You are on page 1of 3

FIŞA POSTULUI

1. Denumirea postului: Manager SMI

2. Denumirea compartimentului : TESA

3. Cerinţele postului:
3.1 Studii necesare: - pregătire profesionala de specialitate: studii tehnice superioare.
- alte studii, cursuri şi specializări: cursuri de formare auditor intern ; manager al sistemelor de
management al calitatii;
3.2 Cunostinte necesare :
- legislatie, reglementari, norme si prescriptii tehnice specifice activitatilor coordonate ;
- manualul integrat al calitatii, de mediu si SSO al societatii, precum si procedurile si instructiunile specifice
activitatii.
3.3 Experienţă în specialitate: min.3 ani.
3.4 Aptitudini necesare: - capacitate de analiza, planificare si organizare ; tact in relatiile interumane ; abilitatea
de a produce si prelua idei noi ; capacitatea de abordare si a altor domenii decat cele cerute de fisa de post ;
abilitati de comunicare ;capacitatea de a lua decizii ferme, de calitate si de a actiona in consecinta.

4. Relaţiile postului:
4.1 Posturi superioare ierarhic: Director General.
4.2 Relaţii de reprezentare organizaţională: Organisme de audit si certificare SMI si autoritati de reglementare
in domeniul de activitate al societatii.
4.3 Relatii de cooperare: toate compartimentele functionale si de productie din cadrul societatii.

5. Sarcinile postului :
5.1 Elaboreaza si impementeaza politica societatii în domeniul calităţii; strategiile de aplicare a politicii în
domeniul calităţii se bazează pe acţiuni precise şi clare efectuate pe trei direcţii complementare: relaţională,
metodologică şi organizaţională;
5.2 Identifica obiectivele generale si specifice ale societatii în domeniul calităţii; obiectivele generale ale
societatii în domeniul calităţii sunt stabilite în contextul mediului concurenţial;
5.3 Elaboreaza şi îmbunătăteste continuu sistemul de management al calităţii; asigura elaborarea si revizuirea
periodica, functie de necesitati, a procedurior de sistem, procedurilor operationale si instructiunilor de lucru in
colaborare cu toate compartimentele functionale si de productie;
5.4 Asigura integrarea sistemului de management al calităţii în managementul produsului / serviciului şi în
managementul proceselor de producţie / prestare; identifica procesele care influenţează direct calitatea
produsului / serviciului / lucrarilor;
5.5 Asigura evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor; informaţiile provenind din chestionarele de
evaluare sistematică a satisfacţiei clienţilor sunt interpretate statistic în scopul identificării direcţiilor necesare de
acţiune;
5.6 Asigura rezolvarea reclamaţiilor de orice natură primite de la clienţi in colaborare cu compartimentele
functionale si de productie implicate; solutionarea acestora se realizeaza la termene prestabilite iar modul de
solutionare este comunicat clentiilor; cauzele sunt analizate periodic în scopul elaborării actiunilor corective si
preventive adecvate, în conformitate cu obiectivele şi strategiile societatii;
5.7 Asigura identificarea si definirea in detaliu a resurselor necesare implementarii politicii în domeniul
calităţii; resursele umane necesare sunt recrutate si evaluate periodic;
5.8 Monitorizeaza permanent rezultatele implementării politicii în domeniul calităţii; modul de implementare
este evaluat periodic în cadrul analizelor efectuate de management si se dispun acţiuni corective şi preventive;
5.9 Stabileste şi deleaga responsabilităţi pentru managementul calităţii pe ansamblul societatii;
responsabilităţile se corelează cu obiectivele, politica şi strategiile în domeniul calităţii si sunt inserate în cadrul
fişelor de post;
5.10 Asigura derularea fluxurilor informaţionale în domeniul calităţii; nivelurile şi relaţiile de autoritate şi
comunicare sunt definite şi stabilite clar şi în totalitate; funcţionarea structurilor şi mecanismelor pentru
managementul calităţii este periodic evaluată şi îmbunătăţită;
5.11 Asigura implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii, în
conformitate cu procedurile şi instrucţiunile aplicabile;
5.12 Asigura colectarea si analiza datelor relevante la nivel de unitate; stabileste impreuna cu sefii de
compartimente necesarul de date relevante ce vor fi colectate periodic la nivel compartimental;

F COD SMI 068 ed.3 rev.3

în conformitate cu procedurile aplicabile.23 Elaboreaza programele de acţiuni corective şi preventive. 5. 5. F COD SMI 068 ed. represtarea.33 Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă.25 Elaboreaza şi urmăreste programele de audit intern.29 Stabileşte necesităţile de instruire si participa efectiv la activitatile de instruire ale personalului pe linie SMI. cauzele neconformităţilor şi soluţiile de corectare / evitare a acestora sunt identificate şi optimizate.I. 5. trasabilitatea este definită în cadrul tuturor etapelor parcurse de acestea în cadrul societatii.20 Stabilirea obiectivelor şi programelor / măsurilor de îmbunătăţire a sistemului calităţii. funcţie de nevoile stabilite dar şi de obiectivele. 5.31 Respecta instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca si actioneaza in conformitate cu pregatirea si instruirea sa astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.28 Monitorizeaza şi interpreteaza informaţiile referitoare la calitatea şi fiabilitatea proceselor. în conformitate cu prevederile regulamentului intern. introduce şi menţine sub control procesele incluse în sistemul calităţii conform procedurilor aplicabile.22 Asigura tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective. reparaţiilor şi înregistrărilor de EMM.14 Elaboreaza manualul calităţii. răspunderea patrimonială sau penală după caz. reinstruirea personalului. conform procedurilor aplicabile. produselor / serviciilor sunt permanent monitorizate şi interpretate. calitatea măsurărilor şi încercărilor este asigurată prin introducerea şi menţinerea sub control a tuturor echipamentelor de inspecţie. 5. atit propria persoana cit si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 5. în conformitate cu procedurile aplicabile.16 Coordoneaza.19 Identifica nevoile de îmbunătăţire a sistemului calităţii. 5. de calitate sunt menţinute sub control. definite şi planificate în conformitate cu strategiile stabilite în domeniul calităţii.27 Coordoneaza şi monitorizeaza inspecţiile de procese şi produse / servicii precum şi încercările de produse / servicii. produselor / serviciilor. 5. buletinele / certificatele de inspecţie.realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini. stabileşte masurile privind modul de tratare a neconformităţilor (remanierea / reprelucrarea. rebutarea etc.) conform procedurilor aplicabile. 5. identifică factorii motivanţi / demotivanţi şi tehnicile motivaţionale adecvate. constatările auditorilor sunt analizate detaliat şi temeinic de întreg personalul implicat. informaţiile referitoare la calitatea şi fiabilitatea proceselor. 5.21 Asigura evaluarea eficienţei şi efectivitatea activităţilor de îmbunătăţire. 5.34 Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C. eficienţa şi efectivitatea activităţilor de îmbunătăţire realizate sunt evaluate periodic.5. pe categorii de personal.M. identifica. în urma analizelor efectuate de management şi auditurilor calităţii. ori la solicitarea superiorului.17 Asigurarea trasabilitatii produselor / serviciilor / lucrarilor si documentatiilor aferente. motivarea etc). 6. semnat între salariat şi conducere. 5. 5.26 Asigura raportarea / interpretarea rezultatele auditurilor efectuate. 5. asigură soluţionarea reclamaţiilor primite de la clienţi si elaborează criterii de evaluare / cotare / selecţionare a furnizorilor. măsurare şi încercare (EMM) disponibile şi prin asigurarea tuturor etalonărilor. 5. derogarea.30 Primeşte şi transmite informaţii cu respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale. auditurile interne şi participarea la auditurile externe sunt programate şi organizate în conformitate atât cu deciziile stabilite în cadrul analizelor efectuate de management ale sistemului calităţii cât şi cu standardele aplicabile.18 Asigura monitorizarea funcţionarii sistemului calităţii. 5. 5. în scopul identificării acţiunilor corective şi preventive necesare (reproiectarea proceselor / produselor / serviciilor. planurile calităţii si celelalte documente complementare. cu condiţiile specifice societatii şi în corelaţie cu celelalte activităţi planificate ale societatii. politica şi strategiile existente în domeniul calităţii. modificările şi circulaţia documentelor sistemului calităţii sunt supravegheate în mod sistematic în vederea introducerii si menţinerii sub control în mod adecvat. procesele incluse în sistemul calităţii sunt identificate şi complet definite. 5. de măsurare.3 .3 rev. conform procedurii aplicabile. 5. necesităţile de educare şi instruire ale personalului sunt periodic stabilite. extern si de certificare. repararea. 5.15 Monitorizeaza colectarea.13 Identifică toate cerinţele / condiţiile referitoare la calitate. de încercare / analiză. prelucrarea şi utilizarea datelor si inregistrarilor referitoare la calitate.32 Alte sarcini . organizează şi coordonează analizele efectuate de management cu privire sistemul calităţii. Limite de competenţe: Managerul SMI se ocupa cu elaborarea si implementarea politicii in domeniul calitatii si mediului coroborat cu mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management aferent in cadrul societatii.24 Stabileste şi menţine relaţiile cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării calităţii. Vegheaza la respectarea regulilor privind protectia mediului si situatiilor de urgenta. în conformitate cu proceduri aplicabile. pentru îndeplinirea normelor de muncă sau sarcinilor reglementate. 5.

adaptabilitatea la situatii neprevazute. capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite. creativitate si spirit de initiativa.7. cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate. competenta si gestionarea resurselor alocate.3 . Criterii de performanta: capacitatea de a conduce. disponibilitate la efort si rezistenta la stres. respectarea termenelor stabilite pentru realizarea lucrarilor si a sarcinilor. capacitatea de a rezolva eficient problemele. Intocmit Avizat Aprobat Acceptat Nume si prenume Functia: Data: Semnatura: F COD SMI 068 ed. capacitatea de decizie si organizare. intelegerea obiectivelor sarcinilor primite si urmarirea atingerii acestora.3 rev. capacitatea de coordonare. capacitatea relationala si disciplina muncii.