You are on page 1of 8

Sen o Paryu Czowiek yje w wielu wymiarach

To byo tak, e jak koczyam t szko, to miaam bardzo duo pracy To, co widzimy teraz, jest jakim kryzysem demokracji liberalnej,
i mylaam, e chciaabym ju skoczy. Byo mi po prostu ciko czyli takiej, ktra daje maksimum wolnoci obywatelom. Pytanie,
fizycznie, byam bardzo zmczona. Ale jak ju odpoczam, miny czy ta wolno jest odbierana jako wolno w momencie, kiedy czowiek
pierwsze wakacje, to pomylaam: Boe, jak ja bym chciaa tam nie ma pracy lub nie ma szacunku w swej pracy, kiedy nie ma
8
wrciJakbym wrcia, to bym ju tak nie narzekaa. pienidzy na godne ycie albo nie ma perspektyw, by je osign. 2

Bezpatny miesicznik
Nr 53 z kWIeCIe 2017

Nie ma dla nas granic, nie


wizi nas czas. Jestemy
wiecznie modzi, idziemy
pod wiatr. I choby moj
drog rozwietla tylko
Wieczna modo sam mwi, tylko i wycznie na
promie, bd co ta iskra, grze. Jednak potrafi te podej do
afery zwizanej z jego wiekiem z
dystansem. W marcu 2014 roku
co potrafi wskrzesi ogie
Chelsea podejmowaa u siebie Tot-
(ukaszMody MPiet-
rzak). Czy wiek moe by tenham. The Blues wygrali to spotka-
nie 4:0, a jedn z bramek zdoby Sa-
muel Etoo. Co w tym niezwykego?
barier w osiganiu suk-
Napastnik w ciekawy sposb celebro-
cesw? Czy jeli si cze-
go mocno pragnie i do wa strzelenie gola. Podbieg do
tego dy z wielkim zaan- chorgiewki, zapa j jedn rka,
a drug pooy na biodrze i udawa
w ten sposb staruszka.
gaowaniem, to pomimo
Renato Sanches uznawany jest za
wielu ogranicze, mona
swj cel osign? Czy s najlepszego pikarza modego poko-
lenia na wiecie. Czy rzeczywicie
modego? Po Mistrzostwach Euro-
na to jakie sposoby?
py 2016 we Francji, gdzie Portugal-
czycy zdobyli tytu mistrzowski,

C hciabym przyjrze si
bliej metrykom zawodni-
kw pikarskich, gdy to
tam moe by ukryta metoda na suk-
ces. Na pocztek wemy pod lup
Afryk. Tam wanie zaczto wyda-
rdo: fakt.pl
par osb postanowio bliej przyj-
rze si zdolnemu Sanchesowi.
Wedug oficjalnych dokumentw
Portugalczyk urodzi si 18 sierpnia
1997 roku w Lizbonie. Pochodzi
jednak z Wysp Zielonego
wa zawodnikom faszywe paszpor- Przyldka, a portugalski urzd zare-
ty. W 2003 roku reprezentacja Kenii jestrowa go dopiero w wieku 5 lat.
U-17 zostaa wyrzucona z midzy- Gdy Renato gra w Benfice, przed-
20-letni Joseph Minala

narodowych rozgrywek za takie cistwo? Trudno powiedzie; moli- dia twierdziy, e ten pikarz mia wspomnienia zwizane z jego ido- stawiciele Sportingu zarzucali mu,
wanie nieprawidowoci. Podobny we, e wyjdzie to na jaw po latach. mie w rzeczywistoci 41 lat, co po- lem Rogerem Mill odpowiedzia: e ma faszywy paszport. Sprawa
los spotka Gambi U-20 w 2014 Na ten moment FIFA nie wykrya no sam zainteresowany mia powie- Pamitam, jak po raz pierwszy zo- miaa trafi do sdu, jednak osta-
roku. adnych nieprawidowoci w dzie w lokalnym radiu. Po przepro- baczyem jego gr na ywo. Po- tecznie Sporting wycofa swoje
Aby unikn podobnych sytuacji zwizku z metrykami zawodnikw. wadzonym przez wosk federacj szedem na mecz Kamerun Zam- oskarenia.
FIFA w 2009 roku, specjalnie na W ubiegym roku, podczas kwali- ledztwie okazao si jednak, e bia. Miaem sze-siedem lat.
Mistrzostwa wiata do lat 17, wpro- fikacji do Mistrzostw wiata U20, pikarz rzeczywicie jest w takim Potem poprosiem go o autograf,
wadzia system, ktry z wiksz w reprezentacji Kenii zagrao a wieku, jaki widnieje w paszporcie. a on odda mi swoje buty. Byem
Wiek ma znaczenie?
dokadnoci pozwala sprawdzi, piciu zawodnikw, ktrzy byli za W styczniu tego roku rozegrano oszoomiony. Wszystko byoby Zlatan Ibrahimovi ma 35 lat i
czy pikarze maj rzeczywicie tyle starzy na udzia w tych zawodach. Puchar Narodw Afryki. Te Mist- w porzdku, gdyby nie to, e mecz cay czas zachwyca swoj gr na
lat, ile wpisane jest w ich paszpor- Afrykaska Federacja Pikarska za- rzostwa wygraa reprezentacja Ka- opisany przez pikarza odby si europejskich boiskach. Strzela gola
tach. Co ciekawe, tu przed tym tur- ja si t spraw, gdy Sudaczycy merunu, a najlepszym pikarzem w 1985 roku. Wedug oficjalnych za golem i pokazuje, e wiek nie ma
niejem z reprezentacji Nigerii usu- rywale Kenijczykw w elimina- turnieju zosta wybrany 21-letni danych Etoo powinien mie wtedy wikszego znaczenia. Mona mie
nito a 15 zawodnikw! Ta sytua- cjach zoyli protest. Kraj syncy Christian Bassogog. 21? 21 to on cztery lata. Anna Barranca, 20, 30 czy 35 lat, ale najwaniejsze
cja jasno pokazaa, e kraje z Afryki ze wietnych biegaczy zosta zdys- mia wanie w '95, stwierdzi Woszka, ktra bya kiedy part- jest to, jak pikarz prezentuje si na
na turniejach modzieowych maso- kwalifikowany z rozgrywek za dziennikarz Canal+ Tomasz Smo- nerk Samuela, na amach The boisku, a nie jak dat urodzin ma
wo korzystaj ze starszych pikarzy. wspomniane wyej oszustwa. kowski. Oczywicie w tych przy- Sun wyznaa, e Kameruczyk w metryce. Minala gra w drugiej li-
Po latach okazao si, e Nigeryj- padkach nie bd wycigane adne urodzi si w 1974 roku, co ozna- dze woskiej, a Bassogog w Chi-
czycy podczas Igrzysk Olimpijskich konsekwencje, gdy nie ma ograni- cza, e dzi miaby 43 lata, a nie 36. nach. Razem maj 41 lat. Czy rze-
w 1998 roku wstawili do skadu a czenia wiekowego w rozgrywkach Jose Mourinho narzekajc kilka lat czywicie tak jest? Moe tak, moe
Oskarenia
trzech zawodnikw z podrobionymi Pierwszym gonym zawodni- ligowych czy midzynarodowych. temu na brak klasowych napastni- nie, niech to bdzie ich sodka ta-
paszportami, ktrzy zgodnie z prze- kiem, ktrego podejrzewano o O przekrty zwizane z wiekiem kw w Chelsea, powiedzia: Ok, jemnica. Podobno kady z nas ma
pisami nie mogli wystpi na olim- faszywy paszport, by Joseph Mina- oskarano rwnie Sameula Etoo i mam Eto'o, ale on ma ju 32 lata. tyle lat, na ile sam si czuje, wic
piadzie. W 2015 roku Mistrzem la. Cztery lata temu rzymskie Lazio Renato Sanchesa. Ten pierwszy na- A moe nawet 35, kto wie?. Co na nie zabraniajmy pikarzom bycia
wiata do lat 20 zostaa Nigeria. pozyskao do swojego klubu 17-let- wet sam si wygada dziennika- to sam zainteresowany? Odcina si wiecznie modymi.
Czy tym razem byo to czyste zwy- niego Kameruczyka. Woskie me- rzom... Na pytanie o pierwsze od tej sprawy i skupia si, jak to Arkadiusz DOBRUCHOWSKI
2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Czowiek yje w wielu wymiarach


Agnieszka Holland nie
wymaga przedstawienia,
gdy jej nazwisko trwale
wbudowao si w mur
polskiej sztuki filmowej.
Reyserka stara si uka-
zywa rzeczywisto na
ekranie w sposb nie-
konwencjonalny, tworzy
wielowymiarowe fabuy,
liczne parabole egzys-
tencjonalne oraz nietry-
wialne portrety psycho-
logiczne bohaterw.
Twrczo artystki bya
wielokrotnie nagradza-
na. Podczas tegoroczne-
go Berlinale Agnieszka
Holland otrzymaa statu-
etk Srebrnego Nied-

rdo: Mark Blinch/Reuters


wiedzia za wyreysero-
wanie filmuPokot.

LIVIA ROk: W powstawaniu


filmu Pokot uczestniczya mi- Agnieszka Holland

midzy nami byy konstruktywne, A.H.: To nie s proste podziay... zwierzt, demokracja, wolno jed- wani. Okazao si jednoczenie, e
dzy innymi pani Olga Tokar-

obydwie miaymy ten sam cel Figura myliwych w naszym filmie nostki, wolno ekspresji, szacunek zmiana geopolityczna na wiecie,
czuk. Jak okreliaby Pani

scenariusz ma by maksymalnie ko- jest pewn metafor okrelonej do innoci. Ju sam dobr tematu, upadek Zwizku Radzieckiego,
wspprac reysera z pisa-

munikatywny, atrakcyjny dla poten- mentalnoci wadzy, ofiarami s za ktrym si czowiek zajmuje, jest kompromitacja projektu adu
rzem? Cechuje j jednomyl-

AGNIESZKA HOLLAND: To cjalnego widza, ale jednoczenie zwierzta. Ale myliwi chcieliby, polityczny. Zrobiam szereg filmw, spoecznego, ktry ten system rze-
no czy odmienno wizji?

jest skomplikowany proces. Trudno zoony, skomplikowany. Zaleao eby rwnie sabsi ludzie byli ofia- ktre nie miay bezporedniego od- komo realizowa, osabia rwnie
go opisa w kilku zdaniach. To bya mi te na zachowaniu rnorodno- rami, prawda? Chc rozcign sw niesienia politycznego, ale w odbio- ad, przede wszystkim stosunki pra-
ksika Olgi, ja chciaam zachowa ci gatunkowej, widocznej te w wadz nad natur, ale rwnie nad rze byy jako tam polityczne. cy w tych demokratycznych kra-
jej maksymaln wierno. Oczywi- ksice, ale w filmie efekt tego ludmi, ktrych uwaaj za sab- jach. To, co widzimy teraz, jest jaki-
cie zdajc sobie spraw z tego, e patchworku gatunkw mia by wy- szych. Oryginalno postaci Du- m kryzysem demokracji liberalnej,
dwa rne media rzdz si rny- raniejszy. W filmie taka rnorod- szejko polega na tym, e ona nie czyli takiej, ktra daje maksimum
L.R.: Po premierze filmu Pokot

mi prawami. Olga to doskonale ro- no gatunkw jest do rzadka. jest ofiar, odmawia bycia ni, nie wolnoci obywatelom. Pytanie, czy
w kinie Helios w Poznaniu

zumiaa, wic nie walczya o to, aby Sukces takiego zabiegu jest trudny czuje si jak ofiara. Ona czuje si ta wolno jest odbierana jako wol-
wspomniaa Pani, e gwna

scenariusz by dokadnym odwzoro- do osignicia, dla mnie za to byo kim, kto zaprowadza porzdek i no w momencie, kiedy czowiek
bohaterka Janina Duszejko,

waniem ksiki. Chodzio jej jed- nowe wyzwanie, nieatwe zarwno walczy o sprawiedliwo. Mona to nie ma pracy lub nie ma szacunku
naley do Pani pokolenia. Po-

nak o to, by gwny przekaz, za- na etapie scenariusza, jak i w trak- przeoy na sytuacj polityczn,
rwno artystyczny, jak i ideowy, by cie realizacji. Cay czas o tym dys- ale to byaby spora wulgaryzacja.
Dorastaam w systemie, ktry by autorytarny;
w filmie adekwatnie oddany. Ten kutowaymy. Potem wczya si Metafora ma szersz pojemno ni nie by demokratyczny. Prawa prawie wszyst-
proces by do dugi. Ksika oka- take Kasia Adamik, ktra reyse- proste, polityczne przetumaczenie.
zaa si trudniejsza do adaptacji, ni rowaa cz tego filmu. Pokazy-
kich obywateli byy, czsto w brutalny sposb,
nam si wydawao, bronia si waymy scenariusz rnym gre- ograniczane .Wydawao mi si, e warto walczy o taki sys-
przed filmowymi uproszczeniami. miom i w pewnym momencie, kie-
L.R.: Czy aktywno polityczna

Na pierwszym etapie braa w tym dy nam si wydawao, e jestemy


nie jest dla artysty w pewnym
tem, gdzie czowiek jest szanowany, jego prawa s prze-
udzia pomysodawczyni sfilmowa- bliskie sukcesu, okazao si, e
sensie niebezpieczna? Nie za-
strzegane, ma wpyw na swj los i na los swojej wsplnoty.
nia tej powieci producentka z reakcje czytelnikw wci byy da-
graa wizerunkowi artysty oraz

Berlina Dorota Paciarelli. Potem lekie od entuzjazmu. Wtedy popro-


interpretacji treci przedsta-

zostaymy same z Olg. Olga napi- siam o konsultacje mojego czeskie- A.H.: Czowiek yje w wielu wy- w swej pracy, kiedy nie ma pieni-
wianych w sztuce?

saa pierwsz wersj. Wszyscy mie- go przyjaciela, scenarzyst Go- miarach. Pozbywanie si jednego dzy na godne ycie albo nie ma per-
kolenia, ktre chciao zmieni

limy wraenie, e to nie dziaa, e rejcego krzewu, ktry wprowadzi wymiaru ze strachu, e moe mi on spektyw, by je osign. Jak na ra-
wiat. Na czym polegay te

pewna zawarta w ksice magia drobne poprawki. Efekt by taki: zaszkodzi, nigdy nie byo moj fi- zie ze wszystkich systemw system
zmiany? Udao je si wprowa-

znikna i zostao co, co miao dom ju sta, dach, ciany, drzwi i lozofi yciow. Oczywicie, e w A.H.: Dorastaam w systemie, demokracji liberalnej wydaje si
dzi?

warto wycznie publicystyczn. okna... ale te okna byy brudne. On pewnym sensie tak jest; moje po- ktry by autorytarny; nie by de- by najlepszy, jeeli porwnujemy
Wtedy wsplnie zaczymy od jakby je umy i nagle do wntrza gldy rzutuj na okrelony odbir mokratyczny. Prawa prawie wszyst- stopie zadowolenia, a take pod-
nowa, skonstruowaymy now dra- dostao si wiato. Tak to mniej mojej sztuki, ale nie mog si za- kich obywateli byy, czsto w bru- miotowoci poszczeglnego obywa-
bink. Olga pisaa, ja troszczyam wicej wygldao. Caa wsppraca mkn w wiey z koci soniowej. talny sposb, ograniczane . Wyda- tela z systemami niedemokratycz-
si o struktur, poprawiaam po- nad tym scenariuszem bya bardzo yjemy w sytuacji, kiedy czsto wao mi si, e warto walczy o taki nymi. Nie jest on wic doskonay,
szczeglne sceny. Tych wersji byo harmonijna; dyskutowaymy, ale trzeba zaj zdecydowane stanowis- system, gdzie czowiek jest szano- ale lepszego na razie nie znamy. Po
bardzo duo. Ja mwi o siedem- nie byo sporu. ka. Artysta moe rwnie broni wany, jego prawa s przestrzegane, ostatnim kryzysie gospodarczym
nastu, ale by moe byo ich wicej, pewnych wartoci, ktre, cho uni- ma wpyw na swj los i na los swo- narastao poczucie rozczarowania.
dokadnie nie liczyymy. Doszy- wersalne, mog by atakowane czy jej wsplnoty. W pewnym sensie W wielu krajach, rwnie w Polsce,
my w kocu do momentu, kiedy negowane przez doran polityk, osignlimy to po 1989 roku. Ta zaczto ten system rozmontowy-
L.R.: kto w wczesnym wiecie

nam si wydawao, e to ju dziaa, jak np. sprawiedliwo, prawa wolno okazaa si trudna, nie do wa, kwestionowa go. Moe traci-
zajmuje stanowisko myli-

e o to wanie nam chodzio. Spory czowieka, prawa kobiet, prawa koca ludzie byli do niej przygoto- my go teraz i cofamy si do czasw,
wego, a kto przybiera posta
ofiary?
kwiecie 2017 
kiedy autorytarny czy wrcz totali- nie funkcjonowa, a kiedy zacz mg tych swoich ydw wyda.
tarny system mwi obywatelom, co funkcjonowa, zosta zero-jedynko- Pokazuj cay proces, w ktrym
maj robi, co maj myle, jak
maj y. Moliwe, e ta ucieczka
od wolnoci jest naturalnym eta-
wo zawaszczony przez praw stro-
n sceny politycznej. Teraz ich oce-
na staa si czarno-biaa: albo jest
czowiek moralnie indyferentny
przechodzi na stron dobra. To, e
on jest Polakiem, oczywicie jest
kwiaty
pem, zwrotem do jakiego nowego si za onierzami wykltymi, wane, ale mgby by rwnie
wiata po dwch, a waciwie
trzech rewolucjach, w ktrych yje-
albo jest si ich wrogiem. Tymcza-
sem rzeczywisto jest bardzo
dobrze kim innym. Jeeli pokazuj
Ukraicw, ktrzy kolaboruj z
do przepraszania
my, nie do koca zdajc sobie z zoona. Wrd tych onierzy byo Niemcami i zabijaj ydw, to nie
nich spraw. Myl tutaj o rewolu- wielu niezwykle odwanych, boha- oznacza, e wszyscy Ukraicy byli
cji informacyjnej, informatycznej, terskich ludzi. Ich walka bya stra- tacy. To nie s czarno-biae obrazy.
Przepraszam, e zapomniaem o rocznicy,
przyspieszonej rewolucji obyczajo- cecza, bo sytuacja polityczna nie Mwi tutaj o kondycji czowieka,
Przepraszam, e ci nie suchaem. Powodw do
wej oraz globalizacyjnej. Prawdo- dawaa im adnej szansy na wy- puapkach, w jakie wci wpada przepraszania moe by wiele jednak, by wybaczy
podobnie z czasem narodzi si co gran. Powstaje pytanie, czy taka ludzko, a nie o narodowych prze- niektre, zwyky bukiet kwiatw nie wystarczy.
nowego. Pytanie, czy trzeba przej stracecza postawa ma by winach lub zasugach. Jeli chodzi o
przez jakie bardzo okrutne do- gwnym wzorem dla obecnych po- polskie obozy koncentracyjne
Przepraszam, e rzuciem tob o cian,
wiadczenia, np. wojenne, eby to kole Polakw? Ale to tak na mar- to jest oczywiste kamstwo, ale nie Przepraszam, e zamaem ci rk,Przepraszam,
co nowego mogo powsta. W ginesie. Faktem jest, e wrd tych wzio si ono, przynajmniej w Sta- e ci zabiem. Paradoksalnie tym kobietom kwiaty
pewnym momencie moja generacja onierzy byo te sporo zdemorali- nach Zjednoczonych, ze zej woli.
zatrzymaa si na poziomie prostej zowanych jednostek czy grup ban- Amerykanie, ktrzy s takim tyg-
rwnie maj pomc.
satysfakcji. Oto mamy wolno, a dytw napadajcych na ludno cy- lem narodowoci, religii itd., mwi
przynajmniej ci, ktrzy s w stanie wiln, mordujcych prawosawnych polski mylc geograficznie.
o ni zadba. Ale to nie wystarczy. lub ydw. Wrzucanie wszystkiego Jeeli np. yd jest z Polski, to nie
Okazuje si, e tej wolnoci nie do jednego worka jest jakim total- mwi oni yd z Polski, tylko
umiemy realizowa dla wszystkich, nym naduyciem. Sprowadzanie powiedz: hes Polish. Rwnie
nie umiemy jej rwnie strzec. tragicznej, potwornie skomplikowa- ydzi, ktrzy maj korzenie polskie
nej historii do jakiego uprasz- oraz yj w Stanach, mwi o so-
czajcego kiczu oddala nas od bie: Im Polish. W zwizku z tym
prawdy o niej. Podobnie jest ze sto- sowa Polish concentration camps
L.R.: W padzierniku ubiegego

sunkami polsko-ydowskimi. Nie oznaczaj, i te obozy znajdoway


roku egnalimy Andrzeja

ma jednej, prostej oceny tych sto- si na terenie Polski. Obama lub


Wajd, u boku ktrego praco-

sunkw. Z jednej strony byli boha- osoba, ktra pisaa mu przemwie-


waa Pani midzy innymi jako

terowie, ktrzy ratowali ydw, co nie, popenia ten bd, nie zrozu-
scenarzystka. Jakie najcenniej-

byo zwizane z ogromnym ryzy- miawszy tego rozrnienia oraz


sze wskazwki, z ktrych ko-

kiem i wiadczyo o niewtpliwym moliwej wraliwoci Polakw na


rzysta Pani po dzie dzisiejszy,

heroizmie; grozia za to mier. takie okrelenie. Obama powiedzia


zostay Pani wwczas udzie-

A.H.: Andrzej nie by czowie- Czsto zreszt przyczyn ryzyka tak przy okazji honorowania jedne-
lone?

kiem, ktry prezentowa swoim bywali polscy ssiedzi. Wielu z tych go z naszych najwikszych bohate-
adeptom prawdy objawione. Jego sprawiedliwych, ktrzy zginli, np. rw drugiej wojny wiatowej Jana
metoda pracy, wraliwo, cieka- rodzina Ulmw, zostao wydanych Karskiego, wic nie mia zych in-
wo innych oraz wiata, zaan- przez ssiadw Polakw. Z jednej tencji, nie chcia dopieprzy Pola-
gaowanie w to, co robi, wyczucie strony Polacy byli bohaterami, ale kom. Kiedy z czym takim si spo-
czasw i wiedza, spoeczne zako- bywali te zbrodniarzami. Pogromy tykamy w Niemczech czy w innych
rzenienie byy wielkim przykadem. ydw, ktrzy ocaleli po drugiej krajach europejskich, to jest ju bar-
Dawa nam szczodrze to, co wie- wojnie wiatowej, to by fakt. Jed- dziej skomplikowane. Tutaj
dzia o wiecie, o kinie, o obo- wabne, wiele innych miejscowoci, byabym bardziej oburzona. Moe
wizkach naszego zawodu, i bra od pogromy przy okazji likwidacji to wypywa z tendencji rewizjonis-
nas to, co mogo mu si przyda, co przez Niemcw gett w mniejszych tycznej, chocia nie zawsze. Czsto
go zaciekawio. On nie mwi: rb- miejscowociach rwnie coraz le- jest to po prostu skrt mylowy. Ale
cie tak i tak. Oczywicie dawa piej s udokumentowane przez his- poniewa wrd modego pokolenia

rdo: unsplash.com
rne rady dotyczce strategii torykw. Nie robiabym tutaj adnej znajomo historii jest szalenie
reyserskich, filmowych czy in- propagandy. Polacy s ludmi, tak ograniczona, wane jest, aby takie
nych, ale to nie byy rady, ktre na- jak Niemcy, ydzi, Rosjanie, Fran- nieporozumienia si nie utrwalay.
rzucay jaki wiatopogld lub sta- cuzi. Czowiek jest zdolny do naj- Dlatego uwaam, e protestowanie
nowiy skodyfikowan metod. lepszego i najgorszego. Kady na- i zwracanie uwagi na to, domaganie
Wybaczam

Czsto mwi jak buddyjski m- rd jest zdolny do strasznych oraz si zdementowania jest suszne. chciaem tego powiedzie albo
drzec apokryficznie. Kiedy si to heroicznych czynw. Dlatego tak Sama zawsze to robiam, jak tylko sorry, e zapomniaem o twoich
rozgryzo, rozumiao si drug stro-
n zjawisk. Wiele si od niego nau-
czyam, ale na zasadzie przykadu,
niemal osmozy.
bardzo duo zaley od tych, ktrzy
s przywdcami danego narodu;
charyzmatyczni przywdcy poli-
tyczni i duchowi mog dawa
przyzwolenie na zbrodnie, od-
woywa si do najgorszych ludz-
miaam okazj. Natomiast uchwala-
nie prawa, ktre ma ludzi
uywajcych tych okrele ciga
i kara, jest komiczne. Tym bar-
dziej, e nie ma adnej moliwoci,
aby to wyegzekwowa.
J ak mwi statystyki pastwo-
we rodki majce na celu nie-
sienie pomocy kobietom, kt-
re dowiadczyy przemocy, s nie-
wystarczajce. Dodatkowo dotacje
ze rodkw publicznych dla fundacji
urodzinach, ale bdzie mona rw-
nie naby kwiaty z dopiskiem
sorry, e ci zgwaciem czy sor-
ry, nie chciaem ci zabi.
Na stronie sorry.cpk.org.pl takie
bukiety s ju w sprzeday. Kolek-
kich cech i instynktw, ale mog te nioscych pomoc ofiarom przemocy cja pojawi si rwnie w wybra-
L.R.: Do przestrzeni publicznej

inspirowa nard ku innym warto- zostay wstrzymane. Centrum Praw nych kwiaciarniach i kwiaciarniach
nieustannie trafia bdne sfor-

ciom. Jeeli chcemy mwi po- Kobiet stara si sobie radzi z bra- online, natomiast zysk z Im sor-
muowanie polskie obozy L.R.: Gdyby miaa Pani nakrci

wanie o historii, ktra jest czci kiem wsparcia i stworzy nowy pro- ry, jako dodatek do poczty kwiato-
koncentracyjne, a take obraz ostatni film, z jak problema-

naszego, ludzkiego dowiadczenia, jekt Im SORRY kwiaty do wej, bdzie przeznaczony na wspie-
Polaka mordujcego ydw. tyk by si Pani zmierzya i dla-

to nie moemy jej upraszcza, lu- A.H.: Nie mam pojcia. Myl, przepraszania. Zysk ze sprzeday ranie ofiar przemocy. Na oficjalnej
Wyreyserowanie filmu W czego?

krowa, robi z niej nacjonalistycz- e byby to jaki dugi monolog kwiatw uatwi niesienie pomocy stronie mona rwnie znale his-
ciemnoci miao na celu

nej propagandy. To donikd nie pro- w ciszy. Myl, e krciabym jedn dla kobiet najczstszych ofiar torie kobiet, ktre tego rodzaju
goszenie prawdy oraz ukaza-

wadzi, utwierdza nas tylko w kam- ludzk twarz przez dwie godziny przemocy domowej. przemocy dowiadczyy, oraz film
nie heroicznych postaw Pola-

A.H.: Dla mnie pogld, e musi- stwie, w wewntrznej saboci, nie- albo co takiego. Gdyby to mia by Mczyni maj cae mnstwo promujcy akcj.
kw?

my za wszelk cen wybiela Pola- dojrzaoci, nie pozwala wycign mj ostatni film, to nie sdz, powodw do przepraszania i pro- W przyszoci planuje si projekt,
kw, nie jest najbliszy. Historia adnych wnioskw z tego, co si ebym znalaza w sobie determina- szenia o wybaczenie, dlatego te ktrego celem bdzie wysyanie bu-
jest straszliwie skomplikowana. Ja- stao. Nie robiam W ciemnoci cj, energi, aby opowiada jak kolekcja obejmie szerokie grono ga- kietw z bilecikiem Przepraszam,
kiekolwiek uproszczenia, stereoty- po to tylko, aby pokaza, e Polacy histori. Myl, e pokazaabym po tunkw kwiatw. Kady z nich b- e yj do politykw odpowiedzial-
py, generalizacje s niebezpieczne. byli sprawiedliwi. Jest tam pokaza- prostu czowieka w jego nagoci. dzie odpowiada innemu bdowi, nych za decyzje w sprawie udziela-
Waciwie s kamstwem. Mona to na caa zoono tej sytuacji, rw- A moe drzewo? Ptaka? Kto wie? jaki popeni mczyzna. Znajd si nia lub wstrzymywania dotacji na
zobaczy na przykadzie mitu nie ambiwalencja gwnego boha- Trudno powiedzie. tutaj najbardziej banalne i codzien- rzecz ofiar przemocy domowej.
onierzy wykltych. Ten mit dugo tera, ktry w pewnym momencie Rozmawiaa Livia ROK ne przeprosiny jak sorry, nie Marta KUCZMASKA
 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Niepokonane legendy

rdo: Gdynia Arena /Facebook


Pawe Zagumny rozpocz lawin koczenia karier przez wielkich siatkarzy. Teraz zajmie stanowisko dyrektora sportowego w ONICO Politechnice Warszawskiej

Porcelanowe dzieci mier albo sawa


W wielu krajach nie maj podrniczka i dziennikarka Marty-
statusu czowieka. Maj na Wojciechowska. Na podstawie
za to biae wosy, jasne historii Kabuli siedemnastoletniej
albinoski z Tanzanii powsta odci-
oczy, nienobia cer nek skadajcy si na kolejny sezon
i wygld przywodzcy na programu Kobieta na kracu wia-
myl elfa. Osoby posia- ta. Pniej Wojciechowska, przej-
ta histori Kabuli, wraz ze scena-
dajce niedobr melani- rzyst Markiem Kosowiczem wy-
ny, czyli chorzy na bielac- reyserowaa film Ludzie duchy
two wrodzone tak zwa- (zeru-zeru tak w suhili nazywa
ni albinosi na jednej si albinosw). Dokument zdoby
Zot Nimf podczas 55. Midzyna-
czci globu s zsyani do rodowego Festiwalu Produkcji Tele-
odseparowanych miejsc, wizyjnej w Monte Carlo. Bya to
a na drugiej podbijaj pierwsza od lat 90. nagroda zdobyta
przez Polsk na tym festiwalu.
rdo: instagram.com/viniciusterranova

wiat modelingu. kon-


trast jest wstrzsajcy. Polowanie na szczcie?
Tanzania, jak i inne kraje Afryki
Wschodniej, jest wobec albinosw

Celebrowa swj unikalny wygld czy walczy o ycie?


S poeczn uwag na problem
zwizany z przeraajc sy-
tuacj albinosw w Afryce
zwrcia w 2015 roku nasza rodzima
okrutna. To, e s oni na swj spo-
sb wyjtkowi, wiedziano od za-
wsze. Jednak w momencie, w kt-
rym lokalni szamani rozpo-wszech-
kwiecie 2017 
cie, w ktrym stawia pierwsze siat- w przyjciu i sprytem w ataku.
karskie kroki. Jedno jest pewne ta- Czowiek, ktry nie podda si mimo
Reklama
T rzeba wiedzie, kiedy ze sce-
ny zej W ostatnich tygo-
dniach byo to do popular-
ne motto w siatkarskim rodowisku.
Swoje wielkie kariery postanowili za-
koczy Pawe Zagumny, Piotr Ga-
kiego rozgrywajcego, fachowca i
rozsdnego czowieka jak Zagumny
polska siatkwka moe szuka jesz-
cze bardzo dugo.
wielu kontuzji, ktre zdaway si
wyjtkowo go przeladowa. Przy-
god ze sportem rozpocz w rodzin-
nym miecie Bydgoszczy. Prbo-
wa te swoich si w pice nonej,
jednak ze wzgldu na wzrost osta-
(nie) dla zysku
cek oraz Micha Winiarski. teczny wybr pad na siatkwk. I
Speniony niepokonany kiedy produkt jest popularny i dobry, fani czsto go
Wsplnym mianownikiem dla Jak sam przyznaje, Niepokonani to bardzo dobrze si stao, bo to midzy personalizuj bd wprowadzaj urozmaicenia dla
kadego z nich jest bez wtpienia jeden z jego ulubionych utworw. innymi dziki Winiarowi Polska si- wasnej wygody. Dzieje si tak w przypadku prawie
profesjonalizm. Niezalenie od roli Teraz piosenka dokadnie obrazuje gaa po najwaniejsze trofea w tej
jak odgrywali w reprezentacji czy zakoczenie jego kariery m.in. dlate- dyscyplinie. W 2014 roku to on, w
kadego przedmiotu, ktry zyskuje mniejsz lub
te w klubie, zawsze dawali z siebie go, e mg zdecydowa o tym sam; imieniu reszty kadrowiczw i
wiksz rzesz zwolennikw. Ale czy wszyscy producen-
sto procent. nie zrobi tego za niego ani zarzd wszystkich kibicw, jako kapitan re- ci ycz sobie tego typu reklamy i j popieraj?
klubu, ani kontuzja. I cho wiadomo, prezentacji unis w gr puchar
e w cigu 15 lat uprawiania zawo- mistrzostw wiata. Oprcz ogromne- take o obciajcej Nintendo teorii
dowego sportu nie da si by go talentu do gry obdarzony zosta wielkiego spisku wok dobrych ocen
Niepokonany Majster
Synie ze swojego opanowania i
kamiennej twarzy. ywe reakcje na
boisku nie byy jego znakiem rozpo-
znawczym. Robi to, co mia zrobi,
a jeeli ju reagowa bardziej ekspre-
syjnie, oznaczao to du zo albo
dosownie niepokonanym, to w tym
wypadku waniejsze jest wanie to,
e czuje si speniony. Piotr Gacek
swoj rol wypenia z penym odda-
niem. Jeeli trener decydowa o tym,
e mecze ma spdza w kwadracie
te spor doz poczucia humoru,
dziki czemu peni rol naczelnego
artownisia reprezentacji. Ponadto
wykazywa te umiejtnoci arty-
styczne. Czsto raczy swoich kole-
gw, a przy okazji kibicw, prbk
Z obserwacji rnych rynkw
oraz reklam mona wysnu
wniosek, e producentowi taki
fenomen jest zwyczajnie na rk.
W opisanej sytuacji sprzedawca wie, e
klient jest zadowolony z produktu i
nowej Zeldy. Gra zebraa praktycz-
nie same wyniki 10/10 w wielu serwi-
sach o tematyce gier komputerowych
czy konsolowych, co przypisuje si nie
zaletom samego wydawnictwa, a temu,
e Nintendo wydaje gry tylko na kon-
wielk rado. Takim sposobem by- dla rezerwowych, tak te si dziao. swojego talentu muzycznego. Wyko- chce go wasnorcznie udoskonala sole wyprodukowane przez siebie.
cia nie zjednywa sobie rzeszy fa- Nie byo obraania si i strojenia fo- nanie przez Winiarskiego Somebo- a tym samym dodatkowo promuje dany Warto postawi pytanie, czy taka po-
nw, szczeglnie tych modszych, chw. Wrcz przeciwnie, suy in- dy That I Used To Know w repre- produkt w swoim rodowisku. Z pozoru lityka firmy jest dla niej korzystna. Nie
ale kibic z duszym staem wie- nym dobr rad, dawa wskazwki. zentacyjnym autokarze, ot tak, niby gorsz sytuacj dla twrcy wydaje si ma moliwoci zakazania firmom
dzia, e to waciwy czowiek na Wicemistrz wiata, mistrz Europy i od niechcenia, znaj chyba wszyscy by ta, w ktrej klient postanawia zara- wprowadzania restrykcji odnonie
waciwym miejscu po prostu maj- dwukrotny mistrz Polski swoj karie- fani. Micha Winiarski swoj karier bia na wasnym pomyle, wykorzys- wasnoci przedsibiorstwa i chronie-
ster rozegrania. Mistrz wiata, wice- r ostatecznie zakoczy 13 kwietnia zakoczy oficjalnie 19 kwietnia tujc do tego popularno pierwowzo- nia swojej twrczoci, ale ich wizeru-
mistrz wiata, mistrz Europy, jedyny w Ergo Arenie podczas meczu Loto- podczas pierwszego meczu finaowe- ru. Ale czy aby na pewno? nek w rodowisku graczy i widzw ka-
polski siatkarz, ktry cztery razy re- su Trefla Gdask z Cerradem Czar- go PlusLigi, w ktrym jego druyna Chciabym tu przybliy temat ba- sowanych materiaw na pewno na
prezentowa Polsk na igrzyskach nymi Radom. Cho 420., a zarazem (Skra Bechatw) rozpocza walk o nowania filmw bd caych produkcji tym traci. S oczywicie studia, ktrym
olimpijskich i chyba tylko tego me- ostatni mecz Gacka w polskiej eks- zoty medal Mistrzostw Polski. gier albo ich fanowskich modyfikacji. w aden sposb nie przeszkadzaj mo-
dalu oraz tytuu mistrza Polski bra- traklasie zakoczy si przegran Bez wtpienia w polskiej siatkw-
kuje mu do peni sportowego szcz- jego zespou, to boisko opuszcza z ce koczy si pewna era, skoro ze
cia. Swoj karier reprezentacyjn podniesion gow, uprzednio sceny schodz takie nazwiska. Po-
zakoczy ju we wrzeniu ubiegego caujc parkiet. Oby polska siatkw- zostaje jednak mie nadziej, e wie-
roku. Lata jego wspaniaej pracy ka wydaa jeszcze wielu takich odda- lu modszych zawodnikw bdzie
zwieczone zostay meczami gwiazd nych jej zawodnikw, jakim by wzorowao si na swoich starszych
(w Gdyni i w Katowicach), podczas Gato. kolegach. Odchodzcy dzi na spor-
ktrych Zagumny egna si z kibi- tow emerytur byli i zapewne pozo-
cami i kolegami z boiska. Kropk stan idolami dzisiejszych i przy-

rdo: YouTube
nad i postanowi postawi 8 kwietnia szych graczy. Pozwala to patrze na
piewajco niepokonany
w warszawskiej hali Torwar. Byo to Nazywany profesorem Winiar- przyszo polskiej siatkwki z nie-
wydarzenie bardzo symboliczne, skim. Na ten nieoficjalny tytu skrywanym optymizmem.
gdy z boiskiem rozsta si w mie- zasuy sobie niesamowit precyzj
Tak kocz materiay zamieszczane przez fanw na YouTube

Ostatni gony przykad dotyczy wie- dyfikacje ich gier. Jednym z nich jest
Natalia PAWLAK

kowej ju gry Metin2. W tym przy- Bethesda Softworks. W produkcjach


nili opini, jakoby albinoskie czci kuje si amulety, ktre maj (o iro- inny byt: byszcz na wybiegach, a padku firma Gameforge postanowia tego twrcy mona doszuka si tysi-
ciaa miay nadprzyrodzon, ma- nio!) leczy, przynie szczcie i poprzez swj nietypowy wygld in- skutecznie zgosi do usunicia filmy cy modyfikacji, ktre ulepszaj je na
giczn moc, rozptao si pieko. dostatek. To mroczny i przygn- spiruj fotografw, projektantw na YouTube reklamujce tzw. prywatne nieskoczon liczb sposobw. Mona
Pieko, ktre przybrao posta afry- biajcy temat albinosi yj w mody oraz artystw. Urodzone w serwery Metin2. Ju wczeniej stu- by powiedzie, e w tym przypadku
kaskich polowa i napaci na albi- cigym strachu, nie wiedzc, co Brazylii bliniaczki Lara i Mara Ba- dio ostro dbao o swoje. Osoby gra po 6 latach od premiery jest wci
nosw w cywilizowanym i uwia- przyniesie jutro Kabula, wraz z war szturmem zdobyy nagwki in- tworzce materiay podczas gry na ory- ywa i cay czas si rozwija, a firma
domionym XXI wieku. W Tanzanii innymi chorymi na bielactwo dzie- ternetowych artykuw, dziki sesji ginalnym serwerze nie mogy na nich nie widzi adnych przeciwwskaza dla
dzieci dotknite albinizmem nie s mi, trafia do zamknitego orodka zdjciowej wykonanej przez foto- zarabia. Zamiast tego otrzymyway utrzymania takiego stanu rzeczy. Na
bezpieczne nawet we wasnych do- Buhangija. Pastwo uwaa, e tylko grafa Viniciusa Terranov. Ich port- powiadomienie od serwisu, e zysk z drugim biegunie jest Rockstar Games,
rety wchodziy w skad projektu fo- danego materiau odprowadzany jest ktra banuje uytkownikw za korzys-
tografa nazwanego pniej Flores bezporednio do Gameforge. tanie z modw w swoich produkcjach,
Raras czyli Rzadkie kwiaty. Je- Oczywicie nie tylko producenci w trybie online.
WTanzanii dzieci dotknite albinizmem
nie s bezpieczne nawet we wasnych domach denastolatki zwrciy uwag modo- gier online stosuj takie strategie. Cie- Kada firma inaczej patrzy na, na-
wych marek i podpisay umowy z kaw polityk prowadzi na przykad zwijmy to, inicjatywy fanw. Jednak w
takimi firmami jak Nike czy Bazaar konsolowy gigant Nintendo. Firma z zalenoci od tego jak marki reaguj na
ssiedzi oraz rodzice s w stanie zdradzi
handlarzom albinoskimi czciami ciaa, gdzie mieszka Kids. Jak wida, wiele zaley od Azji, odpowiedzialna m.in. za takie takie dziaania, kreuje si ich wizeru-
miejsca, w ktrym si rodzimy; klasyki jak Mario, The Legend of nek, ktry raz podupady moe by p-
wiele zaley od otaczajcych nas Zelda czy Pokemon, usuwa mate- niej trudny do odbudowania. Przy-
czowiek-duch...
mach ssiedzi oraz rodzice s w w ten sposb jest w stanie zapewni ludzi i kultury, w ktrej si wycho- riay fanw z YouTube albo wymusza puszcza te mona, e dziki popular-
stanie zdradzi handlarzom albino- albinosom spokojne i bezpieczne wujemy. Dzieci wygldajce jak na nich wspprac, dziki czemu noci fanowskich projektw tworzy si
skimi czciami ciaa, gdzie miesz- ycie. Jednak w jaki sposb przy- porcelanowe lalki w jednym miej- otrzymuje 30% zarobkw z kanau unikatowy image producenta, charakte-
ka czowiek-duch, ktry po gotowa ich do dorosej egzysten- scu podbijaj bran mody, a w dru- bd 40% dochodu z konkretnego fil- rystyczny i rozpoznawalny w sieci. Po-
mierci ma nie de facto umrze, a cji, gdy cae dni spdzaj na terenie gim pozbawiane s rk. Nie mog mu. Tego typu praktyki s regularnie zostaje pytanie, czy bdc nastawio-
znikn. Wadze pastwa musiay odgrodzonym od reszty wiata dru- ufa nawet wasnym rodzicom. Lu- stosowane i krytykowane przez rodo- nym stricte na dochody, nie traci si
podj radykalne kroki betonowa- tem kolczastym? dzie inspiruj ludzi, ale te ludzie wisko; tym wikszym echem odbio si zbyt wielu klientw i tym sposobem
no groby albinosw, bo handlarze na ludzi poluj. Wszystko dzieje si usunicie fanowskiej produkcji wzoro- take rozpoznawalnej marki? Decyzje
wykradali ich zwoki. Kabuli, ktrej tu i teraz. Bywa, e nie mona si z wanej na popularnych grach Poke- kadej z firm zostan i tak rozliczone
histori zainteresowaa si Wojcie- tak niesprawiedliwoci pogodzi i mon. Fani pracowali nad projektem w przyszoci, wic wystarczy tylko
Rzadka cecha ludzko
chowska, odrbano rk maczet Tymczasem w miejscach gdzie jedyne co pozostaje, to napisa na a 9 lat, lecz nie powstrzymao to kon- czeka oraz obserwowa rynek i po-
we wasnym domu, na oczach mat- nie musz codziennie dre o swoje ten temat artyku. cernu przed zdjciem ambitnej produk- czynania wydawcw gier.
ki. Z czci ciaa albinosw produ- ycie, albinosi wiod cakowicie Magorzata PELKA cji z rynku. Nie mona tu zapomnie Piotr NIEDZIELAK
 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Chocia to Barack Obama
by prezydentem, za urz-
dowania ktrego USA za-
angaoway si w multum
konfliktw, dopiero pod-
Wzajemne
czas kadencji Donalda
Trumpa Stany Zjednoczo-
ne odwayy si wyoy
karty na st. W cigu za-
Zagwarantowane
ledwie tygodnia ujawniy
swoj straszliw, mili-
tarn moc. Ofiary bom-
bardowa zarwno pocis-
Straszenie
kami Tomahawk jak i rozsianie wokoo jej odamkw. Te s ich relacji wynika, e eksplozja bya baz Al-Szajrat z powierzchni ziemi. nie bierze si prenie muskuw
GBU-43 to jednak wcale w stanie przebija nawet grube beto- doskonale syszalna. Mieli myle, Wielu komentatorw miao si, e Ameryki, ktra ostatnio gboko
nowe ciany i wyna si gboko e oto koczy si cay wiat. Waszyngton zdoa umierci jedynie skonfliktowaa si z Rosj i China-
wewntrz ziemi. Jako drugi skutek To byo ekstremalnie grone. 4 onierzy, ktrzy byli prawdopodob- mi pastwami potnymi militar-
nie najwaniejszy skutek
ataku. Co nam w takim ra- wymieni wypalenie terenu wok Wybuch wybi wszystkie okna. By- nie odpowiedzialni za atak broni che- nie, a co gorsza, majcymi ze sob
zie po preniu mus- miejsca wybuchu w promieniu kilku- limy przeraeni. Moje dzieci i moja miczn na Chan Szajchun 3 dni pragmatycznie unormowane sto-
set metrw. ona pakay. Mylelimy, e to stao wczeniej. Tu take nie chodzio o ma- sunki. USA musi udowodni, e
Trzeci skutek jest najbardziej inte- si tu przed naszym domem sowy mord. wci jest znaczcym graczem i po-
kuw przez Ameryk?
resujcy. Dziennikarz podkreli bo- mwi jeden z mieszkacw Nangar- Sun Tzu, chiski mdrzec i trafi naleycie zadba o swoje inte-
wiem, e kada osoba, ktra widzi har. mistrz wojennego rzemiosa ju w resy.
eksplozj GBU-43, czuje wszech- 90 zabitych onierzy Pastwa staroytnoci zaznacza, e najlep- To wanie dlatego tak gono

W programie CNN, w
ktrym prezenter opo-
wiada o skutkach zrzu-
cenia GBU-43 na baz ISIS we
wschodnim Afganistanie, wymieni
on trzy skutki zrzucenia tzw. Matki
ogarniajcy strach i swoj mao.
To wanie efekt psychologiczny jest
najwaniejszy w miotaniu Matk
Wszystkich Bomb. Wida go byo
zreszt nawet w sowach wienia-
kw, ktrzy mieszkaj kilka kilomet-
Islamskiego mona uzna jako dodat-
kowy efekt bombardowania GBU-43.
Gwnym celem nie byo bowiem uni-
cestwienie wrogich jednostek. Nie
bya nim take maksymalizacja liczby
ofiar w przypadku ataku 59 pociskami
szy z oficerw to ten, ktry potrafi
zwyciy bez wojny. Cho sowa
te maj ju tysice lat, nie trac na
wartoci. Najwiksi wiatowi przy-
wdcy wiedz, e wojna to krwawa
ostateczno i lepiej prze do zwy-
byo o zawrotnej liczbie pociskw
Tomahawk, a take nieoficjalnej na-
zwie GBU-43, czyli Matce Wszyst-
kich Bomb. Waszyngton przemyca
w usta mediw to, co chce przekaza
wiatu i swoim wrogom sta nas
Wszystkich Bomb. Pierwszym byo rw od miejsca zrzucenia bomby. Z Tomahawk, ktre 7 kwietnia zmioty cistwa w inny sposb. Std wa- na wojn totaln z wykorzystaniem

May, chudy, wydziarany


W 2013 roku sta dzik wszystkim ekspertom, e nie znalaz Metal szczcia
si tam przez przypadek. Brytyjczyk Po tym jak straciem ojca, chc
swoje magiczne show rozpocz w zbiera pienidze na walk z ra-
kart uprawniajc do
czeskiej Pradze, gdzie zdominowa kiem. Zamierzam przejecha dys-
startu w ulowych mist-
rzostwach wiata otrzy- zawody i po raz pierwszy wygra tans z Wolverhampton do Cardiff na
ma Tai Woffinden. De- turniej Grand Prix. W kadych na- rowerze. Wyrusz 28 maja, a 30
stpnych rozgrywkach gromadzi chc by na miejscu, bo musz
punkty, udowadniajc, e regularno- wzi udzia w Grand Prix Wielkiej
cyzja wadz spotkaa si z
powszechn krytyk. Po- i precyzja to jego drugie imi. Brytanii tumaczy Brytyjczyk w
wtarzano, e dzikus przy- Ostatecznie przebojem wywalczy 2013 roku.
tytu mistrza wiata. Rob Woffinden w 2010 roku prze-
Wielka forma Woffyego po- gra z rakiem. Ojciec, ktremu Tai
pad Brytyjczykowi tylko
moga rwnie jego polskiej zadedykowa pierwsze zoto mist-
ze wzgldu na narodo-
wo angielski speed- druynie, czyli Betardowi Sparcie rzostw wiata, na pewno byby dum-
Wrocaw. W 2013 roku nawet naj- ny ze swojego syna. Pokonanie po-
wierniejsi kibice przestawali wie- nad 130 mil rowerem w cigu dwch
way przeywa wtedy
rzy w jej moliwoci. Spartanie dni kosztowao go wiele. Walczy ze
swoisty kryzys i aden z
reprezentantw tego posiadali jeden z najsabszych swoimi sabociami oraz fataln po-
skadw w najwyszej klasie roz- god, jednak ukoczy tras i zebra
grywkowej i typowani byli do pew- planowan kwot. Na wypeniony 40
kraju nie prezentowa si
nego spadku. Walecznie jedcy i tysicami kibicw stadion Woffy
dobrze.Tajskiswoj
form zaskoczy jednak obdarzajcy kolegw wietn ener- wjecha na rowerze, dajc nadziej
cay wiat. gi Taj wycign jednak druyn wszystkim prowadzcym nierwn
na sme, gwarantujce dalsze starty walk z rakiem.
w Ekstralidze miejsce. Po ostatnim Rok pniej Brytyjczyk przed se-

W offinden po raz pierw-


szy pojawi si w cyk-
lu w 2010 roku.
Mody, waleczny, ale zagubiony po
mierci ojca zawodnik zaj wtedy
dopiero czternaste miejsce w mist-
meczu kibice nie szczdzili Brytyj-
czykowi podzikowa.
Woffinden od lat jest synonimem
wiernoci i przywizania do
druyny. Nigdy przez myl nie
przeszo mu, by porzuci Wrocaw,
zonem postawi sobie dwa rwnie
wane cele. Pierwszym bya obrona
mistrzowskiego tytuu, drugim
zgromadzenie 100 tysicy funtw
dla szpitala dziecicego w Londy-
nie. Pienidze udao si oczywicie
rzostwach wiata i odpad z rywali- i to pomimo zdecydowanie lep- zebra. W 2014 roku Tajski wy-
zacji. Rok 2013 wiele jednak zmie- szych ofert z innych miast. Dla kupi nawet ca trybun dla pod-
ni. Tajski dors, pokona swoje mnie jest wzorem prawdziwego opiecznych fundacji walczcej z ra-
rdo: pinterest.com

emocjonalne problemy, a czste wi- sportowca. Co wane, jest nie tylko kiem. Co wane, czsto wspiera
zyty w pubie zamieni na siowni. wielkim zawodnikiem i najmod- swoich modych fanw take oso-
Od pierwszych zawodw z nie- szym mistrzem wiata w historii bicie. Pojawia si nie tylko w szpi-
zwyk zacitoci udowadnia jest te wielkim czowiekiem. talach, ale rwnie odwiedza chore 29 kwietnia w Krsko Tai rozpocznie walk o trzeci tytu mistrza wiata
kwiecie 2017 

Wiosna
w Instytucie
Tym razem tytuowy In- cji Circus Inferno. Przed imprez w
stytut nie bdzie zajmo- Instytucie warto wybra si w mu-
wa si badaniami nad zyczn podr z Mathew i wysucha
dorobku, ktry sprawi, e dzi znany
wysokimi napiciami w jest na caym wiecie.
europie. Ju niebawem
otrzymamy szans Hala Wysokich Napi (HWN)
uczestnictwa w obcho- Rohan Walder to artysta, ktrego
dach najpikniejszego twrczo uraczy nas tego wieczoru
wita w roku. Celebro- w drugim budynku Instytutu. Rando-

rdo: wikimedia.org, theintellectualist.co


mer, bowiem pod takim pseudoni-
wa bdzie mg kady, mem znany jest fanom, pochodzi
ktry swe serce odda z Wielkiej Brytanii. W muzyce nie
techno. trzyma si wyznaczonych standar-
dw, a mimo to zaspokaja pragnienia
bardzo szerokiego grona suchaczy.
Na stae zagoci na playlistach takich
Nie ma pewnoci co do tego, z ktrej strony przyjdzie atak. Moe od strony USA, moe od Rosji. Na pewno przyjdzie jednak z powietrza

najpotniejszego arsenau, jaki no-


sia dotd ziemia. Sytuacja jest na-
pita i wyglda na to, e stanowi do-
piero preludium globalnego sporu.
paradoksalnie mog nas ocali przed
wiatowym konfliktem. Wedug
doktryny WZZ (Wzajemne Zagwa-
rantowane Zniszczenie), jeli kto
Do dzisiaj nikt nie odway si
sprawdzi prawdziwoci tej zasady.
Miejmy nadziej, e yjemy w cie-
kawych czasach, a nie w ostatecz-
O rodek, o ktrym mowa, to
warszawski Instytut Energe-
tyki, ktrego aktywna
dziaalno badawcza trwa do dzi.
Jednak dwa razy do roku budynek udo-
stpniany zostaje tancerzom z caej
postaci sceny elektronicznej jak: Len
Faki, Surgeon czy Ben Ufo. Dziki
podobnym przekonaniom muzycznym
na szczyt rwnie udao si dosta ho-
lenderskiemu duetowi Abstract Divi-
sion, ktry wystpi tej soboty w dru-
Na szczcie istniej jeszcze pew- odpali bomb atomow, pogrzebie w nych. Polski. Wwczas to kilka tysicy osb giej hali Instytutu.
ne prawa w strategii militarnej, ktre nuklearnym konflikcie cay wiat. moe swobodnie bawi si w ssiedz- Za trzeci scen odpowiedzialny b-
twie generatora udarw o mocy 5MV, dzie klub Luzztro, na co dzie
Przemysaw TERLECKI

zdolnego wytwarza pioruny. mieszczcy si przy Alejach Jerozo-


dzieci w ich domach. Niespodzie- do gry nogami. Pogubi si i wkro- lesne momenty. Na plecach Woffin- limskich 6. Charakteryzuje si on kli-
wane wizyty mistrza daj otuch czy na z drog. Jego domen den wytatuowa sobie np. fragmen- matem, jaki spotka byo mona w
oraz nadziej na pokonanie prze- stao si nocne, niebezpieczne ty ostatniego listu, jaki napisa do klubach, ktre powstaway w stolicy
Hala Najwyszych Napi (HNN)
ciwnoci losu. ycie. Nie tylko godzinami przesia- niego ojciec przed mierci. ulo- Po raz kolejny ta niezwyka placw- na pocztku lat dziewidziesitych.
Woffinden to mistrz maych, dywa w klubach i pubach, gdzie wiec niedawno przyzna, e gdyby ka naukowa, mieszczca si przy ulicy W namiocie sygnowanym mark Luz-
dajcych rado gestw. Rok temu zdecydowanie za czsto siga po tylko mg, cae swoje ciao po- Mory 8, speni funkcj centralnego o- ztro Records wystpi midzy innymi:
wraz z reprezentacj Wielkiej Bry- kieliszek, ale rwnie wkroczy na kryby tatuaami. Nie lubi bowiem
tanii wywalczy srebrny medal przestpcz ciek. Czsto wdawa patrze na go skr.
druynowych mistrzostw wiata; z si w bjki, by pniej na zawodach Ukochana zawodnika, Faye, dzieli
Biletw zostao ju naprawd niewiele.
Manchesteru wyjecha jednak bez pojawia si z podbitym okiem. wiele z jego pasji. Nie tylko take po- Ostatnia pula dostpna jest na stronie
swojego krka. Tai odda go maej Dwudziestolatek jednak szybko krya swoje rce barwnymi obrazka-
nieznajomej dziewczynce siedzcej stan na nogi. Zrozumia, e alko- mi, ale rwnie tak jak Tai kocha
biletomat.pl lub u inicjatorw imprezy
na trybunach. Dla mnie to tylko hol i przemoc nie s dobrym roz- zwierzta. Pastwo Woffinden w pod adresem bilety@technoinstytut.pl.
kawaek metalu, u mnie w domu wizaniem. Ukojenie znalaz w r- domu maj kilka kotw. Kady z
wisiaby pord wielu innych. Ta kach swojej mamy oraz przyjaci nich, podobnie jak Woffy, w swoim rodka techno. Wydarzenie rozpocznie Cranz, Rruant, czyli Patryk Szulc, Go-
dziewczynka bdzie natomiast pa- ojca. Dziki nim nie tylko odstawi yciu przey wiele; kady zosta za- si 13 maja o godzinie 22:00, a w gan, Lewskhi czy Apostle Pete. Warto
mita ten moment do koca ycia. mocniejsze trunki, ale rwnie od- brany ze schroniska. Para niemal co- gwnym pawilonie wystpi Richie doda, e wystrj wntrza inspirowany
To dla mnie najwaniejsze opo- sun od siebie ludzi, ktrzy zaczli dziennie udostpnia zdjcia swoich Hawtin. bdzie tzw. czarn sal, ktra z pew-
wiada pniej dziennikarzom. jako recept na problemy podsuwa zwierzakw. Kilka lat temu wiat Innowacja, kreatywno, mrok to noci jest dobrze znana wszystkim
mu narkotyki. Staa dzika karta z obiega fotografia, na ktrej jeden z trzy sowa, ktre doskonale opisuj warszawiakom. Organizatorzy ju za-
2013 roku odmienia jego ycie. kotw wskoczy Tajskiemu do wan- gwn gwiazd wiosennej edycji In- stanawiaj si, ile osb zaginie w
Wiedzia wtedy, e to jego ostatnia ny podczas kpieli. W trakcie zagra- stytutu. To muzyczny wizjoner i tren- ciemnociach, prbujc odnale dro-
Nagi murarz
Kilka lat temu Tajski wyzna, szansa, by zaistnie w walce o me- nicznych wakacji do plecaka Brytyj- dsetter, ktry od ponad 20 lat znajduje g do znajdujcego si obok pokoju
e gdyby nie kariera ulowca zos- dale mistrzostw wiata. czyka wesza maa mapka, ktra nie si na samym szczycie. Znany jest barowego.
tayby murarzem. W rozmowie z Perfekcja nie pozbawia go jed- tylko nie przestraszya si mczyzny, rwnie jako Plastikman, FUSE czy
Daily Star opowiada, e zawsze nak charakteru. Obecnie jest pozy- ale rwnie z chci zapozowaa do Robotman. Przy wsppracy z Petem
mia problemy z nauk. Ze szkoy tywnym wariatem, ktry nie raz po- wsplnego zdjcia. Schronienie w Namlookiem nagra doskonay cykl al-
Wstp na techno burz
zosta wyrzucony w wieku 15 lat, trafi zaskoczy. Gdy w poprzednim jednym z domw pary znalazy nawet bumw From Within. Ponadto Ri- Biletw zostao ju naprawd nie-
poniewa du trudno sprawiao roku podczas wsplnej sesji najlep- porzucone i dowiadczone przez los chie to zagorzay fan technologii. Jed- wiele. Ostatnia pula dostpna jest na
mu czytanie i pisanie. Cho obecnie szych ulowcw wiata fotograf kury. Zwierzta wprost lgn do mist- nym z jego ostatnich dzie jest mikser stronie biletomat.pl lub u inicjatorw
dziki pomocy swojej narzeczonej poprosi, by zawodnicy zrobili co rza wiata, czujc, e jest on dobrym Model1, ktry opracowa we wsppra- imprezy pod adresem bilety@techno-
Faye radzi sobie zdecydowanie le- szalonego, Tai wrci nagi, czowiekiem. cy z legendarn firm Alen & Heath. instytut.pl. Wejciwki zakupione bez-
piej, jednak nadal nie podejmuje si zasaniajc si jedynie ulowym Gdy obserwuj karier i zachowa- Drugim muzykiem, ktrego bdzie- porednio u organizatora nale do se-
nawet czytania duszych maili. Tai kaskiem. nie Taia, czsto nie potrafi ukry my mieli okazj goci, jest Mathew rii limitowanej i kolekcjonerskiej. Wy-
przyzna rwnie, e szybko zda wzruszenia. Brytyjczyk, tak jak Piotr Jonson Kanadyjczyk, ktry na co konane s na papierze o wysokiej gra-
sobie spraw, e musi postawi Maachowski, to sportowiec przez dzie mieszka w Berlinie. Uwielbia maturze, z kolorowym nadrukiem ory-
wszystko na jedn, sportow kart. due S. To nie tylko wybitny za- muzyczne eksperymenty, ktre to ginalnego projektu graficznego i upo-
Wydziarany i kochany
Tylko sukcesy w ulu byy dla nie- Woffinden to rwnie ogromny wodnik, ktry w nadchodzcym se- wanie przysporzyy mu sawy. Jego waniaj do dodatkowych atrakcji. Za-
go szans, eby si wybi. fan tatuay prawie cae jego ciao zonie ponownie zawalczy o tytu utwory s ponadczasowe, a mowa pewniam, e unikatowy klimat miejsca
W ostatnich latach Brytyjczyk pokrywaj barwne wzory. Kada mistrza globu. To take wielki du- oczywicie o hipnotycznym Marionet- i energia, ktrej nie brak tam z pew-
przeszed ogromn metamorfoz. W dziara opowiada wasn histori. chem, cho may ciaem czowiek te czy Kissing Your Eyes. Ten drugi noci, sprawi, e jeli cho raz zawi-
2010 roku starty w Grand Prix, Wiele z nich pojawio si po kolej- wykorzystujcy kady swj sukces, doczeka si remiksu w wykonaniu tacie do Instytutu, to nigdy tego nie
pokadane w nim nadzieje oraz nych sukcesach dwukrotnego mist- by nie pomoc i rado innym. Tale of Us, ktrzy nie tak dawno od- zapomnicie.
mier ojca wywrciy jego ycie rza wiata, inne przypominaj bo- Aleksandra KONIECZNA wiedzili Pozna podczas kolejnej edy- Katarzyna NOWACKA
8 www.facebook.com/gazeta.fenestra
kiedy przechodz ulic Goebi niedaleko rynku
w Poznaniu, czsto sysz dwiki muzyki. Zagldam
z ciekawoci na dziedziniec budynku numer 8
i zastanawiam si, jacy s uczniowie Oglnoksz-
taccej Szkoy Baletowej im. Olgi Sawskiej-
-Lipczyskiej w Poznaniu. Ada Ogorzaek jest jej
Sen o Paryu jak ciesz si one, kiedy tacz i si
absolwentk. Zgodzia si, by opowiedzie mi o yciu bawi.
uczennicy, a teraz nauczycielki taca.

wieczorem. W jednym roku mieli-


W.N.: Widzisz gdzie w tych

my osiem godzin taca w cigu jed- A.O.: Jasne. Pamitam, jak zaczy-
WeRONIkA NOWAk: Pozna nie dzieciach siebie?

nego dnia Jak wychodziam po naam i jak te wszystkie rzeczy wy-


jest Twoim rodzinnym miastem,

tych omiu godzinach i jeszcze kilku daway mi si takie cikie. Pytam


prawda? Tsknisz za domem, za

ADA OGORZAEK: Czasami zwykej szkoy, to byam taka zm- si ich: A to jest proste wiczenie,
Szczecinem?

tak. Mimo e si przyzwyczaiam, e czona, e pozostawao mi w zasa- czy trudne?, one odpowiadaj:
tu mieszkam, to w Szczecinie jest dzie wykpanie si i pjcie spa. Trudne!. Przypominam sobie sie-
mj dom i lubi tam wraca. Pod- Tym si rni ta szkoa od zwykej bie i myl, e to faktycznie kiedy
jam jednak decyzj o wyjedzie, szkoy, e nie masz ycia towarzy- byo dla mnie trudne, a dla do-
bo wiedziaam, e nie mam tam ta- skiego, bo nie masz na nie czasu. rosego czowieka wydaje si to
kich moliwoci jak tu, w Poznaniu. Uczy te pokory. Kiedy tam przy- mieszne.

Fot. Arek Rzd


chodzisz, to czujesz, e kto ci da
szans, a ty j musisz wykorzysta i
jest bardzo duo osb, ktre
W.N.: Szko baletow ko- W.N.: Chciaaby zaoy swoj

chciayby i mog by na twoim A.O.: Kiedy tak, moe To jesz-


czya w Poznaniu w Szczeci- Ada Ogorzaek szko?

A.O.: W Szczecinie nie ma szkoy miejscu. Bardzo szybko si tu doras- cze przede mn. Na razie tak daleko
nie takich nie ma?

baletowej, jest ognisko baletowe, do ta. Mae dzieci wiedz, czego chc, jeszcze nie myl, to jest duo pracy,
penie co innego. Mam te ochot, eby si poleni?

ktrego chodziam, i tam zaczy- s dojrzae. ale nie mwi nie.


sporo przyjaci z liceum, a Twoi Trudno si byo zabra do

naam si uczy. Moja nauczycielka, A.O.: Nie, na szczcie nie


przyjaciele? Rozjechali si po pracy?

Iwona Grzegorczyk, popchna wpadam w takie totalne lenistwo.


Polsce, masz z nimi jaki kon-

mnie w stron baletu. W ostatniej A.O.: Tak, mam z nimi kontakt. Jednak jest spory przeskok. Wiesz,
W.N.: A co z rywalizacj midzy takt? W.N.: Lubisz oglda innych

klasie to ognisko baletowe trwa A.O.: Nie jest tak, e si rywalizu- Wikszo wyjechaa do teatrw do najpierw nie masz w ogle czasu, te-
uczniami? tancerzy na scenie? Czujesz, e

osiem lat pojawi si pomys, by je z kim, tylko nie kady si do ta- pracy, midzy innymi do Opery raz masz go duo Myl, e
odbierasz to inaczej ni inni lu-

i do szkoy baletowej. Pojechaam kiej szkoy dostaje i to jest wy- Batyckiej w Gdasku Spotykamy szkoa nauczya mnie organizacji,
dzie przez to, e masz takie, a

na przesuchanie i dostaam si. rnienie, e mogam tam by. Jeeli si, jestemy naprawd zgrani. Czs- wic nawet jeli mam mao czasu, A.O.: Jasne. To jest takie moje co,
nie inne dowiadczenia?

chodzi o rywalizacj raczej nie. to przyjedaj do Poznania i idzie- ale mam do zrobienia dziesi rze- co kocham. Mogabym oglda cay
Kady pracuje nad sob i cho zda- my na kaw. Mam te duo znajo- czy, to je zrobi, bo jestem do tego czas balet. To jest tak, e wszyscy
rzaj si inne przypadki, zwykle jest mych, ktrzy jeszcze nie skoczyli przyzwyczajona. Staram si wyko- tancerze maj co takiego, e jak
W.N.: Ile miaa lat w momencie,

tak, e ca klas jest si ze sob. szkoy, wic cigle si z nimi widz. rzysta czas i jak zostaje mi kilka wracaj do domu, to zawsze ogldaj
kiedy zacza przygod z bale-

A.O.: Trzy. Mieszkalimy razem w internacie, godzin, to robi co, co mog zrobi sobie przerne balety, wystpy...
tem?

prawie wszyscy byli przyjezdni. W te jutro, eby mie cay dzie wol-
dziesicioosobowej klasie byy tylko A.O.: Chodz tam jeszcze czasami ny.
W.N.: Bywasz jeszcze w szkole?

dwie osoby z Poznania. Razem powiczy. A.O.: Tak. Nawet jakbym otwo-
W.N.: Wiadomo, e w tym mo- W.N.: Czyli yjesz tacem?

mieszkalimy, razem jedlimy, ra- rzya facebooka to wszystkie strony,


mencie nie moga by to w peni

zem chodzilimy do szkoy. W pew- jakie mam polubione, dotycz taca.


wiadoma decyzja. Podobao Ci W.N.: Miaa jaki plan, jakie

A.O.: Na pocztku podobaa mi nym momencie zaczam si czu A.O.: To byo tak, e jak ko- Jak patrz na moich znajomych ze
si od pocztku? W.N.: Tsknisz? swoje marzenie, kiedy ko-

si pikna spdniczka, muzyka i tak jak w rodzinie. czyam t szko, to miaam bardzo A.O.: Chciaam znale co, co szkoy, to oni te tak samo yli.
czya szko?

dalej A tak na serio, e duo pracy i mylaam, e bym polubia, co, w co si zaan- Wchodzio si do kogo do pokoju
chciaabym to robi w yciu, my- chciaabym ju skoczy. Byo mi gauj i co bdzie mi dawa po- w internacie, a tam leciao sobie Je-
laam chyba, jak miaam jakie dzie- po prostu ciko fizycznie, byam wer. Tak rzecz jest dla mnie teraz zioro abdzie w najnowszej wersji
W.N.: Jakie relacje czyy Was z

si lat. bardzo zmczona. Ale jak ju odpo- nauka dzieciakw. Gdzie jednak i wszyscy siedzieli przy jednym lap-
nauczycielami? Wicej wyma-

A.O.: Nauczyciele od przedmio- czam, miny pierwsze wakacje, to pojawia si myl o tacu i cay czas topie i ogldali.
gali, czy byli wyrozumiali?

tw oglnych traktowali nas z ulgo- pomylaam: Boe, jak ja bym id w t stron.


wo. Nie zadawali nam bardzo duo, chciaa tam wrciJakbym wr-
W.N.: Czym si rni szkoa ba-

A.O.: Wszystkim... ale ufali te, e bdziemy pracowa cia, to bym ju tak nie narzekaa.
letowa od zwykej szkoy? W.N.: A jakie masz teraz marze-

w domu. To jest cz ycia, pki tam jeste, A.O.: Marzy mi si taczenie w


W.N.: Pracujesz z maymi dzie- nie? Realne, albo nie

to jeszcze tego nie widzisz, widzisz A.O.: Czowiek w takim wieku dobrym francuskim kabarecie.
mi. Sprawia Ci to trudno?

tylko t cik prac. Jak odeszam, jest ju bardzo rozumny. Wie czego
W.N.: A jakby si porwnaa do

to nagle czego zaczo brakowa. chce i moesz z nim porozmawia.


zwykego nastolatka, ktry W.N.: Wierzyli, e jestecie doj-

A.O.: Nie masz ycia nastolatka. A.O.: Dawali nam woln rk, ale Nagle wpadam w takie lune ycie. Nie jest ju taki malutki, e na A.O.: Myl, e z czasem Mam
chodzi do liceum? rzali? W.N.: Do zrealizowania?

Przychodzisz do szkoy na wczesne my te nie chcielimy ich zawie. W szkole trudno byo znale minu- wszystko reaguje paczem. To jest tak nadziej. To jest moje marzenie,
godziny, eby si rozgrzewa, mu- Nie dostawalimy fury zada domo- t czasu dla siebie. A teraz, nawet jednak bardzo may czowiek, na francuski kabaret.
sisz by wczeniej, eby si prze- wych, ale dobrze zdalimy matur, jeli pracuj duo, to mimo wszyst- ktrego musisz bardzo uwaa. Nie
bra. Pniej s mieszane godziny bo wiczylimy sami. ko nie jest to samo, co wtedy. Nie moesz straci z oczu ani jednego.
to nie jest tak, e masz tylko taniec, mam tak zaplanowanego dnia. Nie mam z nimi problemw, one A.O.: Tak! Kocham Francj, fran-
W.N.: A Pary te? Pociga Ci?

bo lekcje s pomieszane. Jest polski, wiedz, po co przychodz. W nauce cuskie kino, muzyk Wszystko to
matematyka, potem trzy godziny ba- takich maych dzieci chodzi gwnie s tylko marzenia... ale wierz, e
W.N.: No to rzeczywicie sporo

letu, angielski, francuski i znowu ta- o to, eby zaszczepi w nich pasj. si speniaj.
rnic. Ja wspominam to zu- W.N.: Jeste teraz panem swo-

niec. Przychodzisz rano, wychodzisz Duo radoci sprawia mi patrzenie,


penie inaczej Dua szkoa, jego czasu. Miaa problem,
relacje z nauczycielami to zu- eby si przeorganizowa, Rozmawiaa Weronika NOWAK

Redaktor naczelny Redakcja Dawid Kroll Piotr Niedzielak Celina Sobkw Skad Twitter
/Redaktor dziau Polityka Adam Adamczak Dominika Kruszakin Katarzyna Nowacka Mikoaj Stanek
Grzegorz Iwasiuta Piotr Baszczyk Julia Krylak Adam Nowaczewski Magdalena Stefan Tomasz Szukaa /twitter.com/FenestraGazeta
Zastpca redaktora Dawid Brilowski Marta Kuczmaska Weronika Nowak Joanna Suwiczak
naczelnego/Redaktor Tomasz Ciepielewski Adrianna Kukurowska Krzysztof Oblizajek Sonia Szymaska Opiekun redakcji Druk
dziau Kultura Julia Ditkowska Kinga Kwiecie Hubert Ossowski Dawid Szymczak
Magorzata Pelka Arkadiusz Dobruchowski Micha Leniczak Dominika Pacyska PrzemysawTerlecki Red. Lesaw Ciesika Drukarnia Prasowa
Redaktor dziau Sport Paulina Erpel Agnieszka Malczewska Natalia Pawlak WioletaWasylw ul. Malwowa 158, Skrzewo
Rafa Bajer Jakub Goy Filip Malinowski Magorzata Pelka AleksandraWrblewska
Wydawca: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Pozna. Sekretarz Redakcji Patryk Halczak Mateusz Menkina Micha Perzanowski Rafa Zawieruszyski
Strona internetowa Redakcja zastrzega sobie prawo
Redakcja:Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokj 144, 61-614 Pozna Anna Maria Kottas Natalia Jankowska Patryk Mikoaj Micha Piszczek Dominik Zieliski www.gazetafenestra.pl do redagowania i skracania
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra Korekta Weronika Jwiak Maria Mikoajczyk Jakub Ptak Klaudia Zimowska nadesanych tekstw. Redakcja
Anna Maria Kottas Karolina Karo Nina Mikiewicz Livia Rok Agata Zin Facebook nie ponosi odpowiedzialnoci
Nicole Piotrowska Aleksandra Klasa Marcin Moj Joanna Skrzybt Daria Zwiefka
Weronika Nowak Aleksandra Konieczna Mateusz Musik Mikoaj Somski www.facebook.com/gazeta.fenestra za tre zamieszczanych reklam.