Sadržaj

Sadržaj........................................................................................................................ 1 Uvodni dio................................................................................................................. 2 Što je poslovna etika?.................................................................................................4 Kakvo ponašanje podrazumijeva poslovna etika?.......................................................5 Kako implementirati poslovnu etiku?..........................................................................6 Etičke vrline................................................................................................................ 8 Zaključni dio............................................................................................................. 12 Literatura.................................................................................................................. 13 Prilog........................................................................................................................ 14 KODEKS POSLOVNE ETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006)..........................................14

1

Uvodni dio U posljednjih nekoliko godina poslovna etika je sve češće tema razgovora u poslovnim krugovima. Na popularizaciju i učestalo promišljanje o poslovnoj etici uticalo je više motiva. Jedan od najvažnijih je poslovni neuspjeh ili gubitak ugleda te pad vrijednosti na tržištu nekih svjetski poznatih preduzeća. Neodgovorni pojedinci i same organizacije svojim odlukama i djelovanjem nanose velike gubitke. Te propuste je vrlo teško ili gotovo nemoguće nadoknaditi. Ko može garantovati da će poduzeće povratiti jednom izgubljeni ugled? Svjesni istinitosti činjenice, mnogi su započeli ozbiljnije voditi brigu o etici u poslovanju. U prilog tomu ide i činjenica da se svake godine provodi i izbor preduzeća koje svoje poslovanje najuspješnije vodi u skladu s poslovnom etikom. Faktori za uspješno izvođenje etike poslovanja :
• • • •

postavljanje jasnih pravila – kodeksa djelovanja sistematska implementacija postavljenog kodeksa redovan nadzor u provođenja postavljenih pravila definiranje sankcija u slučaju nepoželjnog ponašanja

Menadžeri su danas suočeni sa stigmom da im se ne vjeruje da rade u interesu potrošača, dioničara, zaposlenika već isključivo da rade za svoj vlastiti napredak i interes. Etički kodeksi bi trebali biti obvezujući i za privatni i za državni sektor kako bismo izbjegli eskalaciju neželjenih situacija i nečasnih radnji. Odgovore na pitanja kako stati na kraj birokratiji i neefikasnost, ne preuzimanju odgovornosti, nepotizmu, korupciji, neodgovornosti za okoliš i svim nehumanim i nakaradnim radnjama zasigurno treba tražiti u implementaciji etičkog menadžmenta. Moral i profit ne trebaju biti na suprotnim stranama jer je upravo etički angažman poveznica i sinergija s kapitalom, a javnost je je ogledalo dobrog ili lošeg poslovanja.

2

Inovativne kompanije i kompanije koje imaju viziju veliku pažnju pridaju socijalnim kriterijima i odgovornostima za razvoj društva u cjelini što nije samo pitanje sponzorstva i i donacija. AA 1000 standard – AccountAbility za društvenu i etičku odgovornost je standard kojim se određuju načela kvalitete kao što su poštenje, pravednost, objektivnost i neovisnost, stručno i profesionalno ponašanje, povjerljivost, poštovanje svih koji sudjeluju u poslovnim procesima te stručna vještačenja.

3

Što je poslovna etika? Ako posao definiramo kao djelovanje s ciljem ili kao misiju, a etiku kao znanost koja regulira i promišlja pravila ljudskog ponašanja, poslovna etika bi bila primjenjivanje ili uvažavanje etičkih principa u svim poslovnim aktivnostima. Praktično provođenje etičkih principa u

poslovnom svijetu ključni je problem poslovne etike. Poslovnu etiku ne možemo izjednačiti s čistom etikom, jer je polje njenog djelovanje između težnje za dobiti i čistih etičkih principa kao što su istina, prijateljstvo i slično. Kod poslovne etike, za dobro obavljeni posao očekujemo da i druga strana izvrši svoj dio obveze. Etičnost se ogleda u izvršavanju ciljeva svih dogovorenih strana. U poslovnom djelovanju gotovo ništa ne činimo samo za opće dobro, nego je prisutna i osobna korist, odnosno dobit. Etičnost se u poslovnom svijetu odnosi na korektno izvršavanje preuzetih ciljeva za koje smo odgovorni drugoj strani. Etičnost na radnom mjestu, u organizaciji diktira onaj tko odlučuje, a to je menadžment. U suvremenom društvu poslovanje se obavlja uglavnom za novac, premda npr. umjetnici, liječnici ili znanstvenici veliki dio svog djelovanja razmjenjuju za ugled, moć i slično. Poslovnu etiku dakle trebamo shvatiti i šire od pojma dobiti. Iz poslovne etike isključeni su oni koji obavljaju posao, a za njega ne primaju nikakvu korist (npr. saborski zastupnik koji ne prima nikakav oblik naknade, za posao koji obavlja nije subjekt poslovne etike).

4

Kakvo ponašanje podrazumijeva poslovna etika? Temelj poslovne etike je ponašanje u skladu sa zakonom. Takvo ponašanje obuhvaća i pružanje istinitih, transparentnih informacija, pošten pristup prema konkurenciji, zaposlenicima, dioničarima, partnerima kao i fokusiranje na društvenu odgovornost i održivi razvoj. Koristi koje organizacija ima od uvođenja poslovne etike i etičnog ponašanja su višestruke i dugoročno isplative, jer se takvim poslovanjem utječe na smanjenje troškova nastalih kao posljedica neetičnog ponašanja zaposlenika i managementa. Osim smanjenja troškova, razvija se „etična“ klima u organizaciji, jača se timski rad, te se utječe na pozitivan imidž organizacije u javnosti, što pojedinac i zajednica zamjećuju i nagrađuju. U Hrvatskoj se poslovna etika i ponašanje pojavilo znatno kasnije u odnosu na zapadne zemlje što objašnjavamo činjenicom kako je kapitalistički sustav u RH uveden tek nakon 1990.g., ali i nakon toga dugo vremena poslovna etika i ponašanje nije zaživjelo u punom smislu. Tek u proteklih nekoliko godina, hrvatske tvrtke i organizacije shvaćaju pozitivne utjecaje koje mogu imati uvođenjem takvog ponašanja, kao i utjecaj na zajednicu u kojoj posluju.

Danas, u 21. stoljeću poslovna etika je postala neizostavan način ponašanja u većini modernih tvrtki, kao i fokus u fakultetskom, poslijediplomskom i doktorskom obrazovanju i neformalnoj edukaciji. Trenutno, biti poslovno etičan je popularno u poslovnom okruženju.

5

Kako implementirati poslovnu etiku? Najvažniji preduvjet za implementaciju poslovne etike je postojanje svijesti o važnosti iste, nakon čega kreće strukturirani proces koji će stvoriti temelje za razvoj poslovno etičnog Koraci:
• • • • • • • •

ponašanja,

temeljen

na

poštivanju

zakonskih

odredbi.

Postojanje svijesti o važnosti poslovne etike Imati potporu Uprave Razviti konkretne ciljeve Odrediti tim osoba odgovoran za implementaciju Ustanoviti koje su vrijednosti tvrtke Razviti Etički kodeks Edukacija zaposlenika o poslovnoj etici Svakodnevno praćenje etičnog ponašanja, rješavanje slučajeva povrede etike i Konstantno unaprjeđivanje i usavršavanje.

sl.

Zadaća tima osoba koji su zaduženi za provođenje poslovne etike proteže se kroz gotovo sve faze implementacije, a najvažnija zadaća odnosi se na razvoj Etičnog kodeksa i osiguravanja poštivanja istog. Etički kodeks je pisani dokument koji sadržava izjave, standarde i modele ponašanja, vrijednosti tvrtke, prema kojima neka organizacija nastoji poslovati. Kao primjer, možemo navesti, tvrtku Podravka d.d., kao vodeću kompaniju u regiji srednje i jugoistočne Europe, koja želi održati visok ugled na svim područjima svoga djelovanja. Svjesna važnosti odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva, Uprava Podravke prihvatila je Kodeks etike u poslovanju - u tekstu i sadržaju kako ga je utvrdila Skupština Hrvatske gospodarske komore. Kao potpisnica navedenog Kodeksa, Podravka se obvezala poštivati načela etike u svim svojim poslovnim odnosima te je prihvatila obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj
6

vjeri, te poštivanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju i vlastitim zaposlenicima.

7

Etičke vrline Ljubav kao temelj kršćanske etike možemo promatrati i u poslovnoj etici. Uključiti ljubav u poslovnu etiku, značilo bi poslovati u skladu subjektivnih i objektivnih uvjerenja. Dakle, u poslovnom svijetu i ljubav ima svoju cijenu. Poslovna etika uključuje različite tipove ljubavi: a. caritas, b. agape, c. filia, d. eros. Caritas je latinska riječ, a u prijevodu znači milosrđe. U poslovnim odnosima značila bi obzirnost prema onima koji su manji, slabiji od nas, odnosno onima koji su u nevolji. Milosrđe je potrebno definirati kao pomoć onomu koji to zaslužuje. Npr. ako je poslovni subjekt doživio neuspjeh treba mu dati mogućnost oporavka da ponovno uspješno posluje. Dobar primjer jesu zemlje koje su stradale u ratnim ili nekim drugim neprilikama. Milosrđe poduzeća koje im pomažu da se oporave, dugoročno znači i širenje tržišta za njih te u konačnici veću dobit. Međutim, ako neodgovornu osobu, bez obzira na naše razloge, postavimo na odgovorno radno mjesto, to ne predstavlja milosrđe. Kratkoročno, čin milosrđa može izgledati kao čin protiv interesa poduzeća, ali je dugoročno svakako isplativ. Milosrđe je opravdano, jer utječe na zdravu konkurenciju koja je temelj uspješnog i etičnog poslovanja. Veritas, odnosno istinitost, važna je odrednica u poslovnom djelovanju. Ona jamči da su poslovni odnosi utemeljeni na poštenju i iskrenosti. Laži i obmane mogu povremeno i kratkoročno biti isplativi, ali dugoročni uspjeh mora biti temeljen na istinitosti. Iskrenost
8

će biti prepoznata i nagrađena. Priznavanje pogrešaka te njihovo transparentno uklanjanje kupci znaju cijeniti (npr. greške pri puštanju nove klase automobila, kad proizvođač sam reagira i vrši dodatna ispitivanja). Sofia označava mudrost u poslovanju. To je vrlina kojom prepoznajemo poslovne okvire vremena i prostora u kojem poslujemo. Prepoznavanje dobrih poslovnih prilika nije samo produkt dobre i kvalitetne naobrazbe, već i mudrosti. To je vrlina koju stječemo tijekom cijelog života, kao i sve druge etičke vrline. Što pouzdanost znači u poslovnom svijetu najjasnije možemo potvrditi pri kupnji nekog proizvoda u čiju smo se izvrsnost uvjerili posjedovanjem. Povjerenje ili pouzdanost vode nas iz neizvjesnosti u sigurnost, kao što je to primjerice kupnja kvalitetne zimske gume za automobil koja nam daje ležernost i mirnoću pri vožnji. Ako u poslovnoj suradnji ne postoji pouzdanost i povjerenje, neuspjeh je osiguran. Agape je drugi tip ljubavi u poslovnom svijetu. Označava obavljanje poslovnih radnji sa zadovoljstvom, odnosno ugradnju dijela sebe u sve poslove koje obavljamo. Agape bi bila ljubav prema samom poslu. Da bi osoba u posao unijela dio sebe, potrebno je ispuniti niz drugih preduvjeta. Ako nema tolerancije, slobode, iskrenosti, mogućnosti izbora, adekvatne nagrade, teško će se biti prisutan ovaj oblik ljubavi. Uz poslovni zanos povezani su i vrline optimizma, hrabrosti, požrtvovnosti i slično. Filia je ljubav prema svim ljudima, a u poslovnom kontekstu su to svi oni s kojima dolazimo u poslovni kontakt. To je situacija kada veća poduzeća pod svoje okrilje preuzimaju manja te im pomažu svojim ugledom i imenom da bolje posluju, ali naravno pri tome i profitiraju. Primjer filie unutar poduzeća bila bi zajednička druženja i osjećaj zajedništva na različitim okupljanjima kao što su izleti, prigodni domjenci, obljetnice i slično. Filia je iskrena želja da našem poslovnom partneru poslovanje bude još bolje i
9

uspješnije. Ljubav prema drugima u poslovnom krugu uključuje: dobrohotnost, pravednost, ravnomjernost i racionalnost. Dobrohotnost znači iskrenu želju da svi poslovni partneri posluju uspješno. Pravednost je jedna od najvažnijih vrlina. U etički ispravnom poslovanju, pravednost znači dati svakome ono što mu pripada, premda to zakon ne nalaže. Dakle, kod pravednosti, ali i drugih etičkih vrlina, djelovanje ne staje sa zakonom, ono ide iznad. Etičke poslovanje je iznad zakona, ono ne obvezuje. Ravnomjernost u poslovnom djelovanju znači ujednačenu raspodjelu u svim poslovnim procesima: djelovanje, nagrade, plaće, odgovornosti i slično. Racionalnost je sposobnost prepoznavanja i djelovanja za dobrobit svih poslovnih sudionika. Četvrti oblik ljubavi je eros, odnosno privlačnost. U poslovnom smislu to bi značilo privlačnost poslovnih čimbenika. Ta privlačnost može biti vizualna (neka robna marka), auditivna i slično. Privlačnost se treba temeljiti na estetici. Pretjerivanja, koja od privlačnosti idu k čistoj suvremeno shvaćenoj erotici, nisu učinkovita niti etički opravdana. Umjerena i estetska uporaba erosa je svakako potrebna, ali je granica tanka i treba biti oprezan. Privlačnost uključuje već spomenutu umjerenost, zatim dinamičnost i marljivost. Dinamičnost je vrlina koja nas vodi boljoj realizaciji, dok je marljivost vrlina koja nam osigurava uspješnost.

10

Navedene etičke vrline dio su poslovne etike koju možemo nazvati i etika ljubavi. Samo onaj poslovni subjekt koji vodi brigu o etičkim vrlinama, može biti siguran u dugoročni poslovni uspjeh. Svi značajniji gospodarski subjekti imaju etičke kodekse kojih se pridržavaju i koje nastoje poboljšati. Briga za etičnost poslovanja, zadaća je države i gospodarstva u cjelini. Nažalost, po međunarodnim kriterijima, na listi koja se sastoji od 159 zemalja, Hrvatska se nalazi na 70. mjestu. Poslovna etika dotiče sve one koji su uključeni u poslovno djelovanje, stoga svi trebamo raditi na poboljšanju etičnosti u poslovanju. Svaki gospodarski subjekt ima odgovornost i treba poštovati etičke vrijednosti ljudi, zajednice, ali i prirodni okoliš. Iz toga možemo zaključiti da etičko poslovanje nije ništa drugo nego poslovanje u skladu s prirodom. Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo. U kritičnim situacijama, i dobra osoba može donijeti lošu odluku. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam pri osobnoj izgradnji.

11

Zaključni dio

12

Literatura Osnovna: 1. Baroš Ž., Menadžmet, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka,2010 2. Bebek B., Kolumbić A., Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000. 3. Klose A., Poduzetnička etika, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 4. Blanchard K., Peale N. V., Moć etičkog poslovanja, Horvat elektronika, 1990. 5. Čehok I., Koprek I. Etika, priručnik jedne discipline, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 6. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Nacionalni program za borbu protiv korupcije, Zagreb, 2001. 7. Tekst etičkog kodeksa (po izboru) Dopunska: 1. Sikula A., Applied Management Ethics, Irwin, Chicago, 1996. 2. Barry, Norman, Business Ethics, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 2000. 3. Trevino,L.K, Nelson K.A., Managing Business Ethics, Straight Talk About How To Do It Right, Third Edition, University of Pennsylvania, 2004. 4. Žugaj, M., Brčić, R., Menadžment, FOI, Varaždin 2003., (poglavlje 10, Menadžment i poslovna etika, str. 239-338). 5. Talanga J., Uvod u etiku, Hrvatski studiji – Studia Croatica, Zagreb, 1999. 6. Donaldson T, Werhane P.H., Ethical Issuses in Business, A Philosophical Approach, Second edition, Loyola University of Chicago, 1983.
7. Žugaj, M., Cingula, M., Organizacija, FOI, Varaždin, 1999. (poglavlje 12, Etika u

poslovanju, str.555-573).
8. Baloban, S., Etičnost i socijalnost na kušnji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.

13

Prilog KODEKS POSLOVNE ETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006)

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful