You are on page 1of 3

Antas ng Komunikasyon

Intrapersonal - pakikipagusap sa sarili; pinakamababang antas; tumutukoy sa pakikipag-


usap ng indibidwal sa sarili-sa kanyang replektibong pag-iisip, pakikinig sa sarili,
pagbubulay-bulay, o kaya ay kapag pinakikiramdaman ang paggalaw ng sarili.
Interpersonal - pakikipagusap sa ibang tao; pakikipagtalastasan sa iba't-ibang indibidwal.
Pampubliko - pakikipagusap sa maraming tao; ang halimbawa nito ay ang valedictory
address
Pangmasa - panglahatan; halimbawa nito ay ang SONA
Pangorganisasyon - para sa mga grupo
Pangkultura - pakikipagusap tungkol sa kultura
Pangkaunlaran - ito ay ang komunikasyong naglalayong gamitin sa pagpapa-unlad ng bansa.

Kahulugan
Proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues
na maaaring berbal o di-berbal. (Bernales, et al., 2002)

Sining ng pagpapahayag ng kaisipan o ideya sa paraang pasalita at pasulat. (Tanawan, et


al., 2004)
Katangian
Ang komunikasyon ay isang proseso
Encoding - ano ang mensahe, paano ipadadala, anu-anong salita ang gagamitin,
paano isasaayos, anong daluyan ang gagamitin at ano ang inaasahang reaksyon ng
tatanggap.

Decoding ano ang kahulugan ng mensahe, ano ang inaasahang reaksyon mula sa
kanya, paano niya tutugunan at paanong paraan niya ito tutugunan.
Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko
Nagbabago ang komunikasyon dahil sa impluwensya ng lugar, oras, mga pangyayari
at mga taong sangkot sa proseso.
Ang komunikasyon ay komplikado
Ito ay dahil sa : persepsyon ng isa sa kanyang sarili, sa kausap, iniisip niyang
persepsyon ng kanyang kausap sa kanya at ang tunay na persepsyon ng kanyang kausap sa
kanya.
Mensahe, hindi kahulugan, ang naipadadala at natatanggap sa komunikasyon
Ang pagpapakahulugan ay depende sa tumatanggap nito.
Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon
Hindi man tayo magsalita, sa ating mga kilos, galaw, kumpas at anyo, hindi man
sinasadya ay nakapagpapadala tayo ng mensahe.
Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon
Relasyunal di berbal na pagpapahiwatig ng damdamin o pagtingin sa kausap

Panlinggwistika pasalita, gamit ang wika


Mala-Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Antas Grade 11

GURO: Bb. Sarah Jane S. Polcarpio


KURSO: BSED- Filipino
PAKSA: Anas ng Komunikasyong Filipino

I. MGA LAYUNIN
Inaasahang sa katapusan ng aralin, ang mga estudyante ay:
1.

2.

3.

II. PAKSANG-ARALIN

Paksa:
Sanggunian:
Kagamitan:
Pagpapahalaga:

III. PROSESO SA PAGKATUTO


A. Paraan Gawaing-Guro: Pag-uulat

IV. PANIMULA/PAGHAHANDA
1.

Paganyak
2.

Balik Aral
3.

B. Paglalahad ng Lunsangan
Pagbasa
Pagtalakay sa naunawaan

C Pagtalakay tungkol sa Aralin

D. Pagsasanay/Aplikasyon

E. Ebalwasyon

V. Kasunduan: