You are on page 1of 7

B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC H NI c Lp - T Do - Hnh Phc

DANH SCH TRNG TUYN PG KHO 33


K THI NGY 15.05.2016 TI TRNG I HC H NI
(Km theo Quyt nh s: 926/Q-HHN, ngy 24 thng 5 nm 2016)

I. DANH SCH IU KIN VO HC


Chng
TT H v tn Gii Ngy sinh TVNP Nghe Ni c Vit TBC ch/ Ghi ch
ngy thi

1 ng Th Hng Anh N 06.08.1992 7.5 7.5 7.0 6.5 7.0


IDP -
2 o Lan Anh N 25.02.1987 7.0 7.5 7.5 6.0 7.0 02/04/2016

3 H Ngc Anh N 24.10.1991 7.5 6.0 6.5 7.0 7.0


BC -
4 Hong Th Ngc Anh N 10.09.1988 6.0 6.0 7.5 6.0 6.5 28/02/2015

BC -
5 Ng Thy Anh N 05.07.1990 8.5 7.0 9.0 7.0 8.0 02/03/2016

BC -
6 Phm Th Lan Anh N 25.02.1993 8.5 6.5 7.5 7.0 7.5 24/10/2015
IELTS IDP
7 Phm Nh Cng Nam 13.09.1982 6.5 6.0 8.0 7.0 7.0 ngy
14.11.2015

8 Vng Cng ip Nam 27.10.1993 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0


BC -
9 Nguyn Trung Hiu Nam 10.10.1993 9.0 6.0 8.5 7.0 7.5 22/11/2014

10 Dng Minh Hong Nam 30.03.1993 9.0 7.5 8.5 7.0 8.0

11 Nguyn Th Hng N 17.02.1991 7.0 6.0 7.0 6.5 6.5

12 V Th Hu N 27.10.1979 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5


IDP -
13 ng Th Thanh Huyn N 18.08.1993 8.0 7.5 7.5 6.5 7.5 19/03/2016

IDP -
14 Khng Khnh Huyn N 20.05.1992 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 12/09/2015

HANUTEST -
15 L Trung Kin Nam 06.10.1987 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 31/01/2016

16 Kiu Linh N 02.11.1992 8.5 8.0 8.0 6.5 8.0

17 Nguyn Th Nhung N 02.04.1990 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5


IDP -
18 V Th Minh Phng N 18.11.1990 7.5 6.0 7.0 6.0 6.5 16/04/2016

19 Dng Thanh Tho N 09.07.1990 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0

1
20 Phm Hoi Thu N 20.09.1989 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5

21 o Ngc Thy N 07.12.1992 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5


IDP -
22 Th Phng Thy N 31.10.1991 8.0 6.0 7.5 6.0 7.0 16/04/2016

23 Nguyn Th Thy N 05.10.1990 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5

24 Nguyn Thanh Thy N 23.12.1988 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5

25 Nguyn Thu Trang N 23.03.1990 8.0 8.0 6.0 7.0 7.5


C1HANU
26 Nguyn Thu Trang N 11.03.1991 8.5 8.5 7.0 7.0 8.0 01.06.2014

27 Phm Qunh Trang N 23.09.1992 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5


IDP -
28 Phan Th Ct Tng N 05.03.1991 7.5 6.0 6.5 6.0 6.5 12/09/2015

Danh sch gm: 28 ngi;

II. DANH SCH IU KIN VO HC NHNG PHI THI LI K NNG DI 6.0


Chng
TT H v tn Gii Ngy sinh TVNPNghe Ni c Vit TBC ch/ Ghi ch
ngy thi

1 Phm Ngc c Nam 18.02.1982 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0

2 Nguyn Th Hi H N 15.10.1988 6.5 7.5 5.5 6.0 6.5

IDP -
3 Phng Th Hnh N 11.11.1976 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0 30/03/2016

4 inh Th Hng Hu N 15.01.1991 7.5 6.5 5.0 6.5 6.5


B2 HANU
5 Hong Th Thu Hng N 13.09.1991 5.85 6.3 6.5 5.2 6.0 6.0 2020
12.11.2014

6 Trn Mai Lin N 27.08.1992 7.0 6.5 7.0 5.5 6.5

7 L Thy Linh N 25.05.1987 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0

8 V Thi Linh N 13.04.1982 5.5 8.0 6.0 6.0 6.5

9 L Th Nga N 13.08.1992 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0

10 Phm Th Nh Nguyt N 30.06.1982 5.5 6.0 6.0 7.0 6.0

HANU TEST -
11 Hong Th Qunh N 23.12.1989 6.0 7.0 7.0 5.5 6.5 18/02/2016

2
12 Nguyn Th Thanh Tm N 04.12.1984 6.5 6.5 5.0 6.5 6.0

13 Nguyn Thu Tho N 10.05.1993 6.0 5.5 6.5 6.5 6.0

14 L Ngc Thy N 20.06.1988 7.0 5.5 6.0 6.5 6.5

15 ng Hng Thy N 12.04.1990 6.0 7.5 5.5 6.5 6.5

Danh sch gm: 15 ngi;


III. DANH SCH IU KIN VO HC NHNG PHI THI LI 4 K NNG
Chng
TT H v tn Gii Ngy sinh TVNPNghe Ni c Vit TBC ch/ Ghi ch
ngy thi
28 L Th Nhung N 30.06.1987 5.0 5.0 4.0 5.5 5.0
29 L Th Ngc Lan N 14.12.1989 3.5 4.0 5.0 5.0 4.5
30 V Th Huyn Trang N 04.10.1990 3.0 5.0 5.0 4.0 4.5
Danh sch gm: 03 ngi;
HIU TRNG

Nguyn nh Lun

3
B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC H NI c Lp - T Do - Hnh Phc

KT QU TUYN SINH PG KHO 33


K THI NGY 15.05.2016 TI TRNG I HC H NI
(Km theo Quyt nh s: 926/Q-HHN, ngy 24 thng 5 nm 2016)

TT H v tn Gii Ngy sinh Nghe Ni c Vit TBC Ghi ch


1 Dng Minh Hong Nam 30.03.1993 9.0 7.5 8.5 7.0 8.0
2 Kiu Linh N 02.11.1992 8.5 8.0 8.0 6.5 8.0
3 Nguyn Thu Trang N 23.03.1990 8.0 8.0 6.0 7.0 7.5
4 ng Th Hng Anh N 06.08.1992 7.5 7.5 7.0 6.5 7.0
5 H Ngc Anh N 24.10.1991 7.5 6.0 6.5 7.0 7.0
6 Vng Cng ip Nam 27.10.1993 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0
7 Nguyn Th Hi H N 15.10.1988 6.5 7.5 5.5 6.0 6.5
8 Nguyn Th Hng N 17.02.1991 7.0 6.0 7.0 6.5 6.5
9 inh Th Hng Hu N 15.01.1991 7.5 6.5 5.0 6.5 6.5
10 V Th Hu N 27.10.1979 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5
11 Trn Mai Lin N 27.08.1992 7.0 6.5 7.0 5.5 6.5
12 V Thi Linh N 13.04.1982 5.5 8.0 6.0 6.0 6.5
13 Nguyn Th Nhung N 02.04.1990 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5
14 Phm Hoi Thu N 20.09.1989 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5
15 o Ngc Thy N 07.12.1992 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5
16 Nguyn Th Thy N 05.10.1990 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5
17 L Ngc Thy N 20.06.1988 7.0 5.5 6.0 6.5 6.5
18 Nguyn Thanh Thy N 23.12.1988 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5
19 ng Hng Thy N 12.04.1990 6.0 7.5 5.5 6.5 6.5
20 Phm Qunh Trang N 23.09.1992 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5
21 Phm Ngc c Nam 18.02.1982 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0
22 L Thy Linh N 25.05.1987 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0
23 L Th Nga N 13.08.1992 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0
24 Phm Th Nh Nguyt N 30.06.1982 5.5 6.0 6.0 7.0 6.0
25 Nguyn Th Thanh Tm N 04.12.1984 6.5 6.5 5.0 6.5 6.0
26 Dng Thanh Tho N 09.07.1990 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0
27 Nguyn Thu Tho N 10.05.1993 6.0 5.5 6.5 6.5 6.0
28 L Th Nhung N 30.06.1987 5.0 5.0 4.0 5.5 5.0
29 L Th Ngc Lan N 14.12.1989 3.5 4.0 5.0 5.0 4.5

1
TT H v tn Gii Ngy sinh Nghe Ni c Vit TBC Ghi ch
30 V Th Huyn Trang N 04.10.1990 3.0 5.0 5.0 4.0 4.5
31 Nguyn nh Huyn N 15.10.1993 V V V V V n rt
32 Th Khnh Ly N 12.10.1993 V V V V V
33 Phm Th Huyn My N 08.02.1992 V V V V V
34 V Vn Quang Nam 05.10.1990 V V V V V n rt
35 Nguyn Thu Thy N 17.08.1990 V V V V V
Danh sch gm: 35 ngi;
NGI LP BNG HIU TRNG - CH TCH HI NG THI

Nguyn Hu Ho Nguyn nh Lun

2
B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC H NI c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH XT TUYN VO HC PG KHA 33


NGY 15.5.2016, TI TRNG I HC H NI
(Km theo Quyt nh s: 926/Q-HHN, ngy 24 thng 5 nm 2016)

TT H v tn Gii Ngy sinh Nghe Ni c Vit TBC Chng ch Ghi ch

1 o Lan Anh N 25.02.1987 7.0 7.5 7.5 6.0 7.0 IDP - 02/04/2016

2 Hong Th Ngc Anh N 10.09.1988 6.0 6.0 7.5 6.0 6.5 BC - 28/02/2015

3 Ng Thy Anh N 05.07.1990 8.5 7.0 9.0 7.0 8.0 BC - 02/03/2016

4 Phm Th Lan Anh N 25.02.1993 8.5 6.5 7.5 7.0 7.5 BC - 24/10/2015

IELTS IDP ngy


5 Phm Nh Cng Nam 13.09.1982 6.5 6.0 8.0 7.0 7.0 14.11.2015

6 Phng Th Hnh N 11.11.1976 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0 IDP - 30/03/2016

7 Nguyn Trung Hiu Nam 10.10.1993 9.0 6.0 8.5 7.0 7.5 BC - 22/11/2014

B2 HANU 2020
8 Hong Th Thu Hng N 13.09.1991 6.3 6.5 5.2 6.0 6.0 12.11.2014

9 ng Th Thanh Huyn N 18.08.1993 8.0 7.5 7.5 6.5 7.5 IDP - 19/03/2016

10 Khng Khnh Huyn N 20.05.1992 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 IDP - 12/09/2015

HANUTEST -
11 L Trung Kin Nam 06.10.1987 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 31/01/2016

12 V Th Minh Phng N 18.11.1990 7.5 6.0 7.0 6.0 6.5 IDP - 16/04/2016

HANU TEST -
13 Hong Th Qunh N 23.12.1989 6.0 7.0 7.0 5.5 6.5 18/02/2016

14 Th Phng Thy N 31.10.1991 8.0 6.0 7.5 6.0 7.0 IDP - 16/04/2016

15 Nguyn Thu Trang N 11.03.1991 8.5 8.5 7.0 7.0 8.0 C1HANU 01.06.2014

16 Phan Th Ct Tng N 05.03.1991 7.5 6.0 6.5 6.0 6.5 IDP - 12/09/2015

Danh sch gm: 16 ngi;


NGI LP BNG HIU TRNG - CH TCH HI NG THI

Nguyn Hu Ho Nguyn nh Lun