You are on page 1of 21

Secțiunea română-engleză

acʖiune în rectificare
action in rectifying / restitutio in integrum / for

EnglezĄ
restauration
A acʖiune în revendicare
action for recovery of property
acʖiune penalĄ
abatere judiciarĄ criminal proceedings, criminal action
violation; breach, tresspassing; infringement; acʖiune posesorie
transgression possessory action
abʖinerea acuzat
abstention accused, culprit, defendant, prisoner, respondent
abuz de incredere administrarea probelor
breach of trust, abuse of smb.’s trust / confidence evidence-taking
abuzul în serviciu contra intereselor persoanei admisibilitate în principiu
maladministration; misfeasence admissibility principle
acceptarea moʔtenirii admiterea probei
acceptance of inheritance evidence admission
acces la justitie ADN
access to justice DNA
accesiune a fi în vigoare
accession; adherence in force, valid, operative
accesul într-un sistem informatic afiʔarea citaʖiei la locul sĄvârʔirii infracʖiunii
access to computer / data processing system summons displaying at the offence location
achitare agent de procedurĄ
acquital, dismissal investigator
acord bilateral amânarea executĄrii pedepsei
bilateral agreement cesset executio, reprieve
acord multilateral amendĄ civilĄ
multilateral agreement fine, civil penalty
acord sau înʖelegere bilateralĄ sau multilateralĄ amendĄ judiciarĄ
referitoare la asistenʖa judiciarĄ în materie amercement
penalĄ
bilateral or multilateral agreement / accord ameninʖare
providing for legal aid in criminal / penal matters threat; intimidation
Acord Schengen amnistie
Schengen agreement amnesty; general pardon
acordare de despĄgubiri amprentĄ digitalĄ
compensation, awarding damages fingerprint
acordarea asistenʖei judiciare internaʖionale analizarea probelor
lending international legal aid evidence reading, analysis
acordul de compromis analogie
compromise / arrangement agreement analogy
acquis-ul Uniunii anchetĄ penalĄ
body of EU law, EU achievements investigation
act de sesizare a instanʖei de judecatĄ anchetĄ socialĄ
writ of summons survey
act oficial anchetĄ sub acoperire
official document, deed, legal instrument investigation under cover
act judiciar strĄin anexĄ
foreign judicial act annex, appendix, supplement, addendum
acte premergĄtoare urmĄririi penale antecedente penale
prosecution prior acts antecedents
activitĄʖi infracʖionale similare anulare
similar activities relating to an infraction abatement; repeal; rescission; avoidance;
invalidation
acʖiune civilĄ
civil action apartenenʖa la o organizaʖie criminalĄ
belonging to a criminal organisation
acʖiune civilĄ alĄturatĄ acʖiunii penale
mixed action apatrid
stateless person
acʖiune în daune ʔi restituire
action for damages and recovery apĄrĄtor din oficiu
counsel for the defence
apel
appeal

7

hearing the witnesses. deposit avulsiune asigurarea de reciprocitate avulsion mutual insurance asistat de interpret assisted by interpreter asistenʖĄ judiciarĄ internaʖionalĄ international legal aid B asistenʖĄ în materie de taxe ʔi accize bancrutĄ frauduloasĄ assistance in matters of taxes and excise fraudulent bankrupcy asistenʖĄ tehnicĄ din partea unui Stat Membru bifarea cĄsuʖei sau a cĄsuʖelor corespunzĄtoare technical assistance from a Member State din formular asociere în participaʖie ticking the appropriate box in the form partnership. leasing autoritate românĄ competentĄ arestare nelegalĄ Romanian qualified authority illegal arresting / apprehension autorizaʖie de interceptare arestare preventivĄ interception authorization / permit detention pending trial. joint venture bugging asociere în vederea sĄvârʔirii de infracʖiuni bugging association to commit offences bunuri ce pot face obiectul mĄsurilor atingeri aduse vieʖii private asigurĄtorii privacy attacks estates subject to insurance measures audiere bunuri confiscate hearing confiscated goods audierea inculpatului bunuri determinate hearing the defendant / the person indicted well-defined goods audierea pĄrʖii vĄtĄmate. imprisonement before trial autorizatie de percheziʖie arestarea provizorie în caz de urgenʖĄ search warrant temporary arresting in an emergency autosesizare arestarea provizorie ʔi sesizarea instanʖei internally generated inquiry. advance money. apel peste termen autoritate centralĄ appeal over term of court central authority EnglezĄ aplicarea la timp a dispoziʖiilor unei legi autoritate competentĄ enforcing a law / application of law in due time qualified authority aplicarea legii penale mai favorabile autoritatea de la care emanĄ cererea de application of the favourable legal law asistenʖĄ aplicarea obligatorie a legii penale mai authority issuing the request for assistance favorabile în cazul pedepselor definitive autoritate judiciarĄ a pĄrʖii solicitante / solicitate compulsory application of the favourable law in judicial authority of the requesting / requested case of final punishments party aplicarea reciprocĄ a mĄsurilor de asistenʖĄ autoritate judiciarĄ emitentĄ judiciarĄ issuing judicial power mutual application of the legal aid measures autoritate pĄrinteascĄ arendare paternal authority lease. hearing the experts bunuri mobile personal estate / chattels / movables audierea persoanei cĄutate hearing the seeking person bunuri provenite din infracʖiuni goods / estate coming from criminal offences audierea persoanei solicitate hearing the requested person audierea prin teleconferinʖĄ hearing by teleconference audieri prin videoconferinʖĄ C hearing by videoconference autodenunʖ a cauza un prejudiciu self-denunciation to cause injury / damage / prejudice autor cadru juridic author. perpetrator judicial framework 8 . bunuri libere de sarcini audierea experʖilor ownerless property hearing the injured party. audierea martorilor. ex officio investigation temporary arresting and going to law avocat din oficiu arvunĄ counsel ex officio to assist a poor person earnest money.

citation cĄsĄtorie citare marriage subpoena. legal boundary inquiry on banking transactions EnglezĄ cale de atac extraordinarĄ cerere de remitere a probelor extraordinary stage of appeal / appealing / level of request for evidence remanding / referring back appeal cerere de tranzit cale de atac ordinarĄ request for transit ordinary stage of appeal / appealing / level of cerere reconvenʖionalĄ appeal counter claim calificare juridicĄ cerere suplimentarĄ de asistenʖĄ judiciarĄ judicial class / classifying / qualifying additional request for legal aid calificarea faptei cerere de transfer al procedurii penale offense qualifying petition for transfer of proceedings calitate cerʔetorie quality. levels of appeal writ of subpoena. writ cercetare (la faʖa locului) clasare investigation at the crime scene dismissal cercetare abuzivĄ clauzĄ abusive / excessive research / search / quest clause cercetare judecatoreascĄ clauzĄ contractualĄ judicial inquiry contract clause / term cerere de asistenʖĄ clauzĄ penalĄ request for assistance / legal aid criminal clause cerere de chemare în judecatĄ coautori writ of summons accomplices cerere de extrĄdare request for extradition 9 . capacity beggary. status. appealings. summons. guarantee. mendicancy capacitate civilĄ certificarea înregistrĄrilor civil capacity registration certification capacitate de exerciʖiu certificat capacity to act certificate capacitate de folosinʖĄ certificat medico-legal capacity to use forensic certificate caracterul penal al faptei cesiune de creanʖĄ criminal nature of the act transfer of debts carte funciarĄ cesiunea contractului land register contract cession / assignment casare cheltuieli judiciare cassation. subpoena. security court costs. judicial record circumstances of commiting the offence cĄi de atac citaʖia stages of appeal. repeal court costs. costs of a law suit cauʖiune cheltuieli judiciare bail. summons.cadru legal cerere de informaʖii asupra tranzacʖiilor bancare legal framework. costs of a law suit cauza care înlaturĄ caracterul penal al faptei cheltuielile privind procedura de extrĄdare cause exonerating the criminal nature of offense expenses of extradition proceedings cauza contractului chemare în garanʖie cause of the contract call for guarantee cauza exoneratoare de rĄspundere penalĄ chemare în judecatĄ exonerating causes of criminal liability suing / summoning cauzĄ de nepedepsire chestiuni prealabile cause of unpunishment previous / preceding issues cauze care împiedicĄ punerea în miʔcare sau circumstanʖe atenuante / agravante exercitarea acʖiunii penale extenuating circumstances / aggravations causes hindering exercising the criminal circumstanʖe personale proceedings / criminal action personal circumstances cauze care înlĄturĄ rĄspunderea penalĄ circumstanʖe reale causes removing the criminal liability actual circumstances caz fortuit circumstanʖe relevante fortuitous event / accidental case relevant circumstances cazier judiciar circumstanʖele comiterii infracʖiunii criminal record. annulment.

competency. set-off condition compensaʖie (materialĄ. based on mutual consent comunicarea prin poʔtĄ a actelor de procedurĄ consiliu de familie sending by post the pleadings family council comunicarea ʔi dovada comunicĄrii consimʖĄmânt communication and the proof of communication consent. moralĄ) condiʖiile extrĄdĄrii damages extradition conditions competenʖĄ condiʖiile ʔi durata transferului temporar conmpetence. voluntary agrrement comutarea pedepsei consimʖĄmânt exprimat în mod liber ʔi în deplinĄ penalty commuting cunoʔtinʖĄ a consecinʖelor comutarea / înlocuirea pedepsei detenʖiunii pe voluntarily given consent and in full awareness of viaʖĄ the consequences commutation of life sentence 10 . assent. judicial conviction compatibilĄ cu legea pĄrʖii solicitate condamnat compatible / consistent with the requested party’s convict. cod de procedurĄ penalĄ comutativ rules of criminal procedure commutative EnglezĄ cod penal concurenʖa neloialĄ penal code unfair competition codul aplicabil concurs de cereri code into operation plurality of requests comisie rogatorie concurs de infracʖiuni rogatory committee concurrence of several offences in one action comisie rogatorie internaʖionalĄ condamnare international rogatory committee condemnation. venue confiscare (confiscarea bunurilor) complet de judecatĄ confiscation. as per judiciare confruntarea providing the pleadings and order confrontation comunicarea actelor procedurale consecinte deosebit de grave providing the pleadings extremely serious consequences comunicarea de înscrisuri ʔi date consemnarea declaraʖiei sending the entries and data statement registration / enrollment comunicarea mijloacelor materiale de probĄ consensual sending / providing pieces of evidence / exhibits consensual. jurisdiction over the subject confirmation of taking action / bringing penal competenʖĄ teritorialĄ action ratione loci. condemned criminal undergoing penal law servitute compensare (reparaʖie) condiʖie compensation. in accordance with. arestĄrii conflict de competenʖĄ preventive) concurrence of jurisdiction computation of detention conflict de interese computarea detenʖiei executate în statul conflict of interests membru de executare conflict de obligaʖii internaʖionale computation of detention performed in the conflict / dispute of international liabilities enforceable member state conform cu comunicarea actelor de procedurĄ ʔi a hotĄrârii according to. jurisdiction conditions and duration of temporary transfer competenʖa (instanʖei) conducere sub influenʖa bĄuturilor alcoolice court jurisdiction drunk driving competenʖa autoritĄʖilor judiciare ale pĄrʖii conexare solicitante / solicitate colligation competence of demanding / demanded party’s confidenʖialitate judicial authorities confidentiality competenʖĄ materialĄ confirmarea începerii urmĄririi penale ratione materiae. seizure of real property judge panel confiscare extinsĄ completarea urmĄririi penale extended confiscation supplementing penal / criminal action confiscarea bunurilor în vederea unei confiscĄri complice ulterioare accomplice seizure of assets for subsequent confiscation complicitate confiscare specialĄ complicity special confiscation computarea detenʖiei (reʖinerii.

contraband copie certificatĄ contract ceritified copy contract coproprietate forʖatĄ contract de antreprizĄ forced co-ownership enterprise contract coproprietate obiʔnuitĄ contract de asigurare common co-ownership insurance corp delict contract de comision corpus delicti. without charge letting contract cu titlu oneros contract de mandat for good consideration mandate contract culpĄ contract de rentĄ viagerĄ fault. coercion (actual coercion. bribable.consimʖĄmântul condamnatului contradictorialitate the convict’s consent contradictiliness EnglezĄ consimʖĄmântul prealabil al Statului Membru contrafacerea ʔi pirateria produselor previous / preceding consent of the Member State counterfeiting and piracy of products constatare tehnico-ʔtiinʖificĄ control judiciar technical and scientific finding / solution judicial control constatarea infracʖiunii control la frontierĄ offence findings customs examination constatare medico-legalĄ contumacie forensic findings contumacy. wardship contract de transport curtoazia internaʖionalĄ ʔi reciprocitatea transport contract international courtesy and reciprocity contract de vânzare custodie sale contract. coruptibil contract de consignaʖie bribery. resusal / fail to appear in court constrângere (fizicĄ sau moralĄ) convenʖie europeanĄ constraint. corruptible consignation contract crime aflate în jurisdicʖia Curʖii Penale contract de cont curent Internaʖionale current account / open account / running account crimes within the jurisdiction of the International contract Criminal Court contract de depozit criminalist bank deposit contract. mistake. offence. delinquency. bill of sale custody 11 . storage contract criminologist contract de expediʖie criminalisticĄ dispatching / shipping / shipment / consignment criminology contract criminalitate informaticĄ contract de furnizare cybercrime supplying / providing contract criminalitate organizatĄ contract de întreʖinere organized crime maintenance contract cu titlu gratuit contract de locaʖiune free of charge. material evidence commission contract corupʖie. negligence contract de report cumul aritmetic contago / report contract arithmetic cumulation contract de schimb cumul juridic exchange of goods / securities contract legal overlapping contract de societate curatelĄ company contract guardianship. open to bribery. implied European convention coercion) convenʖie matrimonialĄ consumarea infracʖiunii antenuptial agreement consummation of a crime conversie contestaʖie în anulare conversion appeal for annulment conversiunea condamnĄrii contestaʖie la executare change / conversion of conviction appeal to execution cooperare judiciarĄ contopirea pedepselor judicial cooperation sentences merging cooperare judiciarĄ în materie penalĄ contrabandĄ judicial cooperation in criminal matters smuggling. smuggled goods. life annuity / old-age pension contract transgression.

decision. abandonment daune moratorii of action default interest despĄgubire debitor reparations. ruin deliberare divorʖ consultation of judges. declaration deceit. disposition. opinion. clause competence declining dispoziʖii tranzitorii delapidare transitional provisions peculation. non suit. depozit bancar D banking deposit EnglezĄ depune sub jurĄmânt dare / luare de mitĄ deposition under oath bribery derogare date cu caracter personal derogation. judgement entrusted property. order. authorisation destruction. deliberation divorce delict document echivalent offence. compensation debtor. obligor despĄgubiri civile decĄdere civil damages loss. demolition. misappropriation decizie datĄ în absenʖĄ deturnarea de fonduri decision given in absentia wrongful conversion decizie de fond deʖinut decision on the merits prisoner. decision beyond / contradictory debates past recall discriminare decizie privind executarea mandatului european discrimination de arestare disjungere decision for the enforcing the European arrest severance of causes warant dispoziʖie decizie pronunʖatĄ în lipsĄ provision. final rulin. fraudolent appropriation of decree. denunciation. fraud. cancelling. statement. waiver personal data descrierea bunurilor datorie description of goods debt descrierea probelor daune description of evidence depunerea instrumentului de ratificare / de desfiinʖarea hotĄrârii aderare decision cancellation daune interese desistare damages desistance. dispunerea solutiei misappropiation solution layout delegare distrugere delegation. order. embezzlement. malversation. delictum equivalent document denunʖ dol information. amends. redress. person condemned to detention decizie definitivĄ dezbateri final decree debates decizie irevocabilĄ dezbateri contradictorii irreversible decision. field of activity 12 . deception. nolle prosequi. dolus malus denunʖarea calomnioasĄ domeniu de aplicare allegations line of business. prescription decision rendered in absentia dispoziʖie cu caracter obligatoriu decizie-cadru available binding framework decision dispoziʖie de confiscare a instrumentelor sau decizie-cadru a Consiliului produselor infracʖiunilor Council framework decision provision for confiscation of the instruments and declararea judecĄtoreascĄ a morʖii proceeds of a crime judicial declaration of death dispoziʖie de naturĄ civilĄ declaraʖie civil provisions / stipulations declaration. misdemeanour. testimony dispoziʖie legalĄ declinare de competenʖĄ legal provision. withdrawal of rights detenʖie pe viaʖĄ decesul fĄptuitorului life imprisonment perpetrator’s death deturnare decizie embezzlement. proceedings.

item exercise legal action elementele constitutive ale infracʖiunii expedierea ʔi remiterea actelor procedurale factors that constitute an offence sending and forwarding of procedural documents 13 . consequence compulsory levy. solicitor. writ of execution (SUA) dubla incriminare executarea confiscĄrii speciale dual criminality execution of special confiscation executarea hotĄrârilor pronunʖate în proceduri administrative enforcement of judgements in administrative E procedures executarea mandatului execution of the warrant echipe comune de anchetĄ executarea pedepsei la locul de muncĄ joint investigation teams (JIT) execution of punishment in the workplace efect executarea silitĄ effect. address.domeniu public eliberare provizorie public property provisional release EnglezĄ domiciliu eliberare supravegheatĄ domicile. forced personality rights execution. right to be heard examination of the case dreptul procedural relevant examinarea documentelor de arhivĄ ʔi a relevant procedural law fiʔierelor specializate drepturi nepatrimoniale examinal of archival and special files non-property right excepʖie de necompetenʖĄ drepturi reale objection to jurisdiction actual rights excepʖie drepturi ʔi libertĄʖi civile exception. distraint. distraint. documents. foreclosure procedure. home. adjective law examination of international regularity dreptul de a nu depune mĄrturie examenul de regularitate internaʖionalĄ the right not to testify examination of international regularity dreptul la apĄrare examinarea cauzei right to defence. plea. enforcer. foreclosure procedure. court file. dossier error (factual or legal) dosarul cauzei eroare comunĄ ʔi invincibilĄ cause file common and invincible error dovada comunicĄrii eroare materialĄ communication proof / evidence / certificate material error drept aplicabil EUROJUST as applicable EUROJUST drept de retenʖie EUROPOL possessory lien EUROPOL drept intern evadare national law. written record. dwelling place. defense rights and civil liberties executare silitĄ drepturile personalitĄʖii compulsory levy. domestic law escape drept internaʖional privat evaziune fiscalĄ private international law tax evasion / tax avoidance drept penal relevant evicʖiunea relevant criminal law eviction drept procedural examenul de regularitate internaʖionalĄ procedural law. abode supervised release donaʖie eluda donation to evade dosar eroare (de fapt sau de drept) file. legal suspensory effect executive (MB) efectele extrĄdĄrii sub condiʖie exercitarea acʖiunii civile conditional extradition effects exercise civil action element material exercitarea acʖiunii penale material evidence. forced efect devolutiv execution. objection. writ of execution (SUA) devolution effect executarea silitĄ a obligaʖiilor efect extensiv enforcement of obligations extensive effect executor judecĄtoresc efect suspensiv officer of the court (SUA).

robbery fals în înscrisuri sub semnĄtura privatĄ furtul organizat sau armat forged documents under private signature aggravated theft falsificarea de mijloace de platĄ forged means of payment falsificarea de monede sau alte valori counterfeit / false / spurious money G falsificarea documentelor administrative ʔi traficul de falsuri gaj forgery of administrative documents and trafficking pledge. stealing. inclusiv frauda care aduce atingere F intereselor financiare ale ComunitĄʖilor Europene facilitarea intrĄrii ʔi ʔederii ilegale fraud. barratry fraudĄ la extrĄdare extradition fraud fraudĄ. pledging. lien. expert fĄptuitor expert. exile. fruit fals funcʖie false. fraudulence. pawn therein garant falsificarea. conformity to rules extrateritorialitate formalitate de legalizare extraterritoriality authenticated extrĄdare activĄ formele infracʖiunii active extradition forms of crime extrĄdare ulterioarĄ forʖĄ majorĄ subsequent extradition force majeure extrĄdarea voluntarĄ. in flagrante delicto persoane fondul cauzei prosecution extension for other offences / people merits of cause extorcare de fonduri formĄ de vinovĄʖie extortion form of guilt extrĄdare activĄ / pasivĄ formalitate active / passive extradition formality. insolvency income. including the euro garanʖie proceduralĄ falsul material în înscrisuri oficiale procedural safeguards forgery of official documents garanʖia transferĄrii persoanei predate familie transfer guarantee of the surrended / delivered / family handed person fapt ilicit garanʖii juridice illegal act legal guarantees fapt juridic licit gestiune de afaceri illegal dispositive fact business management 14 . surety counterfeiting currency. formal procedure. simplified extradition certified photocopy extrĄdat sau persoana extrĄdatĄ fraudĄ expelled or extradited person fraud. including fraud against the financial facilitation of unauthorized entry and residence interests of the European Communities (Union) faliment fructe bankrupcy. banishment. wrong. extrĄdarea simplificatĄ fotocopie certificatĄ pentru conformitate voluntary extradition. function. valuer. duty fals în declaraʖii furt mispresentation theft. appraiser wrongdoer EnglezĄ expertizĄ judiciarĄ favorizarea infractorului legal expert / legal expertise / legal opinion / legal favouring / promoting / encouraging offender appraisal fideiusiune exploatare sexualĄ a copiilor ʔi pornografia security infantilĄ fiducie sexual exploitation of children and child trust pornography filiaʖie expulzare consanguinity in lineal descent expulsion. produce. deportation flagrant extinderea acʖiunii penale pentru alte fapte / flagrant. failure. forgery office. mistake. inclusiv falsificarea monedei euro guarantor. untrue.

inefficient. travel and subsistence expenses and guvern semnatar expert’s or witness’ reimbursements signatory government indicii temeinice clues indisponibilizare (mĄsurĄ asiguratorie) preservation (precautiory measure) H individualizarea pedepselor individualisation of penalties Indivizibilitatea pedepselor hotĄrâre (a pronunʖa o hotĄrâre) punishment indivisibility judgement. clerk. decree infracʖiune militarĄ hotĄrâre penalĄ strĄinĄ military offence foreign criminal judgement infracʖiune care motiveazĄ comisia rogatorie hotĄrâre preliminarĄ offence motivating the rogatory commission / preliminary ruling letters rogatory infracʖiune comisĄ cu intenʖie offence commited with intent infracʖiune comisĄ din culpĄ I offence committed by negligence infracʖiune consumatĄ identificare consumed offence identification infracʖiune epuizatĄ imunitatea de jurisdicʖie depleted offence jurisdiction immunity infracʖiune flagrantĄ ilicit caught in the act illicit infracʖiuni de fals imputare offences of forgery imputation infracʖiune împotriva mediului. unfit inscriptie ipotecara incendierea cu intenʖie mortgage inscription arson with intent instanʖĄ competentĄ incidente procedurale court procedural incidents 15 . rambursĄrile martorului grup infracʖional organizat sau expertului organized criminal group allowances. rate.gestiune frauduloasĄ incompatibilitate fraudulent management incompatibility EnglezĄ grad incompatibilitatea expertului ʔi interpretului degree. injunction. ruling. to pronounce a decision) infirmarea / menʖinerea actelor de urmĄrire penalĄ hotĄrâre definitivĄ invalidation / maintaining criminal prosecution final decision infractor hotĄrâre executorie felon enforceable judgement infracʖiune de competenʖa Curʖii Penale hotĄrâre irevocabilĄ Internaʖionale final decision crimes within the jurisdiction of the International hotĄrâre judecatoreascĄ Criminal Court judicial decision. order (to deliver a judgement. order. reprive indictment grefĄ. incompetent. court clerk (SUA). inclusiv traficul imputaʖie ilicit de specii de animale pe cale de dispariʖie imputation ʔi traficul ilicit de specii ʔi soiuri de plante pe imunitĄʖi ʔi privilegii cale de dispariʖie immunities and privileges environmental crime including illicit trafficking in endangered animals and illegal trafficking of inadmisibilitatea probei endangered species and varietes of plants inadmissibility of evidence infracʖiuni politice incapabil political offences incapable of. stage expert’s and interpreter’s incompatibility grad de pericol social incompetenʖĄ degree of social danger incompetence graʖiere inculpare pardon. grefier inculpat registry. registrar defendant greʔealĄ materialĄ indemnizaʖiile cuvenite ʔi cheltuielile de material mistake transport ʔi de ʔedere.

to file a suit. coming into force meeting. docket entry. discontinuance instrument de ratificare instrument of ratification încheiere de arestare preventivĄ conclusion of provisional arrest intenta (o acʖiune) to take legal action. ban correction of errors interes înfĄʖiʔarea martorilor sau experʖilor interest appearance of witnesses or experts interes legitim înlesnirea evadĄrii legitimate interest facilitating escape interogatoriu înlocuirea pedepsei pecuniare examination replacement of pecuniary penalty interpret înmânarea unui act de procedurĄ interpreter handing a pleding intervenʖie înregistrĄrile audio ʔi video intervention. document. to order proceedings to be taken încetarea executĄrii pedepsei termination / cessation / cease of prosecution instrument legal legal instrument încetarea urmĄririi penale non suit. indirectĄ încercarea de a determina mĄrturia mincinoasĄ direct. complaint investigaʖii / investigator sub acoperire întreruperea termenului de prescripʖie undercover investigations / investigator interruption of prescription investigaʖie preliminarĄ urmĄririi penale întreruperea / amânarea executĄrii pedepsei preliminary prosecution investigation penalty interruption / delay 16 .to go to trial commencement of criminal investigation intenʖie directĄ. reception. to document a case. indirect intent trying to determine perjury interceptarea ʔi înregistrarea convorbirilor ʔi încetarea urmĄririi penale comunicaʖiilor termination / cessation / cease of prosecution interception and recording of conversations and îndeplinirea actelor de urmĄrire communications performance of prosecution documents interdicʖie îndreptarea unor erori materiale interdiction. instanʖĄ irevocabil court (of) irrefutable. indisputable EnglezĄ instanʖĄ de drept comun ordinary court instanʖĄ de fond background court Î instanʖĄ de recurs appeals îmbogĄʖire fĄrĄ justĄ cauzĄ instanʖĄ de apel unjust enrichment call împĄcarea pĄrʖilor instanʖĄ specializatĄ reconciliation of the parties specialised court împiedicarea participĄrii la proces instanʖĄ de executare prevention from the participation in the process enforcement court împrumutul de consumaʖie instanʖĄ de judecatĄ consumption loan trial court împrumutul de folosinʖĄ instigator. operations audio and video records interpretare juridicĄ înscriere provizorie legal interpretation provisional registration intervenient înscris intervenor (SUA). intervening party. fraud intrare în vigoare întâmpinare entering into effect. intervener entry. to institute action. to bring an action. instigare comodato instigator. writing intervertirea prercaritĄʖii în posesie înscris ajutĄtor inversion / transposition of precarious possession helpful document interzicerea unor drepturi înscrisuri oficiale disqualifications official documents intimat înʔelĄciune respondent in appeal deception. instigating încadrare juridicĄ a infracʖiunii instrumenta (un caz) legal classification of the offence to prosecute a case. statement. to file a începerea urmarii penale case. forbidding. statement of / by. restraint. prohibition.

legalitate. legacy (mostenire). bound. writ.întreruperea cursului prescripʖiei liberare provizorie sub control judiciar interruption of prescription temporary release under judicial supervision EnglezĄ învinuit libertatea supravegheatĄ (în cazul minorilor) accused supervised liberty of a minor libertĄʖi liberties / freedoms libertĄʖi fundamentale J basic liberties / freedoms limbile folosite languages used jaf organizat sau armat organized or armed robbery limite de pedeapsĄ limits of punishment judecarea cauzei proceedings lipsa discernĄmântului lack of discernment / judgement judecarea în primĄ instanʖĄ appealable judgement lipsa plângerii prealabile no prior complaint judecarea în lipsĄ judgement in absence lipsire de libertate loss of liberty judecatĄ judgement. lesion telephone interception warrant liberare condiʖionatĄ conditional release 17 . decision litispendenʖĄ litis pendens judecatĄ în recurs judgement on appeal livrare supravegheatĄ (la droguri) supervised drugs delivery judecata la apel judgement of appeal. legislativ lucruri supuse confiscĄrii legal / lawful / legitimate. court of appeal localizarea ʔi identificarea peroanelor ʔi a judecata la fond obiectelor judgement on merits locating and identifying people and objects jurisprudenʖĄ localizarea unei persoane caselaw. hurt. legislaʖie. law governing enforcement summons legislaʖie uniformĄ mandat de arestare preventivĄ uniform legislation warrant order for preventive arrest. things subject to seizure legislation / enacting of law. warrant of preventive arrest legitimĄ apĄrare mandat de executare a pedepsei in self-defence execution of sentence leziune mandat de interceptare a convorbirilor telefonice injury. legality / lawfulness. legislative legalitatea incriminĄrii legality of criminal offences legat tied. wound. jurisprudence locating a person justĄ cauzĄ locaʖia bunului just cause good location logodnĄ engagement loviri ʔi alte violenʖe battery and other violence L luare de ostatici hostage laturĄ civilĄ luarea de mitĄ civil side bribery laturĄ penalĄ luarea hotĄrârii criminal side decision making legal. preventive arrest warrant. devise (imobiliar) M lege penalĄ mai favorabilĄ more permissive criminal law magistrat lege procesual penalĄ magistrate criminal procedural law mandat cu reprezentare lege specialĄ extrapenalĄ mandate with representation other courts special law mandat de aducere legea care guverneazĄ executarea order to an offender / witness to appear.

nulitatea contractului official record of a proceeding at a meeting nullity of the contract modificarea unui text de lege modification of a legal text 18 . judgements witness breach / failure mĄrturie mincinoasĄ nerespectarea regimului armelor ʔi muniʖiilor perjury non-observance of fire arms regulations mĄsurĄ de clemenʖĄ neretroactivitatea legii penale measure of clemency. heirloom European arrest warrant moʔtenitori legali mandat fĄrĄ reprezentare lawful heirs mandate without representation motiv de neexecutare obligatorie a mandatului martor european de arestare witness reason for mandatory non-execution of the martor asistent European arrest warrant assistant witness motiv de nerecunoaʔtere ʔi neexecutare martor cu identitate protejatĄ grounds for non-recognition and non-execution protected identity witness motivare martor indirect motivation indirect witness motive obligatorii / opʖionale de refuz martor ocular reasons required / optional for refusal eye witness mĄsurĄ asigurĄtorie security measure mĄsurĄ procesualĄ N procedural measure mĄsuri de ocrotire necompetenʖĄ protective measures non-competency mĄsuri de supraveghere nedemnitate surveillance measures indignity mĄsuri preventive neglijenʖĄ în serviciu preventive / provisional / warning measures negligence resulting in breach of duty material de urmĄrire penalĄ neînceperea urmĄririi penale prosecution material not to prosecute material probator neprezentarea martorului sau expertului evidentiary material failure to present witness or expert mĄrturie nerespectarea hotĄrîrilor judecĄtoreʔti evidence. nullity. intermediation. intervention notary mijloace de sĄvârʔire a faptei notificare means of commiting the offence notification mijloace materiale de probĄ notificarea deciziei as evidence notification of the decision minor novaʖie under / below legal age. minute. succession. invalidity. leniency measure non-retroactivity of criminal law mĄsurĄ de constrângere netrimitere în judecatĄ constraining measure. nulitate minutĄ null. testimony. substitution of a new obligation to an old minoritatea fĄptuitorului one offender’s minority nul. mandat de percheziʖie moʔtenire search warrant inheritance. minor novation. measure of compulsion not to indict mĄsurĄ de siguranʖĄ nivelul cheltuielilor safety measure level of expenditures mĄsuri de investigaʖie non bis in idem investigative measures not twice in the same mĄsuri premergĄtoare normĄ juridicĄ preparatory measures juridical norm mediere notar mediation. utter incapacity record. EnglezĄ mandat european de arestare bequest. legacy. confession. statement of a failure to comply with judgements. patrimony. record of a deed / judgement.

assets omor calificat pĄrʖi qualified murder parties omor deosebit de grav pedeapsĄ accesorie murder of the first degree accessory penalty omuciderea voluntarĄ. felony patrimony. accused. revokable pedeapsĄ cu executare in regim de detentie ordin de confiscare execution of sentence in detention confiscation order pedeapsĄ cu închisoarea ordin de detenʖie pe viaʖĄ imprisonment detention order for life pedeapsĄ la locul de muncĄ ordin de indisponibilizare punishment in the workplace freezing order pedeapsĄ principalĄ ordine de confiscare multiple main punishment multiple confiscation order 19 . grevious bodily harm pedeapsĄ cu amendĄ opozabil fine penalty opposable. division. repealable. ordonanʖĄ O ordinance EnglezĄ ordonanʖa organului de urmĄrire penalĄ obiectul ʔi motivul cererii de asistenʖĄ order of the investigating authorities purpose and reason for the request for assistance ordonanʖĄ de scoatere de sub urmĄrirea penalĄ obiectul cererii de comisie rogatorie ordinance discontinuing the prosecution subject of the request for rogatory letters organ de cercetare penalĄ obiecʖii privind identitatea criminal investigation body objections on the identity organ de urmĄrire penalĄ obiectul asistenʖei judiciare prosecution body subject of legal aid organ superior ierarhic obiectul infracʖiunii superior organ subject of crime Organizaʖia InternaʖionalĄ a Poliʖiei Criminale obiectul reglementĄrii (Interpol) subject to regulation International Criminal Police Organization obligarea de a nu pĄrĄsi localitatea / ʖara (Interpol) obligation of not leaving the residential place / country obligaʖia de a informa obligation to inform P obligaʖie de întreʖinere maintenance obligation pârât obligaʖii defendant. partition. loviturile ʔi vĄtĄmarea pedeapsĄ complementarĄ corporalĄ gravĄ additional punishment murder. share corespunzĄtoare valorii bunului parte civilĄ obligation to pay a sum of money corresponding plaintiff claiming damages to the value of the property parte contractantĄ ocrotirea interzisului judecĄtoresc contracting party prohibited judicial protection parte în procesul penal ocrotirea prin curatelĄ party in the penal case care through curatorship parte responsabilĄ civilmente ocrotirea prin tutelĄ responsible plaintiff party care through guardianship parte solicitantĄ ofiʖer sub acoperire requesting party undercover officer parte solicitatĄ ofiʖer care acʖioneazĄ sub acoperire sau sub o requested party identitate falsĄ parte vĄtĄmatĄ officer acting under cover or false identity injured party omisiune vĄditĄ participaʖie improprie obvious omission improper participation omisiunea de a încunoʔtinʖa organele judiciare participaʖie penalĄ omission to inform the judiciary bodies criminal ventures omor patrimoniu murder. portion. respondent obligations partaj obligaʖii de platĄ a unei sume de bani allotment. lot.

enquiry attachment. tort legal people preluarea urmĄririi sau a procedurii penale persoane lipsite de capacitate taking prosecution or criminal proceedings disabled people prelungirea duratei arestĄrii personalitatea legii penale extension arrest personality of the criminal law prescrierea acʖiunii penale sau a pedepsei petiʖia de ereditate prescribing prosecution or punishment petition for an inheritance prescripʖie plângere prescription plaint. claim prescripʖia executĄrii pedepesei plângere greʔit îndreptatĄ precription of penalty wrongly directed complaint prescriptia rĄspunderii penale plângere împotriva actelor procurorului prescription of criminal liability complaint against prosecutor’s acts prescripʖie specialĄ plângere împotriva soluʖiei special prescription complaint against solution prescripʖie extinctivĄ plângere penalĄ extincitve prescription criminal complaint pretenʖii civile plângere prealabilĄ civil claims prior complaint prevedre legislativĄ platĄ legislative provision pay. property. IT raid. indictment. legal entity. injury. garnishment pericol social concret pornografie infantilĄ real / actual social danger child pornography pericolul social al faptei posesie social danger of the crime possession. corporalĄ) poliʖie judiciarĄ domiciliary raid. individual surrender subsequent to extradition persoanĄ juridicĄ predarea unor obiecte juridical person. informaticĄ. damage. body search judicial police EnglezĄ percheziʖie poprire search. payment prevenʖie platĄ nedatoratĄ imprisonment on suspicion. handing over of objects business entity preeminenʖa dreptului internaʖional persoanĄ solicitatĄ rule of international law requested person preempʖiune persoanĄ urmĄritĄ preemption seeking person prejudiciu persoane juridice detriment. tenure. commital undue payment for trial pluralitatea de infracʖiuni prezentarea materialului de urmĄrire penalĄ plurality of offences presentation of prosecution material 20 . percheziʖie (domiciliarĄ. complaint. estate perimare practicĄ judiciarĄ time limitation in a suit jurisprudence perioada de custodie practicĄ neunitarĄ custody period uneven practice perioadĄ anterioarĄ condamnĄrii predare amânatĄ period prior conviction delayed delivery persoana cĄutatĄ predare condiʖionatĄ seeking person conditional surrender persoana prezentĄ personal în cursul judecĄʖii / predarea extrĄdatului reprezentatĄ de un consilier juridic surrender of the extradited person person personally present during the trial / predarea persoanei solicitate represented by a legal adviser surrender of the sought person persoana pusa sub interdictie judecatoreasca predarea sau extrĄdarea ulterioarĄ person under court interdiction surrender or subsequent extradition persoanĄ deʖinutĄ predarea temporarĄ sau sub condiʖie held person temporary or conditional surrender persoanĄ extrĄdabilĄ predarea ulterioarĄ extradited person subsequent surrender persoanĄ fizicĄ predarea ulterioarĄ unei extrĄdĄri natural person. person. corporate body. prejudice.

rights of priority condominium common property privilegiu sau imunitate de jurisdicʖie sau de proprietate privatĄ executare private property privilege or immunity from jurisdiction or execution proprietate publicĄ proba public property proof protecʖie juridicĄ proba dezincriminatorie legal protection discriminating evidence protecʖia datelor personale proba incriminatorie protection of personal data incriminating evidence protecʖia martorilor probe utile witnesses’ protection useful evidence protejarea deplasĄrilor martorului proba veritĄʖii witness movements protection proof of truth protejarea drepturilor inculpatului procedura de emitere ʔi transmitere a ordinelor protection of the rights of the accused de indisponibilizare protocol procedure of issuance and transmission of protocol. deprivation of liberty judgement privativ de libertate proprietate comunĄ involving the deprivation of liberty commonage privilegii proprietate comunĄ în devĄlmĄʔie privileges. trust deed principiul reciprocitĄʖii procuror principle of reciprocity public prosecutor. preferential rights. proxy.ceremonial freezing orders protocol deschis aderĄrii procedura de predare protocol of open accession surrender procedure proxenetism procedura de recunoaʔtere pe cale incidentalĄ procurement a preliminary recognition procedure pruncucidere procedura de recunoaʔtere pe cale principalĄ concealment of birth recognition procedure on principal publicitatea dezbaterilor procedura extrĄdĄrii active proceedings in open court active extradition procedure punerea în întârziere a creditorului procedura formalĄ de extrĄdare formal notice to the creditor formal extradition procedure punerea în miʔcare a acʖiunii penale procedura penalĄ formal criminal action criminal procedure 21 . letter / warrant power of principle of proportionality attorney.prezentarea mijloacelor materiale de probĄ procedura prealabilĄ presenting evidence materials preliminary procedure EnglezĄ prezumʖia de nevinovĄʖie procedura recunoaʔterii vinovĄʖiei presumption of innocence guilt recognition procedure prezumʖia de nulitate relativĄ procedurĄ specialĄ presumption of relative nullity special procedure prezumʖia de paternitate procedurĄ necontencioasĄ presumption of paternity court procedures prezumʖie de coproprietate proces civil presumption of co-ownership lawsuit prezumʖie de posesie proces penal presumption of possession criminal trial / case / action prezumʖie de proprietate procesul-verbal de sechestru ʔi inscriptia presumption of ownership ipotecarĄ primirea de foloase necuvenite the minutes of seizure and mortgage inscription receiving undue benefits proces-verbal de constatare principiile fundamentale de drept finding report fundamental principle of law procurĄ principiul proporʖionalitĄʖii procuration. attorney principiul recunoaʔterii reciproce a deciziilor produs al infracʖiunii penale proceeds of crime mutual recognition of criminal decisions produsul unei infracʖiuni sau contravalaorea principiul subsidiaritĄʖii acestui produs principle of subsidiarity proceeds of an offence or the value of this product privare de libertate pronunʖarea hotĄrârii duresse.

to impugn. acknowledgement radierea persoanei juridice recunoaʔterea hotĄrârilor penale deletion of legal person recognition / acknowledgement of criminal rĄmânerea definitivĄ a hotĄrârii de condamnare judgements a final conviction recunoaʖterea hotĄrârilor strĄine rambursarea cheltuielilor recognition / acknowledgement of foreign reimbursment of expenses decisions rambursarea integralĄ sau parʖialĄ a cheltuielilor recunoaʖterea infracʖiunii full or partial reimbursment of expenses offence recognition raportul donaʖiilor recunoaʔterea ʔi executarea hotĄrârilor penale donations report ʔi a actelor judiciare rasism recognition and enforcement of criminal racism judgements and judicial documents rĄspundere disciplinarĄ recuperarea prejudiciului discipline / disciplinary responsibility damages recovery / regaining / recuperation rĄspundere juridicĄ recurs juridical responsibility appeal rĄspundere penalĄ recurs la autoritatea centralĄ penal / criminal responsibility appeal to the central authority rĄspunderea persoanei fizice recuzare individual responsibility to challenge. repition of an offence. to decline legal person’s responsibility redactarea hotararii ratificare decision drafting / writing / composition ratification. malevolent. to object. to rĄspunderea persoanei juridice reject. insincerity. punerea în întârziere a debitorului recidivĄ postexecutorie / postcondamnatorie formal notice to the debtor post execution repetition of a crime / post- EnglezĄ punerea provizorie în libertate sentence repetition of a crime provisionally released recidivĄ. seizure. recidivist puterea de lucru judecat repeated commission. ill. indictment. confirmation redeschiderea urmĄririi penale rĄpire prosecution reopening kidnapping. plaintiff reconstituire reconstitution. approval. reconstruction racket recunoaʔtere reciprocĄ racket mutual recognition / admission. res judicata recidivist. reducerea pedepsei ravishment reduction of sentence / punishment rĄspundere civilĄ reeducarea condamnatului civil responsibility reformative training of the convict rĄspunderea agenʖilor strĄini reexaminarea cauzei foreign agents’ liability cause re-examination / reconsideration rĄspunderea civilĄ a funcʖionarilor superiori reextrĄdarea senior officials’ liability re-extradition rĄspunderea penalĄ a funcʖionarilor superiori refacerea urmĄririi penale criminal responsibility of senior officials new prosecution reabilitare referatul de terminare a urmĄririi penale rehabilitation. violent optional refusal of transfer accusation refuzul acordĄrii tranzitului resortisanʖilor refusal of nationals’ / third transit 22 . misbelief. abduction. captivation. arestare will refusal to execute the European Arrest Warrant rechizitoriu refuz opʖional al transferĄrii speech for the prosecution of. claimer. to contest. recomposition. recovery of civil rights report / account of prosecution termination reabilitare de drept refugiat legitimate rehabilitation refugee reabilitare judecatoreascĄ refuz de a depune mĄrturie judicial / legal / judiciary rehabilitation refusal to testify rea-credinʖĄ refuz de a executa un mandat european de dishonesty. complainer. repeat-offender recipisĄ datĄ ʔi semnatĄ de destinatar receipt dated and signed by the recipient reclamant R claimant.

annulment. re-examination. claim. recalling. cancellation reprezentant legal rezoluʖie de neîncepere a urmĄririi penale legal representative resolution not to prosecute reprezentare rezoluʖiune unilateralĄ representing. joinder of cases reconsideration revendicare rejudecarea persoanei predate claiming. rejudgement. remitere de datorie reconsideration of sentence remittal of debt revizuirea pedepsei aplicate remitere de obiecte ʔi bunuri revision / review / reconsideration of capital remittal of objects and goods punishment renunʖare la apel revocare waiver / abandonment of appeal cancellation. revendication. penalty restitution of property sancʖiune pecuniarĄ restituirea cauzei pecuniary sanction case restitution sarcina administrĄrii probei restrângerea libertĄʖii task of proof administration restriction of freedoms sĄvârʔirea infracʖiunii reʖinere committing the offence detention schimb de informaʖii din cazierul judiciar retragerea apelului exchange of information from criminal records withdrawal of appeal 23 . decision. retrial / rejudgement of the surrended person vindication. repeal renunʖare la drept rezident waiver of right resident renunʖare la moʔtenire reziliere relinquishment of the succession cancellation. demand remedii legale revizuire legal remedies / solutions revision. rescission represiunea nedreaptĄ unfair / unjust / unsustained / unjustified rezoluʖie repression resolution. representation unilateral resolution reprezentare succesoralĄ ridicare silitĄ de obiecte / înscrisuri inheritance by right of representation forced lifting of objects / documents reprezentarea statului solicitant rol activ representation of requesting state active role / part repunerea în situaʖia anterioarĄ rol preventiv restitutio in integrum preventive role resortisant rudenie national (of a country) kinship. review of lawsuit.regim matrimonial retragerea cererii de extrĄdare marriage settlement / antenuptial settlement withdrawal of extradition EnglezĄ regim special retragerea mandatului european de arestare special / particular regime / treatment withdrawal of the European Arrest Warrant (EAW) reglementare legalĄ retroactivitatea legii penale legal regulation retroactivity of criminal law regula de drept returnat în statul membru de executare rule of law returned to the executing member state regula reciprocitĄʖii Reʖeaua JudiciarĄ EuropeanĄ rule of reciprocity European Judicial Network regula specialitĄʖii reʖinerea în vederea extrĄdĄrii specialty rule detention for extradition rejudecare reunirea cauzelor retrial. requirement. avoidance. resilience. consanguinity resortisant al unui stat de condamnare sau de executare S/ʓ national of a sentencing or of an executing state respingerea plângerii rejection / dismissal of a complaint restabilirea situaʖiei anterioare sabotaj restoring / re-establishing / rehabilitation of the sabotage previous situation sancʖiune restituirea bunurilor sanction. inspection. dismissal.

challenge. sentence. decree. information strĄmutarea judecĄrii cauzei penale sesizare din oficiu displacement during trial ex officio. decision. intimation. execution. writ. feint superficie sinalagmatic superficies synallagmatic(al) supralegalizare sistem de justiʖie extra legalization justice system supraveghere transfrontalierĄ sistem juridic transfrontier / border surveillance judicial system supravegherea conturilor / tranzacʖiilor bancare Sistemul de Informaʖii Schengen surveillance of bank transactions / accounts Schengen information system supravegherea urmĄririi penale sistemul securizat de telecomunicaʖii prosecution surveillance secure telecommunications system supunerea la rele tratamente situaʖie de fapt submission to ill-treatments status quo susceptibil de confiscare societate simplĄ liable to confiscation simple society 24 . statute of the International Criminal Court indictment stipulaʖia pentru altul servituʖi stipulation. substitution seizin superficia simulaʖie superficial simulation. putting under distraint. distraint (upon). intimation subrogare sesizarea procurorului competent subrogation. to find a solution scopul legii penale soluʖionare ʔi executare în regim de urgenʖĄ purpose of criminal law settlement and execution of emergency scrisoare de garanʖie soluʖionarea cauzei letter of guarantee / indemnity case solution / solving / settlement sechestrarea soluʖionarea cererii de transferare sequestration. subpoena sechestru spĄlare de bani sequester. notification. charge strĄmutarea pricinii sesizare displacement of the case notice. notice. verdict. to endorse. provision easement. substitution notification to the competent prosecutor subrogaʖie sezina subrogation. seizure of money laundering sechestru asigurator spĄlarea produselor infracʖiunii a levy offence laundering sechestru judiciar speʖĄ judicial seizure / sequester specific / concrete case sechestrul convenʖional spor de pedeapsĄ conventional seizure / sequester penalty increase secret bancar stabilirea în concret a gradului de pericol social banking secrecy determining the actual degree of social danger SEEPAG stare de necesitate SEEPAG state of emergency SELEC stat de condamnare SELEC sentencing state semnalare în SIS stat de executare SIS alert executing state semnarea convenʖiei stat solicitat / solicitant signing the convention requested / requesting state sentinʖĄ statutul Curʖii Penale Internaʖionale judgement. seizure settlement of the transfer sechestrarea ilegalĄ de nave sau aeronave somaʖie unlawful seizure of ships and aircrafts summons. schimb spontan de informaʖii soluʖie de începerea / neînceperea urmĄririi spontaneous exchange of information penale EnglezĄ schimbarea încadrĄrii juridice a faptei solution of starting / finishing the criminal changing the lagal clasiffication of the offence prosecution / pursuit scoaterea de sub urmĄrirea penalĄ a soluʖiona release from prosecution to solve.

interpreter siguranʖĄ trafic de influenʖĄ suspension or postponement of delivery of a lobbyism. time limit. deffering. testament EnglezĄ suspendare condiʖionatĄ titlu conditional adjournment / conditioned suspension title suspendarea ori întreruperea executĄrii unei titlu executoriu pedepse ori a unei mĄsuri de siguranʖĄ writ of execution suspension or interruption of the execution of a torturĄ sentence or a a safety measure torture. munitions and explosives T traficul ilicit de bunuri culturale.suspendare testament hanging up. muniʖie ʔi materiale explozive illicit trafficking in weapons. inclusiv antichitĄʖile ʔi operele de artĄ tĄinuire illicit trafficking in cultural goods. concealment antiques and works of art tĄinuitor traficul ilicit de materiale nucleare sau concealer radioactive illicit trafficking in nuclear and radioactive tâlhĄrie materials robbery. suspension will. extortion psihotrope illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic ʔtampilĄ oficialĄ substances official seal / stamp traficul ilicit de arme. trafficking in human beings executĄrii pedepsei conditional suspension of the carrying out / trafic de stupefiante execution of a sentence drug trafficking suspendarea cursului prescripʖiei traficul de vehicule furate suspension of the limitation period / prescription trafficking in stolen vehicles ʔantaj traficul ilicit de stupefiante ʔi substanʖe blackmail. including hiding. secrecy. adjournment. burglary traficul ilicit de organe ʔi ʖesuturi umane taxe de timbru illicit trafficking in human organs and tissues stamp tax traficul ilicit de specii de animale pe cale de temei juridic dispariʖie ʔi de specii ʔi soiuri de plante pe legal ground / reason cale de dispariʖie tentativĄ illicit trafficking in endangered animals and plants attempt traficul ilicit de substanʖe hormonale ʔi alʖi teritorialitatea legii penale factori de creʔtere territoriality of criminal law illicit trafficking in hormonal substances and other termen growth promoters term. fixed / appointed time transfer de procedurĄ în materie penalĄ termen de prescripʖie transfer of proceedings in criminal matters term of prescription / limitation transfer de proceduri termen de reabilitare transfer of proceedings term of rehabilitation transfer temporar al persoanelor deʖinute. torment suspendarea pronunʖĄrii sau amânarea traducĄtor executĄrii unei pedepse ori a unei mĄsuri de translator. influence peddling / trafficking sentence or security measure trafic de persoane suspendarea condiʖionatĄ / sub supraveghere a human trafficking. pe termen procedural teritoriul statului solicitant procedural delay temporary transfer of detained people in the termenul de încercare requesting state test time transferarea persoanelor condamnate termenul necesar comunicĄrii transfer of sentenced people time for communication transferul de bunuri terminarea cercetĄrii judecĄtoreʔti transfer of property completion of inquiry transferul temporar de persoane deʖinute în terminarea urmĄririi penale scopul urmĄririi termination of prosecution temporary transfer of people held for prosecution terorism transmisiune ʔi transformare terrorism transmission and transformation terʖi de bunĄ credinʖĄ transmiterea documentelor bona fide third party transmission of documents 25 . time.

assault guardship. fault. tutelage. to start a. customs. to prosecute. unilateral universalitate de fapt universality of fact universalitatea legii penale universal criminal law urmĄrire penalĄ. trustee (curator) U/V/X ucidere din culpĄ murder by guilt unificarea legislaʖiei unification of law unilateral one-sided. amount of damage. amount of tranzactie injury transaction. abuse. defect. a începe urmĄrirea penalĄ criminal prosecution. sell(ing) tratament degradant vĄtĄmare corporalĄ. xenofobie patronage. transmiterea informaʖiilor uzucapiune transmission of information acquisitive prescription EnglezĄ transmiterea mijloacelor materiale de probĄ uzufruct transmission of material evidence usufruct. vĄtĄmare corporalĄ din degrading treatment culpĄ tratament inuman bodily injury. employment uzanʖe usages. to start a criminal prosecution urmĄrire transfrontalierĄ hot pursuit urmĄrire penalĄ pentru alte infracʖiuni prosecution for other offences urmĄrirea în vederea extrĄdĄrii pursuing for extradition urme biologice biological traces uz usage. life interest transmiterea spontanĄ de informaʖii valoarea prejudiciului spontaneous transmission of information value of damage. utilization. culpability possession disorder viol tutelĄ rape. use. custody xenophobia tutore tutor. practices 26 . deals valoarea bunurilor disproporʖionatĄ în raport cu tranzit venitul legal transit value of assets disproportionate to income tranzitul unui resortisant sau rezident vânzarea transit of a national or resident sale(s). flaw arraignment victimĄ trimiterea notificĄrii victim sending of notification vinovĄʖie tulburare de posesie guilt(ness). ravishment. tutorship. tutorage. uses. guardian. serious bodily harm inhuman treatment verdict tratat european verdict European treaty vicii de consimʖĄmânt trecerea cauzei de la un organ la altul error of consent cause transition from an organ to another viciu trimitere în judecatĄ vice. rosecution.