚ O ˚ ‹ à AÚNE c˚ y c˚ }EDA˘ y c˚ ‘˚ Ü… ˚ ‹ ~PÜ  ˚ y c˚ à AÚNE c˚ ‹˝  ½˝ BJ˚ BE˚ D˚ N J˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ı ˚ ˚ ˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg BDƒD Â˚M sd˚ g N J˚ A~˚ im y u˚ k˚ TEHS A~˚ [˚ v˚ Z u˚ æ 11 ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ Â˚Bu €~˚ O˚ N g~˚ F˛ DP ˚ c y˛ T˚ J˚  O ˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ FDN˚ J˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg RBE c˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ˛ ˚ ˚ x A˘ f˚ P ܼ˚ A AN˚ {˚ A~® ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  È ~ ‘Ü… ‹ ~PÜ  yc FDNܼA AN{ NJ˚ A~ ‡˝ c~˚ }E˚ H E˚ c˝ ‹˝  A~˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ı  ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ÚpÚ5308Ú5308Ú à ˚ AÚN˚ Ec ‹ ½˚ BJ z®M B܉A˚˘~ N J˚ A~ im yu˚ kTEHSA~ [vZu æ ‘˚EqA ˝ ˚ ˚   ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚   ˘ ˚ ˛  ˚ ˛ ˚  ˚ }ZvZÜÉA Ëd˚ qA s˚ {A [dD pBg~ j F˚ DN˚ ܼA s˚ {A NEc˚ ag˚ BJ }hD˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹˝  ½˝ ˚BJ ~˚ I ˚ ˚ ˚ 5 x A ¢ gBÜT qA p˚ Bg˚ ~˚ BE˚E q˚ A F J˚ A˚ ˘ Ð|˚ ˝ h˝ DPh D˚ w ˝ ]˝ d D˚ p˚ Bg˚ ~˚ €˝ ˘ PÜ… ˝ NJA~˚ iı m˚ y u j˝ BÜT˚ EHS ‚A~˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ı ˚ }˚ E˚Üö A s˚ Er˚Ü… ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 23 BEEqA˚˘ F J˚ A ˚ |˝ g Ð|˚ ˝ gP g xA˚˘~˚ †˛ ˚˘BJ˚ ˚ |˝ g N J˚ A~˚ im ¦˚ Ð|˚ ˝ d˚ Ü•˚ ˚ ˚ ˝ ˚ CBD ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˝  ˚  ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ yc }EuA A j˚O˚ BÜùA A ‹˚ ˆ¯ ˚ qAÚN˚ Ec yc }EHEc ‹ xBEhS BEDNJ PÜ  ˚A ‹A BEDNJ 29 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝Ù˚ F˝ r h˝ g˚ p˚ Bg˚ ~ A˘ Ù˝ ˚ s˚ Ehg˚ }˝ E˚ E˚ ܼ Ç˚ Ü˚¤ B˘ÜY ˚ D˚ QVBD˚ ‹˚  O˚ BÜ  ˚ F˝ D AO˘ ˚ p˚ Bg˚ pƒ˚ D ‹ x˚ BÜT J˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ 30 Ú10346Ú }˝ E˚E˚ ܼ ˚ Ç˝ Ü…˚ ˝ æ à A p˚ S˝ O˚ F˝ D AO˘ ˚ N h˚ q~˚ ˚ ‘d˝ E˚܉ ˚ Bu˚ ~˚ p˚ Bg˚ o˚ E˚E˚ ܼ ˚ Ç˝ Ü…˚ ˝ A˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ 10 ‹ x˚ BÜT J˚ y c˚ zM˚ BE˚g˚ y c˚  ˚~P˝ c˚ A ‹ NEd˚ S˚ y c˚ }E˚H E˚c˝ ‹˝  x˝ BE˚h S˝ BEDN J˚ P˚ Ü ˚ ˝ A˘ ‹˝  A ˚ ˘ ˚ ˚ ˚˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ tA~ }ÜS˚Bc~ xäc yc C˚ BEqA ¦˚~ ‘WEc˚ DA pBg ÙEu˚ æ ‘ EqA y˚ c˚ OBÝ  y c˚ p ƒD˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‹ jBÜ™A˚˘ FdÜš˚ ~ ‘WEc˚ DA pBg I Ú10346Ú CDA A~ ¦~A A ‹˚ A~ UDA~ }ÜÊÝS ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ p ƒD˚ ‹˚ xBÜTJ yu˚ ˆ¯ q A N E c e v S  }EHEc ‹A pBg sEEJ ‹ NÜ•A pBg phD OZ˝ E u˚ È ˚ ˚  ˚  ˚  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ kEh˚ S ‹ ˚ Ó˚ ˚ Bc˚ FDN˚ J˚ C˚ BE˚ qA AN{˚ ¦˚ @ ‘ V › ˚ A sEc˚ BÜš˚ A˚˘ ‹˝  N˝ Ü ü pBg~˚ s˚ Er˚K EqA FDN˚ J˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ‘E qA CBÜœ ˚ ˘   ˘ ˝ ˚  ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˘  ˚ 15 ˚ ˚ ˚ A yu˚ Ë˚ d˚ qA s˚ {˚ A ‡Ûm A AN܎˚ pBg~ ‘WEc˚ D A pBg j˚ xä˚ c yc s D˚A~ ˚A yc s˚ Er˚Ü… y c˚ B˚ V˚ xA˚˘ N˝ Ü• ˚ A˘ p˚ Bg˚ ~˚ ¢ ˝ ˝ g˚ BÜTqA phD˚ ~˚ }E˚Üö A sErÜ… ˚  ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ A~AO ÞNdD yu~ æ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˘ ˚ ˘ ˘ ˚ ˝ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ 31 MBcA ANu˚ Bc }m† xA˘~ zA”A ‚~BEu ~A BEÜS˚ BD }m† xA˘ jBÜ™A˘ pBg~ †BJ |g }˚ ÜEÜöA ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ sD˚˘A~˚ A y c˚ kEh˚ S ‹ ˚ Ó˚ ˚ Bc˚ y c˚ sED˚˘AQ˚ V A˚˘ y c˚ j˚ AO ¿˚ A N˝ E c˚ BEDN J˚ ‘V˚ u˝ ‹˝  ‘˚ Ü … BEDN J˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚  ˝  ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg }EEܼ˚ ÇÜ… x¨ æ ‘EqA xA xBhc ‹˚ xäc yc ˝ ˚ ˚ 20 BE˚D˚N J˚ 32 z” ˚ ˘ u˝ ÚÎ˚ AÚRA˘¿ A tN h˚ ܉˝ A˘N˚ E D˚ ˝ A˘ RA˘¿ A LT u˚ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 24 Ú9809Ú L˛ EÜœ˚ CBD ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ y c˚ UDA ‹˝  Â˚Bu˚ BEDN ÜJ˚ OAP hqA ‘W˚ Ec˚ ‹˝  y˝ d u˚ BEDN ÜJ˚ € O˚ BÜZ˚ D‚A ‘V˚ u˝ ‹˝  jBÝ™˚ A˚˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚˘ ˚ ˚ sEgBg ˚ NED˚ }SAO LTu æ à˚ A pSO xA  O ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc }˚ ED˚A y c˚ ‘˚ Ü … ‹ ˚ ~P˚ Ü  ˚ ˚ 12 ˚˘ ˘ ˚˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ A €½˚ A x˚ ©ÜÉA ÎA˚˘ eJO ‘J BÜßMO ˆ zBhg ÎA˚˘ Ð܎˚ ˚ F{M ˆ }˚ S˚ AO tNh܉˚ A †M A~ Ð܎˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ }S˚Bc~ C˚ ¯˚ DN˚ du ‹ ˚ tANhÜÉ˚ A~ ~˚ Bdu yc C˚ BEqA ¦˚~ ‘WEc˚ DA pBg }˚ ErJ O˚ sT˚ c ˆ }˝ Eu˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ phD ˚ ˚~ yÜTJA~ C˚ BEqA ANÜ{ ¦˚ @ ‘V ›A  O ‹˚ à˚ AÚN˚ ÜEc FDN˚ ÝJ ‘WEc˚ DA pBg ˚  ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˘ ˝ ˝ ˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ 25 ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ g˚ BÜTqA ‹ }EHEg BEDNJ 33 R˚ A¿A ”˚ ܉˚ ANED A @BJ Bu ˝ CBD Ú5308Ú jBÜ™A˘~ NÜ•A~ ¢ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ‹ ˚ M˚ d˚ u˝ F˚ HD˚ e˚E D¿ ˚ ˚ A y˚ c sEh˚ c˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ y c˚ s˚ ZhÜ˝ ÉA ‹˝  Q˝ V ˚ BEDN J N Ed˚ ÜS˚ 5 ˝ ˘ ˚ ˚   ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ Ð܏E ²˚ }˚ EDMBD˚~ }˚ u˚ Nh܉˚ ˆ }˚ ÜS˚ AO ”˚ ܉˚ A Œ˚ DÓ }˚ ÜS˚ A†˚ LÜTu æ ‘EqA xA @APhc ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ yu˚ ›A  O ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec FDN˚ J~ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg Ð܎˚ ˚ `D~ BÜßO˚|_ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝  ˚  ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ‹ eª~˚ w܏u˚ F˚ DN˚ ܼA AN{ ÎA˚˘ }˚ ÜgnÜqA s˚ {A [dD F{M NÜg~ AMBEÜSA˚˘ MJA~ ANÜ{ ˚ yc˚ Q˚ ]˚ u˝ ‹˝  ¯˝ D˚ BE˚D˚N J˚ }˝ E˚ H E˚g˝ BE˚D˚N J˚ 34 z˛ Ó ˚ RA˘¿ A L˚ T u˚ x A˘ @˚ BJ˚ Bu˚ 26 Ú15837Ú I˚ AP ܼ˚  A CBD ˚ ˚˘ ˚˘ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ‘ EqA C˚ AO˚ B܎˚ A @˚ AP˚ hc ‹ ˚ M˚ d˚ u˝ F˚ HD˚ e˚E D¿ ˚  ˚ A y˚ c sEh˚ c˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ y c˚ xƒÜŸ ‹ ˚ A ˚ 10 ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˘ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ zNJ˚ A~ zÓ }˚ EDMA~ }˚ EcNY~ †˚ MA Bu~ }Eu˚ sEgA Bu LTu~ }SAO LTu FqBg BÜYED æ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ e˚ED¿A FDN˚ J~ ‘WEc˚ DA pBg ~PÜ  ‹ ˚ f˚ Q ]˚ u˝ ‹ ˚ }K˚ r_ N J˚ ~˚ Ïı ˚c˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˛ ˛ Ú15838Ú zÓ }˚ S˚ A†˚ LTu A æ ‘ EqA yc }J ~˚ ‡c yu˚ €˚ ~˚ O˝ Ng~˚ L˛ EÜœ˚ yT˚ J˚ FDN˚ J˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˘ ˚˘ ˚ ˚ ˝ phD ˚ ˚~ ÞNdD yu~ æ ‘ EqA C˚ BÜœ A yu˚ Ëd˚ qA s˚ { A ‡˚ Ûm A N˚ Ec˚ ANÜ{˚ Ïc˚ sv˚ d˚ qA~˚ j ˚ ˚ ˚ ˚ ˚LÜT u˚ A~ AO˘ ˚ j˝ BÜ™ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚   ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA~ l˚ OBEÜÉA ‹A~ €O˚ EqA xBEhÜS~ N Ýü ‹ PhdJ 15 ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚   ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ phD }EHEc ‹ xBEhÜS FdÜš˚ pBg ºÜÉA OÜZEu ‹ NÜü BEDNJ zNÜJ˚ A~ zÓ R˚ A¿ A ˚ ˚ ˝ ˚ ˚@BJ˚ Bu˚ 27 Ú18479Ú à A~˚ €A p˚ Bh˚ g˚ z Ó CBD ˚ €˝ ˘ PÜ… ˝ A˘ RA˘¿ A LT u˚ y c˚ NÜ ü˚ ‹˚  P˚ h˚ d J˚ F˝ qB˘ÜS˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˘ ˘ ˚ ˚˚ ˚ ˘ ˚ ˚˚ ~P˝ Ü  BEDN J˚ F{ ~˚ ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ BD‡˚ ˚JA tQ˚ WJ ‹˝  Ï ˚c˚ BEDN J˚ 35 AN ˚ J˚ @ Bu˚ }˚ S˚ A¿˚ ˚ NJ BD˚ ˝ A ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ BÜYD æ ‘EqA €AO A  O ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc }˚ ED˚A y c˚ e S˚ A~˚ ‹ ˚ xBE J˚ y c˚ C˚ O˚ Bܼ˚ A ‹˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ C Ú5307Ú LEÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DN˚ J˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A˘ pBg˚ ˚ ˚ sZ g˚ ‡c˚ @B܉˚ }˝ S˚ AO˘ ˚ L˚ T˚ u˚ ˝ A~˘ ˚ ˛ ˚ 20 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‘ EqA xA  O ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c yc }˚ ED˚A yc e S˚ A~˚ ‹ ˚ xBE J˚ yc FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ }d˚ EÜÌ˚ ‹˝  A €~˚ O˚~˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ yc C˚ O˚ BܼA ‹˚ ~P˚ Ü  A~O˚ ~ ˚  s˚ Zg yu˚ ‡c @ B܉˚ }SAO LÜTu A~ BÜYD æ 13 ˚ ˚˘ ˚ ‘E qA x A˘ z‡ c˚ ~˚ O ˚ ‹ à AÚNE c˚ y c˚ F˝ DNܼ ˚ A AN˚ {˚ }J ~˚ ‡ c˚ y u €˚ ~O˝ N g˚ ˝ ‚ ˚ ˘ ˚ ˚ ›A xBEJ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ x A˘ A~ AO˘ ˚ Ë dqA s{ A˘ ‡˚ Ûm A˘ N˚ Ec˚ AN{˚ Ï˚ c˚ s˝ v˚ d˚ q A~˚ j ÚpÚ5307Ú A NJ˚ @ Bu˚ }ÜSA˘¿˚ N˚ J˚ A˘ æ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˛ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ MBE{ BEDNJ 36 Ð܏˚ ˚_˚ BD~ BÜßP˚ {˚ B_ Œ˚ D M‚A L˚ Tu ¦˚ @BJ Bu ˚ CBD 28 AN ˚ J @Bu }˚ S˚ A¿˚ NJBD ˚ ˚ ˝ yc˚ OBÜS˚ ˚ ‹ @˚ B`˚ c˚ y c˚ Ë˚ ˚ S A˘ ‹ ˚ O ˚ y c˚ x˚ ƒ˚ ÜŸ ˚ ‹ N˚ Ü ü˚ y c˚ U˚ DO M A˘ ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ BE˚D˚N J˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 5 ¦~˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ ÐÜ˚ _BD˚ ~˚ BÜß˚ ˚P{B_˚ }E D˚M˝ A~˝ ˘ ˚ }ÜSA ˘†˚ L˚ ÜT˚ u˚ æ ‘ E qA x A˚ ˘ RBE c˚ ‹ A ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ j Ú5978Ú L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ ÜJ˚ RBE c˚ ‹ ˚ A FDN˚ ÜJ˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg e˚E D˚¿ A y˚ c˚ C˚ BE˚ qA ˝˘ ˚@BJ Bu ˚ ˚ 29 ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝   ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ CBD Ð܎˚ ˚ `D~ BÜß˚O˚|_ Œ˚ DM‚A LTu x~†˚ Ëd˚ qA s˚ {A ‡˚ Ûm A NEc˚ AN{ Ïc svdqA~ ˚ ˝ ˚ ‹ P V˚ y c˚ }˚ d˚ EDO˚ ‹ xBE˚S˚ y c˚ O ˚ ‹˝  M˝ BÜ• ˚ BE˚D˚N J˚ }˝ E˚ H E˚g ˝ BE˚D˚N J˚ 37 RA˘¿ A y˚ u Œ D˚M˝ ‚˘A x A˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ }˚ S˚ A†˚ LTu~ BDƒD ˚ ~ BDƒD }|J~ sTdg æ ‘ EqA BÜY ˚ D pBg }u˚ Bu˚ A A y c˚ FS J˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝˘ ˚ ˚ 10 ‘ EqA p˚ g yu˚ AN{ €O˚ MA ‚ MBÜ•  ˚ ˛ pBg }E˚ H Eg pBg ‘W˚ Ec D˝ A pBg RA¿ A yu xBDM‚A pBg~˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚   ˚ ˘ ˚ ˝ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg UDA yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg }uBuA A p˚ g yu˚ ~A æ ˚˘  ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‘ EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A ‡˚ Ûm A NEc˚ AN{ Ïc sv˚ d˚ qA~˚ j Ú4887Ú ˆ˚BhqA lA ˚ z˝ M˝ BES A˚˘ U˚ Eq ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚   ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝˘ ˚ ˚˘ ˝ ¢ ˚g˚ BÜTqA~ l˚ OBEÜÉA ‹A~ €O˚ EqA xBEhS phD ˚ ˚~ R˚ A¿ A yu˚ Œ˚ D M‚A xA Þ N˚ d D˚ y u˚ ~˚ æ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ yÜ¥˚ †MA Bu~ }˚ ÜJqA yÜ¥˚ Œ˚ DM‚A yu˚ sEgA Bu Ëd˚ qA s˚ {A [dD pBg~ jBÜ™A˚˘~ NÝ•A~ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ 15 pBg~ }˚ ÜS˚ AO eu BÜß”u~ }˚ ÜJqA eu Ð|uNÜhu LÜT܉ xA OBEJA~ jBÜ™A˚˘ pBg R˚ A¿ A ˚ ˚˘ ˚ 38 e˚ D˚ BÜY‚A sEr˚ Ü… ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 30 N ˚ CBD J ˚ @B܉˚ Ð|˚ ˝ K˝ T˚ ܉ ˚ ÐÜ˚ ÌBE˚ J Ï˚ c˚ }˛ E S˝ BÜß˚ ˝ ¢ g BÜT qA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˝ ˚˝ ˚˚ z‡˚ ˚Y˚ ‹ ˚ a˚ Eh˚ q ‹ ˚ Š\˚ Bc˚ y c˚ ŠV˚ B{˚ A y c˚ xBE˚hS˝ y c˚ e˛ ª˚~˚ BEDN J˚ ‚Bg M˛ BE{˚ ~˚ }E˚ H Eg BEDN J˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ‹˚ A y˚ c C˚ BEqA ¦˚~ pBg eD˚BÜY‚A Ç˚ ܤ CBÝYD AMA˚˘ æ ‘EqA pBg pBg }˚ ÝED˚A y c˚  ˚ ˚ ˚  ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ € OBÜZ˚ D‚˚ ˘ A C˚ D A˚ ˘ A~˚ ˘ ˚ € P| hq A MAN ÜS˚ ‹˝  A ˚ {˝ ~˚ MO E˚ÜT Ü˝ É A~˚ RBE c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚˝ ˘  ˘ ˚ ˚ ˝ ˛ ¦˚ }˚ ErJ O˚ e˚ D˚BÜY˚ A Ç˝ Ü… ˝ A Ëd˚ qA s˚ { A N˚ Ec˚ AN{˚ Ïc˚ sv˚ d˚ qA~˚ j Ú11172Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ ˚ 20 ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ DA~ @˚ YqA ¦˚ }˚ ErJ O˚ ~ ˚  eD˚BÜYA ÇÜ… jBÜ™A˚˘ pBg~ jBÜ™A˚˘~ NÜ•A phD ˚ ˚~ @˚ Y˝ qA ˝ ˚ ˚ ˝ ˚˚ ˚˚ ˚ ˝ N˝ d S˚ BEDN J˚ € P˚ {˚ ܼ˚ A ˚ {˝ N Ed˚ S˚ ‹˝ ˚ Š˝ {˚ A†˚ A˚˘ BEDN J˚ 39 º Ü˚ ÉA ‡E˚m ‹˝  sEc˚ BÜš˚ A˚˘ }˝ Üš˝ A ŠV˚ B{˚ 14 ˚˘  ˚ ˚ ˚  ˝  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ¿ A N˝ E c˚ BE˚ D˚ N J˚ Ph˚ d J˚ ‹ NEÜó˚ AÚNE c˚ ‹˝  » B˚ ÜY yc }Ehc ‹˚ ‘Vu yc M˚ BD¿A A ‹˝  y˚ Ü• ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ e˚D˚BÜYA ŒD Çܤ CBÜYD AMA˚˘ pBg æ à˚ A pÜSO xA RBEc ‹˚ A y˚ c }˚ ÜuAEqA Îu ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ‹A BEDNJ }EHEg BEDNJ 40 Ú5685Ú FDP ˚ c yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg oErJ O˚ ~˚ oD˚ ˚ ˛ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˝  ˚ ˝ ˝  ˚  ˚ ˚  yc }dEÜÌ˚ €P˚ |h˚ qA M ANS ‹˚ M˚ O˚ ETÜÉA y˚ c Ï˚EܼA y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec A yc ~PÜ  ‹˚ † ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ANÜ{ ‘WEc˚ DA pBg z˚ Q˚ ]EÜ…˚ ˚ }˚ ÜErJ O˚ eD˚BÜYA ÂM BÝYD AMA˚˘ æ ‘EqA FDAO pBg 5 ˚ ˚  ˚ ˘ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ 31 ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ C˚ Bhcô˚ sD~ @BJ Bu CBD Ú11256Ú }dEÜÌ˚ ‹A F˚ DN˚ J yu˚ ‚A˘ }gPdD ‚ FDP c yTJ FDN˚ J˚  ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ }˚ ED˚A yc » B˚ ÜY A ‹˚ s˚ E˚ V yc N Ü ü ‹ †˚ P ˚ dqA NE c BEDNJ pBg }E˚ HEg BEDN J˚ 41 O˚ BEqA y˚ u˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ‹ à˚ AÚNE c˚ y c˚ CBE˚ q A ¦~˚ p˚ Bg˚ OBE qA y˚ u CBh˚ c ô ˚ ˘ ˛ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ sD~ pBg æ ‘˚EqA xA z†P { ˚A yc ˚ ˝  ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ‹A { C˚ O˚ BܼA ‹˚ à˚ AÚN˚ ÜE c˚ ~˚ †B˚ J˚ ~˚ }ÜS ˚˘Bc˚ ~˚ ~PÜ  ˚ ‹ ˚ ½˚ ˚BJ ~˚ FEh˚ Ed˚ u˝ ~˚ € N˚ ÜED˚ ¿ A @ ” ˝ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚˘  ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg xBEhS A ‹˚ † ˚ ~ X˚ BdqA ‹˚ ~P˚ Ü ~ }ETJ ‹˚ sEE˚JQV~ N˚ Eq˚qA 10 ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ sD~ pBg A æ ‘EqA y˚ c €~˚ O NÜg~ C Ú12717Ú LEÜœ˚ yÜTJ FDN˚ ÜJ z†P { A ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˝ ˚  ˚ ˘ Ïc LTÜ˚ ÉA OÜ… ‚ A F˚ DN˚ ܼA AN{ }hg˚ ~ pBg j O˚ BEqA yu˚ tANg‚A x˚`D˝ ~˚ C˚ Bhcô˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ 32 ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  DA BEDNJ 42 zÓ zÓ @˚ YqA ¦˚ @BJ Bu CBD x˚ BDOJ ~A x˚ BhJ Ð܏r c ynD È AMA˚˘ Œ˚ u NhqA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ BEDNJ OBÜS ‹ NÜü BEDNJ~ pBg I xBEhÜS yc eª~˚ ˚ BEDNJ AqBg }EHEg~ MBE{~ FD® ˚ x A˚ ˘ RBE c˚ ‹ A yc˚ OBÜS˚ ˚ ‹ @B`˚ c˚ y c˚ Ë˚ ˚ S A˚ ˘ ‹ O ˚ y c˚ x˝ BE˚ h S˝ BE˚D˚N J˚ p˚ Bg˚ NEdS˚ ‹˝  ‘˚ Ü… ˚ 15 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚  ˘ ˚ ˝ ~ †B˚ J˚ ~˚ P˚ Ü ˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg zÓ ˚ zÓ ˚ BÜY˚ D æ ‘ EqA ˚ e g˚ AO˚ A~˚ z˚ † ˚˝˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ C Ú5976Ú › ˚ ˘˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ A~ C˚ BEqA AN{ ¦˚ @ ‘V yTJA RBEc ‹˚ A FDN˚ J~ ‘WEc˚ DA pBg }˚ m˚ BhqA ‹˚ A~ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ Ë˚ SA ‹˚ ˚ O yc sEE˚JQV ‹˚ l˚ BKZqA y˚ c FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ z˝ ‡˝ c~˚ N d S˚ ‹˝  ‹˝ N ˚ SO˚ €~˚ O˚~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ @ ‘V˚ AN{ UEq~ pBg zÓ zÓ BÜYD æ ‘EqA xA C˚ B`ܼA ‹˚ PÜ  yc }˚ ÜED˚A y c˚  ˚  ˚ ˚ ˝ ˝   ˚ ˝ ˚ ˚   ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  yc N Üü ‹ †˚ P ˚ dqA NEc~ €O˚ EqA xBEhS~ N dS ‹ tBÜT{˚ ~ xƒÜŸ ‹A €~˚ O˚ Bu˚ L˝ EK˚ Z qA~˚ 20 ˚ ˚@BJ˚ Bu˚ 33 ÚpÚ5976Ú10403Ú æ ‘ E qA yc˚ RBE c˚ ‹ A yc˚ OBÜS˚ ˚ ‹ @B`˚ c˚ y c˚ Ë˚ ˚ S A˘ ‹ O ˚ CBD  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  CBE˚ J˝ ‹˝  ˝ O ˚ BEDN J˚ ‚Bg e g˚ AO˚ ‹˝  N˝ Ü ü~˚ FD® ˚ ˚ D˝ A BEDN  J 4 3 Œ ˚ D Ó Œ ˚ D Ó @ ˚ qA ¦˚ Y 15 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ sZ h˚ qA ‹˝  à A N˝ E c˚ â ˚ N J p B g x B D D ‹ F D B D ‹ y Ü • ¿ A Ú N E c˚ y c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˘ ˚˘ ˚ ˘ ¦~˚ ‘W˚ Ec D˝ A pBg Œ DÓ ˚ ˚ Œ DÓ ˚ ˚ BÜY˚ D æ ‘ EqA xA z†˚ P˚ {˝ A˘ y c˚ I˝ P˚ c ‚A ˚ {˝ Ó ˚ ˚ ˝ P {˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˛ ˘ ˚ ˚ ‹˚ A F˚ DN˚ J˚ yu˚ ‚A˚˘ }gP˚ dD ‚ F˛ DP ˚ c yÜT˚ J FDN˚ J˚ AN{ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg †B˚ J˚ y c˚ C˚ BE˚ qA  ˝  ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ Ng~ ‘WEc˚ DA pBg C Ú13940Ú LEÜœ˚ yTJ MBESA˚˘ {~ s˚ ÜZhqA ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c yc xBDD ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ 5 BDƒD BDƒD BÜYD æ ‘EqA xA z†P { A yc @ B`c yc p˚ J‚A Ó˚ Bc˚ y c˚ t˛ BÜß €~˚ O˚ ˚ ˚ ı ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ 34 €N˚ |u ‹ y˚ Ü•¿A NEc BEDNJ OBÜS ‹ NÜü BEDNJ 44 BDƒD BDƒD @˚ YqA ¦˚ @BJ Bu ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ CBD ˚ ˚ ˘ ı ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ DA pBg BDƒD BDƒD BÜYD æ ‘EqA xA Ï˚c yc }EJ A yc jBÜ™A˚˘ A y c˚ xBE˚hS˝ y c˚ ˝    ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ‹ à˚ AÚNE c˚ ~˚ eg˚ AO˚ A~˘ ˚ }˚ u˚ Bu˚ A˘ A~˘ ˚ P˚ Ü ˚ ˝ ‹ A~˚ e˚E D¿ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ A~ } S B c ~ x ä c y c C ˚ B E ˚ qA ¦~˚ ‘W˚ Ec ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ FDN˚ J˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg Fd m ‹ ˚  ˚ A~˚  O ˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ~˚ †B˚ J˚ ~˚ z†˚ P ˚ {˝ A~˚  ˚~˚ Bd˚ u˝ ~˚ ~PÜ  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ı ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ı ˚ 10 }˚ Erc à˚ A xAYO˚ Ï˚c yc } J~ ‡˚ c yu˚ €~˚ O Ng ‚ ›A~ C˚ BEqA AN{ ¦˚ @ ‘V yTJA Ï˚c  ˚ ˝ ˚  ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˘  ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ sZgA Œ˚ DÓ~ zÓ zÓ €P˚ Ü… @YqA xA Ëd˚ qA s˚ {A }˚ uBc NEc˚ AN{ Ïc svdqA~ j Ú10322Ú ˚ ˚ C˚ ƒ˚ E qA Ï˚ c˚ @˚ Y˝ ˝ q A ¦ M˚ AO˚ AM˚ A y˝ u˚ A ˙ ‚˚ l˚ O˚ BE˚ Ü˝ É A ‹˝  A p˚ Bg˚ ~˚ @˛ ‘ V˚ z˝ N˚ d D˚ U˚ Eq~˚ ˚ C˛ ƒ˚ D˚ Ù˝ ˝ Z˚ g A~˘ ˚ ˚ ˚˘  ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ 35 ˚ ˝ ˛ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˘ @˚ YqA ¦˚ @BJ Bu CBD ÏEEu sJ O ‚A˚˘ C˚ ƒEqA Ïc † ˚ ‚ jBÜ™A˚˘~ NÜ•A pBg~ ˆ˚ BD xA ˚˘ ˚ ˛ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ u˝ ‹˝  s˝ EcBÜš ˚ ˚ ˚ ˚ A ‹ ˚ F˚ D˚BD y c˚ oDQ ˚ V B E DN J € O ˚ A P h q A ‘ V  ˚ A˚ ˘ B E D N J 4 5 B DƒD~ Œ˚ DÓ ~ zÓ ˚ ˚ ˚ ˚ 15 Œ D˚Ó ˚ Œ D˚Ó ˚ ~˚ z Ó z Ó ˚ B˘ÜY ˚ D˚ æ ‘ E qA x A˘ †˛ B J˚ o˚ D˚N J˚ Ph˚ d J˚ ‚˘ F˝ r g˝ p˚ Bg˚ }˚ E hY˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ D~˚ ˚ ˚ A ‹˚ F˚ D˚BD yc FDN˚ ܼA AN{ eª~˚ €~O~ ‘WEc˚ DA pBg 46 Ú2592Ú w d˚ D pBg BDƒ D BDƒ ˚ ˚ ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ w d˚ D˚ p˚ Bg˚ z Ó ˚ z Ó ˚ B˘ÜY ˚ D˚ æ ‘ E qA x A˘ †˛ BJ˚ o˚ D˚N J˚ Ph˚ d J˚ ‚˘ F˝ r g˝ p˚ Bg˚ }˚ E hY˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˝ ˚ ˚˚ ˚ ˚ y u˚ › A AN{˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg }E h˚ Y˚ A ‹ ˚ F˚ D˚BD y c˚ e˛ ª˚~˚ BEDN J˚ ‚Bg }E˚ H Eg ~˚ M˛ BE{˚ Â˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ I Ú2592Ú e ª~˚ ˚ A~O˚ Ü… F D˚BD yc AN{ } ÜJ~ ‡˚ c yu˚ €~˚ O NÜg ‚ o DQ ˚ V F˚ DN˚ ÜJ ˝˘  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 36 20 BÜYED yvEg˚ @BJ Bu CBD Î˚BÜñA zPÜ• DA { }Eh˚ Y A ‹˝  F˝ D˚BD~ ˚ a˚ rdqA ‡˝ E˚m oDQ ˚  ˚ V~ ˚ ˚ ˚˚ ˝ ˚˚ ˝ ˘ ˚˝ ˚˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚  ˚ y c˚ }EH E˚c˝ ‹˝  xBE˚hS˝ BEDN J˚ P˚ Ü ˚ A ‹˝  N˝ Ü ü BEDN J˚ 47 BDƒ D }ZdD~ Œ ˚ DÓ ˚ ˚ Y~ [dD ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚˘ ˚ ˚ BDƒD }|J~ sTdg BÜYD æ ‘EqA xA  O ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc }˚ ED˚A y c˚ ‘˚ Ü … ‹ ˚ ~P˚ Ü   ˚ ˚ ˚ 16 ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˘ ˛  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ FDN˚ J AN{~ ‘WEc˚ DA pBg Œ˚ DÓ }˚ ErJ O˚ sTc~ }˚ S˚ A†˚ ˚ L˚ T˚ u˚ ~˚ Œ ˚ D Ó ˚ Œ ˚ DÓ ˚ ˚ ˝ ˚  sTc~ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ }ZdD~ zÓ ˚ ˚ Y~ [dD BÜYD æ ‘EqA xA F DN˚ J˚ ‡˚ c ¦˚ ® ˚ ˚ M N g~˚ L˛ EÜœ˚ ˚ y˛ T˚ J˚ ˚˘ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ [d D˚ sJ ¿ A BÜY˚ ED ˚ xA BÜSBD˚ A~ †˚ ˚ È Â˚M ¦˚ Ëd˚ qA s˚ { A [d D˚ [˚ JO˚ N g~˚ j Ú5308Ú BDƒ ˚ ˚ ˝ D ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ 48 x˚ ¨˚ i˚ ܪ ˚ æ ‘ E qA @Y˝ ~˝ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 37 z Ó ˚ ~ A˘ Œ D˚Ó CBD ˚ }˝ Z˚ d D˚ ~ B Dƒ ˚ D˚ ˘ Y˝ ~˝  ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚˘ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ BÜY˚ D BEır˚c˚ F˝ DAO˚ pBg }E J˚ A y c˚ jBÜ™˚ A˚˘ A y c˚ X˚ ˚ J ‚A D˝ A BEDN J˚ ‚Bg }E˚ H Eg ~˚ M˛ BE{˚ 5 ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ BDƒD }˚ EcAOM˚ ~ BDƒD }|J~ sTc~ BDƒD kTEHSA~ BDƒD [vZu ˆ BÜßBhDA ‘J }˚ Ehm sTdg ˚ ˚{˝ ~˚ ˝ ˚ QW˚ g˚ zO|˝ _˚ s˚ Z g˚ N˚ J˚ B˘g˚ t˚ Bg˚ ˆ ˝ Œ E˚ d n˚ Üq A Î˚ A }E u˚ N˚ g˚ s˚ T˚ c˚ ˆ ˝ z Ó ˚ }SA˘†˚ L˚ ÜT˚ u˚ ~˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˛ ˘ ˚ ˝ ˚ C˚ BEqA ¦˚~ ‘WEc˚ DA pBg æ à˚ A p˚ SO O|_ x¨ iܪ ·DO ˚ A xA FHEJA pBg ˆ ˆ˚Bg ˚ ˝˘  ˚ ˚ UHDA ‹˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ~˚ e˚E D¿  ˚ ˚ A~ ~PÜ  ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ~˚ RBE c˚ ‹ ˚ A~˚  O ˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ ÜE c˚ ~˚ xä˚ c˝ y c˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ A yc X˚ ˚ J ‚A D˝ A BEDNJ˚ ‚Bg MBE{~˚ }E˚ H Eg BEDNJ˚ 49 Ú10321Ú w ܏r c˚ à˚ A xA˚ Y O˚ }S ˚˘Bc˚ ~˚ ˛ ˚ ˚ 10 ˚ ˚ AM˚ A x˚ ¨˚ p˚ Bg˚ ‡J˚ N˚ E c˚ x A˚ ˘ ‚ A }˚ E J˚ A˚ ˘ FDNJ˚ s˚ Eu Ïı c˚ y c˚ ® ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ M ‡JÚNEc yc jBÜ™A ˚˘  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg C Ú10205Ú10203Ú ˝ ˚Q˚ Wg }˚ hnD˚ z˚ O˚|˝ _ s˚ ÜZg y u˚ NÜJ A z˚ O˚|˝ Ü_ y u˚ bP˚ g ˚˘ ˚ ˚ ˚ ı ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˚ ı ˚ ˝ Ng~ Ï˚c yc C˚ O˚ BܼA~ ‡JÚN˚ Ec~ }EJ A yc ˚ANvÜÌA jBÜ™A˚˘ DA zA~O Ï˚c FDN˚ J˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ı ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝˚ }Ec àA ‘\˚ O Ï˚c yc ‡JÚN˚ Ec yc }vhrc ‹˚ ½˚ ˚BJ y c˚ N J˚ A~˚ ‡˝ c~˚ }u˚ AN˚ g ‹˝  z˚˘AO˚ €~˚ O˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ yc FDN˚ ܼA AN{ }EdS €~O~ pBg LEÜœ˚ yÜTJ FDN˚ J AN{~ Ù˚ ˚ `D˚ @˚ ÜYqA FDN˚ J˚ ˚ ˚ ˚ 15 ˚ ˚ ı ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ pBg Ï˚c yc ‡JÚN˚ Ec yc }`gPc ‹ Â˚Bu pBhg }˚ ED˚A ŠVA~ }˚ Üš˚ A ¦˚ B`JBg }vhrc ‹˚ ½˚ ˚BJ  ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ı ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ Â˚ ˚Bu yc }Ec €~˚ O~ pBg Ï˚c yc ‡JÚN˚ Ec yc }vhrc ‹˚ ½˚ ˚BJ yc Ac A y c˚ €˚ ~˚ O˝~˚ ˚ ˚  ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ 38 ˚  ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ NdD L˚ ZEqA ¦˚ @BJ Bu CBD ÚpÚ10203Ú }vhrc ‹ ½˚ BJ LEK˚ ZqA~ }E˚ dS ˚ A~O sEu˚ }`gPc ‹ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ‚Bg €Q˚ ]E˚ qA  v˚ Er˚T qA à˚ A N˚ EH˚ c A ‹ NÜ• ˚ A~˚  vZ| ܼ ˚ A Ïı c ‹ Q˝ ] D BEDNJ˚ 50 @Y˝ qA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ y c˚ I˚ P˚ c ‚A y˚ Ü• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚  Üš˚ BÜÌ˚ A Ïı c˚ ‹ yT˚ ܼ ˚ A yc˚ }˚ E˚ H E˚ g˝ ‹˝  Ë˝ S˚ }˚ E˚ H E˚ g˝ D˝ A˘ BE˚ D˚ N J˚ 20 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚˘ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ DA pBg LZ˚ EDBg CBÜYD AMA˚˘ NÜü BD pBhg sD‡ ˚ J˚ ˚@BJ pBg æ ‘˚EqA xA z†P { ˚A Üš˚ BÜÌ˚ A Ïı c˚ ‹˝  y˝ T˚ ܼ ˚ A p˝ h˝ D˚ A NÜ ü˚ ˝ F˝ d Üš˚ ~˚ p˚ Bg˚ I Ú13644Ú F˛ DPc˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ 17 ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ A~ O˚ BJ ‹˚ ˚ O ~ RBEc ‹˚ A~ xBEhS ‹˚ ·Ü¼A A y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg F˚ DN˚ ܼ˚ A ¯˝ Eu˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ AN{ ¦˚ ADP`YA~ xBEhS ‹ ·˝ ܼA ~˚ A ·Ü¼A ‹ xBE˚hS˝ w ˝ ]˝ d D˚ pBg~˚ € O˚ N ܼ˝ A N Ed˚ ÜS˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  PhdJ ‹˚ sEc˚ BÜšA˚˘ BD‡JA PÜ“ ‹ Ï˚c BEDNJ 51 @˚ Y˝ qA b˚ BE˚ S A˚˘ ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 39 F˚ DN˚ ܼ˚ A CBD ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ Ïc ·qMA ‚A pBg æ à˚ A pSO xA z†P { A yc }˚ ED˚A yc y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec ‹˚ @˚ ƒdqA y˚ c ˚ ˚˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 5 Ïc @˚ YqA bBESA˚˘ pBg à˚ A pSO BD ÏD AqBg C˚ BJ O½A ˚ ˚ e˝ g† ˚~ ˚ BD˚B`ܼ˚ A ˚ ˚ à˝ A Üå˝  Bu˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚   ˚ ˚ ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˚ 52 Ú13981Ú ^BD¿A · ˝ q˚ Ng z˚ ƒZqA NdD z˚ ƒZqA OB`E˚ DA~ N˚ J BÜT˚ Ü˚ ÉA ÎA˘ B`ܼ A z ‡ ˚ Ûm~ zO©Ü˚ ÉA ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝   ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ·˝ q˚Ng }˚ E˚DN˚ J ¦˚ }EHEg pBg~ zÜ… @˚ ƒdqA y˚ c N Üü ‹ †˚ P ˚ dqA NEc BEDNJ }ÜEHEg BEDNÜJ~ ˚ ‹ à˚ AÚNE c˚ ~˚ Ïı c˚ y c˚ CBE˚ q A ¦~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A˘ p˚ Bg˚ B Dƒ ˚ D˚ ^˝ BD˚ ¿ A ·˝ ˝ qN˚ g˚ ^˝ BD˚ ¿ A ·˝ ˝ qN˚ g˚ ^˝ BD˚ ¿ A  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‹ z˝ N˚ ÜE H˚ c˝ p˝ Bh˚ D~˝ ˚ z˚ N˚ ÜEHc˚ ~˚ RBE c˚ ‹ A~˚ ~PÜ  ˚ UD˚˘Bc˚ ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ¿ AÚNÜE c˚ ~˚ }ÜS˚ ˘ Bc˚ ~˚ ~PÜ  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛LEÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ CBE˚ qA AN{˚ ¦ z†˚ P˚ {˝ A F˝ DNJ˚ ~˚ ‘W˚ Ec D˝ A p˚ Bg˚ UD˚ A~˘ ˚ Ö ˚ ˘ ˘ ˚  ˚ 10 ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ Q]ܼA ˚ ˘ ˚ ˛ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚ ˝  ˚ ˝ ˝ ˚ ¿ AÚNÜE c˚ ‹˝  @˝ ƒ˚ d˚ qA~˚ I Ú14071Ú s˚ {A NEc˚ }hD˚ {~ ¦˚PܼA ‘˚|ܼA C˚ hd D˚ ‹˝ A ˚ {˝ y˚ Ü• ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  BEDNJ I˚ AP ܼ˚ A ‹ ˚ e˚ª~˚ ˚ ‹˝  xBE˚hS˝ BEDN J˚ 53 @˚ Y˝ qA N˚ d D˚ p˚ N˝ EÜñ˚ A ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 40 F˚ DN˚ ܼ˚ A ˝ ˚ CBD  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚   ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ FqBg }S˚Bc yc z~Pc yc €P˚ {¿A y˚ c M Bdu A yc CBE˚ J˝ ‹ ˚ ˚ O ˚ y c˚ F{ ~˚ ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚  ˚  æ à A pS˝ ¿˚ x˚ ¨˚ U˚ Eq }S ˚Bc FDN˚ J ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg @˚ Y˝ qA NdD˚ B܎˚ ˚ iTHD˝ }g” ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 15 x˝ ä˚ r˚ S˝ ˚ {˝ x˚ qh˝ D˚ MBd˚ u˝ D˝ A~˘ ˚ I Ú16457Ú @˛ ‘ V˚ CBE˚ qA AN{˚ ¦ æ ‘ E qA yc˚ L ZD˚ ‚~˚ ˆ˘Bh˚ q BD ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˘ }E˚ HEg BEDNJ 54 sE˚ J˚ ‹ ˚ M˚ Bd˚ u˝ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg F˚ DN˚ ܼ˚ A s˚ { A N˚ Ec˚ iEd˚ Y ˚ {˝ ~˚ w˚ gO A ‹˝  ˚ ˚ ˚ ‹ z˚ M˚ BE˚ c˝ y c˚ NEÜ• ˚ ˝ ‹ }E˚ H c˝ y c˚ w˚ d˝ D A˘ ‹ MBDO˚ ‹ yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ Nd S˚ ‹˝  ‹˝ NS O BE˚ D˚ N J˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ L˚ T˚ u˚ BÜY ˚ D AMA˚˘ æ ‘ EqA F˝ DAO˚ pBg sE˚ J˚ ‹ ˚ M˚ Bd˚ u˝ y c˚ Šc ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ˚ ˚ ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ ‘ı V˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‹˝ N ˚ SO˚ ~˚ I Ú11335Ú iEd˚ Y˚ z˝ M˝ BES A˚˘~˚ F˛ DP ˚ c FDN˚ J˚ AN{˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg ˚ ˚ D f˚ P˚ `D˚ }˝ |˚ J ~˚ ˚ 20 ˛t g˚ [˚ J O˚ N g˚ ~˚ j FDNܼ ˚ A ¦ xBh˚ d Z˚ D˝ § DPg ‚A wd˝ D A˘ ‹ MBDO˚ ‹˝  yÜ• ˚ ¿ A N˝ E c˚ ~˚ Nd S˚ ‹˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘  ˚ ˘ B܉A˚˘ }{®˚ yu~ @˚ Y˝ qA N˚ d D˚ p˚ N˝ EÜñ˚ A ¦˚ Þ N˚ d D˚ y u˚ ~˚ æ ‘ EqA C˚ BÜœ ˚  ˝ A yu˚ Ëd˚ qA s˚ { A y u˚ ˚ ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ € P{ ¿ A~˚ FE T˚ Ü˝ É A ‹ NEdS˚ y c˚ Â˚ M˚ €˚ ~O˝~˚ x˝ O˚D˝ @˚ Y˝ ˚ q A x A s˚ Eg ˝ A˘ sE˚ g y u }˝ {˚ ®˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 18 ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ BE˚ D˚ N J˚ € OA¿ A NE Ü• ˝ y c˚ }hD˚ €N˚ Ec˚ ˚ {˝ ~˚ ‘ c˚ N {˚ BÜÒ˚ ‹˝  Ï ˚c˚ }˚ EH˚DN J˚ pBg †˛ ” ˚ ˚ ˚ ˝ ‹˝  N˝ Ü ü˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ N˚ d D˚ pBhD˝ äg ˚ 41 xOD˝ @˚ Y˚ qA x‚ @˚ Y˝ qA N˚ d D˚ sDN˚ EÜÉ˚ A z˚®˚ B܉˚ A˚˘ pBg € P˚ { ¿ A y˚ c˚ }E˚ rd D CBD ˚ ˝ ˝ ˚ ˚˚ ˝ ˚ ˚ ˚˝ ˚ ˚˚ ˝ y c˚ CBE˚ J˝ ‹˝  ˝ O BEDN J˚ ¦ ˚ nÜqA ‘ rd EqA xAP˚ Ü  ˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü ‹˝  P˝ hd J˚ BEDN ÜJ˚ 55 @˚ ÜY˝ qA ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ yc xäc A~ ˚‚ܼA UDO ˚ MA˚˘ A yc §ÜTu½A † ˚ ‹˚ }dED˚O yc » B˚ ÜY ‹˚ ~˚ Bdu ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˝ ˘˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ xA N˝ ˚ VA pBg ˆ @˚ Y˝ qA y˚ T˚ J Bg BÜY˚ D y u˚ æ à˚ A pS˝ O˚ pBg pBg C˚ B`ܼ˚ A ‹ ˚ P˚ Ü ˚ 5 ˚  ˚  ˚ ˝ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ŒD˚AEqA yu˚ ‘˚rdJA w|ÅA ÙSO~ zNEc ANÜü xA NVA~ Ù oDQ ˚ V ‚ zNJ~ àA ‚A˚˘ ÙA˚˘ ‚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝˝ ˚ ˘˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg @˚ BÜS B܎˚ A y u˚ sJ  ˚ }˚ Eܼ˚ A C˚ A˚ D A }E˚D˚B܉˚ Ù˝ F K˚ E˚g ‹˚ P ˚ | `EÜ˝ ÉA y˚ u˚ ‘˚rd˚ J A~˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ‹ O iq˚ J NÜg PÜ  FDN˚ ÜJ ‘WEc˚ DA pBg Ó˚ Bc ‹˚ }ÜEhc~ UDA yc C˚ BEqA ¦˚~ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  yc z‡c~ » B˚ ÜY ‹ à˚ A NÜEc €~O~ pBg C ÚpÚ10480Ú10480Ú F˚ DN˚ ܼA ANÜ{ ¦˚ CBE˚ J˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚  ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ yc~ PÜ  yc Ó˚ Bc ‹˚ }Ehc yc UDO ˚ MA˚˘ A yc †  ‹ } Ü d E D ˚ O y c » ˚ ÜY˚ ‹ ~˚ Bd˚ u˝ B 10 ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ‚~ C˛ AP`˚ YA z˚ M˚ BESA˚˘ ¦˚ FDN˚ J AN{~ PÜ  yc ‡hD ‹ ˚ ‡˚ EJ yc xäc A y c˚ }d˚ ED˚O˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  È UDO ˚ MA˚˘ DA~ NÜü pBg I ÚpÚ10609Ú @ ‘ V ‡˝ ܪ˚ C˚ BE˚ qA AN{ ¦˚ æ ‘ EqA y˚ c˚ L ÜZ˚ D˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  42 ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ‚Bg PÜ“ ‹ Ï ˚c~ e EE˚u ‹ NÜ•A BEDNJ 56 NÜ˝ ÉBD˚ @˚ YqA ¦˚  ˚ ˝ CBD BEHS PÜ  yu˚ evS ˝ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚˚ NÜÉBD˚ BÜYED x¨ æ ‘EqA xA }EHh˚ ÜS yc BÜ…O A yc }Erc ‹A sEc˚ BÜš˚ A˚˘ BEDN J˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg  ˚Bu ‹˚ U˚ DA~ †B˚ J ~ }S˚Bc yc C˚ BE˚ qA ¦˚~ pBg b˚ BÜZ qBD˚ sT˚ Ed D~˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ 15 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚˚ €AO A−{~ j Ú4479Ú P`u ‹ à˚ A NEc }ÜšA BÜ…O DA~ LEÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ J˚ }EHh˚ ÜS˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝  ˚ ˘ ˝ ˚ UEq jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA pBg~ b˚ BÜZqBD˚ sÜTdqA~ NÜÉBD˚ @ÜYqA Ëd˚ qA s˚ {A [dD ˚ ˚ ˚ ˚ §n D˚ Bu˚ O˝ N g˚ ˚ {˝ ~˚ }˝ Eu s g˚ A˘ ‚˚ ~˚ }˝ Eu ‡˝ ˚ Ûm A˘ O˝Ü…˝ ˚ ‚˚ ˝ A˘ FEg E qA Ï˚ c˚ FDNܼ˚ A AN˚ {˚ ‘˚ d u˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ M˚ ~˝ AM˚ D˝ A BEDN J˚ OBÜS ˚ ‹˝  N˝ Ü ü BEDN J˚ 57 @˚ BÜ˚ ÉBD˚ @˚ Y˝ ˝ qA ¦˚ f˚ AQ˚ V ‚˚˘ A }˚ E˚{˚ A® ˚ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 43 ˚ ˚ CBD ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ zPܝ ‹˚ ‘c yc y˚ T˚ ܼ˚ A y˚ c˚ N EH˚ c˝ ‹ ˚ U˚ D D˝ y c˚ Fd˚ Z u˝ ‹˝  }J˚ O˚ BJ BEDN J˚ ‘ W˚ q˚BE˚`qA 20 ˝ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ AhDBg xBÜÌqA Ù pBhD BDB`ES @˚ YÅ˚ xA˚˘ pBg æ ‘EqA y˚ c Fdm ‹˚ A yc €N˚ dTqA ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ‘WEc˚ DA pBg shdu ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec~ ~PÜ  ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg @˚ BÜ˚ ÉA R˚ A˚ S ~˚ ˚ ˝  ˚ 19 ˚ ˝ F˚ DN˚ ܼ˚ A s{ A˘ N˚ Ec˚ L˚ EK˚ Z qA~˚ € h˚ q BD z˝ M˝ BE˚S A U˚ Eq~˚ ˚ F˛ DP c˚ F˛ DN˚ J˚ Fd m˚ ‹  ˚ A˘ F˝ DN˚ J˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ yT˚ ܼ˚ A yc˚ }J ~˚ ‡c y u˚ FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ €˚ ~O˝ N g~˚ }J˚ OBJ ‡˚ c z˝ N˚ ES A ANJ˚ A˘ Ë˝ ˚ d D˚ ‚˚ BD ‚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ NEc˚ €˚ hqBD˚ U˚ Eq }JO˚ BJ ~ I Ú66Ú @˛ ‘ V æ ‘ EqA y˚ c C˚ BE˚ qA ANÜ{˚ ¦˚ L ÜZ˚ D˚ ‚~˚ Ù˝ g ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ 44 ˚ ˚ ˝ N EÜ• ‹ NÜü BEDNJ 58 z ƒY snÜq˚ @˚ YqA ¦˚ @BJ Bu ˚ ˚ CBD l˚ OBEÜÉA ‹A }hdY~ BED˚BÜœA ˘ ˚˘ ˚ ˝ y c˚ j˚ BÜ™ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ 5 æ ‘ EqA xA UDA y c˚ N EÜ• A˚˘ ‹˚ N˚ Üü yc s˚ ZhqA ‹˝  }ÜÊ˚ S˚ BEDN J˚ € O˚ A¿ A ˚ ˚˘ ˝  ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˝˘ ˚ ˚ ˚ ŠDA xdEZD Š EÛm iEng UD˚ ‚ F˝ rg pBg P{˚ B_ ‡˚ c ~ A AP{˚ B_ zƒY˚ snÜq˚ BÜY ˚ ED ˚ x¨ ˚˚ ˘ ˚˘ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ yÜTJ FDN˚ J UDA yc N EÜ• FDN˚ J~ ‘WEc˚ DA pBg ANJ˚ A~ A@ÜY~ BÜYED BEÛm pBg ˚  ˚˘ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˛ ˚ €O˚ BÜZD‚A Ó˚ Bc ‹˚ ~P˚ Ü  FDN˚ J F˚ DN˚ ܼA s˚ {A NEc˚ OWÜÉA~ }˚ JqA AN{ yu˚ FDP ˚ c ˚ ˚˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚  ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ Ïc ‚ BDBEKE˚SA z ƒÜY snÜq˚ @ÜYqA €† Ëd˚ qA s˚ {A [dD x¨ Ng~ j Ú740Ú UDA yc ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  ˚  10 Ïc BÜYD yu pBg A æ ‘ EqA y˚ c P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A y˚ c F DN˚ J˚ ¦˚ €˚ ~˚ O˝ Ng~˚ 59 C˚ J˝ ˝ qA ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ y˚ c i E`c A yc § DP ˚ g‚˚˘ A FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ €~˚ O˚~˚ pBg C BET˚ J˚ Q˚ Wc˚ ˚ ˚ Ù˝ à˝ A F˚ EÛm P| _ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ ˝  ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚˝ † ˚ ‹ NÜü BEDNJ €O˚ ~PÜÉA F D” ‹ ŒTܼA Â˚ ˚ BEDNJ æ ‘˚EqA y˚ c PÜ  ‹˚ A ‹˝  ‘˚ Ü … pBg â ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ N Ü É A ‹ Ï p B g I Ú 8 5 9 0 Ú i ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚  E d Y M B E S A { ~ § D P g ‚ A y c ˚  ` Ü S A ˚ q A ˚ ˚ ˚ c ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ F˝ d Üš˚ ˚ pBg ¦ ˚Q˚ Wu˚ M˛ BES A˚˘ AN{˚ pBhg FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ z~ ˚ P c˝ ‹ ˚ tBÜTÜÌ˚ ˚ ® ˚ ˚ ˚ M xB`hqA NEdS˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ A˘ F˝ d Üš˚ p˝ h˝ D˚ yT˚ ܼ ˚ A ‹˚  N˚ Ü• ˚ A˘ 15 N Ed˚ S˚ ‹ ˚ ‘˚ Ü … sEu˚ ‘˚Ed˚ D˚ F˝ DAO˚ Bu˚ phD˚ sE˚ EJ˚ ‹˚  N˚ Ü• ˚ ˚ ˚ ˚ ı ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ‚Bg €N˚ |u ‹ A { y˚ Ü• ˚ ¿ A N˝ E c˚ ~˚ NEdS˚ ‹˝  ‘˚ Ü… ˚ BEDN ˚ O B Ü ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ‹ N Ü ü B E D N x ˚ ˚  ˚ J S  J 6 0 ˚ hqA B ` ˝ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚˚ phD  ˚Bu ‹ UDA FdÜš˚ pBg €O˚ BÜZD‚A Ó˚ Bc˚ ‹ ˚ ~P˚ Ü  y c˚ N Ed˚ S˚ ‹˝  xBE˚hS˝ BEDN J˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˝ ˚  ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ÏÜZD BEÛm pBg xdEÜZD Š EÛm Bu Š DBg Frg z ƒÜY sm NÜEc˚ BÝYED æ ‘ EqA x¨ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝   ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚˚ Ú1110Ú LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg CN˚ Ü… È Bu N J˚ A~ @ YD˚ B|² C˚ AÍZqA yÜ• ˚ ¿ A N˝ E c˚ BE˚ D˚ N J˚ OBÜS ˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ BE˚ D˚ N ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ 45 20 ˚ ˚  J 61 N J˚ A~ @ YD˚ C˚ AÍZqA ÏZD A @BJ Bu CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ı ˚ ˝  ‘ EqA x¨ pBg }˚ ED˚A y c˚ z˚ † ˚ ‹ xärÜS yc Ó ‹ }vhrc yc xBEhÜS yc €N|u ‹ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ L˚ T˚ u˚ ~˚ N J˚ A~˚ @ Y˝ D˚ B|˚ ² C˚ AÍ˚ Z qA ÏY˚ L˚ EhqA t˝ Bc˚ x¨ BÜÊ g z ƒY˚ snÜq˚ BÜY˚ ED ˚ æ 20 AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ }˝ E˝r d˚ g˚ A NÜ  ˚ p˚ Bg˚ }˝ E˚r d˚ g˚ y n˝ D˚ È ˚ B E˘H S˚ F˚ r d˚ g˚ o˚ D A P˝ Ü ˚ ˝ p˚ Bh˚ g˚ }E h J˝ Ï˚ c˚ ˚  ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ }˚ Eg˚ M˚ AO˚~˚ € O˚ EqA xBE˚hÜS˝ y c˚ tM˚ Bg ‹˝  Ï ˚c˚ FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ €~˚ O˚~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ ÜJ˚ ˚ ˚ ‹ COBÜÒ˚ ˝ y c˚ B ÜZDA˘ F˚ DNܼ˚ A AN˚ {˚ € O E qA x˝ BE˚h S˝ €~˚ O˚~˚ p˚ Bg˚ C Ú1928Ú z Ó ˚ z Ó ˚ B˘ÜY ˚ D˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ xBEhS yc eª~˚ zA~O~ z ƒY snÜq˚ BÜYED x¨ æ ‘EqA xA z†  ‹˚ xär S yc O BDM˚ ˚ ˚ €ı N˚ | u˚ ‹˝  y˚ Ü• ˚ ¿ A N˝ ÜE c˚ z˝ A~˚ O˚~˚ p˚ Bg˚ }ÜEDA˘ y c˚ z˚ ˚ † ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚˝ ˚ ˚ ˚  ‹˚ xär ÜS yc O BDM˚ ‹˚ C˚ O˚ BÜÒ yc 5 ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ y c˚ x˚ BE˚ h S˝ y c˚ z˝ ‡˝ c˚ ~˚ AN{~ ƒSÓ æ ‘ EqA y˚ c˚ z˚ † ˚ ‹ xärS yc OBDM ‹ COBÜÒ ˚˘  ˚ ˚˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ C˚ AÍ˚ Z qA ÏZ˚ D˝ ˝ A Ëd˚ qA s˚ { A N˚ Ec˚ AN{˚ Ïc˚ sv˚ d˚ qA~˚ j Ú8590ÚpÚ1928Ú e ª~˚ ˚ F˚ DN˚ J˚ y u˚ › A ˚ ˝ C sZ h˚ q A z˚ M˚ AO˚ A~˚ B DBE˚ K E˚S  A zƒ˚ Y˚ s n˝ Üq B˘ÜY ˚ E˚D˚ w ˝ ]˝ d D˚ x˚ ¨~˚ ˚ C NÜ… ˝ È ˚ Bu˚ NJ˚ A~˚ @Y˝ ˝ D ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ Ïc˚ BÜY ˚ D y u˚ pBg æ ‘ EqA y˚ c˚ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A y˚ c˚ i E`c A y c˚ § DP ˚ g‚˚˘ A y˚ c˚ €~˚ † ˝~ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ à˚ AÚN˚ Ec ‹˚ †˚ B˚ J˚ yc C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ iEd˚ Y MBES A˚˘ AN{~˚ C BET˚ J˚ Q˚ Wc ˚ ˚ Ù˝ à˝ A F˚ EÛm P| _ ˚  ˚ ˛ ˚ ˚ 10 ˚  ˚˘ ˝ ˝ ˝ s˚ J ¿ A @˚ Y~ ¦˚ @BJ Bu ˝ ˚ ˚ ˚ CBD 46 Ú8590Ú N J˚ A~ @ YD˚ Q]dqA~ P|`qA ÏY æ ‘ EqA xA ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ OBEDM˚ ‹˚ ~P˚ Ü  yc }EHEc ‹ xBEhS BEDNJ PÜ  A ‹ A BEDN J˚ 62 N J˚ A~˚ @ BDA˚˘ yu˚ z˚ AP Ü˚ ÉA~˚  ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚  ˘ ˝  ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  à˚ A pSO~ BDA sT˚ EcA FEÛm FqBg Üû ‘˚HDNJ pBg RBEc ‹˚ A y˚ c @˚ BEdÜTqA A y c˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˚ ˚ {~ j Ú18067Ú L˛ EÜœ˚ yT˚ J FDN˚ J AN{ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg ˚ BEܼ˚ A yu˚ N J˚ A~ @ BDA˚˘ yu˚ æ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg N J˚ A~ @ BDA˚˘ yu˚ zAPÜÉA~ sJ ¿A sT˚ EdD xA RBD ‚ xA @˚ B|hhqA }˚ uBc pg 15 ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝˘ ˚ ˘ ˚ ˝˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ı ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ DA~ ‘WEc˚ DA pBg PÜ  ‹˚ A~ }ÜÊS tA~ }˚ EE˚|ܼA }EEY tA~ ˚B{ tA~ UDA~ }S˚Bc~ Ï˚c ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 47 ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˝ ˚  ‹ MÜü BEDNJ 63 z˚ APÜÉA O˚|_ s˚ Zg }˚ E{˚ A® ¦˚ @BJ Bu CBD  O ‹ †B˚ J }ÜšA @˚ BEdTqA ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ â ˚ ˚ y u˚ sJ˝ O˚ y c˚ FJ˚ BJ˚ A y c˚  v˚ EEqA xär S˝ y c˚ xBE˚hS˝ y c˚ e˛ ª˚~˚ BEDN J˚ pBg xƒEc ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg z˚ APÜ˚ ÉA O˚|˝ _ s˚ Z g y c˚ æ à˚ A pS˝ O˚ ÜŽ˚ ˚ pBg OBhc˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚{˝ ~˚ zAP˘ Ü˚ É A O|˝ _˚ sZ h˚ D @˚ ÜY˝ ˝ q A @B|˚ h˚ h˝ q A [˝ d D˚ z˚®˚ ~˚ ‘W˚ Ec D˝ A˘ p˚ Bg˚ j Ú3421Ú UJQ V˚ 20 ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A˘ p˝ g˚ ‹˝  N˝ Ü ü BEDN J˚ 64 BÜSBD˚ B{˚ O˚ ˘S˝ s˚ ZhD˚ BD˚†˚ ˚ È ~˚ B{˚ O˚|˝ _ sZg B{˚ ®˚ jBÜ™˚ A˚˘~˚ N˚ Ü• ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝  ˝ ˝ ˚ ˚ FJ˚ BJ BDA FdÜš˚ pBg Š\˚ Bc yc }EdS yc M~AM DA BEDNJ ‚Bg xƒEc ‹ MÜü~ OBÜS ˚ ˚ ˚ 21 ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ s˚ ÜZhD˚ sJ ¿A BÜYED xA ÜŽ æ ‘EqA xA €O˚ Bhd˚ qA ~PÜ  ‹ ˚ ·Ü¼˚ A y˚ c˚ CN Ý…˚  ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛  ˚˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ zMAS }ÜšA FJ˚ BJ DA~ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg B{O˚ S˚ pBg ~A z˚ APÜÉA O˚|˝ _ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˚˝ ˚ ˚ s˚ ZhD˚ sJ ¿A BÜYED xA æ à˚ A pS˝ O˚ ÜŽ˚ }˚ E˚DN˚ J˚ ¦˚ OBÜS ‹˝  N˝ Ü ü pBg~˚ Š\˚ Bc˚ ‹˝  ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ 65 Â˚ M˚ ¦ }Z˚ J ¿ A ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 48 Ú3421Ú OBÜS ˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ ˝ }Eg o S˝ ˚ È ˚~˚ zAP˘ Ü˚ É A O|˝ _˚ CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˝ 5 sÜTEcA pBg RBEc ‹˚ A y˚ c }u¯˚ c˚ yc C” ˚  ˚ ˚ ˚ ‹ lBÜš˚ yc X˚ J‚A DA BEDNJ }E˚ H E˚ g ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚  ˚ ˚˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˘˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ pS˝ O˚ BD˚ F qBhg }˝ Eu˚ BÜY˚ ED˚ xA æ à˚ A pS˝ O˚ M˚ AO˚ Bg } EhJ˚ ¦˚ æ ‘ EqA I˚ A~˚ OA [d D˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ {~ LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg F˝ E˚Ü… ‚ @˚ BÜ˚ ÉA xA˚˘ pBhg BEEJ˝ F˝ EÛm A˚˘ à˚ A ˝˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝   ˚ BE˚D˚N J˚ 66 @˛ ‘ V˚ }˝ T˝ Üà ˚ ˝ ‚˚ @˚ BÜ˚ É A x A˘ @˚ BJ˚ Bu˚ 49 Ú6103Ú ¢ gBÜT qA~˚ ÂBu˚ ~˚ € O E qA x˚ BE˚ h S˝ p˝ g˚ CBD ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˘ ˚˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  y c˚ ‡E˚m ‹ ˚ N˚ Eq˚˚ qA y˚ c˚ }u˚ BÜS˚ A D˝ A BEDN J˚ AqBg N J˚ A~˚ ‡˝ c~˚ pƒÜ¼˚ A Ïı ˚c˚ ‹˝  y˝ T˚ ܼ˚ A~˚ M˛ BE{˚ ˚˘ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ 10 pBg €O˚ NܼA N Ed˚ S A y c˚ „ N˚ J ‹ ˚ e˚g˚ AO˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹ ˚ à˚ A N˚ EH˚ c˝ y c˚ Fd m ‹ ˚ N˚ Ü ü˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˛ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘  ˝ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ C˚ è˚ qA tܼ~ [Eܼ˚ A B܏g ˚ §rD ‡D˚ {˚ ~ }cBÜZD ‡˚ D˚ yu˚ BÜYEDA à˚ A pÜSO BD sEg˚ ˛ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg @˛ ‘ V }˝ T˝ Üà  ˝ ‚ O˛|˝ _ @˚ BÜ˚ ÉA xA˚˘ æ à˚ A pS˝ O˚ pBhg Œ˝ EqA~˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ }cBÜZD ‡˚ D˚ ¦˚ N Ed˚ S A FDN˚ J NJA ~˚ † Ëg FDN˚ ܼA AN{ }uBÜSA DA MJ Ng~ yTJ ˚ ¦~˚ NEdS˚ A˚ ˘ y c˚ }J ~˚ ‡c˚ y u F˝ DNܼ˚ A AN˚ {˚ €˚ ~O˝ N g˚ ~˚ }˚ u˚ BÜS˚ A˝ ˘ D˝ A˚ ˘ €~˚ O˚ BÜÕ y˚ ÜT˚ J A˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ A ˙ }˝ E u 50 Ú4144Ú }S˚ ˘ Bc˚ ~˚ RBE c˚ ‹ A yc˚ CBE˚ qA ˚ 15 ‹ NÜ ü˚ y c˚ z˝ N˚ E c˚ BE˚D˚N J˚ M˛ BE {˚ BE˚D˚N J˚ 67 ” CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A y˚ c˚ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹ ˚ à˚ A N˚ EH˚ c˝ y c˚ ‡˚ D˚ ¿ A ‹ ˚ P˚ hd J˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü y c˚ jBÜ™˚ A˚˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚  ˘ ˚  ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ED Bu~ X˚ O‚A yu˚ z˚ ƒhqA ¦˚ xnD @˚ BÜÉA y˚ c pBÜS {~ æ à˚ A pS˝ O˚ F˝ d Üš˚ ˚ pBg ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˚ ˚ pBg FE˚ ܼ˚ A s˚ Üã˚  È Œ ˚ E rg @˝ BÜ˚ ÉA x¨ AMA˚˘ æ à˚ A pS˝ O˚ pBhg pBg C A~˚ ½ A~˚ b˚ BE˚ T qA y˚ u˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˚ ˝ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚˝ ˚ ˚ ˝ DA pBg j Ú7305Ú B܏˚ g ˚ §EÜS ˝ ‘˚qA ÙhqA~˚ O˝ AP˚ ܼ˚ A ˚ {˚ ÙhqA jBÜ™˚ A˚˘ ‹˝  N˝ Ü ü pBg zN˚ ÜE c˚ ˝ ˝ ˚ ˚ È Bu˚ @˛ ‘ V˚ }˝ T Üà ˚ ˝ È ˚ Œ E˚ r g˝ @˝ BÜ˚ ÉA x˚ ¨˚ AM˚ A AqBg˚ j˚ BÜ™ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ 20 ˚ ˘˚ A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA pg {~ ‘W˚ Ec˚ ˚ ˚ ¦ p E˚ q A }E˚ {A® ˚ ˚ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 51 CP˚ g UÜ• CBD ˚ y u A Ü… x˝ n˝ D˚ Aq˝ Bg˚ ~˚ }˝ v˝ d _˚ ~ A˘ }˝ Ü…˝ O ‡ d˚ E˚ D ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ } E Eu˝ ‹ ˚ tBÜß y c˚ Pv˚ d u˚ y c˚ j˚ AO ¿ A N˝ E c˚ BEDN J˚ xƒEc ‹˝  M˝ Ü˝ü BEDN J˚ 68 N˚ m˚ A¿ A @˚ BÜ˚ ÉA ˚ 22 ˚˘ ˚ ˚ ˝˘  ˝ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ DA pBg }Eu˚ BÜYED ˆ ˆ˚A½A @˚ BÜÉA ¦˚ ´ NJA yqED ‚ pBg æ ‘EqA y˚ c z†P { A y c˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 52 ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ A P˚ KEqA @˚ Bu ¦˚ @BJ Bu CBD Ú14722Ú †B J yc C˚ BEqA ¦~ LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚˝ ˚˚ ˚ BEDNJ ydu BEDNJ ‘V˚ u ‹ jBÜ™A˚˘ € O˚ BÜZ˚ D‚A BEDN J˚ ~˚ I  ˚Bu˚ y c˚ }E˚ H Eg BEDN J˚ 69 O˛|˝ _ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚  ˚   ˚ ˘ ˚ ˚ ˘  ˙  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ zM† A ‹ z‡d˚ ÜÉA xA j˚OO‚A ‹˚ A p˚ A yu˚ }ÜÊS ‹˚ N˚ Ed˚ S yc Šr S ‹˚ xAhY yc Â˚Bu ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ pBhg æ à˚ A pSO sJ O pBÜS phD z†P { BDA eÜš˚ A z‡JA O˚ A½AÚN˚ E c˚ â ˚ ˚ y u˚ ˚ {˝ ~˚ 5 ˝˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ BÜYEHgA BET`˚ c ˚ ˚ BDBÜYD xB˚g˘ @˚ BÜÉA yu˚ sEr˚hqA BEdu sÜã˚ ~ PKEqA Fm† BDA˚˘ à˚ A pSO BD ˚ ˚ ˝˚  ˝ ˝ ˚ ˚˚ †B˚ J˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg }˝ EHEu˚ sܼ˚ A z˝~˘Bu˚ O˝|˝ `qA ˚ { æ à˚ A pS˝ O˚ pBhg P˚ K E˚ qA @˚ Bu˚ y u˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ yu˚ @˚ B|hhqA ‡˚ Ûm A pg {~ j Ú14618Ú LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg ‘V˚ APh˚ qA~ ˚ ˚ ˚z®˚ N g˚ ~˚ PK E˚ q A @B܉˚ B ÜSB˘D˚ A~ †˚ ˚ È ˚ RBE c˚ ‹˝  A~˚ P˝ Ü  ˚ ˝ ~˚ ¯ D˚ D˝ A˘ w ܏˝ u æ ‘ E qA CBÜœ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚    ˚ ˚ ˚˚ A ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˝ ˚ pBg~˚ ~PÜ  ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ ~˚ P˚ Ü ˚ ‹˝  A w˝ ܏˝ u˚ P˚ K E˚ qA @˚ B܉˚ ˚ @˚ Y˝ ˝ qA æ ‘ EqA C˚ BÜœ A [dD 10 ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ FD® DA~ }EHEg~ MBE{ BEDNJ 70 p˚ E˚ qA ¦˚ ˚ N ˚ TEqA ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 53 O˛ BD ˚ {˝ ~PÜ  ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ ˚ ˚ CBD ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ RBEc ‹˚ A y˚ c R~B_ yc CNÜ… AN{˚ BÜÒ FdÜš˚ pBg U˚ Ü ‚A y˚ c eª˚~ BEDNJ AqBg ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ‚ x©g AN{ BuA ‡ܪ˚ ¦˚ x˚ BDNdD Bu~ x˚ BDNdD Ð܎A˚˘ pBhg ‹˚ ‡ ˚  g Ïc Ó æ ‘EqA xA ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˝ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ A~ z†P { A yc C˚ BEqA ¦˚~ ‘WEc˚ DA pBg }˚ vEÜñ˚ BD ‘W˚ ܉ x©g AN{ BuA~ Ù˚ ˚D yu˚ ‡˚ES ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˛ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ¿ AÚNÜE c˚ ~˚ ‘V˚ u˝ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg z¯D A~ F D˚BD ‹˚ ˚ O ~ }ÜEÜTJ ‹˚ A y˚ Ü• ˚ ˚ 15 ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  È ~ RBE c˚ ‹ A yc˚ N{BÜÒ ˝ ˚ y c˚ FDNܼ ˚ ˚ A AN{˚ O˛Z˝ E u˚ €~˚ O˚~˚ C Ú5747Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ ® ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ xBD˚ A ‹˚  N˚ Ü ü ¯D˚ BD˚ A F˝ d Üš˚ ˚ ~˚ pBg I ÚpÚ6424Ú › A U˚ Ý ‚A  ˚A~˚ O˚ ~˚ R~˝ B_ y c˚ }˚ ÝEg˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ r E˚ qA OZEu yu˚ Š{ ˚ A†A˚˘ M˚ BES‚˚˘ ahJA UÜ ‚A phD Bdª~˚ FdÜš˚ phD e ª~˚ Ï˚v ET u˝ — ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ BEDNJ ‚Bg e EE˚u ‹ NÜ•A~ }EHEg BEDNJ 71 w˚ d˚ `D˚ xA sE g tƒdqA p˚ D˚ L˚ Z D ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 54 ˚ ˝˘ ˚ CBD ˚ ˚  ˝ ˚˚ ˝ yZÜÒ˚ F˚ HD˚ UEg tA yc }E˚ Hc ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c ‹ ˚ à˚ A N˚ EHc y c˚ € P˚ { ¿ A y˚ c˚ }EH E˚c˝ ‹˝  xBE˚hS˝ ˚   ˚ ˚ ˚ ˝ 20 ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ pBg }˚ Erc }SPg @ B܉˚ BcNg }˚ Erc pBEg tBd`qA s˚ m BD È æ ‘ EqA Ïc˚ Î˚ ‹ BD˚ F˝ rJ M˚ F qBg ˝ ˚ ‹ RBE c˚ ‹ sÜZ h˚ q A t A˘ ˚ {˚ ~˚ COBܼ˚ A FH D ˚ ˚BE˚ q~˝ ˚ F˚ H˚ DO ˚~˚ }˚ ÝS˚ ˘Bc˚ ~˚ Ïı c˚ y c˚ CBE˚ q A ¦~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 23 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘  ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  DA pBg j Ú18342Ú RBEc ‹˚ A~ ÏEq A~ ~PÜ  ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec~ L˚ vÜTqA A~˚ F˚ r˚`Ü˝ ÉAÚN˚ E c˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ Þ˝ N˚ d D˚ y u˚ ~˚ Œ˚ dDBE qA~˚ æ ‘ E qA CBÜœ ˚ ˘   ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ Ec  ˚ ˚  ˚ A y u ˚ Ë d ˚ q A s ˚ { A y u ˚ N J ˚ A ~ ‡˚ c p g { ~ ‘ W ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ A˘ sE u Ðd˚ ˚ _ AMB˚g˘ Ðd˚ ˚ `D˚ È Bu˚ AN{˚ ~˚ ˚ ˚O˚ Bܼ˚ A p D˚ sT˚ dD~˝ ˚ tƒdqA p D˚ L˝ ZED˝ AqBg jBÜ™˚ A˚˘~˚ N˚ Ü• ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˚ ˚˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ BEDN J˚  ˚AP˚ hc ¿ A N Ü ü ‹˝  y˝ T˚ ܼ˚ A BEDN J˚ 72 }˝ Ü˝ ó sm˘D˝ Bu˚ p˚ D˚ ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 55 BdEÜ•˚ ˚ ƒT˚ c ˚ CBD ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘  ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ 5 yu˚ BÜSBD xA UDA yc FD˚BD~ zMBEg~ NEÜ• BEDNJ }ÜÊS ‹ MBÜ• BEDNJ ËÜ˚ T u˝ ‹˝  xBhc˚  ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ yu˚ ADQVA pBg~ }˚ gNZqA s˚ D˚A˚˘ ¦˚ æ à˚ A pSO w܏dEg B{~EJBg }EDN˚ ÜÉA AuN˚ g }EDP c ˝ ˚ ˚ ˚B˘g˚ tƒ˚ S ‚A yc˚ A~ O˚  A~˚ s˚ D‚A Ag˝ BE˚ S A~˚ æ à A pS˝ O˚ ¡ ˚ ˚ AO˚ AÍ˝ E˚ h˚ g˚ BÜÌ ˚ A˚ D A~˘ ˚ B܎˚ BE˚ q A˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚˚ ˚ pBg z˚ P ܼ˚ BD˚ Þ BhqA~˚ w ܏˝ E˝c A P˚ Üš˚ ˚ ~˚ f ƒJ ˚ y u˚ w |˝ rJ˝ O A~˚ w ܎˝ ˚ ˚ A e˚ `hg æ ‘ EqA w˝ ܎˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˛ ˚ ˘ }˚ Eh˚ D˚ XO‚A t−D MBÜ• pBg B܉O~ ADBu ‘J }˚ Eh˚ D˚ XO‚A −D ÞNJA €OA FEÛng UDA ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ 10 UDA yc } J~ ‡˚ c yu˚ €~˚ O Ng~ LEÜœ˚ yÜTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg ADBu˚ ‘ J˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ BE˚D˚N ÝJ˚ 73 }˝ Ý˝ ó ˚ s˝ m˚ ˘ D˝ Bu˚ p E˚ D R˚ B˘D˚ ‚˚ Aq˝ Bg˚ Ë dq A s{ A˘ ‡˚ Ûm A˘ p˝ g˚ ˚ {˝ ~˚ j Ú1156Ú616Ú317Ú ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ BEDNJ e DO O ‹ †  BEDNJ pBg xƒEc ‹ ‘Ü… BEDNJ €M˚ ANdEqA IPc‚A s V˚ ‹˝  s˝ Z h˚ q A ˚˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ŒcA AÍÜš w܎‚ w܏EcA æ ‘ EqA sÜš B܉˚ A˚˘ pBg  ˚Bu ‹˚ U˚ DA yc  v˚ EEqA xär S˝ ˚ ˚  ˚ ˚   ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ‹ ˚ † ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ yc L˚ ETqA AN{ ‡c z®M ANJA ËdD ‚ FDP ˚ c FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg z˚ Bc¿ A ˚ ˚ ˝ ˛ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ BÜZ˚ g I˚ ~P˝ ܼ ˝ A~˚ ) Ù g˚ ‘˚ d u˚ ˚ {˝ ~˚ eDO ˚O˝ 15 pBg ‹‡ ˚ ˚ ˚ ˚ S ‹ N Ü ü y c € ~ ˚ O N g~ j Ú 8 7 5 Ú ( X ˚ ˚˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ y˚ u˚ @˚ Y˝ qA ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 56 ÚpÚ19291Ú M˝ ~N˝ ܼ˝ A p‡˚ D xA sE g AN{˚ æ ‘ EqA w˝ ܎˚ ˚ sd˚ g B܉˚ A˚˘ ˝ ˚ ˚˘ CBD ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ }˚ ED˚A yc » B˚ ÜY A ‹˚ s˚ EV yc }EdS yc eª~˚ BEDNJ ‚Bg MBE{~ }EHEg BEDNJ 74 „˚ ¿ A ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˘  ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ‘WEc˚ DA pBg „ O˚ ~A C Y yu˚ ‚A˚˘ @Y~ ‚ pBg æ à˚ A pSO xA z†P { A y c˚ ˚ ˝ ˚ ‹ sE˚ V˝ y c˚ NÜ ü˚ ˝ ‹˝  † P d˚ q A N˝ E c˚ BE˚D˚N J˚ }˝ E˚ H E˚g˝ BE˚D˚N J˚ 75 Ú12683Ú L˛ EÜœ˚ ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚  ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚˝ ˚ ˚ ˚ 20 N˚ K ˚ TÜÉA ¦˚ ´NJA x¨ AMA˚˘ pBg æ à˚ A pSO xA z†P { A yc }˚ ED˚A yc » B˚ ÜY A ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg B…O˚ NÜ… ˚ ~A BDÜY evÜS ‘J IPÜ… ƒg }˚ ÜEHEqA ŒD B…O˚ NÜJ g ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ‘WEc˚ DA pBg N Ed˚ S A~˚ M d˝ T u˚ ‹ ˚ A~˚ RBE c˚ ‹ ˚ A~˚ }S ˚˘Bc˚ ~˚ Á_ ‹ ˚ Ï ˚c˚ ~˚  O ˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ˚ ˝ ˚ ˚ 24 ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ yu˚ ‚A˚˘ @YqA }˚ Erc FÜ… ˚ ‚ xA @˚ BÜÊdqA pg {~ j Ú12718Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ‚ B˚g˘ C˚ NܼA ¦˚ oS AMA˚˘ l˚ OBEÜÉA ‹ à˚ A NEc pBg~ B…O˚ NÜ… ˚ ~A BDY evS C NJ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˝  ˚ ˚  ˚  ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ s˚ Eg yu˚ I” AMA˚˘ pBg~ }˚ Erc ir˚Ü… xA ON˚ hD BDBhEH˚SA yh˚ EHÜS ‘J @ÜY˝ qA }˚ Erc˚ F˝ Ü… ˚ ˝ ˚ x˚ ƒ˚ E c˚ ‹˝  M˝ Ü˝ü ˚ BE˚D˚N J˚ 76 j˚ BÜ™˚ A~˚ ¢ gBÜT qA p˝ g˚ ˚ {˝ ~˚ @˝ Y˝ ˝ q A B܏˚ r˚ c˚ F˚ J˚ ~˚ „˝ ¿ A zAP˘ Ü˚ É A  ˚˘ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚˚ xA˚˘ pBg æ ‘ EqA y˚ c˚ z†˚ P ˚ {˝ A y c˚ } E Eu˝ ‹ ˚ tBÜß y c˚ P˛ v˚ d u˚ BD‡˚ ˚JA j˚ AO¿ A N˝ E c˚ BEDN J˚ 5 ˚˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ yÜTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg BÜYED ‘J CNJA AMA˚˘ ´ N˚ JA zƒÜY sEhD ‚ àA ˝ ˝ ˚˚ M˛ BE{˚ ~˚ ¦ ˚ m ‘V˚ u˝ ‹˝  sEc˚ BÜš˚ A˚˘ BEDN J˚ 77 t EqA y˚ u˚ @˚ Y˝ ˝ qA ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 57 Ú14694Ú L˛ EÜœ˚ ˚ ˚˘ ˚ CBD ˚ ˘ ˚ ˝  ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚  ˚  ˚ ˝  ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ A yc ˚ƒÜÉA C” ‹ tƒTqA NEc BEDNJ AqBg NJ˚ A~ ‘dÜÉA O˚ BÜùA N EHc ‹ NÜü~ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚{˝ ~˚ t˚ BD˚ æ ‘ EqA €AO A RBE c ‹ A yc }ÝE˚ qBdqA A yc zMBE˚ g˚ y c˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‚˚ A½ A ½BJ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˘ ˚ @˚ Y˝ ˝ qA xA˚˘ pBg F˚ ܉ ˚ N g oDA˚˘ à˚ A pS˝ O˚ BD˚ F˝ rhg ÏZ˚ D˝ t˚ Bg ˆ LhD ~ A ac ‘ J˚ N˛ J ˚ BÜS˚ 10 ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‘WEc˚ DA pBg Ù˝ Y˚ Bhu˚ F J‡ S A e˚ K˚ `YA AMA˚˘ ˝ B˚g˘ BdK˚ `ÜZu˝ t˚ BD y u˚ Ïc˚ ‚A˚˘ F˝ Ü… ˚ ‚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝ z†P { A~ M dTu ‹˚ A~ }S˚Bc yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec ‹ † ˚ }ÜšA ½ ˚BJ DA~ ˚˚ ‹ UD˚A˘ y c˚ z˚ M˚ BE˚g ˚ y c˚ }˚ E˚ d S˝ y c˚ NEd˚ S˚ ‹˝  ‘˚ Ü… ˚ BE˚D˚N J˚ OBÜS ˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ ˝ BE˚D˚N J˚ 78 Ú5425Ú ˚ ˚ ˚  ˘˝ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ DA pBg xEYED ‚~ xÍZEg xuhD ˆ xuBED æ à˚ A p˚ SO CBÜœA x¨ pBg  ˚Bu˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ FqBÜS phD à˚ AÚN˚ Ec ‹ »B˚ ÜY FdÜš˚ ~ pBg j Ú1271Ú LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘W˚ Ec˚ ˚ ˛ 15 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ Ng~ ‘WEc˚ DA pBg C }˚ Erc˚ @˚ Y~˝ ‚ pBhg ANv˚ Ed u˝ ANc˚ Bg t˚ BD y Ü  l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ‹˚  à˚ A N˚ E c˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚BDA˘ }Eg ® ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  È ~ Ùg R BEc ‹˚ A y˚ c zMBEg yc ~Pc ˚A ‹ NEd˚ S R BE c ‹ ˚ A FDN˚ J €~O  ˚ ˚  ˚ ˘ ˝ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚˚˚ ˚ ˚ FÜ… ˚ ‚ xA Þ‡Ûm A €APg tEqA yu˚ @˚ Y˝ ˝ qA ¦˚ @˝ BÜÊ˚ d˝ qA irEJA~˚ j Ú5425Ú }˝ d g† ˚ È ~˚ }˚ E˚q˚Bd˚ qA ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ l˚ OBEÜÉA ‹A~ €O˚ EqA phD ˚ ˚~ BdK˚ `ÜZu tBED ‘J B‰˚Bg ~A ANc˚ Bg t˚ BD AMA˚˘ @˝ ÜY˝ ˝ qA }˚ ÜErc˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚   ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ jBÜ™A˚˘ phD ˚ ˚~ @YqA }˚ Erc FJ~ Ù˚ ˚hc Ïc Fr˚c ‘J tBD AMA˚˘ w]dD pBg~ pBg NÜ•A~ 20 ˝ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ Bu ˚ 58 CBD @YqA }˚ Erdg tEqA y˚ Sq˚ Ndhu FqAO ~A BD~ O €APg ANc˚ Bg t˚ BD y u˚ ¢ ˚g˚ BÜTqA pBg~˚ ˝ ˚ ˚˘  ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˚ ˚ yc }EHEc ‹ xBEhS BEDNJ pBg PÜ  A ‹˝ A BEDN J˚ 79 O˝ BEqA C˚ ‡˚ c BÜÕ ˚ @˚ Y˝ ˝ qA ¦˚ @˚ BJ˚ ˚ 25 ˚˘ ˚˘ ˝ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˝ BÜÕ˚ @YqA æ à˚ A pÜSO pBg pBg z†P { A yc }ÜÊÜS A y c˚ ~PÜ  ‹ ˚ N˚ Ü ü ˝  ˚ ˝˘ ˚  ˚ ˚˘ ˚  ˝ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ y˚ {½A yu˚ BÝYEDA z†˚ P { BDA BD RBEc ‹ A Ù pBhg pBg a g˚ A O˚ D yu˚ q~ OBEqA F˚ ÝT u˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ à˚ A p˚ ÜSO yc BEDN˚ ÜJ FdÜš˚ AMA˚˘ –˚ A ‹A BD z†P { DA pBhg pBg ŠÜ ó˚ A yu˚ BÝYEDA ˚˘ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A~ F D˚BD ‹˚ ˚ O ~ }ÜÊÜS tA~ }ÜEHE˚J tA yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg ƒEu Ù C Q˚ ]D ƒg æ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 5 ˚@Y˝ ˝ qA Ë dq A s{ A˘ [˝ d D˚ €AO˘ ˚ N g˚ ~˚ ‘W˚ Ec D˝ A˘ p˚ Bg˚ j Ú15030Ú ‘V˚ u˝ A~˘ ˚ C˚ D A˘ A~˘ ˚ }˚ K˚ r _˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˘ ˚˘ ˚ l˚ † Ïc˚ Þ N˚ d D˚ y u˚ ~˚ Œ˚ d ˚ D˚BEqA~˚ æ ‘ EqA C˚ BÜœ A yu˚ Ëd˚ qA s˚ { A ‡˝ Ûm A~˚ O˝ BEqA C˚ ‡˚ c BÜÕ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ 59 ˚ A ‹A BEDNJ 80 OBEqA C˚ ‡c BÜÕ˚ @˚ YqA l˚ † ¦˚ @BJ Bu ˝ CBD O˝ BEqA C˚ ‡˚ c BÜÕ ˚ @˚ Y˝ ˝ qA ˚ x˝ BE˚ h S˝ p˚ Bg˚ A† BJ˚ e˚ Üš˚ sEhc˚ ‹ NÜ ü˚ ˝ ‹˝  à A N˝ E c˚ BE˚D˚N J˚ p˚ Bg˚ }˚ E˚H E˚ c˝ ‹˝  x˝ BE˚ h S˝ BE˚D˚N J˚ P˚ Ü ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚˘ ˚ ˝ zAÓ˚ A Ï˚ c˚ s˚ J˚ N˚ g˚ }˝ d˚ u˚ BD˚A~˘ ˚ æ à A p˝ S˝ O˚ I˚ ” ˚ ˚ p˚ Bg˚ †BJ˚ y c˚ O−˚ E Ü˝ ÉA ‹˝  N˝ Ü ü˚ BE˚ D˚ N J˚ ~˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ 10 P˚ |`Å˚ BÜYD ˆ }Eu˚ sm Bg F_O yu˚ b BEh˚ D˚ }ÜEDA~ sm Bg zBÜS Ù FÜ…NÜg O˚ BÜZD‚A yu˚ ¦~˚ p˚ Bg˚ B ˘ÜY ˚ E˚D˚ È ˚~˚ Q˚ ] d˚ q A Ï Y˚ ˆ ˝ s˚ m˚ B˚ ˘g˚ zBÜT qA Ù ˚ ƒ˚ c˝ y u Ù ˚ ƒ˚ d˝ D }˝ ED˚B ˚ ˘g˚ f˚ Q˚ ]˚ DA ˆ ˝ Ï Y˚ ~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ·Ü¼A tA~ e g˚ AO A~ M dTu ‹˚ A~ z†P { A~ RBEc ‹˚ A~ k˚ DNÜZqA ¯D A yc C˚ BE˚ qA ˚˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚  ˝ ˘ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ‚~ ‘WEc˚ DA pBg C Ú3037Ú2368Ú }ÜÊ˚ S tA~ x˚ ÐdEqA ‹˚ ˚ S~ Ó˚ Bc tA~˚ }E u˚ A ‹ ˚ ~P˚ Ü  ~˚ ˚ ˚ ˝   ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ı ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˝ ‹˚ A y˚ c oZu˚ ‹ tBÜTJ zA~O B܉A˚˘ z˚ M˚ BESA˚˘ s˚ E˚ g˚ yu˚ C˚ BE˚ qA AN{ ¦˚ ¯D A FDN˚ J˚ L Z˚ D˚ ˚ ˚ 15 ‹ A yc˚ ˚ {˝ B܉˚ A L˝ EK˚ Z qA~˚ æ ‘ E qA yc˚ kDN Z qA ¯ D˚ A˘ y c˚ RBE c˚ ‹ A yc˚ ‹˚ ‡S˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ‹˚ ‡  ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˘  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ S˚ ‹˚ A y˚ c } J~ ‡˚ c yu˚ €~˚ O~ ÚA6602Ú ^BhܼA €~O A−{ æ ‘˚EqA y˚ c R BEc ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ @ B`c ‹˚ ~P˚ Ü  ‹ NÜü~ }u¯˚ c˚ ~ OBÜS ‹ @B`c zA~O~ æ ‘ EqA y˚ c˚ RBE c˚ ‹ ˚ A y˚ c˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ }˚ Eg˚ A~® ˝  È ~ æ ‘ EqA yc RBE c ‹ A yc NJA~ ‡˝ c~ RBE c ‹ àAÚNE c˚ ‹˝  Ï c˚ ~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˘ Ïc˚ sv˚ d˚ qA~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg j ÚpÚ6289ÚpÚ6446ÚpÚ5979ÚpÚ6437Ú › A AN{~ k˚ DNZqA ¯D˚ A y c˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚˘  ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ 20 €O˚ EqA xBEhS s˚ Eu˚ ÞNdD yu~ Œd ˚ D˚BEqA~ æ ‘ EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A ‡˚ Ûm A N˚ Ec˚ AN{˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝”A ˙ AN{˚ ~˚ O˝ BE qA FÜT u˚ BÜÕ @ÜY˝ ˝ qA l˚ † ˚ A~ AO˘ ˚ j˚ BÜ™ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA~ l˚ OBEÜÉA ‹˚ A~ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˛  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ @˚ YqA F˚ DN˚ J p˚ ~‚A F˚ DN˚ Üö˚ ˜˚BD FDN˚ ܼA AN{ x¨~ æ à˚ A p˚ SO yu˚ ‹˚ Ó ˚  ‚A 26 ˚ yc˚ ˚ ˚~Bd˚ u˝ D˝ A˘ BE˚D˚N J˚ M˛ BE {˚ BE˚D˚N J˚ 81 sD‚˘A tܼ˝ ˝ y u˚ @˚ Y˝ ˝ q A ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 60 O˝ BE qA F˚ T u˚ BÜÕ ˚ CBD ˚ ˚ ˚˘ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ‚ ‹ @˚ A‡˚ ˚qA yc˚ ÏEq A ‹ yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ € OA¿ A à AÚNE c˚ ‹ à AÚNÜE c˚ y c˚ UÜ  A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ sE˚˘S˝ ~˚ B܏˚ u˚ AE˘Y˚ D pBhg s˚ D˚‚˚˘ A tܼ˝ y u˚ @˚ Y˝ qA y˚ c˚ æ à˚ A pS˝ O˚ sE˚˘S˝ pBg CO˚ Bc˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ ˝  ˝ ˝ ˚ zPÜš ‹˚ †˚ B˚ J yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg B܏u˚ AEÜYED ‚ pBhg ŠdqA tܼ yu˚ @˚ ÜYqA y˚ c ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˝ yc FDN˚ ܼA AN{ zB_OA ‹ IBÜòA €~O Ng~ ‘WEc˚ DA pBg C Ú1783Ú ‡ZJ ‹˚ N˚ ESA~ 5 ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ FDN˚ J LEK˚ ZqA~ ‡ZJ ‹˚ N˚ ESA yc ÏEq A ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec yc à˚ AÚN˚ E c˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ €~O~ ÚpÚ154Ú jBÜ™A˚˘~ NÜ•A pg {~ CO˚ Bc ‹˚ @˚ A‡qA y˚ c ÏEq A ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ ÝE c˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ zP d˝ q A €M y c˚ Ï˚ E q˚ A˚ ˘ ‹ yÜ• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ € OA¿ A à AÚNE c˚ ‹ à AÚNE c˚ y c˚ ‘ Z qA z˝ N˚ E H˚ c˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ }˚ Eg˚ B`JBg zB_O A ‹ ˚ I˚ BÜò A y c˚ ˚ F D N Ü ¼ ˚ A AN˚ {˚ }˚ ÜÊ˚ ˚ ÜS˚ ‹˝  M˝ BÜ• ˚ €~˚ O˚~˚ ÚC3546Ú ‘ |˚ ܼ ˝A ˚ ˚  ˚ ˝˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ‡ÜZ˚ J˝ ‹ ˚ N˚ EÜS˚ A y c˚ }˚ ÜED˚A y c˚ ÏEq A ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ¿ AÚNÜE c˚ ‹ à AÚNÜE c˚ y c˚ }ÜEg p˚ Bg˚ ~˚ 10 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ‹ ˚ @˚ A‡˚ ˚qA y˚ c˚ ÏEq A ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ € OA¿ A à AÚNE c˚ ‹ à AÚNE c˚ y c˚ L˝ EKÜZ qA~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ @˚ A‡˚ qA FDN˚ ÜJ˚ æ à˚ A p˚ ÜS˝ O˚ y c˚ x˚ BEDN˚ ÜJ˚ C˚ BE˚ qA ANÜ{˚ ¦˚ › jBÜ™A˚˘ pBg CO˚ Bc˚ ˚ ˚ ˚  ˘  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˝ yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A [˚ dD yc €~˚ O Ng~ jBÜ™A˚˘~ NÜ•A pg {~ j zPÜš ‹˚ †˚ B˚ J FDN˚ J˚ ~˚ ˚ ˚˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘  ˚ ˚ ˚ s˚ {A~ €O˚ EqA xBEhÜS pg {~ s˚ D˚‚˚˘ A tܼ yu˚ @ÜYqA A~† È w܎A Þ˚‡˚ c~ Œd ˚ D˚BEqA ˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ 61  ˚ ˝ ‹ ‘Ü … BEDNJ pBg OZEu ‹ jBÜ™A˚˘ BEDNJ 82 ®˚ ½A Uu yu˚ @˚ YqA ˚ ˚ ˚ CBD }˚ gnÜqA 15 ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ æ ‘ EqA xA xA˚ hY˚ F˚ HD˚ zQ V yc A ˚‡˚ ˚JA pBg z~ ˚ P c˝ ‹ ˚ tBÜT{˚ y c˚ xB`hqA N Ed˚ S˚ ˚˘ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ A~ CDA A~ }EHE˚J tA yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg BÜYED ‘J sZD ƒg z® ˚ ˚ M U u˚ y u˚ pBg ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚˘ ˚ ‘WEc˚ DA pBg ~PÜ  ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec~ ½ ˚BJ ‹˚ ˚ O ~ †B˚ J ~ }S˚Bc~ UHDA }˚ EDA €~OA~˚ z†˚ P ˚ {˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ { pBg L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ˚ yc z~Pc ‹˚ tBÜT{˚ yc AN{ sEu˚ N J˚ A~˚ ‡˝ c z˝ A~˚ O˚ A− ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ z~Pc ‹˚ tBÜT{˚ yc FDN˚ ܼA AN{ N J˚ A~ ‡c~ }uBÜSA DA €~O~ 83 Ú15785Ú zQV yc }˚ ED˚A ˝ 20 ˚ ˚˘ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ OÜZEu ‹ jBÜ™A˚˘ Â˚ ˚ BEDNJ zÜ… æ ‘EqA y˚ c zQV yc xA~Ó yc }˚ ÜED˚A y c˚ ˝  ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ zQV yc z~Pc yc M˚ BD¿A DA FDN˚ ܼA AN{ €~O~ 84 ÚpÚ15785Ú AN܎˚ }uBÜSA DA BEDNJ  27 ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ¿ A N˝ E c˚ BE˚ D˚ N J˚ p˚ Bg˚ PÜ“ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ }˚ ED˚A yc M˚ BD¿A A ‹˝  y˚ Ü• ˚  ‹ Ï˚c Â˚ ˚ BEDNJ æ ‘ EqA y˚ c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  ˚ ˝ ˚ æ ‘ EqA C˚ BÜœA yu˚ N J˚ A~ ‡˚ c pg {~ zÜ… æ ‘ EqA y˚ c zQV yc z~P c˝ y c˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ AN˚ {˚ ¦ @‘ V˚ › ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A ~ N Ü ü p B g j B Ü ™ A ˚ ˘ ~ N Ü • A ~ ¢ ˚ g ˚ B Ü T q A~ ¡ ˚ A O ~ ‚ A p h D  ˚ ˚ ~ Œ d ˚ D ˚ B E qA~ ˝ ˚ ˚{˝ ~˚ L˛ EÜœ˚ CBE˚ q A AN˚ {˚ ¦ }˚ E˚ HEJ˚ t A˘ F˝ DNJ˚ }˚ c˚ OO˝ D˝ A˘ p˚ Bg˚ ~˚ C Ú15785Ú z˚ Q ˚ V ˝ F˝ DNJ˚ CBE˚ q A ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ 5 I ÚpÚ15864Ú }E˚ HE˚J tA yc xBE˚hS A ‹ ˚ }THEc yc p K˝ nu˚ y c˚ C˚ O˚ Bܼ˚ A ‹ ˚ @˚ ƒd˚ qA FDN˚ J˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˛ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˛ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ }THEc yc sJ O yc pKnu €~O~ xBEhS A ‹˚ }THEc yu˚ pKnu evS È NÜü pBg~ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ Uu yu˚ @˚ YqA l˚ † ¦˚ @BJ Bu ˚  ˝  ˚ ˚ CBD ˚ 62 BKEÜœ˚ FDN˚ ܼA AN{ †˚ È ¨~ F˚ DN˚ ܼ˚ A AN{˚ ‡˚ c ˚ ˚ ˚ ‹˝  t˝ Oƒ˚ u˝ BE˚ D˚ N J˚ M˛ BE {˚ BE˚ D˚ N J˚ 85 ®˚ ½ A ıÏc˚ ‹ Á _ ‹ UE g˚ y c˚ O ˚ ‹ à AÚNE c˚ y c˚ ~PÜ  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˛ ˘ ˛ ˚  ¦˚~˚ pBg }˝ Eu˚ }d˚ Z D˚ ~ A }˝ Eu˚ }dÜZ u˝ ‚A˚˘ ˚ {˝ s{˚ ~˚ pBg æ ‘ EqA y˚ c˚ }˚ ED˚A y c˚ § Eܼ˚ A ˚ {˝  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˚˘ ˚    10 ‘ EqA C˚ BÜœA yu˚ N J˚ A~˚ ‡˚ c yc €˚ ~˚ O˝ Ng~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg j Ú5023Ú }u˚ Bu˚ A A y c˚ C˚ BE˚ qA ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚  ‹˚ A~ }˚ gnÜqA s˚ {A pg {~ ®˚ ½A Uu yu˚ @YqA A~† È w܎A Œd ˚ D˚BEqA [˚ d D˚ ~˚ æ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ FDN˚ ܼA AN{ €~O Ng~ C C˚ BEqA AN{ ¦˚ €~˚ O @ ‘V yÜTJA FDN˚ ܼ˚ A ANÜ{˚ ~˚ l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚˘ s˚ {A [dD w³D Ng~ I Ú5023Ú }˚ ED˚A yc Á_ ‹˚ U˚ Eg yc †B˚ J ‹ NÜü~ }EHc ‹ CDA ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚˝ O ‹˚ à˚ AÚN˚ Ec yc ~PÜ  ‹˚ tO˚ ƒu FDN˚ J~ }EHc ‹˚ CDA~ †B˚ J˚ ‹ ˚ N˚ Ü ü ¦˚ F˚ DN˚ ܼ˚ A ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ 63 ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ 15 ˚ FD® DA~ MBE{~ }EHEg BEDNJ 86 Ù˚ EhqA yu˚ @˚ YqA l˚ † ¦˚ @BJ Bu  CBD yÜTJA~ ›A ˚ ˚ ˚ yc˚ e˛ ª~˚ ˚ BE˚D˚N J˚ Aq˝ Bg˚ FD” ˚ ˝ ‹˝  Œ˝ ÜT˚ ܼ ˝ A OBÜ  ˚ D˝ A~˘ ˚ x˚ ƒ˚ E c˚ ‹˝  M˝ Ü˝ ü ~˚ eEEu˚ ‹˝  N˝ Ü•  ˚ A~˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘BÜS˚ [˚ d D˚ s˚ E g˚ æ ‘ E qA x A˘ }S˚ ˘Bc˚ y c˚ z˚~ ˚ P c˝ y c˚ FDBD˚ A˘ ‹ FHEJ˚ y c˚ UÜ ˚ ‚˘A ˚ ˚˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ pBg j Ú17371Ú F nK˚ Z˚ g pBg F˚ DA ‚A˚˘ ˚ {˚ y u˚ F˝ rg pBg BÜY ˚ ED ˚ È ~˚ z˚ ƒZ qA ÎA˚˘ I˚ ” ˚ ˚ ˆ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˘   ˘ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A yu˚ N J˚ A~ ‡˚ c yc AN{ Ü… €~˚ O NÜg~ ‘WEc˚ DA ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˝ ˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˝  ˘ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ 20 ‹ Â˚Bu pBg~ @Y~ Ù˚ EhqA ¦˚ UEq AqBg }˚ gnÜqA s˚ {A~ €O˚ EqA xBEhS pg {~ Œd ˚ D˚BEqA~˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˝ ˝ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚˘ yu˚ N J˚ A~ ‡˚ c pg {~ @ÜY~ Ù˚ EhqA ¦˚ jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA~ ¡˚ AO~‚A~ UDA ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘   ˚˘ ‘ EqA y˚ c }S˚Bc FDN˚ J BEDBÜœA l†˚ B܉˚ A˚˘~ Œd˚ D˚BEqA~ æ ‘ EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A ˝ ˚ ˚ ˚ 28 ˚ ˚˘ ˚OB` d˚ q A ¯ D˚ BD˚ A˘ F˝ d Üš˚ ~˚ p˚ Bg˚ I MBE˚ ÜS ‚A pBܼ ˚ Þ ˝ N˚ ÜE c L ÜZD˚ ‚˚ ˝ ‚ AN˚ Ü{˚ ¦ æ ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ANı J ˚ FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ xB`hqA N Ed˚ S˚ ‹˝  ‘˚ Ü … id Y pBg â NÜ˚ ÉA ‹ Ï c˚ y c˚ ® ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  €Q˚ ]EqA ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ pBg~˚ FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ id ÜZD˝ sEc˚ BÜš˚ A˚˘ ‹˚  N˚ Ü ü F˝ d Üš˚ ˚ ~˚ pBg @˚ ‘ V ‚ }˝ ÜE ÜS˚ ˚ {˝ pBg~˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‘E qA x A˘ }S˚ ˘ Bc˚ y c˚  vE E qA Š˚ {A†˚ A y c˚ €˚ ~O˝ N g˚ ~˚ C z~ ˚ P c˝ y u e v˚ S ˚ È ˚ FDBD A˘ ‹˝  F˝ HEJ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  v˚ EEqA Š˚ {˚ A†˚ ‚ f ˝  ˚ ˚ ˚ P d D ‚ ~ I Ú p Ú 1 5 9 1 5 Ú B ˘ Ü Z D A L Ü Z D ˚ ‚˚ AN˚ {˚ ~˚ B˘ÜY ˚ E˚ D˚ È ˚~˚ B|˚ Ür˚ E g˚ æ 5 ˚˘ ˚  ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ @˚ Y˝ qA ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 64 @˛ ‘ V C˚ BE˚ qA AN{˚ ¦˚ æ ‘ EqA y˚ c˚ L Z˚ D˚ U˚ Eq~˚ }S ˚Bc˚ y u˚ BcBÜš˚ ˚ ˝ CBD ˚˘ ˚˘ ˚ ˚  J˚ 87 fBc˚ ¿ A~˚ @§ ˚ q A y˚ u ANv ÜÌ˚ A àAÚNE c ‹ NÜ• ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ A ˚ {~ PhÜTqA A ‹ zNE H˚ c˝ D˝ A˘ BE˚ D˚ N ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ‹˝  N˚ v˚ Z qA N˝ E c˚ BD‡˚ ˚JA jBÜ™˚ A˚˘ pBg~˚ BEDN J˚ zN˚ EH˚ c˝ D˝ A pBg OZ˝ Eu˚ ‹˝  jBÜ™˚ A˚˘~˚ ¦ ˚ nÜqA  ˚˘ ˚ yÜ• ˚ ¿ A NE c â NJ pBg ‡Em A ‹ ‘˚ Ü… yc ËdÜ˝ ÉA Œ TJ y c˚ A˘ â ˚ N J˚ COA˚ qAÚNE c˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˘ y c˚ }K˚ r_ A ‹ ˚ xAN˚ d u˚ y c˚ }˚ ED˚A y c˚ Ö ~˚ P˝ Üù A N˚ Eq˚˚ qA ‹ ˚ UEd˚ D˚ y c˚ ¡ ˚ ˚ ˚ ˚ AO˚ ~ ‚A ~PÜ  ˚ ‹˝  10 ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ k˚ ÜTu˚ M˚ N˚ ÜK ˚ ÜT u˚ ¦˚ xBD˚ D F˝ Eh˚ rg BÜY˚ Eg P˚ `gBg @˚ Bg æ à˚ A pÜS˝ O˚ xA @˚ AM˚ O ½ A A ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  OZ˝ Eu˚ ‹ jBÜ™A˚˘ pBg~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg z˝ @˚ Y~˚ Ù˝ FH E˚ Y˚ BDA jNY˚ pBhg Ù˝ Â˚M C® ˚ ˝ ˚ ˝ Ng ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ Ng~ ‘WEc˚ DA pBg j Ú2113Ú10964Ú ›A }Kr_ A ‹A~ ‘WEc˚ DA pBg }K˚ r_ ‹˝  xAN˚ d u˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˘   ˘ ˚ ˚ yu˚ @ÜYqA Œd ˚ D˚BEqA yu˚ Þ˚‡˚ c~ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A yu˚ N J˚ A~ ‡c €AO˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  s˚ {A [dD pBg~ jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ l˚ OBEÜÉA ‹˚ A~ €O˚EqA xBEhS pg {~ f˚ Bc¿A~ @˚ §qA 15 ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  AN{˚ Ë˝ d˚ Ü˝ ÉA Œ˛ T˚ J˝ M˚ J˚ N g~˚ ¢ ˚g˚ BÜTqA~˚  ˚Bu˚ p g ˚ {˝ ~˚ @˛ Y~˝ f˚ Bc˚ ¿ A~˚ @˚ § qA ¦˚ U˚ Eq Ëd˚ qA ˝ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ yc FDN˚ ܼA AN{ Pvdu €~O~ C C˚ BEqA AN{ ¦˚ @ ‘V ›A ŒÜ TJ FDN˚ ÜJ~ FDN˚ ܼ˚ A ˚ ˛ ˚ ˚˘ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘  ˚ ˚ A yc xANdu ‹˚ ½˚ ˚BJ yc N˚ ÜEq˚qA ‹˚ UEd˚ D yc pBhg }˚ ÜEg˚ B`JBg ‡E˚m A ‹˚ ‘Ü … ˚ ˚˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘   ˚ È ~˚ @AM˚ O ½ A ˚ }Kr_ A ‹ xANdu { B܉A˚˘~ xANdu ‹˚ ½˚ ˚BJ yc pBg~ ¡˚ AO~‚A }˚ Eg˚ ® ˚ ˚˘ ˚ ˚ A y c˚ zO ˚ AP˚ g A y c˚ oDQ ˚ ˚ ˘ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ V B E D N J M B E { B E D N J 8 8 N EHE qBD @Y˝ ˝ q A ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 65 Ú10964Ú CBD 20 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ zP܉ pBhg NEH˚D Frhg oD˚~AMA˚˘ ¦˚ Bu æ ‘ EqA ‘˚qBÜS˚ pBg M d˝ T u˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ y c˚  O ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˘  ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˛ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚  O A yc FDN˚ ܼA AN{ €~˚ O B܉A˚˘~ ‘WEc˚ DA pBg }Eu˚ BÜYEg pBg O|_ @Bu~ }EE_ ˚ 29 ˚ ˚ ˚  ˘ ˚ ˛ ˝ ˚ ˛ ˝ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ‚ F˚ DN˚ ܼA s˚ {A NÜEc˚ p|ÜÒ sJ O  O DA~ I Ú9603Ú æ ‘ EqA y˚ c˚ à˚ AÚN˚ ÜE c˚ y c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ x˝ BE˚ h S˝ w ܏˝ u NEHE qBD @˚ Y˝ ˝ q A Ë dq A s{ A˘ [˝ d D˚ €AO˘ ˚ N g˚ ~˚ j FDNܼ˚ A AN˚ {˚ ‡˝ c˚ ˛ ˚A~˚ O Ù˝ ˚ f˝ P˚ d D˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚˘ ˝ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ N˚ Ý• ˚ A~˚ ¢ g˚ BÝTqA p g ˚ {˝ ~ NÝEHE qBD BÝY ˚ ED˝ ‚ Ëd˚ qA s{ A [˝ d D˚ pBg~˚ z˝ ‡˝ c~˚ € O EqA ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˛ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ D˝ A pBg Î A˚˘ F J˚ A w˚ Ü á˚ ~ ˚ N˚ ÜEH˚EqBD˚ BÜY˚ Eg AN܎˚ ˚ sJ˝ O˚ Ï˚ ˚ED A x˚ A˚˘ jBÝ™˚ A˚˘ pBg~˚ jBÝ™˚ A˚˘~˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚ ˘  ˝ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ 5 Ëg) pBg ÎBd˚ D˚ à A x‚ }ESA~ C˚ BEÛn˚ ÜqA ÎA˚˘ CPgA N˚ EH˚EqBD˚ BÜYED ‚ phD yu pg~ ‘W˚ Ec˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  66 ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ FEÅA BEDNJ }EHEg BEDNJ 89 Œ˚ ÅA yu˚ }˚ ZvZÜÉA ¦˚ ˚ CBD (BEE_ ANEd˚ Y AvvEHg @Bu A~NÜ… ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ BEE˚ q C˚ Q˚ V æ ‘ EqA xA RBE c˚ ‹ ˚ A y˚ c˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹ ˚ à˚ A N˚ EH˚ c˝ y c˚ € P˚ { ¿ A y˚ c˚ sEhc˝ y c˚ ˝ ˚ ˚ tA~˘ ˚ € NcBÜT qA Nd S˚ ‹ s V˚ y c˚ CBE˚ q A ¦~˚ p˚ Bg˚ B š˚ M˚ Ù˝ ˚ x A p˚ Bg˚ ~˚ [˚ v˚ ÜZ Ü¥˚ @B܉˚ Bc˚ N˚ g˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˘ ˘ ˚ ˚ ˛ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ Ëd˚ qA s˚ { A [˝ d D˚ €AO˚ N g~˚ j Ú5833Ú L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ J˚ ANÜ{˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg }ÜÊ˚ ÜS˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 10 ¦˚ 67 Œ ˚ ˚ÅA y˚ u˚ }Z˚ v˚ Z Ü˚ ÉA w˝ ˝ ]˝ d D˚ †˚ ˚ È ~˚ C˚ BE˚ K E˚S ‚˚ A Ïc˚ BDN˚ Ec˚ AN{˚ ~˚ Œ ˚ ˚ÅA y˚ u˚ }Z˚ v˚ Z Ü˚ ÉA CBD ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ı ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ DA BEDNJ ‚Bg OBÜS ‹ NÜü~ Ï˚c ‹ Q]D BEDNJ 90 ‘˘\˚ Eu˝ ‡˚ c tƒÜT qA M O˚ }˚ {˚ A® ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚PÜ  ˝ ˚ ˚ ˚ ‹ A yc egBD yc xäc ‹ lBK ZqA yc xBE˚ hS˝ yc € ‡D˚ ¿A àAÚNE c˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ N˚ Ü• ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚  ˚ A˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg }˚ Erc M† Ëg pED {~ æ ‘EqA Ïc ËS ƒJ O xA ˚ ˚  ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˛ ˚ Â˚M Ëd˚ qA s˚ {A [dD QWg Ng~ p˚ EqA~ a˚ D˚BdqA Ïc x¨ AMA˚˘ BDNEc˚ AN{ z¯˚ D B܉˚ A˚˘~ LEÜœ˚ ˚ Nh˝ Eg˝ ‹ ”B|˚ Ü˝ É A yc˚ CBE˚ q A ¦~˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ CBE˚ q A AN˚ {˚ ¦ €˚ ~O˝ @‘ V˚ y˝ ÜT˚ J A˚ ˘ AN˚ {˚ ~˚ ˚ ˚ ˚ 15 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ 68 ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  AÚNE c˚ ~˚ 91 F˚ ³qA OS ¦ @BJ Bu CBD Ú7696Ú @˚ A‡˚ qA~ †B J˚ ~˚ @˚ A˚ dhqA ‹ }v˚ hrc~˚ Ù`EJ˚ ‹ à ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚  ˚˚ y c˚ CN Ü…˚ C˚ DA F˝ d Üš˚ ˚ pBg xär S˝ ‹˝  P˝ v˚ Ed Ü˝ ÉA BEDN J˚ € ‡˚ ˚Ed˚ qA à˚ AÚN˚ E c˚ ‹˝  O˝ A S˚ BEDN J˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚˝ F³qA }˚ Eg˚ eq~ AMA˚˘ @BD‚˚˘ A sTdD pBg A æ ‘EqA y˚ c z†P { A y c˚ ‹˚ ‡ ˝  ˝˚ ˚ ˚ N˚ Üü S ‹ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚˚ ˚ ˚  A˘ ~ A˘ y {˝ ‚~A˘ CAÓ ˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg zÓ ˚ sT˚ c zP ÜÌ˚ A }˚ Eg˚ F dq~˚ AMA˚˘~˚ C˚ A‡˚ qBD˚ y {˝ A” ˚ e˚ E S˚  ˚ ˚ ˚ 20 ˝ FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ €˚ ~˚ O˝ N g~˚ jBÜ™˚ A˚˘~˚ N˚ Ü• ˚ ˚ ˚ A~˘ ˚ ¢ ˝ ˚ g˚ BÜTqA p g ˚ {˝ ~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDNJ˚ AN{˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ zPÜÌ˚ A }˚ Eg˚ F dq~˚ AMA˚˘ }˚ Eg˚ ® ˚  ˝ È ~˚ AN{˚ ˚ Ü… æ ‘ E qA yc˚ z†˚ P˚ {˝ A y c˚ }J ~˚ ‡ c y u ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ AÚNE c˚ y c˚ CBE˚ q A ¦~˚ p˚ Bg˚ z Ó ˚ s˚ Tc˝ 92 z˚ P ÜÌ˚ A O˘S˝ ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 69 Ú14451Ú shdu˝ ‹ à CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 30 ˚ ˚ ‹ j˚ BÜ™˚ A y c˚ UD˚A˘ ‹˝  ½ ˚Bu˚ BE˚D˚N J˚ y˛ d u˚ BE˚D˚N ÜJ˚ € OBÜZ˚ D‚˘A ‘V˚ u˝ ‹˝  j˝ BÜ™˚ A BE˚D˚N ÜJ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚Bu˚ ‹ ˚ F˚ d m F˚ HD˚ }ÜTܪ y c˚ }c˚ BgO˚ ‹ ˚ N˚ EH˚ c˝ F˚ HD˚ zN˚ EÜ• ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ y c˚ }K˚ r_ A˘ ‹ à AÚNE c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ C @˚ BÜ˚¤ F qBg A@Y~˚ Ù˝ F˝ E nT˚ g F qBg B܏˚ r c˚ sJ M˚ zM˚ BEg BD˚ A xA zM˚ BEg A ‹ ˚ A N˚ Ec˚ F D¨~˚ ˚ ˚BD Œ˚ EK˚ d D˚ A ˘ p˚ Bh˚ g˚ }E q˚ A P˝ `˝ D A˘ AP˙ ˚ g˚ }˝ T˚ ܪ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˛ F q B g F D Q V ‘ J @ B D ‚ A B Ü Ì ˚ ¢ Y B g C ˝ Q˚ V  zP {  ˚ ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ y˚ u˚ ˚ {˚ B܉˚ A˚˘ UÜà˚  ˚ F ÜT˚ Eq Bݎ˚ A˚˘ pBg æ à˚ A pÝS˝ O˚ xA˚˘ pBg w d˚ D F˝ rhg –˚ A F˚ HD˚ ˚ ˚ 5 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ zMBEg A NEc˚ FD¨~  ˚Bu yc w]dD €~O NÜg~ Ú12141Ú C˚ BgA`qA ~˚ A · Erc˚ Œ˚ g ˚ A `qA ˚  ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˛ ˚  ˚˝ ˚  ˘ ˚ ˚ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg z†P { A~ }S˚Bc yc C˚ BEqA ¦˚~ pBg zMBEg A ‹ ˚ A LEK˚ Z qA~˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ sEu˚ ÞNÜdD yu~ Œd˚ D˚BEqA~ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ @˚ BÝÊdqA ‡˚ Ûm A pg {~ j LEÝœ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˘  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ AN{ ¦˚ €~˚ O @ ‘V yÜTJA AN{~ BÜSBD z˚ PÜÌ˚ A O˚ ˘ÜS˚ A~†˚ È jBÜ™A˚˘~ NÜ•  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ A~ ¢ g˚ BÜTqA ˚ ˚˘ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ N˛ J˚ A ˚ ˚ C˚ BD˚ È ~˚ }K˚ r_ A ‹ ˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹ ˚ jBÜ™˚ A˚˘ y c˚ FDN˚ ܼ˚ A AN{˚ Â˚Bu˚ M˚ J˚ N g~˚ C˚ BE˚ qA ˛ 10 ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝  ˚ ˚ ˚  70 ˚ ˚ ˘ yc U˚ Ü ‚A y˚ c eª˚~ BEDNJ MBE{ BEDNJ 93 Œ˚ hܼA Ïc L˚ TÜÉA ¦˚ ˚ CBD  ˚Bu yu˚ ˆA ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ p˚ BD˚ p˚ Bg˚ COBܼ ˚ A ‹ tBÜß ˚ y c˚ Š˚ {A†˚ A sEh˚ g }˚ EhJ Ïc˚ L˚ T˚ u˚ ~˚ BÜY˚ D ˆ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹˝  †˝ ” ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ ˚ x¨~ Š˝ {˚ A†˚ A ˚˘ pBg Ù˝ d˚ hD˚ æ à˚ A pÜS˝ O˚ F˝ DAO˚ N Üg~˚ ‘˚d˝ E܉ ˚ Bu˚ ~˚ pBg ANÝ{˚ sd˚ hDA Ù˝ ˚ x˚ ¨˚ ‘d D˚ Š˚ {A†˚ A p˝ g˚ AN˚ {˚ z˚ ˘BÜ˚ É A p~†˝ ˝ N˚ d D˚ x˚ ¨˚ }˝ u˚ ƒ˚ ÜS A x ‚˘ †”˚ F˝ DNÜJ˚ w ܏˝ ˝Kd D˝  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ C˚ DA A~˚ N Üd ÜS˚ ~˚ p ƒD˚~˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA~˚ }ÜhDNÜJ˝ ~˚ Ïı ˚c˚ ~˚ P˚ Ü ˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg w܏˝ ˝K˚ d D˝ 15 ˚ ˚ ˝ F˚ u˚ BÜZqA ‹ z˚ M˚ BE˚ c˝ ~˚ z˚ Ó ˝ ‹ Ï˚ d D~˚ ˚ Nd S˚ ‹ s V˚ ~˚ UD˚A~˘ ˚ }˚ E u˚ A˘ ‹ ~PÜ  ˚ ~˚ z˚ ˚ † ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ~ xBÜÊS~˝ ˝˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ‹ A~ zOBÜ  ‹A pBhD~ zMBEc ‹˚ A~  O ‹˚ }uBÜSA~ †B˚ J ~ }uBuA A~ o DQ ˚ ˚ V ‹˚ }uBÜSA~ ˚ ˚ ‹ P V˚ y c˚ €~˚ † ˝~ ˚ 94 Ú3235Ú L˛ EÜœ˚ ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ †” ˚ F˝ DNJ˚ ~˚ ‘W˚ Ec D˝ A˘ p˚ Bg˚ z˚ O ˚ BÜ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˝  ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ FDAO pBhg Â˚M ¦˚ Ù Frhg }˚ EhJ Ïc LTu~ BÜYD à˚ AÚN˚ Ec ‹ †” ˚ F D AO p B g F S J ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˝  ˝  ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ FÜÊSA Bu pBhg z˚ ˚BÜÉA NdD tA z˚ ˚BÜÉA sEgA Ù Frhg }˚ EhJ Ïc LTu~ BÜYD æ ‘ EqA 20 ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚   ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ yc xBEJ ‹˚ s˚ D˚Bhu yc €N˚ u˚ ‡qA M BDO ˚ ‹ ½˚BJ BEDNJ }EHEg Â˚ ˚ BEDNJ z˚ ˚BÜÉA NÜdD ‚A˚˘ ˚ ‹ sDBh˚ u˝ y c˚ Þ˚ ˚ M A˘ ‹ Š˚ {˚ A†˚ A y c˚ }˝ E hD˚ €~˚ O˚~˚ p˚ Bg˚ C Ú3213Ú †” ˚ y c˚ FÜS˚  J˚ ‹ P V˚  ˚ ˚˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ 31 ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚¯D A y u˚ [˚ d D˚ x ‚ Q˛ W hu˝ F˛ DNJ˚ AN{˚ ~˚ j ÚpÚ3213Ú †”˚ y c˚ FS˚  J˚ ‹ P V˚ y c˚ x˚ BE J˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ E qA L˚ T u˚ x A˘ p˚ ~ B˘D˚ Œ h ܼ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ® ˚ M~˚ z˚ ˘BÜ˚ ÉA p~†˝  sE g x¨ Œ hܼ A Ï c æ ‘ A Ïc LTÜÉA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ Ïc˚ L˚ T Ü˚ ÉA 71 z˚ ˚˘BÜ˚ ÉA p˚ ~†˝  N˚ d D˚ Œ ˚ h ܼ˝ A Ïc˚ L˚ T˚ u˚ æ ‘ EqA €AO˚ ˝ A }˚ E˚DN˚ J˚ ¦˚ †˛ ” ˚ CBD ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝   ˝  yc j ~QWu ‹˚ N˚ Ed˚ ÜS yc Ac DA BEDNJ }ÜEHEg BEDNÜJ 95 Šh ˚ ÜÉA~ P˚ g˚ BÜTÜø˚ Œ˚ h ܼA ˝ ˚˘ ˚ ˚ 5 yc˚ FDBD˚ ‹ }˚ ܉˚ ” ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ y c Î N Ü ¼ A à A Ú N E c ˚  A y ˚ ˝ ˚  c x Ü û ‹ ~ P Ü   y c˚  vE E qA Š˚ {A†˚ A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˛ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚  ˚  ˝  ˚ ˚  Ü˚ É A yc˚ s˚ E˘S˝ ˝ A˘ æ ‘ E qA y c˚ ® ˚ ˚ M~˚ t˛ D˚ ŠhÜ˝ ø~˚  ƒ D P g B Ü T Ü ø p B h g Œ h Ü ¼ A Ï c L T ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ }ÜšA Î˚NܼA à˚ AÚN˚ Ec DA~ L˚ TÜ˚ ÉA ¦˚ F D˚BD ‹ ˚ }܉˚ ” FDN˚ J LÜœ A Œ d ˚ u ‹ ˚ ‘˚ Ü … ˝ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ¦~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ NE c˚ ‹˝  yÜ• ˚ ¿ A N˝ E c˚ p˝ Bh˚ D~˝ ˚ NE c˚ ‹˝  N˝ E c˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚   ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ A~˚  ˚Bu˚ ‹ ˚ f˚  c˚ ~˚ p BÜT c˚ ‹ ˚ xA˚ hÝY˚ ~˚ z†˚ P ˚ {˝ A~˚ z¯˚ D˚ A~˚ Ïı ˚c˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 10 ‹ O O y c˚ MK˝ E qA A˘ ‹ Š\˚ Bc˚ y c˚ X˚ J ‚˘A D˝ A˘ BE˚D˚N ÜJ˚ M˛ BE {˚ BE˚D˚N ÜJ˚ 96 Ú3528Ú †” ˚ ~ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ b˚ ‡˚ D ‚ xA APhS˚ BEÛm AMA˚˘ BDÓ˝ ˝ BD˚ æ à˚ A pS˝ O˚ x¨ pBg p BÜT c˚ ‹ ˚ xA˚ hY˚ y c˚ UH E˚ J˝ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ AN{ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg t D~ ˚ p D˚ ~˚ a D˚˘Bc yu˚ yn˚ Üq~˚  BEJ˚ yu˚ ‚A˘ y܏˝ ˚q ˚BE˚q~˚ tBD A  ƒD BEgBhJ˚  ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˛ yc ¢˚KEqA Š{ ˚ A†A˚˘ yc MBÜ•~ }EHEc ‹ ·Ü¼A €~O Ng~ C Ú4952Ú LEÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚  ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ pBg â˚ N ˚ ÜÉA ‹ Ï˚c pBg I Ú3528Ú LÜZ˚ D ‚~ F D˚BD ‹˚ }܉” yc Î˚NܼA à˚ AÚN˚ Ec A ˚ ˚˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ 15 L˚ TÜ˚ ÉA FDN˚ J Î˚NܼA à˚ AÚN˚ Ec A yu˚ ¢ ˚KEqA Š˝ {˚ A†˚ A˚˘ evS È }EdS pBg N Ed˚ S ‹ ‘Ü … ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝˚ ˚ ˚ ˚ BEDNܤ ¢ ˚KEqA Š˝ { ˚ A†˚ A ˚˘ BEdu~  v˚ EEqA Š˚ { ˚ A†˚ A ˚˘ z˚ P˚ Ý“ ¦˚ BEÛm OÝZ˝ Eu˚ y c˚ z˚˘AO pBg~˚ C  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚˘ yc˚ FDBD˚ ‹ }˚ ܉˚ ” ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ y c Î N Ü ¼ A à A Ú N E  c ˚  A y ˚ ˝ ˚  c x Ü û ‹ ~ P Ü   ˚ y c˚  vE E qA Š˝ {A†˚ A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ C˚ BE˚ qA AN{˚ ¦˚ @ ‘ V y˝ T˚ J A sEc˚ BÜš˚ A˚˘ ‹˝  N˝ Ü ü pBg Œ ˚ h ܼ˝ A Ïc˚ L˚ ÜT Ü˚ ÉA ¦˚ æ ‘ EqA ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ yu˚ @˚ BÜÊdqA ‡˚ Ûm A pg {~ ‘WEc˚ DA pBg j ÚpÚ3528Ú €M˚ APÜÉA p BÜTc ‹˚ xAhY FDN˚ J˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚  ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ 20 l˚ OBEÜÉA ‹˚ A~ €O˚ EqA xBEhÜS s˚ Eu˚ @˚ B|hhqA yu˚ ÞNdD yu~ Œd˚ D˚BEqA~ æ ‘EqA C˚ BÜœA ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ y܏q ˚BEq~ tBDA ƒD Pg˚ BÜTÜÉA~ ÙEq~ BuD Šh ˚ ÜÉA LT܉ AqBg jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA~  ˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘  ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚{˝ ~˚ Œ h ܼ ˝ ˚ ˚ ˚  ˘  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ A Ïc L˚ TÜÉA ¦˚ AEgD È w܎A Ë˚ d˚ qA s˚ {A [˚ dD yc €~˚ O Ng~ ‘WEc˚ DA pBg 32 ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚˘  ‹ x˚ A˚ h Y˚ y c˚ F˝ DN˚ ܼ˚ A AN˚ {˚ €˚ ~O˝ N g˚ ~˚ › ˚ ˘ ˝  ˚ A F E g E q A ~ ‘ W ˚ E c ˚ D ˝ A p B g U D A ‹  B u ˚ ˝ g˚ p ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘  ˝  ˚ ˚  ˚ ˚ 72 ˚ ˚  ˚  ˘ ˚ c˚ 97 Ù˚ ˚hSA~ zƒcA ŒhܼA Ïc L˚ TÜÉA ¦ @BJ Bu ˚ CBD Š \ B c F D N J ‡ c y u B Ü Z D A p B Ü T ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚  ˚ ˚ ˘ ˝ ˝  ˝ ˚  ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˝ A BEDN J˚ yc zEJ ‹˚ @˚ BJ O yc † ˚ ˚ ‹ O D  ˚ ‡ J A Ë T ˚ u ‹ N E q ˚ q A B E D N J § T u ½ A N ˚ E q ˚ q A D ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝  ˚ DA pBg ÙhSA~ iܼA ÏcA LTu æ ‘ EqA xA }EdÜS ‹˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA y˚ c˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA F˚ D˚¨ ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚~ @˚ B|hhqA yu˚ ÞNdD yu~ Œd ˚ D˚BEqA~ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ N J˚ A~˚ ‡˚ c p g AN{˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ ˚ 5  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˛ ˝ ˚ ˛˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ BÜT qA~˚ ² Bu˚ p˝ h˝ D˚ N˚ Eq˚qA ‡c † ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ‹ O D y c z N E S È p Í d u F D N ˚ J A N { ~ j B Ü ™ A ~ ¢ g ˚ ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚˚ ˚ ˘ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ANÜ{ yc sEc˚ BÜš˚ A˚˘ ‹˚  N˚ Ü ü~˚ }Üc˚ OO˝ BD˚ A F˝ qBÝS˚ ~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg C Ú11537Ú ËÝ ˚ ˝ ˚ Tu ‹˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ pBg zEJ ‹˚ @˚ BJ O yc OD yc AN{ €~O l˚ OBEÜÉA ‹A x‚ L EK˚ ZD˚ UEq ‚Bhg F˚ DN˚ ܼA ˝ ˝ ˚ ˚Bu 73 ÚpÚ11537Ú z˚ ‡˚ dÜ˝ É A }Eg ® CBD  ˚ È ~˚ æ ‘ E qA yc˚ sS˚ Ó ˛ ˝  z ‡ ˚ d Ü ˝ ÉA FD¨ ˚ y c˚ F˝ DN J˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ¿ A N˝ E c˚ BEDN J˚ p˚ Bg˚ PÜ“ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ P{B_ Œ h ܼ ˚ ˚˚ Ü˚ É A ¦ @˚ BJ˚ ‹˝  y˚ Ü•  ˚ ‹ Ï c B E D N J 9 8 B Ü ß ˚ ˚ ˚ ˝ A Ï c L ˚ T ˚ ˚ 10 ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ L˝ T˚ ܉ ˚ æ ‘ EqA F˝ DAO˚ pBg }E˚ d S ‹ ˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA y˚ c˚ ‡˚ D˚ ¿ A ‹ ˚ z~ ˚ P c˝ y c˚ }˚ ED˚A y c˚ M˚ BD¿ A A ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˛ ˝ ˚ ˚ FDN˚ J˚ ˚ {~˚ yÜT˚ J˚ FDN˚ J˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA FDN˚ ÜJ˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg BÜß˚ ˚P˚ {˚ B_ Ïc Œ ˚ h ܼA Ïc˚ ˝ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ¿ AÚNE c˚ z~Pc yc ® ANJA ËdD ‚~ z˚ ‡d˚ ÜÉA y˚ c z~Pc yc }˚ ED˚A yc M˚ BD¿A A ‹ ˚ y˚ Ü• ˝ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ xBEhÜS phD ˚ ˚~ Ëd˚ qA s˚ { A y u˚ N ÜJ˚ A~˚ ‡˚ c p g ˚ {˝ ~˚ z˝ ‡˚ c BÜß˚ ˚P˚ {˚ B_ Ïc˚ z˚ ‡˚ d˚ Ý˝ ÉA y˚ c˚ ˚˘ ˚ ˚   ˚  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚  M˚ BD¿A A ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ EdD˚ ‡S˚ UDA ‹ Â˚Bu x¨~ NÜü pBg I Ú11512Ú NÜ•A~ €O˚ EqA 15 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝  ˝ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ BEDNJ ‚Bg xƒEc ‹ MÜü~ MBE{ BEDNJ 99 Œ ˚ r d EqA~˚ Œ ˚ D˚ O˚ ܼ˚ A Ïc˚ L˚ T Ü˚ ÉA ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 74 CBD ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝   ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝   ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ BÜYD pBg }EdS ‹˚ z˚ ‡d˚ ÜÉA y˚ c sEE˚JQV ‹˚ s˚ DP { yc UEg A y c˚ xBE˚hS˝ y c˚ e˛ ª~˚ ˚ ˚ ˚ ˛LEÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˘ p˚ Bg˚ Œ r˚ d E qA~˚ Œ D˚ O˚ ܼ ˚ A Ï˚ c˚ L˚ ÜT˚ u˚ ~˚ æ ‘ E qA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝  ˝ ˝  ˘ ˚ ˝ ˚ l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ‹ A~˚ € O˚ EqA xBE˚hÝS˝ phD˚ ˚ ˚~˚ Ëd˚ qA s˚ {A yu˚ N ÝJ˚ A~˚ ‡˚ c p g ˚ {~˚ j Ú11534Ú  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚  ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ Œ˚ HEÜ…˚ BD¨ AMA˚˘ Œ˚ r dD ynD È xA˚˘~ Œ˚ DOܼA Ïc LT܉ AqBg jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢˚g˚ BÜTqA~ 20 ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ pBg €N˚ Üu˚ ‡qA N Üü ‹ »B˚ ÝY FdÝš˚ ‘WEc˚ DA pBg ‘Vu A y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ BcNg }˚ Eg˚ CBu €½˚ A }˚ Y˚ Ó ¦˚ }hEE˚J A Ïc FrJM phD €N˚ EgPvTqA sD˚Bhu BDA FdÜš˚ ˚ 33 ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˘  ˝ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ FKTu ÙdgA ym A È BEHS tEqA Frdg pBg ˆ Ð܏r c LTÜ¥ x˚ BDOJ }˚ Erc~ BÜYEg @ B܉˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚  ˚ ˚ ˚ 75 ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ‹ NÜü BEDNJ 100 }˚ uÐd˚ qA Ïc L˚ TÜ˚ ÉA ¦˚ @BJ Bu CBD Œ ˚ rd Eu˝ ‡˝ c BÜß˚ ~˚ Œ ˚ D˚ O˚ ܼ˚ A Ïc˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˚ ˚ y˚ c˚  ˚P˚ Ü˝ ÉA à˚ AÚN˚ E c˚ ‹ ˚ ¯˚ D˚ y c˚  v˚ EEqA xär S˝ y c˚ xB`hqA N Ed˚ ÜS˚ ‹˝  ‘˚ Ü … BEDN J˚ OBÜS ˚ ˚ Œ h ܼ˝  A Ï˚ c˚ L˚ T˚ u˚ ~˚ æ ‘ E qA B˘ÜY ˚ D˚ p˚ Bg˚ }EDA˘ y c˚ }˚ E˚ d S˝ ‹ z‡˚ d˚ Ü˝ É A ‹ A yc˚ yÜT˚ ܼ˚ A ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝  ˝ ˚  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 5 F˚ DN˚ ܼA AN{ ¦˚ OBÜS ‹˝  N˝ Ü ü ® M~ pBg z˚ ‡d˚ ÜÉA ‹˚ A y˚ u˚ FdÜš˚ Ng~ ¯D pBg }˚ uÐd˚ qA~ ˚ ˚ ˙ yc˚ }J ~˚ ‡c˚ y u˚ F˝ DN˚ ܼ˚ A AN˚ {˚ €˚ ~O˝ N g˚ ~˚ }˚ E˚u˚ BÜ ˚ ˚~˚ }˚ E˚E ˚Y˚ BD˚ Ï˚ c˚ L˚ T˚ u˚ ˝ A˘ ” ˚ A eY u˚ ¦ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝   Ú11494Ú }E˚Y˚ BEqA w˝ ˝ ]dD ® ˚  È ~ }uÐdqA~ }E˚ Y˚ BEqA Ïc LTÜ˚ ÉA w˝ ˝ ]dD ® ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ M }E˚ dS ‹ ˚ z˚ ‡˚ d˚ Ü˝ ÉA ˚ ˚   ˚ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  sEu˚ ‘˚EdD˚ FDAO Bu phD sEEJ ‹ NÜ•A FdÜš˚ phD y˚ ÜTܼA ‹ NÜ•A FdÝš˚ ˚ ~˚ I ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘  ˚ ˚ ˚ ˚ pBg }uBuA A~ xBDD~ xBÜÊS~ }EuA ‹˚ ~P˚ Ü  y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg x˚ B`hqA N Ed˚ S˚ ‹ ˚ ‘˚ Ü … ˚ ˚ ˚ ˚ ˝   ˝ ˚˘ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ 10 s˚ {A yu˚ N J˚ A~ ‡˚ c pg {~ j LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J }EdS ‹˚ z˚ ‡˚ d˚ ÜÉA FDN˚ J ‘WEc˚ DA ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˘  NÜ•A~ ¡˚ AO~‚A phD ˚ ˚~ UDA~ PÜ ~ ¯D DA wݏu˚ æ ‘EqA C˚ BÝœA yu˚ Ëd˚ qA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘   ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A yu˚ N J˚ A~ ‡c pBg~ }˚ uÐd˚ qA Ïc LT܉ AqBg jBÜ™A˚˘~  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ €O˚ EqA xBEhS pg {~ }˚ uÐd˚ qA eu }˚ S˚ A†˚ LT܉ xA ‚A˚˘ }˚ uÐd˚ qA Ïc LÜT܉ ‚ Œd ˚ D˚BEqA~˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚˘  phD M Bdu ‹ M~OBܼA FdÜš˚ ~ ‘WEc˚ DA pBg ¢˚g˚ BÜTqA~ l˚ OBEÜÉA ‹˚ A~ UDA ‹˚ Â˚ ˚Bu˚ ~˚ ˚ ˝  ˚ ˘ ˝ ˝˘ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ 15 Ïc˚ BE˚ D˚ N J˚ M˛ BE {˚ BE˚ D˚ N J˚ 101 †˚ ô  P Ü… }uÐd˚ qA Ïc LTu xA˘ phD I˚ APܼA ‹ eª~˚ FdÜš˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ yc zPÜŸ ‹˚ F˚ dm yc ÏEq A ‹˚ y˚ Ü•¿AÚN˚ Ec yc ·Ü¼A y˚ c U˚ Ü ‚A y˚ c P˚ W u˝ ‹˝  ˚ ˚   ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ NEdS˚ ‹˝  }˝ E˚ H E˚g ˝ BE˚D˚N J˚ 102 Ú2047Ú OBÜó˚ A~˚ Œ h ܼ˝  A Ï˚ c˚ L˚ ÜT˚ u˚ æ ‘ E qA x A˘ pƒ˚ D ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˝ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ sÜZ h˚ Ü˝ É A ‹˝  Q˝ V ‹ ˚ N˚ Ü ü ‹ ˚ zN˚ EH˚ c˝ A y c˚ ‘ V˚ P˚ hqA ˚ {˝ jBÜ™˚ A˚˘ ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˚ ‹˚ A BD˚ }ET qA pBhg Œ ˚ hܼ˝ A Ïc˚ L˚ T Ü˚ ÉA y˚ c˚ à˚ AÚN˚ E c˚ ‹˚  †˚ B˚ J˚ F˝ qBÜS˚ pBg QV˚ BD˚ ‹ ˚ O˚ BÜ  20 ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 76 Ú3165Ú @˚ BÜ˚ É A P˚ d˚ T qA U uA˚ ˘ p˚ Bh˚ g˚ }u˚ Ðd˚ q A Ï˚ c˚ LT Ü˚ É A yc˚ }˝ E˝q B˚ ˘ÜS˚ ~˚ p˚ Bg˚ –A˚ ˘ CBD ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ y c˚ N˚ d ܼ˚ A A ‹ ˚ È˚BÜS˚ y c˚ U˚ Ü ˚ ‚A y˚ c˚ e˛ ª~˚ ˚ BEDN J˚ M˛ BE{˚ BEDN J˚ 103 ˚ ˚BEܼ˚ A y˚ u˚ s˚ T dqA ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚  ˝ yu˚ sTEcBg ƒTc æ ‘ EÅ˚ F˝ d ÜY˚ ~˚ F qBg  Üû ˝ }EqBJ yc RBE c˚ ‹ A yc˚ FD ® ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚  34  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚  ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ }˚ J˚ Pg Ïc XBgBg @˚ BD‚˚˘ A ¦˚ z sJMA ˆ }˚ Ehm sTdg }˚ E˚E܉˚ Ïc Ù˚ ˚äV˚ ˚ @BD‚˚˘ A Bhm Bg ˚ BEܼA ˚  ˚ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˝ XBgA ˆ }˚ EcAOM˚ ~ }|J~ sTc~ kTEHSA~ [vZu ˆ XO‚A ~˚ A aD˚˘Bܼ˚ A z˚ N˚ E˚D˚ ÂM˚ ˆ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ }E r˚ J O s˚ T˚ d˚ g˚ Üà ˚ ˚ ˆ ˝ zNÜT˚ J˚ †˘BÜS˚ Ï˚ c˚ X˚ Bg˚ A˚ ˘ ˆ ˝ B Dƒ˚ D˚ }ÜSAO ˘ ˚ Ï˚ c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˘ ˛ A~˚ wd˚ `u˝ ‹ ˚ ‡˚ E˚ J˝ ~˚ N Ed˚ S˚ A~˚ †B˚ J˚ ~˚ }ÜÊ˚ S˚ t A y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ FDN˚ J˚ ˚ ˚˚ ˘  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ }˚ ED˚A yc z~Pc ‹˚ tBÜT{˚ yc }EHEc ‹ xBEhS BEDNJ PÜ  A ‹A BEDNJ 104 Ú18064Ú z†˚ P ˚ {˝ 5 ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ sEg ˚  sTdg A ˚ BEܼA yu˚ sT˚ EdD xA MAOA AMA˚˘ æ à˚ A pSO x¨ FqBg }S˚Bc yc ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˝ ˘ ˚ ˚ Ïc ‘˚Ü… ˆ @BÜÉA zPdS CQV ˆ z˚ ƒZÅ˚ z@Y~ BÜYED~ }JPg sTc ˆ @BD‚˚˘ A Ð|rJ˚  xA ˚ ˝zO˚ BE˚ J A €½ A ˚ {˝ ~˚ j Ú16935Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ F˛ DNJ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˘ p˚ Bg˚ CBE˚ E˚ J ˚ C˚ ƒ˚ D˚ }SAO˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ CAÓ ˚ C˚ ƒ˚ D˚ }S˚ AO˘ ˚ Ï˚ c˚ b˝ Ph D˝ ˆ ˝ zƒ˚ Z Å˚ z˝ @˚ Y˝ ~˝ B˘ÜY ˚ E˚D˚ ˝ A˘  ˚BE˚ܼ˚ A y˚ u˚ sT d˝ q A ¦ Ë d˚ q A s˝ { A˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˝ x˚ A˚˘ AqBg~˚ Ëd˚ qA s˚ {A NEc˚ AN{ Ïc sv˚ d˚ qA~˚ }˚ Eu˚ Ng sT˚ dD˚ ˆ z˚ N˚ T˚ J˚ †˚ ˚˘BÜS˚ Ïc @˚ BÜ˚ ÉA [˝ Eh˚ D˝ ˆ  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ 10 ˚ ˚ 77 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ ˘ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˝ ˚ s{ CBD jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢ ˚g˚ BÜTqA pg {~ zA”A BÜYED È~ @˚ BÜÉA ¦˚ FEܼA U˚ v˚ dDA ˚ ˚ ˚ ‹ C˚ DA˘ y c˚ x˝ BE˚h S˝ BE˚D˚N J˚ P˚ Ü ˚ ˝ A˘ ‹˝  A BE˚D˚N J˚ 105 sÜT d˝ q A N˚ Ec˚ B{˚ P˚ d ÜS˚ z˝ AP˘ Ü˚ É A [˝ h˝ ED˚ ˚ ˚˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚   A˚˘ à˚ A pSO BD Frg FqBg }ÜÊ˚ S tA yc e g˚ AO ‹˚ à˚ AÚN˚ E c˚ y c˚ € ‡˚ ˝hÜ˚ ÉA N Ed˚ S˚ y c˚ ‘V˚ u˝ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ ˝ ˚ ˘ ˛ ˚ ˘ ˚ ˚ o˚ S˚ AO Ïc ŒE˚Ü… xA o˚ Eh˚ nD B܉A˚˘ ‚ pBg ˚ BEܼA s˚ Tdq˚ }ZhDBgA ‘V˚ AO PhY NSA zAÓA  ˚ ˚  ˚   ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ EhD˝ ˆ ˝ @Bu˚ y u CBE˚ E˚J ˚ C˚ ƒ˚ D˚ Ng F˚ DA AMB˚g˘ pBg ~A ‹P ˚ |`Eg @BÜÉA l˚ N˚ T˚ J˚ †˚ ˚˘BÜS˚ Ïc˚ Œ˚ Z ˚˚ ˚˚ 15 ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˛ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ s˚ { A N˚ Ec˚ AN{˚ Ïc˚ sv˚ d˚ qA~˚ j Ú18172Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg C˚ P | `D ˚  ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˘  [Eh˚ D xA NdD B܎P˚ Ü… Â˚M xA B{PdS [hED Ëg ˚ BEܼA yu˚ FrTEcA AMA˚˘ zAPÜÉA xA Ëd˚ qA ˚ ˚ BE˚D˚N J˚ Ïı c˚ ‹˝  Q˝ ] D˚ BE˚D˚N J˚ 106  ˚BE˚J˚ zP˚ d S˚ s m˝ F˚ Ü… ˚ x A˘ @˚ BJ˚ Bu˚ 78 B˚ VAO˘ ˚ Ï˚ c˚ @˚ BÜ˚ É A CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚  ˚ ˚ ˝  ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‹˝  C˝ OBÜ ˚ ‘ EqA y˚ c˚ z†˚ P ˚ {˝ A y c˚ ‹˚ ‡ S ˚ ˚ ˚˚˚ ‹ N Ü ü y c O B E DM ˚ ˚ ‹  B u B E D N J p B g } E ˚ J ~ ˚ ¼A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝˘ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ Ïı ˚c˚ y c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg Q˚ WE˚ qA AhDA~˚ P˚ d˚ TqA AÍT˚ cBg  ˚BEJ˚ z P˚ d S sm F˚ Ü… pBg æ 20 ˚˘ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚˘ ˚ yu˚ ‚A˚˘ }gP˚ dD ‚ FDP ˚ c FDN˚ J } EJ˚ ~ ‹˚ C˚ O˚ BܼA FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg I Ú14502Ú UDA~ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ AN܎˚ MPhD Ng~ }˚ ܉ ˚‚A yu˚ N ÜJ˚ A~ ‡˝ c }ÜEc €~O NÜg~ lA ˚ UEq LEÜS {~ }˚ E˚DN˚ ÜJ ˚ ˚ 35 ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ¦˚ @˚ BJ˚ Bu˚ 79 }E˚ J ~˚ ‹˝ A pBhD~˝ ˚ } EJ˚ ~˚ ‹˝  CO˚ Bܼ˚ A pBhD~˝ ˚ OBEDM˚ ‹ ˚ Â˚ ˚Bu˚ y c˚ F˚ DN˚ ܼ˚ A ˚ CBD ˚˘ ˚ y˚ c jBÜ™A˚˘ A yc oDQ ˚ ˚  ˚ ˛ V ˚ B E ˚ ˚ ˚ D N J ‘ V˚ u ˝ ‹ ˝  s ˝ E c B Ü š ˚ A B E ˚ D ˚ N J ˚ 107 sÜT d˝ q A N˚ d D˚ @ÜY˝ ˝ q A ˚ ˚  ˚ ˚˘ ˚˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚   ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˘ ˚ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg s˚ TdqA NdD BÜYED ‚ x¨ æ ‘EqA xA }S˚Bc yc M˚ S‚A ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘   ˘  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A yu˚ N J˚ A~ ‡˚ c pg AN{~ ‘WEc˚ DA pBg j Ú16025Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ 80 ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ 5 sTdqA FJ~ x˚ BDBEܼ˚ A §EqA AMA˚˘ @BJ Bu CBD s˚ TdqA NdD BÜYED ‚ xA Œd ˚ D˚BEqA~˚ æ ‘ EqA ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝ ˚ ˝  ˚ ˝ ˝  ˚ yc ¡˚ AO~‚A y˚ c ËÜ˚ Tu ‹ NÝEq˚qA BEDNÝJ ‘EÝ˝ ÉA ‹ NÝü ‘Vu DA BEDNÝJ 108 ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚   ˝ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ FJ~ Nhg xBEܼ˚ A xBEܼ˚ A O~BJ AMA˚˘ FqBg }ÜS˚Bc yc }˚ ED˚A y c˚ ŠV˚ BhqA ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ˚ ¿ AÚNE c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ‹ à˚ AÚNE c˚ ~˚ z˚ †˚ P˚ {˝ A˘ y c˚ CBE˚ qA ¦~˚ p˚ Bg˚ BE˚r T˚ E˚c Bg˚ æ à˚ A p˝ S˝ O˚~˚ BD˚A˘ }˝ E˝r d˚ g˚ s˝ T d˝ q A ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚˚ ˚ ˚ y c˚  O ˚ ‹ ˚ Ï ˚c˚ y c˚ xBE˚hS˝ y c˚ e˛ ª˚~˚ BEDN J˚ M˛ BE{˚ BEDN J˚ 109 Ú17499Ú „ N˚ J ‹ ˚ e˚g˚ AO˚~˚ ~PÜ  ˚ ˚ ˚ ˚   ˝ ˚   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚ 10 ˚ FJ~ xBEܼ˚ A xBEܼ˚ A O~BJ AMA˚˘ æ ‘EqA pBg FqBg }S˚Bc yc F˚ EÜTÜÉA ‹˚ N˚ Ed˚ ÜS ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ FDN˚ ܼA AN{ €~˚ O Ng~ pBg LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J }S˚Bc FDN˚ J ‘WEc˚ DA pBg sT dqA ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ sÜT dqA F˚ J˚ ~˚ N hg xBEܼ˚ A xBEܼ˚ A O~˚ BJ˚ AMA˚˘ } J ~˚ ‡˚ c y u˚ æ ‘ EqA y˚ c˚ }ÜS ˚˘Bc˚ y c˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ x˝ ä˚ c˝ ~˚ P˝ Ü ˚ ˝ ~˚ ¯ D˚ D˝ A˘ w ܏˝ u æ ‘ E qA CBÜœ ˚ ˘   ˘ ˚  ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘  ˚ ˚ ˚ A yu˚ Ë˚ d˚ qA s˚ {A ‡˚ Ûm A pg {˝ ~ j Ú16119Ú ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ N˚ Ü• ˚ A~˚ ¢ g˚ BÜTqA~˚ € O EqA xBE˚hÜS˝ sEu Þ N Ü d D y u ~ Œ d D B E q A y u ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ÜhhqA~ }ÜS˚ Bc~ Ï˚c~ @ B | ˚ 15 BE˚D˚N J˚ 110 @BÜ˚ É A y˚ u @˚ BÜ˚ É A x A˘ @˚ BJ˚ Bu˚ 81 s˝ T d˝ q A F˚ J˚ ~˚ xBD˚BE˚ܼ˚ A §˚ E˚q A AM˚ A Aq˝ Bg˚ j˚ BÜ™˚ A~˚ CBD ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚ ˘ ˚ ‹˝  U˝ D˝ D˝ BD˚‡˚ ˚JA l˚ O˚ BE˚ Ü˝ ÉA ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ BEDN J˚ eEE˚u˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ ˚ ˚ A˘ ‹ ˚ s˚  V˚ y c˚ € P˚ { ¿ A y˚ c˚ ˚ † ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚  ˚  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ B܏c ÜŽ˚ ˆ tƒS‚˚˘ A p˚ ~A ¦˚ }ZJO @˚ BÜÉA yu˚ @BÜÉA x¨ B܉A˚˘ pBg Fdm ‹˚ A yc N dS ˚ AN˚ ܎˚ € P{ ¿ A yc˚ P˛ v˚ d u˚ BD˚‡˚ ˚J A˚ ˘ lO˚ BE˚ Ü˝ É A ‹˝  à A N˝ E c˚ BE˚D˚N J˚ eEEu˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ ˚ A˘ BE˚ D˚ N J˚ 111 Ú27Ú ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ¦˚ @˚ BÜ˚ ÉA y˚ u˚ @˝ BÜ˚ ÉA x¨ B܉˚ A˚˘~˚ j Ú27Ú L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ AN{˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A pBg Ù˝ Eu˚ M˚ BES ‚˚˘ A ˚ ˛ ˝ ˚ ˚˘ ˚ A˘ w ܏˝ u æ ‘ E qA CBÜœ ˚ ˘ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ 20 ˚ ˚˚ ˚ A yu˚ ˚ N J˚ A~˚ ‡c €˚ ~O A−{~  ˚M NdD LS˚ ˆ t˚ ƒS‚˚˘ A p˚ ~A ˝ ˚ ˘ ˚ ˘ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ sJ˝ ¿ A e˚ u˚ BJ˚ AMA˚˘ ˝ A Ïc˚ Ëd˚ qA s˚ { A ‡˚ Ûm A N˚ Ec˚ AN{˚ Ïc˚ sv˚ d˚ qA~˚ „ N˚ J ‹˝  e˝ g˚ AO˚~˚ Fd m ‹˝  ˛ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˘ oDQ ˚ V BD‡˚ JA P Ü“ ‹ Ï˚c BEDNJ 112 ‚‡˚ D È xA˚˘~ sTdqA Ð܏˚ r c F˚ J~ I˚ PhqA ¦˚ AÓ˚ A  36 ˚˘ ˚  ˚ ˝  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ I Ú6080Ú tƒE˚J‚˚ A ¦˚ @˚ BÜÉA yu˚ @BÜÉA B܉A˚˘ pBg RBEc ‹˚ A y˚ c }u¯˚ c˚ yc f˚ BÜòA A y c˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ NEc˚ ‚A˚˘ FDN˚ ܼA AN{ NÜ… ˚ È phD Bdª~˚ FdÜš˚ phD M~OBܼA FdÜš˚ ‘WEc˚ DA pBg ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ €O˚ EqA xBEhS yc €~†~ f c A ‹ M~AM }ÜšA f˚ BÜòA DA~ ‘WEc˚ DA pBg o DQ  ˚ ˝˚  ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˝ V˚  ˚˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ Ïc~ xBhc ‹ xäc yc CBEqA ¦~ ‘WEc D˝ A˘ p˚ Bg˚ BEı YÓ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ x˚ ¨~˚ ˚ fBÜò ˚ A D ˝ A B EDN J˚ p˚ Bg˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚˘ ˚˘ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚˘ @˚ BÜÉA yu˚ @BÜÉA pBg A æ ‘EqA y˚ c N Ed˚ S A~ CDA A~ }Kr_~ ‡˚ D¿A~ Fq˚B_ A ‹ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 5 BE˚D˚N J˚ eEEu˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ ˚ A˘ BE˚ D˚ N J˚ 113 B uƒ˚ EJ A ® ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ 82˚ ˝  ‚~ õD €‡˚ g ahEHS yvEg @BJ Bu CBD ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ y˚ c˚ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ à˚ A N˚ ÜEH˚ c˝ y c˚ € P˚ v˚ d˝ qA ˚ {˝ P˚ Ü ˚ ‹ ˚ à˚ AÚN˚ ÜE c˚ y c˚ ^BE ܼ˚ A ½ ˚BJ ‹˝  M˝ BÜ• ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝® ˚ ‚~˚ Ç˚ E˚ qA N˝ Ü… ˚ sJ˝ ¿ A yc˚ æ à A pS˝ O˚ sE˘S˝ F qBg }S ˘ Bc˚ y c˚ NÜ ü˚ ‹ ŠVBhqA  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˝˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ t A F qBg }˚ Erc˚ sT c ‚ pBg õD˚ N Ü… ˚ È ~˚ Ë˚ EJ A N˚ g ˝ A €†˚ ˚ s˚ J˝ ¿ A y˚ c˚ ~˚ sT˚ EdD˚ pBg BuƒE˚J A ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˛  ˝ ˚ ˚ ˚˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ p˚ BJ ¿A kD˚BhS @BÜTEqA xA˚˘ wdD pBg sTc Â˚M €† z˚ APÜÉA Ïc s{ à˚ A pÜSO BD }ÜÊÜS 10 ˚ ‹ à˚ A N˚ EH˚ c˝ y c˚ P˚ Ü ˚ ˝ ‹˝  à˚ A N˝ E c˚ F˚ DN˚ ܼ˚ A AN˚ Ü{˚ €~˚ O˚ B܉˚ A~˚ ‘W˚ Ec˚ D˝ A˘ p˚ Bg˚ I Ú17539Ú ˚ ˚˘ ˚˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚˝ }hdÜY PÜ  ‹ à˚ A NEc~ BuƒE˚JA ® ˝  ‚~ ÇEqA NÜ… sJ ¿ A ¦ }ÜS ˘ Bc˚ F˚ DNJ˚ P˚ Ü   ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˚ ˝ ˚  y u˚ Ëd˚ qA s˚ { A y u˚ N J˚ A~˚ ‡˚ c p g ˚ {˝ ~˚ j F˚ DN˚ ܼ˚ A ¦˚ }˚ `˚ hJ˚ s˚ E˚ g˚ y u˚ N ÜEd˚ ÜS˚ ‹˝  ‘˚ Ü … ˚ ˚ x˚ BE˚ h S˝ p˝ g˚ ˚ {˝ ~˚ s˝ TE˚d D˚ ˝ A˚ ˘ Ù D €AP˚ ˘ ˚ g˚ s˝ J˝ ¿ A a˚ h˚ E H˚S A AM˚ A Œ˚ dDBE qA~˚ æ ‘ E qA CBÜœ ˚ ˘ A ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝   ˚ ˚ ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚  ÙD˚ ÙE˚qA F˚ D¨ AMA˚˘ sTdqA }˚ Erc FÜ… ˚ B܉A˚˘ Œd ˚ D˚BEqA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A [dD pBg~ NÜ•A~ €O˚ EqA 15 ˚˘ ˚ ˚ ˚ }u Bc˚ N˚ Ec }E r˚ c˚ s˚ T c˝ ƒ˚ g˚ Ù D †˚ ˚ È ˚~˚ B uƒ˚ EJ A € A O ˚ AMA~˚ jBÜ™ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˝ A˚˘~ ¢˚g˚ BÜTqA pg {~ } h`D ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˚ BE˚D˚N J˚ —  r E˚ qA j˝ A T qA ~PÜ  ˚ ‹˝  N˝ Ü ü˚ BE˚ D˚ N J˚ 114 €N Ü˚ É A~˚ ‘ Ü˚ É A ¦ @˚ BJ˚ Bu˚ 83 Ë dq A s{ A˘ CBD ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚ ˚ ˚ ˘ ˚ y c˚ Š˛ T˚ {˝ z˚˘AO˚ y c˚ § d ܼ˝ A Œ˛ T˚ J˝ BEDN J˚ xƒEc ‹˝  M˝ Ü˝ü BEDN J˚ ~˚ pBg I M BDO˚ ˚ A ‹ ˚ ˚ † ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ¿ AÚNE c˚ y c˚ MBDO˚ A˘ ‹ ˚ † ˚ y c˚ y˚ c˚ æ ‘ EqA F˝ qBÜS˚ pBg Ïı ˚c˚ y c˚ ÏEq A ‹ ˚ y˚ Ü• ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˝   ˚ ˚˚  M˚ ˚ S ‚A ‹ ˚ M˚ AN˚ hÜÉ˚ A y˚ c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ pBg sT dqA ‘ ˚Ü˚ ÉA y˚ u˚ ~˚ @˝ Y˝ ˝ qA €˚ NÜ˚ ÉA y˚ u˚ pBhg €˚ NÜ˚ ÉA 20 ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚˘˚ Fq˚B_ A ‹˚ Ï˚c yc €~˚ O Ng~ LEÜœ˚ yTJ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg Fdm ‹˚ A~ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˝  ˚ ˚ ˝ ˝ ˝  ˚ ˚ pg {~ j Ú10225Ú sTdqA ‘˚Ü˚ ÉA yu˚ ~ @YqA €˚ NÜ˚ ÉA yu˚ } J~ ‡˚ c yu˚ æ ‘ EqA y˚ c˚ ˚  ˚ 37 ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˘  ˚˘ ¢ ˚g˚ BÜTqA~ xBEhS phD ˚ ˚~ ÞNdD yu~ Œd ˚ D˚BEqA~ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ Ëd˚ qA s˚ {A }˚ u Bc˚  ˚  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝   ˚ ˚ ˚ 84 ˝ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘˚ ˚ yc zNEc BEDNJ MBE{ BEDNJ 115 CEqA FEZ˚ D €˚ NÜÉA ¦˚ @BJ Bu ˚ ˝ ˚ ˚ CBD jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚˝ pBg i EEJ˝ ‹ ˚ s˚  V˚ y c˚ }˚ ED˚A y c˚ j˚ BE T qA ‹˝ A ˚ {˝ N EH˚ c˝ ‹ ˚ N˚ Ed˚ ÜS˚ y c˚ jBÜ™˚ A˚˘ ‹ ˚ N˚ Ü ü ˝ ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˝  ˝  ˝ ˘ ˝  ˝ ˚ ˚ ˚ ˚   ˚ ˚ ˚  ˚ ˘ ˝  ˝ æ à˚ A p˚ S¿˚ Â˚M C®Ng sTdqA }Eu˚ ‡˚Ûm A FEÛng @BEc~ zNS˚ €˚ NÜÉA yu˚ §qA FEÛm ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝  ˝ ˚ ˝ ˝ ˝ ˚ ˚  ˚ ˝ ˘  ˝ ˚ ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˘ ˚ ˚ 5 FEZ˚ D B܉˚ iܪ à˚ A pSO BD Frhg @ÜYqA Â˚M yu˚ oDP˚ Ü… B܉A˚˘ pBhg }Ec }EqBÜS~ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚  ı ˚ ˚ ˝  ˘ ˚  ˚ ˘ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ pBg }Eu˚ CBÜYA A €† FEJ oDD ˚ ˚ LZEHg @ Bu yu˚ Bhm NJBD xA oEh˚ nD pBg }Eu˚  D ˚ ˚ ˚ ¦ j˚ BÜ™˚ A ‹ NÜ ü˚ ˝ FDNJ˚ y u ‚ A }˝ g˝ Pd D˚ ‚˚ ~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ ÜT˚ J˚ F˛ DNÜJ˚ AN˚ Ü{˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚  ˚   ˚ ˝ ˘ ˚ ˚ ˚  ˚  ˝ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚  ˚ ˚  ‚ w]dD pBhg CEqA FEZ˚ D €˚ NÜÉA ¦˚ Ëd˚ qA s{A irEJA N˚ g~ j Ú4664Ú AN{ sEu˚ €˚ NÜ˚ ÉA ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˝  ˝ ˝ ˘  ˝ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝  ˚ ˝ ˘  ˝ NÜ•A pBg~ LZEqA P˚ Ü… w]dD pBg~ jBÜ™A˚˘~ ¢˚g˚ BÜTqA pg {~ sTdqA ‚A˚˘ €P˚ Ü… ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ 85 ˝  ˝ ˚ ˘ ˝  ˚ ˘ ˝ ˚ ˘ ˝  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚  ˝ 10 DA BEDNJ MBE{ BEDNJ 116 CEqA FEZ˚ D ‘˚ÜÉA ¦˚ @BJ Bu ˚ ˝ ˚ CBD @˚ BÜÉBD˚ LZEqA P˚ Ü… xA JOA ˚ ˚ ˛  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˘ ˚ iEÜY }ÜS˚Bc fBÜY pBg C˚ O˚ BܼA ‹˚ tBÝß yc Š{˚ A†A ˚˘ yc U˚ Ý ‚A y˚ c˚  ˚~˚ Bd˚ u˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ tƒE˚J‚˚ A †˝ A B܎˚~ B܎˚ sS˚ † xA BEKESBg ËEJBg B܏g ˚ tBEg @APhÜY } hKr܉˚ ˚ Ù CÓBg ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚  ˘  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˘ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚  ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ }mPhD xA }˚ Eh˚ nD x¨ B܉A˚˘ BEDD BEErc NTgA È˚ }S˚Bc FqBhg B܎˚ sSOA ˆ @˚ BÜÉA ¦˚ BWvdg ˛ ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˚  ˝ ˝  ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚ FDN˚ J AN{ ‘WEc˚ DA pBg ¢˚D˚BÜYBD˚ æ à˚ A p˚ SO C˚ D yu˚ }EÛmPg B܉O~ }˚ d˚ D˚BÜYBD˚˝ ˚ ˝ ˚  ˚ ˝˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ 15 yu~ Œd˚ D˚BEqA~ æ ‘EqA C˚ BÜœA yu˚ N ÜJ˚ A~˚ ‡˚ c p g ˚ {˝ ~˚ j Ú17677Ú L˛ EÜœ˚ y˛ ÝT˚ J˚ ˚ ˚ ˚   ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚  ˚ ˝ ˝ F˝ EZ˚ D ‘ ˚Ü˚ ÉA ¦˚ AqBg jBÜ™A˚˘~ NÜ•A~ ¢ ˚g˚ BÜTqA~˚ € O˚ EqA xBE˚hS˝ s˚ Eu˚ @˚ B|˚ hhqA y˚ u˚ Þ N˚ d D˚ ˝ ‹ tBÜß ˚ y c˚ Š˚ {˚ A†˚ A y c˚ OZ˝ Eu˚ y c˚ €˚ ~O˝ A− ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˝ ˚  ˚ ˝ ˚ ˝ ˝ ˘  ˝ ˚  ˚ ˚ ˚˘ ˚˚ {~ C sTdD È xA˚˘~ lPhqA P˚ Ü… CEqA ˚ yc˚ Š˚ {˚ A†˚ A ˘ y c˚ F˚ DN˚ ܼ˚ A AN˚ {˚ QW˚ d u˚ D˝ A˘ €~˚ O˚~˚ UÜ ˚ ‚˘A ˚ ˚A~˚ O s˚ Eu˚ }˚ S˚ ˘˚Bc˚ y c˚ C˚ OBܼ˚ A ˚ ˚ ˚˘ ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ C˚ EqA yu˚ ‘ ˚Ü˚ ÉA s˚ T c 86 ÚpÚ17677ÚpÚ15941Ú ›A U˚ Ü ˚ ‚A FDN˚ J˚ ~˚ }S ˚Bc yc M˚ ˚ S ‚A CBD ˚ ˚ 20 x˚ ä˚ r˚ S˝ y c˚ x˚ AP˚ | u ‹ xÜû ˝ ˚ ‹ ~PÜ  ˚ y c˚ ˚ ˚ ~Bd˚ u˝ D˝ A˘ BE˚ D˚ N J˚ p˚ Bg˚ eEEu˚ ‹˝  N˝ Ü• ˚ A˘ BE˚ D˚ N J˚ 117 ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ AN˚ {˚ ‘W˚ Ec D˝ A˚ ˘ p˚ Bg˚ æ à A pÜS˝ O˚ C D˚ y u BEı Eu˚ F r˚ ÜT˚ c˚ B܎˚ A˚ ˘ }˚ ÜS˚ ˘Bc˚ y c˚ OBÜS˚ ˚ ‹ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘˚˚ ˝ BEıE˚u˚ F rT˚ c B܎˚ A }S ˚˘Bc˚ FDN˚ J˚ ~˚ j Ú16135Ú RBE c˚ ‹ ˚ A y˚ c˚ C˚ BE˚ qA ¦˚~˚ L˛ EÜœ˚ y˛ T˚ J˚ FDN˚ J˚ ˚ ˛ 38 ˚ ˚ ˝ ˘ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚  ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ Nhg €P˚ Ü… lPhqA x¨ xA˚˘~ ‚ l˚ P hqA F˚ DN˚ ܼ˚ ˚ i q˚BÜå˚ ˝ ˚ U˚ Eq æ à˚ A p˚ S˝ O˚ C˚ D y u˚  ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˝  ˚  ˚  ˚ ˚ ˝  ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˚ ˘ ˝ ˚ ˚ ˝ ˚ oEc }`u˚ Bg ^˚ BÜùA Ù˚ ‡˚ ܉˚ ‘˚ÜÉA RBEc ‹A pBg z†A ˚ ˚D Ïc €† ‚ xA s˚ J PÅ˚ FKES ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚  ˚ ˘ ˚ ˚ ˝ ˚ ˚ ˝ ˝  ˚ ˚ ˚ 87 ˚ M BD q~˚ ˚ ‹ ¯˚ D DA BEDNJ MBE{ BEDNJ 118 sT˚ EdD xA sEg tBED F˚ EܼA ¦˚ @BJ Bu CBD z ” ˚ ˚˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˘ æ à˚ A pS˝ O˚ x¨ F qBg }S ˚Bc˚ y c˚ M˚ ˚ S ‚A y˚ c˚ jBÜ™˚ A˚˘ A y c˚ U˚ Ü ˚ ‚A y˚ c˚ RBE c˚ ˚˘ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˛ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ A yc xBEhÜS yc eª~˚ BEDNÜJ MBE{ BEDNÜJ 119 Ú16024Ú @ Bu U ܉˚ ‚~ F˛ EJ ˚ {~ t˝ BED˚ ˚ ˚ ˝ ˚ 5 ˚ ˚˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˝  ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ €~O Ng~ C Ú16023Ú z˚ ‡˚ c~ F˚ ETÜÉA ‹˚ N˚ Ed˚ S pg AN{~ ‘WEc˚ DA pBg zÜ… jBÜ™A˚˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚  ˘ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˝ ˘ ˚ ˝ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ›A AN{~ tBED xA sEg BÜYED x¨ A æ ‘EqA y˚ c }S˚Bc yc M˚ S‚A y˚ c N J˚ A~˚ ‡˝ c ˚˘ ˚ ˚ ˚˘ ˝ ˝ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚  ˚ ˚ ˚ ˚ ˘ ˚ ˚ ˚ }EdÜS FDN˚ ܼA AN{ jBÜ™A˚˘ A yc €~O Ng~ M˚ ÜS‚A y˚ c jBÜ™A˚˘ A F˚ DN˚ ÜJ˚ y u˚ ˚ ˚ ˚ ˚