You are on page 1of 34

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010

KESTABILAN EKONOMI
MAKRO UNTUK
PERTUMBUHAN 2
I. PENDAHULUAN

2.01 Ekonomi Malaysia telah mencatat pertumbuhan yang menggalakkan dalam


tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8) walaupun berlaku ketidaktentuan
dalam persekitaran global berikutan peristiwa 11 September pada tahun 2001,
peperangan di Afghanistan dan Iraq serta wabak sindrom pernafasan akut yang MUKA
teruk (SARS) pada tahun 2003 dan kenaikan harga minyak mentah pada tahun SURAT
2004-2005. Perkembangan ekonomi adalah lebih meluas di mana kesemua 45
sektor mencatat pertumbuhan positif. Asas ekonomi kekal kukuh. Kadar inflasi
dan pengangguran adalah rendah. Akaun semasa imbangan pembayaran terus
kukuh dan tabungan negara kekal di paras yang tinggi. Kemajuan juga telah
dicapai dalam membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan.

2.02 Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), pengurusan


ekonomi makro akan ditumpukan kepada usaha memastikan ekonomi makro
yang stabil bagi mengekalkan ekonomi berada di landasan pertumbuhan yang
mampan. Permintaan swasta dalam negeri dijangka mencatat pertumbuhan
kukuh yang membolehkan Kerajaan meneruskan pengurusan fiskal yang pragmatik.
Dasar kewangan yang bersesuaian akan dilaksana bagi menggalakkan
pertumbuhan dan harga yang stabil. Penekanan juga akan diberi ke arah
meningkatkan keupayaan produktiviti dan inovatif.
BAB 2

II. PENILAIAN PENCAPAIAN EKONOMI MAKRO, 2001-2005

2.03 Dalam tempoh RMKe-8, keluaran dalam negeri kasar (KDNK) sebenar
berkembang pada kadar purata 4.5 peratus setahun disokong oleh permintaan
dalam negeri dan eksport. Keluaran negara kasar (KNK) per kapita pada harga
semasa meningkat sebanyak 5.7 peratus setahun kepada RM17,687 pada tahun
2005. Dari segi pariti kuasa beli, KNK per kapita meningkat kepada AS$10,318
pada tahun 2005 berikutan daripada kadar inflasi yang rendah dan kadar tukaran
asing yang stabil.
Ekonomi Dalam Negeri

Produktiviti dan Kecekapan

2.04 Selaras dengan kemajuan peralihan ke arah ekonomi berasaskan


pengetahuan, tahap produktiviti dan kecekapan adalah semakin meningkat.
Sumbangan produktiviti faktor keseluruhan (TFP) kepada KDNK meningkat
kepada 29.0 peratus berbanding dengan 24.0 peratus dalam tempoh Rancangan
Malaysia Ketujuh (RMKe-7), seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-1. Sumbangan
buruh kepada KDNK adalah juga lebih tinggi iaitu di tahap 33.2 peratus. Walau
bagaimanapun, sumbangan modal kepada KDNK sebanyak 37.8 peratus adalah
lebih rendah berbanding dengan 45.2 peratus yang dicapai dalam tempoh
RMKe-7, menunjukkan ekonomi beransur kepada pertumbuhan berasaskan
produktiviti. Nisbah tambahan modal kepada pengeluaran (ICOR) 1 yang lebih
rendah dalam tempoh RMKe-8 iaitu 6.2 berbanding dengan 8.6 dalam tempoh
RMKe-7 menunjukkan peningkatan ke arah penggunaan modal yang cekap.

MUKA JADUAL 2-1


SURAT
SUMBANGAN FAKTOR PENGELUARAN, 1996-2010
46
Pencapaian
Sasaran RMKe-9
RMKe-7 RMKe-8
Faktor
% % % % % %
Sumbangan daripada Sumbangan daripada Sumbangan daripada
kepada KDNK KDNK kepada KDNK KDNK kepada KDNK KDNK

KDNK 4.8 100.0 4.5 100.0 6.0 100.0


Buruh 1.5 30.8 1.5 33.2 1.8 29.9
Modal 2.2 45.2 1.7 37.8 2.0 34.3
TFP1 1.1 24.0 1.3 29.0 2.2 35.8

Sumber: Unit Perancang Ekonomi


1
Nota: Produktiviti faktor keseluruhan (TFP) dianggar menggunakan fungsi pengeluaran Cobb-Douglas dengan menolak bahagian
pertumbuhan yang disebabkan oleh kenaikan dalam faktor buruh dan modal daripada pertumbuhan keseluruhan.

Ekonomi Berasaskan Pengetahuan

2.05 Indeks pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan (KDI) 2 telah


dibangunkan oleh Kerajaan untuk memantau perkembangan ekonomi ke arah
menjadikan ianya lebih berasaskan pengetahuan. KDI keseluruhan telah meningkat
sebanyak 591 mata daripada 2,413 pada tahun 2000 kepada 3,004 pada tahun

1
Berasaskan purata pergerakan 3-tahun.
2
KDI dibentuk bagi menilai kesediaan Malaysia menjadi sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan. Ia juga
membandingkan kedudukan Malaysia dengan 21 negara lain, yang kebanyakannya terdiri daripada negara
maju. KDI dikira berasaskan beberapa faktor utama terpilih yang diperlukan untuk memacu ekonomi berasaskan
pengetahuan iaitu infrastruktur komputer, infostruktur, pendidikan dan latihan serta R&D dan teknologi. Pada
masa ini, 21 petunjuk digunakan untuk membentuk KDI.
2005 dengan peningkatan dalam semua bidang, seperti ditunjukkan dalam

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


Carta 2-1. Infrastruktur komputer menunjukkan kemajuan yang paling ketara,
mencatat peningkatan 196.4 peratus dari segi skor di antara tahun 2000 dan
2005, diikuti oleh penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan teknologi sebanyak
25.9 peratus dan pendidikan dan latihan sebanyak 22.9 peratus. Dari segi KDI
mengikut negara, Malaysia kekal di kedudukan ke-17 pada tahun 2005, seperti
ditunjukkan dalam Carta 2-2.

2.06 Satu penilaian mengenai kesediaan pengetahuan berdasarkan tahap


kandungan pengetahuan3 juga mengambil kira sepuluh industri pembuatan dan
lapan industri perkhidmatan. Didapati bahawa semua industri yang dinilai telah
membina suatu tahap kecekapan pengetahuan dan keupayaan serta memulakan
aktiviti memperolehi, menjana dan berkongsi pengetahuan. Secara keseluruhannya,
perkhidmatan teknologi maklumat, industri kimia, telekomunikasi, pendidikan
tertiari dan perkhidmatan kewangan memperlihatkan kesediaan pengetahuan
yang lebih baik, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-3. Dari segi sokongan

MUKA
C ARTA 2-1 SURAT
INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI BERASASKAN 47
PENGETAHUAN : MALAYSIA, 2000 DAN 2005

Skor KDI
3,500

3,004 2000 2005


3,000

2,500 2,413

2,000

1,536
1,500
1,250

1,000 814
756

500 408
324
246
BAB 2

83
0
KDI Pendidikan dan Infostruktur R&D & Teknologi Infrastruktur
Latihan Komputer

Sumber: Unit Perancang Ekonomi

3
Penilaian adalah berdasarkan kepada kajian ke atas 1,819 firma yang dijalankan pada tahun 2003. Sejumlah
21 pembolehubah paling berpengaruh yang mencerminkan pemudah pengetahuan dan tindakan telah
digunakan bagi menilai tahap kandungan pengetahuan bagi industri terpilih. Rumusan diambil daripada
Laporan Kandungan Pengetahuan Dalam Sektor Ekonomi Utama, 2004.
C ARTA 2-2
INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI BERASASKAN
PENGETAHUAN MENGIKUT NEGARA, 2000 DAN 2005
Skor KDI
Amerika Syarikat 1 (1) 6,119

Sweden 2 ( 2) 5,423

Denmark 3 (5) 4,977

Jepun 4 (6) 4,933

Finland 5 (3) 4,827

Norway 6 (4) 4,790

Belanda 7 (11) 4,581

Switzerland 8 (7) 4,563

U. Kingdom 9 (10) 4,486

Kanada 10 (8) 4,396

Jerman 11 (12) 4,290

Australia 12 (9) 4,245

Singapura 13 (14) 4,109

Korea 14 (16) 4,027

N. Zealand 15 (15) 3,809

Ireland 16 (13) 3,801

MALAYSIA 17 (17) 3,004

China 18 (19) 2,411

MUKA Thailand 19 (18) 2,018

SURAT Filipina 20 (20) 1,666

Indonesia 21 (21) 1,105 2000 2005


48 India 22 (22) 868

Sumber: Unit Perancang Ekonomi


Nota: Angka dalam kurungan menunjukkan kedudukan pada tahun 2000.

C ARTA 2-3
UKURAN KANDUNGAN PENGETAHUAN SECARA
AGREGAT MENGIKUT INDUSTRI, 2002

Jumlah Ukuran Pemudah Pengetahuan dan Tindakan Pengetahuan (Maksima=21)


20
Tindakan Pengetahuan
18
Pemudah Pengetahuan
16

14

12

10

0
Perkhidmatan IT

Kimia

Telekomunikasi

Pendidikan Tertiari

Getah & Plastik

Perkhidmatan Pelancongan

Kelengkapan Pengangkutan

Tekstil
Perkhidmatan Kewangan

Elektrik & Elektronik

Automotif

Jentera

Logam yang Dibentuk

Perkhidmatan Perniagaan

Pemprosesan Makanan

Perkhidmatan Kesihatan

Perkhidmatan Pengangkutan

Produk Berasaskan Kayu

Sumber: Unit Perancang Ekonomi


pengetahuan, semua industri menunjukkan pencapaian lebih baik dari sudut

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


teknologi dan infostruktur, dan menyediakan persekitaran yang menggalakkan
pengetahuan berbanding dengan keupayaan sumber manusia serta wujudnya
peneraju pengetahuan. Dari segi tindakan pengetahuan, semua industri
menunjukkan prestasi yang baik dari segi penggunaan pengetahuan, prestasi
sederhana bagi perkongsian dan perolehan pengetahuan tetapi lemah secara
amnya dalam penghasilan pengetahuan.

Keluaran Sektor

2.07 Langkah yang diambil bagi merangsang ekonomi di samping persekitaran


luaran yang lebih baik dan harga komoditi yang menggalakkan telah menyumbang
kepada peningkatan prestasi sektor dalam tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan
dalam Jadual 2-2. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada
pertumbuhan KDNK, berkembang pada kadar purata 6.1 peratus setahun.
Bahagiannya daripada KDNK, meningkat kepada 58.1 peratus pada tahun 2005.
Subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan mencatat
pertumbuhan tertinggi pada kadar purata 8.1 peratus setahun. Subsektor MUKA
SURAT
pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi berkembang pada kadar purata
6.6 peratus setahun selaras dengan peningkatan aktiviti perdagangan dan 49
perjalanan. Subsektor perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran mencatat
pertumbuhan purata tahunan 4.3 peratus dalam tempoh Rancangan, disokong
oleh peningkatan pengguna dan aktiviti pelancongan, terutamanya dalam tempoh
2004-2005.

2.08 Sektor pembuatan mencapai kadar pertumbuhan purata 4.1 peratus setahun
dalam tempoh Rancangan dan sumbangannya kepada KDNK meningkat kepada
31.4 peratus pada tahun 2005. Kadar penggunaan kapasiti dalam sektor pembuatan
kekal tinggi pada kadar purata 80 peratus setahun. Pertumbuhan sektor ini telah
diterajui oleh industri berasaskan sumber 4 yang mencatat pertumbuhan pada
kadar purata 5.0 peratus setahun. Penyumbang utama kepada pertumbuhan ini
adalah subsektor keluaran kimia, pemprosesan makanan, keluaran getah dan
keluaran kertas. Industri bukan berasaskan sumber 5 berkembang pada kadar
purata 3.5 peratus setahun. Walaupun pertumbuhan subsektor elektronik adalah
BAB 2

sederhana pada kadar purata 3.0 peratus setahun, ia kekal sebagai penyumbang
utama kepada nilai ditambah sektor pembuatan iaitu sebanyak 28.0 peratus
pada tahun 2005.

2.09 Sektor pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan mencatat


pertumbuhan pada kadar purata 3.0 peratus setahun. Pertumbuhan tersebut

4
Ini termasuk industri pemprosesan makanan, minuman dan tembakau, keluaran kayu, keluaran kertas,
keluaran kimia, keluaran petroleum, keluaran getah dan keluaran mineral bukan logam.
5
Ini termasuk industri tekstil dan pakaian, logam asas, keluaran logam, jentera, elektronik, jentera elektrikal,
kelengkapan pengangkutan dan perkilangan lain.
50
MUKA
SURAT
JADUAL 2-2
KELUARAN DALAM NEGERI KASAR MENGIKUT INDUSTRI ASAL, 2000-2010
Kadar Pertumbuhan Sumbangan kepada
RM juta % daripada Jumlah Tahunan Purata (%) Pertumbuhan (%)
Sektor (pada harga tahun 1987)
RMKe-8
Sasaran Pencapaian Sasaran
2000 2005 2010 2000 2005 2010 Sasaran Pencapaian RMKe-9 RMKe-8 RMKe-9

Pertanian, Perhutanan, Ternakan dan


Perikanan 18,662 21,585 27,518 8.9 8.2 7.8 2.0 3.0 5.0 0.3 0.4
Perlombongan dan Kuari 15,385 17,504 20,675 7.3 6.7 5.9 2.9 2.6 3.4 0.2 0.2
Pembuatan 67,250 82,394 113,717 31.9 31.4 32.4 4.0 4.1 6.7 1.3 2.1
Pembinaan 6,964 7,133 8,451 3.3 2.7 2.4 2.5 0.5 3.5 0.0 0.1
Perkhidmatan 113,408 152,205 208,086 53.9 58.1 59.2 5.2 6.1 6.5 3.4 3.8
Perkhidmatan Kerajaan 14,331 19,831 24,759 6.8 7.6 7.0 4.5 6.7 4.5 0.5 0.3
Perkhidmatan Perniagaan dan
Bukan Kerajaan 99,077 132,374 183,327 47.1 50.5 52.2 5.3 6.0 6.7 2.9 3.4
Elektrik, Gas dan Air 8,278 10,860 14,450 3.9 4.1 4.1 5.8 5.6 5.9 0.2 0.2
Pengangkutan, Penyimpanan dan
Komunikasi 16,858 23,163 31,984 8.0 8.8 9.1 5.8 6.6 6.7 0.5 0.6
Perdagangan Borong dan Runcit,
Hotel dan Restoran 31,116 38,437 53,456 14.8 14.7 15.2 3.6 4.3 6.8 0.6 1.0
Kewangan, Insurans, Harta Tanah
dan Perkhidmatan Perniagaan 26,755 39,568 55,385 12.7 15.1 15.8 7.0 8.1 7.0 1.1 1.1
Perkhidmatan Lain 16,070 20,346 28,052 7.6 7.8 8.0 5.0 4.8 6.6 0.4 0.4
(-) Bayaran Perkhidmatan Bank 15,832 23,876 32,707 7.5 9.1 9.3 7.3 8.6 6.5 0.7 0.6
(+) Duti Import 4,721 5,083 5,556 2.2 1.9 1.6 6.3 1.5 1.8 0.0 0.0
KDNK pada Harga Pembeli 210,557 262,029 351,297 100.0 100.0 100.0 4.2 4.5 6.0 4.5 6.0
Sektor Pertama 34,047 39,089 48,193 16.2 14.9 13.7 2.4 2.8 4.3 0.4 0.6
Sektor Kedua 74,215 89,527 122,168 35.2 34.2 34.8 3.8 3.8 6.4 1.3 2.2
Sektor Ketiga 113,408 152,205 208,086 53.9 58.1 59.2 5.2 6.1 6.5 3.4 3.8
Mengambil Kira Pelarasan ke atas Duti
Import dan Bayaran Perkhidmatan Bank
Sektor Pertama 32,456 37,912 44,974 15.4 14.5 12.8 2.2 2.5 4.2 0.4 0.6
Sektor Kedua 70,747 83,510 114,009 33.6 32.9 32.5 3.7 3.5 6.3 1.1 2.0
Sektor Ketiga 107,355 140,607 192,314 51.0 53.7 54.7 5.0 5.7 6.3 3.0 3.4

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan


disumbang oleh peningkatan subsektor komoditi pertanian untuk industri sebanyak

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


3.8 peratus dan subsektor makanan 1.7 peratus setahun. Nilai ditambah minyak
sawit meningkat pada kadar purata 6.2 peratus setahun dan kekal sebagai
penyumbang utama daripada jumlah nilai ditambah bagi sektor pertanian iaitu
sebanyak 36.7 peratus pada tahun 2005. Bagi subsektor makanan, keluaran
sayur-sayuran mencatat pertumbuhan purata 13.8 peratus setahun dan keluaran
buah-buahan sebanyak 9.8 peratus setahun. Subsektor ternakan berkembang
pada kadar purata 6.6 peratus setahun manakala subsektor perikanan menguncup
pada kadar purata 0.9 peratus setahun.

2.10 Sektor perlombongan berkembang pada kadar purata 2.6 peratus setahun.
Pengeluaran minyak mentah dan kondensat meningkat 1.3 peratus setahun
daripada 681,000 tong sehari (bpd) pada tahun 2000 kepada 727,000 bpd pada
tahun 2005. Harga minyak mentah yang tidak stabil terutamanya pada tahun
2004 dan 2005 di mana harga gred premium dengan kandungan sulfur yang
rendah, terutama Tapis (tahap ukuran bagi Malaysia) telah meningkat kepada
AS$55.70 setong pada tahun 2005 berbanding dengan harga purata AS$24.91
setong pada tahun 2001 manakala West Texas Intermediate (WTI) meningkat MUKA
SURAT
kepada AS$56.67 setong pada tahun 2005 berbanding dengan harga purata
AS$25.24 setong pada tahun 2001. Pengeluaran gas asli juga meningkat pada 51
kadar purata 5.8 peratus setahun kepada 5,800 juta kaki padu sehari (jkps)
pada tahun 2005.

2.11 Sektor pembinaan mencatat pertumbuhan kecil pada kadar purata 0.5
peratus setahun berikutan daripada aktiviti kejuruteraan awam yang berkurangan
dalam tempoh separuh kedua Rancangan. Pertumbuhan telah disumbang oleh
permintaan yang berterusan ke atas subsektor harta kediaman, hasil daripada
pendapatan bolehguna yang lebih tinggi dan pakej pembiayaan yang menarik.

Permintaan Agregat

2.12 Permintaan agregat pada harga sebenar berkembang pada kadar purata
5.5 peratus setahun. Pelaburan swasta menguncup pada kadar purata 1.0
peratus setahun, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-3 dan Carta 2-4. Ini disebabkan
BAB 2

penguncupan besar 19.9 peratus pada tahun 2001 dan 15.1 peratus pada tahun
2002 yang berpunca daripada permintaan luar negara yang lemah dan aliran
masuk pelaburan langsung asing (FDI) yang rendah. Namun begitu, pelaburan
swasta telah melonjak semula dan berkembang pada kadar purata 18.1 peratus
setahun dalam tempoh 2004-2005 berikutan keyakinan peniaga yang meningkat
terhadap perkembangan ekonomi yang semakin kukuh. Aliran masuk FDI yang
berterusan dalam sektor pembuatan, perlombongan dan perkhidmatan dalam
tempoh 2004-2005 turut menyumbang kepada pencapaian lebih baik bagi pelaburan
swasta. Pelaburan swasta pada harga semasa adalah sebanyak RM175.9 bilion,
lebih rendah daripada RM288.6 bilion yang dicapai dalam tempoh 1996-2000.
Pelaburan dalam sektor pembuatan menyumbang sebanyak 33.9 peratus daripada
jumlah pelaburan, diikuti sektor perkhidmatan 21.6 peratus, pembinaan 19.7
peratus, perlombongan 14.5 peratus dan pertanian 10.3 peratus.

JADUAL 2-3
KELUARAN NEGARA KASAR MENGIKUT KATEGORI
PERBELANJAAN, 2000-2010

RM juta
Kadar Pertumbuhan
(pada harga semasa dengan % daripada KDNK
Tahunan Purata (%)
Kategori harga 1987 dalam italik)

RMKe-8
Sasaran
2000 2005 2010 Sasaran Pencapaian RMKe-9 2000 2005 2010

Penggunaan 181,031 280,468 428,653 7.4 9.2 8.9 52.7 56.7 59.4
119,238 169,993 233,074 6.1 7.4 6.5 56.6 64.9 66.3

MUKA Swasta 145,355 215,876 340,376 6.5 8.2 9.5 42.4 43.7 47.1
SURAT 95,370 131,266 182,888 5.2 6.6 6.9 45.3 50.1 52.1

52 Awam 35,676 64,592 88,277 11.0 12.6 6.4 10.4 13.1 12.2
23,868 38,727 50,186 9.4 10.2 5.3 11.3 14.8 14.3

Pembentukan Modal 87,729 98,930 148,169 0.9 2.4 8.4 25.6 20.0 20.5
Kasar Tetap 64,840 70,175 102,512 0.9 1.6 7.9 30.8 26.8 29.2

Swasta 44,102 43,769 76,170 -2.4 -0.2 11.7 12.8 8.9 10.5
32,596 31,047 52,700 -2.3 -1.0 11.2 15.5 11.8 15.0

Awam 43,627 55,161 71,999 3.8 4.8 5.5 12.7 11.2 10.0
32,244 39,128 49,812 3.8 3.9 5.0 15.3 14.9 14.2

Perubahan Dalam 5,981 -1,059 126 - - - 1.7 -0.2 0.0


Stok 3,383 -1,708 104 - - - 1.6 -0.7 0.0

Eksport Barangan 427,004 609,133 923,484 2.7 7.4 8.7 124.4 123.2 127.9
dan Perkhidmatan 246,158 316,959 445,625 2.0 5.2 7.1 116.9 121.0 126.9

Import Barangan 358,530 492,928 778,213 2.3 6.6 9.6 104.5 99.7 107.8
dan Perkhidmatan 223,062 293,391 430,018 1.9 5.6 7.9 105.9 112.0 122.4

KDNK pada Harga 343,215 494,544 722,219 5.2 7.6 7.9 100.0 100.0 100.0
Pembeli 210,557 262,029 351,297 4.2 4.5 6.0 100.0 100.0 100.0

Bayaran Faktor -28,909 -21,470 -39,542 - - -


Bersih -19,270 -13,999 -23,484 - - -

KNK pada Harga 314,306 473,074 682,677 5.4 8.5 7.6


Pembeli 191,287 248,030 327,812 4.3 5.3 5.7

KNK Per Kapita


pada Harga Pembeli 13,378 17,687 23,573 3.2 5.7 5.9
(RM)

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan


CARTA 2-4

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


PELABURAN SWASTA, 1990-2005

RM bilion % Pertumbuhan
120 60

100 40
(32.6%)

80 20

(+ pertumbuhan positif)
60 0
(- pertumbuhan negatif)

40 -20

20 -40
MUKA
(-55.2%) SURAT
0 -60
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 53
RM bilion (Skala Kiri) % Pertumbuhan (Skala Kanan)

Sumber: Unit Perancang Ekonomi

2.13 Pelaburan awam berkembang pada kadar purata 3.9 peratus setahun
berbanding dengan sasaran dipinda 6 3.8 peratus setahun dan bahagiannya
daripada KDNK kekal pada 14.9 peratus pada tahun 2005. Perbelanjaan modal
bagi perusahaan awam bukan kewangan (PABK) 7 kekal tinggi dalam tempoh
Rancangan iaitu berkembang pada kadar purata 11.3 peratus setahun, terutamanya
disebabkan langkah menaik taraf dan meningkatkan keupayaan, khususnya
oleh Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Tenaga Nasional Berhad (TNB)
dan Telekom Malaysia Berhad (TM).
BAB 2

2.14 Penggunaan swasta mencatat pertumbuhan kukuh pada kadar purata


6.6 peratus setahun berbanding dengan sasaran dipinda sebanyak 5.2 peratus
dan bahagiannya daripada KDNK meningkat kepada 50.1 peratus pada tahun
2005. Penggunaan awam juga mencapai pertumbuhan lebih tinggi pada kadar

6
Merujuk kepada sasaran Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelapan.
7
Enterpris dalam senarai PABK adalah berdasarkan kriteria bahawa Kerajaan sekurang-kurangnya mempunyai
pegangan ekuiti 51 peratus dan nilai jualan sekurang-kurangnya RM100 juta atau mempunyai kesan yang
besar terhadap ekonomi, termasuk keperluan pinjaman dan perbelanjaan modal yang besar. Senarai
semasa PABK ialah 30 buah entiti.
purata 10.2 peratus setahun berbanding dengan sasaran dipinda 9.4 peratus.
Pertumbuhan ini adalah hasil daripada perbelanjaan Kerajaan Persekutuan
yang lebih tinggi ke atas emolumen serta bekalan dan perkhidmatan selaras
dengan usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran
dan sistem penyampaian Kerajaan.

Imbangan Sumber

2.15 Dalam tempoh Rancangan, paras tabungan kekal tinggi, seperti ditunjukkan
dalam Jadual 2-4. Purata tabungan negara sebanyak 36.3 peratus kepada KNK
telah membolehkan negara membiayai pertumbuhan ekonomi daripada sumber
dalam negeri. Bahagian pelaburan daripada KNK yang berkurang daripada 29.8
peratus pada tahun 2000 kepada 20.7 peratus pada tahun 2005 telah menyebabkan
lebihan imbangan sumber sebanyak 16.4 peratus kepada KNK pada tahun 2005
berbanding 10.3 peratus pada tahun 2000.

JADUAL 2-4
MUKA
SURAT IMBANGAN SUMBER, 2000-2010
54 (% kepada KNK)

Terkumpul
Sektor 2000 2005 2010
Sasaran
RMKe-8
RMKe-9

Awam
Tabungan 17.6 16.5 13.9 15.3 15.2
Pelaburan 13.9 11.7 10.5 14.0 10.9
Imbangan Sumber 3.7 4.8 3.4 1.3 4.3

Swasta
Tabungan 22.5 20.6 21.2 21.0 21.0
Pelaburan 15.9 9.0 11.2 9.6 10.4
Imbangan Sumber 6.6 11.6 10.0 11.4 10.6

Jumlah
Tabungan 40.1 37.1 35.1 36.3 36.2
Pelaburan 29.8 20.7 21.7 23.6 21.3
Imbangan Sumber 10.3 16.4 13.4 12.7 14.9

Sumber: Unit Perancang Ekonomi

Perkembangan Harga

2.16 Inflasi yang diukur menggunakan indeks harga pengguna (CPI) mencatat
pertumbuhan purata 1.8 peratus setahun dalam tempoh 2001-2005, seperti
ditunjukkan dalam Jadual 2-5. Inflasi teras, iaitu inflasi yang tidak termasuk
barangan di bawah Akta Kawalan Harga 1946 dan Perintah Kawalan Harga
(Barang-barang Harga Terkawal) 2000 juga mencatat kadar pertumbuhan purata
1.5 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. CPI luar bandar pula meningkat

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


pada kadar purata 1.7 peratus setahun dan CPI bandar 1.8 peratus setahun
dalam tempoh 2001-2005 disebabkan harga yang lebih tinggi bagi makanan,
minuman dan tembakau, pengangkutan dan komunikasi, perbelanjaan rawatan
perubatan dan kesihatan serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Harga
pengeluar yang diukur menggunakan indeks harga pengeluar (PPI) meningkat
pada kadar purata 4.0 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Peningkatan
ini sebahagian besarnya disebabkan oleh harga yang lebih tinggi bagi keluaran
berkaitan komoditi berikutan kenaikan harga minyak mentah yang tinggi dalam
tempoh 2004-2005 dan minyak sawit mentah pada tahun 2004.

JADUAL 2-5
PERKEMBANGAN HARGA, 2001-2005

Kadar Pertumbuhan (%) Kadar Pertumbuhan


Perkara Tahunan Purata (%),
2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005
MUKA
Indeks Harga Pengguna (2000=100) 1.4 1.8 1.2 1.4 3.0 1.8 SURAT
di antaranya:
55
Makanan 0.7 0.7 1.3 2.2 3.6 1.7
Sewa Kasar, Bahan Api dan Kuasa 1.4 0.7 0.9 1.0 1.2 1.0

Perbelanjaan Rawatan Perubatan dan 2.9 2.4 1.7 1.4 1.6 2.0
Kesihatan

Pengangkutan dan Komunikasi 3.6 6.6 1.6 0.8 4.4 3.4

Indeks Harga Pengguna Mengikut


Kawasan (2000=100)

Luar Bandar 1.3 1.5 1.0 1.4 3.2 1.7


Bandar 1.4 2.0 1.2 1.4 3.0 1.8

Indeks Harga Pengguna Teras (2000=100) 1 1.1 1.5 1.0 1.4 2.6 1.5

Indeks Harga Pengguna Bagi Kumpulan


Berpendapatan Rendah (2000=100) 2 1.2 1.4 1.2 1.7 3.2 1.7

Indeks Harga Pengeluar (1989=100)


BAB 2

di antaranya:
Ekonomi Domestik -5.0 4.4 5.7 8.9 6.8 4.0

Pengeluaran Tempatan -6.1 5.7 6.8 10.3 7.9 4.8

Import -0.4 -0.7 0.8 2.0 1.5 0.6

Pendeflasi KDNK (1987=100) -2.9 3.7 3.5 6.2 4.5 3.0

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan


1
Nota: Indeks tersebut tidak termasuk barangan di bawah Akta Kawalan Harga 1946 dan Perintah Kawalan Harga (Barang-
barang Harga Terkawal) 2000.
2
Merujuk kepada kumpulan berpendapatan rendah kurang daripada RM1,500 sebulan.
Akaun Sektor Awam

2.17 Terdapat peralihan dalam akaun sektor awam yang disatukan daripada
defisit keseluruhan dalam tempoh 2001-2003 kepada lebihan keseluruhan dalam
tempoh 2004-2005. Peralihan ini disebabkan lebihan semasa PABK yang meningkat
daripada RM28.5 bilion pada tahun 2000 kepada RM63.8 bilion pada tahun
2005. Kenaikan ini disumbang oleh pendapatan yang lebih tinggi daripada
aktiviti telekomunikasi dan utiliti, minyak dan gas serta harga minyak mentah
yang tinggi. Akaun sektor awam mencatat lebihan keseluruhan sebanyak RM7.0
bilion atau 1.4 peratus kepada KDNK pada tahun 2005, seperti ditunjukkan
dalam Jadual 2-6.

2.18 Hasil Kerajaan Persekutuan mencatat peningkatan purata tahunan 11.4


peratus dalam tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-7.
Peningkatan ini adalah berikutan kutipan hasil yang lebih tinggi daripada cukai
petroleum, duti eksport dan eksais serta pulangan daripada pelaburan. Perbelanjaan
mengurus Kerajaan Persekutuan meningkat pada kadar purata 11.6 peratus
MUKA setahun daripada RM56.5 bilion pada tahun 2000 kepada RM97.7 bilion pada
SURAT tahun 2005. Peningkatan ini adalah berikutan daripada perbelanjaan yang lebih
tinggi ke atas bekalan dan perkhidmatan serta subsidi. Dengan mengambil kira
56 perbelanjaan pembangunan sebanyak RM170.0 bilion, defisit fiskal keseluruhan
Kerajaan Persekutuan menurun daripada 5.7 peratus kepada KDNK pada tahun
2000 kepada 3.8 peratus kepada KDNK pada tahun 2005. Jumlah hutang pula
meningkat kepada RM228.7 bilion atau 46.2 peratus kepada KDNK pada tahun
2005. Daripada jumlah hutang tersebut, 86.9 peratus terdiri daripada hutang
dalam negeri manakala 13.1 peratus adalah hutang luar negara.

Sektor Luar Negara

Perdagangan Antarabangsa

2.19 Dalam tempoh Rancangan, jumlah dagangan berkembang pada kadar


purata 7.2 peratus setahun daripada RM684.7 bilion pada tahun 2000 kepada
RM967.8 bilion pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-8. Eksport
kasar berkembang pada kadar purata 7.4 peratus setahun kepada RM533.8
bilion pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-9. Berdasarkan
pencapaian ini, Malaysia menduduki tangga ke-18 pengeksport terbesar dengan
menyumbang 1.5 peratus kepada eksport dunia.

2.20 Eksport sektor pembuatan berkembang kukuh pada kadar purata 6.2
peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Keluaran elektrik dan elektronik
terus menjadi penyumbang utama eksport pembuatan, walaupun bahagiannya
berkurang kepada 65.8 peratus pada tahun 2005 berbanding 72.5 peratus pada
tahun 2000, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-5. Eksport keluaran pertanian
dan perhutanan meningkat pada kadar purata 10.3 peratus setahun dan merupakan
JADUAL 2-6
AKAUN SEKTOR AWAM YANG DISATUKAN, 2000-2010

RM juta
% kepada KDNK Kadar Pertumbuhan
Perkara Tahunan Purata (%)
Jumlah Terkumpul

2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9 2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9

Sektor Kerajaan 1

Hasil 76,002 122,621 171,530 533,155 779,468 22.1 24.8 23.8 10.0 6.9

Perbelanjaan Mengurus 64,445 108,414 148,846 442,036 665,321 18.8 21.9 20.6 11.0 6.5

Lebihan Semasa 11,557 14,198 22,684 91,120 124,147 3.4 2.9 3.1 4.2 9.8

Lebihan Semasa PABK 28,462 63,762 77,712 218,734 351,092 8.3 12.9 10.8 17.5 4.0

Lebihan Semasa Sektor Awam 40,019 77,960 100,396 309,854 475,239 11.7 15.8 13.9 14.3 5.2

Perbelanjaan Pembangunan 50,440 70,954 89,747 339,777 396,112 14.7 14.3 12.4 7.1 4.8

Sektor Kerajaan 27,079 30,973 46,547 178,673 218,013 7.9 6.3 6.4 2.7 8.5

PABK 23,361 39,981 43,200 161,104 178,099 6.8 8.1 6.0 11.3 1.6

Lebihan/Defisit Keseluruhan
Sektor Kerajaan -15,522 -16,775 -23,863 -87,554 -93,866 -4.5 -3.4 -3.3

Lebihan/Defisit Keseluruhan PABK 5,101 23,781 34,512 57,630 172,993 1.5 4.8 4.8

Lebihan/Defisit Keseluruhan
Sektor Awam -10,420 7,006 10,649 -29,923 79,127 -3.0 1.4 1.5

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan


1
Nota: Sektor Kerajaan terdiri daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun.

BAB 2 RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


57
MUKA
SURAT
58
MUKA
SURAT
JADUAL 2-7
PERBELANJAAN DAN PEMBIAYAAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 2000-2010

RM juta
% kepada KDNK Kadar Pertumbuhan
Perkara Jumlah Terkumpul Tahunan Purata (%)

2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9 2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9

Hasil 61,863 106,304 152,070 461,390 683,137 18.0 21.5 21.1 11.4 7.4
Perbelanjaan Mengurus 1 56,547 97,744 135,723 396,722 595,529 16.5 19.8 18.8 11.6 6.8
Lebihan Semasa 5,316 8,561 16,347 64,668 87,608 1.5 1.7 2.3 10.0 13.8
Perbelanjaan Pembangunan Kasar 27,941 30,571 41,650 170,000 200,000 8.1 6.2 5.8 1.8 6.4
Perbelanjaan Langsung 26,304 28,839 40,450 160,432 193,568 7.7 5.8 5.6 1.9 7.0
Pinjaman Kasar 1,637 1,732 1,200 9,568 6,432 0.5 0.4 0.2 1.1 -7.1
Bayaran Balik Pinjaman 2,909 3,250 1,000 7,548 4,744 0.8 0.7 0.1 2.2 -21.0
Perbelanjaan Pembangunan Bersih 25,032 27,321 40,650 162,452 195,256 7.3 5.5 5.6 1.8 8.3
Lebihan/Defisit Keseluruhan -19,715 -18,761 -24,303 -97,784 -107,648 -5.7 -3.8 -3.4
% daripada KDNK -5.7 -3.8 -3.4 -4.8 -3.4

Sumber Pembiayaan
Pinjaman Luar Negara Bersih 864 -3,503 - 7,269 1,344 0.3 -0.7 0.0 - -
Pinjaman Dalam Negeri Bersih 12,714 12,700 24,303 81,057 106,304 3.7 2.6 3.4 - -
Perubahan Harta 2 6,137 9,564 - 9,421 - 1.8 1.9 0.0 - -

Jumlah Hutang 3 125,626 228,670 351,318 228,670 351,318 36.6 46.2 48.6 - -
Dalam Negeri 106,805 198,670 319,974 198,670 319,974 31.1 40.2 44.3 - -
Luar Negara 18,821 30,000 31,344 30,000 31,344 5.5 6.1 4.3 - -

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan


1
Nota: Tidak termasuk pindahan kepada Kumpulan Wang Pembangunan.
2
Tanda negatif menunjukkan pengumpulan harta, tanda positif menunjukkan penggunaan harta.
3
Bagi akhir tempoh.
JADUAL 2-8
ARAH HALUAN PERDAGANGAN, 2000-2005
Kadar Pertumbuhan
RM juta % daripada Jumlah Tahunan Purata (%),
2001-2005

Arah Haluan Eksport Import Jumlah Dagangan Eksport Import


Jumlah
2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 Eksport Import Dagangan

ASEAN 1 99,028 139,208 74,940 110,823 173,968 250,031 26.5 26.1 24.1 25.5 7.0 8.1 7.5
Singapura 68,574 83,333 44,696 50,828 113,270 134,161 18.4 15.6 14.4 11.7 4.0 2.6 3.4
Indonesia 6,484 12,580 8,623 16,566 15,107 29,145 1.7 2.4 2.8 3.8 14.2 13.9 14.0
Thailand 13,485 28,723 11,987 22,889 25,472 51,612 3.6 5.4 3.8 5.3 16.3 13.8 15.2
Filipina 6,558 7,476 7,562 12,192 14,120 19,668 1.8 1.4 2.4 2.8 2.7 10.0 6.9
Kesatuan Eropah 51,019 62,629 33,527 50,512 84,546 113,142 13.7 11.7 10.8 11.6 4.2 8.5 6.0
United Kingdom 11,566 9,470 6,080 6,522 17,646 15,992 3.1 1.8 2.0 1.5 -3.9 1.4 -1.9
Republik Jerman 9,336 11,259 9,282 19,265 18,618 30,524 2.5 2.1 3.0 4.4 3.8 15.7 10.4
Amerika Syarikat 76,579 105,033 51,744 55,918 128,323 160,951 20.5 19.7 16.6 12.9 6.5 1.6 4.6
Kanada 3,043 2,847 1,445 2,133 4,488 4,980 0.8 0.5 0.5 0.5 -1.3 8.1 2.1
Australia 9,210 18,042 6,052 8,171 15,262 26,213 2.5 3.4 1.9 1.9 14.4 6.2 11.4
Negara Timur Laut
Asia terpilih 103,784 149,105 117,828 169,236 221,612 318,338 27.8 27.9 37.8 39.0 7.5 7.5 7.5
Jepun 48,770 49,918 65,513 62,982 114,283 112,899 13.1 9.4 21.0 14.5 0.5 -0.8 -0.2
Republik Rakyat
China 11,507 35,221 12,321 49,880 23,828 85,101 3.1 6.6 4.0 11.5 25.1 32.3 29.0
Hong Kong China 16,854 31,205 8,557 10,797 25,411 42,002 4.5 5.8 2.7 2.5 13.1 4.8 10.6
Republik Korea 12,464 17,945 13,926 21,604 26,390 39,549 3.3 3.4 4.5 5.0 7.6 9.2 8.4
Taiwan 14,189 14,813 17,511 23,974 31,700 38,787 3.8 2.8 5.6 5.5 0.9 6.5 4.1
Asia Selatan 10,529 21,245 3,030 4,504 13,558 25,749 2.8 4.0 1.0 1.0 15.1 8.3 13.7
India 7,312 14,972 2,748 4,164 10,059 19,136 2.0 2.8 0.9 1.0 15.4 8.7 13.7
Amerika Tengah dan
Selatan 5,633 6,169 2,587 6,786 8,220 12,955 1.5 1.2 0.8 1.6 1.8 21.3 9.5
Afrika 2,996 7,649 1,421 2,511 4,417 10,160 0.8 1.4 0.5 0.6 20.6 12.1 18.1
Lain-lain 11,449 21,866 18,886 23,415 30,335 45,278 3.1 4.1 6.1 5.4 13.8 4.4 8.3

Jumlah 373,270 533,790 311,459 434,010 684,729 967,798 100.0 100.0 100.0 100.0 7.4 6.9 7.2

Negara Selatan 2 68,156 139,911 55,900 137,907 124,056 277,818 18.3 26.2 17.9 31.8 15.5 19.8 17.5

Sumber: Jabatan Perangkaan


1
Nota: Termasuk semua ahli negara ASEAN.
2
Termasuk ASEAN kecuali Singapura; Asia Selatan; Timur Laut Asia tidak termasuk Jepun, Hong Kong China, Republik Korea dan Taiwan; Asia Barat; Amerika Tengah dan
Selatan; Afrika dan Oceania tidak termasuk Australia dan New Zealand.

BAB 2 RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


59
MUKA
SURAT
JADUAL 2-9
DAGANGAN BARANGAN, 2000-2005
RM juta % daripada Jumlah Kadar Pertumbuhan
Perkara Tahunan Purata (%),
2000 2005 2000 2005 2001-2005

Eksport Kasar
Pertanian 22,892 37,421 6.1 7.0 10.3
Perlombongan 26,877 52,321 7.2 9.8 14.3
Pembuatan 317,908 429,873 85.2 80.5 6.2
Lain-lain 5,593 14,175 1.5 2.7 20.4

Jumlah 373,270 533,790 100.0 100.0 7.4

Import Kasar
Barangan Modal 44,171 60,734 14.2 14.0 6.6
Barangan Pengantara 232,687 308,335 74.7 71.0 5.8
Barangan Penggunaan 17,040 24,600 5.5 5.7 7.6
Lain-lain 1 11,043 18,479 3.5 4.3 10.8
MUKA
Import Tertangguh 304,941 412,148 97.9 95.0 6.2
SURAT
Import untuk Dieksport
60 Semula 6,518 21,862 2.1 5.0 27.4
Jumlah 311,459 434,010 100.0 100.0 6.9

Sumber: Jabatan Perangkaan


1
Nota: Barangan dua guna, barangan tidak disebut di tempat lain dan urus niaga bawah RM5,000.

CARTA 2-5
EKSPORT KASAR BARANGAN PEMBUATAN, 2000 DAN 2005
(% daripada Jumlah)

Elektrik dan Elektrik dan


Elektronik Elektronik
72.5 65.8

Lain-lain
6.3
Kimia dan
Alat Keluaran
Kelengkapan Lain-lain
Kimia Kimia dan
Pengangkutan Keluaran 8.1
Makanan Tekstil, 4.7 Keluaran
0.9 Logam Kimia
1.4 Pakaian Alat Kelengkapan
2.7 6.9
Keluaran Perabot dan Kasut Pengangkutan
Getah dan 3.3 1.6 Keluaran
Keluaran Keluaran Makanan
1.5 Bahagian Keluaran 2.0 Tekstil. Logam
Kayu Petroleum Getah
Perabot Keluaran
2.6 1.6 Perabot Keluaran Pakaian 4.0
1.9 2.1 dan Kasut Petroleum
dan Bahagian Kayu
2.4 3.9
Perabot 2.1
1.8

2000 2005
RM317.9 bilion RM429.9 bilion

Sumber: Jabatan Perangkaan dan Bank Negara Malaysia


7.0 peratus daripada jumlah eksport berikutan daripada eksport kelapa sawit

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


dan getah yang lebih tinggi. Eksport sektor perlombongan bertambah pada
kadar purata 14.3 peratus setahun disumbang oleh peningkatan permintaan
bagi minyak mentah dan gas asli cecair (LNG) serta harga minyak mentah dunia
yang meningkat daripada harga purata AS$30 setong pada tahun 2000 kepada
AS$55.70 setong pada tahun 2005.

2.21 Import kasar meningkat pada kadar purata 6.9 peratus setahun dalam
tempoh Rancangan terutamanya berikutan pengembangan modal dalam sektor
pembuatan dan perkhidmatan. Import barangan pengantara berkembang pada
kadar purata 5.8 peratus setahun dan menyumbang sebanyak 71.0 peratus
daripada import kasar. Import barangan modal pula berkembang pada kadar
purata 6.6 peratus setahun dan menyumbang 14.0 peratus daripada jumlah
import pada tahun 2005. Import barangan penggunaan meningkat pada kadar
purata 7.6 peratus setahun dan menyumbang 5.7 peratus daripada import kasar
pada akhir tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-10. Intensiti
import berkurangan daripada 51.1 peratus pada tahun 2000 kepada 49.9 peratus
MUKA
pada tahun 2005, menunjukkan peningkatan dalam penggunaan komponen SURAT
keluaran tempatan.
61
Imbangan Pembayaran

2.22 Imbangan pembayaran keseluruhan terus kukuh di sepanjang tempoh


Rancangan. Pada tahun 2005, akaun semasa mencatat lebihan tertinggi sebanyak
RM77.8 bilion atau 16.4 peratus kepada KNK berikutan lebihan besar yang
dapat dikekalkan bagi akaun barangan dan defisit akaun perkhidmatan yang
lebih kecil, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-11. Lebihan akaun barangan
telah meningkat kepada RM126.5 bilion pada tahun 2005, menyumbang lebih
daripada 26.7 peratus kepada KNK dalam tempoh Rancangan.

2.23 Defisit akaun perkhidmatan telah mengecil daripada RM10.7 bilion pada
tahun 2000 kepada RM10.2 bilion pada tahun 2005. Dasar untuk menggalakkan
eksport perkhidmatan seperti pendidikan dan penjagaan kesihatan serta
perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menyumbang kepada
BAB 2

pengurangan dalam defisit akaun perkhidmatan. Penerimaan bersih yang lebih


tinggi dalam akaun perjalanan menunjukkan peningkatan dalam bilangan ketibaan
pelancong serta pendapatan tukaran asing daripada perkhidmatan pendidikan
dan penjagaan kesihatan. Namun begitu, lain-lain komponen dalam akaun
perkhidmatan, terutamanya pengangkutan dan lain-lain perkhidmatan terus
mencatat aliran keluar bersih. Defisit akaun pendapatan kekal tinggi dalam
tempoh Rancangan iaitu pada purata sebanyak RM23.8 bilion setahun akibat
penghantaran balik keuntungan dan dividen oleh pelabur asing. Aliran keluar
bersih bayaran pindahan juga adalah lebih tinggi.
JADUAL 2-10
IMPORT KASAR MENGIKUT PENGGUNAAN AKHIR
DAN KATEGORI EKONOMI UMUM, 2000-2005

RM juta % daripada Jumlah Kadar Pertumbuhan


Perkara Tahunan Purata (%),
2000 2005 2000 2005 2001-2005

Barangan Modal 44,171 60,734 14.2 14.0 6.6

Barangan Modal (kecuali kelengkapan


pengangkutan) 41,899 53,939 13.5 12.4 5.2
Alat Kelengkapan Pengangkutan,
Perusahaan 2,272 6,795 0.7 1.6 24.5

Barangan Pengantara 232,687 308,335 74.7 71.0 5.8

Makanan dan Minuman, Utama,


terutamanya Untuk Industri 1,868 3,747 0.6 0.9 14.9
Makanan dan Minuman, Diproses,
terutamanya Untuk Industri 1,968 4,605 0.6 1.1 18.5
Bekalan Perindustrian, t.s.t.l., Utama 6,269 8,895 2.0 2.0 7.2
MUKA Bekalan Perindustrian, t.s.t.l., Diproses 62,134 87,704 19.9 20.2 7.1
SURAT Bahan Api dan Pelincir, Utama 5,380 15,229 1.7 3.5 23.1

62 Bahan Api dan Pelincir Lain, Diproses


Alat Ganti dan Aksesori Barangan Modal
6,709 12,263 2.2 2.8 12.8

(kecuali alat kelengkapan pengangkutan) 144,232 163,660 46.3 37.7 2.6


Alat Ganti dan Aksesori untuk Alat
Kelengkapan Pengangkutan 4,127 12,232 1.3 2.8 24.3
1
Barangan Penggunaan 17,040 24,600 5.5 5.7 7.6

Makanan dan Minuman, Utama,


khusus untuk Penggunaan Isi Rumah 2,131 3,403 0.7 0.8 9.8
Makanan dan Minuman, Diproses,
khusus untuk Penggunaan Isi Rumah 4,329 5,877 1.4 1.4 6.3
Barangan Penggunaan, t.s.t.l. 10,484 15,002 3.4 3.5 7.4
Barangan Tahan Lama 2,022 3,514 0.6 0.8 11.7
Barangan Separa Tahan Lama 4,366 4,671 1.4 1.1 1.4
Barangan Tidak Tahan Lama 4,096 6,817 1.3 1.6 10.7

Barangan Dua Guna 6,393 11,308 2.1 2.6 12.1

Bahan Api dan Pelincir, Diproses,


Minyak Motokar 2,469 6,424 0.8 1.5 21.1
Alat Kelengkapan Pengangkutan,
Motokar Penumpang 3,924 4,884 1.3 1.1 4.5

Barangan, t.s.t.l. 158 563 0.1 0.1 29.0

Urus Niaga Bawah RM5,000 4,492 6,608 1.4 1.5 8.0

Import Tertangguh 304,941 412,148 97.9 95.0 6.2

Import untuk Dieksport Semula 6,518 21,862 2.1 5.0 27.4

Jumlah Import Kasar 311,459 434,010 100.0 100.0 6.9

Sumber: Jabatan Perangkaan


1
Nota: Termasuk alat kelengkapan pengangkutan bukan industri.
t.s.t.l. - Tidak disebut di tempat lain.
JADUAL 2-11

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


IMBANGAN PEMBAYARAN, 2000-2010

Jumlah Terkumpul
RM juta
RM bilion
Perkara
Sasaran
2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9

Barangan dan Perkhidmatan 68,474 116,206 145,270 422.0 681.4

Barangan 79,144 126,455 149,809 470.7 713.6


Eksport 374,033 536,931 804,753 2,109.0 3,477.7
Import 294,889 410,476 654,944 1,638.3 2,764.1

Perkhidmatan -10,670 -10,249 -4,539 -48.7 -32.3


Pengangkutan -11,736 -15,707 -26,677 -69.9 -113.1
Perjalanan 11,158 18,117 34,443 82.3 145.3
Perkhidmatan Lain -10,030 -12,311 -11,914 -59.4 -62.5
Urus Niaga Kerajaan -62 -350 -391 -1.7 -1.9 MUKA
SURAT
Pendapatan -28,909 -21,470 -39,542 -119.2 -160.7
Pampasan Pekerja -975 -482 -1,267 -4.8 -4.9 63
Pendapatan Pelaburan -27,934 -20,988 -38,275 -114.5 -155.8

Pindahan Semasa -7,313 -16,963 -14,549 -59.6 -80.3


Akaun Semasa 32,252 77,772 91,180 243.1 440.4
(% kepada KNK) 10.3 16.4 13.4 12.7 14.9

Akaun Kewangan -23,848 -41,819 -65.6


Pelaburan Langsung 6,694 2,711 22.7
Di Luar Negara -7,699 -12,931 -34.2
Di Malaysia 14,393 15,642 56.9
Pelaburan Portfolio -9,395 -11,881 17.1
Pelaburan Lain -21,147 -32,649 -105.4
Sektor Awam 3,936 -10,931 -11.4
Sektor Swasta -25,083 -21,718 -94.0
Kesilapan dan Ketinggalan -12,107 -23,133 -24.7
BAB 2

Imbangan Keseluruhan -3,703 12,820 152.8


Aset Rizab
Rizab Bank Negara 1 113,541 266,334
Bulan Import Tertangguh 1 4.5 7.8

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan


1
Nota: Merujuk kepada akhir tempoh.
III. RANGKA KERJA EKONOMI MAKRO BAGI RANCANGAN
MALAYSIA KESEMBILAN, 2006-2010

Strategi Ekonomi Makro

2.24 Pengurusan ekonomi makro bagi RMKe-9 akan ditumpukan kepada usaha
mengekalkan kestabilan ekonomi makro untuk mengukuhkan ekonomi pada
tahap pertumbuhan yang mampan bagi mencapai matlamat pengagihan serta
meningkatkan kualiti hidup rakyat. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan
lagi asas ekonomi bagi menangani risiko secara lebih berkesan dan
memaksimumkan peluang daripada proses globalisasi dan liberalisasi yang
pesat berkembang, menghapuskan ketidakseimbangan serta meningkatkan daya
tahan dan daya saing ekonomi. Strategi utama ekonomi makro yang akan
dilaksanakan dalam tempoh RMKe-9 adalah seperti berikut:

mencapai kadar pertumbuhan yang menggalakkan di samping mengekalkan


asas ekonomi yang kukuh;
MUKA
SURAT memperkukuhkan daya saing untuk mengekalkan permintaan terhadap
64 barangan dan perkhidmatan Malaysia;

meningkatkan sumbangan yang lebih tinggi daripada sektor swasta dan


syarikat berkaitan kerajaan (GLC) kepada pertumbuhan dan menarik FDI
yang berkualiti untuk mempercepatkan kemajuan ke arah aktiviti berteknologi
tinggi dan meluaskan rangkaian pasaran;
menggalakkan pembangunan sumber pertumbuhan baru dalam sektor
pertanian, pembuatan dan perkhidmatan serta meluaskan ekonomi
berasaskan pengetahuan;

meninggikan kecekapan modal, produktiviti buruh dan sumbangan TFP;


dan

mengekalkan pengurusan fiskal yang pragmatik dan melaksanakan dasar


kewangan yang bersesuaian bagi menyokong aktiviti ekonomi dalam
negeri.

Tinjauan Ekonomi Antarabangsa

2.25 Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tempoh RMKe-9 adalah


bergantung kepada perkembangan positif persekitaran dalam dan luar negara.
Di peringkat antarabangsa, ekonomi dunia dijangka berkembang pada kadar
purata 4.3 peratus setahun dalam tempoh 2006-2010, seperti ditunjukkan dalam
Jadual 2-12. Berdasarkan unjuran pertumbuhan tersebut, permintaan bagi eksport
Malaysia dari Republik Rakyat China, Amerika Syarikat (AS) dan rakan dagangan
tradisional dan baru yang lain dijangka terus kukuh.
2.26 Inflasi dunia dijangka kekal sederhana. CPI di kalangan negara maju

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


diunjur meningkat pada kadar purata 2.0 peratus setahun manakala CPI bagi
negara membangun dan ekonomi baru muncul dijangka meningkat lebih tinggi
pada kadar 5.3 peratus setahun bagi tempoh 2006-2010. Harga komoditi seperti
minyak sayuran, getah, timah dan minyak mentah dijangka kekal stabil tetapi
pada paras yang lebih tinggi. Pasaran minyak mentah dijangka terus mengalami
kekangan bekalan dalam jangka masa sederhana. Sehubungan itu, harga minyak
mentah dianggar pada purata AS$58 setong dalam tempoh RMKe-9.

2.27 Perdagangan dunia dijangka berkembang pada kadar purata 7.1 peratus
setahun dalam tempoh Rancangan terutamanya disebabkan peningkatan integrasi
perdagangan hasil daripada inisiatif dua hala dan pelbagai hala. Peningkatan
jumlah perjanjian perdagangan serantau (RTA) dan perjanjian perdagangan
bebas (FTA) dua hala adalah satu perkembangan penting yang akan meningkatkan
aliran perdagangan dan pelaburan.

MUKA
JADUAL 2-12 SURAT

PROSPEK EKONOMI DUNIA, 2001-2010 65


(kadar pertumbuhan tahunan purata, %)
2001-2005 2006-2010

KELUARAN DUNIA 3.8 4.3


Negara Maju 2.1 2.8
Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul 5.8 6.0

JUMLAH PERDAGANGAN DUNIA 5.2 7.1


Import
Negara Maju 4.0 5.7
Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul 9.2 10.9

Eksport
Negara Maju 3.5 6.0
Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul 9.2 9.8
BAB 2

HARGA DUNIA DALAM AS$


Pembuatan 5.8 0.9
Minyak 15.8 0.8
Komoditi Utama Bukan Bahan Api 6.2 -2.5

HARGA PENGGUNA
Negara Maju 1.9 2.0
Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul 6.1 5.3

Sumber: World Economic Outlook, September 2005, Tabung Kewangan Antarabangsa


Ekonomi Malaysia

2.28 Ekonomi Malaysia diunjur berkembang selaras dengan keluaran potensinya8.


Perbelanjaan swasta akan menjadi pemangkin utama pertumbuhan. Kerajaan
akan menggunakan pendekatan pengurusan fiskal yang pragmatik di samping
meneruskan usaha menyokong inisiatif sektor swasta. Peningkatan produktiviti
dan kecekapan dijangka menyumbang kepada kadar inflasi yang sederhana.
Kadar pengangguran dijangka terus rendah berikutan daripada usaha bersepadu
dalam mewujudkan peluang pekerjaan di semua sektor ekonomi.

2.29 Ekonomi negara diunjur berkembang pada kadar purata 6.0 peratus
setahun dengan paras harga yang stabil. Pertumbuhan ini akan disokong oleh
permintaan dalam negeri menerusi pelaburan dan penggunaan swasta yang
kukuh. KNK per kapita pada harga semasa dijangka meningkat pada kadar
purata 5.9 peratus setahun kepada RM23,573 pada tahun 2010.
KNK per kapita dari segi pariti kuasa beli dijangka meningkat kepada AS$13,878
MUKA pada tahun 2010.
SURAT

66 Produktiviti dan Kecekapan

2.30 Sumbangan TFP kepada KDNK dijangka meningkat kepada 35.8 peratus
berikutan ekonomi yang semakin berasaskan pengetahuan, seperti ditunjukkan
dalam Jadual 2-1. Peningkatan ini selaras dengan strategi untuk menggalakkan
pertumbuhan berasaskan produktiviti. Peningkatan sumbangan TFP akan
dilaksanakan melalui program yang mempertingkatkan kemahiran dan keupayaan
pengurusan, membangunkan tenaga kerja yang lebih kreatif dan berkemahiran,
memperbaiki tahap pencapaian pendidikan, mempergiatkan aktiviti R&D dan
inovasi serta mempertingkatkan penggunaan teknologi dan ICT dalam semua
sektor ekonomi. Sehubungan ini, sektor swasta akan terus digalak untuk menerajui
aktiviti tersebut.

2.31 Kecekapan modal dijangka terus meningkat dengan peningkatan kecekapan


dalam proses pengeluaran dan penggunaan aset yang produktif. ICOR dijangka
lebih baik dengan kadar purata 4.6 berbanding 6.2 yang dicatat dalam tempoh
RMKe-8. Sehubungan itu, sumbangan modal kepada KDNK dianggar sebanyak
34.3 peratus. Sumbangan buruh kepada KDNK dijangka sebanyak 29.9 peratus
dengan peningkatan dalam kualiti tenaga buruh melalui pendidikan dan latihan
bagi memenuhi permintaan ekonomi berasaskan pengetahuan.

8
Keluaran potensi didefinisikan sebagai paras keluaran yang selaras dengan keupayaan produktif sesebuah ekonomi.
Dari segi konsep, paras keluaran potensi ditentukan oleh kadar pertumbuhan modal fizikal dan tenaga buruh yang tidak
memberi kesan inflasi serta tahap kemajuan teknologi.
Keluaran Sektor

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


2.32 Dari segi penawaran, pertumbuhan akan disokong oleh pengembangan
dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Dasar dan strategi akan
ditumpukan kepada usaha mempertingkatkan daya saing di samping memberi
tumpuan kepada produktiviti dan peralihan kepada aktiviti yang mempunyai nilai
ditambah yang lebih tinggi dan yang lebih berasaskan pengetahuan. Dasar dan
strategi ini termasuklah usaha mengukuhkan enterpris kecil dan sederhana
(EKS) dan meningkatkan sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi.

2.33 Pengembangan sektor pembuatan dalam tempoh Rancangan akan


berpandu kepada Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3), 2006-2020. Sektor
ini dijangka menjadi lebih dinamik dan berdaya saing dan dijangka berkembang
pada kadar purata 6.7 peratus setahun dengan peningkatan yang diperolehi
daripada seluruh rantaian nilai. Pengukuhan kepada industri sedia ada akan
ditekankan di samping memanfaatkan sumber pertumbuhan baru yang tertumpu
kepada keluaran terpilih untuk pasaran terpilih. Sektor swasta akan digalakkan
untuk membaiki keupayaan R&D, daya saing teknikal dan teras pengurusan MUKA
SURAT
serta membangunkan keluaran dan jenama baru yang bernilai tinggi dan mempunyai
potensi eksport. EKS yang berdaya saing, berinovatif dan berteknologi tinggi 67
akan dibangunkan. Bagi industri berasaskan sumber, subsektor pemprosesan
makanan akan dikukuhkan untuk memenuhi permintaan yang bertambah bagi
keluaran pertanian seperti minyak sawit, sayur-sayuran, buah-buahan dan ikan
untuk pasaran dalam negeri dan eksport. Pembangunan bioteknologi pula akan
terus meningkatkan kemajuan dalam sektor pembuatan. Industri berasaskan
sumber yang lain seperti kimia dan keluaran kimia lain, pemprosesan getah dan
keluaran getah akan terus kekal penting dalam meningkatkan nilai ditambah
sektor pembuatan.

2.34 Bagi industri bukan berasaskan sumber, subsektor elektronik dijangka


meningkat tinggi dalam tempoh separuh pertama Rancangan berikutan pusingan
peningkatan permintaan elektronik dunia, terutamanya bagi litar bersepadu,
optoelektronik, electronic discretes, alat pengesan dan produk tanpa wayar.
Asia Timur dan AS dijangka menjadi pasaran utama eksport negara bagi keluaran
BAB 2

tersebut. Sehubungan ini, subsektor elektronik dianggar berkembang pada kadar


purata 7.7 peratus setahun dalam tempoh Rancangan dan menyumbang sebanyak
29.4 peratus daripada jumlah nilai ditambah sektor pembuatan pada tahun
2010. Liberalisasi industri automotif pula dijangka menggiatkan pengeluaran
kenderaan bermotor dan komponen bagi pasaran dalam negeri dan serantau.

2.35 Sektor perkhidmatan dijangka mengekalkan momentum pertumbuhan


purata 6.5 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Pertumbuhan ini diperolehi
daripada subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan
serta perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran.
2.36 Subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan
dijangka berkembang pada kadar purata 7.0 peratus setahun. Pelaksanaan
secara berfasa Pelan Induk Sektor Kewangan dan Pelan Induk Pasaran Modal
akan menjadikan Malaysia muncul sebagai sebuah pasaran kewangan yang
maju. Industri perbankan akan digalak untuk mengukuhkan rasionalisasi kumpulan
bagi meningkatkan kecekapan dan memperbaiki pengurusan risiko. Pertumbuhan
dalam industri perbankan akan disumbangkan oleh peningkatan pendapatan
perkhidmatan perbankan berasaskan yuran dan faedah. Sistem kewangan Islam
dan pasaran modal akan terus dibangunkan bagi mengambil peluang daripada
potensi yang ada dan bertindak sebagai sumber pertumbuhan baru. Dalam
tempoh Rancangan, penggunaan e-perbankan dan e-dagang juga dijangka
berkembang meluas. Industri insurans pula dijangka terus meningkat hasil daripada
usaha penggabungan pihak yang berkepentingan untuk mempercepatkan fasa
pembangunannya.

2.37 Dalam menuju ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, perkhidmatan


perniagaan dijangka menjana aktiviti baru, terutamanya perkhidmatan ICT seperti
MUKA pembangunan perisian dan kandungan serta perkhidmatan berasaskan Internet
SURAT
dan aplikasi e-dagang. Dalam tempoh RMKe-9, usaha akan terus diambil untuk
68 memanfaatkan ICT sebagai sumber kekayaan baru dan mengekalkan kedudukan
Malaysia sebagai hab multimedia, perkongsian perkhidmatan dan penyumberan
luar global yang berdaya saing. Usaha ini termasuk penyediaan insentif yang
lebih baik dan kajian semula undang-undang dan peraturan yang berkaitan
yang akan menyediakan persekitaran yang lebih kondusif bagi pelaburan dalam
subsektor ini. Di samping itu, usaha selari yang dilaksanakan dalam memupuk
sumber manusia, membangunkan kandungan tempatan, memperkukuhkan
perlindungan harta intelek, meningkatkan keselamatan dan menambah aktiviti
diupayakan secara elektronik akan menyumbang kepada pertumbuhan dalam
subsektor ini.

2.38 Subsektor perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran dijangka
berkembang pada kadar purata 6.8 peratus setahun berikutan daripada peningkatan
permintaan dalam negeri dan pertambahan kaedah pengedaran baru. Usaha
untuk meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan
dan membeli belah antarabangsa serta promosi pelancongan dan industri lawatan
dalam negeri juga akan menyumbang kepada pertumbuhan subsektor ini. Dalam
tempoh Rancangan, subsektor ini akan terus berubah menjadi lebih berdaya
maju untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik. Ini termasuk jualan
keluaran dan perkhidmatan melalui e-dagang yang dijangka meningkat dengan
pesat dalam tempoh Rancangan.

2.39 Pertumbuhan subsektor pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi


dijangka kekal teguh pada kadar 6.7 peratus setahun. Industri komunikasi dan
pengangkutan dijangka menjadi sumber utama pertumbuhan subsektor ini. Dalam
industri komunikasi, pertumbuhan dijangka disumbangkan oleh peningkatan

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


penggunaan perkhidmatan selular dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya,
perkhidmatan penyiaran serta perkhidmatan Internet terutamanya e-perbankan,
e-dagang dan aplikasi multimedia. Sumber pertumbuhan baru seperti telefon
selular generasi ketiga (3G), terrestrial digital television dan perkhidmatan telefon
Internet dijangka menjadi lebih penting.

2.40 Industri pengangkutan dijangka mendapat faedah daripada perkembangan


berterusan perdagangan antarabangsa dan industri pelancongan. Perkongsian
pintar antara pengendali pelabuhan Malaysia dengan rakan kongsi asing dijangka
menghasil lebih banyak muatan kargo dan pemunggahan bagi pasaran serantau
dan destinasi antarabangsa yang lain. Peningkatan perkhidmatan perkapalan
terutamanya oleh MISC dan usaha yang dilaksanakan oleh Penerbangan Malaysia
dan AirAsia untuk menambah destinasi dijangka menyumbang kepada prestasi
lebih baik yang diunjur bagi subsektor pengangkutan. Untuk membantu akses
dan rantaian yang lebih mudah dan baik, penyediaan lebih banyak jalan raya
di kawasan luar bandar dan penstrukturan semula pengangkutan awam di MUKA
kawasan bandar akan dilaksanakan. SURAT

69
2.41 Sektor pertanian dijangka berkembang pada kadar purata 5.0 peratus
setahun. Sasaran dasar dan strategi yang khusus akan dilaksanakan untuk
mempercepatkan perubahan sektor ini kepada sektor yang moden, dinamik dan
berdaya saing. Penekanan akan diberi kepada Pertanian Baru yang melibatkan
perladangan komersil berskala besar dan penglibatan aktiviti berkualiti dan nilai
ditambah yang tinggi. Langkah akan diambil untuk memperkembangkan
penggunaan klon, pembenihan atau biji benih yang lebih baik, penggunaan
teknologi baru dan pertanian berasaskan pengetahuan, penggazetan tanah
yang bersesuaian untuk zon pertanian, penyatuan tanah serta menggalakkan
penyelarasan yang lebih baik dalam perancangan dan pelaksanaan projek,
perkhidmatan pengembangan, kawalan kualiti, kewangan dan pemasaran.

2.42 Sumber utama pertumbuhan sektor pertanian adalah subsektor minyak


sawit, getah dan makanan. Pengeluaran minyak sawit mentah diunjur meningkat
BAB 2

kepada 19.6 juta tan metrik pada tahun 2010. Harga getah dijangka kekal
menggalakkan dalam tempoh Rancangan. Sehubungan ini, pengeluaran getah
dijangka mencapai 1.3 juta tan metrik pada tahun 2010. Subsektor makanan
pula dijangka menyumbang 43.6 peratus kepada nilai ditambah sektor pertanian
pada tahun 2010. Penekanan akan diberi kepada pengeluaran ternakan, ikan
terutamanya perikanan laut dalam dan akuakultur serta buah-buahan dan sayur-
sayuran yang mempunyai nilai yang tinggi. Langkah juga akan diambil bagi
menggiatkan semula industri koko melalui pemulihan ladang koko dengan
penggunaan klon dan teknik penanaman yang lebih baik.
2.43 Sektor perlombongan dijangka berkembang pada kadar purata 3.4 peratus
setahun. Perkembangan ini adalah hasil peningkatan pengeluaran kondensat
dan gas asli dari loji Gas Asli Cecair Malaysia Ketiga (MLNG 3) di Bintulu,
Sarawak dan dari Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand di luar pesisir
Teluk Siam serta pembangunan lapangan gas kecil di luar pesisir Semenanjung
Malaysia. Pengeluaran minyak mentah dan kondensat diunjur meningkat kepada
882,000 tong sehari. Pembangunan lapangan minyak baru di kawasan laut
dalam luar pesisir Sabah juga dijangka menyumbang kepada pengeluaran minyak
mentah dan gas yang mampan.

2.44 Dalam tempoh Rancangan, sektor pembinaan dijangka mencatat


pertumbuhan purata 3.5 peratus setahun. Pelaksanaan projek infrastruktur serta
pembangunan harta kediaman dan komersil dijangka menjana pertumbuhan
sektor ini. Bagi subsektor perumahan, Syarikat Perumahan Negara Berhad
akan meneruskan usaha untuk membangunkan lebih banyak unit rumah mampu
milik khususnya untuk golongan berpendapatan rendah. Di antara projek
infrastruktur baru yang akan dilaksanakan ialah pembinaan jalan raya, lapangan
MUKA terbang, pembekalan air dan pengangkutan berasaskan rel.
SURAT
Permintaan Agregat
70
2.45 Dari segi permintaan, pertumbuhan dijangka didorong oleh permintaan
dalam negeri yang kukuh. Pelaburan swasta diunjur berkembang pada kadar
purata 11.2 peratus setahun, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-3. Bahagian
pelaburan swasta kepada jumlah pelaburan dijangka meningkat daripada 44.2
peratus pada tahun 2005 kepada 51.4 peratus pada tahun 2010. Dalam tempoh
RMKe-9, jumlah pelaburan swasta pada harga semasa diunjur meningkat kepada
RM310.0 bilion atau RM62.0 bilion setahun iaitu lebih tinggi daripada jumlah
RM175.9 bilion yang dicapai dalam tempoh RMKe-8. Daripada jumlah keseluruhan
pelaburan swasta, 32.6 peratus dijangka dilabur dalam sektor pembuatan, 29.9
peratus dalam perkhidmatan, 14.3 peratus dalam pembinaan, 12.9 peratus
dalam perlombongan dan 10.3 peratus dalam pertanian.

2.46 Untuk mencapai sasaran pelaburan swasta, usaha akan ditumpukan ke


arah memperbaiki lagi iklim pelaburan. Langkah akan diambil untuk
memperkemaskan sistem penyampaian sektor awam supaya lebih berkesan
dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Penekanan akan diberikan
terutamanya kepada pembangunan modal insan melalui pendidikan dan latihan
berkualiti untuk memastikan terdapat penawaran individu yang berpengetahuan
tinggi dan berdaya saing di peringkat global. Usaha juga akan digerakkan ke
arah penyediaan khidmat sokongan untuk memudahkan pembangunan keluaran
bernilai tinggi dan mempunyai potensi eksport. Untuk meningkatkan lagi penyertaan
EKS, akses kepada pembiayaan akan diperluaskan termasuk pembiayaan
berasaskan aliran tunai oleh Bank EKS serta peruntukan pakej bantuan yang
lebih bersepadu.
2.47 Pengenalan inisiatif pembiayaan swasta bagi membiayai beberapa projek

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


pembangunan Kerajaan dijangka terus meningkatkan lagi pelaburan swasta.
Walaupun pelaburan dalam negeri dijangka memainkan peranan lebih besar,
FDI akan terus penting terutamanya bagi tujuan pemindahan teknologi di samping
laluan masuk ke pasaran global. Usaha akan dipergiatkan untuk menarik FDI
terutamanya dalam industri yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi dan
berintensifkan teknologi.

2.48 Pelaburan awam diunjur berkembang pada kadar purata 5.0 peratus
setahun. Bahagian pelaburan awam kepada KDNK dijangka berkurang kepada
14.2 peratus pada tahun 2010. Bagi meningkatkan kualiti berbelanja, perbelanjaan
pembangunan akan ditumpu kepada projek yang akan menjana kesan pengganda
yang maksimum serta kesan limpahan geografi yang meluas. Projek ini termasuk
pembangunan sumber manusia serta penyediaan infrastruktur sosial dan fizikal,
khususnya di kawasan luar bandar bagi meningkatkan akses dan mengurangkan
lagi kemiskinan. Di samping itu, Kerajaan juga akan menggalakkan program
yang dapat membantu mengembangkan keupayaan produktif ekonomi dan
pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan menerusi pendalaman teknologi
MUKA
dan peningkatan pelaburan dalam aktiviti R&D serta inovasi. SURAT

2.49 Penggunaan swasta dijangka berkembang pada kadar purata 6.9 peratus 71
setahun iaitu lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan yang dicapai dalam
tempoh RMKe-8. Pengembangan ini adalah berikutan peningkatan pendapatan
bolehguna dan keyakinan pengguna yang terus meningkat yang disokong oleh
pertumbuhan guna tenaga yang mampan dan harga komoditi yang menggalakkan.
Selaras dengan unjuran ini, penggunaan swasta per kapita dijangka meningkat
pada kadar purata 7.8 peratus setahun daripada RM8,071 pada tahun 2005
kepada RM11,753 pada tahun 2010. Bahagian penggunaan swasta kepada
KDNK dijangka meningkat kepada 52.1 peratus pada tahun 2010.

2.50 Penggunaan awam diunjur berkembang pada kadar purata 5.3 peratus
setahun iaitu lebih rendah daripada 10.2 peratus setahun yang dicatat dalam
RMKe-8. Ini menunjukkan kecekapan perbelanjaan awam yang menekankan
kepada nilai wang.

Imbangan Sumber
BAB 2

2.51 Kedudukan imbangan sumber dalam tempoh Rancangan merupakan


petanda yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tabungan negara
kasar dijangka mencapai paras purata 36.2 peratus kepada KNK dan pelaburan
pada 21.3 peratus, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2-4. Pertumbuhan
tabungan keseluruhan dijangka diperolehi daripada tabungan swasta berikutan
penjanaan pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi. Kadar tabungan yang
tinggi akan membolehkan Malaysia membiayai pelaburan dalam negeri tanpa
pergantungan yang tinggi kepada pinjaman luar negara. Instrumen pelaburan
baru akan diperkenalkan untuk menggalakkan tabungan bagi keperluan pelaburan.
Perkembangan Harga

2.52 Pertumbuhan yang seiring dengan kestabilan harga adalah penting dalam
meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dalam tempoh Rancangan, usaha akan terus
diambil bagi mengekalkan kadar inflasi yang rendah dan harga yang stabil. Bagi
mengurangkan tekanan harga, Kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah
bagi memastikan bekalan barangan dan perkhidmatan yang mencukupi untuk
memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Kerajaan negeri akan digalakkan
untuk membantu pengembangan pengeluaran buah-buahan, sayur-sayuran dan
ternakan serta aktiviti akuakultur. Di samping itu, GLC serta pertubuhan pertanian
dan koperasi akan digalakkan untuk terlibat dalam pengeluaran makanan berskala
besar. Lebih banyak pasar tani akan dibuka di seluruh negara bagi menyediakan
tempat alternatif untuk mendapatkan barangan pada harga yang berpatutan.
Program Buku Hijau akan dipergiatkan semula bagi mempromosikan penglibatan
masyarakat dalam penanaman tanaman makanan. Isi rumah digalakkan menanam
sayur-sayuran untuk keperluan harian mengikut kesesuaian. Langkah anti inflasi
MUKA lain termasuk memantau pergerakan harga, mengelak peningkatan harga yang
SURAT melampau dan mencegah amalan jualan yang tidak sihat. Langkah mengurangkan
72 kos menjalankan perniagaan termasuk memastikan peningkatan upah adalah
selaras dengan pertumbuhan produktiviti juga dijangka mengurangkan tekanan
ke atas harga. Di samping itu, Kerajaan akan memastikan pertumbuhan penawaran
wang adalah selaras dengan kestabilan harga. Pengguna akan digalakkan
mengamalkan perbelanjaan berhemat bagi mengelak pembaziran.

Akaun Sektor Awam

2.53 Dalam tempoh RMKe-9, akaun sektor awam yang disatukan dijangka
mencatat lebihan keseluruhan RM79.1 bilion atau 2.5 peratus kepada KDNK,
seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-6. Saiz lebihan ini dijangka meningkat daripada
RM7.0 bilion atau 1.4 peratus kepada KDNK pada tahun 2005 kepada RM10.6
bilion atau 1.5 peratus kepada KDNK pada tahun 2010. Perbelanjaan pembangunan
sektor awam dijangka meningkat daripada RM70.9 bilion pada tahun 2005
kepada RM89.7 bilion pada tahun 2010.

2.54 Defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan dijangka sebanyak RM107.6


bilion atau 3.4 peratus kepada KDNK dalam tempoh RMKe-9 iaitu lebih rendah
berbanding 4.8 peratus dalam tempoh RMKe-8. Defisit ini dijangka berkurangan
secara beransur-ansur daripada 3.8 peratus kepada KDNK pada tahun 2005
kepada 3.4 peratus pada tahun 2010. Pinjaman dalam negeri akan digunakan
bagi membiayai defisit. Dalam menguruskan defisit fiskal, tumpuan akan diberikan
untuk mempertingkatkan asas hasil serta memperbaiki kecekapan dan
keberkesanan perbelanjaan Kerajaan.
2.55 Jumlah hasil Kerajaan Persekutuan dijangka meningkat pada kadar purata

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


7.4 peratus setahun dalam tempoh RMKe-9 daripada RM106.3 bilion pada
tahun 2005 kepada RM152.1 bilion pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam
Jadual 2-13. Langkah akan dilaksanakan untuk meningkatkan sistem pentadbiran
cukai melalui peningkatan keupayaan agensi pengutip cukai. Usaha juga akan
diambil bagi mengkaji semula struktur dan sistem cukai yang bertujuan untuk
meluaskan asas cukai. Hasil cukai dijangka meningkat pada kadar purata 6.7
peratus setahun daripada RM80.6 bilion pada tahun 2005 kepada RM111.7
bilion pada tahun 2010. Peningkatan ini disumbang oleh kutipan hasil yang
dijangka baik bagi cukai pendapatan syarikat dan individu, duti import dan
eksais. Hasil bukan cukai termasuk dividen daripada PETRONAS dan GLC
dijangka meningkat pada kadar purata 9.4 peratus setahun daripada RM25.0
bilion pada tahun 2005 kepada RM39.3 bilion pada tahun 2010.

JADUAL 2-13
HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN, 2000-2010
MUKA
RM juta SURAT
Kadar Pertumbuhan
Tahunan Purata (%)
Perkara Jumlah Terkumpul 73
2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9 RMKe-8 RMKe-9

Jumlah Hasil 61,863 106,304 152,070 461,390 683,137 11.4 7.4


Cukai Langsung 29,156 53,543 71,541 231,711 315,884 12.9 6.0
Cukai Pendapatan 27,017 50,789 67,845 219,783 299,756 13.5 6.0
Syarikat 13,905 26,381 35,721 120,172 154,751 13.7 6.2
Individu 7,015 8,649 12,277 44,934 52,067 4.3 7.3
Petroleum 6,010 14,566 18,752 52,005 88,044 19.4 5.2
Koperasi dan Pegangan 87 1,193 1,094 2,672 4,894 68.8 -1.7
Duti Setem 1,799 2,460 3,251 10,232 14,221 6.5 5.7
Lain-lain Cukai Langsung 340 295 445 1,697 1,906 -2.8 8.6
Cukai Tidak Langsung 18,017 27,051 40,180 114,176 173,433 8.5 8.2
Duti Eksport 1,032 2,085 2,879 6,511 13,847 15.1 6.7
Duti Import dan Cukai
Tokok 3,599 3,385 4,137 18,039 18,939 -1.2 4.1
Duti Eksais 3,803 8,641 13,783 28,973 58,284 17.8 9.8
Cukai Jualan dan
Perkhidmatan 7,669 10,291 15,626 50,198 66,473 6.1 8.7
Lain-lain Cukai Tidak
BAB 2
Langsung 1,914 2,648 3,755 10,453 15,891 6.7 7.2
Hasil Bukan Cukai 14,092 25,052 39,335 107,757 189,746 12.2 9.4
Lesen dan Permit 5,548 8,332 10,451 33,948 47,615 8.5 4.6
Bayaran Perkhidmatan 576 842 1,153 3,568 5,015 7.9 6.5
Faedah dan Pulangan
daripada Pelaburan 7,383 14,849 26,250 66,236 130,750 15.0 12.1
Denda dan Hukuman 419 594 786 2,681 3,469 7.3 5.8
Lain-lain Hasil Bukan Cukai1 166 436 695 1,324 2,897 21.3 9.8
Terimaan Bukan hasil 2 598 657 1,015 7,747 4,074 1.9 9.1

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan


1
Nota: Termasuk perolehan daripada jualan barangan, sewaan dan pendapatan daripada Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-
Thailand (MTJA).
2
Termasuk hasil daripada Wilayah Persekutuan.
2.56 Perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan dalam RMKe-9 dianggar
sebanyak RM595.5 bilion atau 19.1 peratus kepada KDNK, meningkat pada
kadar purata 6.8 peratus setahun daripada RM97.7 bilion pada tahun 2005
kepada RM135.7 bilion pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam
Jadual 2-14. Penekanan akan diberi kepada perbelanjaan penyelenggaraan
kemudahan, bangunan dan infrastruktur serta peningkatan kualiti dan kecekapan
penyampaian perkhidmatan awam. Disiplin fiskal akan terus ditingkatkan bagi
memberi keutamaan dan memastikan keberkesanan kos perbelanjaan. Dasar
mengenai subsidi dan bayaran pindahan akan dikaji semula sebagai langkah
untuk mengurangkan beban kewangan Kerajaan serta menggalakkan produktiviti
dan daya saing.

JADUAL 2-14
PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN,
2000-2010
RM juta
MUKA Kadar Pertumbuhan
SURAT Tahunan Purata (%)
Perkara Jumlah Terkumpul

74 2000 2005 2010 RMKe-8 RMKe-9 RMKe-8 RMKe-9

Perbelanjaan Mengurus 56,547 97,744 135,723 396,722 595,529 11.6 6.8


Emolumen 16,357 25,587 34,677 108,772 154,647 9.4 6.3

Bekalan dan Perkhidmatan 7,360 17,984 28,943 70,557 119,384 19.6 10.0

Bayaran Khidmat Hutang 9,055 11,604 18,877 52,373 79,449 5.1 10.2
Pencen dan Ganjaran 4,187 6,808 9,638 28,583 41,905 10.2 7.2

Pemberian kepada Kerajaan


Negeri 2,077 2,616 3,374 12,183 14,136 4.7 5.2

Perolehan Aset 572 1,603 2,440 7,083 10,374 22.9 8.8


Subsidi 4,824 13,009 6,404 29,712 30,941 21.9 -13.2

Lain-lain 1 12,115 18,533 31,370 87,459 144,694 8.9 11.1

Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan


1
Nota: Termasuk pemberian kepada badan berkanun, biasiswa dan bantuan pelajaran, pemberian mengurus kepada sekolah
rendah dan menengah serta pulangan balik dan hapus kira.

2.57 Siling perbelanjaan pembangunan ialah sebanyak RM200 bilion. Program


ekonomi dan sosial akan terus diberi sebahagian besar peruntukan. Peruntukan
dalam sektor ekonomi akan disalurkan terutamanya kepada pertanian, perdagangan
dan industri, infrastruktur serta kemudahan manakala program sosial akan
menumpu kepada pembangunan modal insan dan peningkatan dalam kemudahan
asas. Penekanan akan diberikan kepada program peningkatan taraf dan kualiti
hidup, terutamanya bagi golongan miskin.
2.58 Kecekapan perbelanjaan akan terus dipertingkat termasuk penggunaan

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


analisa kos faedah dan analisa impak output. Keutamaan program dan projek
akan berasaskan kepada pencapaian matlamat dasar dengan faedah maksimum,
kesan pengganda yang tinggi dan kebocoran minimum. Pendekatan menyeluruh
keberkesanan program dan projek akan diguna pakai termasuk dengan perubahan
yang minimum daripada skop dan kos yang diluluskan serta mengambil kira
perbelanjaan mengurus yang diperlukan. Bagi memastikan faedah yang diperolehi
sejajar dengan wang yang dibelanjakan, penekanan akan diberikan kepada
pelaksanaan sistem tender terbuka.

2.59 Lebihan semasa PABK dijangka meningkat daripada RM63.8 bilion pada
tahun 2005 kepada RM77.7 bilion pada tahun 2010. Jumlah lebihan semasa
PABK dalam tempoh RMKe-9 adalah RM351.1 bilion. Perbelanjaan pembangunan
PABK dijangka meningkat pada kadar purata 1.6 peratus setahun daripada
RM40.0 bilion pada tahun 2005 kepada RM43.2 bilion pada tahun 2010. Jumlah
perbelanjaan pembangunan PABK dalam tempoh RMKe-9 adalah RM178.1
bilion.
MUKA
SURAT
Sektor Luar Negara
75
Perdagangan Antarabangsa

2.60 Dalam tempoh RMKe-9, jumlah dagangan dijangka melepasi RM1 trilion.
Eksport kasar dijangka berkembang pada kadar purata 8.5 peratus setahun
sementara import meningkat 9.8 peratus setahun. Liberalisasi perdagangan
barangan dan perkhidmatan secara progresif di bawah Pertubuhan Perdagangan
Dunia (WTO) dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), pelaksanaan
Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) seperti dijadualkan serta komitmen pengurangan
tarif di bawah perjanjian perdagangan dua hala akan membuka pasaran yang
lebih luas bagi eksport barangan dan perkhidmatan Malaysia. Perdagangan
antara negara ASEAN akan meningkat dengan ketara selaras dengan jangkaan
pelaksanaan AFTA sepenuhnya menjelang tahun 2010 dan AEC yang menawarkan
peluang pasaran bersepadu yang lebih luas yang melebihi 530 juta penduduk.
Di samping pasaran tradisional, usaha akan terus dilaksana untuk meluaskan
BAB 2

rangkaian perdagangan dengan pasaran bukan tradisional dan pasaran baru


muncul.

2.61 Eksport barangan pembuatan dijangka berkembang pada kadar purata


9.3 peratus setahun dalam tempoh Rancangan dengan perolehan eksport
meningkat daripada RM429.9 bilion pada tahun 2005 kepada RM670.8 bilion
pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-15. Eksport utama barangan
pembuatan termasuk barangan elektrik dan elektronik, kimia dan keluaran kimia,
keluaran petroleum, makanan, tekstil, pakaian dan kasut, keluaran kayu, keluaran
logam dan alat kelengkapan pengangkutan. Pertumbuhan eksport barangan
pembuatan menggambarkan pengembangan berterusan permintaan daripada
pasaran tradisional, baru dan bukan tradisional seperti China, India dan Eropah
Timur. Di samping itu, pendalaman dan perluasan asas sektor pembuatan juga
akan membantu meningkatkan eksport pembuatan.

2.62 Dalam tempoh Rancangan, eksport sektor pertanian dijangka berkembang


pada kadar purata 8.0 peratus setahun hasil pertumbuhan positif nilai eksport
getah, minyak sawit, koko dan keluaran perhutanan serta keluaran makanan.
Eksport sektor perlombongan dijangka meningkat pada kadar purata 2.1 peratus
setahun terutamanya disumbang oleh peningkatan jumlah eksport minyak mentah
yang tinggi.

Imbangan Pembayaran

2.63 Akaun semasa imbangan pembayaran dijangka mencatat lebihan sebanyak


RM91.2 bilion pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-11. Akaun
barangan diunjur terus mencatat lebihan sebanyak RM149.8 bilion atau 21.9
MUKA peratus kepada KNK pada akhir tempoh Rancangan. Lebihan ini sebahagian
SURAT
besarnya disebabkan oleh harga komoditi dan nisbah harga eksport-import
76 yang lebih baik.

2.64 Defisit akaun perkhidmatan dijangka terus mengecil kepada RM4.5 bilion
menjelang tahun 2010 hasil usaha berterusan menggalakkan pelancongan dan
peningkatan dalam eksport perkhidmatan termasuk pendidikan, penjagaan
kesihatan serta perkhidmatan komputer dan maklumat. Sektor swasta akan
digalak untuk mengambil peluang daripada AFTA untuk mengeksport perkhidmatan
mereka dengan melabur dalam aktiviti yang meningkatkan kualiti dan inovasi
produk. Di samping itu, pembangunan produk ICT dan perkhidmatan yang
berkaitan dijangka dapat memperkukuhkan pertumbuhan eksport perkhidmatan
komputer dan maklumat.

2.65 Akaun pendapatan dijangka terus mengalami defisit sebanyak RM39.5


bilion pada tahun 2010 terutamanya kesan daripada keuntungan dan dividen
yang tinggi yang diperolehi oleh pelabur asing. Walau bagaimanapun, Kerajaan
akan terus menggalakkan pelabur asing mengekalkan sebahagian daripada
keuntungan mereka bagi tujuan pelaburan semula.

IV. INSTITUSI PELAKSANA

2.66 Perancangan dan pengurusan ekonomi makro dalam tempoh RMKe-9


akan diterajui oleh Unit Perancang Ekonomi (UPE), Kementerian Kewangan
dan Bank Negara Malaysia melalui kumpulan perancang antara agensi. Jabatan
Perangkaan akan bertanggungjawab dalam pengumpulan dan penyebaran
JADUAL 2-15

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010


PENGELUARAN DAN EKSPORT KOMODITI,
2000-2010
Kadar Pertumbuhan
Tahunan Purata (%)
Komoditi 2000 2005 2010
RMKe-8 RMKe-9

Pertanian
Minyak Sawit
Pengeluaran (000 tan metrik) 10,842 14,961 19,561 6.7 5.5
Eksport (000 tan metrik) 8,863 13,073 15,156 8.1 3.0
Nilai Seunit (RM/tan metrik) 1,122 1,456 1,764 5.3 3.9
Nilai (RM juta) 9,948 19,036 26,735 13.9 7.0
Getah
Pengeluaran (000 tan metrik) 928 1,124 1,293 3.9 2.8
Eksport (000 tan metrik) 978 1,128 1,319 2.9 3.2
Nilai Seunit (RM/tan metrik) 263 513 391 14.3 -5.3
Nilai (RM juta) 2,571 5,787 5,156 17.6 -2.3
Kayu Balak
Pengeluaran (000 meter padu) 23,074 21,334 19,475 -1.6 -1.8
Eksport (000 meter padu) 6,484 5,759 4,727 -2.3 -3.9 MUKA
Nilai Seunit (RM/meter padu) 384 428 444 2.2 0.7 SURAT
Nilai (RM juta) 2,489 2,465 2,100 -0.2 -3.2
Kayu yang Digergaji
77
Pengeluaran (000 meter padu) 5,590 4,872 5,024 -2.7 0.6
Eksport (000 meter padu) 2,876 3,686 2,837 5.1 -5.1
Nilai Seunit (RM/meter padu) 1,050 1,099 1,056 0.9 -0.8
Nilai (RM juta) 3,020 4,051 2,995 6.0 -5.9
Koko
Pengeluaran (000 tan metrik) 70 28 57 -16.8 15.3
Eksport (000 tan metrik) 11 50 17 34.5 -19.5
Nilai Seunit (RM/tan metrik) 2,878 5,422 6,024 13.5 2.1
Nilai (RM juta) 33 50 128 8.9 20.5

Perlombongan
Minyak Mentah dan Kondensat
Pengeluaran (000 tong sehari) 681 727 882 1.3 3.9
Eksport (000 tong sehari) 346 369 489 1.3 5.8
Nilai Seunit (RM/tan metrik) 854 1,609 1,338 13.5 -3.6
Harga (AS$ setong) 30 56 55 13.3 -0.4
Nilai (RM juta) 14,241 28,508 31,447 14.9 2.0
Gas Asli Cecair
Pengeluaran (000 tan metrik) 15,430 21,948 26,470 7.3 3.8
BAB 2
Eksport (000 tan metrik) 15,430 21,948 26,470 7.3 3.8
Nilai Seunit (RM/tan metrik) 740 947 890 5.1 -1.2
Nilai (RM juta) 11,422 20,790 23,558 12.7 2.5
Timah
Pengeluaran (000 tan metrik) 6.3 2.8 3.1 -15.0 2.2
Eksport (000 tan metrik) 21 34 29 10.3 -3.1
Nilai Seunit (RM/tan metrik) 21,089 27,828 28,641 5.7 0.6
Nilai (RM juta) 435 935 824 16.6 -2.5
Eksport Barangan Pembuatan (RM juta) 317,908 429,873 670,767 6.2 9.3
Eksport Lain (RM juta) 5,593 14,175 20,127 20.4 7.3

Eksport Kasar (RM juta) 373,270 533,790 803,949 7.4 8.5

Sumber: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perangkaan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan PETRONAS
perangkaan bagi tujuan perancangan serta pemantauan pencapaian ekonomi.
Unit Penyelarasan Pelaksanaan bersama-sama UPE dan kementerian serta
agensi yang berkenaan akan melaksanakan pemantauan dan analisa impak
output secara berterusan. Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos di bawah
Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara akan diperkukuhkan bagi
memastikan keberkesanan kos serta pematuhan piawai dan kualiti yang ditetapkan.

2.67 Jawatankuasa Pelaksana peringkat tinggi yang dipengerusikan oleh


Perdana Menteri akan ditubuhkan untuk memantau keseluruhan prestasi dan
keberkesanan program dan projek mengikut sektor bagi mencapai dasar dan
strategi yang digariskan dalam RMKe-9. Rangkakerja penilaian akan dibangunkan
oleh UPE bagi memudahkan analisa impak output program dan projek.

V. PENUTUP

2.68 Walaupun persekitaran luaran tidak menentu pada separuh pertama


MUKA RMKe-8, ekonomi mencatat pertumbuhan yang menggalakkan dengan asas
SURAT
ekonomi yang kukuh. Cabaran utama RMKe-9 adalah untuk mengekalkan
78 sumbangan sektor swasta yang tinggi kepada pertumbuhan khususnya pelaburan
swasta. Memandangkan Malaysia adalah sebuah ekonomi terbuka, inisiatif untuk
meningkatkan daya saing akan terus diberi keutamaan. Di samping itu, langkah
untuk membendung inflasi akan diperkukuhkan untuk memastikan pertumbuhan
ekonomi disertai dengan kestabilan harga. Oleh itu, usaha akan diambil untuk
mengukuhkan lagi asas ekonomi serta menyediakan persekitaran yang menyokong
pelaburan swasta. Usaha ini amat penting bagi memastikan kestabilan jangka
panjang dan daya tahan ekonomi sejajar dengan teras pertama Misi Nasional
menggerakkan ekonomi ke rantaian nilai yang lebih tinggi.