You are on page 1of 3

UPC Romania

DECIZIA ADMINISTRATORULUI UNIC

Nr. din data de

Subsemnatul Richard Scott Anderson, cetatean american, identificat cu Pasaport nr.
710839341 eliberat la data de 05.12.2006 de Departamentul de Stat al Statelor Unite, cu
resedinta in Str. Unirii nr. 326, Balotesti, Romania, IN CALITATE DE ADMINISTRATOR
UNIC al SC UPC Romania SA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, sos. Nordului nr. 62D, numar
de inregistrare la Registrul Comertului J40/5971/2003, cod unic de inregistrare 12288994.

În temeiul art.19 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
Norma 6/06.02.2006 privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de
urgenţă, precum şi în conformitate cu prevederile art. 4 din ORDINUL nr. 138/5.09.2001 pentru
aprobarea dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor -
D. G. P. S. I. – 005, prin care se prevede obligativitatea organizării activităţii de apărare
împotriva incendiilor prin stabilirea, prin acte de autoritate, a structurilor cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor,

HOTARAM PRIN PREZENTA

Art. 1:
Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare privind
apărarea împotriva incendiilor la UPC Romania Head Quarters

Art. 2:
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor este
numit, un cadru tehnic cu atribuţii (Anexa 1), inclusiv pe linia apărării împotriva incendiului, în
persoana domnului Cornel Vescan, Cadrul tehnic cu atribuţii, inclusiv pe linia apărării împotriva
incendiilor este subordonat, în mod direct şi nemijlocit, Administratorului UPC Romania

Art.3:
Se numeşte şef Colectiv P.S.I. dl. Alexandru Mangu şi este subordonat în mod
direct şi nemijlocit cadrului tehnic PSI, care subordonează la rândul său colectivul de salariaţi.
Atribuţiile acestuia sunt prezentate in Anexa 2.

Art. 4:
Pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, se constituie un colectiv de salariaţi, subordonat şefului colectivului PSI,
cu atribuţii inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor (Anexa 3).
Componenţa colectivului de specialişti este stabilită nominal, prin prezenta
Decizie, după cum urmează:

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE
1. Mircea Beju
1

când. Gabriel Maliscki Servant (nivel 3) 14. se constituie o echipă de primă intervenţie. 7 : Atribuţiile specificate în Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta Decizie. care face parte integrantă din prezenta Decizie. Gabriel Fisel Servant (subsol 1) 4. Vali Sarbu Servant (nivel 5) 18. 8: Structura organizatorică a apărării împotriva incendiilor este prezentată în Anexa nr. 1. Art. Atribuţiile servanţilor sunt prezentate in Anexa 4. 2. nu există activitate. Daniel Coada 4. face parte din sarcinile de serviciu. numit prin prezenta Decizie. Echipa de primă intervenţie pentru stingerea începuturilor de incendiu este subordonată cadrului tehnic şi este formată dintr-un şef de echipă şi servanţi. izbucnite în incinta spaţiilor deţinute de către unitate. Anca Fabian şef echipă (pompier) 2. 10 : În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Decizii. organizată pentru stingerea eventualelor începuturi de incendii. Paul Levey Servant (nivel 1) 9. Alexandru Stoica Servant (nivel 1) 10. Dragos Tanase Art. Art. conform atribuţiilor funcţionale pe care le au în acest sens. Sorin Barbu Servant (subsol 1) 3. cadrul tehnic cu atribuţii. Cosmin Tudose Servant (nivel 2) 12. 5. Sorin Barbu Servant (subsol 2) 5. Adriana Ros Servant (parter) 7. Art. Gelu Covoran Servant (nivel 5) 17. nominalizaţi mai jos. Calin Muresan Servant (nivel 4) 16. Roxana Simion Servant (nivel 6) Art. 2 . NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA ÎN ECHIPĂ CRT. Adrian Badoiu Servant (nivel 2) 11. 5: Prin prezenta Decizie. Gabriel Serban Servant (nivel 4) 15. inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor va elabora instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi va propune măsuri pentru dotarea spaţiilor cu mijloace de primă intervenţie. NR. 6: Activitatea prestată de personalul salariat. Gabriel Fisel Servant (subsol 2) 6. Art. în incinta societăţii. lucrătorii de pază au obligaţia de a interveni în caz de incendiu. Adrian Badoiu 3. Alexandra Penciu Servant (parter) 8. Dragos Tanase Servant (nivel 6) 19. 9: Pe timpul nopţii şi în zilele de sărbători legale. Daniel Coada Servant (nivel 3) 13. Calin Muresan 5.

luându-se măsuri de completare a fişelor individuale ale posturilor cu atribuţiile dispuse. SC UPC Romania SA Administrator unic ___________________________ Richard Scott Anderson 3 . Art. 11: Prezenta Decizie va fi dusă la îndeplinire şi difuzată persoanelor interesate. de către compartimentele funcţionale.