You are on page 1of 2
de fee een et De goieee baan, a helemaal niet zo leuk als het klinkt? Door Susanne Geuze Altijd op zoek naar een streepje WIFI teltuzich eens voor: geen 9-tot-5-dagenin een saaie kantoortuin, maar mailtjesversturen vanuit een hangmat, Niet eindeloos in be- dompte vergaderruim- tes, maar Skypen in de jungle en deadlines halen met op de achtergrond een helderblauwe zee. Fen digitale nomade werkt vanaf zijn laptop en reist intussen de wereld over. Het ijn vaak jonge mensen met technische of creatieve beroepen:web- of softwareontwikkelaars, schrijvers, onlinemarketeers. Op het oogleiden zeeen vrijen ongebonden leven in tro- pische oorden, terwijl deeuro'sbi henstromen, De perfecte baan? Of is de werkelijkheid weerbarstiger? e LEVENSSTUL Fen ding is duidelijk:locatieonathan- kelijk werken seen trend. We moeten allemaal steeds langer door tot ons pensioen en een groeiend aantal men sen kiest er daarom voor om hun wer kende leven anders vorm te geven.'D- gitale nomadeis geen beroep, maar een levensstij!’, zegt Steven Zwerink (34),nu zes jaar op reis.’Mijn vrouwen ikhadden in Nederland mooie banen met een goed salaris, maarweverlang- denernaar om te reizen envrijte leven onder onze eigen voorwaarden. Steven en zijn vrouw Diana zijn inde digitalenomadengemeenschap be- kendenamen, Het grootste deel van het jaar reizen ze in hun Volkswagen- bus door Midden-Amerika, inmiddels mét hun tjarigedochter. Naast hun werkals websiteontwikkelaarrunnen ze het platform Wonderlijk Werken, waarmee ze trainingen geven enan- dere nomaden-in-spe inspireren en op weg helpen. Wij willen nooit meeran- ders. Maar je moet wél voor ezelf dui- delijk krijgen waarom je hiervoor iest INFRASTRUCTUUR Onderweg heeft de digitale nomad principe twee dingen nodig:een lap- top met internet en een rustige plek. Somsnogeen behoorlijke zoektocht, want op boekingssites valt lang niet al tijdtezien of een accommodatie bij- voorbeeld wel een tafel heeft. En, be- langrijker, of de WiFihet doet. “Vooral datlaatste kan voor stress zorgen’,vertelt Edith Huntink (34).2ij reisde met haar vriend anderhalf jaar de wereld overals freelance tekst- schrijver.'kwamen weaan opeen nieuwe plek, dan checkte ikaltijd eerst het internet. Werkte de Wifi niet, dan moesten we doorreizen. Al was de loca- tienogz0 mooi.’ Volgens Nomadlist.com, een plat: form voor digitale nomaden, is de Tsje- chische hooldstad Praag de beste plek ‘omals digitale nomade te vertoeven. Verder in de top-10: Porto, Boedapest, HoChi Minh, Bangkok, Seoul en Mi- ami. Ook Zuidoost-Azié is populair. Het internet iser goed, het leven goedkoop enhetklimaat aangenaam. Veel van deze steden hebben co- werkplekken, kantoorachtige ruimtes waar digitale nomaden 24 uur perdag kunnen werken. Gratis ijn die digitale ‘oases overigens niet.Om inde Balinese co-werkplek ‘Hubud’ onbeperkt te mo- gen werken, betaal je bijvoorbeeld 275 dollar(260 euro) per maand. KLANTEN VINDEN Meteen werkplekalleen ben jeer nog niet. Verstoptin derimboe gaan klan- ten je niet zomaar vinden. Acquisitie is pittig’, verteltHuntink. Sowieso:ik denk dat veel mensen zich erop verki ken hoe hard werken hetis.Jebent dan wel op een exotische locatie, fete lijkzitje nog steeds dertig tot vijtig uur per week binnen achterjelaptop’ Fen stetke ondernemersgeest is dan ook cruciaal om het te makenalsdigi tale nomade.'Het is niet zo van: weet je wat, ikga op reis, neem mijn laptop meeen dan komthet wel goed’ knikt pradviseur en reisblogger Suzanne van Duijn (28), die anderhalf jaar gele- den haar kantoorbaan opzegide. ‘Meteen collega-nomade organt- seert Van Duijn'De Reislustige Free- lancer’ een on-en offlineseminar over locatieonathankelijk ondernemen. ‘Ik zagmezelt al naast het zwembad zit- ten met m'n laptop, maar dat werkt niet. Naéén dag heb jerugpijnendoor | dezon kun jejescherm nietzien.Inde praktijk zitje met jeverlengsnoerin de schaduw, op zoek naar een streepje Wifi Vakantie vieren onder werktijd, dit ishet digitalenomadenbestaanin elk geval niet, wil Van Duijn maarzeggen. Veel mensen verdelen hun tijd in blok- ken van werk-en reisdagen, Datheeft ook een andere noodzaak: alse jeno- madenbestaan als een fulltime vakan- tie ziet,ishet geld gauw op.'Op vakan a asi a aa ee ae