You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Vilitch Przeklty, Mistrz Zamtu:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA VILITCHA PRZEKLTEGO:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE MISTRZZAMTU SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 2 2 3 3 1 3 1 8
PRESTI DRUYNY: +28 PUNKTW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 25 X 25 MM BRO/PANCERZ: Vilitch Przeklty posiada SZTYLET oraz KOSTUR, gracz wedle uznania
moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
Kiedy przyszy na wiat blinita, jedno zdrowe i adne, drugie ndzne i malekie. I
DRUYNY.
chocia wodzowie plemienia spodziewali si, e to zdrowy syn wyronie na wielkiego
ZASADY SPECJALNE:
wojownika, to cherlawy Vilitch Przeklty by tym, ktry odmieni mia ich los na
CZARNOKSISTWO.
zawsze.
MAG: Mistrz Zamtu zna jedno zaklcie z Dziedziny Tzeentcha. Wicej informacji
Pord blinit by trudny i ich matka zmara wkrtce po poogu, gdy
znajduje si w ROZDZIALE XXIIII: MAGIA.
powicie chciwych niemowlt odebrao jej wszystkie siy. Kiedy doroli, Thomin
NACZYNIE CHAOSU: Vilitch Przeklty potrafi okiezna i zmagazynowa potn
zdrowy bliniak sta si doskonaym myliwym i szybko zosta przywdc
moc Wiatrw Magii. Kiedy MAGOWI przeciwnika nie uda si osign wyniku
najmodszych wojownikw plemienia. Cherlawy Vilitch Przeklty na odwrt, budzi
potrzebnego do rzucenia czaru, Kostki Mocy uyte w tej prbie staj si
pogard sw brzydot i saboci. Zmuszano go do wykonywania obowizkw
natychmiast dodatkowymi Kostkami Rozproszenia, ktre Posta Dramatu moe
zmarej matki i poniano, odmawiajc mu uywania miecza. Thomin bi Vilitcha za
wykorzysta do koca biecej fazy magii. I na odwrt, jeli wrogowi nie uda si
najmniejsze przewiny, a jego ojciec, nie zwaajc na bagania cherlaka, nie
rozproszy ktrego z zakl rzuconych przez Vilitcha Przekltego, Kostki
interweniowa.
Rozproszenia uyte w tej prbie zmieni si natychmiast w dodatkowe Kostki Mocy,
Po osigniciu dojrzaoci Thomin wyrs na uminionego i atletycznego
ktre Posta Dramatu moe wykorzysta do koca biecej fazy magii.
wojownika, ktry szybko uczy si wojennego rzemiosa. Vilitchowi Przekltemu udao
TAJEMNA WIEDZA: Vilitch Przeklty bez trudu zgbiaj tajniki omiu Tradycji Magii.
si osign wiek dojrzay pod okiem plemiennego szamana, od ktrego nauczy si
MAG ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
kilku lichych sztuczek i dowiedzia si troch na temat wiedzy tajemnej. Kadej nocy
wylosuje NOW UMIEJTNO prcz zaklcia z Dziedziny Tzeentcha moe
sabeusz modli si gorco do Tzeentcha, by zmieni jego los, by uczyni go silnym, a
nauczy si czaru z jednej z omiu Tradycji Magii. Aby, sprawdzi jakie zaklcie
jego brata zmieni w niewolnika. Wielki Czarnoksinik, ktry uwielbia anarchi, z
pozna Mistrz Zamtu naley wykona rzut 2K6 i porwna wynik z wybran list
czasem przysta na egoistyczne proby Vilitcha Przekltego.
ZAKL TRADYCJI MAGII. Jeeli wynik wskazuje na czar, ktre MAG ju zna,
W pewn Geheimnisnacht, kiedy ksiyc Chaosu zbliy si do wiata, Vilitch
naley powtarza rzut, pki nie uzyska si innego wyniku.
Przeklty obudzi si i okazao si, e jego ciao i ciao jego bliniaka Thomina zlay si
WYBRANIEC TZEENTCHA: Vilitch Przeklty posiada jeden Stygmat Tzeentcha, ktry
w jedno. Intelekt jego brata poczy si z jego wasnym, a Thomin przeobrazi si w
naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII:
linicego si golema wykonujcego polecenia Vilitcha Przekltego.
STYGMATY CHAOSU. W trakcie losowania Stygmatu Tzeentcha gracz moe
Makabryczne poczenie wojownika i cherlaka, ktre wychyno z namiotu
wykona dwa rzuty i wybra korzystniejszy dla siebie wynik.
braci, jarzyo si moc zowrogiej magii. Dobrze zapowiadajce si zdolnoci
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
magiczne Vilitcha Przekltego zostay wzmocnione po stokro, a potne ciao, z
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Vilitch Przeklty. Wynik 1
ktrym go poczono, zyskao diaboliczn si. Odkrywszy swe nowe moce, Vilitch
oznacza, e Mistrza Zamtu dowiedzia si o obecnoci ciganych
Przeklty wpad w zabjczy sza i j wysya pociski czystej zmiany we wszystkich,
wspplemiecw i opuszcza szeregi druyny by dokona zemsty - naley usun
ktrzy w przeszoci patrzyli na niego z gry. Zmusi te ciao Thomina, by zadawio
Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 2+ oznacza, e Vilitch Przeklty
kadego, kto stara si go powstrzyma. Zanim soce zaszo, wiosk strawi ogie, a
zada odu w postaci Krwi Tzeentcha (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
ziemi pokryy roztopione ciaa.
Jeeli Mistrz Zamtu nie otrzyma odu, naley wykona rzut K6. Wynik 1-3
Lecz historia Vilitcha Przekltego nie koczy si w tym miejscu. Znieksztacony
oznacza, e Vilitch Przeklty porzuca martwe ciao swego dotychczasowego
Mistrz Zamtu przemierza pnocne rubiee Imperium cigajc elit wojownikw
nosiciela, naley losowo wybra spord dowolnych sprzymierzonych stronnikw
swego plemienia, w tym celu uywa naznaczonych znakiem Tzeentcha kompanii w
model na podstawce 25x25 mm (lub bohaterw jeli w momencie wykonywania
szeregach ktrych doskonali swe zowieszcze mocy, czekajc by zniewoli umysy
rzutu w druynie nie ma stronnikw na podstawce 25x25 mm), ktry staje si
swych wrogw i zmieni ich w chodzce marionetki, yjce i umierajce zgodnie z
nowym nosicielem Mistrza Zamtu; z kolei wynik 4+ oznacza, e Vilitch Przeklty
jego zachciank.
odpowiada na zew Tzeentcha i opuszcza szeregi druyny - naley usun Posta
UWAGI: Vilitch Przeklty moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Kult Dramatu z KARTY DRUYNY.
Purpurowej Doni oraz napitnowanych Znakiem Tzeentcha Grasantw Chaosu oraz
Karnawa Chaosu i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudni Posta Dramatu sucy w
szeregach kompanii DOWDCA musi posiada Krew Tzeentcha (zobacz ROZDZIA
XV: EKWIPUNEK), a nastpnie musi wybra spord dowolnych sprzymierzonych
stronnikw model na podstawce 25x25 mm, ktry staje si nosicielem Mistrza
Zamtu. Model stronnika naley usun z KARTY DRUYNY, za w jego miejscu w
szeregach druyny pojawia si Vilitch Przeklty.
Mistrz Zamtu, ktra osigna kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowaa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z
listy umiejtnoci AKADEMICKICH. Ponadto, Vilitch Przeklty moe nauczy si
jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
BOGOSAWIESTWO TZEENTCHA: Mistrz Zamtu cieszy si wyjtkow
ask Pana Przemian. W czasie kadej potyczki Vilitch Przeklty moe
przerzuci jeden dowolny rzut ustalajcy Poziom Mocy rzucanego zaklcia,
ktrego rezultat oznacza Przeklestwo Tzeentcha. Wynik drugiego rzutu jest
ostateczny.
DOMINACJA: Mistrz Zamtu potrafi zdominowa swe ofiary si spojrzenia.
DOMINACJA moe zosta uyta w fazie strzelania, a Posta Dramatu moe obra
za cel dowolny niezwizany walk model przeciwnika pozostajcy w polu
widzenia, w odlegoci do 6. Ofiara DOMINACJI musi wykona test CP.
Udany test oznacza, e ofiara opara si mocy Vilitcha Przekltego i nie dzieje
si nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e ofiara poddaa si
mocy DOMINACJI i do koca nastpnej tury Postaci Dramatu wykonuje
wszystkie polecenia Mistrza Zamtu, tak jak modele sprzymierzone. Naley
zauway, e DOMINACJA nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.
KAMIENNA DUSZA: Duch Vilitcha Przekltego jest odporny na niepodane
skutki magii. MAG moe przerzuci wynik rzutu na TABEL
PRZEKLESTWO TZEENTCHA. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

1|Strona