You are on page 1of 4

15. – 21. 5.

2017
Detská pátracia hra
TRENČÍN ZA ČIAS
MÁRIE TERÉZIE
Hľadajte s deťmi indície ukryté
v centre mesta. Viac informácií
v INFE na strane 11.

máj 2017

„„ DIVADLO komédia si uťahuje z mužskej samoľúbos-
ti a je oslavou pevného priateľstva. Hrajú:
vydáva nový album, ktorý predstaví naži-
vo na svojom koncertnom turné.
„„ NEDAJTE SI UJSŤ
4. 5. | 20.00 | Europeana – Maroš Kramár, Jozef Vajda a Peter Šimun. 10.5. | Noc literatúry
7. 5. | 18.00 | Komorný koncert
stručné dejiny 20. storočia 29. 5. | 19.00 |
Muzikál PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM |Rajmund Kákoni
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie tren-
František z Assisi – akordeón, Eugen Prochác – violončelo.
čianskeho divadla Dogma (ex Kolomaž) je
dramatizáciou svetoznámej knihy Patrika 7. 5. | 20.00 | Rytmus
Ouředníka „Europeana aneb stručné dějiny PIANO KLUB |
dvacáteho věku“. 8. 5. | 20.00 – 22.00 | Peter
6. 5. | 19.00 | Divadlo Kalich: a Lucia: Dorota Nvotová
Pro Tebe cokoliv + Jakub Ursiny + Talent
Transport
KLUB LÚČ | CENTRUM MESTA | Čítanie európskej li-
12. 5. | 21.00 – 23.00 | Hudba teratúry na  netradičných miestach.
z Marsu 17.30 VKMR Letná čitáreň s  herečkou
POSÁDKOVÝ KLUB | Pôvodný slovenský mu-
Mestského divadla Trenčín Zuzanou
zikál. Príbeh lásky, viery a  odhodlania zo KLUB LÚČ |
Mišákovou. 18.30 VOICES číta spiso-
života človeka, ktorý sa stal príkladom pre 13. 5. | 21.00 – 4.00 | Exitab vateľka Vanda Rozenbergová, 19.15
celé generácie. Hrajú Karol Čálik, Lukáš night: Bios + Stroon + Tittingur CENTRUM ROZVOJA MESTA číta člen di-
Adamec, Janka Lieskovská a ďalší. vadla Normálka Pavol Karell, hosť spi-
KLUB LÚČ |
30. 5. | 19.00 | Horúca sprcha sovateľ Rudolf Dobiáš. 20.00 CENTRUM
KINO HVIEZDA | Slovenská premiéra situač- KINO HVIEZDA | Inscenácia neponúka sto- 14. 5. | 18.00 | Vokálny koncert PRE RODINU číta výtvarník Jozef Vydr-
nej komédie pražského divadla odhalí, čo PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Mária Šimonovi-
percentne osvedčené rady na  vyrieše- nák. GMAB číta výtvarník Pavol Kudlík.
všetko je rodina schopná urobiť pre svojho nie manželskej krízy, dokáže však diváka čová – soprán, Judit Angyelová – mezzo-
potomka. Hrajú: Jana Paulová, Pavel Zed- soprán, Jana Nagy – Juhász – klavír. 20. 5. | 16.00 | Prechádzky
osviežiť a  pobaviť množstvom zábavných
níček a ďalší. situácií. Hrajú: Zuzana Tlučková, Peter Ko- mestom so sprievodcom
16. 5. | 18.00 | Veselá trojka &
11. 5. | 19.00 | Voľby 2020: čiš, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, Ka- Duo Aramis
Gágaji, táraji a prďúsi!!!!!! tarína Ivanková, Thomas Puskailer, Jakub KINO HVIEZDA | Hudobno-zábavný
Lorencovič. program.
30. 5. | 19.00 | Herečky 20. 5. | 20.00 | H16
PIANO KLUB |
20. 5. | 21.00 – 2.00 | Bad karma
boy + Role
KLUB LÚČ |
KIC | Pokračovanie pravidelného cyklu
23. 5. | 19.00 | Agnikana’s group
GALÉRIA VÁŽKA | Koncert meditačnej hud- sprevádzaných prehliadok mestom, teraz
by. na tému „Piaristi v Trenčíne“. Piaristi pri-
KINO HVIEZDA | Zábavný program legen-
šli do Trenčína v  roku 1776 na  pozvanie
dárnych Kopytovcov s folklórnymi hudob- 26. 5. | 16.00 | Vokálny koncert panovníčky Márie Terézie, aby prevzali
nými hosťami FOLKDUOPLUS. Na scénu sa POSÁDKOVÝ KLUB | Na  súkromný kurz he- KC DLHÉ HONY | Účinkujú Vocal Group Mo- bývalý jezuitský kostol, kláštor a  školu.
vracajú obskúrne postavy slovenskej poli- rectva sa prihlásia aj tri frustrované ženy. saique, Cran Gevriér (F) & Trenčiansky spe- S  podporou rodu Illešházi vychovávali
tiky Mečiar, Slota, Ľupták, aby „zachráni- Bývalá štátna úradníčka (Zuzana Krone- vácky zbor, Trenčín (SK). Pozýva Mesto generácie študentov, pričom kládli dôraz
li“ Slovensko na  svoj spôsob. V  rámci ro- rová), poisťováčka (Zuzana Šebová) a pre- Trenčín, OZ Hudobné aktivity a nielen na domáce jazyky, dejepis, zeme-
kovania parlamentu v  pokročilom štádiu kladateľka (Darina Abrahámová). Trenčiansky spevácky zbor. pis, prírodné vedy, ale aj na hudbu a di-
rozkladu sa objavia aj politické postavičky vadlo. Ako prispel riaditeľ Anton Pfeiffer
súčasnosti. 26. 5. | 17.00 | Koncert žiakov
19. 5. | 18.30 | Galavečer 15
„„ KONCERTY hudobných kurzov ku vzniku Trenčianskeho múzea? Za  akú
učebnú pomôcku získali piaristi pochva-
KC AKTIVITY | Klavírna škola Ireny Buchtí-
rokov spolu, pre vás a s vami 4. 5. | 19.00 | La Gioia kovej a gitarová škola Dušana Dobiáša. lu od ministerstva školstva? Čomu sa štu-
KINO HVIEZDA | Rockové snenie – známe denti venovali na hodinách chrestomatie?
balady v  sprievode štyroch bravúrnych 3. 6. | 16.00 | Prechádzky
hudobníkov z Nitry – gitara Martin Ralík, „„ PRE DETI mestom so sprievodcom
bicie Martin Ševčík, čelo Martina Uhrínová KIC | Sprevádzaná prehliadka mestom
a klávesy Tony Marko. denne | 9.00 – 13.00, 14.00 –
19.00 | Brick by Brick – zábava na  tému „Trenčianske mosty“. Mosty
5. 5. | 18.00 | Dobre nech je s Legom v  Trenčíne patria neodmysliteľne ku
tomu domu KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
každodennému životu, pretože za-
KINO HVIEZDA Vystúpenie pre verejnosť
| bezpečujú dôležité prepojenie pravé-
trum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., ale ho a  ľavého brehu Váhu. Pôvodne bol
DFS Kornička Trenčín a  DNS Brněnský va- aj voľné hodiny na hru s kockami Lego pre
lášek Brno. prechod možný cez brody a  prievozy,
POSÁDKOVÝ KLUB | Slávnostný gala- deti s rodičmi i bez rodičov. Viac na fcb kre- neskôr cez drevený most, ktorý viac-
program k  15. výročiu vzniku Mestského 5. 5. | 19.00 | Adam Ďurica ativosro alebo www.kreativotn.sk. krát zmenil svoju polohu aj podobu.
divadla Trenčín alebo 15 rokov v skratke... Spolu Tour 2017 pondelok, streda, piatok | Do  kedy sa na  cestnom moste platilo
29. 5. | 19.00 | Lordi PIANO KLUB Dvojnásobný víťaz prestíž-
|
Tanečná škola Aura dance mýto? Koľko trvala stavba súčasného
KINO HVIEZDA | Hra vznikla na  základe nej ankety OTO v  kategórii spevák roka KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.). funkčného železničného mosta?
korešpondencie Oscara Wildea. Salónna Info: 0908 731 125.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 5 | ročník XIX

pondelok | 10.00 – 11.00 | 15. 5. | 10.00 | Hľadáme 2. – 7. 5. | Výstava voskových
„„ NEDAJTE SI UJSŤ Tvorenie s potešením s Mirkou stratenú rozprávku figurín: Zvláštni ľudia
20. 5. | Noc múzeí a galérií Pre deti od  2 rokov v  sprie-
KC AKTIVITY | VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
CENTRUM MESTA | 13. ročník podujatia. vode rodiča. Info: 0918  561  320, ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
Vstupné 1 € sa platí iba v prvej z nav­ mirka@kcaktivity.sk. ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
štívených inštitúcií. pondelok | 16.00 – 17.00 | piatok
Kubrá.
MESTSKÁ VEŽA | 10.00 – 22.00 Scénická | 18.00 – 19.00 | Skauting 21. 5. | 17.00 | Priadka a kráľ
a kostýmová tvorba – výstava, 18.00 – OC MAX | Divadelné predstavenie.
21.00 Hudba z veže – hrá SB na Juhu
GMAB | 10.00 – 22.00 hry na nádvorí, KC AKTIVITY Schôdzky detí a  mláde-
| 24. 5. | 9.00 | Margita
divadielko, Galerkova cesta umením že 32. skautského zboru. Info R. Kopecká Ivaničková: S tromi psami
– hravý detský sprievodca výstavami, 0908 683 393, romcako@gmail.com. za pätami
Plenér na nádvorí galérie, Rendezvous pondelok, utorok, štvrtok | VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ so spi- GALÉRIA VÁŽKA | Odpradávna sa v  našej
s  umením – komentované prehliadky 16.30 – 18.00 | Karate klub sovateľkou, publicistkou, prekladateľkou spoločnosti vyskytovali jedinci svojím zov-
výstav, Výtvarné ateliéry – tvorenie Ekonóm z Trenčína, spojená s prezentáciou jej novej ňajškom výrazne vystupujúci z davu. Spo-
pre malých i veľkých, fotokútik, večer- KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068. knižky, ktorá zachytáva príbeh zo súčasnej ločnosť sa ich stránila, zároveň ju priťaho-
ná baterková prehliadka výstav, viac rodiny a „vpád“ domácich zvierat do kaž- vali ich zvláštnosti. Z ich postihnutia často
na www.gmab.sk utorok | 15.00 – 16.30 | Klub dodenného života detí. pramenila neskutočná sila a  odhodlanie
TRENČIANSKE MÚZEUM | 9.00 – 16.00 keramikárov vzoprieť sa osudu a  predviesť okoliu svoj
24. 5. | 10.30 | Margita
expozícia Z  histórie a  kultúry slobod- KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. Info: neobyčajný vzhľad ako dar. Pracovali v cir-
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. Ivaničková: S tromi psami kusoch a panoptikách, častokrát sa naučili
ného kráľovského mesta Trenčín obsa-
huje prírodovedné, historické, archeo- za pätami i  neuveriteľným kúskom. Umelci v  petro-
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | VKMR OPATOVÁ | Beseda žiakov ZŠ so spi-
logické a tiež národopisné exponáty hradskom antropologickom múzeu vytvo-
Korzo dance sovateľkou, publicistkou, prekladateľkou. rili 25 verných napodobenín z vosku, boli
KATOV DOM | 9.00 – 17.00 expozícia Zo | Tanečná škola moderného
KC AKTIVITY použité lekárske očné a zubné implantáty
starého Trenčína tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557. 27. 5. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
KARNER S. MICHALA | 9.00 – 17.00 ex- dielničky a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy.
pozícia z  dejín karnera a  sakrálneho utorok | 17.00 | Hráme sa OC LAUGARICIO | 2. – 31. 5. | Nápady pre šikovné
umenia od obdobia gotiky až po barok a športujeme ruky
TRENČIANSKY HRAD | 18.00 – 22.00
28. 5. | 17.00 | Havo a Slávo
5. ZŠ Rodičia s deťmi v telocvični. VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti
OC MAX | Divadelné predstavenie.
sprístupnený Dolný hrad, Kasáreň, streda | 9.30 – 10.30 | s  podtitulom Deti, zoznámte sa s  niečím
Hladomorňa, horné poschodie Ľudoví- novým!
tovho paláca, Matúšova veža, Rotunda, Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč- „„ VÝSTAVY 2. – 31. 5. | Jubilant Pavel
Lapidárium
PIAR. GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO | nej hre učia aj riekanky. do 9. 5. | Prvé máje z archívu, Dvořák
15.00 – 20.00 sprístupnené zdarma streda | 10.00 – 11.00 | plagáty a dobové fotografie VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka veno-
budú bežne nedostupné priestory – Keramické patlámo vaná životu a  dielu významného sloven-
vyhliadková veža, Pamätná izba pátra Pre najmenšie deti v  sprie-
KC AKTIVITY | ského historika, spisovateľa a  publicistu
Braneckého, refektár kolégia piaristov, vode rodiča. Info: 0918  561  320, pri príležitosti jeho 80. narodenín.
viac na www.piar.gtn.sk mirka@kcaktivity.sk. 2. – 31. 5. | Trenčín z neba
NIGHT RUN TRENČÍN | Trenčín behá VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri-
v noci, 21. 00 Štart a cieľ behu na Tren- streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies bližujúca dominanty perly stredného Po-
čianskom hrade. Preteky sú určené važia prostredníctvom unikátnych foto-
všetkým vekovým kategóriám, beží KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3
r. Info: 0915 101 051. grafií z vtáčej perspektívy.
sa aj v historickom centre mesta. Viac
na www.trencianskypolmaraton.sk piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 2. – 31. 5. | Kvety pre naše
pršteky maminy a babiny
CENTRUM SENIOROV | Výstava detí výtvar-
„„ KINO OC MAX Tvorivý klub pre deti vo veku
|
5 – 6 rokov a  3 – 4 r. Info a  prihlášky: ného odboru SZUŠ Gagarinova 7.
KIC | Pripomeňte si, ako sa kedysi osla-
CINEMAX www.tancujucetigriky.sk a 0903783724. 4. – 6. 5. | Fireco 2017
voval 1. máj. Výstavu pripravilo Mesto EXPOCENTER | 13. ročník medzinárodnej
od 4. 5. | Strážcovia galaxie 2 nedeľa | 16.00 | Angličtina pre Trenčín v spolupráci so Štátnym archívom
Americká akčná sci-fi komédia. Po veľ- výstavy hasičskej, záchranárskej a  zabez-
deti s Helen Doron v Trenčíne. pečovacej techniky.
kom úspechu prvého filmu o Strážcoch OC MAX |
galaxie prichádza štúdio Marvel s jeho do 21. 5. | Jarmila Dicová 4. 5. – 2. 6. | Prezentačná
veľkolepým pokračovaním. 1. – 31. 5. | Tancujúce tigríky Ondrejková / Maja Dusíková výstava fotokrúžku CVČ
OC MAX | Tanečno-animačný kurz pre deti Ondrejičková: Vo svete
od 4. 5. | Lady Macbeth POSÁDKOVÝ KLUB | Lektor: Miroslav Volník.
vo veku 1,5 – 6 r. Info, termíny a prihlášky: rozprávok a snov
Britská adaptácia drámy spisovateľa www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724. GMAB | Originály ilustrácií ku knihám urče- 4. 5. – 7. 7. | Misia v kontextoch
Nikolaja Leskova. Anglický vidiek, rok ným predovšetkým deťom a mládeži. a súvislostiach
1865. Navzdory manželstvu z  rozumu 4. 5. | 9.30 | Mária Demitrová:
TSK | Putovná výstava.
a  bez lásky sa svojhlavá mladá žena Príbehy z Veterníkova do 21. 5. | Teodor Schnitzer:
rozhodne určiť svoj vlastný osud. VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s tren- Muž z divokého východu 5. 5. – 4. 6. | 21. Výtvarné
čianskou autorkou spojená s prezentáciou GMAB | Výstava ilustrácií v  spolupráci spektrum trenčianskeho kraja
od 4. 5. | Červená jej novej detskej knižky (voľné pokračova- ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava výtvar-
s TOTO! je galéria. Indiáni, kovboji, kolty,
korytnačka nie príbehov z Trdelníkova). Počet miest je ných diel z krajskej postupovej súťaže ne-
tomahawky, lasá, skalpy, mustangy.
Celovečerný animovaný film bez slov obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. profesionálnej výtvarnej tvorby.
o  stroskotancovi na  tropickom ostro- Info: 032/7460715, deti@vkmr.sk. do 20. 5. | Ján Kosta: Parafráza
ve, obývanom korytnačkami a vtákmi. sociálnej ťarchy na pleciach 10. – 24. 5. | BA ROCK
Magická snímka, zrozumiteľná naprieč 4., 18. 5. | 9.30 – 11.30 | KIC | Mesto Trenčín a ČCCR – CzechTourism
jedinca
generáciami a  kontinentmi, získala Galerkovo Slovensko pozývajú na  výstavu fotografií
BUDOVA NOE | Výstava mladého umelca.
v Cannes Zvláštnu cenu poroty. GMAB |Tvorivé dielničky pre malé deti barokových pamiatok šiestich českých re-
od 18 mesiacov do 5 r. do 28. 5. | Čiernobiele návraty giónov.
od 4. 5. | Denník rušňovodiča SAVANA CAFÉ | Výstava fotografií z archívu
Čierna komédia o  živote nevinných 7. 5. | 17.00 | Cirkusoviny 12., 13. 5. | Region tour EXPO
fotoskupiny Méta. Vernisáž 26. 4. o 17.00
„vrahov“ nominovaná za  Srbsko OC MAX | Divadelné predstavenie. h. 2017
na  Oscara za  najlepší cudzojazyčný EXPOCENTER | 6. ročník výstavy cestovného
14. 5. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné do 31. 8. | Valaská kolonizácia... ruchu regiónov.
film. Podľa štatistík každý rušňovodič výtvorky
v  Srbsku za  svoju kariéru neúmyselne samostatne a pritom spoločne
GMAB | Tvorivé dielničky pre rodiny s deťmi 12., 13. 5. | Torty & svet pečenia
usmrtí 15 až 20 ľudí. Neslávny rekord TRENČIANSKY HRAD Prezentácia kultúr-
|
od 6 rokov. nych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti 2017
drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. EXPOCENTER | 5. ročník celoslovenskej cuk-
15., 22., 29. 5. | 10.00 | Cvičenie severozápadného Slovenska a na Morave.
od 11. 5. | Kráľ Artuš: rárskej výstavy.
Legenda o meči detí s rodičmi 1. – 30. 5. | 2. svetová vojna
KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú- 12., 13. 5. | Chuť Slovenska 2017
Uznávaný režisér a  scenárista Guy na poštových dokumentoch – | 2. ročník výstavy sloven-
ce deti. EXPOCENTER
Ritchie prináša svoj originálny pohľad Jozef Korený ských potravinárskych a  nepotravinár-
14. 5. | 17.00 | Zlatovláska POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava skych produktov.
OC MAX | Divadelné predstavenie. Klubu filatelistov
3. máj 2017 kam v trenčíne KAM | 3

12., 13. 5. | Ľudové umelecké 18. 5. | 15.00 | Majáles štvrtok | 18.30 – 20.00 | „„ KINO
remeslá 2017 POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie Cvičenie na chrbticu
EXPOCENTER | Prezentácia tradičných re- seniorov. KC AKTIVITY | Vedie Ján Pevný. Info: na  klasickú legendu. V  hlavných úlo-
mesiel. 0911 029 030. hách Ch. Hunnam, Jude Law a ďalší.
25. 5. | 15.00 | Skleróza
12. – 25. 5. | Scénická multiplex štvrtok | 19.00 – 20.00 | od 11. 5. | Muž menom Ove
a kostýmová tvorba CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín. Cvičenie pilates začiatočníci Švédsky film nakrútený podľa knihy
MESTSKÁ VEŽA Mesto Trenčín a  Stredná
| a mierne pokročilí Fredrika Backmanna. Dojemná tragi-
umelecká škola Trenčín pozývajú na výsta- KC AKTIVITY | Vedie Marcela Holodová. Info
komédia o tvrdohlavom a večne sa sťa-
vu maturitných prác. „„ CVIČENIE a prihlasovanie: 0905 705 431. žujúcom mrzutom mužovi.
12. – 26. 5. | Maturitné práce pondelok | 17.15 – 19.15 | SM nedeľa | 8.30 | Hathajoga od 18. 5. | Olli Mäki
strednej umeleckej školy systém TŠ ANIDE |
Fínsko 1962. Olli Mäki, európsky ama-
térsky šampión v boxe, sa chystá na ži-
v Trenčíne KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb- 1. – 31. 5 | Centrum pohybu votný zápas o  titul majstra sveta, vô-
tice. a tanca bec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný
pondelok | 17.30 – 18.30 | nedeľa MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: tanečný klub bojovník je náhle celebritou, celá kraji-
| 17.30 – 19.00 | Zumba Bambula – nábor nových členov od  1 na žije prostredníctvom športovca sen
KC KUBRÁ | Prihlasovanie na 0903 949 966. do 5 r., cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 o veľkom víťazstve.
mesiacov. Novinka: Balet s profesionálnou od 18. 5. | Francúzsko
pondelok | 18.15 – 19.30 | lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy
Kruhový tréning Dokumentarista Raymond Depardon
– skupinové cvičenia step, Tabata, body cestuje naprieč Francúzskom, načúva
Cviky sa cvičia v jednom kru-
KC AKTIVITY | work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732. rozhovorom ľudí a intímnym, minima-
hu za sebou s využitím fitness náčinia, sú listickým spôsobom zachytáva postup-
zamerané na  precvičenie všetkých partií
GMAB | Výstava maturitných prác Strednej
tela. „„ PREDNÁŠKY ne sa meniacu tvár národa.
umeleckej školy v  Trenčíne odborov re- 29. 5. | La Traviata –
klamná tvorba, propagačné výtvarníctvo pondelok | 19.00 – 20.00 | utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení ARTMAX OPERA
a animovaná tvorba. štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong Záznam opery Giuseppe Verdiho
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-
12. 5. – 26. 5. | Dizajn interiéru By Zumba z  Festspielhaus v  Baden Baden v  na-
KD OPATOVÁ Prihlasovanie prava na dojčenie.
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava absolventských | študovaní hviezdneho tenora a režisé-
prác študentov Strednej umeleckej školy na 0903 949 966. piatok | 10.00 | Podporná ra mexického pôvodu Rolanda Villazó-
v Trenčíne. pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai skupina nosenia detí na. Jeho poňatie majstrovského diela
do 7. 5. | Ján Juhaniak: Voláš sa
MC SRDIEČKO | je plné farieb, života a emócií.
– chi
koláž KC AKTIVITY | Učíme sa ovládať jemnou 4. 5. | 16.00 | Dušan Žember:
GMAB | Prehľad kolážovej tvorby mladého
autora od  jeho umeleckých štúdií po  sú-
silou svaly a  pohyb tela, čím zlepšuje-
me svoju pohybovú inteligenciu. Info:
Drobnôstky môjho života
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia štyroch ses-
„„ ŠPORT
časnosť. 0911 029 030. terských knižiek člena Literárneho klu- 3. 5. | 9.45 – 15.30 | Školské
bu Omega a  hudobníka Dušana Žembera športové strediská
23. – 26. 5. | ELO SYS 2017 pondelok | 19.45 – 20.45 | streda s podtitulmi Jar, Leto, Jeseň, Zima. ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj HK AS Trenčín
EXPOCENTER | 23. ročník medzinárodného | 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 –
veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elek- 8. 5. | 18.00 – 19.30 | (hádzaná)
20.00 | Cvičenie pre ženy
troniky, osvetlenia a telekomunikácií. Mudrovačky s Milanom 6. 5. | 9.00 – 14.00 | HK AS
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
25. 5. – 30. 6. | Spomienka lovom cvičení s fázami odpočinku. a Tomášom Trenčín TURNAJ
na maliara s perníkovým VOICES | Na čo si dať pozor pri výbere vy- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre sokej školy a ako zvládnuť prvý rok štúdia?
srdcom 13. 5. | 18.00 | MUAY THAI
mamičky Zážitky a skúsenosti z vysokoškolského ži-
KIC | Mesto Trenčín a Trenčianske osvetové EVENING „8“
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode. vota v  Prahe porozprávajú Milan Zongor
stredisko v Trenčíne pozývajú na  výstavu a  Tomáš Patro, bývalí študenti Gymnázia ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala.
obrazov a kresieb Josefa Jelínka. utorok | 16.45 – 17.45 | Ľ. Štúra. Vstup na podujatie je voľný. Viac
Zdravotný pilates 14. 5. | 9.00 – 14.00 | HK AS
25. 5. – 30. 6. | Martin Derner na www.voices.sk Trenčín TURNAJ
BUDOVA NOE | Výstava súčasného umelca KC AKTIVITY Vhodný pre začiatočníkov
|
9. 5. | 18.00 – 19.30 | Choices: ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. žiačky.
pôsobiaceho na katedre grafiky Akadémii a ľudí s bolesťami chrbta.
umení v Banskej Bystrici. Kam kráča televízna 15. 5. | 8.00 – 14.00 |
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | žurnalistika?
31. 5. – 2. 7. | Ján Hubinský: „TeCeMko“ TURNAJ 5. ročník
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates KLUB LÚČ | Hosťami májového vydania
Narrenturn – výtvarné diela ZŠ 1. stupeň
pokročilí rozhovorov so zaujímavými ľuďmi budú ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – veľká hala.
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a autor po- KC AKTIVITY | Zuzana Hanzelová a  Michal Kovačič. Pra-
zývajú na výstavu. Vernisáž 31. 5. o 17.00 cujú v televíziách – ona vo verejnoprávnej, 17. 5. | 9.45 – 13.30 | Školské
hod. utorok a štvrtok | 18.30 – 20.00 |
on v komerčnej. Poslušnosť a plytkosť im športové strediská
Capoeira nevoňajú, viac majú radi priamosť a otvo- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Turnaj HK
LAUGARICIO COMBAT CLUB | Tréningy brazíl-
„„ PRE SENIOROV skeho bojového umenia.
renosť. AS Trenčín.
10. 5. | 17.00 | Fotostredisko 20. 5. | 14.00 | HK AS Trenčín
streda 3., 17. 5. | 15.00 – 17.00 | utorok | 19.00 – 20.15 | Joga TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál- – Šaľa
Klub JDS č. 30 KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. nych fotografov – téma mesiaca: Úsmev. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – mladšie
KC AKTIVITY |Stretnutie členov klubu dô- streda | 17.00 | Cvičenie pre dorastenky.
chodcov. Vedie Zdenka Buryová. 13. 5. | 9.00 – 13.00 |
tehotné – profylaxia Kváskovanie 20. 5. | 16.00 | HK AS Trenčín
4. 5. | 10.00 | Stratený vesmír KC STRED | Vedie pôrodná asistentka. KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: – Šaľa
ARTKINO METRO | Film režiséra a scenáristu 0911 644 990. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – staršie do-
Petra Hledíka. streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork 13. 5. | 10.00 | Cesta čistého rastenky
16., 30. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- vedomia 27. 5. | 8.30 – 21.00 | O pohár
pre seniorov robiku, s posilňovaním a strečingom. KC AKTIVITY |Celodenný prednáškový se- oslobodenia Mesta Trenčín
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov minár, prednáša Ján Pevný. Informácie ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj stolný tenis –
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
0911 029 030. veľká hala TJ KUBRAN Trenčín
stavenými dielami. a bodywork
KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu- 13. 5. | 15.00 | Indiánske srdce 29. 5. | 13.00 – 20.00 |
16., 30. 5. | 16.00 – 18.30 | GMAB | Indianológ Richard Keri porozpráva Majstrovstvá SR – turnaj ZŠ
Večerný ateliér pre dospelých
je s váhou vlastného tela.
a premietne stručné dejiny veľkej indián- – finálový turnaj
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých streda | 18.15 – 19.15 | Zumba skej kultúry a  westernového kultu. Pred- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal veľká hala.
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- KC AKTIVITY | Prihlasovanie náška o  indiánoch spojená s  komentova-
stavenými dielami. na 0903 949 966. nou prehliadkou výstavy Teodor Schnitzer 30. 5. | 8.00 – 12.30 |
10. 5. | 13.30 | Akadémia – Muž z divokého východu. Vstup voľný. Majstrovstvá SR – turnaj ZŠ
streda | 19.15 – 20.15 | Strong By
tretieho veku – finálový turnaj
Zumba 15. 5. | 17.00 | Ako a prečo bolia ŠPORTOVÁ HALA | Florbal veľká hala.
KC STRED | Seminár XXX. ročníka ATV. KC AKTIVITY | Prihlasovanie otcovské rany?
na 0903 949 966. REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | Hosť ThDr. Juraj
4 | KAM kam v trenčíne číslo 5 | ročník XIX

Sedláček PhD., univerzitný kaplán v Tren- pondelok | 17.30 – 19.00 | na  stránkach kníh. Vstup na  podujatie je 20. 5. a 3. 6. | 7.00 – 12.00 |
číne, ktorý ako kňaz skúma vzťah otec – Francúzsky jazyk pokročilí voľný. Viac na www.voices.sk. Burza starožitností
syn. KC AKTIVITY | Info a  prihlášky: smejkal@
22., 23. 5. | 8.00 – 16.00 | a Gazdovské trhy
15. 5. | 16.00 |
Beseda mail.t-com.sk.
Základy scénického svietenia EXPO CENTER |
k aktuálnym otázkam utorok | 10.00 | Mami spricht I. a II. 20. 5. | 20.00 | Večer
záhradkárov Deutsch KLUB LÚČ | Základy scénického sviete-
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš. MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú milosrdenstva v Diecéznej
nia alebo ako prežiť v divadle. Intenzívny
po nemecky a deti sa pri nich hrajú. dvojdňový workshop je zameraný na prá- svätyni
16. 5. | 16.30 | Budovanie hradov
utorok | 17.30 – 19.00 | cu so svetlom, v  divadelnom prostredí, KOSTOL NA  MALEJ SKALKE | 20.00 Začiatok
na Považí
Francúzsky jazyk mierne s  divadelnými i  nedivadelnými prostried- adorácie, príležitosť sv. spovedi, zamys-
TRENČIANSKY HRAD | Prednáša
doc. RNDr. Ján Lacika, PhD. pokročilí kami. Podmienkou je účasť na celej dielni. lenie, 21.00 Piesne chvál, 22.00 Posvätný
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na: smejkal@ Lektor intenzívne pracuje so skupinou zlo- ruženec a  tichá celonočná adorácia, 6.00
17. 5. | 10.00 | Bezplienková ženou maximálne z 10 účastníkov. Ranné chvály a záver adorácie.
mail.t-com.sk.
komunikačná metóda –
alebo prirodzená hygiena utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 21. 5. | 14.00 | Deň rodiny
novorodencov ateliér pre dospelých „„ INÉ PRED ODA | Popoludnie hudobných vystú-
MC SRDIEČKO | Bezplienkáči sa opäť stre- OC LAUGARICIO |2. a  9. 5. Morský koník pení, súťaží a športových aktivít. Vystúpia
(maľovanie kombinovanými technika- 6. 5. | 19.00 | Fatimská sobota Smejko a  Tanculienka, Sima Martausová,
távajú. SKALKA | Sv. omša a modlitba ruženca pri
mi), 16. a  23.5. Levanduľový veniec (de- DFS Kornička a  Tancujúce tigríky. V  Tren-
18. 5. | 16.00 | Keď sa myšlienky korovanie), 30. 5. Tajomný svet mysti- kaplnke Fatimskej Panny Márie pri vstupe
vtierajú do Skalky nad Váhom. číne oslávime Deň rodiny po  druhýkrát.
ky (maľovanie giacondami). Prihlásenie Záštitu nad podujatím prevzal primátor
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od- na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk 9. 5. | 13.00 | Spomienkové mesta Richard Rybníček. Rodinné súťaže,
borníkmi na  podporu duševného zdravia,
tento raz na tému: Popis a charakteristika utorok | 18.00 – 20.00 | Klub stretnutie k 72. výročiu tvorivé dielničky, maľovanie na tvár, nafu-
OCD ochorenia, možnosti jej ovplyvnenia keramikárov dospelí ukončenia 2. svetovej vojny kovacie atrakcie a veľa iného.
– farmakologicky či psychoterapeuticky. KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne. Viac POSÁDKOVÝ KLUB | Pri pamätnej tabuli
na info@kcaktivity.sk. na Posádkovom klube Trenčín. 23. 5. | 18.00 | Literárne soireé
18. 5. | 16.00 | Československé KLUB LÚČ | Umelecký večer poslucháčov
vojenské vyznamenania 1920 utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 12. 5. | 18.00 | Laugaricio Orient
pre radosť
Katedry herectva Fakulty dramatických
– 1950 show umení Akadémie umení, na ktorom sa po-
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tance | Orientálny večer plný fa-
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Dibala. KINO HVIEZDA
sveta. Pridať sa dá kedykoľvek. Kontakt: dieľa ktokoľvek, kto píše alebo komponuje
rieb, tanca a ženskej krásy. Výťažok z po-
18. 5. | 16.30 | Štvrtkové 0910 196 456, galatea.violet@gmail.com. dujatia je venovaný deťom z Detského do- a  má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou
vzdelávania streda – piatok | 12.00 – 18.00 | mova Lastovička v Trenčíne. sú krátke literárne texty doplnené hudob-
KC STRED Cyklus rodičovských diskusií
| nými a moderátorskými vstupmi.
Gitara 13. 5. | 10.00 | Míľa pre mamu
so  psychologičkou Mgr.  Veronikou Kuri-
covou. Téma: Ťažké chvíle s  dieťaťom – KC SIHOŤ |
2017 27. 5. | 15.00 | Púť ku
vzdor, zlosť, úzkosť, súrodenecká rivalita. streda – piatok | 12.00 – 18.00 | MC SRDIEČKO | Najväčšia oslava Dňa ma- Guadalupskej Panne Márii
Flauta tiek pre všetkých, malých, veľkých, mla- MALÁ SKALKA | 15.00 Modlitba posv. Ru-
24. 5. | 17.30 | Slovenská
KC SIHOŤ | dých i starších. Registrácia: 10.00 – 13.30, ženca, 15.30 Korunka Božieho milosrden-
moderna
GMAB | Cyklus prednášok, dobrovoľné štvrtok | 10.00 | Mommie‘s program: 10.15 – 14.00. stva, 16.00 Sv. omša.
vstupné. English Club KONTAKTY
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
25. 5. | 16.30 | Pavel Malovič: CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
glicky a deti sa pri nich hrajú.
Šport nám všetko vráti CENTRUM PRE RODINU Farská 12
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s telovýchovným 3. 5. | 17.30 – 19.30 | Klub OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
lekárom, dopingovým komisárom, pub- Patchwork Trenčín CINEMAX
www.cine-max.sk
licistom, básnikom a  pesničkárom nielen KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.
o dopingu pre telo i dušu a zdravom život- CVČ Východná, 032/743 35 02
14. 5. | 14.00 | Nedeľné výtvorky Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
nom štýle. Podujatie spojené s  prezentá- GMAB | GMAB Galéria M. A. Bazovského
ciou jeho knihy Ako si udržať mladosť. 032/650 61 11
15. 5. | 17.00 – 19.00 | Digitálne ILYO TAEKWONDO TRENČÍN Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
25. 5. | 17.00 | Gavurka
| Prezentácia knižnej publikácie
nomádstvo KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
GMAB
VOICES | Praktický návod Matúša Kováčika
o  speváčke a  zberateľke ľudových piesní pre všetkých, ktorí chcú pred letom zistiť, KC KUBRÁ Kubranská 94
Lýdie Fajtovej. Účinkuje: Lýdia Fajtová, ĽH čo ich naozaj zaujíma, ako môžu zarábať KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
Mlynári a ženské trio Krajka. popri cestovaní a  ako dokážu byť nezá- KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
31. 5. | 16.30 | Eva Bodnárová: vislí od  miesta, na  ktorom sa práve na- KD OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
Kým jej narástli krídla chádzajú. Viac informácií a  prihlasovanie KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712 
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z  cyklu „Pozná- na www.voices.sk.
vame Trenčanov“ s  redaktorkou, spiso- KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
16., 23., 30. 5. | 18.00 – 19.30 | KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
vateľkou, vydavateľkou, držiteľkou Ceny Cesta k prirodzenému pôrodu
prof. Martina Kusého za vydavateľskú čin- KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
KC STRED | Absolvovanie umožní tehotnej
nosť v oblasti architektúry, spojená s pre- žene využiť svoj prirodzený inštinkt rodiť. LAUGARICIO COMBAT CLUB Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
zentáciou jej novej knihy. Vedie tak k pokojnejšiemu a bezpečnejšie- MASARYČKY BUSINESS CENTER Legionárska 7158/5
29. 5. | 19.00 – 20.30 | Načo mu pôrodu. MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
divadlo? 18. 5. | 17.00 – 19.00 | MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
PK DIVADELNÁ SCÉNA Cyklus prednášok
|
Nefinančná motivácia MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
o divadle, ktorému nie je ľahostajné spo- VOICES | Manažér a  lektor Oliver Jakubík OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
ločenské dianie a  ktoré dokáže originál- o  skutočnom vplyve nefinančnej motivá-
nym spôsobom riešiť závažné spoločenské PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
cie na  výkonnosť členov tímu. Prednáška
otázky a zároveň priniesť divákovi estetic- doplnená aktuálnymi štatistikami, prípa- POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
ký zážitok. Prednáša Ján Šimko – divadel- dovými štúdiami a  nástrojmi pre jedno- SAVANA CAFÉ Rastislavova 1
ný režisér a vedec. duché a okamžité použitie. Viac informácií SOKOLOVŇA Mládežnícka, 0910 196 456
a prihlasovanie na www.voices.sk. TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE www.anidestudio.sk.
„„ KURZY 22. 5. | 18.00 – 19.00 | TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
pondelok – piatok | 13.00 – Z Atlantídy do Xanadu: TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
18.00 | Akordeón Imaginárne mestá a ich knihy TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
VOICES | Gabriel García Márquez, Chi-
KC SIHOŤ | Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
na Miéville, Italo Calvino a  ďalší. Májové VKMR
pondelok – piatok | 13.00 – ská a Hasičská 1
Knižné plky Petra Michalíka o  zaujíma-
18.00 | Klavír vých miestach, ktoré poznáme, no ni- VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk
KC SIHOŤ | kdy nenavštívime, pretože existujú len VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk