You are on page 1of 38

Dokument Parlamentar

Projekt
Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë (Grupi i Ndryshimeve Kushtetuese)

PROJEKTLIGJ

Nr.___/2015

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 "KUSHTETUTA E
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË", TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 83 pika 1 dhe 177 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e
më shumë se një të pestës së anëtarëve të Kuvendit,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.8417, datë 21.10.1998 "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", të
ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

PJESA E PARË
PARIME THEMELORE

Neni 1

Në preambulën e Kushtetutës, pas fjalëve “me bindjen e thellë se” shtohen
fjalët “vlerat evropiane”. Preambula e Kushtetutës ndryshon si vijon:

Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me
përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me
vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të
garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe të
bashkëjetesës fetare, m e zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit

1

njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien, kulturën
dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin
dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se vlerat evropiane, drejtësia, paqja,
harmonia, dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të
njerëzimit, Vendosim këtë Kushtetutë:

Neni 2

Në nenin 2, pas paragrafit të tretë, shtohet paragrafi i katërt me këtë
përmbajtje:

Republika e Shqipërisë merr pjesë në Bashkimin Evropian dhe pas anëtarësimit në
tëtransferon disa pushtete shtetërore, në bazë të një ligji të miratuar me tre të pestat
e të gjithë anëtarëve të Kuvendit 1.

Neni 3

Në nenin 12, pika 3 ndryshohet me përmbajtjen si vijon:

3.Forcat e huaja ushtarake mund të vendosen dhe të kalojnë në territorin shqiptar, si dhe
forcat ushtarake shqiptare mund të dërgohen jashtë, sipas procedures së parashikuar me
ligj të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, përveç rasteve kur
parashikohet ndryshe në një marrëveshje ndërkombëtare.

Neni 4

Në nenin 18, pika 2, pas fjalëve “fetare a filozofike”, shtohen fjalët “orientimit
seksual”.

Neni 18, pika 2 ndryshon si vijon:

Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca,
feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare afilozofike, identiteti gjinor, orientimi seksual,
gjendja ekonomike, pasurore, arsimore, origjina sociale, lindja, përkatësia shoqërore,
prindërore ose të tjera2.

Neni 5
1
Opinioni i KV, paragrafi 14.
2
Opinion i KV paragrafi 13 shënimi 2).

2

Neni 39, pika 2, ndryshon si vijon:

2. Ekstradimi mund të lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në
marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, me
vendim gjyqësor, si dhe kur parashikohet në legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Neni 6

Neni 43 ndryshon si vijon:

Kushdo ka të drejtë të ankohet kundër një vendimi gjyqësor në një gjykatë më të
lartë, përveçse në rastet kur ligji parashikon ndryshe. 3

Neni 7

Në nenin 54 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje:

4. Interesi më i lartë i fëmijëve zbatohet në të gjitha çështjet që lidhen me ta4.

Neni 8

Në nenin 64 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje:

4. Shtetasit shqiptarë,pas anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin
Evropian, zgjedhin përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian, sipas procedurës
së parashikuar në ligj5.

Neni 9

Pas nenit 80 shtohet neni 80/a me këtë përmbajtje:

Neni 80/a

Këshilli i Ministrave raporton përpara Kuvendit të Shqipërisë për aktet e hartuara në
kuadër të pjesëmarrjes së Republikës së Shqipërisë në institucionet e Bashkimit
Evropian. Kuvendi i Shqipërisë, sipas rastit, merr vendime dhe harton rezoluta.

3
Opinion i KV paragrafi 16.
4
Frazë e adoptuar nga Konventa e të Drejtave Themeltare të BE-së. Propozuar nga UNICEF dhe
shoqëria civile.
5
KV opinion paragraph 17.

3

Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë. 4 . parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i normave të nxjerra prej asaj. sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe rregullave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor. pas pikës 3. pas anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. tre prej të cilëve emërohen nga 6 Opinion i KV paragrafi 22. Neni 11 Neni 122 pika 3 dhe 4 ndryshohet si më poshtë: 3. Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi. Gjykata Kushtetuese është autoriteti më i lartë që zgjidh mosmarrëveshjet kushtetuese dhe bën interpretimin përfundimtar të Kushtetutës. mbi të drejtën e vendit. E drejta e Bashkimit Evropian që zbatohet drejtpërsëdrejti ka epërsi mbi të drejtën e brendshme të Republikës së Shqipërisë. 2. Neni 13 Neni 125 ndryshon si më poshtë vijon: Neni 125 1. Neni 10 Në nenin 109. Gjykata Kushtetuese ka buxhet të veçantë që e administron në mënyrë të pavarur6. kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë për pjesëmarrjen në atë organizatë. 4. të cilët jetojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. shtohet pika 4 me këtë përmbajtje: 4. në rast konflikti. PJESA E TETË GJYKATA KUSHTETUESE Neni 12 Neni 124 ndryshon si më poshtë vijon: Neni 124 1.E drejta për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur u njihetedhe shtetasve të Bashkimit Evropian.

Përbërja e Gjykatës Kushtetuese përtërihet çdo 3 vjet. 3. avokatë. Procedura e zgjedhjes së Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese parashikohet me ligj. pa të drejtë rizgjedhje. prokurorë. për një periudhë 3 vjeçare. 6. e të drejtave të njeriut ose nga sfera të tjera të së drejtës. tre anëtarë emërohen nga Kuvendi dhe tre anëtarë emërohen nga mbledhja e përbashkët e Gjykatës së Lartë dhe e Gjykatës së Lartë Administrative. nuk duhet të kenë ushtruar funksione politike në administratën publike. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese emërohen për 9 vjet. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese mbaron në rastet e mëposhtme: a) mbush moshën 70 vjeç. Kandidatët nuk duhet të jenë dënuar për kryerjen e një vepre penale. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese zgjidhet me votim të fshehtë. Neni 14 Neni 126 ndryshon si më poshtë vijon: Neni 126 Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrimin e funksioneve të tij. me një veprimtari të spikatur në fushën e të drejtës kushtetuese. d) në zbatim të procedurave të parashikuar në nenin 179/a.Presidenti i Republikës. si dhe nuk duhet të kenë mbajtur pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit për anëtar të Gjykatës Kushtetuese. 2. profesorë ose lektorë të së drejtës. 5 . 5. ç) shkarkohet sipas parashikimeve të nenit 128. në një të tretën e saj. nëpunës të nivelit të lartë në administratën publike. paragrafi 1 nëparagrafi ç). c) jep dorëheqjen. me përjashtim të rastit të parashikuar në nenin 127. Procedura e emërimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese parashikohet në ligj. b) përfundon mandatin 9 vjeçar. Anëtarët që emërohen nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi përzgjidhen nga lista e kandidatëve të hartuar nga Këshilli për Emërimet në Drejtësi. 4. Neni 15 Neni 127 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 127 1. sipas procedurës së caktuar me ligj. nga shumica e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Ligji parashikon kritere të hollësishme për emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. pa të drejtë riemërimi dhe përzgjidhen nga rradhët e juristëve me të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtarë. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese vazhdon në detyrë deri në emërimin e pasardhësit të tij.

emëron një anëtar të ri. Kohëzgjatja e veprimtarisë profesionale të lejueshme si dhe masa e shpërblimit. Në rast se vendi i anëtarit mbetet vakant. 8 Opinioni i KV. i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit paraardhës.2. sipas paragrafit 1 nënparagrafi a) dhe b) si dhe menjëherë në rastet e mbarimit të mandatit përpara afatit ligjor. c) vërteton faktin e pamundësisë fizike ose mendore për të ushtruar detyrën. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese. njofton organin e emërtesës për vendin vakant. Neni 16 Neni 128 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 1287 Anëtari i Gjykatës Kushtetuese mban përgjegjësi disiplinore sipas procedurës që rregullohet me ligj. paragrafi 29. Neni 18 7 Opinioni i KV. 2. Qenia anëtari i Gjykatës Kushtetuese nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës. Gjykata Kushtetuese vendos për shkarkimin e një anëtari të saj kur: a) konstaton shkelje të rënda profesionale dhe etike gjatë ushtrimit të detyrës. organi që ka emëruar anëtarin paraardhës. parashikohen me ligj. sipas nenit 125 paragrafi 1. jo më vonë se 3 muaj përpara përfundimit të mandatit të një anëtari të Gjykatës Kushtetuese. paragrafi 29.Mbarimi i mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese deklarohet me vendim të Gjykatës Kushtetuese. 3. Procedura për emërimin e anëtarit të ri për cdo rast përfundon jo më vone se 60 ditë nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese që ka deklaruar perfundimin e mandatit. me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës dhe akademik për zhvillimin e doktrinës. 4. Neni 17 Neni 130 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 130 1. 6 . kundrejt të cilës ajo ushtrohet. Qenia anëtar i Gjykatës Kushtetuese nuk pajtohet me atë të anëtarit në një parti politike apo me pjesëmarrjen në aktivitete publike të organizuara nga një parti politike8. b) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi.

12 Opinion i KV.10 Neni 20 Neni 132 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 132 1.Në nenin 131 ndryshohet shkronja f. pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet juridike efektive 9 për mbrojtjen e këtyre të drejtave. paragrafi 34. Gjykata Kushtetuese mund të vendosë që çdo ligj ose akt normativ të shfuqizohet në një datë tjetër. por nuk ndalon kete lloj formulimi. si më poshtë vijon: f) gjykimin përfundimtar të ankesave të individëve kundër vendimeve gjyqësore dhe akteve të pushtetit publik që cenojnë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara në Kushtetutë. përveçse kur parashikohet ndryshe në Kushtetutë.11 Neni 21 Neni 133 pika 2 ndryshohet si më poshtë vijon: 2.12 Neni 22 Neni 134 ndryshohet si më poshtë vijon: 9 Opinion i KV.Gjykata Kushtetuese nuk mund të shpallë antikushtetues një ligj për rishikimin e Kushtetutës të miratuar nga Kuvendi. paragrafi 32-33. 11 Opinion i KV. 2. 10 Opinion i KV. pas paragrafit 1. 3. paragrafi 19-21 shtjellon idene.Gjykata Kushtetuese merr vendim përfundimtar me shumicën e të gjithë anëtarëve të saj. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese hyjnë në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare përveçse kur parashikohet ndryshe në ligj. janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim. Mendimi i pakicës botohet bashkë me vendimin përfundimtar. 7 . kur e gjykon të nevojshme. Neni 19 Në nenin 131. shtohet paragrafi 2 me këtë përmbajtje: 2. Gjykata Kushtetuese. mund të vendosë pezullimin e zbatimit të aktit normativ objekt shqyrtimi deri në dhënien e një vendimi përfundimtar. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë fuqi të përgjithshme. paragrafi 31.

paragrafi 35. 8 . e) Komisionerit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale. dh) Çdo gjykate sipas rastit të nenit 145 pika 2 të kësaj Kushtetute. Subjektet e parashikuara nga nënparagrafët d. i dhe j të paragrafit 1 të këtij neni mund të bëjnë kërkesë vetëm për çështje që lidhen me interesat e tyre. i) organizatave. ç) Avokatit të Popullit. e. por në asnjë rast gjykata të jashtëzakonshme. Kuvendi mund të krijojë me ligj gjykata për fusha të veçanta.Neni 134 1. c) jo më pak se një së pestës së deputetëve. 2. g) Organeve të qeverisjes vendore. Gjykata e Lartë Administrative si dhe nga gjykatat e apelit e gjykatat e shkallës së parë. 2.13 PJESA E NËNTË GJYKATAT Neni 23 Neni 135 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 135 1. g. h) partive politike. Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje vetëm me kërkesë të: a) Presidentit të Republikës. f. Pushteti gjyqësor ushtrohet nga Gjykata e Lartë. f) Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. d) Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. gj) organeve të bashkësive fetare. gj. ë) Komisionerit kundër Diskriminimit. të cilat krijohen me ligj. Neni 24 Neni 136 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 136 13 Opinion i KV. h. j) individëve. b) Kryeministrit. dh. si dhe komente nga tryezat konsultative. ë.

Presidenti i Republikës brenda 7 ditëve nga dërgimi i propozimit prej Këshillit të Lartë Gjyqësor emëron anëtarin e Gjykatës së Lartë ose të Gjykatës së Lartë Administrative. 4. me votim të fshehtë. Në këtë rast. nuk duhet të kenë ushtruar funksione politike në administratën publike. Anëtarët e Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës së Lartë Administrative emërohen nga Presidenti i Republikës. Presidenti ka të drejtë të mospranojë propozimin e bërë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor vetëm një herë. si dhe kushtet për vazhdimësinë e ushtrimit të profesionit të gjyqtarit parashikohen me ligj 16. juristë të nivelit të lartë në administratën publike ose në fusha të tjera të së drejtës. 17 Opinion i KV. paragrafi 46. Kryetari i Gjykatës së Lartë dhe Kryetari i Gjykatës së Lartë Administrative zgjidhen me shumicën e anëtarëve të secilës gjykatë. paragrafi 45. Anëtarët jo gjyqtarë duhet të kenë arsim të lartë juridik dhe gradë shkencore në drejtësi. Kandidatët përzgjidhen sipas një procedure transparente dhe publike që siguron përzgjedhjen e kandidatëve më të kualifikuar dhe me integritet moral dhe etik. paragrafi 44-58. Anëtarët e Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës së Lartë Administrative zgjidhen nga rradhët e gjyqtarëve me të paktën 13 vjet përvojë. Dekreti i Presidentit të Republikës për mospranimin e propozimit të paraqitur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor humbet efektin e tij kur shumica e anëtarëve të tij votojnë kundër dekretit.1. Kriteret e tjera për përzgjedhjen e kandidatëve parashikohen me ligj 17. 15 Opinion i KV. 7. Neni 25 Neni 137 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 137 14 Opinion i KV. Gjyqtarë mund të jenë vetëm shtetasit shqiptar që emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 3. me propozim të Këshillit të Lartë Gjyqësor. si dhe nuk duhet të kenë mbajtur pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit për anëtar në Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën e Lartë Administrative. 16 Opinion i KV. Procedura e zgjedhjes së tyre parashikohet me ligj. pa të drejtë riemërimi. 9 . duke dhënë shkaqet për çdo rast 14. 2. pas përfundimit të Shkollës së Magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit të verifikimit paraprak të pasurisë dhe të figurës së tyre. gjyqtari i propozuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor quhet i emëruar dhe fillon detyrën brenda 7 ditëve nga data e vendimit të Këshilli i Lartë Gjyqësor 15. paragrafi 45. profesorë ose lektorë të së drejtës. 5. 51. sipas ligjit. Kriteret dhe procedura e përzgjedhjes dhe e emërimit të anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës së Lartë Administrative. Një e pesta e anëtarëve të tyre mund të zgjidhet mes juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjet përvojë pune si avokatë. 6. pa të drejtë rizgjedhje. për një periudhë 3 vjeçare. Anëtarët jo gjyqtarë nuk duhet të jenë dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale. për një mandat 9 vjeçar.

b) gjyqtari kthehet në detyrën që mbante para emërimit si gjyqtar. Neni 27 Neni 138 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 13818 Paga dhe përfitimet e tjera të gjyqtarit nuk mund të ulen përveç rasteve kur: a) ka kriza të mëdha ekonomike apo emergjencave të tjera kombëtare. ç) vlerësohet profesionalisht “pamjaftueshëm”. Shiko gjithashtu nenin 137/2 10 . paragrafi 50. d) Shkarkohet pas dënimit me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. dh) Shkarkohet nga detyra për paaftësi fizike dhe mendore.Gjyqtari gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrim të funksioneve të tij. Gjyqtari mban përgjegjësi disiplinore sipas procedurave të rregulluara me ligj. sipas ligjit. interesi personal ose keqdashje. ç) Shkarkohet për shkelje të rënda profesionale dhe etike në përfundim të një procedure disiplinore. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës së Lartë ose Gjykatës së Lartë Administrative mbaron në rastet e mëposhtme: 18 Opinioni i KV. Neni 28 Neni 139 ndryshohet si më poshtë vijon: 1. përveç rasteve të dhënies qëllimisht të një vendimi të paligjshëm si pasojë e një sjellje kriminale. Neni 26 Pas nenit 137 shtohet neni 137/a me këtë përmbajtje: Neni 137/a 1. c) i jepet një masë disiplinore. Gjyqtari nuk mund të largohet nga detyra përveç rasteve kur: a) Jep dorëheqjen. c) Mbush moshën e pensionit. b) Vërtetohet se është emëruar në kundërshtim me kriteret e parashikuara për këtë qëllim. e) gjejnë zbatim procedurate parashikuar në nenin 179/a.

Procedura për emërimin e gjyqtarit në një gjykatë tjetër pas përfundimit të mandatit rregullohet me ligj 19. Gjykata e Lartë dhe Gjykata e Lartë Administrative kanë juridiksion rishikues dhe sigurojnë zbatimin uniform të ligjit nga gjykatat më të ulëta 21. Procedura për emërimin e anëtarit të ri për cdo rast përfundon jo më vonë se 60 ditë nga vendimi i deklarimit të përfundimit të mandatit. b) përfundon mandatin 9 vjeçar. paragrafi 52. jo më vonë se 3 muaj përpara përfundimit të mandatit të një anëtari. sipas sipas procedurës që rregullohet me ligj. c) vërteton faktin e pamundësisë fizike ose mendore për të ushtruar detyrën. Gjykata e Lartë dhe Gjykata e Lartë Administrative. sipas paragrafit 1 nënparagrafi a) dhe b) si dhe menjëherë në rastet e mbarimit të mandatit përpara afatit ligjor. Kryetari i Gjykatës së Lartë ose i Gjykatës së Lartë Administrative. 20 Opinion i KV. 19 Opinion i KV. Mbarimi i mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë ose Gjykatës së Lartë Administrative deklarohet përkatësisht me vendim të Gjykatës së Lartë ose Gjykatës së Lartë Administrative. b) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. a) mbush moshën 70 vjeç. Ai shkarkohet me vendim të Këshilli të Lartë Gjyqësor kur: a) konstaton shkelje të rënda profesionale dhe etike gjatë ushtrimit të detyrës. njofton Këshillin e Lartë Gjyqësor për vendin vakant. paragrafi 41. ç) shkarkohet sipas parashikimeve të nenit 140. Neni 30 Neni 141 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 141 1. 2. d) në zbatim të procedurave të parashikuar në nenin 179/a. në mbledhje të përbashkët. 21 Opinion i KV. Anëtari i Gjykatës së Lartë dhe i Gjykatës së Lartë Administrative mban përgjegjësi disiplinore. paragrafi 43. 11 . c) jep dorëheqjen. 2.20 Neni 29 Nenit 140 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 140 1. 3.

23 Opinion i KV paragrafet 55-57. Këshilli i Lartë Gjyqësor garanton pavarësinë. Kohëzgjatja e veprimtarisë profesionale të lejueshme si dhe masa e shpërblimit kundrejt të cilës ajo ushtrohet parashikohen me ligj. Procedura transparente dhe publike e përzgjedhjes dhe e renditjes së kandidatëve gjyqtarë parashikohet me ligj. paragrafi 53. 60-61.zgjidhin mosmarrëveshjet e natyrës juridiksionale. siç përcaktohet me ligj. 12 . gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë zgjidhen nga Kuvendi nga radhët e juristëve jo gjyqtarë. nuk duhet të kenë ushtruar funksione politike në administratën publike. Shqetësim i ngritur edhe nga tryezat konsultative në lidhje me kriteret e anëtarëve jo gjyqtarë. Shiko gjithashtu nenin 130. si dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Kandidatët nuk duhet të jenë dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale. me moral dhe integritet të lartë profesional.23 4. 3. përgjegjshmërinë. Ushtrimit i funksionit të gjyqtarit nuk pajtohet me qenien anëtar në një parti politike apo pjesëmarrje në aktivitete publike të organizuara nga një parti politike 22. Anëtarët jo gjyqtarë përzgjidhen nga rradhët e juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjet përvojë pune në profesion. për zhvillimin e doktrinës. Anëtarët jo gjyqtarë zgjidhen nga Kuvendi me tri të pestat e gjithë anëtarëve mbi 22 Opinion i KV. 2. Këshilli i Lartë Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë. të cilët kanë arsim të lartë juridik dhe gradë shkencore në drejtësi. Neni 31 Neni 143 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 143 Qenia gjyqtar nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës. me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës dhe akademik. Neni 32 Neni 144 shfuqizohet (përfshihet te neni 147) Neni 33 Neni 147 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 147 1. si dhe nuk duhet të kenë mbajtur pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit.

7. nga radhët e noterëve. 13 . ngre në detyrë dhe transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve. Kryetari qëndron në detyrë deri në përfundim të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor 24. Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme: a) Emëron. e cila zhvillohet e hapur. 1 anëtar. Kur në votimin e parë Kuvendi nuk arrin shumicën prej tri të pestash. anëtari më i vjetër në moshë nga radhët e gjyqësorit organizon zgjedhjen e kryetarit me short në mbledhjen e rradhës. Në rast se kryetari nuk zgjidhet në mbledhjen e parë. për çdo vend vakant. nga trupa e pedagogëve jo gjyqtarë/prokurorë të Shkollës së Magjistraturës. i paraqesin Këshillit të Emërimeve në Drejtësi tre kandidatë të përzgjedhur. 25 Neni 34 Pas nenit 147 shtohet neni 147/a. sipas një procedure transparente dhe publike. Anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor e ushtrojnë detyrën me kohë të plotë për një periudhë prej pesë vjetësh. organizmi propozues bën një propozim të ri brenda 15 ditëve. 1 anëtar. Organizmat propozuese për anëtarët jo gjyqtarë. Anëtarët jo gjyqtarë që përpara emërimit punonin me kohë të plotë në sektorin publik.bazën e propozimeve: nga radhët e avokatëve. ia dërgon ato Kuvendit. dhe nga shoqëria civile. me këtë përmbajtje: Neni 147/a 1. 24 Opinion i KV paragrafi 63. me përjashtim të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese. 5. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi vlerëson dhe rendit kandidatët brenda 7 ditëve nga dorëzimi i propozimeve të reja. 6. Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor zgjidhet në mbledhjen e parë të Këshillit nga radhët e anëtarëve jo gjyqtarë. i cili pasi bën renditjen e tyre. rikthehen në vendet e mëparshme të punës ose në pamundësi. nga trupa e pedagogëve të drejtësisë. Është hequr paragrafi që parashikonte pjesëmarrjen e Ministrit të Drejtësisë si shqetesim i ngritur edhe nga tryezat konsultative dhe partite politike. Kuvendi voton veçmas për secilin grup kandidatësh. 1 anëtar. kandidatët nga të dyja raundet të cilët renditen më lart në listë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi quhen të emëruar. 1 anëtar. në detyra të barazvlefshme me to. 1 anëtar. Kuvendi voton për kandidaturat e reja brenda 7 ditëve nga dorëzimi i vlerësimit dhe renditjes të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. pa të drejtë rizgjedhjeje të njëpasnjëshme. vlerëson. Në rast se kjo shumicë nuk arrihet as në votimin e dytë. 25 Opinion i KV paragrafet 62. me shumicë të thjeshtë të votave të të gjithë anëtarëve. b) Vendos për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve. me përjashtim të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Në përfundim të mandatit anëtarët gjyqtarë rikthehen në vendet e mëparshme të punës.

Këshilli i Lartë Gjyqësor bën planifikim strategjik për sistemin gjyqësor. Anëtari shkarkohet nga Tribunali Disiplinor kur: a) kryen shkelje të rënda profesionale dhe etike. dh) Propozon dhe administron buxhetin e gjykatave. informon publikun dhe Kuvendin për gjendjen e sistemit gjyqësor. sipas nenit 147. procedura e emërimit të anëtarit të ri fillon menjëherë dhe përfundon brenda 60 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të vendimit që deklaron mbarimin e mandatit të anëtarit paraardhës. Neni 35 Pas nenit 147/a shtohet neni 147/b. 3. me këtë përmbajtje: Neni 147/c 1. b) është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. organi që ka emëruar anëtarin paraardhës. b) përfundon mandati 5 vjeçar. Mandati i anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor mbaron sipas rasteve të mëposhtme: a) mbush moshën 70 vjeç. ç) Miraton rregullat e etikës gjyqësore dhe mbikëqyr respektimin e tyre. si dhe ushtron funksione të tjera të caktuara me ligj. i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të larguar. 4. Kur mandati i anëtarit përfundon për shkaqet e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni. c) i propozon Presidentit të Republikës kandidatët për anëtarë të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës së Lartë Administrative. 2. Neni 36 Pas nenit 147/b shtohet neni 147/c. d) Drejton dhe kujdeset për mbarëvajtjen e punës në administratën e gjykatave. Anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor mban përgjegjësi disiplinore sipas procedurës që rregullohet me ligj. c) jep dorëheqjen. 2. me këtë përmbajtje: Neni 147/b 1. sipas procedurës së caktuar me ligj. 14 . ç) shkarkohet sipas parashikimeve të nenit 147/c. emëron një anëtar të ri. d) në zbatim të procedurave të parashikuar në nenin 179/a. Kur vendi i anëtarit mbetet vakant. Mbarimi i mandatit të anëtarit deklarohet me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Ushtrimi i funksionit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk pajtohet me qenien anëtar në një parti politike apo pjesëmarrje në aktivitete publike të organizuara nga një parti politike. Anëtarët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë ushtrojnë detyrën me kohë të plotë për një periudhë prej nëntë vjetësh. me integritet të lartë moral dhe profesional. me këtë përmbajtje: Neni 147/ç Qenia anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë përbëhet nga 5 anëtarë. anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Procedura transparente dhe publike e përzgjedhjes dhe e renditjes së kandidatëve parashikohet me ligj. Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm. me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës dhe akademik për zhvillimin e doktrinës. c) vërteton faktin e pamundësisë fizike ose mendore për të ushtruar detyrën. Këshilli i Lartë Gjyqësor përzgjedh dhe rendit gjashtë kandidatë me të paktën 13 vjet përvojë pune si gjyqtarë. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve. Këshilli i Lartë i Prokurorisë përzgjedh dhe rendit katër kandidatë me të paktën 13 vjet përvojë pune si prokurorë. 3 nga të cilët zgjidhen nga radhët e gjyqësorit dhe 2 nga radhët e prokurorisë. me integritet të lartë moral dhe profesional. 26 Neni 38 Pas nenit 147/ç shtohet neni 147/d. midis kandidatëve të përzgjedhur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i 26 Opinion i KV paragrafi 53. Kohëzgjatja e veprimtarisë profesionale të lejueshme si dhe masa e shpërblimit kundrejt të cilës ajo ushtrohet parashikohen me ligj. 15 . Inspektorati i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës edhe për inspektimin e gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë. Anëtarët emërohen nga Kuvendi me tre të pestat e gjithë anëtarëve. 5. pa të drejtë rizgjedhje të njëpasnjëshme. 4. si dhe për fillimin e procedurës disiplinore ndaj tyre. Neni 37 Pas nenit 147/c shtohet neni 147/ç. Procedura transparente dhe publikee përzgjedhjes dhe e renditjes së kandidatëve parashikohet me ligj. 2. 3. me këtë përmbajtje: Neni 147/d 1.

9. ç) shkarkohet sipas parashikimit të nenit 147/e. organi që ka emëruar anëtarin paraardhës. Procedurat për marrjen e vendimeve nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë rregullohen me ligj. kandidatët e renditur në tre vendet e para nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe dy vendet e para nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë quhen të emëruar. 2. njofton organin e emërtesës për vendin vakant. c) jep dorëheqjen. Pas përfundimit të mandatit anëtarët rikthehen në vendet e mëparshme të punës. sipas nenit 147/d. Neni 40 16 . 7. jo më vonë se 2 muaj përpara përfundimit të mandatit të një anëtari. Inspektori i Përgjithshëm. b) përfundon mandati 9 vjeçar. Kuvendi voton veçmas për secilin grup kandidatësh. Në rast se edhe në votimin e dytë nuk arrihet kjo shumicë. Inspektori i Përgjithshëm zgjidhet nga Kuvendi me shumicë të thjeshtë brenda 7 ditëve. Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë zgjidhet nga radhët e anëtarëve gjyqtarë me 2/3 e votave të anëtarëve të Inspektoratit. 6. d) në zbatim të procedurave të parashikuar në nenin 179/a. Në rast se Kuvendi nuk arrin shumicën prej tre të pestash për asnjë prej kandidatëve të secilit grup. me këtë përmbajtje: Neni 147/dh 1. Kur vendi i anëtarit mbetet vakant. emëron një anëtar të ri. brenda 7 ditëve nga votimi i parë bëhet një votim i dytë vetëm për kandidatin që ka marrë më shumë vota në votimin e parë. Mandati i anëtarit të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë mbaron sipas rasteve të mëposhtme: a) mbush moshën 70 vjeç. Procedura për emërimin e anëtarit të ri për cdo rast përfundon jo më vonë se 60 ditë nga vendimi i deklarimit të përfundimit të mandatit. Inspektori i Përgjithshëm drejton mbledhjet e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë si dhe bashkërendon dhe mbikëqyr veprimtarinë e administratës. Anëtarët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë kanë statusin e anëtarit të Gjykatës së Lartë.Prokurorisë. Neni 39 Pas nenit 147/d shtohet neni 147/dh. Kur në votimin e parë nuk arrihet shumica prej dy të tretash. 3. sipas paragrafit 1 nënparagrafi a) dhe b) si dhe menjëherë në rastet e mbarimit të mandatit përpara afatit ligjor. 4. i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të larguar. Mbarimi i mandatit të anëtarit deklarohet me vendim të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. 8.

29 2. Duke shtuar sipas parashikimeve të ligjit’ ulet mundësia e Ministrit të ushtrojë kontroll dhe i mundëson asaj të merret me llogaridhënien. Prokurorin e Përgjithshëm dhe anëtarët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. 27 Neni 41 Pas nenit 147/e shtohet neni 147/ë. c) vërteton faktin e pamundësisë fizike ose mendore për të ushtruar detyrën. 29 Opinion i KV paragrafi 45. Ministri i Drejtësisë kryen inspektimin sipas parashikimeve të ligjit. Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Mbetet e paqartë se kush institution tjetër mund të luajë këtë rol. Numri i vogël i inspektorëve nënkupton që Ministria nuk do të investojë shumë burimë për të kryer këtë inspektim. 17 . me këtë përmbajtje: Neni 147/e 1.Pas nenit 147/dh shtohet neni 147/e. me këtë përmbajtje: Neni 147/f 1. Kohëzgjatja e veprimtarisë profesionale të lejueshme si dhe masa e shpërblimit kundrejt të cilës ajo ushtrohet parashikohen me ligj. b) kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. me këtë përmbajtje: Neni 147/ë Qenia anëtar i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës. Roli i Ministrit është hequr për arsye që lidhen me konfliktin e interest. 28 Neni 42 Pas nenit 147/ë shtohet neni 147/f. Anëtari i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë mban përgjegjësi disiplinore sipas procedurës që rregullohet me ligj. Gjithashtu është ngritur si shqetësim edhe në tryezat konsultative dhe dokumenteve të paraqitura nga partitë politike. Tribunali Disiplinor i Drejtësisë është organi që shqyrton në themel ankimet kundër 27 Opinioni i KV paragrafi 81-82. 28 Opinioni i KV paragrafi 53. 2. me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës dhe akademik për zhvillimin e doktrinës. Ushtrimi i funksionit të anëtarit të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë nuk pajtohet me qenien anëtar në një parti politike apo pjesëmarrje në aktivitete publike të organizuara nga një parti politike. Tribunali Disiplinor i Drejtësisë vendos në lidhje me masat disiplinore për anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Anëtari shkarkohet nga Tribunali Disiplinor kur: a) kryen shkelje të rënda profesionale dhe etike.

Gjykatat e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar kanë buxhet të veçantë që e administrojnë vetë sipas parashikimeve të ligjit. si dhe kundër krimit të organizuar. Vendimet e tij janë përfundimtare. si dhe kontrolleve periodike të llogarive bankare. sipas parashikimeve të bëra në ligj. 2. 8. 30 Fjalia e parë është ndarë në dy paragrafë. Ankimet kundër vendimeve të Tribunalit Disiplinor të Drejtësisë. sipas procedurës të përcaktuar me ligj. prokurorëve. Kryetarët e gjykatave zgjidhen për një periudhë 3 vjeçare përkatësisht nga gjyqtarët e gjykatëve. pa të drejtë riemërimi. një avokat i emëruar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. anëtari më i vjetër në moshë i Gjykatës së Lartë. gjyqtarëve. 4. Gjyqtarët dhe personeli tjetër i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Posaçme të Apelit. një noter i emëruar nga Dhoma Kombëtare e Noterisë. sipas parashikimeve të nenit 147 paragrafi 231. Gjyqtarët shkarkohen për shkelje të rëndanga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 6. 4. 31 Opinion i KV paragrafi 128. me qëllim ndarjen e qartë të rolit të Tribunalit si instancë apeluese dhe shqyrtimit filletar për një grup të caktuar funksionesh. 3. anëtari më i vjetër në moshë i Gjykatës së Lartë Administrative si dhe një gjyqtar i cili përmbush kriteret për t’u emëruar anëtar i Gjykatës së Lartë. gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Posaçme të Apelitkthehen në pozicionin e tyre të mëparshëm ose në një pozicion më të lartë. Kryetari i Gjykatës së Lartë Administrative. Pas përfundimit të mandatit. 18 . Zyra e Prokurorisë pranë këtyre gjykatave dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. shqyrtohen nga Gjykata Kushtetuese. Gjyqtarët emërohen për një periudhë 9 vjeçare. 7. sipas paragrafit të parë të këtij neni. Struktura e Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar përbëhet nga Gjykatae Posaçme e Shkallës së Parë. Organizimi dhe funksionimi i gjykatavetë Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar rregullohen me ligj. nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë 30. Gjykatae Posaçme e Apelit. me këtë përmbajtje: Neni 147/g 1. 5. 3. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë dhe Gjykata e Posaçme e Apelit kanë kompetencë për gjykimin e çështjeve kundër zyrtarëve të lartë të shtetit dhe funksionarëve publikë. Kryetari i Gjykatës së Lartë është Kryetar i Tribunalit Disiplinor të Drejtësisë. Tribunali Disiplinor përbëhet nga Kryetari i Gjykatës së Lartë. Neni 43 Pas nenit 147/f shtohet neni 147/g. sipas përcaktimeve të bëra në ligj. 5. transaksioneve financiare dhe telekomunikimeve të tyre dhe të familjarëve të tyre të afërt. i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe figurës.masave disiplinore të vendosura ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. 9. nga Këshilli i Lartë Gjyqësor sipas kritereve të parashikuara në ligj.

2. 4. 33 5. Kriteret e tjera për përzgjedhjen e kandidatëve parashikohen me ligj. Në ushtrimin e kompetencave të tyre prokurorët u nënshtrohen Kushtetutës dhe ligjeve. të cilët kanë arsim të lartë juridik dhe gradë shkencore në drejtësi. Prokurorët mbajnë përgjegjësi disiplinore sipas ligjit. si dhe pavarësinë e brendshme të prokurorëve për hetimin dhe ndjekjen penale. sipas ligjit. Prokuroria ushtron ndjekjen penale.Këshilli i Lartë i Prokurorisë garanton pavarësinë. llogaridhënien. Kandidatët përzgjidhen sipas një procedure transparente dhe publike që siguron zgjedhjen e kandidatëve më të kualifikuar dhe me integritet moral dhe etik. kontrollin e veprimeve të saj. Neni 45 Pas nenit 148 shtohet neni 148/a. 33 Opinion i KV paragrafi 86. Prokuroria është organ i pavarur qëgaranton dhe respekton mbarëvajtjen. Prokuroria kryen edhe detyra të tjera të caktuara me ligj. me këtë përmbajtje: Neni 148/a 1. PJESA E DHJETË PROKURORIA Neni 44 Neni 148 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 148 1. me moral dhe integritet të lartë profesional. si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. 2. disiplinën.32 3. 19 . statusin dhe karrierën e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë përbëhet nga 11 anëtarë. Anëtarët jo prokurorë përzgjidhen nga rradhët e juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjet përvojë pune në profesion. Kandidatët nuk 32 Opinion i KV paragrafi 84 – 85. Prokurorë mund të jenë vetëm shtetas shqiptar që emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë pas kryerjes së procesit të verifikimit paraprak të pasurisë dhe të figurës së tyre. gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga prokurorët e të gjitha niveleve të prokurorisë dhe pesë anëtarë zgjidhen nga Kuvendi nga radhët e juristëve jo prokurorë. 3.

i paraqesin Këshillit të Emërimeve në Drejtësi tre kandidatë të përzgjedhur. pa të drejtë rizgjedhjeje të njëpasnjëshme. 1 anëtar. për çdo vend vakant. b) vendos për masat disiplinore ndaj prokurorëve. me këtë përmbajtje: Neni 148/b 1. Organizmat propozuese për anëtarët jo prokurorë. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi vlerëson dhe rendit kandidatët brenda 7 ditëve nga dorëzimi i propozimeve të reja. nga trupa e pedagogëve jo gjyqtarë/prokurorë të Shkollës së Magjistraturës. dhe nga shoqëria civile. në detyra të barazvlefshme me to. Në rast se kjo shumicë nuk arrihet as në votimin e dytë. Në rast se kryetari nuk zgjidhet në mbledhjen e parë. organizmi propozues bën një propozim të ri brenda 15 ditëve. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ushtron këto përgjegjësi: a) emëron. 1 anëtar. kandidatët nga të dyja raundet të cilët renditen më lart në listë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi quhen të emëruar. Në përfundim të mandatit anëtarët prokurorë rikthehen në vendet e mëparshme të punës. Kuvendi voton veçmas për secilin grup kandidatësh. sipas një procedure transparente dhe publike. si dhe nuk duhet të kenë mbajtur pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit. ia dërgon ato Kuvendit. 5. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e ushtrojnë detyrën me kohë të plotë për një periudhë prej pesë vjetësh. Kryetari qëndron në detyrë deri në përfundim të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë 35. Anëtarët jo prokurorë që përpara emërimit punonin me kohë të plotë në sektorin publik. 35 Opinion i KV paragrafi 63. 1 anëtar. ngre në detyrë dhe transferon prokurorët.duhet të jenë dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale. 6. me shumicë të thjeshtë të votave të të gjithë anëtarëve. rikthehen në vendet e mëparshme të punës ose në pamundësi. nga radhët e noterëve. Shqetësim i ngritur edhe nga tryezat konsultative në lidhje me kriteret e anetarëve jo gjyqtarë. i cili pasi bën renditjen e tyre. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zgjidhet në mbledhjen e parë të Këshillit nga radhët e anëtarëve jo prokuroë. Neni 46 Pas nenit 148/a shtohet neni 148/b. 20 . 7. 60-61. Kur në votimin e parë Kuvendi nuk arrin shumicën prej tri të pestash. nuk duhet të kenë ushtruar funksione politike në administratën publike. e cila zhvillohet e hapur. 34 Opinion i KV paragrafet 55-57. Anëtarët jo prokurorë zgjidhen nga Kuvendi me tri të pestat e gjithë anëtarëve mbi bazën e propozimeve: nga radhët e avokatëve.34 4. nga trupa e pedagogëve të drejtësisë. vlerëson. 1 anëtar. 1 anëtar. Kuvendi voton për kandidaturat e reja brenda 7 ditëve nga dorëzimi i vlerësimit dhe renditjes të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. anëtari më i vjetër në moshë nga radhët e prokurorisë organizon zgjedhjen e kryetarit me short në mbledhjen e rradhës.

Mandati i anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë mbaron sipas rasteve të mëposhtme: a) mbush moshën 70 vjeç. me këtë përmbajtje: Neni 148/ç 1. c) i propozon Kuvendit kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm në përputhje me procedurat e parashikuara në ligj. 3. me këtë përmbajtje: 36 Hequr “planet strategjike” sipas Opinionit të KV paragrafi 88. Anëtari shkarkohet nga Tribunali Disiplinor kur: a) kryen shkelje të rënda profesionale dhe etike. Neni 47 Pas nenit 148/b shtohet neni 148/c. Neni 49 Pas nenit 148/ç shtohet neni 148/d. c) vërteton faktin e pamundësisë fizike ose mendore për të ushtruar detyrën. 21 . organi që ka emëruar anëtarin paraardhës. i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të larguar. Kur mandati i anëtarit përfundon për shkaqet e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni. ç) shkarkohet sipas parashikimit të nenit 148/ç. procedura e emërimit të anëtarit të ri fillon menjëherë dhe përfundon brenda 60 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të vendimit që deklaron mbarimin e mandatit të anëtarit paraardhës. b) kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. ç) miraton rregullat për etikën e prokurorëve dhe mbikëqyr respektimin e tyre. 2. Mbarimi i mandatit të anëtarit deklarohet me vendim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. c) jep dorëheqjen. Kur vendi i anëtarit mbetet vakant. Këshilli i Lartë i Prokurorisë36 përgatit raporte mbi gjendjen e Prokurorisë dhe informon publikun dhe Kuvendin. 2. sipas nenit 148/a. emëron një anëtar të ri. Ai ushtron dhe përgjegjësi të tjera të caktuara me ligj. Anëtari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë mban përgjegjësi disiplinore sipas procedurës që rregullohet me ligj. me këtë përmbajtje: Neni 148/c 1. d) në zbatim të procedurave të parashikuar në nenin 179/a. Neni 48 Pas nenit 148/c shtohet neni 148/ç. 4. b) përfundon mandati 5 vjeçar.

si dhe kontrolleve periodike të llogarive bankare. gjyqtarëve. me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës dhe akademik për zhvillimin e doktrinës. 9. Kohëzgjatja e veprimtarisë profesionale të lejueshme si dhe masa e shpërblimit kundrejt të cilës ajo ushtrohet parashikohen me ligj.Neni 148/d Qenia anëtar i Këshillit të Lartë të Pokurorisë nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës. 37 Neni 50 Pas nenit 148/d shtohet neni 148/dh. Zyra e Prokurorisë dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ushtrojnë kompetencat për hetimin. sipas ligjit. 2. 8. Prokurorët emërohen për një periudhë 10 vjeçare pa të drejtë riemërimi nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. punonjësit e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe personeli tjetër i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe figurës. sipas parashikimeve të bëra në ligj. Njësitë përbërëse të Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë buxhet të veçantë që e administrojnë vetë sipas parashikimeve të ligjit. Organizimi dhe funksionimi i Zyrës së Prokurorisë dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit rregullohen me ligj. Prokurorët. Prokurorët e Zyrës sëProkurorisë përfaqësojnë akuzën në Gjykatën e Lartë. sipas përcaktimeve të bëra në ligj. Pas përfundimit të mandatit. me këtë përmbajtje: Neni 148/dh 1. 10. prokurorët e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar kthehen në pozicionin e tyre të mëparshëm ose në një pozicion më të lartë. Gjykata dhe njësitë përbërëse të Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar janë të paravura nga njëra tjetra. 22 . Ushtrimit i funksionit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Pokurorisë nuk pajtohet me qenien anëtar në një parti politike apo pjesëmarrje në aktivitete publike të organizuara nga një parti politike. si dhe kundër krimit të organizuar. 4. 37 Opinion i KV paragrafi 53.Zyrae ProkurorisëpranëStrukturëssë Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar është e pavarur nga Prokurori i Përgjithshëm. Byroja Kombëtare e Hetimit kryen hetime në drejtimin e Zyrës sëProkurorisë. prokurorëve. sipas kritereve të parashikuara në ligj. 7. 3. 5. ndjekjen penale kundër zyrtarëve të lartë të shtetit dhe funksionarëve publikë. transaksioneve financiare dhe telekomunikimeve të tyre dhe të familjarëve të tyre të afërt. Prokurorët e Zyrës sëProkurorisë shkarkohen për shkelje të rëndanga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. 6.

39 Komente nga tryezat lidhur me afatin në detyrë të Prokurorit të Përgjithshëm duke preferuar afatin 7-vjeçar. i cili ka përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës ose ka arsim të lartë juridik dhe gradë shkencore në drejtësi. dh) ushtron kompetenca të tjera të përcaktuara në ligj. d) raporton në Kuvend për gjendjen e kriminalitetit 40. nuk duhet të ketë ushtruar funksione politike në administratën publike. Këshilli i Lartë i Prokurorisë përzgjedh sipas një procedure transparente dhe publike dhe bazuar në merita rendit tre kandidatët më të kualifikuar. të cilët gëzojnë reputacion të lartë. 23 . me këtë përmbajtje: 38 Opinion i KV paragrafi 93. 3. me moral dhe integritet të lartë profesional. Ai nuk duhet të ketë qenë dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale. b) nxjerr udhëzime të përgjithshme me shkrim për prokurorët. Prokurori i Përgjithshëm emërohet me tre të pestat e anëtarëve të Kuvendit. ç) propozon dhe administron buxhetin e prokurorisë. Prokurori i Përgjithëm emërohet nga radhët e juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjet përvojë pune në profesion. me përjashtim të atyre të Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar. 2. Procedura e përzgjedhjes dhe emërimit të Prokurorit të Përgjithshëm parashikohet me ligj38. Komente nga tryezat lidhur me mekanizmin zhbllokues për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm. 40 Komente nga tryezat. me përjashtim të Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar. Neni 51 Neni 149 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 149 1. me këtë përmbajtje: Neni 149/a Prokurori i Përgjithshëm ushtron këto kompetenca: a) përfaqëson akuzën në Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese. kandidati i renditur më lart nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë konsiderohet i emëruar. Neni 52 Pas nenit 149 shtohet neni 149/a. mes tre kandidatëve të propozuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. c) siguron mbarëvajtjen e punës në administratën e prokurorisë. Neni 53 Pas nenit 149/a shtohet neni 149/b. Nëse Kuvendi nuk emëron Prokurorin e Përgjithshëm brenda 30 ditëve nga paraqitja e propozimeve. Prokurori i Përgjithshëm emërohet për një periudhë 7 vjeçare 39 pa të drejtë riemërimi. si dhe nuk duhet të ketë mbajtur pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit për postin e Prokurorit të Përgjithshëm.

ç) shkarkohet sipas procedurës së parashikuar në nenin 149/c. Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pas përfundimit të mandatit 7 vjeçar dhe me kërkesë të tij Prokurori i Përgjithshëm emërohet në detyrën që kishte para emërimit. Në ushtrim të kompetencave të tij. ose gjyqtar në gjykatën e apelit. 3. b) përfundon mandati 7 vjeçar. 3. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kryen verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore.Neni 149/b 1. si dhe të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese që emërohen nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi. 2. profesionale dhe morale të kandidatëve jo gjyqtarë për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. me këtë përmbajtje: Neni 149/c Prokurori i Përgjithshëm mban përgjegjësi disiplinore sipas procedurës që rregullohet me ligj. Këshilli për Emërimet në Drejtësi shqyrton dhe rendit kandidatët. Kryetari i Gjykatës së Lartë. c) jep dorëheqjen. Përfundimi i mandatit të Prokurorit të Përgjithshëm deklarohet me vendim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai shkarkohet nga Tribunali Disiplinor kur: a) kryen shkelje të rënda profesionale dhe etike. 2. b) kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. kandidatëve jo prokurorë për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Pas Pjesës së dhjetë shtohet Pjesa e dhjetë/1 me këtë përmbajtje: Neni 55 Pas nenit 149/c shtohet neni 149/ç. Neni 54 Pas nenit 149/b shtohet neni 149/c. Këshilli për Emërimet në Drejtësi përbëhet nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese. me këtë përmbajtje: Neni 149/ç 1. Këshilli për Emërimet në Drejtësi mblidhet sa herë është e nevojshme. Prokurori i 24 . Mandati i Prokurorit të Përgjithshëm mbaron në rastet e mëposhtme: a) mbush moshën 70 vjeç. Kryetari i Gjykatës së Lartë Administrative. d) në zbatim të procedurave të parashikuara në nenin 179/a. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. c) vërtetohet fakti i pamundësisë fizike ose mendore për të ushtruar detyrën.

43 Opinion i KV paragrafi 12.Në rastin e nënshkrimit të marrëveshjes sëRepublikës së Shqipërisë me Bashkimin Evropian për pranimin e monedhës evropiane. 43 PJESA E TETËMBËDHJETË DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT Neni 57 Neni 179 ndryshohet si më poshtë vijon: Neni 179 1.8417. datë 21. 25 . Organizimi dhe funksionimi i Këshillit për Emërimet në Drejtësi rregullohet me ligj. gjyqtari më i vjetër në moshë i Gjykatës Kushtetuese dhe gjyqtari më i vjetër në moshë i Gjykatës së Lartë42. Banka e Shqipërisë tranferon kompetenca në përputhje me parashikimet e kësaj marrëveshjeje. 42 Gjyqtari më i vjetër në moshë i Gjykatës së Lartë Administrative hiqet për të siguruar numër tek në përbërje pasi kjo gjykatë do të funksionojë në një kohë më vonë. 4. pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje: 3. Mandati i organeve kushtetuese që do të ekzistojnë me hyrjen në fuqi të kësaj Kushtetute mbaron sipas dispozitave të ligjit nr. Neni 56 Në nenin 161. i cili krijon kushtet e punës për ushtrimin e veprimtarisë së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 41 Komente nga tryzat për heqjen e Ministrit të Drejtësisë.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”.10. 2. 6. i ndryshuar. Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese vazhdojnë veprimtarinë e tyre si anëtarë të Gjykatës Kushtetuese sipas mandatit të mëparshëm. Kryetar i Këshillit për Emërimet në Drejtësi është Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Përtëritja e përbërjes së Gjykatës Kushtetuese do të bëhet si më poshtë: a) Anëtarët e rinj që do të zëvendësojnë anëtarët të cilëve u mbaron mandati në vitin 2016 do të emërohen përkatësisht nga Presidenti i Republikës dhe nga Kuvendi dhe do të qëndrojnë në detyrë deri në vitin 2025.Përgjithshëm.41 Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

64 paragrafi 4. të cilit i mbaron mandati në vitin 2020 do të emërohet nga mbledhja e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës së Lartë Administrative dhe do të qëndrojë në detyrë deri në vitin 2028 45. 6. 45 Opinion i KV paragrafi 24. Ndryshimet në nenet 39 paragrafi 2. por jo më vonë se data e përfundimit të mandatit të Prokurorit të Përgjithshëm në detyrë. 8. d) Anëtarët e rinj që do të zëvendësojnë anëtarët. Gjyqtarët dhe prokurorët e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe kundër Krimit të Organizuar emërohen brenda dy muajve nga krijimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Emërimet në Gjykatën e Lartë Administrative duhet të garantojnë përtëritjen e pjesshme të saj. të cilëve u mbaron mandati do të emërohen sipas dispozitave të këtij ligji. 4. 47 Opinion i KV paragrafi 96. Rregullat mbi organizimin dhe funksionimin e kësaj Gjykate parashikohen në ligj. Prokurori i Përgjithshëm qëndron në detyrë deri në emërimin e Prokurorit të ri të Përgjithshëm sipas këtij ligji. me qëllim përtëritjen e pjesshme të këtij organi. Zgjedhja e anëtarëve të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor bëhet brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Këshilli i Lartë i Prokurorisë krijohet brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. me qëllim përtëritjen e pjesshme të këtij organi. b) Anëtari i ri që do të zëvendësojë anëtarin. Anëtarët e Gjykatës së Lartë vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e tyre.2020. Anëtarët e rinj që do të zëvendësojnë anëtarët. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi funksionon pa përfaqësues nga Gjykata e Lartë Administrative deri në datë 31.2019. Tre anëtarë gjyqtarë dhe dy anëtarë jo gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor emërohen fillimisht për një mandat 3 vjeçar. Gjykata e Lartë Administrative krijohet në datën 01.44 c) Anëtarët e rinj që do të zëvendësojnë anëtarët që u mbaron mandati në vitin 2019 do të emërohen përkatësisht nga Presidenti i Republikës dhe nga Kuvendi dhe do të qëndrojnë në detyrë deri në vitin 2028.1. 122 paragrafi 3 hyjnë në fuqi pas miratimit të ligjit nga Kuvendi që ratifikon marrëveshjen e lidhur midis 44 Zgjedhja e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese në vitin 2017 do të bëhet pa pjesëmarrjen e GJLA. 26 . 46 Opinion i KV paragrafi 37 dhe 69. Kuvendi dhe nga mbledhja e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës së Lartë Administrative dhe do të qëndrojnë në detyrë deri në vitin 2031. të cilit i mbaron mandati në vitin 2017 do të emërohet nga mbledhja e Gjykatës së Lartë dhe do të qëndrojë në detyrë deri në vitin 2025. të cilëve u mbaron mandati në vitin 2022 do të emërohen përkatësisht nga Presidenti.2020. Tre anëtarë prokurorë dhe dy anëtarë jo prokurorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë emërohen fillimisht për një mandat 3 vjeçar. 46 5. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë e përfundojnë mandatin e tyre 3 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.01. 7. Llogaritja e kohëzgjatjes së mandatit ka ndryshuar duke reflektuar ndryshimin e kohëzgjatjes së mandatit të GJK nga 12 në 9 vjet. 9. pasi kjo e fundit do të krijohet ne 1. 3. Prokurori i Përgjithshëm emërohet brenda 2 muajve pas konstituimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. me përjashtim të rastit kur mandati i Prokurorit të Përgjithshëm ndërpritet sipas parashikimive të nenit 179/a 47.12. sipas mandatit të mëparshëm. ç) Anëtari i ri që do të zëvendësojë anëtarin. 80/a.

Aneksi do të pushojë së qeni pjesë e këtij ligji në datën 31 dhjetor të vitit të njembëdhjetë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Gjykatës së Lartë janë përgjegjës për kryerjen e procesit të vlerësimit për subjektet e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni. 10. ata nuk mund të emërohen. të gjithë gjyqtarët.12. si dhe këshilltarët ligjorë vlerësohen dhe rivlerësohen ex officio në mënyrë që të rivendoset besimi i publikut tek këto institucione të rëndësishme demokratike. të gjithëprokurorët duke përfshirëProkurorine Përgjithshëm.Bazuar në dispozitat e Aneksit me titull “Vlerësimi Kalimtar i Kualifikimit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve”. Kjo parandalon futjen në system të gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët janë shkarkuar. Inspektorët duhet të emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe pa u krijuar ky i fundit.202650. Personat që kanë ushtruar më parë detyrën e gjyqtarit ose të prokurorit dhe që kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit sipas nenit 179/a të Kushtetutës mund të kandidojnë për detyrën e inspektorit pranë Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë deri në datën 31. anëtarët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisëtë Republikës së Shqipërisë. anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësoranëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 49 Opinion i KV paragrafi 67. ose në datën e anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. duke përfshirë anëtarët e Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese. Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë fillon funksionimin 3 muaj pas krijimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian48. 51 48 Opinion i KV paragrafi 9 dhe 12. 3. Neni 58 Pas nenit 179 shtohet neni 179/a me këtë përmbajtje: Neni 179/a 1. 11. Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Gjykatës së Lartë emërohen për 9 vjet pa të drejtë riemërimi. 27 . Duhet të jenë në përputhje me nenin 121. 50 Kjo dispozitë i jep mundësi ish gjyqtarëve dhe prokurorëve të emërohen si inspektorë vetëm në rast se kalojnë procedurën e rivlerësimit. 2. Koha dhe mënyra e funksionimit të inspektoriateve ekzistuese rregullohet me ligj49.

138. 51 Opinion i KV paragrafi 101 dhe 104. me qëllim që veprat penale të ndiqen bazuar në elementët e procesit të rregullt ligjor si dhe nisur nga shqetësimet e bazuara se këto të drejta mohohen nga ekzistenca e korrupsionit në sistemin e drejtësisë. 131 shkronja f). 147/a paragrafi 1 shkronja b). 135.Me qëllim që të garantohen në mënyrë të barabartë të drejtat e shtetasve të Republikës së Shqipërisë për t’iu drejtuar gjykatave dhe për të patur një proces të rregullt ligjor. anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. duke përfshirë nenet 36 dhe 37. veçanërisht i neneve që lidhen më të drejtën për respektimin e jetës private. 148/b paragrafi 1. ndikimet e elementëve kriminalë dhe niveli i ulët profesional i një pjese të gjyqësorit ose prokurorisë. kufizohen në përputhje me nenin 17 të kësaj Kushtetute. shkronja b). për të gjithëprokurorët duke përfshirëProkurorine Përgjithshëm.Aneks Vlerësimi Kalimtar i Kualifikimit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 52 Neni A Masa për të Fituar Besimin e Publikut 1. zbatimi i disa neneve të kësaj Kushtetute. anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. duke përfshirë anëtarët e Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese. duke përfshirë nenet 128. Gjyqtarët të cilët do të kryejnë rivlerësimin emërohen për 9 vjet pa të drejtë riemërimi. neni 149/a paragrafi 1. dispozitat që lidhen me barrën e provës dhe dispozita të tjera. 52 Bazuar në sugjerimin e opinionit të KV paragrafi 101 shumë parashikime janë hequr nga dispozitat kushtetuese dhe janë parashikuar në ligj. 145 paragrafi 1. ndërkohë që Aneksi nuk do të konsiderohet më pjesë e Kushtetutës pas 11 vjetësh në mënyrë që t’i lihet hapësirë përfundimit të procesit të apelimeve që mund të përfundohet rreth asaj kohe edhe nga Gjykata e Lartë. 28 . 140. me qëllim kryerjen e procesit të vlerësimit dhe rivlerësimit ex officio për të gjithë gjyqtarët.

29 . 54 Opinion I KV paragrafi 117. 6. nga 53 Opinion I KV paragrafi 104 dhe 106. 55 Opinion I KV paragrafi 117.Organizimi dhe funksionimi i Misionit Ndërkombëtar të Monitorimit rregullohet sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të nënshkruara midis Republikës së Shqipërisë. Ankimet kundër vendimeve të vlerësimit nuk mund të shqyrtohen nga gjyqtarë të tjerë të Gjykatës së Lartë që nuk janë anëtarë të trupave të Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. 5. Me kryerjen e procesit të vlerësimit dhe rivlerësimit ex officio si dhe përfundimit të mandatit të Komisionit dhe Kolegjit.Komisioni i Pavarur i Kualifikimit organizohet dhe funksionon me dy trupa të veçanta vendimmarrëse si shkallë e parë. 53 2. 2. që funksion pranë Gjykatës së Lartë.anëtarët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. sigurisë juridike dhe garancive për të mos lejuar abuzimet gjatë procesit të përkohshëm të vlerësimit. Ky proces vlerësimi dhe rivlerësimi do të përfshijë të gjithë personat e përmendur në këtë paragraf. prokurorëve dhe këshilltarëve ligjorë sipas parashikimeve të këtij aneksi. 4. Organizimi dhe funksionimi i Komisionit të Pavarur të Përkohshëm të Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit. Neni B Misioni Ndërkombëtar i Monitorimit 1.Komisioni i Pavarur i Përkohshëm i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. 55 Anëtarët e Komisioni të Pavarur të Përkohshëm të Kualifikimit emërohen sipas dispozitave të këtij aneksi. pavarësisht rasteve të transferimeve ose lejeve të përkohshme nga ushtrimi i detyrave që ata mbajnë. Realizimi i këtij procesi synon rivendosjen e besimit të publikut tek këto institucione të rëndësishme demokratike. 54 3.Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit krijohet pranë Gjykatës së Lartë dhe organizohet dhe funksionon me dy trupa të veçanta vendimmarrëse që shqyrtojnë si mjeti i fundit ankimet përfundimtare kundër vlerësimit të kualifikimit. 56 Anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit emërohen sipas dispozitave të këtij aneksi. sipas dispozitave të këtij aneksi dhe të ligjit të posaçëm. ata i nënshtrohen sistemit të përhershëm të llogaridhënies sipas rregullave të përgjithshme të parashikuara në Kushtetutë dhe në ligj 57. 57 Opinion I KV paragrafi 102. Misioni Ndërkombëtar i Monitorimit është përgjegjës për sigurimin e transparencës. si dhe këshilltarët ligjorë. sipas dispozitave të këtij aneksi. Pas përfundimit të vlerësimit dhe rivlerësimit ex officio të gjyqtarve. si dhe procedurat e vlerësimit të kualifikimit rregullohen me ligj. 56 Opinion I KV paragrafi 117. sipas nenit 179/a të Kushtetutës. vlerësimi dhe rivlerësimi do të kryehet në shkallë të parë nga Gjykata e Lartë Administrative dhe në shkallë të dytë nga Gjykata e Lartë.Vlerësimi dhe rivlerësimi kryhen nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe ankimet shqyrtohen nga Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit.

prova të rëndësishme ose në ligj. me qëllim monitorimin e procesit të emërimit të gjyqtarëve të Komisionit të Pavarur të Përkohshëm të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. entitetet e huaja ose personat privatë. 63 Opinion I KV paragrafi 135. dhe Komisionit Evropian. është haptazi i pabazuar në fakte. 30 . në rastet kur ka indicie të mjaftueshme dhe të besueshme që një vendim i një trupe gjyqësore të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ose i Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. 60 Opinion I KV paragrafi 132.63 Neni C Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit 1. Lidhur me këto gjetje. ç) Kanë të drejtë të kërkojnë që çështja të dërgohet menjëherë për shqyrtim nga një trupë tjetër gjyqësore e Komisionit të Pavarur të Përkohshëm të Kualifikimit ose Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. nga ana tjetër. sipas ligjit 62.61 4. 3. 59 Misioni Ndërkombëtar i Monitorimit i propozon Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë emrat e kandidatëve vëzhgues. vëzhguesit ndërkombëtarë mund të kërkojnë që Komisioni të marrë në shqyrtim prova ose mund të paraqesë prova të marra nga organet shtetërore. c) Kanë të drejtë të paraqesin gjetje dhe mendime mbi çështje që shqyrtohen nga Komisionii Pavarur i Kualifikimit dhe nga Kolegji i Posaçëm të Kualifikimit. apo është marrë si pasojë e një ndikimi të papërshtatshëm. e cila shqyrtohet dhe vendoset nga Këshilli i Ministrave. Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë i emëron ata brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së propozimit ose i refuzon duke dhënë dhe arsyet 60. bazuar në kërkesën formale të Misionit Ndërkombëtar të Monitorimit. shteteve të tjera.Komisioni i Pavarur i Kualifikimit përbëhet nga dy komisionerë publikë dhe dy trupa 58 Opinion I KV paragrafi 130. 61 Opinion I KV paragrafi 132 62 Opinion I KV paragrafi 133 dhe 134.njëra anë. ose organizatave ndërkombëtare. Mandati i vëzhguesit ndërkombëtar mbaron për shkelje të rënda.Vëzhguesit ndërkombëtarë ushtrojnë këto kompetenca: a) Kanë të drejtën të marrin menjëherë informacion për persona dhe dokumente të caktuara. i cili përmbush kriteret për të qenë gjyqtar në vendin e tij.Vëzhguesi ndërkombëtar është jurist i huaj me eksperiencë. Kompetencat e Misionit Ndërkombëtar të Monitorimit rregullohen nga ky aneks dhe nga ligji58. 59 Opinion I KV paragrafi 133. b) Kanë të drejtën të marrin menjëherë informacion për persona dhe dokumente të domosdoshme për monitorimin e procesit të vlerësimit të kualifikimit të të gjitha niveleve dhe në çdo fazë të tij.

zgjidhen mes personave me arsim të lartë juridik me gradë shkencore në drejtësi dhe me jo më pak se 15 vjet përvojë pune në profesion si gjyqtar. integritetit dhe transparencës dhe kanë qëllim arritjen e synimit për ngritjen e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional të çliruar nga korrupsioni.Brenda një muaji nga hyrja në fuqi e këtij Aneksi. Ata qëndrojnë në detyrë derisa Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit të pushojë së ushtruari aktivitetin e tij. jurist i nivelit të lartë në administratën publike ose profesione të tjera ligjore. por jo më vonë se data 31. 5.12. Ai kërkon marrjen e provave ose ia paraqet ato komisionit si dhe ankimon vendimin e komisionit të shkallës së parë. si dhe të Komisionerit Publik.64 2. Metoda e përzgjedhjes është sqaruar dhe thjeshtuar. 66 64 Opinion I KV paragrafi 102. Avokati i Popullit organizon procesin e hapur dhe transparent të aplikimeve për pozicionin e anëtarit në Komisionin e Pavarur të Përkohshëm të Kualifikimit dhe në Kolegjin e Posaçëm të Kualifikimit. Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit gëzojnë statusin e anëtarit të Gjykatës së Lartë65. Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit.2025. 125 – 126. Të gjithë kandidatët paraqesin pranë Avokatit të Popullit aplikimet dhe deklaratat e pasurive.Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit ushtrojnë përgjegjësitë e tyre bazuar në parimet e llogaridhënies. Komisionerët publikë qëndrojnë në detyrë derisa Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të pushojë së ushtruari aktivitetin e tij. monitorimit sistematik të llogarive dhe transaksioneve financiare dhe heqjen dorë nga e drejta e fshehtësisë së komunikimeve gjatë gjithë kohëzgjatjes së qëndrimit të tyre në detyrë. profesor.2025. 4. në përputhje me parashikimet e ligjit. ai i përcjell emrat e kualifikuar Kuvendit që brenda 30 ditëve 31 . Deklaratat e pasurisë së tyre bëhen publike. Avokati i Popullit mund të përjashtojë vetëm ata kandidatë të cilët nuk përmbushin kriteret e parashikuara në këtë Aneks. prokurorë ose këshilltarë ligjorë gjatë dy viteve të fundit përpara kandidimit. Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. Kandidatët nuk duhet të kenë qenë gjyqarë.gjykues të përhershëm me tre anëtarë secili. Më tej. noter. nuk duhet të kenë ushtruar funksione publike në administratën publike. 6. avokat. Ata duhet të gëzojnë reputacion të lartë dhe integritet. Kandidatët nuk duhet të jetë dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale.Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit përbëhet nga dy trupa gjykues të përhershëm me nga tre anëtarë secili. Avokati i Popullit grumbullon aplikimet dhe kontrollon në mënyrë që të sigurohet që ata të përmbushin kriteret e parashikuara në këtë aneks. por jo më vonë se data 31. 3. si dhe nuk duhet të kenë mbajtur funksione drejtuese në partitë politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit. Brenda një muaji Avokati i Popullit vlerëson përmbushjen e kritereve të parashikuara dhe harton një listë me kandidatët e kualifikuar dhe ia dërgon atë Kuvendit. 66 Opinion i KV paragrafi 127. prokuror. Komisioneri publik përfaqëson interesin publik përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. dhe punonjësit e tjerë të këtyre dy organeve nënshkruajnë deklaratën me shkrim me të cilën autorizojnë kryerjen e kontrollit vjetor të pasurisë së tyre. 65 Opinion I KV paragrafi 117-118. ose lektor i së drejtës.12.

sipas ligjit. për Kolegjin e Posaçëm të Kualifikimit. me ligj u caktohet buxheti. 67 8.69 13. 9. Rastet disiplinore shqyrtohen në një mbledhje të përbashkët të të dy trupave gjykues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. anëtari i Kolegjit të Posaçëm të Apelit eshte i mbrojtur nga norma kushtetuese. Shkarkimi i anëtarit bëhet vetëm për shkelje të rënda. Anëtari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. dhe dy Komisionerët Publikë.Brenda 30 diteve nga paraqitja e listës emërore prej Avokatit të Popullit. Emrat e përzgjedhur konsiderohen automatikisht të emëruar. 69 Parashikuar me qëllim sigurimin që gjyqtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelit nuk do të jenë objekt i kërcënimeve nga prokuroria për vendimet me shkrim ose deklaratat verbale të dhëna gjatë ushtrimit të detyrës. 67 Idem si me siper. Të dyja organet punësojnë përkthyes për këtë qëllim. vëzhguesit ndërkombëtar. Anëtari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. sipas nenit D. dhe Komisioneri Publik punojnë me kohë të plotë dhe nuk mund të mbajë ndonjë pozicion apo të ushtrojnë ndonjë detyrë tjetër gjatë kohëzgjatjes së mandatit. gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrim të funksioneve të tij. në ditën e tridhjetë e pestë Presidenti i Republikës.128. pa pjesëmarrjen e anëtarëve subjekt procedimi. 11. komisionerët publikë. 70 Opinioni Interim i KV. Në rast se Kuvendi nuk arrin të emërojë të gjithë anëtarët dhe komisionerët publikë brenda 30 ditëve. pg. 68 Opinion i KV paragrafi 128. 32 . 70 Neni Ç Vlerësimi i kualifikimit 1. Kuvendi me tre të pestat e të gjithë anëtarëve të tij. Presidenti perzgjedh emrat me anë të shortit si një mekanizëm zhbllokues por që siguron heqjen e influences mbi këto emra. emëron anëtarët për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. 68 12. Anëtari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe i Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. pranë Gjykatës së Lartë në shkallë të dytë. Si gjyqari i Gjykatës së Lartë. Ligji zbatues do të përcaktojë një proces të ngjashëm me atë që do të parashikohet për Gjykatën Kushtetuese për shkeljet disiplinore. Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. Gjuhët zyrtare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. sipas nenit DH dhe një vlerësimi të zgjedh gjyqtarët e në Komisionin e Pavarur të Përkohshëm të Kualifikimit dhe Kolegjin e Posaçëm të Përkohshëm të Apelit dhe Komisionerit Publik. përzgjedh me short publik anëtarët ose komisionerët e tjerë. një vlerësimi të figurës. sipas ligjit. Anëtarit. punonjës të administratës dhe familjeve të tyre u jepet mbrojtje e nivelit të lartë. mban përgjegjësi disiplinore sipas parashikimeve të këtij Aneksi. personeli dhe mjediset e tyre të mjaftueshme për të kryer funksionet e tyre si dhe funksionet e vëzhguesve ndërkombëtarë. janë gjuha shqipe dhe angleze. Ata do t’i nënshtrohen një vlerësimi të pasurisë. 10.7. Të gjithë zyrtarët e parashikuar në nenin A do të vlerësohen nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në shkallë të parë dhe nga Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit. nga lista emërore e kandidatëve të mbetur.

figurën dhe vlerësimin e aftësisë profesionale të çdo subjekti të vlerësimit dhe ia paraqet atë Komisionit. të cilët shkarkohen si rezultat i procesit të vlerësimit. anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kundër vendimit përfundimtar të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit subjekti i vlerësimit ka të drejtë të ankohet në Kolegjin e Posaçëm të Kualifikimit. duke respektuar parimin e proporcionalitetit midis privatësisë dhe nevojave të hetimit. vetë vlerësimet. 2. si dhe bashkëpunon me institucione të tjera shtetërore ose të huaja për të konfirmuar vërtetësinë dhe saktësinë e deklarimeve. ose anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për një periudhë 10 vjeçare. në përputhje me ligjin. pg. duke vënë në dispozicion të tyre informacionin e kërkuar. personeli i Komisionit përgatit nga një dosje me raportet. Ata mund të japin mendime ose të bëjnë propozime konkrete. 73 Opinioni i KV.116. ndërkohë që Komisioni do të përmbajë garancitë e nenit 6 të KEDNJ. duke siguruar qasje të drejtpërdrejtë në bazat e tyre të të dhënave. me kushtin që të mos jenë të klasifikuara. Në zbatim të ligjit. botojnë vendimet e tyre si dhe çdo informacion tjetër.aftësive profesionale. vendimet për vendosjen e masave disiplinore ndaj të vlerësuarve. shqyrton pyetësorin dhe deklaratat e të vlerësuarit mbi të shkuarën e tij/saj. anëtarëve dhe vëzhguesve ndërkombëtarë. Komisionerëve Publikë. Shqyrtimi i ankesave nga organet kompetente ndërkombëtare mbetet i hapur. përpara ose gjatë periudhës së vlerësimit. të dhënat tatimore. pg. rezultatet e verifikimit të ankesave.72 3. Komisioni dhe vëzhguesit ndërkombëtarë do të kenë qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha bazat qeveritare të të dhënave. në përputhje me procedurat e parashikuara në ligj dhe merr vendim bazuar në shqyrtimin e tri dosjeve dhe të informacionit të siguruar. të dhëna për hyrje–daljet në kufi si dhe çdo dokument tjetër të dobishëm. sipas nenit E. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Këto organe mund të marrin në shqyrtim informacione nga publiku. të dhënat mbi pronat e të vlerësuarit. i cili do të jetë i specializuar dhe pranë një gjykate të zakonshme. Komisioni shqyrton tri dosjet e vlerësimit dhe dokumentat e depozituara nga subjekti i vlerësimit. të dhënat mbi trainimet dhe ankimet kundër të vlerësuarve. pg. mund të intervistojë personat e përmendur në pyetësor ose persona të tjerë. Footnotes 38-39. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit. 6. sipas ligjit.103-105. si dhe duke garantuar të drejtën për një proces të rregullt ligjor. dosje të përzgjedhura për vlerësim. subjekti i vlerësimit mund të dorëhiqet nga detyra dhe në këtë rast vlerësimi ndërpritet. duke përfshirë këtu edhe dosjet personale të të vlerësuarit. rekomandimet dhe të dhënat mbi pasuritë. nuk ka dyshime se subjektet e vlerësimit do të kenë mundësinë të ankohen në një kolegj pranë Gjykatës së Lartë.73 71 Opinioni i KV. 72 Opinioni i KV. mendimet e eprorëve. Kjo është një nga mundësitë 33 . bazat e të dhënave mbi automjetet. Funksionarët që dorëhiqen në kushtet e parashikuara nga ky nen nuk mund të shërbejnë më si gjyqtarë të çdo niveli. prokurorë.106. 4. Gjykata Kushtetuese 71 nuk mund të shqyrtojë ankimet individuale të subjekteve të vlerësimit. Në çdo kohë. 5. përmes personelit të tij. Institucionet shtetërorë të Republikës së Shqipërisë bashkëpunojnë me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjin e Posaçëm të Kualifikimit. llogaritë bankare. të dhëna statistikore.

Neni D Vlerësimi i Pasurive 1. Subjektet e vlerësimit i nënshtrohen deklarimit dhe kontrollit të pasurive të tyre me qëllim që të identifikohen ata që kanë në pronësi ose në përdorim pasuri më të mëdha nga sa mund të justifikohen ligjërisht. 34 . pg. Nëse subjekti i vlerësimit ka një pasuri më të madhe se dyfishi i pasurisë së ligjshme. Për çdo procedim penal që mund të fillojë si pasojë e kësaj procedure.74 5. si dhe mund të rekomandojë vendosjen e masave disiplinore në përputhje me ligjin. barra e provës i kalon shtetit. Pasuri e ligjshme për qëllimet e këtij ligji konsiderohen të ardhurat që janë deklaruar dhe për të cilat janë paguar detyrimet tatimore. Nëse subjekti i vlerësimit nuk e dorëzon deklaratën e pasurisë në kohë ose përpiqet të fshehë ose të paraqesë në mënyrë të pasaktë pasuritë e zotëruara ose përdorura prej tij. Elementë të detajuar të të pasurisë së ligjshme përcaktohet me ligj.122. Subjeki i vlerësimit dorëzon një deklaratë të re dhe të detajuar të pasurisë në përputhje me ligjin.121. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave kontrollon deklaratën e pasurisë dhe i dorëzon Komisionit një raport mbi ligjshmërinë e pasurive mbi saktësinë dhe plotësinë e deklarimit. Neni Dh Kontrolli i Figurës 1. 3. Subjektet e vlerësimit dorëzojnë një deklaratë dhe i nënshtrohen një kontrolli të figurës me qëllim identifikimin e atyre që kanë kontakte të rregullta dhe të papërshtatshme me anëtarë të krimit të organizuar. Anëtarët e krimit të organizuar përcaktohen bazuar në provat e disponuara ose në vendimet e gjykatave shqiptare ose të huaja. zbatohet parimi i prezumimit në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti i vlerësimit ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. Subjektet e vlerësimit plotësojnë dhe i dorëzojnë Komisionit një pyetësor të detajuar dhe një deklaratë mbi figurën e tyre që mbulon periudhën 1 janar 2012 deri që është sugjeruar prej raporterëve të KV. 4. pg. Për çdo procedim penal që mund të fillojë si pasojë e kësaj procedure. ose ata që nuk i kanë deklaruar saktësisht dhe plotësisht pasuritë e tyre dhe të familjarëve të tyre.75 2. 75 Opinioni i KV. barra e provës i kalon shtetit. zbatohet parimi i prezumimit në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti i vlerësimit ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. 74 Opinioni i KV. 2.

produktet e shkruara. Vlerësimi i aftësisë zhvillohet me ndihmën e inspektorëve të inspektorateve relevante në kohën kur kryhet vlerësimi. 4. zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti i vlerësimit ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. 77 Opinioni i KV. Sesioni Plenar i KV. Neni E Vlerësimi i Aftësisë 1. Nëse subjekti i vlerësimit nuk e dorëzon në kohë pyetësorin dhe deklaratën mbi figurën. Vlerësimi i aftësisë nuk shtrihet ndaj çështjeve që janë në shqyrtim. 35 . 18 dhjetor 2015. Vlerësimi i aftësisë për prokurorët përfshin aftësinë prokuroriale. cilësitë personale dhe angazhimin profesional. zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti i vlerësimit ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. bazuar në standardet e parashikuara në ligj. 77 3. etikën. atëherë konsiderohet se ekziston një mangësi profesionale dhe zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të pezullimit shoqëruar me detyrimin për trajnim. aftësi. ose ka një model të vazhdueshëm pune që nuk pajtohet me pozicionin e tij dhe mangësia e konstatuar nuk mund të korrigjohet përmes arsimimit 76 Opinion verbal i KV. urdhrat dhe gjykimet. Vlerësimi i aftësisë për këshilltarët ligjorë përfshin aftësinë për kërkime ligjore. barra e provës i kalon shtetit. Vlerësimi i aftësisë për gjyqtarët përfshin aftësinë gjyqësore. urdhërat dhe kërkesat. Nëse rezulton se subjekti i vlerësuar nuk ka njohuri. vendimet e shkruara. Subjektet e vlerësimit i nënshtrohen një vlerësimi të aftësisë me qëllim identifikimin e atyre të cilët nuk janë të kualifikuar për të kryer rolin tyre dhe të atyre të cilët kanë mangësi që mund të korrigjohen përmes trajnimit. 4. Nëse subjekti i vlerësimit ka kontakte të rregullta dhe të papërshtatshme me anëtarë të krimit të organizuar. Për çdo procedim penal që mund të fillojë si pasojë e kësaj procedure. pg. aftësitë organizative. ose ka një model të vazhdueshëm pune që nuk pajtohet me pozicionin e tij. siç parashikohet në ligj. cilësitë personale dhe angazhimin profesional. Për çdo procedim penal që mund të fillojë si pasojë e kësaj procedure. gjykim ose sjellje të përshtatshme.107. aftësitë organizative. Pyetësori dhe deklarata nuk mund të përdoren si prova në asnjë çështje penale kundër subjekteve të vlerësimit. vendimet për mosfillimin e çështjeve dhe angazhimin ndaj vlerave prokuroriale. barra e provës i kalon shtetit. etikën. cilësitë personale dhe angazhimin profesional. 76 3. aftësi. Subjekti i vlerësuar ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. Nëse rezulton se subjekti i vlerësimit nuk ka njohuri. 2. etikën dhe angazhimin ndaj vlerave gjyqësore. ose të fshehë kontaktet me anëtarët e krimit të organizuar. aftësitë organizative. gjykim ose sjellje të përshtatshme. ose përpiqet të bëjë deklarime të pasakta. Për çdo procedim penal që mund të fillojë si pasojë e kësaj procedure. vendimet e shkruara. barra e provës i kalon shtetit.në 31 dhjetor 2015.

raportet dhe rekomandimet nga vlerësimet e pasurisë. brenda një afati të caktuar me ligj. të përshtatur me qëllim eliminimin e mangësive të identifikuara. duke respektuar kriteret e transparencës. Subjektit të vlerësimit i jepet një kopje e këtij raporti. Relatori mund të kërkojë informacion shtesë dhe harton një propozim me gjetjet dhe masën disiplinore konkrete dhe ia paraqet Komisionit. Ai ka të drejtë. qëndrime. 3. si dhe çdo dokument të depozituar nga subjekti i vlerësuar dhe nga vëzhguesit ndërkombëtarë. Nëse Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ose Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit. Në çdo rast. një prej anëtarëve të Komisionit caktohet relator. 5. Ky testim 36 . 2.ose trajnimit. trupa përgjegjëse merr një vendim të arsyetuar për dhënien e masës disiplinore të pezullimit nga detyra për një vit të shoqëruar me trajnim të detyrueshëm ose shkarkimin nga detyra. Nëse subjekti i vlerësuar kryen veprime për të penguar ose vështirësuar vlerësimin e tij. ose rezulton se ka njohuri. të pranojë ose kundërshtojë propozimin ose të sjellë prova shtesë. Për çdo subjekt të vlerësuar. Për çdo rast. arrijnë në përfundimin se duhet vendosur një masë disiplinore mbi subjektin e vlerësuar. aftësi. Neni Ë Vlerësimi në Shkallë të Parë 1. barra e provës i kalon shtetit. Në këtë rast zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti i vlerësuar ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. të figurës dhe të aftësisë. ose një model të vazhdueshëm pune aq të dobët saqë rrezikon ose cenon të drejtat e qytetarëve. barra e provës i kalon shtetit. Për çdo procedim penal që mund të fillojë so pasojë e kësaj procedure. Në përfundim të programit të trajnimit. Vendimi i arsyetuar që urdhëron pezullimin nga detyra shoqëruar me detyrimin për trajnim identifikon mangësitë e të vlerësuarit. Për çdo procedim penal që mund të fillojë si pasojë e kësaj procedure. subjekti i vlerësuar quhet i papërshtatshëm për funksionin. 2. subjektit të vlerësimit i garantohet e drejta për t’u dëgjuar. pezullon të vlerësuarin duke i njohur atij të drejtën e një page sa 60% e pagës së gjyqtarit të rrethit gjyqësor. gjykim. Neni F Masat Disiplinore 1. zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe i vlerësuari ngarkohet me barrën e provës për të vërtetuar të kundërtën. e cakton subjektin e vlerësuar pranë Shkollës së Magjistraturës deri në fillimin e programit të trajnimit dhe urdhëron ndjekjen e një programi trainimi 1 vjeçar. funksionari i pezulluar testohet për aftësitë e tij. sipas ligjit. personeli i Komisionit do të bashkojë dosjet.

Vendimi i arsyetuar që urdhëron shkarkimin nga detyra hyn në fuqi menjëherë. pg. pranon ankimin duke shfuqizuar vendimin e Komisionit. Në rastet e ankimeve nga Komisioneri Publikë. Subjekti i vlerësuar kur ushtron ankim kundër masës disiplinore të shkarkimit.135. përveçse kur ekzistojnë shkaqet mbi të cilat realizohet kërkesa për rishikim. 4. Në këtë rast procesi i vlerësimit ndërpriten menjëherë dhe i vlerësuari nuk mund të emërohet gjyqtar. Në çdo rast shkarkimi i një gjyqtari ose prokurori nuk përbën shkak për rihapjen automatike të çështjeve të gjykuara ose të hetuara prej tij. anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.78 Neni G Shqyrtimi në Apel 1. përveç rastit kur ndaj tij ushtrohet ankim. 79 2. 3. me kërkesë të tij dhe me miratimin e Komisionerit Publik.bëhet në mbikëqyrjen e Komisionit Evropian. pjesa prej 60% e pagës që i është paguar subjekti të vlerësuar deri në momentin kur vendimi i Kolegjit të Posaçëm i Kualifikimit hyn në fuqi.123. brenda afatit të parashikuar në ligj. Subjektet e vlerësuara që nuk e kalojnë testimin shkarkohen nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe kanë të drejtë të ankohen në Kolegjin e Posaçëm të Kualifikimit. Ky Kolegj ka të drejtë të shqyrtojë në themel dhe të korrigjojë gabimet procedurale të Komisionit. 37 . Nëse Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit.117. pjesa prej 40% e pagës i paguhet subjektit të vlerësuar për të gjithë periudhën e ndërprerjes. Subjekti i vlerësuar. Masa e pensionit llogaritet duke marrë parasysh vitet e shërbimit të zyrtarit dhe vitet që mbeten deri në arritjen e moshës në të cilën përfitohet pension i plotë. pezullohet nga detyra deri në marrjen e vendimit nga Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit. Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit nuk mund të vendosë një masë disiplinore 78 Opinioni i KV. Kolegji i Posaçëm i Apelimit pranë Gjykatë së Lartë do të jetë një gjykatë e zakonshme dhe do të ketë juridiksion për të shqyrtuar çështjen në themel dhe për të marrë vendim përfundimtar. 6. Gjatë periudhës së shqyrtimit të ankimit subjekti i vlerësimit paguhet në masën 60% të pagës së gjyqtarit të rrethit gjyqësor. 80 Opinioni i KV. Kolegji i Posaçëm i Kualifikimit lë në fuqi ose ndryshon vendimin e Komisionit duke dhënë vendim me shkrim të arsyetuar. Nëse vendimi për shkarkimin lihet në fuqi. pg. 80 3. 5. i kthehet shtetit. pg. Vendimi përfundimtar që urdhëron shkarkimin nga detyra hyn në fuqi menjëherë. prokuror. Subjekti i vlerësuar dhe secili prej Komisionerëve Publikë kanë të drejtën të ushtrojnë ankim ndaj vendimeve të Komisionit pranë Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit. 79 Opinioni i KV. Vëzhguesi ndërkombëtar në Kolegjin e Posaçëm të Kualifikimit gëzon të njëjtat të drejta si dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të Komisionit. Vendimi i këtij të fundit është përfundimtar. mund të përfitojë pension të parakohshëm. Kolegji vendosë vetë për çështjen dhe nuk mund të kthejë atë për rigjykim tek Komisioni.

4. Nëse subjekti i vlerësimit dorëhiqet. ai nuk mund të kundërshtojë vendimin e Komisionit. 38 . del në pension ose pranon raportin dhe rekomandimin e dhënë nga Komisioni.më të rëndë pa i dhënë subjektit të vlerësuar kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur për seancën.