You are on page 1of 11
@PINTPIX ENIKEALE O MAPE KAI H ,,NEA EOHMEPIAA TOY PHNOY“ (1848-1849) “Orav §ésraos f éxavdatacn tod DieBdpy, té Veppavixd «Koppouviorns Képpan, Smwe v6 dvoudCape, dnotehobveay axe Eva pinpé nuptiva, and thy «"Evwon toy Konpevv:aravn, bpyave- pévy ody patent Sratpla, nponaydvbas. Most:xt Ftav ff “Evwsy wbvev Enevbi, tere ach Peppavia Bey bmipye edevdepla dgyéveans xai avyxévepwane, "Extés dné rotg epyacodc auddéyeus até ewrepixc, dx’ Grov atpatoAcyoboe ta péAn tye, elye tpriven neplnoy xowetytes 7 tehpata até owterxéd xal yopea an’ aorta eiye povwptva pédy of mod pépr. Adtt Spwe ff dox- pave paynt:x} Sovapy |elye Evav dpynye, otcv dnoio bmotda- sovtay Shor nptbupa, Evav doynys mpwrnc ypapptc, tev Ma p€, xal yépn o’ adtév, Eva mpéypappa apydv xal taytixic, mod xai ofmepa dxtpa biatrgel Gy tov iy ala: Té «Kop- pouviatixé Mavipéaton, "KEG pas avbazecer nply dn’ Sra té pépog tod mpoypap- parce mod azopG thy taytext. Oi yevrxés tou béoerg irav todte¢: «UE xoppoumctéc Sév amoteAciv Eva Eeywerotd xenpa rob avetiberat ord Adda epyatixé xéppara, Av Exovv cup- plcovta nob Eeywplscuv dno td avppépovta tod mpoletapia- tov até abvols tov. Asv Biatumibvouy Eexwptaric deyés, mod Osppwva p” aitée 4 béhave vt mhdaouy té mpohetanaxd xl- vopia. Of xoppoomarés Bragépouy dné td Wa npolerapand xéppata povdys xaré tobto: Sti dmé wy pid pend, otah¢ Fya- veg tOv mpoketdpiwy tov Sapégwy Zoviav roviCovv xal émsed- Jbo O@PINTPIX ENTKEAZ vat notya a’ ho to moe houv té cupgegort2 nod etiy tOverqza. Kai dné tagidto xal dveCdprnta a viv Gdn, orls Ete copes Pabultes dv tov dybva dvdpe- za até neoherapidto xai aziy dotxt, cdc, ixnpoownody név- ta tk cupzeporvra tov xtyipates até abvore tov Lriyv npgey Aorney of xoupsvvestéc elvor te nid zno- paaistind tyips tov epyatixdy xoppdtay Sluv toy ype, 16 Thies mod td mil Ravta nocs td papic. Hewpysixd, Rieoveytosv dxé try amédormy palx cov xpodetapidtov, ati,y xararéy1, TOY Fpwv, th¢ Kopelag xai tiv yev.nOv anctedcopd- Twy tov mpoderaziaxod xtvip2tcs»! Kai ezmérepa yd vé Veppavene Keppa: «dui Veppavia xdbe gopa xov ¥ dot:xi, toby, éxdyAdve- tat inayaoratird, TO xopycuvrarine xeppa nahalgst watt pé chy Zotiny, téey, tvdvtta otyy anciuty wovapyia, évdvere ory pe- cubapyext yateytiyala val Ste wine! Casts. Ma cote otty ny v Tapayelst 6 xoppouvia- txé néppa vd vodarepyer atods ipydtsc ua Coo wmozel me xabeer, ovveloqon oyetind pe THY e,Gpury, ive4ss:, nod ondpye: avapaca otiy dotixt, taEy xa 3té mpolatapides, yd vk wumoziaouy of yepnaved ipydter vd tipéfoov Spéows evdvera stqy daz:xy 19€n, adv iodpibpas Eric, tig xecvweves xal mokitixés suviixs; nod y dotixy taty e!- ewpevT, va Syytoupyycer mé thy pyia tHe, Etat mob, dpéswe Sotsza And thy avatpony thy dvidgactuay ta- few, wv’ dzyicet 6 azdvag evdveta otiy Tea civ aorxy, tétq OL xoupovvtatés atpézouy thy xbe:a Rovscyy, tous 917) l'eppa- via, yrati i Vegpavla ppisxsra: stig aupanovés pidg Z0ttnt,e inavascaoye>, Ax. (eSavgéaton, 2e7. LV)¥. [léte More eva meéyoxppx caytingss ey dveamovzilyne tédo xald atév mpoostopd tov doo a: Ataturwptve thy Ka- papor!, mids énavdorasns dvteke at7 Cowrpasla adrhs vig sxa- véaraays. Kai 2nd tote xdlle copd nod Eva Gxooit,note ép- yore veupa rapeaxdtve an’ atts th mee TEay pe ttpwp étav yet xahe napéxxiioy, xat otpeca, oxedév Sotepa dnd oapdévta yeevia, elvat & S2yyé¢ Buy tOy dncganctixay xal avvetqrar 4 Ol droyerunleeis c° airy viv repivony, elvat cob “Evyxah, BA. réne I, aie a Any. Extoonc, ond. 35 xal 36. (Equ. Bove.) 2 BA. tduse I, the AAAqy. Extoore cal. 57. (Sqn. ove.) O MAP KAI H «NSA Z@HMEPIOA TOY PHNOY> 38 ipyattx@v xoppetuv thie Kapings, 2n3 ti, Madgity foape tiv Herpotaody. Ta yeyovéta to Wissaey, até Mloplar éxttayuvav iver xetpevy yeppavixy Exavdotady, xal tH¢ ZAdabzv Eror td ya- paxtypa. ‘H yepaavint, dorxt, téby avel vd viniost pé tis Bixig ‘tag uvaipers viezse pupsvdnovpevy and pic yaddenr ep- yattxy, éravdotacy, Ilpctod xpodeBer vd xataBider épronxa rodg Tadtclc t36 Avtimaduvs, thy dxdduty povapyla, ti, gecu- Bapyixt yaroxryala, vy, ypagsioxzatia xai ve EerXd pixpoags- ape, broypewbxe ve dvtiperwntat Evav xztvoosyto éylzc, té mporgrastaro. KEd Cus Gavyxav &peows of embpadaz¢ tov mods xabuateprpévwv, of odyxztoy pe tH Talla xal tiv ‘AyyAla, oixnovopixds auvOyxav, Exopévang xal tod xabvoteszpévou enl- ang svoxettopod tov tdkewv ati Teppavia. ‘H yeppavixt aorixy, tdby, nod pedis pyle ve Srptovg- yet ti, peyadn ty Biopyyavla, Ssv clye obte tH Edvapy, odte 16 Odppog, odte xal viv Emttaytixy dvdyxy vd xatayriver thy dnepitprotn xpatxy xuptapyia. I'd mpoAstapidto mob tavathy Tia dvadoyla dvebedtyto, nod peyédwoe ploz af avvbi;xe; CAo- xAngutixie Rvevpzrtxie dnoboddwar¢, dvopydvwto wal dxéua dvixavo ytd adtoteay oprdvwsn, elys povdyx ci Yor, alobqua the Babize dvrlGeons tay ouppepivtwy tov pi té ouppefovra, tig darixte takyc. “Era, av xal yay ory bola & dnethytt- xe dvtlnadog the datixi¢ toéyc, Epeve datdao té woAdcteKe THs edprypa. Tpopaypévn dy: dx’ adtd nod hrav c6 yecpavind npo- etapidro, Gdld dn’ adté nod dnechodae v5 yiver xal mc Ftav mblag 26 yaddend npodersprdto, EBrene H dattxy) tdGq ty, ow- typla tas pévo of orotovdino:e, axcpa xal arév mb dvavtpo, aupBrBacyd pé tH povapyla xal tobg edyevsts. TS mpodetaprd- tO, py Eyovtac dxépa avveldnoy tod dtx0d tov foroprxed pe dou, ‘Fray broypewpévo oti peyddy tev pata ve dvahdser mpwra ve pedro tH¢ Kpwronoptaxtg dxpag aprarepie ntépvyac ti¢ doweye raby¢. UL yeppavel épyates Enpene nelv dn’ Ela ved xatayti,- souv té Sixaidpara nod todg ytav anszpaltyta yd chy adto- seAh Spydvwah tovg a tagixd xépua: chy edevdepla rod cd- nov, ti¢ dpyavway¢e xal tie ovyxévtpway:—exatdpata mod Enpene vd tad elye xatayrioet H dorixy taky, yrd t6 ouppipsy tH Sexe cys xvpropylac, xal nod ax’ 16 p6bo tye té d:approBy- toise thpa orob¢ Apydtes. Td oxopmispéva pédy tH¢ “Evwaye, 382 @PINTPIX ENFKEAE mob Htav peprnég Exaroveddec, xaOnxav ploa otiy tepdatia po- [a nob feogevSuvlaryxe anétopa péoa ord xivipa. T's yeppa- vind npoherapidto magovordoryxs Ero yd mpwen Zope ati» KOA, oxrvi adv dxpo Syporpatind xéppa. "Etat, Grav (Spbompe pid peyahn éqqpeplda ott Teppavia, pac elye xaloparel dno povn ty¢ f oxpaia, Kal ¥ onpaiaad- T propobae vad elvat povdya ff oxpala ti¢ Sypoxpatiac, Saws pias Sypoxprtlag mob mdvea al of xdbe Eeywpisty, mepintw- on mpthare tév elZexd mpoderaptaxs t7¢ yapaxtiiza, nod wore oo 8& propoboe dxéua va tov ypader pa yd mévea ord Ad- Bapo ts. “Av Cév evepyovozpe Era, dv Sév midvape to xlvq- pa dné +6 mé rpoywpypevo mpayparixd mpoleraptaxd dxpo tov mob bripye tere xal civ 16 mpowroboxue napantpa SE Od pac Zpere tlnote dAdo mapt vd xypbocoupe tév xoppovvrond dnd xapmid pixgh bnapyranh Upnpep:Bovka xal dvel vd (Spdcoupe Eva peyddo xéppa Spzonc, vd priafoups pre pexph aipsan. Ped xy, puxes Bpws otiy Eovpo elpaste dxarzrAndor, xc adrd yracl ef ape pederiosr mohd xad cobs obtomxuds. Adv clyaps prec- Set to mpcypappd pac yt tétto axond. “Urav Fptape othy Kodwvia, elyav ylve: amd Sjpoxpatixt, wal ev péper ded xoppouviartar mAsupd mpoetoraaler ytd tiv Ex- Boar pec peysAng EprveplSac. "HOehav vd thy xzvouv xabapd romiat ezqueplda ti¢ Korwvlas, xal pag vé pg EamootetAouy até Begodlvo. "AXE peau of 24 Spec, xuping yap ardv Mare, xaraxtioape té Edapoc, H epnpeplba eyive Sixt pag pe tiv dro- yopron va mépouus ory; abvtaky tév Xdtvpcy Maopyxeps. ‘UO Madpyxeps Eypade Eva &pbpo (até 20 gUAdo) nal Bev Ea- vaypae Sedtepo. "Enpene va nape axpipds atv Kolwvia xa! dy: ote Be- porivo. gata f Kolwvia Frav x6 xévepo tic éxapylac tod Pfivou, mob elye Croet ty Paddcxy "Exavdoraon, elys draryciae: pe 6 vanohecvesio xddima ody ypoves avtcArpec S:xalov, elye dvanriber thy md onpavtinh peytan Btopnyavla xal Frav vote dxé xdQs Anon to md xpoodevutixe tpiua the Teppa- viag. T6 Bepodtvo éxelvyg tig bnoxte to yvwplyape TOhd xa- Xd and mpoowmixh aveiandy, pe viv dotinh tab tov mod pé- Aig tote yew.crav, pe toug Opaocis ate Adyta, GAG Eerdovdg avd Epya xal Sovrompencte prxpoaotote tov, pe tots evrehie aveGeAtytous epyartes tou, pé tle wale tav ypaperoxpst@v tov, O MAP Al ri «NEA EGHMEPIAA TOY FHNOY» 383 pe to avgyeto thy sbyevy x2i tho a@dAZs, pe BAo tov to Yapaxtipa pide médns-«Residenz»*. “Ancgaciotixt o7pzsia Spws elyay v4 napaxatw: oté Begodivo Ex:nparcdce té dbALO mpwarne Glxaio xai of modttimés Slxeg yivovtay dno énay- yeapaticg Sixzatés. Lté Pivo foxue o vanos.dvretog xwdixas, Rob cév ese: 2etxipata tonov, yiati rpotinobéter tH Aoyoxpi- ola. "Av do:ncy évag avipunce dév Exave xoditixnd éyxdypara, we povo xapzxtmpata, dtxalotav an’ tz doxwtd Stxacci,prx. Bro Begorivo Garepa dnc tiy énavécracy xaradixdory- xe 6 veapés LASped ytd to timota aé Eva xpévo pudaxy, ote Piwvo elyape dncdury ehevbepla toncv xa thy éxpetaMeuti- xape &¢ tiy tedcvrala Evvaréeqta, “Eto: dpyioape tiy 17 ob ‘ledyy, 1848 pe Eva odd pi APE petoyixe xezadato, dns to omolo pévo Eva pinpd pépoe elye xatarebe’. Kt Soo yik tovg petoyoug, Frav moAd d3efator GvOzwrot, "Apéowe petd to zpdto GIAO pace éyxatéderpav of ptaoi, xai até tédog tod phva dév efyape odte Evay. To xabeotw; wésa orf adveaky Fray dwdovotara i Styta- sopla tod Map. Mik peydAn xabnpepevi, epmpsplSa nod mpé- met vi elvat Eco:pn of Cptsusvy pa bs wmoped pe xavéva ZA- Ro xabeotws ve xpatiice: ouveri, year. "ESG Spws npémer v& mpoatebel Ere ¥ Stytztopla to» Mapt av adroventy, asca- qprrovingty xal Shot tiv dvayvwpljape meobupa. T6 Eexabapo pa- tt xal f otadeph arden tod Macé, fray nalv dx’ dda adté nod Exava 16 @odAo abté va ylver ff mtd ynutonévn yepuavinh egy psplda tay xpcvwv tig exavdorasi,¢. To modttexd mpéypappas vig «Nézg epypepldac tod Pivour Amatedodvray dnd duo xupia onpsta : “Evcala, détalpern yeppavixy, Syjoxpatia xai moAspog evdv- tia ott, Pwoiz, nod nep:AdBarve cdv Spo thy dxoxatdstacy ti,¢ Dodwviag ‘H pixpoaotixh) Stpoxpatia ywelatrxe tote of Sud mapa- wdEeig: ch Bopecoyeppavixy, od smOupodce Evav Syporpatixe meso Kaivep xai ci votioyeppaviay, mod fray tote elon axeBév CAdteha Badixy, xai nod ere ve peracpéiper wh Tep- pavia odpgura pé co eAperixéd mpétumo of Spcomovéiaxy S7- © Residenz—nédy % senog Sov axet vy Aepa tov dvac Hyeusrac. (np. Mez) 384 WPINT PIX ENFKEAL poxpatiz. 'Epsic Expene vd xatanoAspape xat tig Cvo muga- rakes. Té aupgézoy tov mpodetapiatcu dmayépeve téao tev éx- rpwaope vic Uepuaviag Zo nat wh erarbvior, tis Falpeoic tag cé vpatldia, 16 oupzézov tod nechetapratoy dnatrodce VY CptauKy évwcr, nS Tegpaviog aé Eva E¥voc, mod pd- vov abt unizcice vd incxaraotias téy Gexalizcicpévo dn’ cha td xdqzcvopy, jeer pexponpeni, dunedee stifo, Sxcu énpéxerto va dvape ¢%z0uv us Euvdpere tous t6 meoderapiaito xal ¥ dor- xf, tdby. 16 cuppepov vob meoersprdtov inayepeve enlsi¢ wy Evwon pe viv Upwola tnineqadys. To npwotnd xpdrog pé Bq tev th Bis pUpuay, rig napadiacts xal v/, Evvaatela tov 7tav axgibiog & povadexés copagce Eawrepinés dvtinahog med Enpe- ne va xaraBiver ff dnavderzoy oti) Perpavia. Xdpia an’ adtd, ¥ Npwota &3 proporse vi éviba-t tH Veppavia nape pévo dea peNGoved tyy, dromdeicveas th yespavint) Adotgla, AE ps- odszpe Exopévwg va tyoupe ZXXo emavactanixe, Epeco mpé- yeappz Gn6 th Etadvo7y tod mpwarxod xpdtoug, tiy xatdpeucT, toh adatrtaxed xpdroug xal tiv meaypatiny) Evwon 46 Tep- pavlag of pid Grporpatia. Kr adté paocoice vd egappoatel pévo pé Evav neato evaveta ory, Pwola xal pé tixote Ao. Lee oypeto adre bd enavédsw. Katd té dda 6 tévog tie epypesidag dév yrav xa0edrou navyyop:xés, suBapes % évOcuadetxoc, Elyape vd xavoups pe vo pe meptpzovnséoug dvtinadoug xal tov¢ petayerpelcpaote yop aaizeoy He Ty me ysyedy nepigpevion. Ty, povaryla Od dys wporeda:, thy adaAtan xAlna, robs edyevels, thy «Kpébre~ Todtzovyxn, dAn thy «dvtldzaon», mob mpoxadodce téco tiv 1Gvoh dyavdyeyay, wv Grrtotatwy — robs petaysiptlepacte Brcuc ne elpwrela xai yacvaons. Té [do xivape xal yee t& xarvodp- ya eBwha nod Byixav ath péon pe viv enavdoraon: ytd tous Oncupyods ted Mapty, tic Nuvedevoets t7¢ Ppavagciptre xal tod Begodiwvou, ytd Bdoug pat woos Eek.che xal tobe dprorecods rng. Té mpiro gordo xrchag Epytas pe Eva Gzhpo nob sigw- vsvdtay TH pIZapivernt2 tod xotvofcvdlcy ti¢ Ppavapotpene. obs Eaxomoug drédetwreug Adyoug tov xal tic mepit tes dyay- tees dnozsort; tov. Té dpbpo adrd pas otolytse obs prtocds peto- xor, Te xowooddto ti¢ Peavapovgryg cév Frav xdv Adon ouzqriowy. E abte 2 oubytoboay oxedev xabédov, ddd orl mepraccrepes mepirrmacic Erafalovray Erompes dxadrpataés © MAP KAI H «NEA EOHMEPIAA TOY PHNOY> ‘38S upaypatetes nov tig pépvav pacl coug xal maigvovtay dnopdaeis, nob mpoopitoveay va évGouardCouv té yeppavd pidtotafo, yet tle motes Spwe 86 voratétav xavives EAdog Svbpwros. ‘H ovvéhevoy tod BepoAtvou elys xtodas peyaAvtepy, 3n- paola. 'Avtipcomets pid mpaypatixy, Sivapy, ovbytodce xal Enatpva dnopdoers byt xooprec, obte ord Oy, navw ota avv- vepa tic ouvédsvars the Peavxpovptnc. Ti’ adts xal xatama- atixape pe’ abtiy mtd dielodixd, Md ta elbwha nob slyav exe! of zptotepol, tov LobAtoe-NréAite, tov Mrépevtc, tév "KAavep, tév Usdty, xtA., tobg petayerpotixape pe tiv [5:0 adornpétyra Snug x4 elbwla tig Pprvxpodprys. "Anoxadipape ywplc Beog tiv Avamopactatixetytd touc, ti crotaytixdryta xai tobg ptxpo- Rpenels Onodoytapove tore xal tov; dnotelyvape St: pe todg OUSBacpoug mou Exavay mpdbivav Pipa mec: Biya try ema- vhotaon Abté mpoxzdodse quo:xd dvatgrylAs oté Equoxpary mixpoaaté, oi pddig elxe xxtaoxeudce: adtd ti elBwax dxpt- 80g, red Boek, tev yehoy, “Osug abet, %, dvarpiythe fray yd nag cé ampa See elyape Bpel xakd te oidyo. ME tev [io tpino dvtwmenwmlozpe iy mhdvy, rob ti, bté- Sav pé Cio of prxpozotol, er taya ¥, énaveorzan elys GAo- xdypwOst pé tz yeyovéra tod Mapty xxl bt: thee cév elope napa vé Spépoupe toig xaprovs. Tid pag 0% propodoav vd Eyouv td yeyovota tod DreSizs, val tod Madpzy, té-e p6vo tiv Pwo nprypatixijc énavdorasys dy yivovtay vy: té tipo, add aytibera f, dperncia Eves paxpcypovou smavxstazinod xivipatoc, uéox até dmolo, Smug ott, peyady yaddexi, vate’ 4% dvantuacstav mapanipa pé tos dtxobg seu Zya@vec, Ta nop paca 64 Eeydmprtay Go xai mé fexxbaps, Gon-v Oa ovvravritov- tay bkctsha pe the peydhes tikes, aé tay dove’, tat, pe oH yuxpoaatimt, pe to mpohetapiato—xat rod Oty, Esapxeta tov to Rpolsrapdto Ui xataxroios atyd-styd, xai Gorepa tims pid oecpd ndyes, ty, pid Ofoy Gorepa ans thy Eddy. I't’ add xal aveta~ yOyxape mavtod otods Sqpoxpdces wixpoaarots, xibe Gopd nob Tbelay vd ouyxarispovv thy takexy, tous dvcibear, we to mpo- Aeraptdto, é tiv dyarnuly, oug ppdan: «Udo: éAoupe té LBt0, Zheg of Biapopés pag dpathouvear of dnAky mazeEnyyasics. “Voo Atyotepo Spws enctpérzpe atods pexpomatous va napebriyoov tiy mpohetapiaxt pas Sqpoxpatia, téco md fipepor xal oxo- ywpntxol zivovcav drévavel pac. Mé 530 peyzditepn d€beyta Magi Frynrin, tualepea Fora, rium He ane @PINTPIX ENKTEAL nai inogaaatixcrysa tous aveiperwnloupe, rco0 md mpcOupa oxdpovy, tés0 meztaadteces nocayeplae:s xdvouy od épyatixd néppa, Adté to alSzpe. Tédog Scoxsndoape tov xowwapovdevtixé xperiviape (morc tév dheye 6 Maz’) tov Zezgépuy ebvendy, Saws tle Aéyave, su velebaewv. Adtel af xiptot elyav @pioe vd robe deguyouy Sha td ptom tie cEouoiag xai iv wéser ta elyav capaywpiser md- At Ebedovexd ati¢ aupspvi,ce:c. Aimda atte vestuvapwpéver dytiBpactixés xusepvijoet: bmypyay ore Bezodlve xai avi, pavx— pouptn auversdasic fwpis xapté Sivann mod nap GAa adrd pavtdyovray Ott ot avi proper anopdacts tous Oa avitzenav tév xéopo. Abti ¥, HA.dta adtand:y, xuptapyobce we thy Axpa Gprorepa. "Epeic toss Furdcape: f xorvopovdeutsmy, gag view 6d oupréost pé chy mpaypatixy oac Feta. Kal meaypatixé Ero: Eytve xal até Bepodivo xal ari Doavxpotpry. “Utay ¥ «aprotepd» dnéyeyce civ zAsopypla, % xusipyyay AdAvee Ay tH auvédevor, xal adré té xatopbw- ae, yracl f cuvédevon alye xaos viv eurtotcodvs, tod hao” “Urzy d:d Baca Zpyétepa t6 B:3Alo tod Mrouvdp y:c tev Maga, Bptxa Gxt epetc norrts popts ywals ve 26 xatadaZat- voupe elyaue piunel té peyéro mpccuno tod yviatou (Zyxt tod Raparorpivou dre tobe Pacdcpeovc) «pidou tod Aaod», xai 3ct GAn f Avooa xal Sry, f naparokyay ti¢ iatoplag zo 2Eat- tiag tg Evav GAéxAnzo altva oxetéy elyape yruploer Evar évreAG@s mapapoppwptvo Mapd, elye pévo tobty wiv altia: Ie & Mapd slye dpaipioar xwpic olxto tév mémho T0b oxénate té eldwra tig ortypic, tev Aapayrét, tev Mnayd xa! dAAaug zai Tous mapouolace adv Erctyoug npobéres tic enavdoracys, xal jntpa Stt 6 Mapa, Snwe xal pets, Sév napabdeyccay vy éra- vaszaoy, adv teAetwpevy, ZAG Tiere va THY aypiket Scapxy,. Ataxrpibape dvorxté Ee dor, nob éxnpoownciaa- pe tére pévo Od propodos v’ dpylost tév dydva yd vd me- TOYS tod¢ Mpaypatixods xoppatexcig oxomots pac, Zrav Od Bploxerar otty eGouala +6 mtd dxpo dnd 5a té Ondpyovea ani- ona xéppata ott Teppavla: réte dxévaver a” adte épale O¢ dzotehodoape oy dytinoAltsuay,. * Dpéxeccar pra té ptfAlo toS 4.Bougeart: «Marat, lami du pou- ples, (eMapd, 6 pldoc oO Aaod»), Naplo, 1865. (Exp. Love.) O MAP= KAI H «NEA EOHMEPIAA TOY PHNOY> 187 “Ops ra ysyovota ppévtioay RAdE atiy xopoldla y:a cous yepuavous avrimddoug pac vi mage: ti Bon tou xal cd pdo- yepo mdOoc, ‘H eféyspay tov ydddwy épyata@v tév ‘lodvy, tod 1848 pac pote otle Oeoers pac. 'An’ tov nphto mupofod:oné aidhag dnoornpitape dventpoAayta too; exavacrdtes. “Tatspa ané ty Frtz toug tlayse 4 MdpE tobe vixypévou; u’ é-x ino ta mid Buvurd sou dpbp2), Tove pas eyxaréXerpay xa: of omcAornot péroyo:, “Opax elyape viv fxavonolnay dt: elpaotav sé pévo poAdo ary lep- pavia xal ayedov seiy Kipway, mod xpatyoe PmAd th onpatx Tob nodonatypévov npolerapidrov, v7) ottypy mod ¥ downy, th- En xal of prdtotato: Swy tov ywpdv aoealay ndven atong vixquevovs téy 4yeté tay auxopayti@y toug. “H etwreprey, modttiny) ytay andi, brosripibn xdbe sna- vaszatixod Aa, ExxAyoy yd Eve yevine medepo vic enavacta- texte Kupdnye évdvtra ord peyddo oritiprypa t¢ edpwratxiic dytiSpaons, tH Pwola. “Yotepa dn’ tle 24 tod DrcBdgn Frav ot wag gavepé, Str émavdoracy slye povdyz Evay npayparixnd tpopspe 2x 6p6, Puola, xai Str adrég o ex Opec Fcav reco mo dyayxacpévog vé pret orév dydwva, Soo meptocdtepo Eratpve te alynpa sdpwnatxic Fracthoeg. T4 yeyovota ric Biévvyc, ron Muddyou, tob Bepodlvou, EnBpdduvav dvayxaotixd ti povorxr, dxlbeor, Spwe Frav téoo md PeBato Str H EnlOecy adcy Oa ye- véray tedixd, 800 megtacétepo f enavéotacyn mrnolate mpée ti Pwola. "Ay xatopdwvérav Spuws vd EsonxwOet ¥ Teppavia of nOdspo evdveta ory Pwola, rére adtd Oa ovate té tédo< tOv “ApBodpywy xal rv Xoevtaédrepy xal ¥, éxavdotacy 94 vixoh- oe a GAy tH pany). Adti fh modttixy nepvodos adv xéxxtvo vipa péoa and xa- Ge pOAAO tis epypepldag pag loape Th oviypy the mpayparinty alaBorte tOv pdawy oriy Odyyapla, mod entBeBxlwoe SAdradra the mpobréperc pac, xal Expive tiv Area tH¢ emavdoracns. “Orav tiv dvoigy tod 1849 rAnolate & dropactorixds dydvac, } yAwmosa the epypspldac pas ywvdtay dné pido af OARS md Eveovn xal mid proyep. “O BlrAyelp Borg Bipile orobg ywpixot¢ tig L:Aeclag pé té «Accexatoppdpio ths ABA Mdp-"Bvyxedc, “Anavra, phpoc xp@rc, rom. 7oc, oad. 115-118 Qyv, Sbyt.) 388 @PINTPIX ENTKEAL “trectag» (dyrw EpOpa) Ste pé civ drodvepwsy tous dnd ca peoudapy:xd Bépr, todg anarnoay of corpdendbes we cy Bot Geta tig xofépvyonc xal tobe xfipav yxpypata xal 77, xa Amattobos thy dnotrulwoy tous pe Eva Sioexatoppipro téAqpa. Taurdypova Ejpostedtyxe cov "AnmplAn of pra ostpd xbpea 4p0pa vic ipnuepidas mpzyparels cob Mapt: «Miobwrh tp- vaola xal KepdAacon!, mod edetyve Eexdbapa tov xorvwvind oxoné Tie modernise pac. Kdbe poadro, xdOe Extaxty Ex5ooy Beryvav viv mpostomalsuery peyddy pdyy, civ Bovey av dytBéoewy ott Taddtx, “Itadta, Peppavla xat Odyrapla, "Tdtu¢ ot Exeaxtes exddcets tov “Anpidy xal tod May ijtav dddeg rOoeg exxdyjoerg od Aad va elvat Erompog yrd 16 xromHPA. «Efw 0” Say, tH Teppavian napakevedovtay yrart dave pe Bda adtd ywple vd pee evoxdoby, plea o° Eva mpwornd dxupe mpoens ypapptic, wxpes of pict ppoupt pe 8.000 Evepeg nal prpdg ota pdtia tig Zatuvoulac. “Opwe té 8 Srda pe Eepodoyyy xat of 250 opalpes mot Bpioxcvtay ote Swydero tie soveatnc xal of xéxxrvor yraxwpmivxor oxodpot tay tumoypd- pwv, Exavay soc dtwmparixovs ve Oewpobv xal t6 Bixd pas omltt ppoigte mob Gé jnozoice va rag-? pé Eva Ende eyyel- pnpa. Todos, orig 18 cod May 1849, pbs te yronnpe “H a€tycpoy ott) Apéody xal oté “Edpnepgedve elye xacc- stadel, f eéyspon tod "MepAdv elye mep:xuxdwie!. 7, emapyia od Pyjvou nat i Beotpadta elyav mdyppuplos dnc Evpodayxes, nob, Oatepa and Blacy xardnviky vig mpworxte Pyvaviag, meo- opllovtay vé Badtocuy oté Hadativato xal ti Baby. Téts tod- nae eritédous } xuSepvasy va wae anceGet. OL tool ouvta- preg Ecdnovtav Sixaorxd, of GrAo: pmopodozy va drehabod, ylast dv Frav mpdoo, "KEG 5€ prepabos vé ylve: clnota, épe- sov nlow dné tiv xuBépvion Bptoxotav eva d)éxdypo ope orpatod. “Expene va napzbécoune 6 ppobpcd pac. drcoaup xape Spwg pé td Sada xat va epebid pac, pe povarnés xal pe xupariousa onpala <6 teAeutato xéxxcvo poddo che spypepldxc, Sxou npoztEonotovoaue rods épydtes ti¢ Kodwviag vd pudd- vevta: dnd npabixonypata tic dzeAmolas, xat cobs Méyape : «OE suvedyres fig wNéag eprpeplZag tos Pahyeut ino- 1 BA, tép0 Sxdocrs wag, 997. 64-108. (Sp. Sve) © MAP KAI H «NEA EOHMEPIAA TOY PHNOT» 369 ‘Yatpetavtag o&¢ ebyaprotony yid ty oupmapdotacy, mod tobs Belgare. “H vedeutala tog Aer, OG elvar xavtod xal xdvea: Xerzaperqon ths epyatépavac tabycln. "Exo: rédewoe ¥, «Néa ‘Koypeplda rod Pryour xiyo npiv auprdypdoe: tey mpio xp6vo tie Exoolg ty. ’ApxiCovtas ayedoy aveerde ywrls yeupating néoa—Enwe eraps mold tet yopa xdbqxay rd Alya nod tic elyay bmosyebet—tebace xi6- Aag 16 Lenrénspy, vd tundver ayeév 5,000 guadz. H xardoraoy nolwopxlag ths Konwvizg viv Exderoe. Std wéo cod “yer, Expene vé Eavapyloet nah: axe why Apyy. To Mdy Spe tod 1849, Stav iy dmaydzeucav. elye xtodag ndéAr 6.000 a »vEpon7- sh, eva ff @Epqueplda tis Kolwvias» odpguva pa ty, dtxy tHe Spodoyla Sev elye tote meproaétezoug dxé 9,000. Kaptd yeppa- vixy) @pnpeplSa, odte mplv cote perd, Sey slye moté th Sovauy, xal iy emizor xai 5é wrépese vd yAextpller td00 the xpodre- raptaxés pds S00 ¥ «Nea ‘Eqnpeplda tod Piyour. Kal adté t6 ypwotodoe npomdvrwy otiy Ma pe. “Otay 7pGe 16 ytonypa, B:advOnxe Ff oiveaey, ‘UO Ma pt aijye oté Magla, Grou mpostompatétay Ff dnocactotny waxy nod B6byxe atic 13 tod “lodvy 1849. 0 Bidyedp Borg Ripe tH Oéon tov ord xorvoBodato tao Ppavxgodpryc—ripa nod Og Expene vd éxdéfer ovvédevoy avdpeor ork Bedual, crs an’ té mdvwo xal othy xposydpno} ts orty énavdoraon, "Eye mya oté Uadztivato xal Fyva Srasmothe ota eedoveind owpata tod Biddy. ‘edgenne dnd wy D, “Evynaks Wypwra pb cor 5 Fiedler dort Mégm 1884 « Zoounddnpoxedem >. Anuooreien.2e org «Zooahdnpongdry> oule 13 rot Mégey, 1884

You might also like