You are on page 1of 26
KARL MARX H ALTIKH TAEH KAI H ANTEMANAZTAZH 1848)" [10.12.1848] Koflwvia, 9 AexepBpiou. Aev to KpuapE Noté. To é6ap6s pas GeV Eival to E6apos tou 6ika‘ou", ei- vai to é6agos ins enavdotaons. H KuBépvnan ané tn BiKh tns nAeupa éxet tdpa eykatafeipel tnv UnoKpIGia tou E64Q0US TOU BiKaioU. Exe! teBE! ato £6ag0s tns enavactaons, 616u akéyin Kal to avtenavagtauiK6 é6agos eivat enavaotauKé. Env nap. 6 tou voyou tns 6ns Anpifiou 1848* npoobiopicerar: «01 peMovukol avunpécwno! tou Aaov @a npéne! oe KGBE NEpintwon Va Katéxouv thv apyobidinta yia tv éyKpIon 6Awv tov VopwV, drs Kal Yla tov éeyxo tou KPaTIKO NpoUMOAoyIoHoU, KaB%s Kal to SiKalwopa tns éypions twv popwv». Etnv nap. 13 tou vopou tns 8ns Anpiifou 1848* Aéyetar «H Zuvéfleuon nou ouvépxeral otn Baon tou napévios véyou Kafeital va e6paidae! to peAAovuKd EUvtaypa tou Kpdtous Ge Guvewonon pe to otELO Kal va aokei Katd tn SidpKela tns GUYKANGHS Ins us HEXpI Toe apyoSIO- 1, Térhog xwrotinou: «Die Bourgeoisie und die Kontrerevolution>, Annoowev@npe 0 oet- 04 GoBowv om Néa Egnueoiba tov Privov, vo AexépBoto tov 1848, 2. H Expgaon “éSahos tov duxaiov’ (Rechtsboden) datunbOnxe xar Suad6OrpLe ab to 1847, Stay oTmy opie tov 0 Baothtds ts Towatas dgerdegixs Fouhiéhpos A’, avyxa- Javtag to modTo Evopévo Tleoupeoeiand Kowofotio, to nagtouve va tov Bonshoet Gote «va otadegonorfoe xat Va YomOMOLIGEL ho Ka MEQLODSTEDO TO EdaG0s TOV dt- alov (Tov mpaypaTIX6 ayOd Tov Bactkéwv)». Thy Expoaoy auth emavehaBe enparveuxde ous ovvedquiiaeis tov KowoBovhiov o turbmns Von Vincke xaBtotdrtas thy x0Lv TOht- ‘Wd oOVONLE THs mEQLSSOV. H ExHOCOY AUTH Sev elvaL ads VOHLAA, ane amotehel Ever 26505 nO TIAO GVOpATOS Ts MEQLDOV. 3. Hodxerrat yua tov mponagaoxevacix6 vow avexpoourds pe ta Bepéhudt TOV jehho- veot mworos Zovedrypartos, 4, Tigdxerta yia tov exhoyixd vouo nov daite ty abotaan Ms moWOLEA|S EvvtaxtUAS Lovedevong. Elye xaratedel and my xvBégvr|on Camphausen tov Agihto tov 1848 oto Evopévo Tlegupegetaxd Kowopoviuo. 512 KARL MARX | H AETIKH TAH KAl H ANTEMANAETALH INLES Ww GUTOKPATOPIKGV VoPOKaTECTNHEVw oUVENEboEWY, ISiaitepa ava- Opiké pe thv éyKpion twv Popwv». H xuBépvnon otéfver [auti] tn Euvéfteuan aupBiBacpod® oto 614BoAo, unayopeve! autonpoodnas otn xépa éva soi-dissant [Aeyopevo] Eévtaypa® Kal eykpivel auth n {61a tous P6poUS, tous onofous tns éxouv apvnGe! oF Adio! avunpéownor. H npworkh KuBépvnan é@ece éva Kpauyanéo téfos otnv Kaynxaousevi- 46a’, o' auté to EiSos tns eoptacuKhs dikaikns FoBoidSas*. fa ex6iknon, © enivonths auths tns enonotfas, o yéyas Camphausen, ouvexiget va ouve- Spider vnpdfia orn OpayKpouptn ws aneotaApevos tns (61as npwoIKhs KuBépynons Kat ouvexive: us 6oflonioxies tou je tous Bassermann? oxnv unnpéaia tns (610s npworkris kuBépynans. Autos o Camphausen, 0 onofos enivénoe tn Gewpia tou oupPiBacpoU yia va adoE! to ébapos tou S1kaiou, 5. 0 6905 Vereinbarungsversammlung, tov onoto 0 Marx yonoonorel evobins oTHY aQ- Oooyeapia ms neQLds0v, ewoel my Towateh EOvoovvéhevon mov ovyxkhGrpte to Mato tov 1848 oto Begonivo ya va eneEegyaotet Eva pedaovand Dovecrypct. Ons averpéger oro ayéows mpONYo‘evo MapGBe ud o Marx, eixe Burturw Get ota dt n Evvéhevar Ga axopaaite ya to Zoveaypa «ae ouvewvononp (Vereinbarung) pe to ote, aoxo1wdpevy Exon THY aot THs habatis xvoLapxias. Omus propel var SramorwBel ad THY avéeyvoy ov avét xeiQas xeIpévOV, 1] ZeF}aM TOU dou Vereinbarungsversammlung can tov Marx dev elvan teZvedis aad MepLeZOMEVUETS xa EIQUVURis VOfs. TU aUTS nat aEMOBIBETaL EB 0 Zvvéhevon avypiBaowor. 6. Enis aoxés Aexepfolov 1848, nagdhanhar we ty dudihvon ts E6voovvéhevons e- oniotmxe Eva Biveaypa a to mpWaLAd x94tOs obppova we Tis BuadEeIs tov onoiov n vonoBentai eEovata aoxovvray and xowod and to Pagihid nat tis 80 BouNs. H exte- Aeowxh eEovota agxobvear arordevrtxd ad to BaAcdud, 0 om{0s Bidgite toVs uMOVO- yous. To be exhoyed obormua ya THY avadeLsn tov S00 Bovhéy Basitétay ve avored. Bloxmaand xoUrioia. Or avtidgaotixés durtakers tov Lvvedypatos avtob avvéeBahav ta peyote oT natcemién mH eRaveoTaONE. 7.0 Ludolf Camphausen (1803-1890) Eexivnoe ty otadiodeopict tou ws emyeionparTiag ‘om Prvavia we eunogueés, toanetexés nat norawomhotxés emyetorjoes. To 1847 fitav pe dog tov Mequpegexot KowoBovhiou exngoawmveas tous OiEhesBE gous, xat to Mdg- ‘wo tov 1848, we mY napattHon tov Bagdvov Amim-Boitzenburg, avéhape ty xBEovnon he Thy UnooTAQiéN tov otéppartos. Ora dpuns n E6voouvéhevan dev evenguve 10 018510 Zuvedryartos nov xatéOeve, nagairhOnxe ous 20 Iovviow. O Camphausen ouppieretze ovis biangaypareboris TS Doayxpovrys tov LoGwo tov 1848 evdivta ovis SnHOrgcxés does Kat vnéo as Gwvevvénans HE THY Tlewota, vmoornetoveas o (610s THY (5QvoN, ev6s opoonovdrax06 xedrovs UTS THY xaBOBAYRON ts Hlowatas. Or andaEIQés vOV av- és améruzav xa evréher anootg6rxe a5 tov Broa Po Herd To 1850. 8. O Marx avacpégerat 256 ot0 xamixé nomrixd Eoyo TioBoudda. O Bios, ot wees xa ox. mpageus tov legdvysov Tiouns tov Yxoyndiov. Eva xauxd nowd moinua oe toia LéQn (Die Jobsiade. Leben, Meinungen und Taten von Hieronimus Jobs dem Kandidaten. Ein Komisches Heldengedicht in drei Teilen), yoappévo ad tov Carl Amold Kortum, to o7ofo exe Sqootevdet to 1784. O Fgwas tov moxiwcrtos Hieronimus Fobs weQvé poo ad puet ELO anaoxohfoewv xat xowwnxdY Qdkov, GaTIgiLovtas we avTs TOV TQdmMO Ta KoLoEE On Hs enoxs. 9. O Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855) frtav petgionaGlis OiAeheOBeQ0s exmOs- owns ms xPEevnans ms Bédns oto Opoomovd.axd Kowofothio. Yangke péhos tov Tleoxowopoudiov xat ts EBvoovvéhcvans ms Poayxpovorns KARL MARX | H AETIKH TAH KAl H ANTEMANAETAEH SnAa6h yia va efanathoel ev npdtols tnv Enavdotaon avapopiKa pe us upés nou tns npoohkowy, enivénoe taUtOxpova Kal ts vapKes nou éueAav apyétepa va avativa€ouv ctov aépa to é6apos tou Sikaiou wad pe th Bew- pia tou cupBiBacpou. O avpwnos autds npodOnoe us gupeaes exAoyés and us onoles npo- éxuye pia Zuvéfleuan otnv onofa n KuBépvnen tn ouyph plas cuypia‘as e&éyepons pinépece va Bpovtopwvager: Trop tard! [Nod apya!] AvaKaAece Tov npiykina tns Npwoias, tov apxnyé tns avtenavaotaons, Kal Bev 6iorace uéoa ané va enionpo yéya va peratpéyel tn Siapuyh tou oe éva tak{61 yia Aéyous cnoussv.” Alathpnae Ge 1oxU thy naAlad NPwaIkA vopoBEdIa yia ta noAiuKa eyKAApata KaGs Kal ta nafald BiKaotipIa. H naaid ypagel- oxpatia Kal o nafalés otpatés KépBicav uné thy KUBépvnoA tou xpévo yia va ouvéflBouv and tnv tpoyapa tous Kal yia va avacuyKpotnBowv nAnpas. ‘Ofor o1 nyétes tou naAaios KaBECTatOS Napépewvav GAGBnto! ous BEdEIS tous. Yn6 tov Camphausen n Kilika tns aus 6iefAyaye tov néeyo oto (Gouxato tou] Névev, eve autés o {610s biefAyaye NéAeyo otn Aavia. O n6Aeyos otn Aavia Aenoupynoe av napoxéteuan yia thv nANnGpa tns na- TpkouKhs 6Uvapns tns yepyaviKhs veoflaias,"" inv onoia peta tnv eniotpo@h Ins Kavévioay BeBaiws, kata ta npoBAendpeva, ye aotuvopKés upapies: [o NOAELos] oKENEUE Va ANOBGoE! ato oTpatnyd Wrangel Kal ota nepiBénta OUVLGYPATG tou [IG KGnoIa EnpotKétNta, Kal EV yévE! Va aNoKataothGE: To NPWOIK oTpatoydvi. AN6 tn ouIyYA NOU eixe NpayyatonoindE! o OKO- 6s autés, énpene autds o yeuBondfe}ios va Katanviye! ndéon BuGia pe LIA a€ionepippovntn avaKwxh, tnv onlofa CUL@dvnoE Eavd o i6i0s autés Cam- phausen otn Opaykpouptn eni tou Mawv pe tn Tepyavixh EBvoouvéfleuan. To anotéfeoya tou Savikod noAéyou Atay 0 «apxiotpdinyos twv 6Uo opio- Kopinteiév»" Kai n eniotpoph oto Bepoflivo tv GUVTaYHatHV Exeivinv NOU eixay ex6iaxOel to Mapuio. 10. O aptynanas ts Mowotas eize ptryet omy AyyMa xerté 1m Sidéoxera tys Exavéiora- ang tov Magtion tov 1848, ahhé enéatgewye tov Loovio tov (tov éxovs He TH PoffOeta TIS xvBéovnons Camphausen. Em cwvedotaon mg TMowarxi}s E6voovvéhevans my 67 lovviov Camphausen dev diotave va Suxatohoyfjoet Ty Guyh tov mpkyxuner «ws Eva TakIBL ya ex- radevtwxot's oxoTOUS. 11. Ta douxéra tov Déofryx xa tov Xohoraily eizay evooparwGet oto Baothewo Ts Aaviag we axdoacn tov Tvvedoiou ms Beévns, xat Stav Eéonaoe 1 Exavéotaon tov Magtiov to anehevBequtixd xivmud tous éhafie peydihes dtaotéoetc, oppohCovtas pict anagyf ya tov ayava evomoinans ts Tequavias xat mosehxvoveas crywmatés and ohecta wén| Ms Pequavias. H Tewoia xau chia xpdmn mms Pequavuds Zvvopoonovdias éoreday orgaretuata ova Souxdéra un6 ty dtotxOT] TOV oTeaTHTyOo Wrangel. Aebouévou pws 61 1} vROGTHOLEN TOU azeAevBEQUTXOD aydve Oa pROQOKTE va EMLOXEdEL Tis QILO- omaatuxés duvapers oto eowregn.s Ts Tewatac, n newourh xuBEQvnan emBioke oUHPL- Baopé pe tH Aaviar, ce éva mhatow oto onoto auvéBake extons n cevequetsn ts Boetavias, mg Zoundiag xat ths Pwolas vnég tic Aavias. To anotéhequa fray y exeyergla m0 ovppoviOnxe oto Mahpd tov Aé'yousto tov 1848, diaTmeGvtas ovouaotixé Tm SaeveAh nugiagyla. Orav to Magtio tov 1849 Eexivnae Eavé o mbhewos, Ba xaTéAmye 10 1850 08 ‘vio ms Aavias xa ory Suathgnon Tc xVQLAEyiAS THs ota 560 Souxéta. 12. Andadij o Wrangel. 513 514 KARL MARX | H AETIKH TAH Kal H ANTEMANAETATH Kai t va noupe yia tov néAepo ato Mééev, tov onoio SieEAyaye 0 KUKios ns auilis oto Métobap uné tnv aiyi6a tou Camphausen! O néfepos oto Nézev Atav Kau nepicadtepo and Evav ndAeyo evavua otny Newokh Enavaoraan. Hrav n ntdon tns Biévns, n ntdon tns Iaffas, NATTA TeV NPGwV tou louvioU. Htav o NPGtOs kaBopIoTIKés BpiayBos nou kathyaye 0 todpos tns Pwoias otnv eupwnaix enavactaon. Ofla 6e aut und tnv atyi6a tou peyaou Camphausen, tou vonpovos @ifou tns 1ctopt as," tou innétn twv HeyGAwv avunapaGécewy, tou hpwa tns yEdoAGBnons. Me tov tpéno auté und tov Camphausen kat 614 tou Camphausen n avtena- vaoraon KatéflaBe dies us KaBopIoUKES BECEIS, EIXE NPOETOINOE! TO ELOILO- NOAepo exoTpATEUTIK6 ocpIa ths, eve) N GULBIBaoUKA Zuvéneuan ountotoe. Yné tnv kuBépvnan tns npdgns tv Hansemann-Pinto,"* n naflaié aotuvopia eugaviotnke pe véa otofth Kal 61e€AxON évas apeifiiKtos 600 Kal IKpoNpE- nis N6Aepos ths aouKhs vans evavua oto Aad. Me thv KuBEpvnon Branden- burg’ avtAn@nke to cupnépagpa and autés us npoKeipeves. 1" aUt6 xpeia- Zrav adn y6vo éva ouTTaK: Kat éva Eipos avi! yia éva KEpAAI LE PUAAS. ‘Otav o Camphausen napart@nke, tou einape 6u: Eixe oneipe: tnv avti6paan ev ovépau tns aouixris tdEns, Kai Oa tn Oépide ev ovéyau tns aprotoxpatias Kar tns anofutapxias. Aev aygiBafoupe 6u n E€oxdtns tou, o Mpdoos aneotaAyévos Camp- hausen, auth tn auyyh KataAoyitetar o i105 ctous peous4pxes Ka! ou éxel UupBiBactel pe tov nio vn@ano tpéno pe tn 6iKA tou «napegnynpevn Béon». AAG Sev Ga npénel va Exoupe autandtes: 6ev Ga npéne! va anodiSou- be Kapia KoopoiotopiKh npwroBouAia ce évav Camphausen, oe évav Han- semann, a’ autous tous avépes unobetotepou peyéBous. Aev Atav tinote GAilo ané ta Spyava pias taEns. H yidaoa tous, o1 npdEels tous Atay Lovo n enionyn nxo pias téEns n onofa tous eixe weAGE! oto NpoaKhvio. Htav ands n yeydiin acuKh téén oto npooKAvio. 01 avunpéownor auths tns taEns anoteowcay tn @ifleAevBepn avuno- Aitevon oto Evwpévo Mepipepeiaxs KoivoBoumo, to onoio eta th yaKapia VapKn tou eixe apunvicte! Kal nail yia ia cuypA and tov Camphausen.'* 13, Equwend vrovootpevo nov avadégetat ato BiBMo tov Rotteck Pevorr) wstogia and ig amagyés ts wtoguais yvcions uéxoL THY Enox} Hac. Tua tovs voriuoves pious tS tatogias (Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntnip bis auf unsere Zeiten Fiir denkende Geschichtsfreunde, bearbeitet von Karl von Rotteck, 1834). 14. H heyouevn “xuBEovnon ms mOGENE’ (Ministerium der Tat) SuadEcenxe ey xvpeovN- ‘on Camphausen xat éuetve atv eEovata ax6 ty 251 lovviow péxgu thy 211 Lexteppoiow 1848, Emxedadiig ms fear 0 Rudolf von Auerswald, ahhé avtbs nov héppave tis ovate ods amopace's ftav 0 David Justus Ludwig Hansemann, évas modmy éyst0g0s 0 omoL0s fra Yrougyc Oxovonnxdy xa omy xvpéevnan Camphausen. 15. O Bagévos Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1792-1850), Ywos tov Baodad TH Tlewoias doew5egixov Fovhéhnov B’ , avéhaBe va nvia ms xPéevnons 10 Noépfgto tov 1848, anoxabrotdoveas ty xvQLagyia tov BQdvoV. 16. To modto Eveopévo Teoupegeiax6 KowoBotho (Vereinigter Landtag) ovyxhfOnee pe Pacvuxh Sueceryh tov Amgihio tov 1847 xar hettovgynor péxor ta téhn Touviow tov Grow étovs. Operde ty ovouaata tov oro nt amoTehotGE pur EvHon TOV oxtd> Emao- waxdiv KowoBovdov xat frav xoguopévo ae dbo odpara, ap_vss Tov agwroxgatin KARL MARX | H AETIKH TAZH KAI H ANTEMANAETALH Anévavu o’ autous tous Kupious tns ifefes@epns avunofiteuans ex- PGTNKE N HOLA du NPS6woaV Us apxés TOUS PETG thv Enavaotagn tou Maptiou. Auté eivai opafipa. 01 peyao1 yatoKthpoves kai KepaflaioKpates, o1 onofo! xnpoownouvtay anoKieiouKa oto Evwpevo Nepipeperaxé KoivoBouio, pe pia AéEn ta pe- Yaila Baflavuia, eixav aufcel 1600 to xphyia 6c0 Kall tn HOpwaA tous. ME Inv avantugn ths aouKhs Kolvwvias otnv Newoia ~6nAa6h pe thy avantugn ins Biounxavias, tou eunopiou Kai tns yewpyias- éxagav apevés to UAIKO GepEAIS tous o1 NaAiés VoHOKateotnpEvEs Siapopés. 01 (6101 01 apiotoKpates oUsiacuKG acuKoNOIEnkay. Avti va KaAAlepyouv a@ogiwon, ayann Kal niotn KaAAepyoucav tépa npondvwv KOKKIVoYOU- Ala, paki kar pail. H KUpia apéva tous eixe vive! n ayopé paiiMiov. Ané inv GAin nAeupa, to anoAutapxiKé Kpatos, to onoio éxage ws 614 payelas KAT ané ta N661a tou to naAlé KoIveovik6 GepEAI6 toU A6yw tns nopeias tns ava- nuns, katéotn pia né6n yia tn véa aouKh KoIvwvia pe tov afaypevo tpéno Napaywyhs ins Kal pe ts aAAaypéves avayKes tns. H aouiKA taEn énpene va SieKSiKAoel to YEPIBI Ins otHV noAMKA KUPIapxia, NEN Adyw tov UAIKdY OULgEPSVI@W Ins. Auth n [61a AtaV Y6vo IKaVh va anoBtae! 19XG voyoU ous eunopikés Kal Biopnxavikés avaykes tns. Enpene va anogndgel tn 6iaxeipl- ON QUTOV TwV «iEptaTwV GULPEPSVIDV» aNé ta xépIa IAs ypa~pEloKPatias Eenepaopévns, 1600 a6aous 600 Kat afaZoviKhs. Enpene va anarthoe! tov éMeyxo ins KpauKis nepiougias, Bewpdveas EautHy ws SnploUPYS ths. APOU 6e anéonace and tn ypageloKpatia to povondiio ts Aeyoyevns Léppw- ‘ons Kar Guvel6ntonoinge Ou Unepexe anévave otnv NpdtN avapopiKG pe INV NpayLaUKA yvHon tov avayKiy ths aouiKAs KoIvavias, pIAOBOEOUGE va e€avaykaoe! tn AAyn plas NoAruKAs Géons avtiotOIxNs Npos thy KOIVeVIKA @éon ns. Tia va enitUxel to KONO ths, énpene va pNopei va augntd EAeUOEpa Ya ta 61K4 ths GUPPEpoVta, Yio US aNdyels ts Kal yla US NpaeeIs ths KUBEp- vnons. Aut6 to ovoyace «bikalaya efeuBepotuniasn. Enpene va pnopel va ouvetaypifetai avevéxiintn. AUté to ovéyace «Sikaiwpa tou eted@epou au- vetaipiZeo8arm. Os avayKaia ouvénela tou efedBepou avtaywvioyod énpene va anarthe! enions @pnoxeuukr efleudepia x.Ain. Kat n npwoikh aouKh Tn Bploxétav npiv ané to Mapuo tou 1848 otny KaAlUtepn tpoxid yia va 6e1 us eni@upies tns va npaypatonoiouvtar. To npwoik6 kpatos BploKétav ce o1Kovoyikh Suaxépela. Eixe efavtnoe! tnv niotoAlnNUKA IKAVETNTG TOU. AUTO fitav To HUGUKS ths auyKinans tou Ever hévou Nepigepeiakos KowoBouMtiou. BéBaia, n kUBEpynan paxdtav evavta oto nenpwpevo tns Kar 6iéMUdE xwpis éAeos to «Evwnpevo [KoIvoBoUAIo}», AAG n xpnyaUKA avayKn Kal n éAAeiyn niotwons tnv Eonpw€av ora6iaK4 be aAGvOacto tpéno ota xépia ths aoukAs tENs. Oras 01 peoubapxes Bapd- Vor, €t01 Kal o1 efféw G£0U BaciAla6es avidiiAaovav nafaiseev ta npovopia zat apetéQoU Tov EMOTAY, TOY ROkEOY (ATHY) xaL TwY ayQoTUAdY xOWOTIFTUN. AY xa 11 Baoueh oxomporita ms obyxAHOT|S TOV fraV o epnOvZaoHds Tw aNaLTHTEV yet Z6- vraryjc., ot aguodiomyréc tov negwogitoveay omy éyxgLIM davetwv f veo ddguv. Méoa 426 to Evenpévo Tegipegevaxd KowoBovhio avadeigmxe pia g1dehe6eon crvturohirev- om, he THY omic ouppéernacty nat OQLOHEVOL aglaToHgdeS 515 516 KARL MARX | H AETIKH TAEH KAl H ANTENANAETAEH Tous Evavu peuato xphyatos. H natn npagn autod tou KoopoiotopiKou naZapépatos Ge dia ta xpiotavo-yepyaviKG Kpatn Atav n xeIpapétnon tov Souflonépoikay, Kai n 6ebtepn npdén n cuVtayyauKA Hovapxia. «l’argent n’a pas de maitren [to xpfiya Sev éxe1 KUpio], 0! maitres 6yws navouv va eival maitres ané tn ouyph nou eivai démonétisés [otepnyévor xphyaros). H ifeAeuGepn avunoAiteuan oto Eviopévo MepipepeiaKd KoivoBourio 6ev Atay Aoinév tinote GAAo ané tv avunoAlteuan tns aguKhs TaEns Eva- vua ge pia KuBepynuKh Hop@A nou 6ev avucToIXoUGE NAgov ora GUNPEpO- Via Kal ous avaykes ts. Tia va avunofteutel nv auih, énpene va to naigel 1n (61a aufixés tou Aaou."” Ev6exopéves pavedornke n (61a 6u npayyauKa ékave avunoiliteuon unép tou flaov. Karé ouvénela ta 61kaicpata Kal us efleuBepies nou eniGiwke yia tov EqU- 16 ms pnopowice va ta anaIthae!, PUGIKG, OVO Gt évoLA tw AaiKav Sixar- wpdtov Kai tov Aaikev efevBepiav anévavu otnv KuBépvnan ‘Onws avagépOnke, auth n avunoiliteuon BpioKétav otnv KaUtepn tpo- xiG étav E€onage n BuEAAa tou PeBpouapiou. [15.12.1848] Koftwvia, 11 AexepBpiou. ‘Otav népace o KataKAuapss tou Maptiou -évas KataKAuopés oF [IKpO- ypapia-, bev apnoe otnv enipaveia ths BepofivétKns yns Kano1a tépata, KGnolous enavactauKols KoflocgoUs, afl nAdopata nafaiou twnou, Ko- Vi6xovtpEs aaTIKEs HOPES ~ tous pifEMELBEpouS tou EvwpEvou NepipEpel- ako KoivoBoufiou, tous exnpoadnous tns cuvelbntonoinpiévns npwoikhs aouiks tans. O1 enapxies nou 6ia8étouv thv nio aventuypévn aouiKn taEn, 1 enapxia tou Privou Kai n Zifleaia, napeixav to KUpIo avOpanivo Suvayikd yia ta véa Ynoupyeia, Micw tous axofouBouse js1a of}6KANpN oUpA Phva- Vv vopiKdy. Etov i610 BaeyS nou n acuKA tan anwenEnke and tous ona- 6oUs tou ptouSaAicyob oto napaoKhvio, éto1 Kal n enapxia tou Pfvou Kat n Lifegia é6woav tn Géon tous ata unoUpyefa ous Nafaiés npworKés Enap- xies. H kuBépvnon Brandenburg ouv6éetar pe tnv enapxia tou Pivou niéov Ovo péow evds Topn tou EAnep@envt. Hansemann kai Von der Heydt'*! 5" auté ta 60 ovopata BpioKetal yia thy NpwoIkA aouKA taEn dfn n biapopa petagu Maptiou kal AexeyBpiou 1848! 17.0 Marx experadheveran 256 ty yeowavnt Expgaon «den Hof machen» (eQutotgo- mi) Yue va Svatumibaer éve hoyonatywio: Um dem Hofe Opposition, mubte sie dem Volke den Hof machen. 18, O August von der Heydt (1801-1874) Bexévnae m otadwoSgopia tov ws toanetins nat Eyn0g0¢. To 1848 exhéenxe omy EBvoovvéhevan xat avéhape ory ePéovnan Manteuf- fel to Yaovgyeio Eurooiow, Emmbevudtuw xat Anuootwy ‘Eoywv. 2 avtd to ak tou agépeive nau petd ty Enavaoraon néxge xat tic agyés ths Sexaetiag tov 1860, avahap- Bavovras agyéteoa to Yzovgyelo Orxovoprxdv, KARL MARX | H AETIKH TAZH KAl H ANTENANAETAZH H npworkh aoukn tgn aviiee otnv Kpatikh KopUgA, Ox! 6pcs ones EnI- Supouoe, yéoa and pia eipnviKh ouvéiaAayh pe to otéypa, AAG yéoa and la enavdotaon. Enpene anévavei oto otéyya, SnAa6h anévavu ctov (610 Tov EQUTS Ins, va Eknpoownhae! xt ta S1KG ths GULgEpovta AAG ta Aaiké ouppépovta, 6161 fitav éva Aaiké Kivnyia aut Nou Ins Eixe avoiEE! to PSO. AAMG ota 61kG ts ydua to otéppA Atav Lovo to Eléw GEoU napanétaoya nigw ané to onoio enpokerto va KPUPTOY ta BIKA Ins EYKoOPIG GULgEPO- via. To anupopiinto wv Sixav tns CULPEPSVIWY Kal TV NOAIIKéV Hop- dv Nou avuctOIXoUCay ata GULPEPoVtG Ins énpEne, pEtappacévo awn GuvtaypauKi 6iGAeKto, va exppaceral ws e€fs: anupééiinto tou oréypatos. Tv’ auté Kat n Ainpofoyia ins yeppaviKhs Kar E161KG ths NPwoIKAs aouKAs YGEns yia tn ouvtaypatiKh povapxia. Eva Aoindv n Enavaotagn tou DeBpou- apiou pag pe 6a ta yepyaviKd enaK6Aousa Ins Atav KaAoSexoUPevn yia Inv NpwoIkA aouKA TEN, 616u pow autAs tns i61as KatéAInge to NNBGAIO Tou Kpatous ota xépia ths, Atav e€ioou Kal Kau MoU avétpene tous UNOAo- Ylopous tns, 616ui n Kupiapxia tns uv6uaotnke Eto1 Je pous tous onoious ote ABEAe OUtE Ka! LNopouge va EKNANpdoEl. H aouxh van Sev eixe KoUvhaE! OUtE to GaxtUAS Ins. Eixe enmpéyel ato flaé va epnfaxei ave’ autis. H Kupapxia nou ths napaxwphOnke Sev Atav ouvents n Kupiapxia tou otpatdpxn nou Exel vikAge! tov avtinané tou, aAAG Mav n KupIapxia plas enttponhs agpaieias, otnv onoia o viKnths Alaés epniotevetai thy npootagia tov Sikiv tou cULpEpsvTEV. 0 Camphausen aicBavérav to SucdpEcto auths ins Béans, Kal n cUvoAKi aSuvapia ths KuBépyno’s tou xpovoitoyeitai and tn ouyph nou yewn@nke auté to afo@nya Ka! o1 cuvOAKes nou to KaB6piav. As Ek ToUTOU aK6yN kal 01 mio a6iavtpones npdgels ns KUBEpvnahs tou avtavaKAouy éva ef- 50s epu®piaons. H Eexa@apn avaibeia Kai abiavtponid ftav to npovoyio tou Hansemann. H povabixh Siapopa peta autav twv S00 Zwypaqe eivain koxkivionh xpoid otnv enib_ppiba. Aev 6a npénei va auyxée! Kaveis thy Mpworkh Enavdotaon tou Maptiou ovte pe tnv AyyfiKh Enavaoraon tou 1648 obte pe tn fafiaiKh tou 1789. To 1648 n aouikh tan efxe CULpaXhoE! [WE tov GUyXpove apiotoKpatn eva- vua otn Baaiieia, evavua ctov peousaAiKé apiotoKpatn Kal evavua otnv enikpatotoa ExkAnia. To 1789 n aouKh taEn eixe cULpaxhoel pe to Add evavua otn Bacifeia, otOUS apiotoKpates Kal othv EniKpatotioa ExxAnaia. H Enavaotaon tou 1789 eixe ws npdtuno (touAéxictov otnv Eupdnn) HOvo tv Enavaotacn tou 1648, n Enavaotacn tou 1648 6vo tnv e€éyepon tw Offavéav evavua otnv Ionavia. Kai o1 680 enavaordoels nponopeto- vtav 6x1 y6vo xpoviKé aflAd Kal nepiexopeviKG Kata évav aldva GE GUYKpI- on pe ta npétund tous. Kai ous 600 enavactacels n aouKi taEn fray n téEn exeivn nou BpIoKS- Tav npayyauKé otnv KopUgA TOU KIvAYatos. To npofletapidto Kal ta aouKG orpdata nou Bev aviiKav otnv acuK rdgn eite Sev eixav KGnoIa CULpEpO- Via Eexwpiotd ané tnv aouKh téEn eite Sev anotefloticay aKéyn autoreds aventuypéves tgels f tuhpata tagewv. Onou Aoinév avunapatiBevtar otnv 517 518 KARL MARX | H AETIKH TAH Kal H ANTEMANAETAZH aouKh tafn, onws, yia napaberypa, tnv nepio6o 1793 éws 1794 otn Faia, aywvigoviar pévo yia tnv eniBoAh twv cULgEpdvtwy Ins aouKhs taEns, av Kal 6x1 He tov tpdno tns aouKAs tans. H GUvOAIKA yaAAiKA tpopoKpatia Bev fav tinote Gio ané ia nAnBeaxn paviépa yia va Eeynepbéwer Kaveis Le TOUS ExOpOUS Ins aoTIKTis tdEns, tov ano/UtAPXIOLO, to PEoUBAAIGLS Kal tO pikpoaouiop6. 1 Enavactacels tou 1648 Kai tou 1789 Gev tay ayyiiKés fh yanKés enavactaoes, ftav enavactécels eupwnaixou Upous. Aev Atay n viKn pias ouyKexpipévns taEns tns Kolvwvias eni tns naflaids nofiuKris téEns npaypid- tv, ftav n 6iaxhipugn tns nofliicris tdEns npayydtwv yia tn véa eupconaixt kolvevia, Me autés viknoe n aouKh t4gn- afd n vikn ins aouKiis tdgns ftav tOte 1 vikn pias véas KoIveviKris opydvwons, n vikn tns aoUKAS 1510- ktnoias eni tns geouSafixis, ins eBviKétntas Eni tou Enapxi@tIGHOU, tou avtaywviopou eni tns cuvtexvias, tou KatapEploLol [tev yaKdv] eni tov Apatoroxiey, ts KUPIpxias tou 1SioKtihtn Tou E64gous Eni tns KUPIGpxn- ons tou i61oKtAtn and to é6apos, TOU AlapwtioLod Eni tns 6eIciGaipovi- QS, Ins OIKOYEVEIOS Eni TOU OIKOYEVEIAKOU OVEpATOS, Ins piMonovias Eni tns NpwiKis tepneAlds, tou aoUKOU SiKaiou Eni tov PECAIWVIKeV Npovopiwv. H Enavaotaon tou 1648 ftav n vikn tou 170u atdva Eni tou 160u axava, n Enavdotaon tou 1789 fray n vikn tou 180u aldva eni tou 170u ardva. 01 enavacraoeis autés efépalav nepicodtepo us avdyKeS tou Tote KOGHOU Napé Us avayKes tov TuNHGtwv tou KdopoU aus Onofes EKENADEnkav, tns Ayyfas kat tns FaAiias. Ztnv Mpwork Enavéotaon tou Maptiou Sev 1oxue1 tinote and éia auta. H Enavaotaan tou eBpouapiou Katdpynce npayyauKa tn cuvtayyati- kf povapxia kal 16eata thy aouKA Kuprapxia. H Mpwarki Enavaotacn tou Maptiou oxéneve va Snyroupynael tn cuvtayyauiKh povapxia 16eaté Kal Inv aouKA Kupiapxia npaypauKG. Néppw anéxovtas and to va evar pia eupwnaikh enavdotaon, fav y6vo n atpogikh eniSpaon plas eupwnaikhs enavdotaons ge pia ka®uatepnpEvn xdépa. Avti va eival éyav aidva ynpo- 014, Unofeinovtav tou aldva tns Kat Nepicoétepo aNd hevAvta xpovia. ‘Hav ek twv npotépwv Seutepevouoa, afd civar\yvwors Ou o1 Seuteped- uoes aobévetes eiva BuoKOAStepa iGoIHes Kai taUtOXPva KataoTPEDOUV To odpa NAL nepiocdtepo and us NpwrebouGEs. Aev Enpoxerto yia THY {Spuon pias véas Koveevias, aAAG yia th BepoAlvéZixn naAtyyevEcia tns Kol- vevias nou efxe neBavel oto Napior. H Npworkh Enavacragn tou Maptiou Gev Ata Kav EOViKA, YEpHvIKA, ftaV EK Tov NPOtépw ENapxiaKd-npwar kn, H Enavaotaon tns Biévns, tou Kage, tou Movaxou, dita ta ei6n tov enapxiaxdv e€eyépoewy Eéonacay napaAania pe autiv kal tnv avtaywvi- Zovtav. Evi to 1648 kal to 1789 efxav tnv Gneipn autonenoi@non 6u BpioKovtav otny Kopugi tns Enyloupyias, n pifoGokia tou BepoAlivéGixou 1848 ouvi- ctato oto va anoteféve! évav avaxpoviapd. To pws tou EuoIaze LE to pars Twv Gotpwv nou Epxetal O° ELGs TOUS KatO!KOUS Ins [ns a~pOU ta odpata Nou to éxouv axtivoBofhae! éxouv oBhae! e6% Kat 100.000 xpdvia. H Npw- oikh Enavdoracn tou Maptiou Arav o& pikph KAipaka, 6nws Atay ta ndvea KARL MARX | H AETIKH TAZH KAl H ANTEMANAETATH G€ UIkpA KAipaka, éva této10 Gotpo yia tnv Eupeonnn. To paws tns AtaV 10 pws Vs npo noAfo’ anoouvteBEILEVOU KoIVaVIKOU Nt@paToS. H yeppavixh aouKh téEn efxe avantuxOei t6d0 vwxeAIKG, t6a0 6e1/4 Kal apy6, ote tn otyph nou avunapatéOnke aneifintKa anévavt oto @EoU- Baiiops Kat tov anofutapxioyd avuAn@@nke n {6a 6u aneiAeftar and to ApoAetapidto kal and 67a ta Thyata Tov aoUKdY oTPWYETWV tov onolwv ta Guypépovia Kal o1 16éEs GUYYEVEUOUV NE GUE ToU NpoAetapidtou. Aev éBlene 6€ y6vo pia téEn niow tns ue exOpiKA npdBeon, aAAG éBAene 6An tnv Eupdnn exOpikd 6iakeipevn pnpootd tns. H npworkh aouKA taen bev frav, énws n yaaiAiKA tou 1789, n tafn exeivn nou avunpoodneve tn oU- vorikh obyxpovn Kolvavia anévavu tous exnpoownous tns nafalds Kor vaovias, tn Baoiiiela Kal tous apiotoKpates. Eixe unoBapiate! o€ éva el60s vopoKateatnyévns tdEns, eEicou Siagopenoinévns anévavu oto otéyya 690 kal oto fla6, He 6148¢0n avunoAliteuons anévavu Ka! atous 6uo, avano- G101n anévavu Ge KBE avtina”S ths Katd Udvas, 616Ui tous éBiene Ndvia Kal Tous 6U0 [NPOOTA ths A Niow tns: éxoVTas ek WV NOtEpwV thy taon ths npobooias anévavu oto Aaé Kai tou cuPPiBaopOU anévavu otous Eotey- Hévous exnpoodnous tns naflaids Kolvwvias, 616 auth n (61a avaKe ABN otny naflaid KoIvevia: avtinpoownedovias Ox! ta cUL@EPOVta plas véas KoWevias anévavu ce jiia nafald, aAAG avavewpéva cULpépovta Evids pias Eenepacpévns KoIvwvias- cupIoKSpEvn oto NnBAAlo tns enavaotaons 6x1 enei6A efxe niow tns to Aa6, aiid enei6A 0 Aads cuvwoutav yNpOOTA Ins: EUPIOKOpeVN othV KOPUGA 6x! EneIBA ExNPodwnoLE tnv NpwroBouAia las véas KoIveovikhs nepid6ou, alAd enei6A exnpoownovce us pabioupyi- £5 plas naAlaids Korvevias: éva otpdya tou naAaiod Kpatous nou Bev EiKe Katapépel va avaberxtel Kal to Onoio évas GEIGpOs to extivage atv ENIpa- vei tou véou Kpdtous: xwpis niotn otov equté tns, xwpis niotn oto a6, ypuaiiZovtas npos ta néva, tpéyovtas Npos ta Kdtw, EywIOTIKA KAI NOS Us 6u0 nfeupés Kal Le GuvelBnon tou EywIoHoU ths, enavactauKA anévavu OXOUS GUVTNPNUKOUs, GUVINPNUKA anévavu atous enavaotétes, SBuoTIOTé- vias anévavu ota (61a ta uvOnyatd ins, KaMflepydvtas aepofoyies ave ya 16ées, ExpoBiopévn ané thy nayKopia BGEAAG, exyetaAMeuspevn tnv NayKéopia @veAAa- xwpis va eniGeIKkvUE! evepynuKétnta cE Kapia nAeup, aAAG Epapydzovtas AoyoKAonh npos éAes us KateUOUVGE!S, 616u Bev Atay Apwr6wnn, ev ftav npwtétunn otn xUBaiStNtG tns- naZapevoveas je UIs eni@upies ths, xwpis npwtoBouAla, xwpis niotn otov EaUTS tns, xupis niotn ato Aa6, xwpis Eva KoopoiotopiKé KGeoya - vas nepippovnyEvos yépo- vtas nou ei6€ tov EaUt6 tou KatabikaopEvo va 6ieUBUvel Kal va napania- VG Via to 81K6 Tou GUN@EPOV LIS Npwres vEavikEs iaxUoEIs evds EUpwotoU aos: xwpis pata, xwpis aud, xapis 66vua, xwpis tinote”® - éto1 BpeONKe 1 npworkh aoukA tan werd inv Enavaotaan tou Maptiou oto nn6diio tou Npworkou Kparous. 19, Todxetran nat ovixo and my xwpM0dia tou W. Shakespeare Ona oag agéaer (oan deoteon, oxnv ESOnN). And THY (Sia xopWdiIa AQOEOXETAL xat 1 ELXGVA TOU YEQOvTA ov xoo\omOLet © Marx. 519 520 KARL MARX | H AETIKH TAH Kal H ANTEMANAETAZH [16.12.1848] Koftwvia, 15 AexepBpiou. H @ewpia tou cup6iBacpou, thv onoia n aouKi tan nou eixe avéAGe! ony e€oucia 614 tns kuBépvnons Camphausen SiaKhpuge apéows ws to «eupite- po» Bepéiio tou npwarkou contrat social, bev Atav 6idflou pia KoUgIa Ew pia aa, not nepioadtepo, avantéx8nke ato Sévtpo tou «xpUdOL» Biou. H Enavaotaon tou Maptiou 6idflou ev unétage tov eféw Gcou Kupiapxo tov Aaik6 KUpiapxo. Anis avaykage to otéypa, to anoAutapxiKd KpAtos, va ouvewonbei He thy aouKA taEn, va oUpGiBaoTe/ LE tov Nafais avtinaAs ins To otéppa @a @uoldce1 otnv acuKh taEn tous aplotoKpates, N aouKA toEN @q @ucidce! oto até pHa to Aa6. Yn’ auté tov 6po n Baaiieia 8a yivel aouKh Kal n aouKh tan @IAoBaaiAiKh. Meta to Maptio unépxouv nigov povo autés o1 640 Suvapels. Xpnoiyed- ouv apoiBata ws afteiképauva tns enavactaons. Ofta auré BeBaiws eni tou «euputepou Snyioxpauikou Bepefiou». AUt6 fitav to HUOTIKG Ins Bewpias tou cUpBIBacpoU. 01 éunopor Aa6i0 Kal paAAI04,” nou axnpaucay thy npdtn KUBépvnon etd tnv Enavaotaan tou Maptiou, apéoxovtav oto péfto tns Kauyns tou GNOYUPVEHEVOU CtéUPALOS [HE US NANBeIaKés PrEPOvYES tous. MeBouGaV He thy Uylotn anéfauon ou KUKAopopouoay otnV aUA~A, Ka! iotaKUIKG eykatéAetay, yia Adyous kaSaphs yeyaAoGupias, tnv taxi pwpaikh ova- Gn tous ~tn pwyaikh ovaon tou Evwpévou Mepipepeiaxou KoivoBountiou- Vid va KaiUyouv pe to ndpa ths GAiote EnHouKétntds tous to xaopa nou aneifouce va Katantei to otéypa. Nas kopBwvérav 6 Camphdusen ws pala TOU CUVIaYHAUIKOU otEyPaTOs. O yEwaios autés avEpas Atay npopavies uykivnpévos oe BaOUS nou EenepvouGE tov EAUTS TOU Kal Inv i61a tn [E- yafloBupia tou. To otéyya kai n akoAloudia tou avéxovtay pe 6ucapéoKeIa auth tv unoupNuKA npootagia, Sratnpoucay bonne mine a mauvais jeu [xapaonh éxeppaan oe KaK6 narxvi6i] npooboKavtas Kafutepes nyépes. 0 aotés gentilhomme”' ebxoia Eeyefaotnke je Aiya yAuKéfoya Kai Uno- kiliceis ané tov wloiaAupEvo oTpATs, and tn ypa@etoKpatia nou éxpepE ia us @£0eIs Kal ia to Y1086 ths, an tnv taneIwwpEvn peousaAiKA napata- En, 0 apxnyés tns onofas BploKétav ge taEi6ia yia GuvtayHauKés cnoUbés. H npworkh aouKh tafn Atav o ovopagtiKds Katoxos ins KUPIapxias, Sev appéBafife ovte pia cuyph ou o1 Suvapels tou naMaiow KpatoUS eixav tede! und us Siatayés tns xwpis Kavéva 66i10 Kat Ou eixav Hetapoppu6ei oe 1c4- pipes apoorwpéves KataBoAases tns navtobuvapias tns. H aouxh tagn eixe pe8Uoe! and auth tnv tpéAa 6x! [6vo oto niaiaio ns kuBépvnons aia Kal ge éfto to epos tns Hovapxias. 20. Yaovoosevo y1a tov Camphausen xt tov Hansemann, 21. Yrovoospevo pe avaood ay xe pundicr tov Mokégov O agyortoxaouttys, TY onoia 0 Q@as, évas Movatos dards, even uct perraUddOEN MeocoMASEA MOV emUBL- er tn aanbcrmom evbs tithov evyevelas. KARL MARX | H AETIKH TAZH KAI H ANTETANAETAZH Manas 01 povabixés npwikés npdgels tns npwoikis aouKiis tans EtG to Mapu, 01 cuxva aipatnpés eni@écels tns nofiitopufakis evavua ato do- flo npoAlerapidto, Bev eixav Bpel oto oTpaX6, otn ypageloKpatia akoyn Kal 6' autos tous (S10us tous @EoUbapxEs NPSBUpOUS UNOTAKTIKUS cUvEV6- XOUS; MAnas 01 povabikés npoondBeles otis onoies eEavayKdotnKay o1 Kaa tonous eknpdownol tns acuKhs rans, ta SnyotKd cupBouria -n evoxAn- UKG BoUAIKA xuBalétnta tov OnofaV avupEtoniotnKe apyétepa KataAAh- lus ye KAlotoiés and évav Windischgratz, évav Jellachich kar évav Weiden-, 01 povabikés npwikés npGtels aUTGV tov EnyouKdy cULBouMtfev peta thv Enavactaon tou Maptiou, o1 natpiapxiké coBapés npoei6onorfcels tous Npos to AaS, phnus Sev e1oakOUatNKaV ané tous anootopapEvous NEpIpE- pelaKoUs KUBepvites Kal Tous HEtavonLEvouS YEPApXxoUS; MnopouE taxa A npworKh aouKh taén va aypIBAAAe! ak6pn yia to Sti n naflalé pynorKaKia TOU OTpATOG, tns ypapEloKpatias, tv Peoubapxdv efxe oPAGE! HEA and th yepatn 6é0s apociwan pnpoota atnv aoUKA taEn, Tov HeyaA6OUPO viKNtA Tou elke xaitivaywyhae! t6G0 Tov EaUt6 ths 600 kal thy avapxia; ‘Hrav oagés. H npwolkh aouIKA Tan Eixe NAEov pia Lovo anootOA, tv anootofA va kataothoe! avetn thv KupIapxia tns, va napapEpicel tous evo- xfinukoUs avapxikoUs, va anoKataothoel tnv «tan Kal GogaAela», Kal va KataBaAe! Eava tous toxous nou eixav xaGei otn 6idpKeia tns Ave/iAas tou Maptiou. To Zitnya nAgov ftav va nepiopictouv ato Efaxioto ta Kéotn napaywyns tns KUpIapxias tns Kal tns Enavéotaons tou Maptiou nou thv eixe KaBoploel. MAnws avuAn@@nke ou ta énia nou eixe avaykaotel va XPNoINONOIAGE! N NpwOIKA aoUKA TaEp-CTOV aydva tns evavuid ot @EoU- SaAiKA Kolvavia Kal oto otéupa tns ato évoya tou AaOL, to 6ikaiapa tou ouvetaipiZea8a1, n eAeuBepotunia x.Ak., 8a Enpene va ouvtpIptobv yia va nv négouv ota xépia evds napanfavnyiévou Adod, o onofos bev xpeiazétav nA€ov va ta xpnoiponoihee! unép tns aouKAs téEns aAAG EKbhAwve Uno- ites opé€els va ta xpnoiponoifcel evavtiov tns; H auypavia ins acuKhs T4Ens HE to otEyPa, yia aud Atav nenelopévn 1 aouKA tan, n uvaAAayA ths aouKAs TaEns HE to NaAaId Kpdtos nou cixe napab0oOei cto nenpwpEvo tou, éBploKe npopaves y6vo éva Eundbi0, éva pova6iK6 eund6i0, to Aas ~ puer robustus sed malitiosus, onws Agel o Hobbes.” O flads kai n enavéotaon! H enavéotaon fitav 0 voyikés titflos tou Maou: otny enavactaon GepEAi- QvE US OpNUKEs anarthaels tou. H enavéotagn Atay n ouvaifayyauKA nou €ixe npoounoypayel yia tnv acuKA tan. Méoa ané tnv enavdotaon 1 aouK t4En Katéfinge otnv Kupiapxia, Me thv nuépa tns Kupiapxias tns Ape Kar n pépa €£6e/nons autis ts cuvaiaypatiKhs. H aouKA tan Atav avaykaopévn va Siayaptupnéel yi’ auth tn ouvaiiaypauKh. H enavdotaon oto ot6pa tou Aaow auté Ghpaive: Eoels o1 aotol efote n 22. O Marx naganéuner e5¢ cheveoa oe pu Statomon and tov TIgshoyo tov hart- “wxo0 EoYoU tow Hobbes De Cive (1642): «lta ut vir malus idem fere sit, quod puer robustusy. H b2pQa0m Puer robustus onpaiver tov ebQwato veagd, o omDi0g otoV Hobbes eva xx. ‘narx6s (malus). O ads ev mgoxetiEvw ctvan naxx OYw tHe avoogStH tas tov 524 522 KARL MARX | H AETIKH TAZH KAI H ANTENANAETAEH Comité du salut public, n Enitponh Zwtnpias, ota xépia ths onoias éxoupe 6doe! thv Kuplapxia, Ox! yia va GUppeviaete EoEls yIa ta UPPEPOVT GAS HE to otéypG, aAAa yia va eniBaAete evavua oto otéypa ta 61K pas CUL@é- povta, ta GUL@épovta tou Aaou. H enavdotaon fav n 6iayaptupia tou Ado’ evévua otn cuypevia ths GOUIKhs t4ENs Ye to OtéWPa. H GouIKi TAEN NOU EixXe CULPavigE! HE To OtéL- ya énpene Aoindév va Siqpaptupnbei evavua on Enavdotaon. Kat auté ouvéBn und tov yéya Camphausen. H Enavdotaon tou Maptiou 6ev avayvwpiotnke. H eOviKh avunpoowneia tou Bepofivou cuyKpothOnke © avunpoownela ins npworkris agukiis téEns, ws ZuvéAeuon cup6iBaotav, 6tav anéppiye tnv aitnon yia ty avayvepion tns Enavaotagns tou Maptiou. E€kave aut nou eixe yivel. AvaKhpuge nxnpd evioniov tou npwoikou Aaou 6u autés Gev eixe Gup(PwVhoE! HE THY NPwOIKA aouKA THEN va ena- vactathae! evavtia oto otéuyd, afd ou exe enavactathae! obTws date To Otépya va GUL@wvAgE! HE thV aoTIKA Tan Evavta Oo! aUtd tov i610! Etor akupd@Onke 0 VOLIKGS Titflos tou EnavagtauKOU AaoU Kal KatOXUPaBNKE to é6ap0s 6ikaiou tns cuvinpnuKhs aouKkhs taéns. To é5agos tou Sikaiou! Briigemann kai péoa ané-aurév n Epnyepi6a tns Koftwvias éxouv 1600 NoAG pAUaphoE!, napapUm{doE! KahKAaWoupioE! yia to «é5a@os tou SiKai- OUun, EXOUV TOGO GUXVG xAGEI Ka! aVaKtNGE! To «Bagos tou Gikaiou», to €xOUV TpUNHGE! Kal To ExouV UNAAdoE!, to Exouv Eko@evbovice!, otEvEpE!, ENEKTEIVEI NO To Bepoflivo otn OpayKPouptn, and tn OpayKpouptn oto Bepoflivo, to éxouv petatpéyer and éva ano é6agos oe Eva EBagos pe EL- vn enév6uan, ané éva éagos pe Euftivn enév6uan oe évav 6iniA6 Nato -o0 ONoios, WS YWOTOY, Eival tO KUPIO Epyaileio twv taxUSaKtuMoupyav ous Napactécels tous- Kal and 6inil6 ndto Ge 11a aNGOpEvN KaTanaKth, cote 10 é5agos tou Sikaiou éxel petatpanel teAIKG Sikaiws yia tous avayvw@otes as ato éacpos tns Epnyepibas ts KoAwvias- état, unopowv va ouyxéouv to LiPPoAco* tns npwoikhs aouKis taENs LE to 161wTikO LiPPaAeO tou kupiou Joseph Dumont, pnopouv va ouyxéouv pia avaykaia enivonon tns npwor- kis MayKéoyias 1otopias pe sta auBaipetn WSiotponia ths Epnyepiéas ts Koflwvias kai va Biénouv niéov oto é6a@os tou Sikaiou pOvo to ébaqos oto onofo putpaver n Fpnyepi6a tns Koftwvias. To €5agos tou 6ikalou, Kal waiiota to NpwWaIKS Eagos tou 6iKaiou! To é6apos tou Sikaiou ato onoio etd to Maptio Kivovtal o Innétns ths. heydfins cuzhtnans, o Camphausen, to apunviyévo pavtagya tou Evenpe- vou MepipepelaKxou KoivoBoufiou Kai n Zuvéfeuan wv oupfiBactav eivar Gpaye 0 GUVTayPATIKds VOHOs tou 1815 fi o NEpIMEpEIAKds VOLS tou 1820, A pfinas to 6idtayya tou 1847,2* h eivat o exoyikds Kal GUBiBacuiKés v6- Hos tns 8ns Anpifiou 1848; 23, Byetwxd we tm MEN Eiheb2e6 Bh. 0.97, vm00. 2. 24. To Mato tov 1815 Smnoo.eOnxe and to Pact mg TIowotas to Audétayya ya to onnucctioyd ts haixejs avtimpoadzevans, OV nQOEBhETE tH obYxRION EvOS TVOMKOD odpatos avengoadimevons ywa Sho to Baoiet0. Evtéhet to anoréheowa tay to 1823 0 oynartiowds tomxdv KowoBovdiuv we oupBovkevth agnodioryta.. KARL MARX | H AETIKH TASH KAI H ANTEMANAETAZH Tinote an’ 6a aura. To «é6apos tou Sikaiou» ohpaive NoAW anAd 6u n enavaotaon Bev elke KataKthoel to éBapés tns kal 6tn nafaid Kolvovia Bev elxe xGoEI to Bayes ns, 6u:n Enavéotaon tou Maptiou ftav Hévo éva «auuBav» to onoio é6a- Ge thV Kapopyh» ya thy NO NOAAOU npoEtOILGOPEVN Evt6s tou naflaiod TpwoIKOU KPAtoUS «cUVEWonon» LEtaEU Tou pSvoU Kal tns aouKAS taEns, thy avaykn yia thy ono/a to (610 to otéyya eixe exeppacel An Ge Nadia Ba- o1fiké SiatGyyara, Kar ands 6ev tnv eixe Gewphoel «eneiyouoa» nplv and To Maptio. To «é6ag0s tou ikalou» chpaive Kovtoftoyis 6 n aouiKh tan Herd to Maputo ABeAe va ouvéiaiAayel pe to otéypa Eni co's 6poIs 6nws Kat piv ané to Maputo, «ws e6v va nv eixe npayyatonomei Kapia enavaotaon Kal «ws eGv 10 Eveopévo MepipepeiaK6 KoivoBouAio va elxe enitxel to ot6xo Tou xwpis thv enavactaon. To «é6apos tou 6ikaiou» ahyaive 6u o vopIKés titMlos tou Aaod, n enavdotaan, Bev UNApXE oto contrat social petaEU Ku- Bépvnons Kat aouikAs tEns. H aouikh tdEn ouviiyaye us agicdaeis tns and thy NaAaionpwoiKh vopoBEoia, oUtws éatE o fads va in cuvaydyer Kajsia aEiwon and tn veonpwoikh enavdotaon. E€unaxovetal 6 01 Seofloyikol KpEtivor ts AoUKAS TAENS, O1 YPApIdBES TOV E@NEPI6wv tous K.AIn., GEpBipouv GUTS tov EEwpdiop6 tou aouKOU GUL@e- POVIOS «9s To ISiaitEpo GUPEPOV Ins aoTIKAs tAEns, NeiBOVTAS tov EAUTO tous kal Gfifous va to Bewphaouv éta1. Eto puaii6 evds Briiggemann n @paon yia to €ag0s tou 6ikaiou yetaBAnenke o pla npayyauKA uNdatagn. H xuBépvnon Camphausen enitéfeoe thv anootofla tns, tnv anootoAh tns Siaped0Ad6nans Kai tns jetdBaons. AnotéAece Snila6A tn SiayecoAdBnon HetaEU ths aouKAs tEns nou opSwvétav atnpIZyEVN GtoUS dopoUS tou aod Kat ts aouKhs tans nou Bev xpelaZotav ni€ov TOUS «opoUs tou Aaou- HetaGG ths aouiKAS tAENs NOU @arvopEVIKG avuNpoGMNELE to Alaé Oto ote Ha KG! ths aoUKAs tans Nou avuNpodGnevE NpAYHAUKA to OtéyYA oto Ala6- yetagé tns aouKhs tagns nou fenpéBaite ané tnv enavaotaon aoukAs tEns nou efxe avabu8e! «ws nuphvas tns enavactaons. LGpUpava [HE to SAO ths, n KuBEpvnan Camphausen nepiopiotnKe oe pia / napGeviKA ai6~ avagopiKG ye thy NaBnuKA avtiotaon evavua otny nave ctaon. Tun Gewpia, BéBaia, tnv anéppinte, aAAG otnv NpAEn avtioteKdtav y6vo Gus napelo@phcels ths Kal avexdtav ands thv anoKatéotaon tov nafaiev Kpauixdv efouardv. Ev te HETAEY n aoTIKA AEN niotEvE 6u Eixe @rGdE! GTO aNYE/o SnoU Nn Nabn- kh avtiotaon énpene va UetaBel omnv evepyo eniOcon. H KuBépvnon Camp- Tov Iavovdguo tov 1820 SqnoowevOnxe ab to Tepupepetaxd Kowopothio to Audray- a yur 1 peMoveod} avtiueréman tov avvohixos dnuooiov xoéovs, to onoto dgite Su nob varyn davelow and my xeWourh xvBEovnon Ba pROQObaE epeEAC va MoGyHATOTOLEL- Tat povo xd thy EyxOLOT xaL TH JvvEyyinON Ths HEkhovTUAt}s EvvéhEvons Tov avvonxod Baowdeiov. To @eBoovdigw tov 1847 o Baoduas ms Tlowotas Béomoe Eva Audrayna avagpoguid He tons vouixorakimors Beopors. 523 524 KARL MARX | H AETIKH TAEH KAI H ANTEMANAETAEH hausen naparth@nke ox: enei6h eixe Stanpager auth h exefvn thv aatoxia, AAG yia tov ani6 Adyo 6ui htav n npdtn KuBEpvnon peta thy Enavéoracn tou Maptiou, enei6f Atay n KuBépvnon tns Enavdotaons tou Maptiou Kat cbpqwva pe thy npoéAeuGh tns énpene aKdyn va KPUBE! tov avunpdawno Ins aoukAs tans UNS th Lopgh tou AaikoU SiKtétopa. Auth n Sionyn npo- éfedgn Kai autés 0 Spuhs xapakthpas tns ins enéBaAifav aKopn Kénoies cupBouKétntes, KGnoIoUs nepiopiopous Kal enipuAdEels anévavu atov KU- piapko Ala6, of onoies eixav Kataotel PopUKEs yla Inv GouKA tan, Ka! US jes Sev xpeiaZorav va AGBer UNdN pia Getepn KUBEpvnon nou Eixe NpoKWwe GyEca and tn Euvéfeuan tou cupBiBacpou. H napaftnon tns unfpge ouvends éva aiviyya yia tous noAiiKols tou Kaweveiou. Thv akoflou8nge n KuBépvnan tns npdéns, n KuBépynon Hanse- mann, 616u:n aouKh ta€n oKeptorav va HetaBel and tv nepio60 tns na8n- Uns NpoGoGias tou Ado’ to CtéyPA GINV NepioGo tns evepyou UNoTayhs Tou Aaow otnv efouaia tns nou eixe Cuppevhce! UE to oté yp. H KUBEpynON ns npdgns fray n 6evtepn KuBEpynon perd nv Enavdotaon tou Maptiou. Auté fitav 60 to puaTIKO tns. [31.12.1848] Koflwvia, 29 AexepBpiou «Kepiol! Ze xpnyauxd Gntipata Sev xwpave yAiKes!».2 Me autés us entd Aé€e1s o Hansemann ouvéyice dito to piftefeuBepioys tou Evapévou Mepipepeiakou KotvoBouniiou. Autés 0 avépas ftav 0 avaykaios ‘apxnyés tns KuBépvnons nou eixe npoKWWe! and th Zuvéfleuon tou cULBI- Baopou, tns KuBépynons nou oKéneve va petatpéyer thy naGnuKh avtiota- on evavua ato Ala oe evepyé eniBean ato Alaé, ins KuBépvnons tns npdEns. Ze kapia npworkh KuBépvnon ev uNApxav téd0 noflAd aouiKd ovopata! Hansemann, Milde, Marker, Kihlwetter, Gierke! Akopn kai n aufixi euxéta autis tns KuBépynons, o Von Auerswald, avike tous @piflefevB_pous apl- ctoKpates tns avunofliteuons tou Kéviykopnepyk, Snilabh a! eKeivous nou unoathpiav tous actus. Mévo o Roth von Schreckenstein exnpoownowoe Tov NaAai6 ExypageIoKPALIGLEVO NPwAIKE PEOUBAAIKS aplotoKpAtn yéoa 0’ auta ta Ka@Gppata. Roth von Schreckenstein! O EenepacyEvos titios evds xapévou pUBictophpatos je Anotés Kal innétes tou paKapitn Hildebrandt!?* AAG 0 Roth von Schreckenstein ftav anids to PeoUsaAIK6 nAaiaIo tou aguKo’ KogpApatos. O Roth von Schreckenstein, KatayEchs otnv aouKA kuBépvnan, paptupovve ta effis pe yiyavtia ypaypata: H npworKh peou- 25. Ty ofjon avti tH efxe duatumboe o Hansemann ge OpiAlc tov oro mEGTO EvwpEVO Tlegupegeraxd KowoBothio my 8 Iovviow 1847. 26. O Marx aaganéuret 26 oto inrotix6 wvO.otégnpct toV C. Hildebrandt Kuno von Schreckenstein to moogntixé eviimto (Kuno von Schreckenstein oder die weissagende Traum- ‘gestalt, 1821), exuetakhevduevos to yeyovbs Out 0 ofxos tv Schreckenstein Fray and TOUS agxaisregons omy Mowota. KARL MARX | H AETIKH TAZH KAl H ANTEMANAETAZH Supxia, o otpatés, n ypageloKpatia akofouBowv to veoavepxdpEvo Gotpo IMs npworkhs aouKAs taENs. AUTO‘ o1 1oxupot &xouV GécE! EaUTOUS tn 61- eon autis ts taEns, Kan aouKA tan TOUS ~PUTEVE! NPOOTG ato Bpovo Ins énws GE naflaious GupEous éotnve apKoUSes yNpooTd ctov KUpiapxo tou flaod. O Roth von Schreckenstein oKonever ans va efvai n apKouba Ins npwoixhs KuBépvnons. Tnv 26n louviou n KuBépvnon Hansemann napouaiéotnke atnv E6voou- véfleuon. H ooBaph Gnapéf tns apxizer Léfs tov /ouiio. H Enavdotaon tou Jouviou fav to un6Ba®po tns KuBépvnans tns npdgns, énws n Enavdotaon Tou ®e8pouapiou Atay to uN6Babpo tns KuBépvnans tns biayecoAaBnons. H npworkh aouKh tagn experafedtnke evavua oto Aad tv aipootayh vikn ths napioivis aouKhs taEns Enf tou napioivow npoAetapiarou, Snws to NpworKs ovéypa experaAAedtnke tnv aipootayh vikn tov Kpoatay otn Bié- vn evavua otnv aouKi taEn. O1 wéives ths npwoIKhs aoUKAs TaN YETa Tov auotpiaKé NoéyBpio eivai n AoylouKh exxaBdpion yia Us wBives tou nipw- O1KOU AOU HELA Tov yaAAIKS louvio. Etnv KovtsGwpn jIKPOHUGAIG tous 01 Feppavoi pikpoacto! unépBeyav tov Eauté tous pe tn yaAAiKA aouKA En. Aev cixav avatpéyel kavéva Opévo, Sev Eixay napapepice tn peou- BaAiKh KoIvavia, ayn be Alyétepo to teMleutaio UNdAEILG tns, Bev Eixav va unepagnictouv Kapia KoIvwvia nou Eixav Snyloupyfiae! aUtoi oF (6101. Mioteuav etd tov lobvio, éras Kai petd to PeBpoudpio, énws kat and tnv ApxA tou 160U aldva, énus KatG tn 6idpKela tou 180u aldva, 6u1 a pno- poucav va anoKopiZouv [He tov natponapa6or0, novnpé KepSopava tpéno Tous tpia tétapta KépS0s and Eévn epyagia. Aev unowidovtav 6u niow and Tov yaaifixé louvio napapéveuE o auatpIaKés NoeyBpios, Ka! niow and tov auoTpIaKd NoguBpIo o npwoikds AeKéuBpios. Aev unoyidzovtav 6u, dtav ain fafaia n aouKh taEn, nou exe uvepiyer to Opdvo, Bene ynpootd ts Ovo évav Kal LoVva6IK6 €x8P6, to Npofetapidto, n npwoIKh aouKA taEN, Nou aywviZotav evaveia oto otéypG, Eixe EvaV Ka! HOVABIKS GUPPAXO - to fla6. Auté 6ev onpaiver 6u t4xa 01 6u0 tous ev eixav exOpIKa avuTiBépE- va ouppépovta. Enpaiver Syms ou tous éBeve, axén, eva KoIvd cuypépov evavua GE ja tpitn 6uvapn, nou Katanieze ficou Kar tous 640. H xuBépvnon Hansemann @ewpouoe eautiy ws KuBépvnon Ins Enavdota- ons tou louviou. Kai oé Ka8e NPwoIKA NdAn o1 IKpoacTo! EtaBAHENKav anévavu otous «KOKkivous KAEptES» dE «a\ovEBaotoUS penoUUNAIKGvous» - xwpis va nadouv napafnia va eivar a€iSupo! piAoBaaifiKoi, napaBaé- Novtas eviote ti 01 «KOKKIVOI» Tous EMEPAV GonpdpaupEs KOVKAPEES.”” Ztnv and tou Spdvou opiiia tou tns 26ns louviou o Hansemann Atay ofl- yOAoyos oxeuKé Le tn wUOTNPIdEN-opIXA@En «yovapxia enf tns eupUtepns Enpokpatikiis Bdons» tou Camphausen. «Zuvtayyauks povapxia oto Beuéfio tou ovothpatos wv 6U0 Bourtév Kat Kolvh Goknon tns vopoBeuKhs eEouaias ané ta 640 adpata Kat to otéyHa» ~ 0 auth tn oteyvh cUvtayh nepiépige th yeHatn npoaic®nan phan tou evOouaidBous npoKatéxou tou. 27. Evvootveat ta xodpetta tng onuaias mms Mowotas. 525 526 KARL MARX | H AETIKH TAZH KAl H ANTEMANAETAEH «AAAayA wv nA€ov avayKaiwv oxédewv, nou Sev iva! cupBatés HE to véo Zuvtaypia tou Kpdtous, anefleuBépwon ts 6ioKtnaias and ta Seopa Nou napakwAwouy thy nio MfeoveKtiKf xpfhon tns Ge YEYGO tyhpa ths 1o- vapxias, avaSiopyavwon tns anovopns Sikaloauvns, petappueyION tns po- pofloyikis voyoBedias, Siaitepa Katépynon twv popofoyiKkev anaAflayov KAN.» Kal npondvtev «evioxuon ths KpauiKris efoucias, avaykaia yia thy Npootagia tns anoKtnyévns» (an6 tous nofites) «efeuBeplas evvua otnv avtiSpaon» (exyerdAfeuon tns eAeuBepias npos to GUN@EPOV Tw ~PEOU- Sapxcv) «kar tnv avapxia» (expetaAeuon tns eeuB_pias npos to oUp- €pov tou Aaow) «kal yia anoKatdotaan Ins KAoviopEvns Eumotoauvns». ~ AUuté fitav to KUBepynuKé npdypayiLa, GUTS Atav to npSypaya tns npw- oikhis aouKis tans nou aviaiGe otnv KUBépvnan, o KAaoIKés Exnipdownos ins onofas eivar o Hansemann. Tto Evepévo Nepipepeiaxd KoivoBouiio o Hansemann ftav o nio ayeifl- KT0s kal Mo KUVIK6s aVtiLaXos tns EymotooUvns, 616u «KUpiol! Ze xpnyaue kd ntfpata Sev xwpdve yitixes!». Os kuBépynon o Hansemann avaxipuge s npdtn avaykaiétnta thy «anoKatdotaon ins KAovioyévns EyniotooU- vs», 616u auth tn popa aneuBLvnke ato Aad drus tte aneuBuVEraV ato @pdvo, 6i6u: «KOpioi! Ee xpnyauixd Gnthyata Sev xwpdve yAuKes!n. Téte enpdxelto ia thy eunictosvn nou anodi6e! xphya, wpa yia thv eumiotoouvn nou yewd xphya- Exel enpdxeIto yia tn peousaAiKh Epniato- Uvn, yia Thy apooimpEvn EyNtotoawVN to Ge6, to BaoiANd Kal oth na- tpi6a, e6 yia th aOTIKA EyNITOGLVN, thV EYNIGTOGLYN GtO ELNdpIO Kal Gus cuvaiAayés, ctov toKIoY6 tou Kepafaiou, ot gepEyyudtNtG tov EnI- XEIPNLATIKAY YvmpINIoY, thV ENOpIKA EMIotoouvN: Bev EnpoKEIto yia thy niotn, thy ayann, thy efni6a, aAiAa yia thy niotwon. «Anokatdotaon ins Kfoviopévns Eumotoouvns!» Me aura ta Aéyia e&é- pace o Hansemann tnv éypovn i6éa ths npwoiKhs aouKhs taENs. H niotwon Bacigerai otn BeBardtnta ou cuvexiverai pe tov cuvAGn tpéno 1 eKETaAAEUON Ins jIOBWLAS Epyagias and to KEPAMIO, tou NpofetapI- Gt0u and thv aouK taEn, tov pIKpoaoTav ané tous pEyaMoaotous. KaBe nofiuKh Kivnon tou npoAetapiatou, Solas puans Ka av Eival, EKtOS KAI ay xe! unoKivnGef Gyeca and thy aouKA taEn, Siatapaove! thv EuMotooL- vn, tny niotwon. «AnoKatéotaan tns KMovioyévns eunictoauvns!» chpaive Aoinév and to otpa tou Hansemann: Katanfeon kde noArukris Kivntonoinons tou npofetapidtou kai 6A tov oTPOPGTHV Ins KoIVevias, ta GUNPEPOVTG Tv One Bev GULNINtouV GyE- GG [IE To GULMEPOV ths TaENs nou NiotEvE! 6ti BpfoKetal oto KpaTIK6 nn6A- to. AxpiBés 6inila otny «anoKataotaon tns KAoviopEvns epnictoouvns» éBe- GE YI" aUtév to Adyo © Hansemann tnv «evioxuon tns KpauiKris E€OUGIaS». ‘Fopafie anes avapopika pe tn pun auths ths «KkpauiKAs EfoUGias». i- cteye Ou evioxue tv KpauKA efoUGia nou UNNpELOUGE Inv Nicwon, th aoukh Eynictoauvn, eve aniés evioxuce thv KpauiKh efouia nou analte! eumictoavn Kal ge nepintwon avaykns emiBaAife! auth thv eynictoauvn pe KARL MARX | H AETIKH TAH KAl H ANTEMANAETAZH quoiyyia, enei6n Sev 6ia8éte! Kapia niotwon. Hef va eivar peIBwAds HE 1a KOotn napaywyhs ths acuKhs KUpIapxias Kal eniBapuve thy acuKA taEN be ta 6uoBedpnta exatoypupia nou KooTiZeI N NaiivépAwon ths NpworKhs eoubaaiKis Kupiapxias. Anévavu otous epyates 0 Hansemann exepdotnke Aakwvix6tata: Eine Ou S1a0éte! Erorpo éva yiatpiK6 yr" aUtOUs. Nplv pds UNopéoE! va to xpnaipo- nowhce!, 8a npénel va GnoKatactaBe! nponéviwy Nn «kfoviopévn Eynicto- ouvn». fa va anokataothoe! auth tv epmiotoouvn, Ba npénel n epyauKh 14En va Géoe! éva téAlos otny noflUKA BpagtnpIotNta tns Kal otHy avaperEA Ins ota KpaTiKa Znthyata, Kal va Enlotpéyer ous naMlés cUVABEIES ts. Eav axofouBouee tn cupBouAl tou Kal eixe GnoKataataBE! n ELMotOGLVN, TétE To puotnpId6es cnoubaio yiatpiKé Oa eixe Hn eni6paoe! 616u Gev Oa fAtav NAEOV ObTE avayKaio OUTE EPUPLSEILO, KABGs oTnY NPOKEILEvN Nepintwon Nn aoBEvela, n EvoxAnon tns aouKhs téEns npaypGtev, 8a eixe napéAGel. Kal Yla nolo Adyo va xpnoipono1ouvtar ylatpIKa Kei 6nou Bev UNGpXe! aaOE- velo; EGv Opws o fads enépeve otnv Gnowh tou - Kas, tote Oa «evioxvE Inv KpauKh e€ouGian, thv agtvOLIa, to TPATS, ta SiKaTAPIG, tn ypapEIo- kpatia, Oa tou apofouce us apKOUbes tou, 616tIN «epMIotOGLVN» Eixe ive! Eva «xpnpauixé Gitnpa» Kar: «Kepiol! Ee xpnyauixd Znuipata Sev xwpdve yAuKes!». ‘Ooo Kal av xapoyeié [nepinaikuKd] o Hansemann, to npoypaypd tou fav éva évtiio npéypapya, éva npsypapya KaAdv npoeécEwv. ‘HOefe va evioxuoel tnv KpauKh efouGia x! Ovo Evavua otny avapxia, 4nAlasA evavua oto Aad, a”iAG AGeMe va thy EvioxUoE! Kal evavuG othy avti- Baan, EnAabh evavua oto oteWYa Kal ota PEOUBAAIKG CULPEPOVTO, EDS- Gov auta 8a eni6iaxav va eniBANGowv evavua ato BaAavuo Kal ous «dKpes avaykaies», nAlabh ous mio oflyapKeis nofruKés aEIGoEIS tns aoUKAs taENs. H xuBépvnon ts npd€ns anotefouae hén, GUypwva HE tn GUVOAIKA abv @eon tns, wa 6iapaptupia evavua o' auth inv «avtibpaon». Ataxpivétav ané 6fes Us nponyoupEves npworkés KuBEpvigels Adyw tou 6u 0 npayyatiKés npwOunoupyés ins ftav 0 Ynoupyés OiKovopiKedv. To NPWOIKS KpAtOS EixE Eni aidves anOKPUYE! ENIEAdS u to xaptopUAaKIO TOU NOMELOU Kal Tov EOWTEPIKAV Kal EEWTEpIKGV UNOBEGEDY, TOV EKKANGI- GouKdv Kal exnalBeutikdv BeLGtav, 6nws Kal ths BacI”IKhs xopnyias, Ka- @%s kat n niotn, nayann Kar n efni6a tav unotaypéva oa aviepa énpoor ovoyikd tnthyata. H KuBépvnan ths npdgns é6ece auth tn BapveuUN aouK GAABeIa oty KOPUGH Ins, BEtOVtAS EniKE@aAs tns tov KUpIO Hansemann, Tov Gv6pa Exeivo TOU ONo{oU to KUBEPYNUKS 6NwS KAI TO aVTINOAITEUTIKG Npoypaypa cuvoyiZtav atn phon: «Kepiol! Ze xonyauxd Gnuipata Sev xwpave yauKes!» H povapxia eixe Kataotei otnv Mpwoia éva «xpnyauKé Zitnpa». As otpapoupe tpa ané to npsypapya tns KuBEpvnons tns npafns ous pages tns. H ani tns «evioxupévns KpauKris e€ouoias» evavua ounv «avapxian, 6n- Aa6h evavua otnv epyauiKh taén Kal Ge Ga ta thyata tou aCUKOU KéopOU nou 6ev napépeivav npooKoAnyéva oto npsypayya tou Kupiou Hanse- 527 528 KARL MARX | H AETIKH TAEH KAI H ANTEMANAETAEH mann, epapydotnke pe KG8e coBapétnta. Mnopel paAiota va unootnpixtet 6u, ue e€aipeon thy aGEnon tou Pdpou oth Zaxapn and ta tevtAa Kal ota owvonveupateén, auth n avtibpaon evavua otn Aeyépevn avapxia, 6nAGbA evavua oto EnavactauK6 Kivnya, Atay n HovadiKh coBaph npdEn tns KU- Bépvnons tns npdgns. TAA@os and Sikes evavua otov Tno HE Baan to EbapiKd Aikalo A, Exel Onou éfteine aut6, tov Code pénal, avapi@yntes ouAiffwels pe Baon «enap- eis Abyous» (n ouvtayh tou Auerswald), n epapyoyh tou BEopO tou x@poufaka ato Bepoflivo, Onou Ge KG8e 640 olkies avuictoXouoE évas x@popuftakas, oF dotuvopikés eneyBaceIs oto 6ikaiwpya tou ouvEralpice- 08a1, EaLSANyA tov otpatatey evavua GE NapatoApoUs notes, faysAn- Ha ths noAtopuAaKhs evavtid oe napGtoAyous npofetapious, avax/pugn Katéataons nofiopkias npos napaberyyauiops, dfa auté UNdpxouv axdyn péoka otn pvhyn ané thy OAumid6a tou Hansemann. Aev xpeiécovtat Aentoyépetes. 0 Kihiwetter ouvopioe auth tnv nfeupé tov npoonaBelev tns KuBEpvn- ons tns npé€ns pe tnv ffs 6hAwah tou: Eva Kpatos nou 8éAe! va ivat eleU@epo Ga npénel va éxe1 ya npaypau- KG yeyG"in aotuvopIKh Buvayn ws exteeouiKh eEoUGia», atv ono‘a o (610s © Hansemann wiGipiae to ouvnBes OxOAl6 tou: «Auté Ga oUpBaAe! UOIDBS Ka! OtNV anoKatdotaon Ins EuMotooUVNs Kal otnv ava&woyévnon tns nepiopioyévns eynopikhs 6paotnpidtntas». Yné tnv kuBépvnan ths npdgns «evioxtOnkav» Aoinév n naAaionpwoiKh aotuvopia, o1 dikaotés, n ypapeloKpatia, o otpatés - eneibA paAlota pr o8o6ot08vtav ané thy aguKA t6En, UNINpETOUCAV Kal thy GouKA taEn, to! nioteue o Hansemann. Ev néon nepintéoel, KevioxdOnkav». ‘Ané tnv afin nAeupé, n 6148ean tou npofetapiétou Kal tv aotéy 6n- HoKpatév xapaKtnpiZeta and éva 6ebouévo. Otav Kano1o! avubpactiKoi Kakonoinoav opiapévous EnpoKpates oto LapAétevpnoupyk, 0 fads ent- té8nke otnv é6pa ths npwBunoupyias ato Bepoilivo. Téa0 Snyogiis eixe yiver n KuBépynon tns npdgns. Thy enoyevn pépa o Hansemann npoteive Eva voyo evavua otis uva®poicels Kai ts EnySaIes GuyKEvtpddels. T6d0 Tovnpd cuvespotouse evavua atnv avti6pacn. H npayyauKa, anti, Enyo@iAns 6pactnpiétnta ins KuBépvnons tns npa- Ens Atay Aoinév Ka@apé aotuvopiKr. Eta ydtia tou npofletapiGtou Kal tov EnpoKparay twv néAewv n KUBEpynon auth Kal n Zuvéfeuon tou UpBIBa- GHOU, N NAeloyneia tns onoias exnpoownowvtay otnv KUBEpynoN, dns Kal n NpwaIKA aoUKA TéEn, N NAeloyNeia tns onofas anotEAoUCE th NileIo- yngia tns Euvéfleuons tou cupBiBagyou, bev avunpoodneuav tinote aAo and to naflaié aotuvopiKé Kai unaAinAiK6 Kpdtos nou eixe avavewOel. T° auté npooetiGeto Kal n nikpia evavua otny aouIKA tAEn, 616u1 n GouIKA tag Kuplapxouoe, Kal yéow ins noflopufaKrs eixe Siapoppwlel oe Eva CUCTA- ‘uk6 tha ths actuvopias. Auté Atay to «eniteuypa tou Maptiou» ota yaua tou Aaou, 6u Kal oF oiReAesBEpoI KUPIO! tns aoTIKAS TENS avéaBav aotuvopiKés AeItoupyies. AnAaéh pia Binh aowvopia! KARL MARX | H AETIKH TAH KAl H ANTEMANAETAEH To yeyovés 6u n «aotuvopia», n Goratn Exppacn TOU Nafaiol KPtoUS, KEVIOXGONKE OVO NPOS TO GOUKO GULPEPOV Ka! EnoE GE NpaKUKES Ene Baoels Sev eypavicerar cus npatels ins KuBépvnons afd ota opyaviKd vo- pooxé614 ins. Tta oxé61a vopwv nou KatéBeve n KuBépvnan Hansemann avagopiKa pe Av Tomikh autobioiKnon, ta 6ikacthpia evépkav, tous voyoUs yia thy noMl- Topulakh, n vopih iva pe tn pia A thy Gin popoh navta to dpio peragy Ans vOymins Kai tns Napdvoyins nepioxhs. Ee 6fla autd ta vopooxé6ia yivo- tal of mio GoualiKés napaxwphoels otn BaoiAiKA 6uvapn, 6i6u n aouKh kuBépvnon nioteve 6ti ané auth tnv nteupa 61é8ete évav aBAaBA cUypaxo, GAAG ws avuctdBpIoNa eypavizerai aKdya mio aBiotaKta n KUpIapxia tou Kepaiaiou eni ins epyacias. © vopos yia thv nofirtoputaka, tov onofo enikupwae n Luvéfleuan tou oupBiBaspoU, otpapnke evavua otny (61a thy aoUKA taEn Kal anotéftede tn VoIKh npégagn yia tov agonaioys tns. BeBaiws, otn pavtacia tns énpene Va teOe{ GE 1OXU HOVO HELA to 6idtaypa yia thy tonIK autodioiKnon Kal tv enikGpwon tou Luvtypatos, 6nAa6h peta tn otaBeponoinan tns Kupiap- xias tns. O1 epneipies nou anéxtnge n npworKA GouKA TEN YE to VOLO Nepi NoAno@uAaKhs evbéxeta! va GUPBAAOUV otn SiapeUGA ms: fows va Bet and £66 6u yia thv dpa oUSANotE motEvE! Su EnixeIpel EvAVtIG GTO AAS to Sianpartel p6vo evavua atov eautd ts. Tia to a6 floinév n KuBépvnon Hansemann cuvoyidotav mpaxud otov Naflaionpwoik6 pnaokiva Kai BewpnuKd ous BeAyixés npooBANuKEs SiaKpi- GIs HEtags aotaV Kal un aotév.2* As o1papoupe tpa oto Ao thya tou KUBepynuKOU Npoypayyatos, otnv avapxia evévua otnv avtibpaon. Qs npos auth tnv nieupa, n KuBépvnan éxel va enibeiger nepiocstepo euoeBeis nous napa npagers. Etous euaeBeis aouiKoUs N6GoUS aviKel_n tunYaTIKA NédANGN tov ENO Olav KtnYatwV GE 16IGTES, N NapaxXdpnon tou tpaneLiKOU |SPUPAtOS ctov efleGBepo avtaywviop6, n yEtatponn tns Etaipeias Gaftdcoiou Eynopiou® o€ 161w90UK6 i6pupa K.AN. H KuBépvnon tns npaéns eixe tnv atuxia dfles 01 o1KovopiKés eniBEeIs 28. To Bivraypia nov Oeoniomme oto Békno peté my Exavéoraon tov 1830 anoote- Qo6Ge peyGho Tphwer tov TANBvOHOD cAnd ta ROMAE TOV SixcUdPATE, KAD ta GUVAQ- oboe pe avargés iorxtmouarés ofrroes 29. Seehandlung (n mAijgng ovopaota Atay PreuBische Seehandlungsgesellschaft). H evat- cela ovOre os 14.10.1772 and to Paatud me Mowoias @geideoixo B’ pe oxo va avohéBer ummgcoies Oaddonou eprogion, nab o BasIktds THE MAgaXEnOE, Tp Va pe To eunogoxgatix6 mebpc THs ENOXHS, CVYKEXOIKEVEL HOVOMWMXE MOVOqNE xa eGaigean and tous avriororous Sapovs, Eris 28.10.1810 we xgatext artdha0M ot peto- és TG eTaugelas peTaTodMRaY Ge xQATIXE ZOEdYOUHE, Kau ECOL N ETAIQE!A EXAdE TOY apKixd «emyergnparixd» THE YagaxTi}ga Kat eEeNZOre oe xgctx6 guy. O xVQI0s oxonds TOV t5Y6ATOS f{LAY 1] aVELIQEON KEHaAAIO ye To KOTO, MOGYHA TOV eixe 1 ovéreta MY MQODBEUTUA! EmAEVTQWOH TOV, xaTE TH SiéQxELa TOV 190V cudva,, tH Sia- HeookGBnon yc oMATOdoTi}oRIs WeTAES xdTOUs, ToamELG nat xOWod. 529 530 KARL MARX | H AETIKH TAEH KAI H ANTEMANAETAEH INS Evavuia oto EOUSAAIKG KOYHA Va ELPavICtOUY ota Hata tou AOL (5 avayKaouKd Bdveio Kal 01 petappuepiouKEs anéneipés tns ev yéveEl ws anids éxtakta 6npooiovopiKa [étpa yia to yéyiopa tou tapefou tns evioxU- pévns «xpauKis efoucias». O Hansemann eigénpage éta1 to jsfoos tou evés KOPHATOS xwpis va e1onpaEe! tnv avayvepion tou Gifou. Kar Sev ynope! va aupioBntnde! Su anotéAynce va enmteBei GoBapa ota PeousaAlKG npove- ila [Ovo exe; nou to 1600 oIKE!o yia tov YnoUpY6 OIKOVOPIKAY «xpNHATIKG Zitnpa», ySvo Exel nou to xpnWAUKG Ghtnya pe tnv évvoia tou Ynoupyeiou OrkovopiKv Atay nieouKS. Me auth tn otevéKapén évvoia pavage atous peoubapxes: «KOpiot! Ee xpnyauixd Znthyata Bev xwpdve yAuKes!». ‘Etat, akoyn kal o1 BeuKEs GoTIKES NpOONGBEIés TOU EVvavtIG CtOUS pEOU- Bapxes Epepav thy auth aotUVOLIKA xpoId SnwS ta apvNUKG [Etpa tou Yla thv «avaZwoyévnon ins eunopikiis Spagtnpidtntas». Ai6u atv noAt- Kf olkovopla n dotuvopia ovopézetat fiscus [6nuda10 tayefo]. H avEnon Tw Opa yia tn Zaxapn aNd ta teva Kar yia ta OIvoNVeUPATdN, thv onofa o Hansemann enéBafle otnv E@voauvélteuan Kal avhyaye Ge vouO, ayavaxtnoe ta Badvua nou cupnapatéooovtav LE to G£6, to BaciAlG Kal Inv natpi6a otn Lifeoia, oto Bpav6eyBoupyo, otn Eafovia, otnv AvatofiKh Kal AUUKA Mpwaia K.An. Ev Syms aUt6 to HEtpo EeGhKwaE thV Opyh TOV Blounxavenv peyaAoyaioKtnpdvev ous nafaionpworkés enapxies, Bev npo- KGflege piKpOtepn SucapéoKela HEtagy tov aotdY Napaywymv oIvonveU- patw8av otnv enapxia tou Phvou, 01 onofo! {Gav 6u to nEpIépxovtay Ge axéun nio Suopevels avtaywvioukoUs 6pous anévavu ous naAaionpaaiKés enapxies. fia va Eexeifioe! 6¢ to notipr, [to yétpo aUt6] nikpave tnv epyau- kA tan tov nafaidv enapxiey, yia thy onoia bev ofpatve Kai Sev yNopoU- Ge va onpaivel tinote GAfo and: axpiBe1a evds anapaitntou yéoou 6iatpophis. Aev anépeive Aoindv tinote Gio and aut6 to pEtpo aNd to yépioya tou Tayeiou ths «evioxupévns KpauKhs eEouoias». Kal auté to napaberyya ap- kel, 61601 eivat n ovasikh npdgn tns KUBEpvnons ths npdgns evavta otous peoud4pxes n onofa éyive npdyyaui npdEn, eivat to HovabIKO VoLOGXE6I0 O° auth thv KateG@uvan nou éyive npayjatiKa vopos. O1 «npotéceis» tou Hansemann avagopikd pe thy dpan twv taEiKedv Kal ebapixcv popofoyixiy anaAfayiv, énws Kat to axé616 tou yia éva P6pO elooBApatos, NPOKGAEsaV CNaGHOUS pEtAEY twv yaloKtnOve, nou An- pofloyousav yia «Ge6, BaoiAG Kar natpi6a», jes Kal TOUS EixE toIyNhoE! Tapavtouia, Tov Kathyyelfay ws KoOUVIOTH, Ka! aK6YN ofyEpA o Npd- 005 ctaUpOpSPOS KAVEI TO GtAUPS TOU TPIS Stav avagépet to 6voya Hanse- mann.” Tou akouyeta! Gav tov ©pa NuaBoilo." H dpon tns popoftoyiKhs 30. Evvoetrat 250 n rgoouxh ovvmmonturt Egnpegioa rov Eravgov (Kreuzzeitung) 31. H ovopaoia Fra Diavolo (Adehbds AtéBohoc) anod4Onxe otov Irahd hnoth Michele Pezza, 0 ono(0g to 1799 é0ece ty ovMpogia tov Oty SL48E0n TOV BastALé THs NedxoANS egdivavdou evaveia orovs FadAOUS. O ayOvas tov evavtioy tov Pékhov avvexiomy- xe UExOL TO 1806, ondte GUVEAAHEN Nau anayZovioTHxe. Loppwva pe tic SoEaaies OU Tov avvodetowy, anéxtmoe to xagaxtnQLONS oa Nud Poko koyw tov Su mgLv yiver dn KARL MARX | H AETIKH TAH KAl H ANTEMANAETALH anafayis tns ya1oKtnofas, to ovabiKé nyavuKe pétpo Nou nporéOnKe Kata th 61GpKela tns EUpopias and tn Euvéfeuon tou cUpBiBacpoU and Evav Mpdoo unoupy6, vauaynoe Adyw tns Kar’ apxtiv piKpopuarids ins ApI- otepds. Kat 0 i610s 0 Hansemann 61kaloAéynoe auth tn pikpopUamid. Ga Enpene taxa n Apiotepd va avoiger yia thv KuBépynan ts «evioxupévns Kpa- ukhs eoucias» vées Enpooiovopikés nnyés nplv ané thy Katdption Kal thv opkapooia tou Euvtaypatos; H aoukh kuBépynon par excellence htav t600 dtuxn, date to pioonacu- KOtepo [1Etpo Ins énpene Va [EIveI avEpapLOTO Adyw TwV PIfoonagUKGV Leflov ins Euvéfeuons tov cupBiPactav. Htav too nevixph, ote n oU- voflik otaupogopia tns evavuia otn peouSapxia e€eAixOnke oe pla avEnon Popwy, e€ioou plonth and Aes Us TGEEIS, KAI N GUVOAIKA EnYooIOvOYIKA o€uBépkeid ins E€eAixONKe oto EKTpwHA Evbs avayKacTiKOU Bavefou. AGO Hétpa ta onoja evtéAel anotéAeoav yévo BonBnuKé p1é0a yia thv Exotpateia Ins avtenavdotaons evévua otnv (61a tnv aouKhh téén. O1 peouddpxes Suws cixav neIotel yia Us «kaKés» npoBéseIs tns aowKris KUBEpvnans. EtaI, aKd- LN Kal otov EnpoolovopIKS ayva ths NpwoIKAs ouKAs TaENs Evavta oto EOUsaAIOLS, anobelxtnke u pe tn YN Enpo@IAN aSuvapia tns KaLapepE va pazéwer xpriya aKdpn Kal ovo evdvua atov EaUts tns, Kai KUpioi! Ee xpn- pacikd Zntfpara Sev xwpdve yAuKes! ‘Onas n aoukh KuBépvnon eixe enitOxel va npokaiéae! evavtiov tns e€foou Inv nikpa tou aoteako npofetapidtou, tov aotdv EnyoKpatev Kal Tov eoubapXey, Eto1 ta KatapEpE va GnoEEvanBe! Kal va épBel GE piEN aKoyn Kal pe thv tdEn twv xwpikev, Nou Atay UNOSOUAWHEVN oto PEOUBAAIOUO, unootnpiZ6pevn év@epuia of aut6 ané tn Zuvéfevan twv oupBiBaotav. Aev @a énpene ev yével va Eexviétai Ou Katé tn pion 6idpkeia tou Biou tns auth n Euvéfleuon Bike otnv kuBépvnon Hansemann tov npdapopo avtnp6- Gand tns Kal 6u OF Goto! [AptUPES tou GyEpA Atay o1 xBeaIvo BactazoI tou Hansemann. To npooxé6io nou KatéBee 0 Patow uné tov Hansemann yia tnv ane- Aeueépwon and ta peousaAiKd B4pn (npBA. tv nafaiStepn KpruKA pas En’ autov) Atav to aBAldtepo KataaKEbaopa Ins Gkpws aviKavns aoUKAS eni@upias [agevés] va Katapyhoel ta peoubaAIKa npovoyia, autés «ts Oxé- Geis nou Atav aoupBiBactes [Le to véo KPaUKS ZUvtaypa», Kal tou aoTKOU Gyxous [agetépou] pnv wxel kal Baile! n (61a enavactatiKa xépI GE KaNOIO ei0s 1SioKtnoias. © akio8phvntos, PoBntoIapIKos Kal otevoKapG0s Eyw'- ouds TUpAwOE thV NPwaIKA GOUKA TAEN Ge TeLOI0 BAYS, ote andOnoe ané auth tnv (61a tov avayKaio odppaxd ins ~ tnv tdEn tov xwpiKEv. Tnv 3n louviou 0 avunpdownos Hanow karéBeve thv npétaon: «Ofles 01 exkpepels ekBikGoEIs nou a~PopOUV thy avunapGdEN twv yaIo~ BeonouKdv-aypoukdv oxésewv Kal thv e€Spfnon UNnpEDIdy va ctapath- ovis sive undigEer yia xéx0.0 SusoTmpE wovaxds. H ovoudota auth, xools Spurs xdenoe regaitéen avapogd ous ttahixés ouvOfpees, KonaMOMOLAONKE amd tous E. Scribe xa DIRE. Auber ywa ty xoopteh Ortega Fra Diavolo, ou L’hotellerie de Terracine, n omo4e. B1)H0- ove Or}Ke Oto Tlagiat to 1830 - to (Sto Eros mQKEyMarTOMOLAONRKE xa 1] NOE WEQC. 531 532 KARL MARX | H AETIKH TAEH KAI H ANTEMANAETATH. GoUV apéows [He Hovoyeph altnan evés ek twv 640 wepiv HéxpI thv ex6oon evés véou vopiou, Siatunapévou He apxés euBusiKias, avapopiKG Le auth tnv uné@ean>. Kar pofis ota réAn ZenteyBpiou, Snfla6h wotepa and téovEpIs phves, uné tnv KuBépvnon Pfuel®, evéxpive n Zuvéleuon tou cupBiBagpou éva VoHOOXé610 avapopIKG HE thV aVGKiInan Tov EKKPEHdV EKBIKGGEWV NOU apopouv us yaloSeonouKés-aypouKés oxéaEIs, apou Eixe anoppiyer Sites us pifenedepes tpononorioels Ka! Exe emipeiver «atnv enlpuAagn yia tous Tposwpivous KABOPIOHOUS Tw TPEXOUGIY Napoxdv» Kal athy «elonpagn TeV 6lapIMOVIKOUPEVaV EIDPOPAYV KAI Tov KABUCTEPOULEVaV xPEdVD. Tov Abyouoto, av Bev Kavoupe A8os, n Zuvéfeuan tov aupBiBaotv @edpnoe thv npétaon tou Nenstiel yia thy «dyeon Katdpynon twv ayyaper Gv» jun eneiyouca - Kai 6a Enpene, t4xa, o1 xwpiKo va to Bewphaouv eneiyov va aywviotowv yi" auth thy i61a Zuvéfeuon cupBiBactév, n onoia TOUS EKTOEEUGE iow aNd thy NpayPATIKA KaTéOTGGN Nou EfKaV KaTKthaE! etd to Mapu; H yaaifikh aouKh tan Eexivnoe pe thy aneAeUeepwan tov xwpikdv. Me Tous xwpikoUs KatéKtno€ thy Eupdnn. H npwoKh aguKA téEN Atav 1600 NOAG nepinfeyyévn ota 6iKG ths otevdtata, EyYUTaTA GULgEPOVTA, Gate ExaGE an6 eninofaitnta aKdyN Ka! GUTSV to GUYPOXo Kal Tov ékave Eva epyaiieio oa xépia tns peoubaiiKAs avtenavaotaons. H enfonyn iotopia tns 614/uons tns aouKhs KuBépvnans eivar yvwoth Kata ané us gtepovyes tns n «kpauKh EfoUGIa» EixXE «evioxUBEln Ge té- Tol BaBL6, n Aaikh evépyeia efxe Katanteatel T6G0 NOAL, GaTE O1 AI6GKOU- po1 Kiihiwetter-Hansemann avaykaotnkav hén tn 15n loufiou va Kolvonol- AoouV pla napaiveon GE GAlous tous VoLdpxes ins yovapxias va Kaxaotel- flouv us avuBpacuKés Bpactnpidintes twv SioiknukGv UNaAAAAeY, 16ia- 32. O Emst von Pfuel (1779-1866) fftav Hadas orgaturtix6s pe weydihn oradwodgoulc, 11 ono{a neQIAGyBave Hat neQUEd0Us OnTELas ato avaTLAxd xat TO EwWOLXd xpMTOS. TO 1815 Gye phos tov Tewaxod Pevxot Emtedsion xat werd ty xarddnyn tov Tagt- a.0t diogiomne orgaturTxd¢ dtowmyrhs ts MbAns. To 1848 frav otoaTHyds tov met x00 xat to diéoTmpa 11-24 Magrio xPeovizmms tov Begodivov, xweis va emboBet of éoues iaireges evégyeres. Tov Abyovoto tov 1848, éneita amd mia ovprAoxh wecako cTQaTUMTaY xaL AOMtOGAAKOY, o PovrEVTi Stein arTiOnxe omV EBvoovvédevaN TT Minn was andpaons pe THY onOia oF aEUpATIXOL xahobvTAY va vTOOTHQIEOUY TOUS ovvtaypaTixois Beopots. H exavednpnévn aieon ts E6voouvéhevons omy xuBéo- ‘vjon, Auerswald-Hansemann va. egaquoaei thy axdpaon oBfynae omy nagatenon ts tehevtaiag, Meté tm duékvon ms xvBéovONS to DerépBoLo tov (dou érovs, avaré- One oxov Phuel o oynertiapss véas xBEovmans, oY omola. 0 (510s avéhape t600 TY maordgia 600 xat to Yrougyeio Molpov, duartmgdveas pev mY andhaoy adhe o's va thy epagpdter. Tov OxtadBovo ragaurOyxe and ta noktind xan oTQATIOTIXG CEL Gparé tov. Zeyy negarrégo noTUAA oradiodgopia tow nOoYgnae oTn ideheOOEQn agérakn, 33. Tay In ZemtepBoiov 1848 o Boukevtiig Nenstiel xcrvéBee mwa enetyovoa. my6taoy pa xardgynon tov UoLoTapevov ayyageudy, TY ono(a n Zovéhevor| Bedgnoe yn enel- youoa xat THY mAgénEWYE OMY xavowLAh npEoHoua Sudtakn, To (Bio ety yiver xa ous agyés Iowviow je nagdpova aitnon tov Nenstel KARL MARX | H AETIKH TAZH KAI H ANTETANALTAZH Tepa Tov nEpigepelaKdv GUPBouAwy, [eixE evioxUBe! t600,] wore apyotepa ouve6piage 6infla otn Luvéfeuan wv oupBiBactdv oto Bepoiive pia «Eu- véfleuon twv apiotoKpatibv Kar tv peyaoyaroKtnpidvaov yia tnv npootagia» WV Npovopiav tous, ote teMiKG anévavt otn Aeydpevn EOvocuvéfeucn Tou Bepoflivou auyKAh@nke otnv Opnepfdoutts thy 4n ZenteyBpiou éva «Enapxiaké KovoBouAio yia thy npoctagia tev aneiAoupevwv I6ioKtnoia- kév Sika1wpGtwv ts yaloKtnaias» npoEpxdpevo and to Mecafwva. H evepynuxétnta pe thv onofa n KuBépvnon Kai n Aeyépevn E@voouvé- Aeuon Kivntonoth@nkav evavua 0 auté ta do Kal nio anelfinuxa avtena- vaotatiKé cupntdpata SatundEnke KaraifnAa oe x4ptives napaivécels. EipoRoyxes, puaiyyia, puflakés Kai Beopopuiaxes n aowKh KuBépvnon ta Eixe [6vo yIa to Alaé «npos anoxatdotagn ins Kflovigyévns Euniatoouvns Ka! pos avatwoydvnon rns eunopixris 6paotnpitntas». Ta yeyov6ta oto Z6divtvits, 6nou to atpatopavi SoAlopévnce EUBEwS hv aouKh taEn otn popPA tns NoAopUAaKhs, a~punvicay enitéfous tnv EBvo- ouvéfevon ané tv andGed tns. Thy 9n Auyouctou 6pBw0e to avaotnyd Ins UNEpaGNIZ6pevN juia NPwIKA NpAEN, Us oTpaTIDUIKEs Biatayés tev Stein- Schultze, 0 Goratos eEavayKaoH6s wv onofwy Atav n enikiinan tou aic6A- Hatos aBpérntas twv Npdowy akiwpauKav. Ti efavaykaopds Ki autés! Kar Sev anayépevE taxa n piAopoVvapxIKA UPA TOUS a€wHAUIKOUS va EIGaKOUV Thy aouKh uph; ‘Eva phva apétou n Euvéfeuon tov cupBiBactdy eixe Giatundgel th otpauwukh Siatayh twv Stein-Schultze, inv 7n ZenteyBpiou, ano@acice ek véou 6u n anépagh tns Eival pia NpayyauKA anégagn Kar npéne! va ektefleote ané tous unoupyous. O Hansemann apvn@nke Ka! naparth@nke Inv 11n ZentepBpiou, apou nponyoupévass eixe autobiopiote! SievBuvens TpaneZas pe ethaio [1086 6.000 tafep, 616ui Kupiow! Ze xpnyauxd Cnvipata 6ev xwpdve yixes! Téflos, inv 25n ZentepBpiou n Luvéfeuan tov oupBiBactav éfaBe pe u- YWaPOoEVN and to ot6p1a tou Pfuel thv EvtERGS anoSuvaHwpEvn Biatd- won avayvepions ths otpatIWTIKAs Siatayfs twv Stein-Schultze, n onofa Ev tw petagd A6yw tns napaAAnaa 1oxdouas otpauwuKhs Siatayfs tou Wrangel® Kal tou otpatistikod ampatos nou GuyKEvipwvéray YUpW and To Bepofivo eixe unoBiBactel oe Kaxdyoucto aateio. 34. Thy 31 Avyovotou 1848, orn duigxera was mgxayrds Oto OVS BBduvevits, oo- onéva: néhy ms Ggoueds emréOrpav otHY mOhTOpUAANA, pe anoréheopa to Bdvato 14 TOT. Me apogni avt6 10 yeyovds 1] EBvoovvéhevan evéxgtve THY 9 AvYOOTOU pu mp6taon tov Bovievtt Stein we THY oxola ot aEUnpaTx0l TOU mOHDLKOD OTeATo’ mAQO- TobvovIEY va anEZoUV and x48E avTdQaoTHA SqaoTHQSTHTA. xa enion va emdeiEOV gtduxh ordon anévave atovs modites, ovvegyatduevor oti extéhean tov amopdaewy ‘ts E8voouvéhevon, anotehdvtas étot éva magaderyjct MOOS pon ya tov aEVopA- WHOGS Me avTUdQaTIXG HoviqtTa. AedopEvoU 611.0 Yrov9ybs Tohpov dev eELBWOE xapia nagdpo.e avaxotvwon, o Stein enavégege THY aktnon tov thy 7n LentepBotov. E&ourlac ts anodoxiic tng modta0ns ax chy wheoyngia mms Zvvéhevons, n xvBEovTOn magauOnpe. 35. Dra péoa ZentepBolov o orgamyés Wrangel xowonotnoe pot Sueetaryh we THY omoLa, 533 534 KARL MARX | H AETIKH TAZH KAl H ANTEMANAETALH Aev xpeidtetar kavels napa va 6iarpé€e! pe pia yaud ta 6e6opéva ctorxeia Kal thy lotopia ths otpauwuKhs Siatayfs twv Stein-Schultze yia va nelotel 6u auth n otpauwuKh 6iatayh 6ev Atay n npayyauKh artia tns napaitnans tou Hansemann. O Hansemann, nou Sev tpopiave pnpoota otnv avayvi- pion tns enavaotaans, 8a 6iotaZe taxa pnpoota a! auth tn xaptvn 6iaKi- putn; © Hansemann, o onofos ahkwve navta to xaptopuAaKio Grote tou Enegte, Oa to Eixe aphoe! wpa npoapopa ota UNoUPYIKG é6pava Adyw ilas pikponpenous é€ayns; Oxi, o 61K6s pas o Hansemann dev eivai tpEAés! ToAG anié, o Hansemann e€anath@nke, KaGds ev yével uNOSustav o i610s tnv efanatnpévn aouikh taEn. Tov G~pnoav va nicteve! 6ti to otéypa Sev @a tov apicel va néoe! Ge Kapia nepintwon. Tov a~pnav va xace! Kal to tefleutafo ixvos SnyouKOrntas, oUTwS date va tov BuCIdcoUV Evtéitel CTS pabioupyies tov AaxavoBapdvav kar étai va EepoptwBouv auth thy aou- kh Kn6epovia. Mépav toutou, to exotpateUUK6 Oxé6I0 NOU GULPWVAENKE He tn Pwoia kal thv Auotpia anarouce tnv tono8étnn otnv Kopuph tns kuBépynons evs otpatnyou, 0 onoios Siopictnke and tous auAIKoUs KU Kilous xwpis va epwtnGel n Zuvéeuon tov aupBiBaowdv. Yn6 inv aouKh KuBépynon n nafaid «KpauiKkh e€ouoia» eixe «evioxuBei» enapKas yia va pnopéoe! va anotoAphae! aUt6 to npagiKénnya. ‘Ao! eixay e€anatndei pe tov Pfuel. H vikn tov Kpoatay omn Biévn Eixe Kataothce! xp/oipo epyaiteio akéyn Kat évav Brandenburg ‘Yn6 tnv kuBépvnon Brandenburg n Zuvéftevon tov aupBiBactav 6iaAv- Onke Ye tpdno UNOULNTIKS, Eynaixtnke, KatayeAGotnKe, taneiveEnke, Ka- tabidxtnke, Ka! o Alads napépeIve adiépopos tnv anopaciouKA ouyyA. H ca tns Atay n fitta Ins npworKns aouKiis tdEns, wv onaS@v tou ouvtaypa- TOPOL, GuVENds AraV pia vikn TOU SNYOKPATIKOU KOppaTOS, 690 KAI av GUTS NAAPwoE NoAL aKPIBA auth tn vin. Ti éyive Opus pe to enBnGév Sovtayya; Kanote einw@nke 6u éva «@uAo xaptOU» 6ev Oa napElagphoe! note avapeca oe éva BaciAid Ka! ctov 5ixd tou Aad. Tapa A€yerar: Mévo éva UAAO xaptio’ ynopel va napElopPAGe! HEtaEL tou BaciAld Kal tou 6iKOU Tou aos. To npaypauKé Euvtaypa ths Mpwoias eivai n katéataon nofopKi- as, To eniBAn@év yaAiKé Eovtayya nepieixe ovo pla napdypago [ap.] 14, N onoia Kal to Katapyouce. KG8e nap4ypaces tou eniBiNBEvtos npwoIKoU Euvtdypatos eivar pia napaypapos 14. Méca ané aut6 to Zévtaypa to oréypa eniBaaaei véa npovopia - 6nAabA tov i610 tov eauté tou. Enmtpéne! otov equté tou va S1a/del us uveAewaels in indefinitum. Eni- TpEnel EV tw HETAEY TOUS UNOUPYOUS va BEOniouV vopoUS Kata BouAInan (axéyn kar yia thy iSioKtnoia «.An.). Enitpéne! otous avunpoodnous va ka- tayyéfouv tous unoupyous yi’ autés ts npagels, avaitapBavovtas o1 6101 Tov kivuvo va xapaKtnpictouv «eowrEpIKol EXBPOM GE KaTaoTaON NoMlop- kias. Enitpéne! evtéitel ctov eauté tou, ev tnv avoign avéBouv o1 petoxés ébeqive THV mQ68EOH tov va MUQEUBEL evéevtia ova EMrEs'YHOTA TS EMaVeoTAOys, TaAQO- ‘TobvovTAS ToUs oTOATUATES VaE HELVOLY MITOL GTOUS AEWWHATIXOLs TOUS HAL Oto Pao. KARL MARX | H AETIKH TAEH KAl H ANTEMANAETAEH, Ins avtenavéataans, va @éce1 otn @éon aUtoU tou Eni EuifloU KpELGpevou «@UAAoU xapuOG» [1a xpIoUAvoyEpHaviKA Magna Charta nou npoépxeta! opyavikd and us pecaiwvikés vourkotatiKés SiaKpioeis f va eykataAeiyer ev yével TO GUVTayHaTIKG narxvi6. AKOYN Kal otnV tefeUtaIa NEpintwon, to GUvInpnUK6 thya ths aouKhs taEns Ba atabpwve ta xépia Kal Ba NpodEU- xOtav: O Kapios ta é6«oe, 0 Kupios ta niipe niow, 66€a ev ovéyau Kupiou! H 1otopia ts npworkns aouKhs taEns, 6rus ev yével TOU YEpLAVIKON aout KOU KOOHOU aNd to Maptio péxp! to AekéyBplo, anoSerkviel ui otn Tepya- via evar a6Gvatn pia KaBapd aouKh enavdotaon Kal n Gepefliwon ins aou- khs Kuplapxias und th Hopgh ins cuvtayyauKhs povapxias, Ou eivar Buvath hévo n geousaAiKA anofutapxIKA avtenavactacn fn KolvwviKt-penou- uniixavixh enavéotaon. To yeyovds opus 6u to Bidcipo tHhya tns aouKhs taEns Ba EuNvige! Ka! NGA ané thy andGe16 tou jas to eyyudta! nponéviwv o tepatadéns Aoyapia- 116s nAnpwphs ue tov onoio Ga tnv Eapvidae! n avtenavactacn tnv dvoi_n kat - Oras fléel pe toon ofuBépKeIa 0 iKés jas Hansemann: Kupiol! Ee xpnauxé Gntipata bev xwpave yiuKes! 535 Tweneot ean oon $C de. Cy ovha Auf Sciner Ménigliden Majerat allerhédyften Special - Befehl. Ta€i6iwtiK6 6iaBathpio tns Mpwolas tou K. Marx

You might also like