You are on page 1of 14

MODUL AN NAJAH

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014


5227/1
MODUL AN NAJAH
PENDIDIKAN Al-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
September / Oktober
2 jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A
mengandungi 20 soalan objektif dan Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif.

2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat soalan dalam
Bahagian B.

3. Jawab Bahagian A dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang
disediakan.

4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada kertas jawapan yang
disediakan.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan
bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

Kertas Soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak


A
] 20 [
13 :

1 13
.

A
B
C
D


24 - 23 :
2 24-23
..

I
II
III
IV -
A I II
B IV II

C IV III

D IV I) (

3
A
B
C
D


)....... (
4
......
A
B
C
D5 X
A
B
C
D

) ( .

...... 6
A
B
C
D

7

I

II

III

IV

I II A

III I B

IV II C

IV I D


8
I
II
III
IV

A I II
B IV II
C IV III
D IV I

9

A
B
C
D

10 ) (

A
B
C
D

11

12

A
A

B
B
C

C

D
D

13AB
C
D


14

A
B
C
D

15

A
B
C
D

16
A 2
B
C
D

17 ""

A
B
C
D

18

I
II
III
IV

A III I II
B IV I II
C IV I III
D IV II III

19
A
B
C
D
20

A
B
C
D

B
[ 80 ]

: (a) 1
)
(1-16 :
[ . )(i
]2
[ . )(ii
]4
)(iii

:
(a
(b
(c
[ (d
]4

: )(b
:
.
) (

[ . )(i
]2
[ . )(ii
]2
[ . )(iii
]4
[ . )(iV
]2

: )(a 2


)
(24-23 :

[ . 24 (i)
3]
[ (ii)
3] .
(iii)

:
( a
( b
( c
( d
[
4]
(b) :

:


:


()
) i . ] 2 [
(ii . ] 2 [
(iii . ] 2 [
(iv ] 4 [
.

3 )(a )(i :
) ( [ 2
)( ]
[ 2
]
)(ii [ 4
]
.

.
)iii [ 4
( ]

.
)(b . [ 2
]
)(c [ 4
]
.

.
)(d [ 2
]
.

4 )(a :
) i
(ii
[4
]
(i [2
)(b ]

(ii [2
]
)iii - [4
]
(c) ) i [4
])(d . [4
]

5 )(a .
[ 4
]
.
)(b ) (
.
)i [ 4
]
.
(ii . [ 2
]

)(c " : ".56-
(i [ 4
]
.
(ii [ 2
]
.
(iii
:
)(a [ 2
]
)(b [ 2
]

6 )(a )i 2 [ 2
]

)ii
[ 4
]
.
)(b )i [ 4
]
.
)ii [ 2
]

(c) ) i
[ 4
. ]

)ii
[ 4
]

KERTAS SOALAN TAMAT