You are on page 1of 16

Crnicas da Comarca

COSPEITO

Mensual independente da Terra Ch Ano 6. N 61. Abril 2017


COMARCA A Deputacin de Lugo investir 20 millns para beneficiar a 300.000 lucenses Gran xito da
XXXIII Mostra de
O Plan nico investir mis de 3,8 Exposicin de
Muimenta
millns de euros na Terra Ch Px. 11

O pleno da Deputacin de que presentou o Goberno provincia en claro beneficio total de 3.838.798,31 euros, POL
Lugo aprobou por unanimi- Provincial, coas que garante dos mis de 300.000 lucen- fronte aos 1.604.958,02 eu-
dade o pasado mes de marzo un investimento de 20 millns ses. No caso da Terra Ch, o ros do exercicio anterior. Invisten 61.000
as bases sobre o Plan nico de euros nos 67 Concellos da ente provincial investir un Pxs. 4 a 6 euros en rehabilitar
o firme que une
Torneiros e Pol

Xermade esixe o arranxo da A PASTORIZA


Px. 3

LU-170 Cabreiros-Momn

Lancer mellora
varios quilmetros
de estradas na
Pastoriza
Px. 9

CASTRO DE REI
Terreos para
a unidade de
patoloxa dual de
Px. 8 FUDACE
Px. 2

ASOGAL
Ms
de
20 a
cons os
tr uye
CONSTRUCCIONES S. L. ndo

OBRA CIVIL EDIFICACIN: OBRA CIVIL EDIFICACIN:


Conservacin y Guardera de 4 uds en Especialistas en ejecutar Construccin de la
mantenimiento unidades de actuacin todo tipo de obra civil: nueva casa consistorial
de carreteras para el Concello de Lugo urbanizaciones, viales... da Fonsagrada

ASOGAL Construcciones SL, C/ Carpinteiros, Parcela 11. Polgono Industrial de O Ceao. 27003 LUGO
Tel/Fax: 982 207 068 - E-mail: correo@asogal.com - www.asogal.es
2 Crnicas da Comarca - Abril 2017
Actualidade
CASTRO DE REI O espazo cedido de 81.000 m2

A Deputacin cede a FUDACE o


terreo para a primeira unidade
de patoloxa dual de Galicia
O presidente da Deputacin, Da- cesarios nos Concellos, defendendo
ro Campos Conde, e o presidente de a igualdade de oportunidades vivas
FUDACE, Luis Abelleira Mayor, acom- onde vivas.
paados polo deputado de Relacins E creo que todo isto o cumpre o
Institucionais, lvaro Santos Ramos, convenio que asinamos. Pois cede-
asinaron o convenio mediante o cal mos gratis a FUDACE estes terreos
o Goberno Provincial cede gratis a provinciais, dndolles un uso pblico
este colectivo terreos provinciais de e social en claro beneficio dos nosos Abelleira e Campos asinaron o convenio de cesin do terreo
80.000 metros cadrados, que teen vecios, dos que mis necesidades
un valor catastral de 500.000 euros, teen, aos que lles queremos ofrecer a instalacin de equipamento sosti- torno ao mes de setembro do 2018.
durante un perodo de 50 anos. Con no rural unha prestacin fundamen- ble no sistema de calefaccin e auga FUDACE concorrer a axudas da
esta cesin, a Fundacin de Dano Ce- tal para a sa calidade de vida. Con- quente, lembrou. Unin Europea, concretamente ao
rebral conta co espazo necesario para tribumos, ademais, dinamizacin Leader 2016-2020, en busca de finan-
habilitar a primeira unidade de pa- da economa local xa que o funciona- DAS FINCAS ciamento para as obras deste novo
toloxa dual que existe en Galicia, as mento destas instalacins supor a Os terreos que cede o Goberno da centro co que acadara ampliar os
como a segunda en Espaa, pois s xeracin de novos postos de emprego Deputacin atpanse a carn das ins- seus servizos. Trtase dun obxectivo
hai unha en Palencia. en Castro de Rei. talacins do San Rafael e da Granxa no que este colectivo leva anos traba-
Campos Conde subliou que este O novo edificio ter capacidade Gayoso Castro. Son 2 fincas. Unha de llando co apoio do Goberno da Depu-
acordo unha mostra mis da Depu- para un mnimo de 15 persoas e un 10.274 metros cadrados, onde na ac- tacin de Lugo, e que require de mis
tacin coas persoas, social e rural que mximo de 45. FUDACE poder ofre- tualidade FUDACE ten o seu centro apoio institucional.
defendemos dende o Goberno Pro- cer atencin a persoas con dano cere- referencia en Castro de Rei, no que FUDACE pediu ao organismo pro-
vincial. Baixo esta premisa, levamos a bral e trastornos severos de compor- atende a unhas 60 persoas con dano vincial s instalacins do San Rafael
cabo todas aquelas iniciativas que es- tamento, que requiren dunha trato cerebral e nas que traballan 46 pro- para incrementar neste inmoble pro-
tean ao noso alcance para mellorar a profesional moi especializado para o fesionais para a sa atencin. Na se- vincial o seu catlogo de servizos, pois
calidade de vida dos nosos vecios. que ser necesaria a contratacin de gunda finca, de 71.791 metros cadra- ten lista de espera de usuarios. A ins-
Queremos pr a disposicin dos ci- novos traballadores. dos, Fudace construir un novo edi- titucin luguesa puxo a sa disposi-
dadns todos os recursos pblicos do Esta unha nova colaboracin ficio con dita unidade de patoloxa cin este patrimonio provincial, men-
organismo provincial. Queremos con- mis con FUDACE, pois o ano pasado dual. A previsin que os traballos tres que Xunta e Goberno Central
tribur posta en marcha de proxec- concedmoslle 100.000 euros para o dean comezo a finais do presente frustraron este proxecto ao negar a
tos que ofrezan servizos sociais ne- aforro de custos correntes mediante ano e que poidan estar rematados en sa colaboracin econmica.

COMARCA Critican que as contas do Estado deixan a Lugo fra do Ave

Prez Herriz e Varela califican os orzamentos do


Estado como unha burla para Lugo
A deputada socialista Margarita tencins do Goberno do PP e con- PARTIDAS DE 2016 A-76 na Circunvalacin a Monforte
Prez Herraiz e o senador Ricardo Va- dena a Lugo a quedar fose do Mapa NON EXECUTADAS aparece de novo a partida non exe-
rela valoran moi negativamente os da Alta Velocidade de Espaa, despois Os socialistas apuntan que exis- cutada en 2016, 400.000 euros un
orzamentos do Goberno central. Se- de seis anos sen ningunha nova actua- ten partidas que aparecan nos orza- novo presuposto pantasma.
gundo manifestan, os orzamentos te- cin no AVE da nosa provincia, estes mentos de 2016 e que non foron exe- Os socialistas fan fincap nos pen-
en tres caractersticas relevantes: orzamentos, prevn un ridculo inves- cutadas, como obras do Camio de sionistas lucenses, os das pensins
son os orzamentos mais baixos para timento de 100.000 euros, para a alta Santiago, de seguridade viaria, de su- mais baixas de Espaa, son castiga-
a Provincia de Lugo dos ltimos 10 velocidade, unha autentica tomadura presin de pasos a nivel ou a nova co- dos unha vez mais nestes orzamentos.
anos, deixan a Lugo fora do Mapa da de pelo. As mesmo, engaden que o misara de Lugo. Desaparecen do or- A perdida de poder adquisitivo pro-
Alta Velocidade en Espaa e empo- resto de previsins de investimentos zamento ou son consignadas de novo ducida en 2016, un 1,35% de perdida
brecen mis aos nosos pensionistas. ferroviarios, variantes, da linea con- como partidas ficticias con cantidades pola diferenza entre o incremento do
Os socialistas explican que os or- vencional seguramente aparecen coa similares ou inferiores s do 2016, su- 0,25% do ano anterior e o aumento do
zamentos para 2017, cunha partida mesma intencin das consignadas nos poemos que coa mesma intencin custo da vida e o 1,60 que se produciu
de investimentos para a provincia de ltimos orzamentos: non ser executa- que o exercicio anterior; abultar o or- finalmente de inflacin o ano pasado,
Lugo que non chega aos 70 millns de das. zamento para finalmente non ser exe- teremos que sumarlle a perda que con
euros, o 7% da inversin destinada a Do mesmo xeito, apuntan que a cutadas e desviadas a outros desti- toda seguridade producirase este ano
Galicia, o menor esforzo realizado Estacin Intermodal de Lugo, que che- nos, rematan. ao empecinarse o Goberno en manter
coa nosa provincia en moitos anos gou a estar en fase de Redaccin do Os representantes socialistas en- un incremento do 0,25 cando a previ-
.Hai que lembrar que, por exemplo proxecto no ano 2011, desaparece gaden tamn que na A-74 sobre os sin da inflacin moito mais alta, so-
no ano 2010 o compromiso orzamen- do orzamento non habendo recen- mais de dous millns previstos para amente no mes de febreiro acumu-
tario con Lugo ascenda a 325 millns sin algunha sequera de partidas para 2016 non se executa absolutamente lou un 3%. As novamente as pensins
de euros, case cinco veces mais. a adaptacin da actual estacin Alta nada e a proxeccin prevista plu- mais baixas de Espaa, as dos Lucen-
Este orzamento confirma as in- Velocidade. rianual rebaixada a 1.783.056. Na ses se empobrecern no 2017.
Crnicas da Comarca - Abril 2017 3

Actualidade
COMARCA Os dous mantiveron unha xuntanza de traballo no Pazo de San Marcos

Campos pide a Balseiro que defenda ante a


Xunta os servizos de residencias e de bombeiros
O presidente da Deputacin, Da- tivo conxunto de conseguir a declara-
ro Campos Conde, e o delegado terri- cin da Ribeira Sacra como Patrimo-
torial da Xunta en Lugo, Jos Manuel nio Mundial.
Balseiro, mantiveron un encontro no Por outra banda, a administracin
Pazo de San Marcos, no que aborda- autonmica e provincial veen de
ron os seguintes asuntos: a promo- chegar a un principio de acordo para
cin turstica da provincia de Lugo, a colaborar no impulso dos xeodestinos
declaracin da Ribeira Sacra como Pa- tursticos que anda restan por cons-
trimonio da Humanidade, os salarios titurse na provincia de Lugo, en par-
dos bombeiros e as residencias e cen- ticular, os que agrupan aos concellos
tros de da pblicos da Deputacin da Montaa lucense, Lugo, Terra Ch,
nos Concellos. A Ulloa e Sarria.
Campos pediu a Balseiro que de- Xunta de Galicia e Deputacin
fenda ante a Xunta os intereses dos Provincial de Lugo compromtense
lucenses sobre os centros de maio- a convocar unha xuntanza conxunta,
res, pois demandan prazas accesibles despois de Semana Santa, na que
e para os vecios da provincia. Para participarn ambas administracins
que isto sexa posible, son necesarios e os concellos lucenses a modo de
convenios de colaboracin entre ad- Balseiro e Campos na xuntanza que tiveron hai uns das concretar o xeito no que se materia-
ministracins pblicas cos que garan- lizar esa colaboracin, en particular,
tir uns prezos ventaxasoso e que as alcaldes con centros de maiores do en 330.000 euros a partida do Or- desde o punto de vista tcnico e eco-
prazas sexan para os lucenses. organismo provincial no seu Concello. zamento de 2017 destinada ao Con- nmico.
As o defendeu, publicamente, nos re- sorcio Provincial de Bombeiros para A Delegacin Territorial da Xunta
SEN APOIO DA XUNTA centes das, o rexedor de Portomarn. equiparar o salarios destes profesio- de Galicia ven impulsando contac-
Dende a Deputacin de Lugo, En declaracins aos medios de co- nais aos de Ourense. tos a todos os niveis para que a tota-
apuntan que Feijo rexeitou conve- municacin, Campos destacou creo Lembrou que Feijo non se com- lidade do territorio da nosa provin-
nios de colaboracin coa Deputacin que non hai un prezo mis barato prometeu a facelo polo que tamn cia tea cobertura nun xeodestino.
para financiar ao 50% as prazas e aca- para as residencias que o estamos neste eido pediu a Balseiro que de- Faise isto, convencidos de que estas
dar prezos entre 500/300 euros. Por poendo enriba da mesa. Considero fenda os intereses dos intereses dos ferramentas, que identifican os re-
este motivo, o Goberno traballa cos que debemos seguir traballando nesa lucenses ante a Xunta. imprescindi- cursos visitables mis salientables en
Concellos para que isto sexa posible direccin. fundamental que as pra- ble que a Goberno galego, como res- cada zona, servirn para incremen-
sen a colaboracin da Xunta de Gali- zas das residencias sexan para os lu- ponsable legal do 50% do Consorcio tar a demanda turstica, en viaxeiros
cia. censes, pois foron construdas por e de Bombeiros, aporte outros 330.000 e pernoctacins, e tamn para reci-
O presidente da Deputacin pe- para eles, con fondos pblicos da De- euros, que na actualidade non ten bir as axudas econmicas que xa exis-
diu ao Delegado da Xunta en Lugo putacin e dos Concellos, con cartos comprometidos nin presupostados. ten para impulsar estas iniciativas. As
que defenda os intereses dos lucense dos vecios da nosa provincia. o explicou o delegado territorial da
neste eido, pois destacou que non IMPULSar XEODESTINOS Xunta en Lugo, Jos Manuel Balseiro,
s o Goberno da Deputacin o que BOMBEIROS Na xuntanza entre Campos e Bal- logo da xuntanza que mantivo co pre-
aposta por prazas accesible para os O presidente lembrou que a o Go- seiro os dous concordaron na impor- sidente da Deputacin de Lugo, Daro
lucenses, senn que tamn o fan os berno da Deputacin incrementou tancia de seguir avanzando no obxe- Campos.

POL Mellorar a seguridade dos vecios e vecias

A Deputacin inviste 61.000


euros na rehabilitacin do firme
que une Torneiros e Pol
O Concello de Pol contar cunha gada de realizar as obras ser ASO-
mellora do firme LU-P-4603, de Tor- GAL CONSTRUCCIONES S.L.
neiros, por Hermunde, a Pol, en-
tre os puntos quilomtricos 3,510 e PLAN INTEGRAL
5,010. Estas obras de rehabilitacin Estas melloras forman parte do
do firme dan resposta a unha vella Plan Integral de mellora da rede via- Os traballos sern realizados pola empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L.
demanda dos vecios e vecias da ria provincial, a mis extensa de Es-
localidade que tian que utilizar esta paa ao superar os 4.200 quilme- vincial, para o acondicionamento lucenses de Vilalba, A Pontenova,
estrada no seu da a da. tros que transcorren polos 67 Con- de vas de 17 Concellos das zonas Lugo, Friol, As Nogais, Xermade, A
por iso que a Deputacin Pro- cellos. As primeiras 21 obras desta Norte, Centro e Sur. Pastoriza, Pantn, Ribas de Sil, A Po-
vincial de Lugo decidiu destinar programacin estn dotadas de 4,5 Ademais do Concello de Pol, ta- bra do Brolln, Trabada, Lourenz,
un total de 61.090,48 euros para o millns de euros, financiados na mn se beneficiarn dos traballos de Abadn, Becerre, Monforte de Le-
arranxo do viario. A empresa encar- sa totalidade polo organismo pro- mellora da rede viaria os municipios mos e Baleira.
4 Crnicas da Comarca - Abril 2017
Actualidade
COMARCA O Executivo Provincial fixa que, cando menos, o 70% do orzamento se dedique a investimentos, emprego e benest

O Plan nico da Deputacin de Lu


millns para beneficiar a 300.000
O pleno da Deputacin de Lugo
aprobou por unanimidade o pasado
mes de marzo as bases sobre o Plan
nico que presentou o Goberno Pro-
vincial, coas que garante un investi-
mento de 20 millns de euros nos 67
Concellos da provincia en claro bene-
ficio dos mis de 300.000 lucenses.
Pois o Executivo fixa que cando me-
nos o 70% deste orzamento se dedi-
quen a investimentos, emprego e be-
nestar. Isto supn un mnimo de 14,5
millns, que poden incrementarse en
base s necesidades e peticins dos
vecios, xa que os Concellos teen
autonoma para decidir canto e onde
invisten o orzamento que lles corres-
ponde.
Este distribuse en base a crite-
rios totalmente obxectivos, que foron
aprobados pola FEGAMP: superficie,
poboacin, entidades de poboacin e
o ndice de envellecemento. Son es-
tes 4 os criterios de distribucin dos
20 millns de euros do Plan nico nos
67 Concellos da provincia.
Establcese un mximo de 500.000
euros e un mnimo de 150.000 euros
por municipio para favorecer o rural.
En base a isto, os municipios de Ne-
gueira de Muiz e Rbade, que son de
menos poboacin e superficie na pro-
vincia, reciben preto de 190.000 eu-
ros; e os de Monforte de Lemos, Sa-
rria, Vilalba, Lugo e Viveiro, con mis
vecios e extensin, 500.000 euros.

MELLORAS NO PLAN
DE 2017
O Executivo Provincial incluu no-
vidades e melloras neste Plan con
respecto ao ano pasado, no que dis-
tribuu cos mesmos criterios mis de
10 millns, co fin de avanzar na coo-
peracin cos 67 Concellos da provin-
cia e a asistencia aos mis de 300.000 O Goberno Provincial presenta o Plan nico, co que garante un investimento de 20 millns nos 67 concellos da provincia
lucenses.
A primeira novidade o incre- tes novos investimentos, como son as tablece que os Concellos que recibi- comercializacins, as como para es-
mento ata os 20 millns de euros nos obras do POS; as como para acordar ron unha axuda no 2016 para finan- pectculos, por exemplo touradas ou
fondos de todas as programacins a que destinan o financiamento res- ciar algunha actividade cultural, de- circos. Tamn queda prohibido finan-
obxectivas e equitativas que xa ofre- tante, cuns lmites, que se comentan portiva, feira ou festa reban a mesma ciar aqueles eventos nos que se faga
ca o Goberno da Deputacin a todos posteriormente, para gastos corren- cantidade no 2017. No caso de non un uso sexista da identidade sexual
os Concellos e que agora integra nun tes, como son as actividades cultu- ter recibido axuda na anualidade pa- ou con connotacins pexorativas da
nico plan ou Plan nico. rais, os eventos deportivos, feiras ou sada, poder solicitar como mximo identidade sexual ou de xnero.
Fxase que como mnimo o 50% festas; as como tamn o son o DE- 8.000 euros para actividade culturais
dos fondos que reciba cada municipio PUEMPREGO e o SAF, pois financian e deportivas, e de 6.000 euros para ANTICIPO DO 80%
teen que destinarse a novos investi- custos de persoal. feiras, mercados, festas de exaltacin O Goberno da Deputacin Provin-
mentos, e que debern achegar canto de produtos. cial de Lugo ofrcelles un anticipo do
menos a mesma cantidade que reci- CULTURA, DEPORTe, O presidente da Deputacin, Da- 80% dos fondos totais que lles corres-
biron o ano pasado para o POS, DE- FESTAS OU FEIRAS ro Campos, informou que, tras falar ponden. Deste xeito, inxectaranse nas
PUEMPREGO e SAF. Precisamente, para que se fagan con alcaldes, decidiu non financiar arcas municipais un total de 16 mi-
Os Concellos tern total autono- mis investimentos a travs do Plan actividades que empreguen animais llns de euros de xeito practicamente
ma para decidir cales van a ser es- nico, o Goberno da Deputacin es- non domsticos para exhibicins ou inmediato.
Crnicas da Comarca - Abril 2017 5

Actualidade
tar, ata sumar un mnimo de 14,5 millns de euros
Mis de 3,8 millns de euros do
ugo investir 20 Plan nico para a Terra Ch

0 lucenses
A Deputacin Provincial de Campos. Estes cartos repartiranse
Lugo destinar Terra Ch mis entre as localidades de Abadn,
de 3,8 millns de euros dentro do Begonte, Castro de Rei, Cospeito,
Plan nico que vai a poer en mar- Guitiriz, Meira, Muras, A Pastoriza,
cha o organismo que preside Daro Pol, Vilalbae Xermade..

MNIMO POS + SAF


CONCELLO PLAN NICO
+ DEPUEMPREGO

Abadn 311.473,44 127.878,67

Begonte 276.574,83 109.737,94

Castro de Rei 354.103,63 151.900,89

Sesin de traballo do equipo de Goberno da Deputacin para elaborar o Plan nico


Cospeito 333.262,27 140.167,58
Programas obxectivos
de anualidades pasadas Friol 375.645,44 101.997,23

Durante dcadas, con Gobernos INNOVATE ou o Plan de TICs; do me-


do PP na Deputacin, exista exclusiva- dio ambiente, como o Lug02 ou o es- Guitiriz 397.223,53 170.033,24
mente un nico plan que cumpra es- tudo sobre a xestin de residuos; ade-
tas caractersticas: o POS. Nos ltimos mais das axudas de Cultura, Deportes
anos, co Partido Socialista na Presi- ou Turismo.
dencia da Deputacin de Lugo e co PP
na da Xunta e na do Goberno Central, Dez millns Meira 211.508,51 89.359,19
producronse dous cambios. Dende a Deputacin inciden en
O primeiro que o PP suprimiu to- que no 2016 estas programacins
das as sas achegas econmicas para obxectivas e equitativas, superaron os
asistir en colaboracin coa Deputa- 10 millns de euros. Para este ano, tal Muras 269.498,97 132.523,10
cin aos mis de 300.000 lucenses dos e como adiantou o presidente e a pe-
67 concellos da provincia. Tal e como sares de non coecer os ingresos por
explican dende a Deputacin o Go- parte do Estado para o Orzamento de
berno Central pasou de financiar con 2017 e sen ter a liquidacin do exer-
mis de 3 millns de euros o POS a fa- cicio anterior rematada para coecer Pastoriza (A) 300.869,23 130.819,42
celo con cero euros; e a Xunta de Ga- os remanentes; a previsin era ache-
licia pasou de achegar 1 milln de eu- gar unha cantidade mnima e provisio-
ros ao Servizo a Domicilio nos 66 Con- nal de 12 millns de euros a programa-
cellos de menos de 20.000 habitantes cins obxectivos e equitativas nos 67 Pol 250.066,74 109.737,94
a facelo tamn con 0 euros. Concellos. Finalmente, unha vez co-
Por outra banda, na Deputacin de ecidos os fondos dos que dispn a
Lugo, ademais de manter o POS, in- Deputacin, investiranse 10 millns de
crementouse notablemente, con fon- euros do propio orzamento para 2017
dos propios ou da Unin Europea, bus- e outros 10 millns de remanentes. Vilalba 500.000 225.856,45
cando novas frmulas de financiacin, Polo tanto, a distribucin de fon-
as programacins para asistir por igual dos obxectiva e equitativa nos 67 Con-
aos vecios dos 67 Concellos, expli- cellos non ningunha novidade nesta
can. O Goberno ofrece gratis e direc- Deputacin, dende que a preside o Xermade 258.571,72 104.946,37
tamente a todos os Concellos, por Partido Socialista, explican. O cambio
exemplo, plans de fomento do em- neste 2017 que o conxunto das dis-
prego, como o DEPUEMPREGO; do tintas programacins que ofrecamos
benestar, como o Servizo a Domicilio aos municipios pasan a integrarse nun
ou o de Teleasistencia; do aforro ener- nico plan, que leva por nome Plan TOTAL 3.838.798,31 1.604.958,02
xtico; das novas tecnoloxas, como o nico.
6 Crnicas da Comarca - Abril 2017
Actualidade
COMARCA Achega 3,5 millns dentro deste Plan

O PSOEdefende o Plan
nico da Deputacin de
Lugo para a comarca
O Goberno do PSOE na Deputa- euros; Guitiriz: 397.223 euros; Meira:
cin leva aos mis de 45.000 veci- 211.508 euros; Muras: 269.498 eu-
os da Terra Ch un investimento ros; Pastoriza: 300.869 euros; Pol :
de 3.489.506 euros a travs do Plan 250.066 euros; Vilalba: 500.000 eu-
nico. O voceiro do Grupo Provincial ros; Xermade: 284.930 euros.
Socialista, lvaro Santos Ramos, ex- Establecemos que canto menos
plicou a alcaldes, voceiros e simpati- o 50% dos fondos que reciba cada Os socialistas da zona xuntronse en Vilalba para analizar o Plan nico na Comarca
zantes de 11 Concellos desta zona as Concello deben achegarse a novos
principais caractersticas desta pro- investimentos cos que ofrecer dota- llos programacins como o DEPUEM- Deputacin, senn que distribe os
gramacin, que aprobou o Execu- cins pblicas aos nosos vecios e re- PREGO, Ben Empregado, Servizo a fondos pblicos do Goberno Central
tivo socialista no organismo provin- activar a economa local; as que se Domicilio, Teleasistencia; INNOVATE, e da Xunta de xeito discriminatorio.
cial. O noso obxectivo contribur achega a mesma cantidade que no Lug02, Plans de TICs e de Aforro S preciso acudir ao BOE ou ao DOG
mellora da calidade de vida dos mis 2016 para o DEPUEMPREGO, o plan Enerxtico, ademais de programacin para comprobalo. Neste senso, fixo
de 300.000 lucenses por igual, defen- de traballo que puxemos en marcha de Cultura, Deportes e Turismo. alusin ao DOG do 3 de novembro de
dendo dende as institucins pblicas en todos os municipios; e para o Ser- Na actualidade, os socialistas 2016, no que Augas de Galicia apro-
nas que gobernamos a igualdade de vizo a Domicilio a non dependentes, na Deputacin seguimos con polti- bou convenios con tan s 11 Conce-
oportunidades, vivas onde vivas; ten- pois a Xunta do PP decidiu non finan- cas para todos e os populares no Go- llos da provincia de Lugo, dos 67 que
tando combater as polticas partidis- cialo, deixando no esquecemento aos berno Central e na Xunta para uns hai en total, por un valor superior aos
tas e discriminatorios do PP dende os 1.800 maiores que contan con esta poucos amigos. O PP suprimiu as ni- 11 millns de euros.
Goberno de Espaa e Galicia, expli- prestacin grazas, exclusivamente, cas achegas estatais e autonmicas 10 destes Concellos estn gober-
cou. ao apoio econmico do Goberno do para asistir xunto Deputacin por nados polo Partido Popular. O nico
Santos Ramos apuntou que o Plan PSOE na Deputacin. igual a todos os lucenses. Suprimiu municipio de distinta cor poltica
nico conta con 20 millns de eu- O voceiro contrapuxo as polticas o financiamento do POS e o do SAF A Pastoriza, que recibe unha axuda
ros. Distribumos estes fondos nos para todos do PSOE s partidistas e para non dependentes, que asumi- de 29.700 euros, que ben lonxe est
67 Concellos, atendendo superficie, discriminatorias do PP. Deste xeito, mos na sa totalidade o PSOE na De- dos 150.000 euros de Mondoedo,
poboacin, entidades poboacionais explicou que durante dcadas, co PP putacin, facendo un esforzo inversor 500.000 de Castro de Rei, 600.000
e ndice de envellecemento de cada no Goberno da Deputacin, s exis- de 6,5 millns de euros. de Outeiro de Rei ou 800.000 de Cos-
municipio. En base a isto, os vecios ta un nico plan para todos os veci- Pero o PP non s se encargou de peito. Velaqu a distribucin obxec-
de Abadn recibirn: 311.473 euros; os da provincia, que era o POS. Isto suprimir os fondos das principais ad- tiva de fondos pblicos que aplica o
Begonte: 276.574 euros; Castro de cambiou coa chegada do PSOE, pois ministracins no pas para atender PP nas institucins nas que goberna,
Rei: 354.103 euros; Cospeito: 333.262 ofrecemos aos vecios dos 67 Conce- por igual a todos os lucenses xunto apuntou.

COMARCA No vindeiro mes de xuo, volver a poerse en marcha unha accin similar

A Xunta conserva o salmn cunha solta de 10.000


exemplares nos ros Eo, Masma e Landro
A Consellera de Medio Am- gado territorial, enmrcase dentro necesidade de traballar na conser- casa ou nula presencia de poboacin
biente e Ordenacin do Territorio dos plans de apoio s poboacins vacin do salmn, a travs das repo- pisccola e, polo xeral, deben es-
da Xunta de Galicia ven de realizar salvaxes de salmns mediante re- boacins e o bo mantemento do es- tar vedados ou ser aptos s para a
traballos de repoboacin de salmn poboacins anuais que se reali- tado ecolxico dos ros. pesca sen morte, ou mesmo de dif-
nos ros Eo, Masma, Ouro e Landro, zan en diversas pocas do ano. De Nese sentido, o delegado terri- cil acceso. Isto faise deste xeito para
na provincia de Lugo. feito, Jos Manuel Balseiro explicou torial da Xunta de Galicia en Lugo minimizar os riscos de mortaldade
O delegado territorial en Lugo que en xuo vaise desenvolver un subliou que con estas actuacins dos peixes destinados a repoboar os
da Xunta, Jos Manuel Balseiro, ex- novo programa de solta de salmn presrvase a variabilidade xen- ros.
plicou que os axentes do Servizo e troita. tica das poboacins e faciltase a ex- Ao longo do ano 2016 soltronse
de Conservacin da Natureza sol- Os exemplares utilizados nesta plotacin sostible dos ros, e enga- en total 54.269 exemplares de troita
taron en total 10.000 exempla- ltima fase de repoboacins proce- diu que a programacin das soltas -alevns, xuvens e adultas- nos ros
res de salmn de 1 ano, 2.500 en den do centro ictioxnico do Veral, responde a estudos poboacionais e Masma, Mio, Eo, Sardieira, Na-
cada un dos citados ros salmonei- en Lugo, un dos que xestiona a Con- de presin pesqueira co fin de que via, Parga, Mao, Saa, Cabe, Quiroga,
ros. Igualmente, procederon solta sellera na provincia xunto co centro a conservacin da especie nunca se Lor, Soldn, Barranca, Ouro, Landro
de 79 exemplares de troita, 22 para de Goo, ubicado no Incio, este espe- vexa comprometida polo seu apro- e Ulla, beneficiando deste xeito a
o tramo de pesca sen morte do Eo cializado na cra de troita. veitamento. unha vintena de concellos da provin-
na Pontenova e 57 para tramos do Balseiro explicou que a Conse- cia. As mesmo, na provincia lucense
ro Mio nos concellos de Guntn, O llera de Medio Ambiente e Orde- RECUPERAR TRAMOS soltronse outros 5.969 exemplares
Corgo e Lugo. nacin do Territorio est a adoptar As soltas de troitas realzanse en de salmn nos ros Ulla, Eo, Masma,
Esta iniciativa, sinalou o dele- medidas de control de acordo coa tramos de ro degradados, con es- Ouro e Landro.
Crnicas da Comarca - Abril 2017 7

Actualidade
FRIOL Piden a rebaixa do IBI ata o 0,4% VILALBA

O PSOE pide rebaixar o IBI en Os socialistas reparten


informacin sobre a
compensacin aos cartos do Plan nico praga da pataca nas
zonas afectadas
O Grupo Municipal do PSdeG- O Grupo Municipal Socialista
PSOE no Concello de Friol anunciou de Vilalba repartiu informacin en-
que rexistrou unha mocin, que ser tre os vecios e vecias que resi-
debatida na vindeira sesin plenaria, den naquelas parroquias do termo
na que reclaman modificar a orde- municipal afectadas pola praga da
nanza do IBI, establecendo como tipo pataca, xa que consideran escasa
impositivo para urbana no O,4%. ou inexistente a informacin que
O voceiro socialista, lvaro Santos se lles est a dar desde os organis-
Ramos, adiantou que o Concello de mos pertinentes ante unha situa-
Friol vai recibir do Plan nico da De- cin que preocupa moitsimo no
putacin, 372.219 euros, o que supn noso rural.
mis do 10% do orzamento total do Na folla explicativa enviada po-
Concello, por iso demandamos ao los socialistas respndese a pre-
Alcalde que suavice a fiscalidade aos guntas que os cultivadores se
vecios, coa rebaixa do IBI, pasando estn a facer sen unha resposta
do 0.6% ao 0.4%. clara, polo que decidimos con-
Sinala que o Concello ven de pasar tribuir desde a oposicin para es-
un proceso de regularizacin catas- clarecer esta situacin que pon
tral que significou un importante in- aos cultivadores nun estado de
cremento do que os vecios vian pa- alarma polo perigo que corren as
gando nese concepto. Ademais o Go- O Concello de Friol recibir do Plan nico 372.219 euros sas plantacins, afirma o edil so-
berno Municipal, apoiado exclusiva- cialista Rodrigo Pavn. Interrogan-
mente polo Partido do alcalde, dicir econmico para moitas familias, non PLAN NICO tes como os permisos para plan-
o PP, decidiu modificar a ordenanza s para este ano, senn nos vindei- A maiores explicou que o Plan tar patacas dependendo da zona,
reguladora do IBI urbana, de tal xeito ros. nico da Deputacin contribuir a re- os lugares especficos da denomi-
que cando o tipo impositivo era do Non nos valen as escusas perma- activar a economa da provincia, fa- nada zona tampn, a compra da
0,45%, pasouse ao 0,6%. nentes do alcalde de que non se pode vorecendo novos investimentos, as semente, o xeito de proceder se
Santos Ramos afirma que os re- baixar a contribucin despois de subir como para potenciar as infraestrutu- unha finca se atopa na zona afec-
cibos que estn chegando aos moitos porque se necesitan ingresos, agora o ras, o emprego e o benestar. En defi- tada pola couza, ou a posibilidade
domicilios friolenses, xa que agora es- Concello vai ter 372.219 euros da De- nitiva, queremos que os fondos p- de perder os cultivos, conforman
tn chegando recibos dos atrasos da putacin, agora pdese baixar e iso blicos deste plan repercutan e bene- algunhas das preguntas sobre as
regularizacin catastral, e estase con- o que pedimos os socialistas, adver- ficien a quen o ten que facer, que son que se ofrece informacin desde o
vertndose nun verdadeiro problema tiu. aos mis de 300.000 lucenses, dixo. PSOE de Vilalba.

COMARCA Os socialistas denuncian que o nmero de accidentes na provincia aumentou un 17% en 4 anos

Aprbase a proposin non de lei para mellorar a


N-642 en Barreiros e a N-634 en Porto da Xesta
A Comisin de Seguridade Viaria ds da Maria para o seu despraza- tramos de concentracin de acci- teralmente que todo o investido en
do Congreso dos Deputados apro- mento ao Hospital d Costa en Bu- dentes. conservacin e explotacin afecta
bou unha Proposicin non de Lei rela, para o transporte de mercado- Prez Herraiz reprochou que co de maneira directa ou indirecta na
do Grupo Socialista que insta o Go- ras, e os turistas que visitan a zona. PP o orzamento para seguridade via- seguridade viaria, anda que sinala
berno a facer os labores de man- As mesmo, indicou que o arranxo ria na provincia de Lugo sufriu no l- que certo que nos seus repuews-
temento precisos ao seu paso pola da N-642 ao seu paso por Barreiros timos 5 anos un dficit de 59 millns tas o Goberno trese un xogo ao
provincia de Lugo da N-642, espe- de especial importancia, mxime de euros respecto do previsto en agocho que non ten moito sentido.
cialmente ao seu paso por Barreiros, cando neste concello non existe cir- 2011. Mentres tanto, afirmou que Respecto diso, Prez Herraiz ex-
e da N-634, especialmente no tramo cunvalacin. o nmero de accidentes na provin- plicou que anda que conservacin
Porto d Xesta, alternativo A-8 Respecto da N-634, incidiu en cia de Lugo sufriu un incremento do e seguridade viaria teen partidas
cando hai nboa para que sexa po- que trtase da va alternativa 17% no ltimos catro anos, con 469 orzamentarias diferenciadas, o Go-
sible a sa utilizacin nas condicins cando a nboa impide a circulacin accidentes en 2012, 522 en 2013, berno mestura as das partidas ao
mnimas que precisa a seguridade. pola A8 ao seu paso pola Xesta, que 546 en 2014 e 549 en 2015. Neste responder sobre execucin co fin de
A deputada socialista lucese Mar- con moita frecuencia e reclamou punto, indicou que Lugo a pro- esconder os datos de cada unha de-
garita Prez Herraiz, autora da inicia- que o Goberno debe abordar me- vincia galega con mis quilmetros las. Con todo, segundo os datos da
tiva aprobada, sostivo durante a sa lloras de forma inmediata. Por iso, de estradas convencionais e que, de oficina de seguimento orzamenta-
intervencin que o tramo Barreiros lamenta a autocompracencia mos- toda Espaa, s superada neste as- rio do Congreso, de 12 millns para
San Cibrao da N-642 soporta a dia- trada durante o debate por parte do pecto por 7 provincias. seguridade viaria en Galicia no l-
rios miles de coches cun psimo es- portavoz do PP, que se limitou a dicir A deputada socialista apuntou timo ano o Goberno do PP s exe-
tado de firme e lembrou que este que xa se fixeron arranxos e que es- que o propio Goberno quen nas cutou 800.000, o que supn tan s
viario sano os cidadns e cida- tas vas non estn recoecidas como sas respostas parlamentarias di li- o 6,6%.
8 Crnicas da Comarca - Abril 2017
ACTUALIDADE
VILALBA XERMADE O alcalde emprazou Xunta a escoitar as demandas dos vecios
Concerto de gspel do
grupo Aba Taano o venres Centos de persoas esixen o arranxo
5 de maio
O auditorio Carmen Estvez de
da estrada entre Cabreiros e Momn
Vilalba acoller o venres 5 de maio,
s 20.30 horas, o concerto A noite O Alcalde de Xermade, Roberto
do Gspel, a cargo do grupo Aba Garca Pernas cualificou de xito a
Taano, pertencente ONG Msica convocatoria que se realizou dende o
para Salvar Vidas. Esta ONG un Concello, para esixir Xunta o arranxo
proxecto humanitario que axuda a da estrada autonmica LU-170, entre
nenos e nenas de Uganda a crear Cabreiros e Momn. Neste acto par-
un futuro digno a travs da m- ticiparon os grupos do PP e BNG con
sica e da danza. As entradas custan representacin neste concello.
8 euros (venda anticipada na Casa Roberto Garca lembrou na sa
da Cultura) e 10 euros (taquilla). O intervencin que esta estrada ade-
concerto est organizado polo IES mais de ser perigosa, ten paralizado
Basanta Silva, en colaboracin co o polgono industrial da vila, xa que
Concello de Vilalba. os transportes especiais non poden
acceder ao mesmo, dificultando as o
desenvolvemento de Xermade. Em-
VILALBA prazou Xunta e ao Goberno de Fei-
joo a tomar nota desta manifestacin
Convocado o I Premio os vecios de Xermade queremos
ser escoitados dunha vez, queremos
Agustn Fernndez Paz de ser cidadns de primeira, insistiu.
narrativa pola igualdade
MANIFESTO
O Instituto de Estudos Chaire- A manifestacin comezou coa lec-
gos e o Concello de Vilalba, en co- tura dun manifesto a cargo do profe-
laboracin con Edicins Xerais de sor e vecio de Xermade, Juan Car-
Galicia, convocan o primeiro pre- los Viveiro Lpez, no que demandou
mio Agustn Fernndez Paz de na- unha solucin a este vial, e anunciou
rrativa infantil e xuvenil pola igual- que as mobilizacins seguiran senn
dade. Contar cun premio de se arranxa esta estrada.
3.000 euros e o prazo de presenta- convocatoria, que tivo lugar na
cin est aberto ata o 12 de xullo. praza do Concello, asistiron centos de
O concurso est aberto a todas vecios da contorna, as como Alcal-
as persoas, independentemente des e deputados do PSOE. Concreta- A manifestacin tivo lugar na praza do Concello de Xermade
da sa nacionalidade e idade, que mente participaron os rexedores dos
presenten narracins inditas en municipios corueses de A Capela; rio Rouco, as como o de Ourol; Jose tiron os deputados autonmicos do
galego para o pblico infantil e xu- Manuel Meizoso, e de Monfero; An- Lus Pajon. Houbo ademais represen- PSdeG-PSOE Concepcin Burgo, Lus
venil e cunha temtica vencellada drs Leal. Tamn estiveron presen- tacin das corporacins de Viveiro, As lvarez e Jose Manuel Prez Seco, e a
ao compromiso pola igualdade de tes o Alcalde e Tenente de Alcalde Pontes, Guitiriz e Vilalba, e da Federa- deputada no Congreso Margarita P-
xnero, raza ou nacionalidade. de Muras; Manuel Requeixo e Ma- cin Vecial da Provincia. Tamn asis- rez Herraiz.

DE
A OSTE E

ER PV
C ASESORM
T ONOS
PIN NIO
Y ENCARGM
R OS
CA UMI DE TODOS
AL TRMITES

AXUDAS DE ATA 3.000


POR FIESTRAS DE
ALUMINIO E PVC*
EMPRESA ADHERIDA AO PLAN RENOVE FIESTRAS 2017

Tfno/Fax: 981 505 418


Mvil: 676 410 220 Carretera de Lugo - Madanela
Mail: al.blangar@gmail.com 15800 MELIDE (A Corua) CONSLTANOS SEN COMPROMISO
Crnicas da Comarca - Abril 2017 9

ACTUALIDADE
A PASTORIzA O conxunto dos traballos conta cun orzamento de 400.200 euros

A Deputacin mellora varios quilmetros


de estradas provinciais da Pastoriza
A Deputacin de Lugo incremen- Volvo, con rodillos para mellorar o aca-
tar a seguridade coa mellora de va- bado das estradas ao que se lle su-
rios quilmetros de estradas provin- mar un rodillo tndem de 3.000 kg.
ciais pertencentes ao Concello da- Ao mesmo tempo tamn se utilizar
Pastoriza. Os traballos consistirn es- un compactador de neumticos que
tarn realizados en aglomerado en facilitar moito o traballo ao equipo
quente, sinalizacin horizontal e ta- humano.
mn vertical. Para os traballos de preparacin
As obras de mellora realizaranse do terreo para a realizacin das obras,
en case 1 quilmetro da LU-P-3006, utilizarase un minicargador Caterpi-
de Meira Pastoriza, beneficiando llar con varredora e minifresadora as
aos milleiros de vecios de ambos os como unha cisterna de rego, que ac-
dous municipios que a empregan a tuar como un distribuidor de asfalto
coto. Tamn se beneficiar un treito compacto de quentamento directo
de 10 quilmetros da LU-P-4404, de que permitir ao equipo humano efec-
Riocabo por Pieiro e Aldurfe, s Ro- tuar o rego de todas as emulsins e li-
drigas. Unha va moi transitada, pois gantes hidrocarbonados.
une Meira e A Pastoriza con Riotorto. Para a realizacin de todos os tra-
O conxunto destes traballos contan Os traballos sern realizados por Lancer Proyectos y Obras SA ballos, Lancer Proyectos y OBras SA
cun orzamento de 400.200 euros. contar coa axuda de tres camins
Estas melloras forman parte do LANCER PROYECTOS Y posto por maquinaria de ltima xera- tipo baeira formados por cabezas
Plan Integral da rede viaria provincial OBRAS SA cin que far que os traballos se reali- tractoras e con semirremolques con
do 2016, que acadar un total de in- Os traballos sern realizados por cen de maneira segura e eficaz garan- caixa de aceiro-aluminio que sern as
versin de 6 millns de euros e que Lancer Proyectos y Obras SA, empresa tizando o mellor acabado posible. encargadas de transportar os mate-
afectar a varias estradas da provin- adxudicataria da obra. O equipo para As para na realizacin das obras riais necesarios para a correcta reali-
cia lucense. a realizacin destas obras estar com- utilizarase un equipo de extendido zacin das obras nestas estradas.

Fundada en 1930

Desfruta da XXVI Festa do Melindre e


da Repostara Tradicional da Terra de
Melide mercando os mellores doces
nos nosos establecementos asociados
10 Crnicas da Comarca - Abril 2017
DEPORTES

DEPORTES 9 xornada da LNB Norleste: Bretoa

Loitando contra os
elementos
Daniel Rodrguez Saavedra posibilidade de acadar o pleno.
Presidente da Asociacin O Varal A sorte foi dispar, mentres Charli
cumpriu e xa que logo gaou o pri-
O campo de Vin estaba comple- meiro posto con 25 puntos (primeiro
tamente anegado e daquela, trasla- pleno nesta tempada), Pepe Vidal de-
douse a disputa do III Aberto da Bola rrubouse (quedou con 20 p.), dando
de Liscos para o campo de ftbol de chance a Javi Morn (Carabullo), Da-
Bretoa, a carn do pavilln depor- niel e Rubn (Billardeiors Musicais)
tivo. O debate estaba en si xogar res- que o adiantaron na procura do se-
gardados no pavilln ou arriscar e fa- gundo e terceiro caixn do podio ao
celo fora, pois o tempo non ofreca acadar todos eles 22 puntos.
moitas garantas. Apostouse polo se- Nesta ocasin Rubn quedou fora,
gundo e de inmediato (mentres uns Daniel foi terceiro e Javi Morn fxose
se ocupaban en realiza-lo sorteo de ca segunda praza, para redondear
grupos), as brigadas dos Chainzo-Ca- unha cuasi perfecta tarde dos Cara-
daval puxronse mans a obra en nun bullo que con 86 puntos tamn domi-
plis plas, as tres pistas estaban mar- naron en equipos, seguidos de Billar-
cadas e dispostas para comezar a dis- deiros Musicais con 83 e de Chainzos-
puta da novena xornada da LNB con- Cadaval con 70.
ferencia Norleste. En donas foi Bea (Troitas Bravas) a
Comezou pois a loita a ceo aberto mellor, segunda Geni e terceira Lola
cos raios de sol e unha fra brisa alter- Eiras (Polka Miseria).
nndose en bicar as facianas dos bra- Lorena oficiou como mestra de ce-
vos palanadores que loitaban contra rimonias na entrega de premios por
a herba mesta, tentando esmagala un parte da tenente de alcalde de A Pas-
pouquio para un bo acomodo da bi- toriza aos gaadores consistentes en
llarda. artsticas tallas sadas das mans de
Tanto esforzo en prepara-la xo- Rubn (Chainzos) para os tres primei-
gada, e malia pericia dos palanado- ros clasificados e a consabida bola de
res, non sempre deu os froitos dese- liscos para o Campin Charli e para o
xados e moitas veces as billardas voa- equipo da xornada, Os Carabullo. puntos. En donas manda Geni (Billar- zos-Cadaval (Castro de Rei) con 670
ban ao campo vecio ou a onde lles deiros Musicais) con 146 puntos, se- puntos e Carabullo (Outeiro de Rei)
petaba, como si despois de ser gol- Clasificacins guida por Lola Eiras (Polka Miseria) con 653 puntos. FInalmente, varados
peadas colleran vida propia. As clasificacins quedan as. Na con 106 puntos e Irea (Carabullo) con estn Markytos (Billardeiros Musi-
E as con erros e acertos duns e absoluta: Daniel (Billardeiros Musi- 80 puntos. cais) con 5; e Manolo Pozo (Billardei-
doutros, chegamos a quinta e derra- cais) con 171 puntos, seguido por Por equipos, encabezan a tboa ros Musicais), Pepe Outeiro (Chain-
deira carreira con Charli (Carabullo) Rubn (Billardeiros Musicais) con 169 os Billardeiros Musicais (Ribadeo) zos-Cadaval), Sachas (Troitas Bravas)
e Pepe Vidal (Chainzos-Cadaval) con puntos e Charli (Carabullo) con 168 con 739 puntos, seguidos por Chain- e Santi (Carabullo) con 4.

Crnicas da Comarca
Crnicas da Comarca. Edicin Terra Ch. Depsito Legal: C 901 - 2013
Director: Antonio Vzquez Fernndez. Telf: 679 21 21 40
Redaccin: cronicasdacomarca@gmail.com
Imprime: Publicaciones Tameiga SL
Crnicas da Comarca - Abril 2017 11

Economa

MUIMENTA A Deputacin de Lugo colaborou con 12.000 euros no evento

Mis de cen cabezas de gando na MOEXMU


A XXXIII Mostra de Exposicin de cia e mis al da mesma, xa que nela Clausura tamn leva a institucin a travs do
Muimenta celebrouse a fin de se- participan profesionais doutras co- O presidente, Daro Campos CENTRAD e do Musiqueando da De-
mana do 7 ao 9 de abril. Como ven munidades, como Asturias e Castela Conde, participou no acto de clausura putacin.
sendo habitual contou con gran xito Len. da XXXIII edicin da Mostra de Expo- espera dos datos oficiais do vo-
tanto de pblico como de participa- Trtase dun dos mellores escapa- sicins de Muimenta, MOEXMU, que lume de negocio xerado na cita, os
cin que ateigaron durante os tres rates do sector primario pola canti- contou cunha achega do Goberno da primeiros clculos apuntan a benefi-
das da mostra o recinto Manuel Vila dade e calidade dos animais, maqui- Deputacin de 12.000 euros. De feito, cios superiores aos 2,5 millns de eu-
de Muimenta, en Cospeito. naria e produtos autctonos. Nesta o Executivo Provincial e o Concello ros, pois, ademais da poxa de animais
Os beneficios que deixa este edicin, contouse con 108 cabezas de son as nicas administracins pbli- que superan os 300.000 euros, tamn
evento oscilan entre os 2 e os 4 mi- gando, cun valor de 312.900 euros, cas que colaboran economicamente se comercializaron maquinaria agro-
llns de euros, pois, ademais da poxa de 26 explotacins gandeiras, das que con esta cita, que move de media a gandeira, tanto nova, como de opor-
de animais que superan os 300.000 22 son de Lugo (Terra Ch, Maria e mis de 15.000 visitantes. tunidade. Precisamente, a colabora-
euros, ponse venda maquinaria Chantada); 2 da Corua e 2 de Ponte- O Goberno Provincial colabo- cin do Goberno da Deputacin en-
agrogandeira. vedra. Tamn contou cuns 100 expo- rou tamn con esta mostra a travs mrcase dentro da sa aposta polo
MOEXMU, que xurdiu no ano sitores do mbito artesanal, moble, de exposicins e actuacins de pro- impulso do sector primario e da dina-
1985, todo un referente na provin- produtos gastronmicos e autombil. fesionais de artesana e msica, que mizacin da economa na provincia.
12 Crnicas da Comarca - Abril 2017
Economa
COMARCA Esta nova planta permitir crear 6 novos postos de traballo

GESUGA abre unha planta de valorizacin


de subprodutos animais en Cerceda
GESUGA (Gestora de Subprodu- gor aos novos tempos, cumprindo
tos de Galicia, S.L.) conta cunha nova cos mis altos estndares tecnolxi-
planta de transformacin que ampla cos, de trazabilidade e seguridade.
e completa a capacidade dos seus ser- GESUGA, sociedade participada
vizos de xestin integral de subprodu- por Grupo Coren, VISECORSA e SAR-
tos animais na sa central de Areosa, VAL Bio-Industries Noroeste, est es-
en Cerceda. Na inauguracin das no- pecializada na xestin integral de sub-
vas instalacins estiveron presentes productos crnicos non destinados
o conselleiro delegado da Sociedade, ao consumo humano. A firma centra-
Ramn Devesa e a conselleira de Me- liza as operacins de tratamento dos
dio Rural, ngeles Vzquez. Esta nova mesmos nas sas plantas de Catego-
planta ser destinada valorizacin ra 1 e Categora 2 na sa sede de Cer-
de subprodutos animais de categora ceda, e conta ademais con das plan-
2 procedentes da industria crnica de tas de transferencia en Ourense e
cada ao seu aproveitamento como in- Lugo para facilitar a loxstica.
gredientes para a fabricacin de ferti- Cunha facturacin anual de 15
lizantes e biodiesel. A planta supuxo Numerosas autoridades acudiron ao acto de inauguracin da nova planta millns de euros e un persoal de 81
un investimento de 3,5 millns de eu- persoas, a actividade da Sociedade
ros e ocupa unha superficie de 2.200 capacidade para dar un maior servizo tenta ser unha nova aposta polo rural abarca a recollida e transporte de sub-
m2 nun espazo anexo s instalacins e avanzar na valorizacin dos subpro- como motor econmico de Galicia. productos procedentes de matadoi-
xa existentes. Supor a creacin de 6 dutos de orixe animal, permitndonos Pola sa banda, ngeles Vzquez ros, procesando anualmente 60.000
novos empregos. engadir valor cadea do sector cr- destacou o bo facer de GESUGA na toneladas para o seu tratamento para
Na sa intervencin, o conselleiro nico galego. Ramn Devesa salien- xestin dos Subprodutos De Orixe a valorizacin en distintos produtos
delegado de GESUGA destacou o po- tou ademais a aposta de futuro da Animal Non Destinados Ao Consumo destinados ao seu aproveitamento
tencial da nova planta de transforma- empresa por un proxecto eficiente, Humano (SANDACH), e a sa capaci- en cementeiras, como fertilizantes ou
cin, que ampla e completa a nosa comprometido co emprego, e que dade de adaptacin con rapidez e ri- para a fabricacin de biodisel.

Por qu los autonomos estn ms


desprotegidos ante la Seguridad
Social en incapacidad temporal?
Los autnomos conforman el colectivo ms im- una incapacidad permanente, segn datos de la
portante para la economa de nuestro pas pero, Federacin de Organizaciones de Profesionales,
curiosamente, tambin es el ms desprotegido. Autnomos y Emprendedores (OPA) del pasado SARA MONTERO LPEZ
Aunque desde hace ya diez aos el trabajador por mes de agosto. Asesora financiera en
cuenta propia disfruta de ms coberturas pbli- La inseguridad que sufren los trabajadores BILBAO VIDA & AHORRO
cas, todava tiene muchas carencias que pueden autnomos ante la deficiente cobertura que le A CORUA
ser cubiertas por la va privada. ofrezca el servicio pblico hace que muchos pro- sm.montero@segurosbilbao.com
El nmero de autnomos que cuentan con asa- fesionales opten por contratar un seguro privado www.segurosbilbao.com
lariados ha aumentado el 3,5% en el ltimo ao, que cubra la invalidez permanente o la incapaci- Plaza Maestro Mateo, 8 Entrepl.
lo que supone un total 13.685 personas ms se- dad temporal. Las aseguradoras ofrecen produc- Tel. 981 14 29 35
gn datos de la Asociacin de Trabajadores Aut- tos ms completos que los pblicos y garantizan Mv: 660 632 675
nomos (ATA). Una clara seal de lo importante que una renta diaria en caso de enfermedad, que en
resulta este colectivo a la hora de hacer palanca algunos casos se puede aadir al propio seguro de
para sacar al pas de la crisis econmica. vida. ASESORAMIENTO
Los autnomos son un nicho importante para PERSONALIZADO
las aseguradoras. La mayora prefiere pagar lo m- Bilbao Vida: tranquilidad y seguridad
nimo a la Seguridad Social y contratar un seguro El seguro de Subsidios est orientado a que MXIMO BENEFICIO
de salud o de incapacidad atencin rpida, flexible el autnomo reciba una prestacin econmica
y completa si cae enfermo. Si lo analizamos bien, cuando haya causa de enfermedad o accidente, es
adems de disponer de una mejor asistencia sa- decir, cuando no pueda desempear su trabajo. PROTECCIN ECONMICA
nitaria, un seguro de salud mdico privado puede En Bilbao Vida, a diferencia de otras compa-
llegar a ser bastante ventajoso y ms barato. as, no es necesario presentar baja mdica y no
tenemos das de franquicia. Esto permite al aut-
Vida, accidentes e invalidez, muy interesantes nomo seguir haciendo frente a sus gastos corrien-
Los trabajadores por cuenta ajena cobran tes a pesar de que est imposibilitado para traba-
285,60 euros ms que los autnomos en caso de jar. Qu ofrecemos? Tranquilidad, seguridad.
Crnicas da Comarca - Abril 2017 13

PUBLICIDADE

I.T.E.A.F
Inspeccin Tcnica de Equipos de Aplicacin de Fitosanitarios
Localiza o teu PUNTO de INSPECCIN en:

iteaf.nagarservicios.com
OBRIGATORIO
para equipos de
aplicacin tosanitaria
de mis de 100 litros
e mis de 5 anos
de antigidade

RESERVA DE CITA:
Tlf: 981 79 25 19 ou nas seguintes ENTIDADES COLABORADORAS:
CONCELLO ENTIDADE COLABORADORA TELF CONCELLO ENTIDADE COLABORADORA TELF CONCELLO ENTIDADE COLABORADORA TELF
A Capela Coop. A Capela 981459028 Mazaricos Asociac. de Gandeiros De Mazaricos 615504030 Ribadeo Moran Maquinaria Agricola 686380379
A Pastoriza Talleres Agromoncho 616257592 Mazaricos Talleres Landeira 981852425 Ribadeo Talleres Centrn 988471791
A Pastoriza Coop. O Caxigo 982332107 Meao Agricola Chaves 986747243 Ribadumia Agronuma 687661197
A Pastoriza Coop. O Xeixo 982332420 Meira Cooperativa O Pereiro 659081412 Ribadumia Talleres Arturo 986710256
Abadn Talleres Cendn 982502124 Meis Bodega Mar De Frades 661287086 Rois Talleres J. Iglesias 981191666
Abegondo Agrcola Castelao 981673547 Meis Talleres Dopazo 678603381 Salvaterra Talleres Lamas 986657247
Aranga Talleres Castellana 981789511 Melide Coop. Melisanto (CLUN) 981506026 Santa Comba Maquinaria Agricola Rubio 686521718
Arbo Talleres Julio Vidal 610435645 Mesa Coop. Coba De Vales 981198247 Santa Comba Talleres Ferreiro 981880455
Betanzos Agrafer 981771907 Monforte Comercial Pablo 982401630 Santiago Comercial Veiras 981587722
Boimorto Agromecanica Vicente Garcia E Hijos 981516209 Monforte Taller Daz 982402015 Silleda Coop. Trasdeza 986578795
Boiro Comercial Snchez 981862104 Monterroso Cooperativa Mopan 982377514 Silleda Hermanos Villar 986585574
Cabana Talleres J.lema 629440770 Moraa Agromotor 986553611 Silleda Mecanica De Campo 986580084
Caldas de Reis Agro Umia 986541420 Mos Agrocosme 986344599 Silleda Ausama 986585726
Carballo Rumacru 881108114 Negreira Talleres Begomar 981885362 Silleda Agroveiras 986592029
Castro de Rei Doval Maquinaria 982310026 O Corgo Talleres Churrillo 670236711 Taboada Agrcola Taboada 982465517
Cee Rumacru 881108114 O Porrio Talleres Novo Agro S.L. 986342630 Taboada Talleres Martin S. Roque 605272056
Cerceda Agrosilva 981683105 O Rosal Coop. Porta do Ro Mio 627505364 Teo Agrivama 981809455
Coristanco Agricola Matova 600523455 O Rosal Talleres Cunchada 986625420 Tomio Prez Vaquero Maquinaria 627556819
Corua (A) Club de Golf De Corua 981285200 Ordes Talleres Julio Naveira 981681204 Touro Agrcola Salgueiro 981504100
Cospeito Talleres Fernando Rivas 982520105 Ordes Coop. Agraria Comarcal De Ordes 673524545 Touro Talleres Freire 669822156
Crecente Gocer Electromecnica 986666371 Oroso Agrobarreiro 981695580 Trabada Talleres Cancelos 609812176
Crecente Talleres Alvarez Sport 986697334 Oroso Agrosigeiro 981694545 Tui Talleres y Montajes Casanova SL 986601411
Cuntis Comercial Toledo 986548126 Ourense Desagri 639945562 Vigo Agaexar (Asoc. Galega Xard.) 658081269
Curtis Agrcola Castelao 981673547 Outes Talleres Villade 981765179 Vilalba Talleres Empalme Vilalba 982511631
Dumbra Talleres Capelo 981741523 Oza dos Ros Nagar Serv. Amb. 981792519 Vimianzo Talleres Gandara Antelo 981716306
Frades Agrobarreiro 981692244 Paderne Coop. El Plantel 981797007 Vimianzo Talleres J. Cancela 981741128
Guitiriz Talleres Agustin Ansede 676704434 Paderne Talleres Teijo 981797122 Vimianzo Talleres Ideal 627247340
Laln Talleres Jomabe 986780272 Palas de Rei Recambios Freire 982380065 Vimianzo Talleres Vecino 981719000
Laln Maxideza 986781468 Palas de Rei Talleres Pacin 982380200 Xinzo de Limia Talleres Estevez 609909489
Lourenz Talleres Villar 609245889 Paradela Talleres Jocar 982541533 Xinzo de Limia Talleres Agronifer S.C.G. 988436296
Lourenz Moure Maquinaria 610295980 Pobra do Brolln Talleres Emabe 676482129 Xinzo de Limia Agricola Suarez 686489520
Lourenz Coop. Terras Da Maria 636679512 Pontevedra Agrcola Casal 986873333 Xinzo de Limia Talleres Maxito 659725054
Lugo Asociacin Agromuralla 676444346 Quiroga Quiroga Motor 982428653 Zas Talleres Canay 981718351
Lugo Millares Torron 982221966 Redondela Maquinaria Agrcola Carpintero 986495102 Zas Talleres J.lema 629440770
Lugo Talleres San Pedro 610075087 Ribadavia Talleres Centrn 988471791

*ITEAF autorizada. Entidade colaboradora. ECMR 41/13


981 792 519
14 Crnicas da Comarca - Abril 2017
xente daqu
CASTRO DE REI FRIOL A Deputacin de Lugo colaborou con este evento
Os alumnos do IES
Trapero Pardo aprenden O I Friulio acolle a participacin de
sobre o emprendemento
O deputado de Relacins Ins-
21 asociacins
titucionais, lvaro Santos Ramos,
mantivo en Castro Ribeiras de Lea O deputado de Relacins Institu-
un encontro cos novos 30 alumnos cionais, lvaro Santos Ramos, parti-
do I.E.S. Trapero Pardo, que parti- cipou no I Friulio, o encontro de aso-
cipan no curso de Maduracin de ciacins de recreacin castrexa e ro-
Ideas Empresariais, organizado mana que se celebrou no entorno do
polo organismo provincial a travs ro Navia no Concello de Friol, coinci-
do Campus de Emprendemento dindo cos 25 anos da Feira do Queixo
Sostible. e Pan de Ous. O Goberno da Deputa-
Con estes, xa son mis de 80 os cin colaborou coa Asociacin de Re-
alumnos que recibiron formacin creacin Histrica de Friol A Castro-
e asesoramento gratuto sobre as nela, a organizadora da festa, a tra-
oportunidades de negocio sostible vs da TIC que elaborou diversas re-
susceptibles de ser implantadas na portaxes para contribur difusin e
sa contorna. promocin do I Friulio por toda a pro-
vincia.
IV Campus do Santos Ramos subliou que
Emprendemento dende o Executivo Provincial colabo-
Trtase da ltima actividade ramos co I Friulio a travs da TIC, que
formativa do IV Campus do Em- gravou toda a xornada e realizarou
prendemento, unha iniciativa do varias reportaxes para promocionar O deputado lvaro Santos participou nos diferentes actos do Friulio
Goberno provincial para estimular esta recreacin castrexa, ao mesmo
a creacin de empresas nos terri- tempo que difundimos e poemos O I Friulio, que debe ao seu nome de Lugo vinculadas principalmente ao
torios das Reservas da Biosfera lu- en valor unha das citas gastronmicas suma de Fri de Friol e ulio do mtico Arde Lucus. Ademais, unha das actua-
censes. mis importantes na nosa provincia e Monte Medulio, onde transcorreu a cins mis destacadas correu a cargo
Estes 30 alumnos xa participa- un atractivo turstico, como a Feira batalla dos ltimos guerreiros galai- da Asociacin Tierra quemada de So-
ron no Campus de motivacin e do Queixo de Friol e Pan de Ous, que cos, cntabros e astures, reuniu a un ria, que recreou un enterro celtbero
xeracin de ideas, coa que coe- nesta edicin cumpre 25 anos de his- total de 21 asociacins, entre elas, a con explicacins dun dos arquelogos
ceron novas tipoloxas de empre- toria. organizacins culturais de Friol e 15 de Numancia.
sas con valores sociais e medioam-
bientais, que se presentan nos
Campus coma un exemplo de boas RBADE
prcticas polo compromiso adqui- BEGONTE
rido coa contorna e coas xeracins xito de participacin no
do futuro. O restaurante Galicia cumpre Mster Nacional de Futboln
Visitas
De feito, xa visitaron entidades 101 anos de actividade O XX Mster Nacional de Futbo-
como a Aldea da fraga, centrn- ln celebrouse nas datas da semana
dose na diversificacin do nego- Santa en Rbade contou con moito
cio de turismo rural e artesana; o xito, chegando a sa participacin
Obradoiro de Idioa Cuesta, presen- ata os 500 persoas. O campionato
tado como iniciativa de desenvol- un evento xa consolidado no pano-
vemento sostible no rural, dende rama nacional. Repartronse mis de
o enfoque da creatividade e a in- 8.000 euros en metlico, as como
novacin empresarial; Volta ao sa- trofeos aos gaadores. Este ano ren-
cho, empresa de cultivo ecolxico deuse unha homenaxe a David Gar-
de produto de horta e exemplo ca, recentemente falecido e que foi
de emprendemento e Vida da al- campin do Mster, creando o trofeo
dea, afondando en aspectos como ao mellor porteiro, que se une ao Tro-
o aluguer de hortos, explotacin feo Alejandro Finisterre, concedido
gandeira ou celebracin de even- ao xogador mis regular do Mster.
tos aproveitando as edificacins e Aproveitando a afluencia de visi-
a paisaxe. tantes, a Deputacin puxo en marcha
Na sesin na que participaron, Un dos momentos da celebracin do 101 cumpreanos do restaurante Tirando do Carro, un proxecto que
comezaron coa parte formativa do contou coa colaboracin do Grupo
Campus de Maduracin de Ideas O delegado territorial, Jos Ma- lvaro Cunqueiro, que celebrou no El Progreso, para promover o traba-
Empresariais. Nel afondouse so- nuel Balseiro, participou no acto mes de febreiro en Avils o citado llo dos produtores autctonos. In-
bre a viabilidade comercial, tc- de entrega do diploma e beca ao grupo gastronmico. ciouse coa posta en valor da cervexa
nica, legal, medioambiental e eco- restaurante Galicia, de Baamonde, Os responsables do restaurante artes: Toupia; Aguas Santas (Foz),
nmico-financeira dun negocio. polos seus 101 anos, concedidos Galicia, con Maruja Ares e Jamy Domenicus (Lugo), A Cova da Serpe
Unha vez finalizado o campus, pro- polo colectivo asturiano Gastrno- Corral ao fronte, estiveron acom- (Lugo), Pntega (A Fonsagrada); Bu-
gramronse unha serie de tito- mos del Yumai. paados tamn polo alcalde de bela (Lugo). Tamn se promoveu o
ras que permiten prestar asesora- Cabe lembrar que o restau- Begonte, Jos Ulla, o presidente de traballo das mulleres de FADEMUR,
mento personalizado ao alumnado rante Galicia foi un dos invitados Gastronomos del Yumay de Avils, que puxeron venda pan dos esta-
que desexou continuar o traballo este ano stima edicin das xor- Justo Garcia Castrillon, e membros blecementos Panadera Guillermo e
de maduracin das sas ideas ini- nadas gastronmicas Pulpo feira da xunta directiva deste colectivo. Panadera Covas, e produtos crnicos
ciado durante o campus. como chourizo, lomo ou salchichn.
Crnicas da Comarca - Abril 2017 15

xente daqu
COMARCA VILALBA
FRIOL
Exposicin de tboas de O Lazarillo de Tormes
Anxo Lamas na Biblioteca Os socialistas reclaman que a chega ao auditorio Carmen
Provincial de Lugo
Na Biblioteca Provincial de Lugo,
Torre de Friol sexa declarada BIC Estvez o sbado 6 de maio
Rafael lvarez, El Brujo, chega ao
Biblioteca Nodal, est aberta a expo- O Grupo Municipal do PSdeG- utilidade publica que a podera auditorio Carmen Estvez para de-
sicin de tboas do artista Anxo La- PSOE no Concello de Friol anun- ter para o Concello de Friol. Nesa leitar, conmover e divertir ao pblico
mas, de Bazar (Castro de Rei), que ciou que rexistrou unha mocin, lia, lvaro Santos Ramos pide que cun clsico da picaresca da literatura
ven de expoerse na sala da Delega- que ser debatida na vindeira se- se elabore un plan ou proxecto de espaola.El Brujo: El Lazarillo de Tor-
cin Territorial da Xunta de Galicia. sin plenaria, co fin de frear o de- posta en valor, aproveitamento e mes unha versin da coecida no-
Desde Lugo viaxar por diversas cida- terioro da casa da Torre de Friol, e utilizacin desta Casa ligado a fins vela novela espaola da picaresca.
des de Galicia, para espallar esta obra ao mesmo promover a sa posta tursticos, culturais, sociais, co fin Unha comedia na que o protagonista
pictrica sobre vellas tboas que es- en valor. de que sirvan como estimulo eco- se confesa e expresa os seus senti-
taban destinadas ao lixo ou ao lume, O voceiro municipal socialista, nmico. mentos a travs dun monlogo.
s que o artista lles proporciona unha lvaro Santos Ramos, insta Xunta El Brujo: El Lazarillo de Tormes
segunda e definitiva vida. de Galicia a que declare BIC (Ben obriga ao espectador a reflexionar
A mostra est composta por 42 de Interese Cultural) esta edifica- sobre temas tan vitais como a fame,
obras, do total de 64 cedidas polo ar- cin e que o Concello de Friol co- a marxinacin ou a infancia, estable-
tista Asociacion Xermolos e Irman- labore cos tramites corresponden- cendo un tremendo paralelismo en-
dade Manuel Mara, para que no seu tes. tre o mundo do lazarillo co actual
da poidan ser expostas permanente- Terceiro Mundo. Unha das lendas
mente na futura Casa Museo do es- Estudo tcnico do teatro espaol, o actor Rafael l-
critor Xos Mara Daz Castro, nos Vi- A maiores reclama, en colabo- varez El Brujo, e a sa interpretacin
lares de Guitiriz, propiedade de Xer- racin co propietario, un estudo maxistral adaptacin do que realizou
molos, que se pretende restaurar tcnico do estado de conserva- Fernando Fernn Gmez, ter lugar
para poer ao dispor de todos os ga- cin, as como do risco de derruba- no Auditorio Carmen Estvez de Vi-
legos interesados na obra do escritor, mento que pode existir, as como lalba no mes de maio.
e na Terra Ch en xeral. adoptar todas as medidas necesa- As entradas xa estn a venda na
Cada unha das tboas expos- rias para evitar riscos as persoas e Casa da Cultura no seu horario habi-
tas est dedicada a un escritor chai- os usuarios. tual, de luns a venres de 11 a 13:00
rego, como homenaxe de Anxo La- Santos Ramos empraza ao Con- horas e de 17:30 a 21:00 horas e os
mas creacin literaria chairega. Es- cello a que estude as posibilidades sbados de 11 a 13:00 horas. O prezo
tar aberta na Biblioteca Provincial de acadar a titularidade pblica das entradas de 15 euros. A cita
(de 8,00 a 20,00 horas) ata finais do da Casa Torre de Friol, atendendo lvaro Santos Ramos ser o sbado 6 de maio, s 20:30 ho-
mes de abril. ras.

COMARCA Recoecementos a Martn Liste, a Alejandro Surez e a Marta Rosende

O Plan de Banda Larga da Xunta e R darn acceso


rede ata 350Mpbs aos polgonos da provincia
O Plan de Banda Larga da Xunta cin do Plan poden contratar servi- centros de datos profesionais, coma millns de euros, que xerarn un in-
facilitar este ano o acceso a internet zos de Internet a travs de fibra p- se formasen parte da rede local da vestimento total de de 5,2 millns
con velocidades de ata 350 Mbps a 7 tica cunhas velocidades de ata 350 empresa. Proximidade, polo tanto, e de euros. Estas subvencins cofinn-
polgonos da provincia de Lugo. As Mbps de baixada e 35 de subida, e tamn flexibilidade para adaptarse cianse ao 75% polo Fondo Europeo
o anunciaron a directora da Axencia cunha garanta de caudal do 80% s necesidades dos negocios en Agrcola de Desenvolvemento Rural
para a Modernizacin Tecnolxica sen lmite de descargas. cada momento. E todo isto, grazas (FEADER) no marco do Plan de des-
de Galicia (Amtega), Mar Pereira, o Ademais, R pon a disposicin s vantaxes das redes FTTH (Metro, envolvemento rural de Galicia 2014-
director xeral de R, Alfredo Ramos, das empresas dos polgonos a tec- RFoG, GPON...), que levan a fibra p- 2020 (PDR).
e o delegado da Xunta en Lugo, Jos noloxa necesaria para que poidan tica ata a propia empresa nestes po-
Manuel Balseiro. As actuacins do acometer a sa transformacin di- lgonos xa conectados s redes ultra- AXUDAS PARA EMPRESAS
Plan comezaron en 2016 e xa hai un xital. Nesta lia estn os servizos e rrpidas de R. Para aquelas empresas que es-
polgono da provincia que dispn solucins na nube como a videocon- tn fra dos recintos industriais e en
deste servizo, que continuar esten- ferencia ou a posibilidade de usar PREZOS E ORZAMENTO zonas illadas a Amtega vn de poer
dndose a outros 7 en 2018. Unha os seus equipamentos e o software En 2016 completouse o desprega- en marcha unha nova medida do
vez completado o Plan, o 85% das como servizo pagando s polo uso mento en 17 polgonos en toda Ga- Plan de Banda Larga, unha convoca-
superficies empresariais ocupadas que deles fan, sen necesidade de licia. En 2017 cubriranse outros 30 e toria cun orzamento de 500.000 eu-
da provincia tern acceso a redes de investir. Outra opcin man destas en 2018 os 34 restantes. As, no 2018 ros, que se poder ampliar ata un
mis de 100Mbps. empresas o acceso aos servizos do un total de 130 polgonos, nos que mximo de 1 milln de euros en fun-
Ademais, como complemento chamado Internet das Cousas (IoT) se concentra case o 93% da superfi- cin da demanda. Estas axudas sub-
actuacin, a Amtega vn de abrir e da industria 4.0, relacionados coa cie empresarial ocupada, disporn de vencionarn ata o 100% dos custos
unha convocatoria de axudas para eficiencia enerxtica, control de in- acceso a redes de mis de 100 Mpbs. das tarefas necesarias para dotar de
dotar de redes ultrarrpidas a em- trusins nas edificacins, servido- O resto cubriranse nas seguintes ac- banda larga ultrarrpida empresa,
presas e autnomos das zonas mis res virtuais e analtica de datos (big tuacins previstas no Plan. ata un mximo de 20.000 por be-
illadas do rural. As empresas dos po- data), entre outros. Amtega subvenciona estes des- neficiario. Os proxectos debern ter
lgonos beneficiados desta actua- Estas solucins intgranse en pregamentos cunha axuda de 3,4 un custo mnimo de 2.000.
LANCER
PROYECTOS Y OBRAS, S.A.

MEJORA Y AMPLIACIN DE CARRETERAS CONSTRUCCIN DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS

PAVIMENTACIONES Y URBANIZACIONES OBRAS MEDIOAMBIENTALES

OBRAS HIDRULICAS EJECUCIN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

C/ Templarios, 4 - bajo. 15670 O Burgo


Culleredo, A Corua. Telf./Fax: 981 344163.
lancer@lancersa.es - www.lancersa.es