You are on page 1of 3

KERTAS KERJA

PROGRAM PEMULIHAN
SIFAR MEMBACA

1.0 PENDAHULUAN

Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan

1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras semua sekolah rendah dan

menengah. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap

bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai

pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua

rakyat dalam satu wawasan. Bagi merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan

Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis juga

selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu untuk melengkapkan murid dengan

keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam

urusan harian.

3.0 PERNYATAAN MASALAH Segelintir murid daripada tahun 2 bestari tidak mengenal huruf dan juga kurang mahir dalam membaca suku kata.murid yang telah melepas ujiaan linus pada tahun lepas. 1. 1. Mereka ialah murid.2 Murid dapat mengenal huruf dan membaca suku kata dengan betul.0 OBJEKTIF 1. Tetapi kerana kurang memberi perhatian atau tidak mengambil iniatiatif sendiri untuk melatih diri sendiri untuk membaca di rumah mereka telah mengalami masalah dalam pembelajaran.1 Memberi peluang kepada murid-murid bertanding sesama mereka setelah dibimbing oleh guru. berfikiran positif dan sifat berusaha untuk berjaya dalam diri murid-murid. 1.4 Memberi satu kaedah pembelajaran yang menyeronokkan bagi murid.0 NAMA PROGRAM . 4.2.3 Membina keyakinan diri.

ar - .0 INSTRUMEN/ PELAKSANAAN Program ini akan dijalankan selama 2 bulan untuk meningkatkan keberkesanan program ini. Guru akan menguji keberkesanan program ini melalui ujian diagnostik dan juga melalui ujian lisan. Ali 6. Tempoh pelaksanaan program ini adalah bermula pada 1 Mei 2017 hingga 1 Julai 2017. Kat . Program Pemulihan Sifar Membaca 5. . Guru telah menghasilkan satu modul membaca sebagai bahan sokongan untuk digunakan dalam program pemulihan sifar membaca ini. . n .0 KUMPULAN SASARAN Lima murid dari tahun 2 Bestari telah dipilih untuk program ini.