You are on page 1of 4

��සරණ: ෙබෟ�ධ ද�ශනය | ෙකෙල� නසන බලධ�ම http://www.lakehouse.lk/budusarana/2017/04/1...

[UNICODE]

� ��ධ ව�ෂ 2560 � � බ� අව අටවක ෙපාෙහා් �න රාජ� ව�ෂ 2017 අෙ�� 19 වනදා බදාදා

�� ��ව | ෙබා� �ව� | ක�වැ�ය | ෙබෟ�ධ ද�ශනය | �ෙ�ෂාංග | ෙවෙහර �හාර | ෙපර කලාප | දායක�ව �ද� |

ෙකෙල� නසන බලධ�ම
ෙකා් � ෙ� ෙකා � බැ � ම පා ෙ� බ� අව අටවක ෙපා්ය
� � ෙ� �ා රා මා � ප � ශා � � ප �
ඇ � ෙ� ෙව ල � ලා න � ද නා � � බ� අව අටවක ෙපා්ය
ඒ තථාගත ���යාණ� වහ�ෙ� සැවැ��වර අෙ�� 19 වන දා බදාදා
ෙද�ර� ෙවෙහර වැඩ ෙවෙසන සමෙය�. �න� එ� ��ව භාග 02.37 ට
වැඩම කළ සා���ත මහරහත� වහ�ෙ�ට ලබ�. 20 වනදා
උ�වහ�ෙ� �ණාසමබල ��ය ෙ�ශනා කළ ෙ�ක. �හ�ප��දා ��ව භාග
එ�� සා���ත මහ රහත� වහ�ෙ�ෙග� ය� 04.06 ද�වා ෙපා්ය
බලය�ෙග� �� � රහත� වහ�ෙ� නම� මා ෙ� පව�. �� සමාද��ම
ආ�වෙයා් ෙග� �යහ’�, ආ�වය�ෙ� නැ��ම ��ර කෙ�ද? ඒ රහත� අෙ�� 19 වන දා බදාදා
වහ�ෙ� ෙ� ආ�වය� ෙග�මට, �ෂය ��මට ෙ�� � බලධ�මෙයා් ය.
ෙකාෙත� ෙ�ද?� �ම�හ. එ�� සැ��� මහ රහත� වහ�ෙ� ෙමෙ�
���� ��හ. �ළඟ ෙපා්ය අෙ�� 26
�වා�� භාග�ව�� වහ�ස, “ෙ� ශාසනෙය� රහත� වහ�ෙ� අ�ත� වන දා බදාදාය.
වශෙය� �ය� සං�කාර ධ�මෙයා් ත��� ප��ෙද� ද��ෙනා්ය.
කාමය�ෙ�, ආ�නව, කාමෙයා් අ��වළ� ආ� උපමාව�� ත���
ප��ෙද�, මනා �ව�� ද��ෙනා්ය. උ�වහ�ෙ�ෙ� �ත �ෙ�කයට
නැ�� �ෙ� ෙව�. �වනට අවනත �ෙ�, �වනට බර�ෙ� ෙව�.
ෙකෙල��ෙග� �� �ෙ� ෙව�. සතර ස�ප�ඨානය වඩනා ල�ෙද� වන අව අටවක
උ�වහ�ෙ� ප�ච ඉ��ෙයා් මැන�� වැ� අය ෙව�. සතර ඍ��
අෙ�� 19
පාදෙයා් වැ� ෙවා් ෙව�. ස�ත ෙබා�ඣංග ධ�මෙයා් වැ�ෙවා්ද ෙව�.
ආ�ය අ�ඨාං�ක මා�ගය වඩනා ල�ෙදා් ෙව�” ය�ෙව�. අමාවක
ෙම�� වැ�ය �� හා වැ� බල ධ�මෙයා් ෙමානවාදැ� �� ෙ�ශනාව අෙ�� 26
ඇ�ෙර� �මසා බැ�ය ��ය. ඒවා ය� පමණ�� ෙහා් වැ�ම ය�
ෙකෙල� මල නැ� ��ෙ� මඟට බැසග� ආ�ය �ාවකෙය� බවට �ර අටවක
ප��ෙ� ෙදාර �වර කරග� අෙය� බවට ප��මය. මැ� 03

පෙසලා�වක

මැ� 10

2017 ෙපා්ය ලබන
ෙගෙවන ෙ�ලා සහ
�� සමාද� �ය ��
දව�

පළෙව� බල ධ�මය න�, ෙකෙල� නැ� ���ව �ය� සං�කාර

1 of 4 28/04/17 12:39

ෙබාෙහා් ආ�නව ෙගන ෙදන බව� ��මය. එවැ� �ත �ෙ�කයට අවනත � ඇත. ��ඵලය� ෙනාමැ� බව ��මය. ෙබාෙහා් ��ෙගනෙදන බව�. අතට ප�ෙවන. එම ම� වැදැ�ල ඩැහැෙගන යන අතර�ර� ෙවන� �����ය� එය ගසා ෙගන ය�. �ෙ�කයට බර � ඇත. ෙක�ෙය� පවසනවා න� නාම �පය� ස�මත ප�ච�ක�ධය අ�ත�ය. එෙහ� එය අව�� ප� මායාව�. ක� �වහත ෙයාදාග�ෙ� ��ගලයා කපා ෙකාටා �නාශ කර දැ�ම� ෙලස බව ��මය. �ෙදන ෙහ��ද.. ��නයක සැබෑ ස�තතාව� ෙනාමැත. ෙමය ෙ���ග� ��ගලයා කාම ව���ෙග� ඈ�ෙව�. එවැ� ස��ව�නා ආ�ව ධ�මය� නැ� අෙය�. එම�� එ� �ස� බව ෙමානවට පැහැ�� කර�. ෙදෙව� බල ධ�මය ෙලස හ��ව�ෙ� කාමය�ෙ� ආ�නව දැ�මය. ෙමය රහත� වහ�ෙ�ලා වැ� බලය�. ‘මාංසෙ��මා කාමා’ – එන� කාම ව��� �����ෙය� �ෙගන �යාඹන ම�වැදැ�ලකට සමානය. ��ඛය. �වභාවය බ�ල ෙකාට ඇ� බව ��මය. ෙමය යථා���ව දැන ගැ�ම. ම� ෙලා�ව ම��ට ��පහර� ෙනාවැ�න තැන� තැන. ප�ච කාමෙය� ෙතාර�ම ෙහව� අතහැ�ම ���ද ස�� ෙව�. 2 of 4 28/04/17 12:39 . කාම ව��� ක� �වහතකට උපමා ෙකාට ඇත. “අ��කංඛ�පමා කාමා” එන� ම� ෙ� නැ� ඇට බ� ෙලව ක�ෙ� –�� ��ම� ඵලය� ෙනාලබ�ෙ�. කාම ව���ද අ��. අ��ර වන ෙහ��ද �ප�නාම ධ�ම ෙහ��ද. කාම ව��� අ�ප ආ�වාද ස�ත බව�.. ඒ �ෙ�කෙය�ද. ෙමයද රහ�� �ළ පව�නා බල ධ�මය�. ස�ප �ස ��ගලයාට �පත� ෙගන ෙද�නා� ෙම� ��මය.��සරණ: ෙබෟ�ධ ද�ශනය | ෙකෙල� නසන බලධ�ම http://www. මරණ ධ�ම ෙහ��ද යනා� කාරණා �සා අ�ත�� �ය�. එ� ආ�නව උපමා දහය�� ෙගන හැර ද�වා ඇත.lk/budusarana/2017/04/1. ධ�මෙයා් ෙලස ඒ� අ���ම �ව�� ද��. කාම ව��� ම�ෙලා�වකට උපමා ෙකාට ඇත. �ළඟට ෙතෙව� බලධ�ම ව�ෙ� �ත �ෙ�කයට නැ�මය. ෙබාෙහා් ෙවෙහසට ප�කරන බව�. අෙන�� ආ�ධ ��සාෙ� �ෙයා්ජනයට ෙයාදා ග�තද. ඒ බල ධ�මය අවෙබා්ධ කරග� තැනැ�තා ෙකෙල� ��ණය කළ රහත� වහ�ෙ� නම�. �� ෙලා්කෙය� ���න කල කාමා�වාදය සැබැ��ම ��නෙය� �� කාමා�වාදය� ෙම� ��මය. රසය�. සංඛත ය� ෙ��ඵල ධ�මය�ෙග� හටග� �ය� ධ�මය�ය. අසාරක ෙහ��ද. ෙකෙල� ම�� ��න තැනැ�තා අෙ�ද�ත �ඛයට ප��ෙව�. අ�ද�ා ��ෙද� �ද�නා ද�න �න ආ�වාද ජනකය. එෙම�ම කාම ව���ද ආප� �ෙ� ෙපාෙරා��ව මත ඉ�ලා ග� ෙදය� ෙලස ��මය. එෙම�ම කාම ව��� � ක� හැම �ටම �ඩාෙගන ෙද�න� බව ��මය. කාම ව��� ණයට ඉ�ලාග� ෙදය� ෙම�. ’���පමා කාමා’ එන� කාම ව��� ��නය� බ�ය. කාම ව��� ස�ප �සකට උපමා ෙකාට ඇත. ආසව ර�ත �ෙව�. ය�ෙව� කාමෙ� ��ය ��. ඉ�ලා ග� ෙදෙය� තමාට ��ර අ��ය� ෙනාමැත. �නාශ වන ෙහ��ද. ෙම�� පැහැ�� ව�ෙ� ෙලෟ�ක වශෙය� ��න කවර සැපත� �වද ෙකළවර ව�ෙ� �ක�� ම වන බවය. �භව ෙහ��ද. කාම ව��� ��නෙය� ��� ��ෙ�� ආ�වාදජනකය. සංඛත ෙහ��ද. අනා�මය. ස�පයාෙ� �ෂ දළ ඇ�ෙ� �ස ෙකාටසට අය� �ඛෙ�ය. එන� �ය� සං�කාර ධ�මෙයා් අ�ත� ��ඛ අනා�ම වන ෙහ��ද තාවකා�ක වන ෙහ��ද. ඒ උපමාව� ��පය� ෙමෙ� හ��වා �ය හැ�ය. රහත� වහ�ෙ�ලා ���ෙ� අෙ�ද�ත සැපය�. දැක ගැ�ම අවෙබා්ධ කර ගැ�ම බල ධ�මය�.lakehouse.

. 3 of 4 28/04/17 12:39 . හය ෙව� බල ධ�මය ව�ෙ� ප�ච ඉ��ය�. ෙ� අ� අටැ� සමඟ ස�මා �න.lakehouse. ෙම� ඡ�දය ය� �සල ඡ�දය� ��ය� එ�ක ස����ත �ෙම� ඍ�� පාද වැෙඩ�. ස�මා ක�ම�ත. ස�ෙව� බල ධ�මය ෙලස හ��වා ඇ�ෙ� ස�ත ෙබා�ඣංගෙයා්�. එෙම�ම �ෙ� තැ�ප� බව නැ�න� �ත එකඟ කර ගැ�ම �ධාන බැ�� සමා� ඉ��ය න���. ධ�ම �චය. එන� ඍ��යට පාදක වන ධ�ම ක��ය. �ණාසම මහණ ෙතෙ� තමා ෙ� බල අ�� ��ත � �සා ආසව �ෂය � ඇතැ� අවෙබා්ධ � ෙ�කැ� තථාගතය� වහ�ෙ�ට සා���ත මහරහත� වහ�ෙ� �කාශ කළහ.. රහ� �ෙව�. ස�මා ස�. ��. ස�මා සමා� යන �න සමා� ��ෂාවටද ස�මා ��� ස�මා සංක�ප යන අංග ෙදක �� ��ෂාවටද අය�ෙ�. ස�මා ක�ම�ත . ඒවා න� ඡ�ද. ඒ ෙබා�ඣංගෙයා් න� ස�. ඒ සතර ස�ප�ඨානය න� කායා�ප�සනාව ෙහව� කය අ�ව බැ�මය. ධ�මා�ප�සනාව ෙහව� �වරණ ආ� අ�සල ධ�මවල �ට �සල ධ�ම අ�ව බැ�ම�. ප�ෙව� බල ධ�මය ව�ෙ� සතර ඍ�� පාදය වැ�මය. ��තා�ප�සනාව ෙහව� �ත අ�ව බැ�මය. ��ෂා ය� ��ෂණය ෙහව� සංවරය�. ඒ සංචරණයාෙ� අවසානය ����ය�.��සරණ: ෙබෟ�ධ ද�ශනය | ෙකෙල� නසන බලධ�ම http://www. �තට ත�වාකාරෙය� අවෙබා්ධය ලබා�මට �ධාන�වය දරන බැ�� �� ඉ��ය න��� හ��ව�. මහරහත� වහ�ෙ�ලාට �යන නම�. ෙමය වැ� ��ගලයා ෙකෙල� මල පහකළ ��ණා�ාවකෙය�. ��ය. ස�මා ආ�ව ස�මා වායාම . ��වැ� බල ධ�මය ව�ෙ� සතර ස�ප�ඨානය වැ� අෙය� �මය. ඉ��ය නාමෙය� හ��ව�ෙ� ඉ��ම� බව යන අ���. ඒ ආ�ය� වහ�ෙ�ලා ��� ෙ�වනය කළ මා�ගය අ� අටැ� මග�. උෙප�ඛා යන සත�. ස�මා වාචා. ස�මා ආ�වය �ල ��ෂාවටද ස�මාවායාම. අටෙව� බල ධ�මය ව�ෙ� අ� අටැ� මග�. ��ය. එෙම�ම ස�වඥය� වහ�ෙ� හැ��ෙව�ෙ�ද ෙබා්�ය යන න���. �ත �ස� අර�ණ ෙගන�ෙ� �ධාන�වය ග�නා ��ය ස� ඉ��ය න���. ෙසා්වා� මා�ග �න සකෘදාගා� මා�ග �න. ස�මා සමා� වශෙය�. ස�වඥය� වහ�ෙ�ෙ� අවෙබා්ධයට අංග�වෙය� උපකා�� බැ��ද ෙබා්� අංග ෙහව� ෙබා�ඣංග න� ෙ�. අ� ය� �� පෙ���. ෙම� ස�මා වාචා. ෙමෙ� ඍ�� පාද වැ� තැනැ�තා ෙකෙල� නැ� අෙය�. සමා�ෙය� �� ��යෙය� තමා �� පැ� ස�ප� ප��වා ගැ�මට ඍ�� පාද වැෙඩ�. ෙලා්ෙකා්�තර මා�ග �නය ඇ� කර ගැ�මට ෙහව� සත�ාවෙබා්ධයට උපකාරවන ධ�ම හත ෙමන�� හ��ව�. �මංසා යන සතර�. සමා�. ස�මා සංක�ප. ෙ�වා එක� එක�ෙගන අ�ප� ෙකාට ෙගන ඍ��පාද ධ�ම වැ�ය ���. ��ත. ෙම� අ�ප�සනාව ය� අ�ව බැ�මය. �ත පහදවා ගැ�මට ��වන ධ�මතාවයට ස����� යන නම� �තට ��� �ෙ� �ධාන�වය දරන �සා ��ය ඉ��ය ෙලස�. අනාගා� මා�ග �න අරහ� මා�ග �න යන සතරට �යන නම�. ස�මා ����යද ඇ�� �ට ෙ�ක ��ගලෙය� ෙහව� රහත� වහ�ෙ� නම� බවට ප�ෙ�. ෙම� ෙබා්�ය ය� සතර මා�ග �නය. ෙ�වා ��ධ ��ෂාෙවා් න�� හ��ව�. ඒවා න� ස�මා ���. ෙ� �ය�ල මා�ග ඵල �ව� ��සම ෙ��ව�ෙ�ය. ෙහව� අ�ව ෙමෙන� ��මය. ෙලා්ෙකා්�තර ධ�මය� අවෙබා්ධ කර ගැ�මට ඉවහ� වන ධ�මය� ෙලසද ෙ�වා හ��වා �ය හැ�ය. ෙ�දනා�සප�සනාව ෙහව� ෙ�දනාව අ�ව බැ�මය. ස�මා ස�.lk/budusarana/2017/04/1. �වා��. ෙ� බල ධ�මය� වැ� ��ගලයා ��ණා�ාවකෙය�. සමා�ෙය� ��ත � ��ව ��ෙකාට ෙගන තමා �� පැ� ෙ� ප��වා ගැ�මට ඍ�� පාද වැෙඩ�. ෙබා්� අංගෙයා් න� සතර මා�ග �නය�. ප�ස��.

��සරණ: ෙබෟ�ධ ද�ශනය | ෙකෙල� නසන බලධ�ම http://www.lk/budusarana/2017/04/1. |   PRINTABLE VIEW | �� ��ව | ෙබා� �ව� | ක�වැ�ය | ෙබෟ�ධ ද�ශනය | �ෙ�ෂාංග | ෙවෙහර �හාර | ෙපර කලාප | දායක�ව �ද� | © 2000 .lk 4 of 4 28/04/17 12:39 .lakehouse.2017 ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� ප� සමාගම �ය�ම ��ක� ඇ���.. අදහ� හා ෙයා්ජනා: budusarana@lakehouse..