You are on page 1of 12

Bi tp 1:

S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 30m, L2 = 45m, L3 = 30m, H = 15m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.4E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c b x h = 60 x 80 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), dm bng thp.
Tr: Hnh ch nht c b x h = 75 x 75 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), tr bng b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 10 kN/m, q2 = 20kN/m, q3 = 25kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 50 kN, P2 = 100kN; M1=120kN.m; M2=80kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.5 + TH3 x 1.4 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc ti mt ct gia nhp 1.
Bi tp 2:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 33m, L2 = 50m, L3 = 33m, H = 18m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.1E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c bxh = 60 x 100 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), dm bng thp.
Tr: Hnh ch nht c bxh = 80 x 80 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), tr bng b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 15 kN/m, q2 = 25kN/m, q3 = 30kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 65 kN, P2 = 110kN, M1=160kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.3 + TH3 x 1.4 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc ti mt ct gia nhp 1.
Bi tp 3:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 35m, L2 = 55m, L3 = 35m, H = 25m
Vt liu: Thp c = 7.85 T/m3, E = 2E7 T/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 2.5 T/m3, E = 3.5E6 T/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c bxh = 80 x 120 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), dm bng thp.
Tr: Hnh ch nht c bxh = 100x100 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), tr bng b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 20 kN/m, q2 = 25kN/m, q3 = 35kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 75 kN, P2 = 140kN, M1 = 65kN.m, M2 = 20kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.3 + TH2 x 1.4 + TH3 x 1.3 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc ti mt ct gia nhp 3.
Bi tp 4:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 20m, L2 = 35m, L3 = 20m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.8E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Thanh ABC: Ch I c chiu cao H=120cm, B=30cm, tc=4cm, tb=1.5cm, vt liu thp.
Thanh CDE: Hnh ch nht c bxh = 50x120 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu
bng b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 25 kN/m, q2 = 35kN/m, q3 = 30kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P = 75 kN, M1 = 60kN.m, M2 = 75kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.3 + TH2 x 1.25 + TH3 x 1.3 + MV x 1.25
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng phn lc gi ti B.
Bi tp 5:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 25m, L2 = 40m, L3 = 25m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.4E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Thanh ABC: Ch T c H=140cm,B=50cm,tc=3cm,tb=2cm, vt liu thp.
Thanh CDE: Hnh ch nht c bxh = 50x140 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu
bng b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 35 kN/m, q2 = 45kN/m, q3 = 40kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P = 115 kN, M1 = 80kN.m, M2 = 100kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.3 + TH2 x 1.4 + TH3 x 1.25 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc mt ct gia nhp 3.
Bi tp 6:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 30m, L2 = 50m, L3 = 30m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.8E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Thanh ABC: 2 ch C c H=160cm, B=30cm, tc=3cm, tb=1cm, vt liu thp.
Thanh CDE: Hnh ch nht c bxh = 60x160 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu
bng b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 45 kN/m, q2 = 55kN/m, q3 = 60kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P = 145 kN, M1 = 120kN.m, M2 = 120kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.25 + TH2 x 1.4 + TH3 x 1.4 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng lc ct v m men mt ct gia nhp 1.
Bi tp 7:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 30m, L2 = 35m, L3 = 30m, H=20m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.1E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c bxh = 100x160 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu b tng.
Tr: Hnh vnh khuyn c bn knh trong 42 cm, bn knh ngoi 45 cm, vt liu thp.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 45 kN/m, q2 = 60kN/m, q3 = 40kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 145 kN, P2 = 145kN, M = 120kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.25 + TH2 x 1.3 + TH3 x 1.25 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng m men mt ct gia nhp 3.
Bi tp 8:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 33m, L2 = 40m, L3 = 33m, H=25m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.1E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c bxh = 90x160 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu b tng.
Tr: Hnh trn c bn knh 45cm, vt liu thp.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 55 kN/m, q2 = 50kN/m, q3 = 30kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 165 kN, P2 = 155kN, M = 140kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.5 + TH2 x 1.25 + TH3 x 1.25 + MV x 1.75
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng m men mt ct gia nhp 2.
Bi tp 9:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 20m, L2 = 40m, L3 = 35m, H=20m
Vt liu: B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.4E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c bxh = 200x90 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu b tng.
Tr: Hnh ch nht c bxh = 120x100 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 50 kN/m, q2 = 80kN/m, q3 = 60kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 180 kN, P2 = 160kN, M = 190kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.25 + TH3 x 1.3 + MV x 1.5
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng m men mt ct A.
Bi tp 10:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: L1 = 25m, L2 = 40m, L3 = 38m, H=20m
Vt liu: B tng c = 24.5 kN/m3, E = 3.6E7 kN/m2, =0.2, = 1.08E-5.
Mt ct: Dm: Hnh ch nht c bxh = 200x110 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu b tng.
Tr: Hnh ch nht c bxh = 140x100 cm (b=chiu rng, h=chiu cao), vt liu b tng.
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Cc lc nh hnh v: Trng hp 2 (TH2) vi q1 = 50 kN/m, q2 = 80kN/m, q3 = 60kN/m
Trng hp 3 (TH3) vi P1 = 210 kN, P2 = 190kN, M = 220kN.m
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.3 + TH3 x 1.4 + MV x 1.25
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc mt ct A.
Bi tp 11:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: d = 10m, H=15m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
Mt ct: Thanh bin: Hnh hp bxh = 80x110cm (b=chiu rng, h=chiu cao); dy 2cm
Thanh xin: Ch H (ch I xoay ngang); bxh=80x90cm; dy cnh 2cm, dy sn 1.5cm
Thanh ng: 2 ch C c H=80cm, B=20cm, tc=1.5cm, tb=1cm
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Trng hp 2 (TH2) vi P1 = 160 kN, P2 = 180kN
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.3 + MV x 1.25
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc thanh xin ti gi tri khi hot ti chy pha di v truyn gin
tip xung nt gin thng qua dm mt cu.
Bi tp 12:
S tnh:

S liu tnh ton:


Hnh hc: d = 12m, H = 12m, H1 = 15m, H2=18m
Vt liu: Thp c = 78.5 kN/m3, E = 2E8 kN/m2, = 0.3, = 1.2E-5;
Mt ct: Thanh bin: Hnh hp bxh = 100x120cm (b=chiu rng, h=chiu cao); dy 2cm
Thanh xin: Ch H (ch I xoay ngang); bxh=100x100cm; dy cnh 2cm, dy sn 1.5cm
Thanh ng: 2 ch C c H=80cm, B=20cm, tc=1.5cm, tb=1cm
Ti trng:
Cc trng hp ti trng tnh:
Trng lng bn thn cc thanh: Trng hp 1 (TH1)
Trng hp 2 (TH2) vi P1 = 210 kN, P2 = 190kN
Ti trng di ng: (MV) Hot ti HL93.
T hp ti trng: (CB) = TH1 x 1.1 + TH2 x 1.3 + MV x 1.25
Yu cu tnh ton:
1. V biu ni lc do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
2. V biu chuyn v do cc trng hp ti v t hp ti trng cho.
3. V ng nh hng ni lc thanh xin ti gi tri khi hot ti chy pha di v truyn gin
tip xung nt gin thng qua dm mt cu.