You are on page 1of 1

Maiatzaren 7 an, D

DOOM
MEEKKAAN
N
Irteera 8:30etan

BIZKARGI (566m)
DDeessddee G
Gooiikkoolleexxeeaa
1155,,66 KKm
m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 771111 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33::5555 oorrdduu

Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko Hora de salida: 8:30 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobús de enfrente del
geltokitik. Automobilez joango gara. patio del batzoki. Salimos en coche.
Itzulera: 14:30ak inguruan Regreso: sobre las 14:30

200

Izen ematea: posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era bidali
behar dute, maiatzaren 5ean, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 4 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrónico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes día 5 de mayo. En dicho correo se deberá indicar el
número de personas y si se está dispuesto a llevar vehículo. Cada pasajero te
pagará 4 euros.