You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Festus Medyk, Pan Pijawek Nurgla:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA FESTUSA MEDYKA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE PAN PIJAWEK SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 2 2 4 4 2 3 1 8
PRESTI DRUYNY: +39 PUNKTW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 25 X 25 MM BRO/PANCERZ: Festus Medyk posiada SZTYLET oraz KOSTUR, gracz wedle uznania
moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
Jeli podrnik zapuciby si na krte cieki, wiodce z lasw na Pustkowia Chaosu,
DRUYNY.
mgby go pord mrokw nocy odwiedzi wielce podejrzane indywiduum.
ZASADY SPECJALNE:
Powczca nogami, mamroczca posta nawiedza te ziemie, jej zjedzona przez mole
REGENERACJA.
szata delikatnie pobrzkuje fiolkami wypenionymi niezbadanymi miksturami, ktre
FELCZER: Pan Pijawek Nurgla posiada kompletne wyksztacenie medyczne i potrafi
zaaplikuje kademu, kogo uda jej si zapa. w tajemniczy aptekarz, oddany bogowi
cakiem skutecznie leczy rany. Jeeli Festus Medyk bra udzia w rozgrywce, a w
zarazy, Nurglowi, jest kompletnie szalony, cho ongi cieszy si szacunkiem lekarzy i
trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywa rzutu na TABEL POWANYCH
uczonych jak Stary wiat dugi i szeroki.
OBRAE to w trakcie rozgrywania biecej sekwencji po potyczce moe przerzuci
Doktor Festus by kiedy wprawnym medykiem, ktry zakada hospicja w
wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RKI,
caym Nordlandzie, a jego wspczucie dorwnywao umiejtnociom. Specjalizujcy
STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI PIERSIOWEJ, OLEPIONY, STARE
si w leczniczych maciach i balsamach, dobry doktor leczy kadego roku setki ludzi.
WOJENNE RANY, USZKODZENIE UKADU NERWOWEGO, RANA DONI,
Dziki radom Festusa Medyka Nordland pokona epidemie Wyjcej Febry, Czarnego
GBOKIE RANY w rzucie na TABEL POWANYCH OBRAE dla jednego
Ukojenia, a nawet wyniszczajcej Wysypki Ghula.
dowolnego Wyczonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
Wybuch Zgrzytajcej Gorczki wyznaczy pocztek koca doktora. Cho stara
ostateczny.
si z caej siy, nie mg opanowa rozprzestrzeniania si nowej i wysoce zaraliwej
PITNO NURGLA: Warto wspczynnika W bohatera specjalnego naznaczonego
choroby. Festus Medyk zamkn si w swoim laboratorium i bezustannie pracowa nad
Pitnem Nurgla zostaje zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Pitnu
leczniczym eliksirem.
Nurgla warto wspczynnika W moe zosta zwikszona ponad rasowe
Mijay kolejne nieprzespane noce, a doktor nie mia lekarstwa. Ofiary zarazy,
maksimum. Dodatkowy punkt W zosta uwzgldniony w charakterystyce
ktre udao mu si odizolowa w swoim laboratorium, umieray, a on nie mg nic na
Postaci Dramatu.
to poradzi. Kiedy ostatni obiekt jego testw wyzion ducha, Festus Medyk rzuci si na
TERIAK: Festus Medyk potrafi warzy trucizny i mikstury, ktrymi moe drczy
kolana i j baga o pomoc. Jedne po drugich, zwoki z laboratorium doktora obrciy
swych wrogw w bitwie. W fazie magii Posta Dramatu, o ile nie Ucieka!, nie zostaa
gowy i spojrzay na niego. Przemwiy jednym gosem dobytym z wysuszonych
Oszoomiona! lub Powalona na ziemi!, w fazie ruchu nie wykonaa biegu oraz nie
garde, obiecujc doktorowi wiedz, dziki ktrej bdzie mg poradzi sobie nie tylko
opucia stou, moe wykorzysta jeden z poniszych teriakw. Naley zauway,
z t, ale ze wszystkimi zarazami wiata w zamian za jego sub. W akcie desperacji
e Pan Pijawek Nurgla nie moe uy tego samego teriaku w nastpujcych po
Festus Medyk zgodzi si.
sobie fazach magii. Teriaki dziaaj tak samo jak zaklte czary o poziomie mocy 7. O
W mgnieniu oka w umyle doktora pojawiy si szczegowe informacje na
ile nie podano inaczej w ich opisie, Festus Medyk moe uy teriaku na
temat kadej choroby, dolegliwoci i zarazy znanej wielkiemu bogowi Nurglowi.
pojedynczym modelu przeciwnika, take zwizanym walk wrcz znajdujcym si
Wiedza ta doprowadzia go do cakowitego szalestwa, pozbawiajc go wspczucia i
w odlegoci do 18" od Pana Pijawek Nurgla (posta zostaje wybrana przez
pozostawiajc mu niewiele wicej ponad gruntown znajomo tematu i ch
kierujcego Postaci Dramatu gracza bez ogranicze, z wyjtkiem tego, e Festus
eksperymentowania.
Medyk musi widzie swj cel).
Festus Medyk sta si Panem Pijawek Nurgla, ktry rusza na wojn, by mc
kontynuowa swe odraajce badania. Cho jego lecznicze moce stay si wiksze ni CZARNA LIMFA Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach
kiedykolwiek wczeniej, nieszczcie spadnie na kadego, kto wejdzie mu w drog ktrej suy Posta Dramatu wszystkie trafienia zadane ofierze kltwy podlegaj
Festus Medyk zaaplikuje mu si sw ostatni mikstur, kontynuujc sw misj zasadzie specjalnej ZATRUTY ATAK. Model moe znajdowa si pod
sprowadzania na wiat duo bardziej odraajcych form ycia. dziaaniem jednej kltwy na raz.
GNIJCY TOJAD Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach
UWAGI: Festus Medyk moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Kult Dzieci
ktrej suy Posta Dramatu ofiara kltwy traktowana jest tak jakby poruszaa
Zagady oraz napitnowanych Znakiem Nurgla Grasantw Chaosu oraz Karnawa Chaosu
si po terenie bardzo trudnym i terenie niebezpiecznym. Model moe znajdowa si
i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudni Posta Dramatu sucy w szeregach kompanii
pod dziaaniem jednej kltwy na raz.
DOWDCA musi posiada Kling Nurglitcha (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK.
KRWAWY SZALEJ Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach
Pan Pijawek Nurgla, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
ktrej suy Posta Dramatu ofiara kltwy przeprowadzajc test oparty na
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym
umiejtnoci AKADEMICKICH lub SIOWYCH. Ponadto, Festus Medyk moe nauczy
wynikiem. Kltwa nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej
si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
NIEZOMNO. Model moe znajdowa si pod dziaaniem jednej kltwy
CHARAKTERNIK: Posta Dramatu moe przerzuci nieudany test STRACHU i na raz.
GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, Pan Pijawek Nurgla
ZIMNY POKRZYK Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach
automatycznie zdaje testy SAM W WALCE ktrej suy Posta Dramatu ofiara kltwy otrzymuje kar -1 do wszystkich
DOKTOR ZARAZY: Obcowanie z chorobami i medykamentami zwikszyo testw trafienia i zranienia oraz Ochrony Pancerza. Model moe znajdowa si
odporno Festusa Medyka. Jeeli Posta Dramatu zostanie zaatakowana pod dziaaniem jednej kltwy na raz.
zatrutym orem, ZATRUTYM ATAKIEM lub broni z cech ora SIEWCA WYBRANIEC NURGLA: Festus Medyk posiada jeden Stygmat Nurgla, ktry naley
ZARAZY naley wykona rzut K6. Wynik 4+ oznacza, e organizm bohatera
wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY
specjalnego zniwelowa dziaanie TRUCIZNY lub SIEWCY ZARAZY i bro CHAOSU. W trakcie losowania Stygmatu Nurgla gracz moe wykona dwa rzuty i
traktowana jest jak zwyky or. wybra korzystniejszy dla siebie wynik.
WARZENIE TRUCIZN: Druyna w szeregach ktrej suy Festus Medyk OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
otrzymuje kumulatywny premi +1 do rzutu na DOSTPNO TRUCIZN okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1-2
ponadto cena specyfikw zostaje obniona o K6 ZK (do minimalnie 1 ZK). oznacza, e Festus Medyk opuszcza szeregi kompanii i wraca do swojego
laboratorium - naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 2-4
oznacza, e naley losowo wybra spord dowolnych sprzymierzonych
stronnikw model na podstawce 25x25 mm (lub bohaterw jeli w momencie
wykonywania rzutu w druynie nie ma stronnikw na podstawce 25x25 mm), ktry
staje si nowym obiektem eksperymentw Pana Pijawek Nurgla. Model stronnika
(lub bohatera) naley usun z KARTY DRUYNY. Natomiast rezultat 5-6
oznacza, e Posta Dramatu zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o
odzie.

1|Strona