You are on page 1of 16

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

3. máj 201 7 | mesačník | ročník XIX | číslo 5

Pri úhrade parkovného cez Poznáme najlepších Navrhnite
sms pozor na medzery športovcov roka 2016 cykloosobnosť roka 2016 
STR. 4 STR. 6 STR. 7

„„ Z OBSAHU

V septembri bude
v školách viac detí
 STR. 2

Kedy sa začnú práce na 
druhej etape cyklotrasy?
 STR. 3

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
9. mája 2017 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Mierové námestie je v rekonštrukcii
Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia mestskou bránou smerom k cen- Súbežne s rekonštrukciou
sa začala 20. apríla 2017. Trenčín bol doteraz jediným tru námestia a v časti od múzea námestia dôjde i k obnove sietí.
krajským mestom s pôvodným námestím bez význam- k hotelu Elizabeth. „Urobíme Zaplatia ju ich správcovia. Tren-
nejších úprav. všetko pre to, aby sme toto miesto čianske vodárne a kanalizácie
dôsledne preskúmali a zároveň vymenia viac ako 1200 m vodo-
Stavebná činnosť bude v ru- „Chodníky na námestí sú dnes žiadnym spôsobom nezdržiava- vodov a vyše 650 m kanalizácie.
kách spoločnosti Cesty Nitra. z liateho asfaltu. Nahradený li stavebné práce,“ uviedol Dra- Rekonštruovať budú všetky prí-
Víťaz verejného obstarávania bude novými prírodnými materi- hoslav Hulínek zo Slovenského pojky. Plynári obnovia asi 1300 m
zrekonštruuje povrch námestia álmi. Kocky na povrchu námestia archeologického a historického plynárenských zariadení. Svoje
za necelé 2,75 mil eur s DPH. Zvy- budú vyčistené, poukladané na- inštitútu. siete zrekonštruuje i Západoslo-
šok z úveru vo výške 3,1 mil. eur novo a doplnené. Súčasťou rekon- Budúci vzhľad námestia bude venská distribučná, a.s.
mesto investuje do nákupu ďal- štrukcie sú aj objekty architektú- realizovaný podľa návrhu ar- Podľa primátora Richarda
šieho mobiliáru. Počas rekon- ry, umelecké prvky, nové pódium, chitektonického Ateliéru RAW. Rybníčka bude dôležitá koordi-
štrukcie bude námestie priechod- osvetlenie, ozvučenie, wifi. Pôj- „Mierové námestie má obrovskú nácia všetkých prác. „Pozasta-
né, ľudia sa dostanú do všetkých de o námestie s parametrami 21. európsku hodnotu. Ešte viac ho viť, nie však zastaviť, nás môže
prevádzok. Farské schody i Matú- storočia,“ povedal výkonný riadi- môže posilniť napríklad fontána významný archeologický nález.
šova ulica zostanú sprístupnené. teľ spoločnosti Cesty Nitra Juraj Marca Aurelia, okolo ktorej budú Moja ideálna predstava je, aby
Zásobovanie prevádzok na ná- Serva. bronzové dosky s dátami význam- sme námestie dali do užívania
mestí bude rešpektované. Počas rekonštrukcie historic- ných kapitol z dejín Trenčína. Pred v decembri tohto roku.“ Nevylúčil
Prvé výkopové práce sa dotkli kého stredu Trenčína budú svoju kostolom bude aj bronzový model však možnosť, že sa práce potiah-
priestoru medzi mestským úra- prácu robiť aj archeológovia. Ná- mesta,“ vyjadril sa spoluautor ná- nu o niečo dlhšie. Viac informácii
dom a stredovým ostrovčekom. lezy očakávajú v priestore pred vrhu, architekt Tomáš Rusín. na trencin.sk/namestie. (E. S.)
2 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XIX

„„ EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
V septembri bude v školách viac detí
Zápisu sa v základných školách Mesta Trenčín zúčastnilo pravdepodobne nastúpi 18
želáme vám príjemné listova- 611 šesťročných detí. Z nich by malo 532 nastúpiť v sep- prváčikov. Predtým však mu-
nie v májovo naladenom Infe. tembri do prvých tried. sia absolvovať testovanie v Cen-
Trenčín čaká prvé celoplošné tre pedagogicko-psychologic-
kosenie i deratizácia. Pokračo- O odklad povinnej školskej po nej nasledujú ZŠ, L. Novo- kého poradenstva a prevencie
vať sa bude v opravách výtlkov, dochádzky požiadalo pre svo- meského – 104 a ZŠ, Veľkomo- (CPPPP).
v mestských investičných akci- je dieťa 68 zákonných zástup- ravská – 102 detí. Na Dlhých Z trenčianskych ZŠ v tom-
ách, vrátane cyklotrasy. Začala cov. Rozhodne o tom odborné Honoch môžu z kapacitných to školskom roku odchádza
sa rekonštrukcia Mierového vyšetrenie Centra pedagogicko- dôvodov prijať 74 prvákov, hoci na stredoškolské štúdiá 404 de-
námestia, to je veľká vec i téma. -psychologického poradenstva záujem o prijatie bol o 23 detí viatakov, na ktorých miesta na-
Prečítajte si aj na strane 5. a prevencie. Najviac detí zapí- vyšší. Do prvej triedy pre mi- stúpia malí prváčikovia – bude
Venujeme sa aj niektorým prak- sali už tradične v najväčšej tren- moriadne nadané deti – projekt ich o 128 viac.
tickým záležitostiam z oblas- čianskej ZŠ, Hodžova – 119, APROGEN v ZŠ, Kubranská (Ľ. K.)
ti regulovaného parkovania
v našom meste. Poznáme počty
zapísaných budúcich prváčikov.
Mestské noviny obsahujú aj Vnútroblok získal viac miest na parkovanie
očakávané informácie pre žia- Po mesiaci stavebných úprav
dateľov o dotácie. Veríme, že sa bol odovzdaný občanom do uží-
vám i s podporou Mesta bude vania vynovený priestor vnút-
dobre dariť. robloku na Dlhých Honoch č. 6
Trenčianska radnica ocenila až 12. Pôvodný poškodený po-
najlepších športovcov mesta vrch bol odfrézovaný a nahrade-
za minulý rok. A aktuálne už ný novým asfaltovým. Zmenou
ďalší naši reprezentanti zbie- spôsobu parkovania sa získalo
rajú úspechy a nie hocijaké. viac parkovacích miest. Mohlo
V máji sa toho v Trenčíne bude ich byť vyznačených viac ako 30.
diať naozaj veľmi veľa. Stačí Mesto reagovalo aj na požiadav-
mať prehľad a vybrať si. Prelis- ku občanov a pri vjazde bol vy-
tujte si celé Info, vrátane Kam tvorený spomaľovací prah.
v Trenčíne a užite si športové TEXT A FOTO: Ľ. S.
i kultúrne podujatia.
Popri tom nezabudnite na svoje
mamy. V sobotu 13. mája mô-
žete aj v Trenčíne prejsť Míľu Parkovisko pre 40 áut MLÁDEŽNÍCKU
pre mamu, ktorú organizuje
Materské centrum Srdiečko. Mesto vytvorilo ďalší dôs- vozidiel. Pôvodne tam parko-
ULICU DOKONČUJÚ
Skúsme aspoň v tento jeden deň tojný priestor na parkovanie. valo okolo 30 áut. Parkovisko Vozovka od Mládežníckej uli-
povýšiť materstvo na najvyššiu Ide o plochu za Perlou, kto- bude čoskoro osvetlené a jeho ce až po letnú plaváreň na Ostro-
hodnotu v spoločnosti a pre- rá je dnes vyasfaltovaná s vy- okolie vegetačne upravené. ve bude úplne dokončená naj-
javme našim, vašim a všetkým značenými stojiskami pre 40 FOTO: P. S. neskôr do konca mája 2017.
mamám úctu a vďaku – za ich Informoval o tom Dávid Bozsaky
obetavosť a snahu dať svojim z komunikačného oddelenia Že-
deťom to najlepšie, čo môžu, lezníc SR. „Už boli ukončené prá-
za ich pochopenie a bezhranič- ce aj na druhej strane vozovky pri
nú lásku. štadióne. Zostáva ešte dokončiť
približne 150 metrov dlhý úsek
Je pred nami celý máj, nech pred mostom na Ostrov v ľavom
nám prinesie veľa príjem- jazdnom pruhu. Chodníky sa tiež
ných chvíľ a pozitívnych správ. postupne stavebne ukončujú.“
Najbližšie Info vyjde 30. mája Návštevníci plavárne dočasne
2017, no do pozornosti dávame vchádzajú na parkovisko v zme-
i aktuality na www.trencin.sk. nenom režime tak, ako na to upo-
zorňuje prenosné dopravné zna-
Vaša redakcia čenie. (E. S.), FOTO: ŽSR

Deň otvorených dverí
u primátora mesta Súťažte a vyhrajte s INFO
Richarda Rybníčka bude
v pondelok 29. mája 2017 Odpovedzte a vyhrajte
v čase od 14.00 do 18.00 h. Vyhrajte dve vstupenky na výstavy TORTY & SVET PEČENIA, REGION
TOUR EXPO a CHUŤ SLOVENSKA, ktoré sa uskutočnia 12. a 13. mája 2017
Deň otvorených dverí na Výstavisku Expo Center v Trenčíne.
náčelníka Mestskej polície Ako sa volá podujatie, ktoré bude na výstavisku súčasťou týchto troch výstav?
Trenčín Ivana Liptai bude
v stredu 24. mája 2017
od 14.00 do 18.00 h. Odpovede posielajte do 8. mája na info@trencin.sk.
3. máj 2017 aktuality INFO | 3

„„ STRUČNE
V  centre mesta bolo
osadených ďalších 35
nových cyklostojanov za 5 tisíc
eur s DPH. O ich umiestnení
rozhodla Cyklokomisia pri
Mestskom zastupiteľstve
Trenčín.

Pôvodný betónový múr
na Braneckého ulici
nahradí gabionový.

Práce na 2. etape cyklotrasy sa začnú v júni
Cyklistické prepojenie centra mesta so sídliskom Juh
bude mať dĺžku takmer 2 km. Stavba cyklotrasy je roz-
delená na dve etapy. Ide o jednu z najväčších mestských
na cintoríne pod Juhom. Práce
na 2. etape začnú v júni s tým, že
dôjde k rozšíreniu Soblahovskej
P rvé celoplošné kosenie
v Trenčíne sa začne 4.
mája. K mestu sa pridá i Po-
investičných akcií. ulice a k úprave križovatky So- vodie Váhu, ktoré sa postará
blahovská – Cintorínska. o svoje plochy. Podľa ich vyjad-
Len výstavba prvej etapy cyk- objazdom pri Keramoprojekte, Na Soblahovskej ulici budú renia by mohli s kosením začať
lotrasy od kruhového objazdu pri treba dokončiť zapustenie daž- autobusové zastávky zasunuté po 15. máji, nakoľko ešte po-
Keramoprojekte do centra v dĺž- ďových vpustov do chodníkov, mimo komunikácie. „Preto boli trebujú dokončiť práce na hati.

V
ke asi 990 metrov bude mesto stáť osadiť značenia a zrealizovať aj vyrezané niektoré sakury. Sobla-  Trenčíne bude v máji
takmer 300 tisíc eur. Práce začali reklamáciu povrchu po obnove hovská ulica však o tieto krásne dochádzať do práce
v októbri minulého roka. „Staveb- plynovodu. Na Braneckého ulici stromy nepríde. Naopak, po ukon- na bicykli viac ako 300 ľudí.
ne je náročná, keďže práce sa dejú aktuálne pokračujú práce po od- čení prác na cyklotrase, pravde- Do celoslovenskej súťaže
v stiesnených pomeroch existujú- stránení oporného múrika. Cie- podobne na jeseň, tu vysadíme 26 Do práce na bicykli bolo v čase
cej zástavby. Ide o rozšírenie ciest, ľom je rozšírenie ulice tak, aby nových sakúr,“ povedal Peter Ka- uzávierky novín zaregistrova-
zúženie chodníkov, úpravy križo- mohli byť po oboch jej stranách dák z Mestského hospodárstva ných 95 tímov. Registrácia je
vatiek a priechodov pre chodcov vyznačené cyklopruhy. Betónový a správy lesov, m. r. o. možná ešte do 5. mája
na bezbariérové s dlažbou pre ne- múr nahradí užší gabionový múr Mesto rieši aj ďalšie do- na www.dopracenabicykli.eu.
vidiacich,“ povedal vedúci útva- z drôtených košov vyplnených pravné možnosti pre cyklistov. Počítajú sa aj kolobežky,
ru dopravy Róbert Hartmann. kamenivom. Prvá etapa cyklotra- Napríklad prepojenie Kubrej korčule a iné nemotorové
Na Námestí sv. Anny pribud- sy by za priaznivých podmienok a Opatovej cez sídlisko Sihoť dopravné prostriedky, aj cesta
li ostrovčeky pre lepšiu bezpeč- mohla byť hotová do konca mája. s centrom, sídliska Juh s prie- do školy, súťažiaci však musia
nosť chodcov. Takmer hotové je Ďalší úsek cyklotrasy povedie myselným parkom a nové cyk- mať viac ako 15 rokov.
rozšírenie cesty v úseku medzi od kruhového objazdu pri Kera- lotrasy v Zámostí.
Námestím sv. Anny a kruhovým moprojekte po úroveň kaplnky (E. S.), FOTO: P. S.

Škola na Potočnej UCHÁDZAME SA
ulici má novinku O ĎALŠIE PENIAZE
Ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Po-
točnej ulici za každého počasia prechádzať k soci-
NA ŠKÔLKU D omácnosti v máji navšte-
vujú opytovatelia. Musia
álnym zariadeniam cez dvor. Dnes to už neplatí. Mesto Trenčín aktuálne žiada o finanč- mať osobitné poverenie Šta-
Po dohode poslancov za MČ Sever Miloslava Baca ný príspevok na obnovu Materskej školy tistickým úradom SR. Zisťujú
a Ľubomíra Horného s primátorom Richardom Ryb- na Kubranskej ulici, a to prostredníctvom využívanie informačných
níčkom mesto investovalo do prístavby k budove Slovenskej inovačnej a energetickej agen- a komunikačných technoló-
školy a v nej vybudovalo nové sociálne zariadenia. túry ako sprostredkovateľského orgánu pre gií a informácie o príjmoch
Do užívania bola prístavba odovzdaná už pred kon- Operačný program Kvalita životného pro- a životných podmienkach do-
com minulého roka, aby deti mali čím skôr zabezpe- stredia v zastúpení Ministerstva životného mácností.
čený pohodlný prístup k toaletám. V apríli boli ešte
dokončené a upravené všetky detaily. Výška tejto
mestskej investície bola 43 500 eur. FOTO: P. S.
prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre
Operačný program Kvalita životného pro-
stredia. Mesto má na tejto materskej škole
O d polovice mája a v júni
budú pracovníci mestské-
ho úradu distribuovať do do-
v pláne rekonštruovať strechu, zatepliť bu- mácností občanov Trenčí-
dovu a vymeniť okná.(RED) na rozhodnutia k poplatku
za komunálne odpady a dani
z nehnuteľnosti.
PRE NÁVŠTEVNÍKOV N ajbližšie plánované zasad-
nutie Mestského zastupi-
PLAVÁRNE teľstva v Trenčíne sa bude ko-
nať v stredu 10. mája 2017 so
Mesto Trenčín oznamuje návštevníkom začiatkom o 12.00 h. Rokova-
krytej plavárne, že pre plánovanú odstávku nie poslaneckého zboru budete
vody bude plaváreň v utorok 9. mája 2017 môcť opäť sledovať v priamom
v čase od 9.00 do 13.00 h zatvorená. Ďakuje- prenose na www.trencin.sk.
me za pochopenie.
4 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XIX

Pri úhrade parkovného smskou pozor na medzery
Zaplatiť parkovné cez sms nie je v Trenčíne žiadnou no- nedokáže posúdiť správnosť tva- „„ VIETE, ŽE AJ PO ÚHRADE
vinkou. Vodiči takto mohli platiť už niekoľko rokov. Nové ru evidenčného čísla vozidla. PARKOVNÉHO
parkovanie aj tu prinieslo zmeny. Pri zvolení doby parkovania CEZ SMS MÔŽETE
vyberáte zo symbolov 0 (par- ZÍSKAŤ DOKLAD
kovné na 30 minút), 1 (parkov- NAPRÍKLAD PRE
né na 1 hodinu) až 9 (celodenné ÚČELY PREPLATENIA
parkovanie). Celodenné par- U ZAMESTNÁVATEĽA?
kovné neznamená 24 h od za-
kúpenia, ale iba do konca doby Pri úhrade parkovného cez
spoplatnenia v danom dni. Ak SMS nie je vozidlo označené
si napríklad na Palackého uli- žiadnym dokladom. Informá-
ci zakúpite celodenné parkovné cie o vozidle, na ktorého EČV
o 8.10 h, nastaví systém platnosť bolo parkovné uhradené, sú za-
parkovného do 18.00 h. Ak pla- slané do informačného systé-
títe v pásme, ktoré je spoplat- mu mestskej polície. Kontrola
nené nonstop (D, H), parkovné úhrady je elektronická, cez mo-
platí do polnoci v danom dni, bilný terminál. Ak potrebuje-
kedy ste SMS poslali. Na dvoch te daňový doklad o platbe par-
parkoviskách, ktoré prevádzku- kovného cez SMS, vytlačíte si
je Trenčianska parkovacia spo- ho cez webovú stránku trencin.
ločnosť, na Rozmarínovej ulici sk/parkovanie. Ak ste platili
a na Ulici 28. októbra (za NKÚ) na parkoviskách Rozmarínova
uvádzate pri úhrade cez SMS iný a 28. októbra, doklad si vytlačíte
Základom úhrady parkova- Na každej dopravnej značke je kód lokality, nie TN, ale TC. (TC na stránke Trenčianskej parko-
nia cez SMS je odoslanie správy uvedený vzor SMS, napríklad: medzera A1 medzera EČV me- vacej spoločnosti.
na číslo 2200. Takto môžu par- TNA1 medzera XX123XX me- dzera hod.). Formát sms je napí-
kovné uhradiť zákazníci všetkých dzera 1, kde TNA1 je označenie saný na automatoch. TEXT A FOTO: Ľ. S.
slovenských mobilných operá- lokality, XX123XX je EČV par-
torov – Telekom, Orange, O2, kujúceho vozidla a hod je údaj
4ka. Cena parkovného je koneč-
ná, operátor nepridáva už DPH
o dĺžke parkovania.
Je dôležité napísať správ- Väčšinu priestupkov
na čiastku za parkovanie. Pri
platbe cez SMS do telefónu za-
dáte označenie pásma, kde par-
ny tvar SMS a dávať medze-
ry tam, kde patria. Ak odošlete
SMS v nesprávnom tvare, bu-
vyriešili napomenutím
kujete, evidenčné číslo vozidla dete na to upozornení bezplat- Nejeden vodič si našiel na aute „pozdrav“ od trenčianskej
a dobu, ako dlho chcete parkovať. nou SMS-kou. Systém však mestskej polície. Upozorňoval ich na nesprávne parkova-
nie a neuhradenie parkovného.

Mesto podporí projekty Po novom v Trenčíne parku-
jeme už viac ako mesiac. Neod-
cez webaplikáciu. Vyskytli sa aj
prípady, kedy si dokonca zakú-

v oblasti školstva
deliteľnou súčasťou celého sys- pili omylom abonentskú kartu
tému je aj kontrolná činnosť, do iného pásma ako potrebova-
ktorú zabezpečuje mestská li a potom nastalo prekvapenie,
O rozdelení dotácií na aktivity v oblasti školstva, výcho- polícia. keď našli oznámenie od polície.
vy a vzdelávania na rok 2017 rozhodol primátor mesta Ri- „Kontrola prebieha tak, že Niektorí si svojsky vysvetľovali
chard Rybníček na základe odporúčania Komisie školstva policajti overia v informačnom zákon o cestnej premávke a výz-
pri MsZ. Sumou 10 tisíc eur mesto podporí 17 projektov. systéme, či má dané vozidlo úhra- nam značky IP27a – Zóna s pla-
du za parkovanie. Ak nemá alebo teným státím. Domnievali sa, že
OZ pri MŠ, 28. októbra na Botanický chodník (600 €), stojí na inom mieste ako je vyzna- platiť musia iba na „modrých“
na projekt Deň rodiny v mater- OZ pri MŠ, Stromová na projekt čené, policajti takýto priestupok parkovacích miestach a inde
skej škole (420 €), Susan Slo- Kto chce domček budovať (777 zadokumentujú a dajú na vozidlo na ulici môžu parkovať bezplat-
vakia, s. r. o. na projekt Pocta €), Galéria M. A. Bazovského výzvu pre neprítomného vodiča. ne, prípadne, že zakúpením
Edith Piaf (840 €), OZ rodičov na projekt Škola a galéria 2017 To ešte nie je sankcia,“ vysvetľu- parkovacej karty môžu stáť ho-
pri MŠ, Soblahovská na Revita- (400 €), OZ ZLATÁ TEHLIČ- je náčelník MsP v Trenčíne Ivan cikde, a nie iba na vyznačených
lizáciu školského dvora (490 €), KA na projekt Krok za krokom Liptai. V prípade nesprávneho parkovacích miestach.
Rada rodičov pri MŠ, Kubran- vo finančnom vzdelávaní (910 parkovania či neuhradeného Väčšina priestupkov bola vy-
ská na Deň Zeme (611 €), Rada €), OZ „ARCHA“ pri ZŠ, Kub- parkovného ide o priestupok, bavená napomenutím. Dôsled-
rodičov pri ZŠ, Hodžova na pro- ranská na projekt– Mladý pes- mestskí policajti ho môžu riešiť ná kontrolná činnosť je nevy-
jekt Kytica z tónov uvitá (835 €), tovateľ (630 €), OZ „ARCHA“ napomenutím alebo udelením hnutná a spravodlivá voči tým,
Rada rodičov pri ZUŠ K. Pádi- pri ZŠ, Kubranská na projekt pokuty až do výšky 50 eur. ktorí si parkovacie karty zakú-
vého na 5. ročník celoslovenskej Ihrisko plné farieb (400 €), OZ V prvých dňoch brali do úva- pili k termínu spustenia regulo-
výtvarnej súťaže (420 €), OZ ro- pri MŠ, Opatovská na projekt hy, že nie všetci vodiči mohli vaného parkovania alebo platia
dičov pri ZŠ, Východná na pro- Lienky kreslia celý rok (713 €), vedieť o novom spôsobe par- parkovné. Policajti v teréne den-
jekt Periodická tabuľka pre kaž- OZ Delfín na Deň rodiny (490 kovania, nemali jasno, kde ne skontrolujú až do 2000 vozi-
dého (420 €), Verejná knižnica €), TeCeM-ko – Trenčianske môžu, na základe typu zakúpe- diel vo všetkých regulovaných
M. Rešetku na projekt Píšem, centrum mládeže o. z. na projekt nej karty parkovať, učili sa po- pásmach, v pásmach D a H aj vo
píšeš, píšeme (400 €), OZ ro- Buďme spolu lepší tím (644 €). sielať sms, platiť v moderných večerných hodinách.
dičov pri ZŠ, Veľkomoravská (RED) parkovacích automatoch alebo (Ľ. S.)
3. máj 2017 aktuality INFO | 5

Mierové námestie
zmení svoju tvár
Historické srdce mesta Trenčín si aj po rekonštrukcii
zachová jedinečnú atmosféru.

Mierové námestie. Odzrkad- i s obnovou už opotrebovaných
ľujú sa v ňom všetky stopy dejín inžinierskych sietí.
Trenčína a je priestorom, s kto-
rým sa obyvatelia najviac stotož- „„ ZHODA U ODBORNÍKOV
ňujú. Jeho genius loci je mocný I OBČANOV
a nezameniteľný.
Podoba námestia sa počas V súťaži architektonických
rokov menila. Poznamenaná návrhov budúcej podoby Mie-
bola predovšetkým meštianskou rového námestia sa o priazeň la-
stavebnou aktivitou. V 1652 – ickej i odbornej verejnosti uchá- námestia budú prerobené i von- a piknikovať. Aj nové pódium
57 na ňom jezuiti postavili kos- dzalo sedem návrhov. Na konci kajšie kamenné schody, ktoré bude koncipované tak, aby bolo
tol a kláštor – dnes známy ako hlasovania nastala vzácna zho- sa nachádzajú pred farskými možné sledovať koncerty oboj-
Piaristický kostol sv. Františka da a návrh architektonického schodmi na Farskej ulici. stranne. Bude pevné so sklada-
Xaverského. V 18. storočí pri- Ateliéru RAW z Brna zvíťazil. cou strechou. „Ďalším z atrak-
budla socha sv. Jána Nepomuc- Výsledkom spoločných kon- „„ PRIBUDNE VODNÝ tívnych prvkov námestia bude
kého a Morový stĺp a postupne zultácií a práci projektantov, zá- PRVOK bronzový plastický model mes-
pribúdali budovy – radnica, žup- stupcov mesta a občanov bude ta vo forme sochárskeho die-
ný dom, pošta, kasíno, hotel… kvalitná rekonštrukcia námestia Jedným z výrazných prvkov la v blízkosti vstupu do kostola.
V minulosti malo rôzne pome- so všetkým, čo vytvára pobytovú námestia bude fontána Marka Skúsenosť hovorí, že takýto mo-
novania: Intra moenia, Civitas, pohodu a s tým súvisiacu ponu- Aurélia v priestore súčasného del býva v pozornosti turistov
Teatrum, Rink, Forum Publi- ku obchodov, kaviarní, lavičiek, zeleného ostrovčeka. Je navrh- a okrem svojej estetickej funkcie
cum, Hauptplatz, Fópiac, Fóter, zelene, fontány, peknej dlažby, nutá ako bronzová misa s pada- slúži i k lepšej orientácii v meste.
Szalavsky Gyulatér, Masarykovo zaujímavého osvetlenia... Všet- júcou vodnou hladinou. Do misy Doplní sa i vybavenosť námestia
námestie, Hlinkovo námestie, ko, čo z námestia urobí vyhľadá- je vnorená dvojitá bronzová zvl- – mobilné pódium, lavičky, osvet-
Stalinovo námestie a od roku vané miesto pre Trenčanov a čo nená stena, ktorá má v hornej lenie, ozvučenie, stojany na bi-
1962 Mierové námestie. V roku podporí ich pozitívnu identifiká- časti koryto, z ktorého voda prú- cykle, wifi a podobne,“ informo-
dom padá do misy. Na zvlnenej val hlavný architekt Trenčína M.
stene je citát Marca Aurélia v la- Beďatš.
tinčine a slovenčine: „Pamätaj,
že každý stráca len ten život, kto- „„ VŠEDNÉ I SLÁVNOSTNÉ
rý prežíva a prežíva len ten, kto- OSVETLENIE
rý stráca.“ Okolo nej pribudne
kamenný prstenec s lavičkami Všedné osvetlenie umožní
a na zemi tabuľky s významnými dostatočnú hladinu svetla, kto-
historickými udalosťami Tren- ré budú distribuovať po obvode
čína. Dôležitým prvkom bude umiestnené osvetľovacie telesá.
nočné nasvietenie fontány. „Na- Svetelné lúče nebudú smerova-
svietený bude vodný prúd, misa né priamo na zem, ale odrazom
a aj stena s nápismi. Fontána od reflexnej plochy. Priestor tak
a tečúca voda budú nielen este- získa komornejší ráz. Slavnost-
tickým prvkom, ale aj dôstojným né osvetlenie počíta s nasviete-
pripomenutím slávnej histórie ním ďalších prvkov – Morový
mesta,“ zdôrazňuje M. Beďatš. stĺp, lipa slobody a fontána, prí-
padne koruny stromov.
„„ CELTISY I LIPA
SLOBODY ZOSTANÚ „„ NÁMESTIE ZOSTANE
1987 bolo po rozsiahlom sta- ciu s mestom, v ktorom žijú. BEZBARIÉROVÉ
vebnom a architektonickom vý- „Námestie si zaslúži byť stre- Námestie dnes lemujú krás-
skume vyhlásené za mestskú pa- távacím priestorom. Momen- ne stromy Celtis occidentalis Na dlažbu budú použité tri
miatkovú rezerváciu. tálne je rozdelené na tri tretiny. strihané na hlavu, čo je pomerne druhy povrchov. Súčasné asfal-
Po rekonštrukcii sa dianie v cen- vzácne a zostanú zachované. tové chodníky budú nahradené
„„ NAJVYŠŠÍ ČAS tre mesta posunie aj bližšie k ho- Aj lipa slobody bude mať drobnou žulovou dlažbou. Všet-
NA REKONŠTRUKCIU telu Elizabeth, teda k začiatku na námestí stále svoje miesto. ko to budú prírodné materiály.
námestia. Aby sa stalo jedným Okolo nej a aj na druhej stra- Stredné plató bude sčasti na-
Trenčín je dnes jediným kraj- kompaktným celkom. Aby stre- ne ostrovčeka v strede námes- hradené trávnikom a štiepanou
ským mestom, ktoré má pô- dový ostrovček nepôsobil ako ba- tia zostane trávnaté pozadie. drobnou žulovou mozaikou. Os-
vodné námestie – dlhé roky bez riéra, ale aby tam bol voľný po- Pôjde o odolný druh trávnika tatné plochy zostanú z pôvod-
významnejšieho architektonic- hyb ľudí, možnosť stretávania sa, so zavlažovaním, kde bude po- ného kameňa, ktorý sa vyberie,
kého zásahu. 20. apríla 2017 sa posedenia pri fontáne,“ uviedol volený voľný pohyb. Bude to očistí a bude znova uložený.
však začala jeho významná re- hlavný architekt mesta Martin funkčne využiteľná plocha. Ľu-
konštrukcia, ktorá bude spojená Beďatš. V rámci rekonštrukcie dia sa budú môcť zložiť na deku (E. S.), VIZUALIZÁCIE: ATELIÉR RAW
6 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XIX

Mesto ocenilo najlepších športovcov roka 2016
titul majstra Slovenska a vyhral za Slovensko, profesionálna
aj Slovenský pohár vo futbale Medzinárodná majsterka Slo-
z roku 2015.) venska v K1 žien do 52 kg or-
„„ Jozef Čechovský (tré- ganizácie WKU 2016, prvá
ner futsalistov ŠK nepo- na MSR v K1 žien vo váhe 56 kg,
čujúcich v Trenčíne, ktorí 1. miesto Czech Open WAKO
zvíťazili na Majstrovstvách Slo- v K1 žien do 56 kg 2016, najlep-
venskej republiky vo futsale pre ší seniorský kickboxer Sloven-
nepočujúcich) ska za rok 2016)
„„ Milan Fraňa (športovec TJ
Najlepšími športovými se- Slávia športové gymnázium
niorskými kolektívmi mesta Trenčín v rýchlostnej kanois-
Trenčín za rok 2016 sa stali: tike, víťaz ME juniorov v kat.
„„ futbalové seniorské A- K4 na 500 m a 8. miesto na MS
Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 20. apríla -mužstvo AS Trenčín (muž- juniorov v bieloruskom Minsku
ocenenia najlepším trenčianskym športovcom a športo- stvo získalo v sezóne 2015/16 v kat. K4 na 1000 m)
vým kolektívom za rok 2016. titul majstra Slovenska a vyhra-
lo Slovenský pohár vo futbale) Ocenenie za celoživotný
Najlepšími športovými ŠK nepočujúcich v Trenčíne, „„ ŠK Dračia Légia 2012 Tren- a výnimočný prínos v športe
mládežníckymi kolektívmi majster SR v dvojhre a majster čín (na Majstrovstvách Euró- v Trenčíne si prevzal nepoču-
mesta Trenčín za rok 2016 sa SR vo štvorhre v bedmintone py v dračích lodiach získali 5 júci futbalista Július Maťovčík
stali: na MSR nepočujúcej mládeže, druhých miest a 6 tretích miest starší. Rodák z Oravy prežil celý
„„ Starší žiaci HK DUKLA víťaz aj MSR počujúcej mláde- v rôznych kategóriách, stali sa pracovný život v Odeve Trenčín.
Trenčín (víťazi krajskej súťaže že bez handicapu) Majstrami ČR ČZDL v kategó- Za klub TJ Jednota Trenčín bol
Západoslovenského zväzu ľa- „„ Mária Lezová (plavky- riách MIX a OPEN) 5-násobným majstrom nepo-
dového hokeja a MAJSTRI SR ňa s diagnózou Downow syn- čujúcich Československa. Zú-
v ľadovom hokeji) dróm, dvakrát druhá na Národ- Titul Najlepší športovec častnil sa na 2 deaflympiádach
„„ Staršie žiačky Slávie ŠG ných pretekoch SHŠO, päťkrát mesta Trenčín za rok 2016 za ČSSR vo Fínsku (1961) a Ju-
Trenčín v atletike (družstvo víťazstvo na Veľkej cene primá- získali: hoslávii (1969). V Trenčíne hrá-
sa stalo víťazom Majstrovstiev tora mesta Trenčín ZZM a Maj- „„ Monika Chochlíková (zá- val oblastnú súťaž za TJ Jednota
Slovenskej republiky v atletike) strovstvách SR DS) pasníčka K1 a Thaiboxu z klu- nepočujúcich, odohral viac ako
bu Victory Gym Trenčín, 1. 600 zápasov, dal vyše 300 gó-
Najlepšími handicapova- Najlepším trénerom mesta miesto na Majstrovstvách Eu- lov. Bol trénerom reprezentácie
nými športovcami mesta Tren- Trenčín za rok 2016 sa stali: rópy v K1 žien do 52 kg orga- nepočujúcich (ČSFR). Všetkým
čín za rok 2016 boli vyhlásení: „„ Martin Ševela (tréner fut- nizácie WAKO 2016, kvali- oceneným športovcom blahože-
„„ Peter Petrovič (reprezentant balistov A mužstva AS Trenčín fikácia na Svetové Hry 2017 láme! FOTO: P. S.

Dotácie na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry v roku 2017
Mesto Trenčín v tomto roku rozdelilo v grantovom kole (800 €), Buď lepší, o. z. na Buď open 2017 (700 €), Florbalový
na podporu aktivít v oblasti športu a telesnej výchovy lepší – CHALLENGE DAY 7 klub AS na Florbalový superdeň
68 500 €. Na  25 športových projektov pôjde z tejto sumy (1200 €), Spoločnosť Downov- (500 €), Jednota SOKOL na So-
20 tisíc eur. Dotácie na činnosť spolu vo výške 48 500 € si ho syndrómu na Slovensku Pla- kolskú všestrannosť – aktívny
rozdelí 24 subjektov. vecké preteky Veľká cena primá- pohyb pre radosť, zdravie a te-
tora a 2. Majstrovstvá Slovenska lesnú vitalitu bez rozdielu veku
O pridelení dotácií z gran- €), Tenisové centrum mládeže v plávaní mládeže (1000 €), ŠK (800 €), Matúš Čák, o. z. na Pre-
tového programu mesta rozho- (2193 €), Kanoistický klub TTS REAL team na Slovenský pohár budenie Draka 2017 (1300 €),
dol primátor Richard Rybníček (2000 €), TJ Kubran stolný tenis v karate (900 €), Martin Vlnka, Športový klub Polície na ŠKP
na základe odporučenia Komisie (2800 €), Trenčiansky kolkársky s. r. o. na Trenčiansky polmara- cup 2017 – tenisový turnaj (300
mládeže a športu pri Mestskom klub (1371 €), Jednota SOKOL tón (1300 €), Sportkemp, o. z. €), Šport center na Letný fut-
zastupiteľstve (MsZ) v Trenčíne. (3800 €), Dračia Légia (1673 na Night RUN (500 €), Teniso- balový turnaj prípraviek (300
Ďalej mesto prerozdelí na májo- €), Športový klub Real team ka- vé centrum mládeže na „V. Det- €), HK DUKLA Trenčín, n. o.
vom zasadnutí MsZ financie z už rate (2870 €), ILYO – Taekwon- skú športovú olympiádu“ (800 na Medzinárodný turnaj 5. roč-
schváleného rozpočtu 100 tisíc € do Trenčín (1700 €), Miestny €), AUTIS na 5. Benefičný beh níkov, memoriál Jozefa Hantáka
na strategické športy futbal, ho- klub Slovenského ORLA (2000 PRO AUTIS (800 €), Laugari- 2017 (1300 €), TeCeMko – Tren-
kej, hádzanú a florbal. €), Climberg športový klub cyk- cio Combat Club na LCC Fight čianske centrum mládeže na „Aj
Dotácie na činnosť: Vysoko- listika (707 €), TJ Slávia športo- Night II. (1300 €), Kanoistický nás florbal baví“ – V. ročník flor-
horský klub VKT pri SVTS vé gymnázium (2400 €), Lauga- klub TTS na 60. Trenčiansku RE- balového turnaja žiakov I. stup-
(1673 €), TJ Štadión – basket- ricio Combat Club bojové športy GATU (1200 €), Hádzanársky ňa ZŠ (300 €), SŠ internátna
bal (431 €), Karate klub Lau- (2871 €), Buď lepší, o. z. (1564 klub ŠTART na 6. Medzinárod- Ľ. Stárka Trenčín na Letnú atle-
garicio (1335 €), Vzpieračský €), Letci Trenčín hokej (3653 €), ný turnaj v hádzanej žien „Me- tickú paralympiádu (500 €), TJ
klub KOFI (1971 €), Badmin- Tanečný klub DUKLA (1066 €). moriál Ernesta Brosku“ (800 €), Družstevník Záblatie na Futba-
ton klub MI (3128 €), Klub slo- Dotácie na projekty: KC Si- AS Trenčín, a. s. na Hviezdy de- lový turnaj o pohár predsedu pri
venských turistov RR (1750 hoť na III. Trenčiansky inli- ťom (1000 €), ŠK Dračia Légia príležitosti slávnostného otvo-
€), Tenisový klub AS (2742 €), ne polmaratón 2017 (500 €), 2012 na Medzinárodné preteky renia zrekonštruovaného areá-
Telovýchovná jednota CEVA Stolnotenisový klub T. J. Kub- dračích lodí – Trenčiansky Ypsi- lu a tréningovej plochy (500 €),
badminton (1541 €), Bedmin- ran na Pohár oslobodenia mes- lon (600 €), Bedmintonový klub Elite Fight, o. z. Muay Thai Eve-
tonový klub M-SPORT (1261 ta s medzinárodnou účasťou M-SPORT na YONEX Slovak ning 8 (800 €).(RED)
3. máj 2017 čisté mesto INFO | 7

Zelená hliadka Trenčín, ďakujeme!
Cyklistická osobnosť roka 2016
Vážení občania Trenčína,
Mesto Trenčín v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít
Trenčín vyhlasuje anketu o naj... cyklistickú osobnosť Trenčína
za rok 2016.
Ak máte v svojom okolí (doma, v susedstve, v zamestnaní,
medzi príbuznými či známymi) cyklistov a cyklistky,
– pre ktorých je bicykel pravidelný či dokonca každodenný do-
pravný prostriedok, ktorí dochádzajú napríklad do zamestnania
v Trenčíne aj zo vzdialenejších dedín (či naopak),
– ktorých možno obdivujete, ako často a pri akých poveternost-
ných podmienkach sú schopní a ochotní používať bicykel,
– jednoducho cyklistov telom, dušou aj srdcom...
napíšte nám jeho alebo jej meno, priezvisko a adresu na niž-
šie uvedený kontakt alebo využite internetový formulár
na http://bit.ly/Cyklo2016.
Prosím, zanechajte nám aj svoj kontakt (meno, priezvisko, telefo-
nický či e-mailový kontakt) – zo všetkých, ktorí nám pošlú svoj tip
na cyklistickú osobnosť roka 2016, vylosujeme 3 výhercov hod-
notných cien.
Cyklistické osobnosti, ktoré získajú v ankete najviac nominácií,
Dobrovoľníci upratovali 25. ním 51 čiernych a 3 žlté vrecia. budú pozvaní na slávnostné odovzdanie cien za účasti organizá-
marca okolie od kruhového ob- Akcie organizuje Zelená hliadka torov a predstaviteľov Mesta Trenčín.
jazdu pod Juhom až po LEONI. Trenčín. Mesto poskytuje vre-
Odpadkami naplnili 18 vriec. cia a zabezpečí ich odvoz. Ak sa
Časť Východnej ulice od komína chcete pridať, o najbližších akti-
po začiatok panelákov vyčistili vitách sa dozviete na facebooku
23. apríla. Hoci ide o malý úsek, Zelená hliadka Trenčín.
odpadu tam bolo veľa. Naplnili (RED), FOTO: ARCHÍV ZH
Kontakt:
Centrum environmentálnych aktivít,

Výzva na vykonanie deratizácie Mierové námestie 29, Trenčín,
cea@changenet.sk, 0905 469 707 (Richard Medal)
Regionálny úrad verejného Kubrá; Kubrica; Opatová.
zdravotníctva so sídlom v Tren- Upozorňujeme majiteľov do-
číne vydal výzvu na vykonanie
regulácie živočíšnych škodcov
mácich a spoločenských zvierat,
aby v čase vykonávania derati-
DNU UPRATANÉ, A VONKU...
v termíne od 1. do 31. mája 2017. zácie zvýšili kontrolu ich pohy-
Týka sa Mesta Trenčín, fyzic- bu na verejných priestranstvách
kých osôb – občanov, fyzických zelene a zabránili tým kontaktu
osôb – podnikateľov a právnic- zvierat s návnadami.
kých osôb na území mesta Tren- Zároveň odporúčame všet-
čín. Účelom je predchádzanie kým bytovým družstvám, by-
vzniku a šíreniu prenosných tovým spoločenstvám, poľ-
ochorení. Celé znenie výzvy náj- nohospodárskym družstvám,
dete na www.trencin.sk. podnikom, prevádzkam pod-
nikania a organizáciám, ktoré
„„ DERATIZÁCIA spravujú objekty na území mes-
NA PRIESTRANSTVÁCH ta Trenčín, ako aj vlastníkom
VEREJNEJ ZELENE bytových domov a objektov,
užívateľom nehnuteľností a po-
Mesto Trenčín v zmysle zá- zemkov, aby si splnili povinnosť
kona o ochrane, podpore a roz- v zmysle zákona o ochrane, pod-
voji verejného zdravia zabezpečí pore a rozvoji verejného zdravia Pôvodcu skládky stavebného odpadu na Ulici 28. októbra
deratizáciu priestranstiev ve- a zabezpečili vykonanie regulá- sa podarilo odhaliť vďaka všímavosti ľudí. Mestská polícia
rejnej zelene v rozsahu cca 110 cie živočíšnych škodcov – dera- mu udelila pokutu. Snáď sa poučil. FOTO: L. H.
ha vrátane stojísk smetných ná- tizácie svojich objektov, ich oko-
dob nachádzajúcich sa na verej- lia a prípojok kanalizácie pred
nej zeleni a niektorých objektov objektmi.
Ženy zažívajúce násilie, obete domáceho a rodovo podmie-
v majetku mesta v termíne od  2. Vyzývame občanov, ak zaevi-
neného násilia nájdu pomoc u neziskovej organizácie LUNA,
do 12. 5. 2017. Deratizačné prá- dovali zvýšený výskyt hlodavcov
registrovaného poskytovateľa základného sociálneho pora-
ce budú zrealizované na verej- na verejných pozemkoch, aby to
denstva ambulantnou formou. Poradenstvo obsahuje posú-
ných plochách zelene v lokali- nahlásili na útvar stavebný a ži-
denie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komuni-
tách: sídlisko Kvetná; Zámostie votného prostredia.
ty poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia
– Nové Zlatovce, Zlatovce; Od 2. do 5. mája 2017 vy-
problému a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Zámostie – pred železnicou; koná aj spoločnosť TVK, a. s.,
JUH; Centrum – Dolné mesto; Trenčín na území mesta derati- KONTAKT: 0908/466 100, bzdluna@gmail.com
Bytovky pri Leoni; Noviny; Si- záciu verejnej kanalizácie, ktorú Viac na www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
hoť I.,II.,III.,IV; Pod Sokolice; má v správe.
8 | INFO dobré správy číslo 5 | ročník XIX

BLAHOŽELÁME! Mestské divadlo Trenčín má 15 rokov
„„ Malú medailu sv. Gorazda „„ ÚSPEŠNÁ
si pri príležitosti Dňa učiteľov REPREZENTÁCIA
31. marca v Bratislave z rúk
ministra školstva Petra Plav- Po uvedení predstavenia
čana prevzala riaditeľka ZŠ, „Bábka“ v Prahe dostalo Mest-
Na dolinách Mgr. Anna Plach- ské divadlo Trenčín (MDTN)
ká. Ide o jedno z najvyšších re- možnosť reprezentovať sloven-
zortných ocenení sv. Gorazda. ské divadlo na Týždni sloven- 
FOTO: L. BEŇOVÁ skej kultúry v Českých Budě-
joviciach, kde vypredalo sálu.
Na premiére titulu „Ženský zá-
kon“ sa v Trenčíne zúčastnila
Mária Pacherová – riaditeľka
Vzdelávacieho centra pre slo-
venské deti v Írsku a na 10. výro-
čie vzniku centra pozvala práve
MDTN. „Predstavenie sa usku-
Prijatie na veľvyslanectve SR v Írsku. FOTO:ARCHÍV MDTN točnilo za účasti štátnej tajom-
níčky ministerstva školstva Oľgy
„„ Karolína Bystrická (ZŠ Divadlo odštartovalo svoju činnosť uvedením predstave- Nachtmannovej, jeho excelen-
na Dlhých Honoch) obhájila nia Stanislava Štepku „Jáánošííík“ v réžii Zuzany Mišáko- cie veľvyslanca SR v Írsku Duša-
svoju jedinečnú znalosť anglic- vej 2. mája 2002 v bývalom Dome armády. na Matulaya, konzula SR v Ír-
kého jazyka a po druhýkrát zví- sku Romana Gogu, zástupcov
ťazila 29. 3. v Bratislave v ce- Pri tejto príležitosti sa 19. predstavení od najstarších až Štátneho pedagogického ústa-
loslovenskom kole olympiády mája o 18.00 h v univerzálnej po súčasné. Inak povedané, bude vu, Matice slovenskej a mnohých
z anglického jazyka. sále Posádkového klubu v Tren- to 15 rokov v skratke. To všet- ďalších hostí vrátane množstva
„„ Fotografia deviataka Fi- číne uskutoční galavečer s náz­ ko pretkané humorom, piesňa- krajanov,“ povedala Z. Mišáko-
lipa Poláka (ZŠ, Kubran- vom „15 rokov spolu, pre vás mi, rôznorodými vystúpeniami, vá. Trenčianski divadelníci mali
ská) získala 2. miesto v celo- a s vami...“. Vedúca súboru nám hudbou. Bohatý program, ktorý u publika veľký úspech a získali
slovenskej výtvarnej súťaži o ňom povedala: „Pripravuje- pripravujeme špeciálne na ten- pozvanie na ďalšie hosťovanie.
„talent*umenie*kumšt“. me výnimočný večer plný príjem- to večer, bude zážitkom, kto- (RED)
„„ V závere marca vybojovali ných spomienok umelcov, ktorí sú rý sa nebude opakovať. Bude to
dorastenci HK Dukla Trenčín s naším divadlom spojení, a vzác- stretnutie minulosti s prítomnos-
zlaté medaily, juniori skončili nych hostí, ktorí prídu zložiť hold ťou a možno aj pohľady do budúc- Úspešné
strieborní. Starší žiaci získali
na finálovom turnaji (6. – 8. 4.)
divadlu. Neopakovateľný večer,
v ktorom ožijú úryvky z našich
nosti divadla.“
programátorky
na Zimnom štadióne P. Demit-
ru striebro.

Vyšla knižka o Lýdii Fajtovej
KÝM ŽIJEŠ, TANCUJ Zdokumentovať spevácku
V sobotu 20. 5. 2017 sa v zá- a zberateľskú cestu výnimoč-
hradnom centre Bolech – Veľ- nej interpretky ľudových piesní
ké Bierovce stretnú priaznivci od Trenčína sa v knihe GAVUR-
a obdivovatelia folklóru na 15. KA podujala Zuzana Laurinčí-
ročníku Slovenského festiva- ková. „Túto osobnosť s krásnou Siedmačky ZŠ na Kub-
lu seniorských folklórnych sú- dušou, stále šibalským úsmevom, ranskej ulici Ráchel Bučeko-
borov Trenčín 2017. Program hravými očami a šarmom vlast- vá, Ema Jenčová a Alexandra
sa začne o 13.00 hudobnými ným iba jej, som mala možnosť Kmentová sa 1. apríla zúčast-
pozdravmi a skončí pri muzi- spoznať už vo svojom útlom det- nili v Bratislave finále súťaže
ke o 22.00. Kyvadlová dopra- stve. Začala moju cestu k spe- zberateľku piesní, ženu, ktorá Scratch Match. Programo-
va zo stanice Trenčín na fes- vu a zapálila plamienok záujmu sa svojím celoživotným priro- vacia súťaž v programova-
tival bude premávať od 12.00 o ľudovú pieseň,“ hovorí autor- dzeným snažením o propagá- com jazyku Scratch je určená
do 15.00 h, z festivalu od 18.00 ka, ktorá sa rozhodla zozbierať ciu piesňového dedičstva z oko- pre všetky odvážne a zvedavé
do 22.00 h. Projekt „Kým ži- materiál o výskumnej a interpre- lia Trenčína, zapísala do dejín dievčatá vo veku 12 až 16 ro-
ješ, tancuj“ z verejných zdro- tačnej činnosti Lýdie Fajtovej, interpretácie a zbierania ľudo- kov. V silnej konkurencii z ce-
jov podporil Fond na podporu po otcovi Gavurovej. „Vychádza- vých piesní. Knižka vyšla vo vy- lého Slovenska žiačky z tren-
umenia. (RED) la som z jej osobných zápiskov davateľstve HELA v spolupráci čianskej školy odprezentovali
a rozhovorov s ňou, ktoré som si s Trenčianskym osvetovým stre- svoj projekt Journey to the
zaznamenávala a chronologicky diskom v Trenčíne a s finančnou Moon a počtom získaných
sumovala. Po rokoch som ich vy- podporou TSK. Jej verejná pre- bodov obsadili krásne druhé
tiahla zo šuplíka a stali sa zákla- zentácia sa uskutoční vo štvrtok miesto. Ďakujeme dievčatám
dom tejto knižtičky.“ Publikácia 25. mája o 17. 00 h v Galérii M. za úspešnú reprezentáciu na-
15. tak predstavuje Lýdiu Fajtovú A. Bazovského. Nebude na nej šej školy a veríme, že už pre-
2017

SLOVENSKÝ
FESTIVAL
ako ľudovú speváčku osobitných chýbať hlavný hosť Lydka Fajto- mýšľajú nad budúcoročným
SENIORSKÝCH
FOLKLÓRNYCH kvalít, ktorá svojím spevom vá. Hudobní hostia: ženské trio projektom.
ín

SÚBOROV
č otvárala svet krásy trenčian- Krajka a ĽH Mlynári. (EVA MAREKOVÁ, ZŠ, KUBRANSKÁ)
Tr e n skeho folklóru, ako neúnavnú (RED) FOTO: ARCHÍV Z. L.
20. máj 2017
Záhradné centrum Bolech – Veľké Bierovce

„KÝM ŽIJEŠ TANCUJ“
PROJEKT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA
3. máj 2017 kultúra INFO | 9

Gympelrock oslavuje 30 rokov! O dotáciách na kultúru
Legendárny trenčiansky hudobný festival prinesie aj V tomto roku poskytne mesto zo svojho rozpočtu v ob-
tento rok 2-dňovú zábavu pre všetky generácie. Počas lasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na podu-
26. a 27. mája sa v komplexe Hviezda (klub Lúč, zrkad- jatia a projekty 50 200 €. Činnosť súborov a združení
lová sála a kinosála) predstaví mnoho známych, ale podporí čiastkou 19 800 €.
aj menej známych mien. Tohtoročnou novinkou bude
vonkajší stage. O pridelení dotácií z gran- Vlna – výstavy súčasného vizu-
tového programu mesta rozho- álneho umenia (1 500 €), Kolo-
Hlavným cieľom a poslaním dol primátor Richard Rybníček maž, združenie pre súčasné ume-
Gympelrocku bolo od začiat- na základe odporučenia Komi- nie – Otvorený kultúrny priestor
ku dať priestor prezentovať sa sie kultúry a cestovného ruchu. 2017 (1 500 €), Ing. Katarína Vi-
mladým amatérskym kapelám. dal – Tance pre radosť (500 €),
Toto poslanie sa nezmenilo. Aj „„ DOTÁCIENA PODUJATIA KC Kubrá – Výstavy a tvorivé
tento rok vystúpia začínajúce A PROJEKTY dielne pre deti (200 €) a Činnosť
trenčianske punk-rockové ka- FS Kubrá – Zachovávanie tra-
pely Random Choices či Take Mgr. art. Z. Laurinčíková – dícií (300 €), Hala o. z. – HALA
Shelter, DJ free;k alebo alter- Trenčianske hodiny (profilové 2017 – Festival súčasného ume-
natívne Ticho. Zahrajú aj stá- a skladu, ktorí mali na Gympel- CD) Krajka a ĽH Š. Molotu (800 nia (3 500 €), Džamál – Lauga-
lice trenčianskej undergroun- rocku vôbec prvý verejný kon- €), RZ pri ZUŠ – XV. ročník sú- ricio Orient Festival 2017 (500
dovej scény ako Uhol Dopadu cert. Vo vestibule bude výsta- ťaže Pieseň L. Fajtovej (500 €), €), Trenčianska jazzová spo-
alebo Fishface. Bulp, ktorý za- va fotiek z minulých ročníkov. Susan Slovakia, s. r. o. – Bella ločnosť FÉNIX – Jazz v meste
čínal na GR a v súčasnosti zbie- Gympelrock nie je iba o hud- (a) capella (500 €), HoryZonty, 2017 (1 500 €), RC Slniečko –
ra jedno hudobné ocenenie be, čo dokážu pestré disku- o. z. – Festival dobrodružných Október – mesiac úcty k starším
za druhým, zahrá DJ set. Naj- sie. Program bude naozaj pes- filmov HoryZonty (5 000 €), FS (200 €), Deň detí v Záblatí včera
väčšie lákadlá tohto ročníka sú trý a veríme, že si každý príde Nadšenci – 10. výročie FS Nad- a dnes 2017 (300 €), Zachová-
Para alebo FVLCRVM. na svoje. Gympelrock je o zá- šenci v spojení s tanečným do- vanie tradícií a zvyklostí v mest-
Tento rok sa organizátori bave pre všetkých. Od punku mom (700 €), Rehoľa piaristov skej časti Záblatie Morena, ví-
snažili v programe spojiť via- až po elektroniku. Zaznačte si – Dni Maximiliána Hella 2017 tanie jari a Veľká noc a pálenie
ceré generácie. Zo starších roč- do kalendárov dátum 26. a 27. (350 €), BEŇADIK n. f. – Bene- Jurských ohňov (300 €), Zvyky
níkov zahrajú ŠMOX či AB- máj. Tešíme sa na vás! fičný Mariánsky koncert (1 500 zimného obdobia (300 €), Ve-
NORMAL. Prídu aj Bez ladu TEREZA BARČÁKOVÁ €), VW Chrobák Klub Trenčín selé Zlatovce, o. z. – Zachováva-
– 4. zraz vzduchom chladených nie kultúrnych tradícií a zvyklos-
VW a ich priateľov (1 300 €), tí v mestskej časti Zlatovce (800
Noc literatúry bude opäť aj v Trenčíne DFS Kornička – Dobre nech je
tomu domu (1 500 €), DH Tex-
€), Kolomaž, združenie pre sú-
časné umenie – Sám na javisku
Ukážky z kníh súčasných túra bude pokračovať v Centre tilanka – 10. zlatovský festival 2017 (5 000 €), TS Goonies –
európskych autorov sa budú čí- rozvoja mesta na Farskej ulici, dych. hudieb (2 000 €), OZ Hu- Tanečná rozprávka Vianoc 2017
tať v stredu 10. mája na piatich kde bude o 19.15 h čítať člen di- dobné aktivity – vystúpenie „Vo- (700 €), Projekt slamka – TEDx
netradičných miestach. Mara- vadla Normálka Pavol Karell. cal group Masaique“ z Cran Ge- Trenčín 2017 (1 000 €)
tón čítania sa začne o 17.30 h Hosťom bude spisovateľ Rudolf vrier (500 €), Klub priateľov
v Letnej čitárni Verejnej kniž- Dobiáš, jeho zhudobnené ver- vážnej hudby – Trenčianska hu- „„ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
nice M. Rešetku. Uspávanku še zahrá Mona Luca. O 20.00 dobná jar a Trenčianska hudob-
od Leily Slimani prečíta hereč- h sa čítanie presunie do Centra ná jeseň 2017 (3 050 €), Rendek Spevácky zbor Piarissimo
ka Mestského divadla Trenčín pre rodinu, kde sa čítania úryv- Holding, s.  r. 
o. – Trenčianske (700 €), FS Nadšenci (700 €),
Zuzana Mišáková. Spisovateľ- ku z knihy Tantalópolis ujme HRAdosti 2017 (200 €), Cof- DFS Kornička (2 000 €), DFS
ka Vanda Rozenbergová vo Voi- výt varník Jozef Vydrnák. Po- fee Sheep, s. r. o. – Kultursheep: Radosť (1 700 €), FS Družba
ces na Sládkovičovej ulici začne slednou zastávkou bude Galéria pravidelné kultúrno-osvetové (1 000 €), FS Trenčan (1 300 €),
čítať o 18.30 h príbeh dievči- M. A. Bazovského, kde o 20.45 podujatia (1 000 €), MO Matice Seniorklub Družba (600 €), KC
ny z malého haličského mesta h bude čítať výtvarník Vladimír slovenskej – zborník k 25. výro- Sihoť – Musica Poetica – súbor
od Jenny Erpenbeck. Literárna Kudlík. Vstup je zdarma.(KIC) čiu literárnej súťaže J. Branec- starej hudby (600 €), Fistulatoris
kého (200 €), Seniorklub Druž- Consort – súbor detskej hudby
ba Trenčín – Naše spevy a tance (200 €), Mestské divadlo Tren-
Nedajte si ujsť Noc múzeí a galérií III. (300 €), EVA, n. o. – Folk-
fest pod Ostrým 2017 (1 500 €),
čín (1 500 €), TRAKT – činnosť
digitálnych kreatívcov (1 000 €),
V sobotu 21. mája máte je- Kultúrno-informačného centra KC Sihoť – Renesančné Vianoce Komorný orchester mesta Tren-
dinečnú možnosť navštíviť s je- vydať so sprievodcom na pre- (200 €) a XVII. ročník medziná- čín (1 300 €), TK Aura Dance
dinou vstupenkou v hodnote hliadku, na ktorej sa dozviete rodného festivalu starej hudby (1 000 €), Ev. cirkev augsbur-
1 euro Mestskú vežu, Galériu o Piaristoch v Trenčíne. Deti (300 €), OZ Južania – RC Južan- ského vyznania – TES ZVON
M. A. Bazovského, Trenčian- majú možnosť zapojiť sa počas ček, o. z. – Deň rodiny v Trenčíne (500 €), KC Kubrá – Zhotove-
ske múzeum, Katov dom a Kar- celého týždňa do pátracej hry 2017 (2 000 €), TK Aura Dance nie tanečných čižiem (700 €),
ner sv. Michala. Zdarma budú Trenčín za čias Márie Terézie, – X-Mas dance show (500 €), doplnenie krojov DFS Kubran-
od 15.00 do 20.00 h sprístup- v rámci ktorej môžu objavovať Trenčianska nadácia – Otvor ček (1 000 €), TS Džamál (400
nené priestory Piaristického tajomstvá a zaujímavé miesta. srdce, daruj knihu (350 €), Tren- €), RC Slniečko – zachovávanie
gymnázia J. Braneckého – vy- V galérii sú pripravené komen- čianska nadácia – Dobrý bazár zvyklostí a tradícií v Záblatí (800
hliadková veža, pamätná izba tované prehliadky, divadiel- (350 €), TRAKT – Festival detí €), Trenčiansky spevácky zbor
pátra Braneckého a refektár. ko, tvorivé ateliéry a záverečná 2017 (1 000 €), Mestské divadlo (500 €), Z. Soukupová – Cam-
Na Trenčianskom hrade bude nočná baterková prehliadka. Trenčín – Simon Wiliams: Nikto panillas (300 €), Kolomaž, zdru-
možné využiť jednotnú vstu- Program nájdete na www.tren- nie je dokonalý alebo Tato je teta ženie pre súčasné umenie – prvá
penku v čase od 18.00 do 21.00 cin.sk, na stránkach zapoje- (4 000 €), Clover Media, s. r. o. – komorná divadelná scéna (1 000
h. O 17.00 sa môžete spred ných inštitúcií a v KAM.(KIC) Okolo Trenčína (2 500 €), Nová €), TS Goonies (1 000 €).
10 | INFO spektrum číslo 5 | ročník XIX

BEH NOČNÝM
TRENČÍNOM
V oblasti práce s mládežou mesto
V sobotu 20. 5. 2017 sa
v našom meste uskutoční
vyhlásilo druhé dotačné kolo
3. ročník Nihgt Run Trenčín Na základe odporučenia Komisie mládeže a športu rozho- roka 2017. Budú uprednostnené
s hromadným štartom o 21.00 dol v apríli primátor mesta Richard Rybníček o pridelení projekty, ktoré iniciujú, zostavujú
na Trenčianskom hrade. Trať dotácií desiatim subjektom v celkovej hodnote 7 tisíc eur. a realizujú samotní mladí ľudia.
bude pokračovať Mierovým Uzávierka druhého kola je 15. mája 2017.
námestím, ulicami Sládkovičo- „„ KONZULTÁCIE SÚ
va, Hviezdoslavova, Nám. sv. „„ SCHVÁLENÉ DOTÁCIE o dotáciách, neboli rozdele- POTREBNÉ
Anny, Legionárska, Soblahov- V PRVOM KOLE né všetky finančné prostriedky
ská, Bezručova, Beckovská, J. určené na dotácie pre mládež. Všetky informácie o pod-
Zemana, za priepustom výbeh O. z. 3 run Slovakia na Hell Mesto Trenčín preto v súlade so mienkach poskytovania do-
na hrádzu, hrádza rieky Váh, Night vol. 8 (495 €), TeCeMko, Všeobecne záväzným nariade- tácií nájdete na www.tren-
za železničným mostom sme- o. z. – na Deň mladých (787 €), ním č. 7/2012 „O poskytovaní cin.sk/dotacie alebo osobne
rom k Palackého, Mierové ná- Rotary club na 2. ročník dob- dotácií z rozpočtu Mesta Tren- pros­tredníctvom koordináto-
mestie, Trenčiansky hrad. Viac rovoľníckeho tábora (450 €), čín“ vyhlásilo druhé dotačné ra práce s mládežou (e-mail
na trencianskypolmaraton.sk. Športové gymnázium na Inter- kolo, v ktorom môže rozdeliť 3 mladez@trencin.sk alebo na tel.
nátny časopis (280 €), Silnej- tisíc eur. čísle 0911 046 629 – Joana De-
ší slabším o. z. na projekt Me- toni. Odporúča sa konzultovať
BEH dzigeneračná výmena (350 €),
TRAKT o. z. na projekt Smajlík
„„ PODMIENKY projekt s koordinátorom pred
jeho predložením. Žiadosť treba
TRENČIANSKOU (2100 €), Združenie rodičov pri
SUŠ TN na Školské átrium (456
Dotácie môžu byť poskyt-
nuté oprávneným subjektom
poslať do 15. mája.

BREZINOU €), Kultúrne centrum AKTIVI-
TY o. z. na projekty Planétka
len na základe riadne vyplne-
nej žiadosti na predpísanom
Na rokovanie komisie budú
predložené len kompletne a či-
BUDE 28. MÁJA malého princa, Multi-kulti chill
out zóna a Staroveké civilizácie
formulári spolu s povinný-
mi prílohami, ktoré nájde-
tateľne vyplnené žiadosti so
všetkými povinnými prílohami.
(1432 €), AUTIS, o. z. na projekt te na www.trencin.sk/dotacie Žiadosti a povinné prílohy tre-
Mladí snouzelen asistenti (150 a za predpokladu, že žiadateľ má ba odovzdať do 15. mája v poda-
€), Dom poznania – združenie vyrovnané záväzky voči mestu. teľni Mestského úradu Trenčín,
pre osobný rozvoj na Workshop Žiadosti predkladané do gran- Mierové nám. č. 2, (pondelok
Životológia pre študentov stred- tového systému v oblasti mládež – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok
nej školy (500 €). nesmú byť podané v iných ob- 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poš-
lastiach alebo odboroch Mesta tou (rozhoduje dátum poštovej
„„ DRUHÉ KOLO Trenčín v tom istom roku. pečiatky na obálke) a taktiež po-
V dotačnom kole budú pod- slať v elektronickej forme na e-
Nakoľko niektoré projek- porené iba projekty, ktorých ter- -mail mladez@trencin.sk.
ty nespĺňali podmienky VZN mín realizácie bude do konca (RED)

Blahoželáme! „„ Karatistky z Karate klubu
Ekonóm Trenčín Emma Kubišo-
bojovom umení Taekwondo
WTF – Trenčín Open 2017 (8.
„„ Krasokorčuliarska sezó- vá, Adela Vlasáková, Lucia Mrá- 4.) sa predstavilo 225 zápasní-
na 2016/2017 v Trenčíne bola zová, Ema Pápištová a Viktória kov 22 klubov z 5 krajín. Domá-
Posledná májová nede- ukončená úspechom. Vo Finále Vašíčková priniesli z 37. ročníka ci Klub Ilyo-Taekwondo získal
ľa bude patriť bežcom. Tri- interpretačného korčuľovania Veľkej ceny Slovenska (Bratisla- 9 zlatých, 8 strieborných a 11
násty krát sa športoví nadšenci pre rok 2017 (neoficiálne Maj- va, 25 – 26. 3.) tri zlaté, jednu bronzových medailí a 3. miesto
stretnú na trenčianskej Brezi- strovstvá SR v interpretačnom striebornú a dve bronzové me- medzi klubmi.
ne a môžu si zmerať sily s ro- korčuľovaní) 1. 4. v Žiline titul daily a 13. miesto medzi klubmi. „„ V 1. kole Slovenskej Ligy
vesníkmi, prípadne aj so svojím v kategórii IK C3 SILVER z mi- Turnaja sa zúčastnilo 1469 pre- v Chanbare – Trenčín Open
minuloročným časom. Štar- nulého roka obhájila Alexandra tekárov 154 klubov z 21 krajín. 2017 sa 9. 4. 2017 zúčastni-
tovný výstrel zaznie o 10.00 h Dužeková. V silnej konkurencii sa darilo aj li 4 slovenské a 3 české kluby
pri hoteli Brezina. Muži do 40, ďalším Trenčanom. ŠK Real team s viac ako 50 súťažiacimi.
50 a 60 rokov pobežia dva 4-ki- Trenčín získal 3 medaily. Zlato Trenčania získali 3 zo štyroch
lometrové okruhy a muži nad vybojovali úradujúci Majstri SR Grandmajster pohárov a me-
60 rokov a všetky kategórie v kata team – Juríček, Páleš, Ora- dailové umiestnenia vo väčši-
žien pobežia 4 kilometre. Zá- vec. Bronz v kumite – Matúš La- ne kategórií. Grandmajster je
štitu nad pretekom prevzal mačka a Ema Zajačková. jeden víťaz spomedzi všetkých
olympionik Ján Zachara, kto- „„ V 3. kole Slovenského po- víťazov v jednej vekovej kategó-
rý v roku 1952 na OH v Hel- hára detí do 12 rokov získala rii. Matej Pučko – žiacky a ka-
sinkách získal zlatú medailu 1. apríla v Starej Ľubovni vý- detský Grandmajster Fight,
v boxe. Rodák z Kubrej v mi- „„ Monika Chochlíková z Vic- prava 21 karatistov z ŠK Real Peter Vanko – žiacky a kadet-
nulosti pracoval v trenčian- tory Gym Trenčín sa počas ví- team Trenčín 23 cenných kovov ský Grandmajster Kihon Dosa
skej textilnej spoločnosti Meri- kendu 22. – 23. 4. stala v ra- a 2. miesto v celkovom poradí a Lukáš Bosák – juniorský a se-
na. Viac o podujatí: Miroslava kúskom Innsbrucku víťazkou klubov. niorský Grandmajster Kihon
Hrubová, m.hrubova@motor- prestížneho Svetového pohára „„ Na 1. ročníku medzinárod- Dosa. Všetci Chanbara Tren-
-car.sk, 0915 775 769, www. v kickboxe asociácie WAKO. ného turnaja v olympijskom čín. Viac na chanbara-tn.sk.
beh.sk. FOTO: ARCHÍV MH
3. máj 2017 spektrum INFO | 11

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV „„ PÁTRACIA HRA PRE DETI
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
TV, noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty,
Trenčín za čias Márie Terézie
stolný tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta, Tento rok si pripomíname 300 rokov odvtedy, čo sa
gitara, klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.). narodila kráľovná Uhorska – Mária Terézia. V čase jej
Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I. vlády spadalo pod ňu aj územie Trenčína. Preto sme sa
rozhodli v rámci Noci múzeí a galérií pripraviť pre deti
Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra pátraciu hru, v ktorej sa dozvedia, ako sa v Trenčíne
Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“ žilo pred 300 rokmi.
Pondelok 15.30 – 17.00 Joga
V pátracej hre budú deti
Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub hľadať stanovištia rozmiestne-
Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II. né v centre mesta, na ktorých
nájdu jednotlivé úlohy. Po spl-
Nepárny utorok 10.00 – 12.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27
není všetkých úloh čaká na deti
Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis sladká odmena. Zároveň môžu
Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5 vyhrať niektorú z cien – vstu-
penky na hrad Beckov a do Par-
Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry ku miniatúr v Podolí, perma-
Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance nentku na mestskú plaváreň,
Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis vstupy na lanovú dráhu Tar-
zania, sladké dobroty od MAK
Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie palacinkárne a BON BON
Streda 16.30 – 18.30 Keramika – kurz Chocolaterie alebo darčekové
predmety od Mesta Trenčín.
Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub
Do hry sa môžete zapo- na Mierovom námestí 9 alebo
Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, jiť od 15. do 21. mája 2017. si ju môžete stiahnuť na web
0911 041 820 – Ing. Zdenka Buxarová, referent pre sociálne veci, Mapa s tajničkou bude od 15. stránkach www.visittrencin.sk
www.trencin.sk, mail: centrum.seniorov@trencin.sk mája k dispozícii v Kultúrno- a www.trencin.sk.(KIC)
-informačnom centre Trenčín

Slovenské pochúťky, tipy
na dovolenku a tie najkrajšie torty
Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v dňoch 12.
– 13. mája tri výstavy, s ktorými sa súčasne budú konať
Ľudové umelecké remeslá.

Šiesty ročník vý-
stavy cestovného
ruchu regiónov RE-
GION TOUR EXPO
ponúkne zaujíma-
vé cestovateľské in- ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
špirácie pre všetky KLUB TRENČÍN – MESTO
vekové kategórie.
Prírodné krásy a kul- Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
túrne pamiatky 15. 5. Deň matiek – posedenie s kultúrnym programom
predstavia vystavo-
22. 5. Ing. Katarína Darvašová – Fratišek Jozef Habsburský
vatelia zo Slovenska
a Česka, tento ročník 29. 5. Ivan Čietek – Spomienky na otca – básnika Jána
spestrí prezentácia Smreka
Indonézskej republi- Ďalšie akcie:
ky. Pre všetkých, ktorí chcú uká- mliečne a syrové výrobky, gaz-
zať svoju zručnosť pri zdobení dovské mäsové výrobky, ovocie 16. a 18. 5. Zájazd Orava
tort, pripravil internetový portál a zelenina, ovocné šťavy, kávy, 23. – 25. 5. Zájazd Salzburg a Kehlsteinhaus (Orlie hniezdo)
Torty snov súťaž s tromi kategó- vína, pivo či destiláty. Aj tento
riami: kvetinové aranžmá, det- rok budú súčasťou výstav Ľudo- 29. 5. František z Assisi – muzikál
ská torta – Svet hračiek a Sva- vé umelecké remeslá. Návštev-
dobná torta v roku 2017. Všetky
súťažné torty si budú môcť pre-
níci budú môcť zažiť atmosfé-
ru čias dávno minulých, vidieť
„„ ROKOVANIA VMČ
zrieť návštevníci piateho roč- šikovnosť remeselníkov, ktorí VMČ Stred 15. 5. 2017 o 15.30 v sobášnej sieni
níka celoslovenskej cukrárskej na nádvorí areálu budú ponú- VMČ Západ 24. 5. 2017 o 17.00 v ZŠ Veľkomoravská
výstavy TORTY & svet pečenia. kať výsledky svojej práce. Pre
Druhý ročník špecializovanej verejnosť bude otvorené denne 2. 5. 2017 o 17.30 v KC JUH, 5. 6. 2017 o 17.30
VMČ Juh
výstavy CHUŤ SLOVENSKA je od 9.00 do 18.00 h. Bližšie infor- v ZŠ Novomeského
určený pre milovníkov dobré- mácie nájdete na www.expocen- 4. 5. 2017 o 16.00 v SOŠ, Pod Sokolice 14, 1. 6.
ho jedla, pitia a produktov vy- ter.sk alebo na Facebooku.(RED) VMČ Sever
2017 o 16.00 v KS Kubrica
robených na Slovensku. Pečivo,
12 | INFO otázky a odpovede číslo 5 | ročník XIX

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
„„ Prečo nemá Cintorínska státím, preto je tu non-stop doba v protismere. Chodník za vchod- udržateľnej mobility, čiže parko-
ulica vyznačené žiadne parko- spoplatnenia. Centrum mesta, mi 19 – 23 nebol v minulom visko najskôr v r. 2019. Zatiaľ je
vacie miesta?URBAN pásma A a B, sú využívané najmä roku dokončený, lebo sme ča- to ale pozemok Železníc SR, ro-
Ľuboslava Sedláková, kancelá- počas dňa, v pracovnom čase. Čo kali na správcu bytového domu, kujeme s nimi.
ria primátora: sa týka ceny parkovného, naj- ktorý tu plánoval rekonštruk-
Cintorínska ulica nemá šír- drahšie je centrum, pásma C a G ciu vodovodnej prípojky. Tá sa „„ Ako budú počas rekon-
ku, potrebnú pre obojsmer- sú v širšom okolí centra, preto je zrealizovala až v marci tohto štrukcie námestia riešené
nú premávku a pozdĺžne stá- cena vyššia ako v pásme D a H, roka. Povrch chodníka obno- tradičné akcie v meste? Ne-
tie. Zároveň tu chýba na jednej ktoré sú zväčša sídliskami. víme pravdepodobne v letných ovplyvní to kultúru v meste?
strane chodník. Tým, že parko- mesiacoch. ALENA
vacie miesta nie sú vyznačené, „„ Ako si uplatním zľavu Jana Sedláčková, vedúca útvaru
nemôže sa na Cintorínskej uli- na parkovanie?ĽUDMILA „„ Kedy firma vykonávajú- kultúrno-informačných služieb:
ci parkovať. Obyvatelia môžu Ľuboslava Sedláková, kancelá- ca rekonštrukciu plynovodov Mesto má záujem, aby kultú-
parkovať buď na svojich pozem- ria primátora: opraví neodbornú prácu pri ra bola rekonštrukciou námestia
koch alebo na uliciach kolmých Polovičné parkovné na prvú pokladaní asfaltu na Námestí ovplyvnená len minimálne. Väč-
na Cintorínsku. Mesto zvažuje, hodinu parkovania v pásmach sv. Anny?DUŠAN šinu tradičných kultúrnych pod-
na základe požiadaviek obča- A a B sa automaticky uplatňu- Róbert Hartmann, vedúci útva- ujatí, ktoré pripravuje Mesto,
nov, zjednosmernenie tejto ulice je držiteľom parkovacích kariet, ru dopravy: bude možné nájsť na náhrad-
s vyznačením pozdĺžnych par- okrem PK Pásmo a PK Abonent Opravia to, keď budú v rámci ných miestach v centre Trenčína.
kovacích miest. Najskôr je však dlhodobé v pásme. Pri úhrade budovania cyklotrasy premiest- Farmárske jarmoky vždy v prvú
potrebné zrealizovať prepojenie parkovného v pásme A a B v par- nené uličné vpuste do chodníka. sobotu v mesiaci nájdu miesto
ulíc Cintorínska a Dolný Šianec. kovacom automate zadávate Predpokladáme, že sa tak stane na štrkovej ploche oproti syna-
EČV. Držiteľom parkovacích ka- v máji 2017. góge (okrem prvého májového,
„„ Prečo majú pásma inú riet, na ktoré platí 50-percentná ktorý je spojený s Majálesom).
dobu a výšku spoplatnenia? zľava na prvú hodinu parkovania „„ Na Gagarinovej ulici a ved- Majáles, Deň detí a festival Pri 
JURAJ MACHAJDÍK denne, sa táto uplatní automa- ľa Termionu vyrástlo „parko- trenčianskej bráne sa budú ko-
Ľuboslava Sedláková, kancelá- ticky, na základe evidencie EČV. visko“ vysypané kamennou nať na priestranstve pri Dome
ria primátora: Pri zadaní EČV a doby parkova- drťou a neoznačené ako par- armády. Na Štúrovo námestie sa
Nastavenie režimu v jednot- nia napríklad na 1 hodinu sa vám kovisko. Zaujímalo by ma, kto presunú letné nedeľné koncerty
livých pásmach je výsledkom zobrazí automaticky platba 50 ho povolil? JURAJ S. a do átria za Mestskou vežou cez
podrobnej analýzy, kde sa po- centov (nie 1 euro). Ak zaplatíte Róbert Hartmann, vedúci útva- letné prázdniny, okrem nedeľ-
sudzovala obsadenosť parkova- napríklad 1 euro, tak sa vám au- ru dopravu: ných divadielok pre deti, pribud-
cích miest i počty parkujúcich tomaticky uplatní zľava a parkov- Toto „parkovisko“ nie je po- nú aj piatkové večerné koncerty
vozidiel v jednotlivých hodi- né budete mať uhradené na 1,5 h. volené. Popísané úpravy preve- z cyklu Hudobné pikniky.
nách počas dňa i noci. Centrum ruje štátny stavebný dohľad.
mesta a jeho okolie, teda pásma „„ Ďakujeme za vybudova- „„ Prosím vás, mohli by ste
A a B, je lukratívna časť mesta nie perfektného parkoviska „„ Na Východnej ulici v smere dať znovu namaľovať prie-
a bolo našim zámerom zakázať za Perlou. Len pripomienka od kruhového objazdu po kos- chod pre chodcov pri autobu-
tu dlhodobé státie a zabezpečiť – pri napojení jednosmerky tol naľavo je trávnatá plocha, sovej zastávke MHD Trenčín
vysokoobrátkový režim parko- na Beckovskú ul. pri kontaj- ktorá lemuje jednosmernú Gen. Svobodu? Priechod nie je
vania. Reguláciu sme zaviedli neroch ostala stará značka Východnú ulicu. Ani z jednej vôbec vidieť. JÁN BOLEČEK
na miestach zvýšeného doprav- „Daj prednosť v jazde“. Značka strany však nie je chodník.ŠD Roman Jaroš, správca miest-
ného zaťaženia, ale aj v častiach, je v protismere a mýli vodičov. Benjamín Lisáček, vedúci útva- nych komunikácií:
kde doteraz zdanlivo nebol prob- Trápi nás aj rozbitý chodník ru interných služieb: S obnovou vodorovného do-
lém s parkovaním. Ak totiž za- za blokom 19 – 23. JOZEF NOVÁK Mesto Trenčín tu plánuje v r. pravného značenia začíname
čneme „vytláčať“ vozidlá z jed- Róbert Hartmann, vedúci útva- 2017 vybudovať nový chodník v máji 2017. Jej súčasťou budú
nej lokality, pôjdu do najbližšej ru dopravy: a priechody pre chodcov. Projek- aj priechody pre chodcov na Uli-
bezplatnej. Preto je potrebné Okolie parkoviska ešte ča- tová dokumentácia je priprave- ci gen. Svobodu.
zohľadňovať situáciu v susedia- kajú vegetačné úpravy a osvet- ná, aktuálne prebieha majetkovo-
cich lokalitách navzájom a pod- lenie. Značky „Daj prednosť -právne vysporiadanie dotknutých „„ Upozorňujem na zbytoč-
ľa toho nastaviť režim, aby sme v jazde“ by mali na ceste zo- pozemkov. Na túto investičnú ak- nú dopravnú značku „Daj
ochránili tých, ktorí tam bývajú. stať, je tu plánovaná protismer- ciu je v rozpočte 60 tisíc €. prednosť v jazde“ na križovatke
Pásma H a D majú charakter síd- ná jazda cyklistov. Značky budú Olbrachtova – Partizánska,
liska a problém je skôr s nočným platiť pre cyklistov jazdiacich „„ Ako chce mesto využiť veľký keďže Olbrachtova je jed-
priestor Pred poľom – medzi nosmerná v opačnom smere
novým podjazdom a kruhovým a výjazd v tomto smere nie je
V ZÁBLATÍ OTVORIA ŠPORTOVÚ PLOCHU objazdom. Spraví sa tam úpra-
va terénu a výsadba zelene?
možný.
ŠTEFAN
V polčasovej prestávke futbalového zápasu Záblatie – Dolná Alebo sa tam plánuje nejaká Róbert Hartmann, vedúci útva-
Poruba (o 14.15 h) v nedeľu 7. mája 2017 na futbalovom štadió- výstavba? PETER DARANSKÝ ru dopravy:
ne v Záblatí za účasti primátora mesta a osobností z futbalového Martin Beďatš, hlavný archi- Značka nie je zbytočná. Uli-
prostredia bude slávnostne otvorená ŠPORTOVÁ TRÉNINGOVÁ tekt mesta: ca je síce jednosmerná pre mo-
PLOCHA. Začiatok zápasu o 13.30 h. Do 19.00 h bude hrať TEX Chceme tam urobiť záchytné torové vozidlá, ale pre cyklistov
Band a pre deti je pripravené prekvapenie. Na podujatie srdečne parkovisko z prostriedkov EÚ, je obojsmerná – preto tam musí
pozýva TFK 1939 Záblatie. ale najskôr musíme mať plán zostať značka umiestnená.

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XIX. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
15. – 21. 5. 2017
Detská pátracia hra
TRENČÍN ZA ČIAS
MÁRIE TERÉZIE
Hľadajte s deťmi indície ukryté
v centre mesta. Viac informácií
v INFE na strane 11.

máj 2017

„„ DIVADLO komédia si uťahuje z mužskej samoľúbos-
ti a je oslavou pevného priateľstva. Hrajú:
vydáva nový album, ktorý predstaví naži-
vo na svojom koncertnom turné.
„„ NEDAJTE SI UJSŤ
4. 5. | 20.00 | Europeana – Maroš Kramár, Jozef Vajda a Peter Šimun. 10.5. | Noc literatúry
7. 5. | 18.00 | Komorný koncert
stručné dejiny 20. storočia 29. 5. | 19.00 |
Muzikál PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM |Rajmund Kákoni
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie tren-
František z Assisi – akordeón, Eugen Prochác – violončelo.
čianskeho divadla Dogma (ex Kolomaž) je
dramatizáciou svetoznámej knihy Patrika 7. 5. | 20.00 | Rytmus
Ouředníka „Europeana aneb stručné dějiny PIANO KLUB |
dvacáteho věku“. 8. 5. | 20.00 – 22.00 | Peter
6. 5. | 19.00 | Divadlo Kalich: a Lucia: Dorota Nvotová
Pro Tebe cokoliv + Jakub Ursiny + Talent
Transport
KLUB LÚČ | CENTRUM MESTA | Čítanie európskej li-
12. 5. | 21.00 – 23.00 | Hudba teratúry na  netradičných miestach.
z Marsu 17.30 VKMR Letná čitáreň s  herečkou
POSÁDKOVÝ KLUB | Pôvodný slovenský mu-
Mestského divadla Trenčín Zuzanou
zikál. Príbeh lásky, viery a  odhodlania zo KLUB LÚČ |
Mišákovou. 18.30 VOICES číta spiso-
života človeka, ktorý sa stal príkladom pre 13. 5. | 21.00 – 4.00 | Exitab vateľka Vanda Rozenbergová, 19.15
celé generácie. Hrajú Karol Čálik, Lukáš night: Bios + Stroon + Tittingur CENTRUM ROZVOJA MESTA číta člen di-
Adamec, Janka Lieskovská a ďalší. vadla Normálka Pavol Karell, hosť spi-
KLUB LÚČ |
30. 5. | 19.00 | Horúca sprcha sovateľ Rudolf Dobiáš. 20.00 CENTRUM
KINO HVIEZDA | Slovenská premiéra situač- KINO HVIEZDA | Inscenácia neponúka sto- 14. 5. | 18.00 | Vokálny koncert PRE RODINU číta výtvarník Jozef Vydr-
nej komédie pražského divadla odhalí, čo PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Mária Šimonovi-
percentne osvedčené rady na  vyrieše- nák. GMAB číta výtvarník Pavol Kudlík.
všetko je rodina schopná urobiť pre svojho nie manželskej krízy, dokáže však diváka čová – soprán, Judit Angyelová – mezzo-
potomka. Hrajú: Jana Paulová, Pavel Zed- soprán, Jana Nagy – Juhász – klavír. 20. 5. | 16.00 | Prechádzky
osviežiť a  pobaviť množstvom zábavných
níček a ďalší. situácií. Hrajú: Zuzana Tlučková, Peter Ko- mestom so sprievodcom
16. 5. | 18.00 | Veselá trojka &
11. 5. | 19.00 | Voľby 2020: čiš, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, Ka- Duo Aramis
Gágaji, táraji a prďúsi!!!!!! tarína Ivanková, Thomas Puskailer, Jakub KINO HVIEZDA | Hudobno-zábavný
Lorencovič. program.
30. 5. | 19.00 | Herečky 20. 5. | 20.00 | H16
PIANO KLUB |
20. 5. | 21.00 – 2.00 | Bad karma
boy + Role
KLUB LÚČ |
KIC | Pokračovanie pravidelného cyklu
23. 5. | 19.00 | Agnikana’s group
GALÉRIA VÁŽKA | Koncert meditačnej hud- sprevádzaných prehliadok mestom, teraz
by. na tému „Piaristi v Trenčíne“. Piaristi pri-
KINO HVIEZDA | Zábavný program legen-
šli do Trenčína v  roku 1776 na  pozvanie
dárnych Kopytovcov s folklórnymi hudob- 26. 5. | 16.00 | Vokálny koncert panovníčky Márie Terézie, aby prevzali
nými hosťami FOLKDUOPLUS. Na scénu sa POSÁDKOVÝ KLUB | Na  súkromný kurz he- KC DLHÉ HONY | Účinkujú Vocal Group Mo- bývalý jezuitský kostol, kláštor a  školu.
vracajú obskúrne postavy slovenskej poli- rectva sa prihlásia aj tri frustrované ženy. saique, Cran Gevriér (F) & Trenčiansky spe- S  podporou rodu Illešházi vychovávali
tiky Mečiar, Slota, Ľupták, aby „zachráni- Bývalá štátna úradníčka (Zuzana Krone- vácky zbor, Trenčín (SK). Pozýva Mesto generácie študentov, pričom kládli dôraz
li“ Slovensko na  svoj spôsob. V  rámci ro- rová), poisťováčka (Zuzana Šebová) a pre- Trenčín, OZ Hudobné aktivity a nielen na domáce jazyky, dejepis, zeme-
kovania parlamentu v  pokročilom štádiu kladateľka (Darina Abrahámová). Trenčiansky spevácky zbor. pis, prírodné vedy, ale aj na hudbu a di-
rozkladu sa objavia aj politické postavičky vadlo. Ako prispel riaditeľ Anton Pfeiffer
súčasnosti. 26. 5. | 17.00 | Koncert žiakov
19. 5. | 18.30 | Galavečer 15
„„ KONCERTY hudobných kurzov ku vzniku Trenčianskeho múzea? Za  akú
učebnú pomôcku získali piaristi pochva-
KC AKTIVITY | Klavírna škola Ireny Buchtí-
rokov spolu, pre vás a s vami 4. 5. | 19.00 | La Gioia kovej a gitarová škola Dušana Dobiáša. lu od ministerstva školstva? Čomu sa štu-
KINO HVIEZDA | Rockové snenie – známe denti venovali na hodinách chrestomatie?
balady v  sprievode štyroch bravúrnych 3. 6. | 16.00 | Prechádzky
hudobníkov z Nitry – gitara Martin Ralík, „„ PRE DETI mestom so sprievodcom
bicie Martin Ševčík, čelo Martina Uhrínová KIC | Sprevádzaná prehliadka mestom
a klávesy Tony Marko. denne | 9.00 – 13.00, 14.00 –
19.00 | Brick by Brick – zábava na  tému „Trenčianske mosty“. Mosty
5. 5. | 18.00 | Dobre nech je s Legom v  Trenčíne patria neodmysliteľne ku
tomu domu KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
každodennému životu, pretože za-
KINO HVIEZDA Vystúpenie pre verejnosť
| bezpečujú dôležité prepojenie pravé-
trum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., ale ho a  ľavého brehu Váhu. Pôvodne bol
DFS Kornička Trenčín a  DNS Brněnský va- aj voľné hodiny na hru s kockami Lego pre
lášek Brno. prechod možný cez brody a  prievozy,
POSÁDKOVÝ KLUB | Slávnostný gala- deti s rodičmi i bez rodičov. Viac na fcb kre- neskôr cez drevený most, ktorý viac-
program k  15. výročiu vzniku Mestského 5. 5. | 19.00 | Adam Ďurica ativosro alebo www.kreativotn.sk. krát zmenil svoju polohu aj podobu.
divadla Trenčín alebo 15 rokov v skratke... Spolu Tour 2017 pondelok, streda, piatok | Do  kedy sa na  cestnom moste platilo
29. 5. | 19.00 | Lordi PIANO KLUB Dvojnásobný víťaz prestíž-
|
Tanečná škola Aura dance mýto? Koľko trvala stavba súčasného
KINO HVIEZDA | Hra vznikla na  základe nej ankety OTO v  kategórii spevák roka KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.). funkčného železničného mosta?
korešpondencie Oscara Wildea. Salónna Info: 0908 731 125.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 5 | ročník XIX

pondelok | 10.00 – 11.00 | 15. 5. | 10.00 | Hľadáme 2. – 7. 5. | Výstava voskových
„„ NEDAJTE SI UJSŤ Tvorenie s potešením s Mirkou stratenú rozprávku figurín: Zvláštni ľudia
20. 5. | Noc múzeí a galérií Pre deti od  2 rokov v  sprie-
KC AKTIVITY | VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
CENTRUM MESTA | 13. ročník podujatia. vode rodiča. Info: 0918  561  320, ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
Vstupné 1 € sa platí iba v prvej z nav­ mirka@kcaktivity.sk. ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
štívených inštitúcií. pondelok | 16.00 – 17.00 | piatok
Kubrá.
MESTSKÁ VEŽA | 10.00 – 22.00 Scénická | 18.00 – 19.00 | Skauting 21. 5. | 17.00 | Priadka a kráľ
a kostýmová tvorba – výstava, 18.00 – OC MAX | Divadelné predstavenie.
21.00 Hudba z veže – hrá SB na Juhu
GMAB | 10.00 – 22.00 hry na nádvorí, KC AKTIVITY Schôdzky detí a  mláde-
| 24. 5. | 9.00 | Margita
divadielko, Galerkova cesta umením že 32. skautského zboru. Info R. Kopecká Ivaničková: S tromi psami
– hravý detský sprievodca výstavami, 0908 683 393, romcako@gmail.com. za pätami
Plenér na nádvorí galérie, Rendezvous pondelok, utorok, štvrtok | VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ so spi- GALÉRIA VÁŽKA | Odpradávna sa v  našej
s  umením – komentované prehliadky 16.30 – 18.00 | Karate klub sovateľkou, publicistkou, prekladateľkou spoločnosti vyskytovali jedinci svojím zov-
výstav, Výtvarné ateliéry – tvorenie Ekonóm z Trenčína, spojená s prezentáciou jej novej ňajškom výrazne vystupujúci z davu. Spo-
pre malých i veľkých, fotokútik, večer- KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068. knižky, ktorá zachytáva príbeh zo súčasnej ločnosť sa ich stránila, zároveň ju priťaho-
ná baterková prehliadka výstav, viac rodiny a „vpád“ domácich zvierat do kaž- vali ich zvláštnosti. Z ich postihnutia často
na www.gmab.sk utorok | 15.00 – 16.30 | Klub dodenného života detí. pramenila neskutočná sila a  odhodlanie
TRENČIANSKE MÚZEUM | 9.00 – 16.00 keramikárov vzoprieť sa osudu a  predviesť okoliu svoj
24. 5. | 10.30 | Margita
expozícia Z  histórie a  kultúry slobod- KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. Info: neobyčajný vzhľad ako dar. Pracovali v cir-
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. Ivaničková: S tromi psami kusoch a panoptikách, častokrát sa naučili
ného kráľovského mesta Trenčín obsa-
huje prírodovedné, historické, archeo- za pätami i  neuveriteľným kúskom. Umelci v  petro-
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | VKMR OPATOVÁ | Beseda žiakov ZŠ so spi-
logické a tiež národopisné exponáty hradskom antropologickom múzeu vytvo-
Korzo dance sovateľkou, publicistkou, prekladateľkou. rili 25 verných napodobenín z vosku, boli
KATOV DOM | 9.00 – 17.00 expozícia Zo | Tanečná škola moderného
KC AKTIVITY použité lekárske očné a zubné implantáty
starého Trenčína tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557. 27. 5. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
KARNER S. MICHALA | 9.00 – 17.00 ex- dielničky a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy.
pozícia z  dejín karnera a  sakrálneho utorok | 17.00 | Hráme sa OC LAUGARICIO | 2. – 31. 5. | Nápady pre šikovné
umenia od obdobia gotiky až po barok a športujeme ruky
TRENČIANSKY HRAD | 18.00 – 22.00
28. 5. | 17.00 | Havo a Slávo
5. ZŠ Rodičia s deťmi v telocvični. VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti
OC MAX | Divadelné predstavenie.
sprístupnený Dolný hrad, Kasáreň, streda | 9.30 – 10.30 | s  podtitulom Deti, zoznámte sa s  niečím
Hladomorňa, horné poschodie Ľudoví- novým!
tovho paláca, Matúšova veža, Rotunda, Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč- „„ VÝSTAVY 2. – 31. 5. | Jubilant Pavel
Lapidárium
PIAR. GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO | nej hre učia aj riekanky. do 9. 5. | Prvé máje z archívu, Dvořák
15.00 – 20.00 sprístupnené zdarma streda | 10.00 – 11.00 | plagáty a dobové fotografie VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka veno-
budú bežne nedostupné priestory – Keramické patlámo vaná životu a  dielu významného sloven-
vyhliadková veža, Pamätná izba pátra Pre najmenšie deti v  sprie-
KC AKTIVITY | ského historika, spisovateľa a  publicistu
Braneckého, refektár kolégia piaristov, vode rodiča. Info: 0918  561  320, pri príležitosti jeho 80. narodenín.
viac na www.piar.gtn.sk mirka@kcaktivity.sk. 2. – 31. 5. | Trenčín z neba
NIGHT RUN TRENČÍN | Trenčín behá VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri-
v noci, 21. 00 Štart a cieľ behu na Tren- streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies bližujúca dominanty perly stredného Po-
čianskom hrade. Preteky sú určené važia prostredníctvom unikátnych foto-
všetkým vekovým kategóriám, beží KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3
r. Info: 0915 101 051. grafií z vtáčej perspektívy.
sa aj v historickom centre mesta. Viac
na www.trencianskypolmaraton.sk piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 2. – 31. 5. | Kvety pre naše
pršteky maminy a babiny
CENTRUM SENIOROV | Výstava detí výtvar-
„„ KINO OC MAX Tvorivý klub pre deti vo veku
|
5 – 6 rokov a  3 – 4 r. Info a  prihlášky: ného odboru SZUŠ Gagarinova 7.
KIC | Pripomeňte si, ako sa kedysi osla-
CINEMAX www.tancujucetigriky.sk a 0903783724. 4. – 6. 5. | Fireco 2017
voval 1. máj. Výstavu pripravilo Mesto EXPOCENTER | 13. ročník medzinárodnej
od 4. 5. | Strážcovia galaxie 2 nedeľa | 16.00 | Angličtina pre Trenčín v spolupráci so Štátnym archívom
Americká akčná sci-fi komédia. Po veľ- výstavy hasičskej, záchranárskej a  zabez-
deti s Helen Doron v Trenčíne. pečovacej techniky.
kom úspechu prvého filmu o Strážcoch OC MAX |
galaxie prichádza štúdio Marvel s jeho do 21. 5. | Jarmila Dicová 4. 5. – 2. 6. | Prezentačná
veľkolepým pokračovaním. 1. – 31. 5. | Tancujúce tigríky Ondrejková / Maja Dusíková výstava fotokrúžku CVČ
OC MAX | Tanečno-animačný kurz pre deti Ondrejičková: Vo svete
od 4. 5. | Lady Macbeth POSÁDKOVÝ KLUB | Lektor: Miroslav Volník.
vo veku 1,5 – 6 r. Info, termíny a prihlášky: rozprávok a snov
Britská adaptácia drámy spisovateľa www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724. GMAB | Originály ilustrácií ku knihám urče- 4. 5. – 7. 7. | Misia v kontextoch
Nikolaja Leskova. Anglický vidiek, rok ným predovšetkým deťom a mládeži. a súvislostiach
1865. Navzdory manželstvu z  rozumu 4. 5. | 9.30 | Mária Demitrová:
TSK | Putovná výstava.
a  bez lásky sa svojhlavá mladá žena Príbehy z Veterníkova do 21. 5. | Teodor Schnitzer:
rozhodne určiť svoj vlastný osud. VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s tren- Muž z divokého východu 5. 5. – 4. 6. | 21. Výtvarné
čianskou autorkou spojená s prezentáciou GMAB | Výstava ilustrácií v  spolupráci spektrum trenčianskeho kraja
od 4. 5. | Červená jej novej detskej knižky (voľné pokračova- ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava výtvar-
s TOTO! je galéria. Indiáni, kovboji, kolty,
korytnačka nie príbehov z Trdelníkova). Počet miest je ných diel z krajskej postupovej súťaže ne-
tomahawky, lasá, skalpy, mustangy.
Celovečerný animovaný film bez slov obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. profesionálnej výtvarnej tvorby.
o  stroskotancovi na  tropickom ostro- Info: 032/7460715, deti@vkmr.sk. do 20. 5. | Ján Kosta: Parafráza
ve, obývanom korytnačkami a vtákmi. sociálnej ťarchy na pleciach 10. – 24. 5. | BA ROCK
Magická snímka, zrozumiteľná naprieč 4., 18. 5. | 9.30 – 11.30 | KIC | Mesto Trenčín a ČCCR – CzechTourism
jedinca
generáciami a  kontinentmi, získala Galerkovo Slovensko pozývajú na  výstavu fotografií
BUDOVA NOE | Výstava mladého umelca.
v Cannes Zvláštnu cenu poroty. GMAB |Tvorivé dielničky pre malé deti barokových pamiatok šiestich českých re-
od 18 mesiacov do 5 r. do 28. 5. | Čiernobiele návraty giónov.
od 4. 5. | Denník rušňovodiča SAVANA CAFÉ | Výstava fotografií z archívu
Čierna komédia o  živote nevinných 7. 5. | 17.00 | Cirkusoviny 12., 13. 5. | Region tour EXPO
fotoskupiny Méta. Vernisáž 26. 4. o 17.00
„vrahov“ nominovaná za  Srbsko OC MAX | Divadelné predstavenie. h. 2017
na  Oscara za  najlepší cudzojazyčný EXPOCENTER | 6. ročník výstavy cestovného
14. 5. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné do 31. 8. | Valaská kolonizácia... ruchu regiónov.
film. Podľa štatistík každý rušňovodič výtvorky
v  Srbsku za  svoju kariéru neúmyselne samostatne a pritom spoločne
GMAB | Tvorivé dielničky pre rodiny s deťmi 12., 13. 5. | Torty & svet pečenia
usmrtí 15 až 20 ľudí. Neslávny rekord TRENČIANSKY HRAD Prezentácia kultúr-
|
od 6 rokov. nych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti 2017
drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. EXPOCENTER | 5. ročník celoslovenskej cuk-
15., 22., 29. 5. | 10.00 | Cvičenie severozápadného Slovenska a na Morave.
od 11. 5. | Kráľ Artuš: rárskej výstavy.
Legenda o meči detí s rodičmi 1. – 30. 5. | 2. svetová vojna
KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú- 12., 13. 5. | Chuť Slovenska 2017
Uznávaný režisér a  scenárista Guy na poštových dokumentoch – | 2. ročník výstavy sloven-
ce deti. EXPOCENTER
Ritchie prináša svoj originálny pohľad Jozef Korený ských potravinárskych a  nepotravinár-
14. 5. | 17.00 | Zlatovláska POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava skych produktov.
OC MAX | Divadelné predstavenie. Klubu filatelistov
3. máj 2017 kam v trenčíne KAM | 3

12., 13. 5. | Ľudové umelecké 18. 5. | 15.00 | Majáles štvrtok | 18.30 – 20.00 | „„ KINO
remeslá 2017 POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie Cvičenie na chrbticu
EXPOCENTER | Prezentácia tradičných re- seniorov. KC AKTIVITY | Vedie Ján Pevný. Info: na  klasickú legendu. V  hlavných úlo-
mesiel. 0911 029 030. hách Ch. Hunnam, Jude Law a ďalší.
25. 5. | 15.00 | Skleróza
12. – 25. 5. | Scénická multiplex štvrtok | 19.00 – 20.00 | od 11. 5. | Muž menom Ove
a kostýmová tvorba CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín. Cvičenie pilates začiatočníci Švédsky film nakrútený podľa knihy
MESTSKÁ VEŽA Mesto Trenčín a  Stredná
| a mierne pokročilí Fredrika Backmanna. Dojemná tragi-
umelecká škola Trenčín pozývajú na výsta- KC AKTIVITY | Vedie Marcela Holodová. Info
komédia o tvrdohlavom a večne sa sťa-
vu maturitných prác. „„ CVIČENIE a prihlasovanie: 0905 705 431. žujúcom mrzutom mužovi.
12. – 26. 5. | Maturitné práce pondelok | 17.15 – 19.15 | SM nedeľa | 8.30 | Hathajoga od 18. 5. | Olli Mäki
strednej umeleckej školy systém TŠ ANIDE |
Fínsko 1962. Olli Mäki, európsky ama-
térsky šampión v boxe, sa chystá na ži-
v Trenčíne KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb- 1. – 31. 5 | Centrum pohybu votný zápas o  titul majstra sveta, vô-
tice. a tanca bec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný
pondelok | 17.30 – 18.30 | nedeľa MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: tanečný klub bojovník je náhle celebritou, celá kraji-
| 17.30 – 19.00 | Zumba Bambula – nábor nových členov od  1 na žije prostredníctvom športovca sen
KC KUBRÁ | Prihlasovanie na 0903 949 966. do 5 r., cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 o veľkom víťazstve.
mesiacov. Novinka: Balet s profesionálnou od 18. 5. | Francúzsko
pondelok | 18.15 – 19.30 | lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy
Kruhový tréning Dokumentarista Raymond Depardon
– skupinové cvičenia step, Tabata, body cestuje naprieč Francúzskom, načúva
Cviky sa cvičia v jednom kru-
KC AKTIVITY | work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732. rozhovorom ľudí a intímnym, minima-
hu za sebou s využitím fitness náčinia, sú listickým spôsobom zachytáva postup-
zamerané na  precvičenie všetkých partií
GMAB | Výstava maturitných prác Strednej
tela. „„ PREDNÁŠKY ne sa meniacu tvár národa.
umeleckej školy v  Trenčíne odborov re- 29. 5. | La Traviata –
klamná tvorba, propagačné výtvarníctvo pondelok | 19.00 – 20.00 | utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení ARTMAX OPERA
a animovaná tvorba. štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong Záznam opery Giuseppe Verdiho
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-
12. 5. – 26. 5. | Dizajn interiéru By Zumba z  Festspielhaus v  Baden Baden v  na-
KD OPATOVÁ Prihlasovanie prava na dojčenie.
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava absolventských | študovaní hviezdneho tenora a režisé-
prác študentov Strednej umeleckej školy na 0903 949 966. piatok | 10.00 | Podporná ra mexického pôvodu Rolanda Villazó-
v Trenčíne. pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai skupina nosenia detí na. Jeho poňatie majstrovského diela
do 7. 5. | Ján Juhaniak: Voláš sa
MC SRDIEČKO | je plné farieb, života a emócií.
– chi
koláž KC AKTIVITY | Učíme sa ovládať jemnou 4. 5. | 16.00 | Dušan Žember:
GMAB | Prehľad kolážovej tvorby mladého
autora od  jeho umeleckých štúdií po  sú-
silou svaly a  pohyb tela, čím zlepšuje-
me svoju pohybovú inteligenciu. Info:
Drobnôstky môjho života
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia štyroch ses-
„„ ŠPORT
časnosť. 0911 029 030. terských knižiek člena Literárneho klu- 3. 5. | 9.45 – 15.30 | Školské
bu Omega a  hudobníka Dušana Žembera športové strediská
23. – 26. 5. | ELO SYS 2017 pondelok | 19.45 – 20.45 | streda s podtitulmi Jar, Leto, Jeseň, Zima. ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj HK AS Trenčín
EXPOCENTER | 23. ročník medzinárodného | 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 –
veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elek- 8. 5. | 18.00 – 19.30 | (hádzaná)
20.00 | Cvičenie pre ženy
troniky, osvetlenia a telekomunikácií. Mudrovačky s Milanom 6. 5. | 9.00 – 14.00 | HK AS
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
25. 5. – 30. 6. | Spomienka lovom cvičení s fázami odpočinku. a Tomášom Trenčín TURNAJ
na maliara s perníkovým VOICES | Na čo si dať pozor pri výbere vy- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre sokej školy a ako zvládnuť prvý rok štúdia?
srdcom 13. 5. | 18.00 | MUAY THAI
mamičky Zážitky a skúsenosti z vysokoškolského ži-
KIC | Mesto Trenčín a Trenčianske osvetové EVENING „8“
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode. vota v  Prahe porozprávajú Milan Zongor
stredisko v Trenčíne pozývajú na  výstavu a  Tomáš Patro, bývalí študenti Gymnázia ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala.
obrazov a kresieb Josefa Jelínka. utorok | 16.45 – 17.45 | Ľ. Štúra. Vstup na podujatie je voľný. Viac
Zdravotný pilates 14. 5. | 9.00 – 14.00 | HK AS
25. 5. – 30. 6. | Martin Derner na www.voices.sk Trenčín TURNAJ
BUDOVA NOE | Výstava súčasného umelca KC AKTIVITY Vhodný pre začiatočníkov
|
9. 5. | 18.00 – 19.30 | Choices: ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. žiačky.
pôsobiaceho na katedre grafiky Akadémii a ľudí s bolesťami chrbta.
umení v Banskej Bystrici. Kam kráča televízna 15. 5. | 8.00 – 14.00 |
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | žurnalistika?
31. 5. – 2. 7. | Ján Hubinský: „TeCeMko“ TURNAJ 5. ročník
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates KLUB LÚČ | Hosťami májového vydania
Narrenturn – výtvarné diela ZŠ 1. stupeň
pokročilí rozhovorov so zaujímavými ľuďmi budú ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – veľká hala.
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a autor po- KC AKTIVITY | Zuzana Hanzelová a  Michal Kovačič. Pra-
zývajú na výstavu. Vernisáž 31. 5. o 17.00 cujú v televíziách – ona vo verejnoprávnej, 17. 5. | 9.45 – 13.30 | Školské
hod. utorok a štvrtok | 18.30 – 20.00 |
on v komerčnej. Poslušnosť a plytkosť im športové strediská
Capoeira nevoňajú, viac majú radi priamosť a otvo- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Turnaj HK
LAUGARICIO COMBAT CLUB | Tréningy brazíl-
„„ PRE SENIOROV skeho bojového umenia.
renosť. AS Trenčín.
10. 5. | 17.00 | Fotostredisko 20. 5. | 14.00 | HK AS Trenčín
streda 3., 17. 5. | 15.00 – 17.00 | utorok | 19.00 – 20.15 | Joga TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál- – Šaľa
Klub JDS č. 30 KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. nych fotografov – téma mesiaca: Úsmev. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – mladšie
KC AKTIVITY |Stretnutie členov klubu dô- streda | 17.00 | Cvičenie pre dorastenky.
chodcov. Vedie Zdenka Buryová. 13. 5. | 9.00 – 13.00 |
tehotné – profylaxia Kváskovanie 20. 5. | 16.00 | HK AS Trenčín
4. 5. | 10.00 | Stratený vesmír KC STRED | Vedie pôrodná asistentka. KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: – Šaľa
ARTKINO METRO | Film režiséra a scenáristu 0911 644 990. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – staršie do-
Petra Hledíka. streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork 13. 5. | 10.00 | Cesta čistého rastenky
16., 30. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- vedomia 27. 5. | 8.30 – 21.00 | O pohár
pre seniorov robiku, s posilňovaním a strečingom. KC AKTIVITY |Celodenný prednáškový se- oslobodenia Mesta Trenčín
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov minár, prednáša Ján Pevný. Informácie ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj stolný tenis –
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
0911 029 030. veľká hala TJ KUBRAN Trenčín
stavenými dielami. a bodywork
KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu- 13. 5. | 15.00 | Indiánske srdce 29. 5. | 13.00 – 20.00 |
16., 30. 5. | 16.00 – 18.30 | GMAB | Indianológ Richard Keri porozpráva Majstrovstvá SR – turnaj ZŠ
Večerný ateliér pre dospelých
je s váhou vlastného tela.
a premietne stručné dejiny veľkej indián- – finálový turnaj
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých streda | 18.15 – 19.15 | Zumba skej kultúry a  westernového kultu. Pred- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal veľká hala.
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- KC AKTIVITY | Prihlasovanie náška o  indiánoch spojená s  komentova-
stavenými dielami. na 0903 949 966. nou prehliadkou výstavy Teodor Schnitzer 30. 5. | 8.00 – 12.30 |
10. 5. | 13.30 | Akadémia – Muž z divokého východu. Vstup voľný. Majstrovstvá SR – turnaj ZŠ
streda | 19.15 – 20.15 | Strong By
tretieho veku – finálový turnaj
Zumba 15. 5. | 17.00 | Ako a prečo bolia ŠPORTOVÁ HALA | Florbal veľká hala.
KC STRED | Seminár XXX. ročníka ATV. KC AKTIVITY | Prihlasovanie otcovské rany?
na 0903 949 966. REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | Hosť ThDr. Juraj
4 | KAM kam v trenčíne číslo 5 | ročník XIX

Sedláček PhD., univerzitný kaplán v Tren- pondelok | 17.30 – 19.00 | na  stránkach kníh. Vstup na  podujatie je 20. 5. a 3. 6. | 7.00 – 12.00 |
číne, ktorý ako kňaz skúma vzťah otec – Francúzsky jazyk pokročilí voľný. Viac na www.voices.sk. Burza starožitností
syn. KC AKTIVITY | Info a  prihlášky: smejkal@
22., 23. 5. | 8.00 – 16.00 | a Gazdovské trhy
15. 5. | 16.00 |
Beseda mail.t-com.sk.
Základy scénického svietenia EXPO CENTER |
k aktuálnym otázkam utorok | 10.00 | Mami spricht I. a II. 20. 5. | 20.00 | Večer
záhradkárov Deutsch KLUB LÚČ | Základy scénického sviete-
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš. MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú milosrdenstva v Diecéznej
nia alebo ako prežiť v divadle. Intenzívny
po nemecky a deti sa pri nich hrajú. dvojdňový workshop je zameraný na prá- svätyni
16. 5. | 16.30 | Budovanie hradov
utorok | 17.30 – 19.00 | cu so svetlom, v  divadelnom prostredí, KOSTOL NA  MALEJ SKALKE | 20.00 Začiatok
na Považí
Francúzsky jazyk mierne s  divadelnými i  nedivadelnými prostried- adorácie, príležitosť sv. spovedi, zamys-
TRENČIANSKY HRAD | Prednáša
doc. RNDr. Ján Lacika, PhD. pokročilí kami. Podmienkou je účasť na celej dielni. lenie, 21.00 Piesne chvál, 22.00 Posvätný
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na: smejkal@ Lektor intenzívne pracuje so skupinou zlo- ruženec a  tichá celonočná adorácia, 6.00
17. 5. | 10.00 | Bezplienková ženou maximálne z 10 účastníkov. Ranné chvály a záver adorácie.
mail.t-com.sk.
komunikačná metóda –
alebo prirodzená hygiena utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 21. 5. | 14.00 | Deň rodiny
novorodencov ateliér pre dospelých „„ INÉ PRED ODA | Popoludnie hudobných vystú-
MC SRDIEČKO | Bezplienkáči sa opäť stre- OC LAUGARICIO |2. a  9. 5. Morský koník pení, súťaží a športových aktivít. Vystúpia
(maľovanie kombinovanými technika- 6. 5. | 19.00 | Fatimská sobota Smejko a  Tanculienka, Sima Martausová,
távajú. SKALKA | Sv. omša a modlitba ruženca pri
mi), 16. a  23.5. Levanduľový veniec (de- DFS Kornička a  Tancujúce tigríky. V  Tren-
18. 5. | 16.00 | Keď sa myšlienky korovanie), 30. 5. Tajomný svet mysti- kaplnke Fatimskej Panny Márie pri vstupe
vtierajú do Skalky nad Váhom. číne oslávime Deň rodiny po  druhýkrát.
ky (maľovanie giacondami). Prihlásenie Záštitu nad podujatím prevzal primátor
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od- na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk 9. 5. | 13.00 | Spomienkové mesta Richard Rybníček. Rodinné súťaže,
borníkmi na  podporu duševného zdravia,
tento raz na tému: Popis a charakteristika utorok | 18.00 – 20.00 | Klub stretnutie k 72. výročiu tvorivé dielničky, maľovanie na tvár, nafu-
OCD ochorenia, možnosti jej ovplyvnenia keramikárov dospelí ukončenia 2. svetovej vojny kovacie atrakcie a veľa iného.
– farmakologicky či psychoterapeuticky. KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne. Viac POSÁDKOVÝ KLUB | Pri pamätnej tabuli
na info@kcaktivity.sk. na Posádkovom klube Trenčín. 23. 5. | 18.00 | Literárne soireé
18. 5. | 16.00 | Československé KLUB LÚČ | Umelecký večer poslucháčov
vojenské vyznamenania 1920 utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 12. 5. | 18.00 | Laugaricio Orient
pre radosť
Katedry herectva Fakulty dramatických
– 1950 show umení Akadémie umení, na ktorom sa po-
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tance | Orientálny večer plný fa-
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Dibala. KINO HVIEZDA
sveta. Pridať sa dá kedykoľvek. Kontakt: dieľa ktokoľvek, kto píše alebo komponuje
rieb, tanca a ženskej krásy. Výťažok z po-
18. 5. | 16.30 | Štvrtkové 0910 196 456, galatea.violet@gmail.com. dujatia je venovaný deťom z Detského do- a  má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou
vzdelávania streda – piatok | 12.00 – 18.00 | mova Lastovička v Trenčíne. sú krátke literárne texty doplnené hudob-
KC STRED Cyklus rodičovských diskusií
| nými a moderátorskými vstupmi.
Gitara 13. 5. | 10.00 | Míľa pre mamu
so  psychologičkou Mgr.  Veronikou Kuri-
covou. Téma: Ťažké chvíle s  dieťaťom – KC SIHOŤ |
2017 27. 5. | 15.00 | Púť ku
vzdor, zlosť, úzkosť, súrodenecká rivalita. streda – piatok | 12.00 – 18.00 | MC SRDIEČKO | Najväčšia oslava Dňa ma- Guadalupskej Panne Márii
Flauta tiek pre všetkých, malých, veľkých, mla- MALÁ SKALKA | 15.00 Modlitba posv. Ru-
24. 5. | 17.30 | Slovenská
KC SIHOŤ | dých i starších. Registrácia: 10.00 – 13.30, ženca, 15.30 Korunka Božieho milosrden-
moderna
GMAB | Cyklus prednášok, dobrovoľné štvrtok | 10.00 | Mommie‘s program: 10.15 – 14.00. stva, 16.00 Sv. omša.
vstupné. English Club KONTAKTY
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
25. 5. | 16.30 | Pavel Malovič: CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
glicky a deti sa pri nich hrajú.
Šport nám všetko vráti CENTRUM PRE RODINU Farská 12
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s telovýchovným 3. 5. | 17.30 – 19.30 | Klub OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
lekárom, dopingovým komisárom, pub- Patchwork Trenčín CINEMAX
www.cine-max.sk
licistom, básnikom a  pesničkárom nielen KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.
o dopingu pre telo i dušu a zdravom život- CVČ Východná, 032/743 35 02
14. 5. | 14.00 | Nedeľné výtvorky Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
nom štýle. Podujatie spojené s  prezentá- GMAB | GMAB Galéria M. A. Bazovského
ciou jeho knihy Ako si udržať mladosť. 032/650 61 11
15. 5. | 17.00 – 19.00 | Digitálne ILYO TAEKWONDO TRENČÍN Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
25. 5. | 17.00 | Gavurka
| Prezentácia knižnej publikácie
nomádstvo KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
GMAB
VOICES | Praktický návod Matúša Kováčika
o  speváčke a  zberateľke ľudových piesní pre všetkých, ktorí chcú pred letom zistiť, KC KUBRÁ Kubranská 94
Lýdie Fajtovej. Účinkuje: Lýdia Fajtová, ĽH čo ich naozaj zaujíma, ako môžu zarábať KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
Mlynári a ženské trio Krajka. popri cestovaní a  ako dokážu byť nezá- KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
31. 5. | 16.30 | Eva Bodnárová: vislí od  miesta, na  ktorom sa práve na- KD OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
Kým jej narástli krídla chádzajú. Viac informácií a  prihlasovanie KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712 
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z  cyklu „Pozná- na www.voices.sk.
vame Trenčanov“ s  redaktorkou, spiso- KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
16., 23., 30. 5. | 18.00 – 19.30 | KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
vateľkou, vydavateľkou, držiteľkou Ceny Cesta k prirodzenému pôrodu
prof. Martina Kusého za vydavateľskú čin- KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
KC STRED | Absolvovanie umožní tehotnej
nosť v oblasti architektúry, spojená s pre- žene využiť svoj prirodzený inštinkt rodiť. LAUGARICIO COMBAT CLUB Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
zentáciou jej novej knihy. Vedie tak k pokojnejšiemu a bezpečnejšie- MASARYČKY BUSINESS CENTER Legionárska 7158/5
29. 5. | 19.00 – 20.30 | Načo mu pôrodu. MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
divadlo? 18. 5. | 17.00 – 19.00 | MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
PK DIVADELNÁ SCÉNA Cyklus prednášok
|
Nefinančná motivácia MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
o divadle, ktorému nie je ľahostajné spo- VOICES | Manažér a  lektor Oliver Jakubík OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
ločenské dianie a  ktoré dokáže originál- o  skutočnom vplyve nefinančnej motivá-
nym spôsobom riešiť závažné spoločenské PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
cie na  výkonnosť členov tímu. Prednáška
otázky a zároveň priniesť divákovi estetic- doplnená aktuálnymi štatistikami, prípa- POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
ký zážitok. Prednáša Ján Šimko – divadel- dovými štúdiami a  nástrojmi pre jedno- SAVANA CAFÉ Rastislavova 1
ný režisér a vedec. duché a okamžité použitie. Viac informácií SOKOLOVŇA Mládežnícka, 0910 196 456
a prihlasovanie na www.voices.sk. TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE www.anidestudio.sk.
„„ KURZY 22. 5. | 18.00 – 19.00 | TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
pondelok – piatok | 13.00 – Z Atlantídy do Xanadu: TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
18.00 | Akordeón Imaginárne mestá a ich knihy TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
VOICES | Gabriel García Márquez, Chi-
KC SIHOŤ | Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
na Miéville, Italo Calvino a  ďalší. Májové VKMR
pondelok – piatok | 13.00 – ská a Hasičská 1
Knižné plky Petra Michalíka o  zaujíma-
18.00 | Klavír vých miestach, ktoré poznáme, no ni- VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk
KC SIHOŤ | kdy nenavštívime, pretože existujú len VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk