You are on page 1of 140

DANH SCH CC DOANH NGHIP/D N C VN U T NC NGOI

(Cp nht n 15_03_2015)

Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im


I KCN AN TY (Hin nay l Singapore Ascendas-Protrade)
1 CNG TY TNHH RDV BNH DNG Singapore Xy dng nh xng cho thu

Dch v t vn k thut xy dng; Kim tra


2 CNG TY TNHH WINWALL TECHNOLOGY (VIT NAM) Singapore v phn tch k thut xy dng, vt liu xy
dng

sn xut v lp rp cc loi my in, ph


kin v linh kin cc loi my in dng trong
3 CNG TY TNHH NAVITAS VIT NAM Nht Bn cng nghip; sn xut mc in dng cho
my in trong cng nghip; cung cp dch v
bo tr my in dng trong cng nghip

4 CNG TY TNHH ISD WOOD MATERIAL (VIT NAM) Nht Bn Sn xut a cy

Sn xut v gia cng n trang tr 500.000


sn phm/nm; n LED 10.000 sn
phm/nm; n p 10.000 sn phm/nm;
5 CNG TY TNHH OLYMPIA LIGHTING VIT NAM Nht Bn Tm pin nng lng mt tri 5.000 sn
phm/nm; Sn xut v gia cng cc b
phn bn thnh phm ca n trang tr
590.000 sn phm/nm.
Sn xut thit b v ph tng my mc theo
cng ngh rn dng cho thit b nng my
6 CNG TY TNHH SHINEI VIT NAM Nht Bn
mc v my mc trong lnh vc nng
nghip, xy dng v xe hi.

Sn xut cc loi linh kin, ph tng dng


trong radio t ng; Sn xut linh kin, ph
7 CNG TY TNHH VIT NAM NAGASHIMA Nht Bn tng dng trong trc cun bng ti; Sn
xut cc sn phm nha; Sn xut khun
c bng kim loi cho cc sn phm nha

sn xut mng nha, bao b bng nha


8 CNG TY TNHH RECO ASIA Nht Bn dng bc hoc ng gi thc phm v
nhng sn phm khc.

sn xut v gia cng linh kin ca my


9 CNG TY TNHH ARAI VIT NAM Nht Bn phn ly ly tm, khun c v my bm
bnh rng.
nh ngh cho cng nhn, nh chuyn gia
10 CNG TY TNHH EDEN I RESIDENCES (VIT NAM) Singapore , vn phng cho thu, khu dch v thng
mi.
CNG TY TNHH MT THNH VIN MAY CNG NGHIP Sn xut, gia cng dy ai cc loi; Sn
11 i Loan
GE LAN (VIT NAM) xut dy giy

12 CNG TY TNHH VIT NAM YOSHIDA Nht Bn Sn xut cc sn phm t plastic

sn xut, gia cng m phm, sn phm


chm sc da v chai l m phm; gia cng
sn phm nh lc, bng trang im,
13 CNG TY TNHH NARIS COSMETICS ViT NAM Nht Bn
gng; kim tra cht lng dng c m
phm theo n t hng vi Naris
Cosmetics Co., Ltd.

sn xut ca-tt LFP-NCO dng cho pin


14 CNG TY TNHH LAUSDEO (VIT NAM) i Loan
lithium
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Ch bin, bo qun tht v cc sn phm


t tht; Ch bin, bo qun thy hi sn v
cc sn phm t thy hi sn; Ch bin v
bo qun rau qu;Ch bin du, m ng,
thc vt;Xay xt v sn xut bt th;Sn
15 CNG TY TNHH DENIS G.M. Singapore
xut tinh bt v cc sn phm t tinh
bt;Sn xut mn n, thc n ch bin
sn;Sn xut thc phm khc cha c
phn vo u;Sn xut nc ung khng
cn v nc khong

Sn xut dy cp thp s dng trong


phng tin vn chuyn, my mc ca
16 CNG TY TNHH CHRYSANTHEMUM VIT NAM Nht Bn
phng tin vn chuyn v cc ngnh
cng nghip khc

17 CNG TY TNHH TOPTONE VIT NAM Hn Quc Sn xut loa v cc b phn ca loa.

sn xut, bn v sa cha cu thang bng


g; sn xut, bn v sa cha cu thang
bng thp, chng xe p, khung l si;
18 CNG TY TNHH KATZDEN ARCHITEC VIT NAM Nht Bn
Sn xut cc sn phm khc (tay vn, my
ht kh dng trong nh bp, hng ro, mi
n v bng hiu) trong lnh vc xy dng.

sn xut g gia dng v cc sn phm


19 CNG TY TNHH SINTAI FURNITURE (VIT NAM) Samoa t g

20 CNG TY TNHH GREAT PROCESS (VIT NAM) Brunei Darussalam sn xut giy dp

gia cng, lp rp cc sn phm nha;sn


21 CNG TY TNHH NIKKI VIT NAM Nht Bn xut khun mu, dp sn phm kim loi

II KCN BU BNG

sn xut gia cng cc loi dy, ng, ca v


1 CNG TY TNHH TENG TSUN i Loan L A-6B-7-CN
c s lm bng nha

Sn xut v gia cng, thu hi, ti ch ht


2 CNG TY TNHH MARUTSU (VIT NAM) Nht Bn L A_4D_CN
nha tng hp v ch

sn xut ph tng chnh(xe hi, xe gn


L A-4B-CN, A-
3 CNG TY TNHH VIET-STAR i Loan my); linh ph kin my mc, sn phm
4C-CN
bng nha, kim loi.

sn xut nguyn liu v ph gia cc loi


dng trong sn xut sn v du; sn xut
sn, du v ph gia cc loi dng trong
4 CNG TY TNHH EMC (VIT NAM) i Loan cc ngnh xy dng, cng nghip, kim loi L A-2B-CN
v nha; gia cng sn xut cc loi vt liu
ch nhm: keo nc, keo giy, bng keo
v giy nhm, nhm vi, vi th

Sn xut cc mt hng in t (my vi


tnh, my in thoi di ng, my chp
hnh k thut s, mn hnh phng, thit b
kim tra bng in t, my quay phim k
thut s, u my k thut s, th nh);
5 CNG TY TNHH FOXLINK (VIT NAM). i Loan L C-1A-CN
linh kin kim loi nha (dy tip ni my vi
tnh, thit b tip ni, linh ph kin dng c
sc pin); linh kin v thit b thng tin v
tuyn (Bluetooth, kt ni mng); sn xut
cc loi dy in, cc loi pin.

Sn xut cc loi ti xch, ti ng dng


c v cc sn phm trang tr cho vt nui
6 CNG TY TNHH HOTTA VIT NAM Nht Bn L A_1B1_CN
(o, vng eo c v cc sn phm trang tr
khc c lin quan).
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc loi bao b v ti xch bng


7 CNG TY TNHH MOROFUJI VIT NAM Nht Bn politen v giy, cng vi cc ph liu c L A_5F_CN
lien quan

Sn xut v gia cng cc chi tit my, cm


chi tit my (van, my phn tch, linh kin Nh xng s
8 CNG TY TNHH NH MY VIT CHALLENGE Nht Bn
my cng nghip, ng dn bng g), kim FA-10-2
tra cht lng sn phm.

sn xut cc loi khun bng kim loi v s FA-9, L A-


9 CNG TY TNHH ASAHI CHEMICALS VIT NAM Nht Bn, Trung Quc
cc linh ki n bng nha, cao su 6A-CN

Sn xut v gia cng dy thp dng trong


10 CNG TY TNHH KISWIRE VIT NAM Hn Quc L A-5A1-CN
sn xut t v cc ngnh lin quan.

sn xut, ch bin cc loi thc n gia sc


11 CNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIT NAM Malaysia v thu sn, cc loi nguyn liu th cho L A_11A_CN
nh my thc n gia sc.

12 CHI NHNH CNG TY TNHH XY DNG YONG HO VINA Hn Quc Sn xut v gia cng ng thp xon. L A-14B-CN

sn xut v ch bin thc n gia sc, thy


13 CNG TY TNHH EMIVEST AQUACULTURE VIT NAM Malaysia l A_11B_CN
sn

sn xut m n lin, si min, thc n t c


14 CNG TY TNHH SUKMONO VIETNAM H Lan v nhng thc phm khc; cho thu nh l A_5E_CN
xng.

sn xut m n lin, si min, thc n t c


15 CNG TY TNHH JIMMY HUNG ANH FOOD H Lan l A_9F_CN
v nhng thc phm khc.

sn xut v gia cng cc loi mc qun o FA-8, l


16 CNG TY TNHH CAPCO WAI SHING VIT NAM i Loan
nha, cc loi kt kch thc (size) A_6A_CN

Cn s 07, l A-
8-CN khu nh
17 CNG TY TNHH BINGBING FOOD INDUSTRIES Singapore Sn xut bnh ko
xng xy sn
M Phc

18 CNG TY TNHH HTL FURNITURE (VIT NAM) Malaysia Sn xut bn gh sofa bc da, n cc loi. L A-2C-CN

Sn xut, gia cng hng m ngh v cc


19 CNG TY TNHH ARDA L A-9A-CN
ph kin
sn xut v gia cng cc loi ca g,
20 CNG TY TNHH SUNWOOD VINA Hn Quc khung ca g v cc sn phm khc t g L A-2A-CN

L A-6A1, CN
sn xut ph tng v linh kin xe hi, xe
21 CNG TY TNHH SMF VIT NAM Nht Bn (nh xng s
gn my v cc thit b in gia dng.
FA-10)

sn xut cc loi pin (pin, bnh in v c


CNG TY TNHH K THUT CNG NGH YACHT (VIT quy) v vt liu, UPS, cc loi my tnh,
22 i Loan l A_9H_CN
NAM) thit b c lin quan, v bnh c quy lm
bng nha, gia cng si thy tinh.

23 CNG TY TNHH KYUNGBANG VIT NAM Hn Quc sn xut v gia cng cc loi si L B-3A-CN

24 CNG TY C PHN NH ENGINEERING Nht Bn Sn xut cc sn phm bng kim loi L A_9C_CN

sn xut v gia cng -xt km, bt km v


25 CNG TY TNHH SAMHO Hn Quc L A-9E-CN
sn cc loi

sn xut cc loi my mc v ph tng


trong ngnh sn xut lon v ng np lon;
26 CNG TY TNHH STOLLE CHU THI BNH DNG Hoa K
bo tr v bo dng cc sn phm do
Cng ty sn xut

sn xut trang tr (dy nt, vng c, dy


thng, chi) v sn phm dng cho th
27 CNG TY TNHH SHINSHIN VIT NAM Hn Quc
nui (thc n, ging, chung, cc loi ti
mang v cc sn phm khc c lin quan)

28 CNG TY TNHH GLASSICK VIT NAM Nht Bn Sn xut mt king cc loi


Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut linh kin in t (hp phn dy


29 CNG TY TNHH SHINJI VINA Hn Quc
in, b dy ti in).

sn xut cc loi giy, cc nguyn liu bao


b giy, cc loi ch phm t cao su; sn
30 CNG TY TNHH DEAL EASY PAPER Hong Kong
phm in (in n bao b, cc lao5i catalog, ti
liu qung co).

sn xut cc sn phm trang tr ni tht,


ph kin v bn thnh phm dng cho gh
31 CNG TY TNHH GP SOFA COMPONENTS Romania
sofa v ging ng t cao su, plastic, vi,
da, g, tre, na, rm v kim loi.

Sn xut nguyn liu ht nha PC, ABS,


PP, HIPS, EPS, da nhn to bng nha,
32 CNG TY TNHH HUA RUI (VIT NAM) Seychelles
sn xut sn phm t ng kim (inh, c vt,
ming chm, ming m)

Sn xut, gia cng v lp rp cc loi thm


bng vi, plastic, bng g; sn xut, gia
cng v lp rp cc dng c lm sch, lau
sch; sn xut v gia cng cc sn phm
gia dng (tm lt bn cu bng vi si, dp
i trong nh, np bn tm, ca mc nc);
33 CNG TY TNHH CONDOR VIT NAM Nht Bn
sn xut, gia cng v lp rp cc sn
phm ng rc thi; Sn xut, gia cng
cht ty ra, sn bo vSn xut, gia cng
v lp rp cc loi my mc, khun, linh
kin, ph tng lin quan n ngnh ngh
nu trnsn xut thm v m

sn xut v gia cng cc sn phm: giy


34 CNG TY TNHH FINE CHEMICAL VIT NAM Hn Quc
dp, ph kin giy, sn phm lt giy.

Sn xut si. Chi tit: sn xut cc loi si,


may si, si mu dng trong cng nghip;
35 CNG TY TNHH DT SI CHEN HO (VIT NAM) Trung quc (i Loan) sn xut cc loi dy bn v li. Chi tit:
sn xut cc loi dy bn, dy giy, dy
thun.

Sn xut dt cc loi dy giy, dy bn,


36 CNG TY TNHH YUE CHANG (VIT NAM) Seychelles dy thun v cc loi dt si, si mu dng
trong cng nghip

III KCN BNH AN

sn xut cc cun nhn t dnh dng trong


1 CNG TY TNHH UPM VIT NAM Phn Lan
cc ngnh sn xut cng nghip

Sn xut, gia cng hng may mc (khng


2 CNG TY TNHH MAGICTEX Mauritius
nhum)

IV KCN BNH NG

1 CNG TY TNHH HISON VINA Hn Quc SX, Gia cng v kinh doanh giy cc loi 0

2 CNG TY TNHH NHA TAI YUAN BNH DNG i Loan ph kin: in, in t 0

Sn xut qun o may mc (o an, qun


3 CNG TY TNHH HAN SOLL-DAE KWANG APAREL Hn Quc s 1
ty, vy, o khoc, m, com-l)

Sn xut v thu trn cc loi nn, o s


4 CNG TY TNHH INTERCHINA MANAGEMENT (VIT NAM) Thy S ng s 2
mi, qun o, tp d, ti xch.

CNG TY TNHH HONG KONG ACCESSORIES sn xut, gia cng ph liu may mc (nt
5 i Loan ng s 02
MANUFACTURING o, kha tht lng, ng kim).
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut cc sn phm t nung, gm;


thit k mu m, nc men v chuyn giao
6 CNG TY TNHH SAVERI HOME & GARDEN VIT NAM c kin thc v lm hng gm cho cc c s 0
sn xut ca Vit Nam, sn xut khun ct
cc loi

sn xut gia cng giy, giy, nguyn liu


7 CNG TY C PHN SUNG HYUN VINA Hn Quc 0
ngnh giy

thu mua, ch bin, gia cng, bo qun v


8 CNG TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIT NAM c L s 3
xut khu c ph

9 CNG TY TNHH DONG-A VINA Hn Quc In, thu ng s 1

Sn xut ci xe my, b dy din xe gn


my, in tem, nhn mc trn giy v bu-
loong (bolt). Sn xut cc loi ch thu, ch
10 CNG TY TNHH ASUNG (VIT NAM) Hn Quc may v si v thc hin quyn phn phi ng s 3
bn bun cc mt hng c m HS: 2507,
2803, 2921, 3812, 3909, 4011, 7206, 7207,
7219, 7220,

V KCN I NG
Sn xut gia cng bao b giy, in n trn L C1 s
1 CNG TY TNHH IN MU CHIN YIH VINA i Loan
bao b giy. 12,13,14
Sn xut cc loi linh kin cc loi my
2 CNG TY TNHH SHARP MIND TECHNOLOGY VIT NAM Hong Kong L B-8
mc, thit b

Cn ngui cn loi thp hnh ch U, I, V,


4 CNG TY TNHH E UPPER GROUP i Loan cc hnh dng khc; cn nng thp tm; L A-1; A-7
thit k cc loi khung thp

Sn xut v in n bao b hp giy, bao b


thc phm v cc loi bao b khc, sn
5 CNG TY TNHH JINN YIH CHUNG i Loan L D2-1
xut, gia cng s ghi chp cc loi v cc
sn phm khc t giy v ba.

Sn xut my mc thit b, ch bin thc


7 CNG TY TNHH BAO B PACK STAR i Loan L C1-15
phm
Sn xut bao container, bao trng film, bao
8 CHI NHNH CNG TY TNHH FOTAI (VIT NAM) i Loan dt PP, ti xp v gia cng knh phn L D1-4
quang
Sn xut thp l, nguyn liu thp v kt
9 CNG TY TNHH DING JYUN Samoa L C1 s 3-2
cu thp cc loi.

sn xut, gia cng ba giy, hp giy, thng


10 CNG TY TNHH NGNH GIY CT PH i Loan D1-2-2,D1-3
carton v cc loi sn phm khc t giy.

sn xut, gia cng thit b ngnh xi m,


ngnh c kh, thit b x l nc, thit b
11 CNG TY TNHH DOUBLE PREMIUM Mauritius lm lnh; sn xut v gia cng cc sn L C2-17
phm bng kim loi.quyn xut khu,
quyn nhp khu

Sn xut v tiu th cc loi nguyn liu


ha cht tng hp (acrylic resin, urethane
resin, adhesive made of synthetic resin,
12 CNG TY TNHH POWER JOY VIT NAM. Brunei Darussalam polyurethane resin, TPU resin, silastic L C1, s 1
resin, accessory ingredient; adiu-vant;
assistant) v nha keo; cc loi bng keo;
bng

sn xut gia cng khun mu bng kim


13 CNG TY TNHH VIT NAM YUSHUN i Loan loi, dy kho ko v hng gia dng bng l C-7
giy, nha. Quyn phn phi

British Virgin Island- u t xy dng, kinh doanh c s h


14 CNG TY TNHH XY DNG V U T I NG L F1-CN
Mauritius tng khu cng nghip
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut my lnh trung tm; Qut thng


gi cng nghip;
Sn xut tm chng bm bi v
chng khun, tm cch nhit;
15 CNG TY TNHH THIT B LNH HONSIN (VIT NAM) i Loan L C1-10,11
Thit k thi cng lp t cc h thng
in lnh trung tm, cc loi phng chng
bi v chng khun, phng cch nhit v
h thng thng

Sn xut, gia cng cc loi linh ph kin xe


c gii, xe ti, xe hi, xe my, lm, nng
16 CNG TY TNHH MY MC C KH KUNG JUI i Loan ng c, thuyn b. Sn xut, gia cng v L C1-6; C1-7
xut khu cc loi linh ph kin kim loi
c p, c ct v dp nng.

Sn xut v gia cng cc sn phm kim


loi, nha v cao su (cc loi u ng ni,
linh kin kim loi, cc loi van, cc loi gi
17 CNG TY TNHH ENTIRE COUPLING i Loan L C1-8
, cc loi tay kha cng c, cc loi dai
xit ng, cc loi li lc, cc loi u
ng ni PCCC, cc loi van o chiu, c

Sn xut cc loi van kim loi v nha, cc


18 CNG TY TNHH THP ZIPSON INDUSTRIAL i Loan L C2-9, C2-10
linh kin bng kim loi c lin quan

sn xut cc sn phm nha v cao su


19 CNG TY TNHH VIT NAM JANIE COLOR PLASTICS i Loan tng hp; Sn xut, gia cng thuc nhum L C1-4;C1-5
mu v cc cht mu khc

sn xut bo h lao ng; Sn xut cc


loi vi khng dt; sn xut sn phm khc
20 CNG TY TNHH JINFUYU i Loan t Plastic; Sn xut thit b bo v mi L D1-1
trng (m ht du, phao chn du trn
trn sng)

Sn xut cc loi cn, cc loi sn phm


in t. Sn xut v gia cng cc sn
21 CNG TY TNHH KINGSHIP SCALES Brunei Darussalam phm bng kim loi. Thit k, ch to v L C2-15
thi cng trang tr ni tht; thit k thi cng
to cnh quan, vn king.

Sn xut gia cng thu tinh, pha l dng


22 CNG TY TNHH GLORY GLASS BEADS i Loan L C2-11
lm trang sc v trang tr ni tht

sn xut gia cng cc loi giy nhm, bng


23 CNG TY TNHH NIKKEN SUPER ABRASIVE Trung Quc vi nhm; cc loi vt liu nh bng, ch l C2-8
nhm v thu nhm

Sn xut cc loi dy bng dt n hi v


khng n hi nh dy ai, bng vin, di
bng trang tr. Mc v l khuy, ming lt o
24 CNG TY TNHH VIETNAM E.C.I ELASTIC Hoa K L D1-2-1
ngc. Cc sn phm t cao su nh: ming
dn silicon, dy dt mng, dy in nhit, dy
in mu v dy ai. Nhum si. Sn xut, g

Sn xut v gia cng cc loi mc in, cc


loi sn phc v cho ngnh may mc, giy
25 CNG TY TNHH COLOUR BILLION Brunei Darussalam L C2-16
da, giy v g, dch v thit k mu m xe
hi, gn my

Sn xut gia cng vt liu lm v bc


khun; vt liu lm khun bng st; thp;
kim loi nguyn cht; hp kim st; hp kim
26 CNG TY TNHH HUA SONG Samoa cao cp, cht ph gia; ti-tan v hp kim ti- L C1-3-3
tan; dy kim loi c bit v que hn; hp
kim dng trong y t v khng gian; vt liu
3
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc loi ngn k kho hng, thit


b bng ti, thit b nng h v bc xp.
Lp trnh my vi tnh. Sn xut gia cng
27 CNG TY TNHH QUC T J&F Samoa cc thit b vn phng. Sn xut ph tng L C2-18
xe t, xe gng my bng kim loi. Sn
xut linh kin in t dng cho vic iu
khin t

sn xut cc loi vn, vn trn, ca, khung


bao, np vin bng nha v cao su; sn
28 CNG TY TNHH U-HOUSE ENTERPRISE i Loan L B7
phm cc loi lm bng nha v cao su;
cho thu nh xng.

sn xut cc loi b lon, ai c, inh c,


inh vt, dy st, thanh ren; thc hin
quyn nhp khu cc loi b lon, ai c,
29 CNG TY TNHH CNG NGHIP THREAD VIT NAM i Loan L D1-6
inh vt, nguyn liu thp; nguyn liu kem
thi; cc vt liu ph cho cng on ng
gi

sn xut gia cng cc sn phm cht dnh,


30 CNG TY TNHH NHA CY TRUNG B (VIT NAM) Trung Quc (Ma Cau) cht pha long, cht ty ra, cht lm ng D2-3
v cht do polyurethane

sn xut cc sn phm t plastic; sn xut


31 CNG TY TNHH HIP TNH i Loan l B7
cc sn phm t g kt hp vi plastic

32 CNG TY TNHH QUC T PROFIT FOREST i Loan sn xut, gia cng si, trc si.

sn xut cc loi bng n, ballas, Starte,


33 CNG TY TNHH KUMHO ELECTRIC VINA Hn Quc dy in, trang thit b chiu sng; sn
phm, linh kin in, in t.

sn xut, gia cng ch bin nng sn, thc


34 CNG TY TNHH TUN TON i Loan
phm.
sn xut l xo, ph kin kim loi, c vt,
35 CNG TY TNHH NG KIM TN T i Loan
khun gi

36 CNG TY TNHH CNG NGHIP XNG QUN i Loan sn xut khun mu cc loi

sn xut hng dt vi xut khu; sn xut


hng may mc, dt ai xch, quai xch,
37 CNG TY TNHH DT PAN-VIT NAM Brunei Darussalam
dy ai cc loi bng vi, chi cy
nhung.

thc hin quyn xut khu vi m HS


3926; 4009; 4010; 4013; 4016; 4908; 7315;
7318; 8204; 8301; 8407; 8409; 8413; 8421;
8483; 8484; 8507; 8511; 8512; 8533; 8539;
8544; 8711; 9029; 6506; 3901; 3902; 3903;
3904; 3906; 3907; 7009; 7304; 7320; 7326;
7601; 7604; 7616; 8208; 8302; 8480; 8536;
38 CNG TY TNHH KWANG YANG VIT NAM Trung Quc 8871; 9026 theo quy nh ca php lut
Vit Nam; quyn xut khu, quyn nhp
khu thc hin theo Quyt nh s
10/2007/Q-BTM ngy 21/5/2007, Thng
t 09/2007/TT-BTM ngy 17/7/2007 ca
B Thng mi v Thng t s
05/2008/TT-BCT ngy 14/4/2008 ca B
Cng Thng.

Brunei Darussalam
39 CNG TY TNHH HOMEPOLY INDUSTRIES sn xut sn phm t plastic.
-i Loan
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im
sn xut cc sn phm may mc v dt vi
40 CNG TY TNHH JHAN YUE GARMENT VN British Virgin Islands.
(khng nhum).

Sn xut, gia cng ph kin may mc, thu


41 NH MY CNG TY TNHH THU DNG THNG i Loan
bng my vi tnh

Sn xut, gia cng g gia dng v


42 CNG TY TNHH SN XUT G XUT KHU c
trang tr ni tht bng g

Sn xut, gia cng ng kim cc loi (khng


43 CNG TY TNHH EXCELLENCE TEAM VIT NAM Brunei Darussalam
xi m).

sn xut, gia cng cc ming m, ron


dng cho dng c my n t cao su; dp
44 NH MY 4 CNG TY TNHH UCHIYAMA ViT NAM Nht Bn ming chn kim loi; sn xut, gia cng
khun cho m, ron, pht bc n; sn
xut, gia cng ron, pht bc n chu lc

sn xut, gia cng cc loi sn phm


nguyn ph liu th thao giy da, ti xch,
vali cc loi bng vi, da (khng thuc da),
45 CNG TY TNHH KURIM VIT NAM Brunei Darussalam
nha, cao su; In n; Sn xut, gia cng
PU, phun p PU;Sn xut, gia cng khun
cc loi bng nha v kim loi

sn xut yn xe p 12.000.000 ci/nm,


NH MY SN XUT CNG TY TNHH ACTIVE
46 i Loan ph kin nha xe p 3.600.000 ci/nm,
INTERNATIONAL ViT NAM TI I NG
ph tng xe p khc 2.000.000 ci/nm

rn, dp, p v cn kim loi; sn xut sn


phm khc bng kim loi cha c phn
CNG TY TRCH NHIM HU HN MT THNH VIN DI vo u; sn xut cc cu kin kim loi;
47 Trung Quc (i Loan)
HNG sn xut ging, t, bn, gh bng vt liu
khc: chi tit: sn xut c kim loi; sn
xut dng c th dc, th thao.

VI KCN T CUC

Sn xut gia cng vn trang tr, giy trang


1 CNG TY TNHH PHT TRIN TUYN HNG MU Trung Quc L B20
tr, vn lt sn phc hp, sn phm g.

Sn xut cc sn phm c bng nha,


cht kt dnh, nha cy, bng keo; sn 1, L B10,
2 CNG TY TNHH EVER GRASS INT'L. i Loan
xut mc hng may mc, trang xut, ng D2
trang tr, qut in, dng c vn phng.

thuc da mui v sn xut cc sn phm 1, 2, 7, 8, L


3 CNG TY TNHH SN XUT THUC DA VIT M Hong Kong
bng da B4, ng 4

Sn xut cc loi ha cht, cht ph gia


L B7, 2,
4 CNG TY TNHH HO CHT DALIANG VN i Loan dng trong ngnh xi m v trong cng
ng D2
ngh x l nc thi.

Sn xut, gia cng v tiu th bng keo, L B6 10


5 CNG TY TNHH GIY C CHNG TUODA Trung Quc
giy cch in v cc sn phm giy khc. ng D3

Thuc da mui v sn xut cc sn phm 1, 2, 6, 7, L


6 CNG TY TNHH U T LIN VINH Hong Kong
bng da. B3, ng D3

CNG TY TNHH K NGH GM S THANH BNH-VIT L B6 11,12,


7 Nht Bn Sn xut sn phm gm s cc loi
NAM. ng N3

L B3, 6, 12,
8 CNG TY TNHH HNG NHT i Loan Sn xut, gia cng xi m nha v kim loi
ng N2

Sn xut my lm giy v ph kin, sn


xut gia cng khun mu v dao ct thp, 2, L B13,
9 CNG TY TNHH THP C CHNG HA ST i Loan
sa cha gia cng c kh, gia cng kim ng D1
lai (st, thp, nhm, ng, inox).
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut gia cng cc sn phm t nha


nh ch nha; tm vn nha, ca nha, L B6 1, 2
10 CNG TY TNHH HP THT GIA i Loan
sn xut ht nha ti sinh nh bt nha, ng D2
vin nha.

Sn xut gia cng cc loi kim loi (ng,


11 CNG TY TNHH I KIM i Loan st, thp, km, ch, inox); gia cng xi m L B10, 2;3
x l b mt kim loi.

Sn xut, gia cng , kinh doanh cc lai L B12 1, 2, 3,


sn phm t nha (mn nha, mn g, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12 CNG TY TNHH HON CU i Loan
mn hp kim); sn xut khun mu, in n, 10, 11, 12, ng
vi mng. D2

sn xut ho cht, cht kt dnh, cht bt l B7 1 ng


13 CNG TY TNHH HO HC NG DNG BASE VINA Hn Quc
kn, cht kh mi , cht lm sch c bit D2

4, 5,
sn xut gia cng hng th cng m ngh
Vit Nam, Hn Quc, 6,7,8,9,10,11,12
14 CNG TY TNHH MBK trang tr ni tht bng nha, giy, g, kim
Hoa K L B11, ng
loi, vi li.
D1

sn xut ho cht cho ngnh thuc da v 4 L B10,


15 CNG TY TNHH FIT SKY GROUP VIT NAM Hong Kong
x l mi trng ng D3

Sn xut vt liu v sn phm xy dng,


mi ngi xi mng v ph tng mi ngi,
16 CNG TY TNHH CNG NGHIP LAMA VIT NAM Malaysia L B8
khung ca, ca s kim loi v thp
ch"C".

gia cng xi m nha cc loi, kim loi cng


17 CNG TY TNHH TNG HU i Loan nghip v lp rp cc loi my dy chuyn
xi m, gia cng cc bn thnh phm

18 CNG TY TNHH SEUNG TAE VIT NAM Hn Quc Sn xut, gia cng dt, nhum, may. L B21, 22

thuc da mui v sn xut cc sn phm 3, 4, 5, 9 L


19 CNG TY TNHH SN XUT THUC DA M VIT Anh
bng da B4, ng 4

sn xut nguyn liu lm thc phm gia


sc dng th hoc vin; sn xut cht
20 CNG TY TNHH SN XUT S&J Hn Quc
t cng nghip dng vin nn t ci
mn ca, dm bo, b ma.

sn xut, gia cng hon thin cung cp da


cc loi (khng thuc v nhum); sn xut
21 CNG TY TNHH PHT TRIN LIN VINH Hong Kong
cc sn phm t da (vali, ti xch v cc
sn phm loi tng t).

sn xut my lm giy v ph kin, sn


xut khun mu v dao ct thp, gia cng
22 CNG TY TNHH THP C CHNG HA ST i Loan
c kh, gia cng kim loi (st, thp, nhm,
ng, inox).

sn xut cc sn phm t da (vali, ti xch


23 CNG TY TNHH THUN CNH VIT NAM Hng Kng v cc sn phm loi tng t) 300.000
sn phm/nm.

sn xut vali, ti xch v cc sn phm


24 CNG TY TNHH SPARKLE ASIA PACIFIC VIT NAM Hng Kng
loi tng t
VII KCN NG AN
1 CNG TY LIN DOANH SAIGON TARGET VN- Hoa K Sn phm c kh khun mu ng s 3
2 CNG TY TNHH GRAND ASIA PACIFIC Hn Quc Ch bin thy hi sn
3 CNG TY TNHH SN HUNG TAH VIT NAM i Loan SX sn cc loi ng s 2

4 CNG TY TNHH JIN HO VIETNAM EMBROIDERY Hn Quc May mc ng s 3

Sn xut gia cng cung cp h thng phun


sn, thit b ph tng sn; gia cng cu
5 CNG TY TNHH CNG NGH SN HON HO Malaysia ng s 2
kin th h thng phun sn v cc vn
lin quan

6 CNG TY TNHH OK SUNG VINA Hn Quc Sn xut ph kin may ti xch xut khu ng s 1B

7 CNG TY TNHH K.C.V VINA Hn Quc Sn xut da, giy da


Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut gia cng khun mu cc loi; ph


tng xe p, xe th thao, xe y tr em, xe
8 CNG TY TNHH TN THI i Loan
my, xe t; sn phm gia dng, linh kin
my tnh bng nha v kim loi.

9 CNG TY TNHH O.L PLASTIC VN Hn Quc sn xut bao b (mng bc, ti rc)

Sn xut cc loi mp mc bng cht do


Polyrethane, mc in, cht do Polyamide,
cht khng thm nc, sn gm s t
10 CNG TY TNHH HA CHT KYUNG SUNG VIT NAM Hn Quc bit s dng trong ngnh cng nghip ng s 2A
sn xut sn phm da t nhin, da nhn
tao, giy dp, may mc, cng nghip sn
xut ti xch tron

Sn xut v kinh doanhcc sn phm


11 CNG TY TNHH CNG NGHIP A &M VIT NAM Singapore ng s 4
g

Sn xut kinh doanh, gia cng in la nhn


12 CNG TY TNHH BEST SCREEN VINA Hn Quc hiu, bao b, qun o, giy dp, ti xch ng s 2B
cc loi

sn xut bao b carton v cc loi nguyn


13 CNG TY TNHH E.Z SPORTS VINA Hn Quc ng s 4
ph liu ngnh giy

sn xut gia cng sn phm may mc cc l K1-K2-K3,


14 CNG TY TNHH MAY MC BOWKER (VIT NAM) Hong Kong
loi ng s 6

sn xut dng bng kim loi (inh vt,


15 CNG TY TNHH AIRONWARE FASTENERS (VIT NAM) Trung Quc c vt, kho, bulong) v dng gia dng ng s 4
bng kim loi

16 CNG TY TNHH PI VIT NAM c sn xut g ng s 6


dch v sa cha, phc hi my mc thit
17 CNG TY LIN DOANH SCANMACH VIT NAM Vit Nam, an Mch s 9, ng 1B
b ngnh g

n xut v kinh doanh cc b phn ri


bng kim loi t bit, plastic dng cho
18 CNG TY TNHH QUC T YUEH WANG VIT NAM i Loan ng s 5
cng nghip g v ngnh sn xut th
cng m ngh

sn xut cc cht ph g, cc loi du ,


19 CNG TY TNHH CNG NGHIP BRILLIANT i Loan ng s 1
sn v ph gia c lin quan.

sn xut bao b carton, sn xut nguyn


20 CNG TY TNHH PAKS VINA Hn Quc ng s 2
liu lm ti xch cc loi, in trn vi.

21 CNG TY TNHH YIN HWA VIT NAM i Loan sn xut, kinh doanh khun giy cc loi ng s 2A

sn xut, lp rp h thng my cng


nghip. Sa cha, bo tr h thng my
22 CNG TY TNHH JANGHO VINA Hn Quc ng s 2
cng nghip trn. Sn xut cc loi t in
t ng.

sn xut, gia cng v lp rp cc loi thit


b c in( bao gm cc loi day dn nhit,
CNG TY TNHH THERM-X SYSTEM VIT NAM
23 Hoa K cc loi sn phm kim sot quy trnh v ng s 2
TECHNOLOGY
nng lng in) dng c o nhit, cm
bin nhit v tin c kh CMC

sn xut gia cng cc chi tit c kh chnh Xng 04 ng


24 CNG TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES Hoa K
xc v gia cng nhum mu kim loi 1B

sn xut khun mu dng cho loi my ct


c. Sn xut khun mu cho cng ngh
25 CNG TY TNHH DUCK SUNG PRECISION Hn Quc S 8 ng 1B
c, khun mu dng cho my c cao
tng.

26 CNG TY TNHH KO RYO VIT NAM Hn Quc Sn xut gia cng linh kin in t ng s 2A

27 CNG TY TNHH APEX VIT NAM Hn Quc Sn xut gia cng hng may mc xut khu L E ng s 3

Sn xut thit b tin c kh CNC, co ng,


28 CNG TY TNHH NOR-CAL VIT NAM Hoa k flange, van v cc b phn hn v dy ng s 2
chuyn thit b in.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut cc ph liu in phc v cho ngnh


29 CNG TY TNHH IN GUO XIANG VIT NAM i Loan L H, ng s 6
giy da v may mc

sn xut, kinh doanh nhn hiu, ph liu


30 CNG TY TNHH YOUNG MIN VIT NAM Hn Quc bng cng ngh p nhit cao tn cung cp ng s 2A
cho ngnh giy da, may mc v ti xch.

Sn xut cc sn phm nhm dng cho


cng nghip in t v gia cng cc sn
31 CNG TY TNHH VIT NAM SUCCESS Nht Bn phm kim loi dng cho cng nghip in ng s 1
t, tay nm ca v cng nghip ch to
t

sn xut, gia cng v kinh doanh du bng


g, g thanh/vn, g gia dng, g un
32 CNG TY TNHH CHEAN YUAN VIT NAM i Loan ng s 05,
cc loi phc v ngnh cng nghip ch
bin g gia dng

sn xut gia cng cc sn phm c kh


33 CNG TY TNHH HSIANG JIUH VIT NAM i Loan ng s 2
khun mu
Sn xut, gia cng lt ph n v cc
34 CNG TY TNHH CHANTELLE VIT NAM Php L E, ng s 2
sn phm may mc.

Sn xut, kinh doanh (cc sn phm do


cng ty sn xut)ph liu cc loi cho
35 CNG TY TNHH MYUNG SHIN VIT NAM Hn Quc ngnh cng nghip giy, sn xut v gia ng s 03
cng mt hng nha cc loi phc v cho
ngnh cng nghip v gia dng.

sn xut, gia cng v kinh doanh cc mt


36 CNG TY TNHH YAMAKEN APPAREL VIT NAM Thi Lan- Nht Bn ng s 3
hng len, hng may mc v hng th cng.

Sn xut kt st, linh kin kt st v cc


37 CNG TY TNHH KT ST HANMI Hn Quc ng s 5
thit b an ton dnh cho ngn hng

gia cng, lp rp v bo tr cc loi my


38 CNG TY TNHH DCH TRIN i Loan mc chuyn dng cho cng nghip ch ng s 2
bin g

Sn xut gia cng kinh doanh xe p, xe


th thao, xe y tr em cc loi, ph tng
xe p; xe my, xe t cc loi; sn phm
39 CNG TY TNHH QUC T SONICS VIT NAM i Loan gia dng, v my vi tnh bng nha hoc ng s 1B
kim loi; gia cng khun mu cc loi, ch
bn in la, in bao b, nhn hiu trn mi
cht

sn xut mc treo, bn v cc linh kin kim


40 CNG TY TNHH SHEN GUANG i Loan loi (khng thc hin cng on sn v xi ng s 2
m)

sn xut gia cng v kinh doanh mt hng


gia dng, qu lu nim, chi tr em,
41 CNG TY TNHH CNG NGHIP U-TON (VIT NAM) i Loan L F, ng 05
vn phng phm v cc b phn ri lin
quan bng nha, g, thy tinh, kim loi.

Sn xut gia cng nm gh, linh kin g


gia dng, bt xp PU; gia cng x l ty
42 CNG TY TNHH BO V MI TRNG NHT i Loan sn, lm mi my mc st; sn xut g, ng s 2A
st gia dng, gia cng phun sn cc
loi g, st gia dng.

CNG TY TNHH SMART & CHOICE PRODUCTS (VIT Sn xut dng c cu c, ti xch th thao,
43 i Loan L E, ng 2B
NAM) ti xch du lch cc loi

Sn xut, kinh doanh nguyn liu nha ti


ng s 2, Khu
44 CNG TY TNHH NHA NAM VIT Hn Quc sinh, ng nha gn sng bo v dy in
cng nghip
v cc ph kin ng b phc v lp rp
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut, kinh doanh sn cng nghip


L t s 30,
45 CNG TY TNHH TIGER DRYLAC VIT NAM Hoa K dng bt v lng cng cc sn phm c
ng s 2
lin quan

Sn xut, kinh doanh xut khu xe ni; gh


y tr em; xe p 3 bnh; gia dng;
S 47, ng s
46 CNG TY TNHH CNG NGHIP FULL IN VIT NAM i Loan dng c th thao; sn phm may cc loi
2
v cc b phn ri bng nha hoc kim
loi c lin quan.

Sn xut kinh doanh bao b giy v bao b


47 CNG TY TNHH CHENG NENG i Loan ng s 02
cc loi; in n bao b cc loi.

Sn xut gia cng lp rp linh kin in t,


tin hc, b phn ri nha mn hnh LCD
ca tivi, my vi tnh, in thoi, my nghe
48 CNG TY TNHH SESAM VIT NAM Hn Quc nhc MP3; nhp khu, xut khu v bn L E, ng 2B
sn phm in t, tin hc, b phn ri, vt
t lin quan do cng ty sn xut ra thng
qua

sn xut v gia cng khung xe p, xe p


cc loi, b phn ri v ph tng, khung,
49 CNG TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIT NAM i Loan ng s 1
gi cc loi bng kim loi; Cho thu nh
xng sn xut.

dch v thanh trng nng sn thc phm;


dch v thanh trng dng c y t dng mt Kho V-I, ng
50 CNG TY TNHH MICROTROL VIETNAM n
ln, tin cht tho dc, tin cht dc s 6
phm, tin cht m phm.

Sn xut cc sn phm bao b nha, bao


51 CNG TY TNHH NHA VNZ c ng s 2
ni lng cc loi
CNG TY TNHH BECKER INDUSTRIAL COATINGS VIT
52 Php sn xut sn cc loi ng 1B
NAM

53 CNG TY TNHH SN XUT SN B CNG ANH i Loan Sn xut sn, bt trt L E, ng 2B

sn xut gia cng cc sn phm bng si


54 CNG TY TNHH BRAINCO COMPOSITES VIT NAM i Loan ng s 3
carbon
55 CNG TY C PHN IN QUANG - SCOPE VN- Malaysia Sn xut linh kin in t ng s 1

56 CNG TY C PHN SONG H Vit Nam- Hoa K Sn xut hng may sn, may trang phc ng s 2

Sn xut cc loi sn, mu, dung mi v


vt t ngnh sn phc v cho ngnh ch
57 CNG TY TNHH BECKER ACROMA VIT NAM Thy in bin g. Quyn xut khu, quyn nhp ng S 2
khu cc sn phm ha cht khng thuc
danh mc cm xut nhp khu

Sn xut v hon thin khun mu, linh


kin khun. nh bng cc sn phm kim
58 CNG TY TNHH VNH THNG Trung Quc ng s 6
loi. Sn xut khun in la (khung la).
Sn xut thc mica

sn xut v kinh doanh cc sn phm do


cng ty sn xut: ph liu, linh kin cho
cng nghip sn xut giy, dp v kinh
59 CNG TY TNHH CNG NGH HN VIT Hn Quc doanh giy, dp cc loi, o thun cc loi ng s 3
v cc loi bao b PP, PE. Sn xut qun
o cc loi; sn xut kinh doanh cc mt
hng ngnh

Sn xut kinh doanh b phn ly hp v h


thng thng xe mt; Sn xut khun mu
v my mc thit b sn xut ph tng
60 CNG TY TNHH SEUNG BO (VIT NAM) Hn Quc xe my, xe t, sn xut ph tng xe gn L E, ng s 2
my, xe t; Gia cng c kh; sn xut v
lp rp ng c xe hai bnh gn my; sn
xut ph
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut hng may sn; sn xut cc loi


L A, ng s
61 CNG TY TNHH WABO VIT NAM c hng dt khc cha c phn vo u;
1B
may trang phc.

Sn xut cc loi thng nha ng


62 CNG TY TNHH CORON (VIT NAM) Hong Kong L B, ng s 2
ng kim, inh vt, c vt

sn xut gia cng dng c dnh bng


(bng vi) cc loi; sn xut, kinh doanh
giy nhm cc loi dng nh bng cc
63 CNG TY TNHH DAESUNG VINA Hn Quc ng s 2
sn phm Inox; sn xut cc sn phm
lm t bi nhi s mp cc loi dng
nh bng.

Sn xut linh kin in t; sn phm in


64 CNG TY C PHN B NH IN T VIT NAM Hoa K t dn dng; hon chnh lp rp thit b ng s 4
in t
sn xut v kinh doanh cc mc hng may
65 CNG TY TNHH PUKU VIT NAM Hn Quc ng s 3
mc xut khu

Sn xut v gia cng cc loi khun mu,


sn xut khun in la, thc mica, gia
cng nh bng cc loi sn phm, gia
66 CNG TY TNHH VIT THNH Trung Quc ng s 6
cng ph liu, bn thnh phm phc v
ngnh sn xut giy; sn xut sn phm
nha cc loi, p nha.

67 CNG TY TNHH THC PHM YERGAT Hoa K sn xut thc phm t nng sn ng s 6

Ngnh, ngh kinh doanh: Sn xut, kinh


doanh vt t trang tr ni tht v ngoi tht,
68 CNG TY TNHH STANDARD FURNITURE VIT NAM i Loan cc dng c, cc thit b vn phng cao ng s 1 & 3
cp bng g; cung cp cc dch v thit k
lp t v sa cha cc dng bng g.

Gia cng c kh, x l nhit cc sn phm


69 CNG TY TNHH KJAC Hn Quc c kh, sn xut bn l, tay nm, b phn ng s 2
ri xe t (hp s, ng dn nhin liu)

Sn xut hng may mc, in, thu, nh hoa


70 CNG TY TNHH DAEJIN TEXTILE Hn Quc ht nha, ht cm trn hng may mc l E, ng s 2
bn thnh phm

CNG TY TNHH PH TNG NT O QUC T UNITEX L E, ng s


71 Hong Kong Sn xut kha nha v ph liu ngnh may
(VIT NAM) 2B

ch bin v ng gi hi sn ng lnh,
hi sn kh, hi sn ti sng, hi sn c
CNG TY C PHN CH BIN V NG GI THY HI gi tr cao, lu kho thy hi sn ng lnh, L D1, ng s
72 Singapore- Vit Nam
SN vn chuyn hng lnh v xng khi hi sn 3,
ng lnh v xut khu; ch bin bt c,
thc n vin cng nghip cho c

Sn xut cc lai thuc cha bnh cho


ngi, cc lai m phm t ngun nguyn
73 CNG TY TNHH LIN DOANH HA SAN - DERMAPHARM Vit Nam - c liu trong nc v nc ngai, sn xut L B, ng s 2
thc phm chc nng, nc ung tinh
khit v nc ung t dc liu.

sn xut-kinh doanh inh vt, c vt, ai c,


bu-lng, vng m cc loi, inh, rivet,
CNG TY C PHN CNG NGHIP CO-WIN FASTENERS nha, cc chi tit c lin quan; xut nhp
74 i Loan ng s 2
VIT NAM. khu, sn xut gia cng hp giy, thng
carton, pallet g, mng qun pallet(mng
PE), mng tri Pallet, dy ay bng st;

Sn xut mc in cc loi phc v cho


75 CNG TY TNHH HA CHT TAE IL VINA Hn Quc ng s 2
ngnh in la
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im
sn xut gia cng cc loi bo mch k
76 CNG TY CP FAB - 9 VIT NAM Hoa k ng s 1 B
thut cao

bn cc sn phm ca tp on P&G sn
xut ti Vit Nam; nhp khu cc sn
phm do cc chi nhnh khc ca P&G sn
77 CNG TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIT NAM Singapore- Malaysia xut t nc ngoi vo Vit Nam bn ng s 1 B
cho cc thng nhn c quyn phn phi
hng ho ti Vit Nam, bao gm quyn
ng tn trn t khai h

sn xut, gia cng bao b bng Mouse, bao


b t Plastic, bao b bng giy, nhn dn,
khun mu p nha chn khng, sn xut
78 CNG TY TNHH Y.G.L VIT NAM Nht Bn hng may sn (tr trang phc).Thc hin L E, ng 2B
quyn xut nhp khu v quyn phn phi
cc loi hng ha c m HS 3919, 3921,
3923, 4819,

Sn xut v lp rp cc loi thit b gia


dng s dng gas, thit b gia dng s
dng in v in t, cc thit b ch bin
79 CNG TY TNHH RINNAI VIT NAM Singapore- VN- NBn thc phm s dng gas v in, my nc ng s 2
nng siu cng sut, h thng un nc
bng nng lng mt tri, v cc sn
phm linh kin

sn xut, gia cng , thit k, kinh doanh


xut khu bn mch in t my tnh, linh L E - ng s
80 CNG TY TNHH IN T SUN CHING VN i Loan
kin, b phn ri v cc sn phm in t 2
c lin quan

Sn xut cc thit b c kh chnh xc (cc


81 CNG TY TNHH STK Nht Bn sn phm c kh chnh xc dng trong ch L C ng s 2
to my CNC)

sn xut gia cng cc sn phm cht dnh,


82 CNG TY TNHH NHA CY TRUNG B (VIT NAM) Trung Quc (Ma Cau) cht pha long, cht ty ra, cht lm ng D2-3
v cht do polyurethane

Sn xut bng v sinh ph n v kinh


doanh cc sn phm do cc cng ty ca
tp on Procter & Gamble sn xut ti
83 CNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE NG DNG Singapore- M- n Vit Nam; Sn xut v ch to cc sn KCN ng An
phm to mi thm. Sn xut cc loi ha
m phm gm x phng, bt git, thuc
nh rng, nc gi u,

Sn xut v bn cc loi rm ca may sn


dnh cho trang tr ni tht; gia cng v bn
84 CNG TY TNHH ODA VIT NAM Nht Bn L A, ng 1B
cc loi vi rm.Quyn xut khu v nhp
khu

Sn xut hng th cng m ngh v g


85 CHI NHNH CNG TY TNHH ROCHDALE SPEARS Anh ng s 2
gia dng xut khu

86 CNG TY C PHN SN XUT HNG GIA DNG QUC T n - Vit Nam sn xut ha m phm.

sn xut thc n thy sn v cc loi thc


NH MY SN XUT THC N THY SN CNG TY
87 Php n b sung phc v cho ngnh nui trng
TNHH GUYOMARCH VIT NAM-OCIALIS
thy sn.

sn xut sn, vcni v cc cht sn qut


88 CNG TY TNHH SIEGWERK VIT NAM Singapore tng t matit; sn xut mc in; dch v t
vn qun l sn xut.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

cng cc loi ph liu giy (giy lt giy,


giy ng gi) cung cp cho cc nh
my sn xut giy th thao xut khu (d
n khng sn xut giy nguyn liu); sn
xut v sa cha tm tht nha PP, PE do
89 CNG TY TRCH NHIM HU HN ISU VINA Hn Quc doanh nghip sn xut; sn xut khung
ko la bng g, phim in la, bt bay mu;
thc hin quyn nhp khu, quyn phn
phi bn bun v quyn phn phi bn l
(khng thnh lp c s bn bun bn l ti
a ch tr s chnh)

sn xut, gia cng dng bng kim loi


90 CNG TY TNHH NG KIM BESTECH (VIT NAM) Canada (inh vt, c vt, kha, bulong, tn, long
n, c my... khng xi m).

Sn xut hng th cng m ngh v g


91 CHI NHNH 2 CNG TY TNHH ROCHDALE SPEARS Anh
gia dng xut khu

sn xut gia cng khun cc loi, linh kin


kim loi, st ng, st tm, km, inox, ng
cc loi (ct theo quy cch) v cc linh
92 CNG TY TNHH DE SHENG Trung Quc
kin my mc, thit b. Sn xut gia cng
ng kim, c vt, bu-lng cc loi. Sn xut
cc sn phm t plastic.

sn xut v kinh doanh nn, m cc loi;


93 CNG TY TNHH HOCHANG VINA sn xut qun o, ba l, ti xch; thu trn
sn phm; in trn sn phm.

sn xut ging, t, bn, gh; Sn xut


phn mm; cung cp dch v bo hnh,
bo tr phn mm my tnh, bo tr mng
v thit b tin hc; Gia cng, thit k cc
mu sn phm ni tht trn phn mm
94 CNG TY TNHH SAKAI VIT NAM Nht Bn
my tnh; Thc hin quyn xut khu cc
hng ha c m s HS 9403.30.00.00,
9403.40.00.00, 9403.50.00.00 (theo quy
nh ca Biu thu xut khu-nhp khu);
Sn xut ging, t, bn, gh

sn xut vng bt bm hi dng trong my


95 CNG TY TNHH SATO IKEN VIT NAM Nht Bn
o huyt p

sn xut, gia cng hng may mc nh ba


96 CNG TY TNHH MAY SNG TO VIT NAM Hn Quc l, ti xch, o khoc che ma, v bo h,
ph kin che ma (nn ca o).

sn xut v gia cng nn, m, qun o, ba


l, ti xch, khn qung thnh phm, bn
97 CNG TY TNHH CAP BANKS VINA Hoa K
thnh phm cc loi; thu trn cc sn
phm; in trn cc sn phm.

sn xut, gia cng khun mu, khun dp,


98 CNG TY TNHH SAKAE SEIKO VIT NAM Nht Bn chi tit khun mu, linh kin my mc, xe
hi.

sn xut, gia cng khun cc loi, linh kin


kim loi, st ng, st tm, km, inox, ng
cc loi (ct theo quy cch) v linh kin
my mc, thit b; sn xut, gia cng ng
99 CNG TY TNHH XIN CHANG Trung Quc (i Loan) kim, c vt, bu-lng cc loi; sn xut sn
phm bng plastic; sn xut b phn bng
da ca giy dp (sn xut mi giy, b
phn mi giy, trong v phn ngoi );
sn xut ph kin giy, dp.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im
sn xut gia cng khun mu, khun dp,
100 CNG TY TNHH CNG NGHIP CNC VIT NAM Vit Nam-Nht Bn chi tit khun mu, linh kin my mc, xe
hi
sn xut, gia cng sn phm may mc cc
101 CNG TY TNHH MAY MC PREMIER GLOBAL VIT NAM Hong Kong
loi.
sn xut giy thnh phm v bn thnh
102 CNG TY TNHH DNH HUY Anguilla
phm

gia cng c kh, x l v trng ph kim loi


(tr xi m). Chi tit: x l nhit cc sn
phm c kh; Gia cng cc thit b, chi tit,
ph kin bng st tm, thp, inox, nhm,
ng v cc sn phm c kh khc. Sn
xut sn phm khc bng kim loi cha
phn vo u. Chi tit: sn xut, gia cng
dng bng kim loi (inh vt, c vt,
kha, bulong, tn, long n, c my). Sn
xut cc loi t phn phi in, t MCC, t
PLC, t cu ha, thang mng cp, thang
chng a nng, k cha hng, cc chi tit,
thit b lin quan. Sn xut cc thit b, chi
tit, ph kin bng st tm, thp, inox,
nhm, ng v cc sn phm c kh khc.
Sn xut my thng dng. Chi tit: sn
103 CNG TY TNHH K THUT KUK JAE Hn Quc xut my lnh dng trong dn dng v
cng nghip (H thng lnh - iu ha
trung tm). H thng ng ng (nc,
hi, ha cht). H thng thng gi cng
nghip. Dn trao i nhit: dn lnh, dn
nng, thp gii nhit. V cc thit b, chi
tit, b phn lin quan; sn xut cc loi t
phn phi in, t MCC, t PLC, t cu
ha, thang mng cp, thang chng a
nng, k cha hng, cc chi tit, thit b
lin quan. Lp t h thng cp, thot
nc, l si v iu ha khng kh. Chi
tit: thi cng lp t cc cng trnh dn
dng, cng nghip, kho lnh, kho mt; Thi
cng lp t h thng ng ng, h thng
lnh, h thng iu ha, thng gi cng
nghip v dn dng.

VIII KCN NG AN 2

sn xut cc loi sn ph g , du bo
qun g, mu, dung mi v cc vt t ph
L B3, ng
1 CNG TY TNHH ADORA PAINTS (VIT NAM) Malaysia b mt khc cho nhnh cng nghip sn
N14
xut g gia dng, cc loi sn cng
nghip v dung mi cng nghip

CNG TY LIN DOANH SN XUT BAO B TONG YUAN-


2 i Loan sn xut bao b nha S 6 ng s 9
CHI NHNH KHU CNG NGHIP NG AN 2.

sn xut cc thit b c kh chnh xc (cc


CNG TY TNHH THIT B DU KH SCHOELLER L B2.6, ng
3 o sn phm khoan cng ngh cao dng
BLECKMANN VIT NAM D3
trong ngnh du kh)

sn xut sn phm t cao su v plastic;


sn xut sn phm t khong phi kim loi
CNG TY TNHH U T-SN XUT-GIA CNG C KH khc; sn xut sn phm t kim loi c
4 Hoa K ng N14
KIM VIT sn(tr my mc, thit b); sn xut sn
phm khc bng kim loi; cc dch v x l
(khng xi m).

Sn xut v bn cc sn phm do doanh


nghip lm ra gm hp ng m phm, v L B2.5, ng
5 CNG TY TNHH ASTEE HORIE VN Nht Bn
in thoi di ng, sn phm in t, linh 1
kin ph tng xe my.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc vt liu phn quang nh


phim phn quang, vi phn quang, TPU
6 CNG TY TNHH G.B LIGHT VIT NAM Hn Quc phn quang v cc vt liu khng phn L B2,7
quang nh phim, cht tng hp; in la; hn
bng my hn cao tn s

Vit Nam - Indonesia - Sn xut cc sn phm thc phm tiu l A2.5, ng


7 CNG TY C PHN JUPITER FOODS VIT NAM
Singapore dng v cc sn phm t sa D2

sn xut v gia cng cc sn phm xp l B1.3, ng


8 CNG TY TNHH SUPER FOAM i Loan
do PU 2
sn xut bao b t plastic, sn xut sn
9 CNG TY TNHH LOGOPLASTE VIT NAM Luxembourg
phm khc t plastic

10 CNG TY TNHH KOYO SANGYO VIT NAM Nht Bn sn xut bng keo, h dn cho g

sn xut giy dp v cc loi nguyn ph


11 CNG TY TNHH GIY HUY XNG VIT NAM Samoa
liu giy dp.
sn xut dy v li c nh hng ha
12 CNG TY TNHH MACRO FORCE Hng Kng
trong vn chuyn

sn xut v kinh doanh cc loi n


CNG TY TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIT
13 Nht Bn halogen, n phng in mt chiu dng
NAM
cho cc thit b cng nghip, thit b y t

14 CNG TY TNHH THP C BIT YAMAICHI VIT NAM Nht Bn gia cng c kh chnh xc. Nhit luyn

sn xut in gia dng, my thng dng


15 CNG TY TNHH RHEEM ViT NAM Singapore
khc, sn xut cc cu kin kim loi

Lp rp, sn xut v sa cha cc trm


trn b tng, xe vn chuyn b tng v cc
kt cu bng thp, nhn thu xy dng cc
16 CNG TY TNHH C KH SOECON-MEVERFA VN- Thai Lan
cng trnh c vn u t nc ngoi v
cc cng trnh c u thu quc t ti Vit
Nam.

sn xut hp ng m phm, v in thoi


17 CNG TY TNHH KYORITSU BUSSAN VIT NAM Nht Bn di ng, sn phm in t, linh kin ph
tng xe my, khun mu chnh xc.

sn xut tinh du t trm hng, cc sn


18 CNG TY TNHH NEW ELEGANT VIT NAM Samoa phm khc t trm hng; hot ng trang
tr ni tht

19 CNG TY TNHH LEADERS COSMETICS VIT NAM Hn Quc sn xut mt n dng da t cm da

sn xut sn phm khc t cao su. Chi tit:


20 CNG TY TNHH GIAI LI BNH DNG Trung Quc ch bin cao su hn hp t cc loi cao su
qu ch bin.

Sn xut hng may sn. Sn xut cc loi


hng dt khc cha c phn vo u.
21 CNG TY TNHH MAY MC PROMINENT Hong Kong
May trang phc. Sn xut trang phc dt
kim, an mc

IX KCN KIM HUY

1 CNG TY TNHH K V B Malaysia sn xut gia cng g gia dng L CN 14-15

sn xut v gia cng khung xe p, xe p


CHI NHNH CNG TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIT
2 i Loan cc loi, b phn ri v ph tng, khung, ng s 1
NAM
gi cc loi bng kim loi;

Ch bin, sn xut gia cng v kinh doanh ng H1, L


3 CNG TY TNHH G GIA DNG DINH GIA VN i Loan
g, cc loi hng gia dng ni ngai tht. CN5

Sn xut cc sn phm t g (ging, t,


4 CNG TY TNHH GARZITTO TIMBER i Loan bn, gh cc loi, gia dng bng g, L CN5
trang tr ni, ngoi tht bng g)

sn xut, ch bin v gia cng g gia


5 CNG TY TNHH MOASH ENTERPRISE VIT NAM Hong Kong dng v vt trang tr bng g, bng g kt L CN16
hp vi kim loi, vi, mt
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

CHI NHNH CNG TY C PHN ETERNAL PROWESS Sn xut giy, cao su lm giy, EVA, L CN 12, gip
6 i Loan
VIT NAM giy dp cc loi. ng s H1

Sn xut, ch bin v gia cng g gia


7 CNG TY TNHH KIM PHONG Vit Nam- i Loan L CN 16
dng

sn xut bao b t plastic, sn xut sn


8 CNG TY TNHH PH KIT Seychelles
phm khc t plastic

sn xut cc sn phm g gia dng


9 CHI NHNH CNG TY TNHH CERUBO Nht Bn
(ging, t, bn, gh).

sn xut khun xe rng, khun dp du,


10 CNG TY TNHH HP KIM BC NHY Brunei Darussalam khun c hnh ch nht, khun st c
th cc loi. Gia cng x l nhit.

Sn xut n trang vng, bc, qu, kim


11 CNG TY TNHH THEMOST Hong Kong
cng

Sn xut sn phm khc t g; sn xut


sn phm t tre, na, rm, r v vt liu
12 CNG TY TNHH MT THNH VIN HEARTICANS Singapore tt bn. Sn xut ng. Sn xut sn
phm gm s khc. Sn xut sn phm t
thu tinh.

sn xut v ch bin rong bin (lm thc


CNG TY TNHH MT THNH VIN CNG NGH THU
13 Canada n hu c dng trong chn nui cho gia
HOCH I DNG
sc, gia cm, vt nui v thy hi sn).

Sn xut bao b t giy; Sn xut sn


14 CNG TY TNHH GO-PAK VIT NAM Anh
phm t plastic

Sn xut khn lau t, gng tay lau, mt


15 CNG TY TNHH KLEEN-PAK INDUSTRIES (VIT NAM) Singapore n khun mt, khn lau kh v cc sn
phm v sinh khc.

sn xut v gia cng nguyn vt liu lm


16 CNG TY TNHH WIN PO Brunei giy cc loi; in n trn nguyn vt liu vi
v hng may mc cc loi.

sn xut, gia cng vali, ti xch v cc loi


tng t; sn xut, gia cng giy dp; may
17 CNG TY TNHH MERAKI BD Samoa
trang phc; sn xut, gia cng sn phm
t da lng th

Samoa - Trung Quc


18 CNG TY TNHH JIANG MEN TECHNOLOGY VIT NAM sn xut, gia cng khun bng kim loi
(i Loan)

CHI NHNH CNG TY C PHN ETERNAL PROWESS Sn xut giy, cao su lm giy, EVA,
19 i Loan
VIT NAM giy dp cc loi.

X KCN MAI TRUNG

Sn xut gia cng hng gia dng bng kim


loi v g, dng c th thao bng kim loi,
1 CNG TY TNHH SMITH MFG VIT NAM i Loan xe ln, xe y, ging bnh vin, trang tr l CN1
ni ngoi tht bng kim loi v cc ph
kin cho cc sn phm nu trn.

Sn xut gia cng cc hp ngh, l


nng viba, cc sn phm g hn, cc mt
2 CNG TY TNHH CLEAR WATER METAL VN i Loan hng g, st ni tht vn phng; cc loi L CN2
thp ng Inox, cng nng, cn nng, cn
ngui.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut gia cng cc loi sn phm bng


kim loi mu; x l b mt cc loi sn
phm kim loi mu; sn xut, gia cng cc
3 CNG TY TNHH SUN OCEAN VIT NAM i Loan L C2
sn phm nhm, ca chp nha, ca
chp hp kim nhm v cc sn phm may
mc.

XI KCN M PHC
sn xut v gia cng cc dng bng
L F-2-CN,
1 CNG TY TNHH GOOD STEEL VIT NAM i Loan st, km, thp; gia cng x l b mt kim
ng D15
loi.

sn xut gia cng si n hi cho ngnh


2 CNG TY TNHH LI SHIN i Loan dt, sn phm dt c lin quan v cc loi L A 6 CN
linh kin lm bng nha v kim loi.

3 CNG TY TNHH CHUNG WOO ROPE (VIT NAM) Hn Quc Sn xut dy cp thp cc loi L A-11

L A10 CN,
4 CNG TY TNHH SEEBERGER VIT NAM c sn xut gia cng cc b phn kim loi
ng D7

Sn xut gia cng cc loi sn phm nha L F-3-CN,


5 CNG TY TNHH TANS ( VIT NAM) c
v nhn mc bng nha. ng D1

Sn xut v gia cng cc loi my bm


nc, my ct c, my phun sng, khun
mu, n pha, linh ph kin xe my, xe hi
v cc linh ph kin c lin quan. Sn xut
6 CNG TY TNHH MASON TECH (VIT NAM) i Loan v gia cng cc loi mt ca cun, rt ng D16
gang v cc sn phm c bng gang,
my mc thit b v cng c dng trong
kin trc xy dng, thit b cng c bng
in v linh ph kin c lin quan khc.

sn xut v gia cng cc loi hng gia


dng , hng m ngh v trang tr ni tht
7 CNG TY TNHH CNG NGHIP G CHEN SHAN i Loan L H-4-CN, D9
lm bng g, sn xut hng th cng m
ngh, sn mi, my tre l.

sn xut gia cng cc loi qun o nam


n, mn, khn tri bn, dra ging, khu L F-2A-CN,
8 CNG TY TNHH PRIMACY VIT NAM i Loan
trang v cc sn phm may mc c lin ng N5
quan

sn xut gia cng cc loi da t thuc da L D-6-CN, D-7-


9 CNG TY TNHH VINA RONG HSING Mauritius
crm v da tng hp CN, ng D1

sn xut gia cng li nh c v ph kin


10 CNG TY TNHH VINEX Nht Bn l K-2-CN
c lin quan

Sn xut gia cng cc loi thit b Anten,


b phn chia v kt ni, b lc sng v L C-8-CN,
11 CNG TY TNHH IN T HN VIT i Loan
chng nhiu, b khuch i, b iu khin ng N5
v cc linh kin ph c lin quan

sn xut gia cng my nc nng, cng


tc in, ng nha, dy nylon, sn phm
12 CNG TY TNHH CHANNO i Loan phun p bng nha v cc ph kin bng l A-3-CN
cao su, sn xut my pht in v ng c
xng

sn xut gia cng cc loi nguyn liu


nhum; cht ph gia dng trong cng
nghip, gia dng; nguyn vt liu nha,
13 CNG TY TNHH THI LONG VIT NAM i Loan ng N7
cao su; nguyn vt liu nh dng trong xy
dng; cc loi khun mu v cc sn
phm c lin quan

Sn xut gia cng ch cng nghip v


14 CNG TY TNHH CHIN HSIN VIT NAM i Loan nguyn ph liu cho ngnh giy, Sn xut ng D9
gia cng li ch bng nha cc loi

15 CNG TY TNHH SAM JIN TEXTILE (VIT NAM) Hn Quc sn xut gia cng cc loi ch may ng N7
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut v gia cng khun dp, dp cc


16 CNG TY TNHH TIEN WEI (VIT NAM) i Loan loi linh kin ng kim, sn xut cc sn ng D15
phm dp bng st thp

sn xut gia cng dt cc loi dy cng


17 CNG TY TNHH CHEN TAI (VIT NAM) i Loan ng 8
nghip v si mu

L A-9b-CN,
18 CNG TY TNHH ELON VIT NAM Hn Quc sn xut nguyn ph liu may mc
ng N6

sn xut gia cng cc sn phm g


19 CNG TY TNHH DEWBERRY (VIT NAM) Php trang tr, vt trang tr, cc sn phm ph tr l K-1-CN
, vt phm qung co xut khu

L G2-CN,
20 CNG TY TNHH FTN VIT NAM Hn Quc may mc qun o
ng D1

sn xut, tiu th, pht trin k thut dng


c nh bp, sn phm inox, ph kin cc
21 CNG TY TNHH SUPOR VIT NAM Trung Quc L A-1-CN
sn phm, sn phm in gia dng loi
nh. Quyn nhp khu, quyn xut khu

Sn xut, gia cng cc loi hng gia dng


CNG TY TNHH CNG NGHIP G GRAND ART (VIT lm bng g, thy tinh, da, vi, vn tng
22 i Loan ng D17
NAM) hp v kim loi, g x (c bo lng 2
cnh) t ngun gc nhp khu.

Sn xut, gia cng sn phm giy cc


23 CNG TY TNHH TRY ON RUBBER (VIT NAM) British Virgin Islands L J-3
loi

sn xut gia cng cc loi van nc, cng


CNG TY TNHH CNG NGHIP NHA TAI JAAN (VIT tt in, cc loi sn phm bng nha, L M-1a-CN,
24 i Loan
NAM) khun mu p nha v cc linh ph kin ng D9
c lin quan; quyn nhp khu.

Sn xut vi nh hnh, mng sy (dng


25 CNG TY TNHH HUYCK.WANGNER VIT NAM Hoa k L M-7D-CN
trong quy trnh sn xut giy)

sn xut, lp rp v gia cng b phn


truyn ng, b ly, bnh rng v hp s xe
26 CNG TY TNHH SAMRYONG VINA M-TEK Hn Quc ng D1
gn my, t, thit b nng nghip v thit
b cng nghip nng khc,

Sn xut, gia cng dt nhum cc loi vi l H-2-CN, H-1B-


27 CNG TY TNHH CNG NGHIP DT HUGE-BAMBOO i Loan
v may mc qun o. CN

sn xut, gia cng, kinh doanh cc loi


thit b, linh kin c kh chnh xc, trang
28 CNG TY TNHH CNG NGHIP CHNH XC HNG CNG i Loan thit b vn phng v trang tr ni tht; L D, ng D16
sn xut dao ko, dng c cm tay v
dng kim loi thng dng.

Sn xut gia cng cc loi sn phm lm


bng g, thy tinh, kim loi, vn tng hp,
da, vi, , PU foam, Polyster, nha tng
29 CNG TY C PHN CNG NGHIP G KAISER (VN) Brunei- i Loan ng D9
hp, cao su, giy, gm s, sn nc; cho
thu vn phng, nh xng (ch phc v
cho sn xut ch bin g).

Sn xut v gia cng cc loi tole, x g;


sn xut l x l rc y t v cng nghip;
sn xut v gia cng cc loi st thp, thp
30 CNG TY TNHH TOLE BNH DNG Vit Nam- i Loan en, thp khng r, gia cng cn phng, x ng N6
bng, to hnh v cc loi x g, ca cun,
st, thp lt sn, tn sng PC, ca st, ca
s, gin gio.

sn xut gia cng cc loi qun o may


31 CNG TY TNHH CHIN PHONG (VIT NAM) i Loan mc v cc loi bn thnh phm c lin ng N8
quan
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im
sn xut gia cng dt, nhum, may mc
32 CNG TY TNHH PANKO VINA Hn Quc L I-1,2,3,4-CN;
qun o cc loi

L s B-2,4- CN,
sn xut v gia cng cc loi giy cng
A-3A,5A-CN, C-
33 CNG TY TNHH XNG GIY CHNH DNG i Loan nghip, sn xut v gia cng cc sn phm
3,4,5,6-CN,
lin quan n giy
ng D15

Sn xut thc n chn nui v thc n


thy sn, quyn phn phi cc mt hng
34 CNG TY TNHHH DE HEUS H Lan L G_2_CN
c m HS 1005; 2303; 2304; 2306; 2835;
2309; 404; 2301; 2309; 2922; 2930

Sn xut gia cng giy dp cc loi v bn


35 CNG TY TNHH DIAMOND VIT NAM i Loan thnh phm xut khu, cho thu nh L s J-3
xng

x l nhit v xi m cc sn phm c kh.


Sn xut v gia cng cc sn phm ng
36 CNG TY TNHH HNG LONG i Loan kim, c vt v linh kin c kh cc loi, sn L F-8A-CN
tnh in, in gii, phun sn v sn nc
cc sn phm trn; cho thu nh xng.

sn xut, gia cng cc sn phm g m


ngh khung tranh, khung nh, khung hnh,
khung knh, hp chu bu, cy di khung LF1-CN, ng
37 CNG TY TNHH PHC Thi lan, i Loan
hnh v cc loi sn phm trang tr lm N5
bng g, my, tre, l, vi, da, nha kim
loi, snh s, knh.

Sn xut gia cng cc loi si, ch, vi


38 CNG TY TNHH DT KONDO VIT NAM Nht Bn ng N6
thng, ch xon v cc loi vi si.

39 Cty TNHH In Bao B Yow Chern VN i Loan Sn xut bao b ng N7

40 CN Cty TNHH Yazakieds Nht Bn sn xut dy in dng cho xe t ng D1

41 Cty TNHH Shin Kwang Hn Quc Sn xut cc ha cht x l b mt. ng N6'

42 CNG TY TNHH PANKO VINA Hn Quc kinh doanh khch sn L I-1,2,3,4-CN;

Sn xut cc sn phm bao b, thng cha


43 CNG TY TNHH NG GI NCI VIT NAM Australia
bng nha v kim loi.

sn xut cc sn phm t dt may v da


44 CNG TY TNHH DT MAY KING FONG i Loan
(khng thuc da)

sn xut v gia cng linh kin bng thp


45 CNG TY TNHH MT THNH VIN JY VINA Hn Quc
(li thp) dng trong bnh xch

sn xut gia cng may mc qun o cc


46 CNG TY TNHH PANKO VINA Hn Quc
loi,

47 CNG TY TNHH PANKO VINA - XNG DT Hn Quc Dt vi

48 CNG TY TNHH PANKO H&D Hn Quc kinh doanh khch sn

sn xut sn phm nha, nha silicon, tm


nha EVA, PU, TPU;sn xut my p
nha, thit b my CNC';sn xut khun
49 CNG TY TNHH CHAO YUE (VIT NAM) Trung Quc
mu dng trong ngnh nha v giy;in n
trn giy;Sn xut ph liu giy t nha v
vi

Sn xut, gia cng may mc qun o cc


50 CNG TY TNHH PANKO VINA - PHN XNG 7 Hn Quc
loi
XII KCN M PHC 2

sn xut, gia cng v lp rp cc thit b


1 CNG TY TNHH THIT B CHNG TRM YAMAMOTO Nht Bn chng trm (ca ko, kho, ca s, ca L K-5A-CN
chnh, cc vch ngn)
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut, gia cng cc loi khun mu;


Linh ph kin bng nha v kim loi ca
2 CNG TY TNHH VIET YIN Hoa K L K-4B-CN
cc thit b in gia dng, t v xe gn
my

sn xut ch to nguyn liu nha, nguyn


liu nhum, phm mu, cht ph gia,
3 CNG TY TNHH YES TEK i Loan L C_7_CN
nguyn liu chu la, to hnh sn phm
nha v my mc thit b c lin quan

sn xut gia cng bnh p sut, dng c lc


4 CNG TY TNHH HANHIM (VIT NAM) Hn Quc l L-3B-CN
nc, cc sn phm phu

sn xut cc thit b dng sn xut v


5 CNG TY TNHH DONG HWA VINA Hn Quc xe (my p lu ho, my bm, my ct L M_3A_CN
v), khung thp, khung nh xng

sn xut ch to cc loi c quy, b lu


in (UPS) v cc thit b c lin quan,
6 CNG TY TNHH SHENG CHANG i Loan L I-1A-CN
thit b ngoi vi my vi tnh, tch lng ch
v cc loi nguyn liu c-quy.

Sn xut v gia cng linh ph kin c kh,


7 CNG TY TNHH GEM MANUFACTURING (VIT NAM) Hoa K L B-9A-CN
in, in t v in gia dng cc loi.

Sn xut cc loi ch phm in n (tem,


8 CNG TY TNHH CHING CHUANG i Loan nhn, hp mu, s ghi chp, giy dn, in L J-2-CN
n nha, th treo, th bi)

sn xut v gia cng thit b v sinh, dng L B-3-CN&B-12-


9 CNG TY TNHH MAJOR INDUSTRIES Malaysia
c nh bp v nh tm CN

sn xut cc sn phm t plastic (ca s


nha, t nha, bn gh nha); gia cng c
10 CNG TY TNHH GT c kh khung nh thp tin ch, cc sn L F-9B-CN
phm bng kim loi (khung ca, hng ro
bng st).

11 CNG TY TNHH WELLCO Hn Quc Sn xut, gia cng g gia dng L C-9-CN

Sn xut gia cng tm nhm nha;, cho


12 CNG TY C PHN TOP AMERICAN VIT NAM Hoa K L G-4B-CN
thu nh xng cha s dng

sn xut gia cng th nhi bng cc loi,


cc loi qun o thng, cc sn phm
may bng vi gi lng (qun o, giy, dp,
13 CNG TY TNHH CF VINA Hn Quc L M-2A-CN
dp i trong nh, bao tay, v, khn qung,
nn, ti xch, bal, bp cha kho, chi
tr em)

14 CNG TY TNHH G THOMPSON Hn Quc Sn xut, gia cng g ni tht cc loi L D-1B-CN

sn xut gia cng cc sn phm v linh


15 CNG TY TNHH IN T JING GONG (VIT NAM) i Loan L G-5A-CN
kin in t

Sn xut gia cng thit b, dng c y t ,


bo h th thao, dng c cu c; cc sn
phm dng trong ngnh y t, sn phm L E5-CN & E11-
16 CNG TY TNHH YOW CHENG VIT NAM Mauritius
nha, kim loi, cao su (t cao su bn CN
thnh phm), bng da (t da thnh phm,
bng vi.

sn xut m-t in v linh kin c lin


17 CNG TY TNHH SUNG SHIN VINA Hn Quc L -2A-CN
quan; cho thu nh xng

sn xut v gia cng cc loi mu gc,


l B-4-CN, ng
18 CNG TY TNHH CHENG-FENG (VIT NAM) i Loan nguyn liu mu cho cao su, nha, si
NA6
polyester, mc in, sn.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut, gia cng cc loi ti ng dng


19 CNG TY TNHH NEW STAR GOLF (VIT NAM) Hn Quc L F-9C-CN
c nh golf v cc sn phm h tr

L M-5-CN, L
M-6-CN, L M-7-
CNG TY TNHH CHN NUI C.P, VIT NAM- CHI NHNH Sn xut thc n gia sc, gia cm v thy CN, L M-8-CN,
20 Thi Lan
TI BNH DNG sn L M-9-CN, L
M-10-CN, L M-
11-CN, M-12-CN

21 CNG TY TNHH CHO CHEN (VIT NAM) i Loan sn xut gia cng tm nha L G-5B-CN

22 CNG TY TNHH SHIN KWANG VINA Hn Quc Sn xut cc ha cht x l b mt. s A-9a-CN

Sn xut cc loi gh sofa, ging sofa,


gh da thng (easy chair), gh da c
s L1, ng
23 CNG TY TNHH WHITE FEATHERS INTERNATIONAL Malaysia iu chnh lng gh (recliner), bc nm v
DA3-NA7
cc ph kin hon chnh ca cc loi gh
sofa (sofa parts)

CNG TY TNHH MACHINERY & SAW BLADES Chuyn sn xut my ch bin g, li


24 Nht Bn L L-2B-CN
MANUFACTURING ca trn v ph kin. Cho thu nh xng.

sn xut gia cng dt cc loi dy (dy ai,


dy thun, dy giy) v cc sn phm dt
25 CNG TY TNHH DT WEI-DEAN(VIT NAM) i Loan L E - 4A - CN
khc; Nhum cc sn phm dt do doanh
nghip sn xut

Sn xut, gia cng v chai v ng chai


26 CNG TY TNHH KIAN JOO CANPACK (VIT NAM) Nht Bn L F-5-CN
cc loi ung khng cn

Sn xut, gia cng, kinh doanh sn phm


trang tr ni tht, ngoi tht, hng gia dng,
chi tit c kh bng kim loi; Thi cng lp L F-8B-CN,
27 CNG TY TNHH YI HUI VIT NAM i Loan
t h thng ca i, lan can, sn phm ng NA2
trang tr ni tht, ngoi tht, cc chi tit
bng kim loi cho cc cng trnh xy dng.

sn xut thnh phm, bn thnh phm


L E-13-CN,
28 CNG TY TNHH THC PHM ORION VINA Hn Quc bnh ko cc loi, trng khoai ty, nhp
ng NA3
khu hng ha, kinh doanh bt ng sn.

sn xut gia cng cc loi ca, vt trang tr


ni tht bng g v kim loi, cc loi mng
dy in cng nghip, cc loi sn phm
bng g, thp v cc ph kin lin
29 CNG TY TNHH SECURENMAN VN i Loan quan.Sn xut gia cng dn vn lng, vn ng NA 3
p, ngu kim (kho, bn l, tay y hi, tay
nm cc loi v cc ph kin c lin quan),
nhm cc loi (nhm c, nhm nh hnh,
lan can nhm), sn tnh in

30 CNG TY TNHH LIN DOANH THC PHM VITA Vit Nam- Sn xut, cung cp sut n cng nghip L D1-7-TT

L E-4A1-CN v
31 CNG TY TNHH OVI CABLES (VIT NAM) Singapore sn xut, gia cng dy cp in cc loi
L E-4B-CN

sn xut cc sn phm nha c p, trc


quay, cc sn phm c phun thi theo
32 CNG TY TNHH NG DNG c khun mu v sn xut nguyn liu L F-9B-CN
nha.Quyn xut khu ba, thng carton,
Giong cao su, bt nha PVC
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut, gia cng cc loi sn phm in


my gia dng; my fax, in thoi bn,
in thoi cng cng, tng i hu tuyn
dng ni b, my vi tnh, thit b mng vi
tnh, sn phm nghe nhn; cc thit b in
trong ngnh cng nghip, cc linh kin,
L D4-CN, D5-
ph kin c lin quan n cc sn phm
CN, D6-CN, D7-
33 CNG TY TNHH TATUNG (VIT NAM) i Loan nu trn. Quyn nhp khu, quyn xut
CN,D8-CN, D9-
khu cc lai sn phm in my gia dng;
CN
my fax, in thai bn, in thai cng
cng, tng i hu tuyn dng ni b, my
vi tnh, thit b mng vi tnh, sn phm
nghe nhn, cc thit b in trong ngnh
cng nghip v cc linh kin, ph kin c
lin quan n sn phm nu trn

sn xut my mc (ng c t trong, my


pht in, my bom nc, my nng
34 CNG TY TNHH C KH JIANGDONG (VIT NAM) Trung Quc L F-2E-CN
nghip); Quyn xut khu, quyn nhp
khu cc sn phm tng t trn

sn xut cc loi dy st, inh c, sn


phm bng nha, kim loi, gia cng x l
35 CNG TY TNHH UNITED MECHANICAL i Loan L M-4A-CN
nhit (trong ngnh xy dng v vt dng
trong nh)

36 CNG TY TNHH MI SUNG VINA Hn Quc khch sn L D1-3-TT

sn xut, gia cng cc loi sc, mch in


v pin in thoi di ng; n sc cc loi
37 CNG TY TNHH V-EIKOU Nht Bn L L-4B-CN
v cc loi pin s dng cho cc thit b
in, in t, k thut s, thng tin lin lc.

38 CNG TY TNHH ISSEIKI FURNITURE (VIT NAM) Nht Bn sn xut cc sn phm t g; L K 1 CN

sn xut gia cng sn phm may mc cc ng NA 4- L


39 CNG TY TNHH TNA (VIT NAM) Hn Quc
loi D, 10A-CN

sn xut v gia cng cc mt hng gi


40 CNG TY TNHH DMC Hn Quc L C-3B-CN
qu

sn xut gia cng mch in do (FPC), cc


loi khun, cc dng c kim tra trong lnh
41 CNG TY TNHH DENSHI MARUWA (VIT NAM) Nht Bn L K-5B-CN
vc mch in v lp rp cc linh kin in
t trn mch in do

sn xut cc loi ch; thu hi v ti ch cc


loi bnh tch in, cc loi ch v nha
ph phm trong nc; vn chuyn c quy L C-8A-CN, C-
42 CNG TY TNHH THYE MING (VIET NAM) i Loan
ch ph thi do cng ty thu gom ti ch 3A-CN
(khng kinh doanh dch v vn ti hng
ha); quyn xut khu; quyn nhp khu.

ch bin, bo qun thy sn v cc sn


phm t thy sn; ch bin v bo qun
rau qu; ch bin, bo qun thy sn v
cc sn phm t thy sn khc; khch sn;
43 CNG TY TNHH LION STAR Hn Quc L D1_6A, 6B_TT
nh hng, qun n, hng n ung; hot
ng t vn qun l; nghin cu th trng
v thm d d lun; cho thu t; t chc
gii thiu v xc tin thng mi.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut ch bin thc phm, thc phm


t nhin, thc phm ng lnh v ung
cc loi; Nhp khu thc phm cc lai v
ung khng cn; Xut khu cc sn
44 CNG TY TNHH OTTOGI VIET NAM Hn Quc L G-3-CN
phm han chnh, cc bn thnh phm v
cc nguyn liu th (bnh ko, m n lin,
cc sn phm t b sa, nng sn, hi
sn, gia v.

sn xut, gia cng, lp t v kinh doanh


45 CNG TY C PHN YAMAMOTO - TDC Nht Bn cc lao5i ca, ca cun, kha cc loi v l K-5A1-CN
thit b chng trm.

sn xut gia cng cc loi linh ph kin


in t, sn phm in gia dng, xe hi,
xe my, xe p; thit b phc v ngnh
chn nui, linh kin, ph kin my vi tnh,
th dc th thao, y t, cng c lm vn v
gia cng c kh bng kim loi; cc linh ph
kin ca gi trng by, linh ph kin can
46 CNG TY TNHH TIAN YOU i Loan l F-2D-CN
du xch tay, linh ph kin cc loi bnh
xe, linh ph kin thit b vn chuyn, thit
k gia cng ch to sa cha khun mu
kim loi. Sn xut sn phm t nha nh
giy, dng hng ngy, linh kin ca
phng tin giao thng, sn phm in t,
sn phm in gia dng.

sn xut gia cng cc loi lan can, ca,


ca s, phun sn kim loi, linh kin ng
kim, ng kim my mc thit b, linh kin xe
my, gia cng st tm cc loi; sn xut
47 CNG TY TNHH JIU YANG VIT NAM i Loan L F-2C-CN
nha thnh hnh cc loi (linh kin my
lnh, my git, ni in cc loi); to mu,
khun hnh bng kim loi, gia cng dy
in, ng ng trn cc loi.

sn xut, gia cng cc thit b in trong


ngnh cng nghip, cc linh kin, ph kin
c lin quan n cc sn phm nu trn;
L C-6A-CN, C-
48 CNG TY TNHH K THUT IN T TATUNG (VIT NAM) i Loan dch v lp t, bo tr cc sn phm do
5A-CN.
cng ty sn xut; quyn nhp khu; quyn
xut khu; sn xut dy ng, dy cp
in lc v dy in t.

sn xut, gia cng cc loi dy, li dng


L F-3-CN, F-4-
trong ng nghip, cng nghip, nng
49 CNG TY TNHH KING CHOU (VIT NAM) i Loan CN, F-9D-CN, F-
nghip; cc loi my dt li, thit b x l
10-CN
li v nhng ph kin c lin quan

sn xut v gia cng mng nha BOPP;


50 CNG TY C PHN NHA YOUL CHON VINA Vit Nam- Hn Quc sn xut cc sn phm c ti ch t L K 3 CN
mng nha BOPP.

Sn xut dy curoa, bng chuyn ti cng


L F-1-CN&F-
51 CNG TY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIT NAM Hn Quc nghip, cc sn phm cao su(t cao su
7_CN
bn thnh phm) dng trong cng nghip.

sn xut cc loi ti v va li v cng mm,


52 CNG TY TNHH BEAUTIFUL LUGGAGE (VIT NAM) i Loan l E_10B2_CN
sn xut tm nha, phun nha.

Sn xut, gia cng sn phm may mc cc l D-10A-CN,


53 CNG TY TNHH TNA VIT NAM Hn Quc
loi ng NA A
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im
sn xut v gia cng hng dt may, cc
54 CNG TY TNHH SB (VIT NAM) Hn Quc sn phm vi khng qua dt v ph phm L L - 3A - CN
cc loi.

sn xut gia cng cc loi cy nng, xe ln


cho ngi tn tt v cc linh ph kin c
55 CNG TY TNHH NOVA (VN) i Loan lin quan, sn xut gia cng cc loi gh, ng NA4
ging bnh , linh kin lm bng nha v
kim loi ca xe ln cho ngi tn tt.

sn xut, gia cng hng may mc cc loi


v cc sn phm c lin quan; quyn xut
56 CNG TY TNHH I & Y VINA Hn Quc L D-10B
khu; quyn nhp khu; cho thu nh
xng.

sn xut, gia cng cc sn phm dt, dt


57 CNG TY TNHH S&J HOSIERY (VIT NAM) Hn Quc M-3B-CN
kim

Sn xut, gia cng v lp rp b li cu


cc loi v cc linh ph kin km theo; sn
58 CNG TY TNHH HAYABUSA (VIT NAM) Nht Bn L C-8B-CN
cc loi ph kin cu c; c ch nh hnh
lm ph kin cu c.

Thc hin quyn xut khu v quyn nhp


khu cc sn phm bia, ung c cn
vi hm lng thp, cc sn phm nc
ung c gas, khng c gas v cc sn
phm lin quan s dng cho cc chng
trnh khuyn mi, tip th h tr cho hot
ng bn hng vi cc m HS: 2201,
2202, 2203, 4821, 4911, 4819, 4820, 6106,
59 CNG TY TNHH PHN PHI SABMILLER VIT NAM H Lan L A KCN
9101, 9102, 9103, 9105, 9613, 6201, 6202,
8513.
Thc hin quyn phn phi bn bun
(khng thnh lp c s bn bun) v thc
hin quyn phn phi bn l (khng thnh
lp c s bn l) cc hng ha 2201,
2202, 2203 theo quy nh ca php lut
Vit Nam.

sn xut cc loi si, dy, li lm bng


nha dng trong ng nghip, cng nghip
60 CNG TY TNHH KING DA VIT NAM i Loan v nng nghip; cc loi my dt li, thit l G-2-CN
b x l li v nhng linh ph kin lin
quan.

Sn xut v gia cng cc loi sn phm


bao b bao gm cc loi v lon, np lon,
L E-6-CN; E-12-
61 CNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIT NAM Hong Kong; Nht chai PET, np nha, ti nhm v ng gi
CN
thc phm, ng cc loi nc ung vo
chai v lon

62 CNG TY TNHH SUNGBO VINA Hn Quc sn xut linh kin, thit b ca motor in L L-2A-CN

sn xut gia cng ph liu cho ngnh may L CN-C2,


63 CNG TY TNHH UAC Hn Quc
mc ng NA5

sn xut v kinh doanh cc sn phm bia


v nc ung c cn hm lng thp
(nh hn 5% cn theo th tch)vi cng
xut 100 triu lt/nm; Sn xut v kinh
64 CNG TY TNHH SABMILLER VIT NAM H Lan doanh cc sn phm nc gii kht c ga L A KCN
v khng c ga (cc loi nc ngt, tr
xanh, nc tri cy, nc ung c hng
v tri cy, nc ung ng chai...); kinh
doanh vn phng, nh xng, kho bi.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut gia cng sn phm nha, nguyn


liu nha, khun mu bng kim loi; sn
xut gia cng cc loi trung, i,
65 CNG TY TNHH SUNG SHIN A (VIT NAM) i Loan nguyn liu giy (ht nha), cc loi giy l G4A_CN
dp sandal nha, cc ph liu giy khc,
cc loi dng c th thao v gia dng
lm t nha EVA.

Sn xut v gia cng nc hoa qu ng


CNG TY TNHH NC GII KHT KIRIN ACECOOK VIT
66 Nht Bn chai, ng hp v cc loi nc gii kht L D_3A_CN
NAM
khc.

sn xut gia cng cc loi linh kin v thit


b my mc, linh kin xe hi, xe p, xe c
ng c, linh kin ngnh hng khng, linh
67 CNG TY TNHH CHNH XC YOSHITA VIT NAM i Loan kin kim loi, cc loi vt liu st, hp kim l I_1C2_CN
nhm, thp khng g, thp c bit, hp
kim nhm, ng, gang., cc loi nha
(POM).

sn xut bal, ti xch, v, bao tay, bao


chn, tm m th thao, tht lng, dy leo
68 CNG TY TNHH SOUL GEAR VINA Hn Quc ni, dy eo, o ma, o phao, o cu h, L M-1-CN
dy ai cu h v c cu h xut khu,
vali v o khoc

dch v kh trng, kim sot cn trng cho


sn phm nng sn, x l chng mi mt
cc mt hng g v my tre l, ht iu;
thu mua ch bin, lm sch, ng gi v
xut khu ht iu, cc loi nng sn khc;
11A2, l B,
69 CNG TY TNHH ECO2 VIT NAM H Lan sn xut gia cng my mc thit b cho
ng NA5
ngnh kh trng nng sn v g; xut
khu, nhp khu my mc, thit b kh
trng dng cho nng nghip, iu tr chng
mi mt cc mt hng my tre v g; sn
xut v ng gi cht ht m Ethylene.

sn xut, sa cha cc khun mu cc


loi v cc linh kin km theo; sn xut cc
thit b t, cn trc, bng ti; thit k, sn
xut khung thp mu lm v xe t v ph
70 CNG TY TNHH SAEHWA-BANDO VINA Hn Quc L F-6A-CN
kin km theo; thit k, sn xut cu trc
v cc b phn cu thnh; sn xut cc
sn phm bng thp; quyn xut khu;
quyn nhp khu.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut gia cng tt c cc loi sn, cht


ph (bao gm cc loi sn ph g, mc v
sn cho vt liu ng gi, sn nn v cc
cht pha mu), keo dn, nha nh tng,
nha polyme, nhng vt liu khc v ha
cht lin quan n sn phm trn; Pha
ch, cung cp cc loi sn c bit, cung
71 CNG TY TNHH SN AKZO NOBEL VIT NAM Anh cp cc loi dch v t vn mu sc v v L E-1-CN
k thut pha ch mu sn, dch v bo tr,
bo dng cho khch hng s dng sn
phm ca cng ty sn xut; cung cp cc
dch v qun l, dch v nghin cu v pht
trin nhm h tr cc hot ng ca cc
Cng ty tp on ICI ti Vit Nam; Cho
thu nh xng; Quyn nhp khu

sn xut, gia cng cc sn phm in lnh


v ph kin c lin quan; sn xut cc sn
72 CNG TY TNHH HKR (VIT NAM) Hn Quc L B-11A-CN
phm c kh (khng x m); sn xut mi
ni mm bng cao su

sn xut gia cng n trang gi qu v


73 CNG TY TNHH DAESAN VINA Hn Quc L F_6B_CN
ph kin cc loi

Sn xut v gia cng dy ng, sn phm


nha, dy in (bao gm c v), dy in
74 CNG TY TNHH KDK ELECTRIC WIRE (VIT NAM) Nht Bn ngun, gic ni, phch cm chuyn i, loa, L G-6-CN
b dy truyn tn hiu, cm a nng. Cho
thu xng

Sn xut v gia cng cc loi my bm, ng NA6, L


75 CNG TY TNHH NATION PUMP i Loan
m-t v cc linh ph kin c lin quan. B-2-CN

nhn thu, thu ph thi cng cc cng trnh


nn v cc mng c ngun vn trong v
ngoi nc; thu v cho thu, sa cha,
bo dng my mc thit b thi cng xy
CNG TY TNHH K THUT XY DNG NG PHONG
76 i Loan dng; thi cng xy lp cc cng trnh cng L E-10A-CN
(VIT NAM)
nghip v dn dng c ngun vn trong v
ngoi nc; sn xut, lp rp my tnh v
cc sn phm in t; gia cng thc
phm.

ng NA3 -
77 Cty TNHH BB giy Chang Yuen VN i Loan Sn xut bao b giy
DA3

sn xut gia cng cac loi linh kin trc c


78 Cty TNHH C kh chnh xc Fullprosper i Loan ng NA5
kh kim loi v dy dn in gia dng

sn xut, gia cng Album, khung nh ngh


79 CNG TY TNHH GEOJIN VINA Hn Quc ng NA6
thut cc loi

sn xut giy, dy san , cc sn


80 CNG TYCty TNHH Reltex HCMC Php phm mt, cc sn phm t nha cao su ng NA5
hoc cao su

sn xut gia cng cc loi ca, vt trang tr


ni tht bng g v kim loi, cc loi mng
dy in cng nghip, cc loi sn phm
bng g, thp v cc ph kin lin
81 Cty TNHH Securenman VN i Loan quan.Sn xut gia cng dn vn lng, vn ng NA3
p, ngu kim (kho, bn l, tay y hi, tay
nm cc loi v cc ph kin c lin quan),
nhm cc loi (nhm c, nhm nh hnh,
lan can nhm), sn tnh in
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut gia cng cc sn phm lt di


ng, tm lt p nng v khun mu cc
loi, sn xut ph liu lt giy (ming ng NA6, L
82 Cty TNHH Wei Sheng i Loan
trang tr lt giy), sn xut cc sn B5
phm lt di ng t nha cc loi (nha
PU, TPU)

83 Cty TNHH Leoter i Loan Sn xut keo ng NA4

sn xut v gia cng cc loi pin cng


84 Cty TNHH K & V i Loan nghip v dn dng; quyn xut khu; ng NA5
quyn nhp khu cc loi pin v c quy

sn xut, ch to my mc, thit b, dng


85 CNG TY TNHH KSP VIT NAM Thi Lan c dng trong chn nui gia sc, gia cm
v thy sn.

86 CNG TY TNHH LUCKY VINA Hn Quc Sn xut bn chi nh rng cc loi

87 CNG TY TNHH KYOJIN VINA Hn Quc Sn xut bao b

sn xut cc loi nhn m vch, nhn dn,


CHI NHNH CNG TY TNHH KOMAX VIT NAM TI VIT nhn treo v cc loi nhn khc cung
88 Hn Quc
NAM cp cho cc Cng ty sn xut hng xut
khu.

Sn xut thit b, dng c y t, nha khoa,


89 CNG TY TNHH METRAN VITEC Nht Bn
chnh hnh v phc hi chc nng

sn xut, gia cng cc loi dng gia


nh bng ng kim, xe y, g, dng
90 CNG TY TNHH HAPPINESS Sychelles
gia nh bng nha, bng nhm; dng
trng trt.

Sn xut, gia cng cc loi li dt dng


cho ngnh may mc, sn xut vi li, vi
91 CHI NHNH CNG TY TNHH YOO SUNG VINA Hn Quc
dt cho ngnh may mc (t ch si ra vi
li khng nhum)

sn xut, gia cng cc loi mt xp PU,


92 CNG TY TNHH VT LIU KUN YANG Trung Quc (i Loan)
giy v cc ph liu ca giy

Sn xut gia cng hng may mc, qun o


thi trang, qun o thu, qun o khoc
93 CNG TY TNHH H&L APPAREL (VIETNAM) Hn Quc
ngoi, qun o len, qun o th thao v
cc sn phm may mc khc.

XIII KCN M PHC 3

sn xut gia cng llp t h thng thng


1 CNG TY TNHH YUJIN VINA Hn Quc gi, thit b u ni bng st thp cc loi; L D1Z-CN
sn xut my mc thit b thng gi

sn xut gia cng h thng cp in v


2 CNG TY TNHH ECS- electronics (VIT NAM) H Lan L A-2L-CN
dy in dng trong cng nghip t

sn xut ha cht c bn (axit sunphuric


3 CNG TY TNHH HO CHT- NHA T&T Indonesia v cc ph phm di km), sn xut sn l B-1A-CN
phm nha, bao b nha cc loi

sn xut v gia cng n trang qu v


4 CNG TY TNHH JU SHIN VINA Hn Quc L D 1W CN
ph kin cc loi t thy tinh

sn xut, in cc loi nhn m vch, nhn


dn, nhn treo, in vi v in bao b cung cp
5 CNG TY TNHH IN VINH QUANG Hn Quc L D-1T-CN
cho cc doanh nghip trong nc v xut
khu.

L D_4E_CN,
D_4F_CN,
D_4G_CN,
Sn xut, lp rp linh kin c kh, in,
D_4H_CN,
6 CNG TY C PHN UNITED INDUSTRIES CORP Hoa K in t v in gia dng cc loi. Cho thu
D_4J_CN,
xng
D_4K_CN,
D_4L_CN,
D_4M_CN
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Nh xng TT-1,
7 CNG TY TNHH ALCO-MA (VIT NAM) Nht Bn sn xut nc ty tit trng
l D-7M-CN

8 CNG TY TNHH DOM HOME Samoa Sn xut, gia cng cc loi thy tinh, knh L D_4B

sn xut v gia cng cc loi cng c,


9 CNG TY TNHH CHOD VIT NAM i Loan dng c bng kim loi, gia cng CNC, gia L C-8Q-CN
cng kim loi.

sn xut v gia cng cc bao nha, ti


10 CNG TY TNHH NHA SHUN SHING (VIT NAM) i Loan L D 8A1 CN
xp, in n bao nha v ti xp.

chuyn sn xut gia cng cc loi vit ch


mu, bt sp, mu nc, phn,bt mu v
11 CNG TY TNHH LUCKY ART (VIT NAM) i Loan L D-4A1-CN
trn ngi, mc mu v trn ngi, hp
nha v vn phng phm.

sn xut gia cng nha ti sinh v cao su


L C-8F-CN,
12 CNG TY TNHH CNG NGHIP YEU TA PETROCHEMICAL i Loan t cc sn phm nha ph phm v cao
ng NE7C
su ph phm.

sn xut gia cng khun mu bng thp,


13 CNG TY TNHH SENGWUN VINA Hn Quc bng ti , m t in v cc sn phm LD_1Y_CN
khc lin quan n c kh

Sn xut v gia cng cc sn phm thi,


phin, phi, cy trn, tm phng, thanh,
n - Singapore- Vit dy v sn phm dy, tm, cun, tm trn,
14 CNG TY TNHH MANGALAM THP V HP KIM L C_9A_CN
Nam cc hnh dng khc, ng, vt dng, dao
ko t thp, thp khng g v thp hp
kim.

Sn xut kinh doanh cc loi kt st,


15 CNG TY TNHH CNG NGHIP ST THP CONNEX-AIKO Singapore dng vn phng- gia nh bng st- thp, L C-8D-CN
kha; gia cng kinh doanh st thp.

sn xut, gia cng cc loi khun mu v


linh ph kin ca cc thit b in t v L A-2JB-CN,
16 CNG TY TNHH JENQ YIH VIT NAM i Loan
cng nghip lm bng cao su, nha tng ng NA4
hp v kim loi.

Sn xut v gia cng cc loi ph phm


17 CNG TY TNHH XIANG YUNG i Loan nha, da tng hp, cc loi vt liu xy L A_5D_CN
dng.

sn xut cc sn phm ph tng c kh,


ph tng t, xe my; sn xut v gia cng
18 CNG TY TNHH GREEN CERA (VIT NAM) Hn Quc cc sn phm c kh phc v sn xut L A-1E-CN
hng dn dng (qut my, bp gas), sn
xut phi nha.

Sn xut, gia cng ch to cc loi si kim


loi (loi si t bit dng trong gia cng
19 CNG TY TNHH AMERICAN TECHNOLORY i Loan L D-1R-CN
khun mu, cp in dng trong cng
nghip, dy din, dy cp)

sn xut gia cng cc sn phm bng kim


20 CNG TY TNHH SHARP CREATION i Loan L A-6A2-CN
loi

sn xut gia cng ch to sn phm t


21 CNG TY TNHH KAE IOU i Loan nha, khun mu, my mc thit b (dng L D-4A4-CN
sn xut bnh c quy, UPS)

Sn xut gia cng cc loi my mc thit


22 CNG TY TNHH PIONEER HI-TECH i Loan L D- 1P-CN
b: my ko dy, my cun t ng.

23 CNG TY TNHH YAOKICHI VIT NAM Nht Bn Sn xut, gia cng cc loi m thi trang L A-2H-CN

Sn xut v gia cng cc loi v da, dy


24 CNG TY TNHH KUNIMITSU LEATHER GOODS (VIT NAM) Trung Quc L D-8F1-CN
tht lng v ti xch da
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut thuc th y, thuc th y thy sn,


nguyn liu v ph gia b sung thc n gia
sc, thc n thy sn; nguyn liu lm
thuc th y v thuc th y thy sn; ha
25 CNG TY C PHN SINH HA QUC T VN- Malaysia A-3A-CN
cht (tr ha cht c tnh c hi mnh)
sn g v mc in vi cc loi; g, th
cng m ngh v vt dng trang tr ni-
ngoi tht.

sn xut gia cng v lp rp cc sn phm


bng hp kim chng chy, khun dao dp,
cc sn phm trang tr ni, ngoi tht bng
hp kim, sn xut gia cng cc tm p
bng thy tinh trang tr, knh hai lp cch
m; sn xut gia cng dy chuyn sn tnh
26 CNG TY TNHH SINH SUNG Hn Quc in, sn du, sn nc; nh thp tin L A-4D1-CN
ch; mi tn v vch tn cch m, cch
nhit; dy cp in cc loi; gin gio cng
trnh; ni tht nh bpv dng vn
phng bng g; sn xut btng ti; b
tng ct thp; ca nha PVC, ng nha
PVC cc loi.

27 CNG TY TNHH TAISEI BIJUTSU PRINTING (VIT NAM) Nht Bn Sn xut v gia cng in L D-8F2-CN

sn xut nc x vi, cht lc nc, cht


28 CNG TY TNHH BOOKANG VINA Hn Quc L D-1V-CN
ty cc loi

29 CNG TY TNHH SATO- SANGYO (VIT NAM) Nht Bn ng DE6

sn xut v gia cng g gia dng, m


30 CNG TY TNHH M.I.T. FURNITURE (VIT NAM) Nht Bn ngh v cc sn phm trang tr ni ngoi L D-4A5
tht bng kim loi i km.

sn xut, gia cng, lp rp cc loi dy


31 CNG TY TNHH VARIVAS VIT NAM Nht Bn LA-1F-CN
cu, li cu v mi cu v cc ph kin.

Sn xut cc mt hng in t (my vi


tnh, my in thoi di ng, my chp
hnh k thut s, mn hnh phng, thit b
kim tra bng in t, my quay phim k
thut s, u my k thut s, th nh);
32 CNG TY TNHH FOXLINK (VIT NAM). i Loan L C-1A-CN
linh kin kim loi, nha (dy tip ni my vi
tnh, thit b tip ni, linh ph kin dng c
sc pin); linh kin v thit b thng tin v
tuyn (Bluetooth, kt ni mng); sn xut
cc loi dy in, cc loi pin.

33 CNG TY LIN DOANH SN XUT MC IN CITI VN- Malaysia sn xut mc in cng nghip L A-2C-CN

Sn xut cc loi dng c phc v vn


L B-2A1-CN,
34 CNG TY TNHH TSWEN HOEI VIT NAM i Loan cy v linh ph kin lin quan bng nha
ng NE4
v kim loi.

Nh xng s
sn xut cc chi tit v ph tng bng kim
35 CNG TY TNHH FISCHER ASIA c TT-3, L D-7M-
loi phc v ngnh cng nghi p t
CN

Sn xut bn thnh phm v thnh phm


36 CNG TY TNHH LEE KU VINA Hn Quc l C_8G_CN
cc loi dy thp khng r, dy ng thau.

sn xut (may v vin) bao tay cc loi,


37 CNG TY TNHH YUASA GLOVE VIT NAM Nht Bn L A-1B-CN
cp, ti xch, qun o v giy

sn xut v gia cong khung tranh nh cc


38 CNG TY TNHH DAIGAKU (VIT NAM) Nht Bn L D-4X-CN
loi v cc ph ki n km theo
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

CNG TY TNHH PRECISION MACHINING ASSEMBLING Sn xut gia cng thit b y t cc loi, cho
39 Hoa K L A-2A-CN
SERVICE thu nh xng xy sn

sn xut cc loi ng c in & my pht


40 CNG TY TNHH SPG VIT NAM Hn Quc L B-2C-CN
in, thit b in t v cc linh ph kin

sn xut v gia cng cc cht ph gia


L D-4U-CN, D-
41 CNG TY TNHH YONG JIN VINA Hn Quc trong ch bin cao su v cc thit b dng
4W-CN
sn xut v xe.

sn xut cc loi si tt cho cng nghip,


Sn xut dy kha ko, sn xut nguyn
42 CNG TY TNHH TRENCILO VIT NAM Ty Ban Nha L D7G CN
ph liu, bn thnh phm cho vic sn
xut giy; cho thu mt phn nh xng.

sn xut gia cng cc loi van v linh ph


kin dng trong cng nghip v dng trong L D-1S-CN, D-
43 CNG TY TNHH ASIA VALVES i Loan
ngnh phng chy cha chy v ng dn 1U-CN
nc, cc loi my bm

44 CNG TY TNHH HEISE INDUSTRIES (VIT NAM) Hoa K Sn xut v gia cng khun mu cc loi L A-2D-CN

gia cng , sn xut cc loi sn phm in


my gia dng, linh kin in t v cc thit L D-5A-CN, D-
45 CNG TY TNHH IN LNH MIDEA (VIT NAM). British Virgin Islands
b khun lin quan (gm my lnh, t lnh, 5C-CN, D-5E-CN
my git).

Sn xut v gia cng sn phm t kim loi


c sn, bao gm: lng n, ron, bu lng,
46 CNG TY TNHH CREATECH VINA Hn Quc L D-1X-CN
c, cc sn phm thp; cho thu nh
xng.

Thc hin cc cng vic gim st, o to


v kim tra cht lng lin quan n cc
L A-C1-CN, L
47 CNG TY TNHH S4 FASHION PARTNER (VIT NAM) c hot ng gia cng v sn xut hng dt
A-1H-CN
may ca cc cng ty ti Vit Nam; sn xut
v gia cng hng dt may cc loi

Sn xut v gia cng linh kin in t v


c kh chnh xc cc sn phm kim loi,
sn xut khun phun thi nha nng, sn
48 CNG TY TNHH APPLIED TECHNOLOGY PRECISION Hoa k xut sn phm dy in/cp, motors v L D-7A-CN
thit b, sn phm in cm tay, gia cng
sn phm cng ngh Ceramic chnh xc;
cho thu nh xng; quyn nhp khu..

Sn xut v gia cng trang tr ni tht


bng g, my tre v bn thnh phm khc
49 CNG TY TNHH FACTORY 45 FURNITURE H Lan L A 2K CN
lin quan n sn phm; cho thu nh
xng

Sn xut sn, cc sn phm lin quan n


50 CNG TY TNHH CHOKWANG VINA Hn Quc sn v matt; quyn nhp khu; quyn xut L A-5E-CN
khu

sn xut v gia cng in lnh cng


51 CNG TY TNHH POONGCHEON VINA Hn Quc L A-4A-CN
nghip, dn dng v thit b ng b

Sn xut bn chi nh rng v gia cng


COLGATE-PALMOLIVE (VIT NAM)- CHI NHNH M vt liu sn xut bn chi nh rng
52 c D-9-CN
PHC tiu th trn th trng Vit Nam v xut
khu; quyn nhp khu .

sn xut gia cng n trang gi qu v


53 CNG TY TNHH JEIL A TECH, VINA Hn Quc L A_1J_CN
ph kin cc loi t thy tinh

Sn xut cc loi my, dng c, thit b


54 CNG TY TNHH DNG C IN VIT NAM VN- Hoa K l D_7A_CN
in v in t.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut v lp rp cc loi ng c in,


hp s, my i in; gii php cho cc
quy trnh cng nghip v thit b t ng,
cc trang thit b o p t v xy dng,
55 CNG TY TNHH BONFIGLIOLI VIT NAM L C-9D CN
cc thit b, nh my ti to nng lng
(my pht in chy bng gi v cc thit
b quang in); quyn nhp khu; quyn
xut khu; quyn phn phi.

sn xut sn phm tiu dng: sn phm


lc khng kh, cc sn phm lm sch sn
Xng TT2, l
56 CNG TY TNHH MOMENTUM-VIT NAM Hoa K phm tin dng c nhn, trang b vn
D_7M_CN
phng, thit b lp rp v ph tr, thit b
t ng.

57 CNG TY TNHH GREEN LIFE Hn Quc sn xut keo dn cc loi L D_1X_CN

sn xut kinh doanh cc sn phm t giy


58 CNG TY TNHH GOLDEN PACIFIC Hn Quc L A-5F-CN
do cng ty sn xut ra

Sn xut, gia cng cc ph tng, linh kin


ca my mc cng nghip (my hn, my
phay, my dp, my xon). Lp rp, sa
cha, bo tr cc sn phm do cng ty sn
xut.thit k dy chuyn sn xut thc
59 CNG TY TNHH IWAI PLANT TECH VIT NAM Nht Bn L A-1A-CN
phm, nc ung, dc phm, m phm,
ha cht, sn xut cc thit bi my mc c
lin quan; cc hot ng sau bn hng
(bo tr, sa cha); quyn xut khu, nhp
khu.

sn xut v gia cng ph tng xe hoi, dy


60 CNG TY TNHH DJS (SEOHWA) Hn Quc chuyn t ng dng cho my v ai c L B-2B3-CN
cc loi

sn xut v gia cng thit b dng cho cc


61 CNG TY TNHH DONGBANG VINA i Loan nh my sn xut thp; quyn xut khu; L D 4D CN
quyn nhp khu.

Xng A v B
ca Cng ty
ch bin sa v cc sn phm t sa; sn
TNHH Acrylic
62 CNG TY TNHH BEL VIT NAM Php xut cc sn phm khc cha phn vo
Idea Factory
u.
East, l D-7J-CN,
D-7L2-CN

sn xut cc loi keo, sn dng trong cng


63 CNG TY TNHH TONG LAN i Loan nghip, cht ph gia ,cht x l, thuc lm L A-1G-CN
cng, keo dn trong ngnh giy

Sn xut hng may mc v cc sn phm


64 CNG TY TNHH TOYOTSU VEHITECS VIT NAM Nht Bn l B_3B4_CN
may thu.
L D-4T-CN & D-
65 CNG TY TNHH TRANS-PALMA SPORTWEAR VIT NAM Nht Bn sn xut gia cng hng may mc
4V-CN

Sn xut v gia cng cc loi thit b c kh


chnh xc dng cho linh kin in t ( thit
66 CNG TY TNHH NAWA PRECISION VIT NAM Nht Bn L D-7H-CN
b kim loi, nam chm plastic, thit b
plastic)

Sn xut tm nha lt sn nh, Quyn


A_5H_CN & A_
67 CNG TY TNHH CRESYN VIT NAM Hn Quc xut khu, quyn nhp khu tm nha lt
5G_ CN
sn nh v keo nng chy

sn xut gia cng cc loi ho cht cng


68 CNG TY TNHH SAKAI CHEMICAL (VIT NAM) Nht Bn nghip v c, hu c v cc loi ho cht L B-1A-CN
cng nghip khc

sn xut v gia cng gng tay cng nghip


69 CNG TY TNHH HANIL U.S.G VINA Hn Quc L D-8B-CN
cc loi; sn xut may mc cc loi.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut sn phm phn mm; sn xut


bao b PE, PP, HDPE, bao b nhm, bao b
70 CNG TY TNHH NAMKYUNG VINA Hn Quc l B-3B2-CN
giy ghp nhm v cc loi bao b chuyn
dng trong ngnh thc phm.

Sn xut v gia cng cc linh kin in t


71 CNG TY TNHH TSE (VIT NAM) Hn Quc L A_2B_CN
cc loi cho ngnh cng nghip bn dn

CNG TY TNHH K THUT CNG NGH IN T sn xut cht bn dn v cc linh kin in


72 i Loan L 5G, 5H, 5J CN
UNIFLEX VIT NAM t k thut cao.

sn xut v gia cng ph tng dng cho


73 CNG TY TNHH MYUNG JIN VINA Hn Quc sn xut xe hoi,ng tu, linh kin in t L B-2B2-CN
v ph tng my cc loi

sn xut gia cng cc loi ba v hp


nha, nha tm, ng nha v cc sn
phm nha cng nghip lin quan, pallet
74 CNG TY TNHH MEGA PLASTICS (VIT NAM) Hn Quc nha, k nha v ph liu ngnh nha, L A-3J-CN
ng kim loi, k kim loi v ph liu kim
loi lm k ng hp; quyn nhp khu;
quyn xut khu.

sn xut cht ph gia cho ngnh nha v


75 CNG TY TNHH BUZZ NANO PLASTICS. i Loan L D- 4A2- CN
sn xut ht nha.

76 CNG TY TNHH XP POWER(VIT NAM) Anh Sn xut bin th in L D_4Q_CN

Sn xut v lp rp cc thit b in offset


cng ngh cao nh cn chnh mc t ng
t xa, chnh sa my in bng phn mm
77 CNG TY TNHH DTEC Hoa k L D_7L1B-CN
trc tuyn, ng c truyn ng khng lp,
thit b cho in giy cun; sn xut cc thit
b c kh chnh xc.

Nh xng S
Sn xut gia cng cc dng c c kh v
78 CNG TY TNHH FUJIYA MANUFACTURING (VIT NAM) Nht Bn TT-4, L D-7M
cc ph tng my mc; quyn nhp khu
-CN
Sn xut thi trang, may mc; quyn
79 CNG TY TNHH CNG NGHIP THI TRANG VIT NAM. B L C-9B-CN
xut khu.

Sn xut ch to khun mu, ph tng xe


hi, ph tng xe my, linh kin my vi tnh,
cc sn phm bng nha, bao b bng
(giy, vn p), linh kin in t, linh kin
80 CNG TY TNHH UNITED INDUSTRIAL i Loan L A-3C-CN
phun sn vi tnh. Sn xut inh c, bu lng,
rng, ming chem, ming m, m inh c,
linh kin kim loi, sn phm t nha v
ng gi.

sn xut v gia cng g v cc sn


81 CNG TY TNHH IMG Thai lan, Na uy L D-8C-CN
phm lin quan.

sn xut, chit np v phn phi cc loi


82 CNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM Singapore kh gas cng nghip do chnh Cng ty Sing l B_3B3_CN
Industrial Gas Vit Nam sn xut.

sn xut v gia cng giy, PU v


83 CNG TY TNHH ACE WORLD VINA Hn Quc L D-7F-CN
ming lt giy, giy dp cc loi.

sn xut v gia cng dng c nh bp cc


84 CNG TY TNHH BK VINA Hn Quc loi bng nha Polycabonate; quyn xut L A-5C-CN
khu; quyn nhp khu.

sn xut cc loi my cng c v cc ph


85 CNG TY TNHH KUBOTA VIT NAM. Nht Bn L B-3A2-CN
tng c lin quan; quyn nhp khu.

Sn xut v gia cng chui ht gi qu l A_1K_CN, l


86 CNG TY TNHH SUNJIN INDUSTRY (VIT NAM) Hn Quc
cc loi A_1L_CN
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut v gia cng ph tng dng cho


sn xut xe hi, ng tu, linh kin in t
87 CNG TY TNHH NEX VINA Hn Quc L B-2B1-CN
v ph tng my cc loi; quyn nhp
khu

Sn xut thit b v h thng thu nng


lng mt tri, p dng cng ngh cao
bao gm: tm thu nng lng mt tri, bn
d tr nng lng mt tri, h thng ng
88 CNG TY TNHH SN XUT SUNMARK an Mch dn i km vi h thng bm, vi v thit L D_8A3_CN
b iu khin, h thng thit b thu ht, b
trao i nng lng, khun mu ca
nhng b phn trong h thng thu nng
lng mt tri.

Sn xut v gia cng sn phm t nha,


cao su, kim loi, nha do tng hp,
L D-7J-CN v
89 CNG TY TNHH ACRYLIC IDEA FACTORY EAST Hoa K granit, cm thch, thy tinh v cc cht
D-7L2-CN
liu khc ph hp trong cng nghip, cho
thu nh xng; quyn xut khu.

Sn xut giy bao b (giy carton, ba, giy


gi cc loi, giy dn sng v cc loi giy
90 CNG TY TNHH GIY KRAFT VINA Nht Bn, Thi Lan D-6A-CN
khc dng lm bao b) t giy v bao b
giy qua s dng

sn xut v gia cng cc loi ba h s vn


L D-4A-CN v
91 CNG TY TNHH KING JIM (VIT NAM) Nht Bn phng (bng giy, nha) v cc ph kin
D-4C-CN
h h vn phng

chuyn sn xut v gia cng van inox, ph


92 CNG TY TNHH TUNG SHAN PEN VT NAM 2 i Loan L A-6A1-CN
kin ng nc, ph tng my mc thit b.

Sn xut v gia cng sn phm, thit b v


93 CNG TY TNHH REMINGTON SROUFE INTERNATIONAL Hoa K dng c trong chnh hnh v y t; quyn L C-8C-CN
xut khu, quyn nhp khu.

94 CNG TY TNHH LP KUMHO VIT NAM Hong Kong sn xut sm lp xe, sn xut m cao su S G-CN

sn xut ng h o p sut cc loi, thu


tinh m ngh, n trang tr, n gia dng
95 CNG TY TNHH HWA DIAN Trung Quc (i Loan) v linh ph kin lin quan; sn xut gia L A_1D_CN
cng ng kim (khng xi m), nha; sn gia
cng cc thit b in lin quan.

sn xut cc loi dng c nh n, thit b


v sinh, ch to my p, my ct kim loi,
thit b x l nhit v linh ph kin ca cc
96 CNG TY TNHH K NGH C CHANG GU i Loan thit b lin quan lm bng kim loi; ch to L A-2E-CN
my p, my ct kim loi, thit b x l
nhit v linh ph kin ca cc thit b lin
quan lm bng kim loi.

sn xut gia cng cc sn phm bng kim


loi ( linh kin, vt t cho xe hi, xe
97 Cty TNHH Great Hill VN i Loan p,trang tr ni tht, dng c gia nh) ; ng NA4
Sn xut thanh ng, ng ng v si
ng. Gia v x l b mt kim loi

sn xut cc loi dy st, inh c, sn


phm bng nha, kim loi, gia cng x l
98 Cty TNHH United Mechical i Loan ng DA4
nhit (trong ngnh xy dng v vt dng
trong nh)

99 Cty TNHH SX Hng May Mc Nht sn xut hng may mc thi trang cc loi
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

gia cng x l nhit kim loi v sn xut


100 CNG TY TNHH KAWASAKI HEAT METAL VIT NAM Nht Bn cc b phn kim loi c lin quan (khay
ng, gi ng, thit b).

CHI NHNH CNG TY TNHH SING SWEE BEE VIT NAM


101 Singapore xy dng nh kho lu tr hng ha
TI BNH DNG

sn xut nhn may mc cc loi; sn xut


cc loi si, dy phc v may mc; sn
102 CNG TY TNHH DCH V TON CU IDT VIT NAM Ty Ban Nha
xut nt ci o, mc o cc loi; sn xut
ti xch, hp cc loi.

103 CNG TY TNHH REMINGTON SROUFE INTERNATIONAL Hoa K Kho cha hng do cng ty sn xut

sn xut cc gia v thc phm kh tng


hp, gia v thc phm dng cho bn l,
104 CNG TY TNHH THC PHM GLOBO (VN) Thi Lan
nc st c ri, nc ct da, st p hi
sn, nc chm thc phm cc loi.

sn xut gi ng linh hot, sn xut ng


Logiform (ng thp ph nha ABS-SPCC-
1, ABS); u ni ng (u ni thp, u ni
nha); thanh trt con ln bng nha
105 CNG TY TNHH LOGIFORM Hn Quc (placon); h thng ni ng v thanh trt
(Placon Mounts); ph kin lin quan gm:
ng tup v h thng ni thanh trt
(khung thanh trt con ln, rnh trt,
kp bnh xe, np ng...)

sn xut khn tri ging, khn phng v


sinh v khn phng bp; sn xut mn
bng, mn lng, gi nm, nm gh, gi, ti
ng v sn phm cng loi, lp va vi l
xo hoc c nhi hoc lp va bn trong
106 CNG TY TNHH SUN GARDEN VIT NAM c
vi bt k nguyn liu no hoc cao su
hoc nha r; sn xut cc sn phm dt
may (bao gm thm tri sn, khn lao
chn, khn lau bi v cc khn lau tng
t, o phao v ai an ton).

sn xut vali, ti xch, nn, khn chong,


107 CNG TY TNHH GGM VIT NAM Nht Bn
qun o cc loi.

sn xut cc linh kin in t, mch in,


CNG TY TNHH MATSUMURA ELECTRONICS INDUSTRY
108 Nht Bn thit b c ghi th, my c m vch v
(VIT NAM)
cc ph tng linh kin c lin quan.

sn xut cc linh kin in t, mch in,


CNG TY TNHH MATSUMURA ELECTRONICS INDUSTRY
109 Nht Bn thit b c ghi th, my c m vch v
(VIT NAM)
cc ph tng linh kin c lin quan.

sn xut cc loi dy bn, dy thng, li


110 CNG TY TNHH TUFROPES VIT NAM n nhn to v cc sn phm dt khc i
km.

Thit k bn v khun dp kim loi cc loi


my mc, thit b dng trong xe t; sn
xut khun dp cc loi v cc b phn
111 CNG TY TNHH IWK VIT NAM Nht Bn
ca khun, sn xut cc ph tng, linh kin
c kh ( t, in, my tnh, my ht khi
mi (trong nh bp). Quyn xut khu

sn xut tm vch ngn ng dng trong


112 CNG TY TNHH ITA GLOBAL Singapore ngnh xy dng, tm trn thch cao v cc
vt liu xy dng khc.

sn xut film ghp dng trong ngnh bao


113 CNG TY TRCH NHIM HU HN DNP VIT NAM Nht Bn - Indonesia
b ng gi.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc loi dng c phc v vn


114 CNG TY TNHH YUIO JING VIT NAM i Loan cy v linh ph kin lin quan lm bng
nha v kim loi.

sn xut ch bin cc loi nh tm p hp


115 CNG TY TNHH WORLD MECH' TECH Hn Quc kim nhm nha, tm nhm chm bt la,
tm nhm embo core

CHI NHNH CNG TY TNHH KINH DOANH LP XE Sn xut sm, lp cao su; p v ti ch
116 Nht Bn
BRIDGESTONE VITNAM TI BNH DNG lp cao su

Sn xut tm ghp g nha, pallet nha


117 CNG TY TNHH CNG NGHIP KOEI TODA VN- Nht Bn
v cc sn phm nha c lin quan

118 CNG TY TNHH JYOHOKU SPRING VIT NAM Nht Bn Sn xut cc loi l xo

sn xut my cm chp, my cng c,


rbt cng nghip, khun dp, g, linh
119 CNG TY TNHH MEIWA VIT NAM Nht Bn
kin xe hi, cc thit b t ng ha, cc
thit b trong ngnh y khoa.

Sn xut my mc cng nghip v cc linh


120 CNG TY TNHH TAKAYOSHI VIT NAM Nht Bn
kin, ph tng c kh.

sn xut linh kin, ph tng xe hi v xe


121 CNG TY TNHH JAPAN VIT NAM FORGING Nht Bn
gn my
x l nhit v x l b mt cc b phn c
122 CNG TY TNHH TECHNIQUES SURFACES VIT NAM Nht Bn
kh

Thc hin quyn xut khu, quyn nhp


khu, quyn phn phi bn bun (khng
thnh lp c s bn bun), quyn phn
phi bn l (khng thnh lp c s bn l)
123 CNG TY TNHH SING SWEE BEE VIT NAM Singapore
cc loi thng cha ga, ng dn, ng ni,
thanh st, vi, van c m HS 7311,
7303 n 7307, 8481 theo quy nh ca
php lut Vit Nam.

sn xut v ch to gng chiu hu t


124 CNG TY TNHH SUNTECH VINA Hn Quc
v b phn si gng chiu hu t

Sn xut v ch bin cc loi sn phm


125 CNG TY TNHH U-JIN VINA Hn Quc
cao su nhit do v khung nha.

Sn xut v gia cng linh kin, ph tng xe


126 CNG TY TNHH SHINWA VIT NAM Nht Bn hi, xe gn my, my mc c kh v ca
cc loi

sn xut v gia cng linh kin v ph tng


127 CNG TY TNHH ISHO VIT NAM Nht Bn c kh, xe hi, in gia dng, my vi tnh,
in t cc loi.

sn xut v gia cng linh kin, ph tng xe


128 CNG TY TNHH CHUUBU KOUGYOU VIT NAM Nht Bn hi v linh ph kin my vi tnh vn phng
cc loi.

sn xut v gia cng linh kin v ph tng


129 CNG TY TNHH ITAKURA VIT NAM Nht Bn c kh, xe hi, in gia dng, my vi tnh,
in t cc loi.

Sn xut cht do tng hp dng trong


130 CNG TY TNHH CHEMTECH Thi Lan
ngnh nha v ngnh sn xut cp in

sn xut, ch bin sa v cc sn phm t


131 CNG TY TNHH NATUCON SINGAPORE Singapore
sa.

Sn xut v gia cng bao b giy v bao b


nha cc loi, sn xut v gia cng cc
loi nhn. Quyn nhp khu cc sn phm
132 CNG TY TNHH TOIN VIT NAM Nht Bn
bao b c m HS 4819.20, 3923.10,
4821.10, 3919.10, 3923.90, 4911.99,
3923.29.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc cu kin kim loi. Chi tit:


thit k, gia cng, sn xut cu kin thp
133 CNG TY TNHH STAZ VIT NAM Hn Quc
trong xy dng; Chi tit: thit k, gia cng,
sn xut cu kin thp trong xy dng

Sn xut v gia cng cc loi l xo, cc


134 CNG TY TNHH KBK VIT NAM Nht Bn ph tng, linh kin c kh, in v b dy
in.

sn xut v gia cng nguyn liu trong


ngnh thc phm, nc ung; sn xut v
135 CNG TY TNHH MARUZEN FOODS VIT NAM Nht Bn gia cng nc ung khng cn (nc hoa
qu ng chai, ng hp v cc loi nc
gii kht khc).

136 CNG TY TNHH TOMOKU VIT NAM Nht Bn Sn xut v gia cng bao b giy cc loi.

Sn xut khun kim loi;Sn xut linh kin


in t (Chi tit: sn xut cc chi tit bng
137 CNG TY TNHH NANSHIN SEIKI (VIT NAM) Hng Kng
nha v kim loi dng trong in thoi, xe
hi v cc linh kin in t)

Thit k v sn xut khun c chnh xc


cc sn phm nhm, km; c gia cng v
138 CNG TY TNHH TSM VIT NAM Nht Bn
sn xut cc sn phm nhm, km cho cc
ngnh xe hi, xe gn my v in t.

sn xut, gia cng, p n, cn, rn, c


cc loi sn phm nhm nh: tm, cun,
139 CNG TY TNHH WASHIN ALUMINUM VIT NAM Singapore - Nht bn
ng, thanh, dy, phi v cc sn phm c
lin quan

Sn xut, gia cng li bo h, tm li


140 CNG TY TNHH TEMCO VIT NAM Nht Bn-Vit Nam trong cng trng xy dng.Dch v bo
tr, bo dng cc sn phm nu trn.

Rang xay c ph, sn xut c ph 3 trong


1, c ph en, c ph sa, c ph nn
141 CTY TNHH MASSIMO ZANETTI BEVERAGE VIT NAM Thy S
dng vin, c ph lon, c ph gi v cc
sn phm khc t c ph

Gia cng x l b mt kim loi, xi m, sn


142 CNG TY TNHH KEIDEN VIT NAM Nht Bn tnh in; sn xut, gia cng v lp rp linh
kin, ph tng c kh; x l nhit kim loi.

sn xut v gia cng cc loi sn phm


143 CNG TY TNHH SHINWON CASTECH VIT NAM Hn Quc c gang, ph tng t, ph tng my mc
thit b khc

sn xut, gia cng my pht in v linh


144 CNG TY TNHH YAMABIKO VIT NAM Nht Bn
kin, ph tng my pht in

Sn xut, gia cng linh kin v ph tng


t. Sn xut, gia cng v lp rp my mc
145 CNG TY TNHH NAKASHIMA VIT NAM Nht Bn
cng nghip cc loi v cc linh kin, ph
tng c lin quan.

sn xut v gia cng m t in dng trong


146 CNG TY TNHH SANDENKI VIT NAM Nht Bn
thng my

sn xut gia cng phim nha, tm nha,


147 CNG TY TNHH NEXGARD Hn Quc da nha tng hp, si tng hp, tm nha
lt sn, vch ngn bng nha
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut, gia cng th nhi bng cc loi,


cc loi qun o thng, cc sn phm
may bng vi v vi gi lng th bao gm
148 CNG TY TRCH NHIM HU HN DANU SI GN Hn Quc qun o, giy, dp, dp i trong nh, bao
tay, v, khn qung, nn, ti xch, bal,
bp cha kha, chi tr em, gi, mn,
thm, tm ph bn gh, mt n gi trang.

sn xut yn xe p 12.000.000 ci/nm,


149 CNG TY TNHH CNG NGHIP KINGTEC VIT NAM British Virgin Islands ph kin nha xe p 3.600.000 ci/nm,
ph tng xe p khc 2.000.000 ci/nm

sn xut gia cng bao b cng nghip cc


150 CNG TY TNHH COINT VINA Hn Quc
loi

sn xut, gia cng ni ngoi thaatts lm


bng hoc kt hp gia g, vi, da, knh,
kim loi, ; sn xut gia cng cc ph
CHI NHNH CNG TY TNHH K NGH G HOA NT - M tng, chi tit bng kim loi, ph kin c lin
151 Singapore
PHC 3 quan. Sn xut, gia cng trang hong,
trang tr ni tht lm bng g hoc c
bc bng vi, cc vt liu khc v cc ph
kin c lin quan.

Sn xut v ch to cc sn phm iu
khin t xa, b treo dy cp, tm gim xc,
152 CNG TY TNHH REMOTE SOLUTION VIT NAM Hn Quc tm vt liu Ferrite, Tm vt liu Graphite,
ngten s dng cng ngh giao tip tm
ngn (NFC)

Sn xut v gia cng sn xut cc loi dy


153 CNG TY TNHH DY LNJ VINA Hn Quc
ni dn in

Sn xut tm bt nha Tarpaulin, vi bao


container, vi a k thut,vi lt nui trng
154 CNG TY TNHH ITM Hoa K- VN thy sn t PE Tarpaulin, PP v cc loi
nha khc; Sn xut hng may mc (tr
trang phc).

Gia cng sn xut c kh ph tng xe hi,


ph tng in t; Sn xut, gia cng sn
155 CNG TY TNHH CASTEC VINA Hn Quc
xut khun cho ph tng xe hi, ph tng
in t.

XIV KCN NAM TN UYN

sn xut b tng phc v xy dng v b


1 CNG TY TNHH DAMOOL VINA Hn Quc
tng nha lm ng giao thng

Sn xut, ch to, gia cng v mua bn


cc loi thp cun, thp tm, thp ng, st
2 CNG TY TNHH SN XUT KIM LOI KING STAR VN i Loan l; t, dp kim loi; gia cng cc linh ph L B10 ng N4
kin, cc sn phm khc c lin quan; x
l nhit; cho thu nh xng.

sn xut khung sn xe p, ph tng xe


3 CNG TY TNHH TANGE INTERNATIONAL VN i Loan hi, ph tng xe gn my, dng c th L C5, ng N4
thao, cc sn phm ng kim

Sn xut cc sn phm kim lai; Sn xut,


gia cng cc sn phm g; Sn xut cc
sn phm nha; t dp kim lai (km,
L C10, ng
4 CNG TY TNHH SUN SUNG VN. i Loan hp kim nhm c, st, ng); X l xi m,
D2-N3
sn tnh in, m acid, m chn khng;
Sn xt, gia cng bao b giy; May cng
nghip (may m
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut cc sn phm ng kim; Gia cng


c kh, x l trng ph kim loi; Sn xut,
L D6, ng
5 CNG TY TNHH NG KIM RUI ZHAN VN i Loan gia cng, ch to cc sn phm khun
D1-N2
mu; Sn xut cc sn phm nha v cc
chi tit khc c lin quan.

sx cc loi gm, s gia dng; gm, s


CNG TY TNHH GM S KING KONG INTERNATIONAL dng trong trang tr v xy dng; Cc loi
6 Brunei L C3, ng N4
VN. gm, s, gch, ngi ngh thut; Cc loi
gm, s v sinh.

sn xut thit k, gia cng , lp rp, kinh


doanh, xut khu cc mt hng trang tr
ni tht v nhng mt hng gia dng khc;
7 CNG TY TNHH PROSH SAIGON Nht Bn L C4 ng N4
gia cng xi m kim loi, x l b mt hng
trang tr ni tht, in t v nhng mt
hng ph tng khc.

L B5, ng
8 CNG TY TNHH TOTAL BUILDING SYSTEMS Singapore 0
D2-N5

Sn xut v gia cng cc loi mc in v L M4, ng


9 CNG TY TNHH MC IN VN THNG VIT NAM i Loan
ho cht ph gia cho ngnh in. N8-D3

Sn xut cc loi trang phc lt nam n v L F7,F8, ng


10 CNG TY TNHH SAN THAI i Loan
cc sn phm may mc khc. N4

sn xut v gia cng cc loi sn cho


L N6, ng
11 CNG TY TNHH SN HUA BANG i Loan ngnh g gia dng v sn cng nghip cc
N7-D3
loi.

sn xut cc loi ho cht tng hp phc


v cho ngnh cng nghip (thc phm,
dt, cao su, da v giy); ho cht cha L J2, J3, J5, J6,
12 CNG TY TNHH LAUTAN LUAS VIT NAM Singapore chy v x l nc. Sn xut cc loi du ng s N1-N2-
nhn, cht bi trn, cc loi vt liu xy D2
dng( thch cao, ph gia xi mng), cc li
ho cht

sn xut gia cng cc loi v rut xe ( xe


13 CNG TY TNHH CNG NGH CAO SU HC KHANG Brunei hoi, xe hai bnh) v cc linh kin cao su L O-1
lin quan.

Sn xut ht nha ti sinh, ht nha mu;


14 CNG TY TNHH MTV HN VIT PLASTIC CN 01 Hn Quc sn xut ng giy; sn xut dy ai nha, L B9- ng N4
sn xut vi bt PE, PP

Sn xut cc sn phm gia dng, in t


15 CNG TY TNHH SN XUT KIM LOI HONG YI (VN) Hong Kong C1- ng N4
bng kim loi, nha; cho thu nh xng.

sn xut gia cng cc sn cng nghip,


L N2, ng s
16 CNG TY TNHH TRUST VN Trung Quc sn ph, vec-ni, bt trt; cc loi mc in; in
3
bao b, nhn hiu

L G1-9, ng
17 CNG TY TNHH CHANG HAE c s ch, phn loi, ng gi sn lt kh
D2

ng thuyn, xung th thao v gii tr;


18 CNG TY TNHH PEGASUS MARINE New Zealand sn xut cc cu kin kim loi, cc dch v L K5, ng N1
x l, gia cng kim loi.

Sn xut v gia cng cc loi khun mu,


cc loi linh kin dp, p ng kim loi,
19 CNG TY TNHH CNG NGH YIH DIANN VIT NAM i Loan ng st, thp, nhm, cc loi nguyn liu L C9, ng N3
cao su. Sn xut linh kin in t. Sn
xut cc sn phm nha.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut cc sn phm kim loi; sn xut


gia cng cc sn phm g, gm s; t
dp kim loi (km, hp nhm c, st,
L K1-K4, ng
20 CNG TY TNHH PRINCEMATE VN i Loan ng), X l xi m s tnh in, m acid,
D2-N2
m chn khng; ch to gia cng khun
kim loi; sn xut hng gia bng nha
(chai nha, can nha

sn xut gia cng bao tay, ng bng cao su


21 CNG TY TNHH PYLON VIT NAM Hn Quc l B1, ng N5
v cc t in cc loi.

sn xut v gia cng cc loi sn


phmtrang tr cho ngnh g gia dng ( t
g, inox, st thp, nhm, ng v cc hp
L N3-N7, ng
22 CNG TY TNHH CNG NGHIP PHC CN i Loan kim Nicken); hng trang tr ni tht v
N1-D3
ngoi tri; cc sn phm trang b cho nga
v ngi ci nga; sn xut v gia cng
cc sn phm n

Sn xut b tng xi mng, b tng nha L O, ng N7


23 CNG TY TNHH B TNG CA Hn Quc
nng v sn phm b tng c sn. v N5

sn xut trang tr ni tht bng g v Module-M3-04, l


24 CNG TY TNHH PMA INDUSTRIER VIT NAM Vit Nam - Thy in
kim loi D, ng D2

sn xut v gia cng sn my hp kim


nhum, km, magie; gia cng my mc;
L K6, ng
25 CNG TY TNHH K NGH SHINCO i Loan thit k ch to khun mu cc loi, ch
N1-D3
to sn my, x l b mt; lp t my
mc thit b do cng ty sn xut

sn xut gia cng giy v bao b cc loi,


L N8, ng
26 CNG TY TNHH TRNG VINH i Loan nc x o, nc ra chn, mn nha t
N7-D4
thy, may mc.

sn xut sn phm nha chuyn dng


(bc thm); sn xut sn phm c kh (cu nh xng s 01,
27 CNG TY TNHH KEJIN TECH (VIT NAM) Hn Quc
trc my dng trong xy dng); sn xut l R4 ng N10
sn phm in t (n, mn hnh LED).

CHI NHNH CNG TY TNHH LIN DOANH MC IN


28 Hn Quc sn xut ht nha mu cho ngnh nha. l M7, ng D4
ARIRANG

sn xut cc loi ca bng g, nha v


kim loi; sn xut cc linh kin bng g, M1 Module 1, l
29 CNG TY TNHH C A TOTAL WINDOW Hn Quc nha v kim loi nh: bn l, kha; sn D, ng D2,
xut cc ph kin km theo nh: khung, ng D2
mnh v rm ca.

CNG TY TNHH PLANTATION GROWN TIMBERS (VIT


30 British Virgin Islands Sn xut g ni tht.
NAM)

sn xut cc loi tem nhn hiu, in n cc


31 CNG TY TNHH HAO YUAN Trung Quc
chi tit sn phm hng may mc v giy da

32 CNG TY TNHH TRIN TRIU (VIT NAM) i Loan sn xut nt o v dy kha ko cc loi .

sn xut khun mu; cc sn phm bng


33 CNG TY TNHH TAE LIM VINA Hn Quc nha; cc loi my mc dng sn xut
cc sn phm bng nha.

sn xut vch ngn 3D dng trong xy


34 CNG TY TNHH PAN ASIA Hn Quc
dng

sn xut cc vt dng bng ng thp bc


35 CNG TY TNHH DAIM VIT NAM Nht Bn nha dng trong lnh vc nng nghip,
trang tr ni tht, v qung co.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut cc vt dng bng ng thp bc


36 CNG TY TNHH DYNAMO VIT NAM Nht Bn nha dng trong lnh vc nng nghip,
trang tr ni tht, v qung co.

sn xut my mc dng trong ch to lp


xe; sn xut, ch to, lp rp, lp t cc
37 CNG TY TNHH HANIL MACHINERY VINA Hn Quc
my mc thit b dng trong cng nghip;
Sa cha, bo dng my mc thit b.

sn xut v gia cng ming lt nha do


38 CNG TY TNHH SKFNC VINA Hn Quc
phc v cho ngnh may.

sn xut cc sn phm ng kim gia dng


bng kim loi v nha: thanh trt, cht
39 CNG TY TNHH HOONE VIT NAM i Loan ci, tay nm ca, kha ca, cht ci, kha
mc, bn l, b lon, tay cm, c vt; gia
cng sn in ly (khng xi m).

40 CHI NHNH CNG TY TNHH HARRIS FREEMAN VIT NAM n ch bin tr

sn xut b phn si nng, lm mt gh


xe hi v v lng cm ng nhit; sn xut
cc loi vi bc gh xe hi; sn xut gia
41 CNG TY TNHH WOOSHIN WOODTEC VIETNAM Hn Quc
cng cc loi sn phm g, trang tr ni
ngoi tht; thc hin quyn xut khu,
s ch v thnh phm, cc loi bnh hoa.

42 CNG TY TNHH HEXING Trung Quc sn xut, gia cng giy

thit k, ch to, sn xut my mc v thit


b in cng nghip; my t ng ha
43 CNG TY TNHH ISUZU TEC VIETNAM Nht Bn trong sn xut v my kim tra sn phm;
dy chuyn t ng ha trong sn xut v
my mc thit b tit kim nhn cng.

Sn xut plastic v cao su tng hp dng


nguyn sinh.
Chi tit: sn xut v gia cng ht nha, ht
nha mu v cc sn phm c lin quan.
Sn xut plastic v cao su tng hp dng
nguyn sinh.
Chi tit: sn xut v gia cng ht nha, ht
nha mu v cc sn phm c lin quan.
44 CNG TY TNHH HT NHA MU SHANG YU Trung Quc
Sn xut plastic v cao su tng hp dng
nguyn sinh.
Chi tit: sn xut v gia cng ht nha, ht
nha mu v cc sn phm c lin quan.
Sn xut plastic v cao su tng hp dng
nguyn sinh.
Chi tit: sn xut v gia cng ht nha, ht
nha mu v cc sn phm c lin quan.

sn xut ha m phm, ch phm dit cn


45 CNG TY TNHH MOSFLY VIT NAM INDUSTRIES (MVI) Vit Nam-Malaysia
trng, dit khun.

sn xut ging, t, bn gh; sn xut cc


46 CNG TY TNHH RONG HE FURNITURE Trung Quc
sn phm khc t g.

47 CNG TY TNHH GIA V LIN HIP n Sn xut tiu


sn xut v gia cng cc loi dy vin giy,
48 CNG TY TNHH SN XUT DY VIN VNH LIN Trung Quc giy, da bao gt giy bng da b thuc,
da tng hp, PVC, PE, EVA

CHI NHNH CNG TY TNHH DCH V KERRY-ITS ViT kim tra nh k, sa cha, bo tr, v sinh
49 Singapore
NAM container bn v cc loi container khc

Sn xut sn phm t g khc (Chi tit:


50 CNG TY TNHH RESPONSE VIT NAM an Mch
sn xut, gia cng g ni tht)
Gia cng in n, p cc loi qun o, giy
51 CNG TY TNHH YOU KWANG VINA Hn Quc
dp, ti xch
Sn xut my bm, my nn, vi v van
52 CNG TY TNHH MY NN KH SCR Trung Quc - Vit Nam
khc
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc cu kin kim loi (Chi tit:


sn xut, thit k, gia cng, ch to khun
mu cho ngnh sn xut kim loi); Sn
xut sn phm khc bng kim loi cha
53 CNG TY TNHH KER VIT NAM Samoa
c phn vo u (Chi tit: sn xut c
vt, inh, dng c kim loi chm sc cho
nga v ng vt; thit b ci nga); Rn,
dp, p, un v cn kim loi.

sn xut v gia cng sn gc nc, gc


du, sn nc qut tng,; keo tng hp
gc nc, gc du; dung mi ngnh sn;
54 CNG TY TNHH HA PHM VIT LIN Samoa sn xut v gia cng ha m phm sinh
hc; kem dng da, kem lt, phn trang
im, kem cng nng, du gi u, sa
tm, sa ra mt.

sn xut, gia cng g gia dng, cc chi


tit ph kin bng g. Gia cng p vn
55 CNG TY TNHH MTV G SM THNH Trung Quc
mng cho b mt g; sn xut, gia cng
cc chi tit ph kin bng kim loi.

Sn xut g dn, g lng, vn p v vn


57 CNG TY TNHH JING BO VIT NAM Trung Quc
mng khc; Sn xut cc sn phm t g.

Sn xut g gia dng; Sn xut vn p


58 CNG TY TNHH G WANG JUN Trung Quc
to hnh cc loi

sn xut cc sn phm dng c y t,


59 CNG TY TNHH REHAB ITALIAN DESIGN i Loan - ging bnh, gh, t, gi treo bnh nhn,
xe y 04 bnh, xe tp i

sn xut v xe, bng chuyn ti, dy curo,


Malaysia-Brunei
60 CNG TY TNHH HSING KWO RUBBER (VIT NAM) tm lt cao su, vi b dng trong bng ti
Darussalam
v lp o v xe

Sn xut sn phm g khc t g, Chi tit:


sn xut g gia dng; sn xut g dn,
g lng, vn p v vn mng khc, Chi tit:
Sn xut vn p to hnh, g to hnh; Sn
xut sn phm khc bng kim loi cha
61 CNG TY TNHH G ZHONG HE Trung Quc
c phn vo u, Chi tit: sn xut ng
kim cho ngnh g nh thanh trt, cht
ci, tay nm ca, kha ca, cht ci, kha
mc, bn l, b lon, tay cm, c vt (khng
xi m)

Sn xut g gia dng; sn xut; gia


62 CNG TY TNHH JADE INTERNATIONAL British Virgin Islands
cng g, vn p, g cc loi

sn xut mng PE; sn xut bng keo


OPP, keo hai mt, bng keo giy; sn xut
63 CNG TY TNHH LI HUA Trung Quc dy ai ng gi; sn xut ng kim linh
kin dng cho ngnh g; sn xut hng
may sn.

sn xut ph kin ngnh may mc v ti


xch, ba l, ti ng hnh l bng kim loi;
64 CNG TY TNHH HAI THNH VIN TRIMMERS TU Hong Kong sn xut sn phm kim loi khc;sn phm
ph kin ngnh may mc v ngnh ti
xch, ba l, ti ng hnh l bng nha

sn xut cc thit b nng, h v bc xp


250 b/nm, kt cu bng thp 2.000
65 NH MY CNG TY TNHH LU-FA MECHANICAL TN UYN i Loan
tn/nm, cc thit b thang my 200 sn
phm/nm.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut giy nhn, bao b t giy v ba.


Sn xut cc sn phm khc t giy v ba
66 CNG TY TNHH TEAMADE STATIONERY VIT NAM i Loan cha c phn vo u.Chi tit: sn xut
cc loi giy, sch, tp vn phng t
nguyn liu giy cun.

NH MY CNG TY TNHH SUNGGONG VINA TI KCN


67 Hn Quc sn xut bao b thng carton cc loi
NAM TN UYN M RNG

ph tng linh kin (ph tng xe p, xe th


thao, xe y tr em, xe my, t, sn
68 NH MY CNG TY TNHH TN THI i Loan
phm gia dng) bng kim loi; linh kin
my tnh bng nha

CHI NHNH CNG TY TNHH DCH V KERRY-ITS VIT kim tra nh k, sa cha, bo tr, v sinh
69 Singapore
NAM container bn v cc loi container khc

sn xut giy, lt giy;sn xut tm xp


70 CNG TY TNHH QUANG THI Trung Quc (i Loan) EVA, giy cao su, tm nha cao su
dng trong ngnh th thao

Sn xut thu tinh v sn phm t thu


tinh.Chi tit: sn xut, gia cng knh cho
gia dng, trang tr ni tht, cc loi knh xe,
to hnh knh m ngh, gng treo tng.
Sn xut my mc, thit b cha c
71 CNG TY TNHH KING LIN THI Brunei Darussalam
phn vo u.Chi tit: sn xut my gia
cng knh, thit b ph tng my gia cng
knh. Sn xut cc cu kin kim loi.Chi
tit: sn xut ch to khun mu trong sn
xut ng kim.

sn xut cc ph kin nha, mt xp,


bnh xe;gia cng ct knh, thy tinh gia
dng;sn xut vn chu la, gia cng
cm thch;sn xut p c kim loi, hp
kim, tay nm, cc linh kin gia dng, van
nc;sn xut l hi (tr ni hi trung
tm), l si m, thanh trt, c vt, inh,
72 CNG TY TNHH QUC T YONG TA Brunei Darrussalam kha;sn xut, gia cng st ng, st tm,
khun, ai st;sn xut linh kin in t
bng kim loi v nha;sn xut my n,
my dp, my khai thc, my khoan, my
bn inh, my phay, my nn kh, dng c
cm tay, my c, my gia cng chuyn
dng, my bm;sn xut thng xe;Sn
xut ging, t, bn, gh

sn xut, gia cng g gia dng;sn


73 CNG TY TNHH G LI BANG Trung Quc
xut, gia cng g gia dng

Sn xut sn phm khc bng kim loi


cha phn vo u. Chi tit: sn xut cc
sn phm gia dng, in t bng kim loi.
74 CNG TY TNHH HONG MEI VN Trung Quc
Sn xut sn phm bng plastic. Chi tit:
Sn xut cc sn phm gia dng, in t
bng nha. Cho thu nh xng.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut sn phm khc t plastic. Chi


tit: sn xut, gia cng sn xut o ma, ,
d, dng c i ma. Sn xut trang phc.
75 CNG TY TNHH FASM WORLD VIT NAM Samoa Chi tit: sn xut trang phc, nn. Sn xut
vali, ti xch v cc loi tng t, sn xut
yn m. Chi tit: sn xut balo, vali, ti
xch

CHI NHNH CNG TY TNHH MT THNH VIN SKM VIT sn xut, gia cng sn xut v lp rp linh
76 Nht Bn
NAM kin, thit b cng nghip (kim loi, nha)

Sn xut bt giy, giy v ba. Chi tit: Sn


xut giy v ba t giy thnh phm. Sn
77 CNG TY TNHH VNH SNG VIT NAM Trung Quc xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v
ba. Sn xut sn phm khc t cao su.
Sn xut cc sn phm t nha.

Sn xut sn phm khc bng kim loi


cha phn vo u. Chi tit: thanh trt,
cht ci, tay nm ca, kha ca, cht ci,
kha mc, bn l, b lon, tay cm, c vt.
Sn xut sn phm t cao su v plastic.
78 CNG TY TNHH HNG VN Trung Quc Chi tit: sn xut thanh trt, cht ci, tay
nm ca, kha ca, cht ci, kha mc,
bn l, b lon, tay cm, c vt. Gia cng
sn xut c kh, x l v trng ph kim
loi. Chi tit: gia cng sn xut sn in di,
sn tnh in.

79 CNG TY TNHH TI PH Trung Quc Sn xut sn phm t nha

Sn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut


tng t; sn xut mc in v ma tt. Chi
80 CNG TY TNHH GREEN WAY TECHNOLOGY VIT NAM Brunei Darussalam tit: pha trn sn nc. Sn xut plastic v
cao su tng hp nguyn sinh. Chi tit: sn
xut keo, sn xut nha thng tng hp.

81 CNG TY TNHH HA HINH Trung Quc sn xut, gia cng g gia dng

Sn xut sn phm khc bng kim loi


cha c phn vo u.Chi tit: sn xut
ng kim dng cho ngnh g. Sn xut
82 CNG TY TNHH LEIXIN Trung Quc thu tinh v sn phm t thu tinh.Chi tit:
sn xut gng, knh ni trong xy dng
v dn dng. Ct to dng v hon thin
.

Sn xut tn cch m, cch nhit. Sn


xut sn phm t plastic.Chi tit: sn xut
83 CNG TY TNHH DAEHAN PANEL VINA Hn Quc
mt xp EPS.

Sn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut


84 CNG TY TNHH HUA TSAI Trung Quc tng t; sn xut mc in v ma tt.Chi
tit: pha trn sn, mc nc.

85 CNG TY TNHH KEUMSUNG PAPER VIT NAM Hn Quc sn xut cun giy, li giy

XV KCN PH GIA
1 CNG TY TNHH SUNJIN VINA Hn Quc Sn xut ch si cc lai L B2-8
XVI KCN RCH BP

sn xut b dy in, dy in cc loi;


sn xut thit b khuch i m thanh,
1 CNG TY TNHH SN XUT HAMMER Hn Quc
nhc c in t v cc loi linh ph kin c
lin quan.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut gia cng cc hp ngh, l


nng, cc sn phm g hn, cc mt
2 CNG TY TNHH CLEARWATER METAL VN i Loan
hng g, st ni tht vn phng; cc loi
thp ng Inox, cn nng, cn ngui.

3 CNG TY C PHN S.I CASTING VIT NAM Hn Quc Sn xut cc loi linh kin, ph tng xe t

Sn xut vali, ti xch v cc loi tng t;


4 CNG TY TNHH SOUKI VIT NAM Nht Bn
sn xut yn m.

Chi tit: sn xut vali, ti xch, ph kin


XVII KCN SNG THN 1 dng cho du lch v cc sn phm
tng t.

May trang phc (tr trang phc t da lng


1 CNG TY TNHH CNG NGHIP THC PHM CH THIN i Loan 0
th).

Chi tit: may trang phc (qun o tr em,


2 CNG TY TNHH JING YING i Loan 0
o ci, ph kin thi trang).

Sn xut sn phm khc t g; sn xut


3 CNG TY TNHH DONG WANG i Loan sn phm t tre, na, rm r v vt liu tt 0
bn.

4 CNG TY TNHH QUN THI i Loan Chi tit: sn xut trang tr ni tht. ng s 8

5 CNG TY TNHH IN N CHN BN Hn Quc in nhn, in bao b 0

6 CNG TY TNHH HANA VINA Hn Quc sn xut cc loi vi dt (screen sheer) 0

sn xut v gia cng tinh ch cc sn


phm ong mt (mt ong, sa ong cha,
7 CNG TY TNHH HUY KHANG VIT NAM Trung Quc L 2
tng chn, xiro ng, phn hoa, vt t
nui ong)

sn xut bt dn gch v bt ch ron, bt


8 CNG TY TNHH TAIMA i Loan trt tng , cht chng thm dng lm vt L D, kho A2
liu xy dng.

sn xut cc sn phm nguyn liu men


mu, men kt tinh v men thng dng
9 CNG TY TNHH WANXING VIT NAM i Loan L E, ng s 8
trong cng nghip sn xut gch men, gm
s (Ceramic)

x l , ch bin v ng gi cc sn phm
L MN, s
10 CNG TY TNHH AGRI DEVELOPMENT Singapore ti v snack t rau, c, qu v cc sn
2,ng s 10
phm nng nghip khc xut khu.

sn xut, lp rp, gia cng, cung ng, lp


t v kinh doanh cc loi dy curoa v h
thng bng ti chuyn cho cc thit b vn S 16, ng s
11 CNG TY TNHH CAO SU SIU VIT i Loan
ti, my mc cng nng ng nghip ti th 6
trng Vit Nam v xut khu: dy curoa
k thut, bng chuyn ti, dy curoa v linh

sn xut, ch bin cc loi ca ph nhn,


cc loi nng sn; Cho thu kho bi cha Kho C, D, E L
12 CNG TY TNHH STEINWER WAREHOUSING (VIETNAM) Singapore
hng; Dch v giao nhn, vn chuyn, ng 43, ng s 9
gi hng ho xut nhp khu

sn xut nguyn liu du in v men dng


trong sn xut gm s, cho thu nh
13 CNG TY TNHH ENGAR VIT NAM i Loan ng s 08
xng, nh kho, vn phng phc v km
theo.

L O2, ng s
14 CNG TY TNHH SUNG WON VINA Hn Quc sn xut, gia cng h si bng v dt vi.
9
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

L
115,116,124,125,
15 CNG TY TNHH HAN-SOLL VINA (HSV) Hn Quc sn xut, gia cng xut khu hng dt may. mt phn l s
117, 126 ng
s 06

Sn xut kinh doanh cc sn phm gn s


cc loi v ph kin; cc sn phm th
cng m ngh khc;Thit k, ch to, cung khu B, Tng kho
16 CNG TY UNITED POTTERIES SI GN c
cp l lp t cho th trng trong nc Hng Long
cc loi l ga v cc ph kin l ga dng
trong sn xut gm s

cho thu kho lnh; cung cp dch v h tr


k thut cho nh nhp khu nc ngoi
L 66,71, ng
i vi cc hng ch bin ng lnh xut
s 6 v L 67,
17 CNG TY TNHH SWIRE COLD STORAGE VIT NAM c khu Vit Nam, cc dch v lin quan trc
72, 78, 84,
tip n hng ng lnh; cho thu phng
ng s 2
tin vn ti ng lnh v cc dch v vn
chuyn c

thit k, gia cng, ch to cc chi tit kim


Kho B1, l D, s
18 CNG TY TNHH V J ENGINEERING (VIT NAM) Hoa K loi chnh xc trong ngnh cng nghip
7 i l c Lp
t, hng khng v khun mu chnh xc.

Sn xut cc sn phm nha cng nhip


cao cp v cc sn phm nha khc, k
19 CNG TY TNHH SRITHAI (VIT NAM) Thi Lan c sn phm nha melamine; sn xut S 9, ng s 2
cc ph kin, chi tit khng phi bng
nha i km vi cc sn phm nha.

Sn xut v gia cng cc sn phm bng


nha nh: o ma, vali- ti xch, ti ng
dng c nh golf, n bo him, cc ph Kho 09, l 03A,
20 CNG TY TNHH CHENYES VIT NAM i Loan
tng bng nha dng cho xe c ng c ng s 10
(t, xe my) v cc ph kin lin quan
n cc sn phm bng nha trn.

21 CNG TY LIN DOANH SN XUT BAO B TONG YUAN. i Loan sn xut bao b nha S 6 ng s 9

Sn xut v kinh doanh hng thy sn


ng hp, thy sn ng lnh v bt c
dng xut khu v tiu th ni a. S 15, ng s
22 Cng ty TNHH HIGHLAND DRAGON Hoa K
Nhp khu nguyn ph liu, bao b phc 06
v ngnh thy sn, lng thc thc phm
ng hp.

Sn xut u gy nh golf, chi tit my


mc, ph tng trong xy dng, gia cng S 10, ng s
23 CNG TY TNHH VNH T i Loan
thnh phm, bn thnh phm cc sn 6
phm ni trn

Sn xut v gia cng cc loi nguyn ph


liu nh khung thp, dy thp, khung g kho 5A, ng
24 CNG TY TNHH ACME i Loan
dn v khung nha plastic dng trong sn s 10
xut vali, ti xch; xn xut ht nha.

ng s 10,
sn xut gia cng mc treo qun o, nt Tng kho Ngn
25 CNG TY TNHH PLASTIC INTERCON VIT NAM Thi Lan
chn v bao b bng nha. Hng Thng Tn
Si Gn
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Dich v kho bi v chuyn ch hng ha


ni a, dich v kho ngoi quan, dich vu
CNG TY TNHH LIN DOANH KHO VN GIAO NHN GIA Kho 1 L O,
26 Vit Nam, Hn quc giao nhn hng ha quc ni v quc t
NH ng s 10
bng ng bin, hng khng, ng thy
v ng st.

Sn xut v gia cng sn phm may mc S 11, ng s


27 CNG TY TNHH MAY MC HUNG WAH (VIT NAM) Hong Kong
xut khu 6

Thit k h thng iu ha v h thng


ng dn cho phng lnh, sn xut my
L D, s 7,
28 CNG TY TNHH CNG NGHIP KOREA Hn Quc iu ha khng kh trung tm v h thng
ng c Lp
ng dn trong cng nghip. Sn xut my
thng dng khc.

Sn xut thnh phm v bn thnh phm Kho 28, 29, 30,


29 CNG TY TNHH TIGER ELECTRIC Hong Kong
hng in t v in gia dng. ng s 10

sn xut gch xi mng cc loi, b tng


30 CNG TY TNHH UNI EASTERN VIT NAM Hn Quc s 3, ng s 6
nha nng v b tng trn sn

sn xut gia cng, kinh doanh linh kin ph


tng xe hi, xe gn my, xe p v my L O3A, ng
31 CNG TY TNHH TAI GU INDUSTRIAL i Loan
th thao; sn xut dy ai PP v dy ni s 10
lng cc loi.

Kho, l MN1,
32 CNG TY TNHH I LM (VN) Hn Quc sn xut vi dt cc loi
ng s 10

gia cng in thu, nh hoa, ht nha, ht Tng kho ngn


33 CNG TY TNHH SNET Hn Quc cm trn, hng may mc bn thnh hng Thng
phm Tn, ng s 7

sn xut dy thp, cc loi c vc (khng xi


S 12, ng s
34 CNG TY TNHH QUC T CHU SHENG i Loan m), l x l nhit cu kin bng kim lai.
6
Cho thu nh xng.

Sn xut v kinh doanh hng may mc


xut khu v bn ti th trng ni a.
Quyn nhp khu trang phc lt, hng may
35 CNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIT NAM Thy S mc dnh cho nam n; cc mt hng S 2, ng s 3
bi, ng, qun o th thao thi trang
nam n do cc cng ty trong tp on
Triumph sn xut.

sn xut-kinh doanh, gia cng v bng cc


hnh thc khc sn xut cc loi sn phm l 10, ng s
g, nm vi, d v gm; sn xut-kinh 8; l J3; s 22
36 CNG TY TNHH SCANCOM VIT NAM an Mch doanh cc sn phm trang tr ni tht kim ng s 6; l
loi, du bo qun g, mt bn Polystone, MN3; l MN4A-B;
si dy an bng nha, khung bn gh l 43 ng s 9
bng nhm

s 75, L M kho
CNG TY CP GIA CNG HON THIN MAY MC BNH sn xut gia cng dy kha ko cc loi
37 VN- Trung Quc i Dng,
DNG (phc v may mc). May mc
ng 10,

sn xut, gia cng lp rp bn i hi, h


thng i hi, ni hi (dng cho h thng i
hi ngnh may mc); xe y vi, sn phm
38 CNG TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION Hn Quc c kh cho ngnh may mc; rng rc, ng 09, kho 09
palng, ng li giy (t giy thnh phm
phc v cho ngnh dt may). Sn xut, gia
cng thi
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Thi cng xy dng cng trnh dn dng,


cng nghip, giao thng h tng k thut.
Sn xut ng, vi v cc lm mi ni ng s 10,
39 CNG TY TNHH K THUT V XY DNG KOVIS Thi Lan - Hn Quc bng st c, bng thp c. Sn xut cc tng kho
cu kin kim loi; sn xut thng , b cha Sacombank
v dng c cha ng bng kim loi; Sn
xut thi

Sn xut v gia cng hng may mc, ba l,


40 CNG TY TNHH SAMHUNG VINA Hn Quc ti xch, chi may bng vi, in trn cc ng s 7
sn phm, thu tay trn vi.

sn xut gia cng cc loi sn phm may


mc, ti xch, ti hnh l , giy dp (cc b
phn ca giy, dp; k c m giy hoc
41 CNG TY TNHH JOON SAI GON II Hn Quc cha gn ln , tr ngoi, ming lt 46-51 ng s 6
ca giy, dp c th tho ri, gt giy v
cc sn phm tng t nh ght, ng giy,
c

Kho 01, L 03A,


42 CNG TY TNHH SN XUT MC O CAPTAIN HOOK Hn Quc - Hoa K Sn xut mc o v dy buc giy
ng s 10

sn xut, in, thu cc sn phm may mc;


S 8A, ng s
43 CNG TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIT NAM Sri Lanka gia cng in thu trn cc sn phm may
8
mc

ch bin ng gi xut khu v tiu th ni


i tr, c ph v nng sn (u) cc loi
16 ng c
44 CNG TY TNHH CASA i Loan v thc phm ( hat trn chu, ht tri cy,
lp
thch tri cy, sir, bt bnh ln, bt tri
cy, mt tri cy cc loi)

Sn xut v tip th cc loi keo tng hp


bao gm keo dn g, keo dn giy, keo S 8, ng s 6
45 CNG TY TNHH SYNTHOMER VIT NAM Malaysia
ph gia cho sn, keo dn bao gi nha, (L 101, 109)
keo dn cc loi

Sn xut giy cao su th thao cc loi, S 10, i L


46 CHI NHNH CNG TY C PHN SHANG ONE VIT NAM Brunei Darussalam
sn xut lt xp giy cao su cc loi c Lp

sn xut, gia cng xe p nguyn chic,


khung sn v b ohn ri ca xe p, xe
S 6, ng s
47 CNG TY TNHH SN XUT OLYMPIC PRO VIT NAM i Loan gn my, xe ln mc, xe em b, gh c
23
bnh xe, dng c th thao, my may, my
ht bi.

Sn xut bao b nha v in nhn hiu trn


48 CNG TY C PHN CNG NGHIP BAO B NGAI MEE Singapore 9A, ng 6
bao b

l 76, ng s
49 CNG TY TNHH JU YOUNG VINA Nht Bn Sn xut gng tay si 9, tng kho
Sacombank

CNG TY TNHH SCHENKER-GEMADEPT LOGISTICS VIT Dch v kho bi, dch v kho bi container,
50 Singapore- Vit Nam J2, ng s 8
NAM dch v thng quan

Tng kho
Sn xut bao b giy v cc sn phm
51 CNG TY TNHH ELTETE (VIT NAM) Malaysia SacomBank,
khc t giy
ng s 10

Sn xut v da v ti xch, cc loi vt S 01, ng s


52 CNG TY TNHH ECRU VINA Hn Quc
dng lm bng da 06

Sn xut gia cng bao b, thng carton v


cc sn phm khc t giy; Sn xut in la
L MN1, Tng
nhn, mc, logo cc loi, s ghi chp, th
53 CNG TY TNHH BAO B GIY DOANH THI i Loan kho Sacombank,
treo, th bi; Sn xut cc sn phm t
ng s 7
nha; Quyn xut khu, quyn nhp khu
cc sn phm t giy v nha;
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

CNG TY TNHH PLANTATION GROWN TIMBERS (VIT thit k, gia cng v sn xut g gia s 9, ng s
54 c
NAM) dng xut khu. 10

Cc sn phm ha cht gm hn hp c
Melamine v keo Urea, keo nha dn
Melamine v Urea, cht lm cng nh
ng s 10, l
55 CNG TY C PHN BETTER RESIN Trung Quc hnh, keo nha tng hp sn ph,
40
formalin, nha PVAC, keo cho cng nghip
dt v cc loi keo nha tng hp khc.
Hot ng mua bn hng ha,

Sn xut cc loi cht dit cn trng, cht


xt thm phng, cht lm sch, cc cht
thanh trng v kinh doanh cc sn phm
56 CNG TY TNHH S.C. JOHNSON & SON Philippines do cng ty sn xut ra.Thc hin Quyn L 1 ng s 9
nhp khu, quyn xut khu i vi tt c
cc sn phm ca S.C Johnson & Son v
cc sn phm

Keo dn tng hp cao cp v nha tng S 11, ng s


57 CNG TY TNHH BEST SOUTH VIT NAM i Loan
hp cao cp 2

Sn xut vi cc loi, hon thin cc sn S 16, i l c


58 CNG TY TNHH CNG NGHIP TRUNG TRN VIT NAM i Loan
phm dt (khng nhum vi) lp

sn xut cc loi keo dng trong cng L s 92 Tng


59 CNG TY TNHH TEX YEAR VIT NAM i Loan
nghip kho Sng Thn

Kho C2, l D,
tng kho Sng
60 CNG TY TNHH ASIA POLY TEC Hn Quc Sn xut mng nha, ti nha PE, PP
Thn, s 7 i l
c lp

Sn xut v lp rp t bng in iu
khin, trung th v h th; Cung cp dch
61 CNG TY TNHH POWERWELL (PHA NAM VIT NAM) Malaysia v bo hnh, bo tr cho cc sn phm ng s 10
in cng nghip v cc sn phm lin
quan.

Sn xut cc loi bng n chiu sng,


qut lm mt cng nghip, t in, thit b
Kho s 12, l 03,
62 CNG TY TNHH VNH KIT Trung Quc in; Sn xut my tha keo, thit b, dng
ng s 10
c, linh ph kin lm giy; lp t h thng
in, h thng cp thot nc

sn xut gia cng cc loi sn phm may


mc, ti xch, ti hnh l , giy dp (cc b
phn ca giy, dp; k c m giy hoc
S 2A, ng s
63 CNG TY TNHH PUNGKOOK SAI GON II Hn Quc cha gn ln , tr ngoi, ming lt
8
ca giy, dp c th tho ri, gt giy v
cc sn phm tng t nh ght, ng giy,
c

Sn xut cc loi sn cao cp nh sn


gin khoan, sn tu bin v sn trang tr.
Cung cp sn trn gi cho khch hng
S 1, ng s
64 CNG TY TNHH SN JOTUN VIT NAM Na Uy theo nguyn tc cung cp sn do cng ty
10
sn xut i vi phn cng vic thc hin
ti Vit Nam v k hp ng thu ph cung
cp sn vi c

Sn xut nm l xo bc x da cc loi Kho 2, l O,


65 CNG TY TNHH NG THI i Loan
dng cho xut khu v tiu th ni a ng s 10
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc loi linh kin ng kim cho xe


t, gn my, gia nh (linh kin in gia
dng, chui n, bng n, chp n, S 10A, ng
66 CNG TY TNHH NG KIM HUA SHENG i Loan
bnh n, n trang tr, kp tc); sn xut s 6
gia cng khun mu, ng h o p sut,
x l trng ph kim loi.

Sn xut linh kin, ph kin khun dao, b


67 CNG TY TNHH K THUT LA - DE GRAND Trung quc
hp cc loi
CNG TY TNHH MOLENBERGNATIE-GEMADEPT VIT
68 B - Vit Nam Cho thu kho bi lu gi hng ha
NAM
Sn xut, gia cng bao b, thng carton t
69 CNG TY TNHH BAO B PH M i Loan
giy.

sn xut ht nha Melamine, ht nha


Urea; linh ph kin nha trong cc bo
mch in t, nha cch in, cm,
70 CNG TY TNHH YUE YANG PLASTIC i Loan
cng tcdng trong my vi tnh, in
thoi, in gia dng, in cng nghip.
Tm lt s dng trong sn xut my vi tnh.

sn xut, gia cng cn trc v cc b


71 CNG TY TNHH NIPPON HOIST VIT NAM Nht Bn
phn, ph tng ca cn trc.

sn xut, gia cng in n cc loi nhn trn


72 CNG TY TNHH HFP VIT NAM Nht Bn mi cht liu dng cho cc sn phm cng
nghip.

Sn xut gia cng lp t sa cha my


thng dng (sn xut cc loi my sy kho
72 CNG TY TNHH AIR STAR i Loan khng kh , cc loi my bm, my nn,
cc h thng lm lnh, my n kh v b
lc kh cc loi).

Sn xut v gia cng x l nhit cho cc


73 CNG TY TNHH HUA HUI VIT NAM Trung Quc (i Loan)
sn phm kim loi

lu gi, qun l v gia nhn hng ha ca


CHI NHNH CNG TY TNHH BEL VIT NAM TI BNH Cng ty TNHH Bel Vit Nam cho khch
74 Php
DNG hng ca Cng ty ng k n t
hng.

May trang phc; Sn xut sn phm da t


75 CNG TY TNHH MERAKI FW Samoa lng th; Sn xut vali, ti xch v cc loi
tng t;Sn xut giy dp

cung cp cc dch v h tr tiu th v h


tr k thut cho cc loi du bi trn do
CHI NHNH CNG TY TNHH DU NHN IDEMITSU VIT Cng ty sn xut; cung cp cc dch v h
76 Nht Bn
NAM TI BNH DNG tr k thut cho tt c cc loi sn phm
mang nhn hiu Idemitsu c nhp khu
hp php vo Vit Nam.

XVIII KCN SNG THN 2


Sn xut, gch men, gch cm, gm m
1 CNG TY TNHH LONG TAI i Loan 0
thut
Sn xut keo, nha PU, cht to cng, kt
2 CNG TY TNHH HWA PAO RESINS VIT NAM i Loan 0
dnh

3 CNG TY TNHH THC PHM THNG MI I PHT i Loan Ch bin thc phm 0

4 CNG TY TNHH CHUTEX INTERNATIONAL British Virgin Islands Dt, nhum, may mc 0

SX bng, vi jean, vi cc loi v hng


5 CNG TY TNHH KAO SHA TEXTILE i Loan 0
may mc

thu cc loi giy, qun o, nn, ti xch,


6 CNG TY TNHH DT NAM PHONG i Loan 0
logo, vali, v, khn, bao tay.

7 CNG TY TNHH IN N MING SHENG i Loan Sx in n decal, card 0

8 CNG TY TNHH TAI SHAN GASES British Virgin Islands SX kh ho lng ( Oxy, Nitro, Argon) 0

9 CNG TY TNHH BEAUTEC VINA Hn Quc May mc, in t 0


Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut gia cng cc loi g gia dng


10 CNG TY TNHH QUC T WIMBLEDON Malaysia 0
v cc loi vt dng bng g khc

sn xut kinh doanh, gia cng bao b lon


CNG TY TNHH VIT NAM CHUAN LI CAN
11 i Loan rng bng kim loi, in n trn thp tm m s 7 ng 19
MANUFACTURING
thic, sn xut cc

Sn xut my lc cht lng mi, my mi


k thut s 3 trc. B giao thit b, dao
phay, dao hnh, dao ko, dng c lm,
12 CNG TY TNHH CH SAI i Loan dng c kp, dng c o, khun mu, li ng s 2
ca trn, ca dy bng kim cng, gm
s c chng, thp en carbon ha. Giy
nhm bng nhm k

Sn xut gia cng hng dt mai, hng may


13 CNG TY TNHH SUN DUCK VINA Hn Quc mc; gia cng nh hnh git ty (wash) cc ng s 12
sn phm dt may, hng may mc.

sn xut gia cng ch bin thy sn nng


lnh, ti sng; u t nui trng thy sn;
14 CNG TY TNHH THY SN JEI-WANG (VIT NAM) i Loan S 12, ng 23
cho thu nh xng; ch bin v bo qun
cc loi rau qu xut khu

sn xut gia cng may mc hng dt kim s 28, Thng


15 CNG TY TNHH BNH MINH (VIT NAM) i Loan
cc loi Nht

Sn xut gia cng mc nc, mc du,


16 CNG TY TNHH VIT NAM 3 KINGS i Loan L N
sn nc, sn du cc loi.

Ch bin v np/chit bnh kh ha lng


(LPG) v pentane (C5). Tip th, phn phi,
kinh doanh v thc hin cc ch v lin
17 CNG TY C PHN UNIVERSAL PETROLEUM VIT NAM Malaysia quan n cc sn phm kh ha lng L N, ng 26
(LPG) v pentane (C5); Nhp khu cung
cp v lp rp cc thit b chuyn i cho
xe t s dng

Sn xut mc in cc loi (mc in my, mc L J, ng s


18 CNG TY LIN DOANH TNHH IN MEI VIT NAM i Loan
in phun, mc in la) 06

sn xut ch bin nng sn, thy hi sn,


19 CNG TY TNHH NG HO VINA i Loan lng thc thc phm, thc phm ng L K ng 06
lnh, bnh ko cc loi, cho thu kho lnh

20 CNG TY TNHH ARYSTA LIFESCIENCE VIT NAM Nht Bn sn xut, kinh doanh thuc bo v thc vt s 26, ng 26

Thit k v in trn sn phm may mc, L F, ng s


21 CNG TY TNHH IN HUI CHENG i Loan
nn, giy. 12

Sn xut keo lm giy, nha PU, cht ti,


cht to kt dnh gia 2 b mt, nh tng
L s 10, i l
22 CNG TY TNHH NAN PAO RESINS VIT NAM British Virgin Islands EVA, PVAC, dung mi x l v cht lm
Thng Nht
kh cng keo, sn lt, sn nc, nha PU
nc, sn du, sn tnh in cc loi.

CNG TY TNHH ASAMA YUH JIUN INTERNATIONAL VIT Sn xut, gia cng, kinh doanh xut nhp L N, ng DT
23 British Virgin Islands
NAM khu xe p v ph tng xe p cc loi. 743

sn xut gia cng, kinh doanh keo


polychloroprene, keo grafted
polychloroprene, polyurethane, keo chng
CNG TY TNHH GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL l C2+C3 ng
24 i Loan thm PU, keo cao su t nhin, cht x l
(VIETNAM) 17
cc loi, cht lm cng keo polyslene v
cc loi keo cng nghip khc ti Vit
Nam.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut, gia cng , kinh doanh linh kin


ph tng xe p, xe gn my, xe t, my
bay, dng c th thao, thit b phng chy
s 27B ng
25 CNG TY TNHH TSAIYARN INTERNATIONAL VIT NAM i Loan cha chy, thit b gia dng, linh kin my
DT743
vi tnh, ng h nc, dng c o lng,
k trng by, thp ng kim, xi m; sn
xu

sn xut cc sn phm, vt dng bng g


cc loi(gia dng, m ngh, trang tr ni
26 CNG TY TNHH KIM C PHONG i Loan s 8
tht), sn xut thnh phm, bn thnh
phm v g , sn xut chi bng g

Sn xut ha cht v thit b mi trng;


cung cp t vn thit k k thut, xy dng
nh gi tc ng mi trng v bo
27 CNG TY TNHH EVERYOUNG i Loan dng vn hnh cc cng trnh x l l 05, ng 18
nhim; sn xut thit b x l nc tinh
khit; sn xut linh kin v thit b t ng
dng tro

Sn xut xe p, xe th thao, xe y tr
em, xe p tr em cc loi, ph tng xe
28 CNG TY TNHH BOR YUEH INTERNATIONAL (V. N.) i Loan s 26 T 743
p, xe my, xe t cc loi , gia dng
kim loi .

sn xut kinh doanh phn phi tt c cc


loi sn cht lng cao dng cho b mt
29 CNG TY C PHN SHINEX COATINGS Malaysia S 9, ng 26
g, kim loi, cc vt liu tng hp v nhn
to

Sn xut gia cng, kinh doanh linh ph


CNG TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIT s 18 L M, T
30 i Loan kin: xe p cc loi, dng c th thao, xe
NAM 743
my, gia cng x l b mt kim loi

sn xut kinh doanh cc sn phm dt,


31 CNG TY TNHH C.M.C VINA Hoa K l 11, ng 20
may

32 CNG TY C PHN POH HUAT VN Malaysia Sn xut, gia cng g gia dng cc loi ng s 26

Sn xut ha cht; Sn xut v lp t tht


b bo v mi trng; Cung cp t vn
thit k k thut, xy dng, kho st, phn
CNG TY TNHH NNG LNG V K THUT MI
33 Nht Bn tch v o c trong phng th nghim, S 3, ng 20
TRNG FUJIKASUI
nh gi tc ng mi trng, bo dng
vn hnh cc cng trnh x l nhim,
cung cp m

sn xut gia cng nguyn liu giy (nh


gia cng dn keo da b, da heo, da d
thuc); gi da PU, gi da PVC ,ct ch, mc
34 CNG TY TNHH SHENG LUNG VIT NAM i Loan s 16, ng 26
ng ch, ngm, dn vi, bng li, mt
xp, gt giy, giy; in nhn bao b; sn
xut keo dn cc loi.

Sn xut v kinh doanh nn, m cc loi;


35 CNG TY TNHH HOCHANG VINA Hn Quc qun o, ba l, ti xch; thu trn sn S 10, ng 26
phm; in trn sn phm.

Sn xut hng mc gia dng, g trang


tr ni tht, gia cng iu khc bng laser,
sn phm nha, nha, sn phm hng
37 i l Thng
36 CNG TY C PHN LM T HNG i Loan th cng m ngh; lp rp mch in t,
Nht
monitor; Sn xut gia cng cc loi sn
phm nha gia dng, cng nghip; sn
xut sa khun

sn xut gia cng kinh doanh giy dp cc S 25, l N,


37 CNG TY TNHH O'LEER VIT NAM British Virgin Islands
loi ng T743
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Dch v lu kho bi, vn ti, giao nhn,


CNG TY TNHH KERRY INTEGRATED LOGISTICS (VIT phn phi hng ho; Lu tr bo qun h s 20, i l
38 Hong Kong
NAM) s, dch v giao nhn hng ha xut nhp Thng nht, L D
khu v dch v logistics.

sn xut gia cng cc loi bnh ko, tip


39 CNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIT NAM) H Lan th v phn phi cc sn phm do cng ty L N, ng 26
sn xut

n xut v gia cng, kinh doanh mc in n,


dung mi mc nc, nh tng , cht lm s 03, i l
40 CNG TY TNHH HSIN MEI KUANG (VIT NAM) Hoa K
cng, keo, cht lt, nguyn liu lin quan, thng nht
bt mu, thuc nhum, ph gia ho cht.

t vn k thut, thit k, lp t, sa cha,


bo tr v cung ng thit b thay th cho
cc thit b xy dng v cng nghip mang
CNG TY TNHH ATLAS COPCO VIT NAM-CHI NHNH L F, ng s
41 Canada nhn hiu Atlas Copco cho khch hng ti
BNH DNG 12
Vit Nam; cung cp v cho thu cc thit
b, my mc chuyn dng ca Atlas Copco
cho

Cho thu kho lnh, bo qun, tn tr v


vn chuyn cc mt hng thy sn, thc
42 CNG TY LIN DOANH KHO LNH PANASATO VN- Singapore phm, dc phm v rau qu ti sng. S 1, ng 20
Khai thu hi quan; dch v ti ch, ng
gi v thay bao b hng ha

sn xut v xut nhp khu u, u


phng nguyn v, u chin gin, bnh s 06 i l
43 CNG TY TNHH MHY VIT NAM Singapore
ko cc loi, ti ng gi cc loi nguyn Thng Nht
liu th v thc phm

37, i L Thng
44 CNG TY TNHH E-MY GRAPHIC Malaysia Sn xut bn in
Nht

S 12, ng
45 CNG TY TNHH TN HIP PHONG i Loan Sn xut ph liu giy
DT743

Sn xut cc b phn, chi tit nha cng


ngh cao bng khun p cung cp cho
46 CNG TY TNHH FRAMAS VIT NAM c ngnh sn xut giy v cc ngnh cng S 9, ng 12
nghip khc; sn xut khun mu. Sn
xut ht nha, cao su tng hp

L D, i l
47 CNG TY TNHH U T KLN (VIT NAM) Hong Kong Dch v vn phng cho thu
Thng Nht

Cung cp dch v lu tr hng ho v


qun l kho hng, v cc dch v h tr (x
48 CNG TY TNHH SEIWA KAIUN VIT NAM Nht Bn l, lp rp, ng gi hng ho); Cung cp s 8, ng 22
dch v vn ti hng ho ni a bng
ng b

sn xut gia cng bnh ko v ch bin S 22, ng s


49 CNG TY TNHH CH BIN THC PHM TRANG GIA PHT. i Loan
hng nng sn cc loi. 12

Sn xut v kinh doanh bt m, m m lin,


ph n lin, bn go, du thc vt, gia
cm v thy sn; thc n cho gia sc v S 16- 18 ng
50 CNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIT NAM Cayman Islands
thy sn; sn xut tm ging; Sn xut T743
nc gii kht nh tr, nc tri cy cc
loi t nguyn liu trong nc.

sn xut gia cng knh xe hi, knh xe chn


sng m, knh xe hi keo hp, gia cng L B, ng s
51 CNG TY TNHH YANG LIN GLOBAL (VIT NAM) i Loan
knh xy dng, sn xut khun un knh, 20
ph tng knh xe t.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut, gia cng kinh doanh b thng, v


s 27, ng
52 CNG TY TNHH ALHONGA VIT NAM i Loan rut dy thng, ph tng xe p, xe my v
T743
t, gia cng x l xi m, phun sn b mt.

L s F19, 21,
53 CNG TY TNHH G QUANG MINH i Loan sn xut gia cng g gia dng
i l Thng Nht

Sn xut gia cng kinh doanh xe p ph


tng xe ap xe my dung cu the thao cc
54 CNG TY TNHH THI PHONG i Loan lai, sn phm bng nha , bng giy L O ng 23
carton cc lai ( bao b carton, ph tng xe
p bng nha)

sn xut kinh doanh bao b carton, giy v


s 25, ng
55 CNG TY TNHH MINH PH i Loan sinh cao cp, khn giy dng cho tiu th
Thng Nht
ni a v xut khu.

sn xut v gia cng cc sn phm hp


kim nhm cht lng cao dng trong lnh
vc sn xut mch in t, hng khng v
56 CNG TY TNHH TIGER ALWIN i Loan lp rp b ngoi cc nh cao tng phc v L M, ng 26
cho nhu cu trong ncv xut khu. Thit
k, sa cha, sn xut v gia cng cc
loi ph kin

Sn xut gia cng lp rp nn bo h, nn


an ton, ph tng nn, sn xut cc loi
S 23 l N,
57 CNG TY TNHH LONG HUEI i Loan mp xp ng gi cc sn phm in t,
ng DT 743
mp tm v bao b ng gi hi sn, khun
thnh phm

sn xut, gia cng xe p nguyn chic,


khung sn v b ohn ri ca xe p, xe
S 6, ng s
58 CNG TY TNHH SN XUT OLYMPIC PRO VIT NAM i Loan gn my, xe ln mc, xe em b, gh c
23
bnh xe, dng c th thao, my may, my
ht bi.

Sn xut cc sn phm t hp kim nhm,


nhm k thut v cc ph kin i km
(phc v lp t cc sn phm bng nhm,
59 CNG TY TNHH CNG NGHIP TUNG SHIN i Loan cc sn phm v ph kin bng nhm s 08, ng 18
dng trong lnh vc y t, th thao, thnh
phm v bn thnh phm buloong bng
nhm), x l b mt cc s

Sn xut thc n b dng, thuc phng


v cha bnh cho gia sc, gia cm v
ngnh nui trng thy sn. Tip th v kinh
60 CNG TY TNHH ASIALAND VIT NAM Hong Kong doanh cc sn phm do Doanh nghip sn S 24, ng 26
xut; Cung cp dch v cho thu kho lnh
chuyn dng cho cc sn phm thc n b
dng, thuc ph

Sn xut xe p, xe xp, xe y tr em, xe


p tr em, ph tng xe p cc loi, cht S 21, ng DT
61 CNG TY TNHH SHEANG LIH CYCLE (VIT NAM) i Loan
trng kim loi, ph tng honda v dng c 743, l N
gia nh khc bng kim loi

Sn xut gia cng hng may mc; thu sn


62 CNG TY TNHH ESPRINTA (VIT NAM) i Loan ng s 12
phm may

63 CNG TY TNHH CRESTEC VIT NAM Nht Bn Sn xut nhn, bao b, ming lt C2-C3, ng 19
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut v gia cng dy vin giy cc loi


bng PVC, TPR, gia cng dn giy; bao
gt giy n bng da, nha, sn xut cc
L H1, ng
64 CNG TY TNHH CHNH KIT i Loan loi a chng giy bng nha PVC, phun
743
sn dy vin giy, giy cc loi, sn
xut cc loi khun mu, khun c giy
bng kim

Kim tra cht lng, sa cha, phc hi


cc loi sn phm vi si, sn phm dt
65 CHI NHNH CNG TY TNHH GF VIT NAM Nht Bn - Hong Kong ng s 6
may, thuc da, th nhi bng phc v xut
khu.

sn xut gia cng kinh doanh cc sn


phm mc gia dng nh: bn, gh, b
ging t, t chn v cc vt dng bng
S 29, ng DT
66 CNG TY C PHN LATITUDE TREE VIT NAM Malaysia g khc. Tham gia nghin cu, pht trin,
743
nng cp cc quy trnh lin quan n vic
ch to, sn xut, phn phi, tip th nhng
sn phm ca

sn xut v kinh doanh trc tip nhng


sn phm bo v thc vt: Sn xut nhng
sn phm phc v nng nghip (cc sn s 12 L B,
67 CNG TY TNHH DU PONT VIT NAM Hoa K phm ha hc bo v ma mng hay ng Thng
CPC), gm c thuc dit c, dit cn trng Nht
v dit tr nm mc tiu th ti th
trng trong nc v

sn xut kinh doanh khun mu cc loi;


sn xut gia cng cc loi khun mu
68 CNG TY TNHH CNG NGHIP CHNH XC VIE WOEI i Loan cha hon chnh bng thp, gia cng tin s 07 ng 18,
CNC, x l nhit, ti luyn, x l b mt
khun mu cc loi

Sn xut gia cng xe p tr em, ph tng


xe p; xe gn my, vt dng dng trong
nh bp, chi tr em v xe chi tr
69 CNG TY TNHH SONG TAIN INDUSTRIAL (VIT NAM) i Loan s 17
em c ng c cc loi v xe p in cc
loi, ph tng xe t, linh kin ni tht xe
t cc loi

Sn xut, gia cng kinh doanh phuc nhn,


gp trc, phuc hi; ming im lp bc
70 CNG TY TNHH YEN YUE VIT NAM i Loan n ca ng trc, ng gp trc, ng L N, ng 23
gia; linh kin lm bn gh vn phng; X
l b mt, sn.

71 CNG TY TNHH RINORS (VIT NAM) i Loan Sn xut thit b sn, bng chuyn 0

Sn xut kinh doanh dng c vn phng,


bng xa, vit xa, vit bng, vit d L 26, i l
72 CNG TY TNHH OVAL VIT NAM i Loan
quang, keo nc, h c cc loi, keo, Thng Nht
bng keo, vit bi, vit bm cc loi

SX bng, vi jean, vi cc loi v hng S 5 i l


73 CNG TY TNHH DT KAOSHA (VIT NAM) i Loan
may mc Thng Nht

Thit k thi cng lp t h thng in


cng nghip trong nh my v cc ta nh
dn dng, h thng cp that nc, h
S 27C, ng
74 CNG TY C PHN FULL POWER i Loan thng lnh, trang tr ni ngai tht, sn
DT743
vn; Nhp khu cc vt t, thit b trong
nc cha sn xut c phc v thi
cng cc cn
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut, gia cng, kinh doanh xe p, xe


my, dng c th thao, linh kin trang tr
ni tht, cc loi yn xe, ch phm kim s 5, l N,ng
75 CNG TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIT NAM i Loan
loi, mt thnh phm, in n cc sn phm s 23
do doanh nghip sn xut, ch phm bn
my may v ph tng cc loi.

Sn xut gia cng khun mu, khun c


giy bng kim loi, nha, gia cng in, iu
khc nhn hiu theo yu cu khch hng
76 CNG TY TNHH THNG HO i Loan trn nguyn liu nha, vi, da cao su; gia L H1
cng sn xut mc du, mc nc; sn
xut gia cng nguyn ph liu bng nha
v cao su.

Sn xut gia cng hng may mc bng


77 CNG TY TNHH EINS VINA Hn Quc thun, o s mi cc loi, cc sn phm dt 7A Thng Nht
may.

Sn xut v gia cng giy, giy V ph


78 CNG TY TNHH YC. TEC Hn Quc liu cho ngnh cng nghip giy dp xut S 7, ng 12
khu. Cho thu nh xng xy sn

sn xut gia cng v kinh doanh cc sn


phm do cng ty sn xut nh vn p, vn
p trang tr v sn phm g cc loi, tham
79 CNG TY TNHH LIM YEE FANCY PLYWOOD (VN) i Loan gia nghin cu, pht trin nng cp cc s 11 ng 26
cng trnh lin quan n vic ch to, sn
xut, phn phi tip th nhng sn phm
ca cng

Sn xut v xut nhp khu cc loi thit


80 CNG TY TNHH WAN SING RADIATOR (VIT NAM) i Loan b gii nhit cho xe my, xe hi, tu thuyn S 6, ng s 6
v cho tt c cc loi ng c.

Sn xut, gia cng, kinh doanh, nhp khu


mt hng dy sn cc loi v cc nguyn
vt liu c lin quan (sn xe p, bnh
S 19, L J,
81 CNG TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIT NAM i Loan rng, sn xe my, sn ng c, v cc loi
ng 6
sn cng nghip khc); cc linh kin xe
p, xe my loi bnh nh, xe t ng; cc
my mc

Sn xut, sa cha, gia cng, lp rp my


mc trong nghnh ng gi, my ng bao
82 CNG TY TNHH THIT B BAO B XIANG DI i Loan b t ng, bn t ng. Sn sut dy ai
nha, dy thng, bng keo, mng co, ti
nha, mng nha PE PP-PVC.

CHI NHNH CNG TY THCH NHIM HU HN SN Sn xut cc sn phm g th cng m


83 Anh
XUT PHC THNG ngh, g gia dng xut khu

Sn xut ba l, ti xch, ti hnh l, vali


84 CNG TY TNHH HIMARU INDUSTRIAL Nht Bn
cc loi.

85 CNG TY TNHH MTV K THUT K LN Trung Quc sn xut cc loi bao b bng giy carton.

sn xut cc loi dng c bng inox dng


86 CNG TY TNHH SN XUT VNG HONG i Loan trong ngnh xy dng v trang tr ni tht;
sn xut cc loi tht nha cng nghip.

D N SN XUT HNG MAY MCDELTA STARMARK-


87 KAOSHA - CNG TY TNHH DT KAOSHA (VIT NAM) - Vit Nam - Hng Kng Sn xut gia cng hng may mc
CNG TY TNHH MAY DELTA STARMARK (VIET NAM)

sn xut mn treo, nm, (d), g gia


88 CNG TY TNHH D CHU Hoa K
dng dng cho hot ng ngoi tri
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Cung cp cc dch v k thut kim nghim


v phn tch, gim nh v bo m cht
lng, nghin cu v pht trin cc sn
89 CNG TY TNHH BUREAU VERITAS CPS VIT NAM Hn Quc phm tiu dng bao gm hng dt may,
giy dp, chi v cc loi hng ho TM;
Cung cp dv hng dn v h tr k
thut cc dv trn

Dch v vn chuyn ng b.
Chi tit: kinh doanh vn ti hng ha
ng b.
Dch v khc h tr cho hot ng vn ti.
90 CNG TY TNHH MEITO VIT NAM Nht Bn Chi tit: dch v giao nhn hng ha xut
nhp khu; i l vn ti bin.
Kho bi v lu gi hng ha.
Chi tit: kinh doanh kho, kho lnh, bi.

sn xut, gia cng lp rp v sa cha cc


loi khun mu v cc loi ph kin ca
91 CNG TY TNHH TA YI MOLD MFG (VIT NAM) i Loan - Seychelles
khun mu phc v cho ngnh giy dp
XIX KCN SNG THN 3 bng ng kim

sn xut, pha ch dung mi, cht ph gia,


1 CNG TY LIN DOANH HO CHT BIN H VIT NAM Vit Nam- Singapore ht nha, ht mu, mc in, keo cc loi
dng trong cng nghip

Sn xut, ch bin v kinh doanh thc


phm ng gi, cc sn phm t sa, S 3-4-5, l CN2,
2 CHI NHNH PEPSICO BNH DNG H Lan
nc gii kht khng cn (c gas v khng ng s 2
gas)

4A, l CN3,
3 TRM B TNG SNG THN 3, BNH DNG Singapore- Vit Nam Sn xut kinh doanh b tng trn sn
ng N3

sn xut gia cng cc loi g gia dng,


4 CNG TY TNHH NOZOMI Nht Bn hng m ngh, cc sn phm khc bng L 4, ng s 1
g

sn xut b tng trn sn v cc sn phm


5 CNG TY TNHH B TNG YAMAKEN VIT NAM Nht Bn L CN2
b tng dng cho xy dng

Sn xut cng c lm sch v sn phm


lm sch dng cho c nhn bao gm: khn
lau bi phi si, qut bi, khn lau nh,
6 CNG TY TNHH OMA INDUSTRIAL i Loan khn t lau sn, khn t lau ca s, CN4 s 7
khn t lm sch du m, khn t lau
chn a, dng c ht bi 3 chiu, loc
bi phi

sn xut gia cng in, nguyn liu vt t L CN1 s 5,


7 CNG TY TNHH SHIN CHANG VIT NAM. i Loan
ngnh in v mc in cc loi. gip ng s 3

Sn xut cc loi thng carton, giy bao b,


giy v sinh, Sn xut cc loi pallet, vch
L CN8, ng
8 CNG TY TNHH BNH DNG CHINH LONG i Loan ngn hoc cc sn phm khc bng giy,
N6
In n loi flexo, litho trn bao b, thng
carton

sn xut gia cng thp khng r. Cho thu S 3A, L CN3,


9 CNG TY TNHH THP KHNG R HOA NAM i Loan
nh xng gip ng N3

Sn xut cc cht ph g, cc loi du,


sn v ph da c lin quan, sn xut g L CN7, ng
10 CNG TY TNHH JINYONG VIT NAM Hong Kong
gia dng, sn xut cc loi ng kim (inh, N5
c, vc) (khng xi m).
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut gia cng in n biu mu,


cataloge, t bum, decal, danh thip, hp
L CN4, gip
11 CNG TY TNHH IN N MING THI i Loan giy, th treo, th chm cng, cc lai nhn
ng N3
dn, in nhn vi; gia cng ct cc lai
nguyn liu giy cun vi cun

sn xut gia cng sn phm thp cc loi


(vt liu dng c, thnh lan cang ven
L CN7, s 1, 2,
12 CNG TY TNHH PRESTAR INDUSTRIES VIT NAM Malaysia ng; vt liu xy dng bng thp, thp
3,
tm, thp cun, thp cun v cc sn
phm t thp khc

Sn xut, ch bin nc ung t hoa qu


v hng v nhn to c mi hoa qu c
L CN5, ng
13 CNG TY TNHH CKL (VN) Singapore gas v khng c gas, xir hoa qu, cc
s 1
nc ung t tr tho mc, c ph v u
nnh.

sn xut my mc, thit b, vt t ngnh


in.In v gia cng : in li, in la, p ni,
khc ch, khc mu. Sn xut gia cng
14 CNG TY TNHH TOP WIN VIT NAM i Loan cc nguyn liu lm giy, dp, hng may ng s 3
mc. Thit k cc loai mu, nhn hiu,
logo; sn xut v gia cng cc loi dy dt,
dy gi

sn xut, gia cng nguyn vt liu, linh


kin bng st, thp, hp kim lm khun
S 8 l CN,
15 CNG TY TNHH THP CHNH TRIN (VIT NAM) i Loan mu. Gia cng, thit k, ch to khun
ng s 3
mu cc loi. Gia cng p linh kin bng
kim loi.

Sn xut, gia cng ng thp, ng v cc s 5-6, l CN7


16 CNG TY TNHH MEJONSON INDUSTRIAL VIT NAM i Loan
sn phm khc bng kim loi ng N5

Sn xut, gia cng cc loi g gia dng,


s 3, L CN5,
17 CNG TY TNHH KAZU Nht Bn hng m ngh, cc sn phm khc bng
ng s 1
g c sn

tha s 1, l
18 CNG TY TNHH LU-FA MECHANICAL i Loan Sn xut my cu, kt cu bng thp
CN21,ng N3

sn xut t bn gh bng g, lp rp n
19 CNG TY TNHH TRIU T VIT NAM i Loan led, un sn ng st phc v cho g v
n led.

sn xut v gia cng cc loi sn phm


mica plastic v dy ron PVC cc loi, tm
panel; sn xut nha PP, PE, EVA, PS,
20 CNG TY TNHH THNH HNG i Loan ABS, PMMA, PVC cho xy dng nh sn
tng, tm ph trn, tm ph sn, np ng
nha cc loi; sn xut cc sn phm
nhm cho xy dng dng tm, np.

sn xut x g, x g thp, nh tin ch,


sn xut sn xe p; dch v thi cng xy
21 CNG TY TNHH U T & XY DNG LIN PHT i Loan
dng cng trnh dn dng, cng trnh cng
nghip.

Sn xut mn n, thc n ch bin sn;


CNG TY TRCH NHIM HU HN THC PHM
22 H Lan Sn xut thc phm khc cha c phn
PEPSICO VIT NAM
vo u; Hot ng t vn qun l

Sn xut dng c th dc, th thao; Lp


t my mc v thit b cng nghip; Sn
xut cc cu kin kim loi; Rn, dp, p v
23 CNG TY TNHH T MINH Samoa
cn kim loi. Sn xut my chuyn dng
khc, Sn xut my cng c v my to
hnh kim loi
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut, gia cng nguyn vt liu, linh


kin bng st thp, hp kim lm khun
24 CNG TY TNHH QUNG XNG CHNH XC (VIT NAM) i Loan mu, sn xut khun mu cc loi, gia
cng c kh, p nh hnh kim loi, sn xut
cc phm khc bng nha, p nha.

Sn xut ging, t, bn, gh; Ca, x,


bo g v bo qun g (chi tit: ch bin
CNG TY TNHH SN XUT THNG MI JOHN ARTHUR
25 Vit Nam - Kuwait g); sn xut sn phm khc t g; sn
VIT NAM
xut sn phm t tre, na, rm, r v vt
liu tt bn.

Sn xut, gia cng cc loi mt xp (


lm bao b, ph liu lt hng may mt, giy
dp, bal, ti xch, dng th thao, sn
phm g, v bc chng va p cho my
mc thit b in t, v hp thc phm,
tm cch nhit v cc sn phm cng
nghip khc); Sn xut, gia cng p dn,
26 CNG TY TNHH HA CHT S.G Hn Quc
dp ct cc sn phm: mt-OPP, mt-vi,
mt-da, vi-da; Sn xut, gia cng cc sn
phm c sn xut t ht nha PE, PU,
EVA, Artilon; Sn xut, gia cng p dn,
dp, ct gn; Sn xut gia cng bal, ti
xch cc loi; Sn xut, gia cng tm nm;
Sn xut, gia cng mng nilon

Sn xut bt mu, ht mu v gia cng ht


27 CNG TY TNHH VN PHC Samoa
nha.

Sn xut vali, ti xch v cc loi tng t,


28 CNG TY TNHH SN XUT VALI EXO Hong Kong
sn xut yn m.

Sn xut hng mc gia dng, g trang


tr ni tht, gia cng iu khc bng laser,
sn phm nha, nha, sn phm hng
th cng m ngh; lp rp mch in t,
29 CNG TY C PHN LM T HNG 2 i Loan
monitor; Sn xut gia cng cc loi sn
phm nha gia dng, cng nghip; sn
xut sa khun mu v my mc thit b
ngnh nha; cho thu nh xng

Sn xut sn phm khc cn li bng kim


loi cha c phn vo u. Chi tit: sn
xut cc loi vng m u ng bt ch
bng kim loi (nhm, thp, titan, bc, ng,
30 CNG TY TNHH CNG NGHIP GREEN FIELD Brunei Darussalam bc) v cc sn phm khc c lin quan;
Sn xut cc sn phm khc cha c
phn vo u. Chi tit: sn xut bt ch cc
loi v ph kin khc c lin quan.

sn xut sn phm t cht khong phi kim


khc cha c phn vo u. Chi tit:
sn xut cng c mi v nh bng (giy
Vit Nam - Trung
31 CNG TY TNHH RIKEN VIT NAM nhm, vi nhm, giy nh bng). Sn
Quc - Nht Bn xut dao ko, dng c cm tay v kim
loi thng dng. Chi tit: sn xut cc thit
b mi nh bng, ph kin ngnh g.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut sn, vec ni v cc cht sn, qut


tng t; sn xut mc in v ma tt. Chi
tit: sn xut mc in cc loi phc v
ngnh in la; Dch v lin quan n in; chi
32 CNG TY TNHH MTV TAE IL INK VINA Hn Quc tit: in gia cng cc loi phc v ngnh
may mc, giy da; sn xut vi dt kim, vi
an mc v vi khng dt khc, chi tit:
thu gia cng cc loi phc v ngnh may
mc, giy da.

sn xut bao b bng g; sn xut giy


nhn, ba nhn, bao b t giy v ba, chi
tit: sn xut bao b bng giy, ba, sn
33 CNG TY TNHH BAO B MINH QUANG Trung Quc xut hp mu; sn xut sn phm khc
bng kim loi cha c phn vo u,
chi tit: sn xut thit k khun, bn in
bng kim loi.

Sn xut ging t, bn gh. Chi tit: sn


xut, gia cng v kinh doanh xut nhp
khu hng ni ngoi tht. Thc hin quyn
nhp khu cc hng ha c m HS: 6303,
8304 -> 8307, 8310.00.00, 8311, 9401,
9403 -> 9405. Thc hin quyn xut khu
cc hng ha c m HS: 0701,
0702.00.00, 0703 -> 0706, 0707.00.00,
34 CNG TY TNHH MT THNH VIN GER VIT NAM Hoa K 0708 -> 0714, 0901 (ch i vi cc m
hng c ph qua ch bin), 0902, 4203,
4911 (Doanh nghip khng c xut
khu cc loi vn ha phm thuc din
cm ph bin v lu hnh ti Vit Nam),
6101 -> 6109, 6111, 6201 -> 6209, 6306,
6910, 7013, 8304 -> 8309, 9401, 9403,
9404

sn xut vali, ti xch v cc loi tng t,


sn xut yn m. Chi tit: sn xut, gia
cng sn xut cc loi ba l, ti xch, my
tnh, ti dt, o jacket bo v 3C, ti mua
sm, ti du lch. Sn xut cc loi hng dt
khc cha c phn vo u. Chi tit:
sn xut, gia cng sn xut cc loi ti bo
Trung Quc (i
35 CNG TY TNHH REACH GADYS v cho vt cu lng, gy tennis, thit b th
Loan) thao trng lng nh, ming m lt tay v
chn, b ln, o phao v gh ngi xe
em b. Sn xut hng may sn (tr trang
phc. Chi tit: sn xut, gia cng sn xut
cc loi hng dt, hng may mc v qun
o chuyn dng (o cu c). Cho thu nh
xng.

Gia cng c kh; x l v trng ph kim


36 CNG TY TNHH CNG NGHIP LONG CHING Trung Quc loi. c st thp.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut xe p v xe cho ngi tn tt.


Sn xut dng c th dc, th thao. Sn
xut chi, tr chi. Sn xut linh kin
in t. Sn xut sn phm khc cn li
bng kim loi cha c phn vo u.
Chi tit: sn xut ph tng xe p, xe tay
ga (scooter), ph tng kim loi. Linh kin
in t, tt c cc loi sn phm kim loi,
37 CNG TY TNHH QUC T GREAT JD Samoa nh hnh nhm, scooter in, xe in tr
em. Tt c cc loi trang b th thao, xe
y chi tr em, sn phm gii tr ngoi
tri v cc loi sn phm khc c lin
quan. Sn xut cc sn phm nha. Chi
tit: sn xut chi nha, sn phm
nha, v cc loi sn phm khc c lin
quan. Sn xut cc sn phm khc cha
c phn vo u

Sn xut dao ko, dng c cm tay v


kim loi thng dng. Sn xut sn phm
khc bng kim loi cha c phn vo
u. Chi tit: Sn xut, gia cng sn xut
cc loi dy ko. Sn xut giy dp. Chi
38 CNG TY TNHH EAREN Brunei Darussalam tit: Sn xut, gia cng sn xut cc loi
linh kin giy da. Sn xut sn phm t
plastic. Chi tit: Sn xut, gia cng sn
xut cc loi sn phm bng nha lin
quan. Cho thu nh xng.

Sn xut gia cng cc sn phm gt giy,


giy, mt gt, ht nha, chi tr em,
sn phm nha lin quan n xe p, vn
phng phm, nha gia dng v cc sn
phm nha khc c lin quan; Sn xut
cc sn phm inh thp, inh xon, inh
d, inh c U, tut gt giy, ng dng cho
39 CNG TY TNHH YONG LONG Anguilla gt giy, st gi lng giy, sn xut sa
cha my ng inh bng hi, b linh kin
lin quan xe p, sn phm kim loi in
my khc, dng gia nh, vn phng
phm kim loi; Sn xut gia cng hng
may mc v ph kin c lin quan (khng
nhum)

Sn xut gia cng cc sn phm gt giy,


giy, mt gt, ht nha, chi tr em,
sn phm nha lin quan n xe p, vn
phng phm, nha gia dng v cc sn
phm nha khc c lin quan; Sn xut
cc sn phm inh thp, inh xon, inh
40 CNG TY TNHH CHAO LONG Anguilla d, inh c U, tut gt giy, ng dng cho
gt giy, st gi lng giy, sn xut sa
cha my ng inh bng hi, b linh kin
lin quan xe p, sn phm kim loi in
my khc, dng gia nh, vn phng
phm kim loi; Sn xut gia cng ph liu
giy dp
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Chi tit: sn xut, gia cng vali, ba l, ti


XX KCN TN NG HIP A xch; bnh xe ko cho vali, ba l, ti
xch; mc kha, dy ko.

1 CNG TY TNHH SUNHOME VIT NAM i Loan Sn xut sn phm t plastic. 0


Chi tit: sn xut, gia cng tm nha cc
L 7, ng s
2 CNG TY TNHH TOP CHEMICAL TECH i Loan loi lm t ht nha PP, PE, PC, PVC,
02
ABS.

Sn xut v tiu th cc lai v hp bng L 1.1, ng s


3 CNG TY TNHH BAO B SAHA DHARAWAT VN - Thi Lan
kim lai trng thic cht lng cao. 2

L L2.3, ng
4 CNG TY TNHH SN TOA VIT NAM Thi Lan Sn xut sn cc loi
s 2

sn xut cc vt dng trang tr ni tht, ph


liu ngnh giy da, ch bin g, may mc,
5 CNG TY C PHN TINH CNG VN - Hoa K L 7, ng s 2
in t, ph tng xe my; gia cng xi m,
in gii

Sn xut v ch bin thc phm, cc loi


nc chm v gia v. Kinh doanh cho thu
6 CNG TY C PHN CNG NGHIP MASAN Vit Nam, Nga L 06
nh xng. Sn xut cc loi bao b nha
cao cp, cc loi bao b bng giy.

XXI KCN TN NG HIP B

1 CNG TY TNHH SN XUT V XY DNG CHU U Php sn xut gch block 0

Sn xut cht ph b mt, cc loi keo dn


v cc sn phm chuyn dng dng trong
2 CNG TY TNHH INCHEM VIT NAM COATINGS Malaysia L B2-39,
cng nghip t, xy dng, dng cho g,
song my tre, nha, kim loi.

sn xut kinh doanh tht nha cng


nghip, sn xut b mu (master batch) v
3 CNG TY TNHH THUN LI i Loan L B2-35
sn xut suncal (cacium carbonat -
masterbatch)

Sn xut lp rp v gia cng cc sn phm


tiu dng bng nha (v ti vi, loa), cc sn
phm in t tiu dng (ngten tivi, bin
4 CNG TY TNHH IN T TT Hn Quc ng s 4
in - adaptor, cm dy my git, b iu
khin t xa - remote control), v ti vi bng
g nguyn ph liu nhp khu. Sn xut

sn xut gia cng chi tit c kh, khun


5 CNG TY TNHH C KH SANYO VIT NAM Nht Bn
mu. Sn xut gia cng sn phm nha

Sn xut sn phm t g; Sn xut


6 CNG TY TNHH NI THT KIN Vit Nam - Anh
ging, t, bn, gh bng g.

In nhn can, in bao b v in nhn hiu


trn bao b. In nhn trn cc loi cht liu
7 CHI NHNH CNG TY TNHH SUNGWOO VINA 1 Hn Quc giy, vi, nha. In ti liu k thut, ti liu
hng dn s dng sn phm (catologue
cc loi).

Sn xut ging, t, bn, gh bng g;


8 CNG TY TNHH MT THNH VIN SN XUT G H Hn Quc Sn xut cc sn phm khc t lm sn
(tr g); ci v vt liu tt bn.

XXII KCN THI HA

XXIII KCN VIT HNG


1 CNG TY TNHH EVERWIN VN i Loan May ti xch, ti du lch L F6,F7

2 CNG TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL i Loan Thun bn, thun si, dy xch ai L D11,12,H5,I4

3 CNG TY TNHH ASIA PAINT (VIT NAM) Singapore Sn xut sn CN v dn dng L I5, I6

sn xut gia cng cc loi ti xch, bao


4 CNG TY TNHH TI XCH SI GN Ty Ban Nha gm: ti xch tay, vali, v, ti du lch v cc L O1, O2
sn phm ph tr c lin quan

Sx thuc nhum, cht ph tr, son qut b


5 CNG TY TNHH DER CHANG RESIN i Loan L K2
mt
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut, gia cng hng may mc, cc loi


6 CNG TY TNHH VASTCO GARMENTS British Virgin Islands qun o ( o khoc, qun di, o gil, o L D1
jacket, qun ngn ).

Sn xut ho cht cc loi dng trong cng


7 CNG TY TNHH TN KIM L i Loan L G3
ngh sp h, in nhum vi

Sn xut, gia cng bng thu may vi tnh


( cc loi nhn hiu, biu tng, huy hiu,
8 CNG TY TNHH TAI YOU ENTERPRISE (VN) i Loan vt trang tr ) xut khu v cung cp cho L J1
cc doanh nghip sn xut hng may mc,
ti xch, giy dp.

Sn xut, gia cng, kinh doanh cc loi


9 CNG TY TNHH HAO SI INDUSTRIAL VN Hong Kong mc in, sn phun, cc nguyn liu v ho L I2
cht.

sn xut gia cng cc dng c lm thm


m (mng tay, mng chn, da mt). Gh
mat-xa. Dp lm bng PE (i trong nh).
10 CNG TY TNHH SHAN ZHOU B-i Loan n hin vi (chuyn dng cho thm m). L N3
Mo-t (1/8-:-1/6 HP). Ban chi bng mt
nhm. Cc sn phm bng nha v cc
vt t dng c lin qua

sn xut gia cng ht nha mu, bt nha


11 CNG TY TNHH NHA NH CHNH i Loan mu, ht nha, cht ph gia, cc sn L P1
phm lm t nha

sn xut gia cng cho cc thit b in t


cho my vi tnh, xe hi, my mc thit b
12 CNG TY TNHH KARBOW TECH i Loan L N4
khc; bin p in t; H thng thit b tip
hp

sn xut v gia cng cc loi mc in, chp


13 CNG TY TNHH M-DEC VIT NAM Singapore ph b mt, du bng, du vecni, du kim L Q2
tuyn, trc in v khun bn in

14 CNG TY TNHH KOREAFOAM Hn Quc sn xut, kinh doanh cc loi mt xp L J2

sn xut v thi cng lp t cc loi bn


chuyn mch in, t iu kin t ng,
hp s iu khin v cc sn phm chi tit
15 CNG TY TNHH SMB ELECTRIC VIT NAM Singapore linh ph kin lin quan khc. Cc sn L N1
phm bo chy, chng chy v cc sn
phm lin quan khc. Cung cp dch v v
cc cng vic

sn xut gia cng v nhum ch si cc


16 CNG TY TNHH SAMA VINA Hn Quc L G4
loi.

17 CNG TY TNHH FUDA (VIT NAM) i Loan Gia cng sn xut cc sn phm bng giy L D9- D10

Sn xut, gia cng dy ko nylng, vn


phng phm bng nha, ti ng gi, o
18 CNG TY TNHH NHA RAVENSEAL (VN) i Loan ma bng nha, t o bng nha, v cc L D5
sn phm bng nha, sn xut hng may
mc

sn xut o ma, liu bt, t qun o t


nha v vi, ti xch, ti ng, gia cng in
19 CNG TY TNHH NEW SWEET HOUSE i Loan C9
n trn cc sn phm nu trn, sn xut
hng may mc.

Sn xut gia cng o ma, liu bc, t o


nha v vi, ti xch, ti ng, gia cng in
20 CNG TY TNHH ALLOVER WORLD. i Loan L D3-D4
n, sn xut hng may mc, gia cng quai
giy, dp, chi tit giy, dp cc loi.

Sn xut v gia cng bp gas dn dng v


21 CNG TY TAUNG LIANG (VN) TNHH i Loan bp gas cng nghip, cc chi tit bp gas L E1-E2
bng gang
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xu,t kinh doanh, gia cng xut khu


cc loi bng dn bng vi ( vi dn mt,
dn vi dt kim, vi dt kim dn mt, vi
22 CNG TY TNHH JORN TECHNOLOGY i Loan dt kim dn eva, dn vi khng dt, vi L M1, M2, M3
dn giy tch ri). Cc loi bng keo:
( Bng keo vn phng, bng keo phc v
ngnh giy d

23 CNG TY TNHH THC PHM HNG THI i Loan sn xut gia cng cc loi thc phm L C5

sn xut gia cng cc loi bt trm trt,


24 CNG TY TNHH SN LONG BO VIT NAM i Loan sn nc, sn bng, sn lt,tinh mu L P5
nng cao v cc sn phm c lin quan

Sn xut hng gia cng may mc khng c


25 CNG TY SUNDIA BNH DNG 2 Nht Bn L 3
cng on git ty.

Sn xut, gia cng, kinh doanh nhn mc,


khoen, u mc bng nha dng trong
26 CNG TY TNHH QUC T NHA VIT HOA i Loan L D2
giy th thao, hng may mc, qun ty,
nn, bao tay, ti xch, cha kha

Sn xut ch bin thc phm ng hp,


27 CNG TY TNHH CNG NGHIP MINH CHIU British Virgin Islands ng lnh, kh, ti t nng sn, rau, qu, L D6
u; sn xut ch bin bnh ko cc loi

Sn xut cc loi m, o s mi, o thun, ti


28 CNG TY TNHH JM CAPS VIET NAM i Loan l C7,
xch tay, v da

Sn xut , gia cng tm xp eva, eva ti


sinh, phylon, tm lt , dp i trong
29 CNG TY TNHH NHA CHINLI i Loan L H7
nh v nm lt sn mu, khun c phc
v sn xut giy.

Sn xut v gia cng, kinh doanh cc loi


30 CNG TY TNHH HER KUANG i Loan ch may, ti xch, o i ma, t o, gy L E3
nh golf, nhum.

Sn xut giy nhm, vi nhm, u di,


mi phi kim loi; bnh xe mi c rnh v
khng c rnh; trc mt, rut nha s
31 CNG TY TNHH SN XUT GIY NHM MERIT VIT NAM Singapore L 10 C
dng cho my ch nhm; Sn xut gia
cng cc loi n cy, o pht bng vi v
cc vt dng trong cng l cha

32 CNG TY TNHH NHA SI GN DARYAR i Loan sn xut ti nha xut khu C6


sn xut, gia cng ch may v si dt cc
33 CNG TY TNHH TOUNG LOONG TEXTILE MFG VIT NAM i Loan L E5-E6
loi,

Sn xut gia cng bao b carton, bao b g;


34 CNG TY TNHH MING KUAN i Loan sn xut thit k khun, bn in bng kim L F5,
loi.

Phun sn, phun mu, hp sy chn khng


35 CNG TY TNHH PAIFUNG TECHNOLOGY i Loan cc sn phm bng kim loi, nha cc loi, L K3
gm, g cc loi.

Sn xut nhn mc in cc loi t giy,


36 CNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Hn Quc L K 0
nha, king bng.
sn xut khn lng v hng gia dng cc
37 CNG TY TNHH QUC T WIN FENG i Loan loi t vi khn long, vi v cc cht liu l C2
khc

Sn xut tiu th n in cc loi v thit


b chiu sng cc loi. Sn xut n in
38 CNG TY TNHH PLAY VINA Hn Quc L H6
v n bng, n trang tr, n tng hp v
thit b chiu sng qung co.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

Sn xut cc loi kem lnh, kem , bnh


kem, cc loi bnh ngt v thc ung
39 CNG TY C PHN FANNY VIT NAM British Virgin Islands L C1
khng cn; dch v cho thu t ng
bo qun v trng by kem.

40 CNG TY TNHH CNG NGHIP SHINWON VN Hn Quc sn xut vi li (khng thc hin nhum) L N2, Khu C

Sn xut gia cng dn vi, vi lt, vi PVC;


dn gi da; dn mt xp cho ngnh may
41 CNG TY TNHH GIAI M VIT NAM i Loan mc, ngnh giy; sn xut, gia cng, in n, L K1
i mu cc loi nguyn liu cao su, nha
(TPU), bao b, tem, giy, dp, nn, ti xch.

Sn xut ng laminate cht lng cao


s dng trong ngnh sn xut kem nh
42 CNG TY TNHH KPACK British Virgin Islands Khu C, l N5
rng, sn xut cc loi bao b cao cp khc
s dng trong cng nghip

sn xut gia cng dy in v cc thit b


in (cng tc, cm, cu dao, n sc,
kp dy cp in, qut, t in m tng),
43 CNG TY TNHH NEIKEN SWITCHGEAR VN Malaysia L P2
ph kin thit b in; nhp khu cc thit
b in (cng tc, cm, cu dao, n sc,
kp dy cp in, qut, t in m tng

sn xut gia cng cc loi bao b giy gi


qu, gi chi; vt liu giy dng trong
44 CNG TY TNHH UP STATE ENTERPRISES (VN) i Loan m thut, trang tr, ng gi hoa ngh l Q1
thut, bao b m thut; cc loi bao b m
thut bng giy nha, bng vi khng dt

Sn xut cc sn phm kh mi, sa tm


v cc sn phm chm sc tc, rng
ming v da. Sn xut cc sn phm dng
45 CNG TY TRCH NHIM HU HN HENKEL VIT NAM Indonesia trong nh, cc sn phm keo dn, cht bt L G1
trm v cc sn phm x l b mt. Nhp
khu m phm; cc sn phm kh mi,
sa tm v cc sn phm

46 CNG TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY Php sn xut gia cng nn bo him L P2

47 CNG TY TNHH JOOCO VINA Hn Quc sn xut cc loi giy, dp

sn xut cc loi m v hng may mc


(nn, qun o, vy, ti xch, giy, dp vi,
48 CNG TY TNHH DAIKYO OHTA VIT NAM Nht Bn
khn, qun, v....). Thc hin quyn xut
nhp khu cc sn phm lin quan.

sn xut cc loi vi nhm, giy nhm,


nhm vng, bnh xe vi cotton, bnh xe
b, cc loi sp nh bng, n xm, n xm
CNG TY TNHH NGUYN VT LIU NH BNG XIANG nh bng, n trng, bnh xe cao su, trc
49 a Loan
YOU mouse, nhm mouse, bnh xe vi nhm,
nhm cy, bnh xe vi nhm bng, bnh
xe nhm v cc loi nguyn vt liu nh
bng.

sn xut khay, k, hc t, hp ng ni
50 CNG TY TNHH OCTOBER (VIT NAM) Trung Quc tht bng g, vn p c bc, dn vi trang
tr. Quyn xut khu, quyn nhp khu.

sn xut, gia cng cc loi mt xp v


51 CNG TY TNHH E-PLUS FOAM Hn Quc
bng keo

52 CNG TY TNHH GENIUSTAR AUTO Brunei Darussalam Sn xut dy an ton, ti khng kh


Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

53 CNG TY TNHH SRITHAI (VIT NAM) Thi Lan sn phm nha melamine

sn xut cc nguyn liu dng cho ngnh


sn xut giy, giy t nha cao su,
nha EVA v sn phm lin quan khc lm
54 CNG TY TNHH K NGH LONGHI (VIETNAM) Brunei Darussalam
t nha cao su, EVA cc loi, nha cao su.
Sn xut cc cht xc tc, cht to bng
v cc cht ph gia lin quan khc.

Sn xut giy dp, lt giy dp bng


EVA v cao su; cc ph liu phc v cho
55 CNG TY TNHH NGHNH PHONG (VN) Hong Kong
ngnh giy dp lin quan khc bng EVA
v cao su

sn xut lt giy, dp bng PU, EVA v


nha cao su; sn xut cc ph kin khc
56 CNG TY TNHH CNG NGHIP YI ZHAN Hong Kong bng nha (PU, PP, PG, ABS, TPR, TPU),
EVA v nha cao su;sn xut cc loi kha
bng nha nylon; giy, dp.

sn xut, gia cng cc sn phm t giy v


ba, ng gi, dng c vn phng phm,
57 CNG TY TNHH K NGH KUAI YIN WANG i Loan
sn phm bao b nha (c khu in n); sn
xut sch hng dn s dng sn phm.

sn xut, gia cng cc sn phm t giy v


ba, dng c vn phng phm, bao b
58 CNG TY TNHH BAO B FU HUA Trung Quc
nha;in bao b, sch hng dn s dng
sn phm

Sn xut hng gia cng may mc khng c


59 CNG TY SUNDIA BNH DNG 2 Nht Bn
cng on git ty.

XXIV KCN VIT HNG 2

sn xut gia cng cc loi gh xoay, t,


1 CNG TY TNHH C.S. (VIT NAM) Singapore L E6
ging, bn gh khc

sn xut gia cng cc loi da thuc, cc


2 CNG TY TNHH THUC DA FOREST (VIT NAM) i Loan sn phm bng da t nguyn liu da mui L C1_C6
khng c t , khng vi khun c hi

Sn xut gia cng cc loi sn phm da


thuc t da mui (khng c c t, khng
3 CNG TY TNHH THUC DA CH PH i Loan L H,
c vi khun c hi), da xanh, da xanh lp
hai v da thuc crm.

gia cng sn xut cc loi da thuc t da


L F1-F6A; F8-
4 CNG TY TNHH THUC DA VIT PH Hong Kong mui cc loi khng c c t, khng c vi
F14, E13-E14
khun c hi.

sn xut dy ai dt cc loi, dt nhum


5 CNG TY TNHH DT DY V LP RP MY IN U M Hong Kong nhn mc cc loi, gia cng dt v lp rp L B9, B10, B15
my in.
Sn xut gia cng cc loi v, cc sn
6 CNG TY TNHH FOOTFORWARD SOCKS VN Trung Quc phm dt kim v cc sn phm c lin L G2
quan.

Sn xut gia cng ch si cc loi v cc


7 CNG TY TNHH TAIRONG GROUP (VIT NAM) Trung Quc L G1
sn phm c lin quan
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut gia cng may mc, dt nhum vi L B11, B12,


8 CNG TY TNHH TONG YU TEXTILE (VIT NAM) Samoa
dt kim, vi dt thoi v cc loi vi khc. B13, B14

sn xut gia cng ti nha v cc sn


9 CNG TY TNHH KWG VIT NAM Hoa K L C1
phm nha lin quan.

sn xut cc ph kin may mc nh: ch


10 CNG TY TNHH HITISA VINA Hn Quc L C3
si cc loi, tm n vai v bng n hi

11 CNG TY TNHH S. D. K. Hn Quc sn xut gia cng bng, kho dn cc loi L E6d

Sn xut gia cng g gia dng, Xp PU,


12 CNG TY TNHH FOAMAX (VIT NAM) Malaysia gh x pha, nm l xo, mn bng, tm mt L P4
bc vi, khung g.

sn xut, gia cng cc loi da thuc t


13 CNG TY TNHH THUC DA YI SHENG (VIT NAM) i Loan nguyn liu da mui khng c t, khng vi l C7-C14, D1-D9
khun c hi; cc sn phm bng da

Sn xut gia cng cc loi sn phm da


CNG TY TNHH CNG NGHIP THUC DA POLYGRACE
14 i Loan thuc t da mui (khng c c t, khng L C7- C14
(VIT NAM)
c vi khun c hi)

sn xut gia cng lp t h thng ng dn


15 CNG TY TNHH KHOY ENGINEERING VIT NAM Malaysia L D11
hi, kh v cc sn phm lin quan

CNG TY TNHH SAMCHEMSPHERE INDOCHINA (VIT Sn xut cc loi dung mi (c ngun gc


16 Malaysia L C2
NAM) t du m)
gia cng sn xut sn dng bt, sn dng
17 CNG TY TNHH YUE CAI Trung Quc L C1b
cho kim loi.

Sn xut gia cng lp t my p phun


CNG TY TNHH SX MY MC & THIT B CHUAN LIH FA
18 i Loan nha v cc thit b, ph tng lin quan; L B1-B2
(VIT NAM).
sn xut gia cng sn phm nha cc loi.

sn xut da thnh phm, da th mc, da lt


19 CNG TY TNHH CREST ASIA (VIT NAM) Anh mng thuc t da xanh t v da th mc; L N1-N9
sn xut cc sn phm t da.

Sn xut v gia cng nguyn ph liu dng


trong ngnh may mc bao gm: kt si, kt
20 CNG TY TNHH MT THNH VIN CHEIL TRIMS VIT NAM Hn Quc cm, kt trn b mt v nh hnh vi L B3-B4
dng trang tr ngnh may; sn xut cc sn
phm thu tay.

Sn xut gia cng dy ai cc loi (t


21 CNG TY TNHH UEI LONG ENTERPRISE i Loan nguyn liu si cc loi) v cc sn phm L N1, N6
dt lin quan.

Sn xut gia cng vi nylon cc loi, vi


22 CNG TY TNHH CHUN YAO ENTERPRISE i Loan PU, vi nha cc loi, vi ployster v cc L P6-P10
loi vi khc.

Sn xut dt vi, nhum vi cc loi, thuc


23 CNG TY TNHH TIANLONG (VIT NAM) Trung Quc nhum v cc cht ph tr dng trong L G3- G9
ngnh dt may.

sn xut gia cng lp t gin gio v cc


ph tng km theo, cc loi ca cun, thp
hnh(ch [), cn ko tn sng, tn lnh,
24 CNG TY TNHH CNG NGHIP CHENG HO STEEL i Loan L F17
thp tm nh hnh bng vi tnh, kt cu v
ko (khung ko thp) v cc sn phm t
st thp khc

gia cng nhum; sn xut ch si, ch may


25 CNG TY TNHH SILSARANG ASIA Hn Quc thiu v cc loi ch khc, ph liu may cc L I3
loi, gia cng nh cun.

sn xut gia cng ch may, ch thu cc loi


26 CNG TY TNHH DK VINA Hn Quc v cc sn phm c lin quan, gia cng L D10
nhum, nh cun

Sn xut gia cng cc loi da thuc, cc


27 CNG TY TNHH THUC DA SI GN TANTEC British Virgin Islands sn phm bng da t nguyn liu da xanh L M2, M3
hoc da xanh thuc Crm.
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

L E11, E12,
28 CNG TY TNHH YOU YOUNG VINA Hn Quc gia cng sn xut dt nhum vi cc loi
E15, E16

sn xut gia cng cc loi da thuc, cc


29 CNG TY TNHH THUC DA HNG PHC i Loan sn phm bng da t nguyn liu da xanh L M4 M5
hoc da thuc crome

Sn xut, gia cng cc loi ti PE, PP, ti


CNG TY TNHH CNG NGHIP GOLDEN TREE PLASTICS LDPE, ti dt, ti giy, ti Jumbo, mng
30 i Loan L E8-E19
(VIT NAM) nha v cc loi ti tinh khit khc, in n
bao b sn phm do cng ty sn xut.

xut gia cng cc loi da ( d thuc ), hon


31 CNG TY TNHH ENSURE ENTERPRISE i Loan L E7/E20
thin cung cp cho cc loi sn phm da

sn xut gia cng dt nhum vi jean, vi


32 CNG TY LIN DOANH DT NHUM VIT HNG VN- Hoa K L E1, E5
kaki v cc loi vi khc

sn xut v gia cng cht D-Glucosamine


33 Cty TNHH KN SH Vit Khang (Jbi Chem) a Loan hydrochloride (C6H13NO5.HCl) t v hi
sn qua s ch

sn xut ch, ch b dng, thc phm b


34 CNG TY TNHH THC PHM RIDONG VIT NAM Nht Bn
dng, quyn xut khu, quyn nhp khu

35 CNG TY TNHH MT THNH VIN YABES FURNITURE Hn Quc Sn xut ging, t, bn, gh.

sn xut giy dp, ming lt giy dp t


nha TPU, EVA v nha cao su, nhn
CNG TY TNHH SN XUT SN PHM NHA CAO SU
36 Hong Kong (logo) t EVA v cao su; sn xut cc ph
CHUN XIANG
kin khc lin quan n giy dp lm th
nha TPU, EVA v nha cao su

Hon thin sn phm dt; sn xut cc loi


hng dt khc cha c phn vo u;
37 CNG TY TNHH BAUTEX VINA Hn Quc
may trang phc (tr trang phc t da lng
th).

Sn xut thuc nhum, mu nhum, mc


in, cht tr gip, cht ph gia cc loi khc
phc v cho ngnh dt, ch si, may
mc.Sn xut vt liu sn qut b mt
38 CNG TY TNHH D & J CHEMICAL INDUSTRIAL (VN). Hoa K
phc v ngnh xy dng.Sn xut cc sn
phm nha (mu) v cc cht ph gia
khc phc v cho ngnh cao su.Gia cng
phi mu theo n t hng.

Sn xut vi v vi lt cho ngnh may


mc, ngnh giy - dp (khng thc hin
39 CNG TY TNHH COSMO VIT NAM Hng Kng
cng on nhum ti a im thc hin
d n).

Sn xut khun mu. Sn xut giy -


lt bng cao su, nha EVA, nha EPR.
Sn xut dy giy (khng nhum) v cc
ph liu giy lm bng cao su, bng nha,
40 CNG TY TNHH ZHU RUI VIT NAM Hong Kong bng da. Sn xut cc sn phm bng kim
loi (khng xi m). Sn xut bao b bng
nha, bng giy c in n. Sn xut cc
ph liu cho ngnh giy v ngnh may
mc

Sn xut giy - lt t vi; t Eva; t


Nha phc v cho ngnh may mc, ngnh
giy dp v cc sn phm lin quan
41 CNG TY TNHH LINXIN VIT NAM Hong Kong khc. Sn xut vi v ph liu cho ngnh
may mc, ngnh giy dp, ti xch,
th thao (khng thc hin cng on
nhum ti a im thc hin d n).
Stt Tn Doanh nghip/D n Nh u t Ngnh ngh sn xut a im

sn xut, gia cng ko si, dt nhum, in


42 CNG TY LIN DOANH NAM PHNG TEXTILE Hong Kong
n, thnh phm may mc.

XXV KCN PH TN
1 CNG TY TNHH LLC VIT NAM Singapore sn xut g trang tr ni tht.
XXVI KCN TN BNH

Sn xut, gia cng sn xut nguyn liu


ngnh giy t cao su thnh phm;In n
1 CNG TY TNHH TN NGUYN LIU LIN PHT VIT NAM Hong Kong - i Loan nhn mc cho cc sn phm Cng ty sn
xut;Sn xut, gia cng sn xut khun
mu

sn xut giy dp. Chi tit: sn xut v gia


2 CNG TY TNHH THE SOUTH RIVER II ENTERPRISE
cng sn xut giy cao su v EVA.
I

KCN in thoi Fax Ghi ch

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty
KCN in thoi Fax Ghi ch

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

An Ty

Singapore Ascendas-
Protrade

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Thng bo gii th s
07/TB-BQL ngy 07/01/2014
ca Ban Qun l cc Khu
cng nghip Bnh Dng

Bu Bng 3551822
KCN in thoi Fax Ghi ch

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng 3551631

Bu Bng 3551615-17

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng gii th do b sp nhp vo


CNG TY TNHH EMIVEST
FEEDMILL VIT NAM

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng 3551845-46

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng 3551743

Bu Bng cha ly dc s dt

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng cha ly dc s dt

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng
KCN in thoi Fax Ghi ch

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bu Bng

Bnh An

Bnh An

Bnh ng 790457-395

Bnh ng 791301 791303

Bnh ng 792863-8 792869

Bnh ng 791732

Bnh ng 790886 790754


KCN in thoi Fax Ghi ch

Bnh ng 792550 792553

Bnh ng 790185-790231 790185

Bnh ng 790600 Chuyn sang Khu cng


nghip An Phc, tnh ng
Nai
Bnh ng 782310 782314

Bnh ng 790623 790624

i ng 910462472 0

i ng 909295152 0

i ng 907112168 0

i ng 3718188 3718186

i ng

i ng 3827196 3827197

i ng 906484669 3556800

i ng 908368896 0

i ng 3842957 3631817

i ng 3834387 3834385

i ng 3631905 3631904

i ng 898955, 828452 0
KCN in thoi Fax Ghi ch

i ng 860065-6 3860067

i ng 3631462 3631861

i ng 861764-5 861762

i ng 3631852 3631854

i ng 631619-20-21 631622

i ng 06503897231-32 6503897233

i ng 631881-3 631885

Thng bo gii th theo vn


bn 219/BQL-T

i ng 860061 860060

i ng 839921-2 839920

i ng 3631911 3631918

i ng 3710500, 3711748 3710501

i ng 361833 3631834
KCN in thoi Fax Ghi ch

i ng 3624200 3624201

i ng 3860072 3860062

i ng 3625526 3625530

i ng 3783968 3783963

i ng 903640866 Thng bo gii th s


40/TB-BQL ngy 06/3/2014
ca Ban Qun l cc Khu
cng nghip Bnh Dng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng
KCN in thoi Fax Ghi ch

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

i ng

t Cuc 0 0

t Cuc 0 0
gii th, thu hi GCNT
theo thng bo s 384/TB-
BQL

t Cuc 903801331 0

t Cuc 3651005-009 651010

t Cuc 3651158 3651159

t Cuc 0 0

t Cuc 6278488 6278489

t Cuc 3651131 3651132

t Cuc 0 0
KCN in thoi Fax Ghi ch

t Cuc 933050168 0

t Cuc 651166/7/9 3651170

t Cuc 0 0

t Cuc 3651151 3651153

t Cuc 903955557 0

t Cuc 3651167, 3651122 0

t Cuc 3651118 0

t Cuc 3651126 3651127

3651174
t Cuc
0973144714

t Cuc 903801331 0

t Cuc

t Cuc

t Cuc

t Cuc

t Cuc

ng An 756255-6 756254
ng An
ng An 757341-2 757676

ng An 782297\8 782309

ng An 783166 783167

ng An 783311-2 783310

ng An
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An 782736 782735

ng An

ng An 783980 783981

783330-768049-
ng An 783329-768051
3768050

ng An 782421/4-768142-4 782425

ng An 768322 768324

768236-768233-
ng An 768235-768234
2

ng An 768050 768487

ng An 768221 768221

ng An 762117 0

ng An 758397 758395

ng An 782591-3 782594

ng An 767072 767074

ng An 783185 783186

ng An 3768790 3768792

ng An 280198 280199

ng An 768492/3 783426

ng An 768474-5 768478

ng An 783790-2 783793

ng An 782421/4 782425

ng An 769788 769736
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An 768005-768557 768011

ng An 782161-2-783494 782163-783495

ng An 768542 768546

ng An 758576\7\9 758578

783430
ng An 783427-8-9
756205

ng An 769741 784153 769740

ng An 782161 782164

ng An 783058-060 783059

ng An 768001/3 768004

ng An 782072-757982 782071

ng An 782736/9 782735

ng An 3768532 3768533

ng An 782255 782254

ng An 758335\6 758337

ng An 768338 768340

ng An 756002 756003
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An 758370 758371

ng An 782191 782200

ng An 758518 758517

ng An

ng An 756753-4-5 756750

ng An 768557 768557

ng An 379655 379655

ng An 768830-1 768705

ng An 712832-3 712832-4

ng An 768993 768734

ng An 756556 756557

ng An

ng An 280097-98 0

ng An

ng An 758410-1-758099 758099

ng An 782174 782173
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An 766216

ng An

ng An 758114 758115

ng An 3430960 0

ng An 782807 782805

ng An 768458-9 768457

ng An 768811 768812

ng An 757989-757991/6 757898-757998

ng An 7568551 7568550

ng An 3766273 3766389

ng An

ng An 782831 782836

ng An 768107 768108

ng An 756988 757189

ng An 768142-144 768145
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An 783423/4/5 783426

ng An 8225678-754520 8225477

ng An 3782065 3782066

ng An 756000 756001

ng An 782061 782060

ng An

ng An 3783963 0

ng An 8225678 8225477

3784320-3769931-
ng An 3769937
3784322

ng An

ng An

ng An

ng An
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An

ng An

ng An

ng An

ng An

Sng Thn 2 chuyn n

ng An

ng An

ng An

ng An

ng An

ng An
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An

ng An

ng An

ng An

ng An 2 919385305 0

ng An 2 913667633 0

ng An 2 905323133 0

ng An 2 0 0

ng An 2 3589667 3589669
KCN in thoi Fax Ghi ch

ng An 2 933732617 0

ng An 2 908008819

ng An 2 903932543

ng An 2

Bn Ct

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

ng An 2

Kim Huy 0 0

Kim Huy 0 0

Kim Huy 783999 758241

Kim Huy

Kim Huy 3631698 3631658


KCN in thoi Fax Ghi ch

Kim Huy Thng bo ngng hot ng


s 08/TB-BQL ngy
07/01/2014 ca Ban Qun l
cc Khu cng nghip Bnh
Dng

Kim Huy 0 0

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy

Kim Huy Thng bo ngng hot ng


s 08/TB-BQL ngy
07/01/2014 ca Ban Qun l
cc Khu cng nghip Bnh
Dng

Mai Trung 3581505

Mai Trung 3581773


KCN in thoi Fax Ghi ch

Mai Trung 3581865

M Phc 3553538

M Phc 3553287

M Phc 3567933-4-5

M Phc

M Phc

M Phc 3567987-8

M Phc 3564610

M Phc 3567318

M Phc 3567191

M Phc 3558184

M Phc 3567357

M Phc

M Phc 3567001

M Phc 3558188

M Phc 3567003
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3567828

M Phc 3558233

M Phc 3556304-5

M Phc 3558085

M Phc 3566500

M Phc 3559868

M Phc 3558357

M Phc 3553738

M Phc 3567222

M Phc 3553876 Gii th trc thi hn theo


thng bo s 35/TB-BQL
ngy 27/3/2015

M Phc 3566195

M Phc 3566566

M Phc 3553097-8-9

M Phc 3558325

M Phc 3558328

M Phc 3567262
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3566467

M Phc 3558007

M Phc 3558380

M Phc 3566720

M Phc 2 3567975

M Phc 3566631

M Phc 3567507-8-9

M Phc 3567486 Thng bo gii th theo vn


bn 125/BQL-T

M Phc 3566413

M Phc 3567778

M Phc 3566467 Gii th theo Quyt nh


40/Q-BQL ngy 03/6/2014

M Phc

M Phc

M Phc

M Phc

M Phc

M Phc

M Phc

M Phc

M Phc 2
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3553167

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2 3553577

M Phc 2 3553567

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2 3556310

M Phc 2 3553038

Thng bo ng k gii th
M Phc 2 3567528 s 394/TB-BQL ; Gii th
trc thi hn theo thng
bo 46/TB-BQL ngy
18/3/2014

M Phc 2 3553993

M Phc 2

M Phc 2 3553339

M Phc 2 3553937
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3553258

M Phc 2 3553534

M Phc 2 3559928

M Phc 3567778

M Phc 2 3553933

M Phc 2

M Phc 2 3553889

M Phc 2 3556228

M Phc 2 3553238

M Phc 2 3553016

M Phc 2 3567735

M Phc 2 3556665

M Phc 2 3553534

M Phc 2 3553985
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3567800

M Phc 2 3556807

M Phc 2 3556885

M Phc 2

M Phc 2 3553842

M Phc 2 3553881-4

M Phc 2 3567761

M Phc 2 3556488

M Phc 2 3553591

M Phc 2 3559997

M Phc 2
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3556177

M Phc 2
Thng bo gii th theo vn
bn 125/BQL-T

M Phc 2 3553598

M Phc 2 3553839

M Phc 2 3567800

M Phc 2 3553670

M Phc 2 3566177

M Phc 2 3553967

M Phc 2

M Phc 2
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2

M Phc 2 3567268

M Phc 2 3553430

M Phc 2 3553334

M Phc 2 3556060

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2 3553131

gii th, thu hi GCNT


M Phc 2 theo thng bo s 91/TB-
BQL

M Phc 2 3567692

M Phc 2 3553004
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3565798

M Phc 2 3556383

M Phc 2

M Phc 2 3553162

M Phc 2 3567970

M Phc 2 3553302
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3567759

M Phc 2 3556613

M Phc 2 3556050

M Phc 2 3565390

M Phc 2 3567783

M Phc 2 8.54168188

M Phc 2 3567952

M Phc 2 3567883

M Phc 2 3567917

M Phc 2 3553091

M Phc 2 3567735
KCN in thoi Fax Ghi ch

M phc 2 3553605-6

M Phc 2 3553530

M Phc 2 3567945

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 2

M Phc 3 3577040

M Phc 3 3577102

M Phc 3

M Phc 3 3577656

M Phc 3 3577050 3577051

M Phc 3 3555041
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3 3577059 Thu hi GCNT theo thng


bo s 173/TB-BQL

M Phc 3 3577270-71

M Phc 3 3577122

M Phc 3 3577359

M Phc 3 3577336

M Phc 3 3577299

M Phc 3 3577124

M Phc 3 3577245

M Phc 3 3577288

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3 3567915

M Phc 3

M Phc 3 355832-3558400

M Phc 3 3577396

M Phc 3

M Phc 3 Thng bo gii th theo vn


bn 220/BQL-T

M Phc 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3 3553308

M Phc 3 3577361

M Phc 3 3577551

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3 3565234

M Phc 3 3553978

M Phc 3

M Phc 2 3553318

M Phc 3

M Phc 3 3577415

M Phc 3

M Phc 2 3556024

M Phc 3 3577600
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 2 3553321

M Phc 3 3577700

M Phc 3 3577187

M Phc 3 3577242

M Phc 3 3510155

M Phc 3 3553557

M Phc 3 3577198

M Phc 3 3577331

M Phc 3 3553546

M Phc 3 3577559

M Phc 3 3553937

M Phc 3 3848750

M Phc 3 3556222

M Phc 3 3599100

M Phc 3 3577639

M Phc 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3 3577411

M Phc 3 3510150

M Phc 3 3577331 3577330

M Phc 3 3559822

M Phc 3 3553262

M Phc 3 3566100

M Phc 3 3577173

M Phc 3

M Phc 3 3553699

M Phc 3

M Phc 3 3577237

M Phc 3 3577551

M Phc 3 3577383-388

M Phc 3

M Phc 3 3577477
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3 3220500

M Phc 3

M Phc 3 Thng bo gii th s


27/TB-BQL ngy 13/2/2014
ca Ban Qun l cc Khu
cng nghip Bnh Dng

M Phc 3 3559891

M Phc 3 3553552

M Phc 3 3577335

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3 3577267

M Phc 3 3577735

M Phc 3

M Phc 3 3577045

M Phc 3

M Phc 3 3577160

M Phc 3 3559825

M Phc 3 3577507

M Phc 3 3553858
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3 3556111

M Phc 3 3577533-32

M Phc 3 3577149

M Phc 3 3577677

M Phc 3 3577053-54

M Phc 3 3556116

M Phc 3 3559908

M Phc 3 3576929

M Phc 3 3553123

M Phc 3

M Phc 3 3553158

M Phc 3 3556885

M Phc 3 cha ly s dt
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

Thng bo ngng hot ng


s 08/TB-BQL ngy
07/01/2014 ca Ban Qun l
cc Khu cng nghip Bnh
Dng

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

M Phc 3

M Phc 3

gii th trc thi hn theo


thng bo s 130/TB-BQL
M Phc 3
ngy 11/9/2014

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

M Phc 3

Nam Tn Uyn 653145 653148

Nam Tn Uyn 652861 3652867

Nam Tn Uyn 782085 785088

Nam Tn Uyn 3834675 3834675


KCN in thoi Fax Ghi ch

Nam Tn Uyn 758397 758395

Nam Tn Uyn 652637-638 652636

Nam Tn Uyn 3652617 3652618

Nam Tn Uyn 884301917 88432072

Nam Tn Uyn 089895636 0

Nam Tn Uyn 0 0

Nam Tn Uyn 3652990

Nam Tn Uyn 653556 0

Nam Tn Uyn 653331 653332

Nam Tn Uyn 0 0

Nam Tn Uyn 653157-8-9 653156

Nam Tn Uyn 653505-508 653507

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn 3653158 0

Nam Tn Uyn 768251 0


KCN in thoi Fax Ghi ch

Nam Tn Uyn 3653446 3653441

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn 087701460-1463 087701454-55

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn 3653624 3653625

Nam Tn Uyn 3652969 0

Nam Tn Uyn 0 0

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn 936647649

Nam Tn Uyn m
rng T Sng Thn 1 chuyn n

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn
KCN in thoi Fax Ghi ch

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn gii th trc hn theo


thng bo s 144/TB-BQL
ngy 17/10/2014

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn M
Rng

Nam Tn Uyn

Nam Tn uyn

Nam Tn uyn

Nam Tn Uyn M
Rng ng k gii th trc hn
theo thng bo s 100/TB-
BQL ngy 27/6/2014

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn
KCN in thoi Fax Ghi ch

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn m
rng
KCN in thoi Fax Ghi ch

Nam Tn Uyn m
rng

Nam tn Uyn m rng

Nam Tn Uyn

Nam tn Uyn m rng gii th trc thi hn theo


thng bo 108/TB-BQL ngy
24/7/2014

Nam tn Uyn m rng

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn m
rng
KCN in thoi Fax Ghi ch

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn

Nam Tn Uyn m
rng

Nam Tn Uyn m
rng

Ph Gia 3628152 0

Rch Bp
KCN in thoi Fax Ghi ch

Rch Bp

Rch Bp

Rch Bp

Sng Thn 1 752564

Sng Thn 1 732789 732799

Sng Thn 1

Sng Thn 1 732599

Sng Thn 1 790440

Sng Thn 1 737854

Sng Thn 1

Sng Thn 1 732751

Sng Thn 1 3737859

Sng Thn 1 737610 737611

Sng Thn 1 742404 742405

Sng Thn 1 08 9111823 08 9111825

Sng Thn 1 790873

gii th, thu hi GCNT


Sng Thn 1 0650737239 0650737279 theo thng bo s 120/TB-
BQL
KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 1 3732930 3732931

Sng Thn 1 0650 742243 0650 742246

Sng Thn 1 790012-015 742373

Sng Thn 1 3793237 3793239

Sng Thn 1 790023-790025

Sng Thn 1 793367 793368

Sng Thn 1 0650742250

Sng Thn 1 650790201 650790210

Sng Thn 1 0650.742227-9 0650. 742226

Sng Thn 1 650732860 65073862

Sng Thn 1 737437


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 1 650732638 650732637

Sng Thn 1 732869 Thu hi GCNT theo thng


bo s 355/TB-BQL

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1 650791112 650752838

Sng Thn 1

Sng Thn 1 650732925 650732926

Sng Thn 1 732833-5

Sng Thn 1 3793948 3793948

Sng Thn 1 742137 742130

Sng Thn 1 791054-055 791053

Sng Thn 1 0650 732793 0650 732883

Sng Thn 1 793190-4 793195


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 1

Sng Thn 1 0650732833 0650732825

Sng Thn 1 0650-7377700 0650-737698

Sng Thn 1

Sng Thn 1 737762 737759

Sng Thn 1 650791085 650791086

Sng Thn 1 790027 742376

Sng Thn 1 3793648

Sng Thn 1

Sng Thn 1 742302

Sng Thn 1 3794021

Sng Thn 1 3772772 790961

Sng Thn 1

Sng Thn 1 752958

Sng Thn 1
KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 1 0650790390 0650732542 Chuyn n Nam Tn Uyn


M rng

Sng Thn 1 742256 742255

Sng Thn 1 742230 742234

Sng Thn 1 3742427 3742425

Sng Thn 1

Sng Thn 1 0650-3737492 0650-3737491

Sng Thn 1 732566

Sng Thn 1

Sng Thn 1 3793294

Sng Thn 1 0650-732999 0650-732717

Sng Thn 1 0650 742206 6050 742205

Sng Thn 1 6503742372 6503742372


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 1 650 3737679 650 3737677

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1
gii th, thu hi GCNT
theo thng bo s 92/TB-
BQL

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 1

Sng Thn 2 740512 740511

Sng Thn 2 790558

Sng Thn 2 790540 790542

Sng Thn 2 7907930-780 790770

Sng Thn 2 790675-76

Sng Thn 2

Sng Thn 2 732668 732672

Sng Thn 2 730590

Sng Thn 2 732061-612


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2 790260-1 732970

Sng Thn 2 650 7327793 650 7327796

Sng Thn 2 793066-98 793669

Sng Thn 2 737603

Sng Thn 2 729355-377

Sng Thn 2 650 790588 650 790791

Sng Thn 2 3727786

Sng Thn 2

Sng Thn 2 790995 790996

Sng Thn 2

Sng Thn 2 0650 740971 0650 710413

Sng Thn 2 3793263 3793261

Sng Thn 2 790379 790038

Sng Thn 2 0650 730103-6 0650 730107

Sng Thn 2 650790856 650790855


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2 710555-558 710589

Sng Thn 2 650790226 650790227

Sng Thn 2 0650732588 ko

Sng Thn 2 650730301 650730300

Sng Thn 2 730888 730988

Sng Thn 2 650730389 650730391

Sng Thn 2 0650732781 0650732784

Sng Thn 2 729101 729102

Sng Thn 2 790524 790526

Sng Thn 2 0650727747 ko

Sng Thn 2 0650731500 ko

Chuyn n ng An

Sng Thn 2 0650-790038 0650-790735

Sng Thn 2 0650 729036 0605 729038


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2 0650 737573 0650 737574

Sng Thn 2 08 7240759 08 8967094

Sng Thn 2 790860

Sng Thn 2 3738484 3738485

Sng Thn 2 3737477 3732962

Sng Thn 2 0650790880 650790882

Sng Thn 2 6503737988 06503737966

Sng Thn 2 742677 790201

Sng Thn 2 790761-63 790762

Sng Thn 2

Sng Thn 2 0650737941 ko

Sng Thn 2 737100 737138

Sng Thn 2 06503790811 ko

Sng Thn 2 732955-56 732966


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2 6503731236 6503731238

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 2 0650790360 0650790358

Sng Thn 2 710880-5

Sng Thn 2 731161-162 731160

Sng Thn 2 782085

Sng Thn 2 0650790889 0650730800

Sng Thn 2 728634

Sng Thn 2 730188 730218

Sng Thn 2 737161-62 373160

Sng Thn 2 8.9307536/99 8.9307538


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2 790212 790214

Sng Thn 2 737310

Sng Thn 2 0650,731386/7/8 0650,731389

Sng Thn 2 790502 8243191

Sng Thn 2 650 732767 650 732768

Sng Thn 2 650730226 650730227

Sng Thn 2 731326 731328

Sng Thn 2 730450 730659

Sng Thn 2 650791141-3791142 650791143

Sng Thn 2 790675-76

Sng Thn 2 0650 730566 0650 730568


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2 0650730299 0650730298

Sng Thn 2 790215 790214

Sng Thn 2 737322-326 737330

Sng Thn 2 650732819 650732820

Sng Thn 2 0650-711191 650 711192

Sng Thn 2 0650,3731016 0650,3731019

Sng Thn 2 650790566 650790569

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 2
KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 2

Thng bo gii th s
08/TB-BQL ngy 07/01/2014
ca Ban Qun l cc Khu
cng nghip Bnh Dng

Sng Thn 2

Sng Thn 2

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 0 0 gii th doanh nghip theo


thng bo s 146/TB-BQL
ngy 21/10/2014 (l do: c
cu li t chc)

Sng Thn 3 0 0 Thu hi GCNT theo thng


bo s 371/TB-BQL

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 3631617 861873

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 3829605-3860168 0

Sng Thn 3 3815088 0


KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 3 3628628 0

Sng Thn 3 3631642 0

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 0 0

Sng Thn 3 3631981 0

Sng Thn 3 3631805-07 0

Sng Thn 3 3631966

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3

Sng Thn 3
KCN in thoi Fax Ghi ch

Tn ng Hip A

Tn ng Hip A

Tn ng Hip A

Tn ng Hip A

Tn ng Hip A 0650 729907 0650 729908

Tn ng Hip A

Tn ng Hip B

Tn ng Hip B

Tn ng Hip B 650728921 650728920

Tn ng Hip B

Tn ng Hip B

Tn ng Hip B

Tn ng Hip B

Tn ng Hip B

Vit Hng 3753316 3753315

Vit Hng 743186-7-8 743189

Vit Hng 743627\8 747698-747698

Vit Hng 3717309 3717310

Vit Hng 717004-5-6-7 717009


KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng 3718830 3718829

Vit Hng 3718131 3718130

Vit Hng 3718650-1-2 3718655

Vit Hng 718688-785088 718689

Vit Hng 717242-3 717241

Vit Hng 717358 717359

Vit Hng 716353 716454

Vit Hng 716504-716083 716084

Vit Hng 718650 - 2 718655

Vit Hng 715193 715194

Vit Hng 717080/1 171082

Vit Hng 3716570 3716563

Vit Hng 715198 715197

Vit Hng 715272-753613 715273-753612

Vit Hng 753613 753612

Vit Hng 753966-7,747434 753965


KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng 753070-718462 753726

Vit Hng 718935-6-7 718934

Vit Hng 3715539 3715538

Vit Hng 3728164-3715421 3715420 Gii th trc hn theo


thng bo s 156/TB-BQL
ngy 05/11/2014

Vit Hng 747397-8-6 747399

Vit Hng 718901-2 753990

Vit Hng 753256-7-8 753255

Vit Hng 753716-7-8 753719

Vit Hng 747808-718904 747447

Vit Hng 746318-747613 746327

Vit Hng 753083-2-4 753085

Vit Hng 743219-743369 753719

Vit Hng 743115 743114

Vit Hng 3715998 3718714

Vit Hng 3715822 3718655

Vit Hng 716557 716559

Vit Hng 3715909 3715864


KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng 3715822 3718655

Vit Hng 717301-2 717303

Vit Hng 718637-718638 718639

Vit Hng 3716205 3716210

Vit Hng 716233-245-246-248 716247

Vit Hng 3716668 3716678

Vit Hng 3741120 3747123

Vit Hng 716233-245-246-248 716247

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng
KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2 3579168

Vit Hng 2

Vit Hng 2
KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng 2 3578432

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2 3579112

Vit Hng 2

Vit Hng 2 3579308

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2 3579118

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2 3581589-99

Vit Hng 2 3579125

Vit Hng 2 3581991

Vit Hng 2 3579101-02


KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng 2 3579008

Vit Hng 2 3579226

Vit Hng 2 3581686

Vit Hng 2 3581667

Vit Hng 2

Vit Hng 2 3581708

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2

Vit Hng 2
KCN in thoi Fax Ghi ch

Vit Hng 2

Vit R.E.M.A.X

Tn Bnh