You are on page 1of 4

Name: Kara Virtue: Justice Archetype: Advocate

Geist: Vice: Wrath Threshold: The Torn


Chronicle: Concept: Krewe:
Attributes
POWER Intelligence
OOOOO Strength
OOOOO Presence
OOOOO
FINESSE Wits
OOOOO Dexterity
OOOOO Manipulation
OOOOO

RESISTANCE Resolve
OOOOO Stamina
OOOOO Composure
OOOOO

Skills Other Traits


Mental Merits Health
(-3 unskilled) _________________OOOOO OOOOOOOOOOOO
Academics __________ OOOOO _________________OOOOO
Computer__________ OOOOO _________________OOOOO
Crafts_____________ OOOOO _________________OOOOO Willpower
Investigation _________
OOOOO _________________OOOOO OOOOOOOOOO
Medicine ___________ OOOOO _________________OOOOO
Occult _____________ OOOOO _________________OOOOO
Politics____________
Science _____________
OOOOO
OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
Psyche

OOOOOOOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO Plasm
Physical
(-1 unskilled) Keystone Memento

Athletics__________
Parkour
OOOOO _______________________
Brawl____________OOOOO _______________________
Drive_____________OOOOO _______________________ Synergy
Firearms__________OOOOO Max Synergy:___
Larceny___________OOOOO Keys 10______________O
Stealth_____________
OOOOO ___________ ___________ 9______________ O
Survival____________

OOOOO ___________ ___________ 8______________ O
Weaponry____________
Knives
OOOOO ___________ ___________ 7______________ O
___________ ___________ 6______________ O
___________ ___________ 5______________ O
4______________ O
Social Manifestations 3______________ O
(-1 unskilled) _________________
Rage
OOOOO 2______________ O
Animal Ken_________OOOOO _________________
Caul
OOOOO 1______________ O
Empathy__________OOOOO _________________OOOOO
Expression_____________
Dance
OOOOO _________________OOOOO Size:_____________
Intimidation_________

OOOOO _________________OOOOO Speed:____________
Persuasion___________

OOOOO _________________OOOOO Defense:__________
Socialize_____________

OOOOO _________________OOOOO Armor:___________
Streetwise____________

OOOOO _________________OOOOO Initiative Mod:______
Subterfuge____________

OOOOO _________________OOOOO Experience:________
Attributes: 5/4/3 Skills 11/7/4 (+3 Specialties) Record Archetype and Threshold Manifestations: 3 dots Select 1 Key from Threshold and 1 to represent Keystone
Merits 7 (Buying the fifth dot in Attributes, Skills or Merits costs two points) Health = Stamina + Size Willpower = Resolve + Composure Size = 5 for adult human-sized
Defense = Lowest of Dexterity or Wits Initiative Mod = Dexterity + Composure Speed = Strength + Dexterity + 5 Starting Synergy = 7 Psyche starts at 1 dot Plasm starts at 1/2 max pool.
Geist Other Traits
Name:__________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
Age:____________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
Description:______________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________
_______________________
_______________________ Ceremonies
_______________________ Name Rating Dice Pool Book/Page
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
___________________ ___ ___________ ___________
Krewe ___________________ ___ ___________ ___________
Name:__________________
Founder:________________
Mementos
Members:________________ _______________________ _______________________
_______________________ Type:___________________ Type:___________________
_______________________ Threshold:________________ Threshold:________________
_______________________ Key:____________________ Key:____________________
_______________________ Special:__________________ Special:__________________
_______________________ _______________________ _______________________
Ban:____________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ Type:___________________ Type:___________________
_______________________ Threshold:________________ Threshold:________________
_______________________ Key:____________________ Key:____________________
_______________________ Special:__________________ Special:__________________
Duty:___________________ _______________________ _______________________
_______________________
_______________________
_______________________ Equipment
_______________________ Item Durability Structure Size Cost
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
Destiny:_________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________
_______________________
Benefits:_________________
Combat
_______________________ Weapon/Attack Dice Mod. Range Clip Size
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
Krewe Experience:__________ __________________ _______ _______ _____ _____
Spent:_____ Remaining:_____ __________________ _______ _______ _____ _____
Experience Chart: Attribute: New dots x5 Skill: New dots x3 Skill Specialty: 3 New Key: 10 Manifestation: New dots x6 Merit: New dots x2 Psyche: New dots x8
Synergy: New dots x3 Willpower: 8
Expanded Merits
Allies Mentor
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Contacts Resources
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Fame Retainer
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Other(___________________) Other(___________________)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

Possessions
Gear (Carried) Other Equipment
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Vehicles
Type Durability Structure Size Acceleration Safe Speed Max Speed Handling
_________________ ________ ________ _______ ______ ______ ______ ______
_________________ ________ ________ _______ ______ ______ ______ ______
_________________ ________ ________ _______ ______ ______ ______ ______

Haunt
Location Description
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
History
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Goals/Destiny
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Description
Age:____________________ ________________________________________________
Date of Birth:______________ ________________________________________________
First Death:_______________ ________________________________________________
Hair:____________________ ________________________________________________
Eyes:____________________ ________________________________________________
Race:____________________ ________________________________________________
Nationality:_______________ ________________________________________________
Height:__________________ ________________________________________________
Weight:__________________ ________________________________________________
Sex:_____________________ ________________________________________________

Visuals
Krewe Chart Character Sketch