You are on page 1of 53

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk,
Yazı tipi rengi: Otomatik

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

SANAT VE TASARIM

SÜTUN BAŞLIĞI HEYKEL SANATI
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk
Ankara, 2013

2

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.
 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
 PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3
1. STİLİSTİK ANALİZ VE YAPIM RESMİ .......................................................................... 3
1.1. Klasik Sütun Başlıkları ................................................................................................. 3
1.1.1. İyon Dor ve Korint Başlıklar ................................................................................. 3
1.1.2. Mısır ve İslami Başlıklar ....................................................................................... 7
1.2. Klasik Sütun Başlıkları Stilistik Analizi ..................................................................... 11
1.2.1. Klasik Sütun Başlıkları Geometrik Analizi ......................................................... 11
1.2.2. Klasik Sütun Başlıkları Hacimsel Biçim Analizi ................................................ 11
1.2.3. Klasik Sütun Başlıkları Plastikiyet Analizi ......................................................... 12
1.3. Yapım Resim Çizimi................................................................................................... 12
1.3.1. Kontürel Yapım Resmi Çizimi ............................................................................ 12
1.3.2. Şablon Resmi Çizimi ........................................................................................... 13
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 15
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 22
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 25
2. SÜTUN BAŞLIĞI MODELAJI ......................................................................................... 25
2.1. Modelaj Prensipleri ..................................................................................................... 25
2.1.1. Oval Modelaj ....................................................................................................... 25
2.1.2. Modelaj Gereçleri Kullanma ............................................................................... 25
2.2. Yapım Resimleri Okuma ve Formu Yorumlama ........................................................ 26
2.3. Kille Modelaj Yöntemleri ........................................................................................... 26
2.3.1. Kili Kıvama Getirme ........................................................................................... 26
2.3.2. Kil ile Kitle Yapma.............................................................................................. 27
2.3.3. Kitlenin Üzerine Şablonun Çizimi....................................................................... 27
2.3.4. Model Özelliklerine Göre Şekillendirme............................................................. 27
2.3.5. Detay ve Doku Modelajı Yapma ......................................................................... 27
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 28
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 37
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 46
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 48
Biçimlendirilmiş: SER MET

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi:
Beyaz
ALAN Sanat ve Tasarım Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi:
Beyaz
MESLEK / DAL Plastik Sanatlar
MODÜLÜN ADI Sütun Başlığı
Üç boyutlu şekillendirme olanaklarının bir parçası olan sütun
başlığı oval şekillendirme kavramlarını, oval heykel çeşitleri
MODÜLÜN TANIMI tasarımları, şablon desenler ve kil ile modelaj yapımının
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Sütün başlığı modeli yapmak
Genel Amaç:
Gerekli ortam sağlandığında; model yapım resmini okuyup,
sütun başlığı modeli yapabileceksiniz.
Amaçlar:
MODÜLÜN AMACI
1. 1. Sütun başlığını analiz ederek, yapım resmi Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0,5 cm,
hazırlayabileceksiniz. Asılı: 0,42 cm, Numaralı + Düzey: 1 +
Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +
2. 2. Kilden kitle hazırlayıp, sütun başlığı modelajını Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +
yapabileceksiniz. Hizalandığı yer: -0,01 cm + Sekme
EĞİTİM ÖĞRETİM Ortam: Donanımlı heykel ve döküm atölyesi başlangıcı: 0,99 cm + Girinti yeri: 0,99
cm, Sekme durakları: Eskisi 0,41 cm +
ORTAMLARI VE Donanım: i, Modelaj gereçleri, şekillendirme kili, alçı ve 0,99 cm + 4,66 cm
DONANIMLARI gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar.
Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme Numaralandırma
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın
ÖLÇME VE değerlendireceksiniz.
DEĞERLENDİRME Öğretmen modül sonunda ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli,
doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamalarıyla
kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

üç boyutlu şekillendirme. Yapmak istediklerinizi taslak kâğıdının üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Üç boyutlu şekillendirme tasarımlarının taslak çizimlerini kaliteli biçimde yapmak daha sonraki şekillendirme–modelaj işlerinde size yol gösterecektir. Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Biçimlendirilmiş: SER MET. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir öğrenci yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde olacaktır.şekillendirme belirli kurallara dayalı ve çeşitli modelaj Biçimlendirilmiş: SER MET aletleri. oval heykel çeşitleri tasarımları. araç ve gereçleriyle yapılmalıdır.. kil ile modelaj gibi üç boyutlu formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu yönden etkilemektedir. Hazırlanan bu modülde heykel sanatının sütun başlığı oval şekillendirme kavramlarını. Modülü başarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel şekillendirme olanaklarını öğrenmiş olup sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz. Bu gereçleri doğru kullanmak ve istenilen şekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıştığın alanda yapacağın tasarımlar. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 20 nk. üç boyutlu formlar. şablon desenler ve kil ile modelaj uygulamalarını ele alacağız. uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Rölyef ve oval modelaj. Sanat tasarımı. Mimari detay olarak bilinen sütun başlıklarını inceleyerek oval şekillendirme yapabileceksiniz. Yazı tipi rengi: Beyaz 1 . Sola. GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Üç boyutlu plastik şekillendirme bilgisine sahip olan kişi çağdaş sanat görüşü Girinti: İlk satır: 0 cm kazanmış demektir.

2 .

1. Eski Mısır tapınakları ile Grek ve Roma mimarisinde sütun Biçimlendirilmiş: SER MET. 625 yıllarında görülmüştür. aralığı: 1.a. Sola Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda. Yunanlılar üç mimari nizam yaratmışlardtır. sütun başlığını analiz ederek.  Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından klasik sütun başlıkları Sekme durakları: Eskisi 0. yapım resmi doğru olarak uygulayabileceksiniz.). Madde işaretleri veya numaralandırma yok  Klasik sütun başlıkları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. Biçimlendirilmiş: Varsayılan Paragraf Yazı Tipi 1. Sütun Biçimlendirilmiş: Varsayılan Paragraf başlığı sütun ile taşıdığı kiriş arasındaki ögğedir.Ö. Sola. Kenarları yukarı meyilli. ince plaka halinde bir başlık ile onun üzerine kare biçiminde bir abak 'tan oluşur (Resim 1.1.1. ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ -1 Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın. Sola. İyon. Dor nizamı kaidesiz ve yivli bir sütun. İlk önce sütun sistemi tamamen süssüz olarak Biçimlendirilmiş: Varsayılan Paragraf düşünülmüş.1. bir sütunun üzerine konan kirişten meydana gelen mimari düizendir. başlıklarında önemli üslup biçimleri ortaya çıkmıştır. Bunların en eskisi dor nizamıdır. ARAŞTIRMA Biçimlendirilmiş: SER MET Biçimlendirilmiş: SER MET. daha sonra dekoratif ögelerle birlikte kullanılmıştır.1. düzeni belirleyen başlıca ögğesidir. Özellikle antik kültürlerde sütun başlığı Yazı Tipi önemli bir yapı ögğesi olmuştur. Dor sütun sistemi ve başlığı M. Mimari Biçimlendirilmiş: SER MET yapıya karakter veren esas ögğedir. Dor ve Korint Başlıklar Biçimlendirilmiş: Varsayılan Paragraf Yazı Tipi Nizam. sütunları taşıyan düz (arşitrav) ve süslü (friz) kiriş ve bunları taşıyan kornişten meydana gelir. Girinti: İlk satır: 0 cm Biçimlendirilmiş: Varsayılan Paragraf Sütun sistemi ise antik tapınak ve ondan esinlenmiş sütun ve çatı arasındaki bağlantı Yazı Tipi kısmı ile sütunların düzenine denilir. 3 . iki parçadan meydana gelen bir sütun başlığı. Klasik Sütun Başlıkları Biçimlendirilmiş: SER MET Sütun başlığın bezemesi klasik mimarlıkta. donanımlı heykel atölyesi ortamı sağlandığında.95 cm Biçimlendirilmiş: madde imi. Dor sütununun yivli bir gövdesi olup kaidesi yoktur. Satır özellikleri ve kavramları araştırabilirsiniz. Sonra Romalıların da Yazı Tipi benimsedikleri Yunanlılara ait üç türlü sütun sistemi ortaya çıkmıştır. STİLİSTİK ANALİZ VE YAPIM RESMİ 1.1.5 satır. AMAÇ Yazım veya dilbilgisi denetimi yap Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk Biçimlendirilmiş: SER MET.

1. İyon nizamı dor stile göre daha ince. Sütunun üzerinde bulunan yivler çubuk hâalindedir.b.) Biçimlendirilmiş: SER RES. Sütunlar bir kaide üzerine oturur ve yivleri farklıdır.a2: Dor sütun sistemi ve başlığı 4 . Sola Resim 1. Başlıca İyon sütun başlığın özelliği kenardan taşan kıvrık kısımlardır.Ö.1. 570' dte Batı Anadolu’da İyoniya’da Biçimlendirilmiş: SER MET görülür. Sütun başlıkları volüt adı verilen helezon şeklinde köşe kıvrımları ve geometrik başka süsler eklenmiştir.1.21. daha dekoratiftir. (Resim 1. İyon sütun sistemi ve başlığı ilk olarak M.

Ö. 5 . Korint başlığı akantus yaprakları ile dekoratif olarak yapılmıştır. Romalılar.c. korint ve İyon nizamlarını karıştırarak kompozit adı verilen sistemi yaratmışlardtır. 400 yıllarında görülür.1. Anadolu’ da Helenistik Çağ’da gelişmiş. Dört tarafında ise gül biçiminde şekiller ortaya çıkar (Resim 1. Sola Resim 1. Anadolu Antik Çağ mimarları özellikle kendi yarattıkları ve geliştirdikleri İyon ve Biçimlendirilmiş: SER MET korint nizamları tercih ederek kullanmışlardır.1. Bir sepet görüntüsü hâkimdir.1. özellikle Roma Çağı’nın en çok kullandığı nizam olmuştur.b3: İyon sütun sistemi ve başlığı Korint nizamı İyon ve dor nizamlarına göre daha geç M.1.4). Biçimlendirilmiş: SER RES.

Bu figürler bazı mimari çıkıntıları taşımak için kullanılan erkek figür heykel sütunlardır.51. Bunlar. Bazı kadın figürlerinin alt kısımları sütuna gömülmüş gibi işlenmiştir.1. 6 . Yarım figür karyatidleri Rönesans mimarisin en güzel örmekleridir. Bu heykellerin başlarında sütunlarda olduğu gibi başlıklar vardır. Hititlerde ve Hintlilerde bu tür karyatid sütun figürleri görülür ( Resim 1.1.c: Korint sütun sistemi ve başlığı Karyatid. başlarında binayı taşır gibi görünür. mitolojide Atlant adı verilen Eski Yunan mitolojisinde gök kubbesini omuzlarda taşıyan devdir.d.41.51. Biçimlendirilmiş: SER RES.1. Atlas. Roma mimarisinde bu figürlere telamos adı verilmiştir (Resim 1. e). Sola Resim 1. Rönesans mimarisinde de karyatid kullanılmıştır. Eski Yunan mimarisinde ayak görevini görmek üzere ayakta duran kadın heykeli şeklinde mermerden yapılmış sütunlardır.).

Palmiform başlıkları hurma ağacına benzemektedir. Daha sonra bunu altıgen şekle sokmuşlardır. Resim 1.2. Lotus başlıkları gonca veya açmış lotustan yararlanılarak şekillendirilmiştir. Ayaklar dördül bir plan üzerine yapılmış ve sonra bunun köşelerini çalarak sekiz köşeli sütun vücuda getirilmiştir. Sütun başlıkları Mısır’a mahsus mısır fulu ( lotus)..5: Karyatid sütunu ve Atlant sütunu Biçimlendirilmiş: SER RES. 7 .2.1. Hatorik sütun başlıkları bir kutu gibi olup her tarafına hatorun başı ve üst kısmı ve diğer iki tarafa da dua eden iki şahıs tasvir edilmiştir (Resim 1. Mısır ve İslami Başlıklar  Mısır sütun başlığı Biçimlendirilmiş: madde imi. Girinti: İlk satır: 0 cm Mısırlılar.1 d: Atlant sütunu 1. papirus ve hurma yapraklarıyla Biçimlendirilmiş: SER MET şekillendirmiştir. binalardaki sütunları basit şekillerde yapmış ve daha sonra yerli nebattan alınan şekillerle süslemişlerdir. Sola Resim 1.1 d: Karyatid sütunu Resim 1.a.1. Sütunlar kabartmalar ve heykellerle süslenmiştir.6).1.1.

a: Mısır sütun başlıkları  İslâm sütun başlığı Biçimlendirilmiş: madde imi.b. Biçimlendirilmiş: SER MET. Sola. yy. Özgün sütun başlığı Elhamra Sarayı’nda (XIV.71. VIII. Girinti: İlk satır: 0 cm İslâm mimarlığınınisinin başlangıç aşamasında özgün bir başlık ortaya konmamıştır. 8 . Kudüs'teki Kubbetü’s-Sahra (687-692) mimari ve dekorasyon ayrıntıları ile tamamen Geç Girinti: İlk satır: 0 cm Antikçağ mimarlık geleneğine bağlı kalmıştır.2. onun altında birkaç boğumlu uzun bir bölümden oluşur (Resim 1. Sola. ortaları) gerçekleştirilmiştir. Resim 1.). İslâm dünyasında özgün sütun başlıkları Endülüs Emevi mimarlığında mimarisinde ortaya çıkmıştır.61.2. ortalarında Abbasiler döneminde sütun yerine ayak kullanılarak başlıklara yer verilmemiştir. Bu başlıklar üsluplaştırılmış bitkisel bezemeli küp biçimi bir yastıkla. yy.

1900'lerin başında gelişen ulusal mimarlık akımı klasik başlık biçimlerine ağırlık verme çabası içerisine girmiştir.2. yy. XVIII.b: İslaâmi sütun başlığı  Türk sütun başlığı Biçimlendirilmiş: madde imi. Girinti: İlk satır: 0 cm Türkler.c. Anadolu'yu fethedildikten sonra sütun başlığı olarak antik malzemeleri Biçimlendirilmiş: SER MET. 9 . Bu ahşap mukarnaslı başlık biçimi Klasik Osmanlı mimarlığında taşa uygulanmış. Biçimlendirilmiş: SER RES. yy.a kadar uygulanmıştır. Sola Resim 1. Sola. Konya Karatay Medresesi’nin (1251) taç kapısında sütunlarının başlıkları Girinti: İlk satır: 0 cm kimileri antik derlemeleri kimileri antik karmalar olarak yapılmıştır.). 1447' de Edirne'deki Üç Şerefeli Camii'nin avlusundakilerden tekrar başlayarak yeniden kullanılmıştır.81.71. kullanmışlardır. fakat sütun sisteminin gereksinimi azalmasından dolayı fazla bir gelişme göstermemiştir (Resim 1. Sola.2. Yalnızca Türk mimarlığının geliştirdiği başlıkların örnekleri ilk olarak Afyon Ulu Camiiisi ( 1272 ) ve Beyşehir Eşrefoğlu Camisi’nde (1296) görülür.dan sonraki dönemin Avrupa barok etkisinin altında kalınması nedeniyle yeni başlıklar üretilmiştir. Bu dönemde baklavalı tipi ortaya çıkmış ve mukarnaslı modeli ile birlikte XVIII.

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Biçimlendirilmiş: SER RES.2.81. Sola Resim 1.c: Baklavalı ve mukarnaslı Türk sütun başlıkları Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 2 10 .

Detayların oran ve orantısı model üzerinden incelenir. Nizamla ilgili küçük çaplı araştırma yapılarak desen hazırlanır.2.2. Hangi ölçülerde bir kitle hazırlanacağı tespit edilmiş olur. Ölçüleri belirlenerek modelin hacmi ortaya çıkar.2. Klasik Sütun Başlıkları Hacimsel Biçim Analizi Mimarinin taşıyıcı veya süsleyici bu elemanı olan sütun sisteminin çeşitli kullanım şekilleri vardır.2. Klasik Sütun Başlıkları Geometrik Analizi Otomatik Yapılacak olan modelin hangi temel geometrik şekillere benzediği tespit edilir. Bunu yapmak için modelaj kalemleriyle uzaktan ölçü alma yöntemi kullanılır. detaylar arasındaki ölçüler tespit edilir. hangi nizamda yapılmış ve ne tür özellikler taşıdığı tespit edilir. Kare.1. Tam veya yarım. Uygulama aşamalarında getireceği kolaylık vurgulanır. 11 .1. 1. dikdörtgen veya piramit şekillerinden yararlanılacağı vurgulanır. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: 1. köşe veya düz. Genişlik ve yükseklik. Klasik Sütun Başlıkları Stilistik Analizi Yapılacak olan sütun başlığı modelinin hangi döneme ait olduğu. korniş altı veya pencere kenarı şeklinde kullanım görülür. Modelin bu yönden incelenmesi ve sözel olarak analizi yapılır. Bu kullanım şekli de belirlendikten sonra modelin şekli belirlenir.

9. yapılacak olan sütun başlığın krokisidir. 1. plastik ve üç boyutlu Biçimlendirilmiş: SER MET. 1. hangi bitkisel Girinti: İlk satır: 0 cm motiflerin veya geometrik motiflerin kullanıldığı incelenir. Tek çizgiye dayalı bir resim olması detayların daha ayrıntılı olarak çizme imkânı sunacaktır. Kontürel Yapım Resmi Çizimi Yapılacak sütun başlığının oranlarını ve detaylarını belirlemek için bu çizimler yapılır. Klasik Sütun Başlıkları Plastikiyet Analizi Plastikiyet analizi ise sütun başlığın detayının hacimsel. Detayların girinti ve çıkıntılarının yükseklikleri ve ince detayların incelemesi yapılır. Tarihi eserleri koruma ve değerini bilme adına böyle uygulama yapılabilir. Resim 1. önden ve bir ayrıntının çizimine önem verilmelidir. incelemesidir. Tarihi bir bina cephesinde bulunan bir sütün başlığının resmi çizilerek bir eskiz desen yapılabilir.2. Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 3 12 .2. Yapım Resim Çizimi Yapım resim. İmkânlar doğrultusunda çizgisel yapım resminde yandan. Sola.3. Bu uygulama model çıkarma işi olarak da yapılabilir.3. Bunu yaparken dönemin sütun başlığı detay özellikleri.1.3.2: Sütun başlığı elemanın çeşitli kullanım şekilleri 1. Oval şekillendirmeyi kolaylaştıracak ve bu form için tam bir hacimsel bilgiye sahip olunması için bu çizimlerin eskiz niteliğinde bile olsa yapılması gereklidir.

Dikkat edilecek husus ise uygulama ve şablon ölçülerin aynı olmasıdır. yapılacak olan sütun başlığın uygulama ölçeğindeki çizgisel resimdir. Şablon Resmi Çizimi Şablon resim.2. Daha sonra kil kitlenin üzerine aktarılır. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk.3. Şablon resim büyütme veya küçültme yöntemiyle yapılabilir.1. Yazı tipi rengi: Beyaz 13 . Bu desenler naylon veya ince kâğıt üzerine yapılır. Bunun için duvara küçük resim yansıtılır ve şablon kâğıdına desen çizilir.

14 .

Sekme durakları: 1. Resim 1.27  Büyütme makinesi cm. Biçimlendirilmiş: madde imi2. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. Sola. Sola.32  Resim masası cm.: Sütun başlığı yapım resmi Kullanılacak araç ve gereçler Biçimlendirilmiş: SER MET. Sekme durakları: Eskisi 0. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. yok içlerinden birisini uygulamak için seçiniz.63 cm + Sekme  Sütun başlığı örneği başlangıcı: 1. Girinti: Sol: 0 cm. Sola.  Sütün başlığı model araştırması yapınız (Resim 2). Liste  Keçeli kalemler sekmesi + Eskisi 1. Madde işaretleri veya numaralandırma  Elde edilen resimleri gruplanşdtırarak ve nizamların analizlerini yaparak.27 cm  Kâğıt veya naylon Biçimlendirilmiş: madde imi2.9 cm.27 cm + Girinti yeri: 1. Sola. Girinti: Sol: 0 cm.95 cm  Resim gereçleri Biçimlendirilmiş: Girinti: Asılı: 0. İlk satır: 0 cm  Müzede araştırma yapabilirsiniz. UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda klasik sütun başlığı analizi ve yapım resmi doğru olarak yapmış olacaksınız (Resim 1). İlk satır: 0 cm  Fotoğraf çekerek resimleri elde edebilirsiniz. Biçimlendirilmiş: SER MET. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 15 . Numaralandırma Biçimlendirilmiş: madde imi2. Madde İşaretli + Düzey: 1 + Hizalandığı yer: 0.

Sola  Kurşun kalem tekniği ile eskiz niteliğinde stil araştırması yapabilirsiniz. Biçimlendirilmiş: madde imi. Numaralandırma 16 . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve  Bu eskizlerin amacı çizgisel ve plastik analiz olsun. Biçimlendirilmiş: SER RES. Sola Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 10 nk Resim 2: Sütun başlığı araştırması örnekleri  Kurşun kalem resim tekniği ile stilistik analiz yapınız (Resim 3).

Kalın Değil Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve  Seçtiğiniz sütun başlığı örneğinin çeşitli yönlerden eskizlerini yaparak her Numaralandırma yönden incelemiş olursunuz. En koyu ton en derin olan seviye olup ikinci ve üçüncü olarak daha açık tonlarla tarayabilirsiniz.  Gölgelendirmeyi kabartı seviyelerine göre üç ton olarak uygulayınız. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil  Öz gölge işleyerek ve plastikiyet vererek uygulamada sütun başlığının nasıl görüneceği konusunda fikir sahibi olursunuz. Sola Resim 3: Kurşun kalemle stilistik analiz yapmak Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk. 17 .  Çeşitli yönlerden etüt yapınız (Resim 4). Biçimlendirilmiş: SER RES.

Sola  Kullanacağının büyütme makinesini çalışma ortamını hazırlayınız ve Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve çalışma vaziyetine getiriniz. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve  Anlaşılamayan detayları başka örneklerden inceleyerek de anlaşılır Numaralandırma desenlere dönüştürebilirsiniz. Biçimlendirilmiş: madde imi.  Kullandığınız gereçleri yerlerine yerleştiriniz. Resim 5: Detay etüdü yapmak  Şablon resim çizimi yapınız (Resim 6). Resim 4: Çeşitli yönlerden etüt desen yapmak  Detay etüdü yapınız (Resim 5).  Deseni net ve anlaşılır biçimde keçeli veya kalın kalemlerle çiziniz. Numaralandırma  Duvara naylon veya kâğıdınızı sabitleyerek desenin uygulama ölçülerine getiriniz. Sola  Ayrıntıları dikkatli biçimde inceleyiniz. 18 .  Bir sonraki faaliyet uygulama alanına geçiniz. Biçimlendirilmiş: madde imi.  İşiniz bittiğinde çalışma ortamınızı düzene koyunuz.

Biçimlendirilmiş: SER MET. Müze gezisi düzenleyerek sütun başlıkları araştırması yapabilirsiniz. Orijinal yapılardan etüt desenler yaparak sütun başlıkları araştırması yapabilirsiniz. Sol: 0 cm. Resim 6: Şablon resim çizimi yapmak Öneriler Biçimlendirilmiş: SER MET 1. Girinti: 2. İlk satır: 0 cm Biçimlendirilmiş: SER RES 19 .

. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0 cm. 3.63 cm + Sekme başlangıcı: 1. Seçtiğiniz sütun başlığı örneğinin analizini yaptınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve 5. Sekme durakları: Eskisi 1. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 20 .56 cm.27 cm 4. Sütun başlığının çizgisel desenini yaptınız mı? Numaralandırma 6. Klasik sütun nizamları hakkında araştırma yaptınız mı? Numaralandırma Stili: 1.27 cm. Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.. Asılı: 0. 2.56 cm..27 mı? cm.. Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0 cm.63 cm + Sekme 3. 2.27 cm.27 cm + Girinti yeri: 1. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1.. Klasik sütun nizamların örneklerini topladınız mı? Hizalandığı yer: 0.63 cm + Sekme Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için başlangıcı: 1. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Biçimlendirilmiş . Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş .... Sütun başlığı şablon desenini ayrıntılı çizdiniz mi? Numaralandırma 8. Sekme durakları: Eskisi 1. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Asılı: 0. Sütun başlığı desenini uygulama ölçülerinde büyüttünüz Biçimlendirilmiş . … + KONTROL LİSTESİ Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0.27 cm Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0 cm. Bütün cevaplarınız Numaralandırma “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve DEĞERLENDİRME Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu? Biçimlendirilmiş . 9. 3. Asılı: 0. Klasik sütun nizamlar örneklerinin sınıflandırmasını yaptınız başlangıcı: 1.27 cm Evet. Numaralı + Düzey: 1 + 1.63 cm + Sekme başlangıcı: 1.27 cm Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Resim 72: Orijinal sütun başlığı örneklerinden araştırmalar Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0 cm. 2. 3. kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + 2.56 cm. Sekme durakları: Eskisi 1.27 cm + Girinti yeri: 1. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Asılı: 0. 2. Sekme durakları: Eskisi 1... Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0. mü? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve 7.27 cm + Girinti yeri: 1.27 cm + Girinti yeri: 1.27 cm. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0.56 cm. 3.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 21 .

5.25 cm.. Asılı: 1. Mısır. Dor nizamı kaidesiz ve yivli bir sütun.. + Hizalandığı yer: 1. Dor..14 cm 6. Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Girinti: İlk satır: 0 cm Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere. 2. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. Karyatid günümüz mimarisinin önemli bir kubbe detayıdır. 3.. 2. ortaları) Biçimlendirilmiş .. 2.ÖLÇME SORULARI Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 1. köşe veya düz. cümlelerde verilen Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil bilgiler doğru ise D. Biçimlendirilmiş: SER MET. iki parçadan meydana gelen bir sütun Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil başlığı. korniş altı veya pencere kenarı şeklinde sütun Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Biçimlendirilmiş . cümle yanlış ise parantezin içine Y harfi yazınız. Biçimlendirilmiş .. Asılı: 1.. Girinti: Sol: 0 cm. ( ) ( ) 4. yy.. Girinti: Sol: 0 cm.5 cm + Girinti yeri: 1. Bilgilerinizi belirlemeniz için doğru ve yanlış cümleler verilmiştir.. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 7. 2. Biçimlendirilmiş: dbaşlık4. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap Biçimlendirilmiş . … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 1.14 cm Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 2. Biçimlendirilmiş: SER MET.. Türk mimarisinde mukarnaslı ve baklavalı sütun başlıkları geliştirilmiştir. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 10. Özgün İslami sütun başlığı Elhamra Sarayı’nda (XIV. yanlış ise Y yazınız. Cümle doğru ise Numaralı + Düzey: 1 + parantezin içine D.. Sola 22 ... Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. sütunları taşıyan düz (arşitrav) ve süslü (friz) kiriş ve bunları taşıyan kornişten meydana gelmez.. Hitit. İlk olarak mimari nizamlar Eski Yunan mimari sanatında görülerek klasik Biçimlendirilmiş: SER MET.. Biçimlendirilmiş .. ( ) ( ) 9. Tam veya yarın. Sütun sistemi ve başlığı mimari yapıların önemli öğgesidir.. ( ) ( ) 5. İslami ve Hint sütun başlıkları klasik nizamlardan sonra Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil yapılmıştır. Biçimlendirilmiş . ( ) ( ) 10. Sol: 0 cm.. 3.5 cm + Girinti yeri: 2.. Asılı: 1. 3. … + 1. ( ) ( ) 1. ( ) ( ) 8. Biçimlendirilmiş . Girinti: nizamlar olarak adlandırılamaz. ( ) ( ) 2. Biçimlendirilmiş: SER MET Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 4.. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1.5 cm + Girinti yeri: 2.14 cm 4. Volüt adı verilen helezon şeklinde köşe kıvrımları İyon nizamı sütun 3. ( ) ( ) 6. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Biçimlendirilmiş . Sola. Sola. Numaralandırma Stili: 1. gerçekleştirilmiştir. 8. başlıkların ve nizamları kullanılamaz. İyon ve korint nizamları mimaride klasik sütun sistemlerdir.25 cm. verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. ( ) ( ) 7. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan başlıkların önemli detayıdır.25 cm. ( ) ( ) 3. DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

23 . Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Biçimlendirilmiş: SER MET Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı aşağıda verilen değerlendirme ölçütleriyle değerlendiriniz. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçütlerine geçiniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

... Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Liste Sütun başlığı desenini uygulama ölçülerinde büyüttünüz mü? sekmesi + Eskisi 1.27 cm.. Sekme durakları: 0.27 cm Sütun başlığı şablon desenini ayrıntılı çizdiniz mi? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu? Numaralandırma ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı? Biçimlendirilmiş: Girinti: Asılı: 1. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 20 nk.27 cm + Girinti yeri: 1... Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . 3.27 cm + Girinti yeri: 1. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş .. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0.. 2. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . … + mı? Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Seçtiğiniz sütun başlığı örneğinin analizini yaptınız mı? Hizalandığı yer: 0. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Liste sekmesi + Eskisi 1.27 cm Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş ..14 Klasik sütun nizamlar örneklerinin sınıflandırmasını yaptınız cm. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Sola Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır Biçimlendirilmiş: Ortadan Klasik sütun nizamları hakkında araştırma yaptınız mı? Biçimlendirilmiş Tablo Klasik sütun nizamların örneklerini topladınız mı? Biçimlendirilmiş: Girinti: Asılı: 1.63 cm + Sekme Sütun başlığının çizgisel desenini yaptınız mı? başlangıcı: 1..14 cm.. 3..DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1 Biçimlendirilmiş: dbaşlık4.27 cm. Sekme durakları: 0... 2.63 cm + Sekme başlangıcı: 1.76 cm. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Yazım veya dilbilgisi denetimi yap 24 .76 cm.

1. veya numaralandırma yok. Sola. Sola. Bir heykel her yönden izlenebilir ise tam oyma heykel sıfatını alır.5 satır. Modelaj Prensipleri Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: 2. Biçimlendirilmiş: SER MET. sütun başlığı modelajını doğru olarak uygulayabileceksiniz.9 cm  Klasik sütun başlıkları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.1. model ve uygulamanın aynı anda aynı Biçimlendirilmiş: SER MET seviyede.1. Modelaj Gereçleri Kullanma Girinti: İlk satır: 0 cm Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Heykelci turneti. Ayak açılarının ayarlı olanları. 2. üç boyutta da tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtıdır. Model ne şekilde durursa çalışmanız da o şekilde durması daha kaliteli bir işin yapılması anlamındadır. ARAŞTIRMA Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından klasik sütun Biçimlendirilmiş: madde imi. yassılaştırılmamış.1. donanımlı heykel atölyesi ortamı sağlandığında. ahşap ve 25 . Bu yöntemle yapılan şekillendirme veya modelaja da bu ad verilir. Oval Modelaj Otomatik Oval veya tam oyma. Satır aralığı: 1. Sekme durakları: Eskisi 1. Oval şekillendirmenin bir başka özelliği ise iki elinizin aynı anda çalışır olması ve bu şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır. Madde işaretleri başlıkları özellikleri ve kavramları araştırabilirsiniz. Oval şekillendirme özelliklerinden biri ise. ayakta veya masa üstünde çalışma imkânı sağlayan ve döner tablası bulunan sehpalardır. ÖĞRENME FAALİYETİ -2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda. Bir eliniz ne yapıyorsa diğer elinizle de aynı şekillendirmeyi yapmanız simetri hislerinizi güçlendirecektir.2. aynı şekilde durması ve aynı tarafında şekillendirme yapılmasıdır. SÜTUN BAŞLIĞI MODELAJI 2. Modeli ve kendi çalışmanızı eşit aralıklarla döndürerek her yönden izleme ve çalışma imkânı verecektir. kilden kitle hazırlayıp. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 2. bir zemine bağlı olmayan. Çalışmayı veya modeli döndürerek heykelin her tarafının şekillendirmesini sağlayan temel heykelci gerecidir.

Bunu yaparken yine bir önceki faaliyette olduğu gibi çizgisel ve plastik analiz yapılması gereklidir.3. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Resim 2.2: Heykelci döner sehpa (turnet) ve modelaj kalemleri 2. Kille Modelaj Yöntemleri Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Sütun başlığı formunun modelajı iki yöntemle yapılabilir. fakat bazen araştırmayı sizin yapmanız değil de elinize verilen hazır bir yapım resminin uygulanması istenilebilir. Kili Kıvama Getirme Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Modelcilikte kullanılan şekillendirme çamuru çoğu zaman geri dönüşümlü malzemedir.2. metal ) yapılan. ahşap.ya metal ama hepsinin tablalarının döner olmaları şarttır. Bunlar. kitleyi oyarak veya ekleme yapılarak elde edilebilen şekillendirme yöntemleridir. düz veya kaşıklı uçları olan modelaj kalemleri ise kil ile temel şekillendirmelerde kullanılır. verilen yapım resmi okuyup yorumlamanız gereklidir.1. 2. Bütün şekillendirme etaplarında elle şekillendirmenin yanı sıra çeşitli malzemelerden Biçimlendirilmiş: SER MET (plastik.). Kil kuru ise ıslatılarak mermer masada yoğurma işlemi 26 .3. Kabartı seviyelerini de kısa ve çabuk olarak incelemeye tutarak uygulamaya geçebilirsiniz. Ölçüler belirtilmediyse bunları işverenden öğrenmelisiniz ve uygulamaya başlamadan incelemelisiniz.. Bu durumda. Yapım Resimleri Okuma ve Formu Yorumlama Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Araştırma ve sütun başlığı yapım resmini kendiniz hazırladıysanız bu bölümü daha kısa geçebilirsiniz.2.1. Verilen açıklamalar kitleden oyma yapma yöntemidir. 2. Küçük çalışmalar için masa üstü turnetleri de bulunur (Resim 2.1. Muhafaza sandıklarında bulunan kil kıvamda olmayıp kıvama getirme işlemlerinin de yapılması gereklidir.

Simetride detayların düzgünlüğüne dikkat edilir. ön ve yanlardan modelajı yapılır. getirilir. Bu şekilde sütun Girinti: İlk satır: 0 cm başlığı formunun temel şekli verilmiş olur.2.4.yapılır. Hacmin daha da iyi şekilde algılanması için doku derin yerlerde uygulanır. iki ve üç kabartı seviyeleri oyulur. Sütun gövdesindeki yivlerin eşit olmasına. Kabartı seviyelerinin her yönden arka.3.3. Model Özelliklerine Göre Şekillendirme Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Örnek modelin şekilleri takip edilerek bir. Turneti döndürerek her yönden ve iki elle çalışma uyumu becerileri geliştirilir. İki kitlenin birbirine yapıştırılması ise bulamaç çamurla yapılır. Kil ile Kitle Yapma Sütun başlığı formunu örnek modele göre iki temel kitleye ayırabiliriz. Bunlar sütun Biçimlendirilmiş: Varsayılan Paragraf gövdesi kitlesi ve sütun başlığı kitlesidir. 2. Doku baskı yöntemiyle veya Biçimlendirilmiş: SER MET tırtıklı modelaj kalemleriyle tarama yapılabilir.3. 2.Kilinişlenebilir. helezonların aynı olmasına dikkat edilir. Detay ve Doku Modelajı Yapma Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Sütun başlığı düzlemlerini iyi şekilde düzleyerek ve detayların eşitliğine dikkat ederek Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik detaylar modle edilir. 2. İstenildiği takdirde doku uygulaması da yapılabilir. Sola. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk. Kilin kıvamda olması yeterlidir.5. Yazı tipi rengi: Beyaz 27 .3. Fazla sulu kilin alçı tabanlı masada neminin alınması sağlanarak kil işlenebilir kıvama getirilir. Kitlenin Üzerine Şablonun Çizimi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Daha önce hazırlanan ölçekli şablon ve yapılan kitlenin ölçüleri karşılaştırılır ve düzeltmeler yapılır. Şablon desen kitlenin üzerine konularak modelaj kalemiyle üzerinden çizilir. Bu iki kitlenin birbiriyle orantısını örnek modelden Yazı Tipi ölçülerini alarak tespit edilir. Kıvamda olan kil elle işlenebilir. 2. Kilin üzerindeki iz şablon kaldırılıp tekrar derinleştirilerek çizilir.3. Bu işlemlerde aynı seviyede olan formların eşit ve derinliklerinin aynı olmasına dikkat edilerek yapılır. Bu tespit yapıldıktan sonra ayrı hazırlanan iki kitle tam ölçüye Biçimlendirilmiş: SER MET.

Biçimlendirilmiş: madde imi.63 cm + Sekme  Kil başlangıcı: 1. Liste sekmesi + Eskisi 1.9 cm. Sekme durakları: Eskisi 0.95 cm  Modelaj gereçleri  Turnet Biçimlendirilmiş: Girinti: Asılı: 0. Sekme durakları: Eskisi 0. Madde İşaretli + Düzey: 1 +  Alçı ve mermer masa Hizalandığı yer: 0. Sekme durakları: 1. Numaralandırma  Uygulama ölçüleri veya hazırlanan şablon ölçülerinde kilden masif kitle hazırlayınız.95 cm Kullanılacak araç ve gereçler Biçimlendirilmiş: SER MET. Yazı tipi rengi: Otomatik Resim 1: Klasik sütun başlığı örneği Biçimlendirilmiş: SER RES. Otomatik Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 10 nk.27 cm Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. Sola.27 cm + Girinti yeri: 1. Girinti: İlk satır: 0 cm  Kili kitle hâaline getiriniz (Resim 2). UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda klasik sütun başlığı modeli modelajı yapmış Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: olacaksınız (Resim 1). 28 . Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. Biçimlendirilmiş: SER MET.27  Sütun başlığı örneği cm.32 cm. Sola  Kili şekillendirme kıvamına alçı veya mermer masada yoğurarak Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve getiriniz.

Sola  Sütun başlığı kitlelerini birleştiriniz (Resim 4).  Sütun başlığı ve sütun gövdesi kitlelerini şekillendiriniz. Gövde kitlesinin başlık kitlesine kaç deva yerleştirebiliriz. Biçimlendirilmiş: madde imi. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma  Bu işi yaparken örneğinin oranları doğrultusunda yapınız. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 29 . Sola  Ayrı hazırladığınız kitleleri bulamaç çamurla birleştiriniz. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 10 nk Resim 3: Orantılama yapmak Biçimlendirilmiş: SER RES. analizini yaparak oranlarını belirleyiniz. Sola. Biçimlendirilmiş: madde imi2. Resim 2: Kili kitle hâaline getirme  Oran orantılama yapınız .(Resim 3).

Biçimlendirilmiş: SER RES. Sola  En derin katmandan başlayarak kabartı seviyelerini indiriniz. Resim 5: Sütun başlığı desenini çizmek  Kabartı seviyelerini yapınız (Resim 6). Biçimlendirilmiş: madde imi. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 30 . Numaralandırma  Şablonu alarak çizgileri derinleştiriniz. Sola Resim 4: Sütun başlığı kitlelerini birleştirme  Sütun başlığı şeklini çiziniz (Resim 5). Biçimlendirilmiş: madde imi. Sola  Şablonu kilin üzerine koyarak sütun başlığı desenini modelaj kalemin Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve sivri uücu ile çiziniz.

Numaralandırma 31 .  Heleziyon veya boynuz denilen detayın şekillendirmesini yapınız. Madde işaretleri veya numaralandırma  Simetriyi. Her katmanın seviyesinin her yerde aynı olmasına dikkat ediniz. Resim 6: Kabartı seviyelerini indirmek  Heleziyon şekillerinin modelajını yapınız (Resim7). sağ ve sol eşitliğini sağlayınız. Sola.  En az üç katman seviyesi yapınız. Resim 7: Helezon detayının modelajını yapmak  Turneti döndürerek her yönden modelaj yapınız (Resim 8). Ölçü aletlerini kullanarak bunu yok yapabilirsiniz. Biçimlendirilmiş: madde imi Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve  Turnet sehpasını döndürerek formun her tarafını şekillendiriniz. Biçimlendirilmiş: madde imi2.

Biçimlendirilmiş: madde imi Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve  Form düzlemlerin bittikleri yerleri mükemmel şekilde düzleyiniz.  Simetri ve eşitlik. Resim 8: Profil veya anfastan formun her yönünü simetriye dikkat ederek şekillendirmek  Detay şekillendirmesi yapınız (Resim 9). simetri takip ederek şekillendiriniz. Biçimlendirilmiş: madde imi. Sola  Sütun gövdesinde bulunan yivleri. Numaralandırma 32 . yamukluklar ve dengesizlikleri gideriniz. uygun modelaj kalemini kullanarak Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve oyunuz. Numaralandırma  Diğer detayları da dikkatli biçimde eşitlilik. Resim 9: Detay şekillendirmesi yapmak  Doku yapınız ve tamamlayınız (Resim 10).

Bu şekilde yapılan sütun başlıklar kurutulur ve bisküvi pişirimi yapılır. Alt tarafının açık kalmasına dikkat ediniz. Girinti: modeli ikiye bölerek içini 1 -1.  2. Biçimlendirilmiş: madde imi. İlk satır: 0 cm birleştiriniz. Girinti: Sol: 0 cm. Resim 10: Tamamlanmış sütun başlığı modeli Öneriler Biçimlendirilmiş: SER MET 1. Terakota için pişirime elverişli çamur kullanmanız gerektiğini unutmayınız. Biçimlendirilmiş: madde imi.5 cm kalınlığa kadar oyunuz ve tekrar bulamaç çamurla Sol: 0 cm. İlk satır: 0 cm Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. Girinti: Sol: 0 cm 33 . Terrakota pişirimi için bu uygulamayı hazırlayabilirsiniz. Bunun için tel ile kilden Biçimlendirilmiş: SER MET. İlk satır: 0 cm  3.  İsteğe bağlı olarak doku çalışması da yapabilirsiniz. Girinti: Sol: 0 cm. Biçimlendirilmiş: SER MET.

3.27 cm Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu? Numaralandırma 8.13 cm.. Asılı: 0.43 cm. Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0. Orijinale bağlı olarak şekillendirme ve detay yaptınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve 7.13 1. 2. Bütün cevaplarınız Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0. 3.43 cm... 3. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Hizalandığı yer: 0.43 cm. Kabartı seviyelerini yaptınız mı? cm..13 9. Şablon resmi kilden kitleye çizdiniz mi? başlangıcı: 1. cm. Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu? cm.27 cm.63 cm + Sekme 4..63 cm + Sekme başlangıcı: 1. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Asılı: 0. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 34 .27 cm DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. … + 3. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0.. 2. 1 + Numaralandırma Stili: 1. Sekme durakları: Eskisi 1.. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı? Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0. Numaralı + Düzey: “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. Kilden kitleyi ve diğer gereçleri hazırladınız mı? Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0.27 cm + Girinti yeri: 1. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . 2..27 cm.27 cm 6.63 cm + Sekme Evet. Heykelci turneti ve çalışma ortamınızı hazırladınız mı? cm.27 5.. Sekme durakları: Eskisi 1. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Sütun başlığı desenini göreceğiniz yere astınız mı? 1 + Numaralandırma Stili: 1. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi başlangıcı: 1.27 cm + Girinti yeri: 1.27 cm Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . 3. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0.63 cm + Sekme başlangıcı: 1.27 cm + Girinti yeri: 1.27 değerlendiriniz. Sekme durakları: Eskisi 1. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Numaralı + Düzey: 2. Asılı: 0.43 cm. Asılı: 0. Sekme durakları: Eskisi 1.27 cm + Girinti yeri: 1.13 KONTROL LİSTESİ cm.. 2.

Yazı tipi rengi: Beyaz. imkânı vermektedir. bir zemine bağlı olmayan. Yazı tipi rengi: Siyah 10. Yazım veya dilbilgisi denetimi yap Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 2. her yönden izleme ve çalışma başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm. cümlelerde verilen Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil bilgiler doğru ise D. Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme 3. Oval şekillendirmede simetri ve eşit formlara dikkat edilmez. ( ) ( ) 8. Helezon sütun başlığının en geniş yerin adıdır. 8. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 6. Sekme durakları: Eskisi 1 cm Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 4. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 7. Oval veya tam oyma. ÖLÇME SORULARI Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 1. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. üç boyutta Biçimlendirilmiş: dbaşlık4. sütun başlığına çizgisel ve plastik Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil analiz yapılması şarttır. da tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtıdır. 2. Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçinizCevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. ( ) ( ) 1. Volüt sütun gövdesindeki oyulmuş çizgilere denilmez. ( ) ( ) 3. 3. Cümle doğru ise parantezin içine D. … + 2. ( ) ( ) 7. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 4. Asılı: 1. ( ) ( ) 2. Formu okuma ve yorumlama etabında. Biçimlendirilmiş: SER MET Biçimlendirilmiş: SER MET Bilgilerinizi belirlemeniz için doğru ve yanlış cümleler verilmiştir. 35 . Değil. Kili kıvama getirmeden sütun başlığı şekillendirmesi yapılır. heykelci sehpasıdır (turnetidir). ( ) ( ) 9. yassılaştırılmamış. yanlış ise Y yazınız. ( ) ( ) 4. Yazı tipi rengi: Siyah 9. Sola. Kitleden oyma yöntemi masif kil kitlesinin oyularak formun elde edilmesine Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın denilir. cümle yanlış ise parantezin içine Y harfi yazınız. Girinti: Sol: 0 cm. ( ) ( ) 6. ( ) ( ) 5.25 cm. Çalışmayı veya modeli döndürerek heykelin her tarafının şekillendirmesini Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil sağlayan temel heykelci gereç. Oval şekillendirme tam oyma şekillendirme değildir. ( ) ( ) 10. Sola Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 5. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil. Model ve çalışmayı eşit aralıklarla döndürmek.

Biçimlendirilmiş: SER MET. Biçimlendirilmiş: SER MET Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı aşağıda verilen değerlendirme ölçütleriyle değerlendiriniz. Sola 36 . Tamamı doğru ise değerlendirme ölçütlerine geçiniz.

. Madde Eve Ha işaretleri veya numaralandırma yok Gözlenecek Davranışlar t yır Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Heykelci turneti ve çalışma ortamınızı Numaralandırma hazırladınız mı? Biçimlendirilmiş: SER MET. Madde işaretleri veya numaralandırma yok MODÜL DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Sütun başlığı yapım resmi Biçimlendirilmiş: SER MET. Sola 37 . Numaralandırma Biçimlendirilmiş: SER MET. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş Tablo Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Madde işaretleri veya numaralandırma yok Orijinale bağlı olarak şekillendirme ve detay yaptınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz Biçimlendirilmiş: SER MET. Biçimlendirilmiş: SER MET Biçimlendirilmiş: SER MET. Madde Sütun başlığı desenini göreceğiniz yere astınız mı? işaretleri veya numaralandırma yok Kilden kitleyi ve diğer gereçleri hazırladınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Şablon resmi kilden kitleye çizdiniz mi? Numaralandırma Kabartı seviyelerini yaptınız mı? Biçimlendirilmiş: SER MET. Uygulama Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve faaliyetindeki çalışmalarınızı ve kişisel dosyanızı öğretmeninize değerlendirmek üzere Numaralandırma sununuz. Madde mu? işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Eksikleriniz yok ise modül değerlendirme bölümüne geçiniz. Biçimlendirilmiş: SER MET.. Madde mu? işaretleri veya numaralandırma yok Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve MODÜL DEĞERLENDİRME Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz Numaralandırma Biçimlendirilmiş: SER MET. Sola Biçimlendirilmiş .. Biçimlendirilmiş . Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: SER MET.2 Biçimlendirilmiş: SER MET Biçimlendirilmiş Tablo Biçimlendirilmiş: SER MET.. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı oluşturunuz. Biçimlendirilmiş: SER MET...

Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: madde imi. Sola. düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çizin ve Sekme durakları: Eskisi 0.95 cm dosyanıza yapıştırınız. Sola. Biçimlendirilmiş: madde imi. Sekme durakları: Eskisi 0. Madde işaretleri veya numaralandırma  Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. Sola. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 10 nk.95 cm  Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. Kalın Resim 1: Sütun başlığı yapım resmi Biçimlendirilmiş: SER RES.  Yapım resminizi beyaz. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma  İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. yok  Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: SER MET 38 . Biçimlendirilmiş: madde imi2. Girinti: İlk  Sütun başlığı yapım resmi dosyanızın işlem yaprağına çiziniz (Resim 1). Biçimlendirilmiş: madde imi. satır: 0 cm  Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız. Sola Biçimlendirilmiş: madde imi2.

Sola.  Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. Sekme durakları: Eskisi 0. Sola. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve  Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. Madde işaretleri veya numaralandırma yok.  Küçük ölçekli desen çizerek de bu resmi elde edebilir ve kullanabilirsiniz. Biçimlendirilmiş: madde imi2.95 cm  Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. Sekme durakları: Eskisi 1. Sola Biçimlendirilmiş: madde imi2.Sütun başlığı modelajı Resim 2: Sütun başlığı uygulama örnekleri  Sütun başlığı resmini dosyanızın işlem yaprağına yapıştırınız (Resim 2).95 cm  Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz. Numaralandırma Biçimlendirilmiş: madde imi. Biçimlendirilmiş: madde imi. Biçimlendirilmiş: madde imi2. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 39 . Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: madde imi. Sekme durakları: Eskisi 0.59 cm  İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. Sola. Sola.

öğrenci çalışmaları) Biçimlendirilmiş: SER MET. kişisel dosyanızı değerlendirmek için düzenleyiniz. Plastik Sanatlar bölümü. Resim 3: Klasik sütun başlığı uygulamaları ( Maçka Akif Tunçel AML. Sola. Yok Yapılan klasik sütun başlığı yapım resmi ve uygulamasını. Öğretmeniniz sizden eleştiri ve öz eleştiri yapmanızı 40 .

63 cm + Sekme 6.27 7. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Hizalandığı yer: 0..... Zamanınızı doğru kullandınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve 9.27 cm + Girinti yeri: 1.63 cm + Sekme başlangıcı: 1.. … + Evet. Modelin temel formunu şekillendirdiniz mi? cm. Biçimlendirilmiş . Bütün cevaplarınız Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. Düzlem ve simetrik formları doğru şekillendirdiniz mi? başlangıcı: 1... Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 41 . Biçimlendirilmiş . … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + 5.. Liste Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır sekmesi + Eskisi 1.isteyecektir. KONTROL LİSTESİ Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0.27 cm + Girinti yeri: 1.27 cm 8.. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Liste sekmesi + Eskisi 1. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı? Numaralandırma 10. Modelin orijinal yapısına uydunuz mu? Hizalandığı yer: 0. kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + değerlendiriniz. Numaralandırma Öğretmeniniz sizin çalışmalarınızı değerlendirecektir.76 cm. Sütun başlığı modeli detayları şekillendirdiniz mi? Numaralandırma Stili: 1.13 cm. 3. Numaralı + Düzey: 1 + 4. Modelden çalışma ortamını hazırladınız mı? Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0.. Sekme durakları: 0. Uygulamayı kaliteli yaptınız mı? cm. Numaralı + Düzey: 1 + Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Numaralandırma Stili: 1.76 cm.. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Sekme durakları: 0... 2. 3.13 3.27 cm 1. Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız mı? Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Değerlendirme ölçütlerine göre arkadaşlarınızın ve kendi çalışmanızın eleştirisini yapınız. 2.. DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.27 cm... Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Antik sütun başlığı modeli analizi yaptınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma 2.

42 .

( ) ( ) 14. Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm 5. ( ) ( ) 7. cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D. Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Kili kıvama getirmeden sütun başlığı şekillendirmesi yapılır. 3. 2. Hitit. Biçimlendirilmiş . ( ) ( ) 11. Sola PERFORMANS ÖLÇME SORULARI Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Dor nizamı kaidesiz ve yivli bir sütun.. Volüt adı verilen helezon şeklinde köşe kıvrımları. 3. … + başlıkların önemli detayıdır. Girinti: İlk satır: 0 cm soruları ve uygulama değerlendirmesini yapacaktır. başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 4.. 2. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + 7. 2. … + sütun başlığı. ( ) ( ) 3. Biçimlendirilmiş . Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm 8. Biçimlendirilmiş .. 2. 43 .. bir zemine bağlı olmayan. 14. 1 + Numaralandırma Stili: 1. 3. sütunları taşıyan düz (arşitrav) ve süslü (friz) kiriş ve bunları taşıyan Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + kornişten meydana gelmez. Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme 6. Tam veya yarın. ( ) ( ) 1. … + 10. korniş altı veya pencere kenarı başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm şeklinde sütun başlıkların ve nizamları kullanılamaz. İslami ve Hint sütun başlıkları klasik nizamlardan sonra başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm yapılmıştır. 3. Bu modülde kazandığınız yeterlikleri ölçmek için öğretmeniniz size performans ölçme Biçimlendirilmiş: SER MET. Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm 2. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme 3. Sütun sistemi ve başlığı mimari yapıların önemli ögğesidir. 3. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere. yassılaştırılmamış. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme 9. ( ) ( ) 5.. 2. 2. 3. Oval şekillendirme tam oyma şekillendirme değildir.. Model ve çalışmayı eşit aralıklarla döndürmek her yönden izleme ve Biçimlendirilmiş . ( ) ( ) 12. ( ) ( ) 4. köşe veya düz... 2. ortaları) Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: gerçekleştirilmiştir.. başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm Biçimlendirilmiş . Dor. 3. Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Oval veya tam oyma. çalışma imkânı vermektedir. Mısır. ( ) ( ) 6. ( ) ( ) 10. Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme 12.. İlk olarak mimari nizamlar Eski Yunan mimari sanatında görülerek Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: klasik nizamlar olarak adlandırılamaz. İyon nizamı sütun Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1.. 3. Karyatid günümüz mimarisinin önemli bir kubbe detayıdır. iki parçadan meydana gelen bir 1 + Numaralandırma Stili: 1. Türk mimarisinde mukarnaslı ve baklavalı sütun başlıkları Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + geliştirilmiştir Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm 11. İyon ve korint nizamları mimaride klasik sütun sistemlerdir. ( ) ( ) 8. Yok.. Sola. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + 1. ( ) ( ) 13. … + üç boyutta da tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtıdır. yanlış ise Y yazınız. 1 + Numaralandırma Stili: 1. 13. ( ) ( ) 9. Özgün İslami sütun başlığı Elhamra Sarayı’nda (XIV. Biçimlendirilmiş: SER MET. 2. Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Biçimlendirilmiş . yy. ( ) ( ) 2.

… + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. Oval şekillendirmede simetri ve eşit formlara dikkat edilmez. 2. Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm 20. 1 + Numaralandırma Stili: 1. 3. Volüt. 3. Kitleden oyma yöntemi masif kil kitlesinin oyularak formun elde Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: edilmesine denir. 2. … + plastik analiz yapılması şarttır. Helezon sütun başlığının en geniş yerin adıdır. 2. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + 19. Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm 18.15. Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1. ( ) ( ) 15. ( ) ( ) 19. sütun gövdesindeki oyulmuş çizgilere denmez. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 1 + Numaralandırma Stili: 1. 3. 2. 3. 2. Çalışmayı veya modeli döndürerek heykelin her tarafının Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: şekillendirmesini sağlayan temel heykelci gereç heykelci sehpasıdır (turnetidir). 2. 3. ( ) ( ) 20. Girinti: Sol: 0 cm Biçimlendirilmiş: SER MET 44 . 1 + Numaralandırma Stili: 1. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme 16. Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. ( ) ( ) 18. Formu okuma ve yorumlama etabında sütun başlığına çizgisel ve 1 + Numaralandırma Stili: 1. ( ) ( ) 17. başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Biçimlendirilmiş: Normal. 3. … + verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 17. … + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0 cm + Sekme DEĞERLENDİRME başlangıcı: 1 cm + Girinti yeri: 1 cm Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. ( ) ( ) 16.

. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma . Antik sütun başlığı modeli analizi yaptınız mı? Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş .. Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş .. ....... Modelden çalışma ortamını hazırladınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Modelin temel formunu şekillendirdiniz mi? Numaralandırma ............. Biçimlendirilmiş ... Düzlem ve simetrik formları doğru şekillendirdiniz mi? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Uygulamayı kaliteli yaptınız mı? Numaralandırma ... Biçimlendirilmiş .. Numaralandırma ..... Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş ..... Biçimlendirilmiş Tablo .. Sütun başlığı modeli detayları şekillendirdiniz mi? Biçimlendirilmiş .... Biçimlendirilmiş .. Biçimlendirilmiş .. Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma .... Modelin orijinal yapısına uydunuz mu? Biçimlendirilmiş . Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız mı? Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve CEVAP ANAHTARLARI Numaralandırma ... t yır Biçimlendirilmiş .... Zamanınızı doğru kullandınız mı? Biçimlendirilmiş ..... Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Yaptığınız performans ölçme uygulamasını aşağıda verilen ölçütlerine göre Numaralandırma . Biçimlendirilmiş . değerlendirilecektir. Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma ..... Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı? Biçimlendirilmiş ... DEĞERLENDİRME Biçimlendirilmiş ..... Eve Ha Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Gözlenecek Davranışlar Numaralandırma ... Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş ...... Biçimlendirilmiş .. 45 Biçimlendirilmiş .... Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve 20x25 cm ebatlarında yarım şeklinde kil ile sütun başlığı modeli yapınız...... Biçimlendirilmiş .. Biçimlendirilmiş ... Biçimlendirilmiş ... UYGULAMALI PERFORMANS ÖLÇME Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş .. Biçimlendirilmiş . Biçimlendirilmiş .

Girinti: İlk satır: 0 cm Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk 1 Doğru 2 Yanlış 3 Doğru 4 Yanlış 5 Doğru 6 Yanlış 7 Doğru 8 Doğru 9 Yanlış 10 Yanlış 46 . Girinti: İlk satır: 0 cm 1 Doğru Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk 2 Yanlış 3 Doğru 4 Yanlış 5 Doğru 6 Doğru 7 Yanlış 8 Doğru 9 Yanlış 10 Doğru ÖĞRENME FAALİYETİ –-2’ 2NİN CEVAP ANAHTARI Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 4. CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ -– 1’İN CEVAP ANAHTARI Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 4.

Sola 1 Doğru 2 Yanlış 3 Doğru 4 Yanlış 5 Doğru 6 Doğru 7 Yanlış 8 Doğru 9 Yanlış 10 Doğru 11 Doğru 12 Yanlış 13 Doğru 14 Yanlış 15 Doğru 16 Yanlış 17 Doğru 18 Doğru 19 Yanlış 20 Yanlış 47 .PERFORMANS ÖLÇME SORULARIMODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP Biçimlendirilmiş: SER BAŞ 4 ANAHTARI Biçimlendirilmiş: SER MET.

95 cm. İstanbul.95 cm. Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0 cm. Plastik Sanatlar Bölümü Öğrenci Çalışmaları.63 cm + Sekme başlangıcı: 1. 1992. Tümü Büyük Harf BÜYÜK LAROUSSE.27 cm + Girinti yeri: 1. Biçimlendirilmiş: Türkçe (Türkiye) Biçimlendirilmiş: Türkçe (Türkiye) Biçimlendirilmiş: Türkçe (Türkiye) Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk.27 cm Kitabevi. Liste sekmesi + Eskisi 1. Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü.1992. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Beyaz. Madde İşaretli +  Düzey: 1 + Hizalandığı yer: 0.27 cm.27 cm + Girinti SÖZEN Metin. Heykel Sanatı Atölye Uygulamaları Notları.  İlk satır: 0 cm. Sekme durakları: 1. Remzi yeri: 1.9 cm. Madde İşaretli +  İstanbul.9 cm.27 cm Biçimlendirilmiş: Türkçe (Türkiye) Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0.27 cm + Girinti yeri: 1. 1994-2005. Sekme durakları: 1.95 cm. Fotoğraf Çekimleri ve Şekillerin Çizimi.27 cm.27 cm SOFU Canan.27 cm. Madde İşaretli + SOFU Canan ve Aydın. Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0.27 cm + Girinti yeri: 1. Madde işaretleri veya numaralandırma yok Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma Biçimlendirilmiş . Milliyet Yayıncılık. 1995. Tümü Büyük Harf MAÇKA Akif Tunçel AML.63 cm + Sekme başlangıcı: 1.63 cm + Sekme başlangıcı: 1..1993.95 cm.63 cm + TÜRK DİL KURUMU.27 cm Biçimlendirilmiş: SER MET. Sekme başlangıcı: 1. İstanbul. Asılı: 0. İstanbul . 2005. MEB. Uğur TANYELİI. Düzey: 1 + Hizalandığı yer: 0. Biçimlendirilmiş: dbaslik1 KAYNAKÇALÇAR Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 20 nk. İstanbul. Liste sekmesi + Eskisi 1. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Beyaz.  Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0. Yazım veya dilbilgisi denetimi yap  ARSEVEN Celal Esad. Asılı: 0.. Biçimlendirilmiş: Tümü Büyük Harf 2002-2007.9 cm. Sekme durakları: 1. Arkeoloji Müzesi. Sola.27 cm. Türkçe Sözlük. Asılı: 0. Düzey: 1 + Hizalandığı yer: 0.95 cm. Sekme durakları: 1. İstanbul.95 cm. KAYNNAKÇALÇAR Yazı tipi rengi: Otomatik. Liste sekmesi + Eskisi 1. Sanat Ansiklopedisi. Liste sekmesi + Eskisi 1. 2002-2007. Sözlük ve Ansiklopedisi. Kalın Değil Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk 48 . Madde İşaretli + Düzey: 1 + Hizalandığı yer: 0.9 cm.