You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 30 \ 2017 API. Y. 18 (3335), ,
^ ,
^ , q
. -
, ,
\.
\
^ \ , q
, r
.
, .
o -
, ,
, q -
.
^ , ,
. ^
, ^ ,
, -
.
. \ -
, -
.
O AOTOO TH KYPIAKH (. 1-7)
\E
\E , e
^E e f ^E, F F -
F . b e r
O e . \E-
s, , , ^A-
d , R d b F F d F -
. Kd e
d , d ^A, d d
d N d T d d N \A,
R , d a .
Kd , d e ^Ic
, F .

\
, q \
\, r

,
, . -
,
,
, .
. ,
r , -
, , , , ,
, r
\, q .
-
\ . \ \
, , -
, -
. , ,
,
.

70
M \A
K , , ^E-
^E,
. T r,
r .
\A , , ,
A ,
, .
A r, \ ,
A, , , N, T,
N, q \A. A

. K , ^I
.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA)

.
. ^ :
.
^ \
\,
, -
\ .
.
,
. ^ r ,
, ,
.
\ , , -
\ .
\ . \
! . \ ,
, -
, ,
, , r ,
\ .
r , .

71
30 \ 2017: KYPIAKH AO TOY AXA
, \ \
. \ , \ ( 44).
. . . \ . ( 1725).
oH: ^E: \A: . 1-7 E: . 43 - 8.
H EOMENH KYPIAKH: 7 M, .
\A: . 32-42 E: \I. 1-15.

, .
, \ . \ , r
. -
, .
\ - , -
, ,
, ,
^ , \ -
,
. -
!
\. \. .


- - - \
- \ - -
- - ( - - \ - )
\ , ,
\.
:
^

OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..


K, ^I. N ^A E (. A), \A. \A
^E, M. \A .

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

72

You might also like