You are on page 1of 160

www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1386 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

174

PREDSEDA
NRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

pln znenie zkona . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten, ako vyplva zo zmien a doplnen
vykonanch zkonom . 551/2003 Z. z., zkonom . 600/2003 Z. z., zkonom . 5/2004 Z. z.,
zkonom . 43/2004 Z. z., zkonom . 186/2004 Z. z., zkonom . 365/2004 Z. z.,
zkonom . 391/2004 Z. z., zkonom . 439/2004 Z. z., zkonom . 523/2004 Z. z.,
zkonom . 721/2004 Z. z., zkonom . 82/2005 Z. z., zkonom . 244/2005 Z. z.,
zkonom . 351/2005 Z. z., zkonom . 534/2005 Z. z., zkonom . 584/2005 Z. z.,
zkonom . 310/2006 Z. z., nlezom stavnho sdu Slovenskej republiky . 460/2006 Z. z.,
zkonom . 529/2006 Z. z., zkonom . 592/2006 Z. z., zkonom . 677/2006 Z. z.,
zkonom . 274/2007 Z. z., zkonom . 519/2007 Z. z., zkonom . 555/2007 Z. z.
a zkonom . 659/2007 Z. z.

ZKON
o socilnom poisten

Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na nho zboru, Slovenskej informanej sluby, Nrodnho
tomto zkone: bezpenostnho radu, Zboru vzenskej a justinej
stre, elezninej polcie, Hasiskho a zchrannho
zboru, Horskej zchrannej sluby, colnkov1a) (alej len
PRV AS policajt), profesionlnych vojakov ozbrojench sl,1b)
vojakov mimoriadnej sluby1c) (alej len profesionlny
PRV HLAVA vojak), ktorch socilne zabezpeenie je upraven oso-
bitnm predpisom,2) a vojakov, ktor sa poas vkonu
P RV DIEL vojenskej sluby v ozbrojench silch tdiom alebo v-
cvikom pripravovali na vkon profesionlnej sluby
ZKLADN USTANOVENIA v ozbrojench silch3) (alej len vojak prpravnej slu-
by), ak tento zkon neustanovuje inak.
1
Predmet a psobnos zkona 2
Rozsah socilneho poistenia
(1) Tento zkon vymedzuje socilne poistenie, upra-
vuje rozsah socilneho poistenia, prvne vzahy pri vy- Socilne poistenie poda tohto zkona je
konvan socilneho poistenia, organizciu socilneho a) nemocensk poistenie ako poistenie pre prpad stra-
poistenia, financovanie socilneho poistenia, dozor ty alebo znenia prjmu zo zrobkovej innosti a na
ttu nad vykonvanm socilneho poistenia a konanie zabezpeenie prjmu v dsledku doasnej pracovnej
vo veciach socilneho poistenia. neschopnosti, tehotenstva a materstva,
(2) Tento zkon upravuje aj vber, registrciu a po- b) dchodkov poistenie, a to
stpenie prspevkov na starobn dchodkov spore- 1. starobn poistenie ako poistenie na zabezpeenie
nie.1) prjmu v starobe a pre prpad mrtia,
2. invalidn poistenie ako poistenie pre prpad po-
(3) Tento zkon sa nevzahuje na prslunkov Policaj- klesu schopnosti vykonva zrobkov innos

1
) Zkon . 43/2004 Z. z. o starobnom dchodkovom sporen a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
1a
) Zkon . 73/1998 Z. z. o ttnej slube prslunkov Policajnho zboru, Slovenskej informanej sluby, Zboru vzenskej a justinej
stre Slovenskej republiky a elezninej polcie v znen neskorch predpisov.
Zkon . 200/1998 Z. z. o ttnej slube colnkov a o zmene a doplnen niektorch alch zkonov v znen neskorch predpisov.
Zkon . 315/2001 Z. z. o Hasiskom a zchrannom zbore v znen neskorch predpisov.
Zkon . 544/2002 Z. z. o Horskej zchrannej slube v znen neskorch predpisov.
1b
) Zkon . 346/2005 Z. z. o ttnej slube profesionlnych vojakov ozbrojench sl Slovenskej republiky a o zmene a doplnen niektorch
zkonov v znen neskorch predpisov.
1c
) Zkon . 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
2
) Zkon . 328/2002 Z. z. o socilnom zabezpeen policajtov a vojakov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch pred-
pisov.
3
) Zkon . 370/1997 Z. z. o vojenskej slube v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1387

v dsledku dlhodobo nepriaznivho zdravotnho d) len drustva, ktor je v pracovnom vzahu k dru-
stavu poistenca a pre prpad mrtia, stvu,7)
c) razov poistenie ako poistenie pre prpad pokode- e) stavn inite,8) verejn ochranca prv9) a poslanec
nia zdravia alebo mrtia v dsledku pracovnho Eurpskeho parlamentu, ktor bol zvolen na zem
razu, sluobnho razu (alej len pracovn raz) Slovenskej republiky (alej len poslanec Eurpske-
a choroby z povolania, ho parlamentu),9a)
d) garann poistenie ako poistenie pre prpad platob- f) predseda vyieho zemnho celku,10) starosta
nej neschopnosti zamestnvatea na uspokojovanie obce,11) starosta mestskej asti v Bratislave, staros-
nrokov zamestnanca a na hradu prspevkov na ta mestskej asti v Koiciach a primtor mesta,
starobn dchodkov sporenie nezaplatench za- g) poslanec vyieho zemnho celku, poslanec obec-
mestnvateom do zkladnho fondu prspevkov na nho zastupitestva, poslanec mestskho zastupi-
starobn dchodkov sporenie, testva, poslanec miestneho zastupitestva mestskej
e) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre pr- asti v Bratislave a poslanec miestneho zastupite-
pad straty prjmu z innosti zamestnanca v dsled- stva mestskej asti v Koiciach, ktor s dlhodobo
ku nezamestnanosti a na zabezpeenie prjmu v d- uvonen na vkon funkcie,
sledku nezamestnanosti. h) pestn v zariaden pestnskej starostlivosti,13)
i) fyzick osoba vo vkone vzby14) a fyzick osoba vo
D RUH DIEL vkone trestu odatia slobody,15) ak s zaraden do
prce, s vnimkou fyzickej osoby vo vkone trestu
ZKLADN POJMY odatia slobody zaradenej na vkon prospench
prc mimo stavu,16)
3 j) riadite ttneho podniku.16a)
Zrobkov innos (2) Zamestnanec na ely razovho poistenia a ga-
rannho poistenia je aj fyzick osoba, ktor vykonva
Zrobkov innos poda tohto zkona je
prce na zklade dohd o prcach vykonvanch mimo
a) na ely nemocenskho poistenia a dchodkovho
pracovnho pomeru.
poistenia
1. innos zamestnanca,
2. innos samostatne zrobkovo innej osoby, 5
z ktorej je povinne nemocensky poisten a povin- Samostatne zrobkovo inn osoba
ne dchodkovo poisten,
b) na ely poistenia v nezamestnanosti innos za- Samostatne zrobkovo inn osoba poda tohto z-
mestnanca. kona je fyzick osoba, ktor
a) vykonva ponohospodrsku vrobu vrtane hospo-
4 drenia v lesoch a na vodnch plochch17) a je zap-
Zamestnanec san do evidencie poda osobitnho predpisu,11)
b) m oprvnenie prevdzkova ivnos,18)
(1) Zamestnanec poda tohto zkona je c) m oprvnenie na vykonvanie innosti poda oso-
a) fyzick osoba v pracovnom pomere,4) bitnho predpisu19) okrem innosti fyzickej osoby
b) fyzick osoba v ttnozamestnaneckom pomere,5) v pracovnom pomere, na ktorej vkon je povinn ma
c) fyzick osoba v sluobnom pomere,6) oprvnenie poda osobitnho predpisu,21)

4
) 11 Zkonnka prce.
5
) Zkon . 312/2001 Z. z. o ttnej slube a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
6
) Naprklad zkon . 154/2001 Z. z. o prokurtoroch a prvnych akateoch prokuratry v znen neskorch predpisov.
7
) 226 ods. 2 Obchodnho zkonnka.
8
) Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 120/1993 Z. z. o platovch pomeroch niektorch stavnch initeov Slovenskej republi-
ky v znen neskorch predpisov.
9
) Zkon . 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi prv v znen neskorch predpisov.
9a
) Zkon . 391/2004 Z. z. o plate poslanca Eurpskeho parlamentu a o zmene a doplnen niektorch zkonov.
10
) Zkon . 302/2001 Z. z. o samosprve vych zemnch celkov (zkon o samosprvnych krajoch) v znen neskorch predpisov.
11
) Zkon Slovenskej nrodnej rady . 369/1990 Zb. o obecnom zriaden v znen neskorch predpisov.
13
) 29 zkona . 195/1998 Z. z. o socilnej pomoci v znen neskorch predpisov.
14
) Zkon . 221/2006 Z. z. o vkone vzby.
15
) Zkon . 475/2005 Z. z. o vkone trestu odatia slobody a o zmene a doplnen niektorch zkonov.
16
) 47 zkona . 475/2005 Z. z.
16a
) Zkon . 111/1990 Zb. o ttnom podniku v znen neskorch predpisov.
17
) 12a a 12e zkona . 105/1990 Zb. o skromnom podnikan obanov v znen neskorch predpisov.
18
) Zkon . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk zkon) v znen neskorch predpisov.
19
) Naprklad zkon . 586/2003 Z. z. o advokcii a o zmene a doplnen zkona . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk
zkon) v znen neskorch predpisov v znen neskorch predpisov.
21
) Naprklad zkon Slovenskej nrodnej rady . 78/1992 Zb. o daovch poradcoch a Slovenskej komore daovch poradcov v znen ne-
skorch predpisov, zkon Slovenskej nrodnej rady . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch ini-
nieroch v znen neskorch predpisov a zkon . 586/2003 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1388 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

d) je spolonkom verejnej obchodnej spolonosti alebo v Bratislave mestsk as v Bratislave a pre poslan-
komplementrom komanditnej spolonosti,22) ca miestneho zastupitestva mestskej asti
e) vykonva portov innos zrobkovo, ale nie v pra- v Koiciach mestsk as v Koiciach,
covnom pomere, h) fyzick osobu, ktor je pestnom v zariaden pes-
f) vykonva innos obchodnho zstupcu.23) tnskej starostlivosti, vy zemn celok alebo
obec, ktor zriadil zariadenie pestnskej starostli-
6 vosti,
i) fyzick osobu vo vkone vzby14) a pre fyzick osobu
Poistenec
vo vkone trestu odatia slobody,15) ak s zaraden
(1) Poistenec poda tohto zkona je fyzick osoba, do prce, okrem fyzickej osoby vo vkone trestu od-
ktor je nemocensky poisten, dchodkovo poisten atia slobody zaradenej na vkon prospench prc
alebo poisten v nezamestnanosti poda tohto zkona. mimo stavu,16) stav na vkon vzby alebo stav na
vkon trestu odatia slobody,
(2) Poistenec poda tohto zkona je na ely dchod- j) riaditea ttneho podniku ttny podnik.
kovho poistenia aj fyzick osoba, ktor zskala obdo-
bie dchodkovho poistenia poda 60 ods. 2. (2) Zamestnvate na ely razovho poistenia a ga-
rannho poistenia je aj prvnick osoba alebo fyzick
(3) Poistencom patria prva pri vkone socilneho osoba, pre ktor zamestnanec vykonva prcu na z-
poistenia rovnako v slade so zsadou rovnakho za- klade dohd o prcach vykonvanch mimo pracovn-
obchdzania v socilnom zabezpeen ustanovenou ho pomeru.
osobitnm zkonom.23a)
(3) Prvnick osoba uveden v odsekoch 1 a 2 je za-
(4) Poistenec, ktor sa domnieva, e jeho prva alebo mestnvate, ak jej sdlo alebo adresa jej organizanej
prvom chrnen zujmy boli dotknut v dsledku ne- zloky je na zem Slovenskej republiky.
dodrania zsady rovnakho zaobchdzania, me sa
domha prvnej ochrany na sde poda osobitnho (4) Fyzick osoba uveden v odseku 1 psm. a) a odse-
zkona.23a) ku 2 je zamestnvate, ak m na zem Slovenskej re-
publiky trval pobyt, povolenie na prechodn pobyt24)
alebo povolenie na trval pobyt.25)
7
Zamestnvate 8
(1) Zamestnvate poda tohto zkona je pre Pracovn raz a choroba z povolania
a) fyzick osobu v pracovnom pomere prvnick osoba
alebo fyzick osoba, ku ktorej je fyzick osoba v pra- (1) Pracovn raz poda tohto zkona je pokodenie
covnom pomere, zdravia alebo smr fyzickej osoby spsoben nezvisle
b) fyzick osobu v ttnozamestnaneckom pomere slu- od jej vle krtkodobm, nhlym a nsilnm psobe-
obn rad, nm vonkajch vplyvov, ktor
c) fyzick osobu v sluobnom pomere sluobn rad a) zamestnanec uveden v 4 utrpel pri plnen pracov-
alebo sluobn orgn, v ktorom fyzick osoba vyko- nch loh alebo sluobnch loh alebo v priamej s-
nva ttnu slubu, vislosti s plnenm pracovnch loh alebo sluob-
d) lena drustva, ktor je v pracovnom vzahu k dru- nch loh, pre plnenie pracovnch loh alebo
stvu, drustvo, sluobnch loh a pri odvracan kody hroziacej za-
e) stavnho initea orgn, ktor obstarva veci mestnvateovi,26)
stavnho initea svisiace s vkonom jeho man- b) fyzick osoba uveden v 17 ods. 2 utrpela pri in-
dtu alebo funkcie, pre verejnho ochrancu prv nostiach uvedench v tomto ustanoven alebo v pria-
Kancelria verejnho ochrancu prv a pre poslanca mej svislosti s tmito innosami.
Eurpskeho parlamentu Kancelria Nrodnej rady (2) Choroba z povolania poda tohto zkona je choro-
Slovenskej republiky, ba uznan prslunm zdravotnckym zariadenm, za-
f) predsedu vyieho zemnho celku vy zemn raden do zoznamu chorb z povolania uvedenho
celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej v prlohe . 1, ak vznikla za podmienok uvedench v tej-
asti v Bratislave mestsk as v Bratislave, pre sta- to prlohe
rostu mestskej asti v Koiciach mestsk as v Ko- a) zamestnancovi pri plnen pracovnch loh alebo
iciach a pre primtora mesta mesto, sluobnch loh alebo v priamej svislosti s plne-
g) poslanca vyieho zemnho celku vy zemn ce- nm pracovnch loh alebo sluobnch loh,
lok, pre poslanca obecnho zastupitestva obec, pre b) fyzickej osobe uvedenej v 17 ods. 2 pri innostiach
poslanca mestskho zastupitestva mesto, pre po- uvedench v tomto ustanoven alebo v priamej s-
slanca miestneho zastupitestva mestskej asti vislosti s tmito innosami.
22
) 76 a 104 Obchodnho zkonnka.
23
) 652 a 672a Obchodnho zkonnka.
23a
) Zkon . 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchdzan v niektorch oblastiach a o ochrane pred diskriminciou a o zmene a doplnen nie-
ktorch zkonov (antidiskriminan zkon) v znen neskorch predpisov.
24
) 17 zkona . 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
25
) 34 zkona . 48/2002 Z. z.
26
) 194 Zkonnka prce.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1389

(3) Choroba z povolania je aj choroba, ktor bola zisten 1. sa sstavne pripravuje na povolanie,
pred jej zaradenm do zoznamu chorb z povolania, naj- 2. pre chorobu a stav, ktor si vyaduj osobitn
viac tri roky pred dom jej zaradenia do tohto zoznamu. starostlivos poda prlohy . 2, sa neme sstav-
(4) Plnenie pracovnch loh alebo sluobnch loh ne pripravova na povolanie alebo neme vyko-
poda odsekov 1 a 2 je nva zrobkov innos alebo
a) vkon pracovnch povinnost vyplvajcich z pra- 3. pre dlhodobo nepriazniv zdravotn stav je ne-
covnho pomeru alebo sluobnch povinnost vypl- schopn sa sstavne pripravova na povolanie
vajcich zo ttnozamestnaneckho pomeru alebo alebo je neschopn vykonva zrobkov innos.
sluobnho pomeru, (2) Dlhodobo nepriazniv zdravotn stav nezaopatre-
b) in innos vykonvan na prkaz zamestnvatea a nho dieaa je choroba a stav uveden v prlohe . 2,
c) innos, ktor je predmetom pracovnej cesty alebo ktor poda poznatkov lekrskej vedy maj trva alebo
sluobnej cesty. trvaj dlhie ako jeden rok a ktor si vyaduj osobitn
(5) V priamej svislosti s plnenm pracovnch loh ale- starostlivos poda tejto prlohy.
bo sluobnch loh zamestnanca poda odsekov 1 a 2 je (3) Nezaopatren diea nie je diea,
a) kon potrebn na vkon prce a kon poas prce a) ktor sa sstavne pripravuje na povolanie tdiom,
zvyajn alebo potrebn pred zaiatkom prce alebo ak u zskalo vysokokolsk vzdelanie druhho
po jej skonen; tieto kony nie s cesta do zamest- stupa a bol mu priznan akademick titul poda
nania a sp, okrem cesty svisiacej s vykonvanm osobitnho predpisu,30) alebo
sluobnej pohotovosti poda osobitnho predpisu,27) b) ktor je poberateom invalidnho dchodku prizna-
stravovanie, oetrenie alebo vyetrenie v zdravotnc- nho z dvodu poklesu schopnosti vykonva zrob-
kom zariaden ani cesta na ne a sp, s vnimkou kov innos o viac ako 70 %.
uvedenou v psmene b),
b) vyetrenie zamestnanca v zdravotnckom zariaden 10
vykonan na prkaz zamestnvatea alebo oetrenie Sstavn prprava na povolanie
v zdravotnckom zariaden pri prvej pomoci a cesta
na ne a sp, (1) Sstavn prprava na povolanie poda tohto zko-
c) as zamestnanca na vzdelvan, prehlbovan kva- na je tdium na strednej kole po skonen povinnej
lifikcie alebo na jej zvyovan, na ktorch sa za- kolskej dochdzky29) alebo tdium na vysokej kole do
mestnanec zastnil na prkaz zamestnvatea, vr- zskania vysokokolskho vzdelania druhho stupa.31)
tane kolenia alebo vzdelvania organizovanho
(2) Sstavn prprava na povolanie poda 9 ods. 1
odborovou organizciou alebo vym odborovm or-
psm. b) prvho bodu sa zana
gnom pre zamestnancov a pre funkcionrov vboru
a) iakovi strednej koly od zaiatku kolskho roka
odborovej organizcie, ak sa na nich zastuj so
nasledujceho po kolskom roku, v ktorom skon
shlasom alebo s vedomm zamestnvatea,
povinn kolsk dochdzku,
d) povinn as zamestnanca na rekondinom
b) tudentovi vysokej koly odo da zpisu na tdium
pobyte28) alebo v priamej svislosti s ou.
prvho stupa alebo na tdium druhho stupa.
(6) V priamej svislosti s innosou fyzickch osb
(3) Sstavn prprava na povolanie poda 9 ods. 1
uvedench v 17 ods. 2 s kony potrebn na vkon
psm. b) prvho bodu sa kon
tejto innosti a zvyajn kony poas tejto innosti; od-
a) iakovi strednej koly spsobom ustanovenm oso-
sek 5 psm. a) as vety za bodkoiarkou plat rovnako.
bitnm predpisom,32)
(7) Pracovn raz a choroba z povolania nie je sluob- b) tudentovi vysokej koly spsobom ustanovenm
n raz a choroba z povolania, ktor vznikli pri vkone osobitnm predpisom.33)
sluby policajta, profesionlneho vojaka a vojaka pr-
(4) Sstavn prprava na povolanie poda tohto zko-
pravnej sluby alebo v svislosti s nimi.
na je aj obdobie
a) bezprostredne nadvzujce na skonenie tdia na
9
strednej kole, najdlhie do konca kolskho roka,
Nezaopatren diea v ktorom diea skonilo tdium na strednej kole,
(1) Nezaopatren diea poda tohto zkona je diea b) od skonenia tdia na strednej kole do zpisu na
a) do skonenia povinnej kolskej dochdzky,29) tdium na vysok kolu vykonanho v kalendr-
b) po skonen povinnej kolskej dochdzky,29) najdlh- nom roku, v ktorom diea skonilo tdium na
ie do dovenia 26 rokov veku, ak strednej kole,

27
) 92 ods. 4 zkona . 315/2001 Z. z. v znen zkona . 561/2005 Z. z.
28
) 11 a 12 zkona . 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona
. 309/2007 Z. z.
161 zkona . 315/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov.
29
) Zkon . 29/1984 Zb. o sstave zkladnch a strednch kl (kolsk zkon) v znen neskorch predpisov.
30
) 53 ods. 1, 5 a 7 zkona . 131/2002 Z. z. o vysokch kolch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona
. 528/2003 Z. z.
31
) Zkon . 131/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov.
32
) 25 ods. 1 zkona . 29/1984 Zb. v znen neskorch predpisov.
33
) 69 ods. 2 zkona . 131/2002 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1390 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

c) po skonen poslednho ronka strednej koly do novench tmto zkonom poskytuj nemocensk dv-
vykonania skky poda osobitnho predpisu,32) ky, a to
najdlhie do konca kolskho roka, v ktorom malo a) nemocensk,
by tdium skonen, b) oetrovn,
d) od zskania vysokokolskho vzdelania prvho stup- c) vyrovnvacia dvka,
a do zpisu na vysokokolsk tdium druhho d) matersk.
stupa, ak zpis na vysokokolsk tdium druh- (2) Z dchodkovho poistenia sa za podmienok usta-
ho stupa bol vykonan do konca kalendrneho novench tmto zkonom poskytuj dchodkov dv-
roka, v ktorom bolo zskan vysokokolsk vzdelanie ky, a to
prvho stupa. a) zo starobnho poistenia
(5) Sstavn prprava dieaa na povolanie je aj in 1. starobn dchodok,
tdium alebo vuba, ak s svojm rozsahom a rov- 2. predasn starobn dchodok,
ou poda rozhodnutia Ministerstva kolstva Sloven- 3. vdovsk dchodok a vdoveck dchodok,
skej republiky (alej len ministerstvo kolstva) po- 4. sirotsk dchodok,
staven na rove tdia na kolch uvedench b) z invalidnho poistenia
v odseku 1. 1. invalidn dchodok,
2. vdovsk dchodok a vdoveck dchodok,
11 3. sirotsk dchodok.
Veobecn vymeriavac zklad (3) Z razovho poistenia sa za podmienok ustanove-
(1) Veobecn vymeriavac zklad je 12-nsobok prie- nch tmto zkonom poskytuj razov dvky, a to
mernej mesanej mzdy v hospodrstve Slovenskej repub- a) razov prplatok,
liky zistenej tatistickm radom Slovenskej republiky b) razov renta,
(alej len tatistick rad) za prslun kalendrny rok. c) jednorazov vyrovnanie,
d) pozostalostn razov renta,
(2) Veobecn vymeriavac zklad v poslednom kalen- e) jednorazov odkodnenie,
drnom roku rozhodujceho obdobia uvedenho v 63 f) pracovn rehabilitcia a rehabilitan,
sa rovn veobecnmu vymeriavaciemu zkladu za g) rekvalifikcia a rekvalifikan,
predposledn kalendrny rok rozhodujceho obdobia. h) nhrada za boles a nhrada za saenie spoloen-
(3) Veobecn vymeriavacie zklady v kalendrnych skho uplatnenia,
rokoch pred rokom 2003 s uveden v prlohe . 3. i) nhrada nkladov spojench s lieenm,
j) nhrada nkladov spojench s pohrebom.
(4) Suma veobecnho vymeriavacieho zkladu po
roku 2002 za prslun kalendrny rok sa ustanov (4) Z garannho poistenia sa za podmienok ustano-
opatrenm, ktor vyd Ministerstvo prce, socilnych vench tmto zkonom poskytuje dvka garannho
vec a rodiny Slovenskej republiky (alej len minister- poistenia.
stvo) poda dajov tatistickho radu a vyhlsi jeho (5) Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok
pln znenie uverejnenm v Zbierke zkonov Sloven- ustanovench tmto zkonom poskytuje dvka v neza-
skej republiky (alej len Zbierka zkonov) najneskr mestnanosti.
do 30. aprla kalendrneho roka nasledujceho po pr-
slunom kalendrnom roku.
TVRT DIEL
12 OSOBN ROZSAH SOCILNEHO POISTENIA
Platobn neschopnos zamestnvatea
14
(1) Zamestnvate je na ely tohto zkona platobne Osobn rozsah nemocenskho poistenia
neschopn, ak bol podan nvrh na vyhlsenie kon-
kurzu. (1) Povinne nemocensky poisten s
(2) De vzniku platobnej neschopnosti zamestnvate- a) zamestnanec, ktor vykonva prcu na zem Slo-
a je de doruenia nvrhu na vyhlsenie konkurzu pr- venskej republiky alebo mimo zemia Slovenskej re-
slunmu sdu. publiky poas obdobia urenho zamestnvateom,
ak medzinrodn zmluva, ktor m prednos pred
zkonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak,
T RET DIEL
b) samostatne zrobkovo inn osoba, ktorej prjem
DVKY NEMOCENSKHO POISTENIA, DCHODKOVHO z podnikania a z inej samostatnej zrobkovej innos-
POISTENIA, RAZOVHO POISTENIA, GARANNHO ti poda osobitnho predpisu34) alebo vnos svisiaci
POISTENIA A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI s podnikanm a s inou samostatnou zrobkovou in-
nosou bol vy ako 12-nsobok vymeriavacieho z-
13 kladu uvedenho v 138 ods. 9.
(1) Z nemocenskho poistenia sa za podmienok usta- (2) Dobrovone nemocensky poisten osoba me by

34
) 7 ods. 1 a 3, 5 a 6 zkona . 366/1999 Z. z. o daniach z prjmov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1391

fyzick osoba po doven 16 rokov veku, ktor m na zem Slovenskej republiky trval pobyt, povolenie na
zem Slovenskej republiky trval pobyt, povolenie na prechodn pobyt24) alebo povolenie na trval pobyt.25)
prechodn pobyt24) alebo povolenie na trval pobyt.25) (5) Nrok na dchodkov dvky za podmienok usta-
novench tmto zkonom maj aj manel (manelka)
15 a nezaopatren diea po fyzickch osobch uvedench
Osobn rozsah dchodkovho poistenia v odsekoch 1 a 4 a po poberateoch starobnho dchod-
ku, predasnho starobnho dchodku a invalidnho
(1) Povinne dchodkovo poisten s dchodku.
a) zamestnanec, ktor je povinne nemocensky poiste-
n,
b) samostatne zrobkovo inn osoba, ktor je povinne Osobn rozsah razovho poistenia
nemocensky poisten,
16
c) fyzick osoba s trvalm pobytom na zem Sloven-
skej republiky, ktor sa riadne star o diea do ies- Povinne razovo poisten je zamestnvate okrem
tich rokov jeho veku s trvalm pobytom na zem zamestnvatea sudcu poda osobitnho predpisu38)
Slovenskej republiky, ak nie je dchodkovo poisten a zamestnvatea prokurtora poda osobitnho pred-
poda psmen a) alebo b), nebol jej priznan predas- pisu.39)
n starobn dchodok alebo invalidn dchodok,
nedovila vek potrebn na nrok na starobn d- 17
chodok (alej len dchodkov vek) a podala pri-
hlku na dchodkov poistenie z dvodu tejto sta- (1) Nrok na razov dvky z razovho poistenia za-
rostlivosti, mestnvatea m jeho zamestnanec po splnen podmie-
d) fyzick osoba s trvalm pobytom na zem Sloven- nok ustanovench tmto zkonom.
skej republiky, ktor sa riadne star o diea s dlho-
dobo nepriaznivm zdravotnm stavom po doven (2) Nrok na razov dvky v rozsahu ustanovenom
iestich rokov jeho veku s trvalm pobytom na zem tmto zkonom m aj
Slovenskej republiky najdlhie do 18 rokov jeho a) iak strednej koly a tudent vysokej koly, ktor
veku, ak nie je dchodkovo poisten poda psmen a) utrpeli pracovn raz alebo im vznikla choroba z po-
a c), nebol jej priznan predasn starobn dcho- volania pri praktickom vyuovan v obdob odbornej
dok alebo invalidn dchodok, nedovila dchodko- (vrobnej) praxe,
v vek a podala prihlku na dchodkov poistenie b) fyzick osoba zdruen v Dobrovonej poiarnej
z dvodu tejto starostlivosti, ochrane Slovenskej republiky a v inch obianskych
e) fyzick osoba s trvalm pobytom na zem Sloven- zdrueniach, ktor utrpela pracovn raz alebo jej
skej republiky, ktorej sa poskytuje pean prspe- vznikla choroba z povolania pri plnen loh na seku
vok za opatrovanie poda osobitnho predpisu35) ochrany pred poiarmi poda osobitnho predpi-
v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dchodkovo po- su,41) a len banskho zchrannho zboru, ktor
isten poda psmen a) a d), nebol jej priznan pred- utrpel pracovn raz alebo mu vznikla choroba z po-
asn starobn dchodok alebo invalidn dchodok, volania pri innostiach tohto zboru,
nedovila dchodkov vek a podala prihlku na c) fyzick osoba, ktor na vzvu orgnu verejnej moci
dchodkov poistenie z dvodu tohto opatrovania; alebo velitea zsahu a poda jeho pokynov, prpad-
do obdobia 12 rokov dchodkovho poistenia sa za- ne s jeho vedomm osobne pomha pri havrii, ivel-
potava aj obdobie dchodkovho poistenia zskan nej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri
z dvodu uvedenho v psmene d), odstraovan ich nsledkov a pri vkone tchto in-
f) na ely starobnho poistenia fyzick osoba, ktorej nost utrpela pracovn raz alebo jej vznikla choro-
sa vyplca razov renta priznan poda 88 do do- ba z povolania,
venia dchodkovho veku alebo do priznania pred- d) dobrovon zdravotnk Slovenskho ervenho kr-
asnho starobnho dchodku. a alebo inej prvnickej osoby, ktor utrpel pracovn
raz alebo mu vznikla choroba z povolania pri vko-
(2) Fyzick osoba uveden v odseku 1 psm. c) a d) je ne zdravotnckych sluieb pri portovom podujat
rodi alebo osvojite dieaa, jeho manel (manelka) alebo spoloenskom podujat,
a fyzick osoba, ktorej bolo toto diea zveren do sta- e) dobrovon len horskej sluby alebo in fyzick
rostlivosti nahrdzajcej starostlivos rodiov na z- osoba, ktor na vzvu horskej sluby a poda jej po-
klade rozhodnutia prslunho orgnu. kynov osobne pomhali pri zchrannej akcii v terne
(3) Riadna starostlivos poda odseku 1 psm. c) a d) a pri vkone tejto innosti utrpeli pracovn raz ale-
je riadna starostlivos poda osobitnho predpisu.36) bo im vznikla choroba z povolania.
(4) Dobrovone dchodkovo poisten osoba me by (3) Nrok na razov dvky za podmienok ustanove-
fyzick osoba po doven 16 rokov veku, ktor m na nch tmto zkonom m aj manel (manelka), neza-

35
) 64a zkona . 195/1998 Z. z. v znen neskorch predpisov.
36
) Zkon . 280/2002 Z. z. o rodiovskom prspevku v znen neskorch predpisov.
38
) Zkon . 385/2000 Z. z. o sudcoch a prsediacich a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
39
) Zkon . 154/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov.
41
) Zkon . 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1392 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

opatren diea po fyzickch osobch uvedench v odse- k dom skonenia ttnozamestnaneckho pome-
koch 1 a 2 a fyzick osoba, voi ktorej mala fyzick ru,
osoba uveden v odsekoch 1 a 2 v ase mrtia vyivova- c) fyzickej osobe v sluobnom pomere odo da vzniku
ciu povinnos. sluobnho pomeru a zanik dom skonenia slu-
obnho pomeru,
18 d) lenovi drustva, ktor je v pracovnom vzahu
Osobn rozsah garannho poistenia k drustvu, odo da vzniku pracovnho vzahu
k drustvu a zanik dom zniku pracovnho vza-
(1) Povinne garanne poisten je zamestnvate uve- hu k drustvu,
den v 7 ods. 1 psm. a) a d) a v 7 ods. 2, ak tento z- e) stavnmu initeovi, verejnmu ochrancovi prv,
kon neustanovuje inak. predsedovi vyieho zemnho celku, starostovi
obce, starostovi mestskej asti v Bratislave, staros-
(2) Povinne garanne poisten nie je zamestnvate
tovi mestskej asti v Koiciach a primtorovi mesta
uveden v odseku 1, ktor je zastupitesk rad cudzie-
odo da, ktor je uren na nstup do funkcie, po-
ho ttu, a zamestnvate, na ktorho neme by vy-
slancovi Eurpskeho parlamentu odo da zaiatku
hlsen konkurz poda osobitnho predpisu.41a)
prvej schdze Eurpskeho parlamentu po vykona-
(3) Nrok na dvku garannho poistenia z garan- nch vobch a poslancovi Eurpskeho parlamentu,
nho poistenia zamestnvatea m jeho zamestnanec ktor nastupuje ako nhradnk, odo da, ktor je
uveden v 4 ods. 1 psm. a) a d) a v 4 ods. 2 po splne- uveden v osveden ako de, ktorm sa stal poslan-
n podmienok ustanovench tmto zkonom. com Eurpskeho parlamentu,42a) a zanik dom z-
niku mandtu,
19 f) poslancovi vyieho zemnho celku, poslancovi
Osobn rozsah poistenia v nezamestnanosti obecnho zastupitestva, poslancovi mestskho za-
stupitestva, poslancovi miestneho zastupitestva
(1) Povinne poisten v nezamestnanosti je zamestna- mestskej asti v Bratislave a poslancovi miestneho
nec, ktor je povinne nemocensky poisten, ak tento zastupitestva mestskej asti v Koiciach odo da,
zkon neustanovuje inak. od ktorho je dlhodobo uvonen z vkonu innosti
zamestnanca na vkon funkcie poslanca, a zanik
(2) Dobrovone poisten osoba v nezamestnanosti
dom, od ktorho u nie je dlhodobo uvonen na v-
me by fyzick osoba po doven 16 rokov veku, kto-
kon tejto funkcie,
r m na zem Slovenskej republiky trval pobyt, po-
g) pestnovi v zariaden pestnskej starostlivosti odo
volenie na prechodn pobyt24) alebo povolenie na trval
da zaatia vkonu pestnskej starostlivosti a zani-
pobyt.25)
k dom skonenia vkonu pestnskej starostlivos-
(3) Poistenie v nezamestnanosti sa nevzahuje na ti,
a) zamestnanca poda osobitnho predpisu42) a za- h) fyzickej osobe vo vkone vzby14) a fyzickej osobe vo
mestnanca poda 4 ods. 1 psm. i), vkone trestu odatia slobody15) odo da zaradenia
b) fyzick osobu, ktorej bol priznan starobn dcho- do prce s vnimkou fyzickej osoby vo vkone trestu
dok, predasn starobn dchodok alebo invalidn odatia slobody zaradenej na vkon prospench
dchodok z dvodu poklesu schopnosti vykonva prc mimo stavu16) a zanik dom skonenia zara-
zrobkov innos o viac ako 70 %. denia do prce,
i) riaditeovi ttneho podniku odo da vymenovania
P IATY DIEL a zanik dom uplynutia obdobia, na ktor bol vy-
menovan, dom vzdania sa funkcie, dom odvola-
VZNIK A ZNIK SOCILNEHO POISTENIA
nia alebo dom jeho smrti.
20 21
Vznik a znik povinnho nemocenskho poistenia, Vznik a znik povinnho nemocenskho poistenia
povinnho dchodkovho poistenia a povinnho a povinnho dchodkovho poistenia samostatne
poistenia v nezamestnanosti zamestnanca zrobkovo innej osoby
Povinn nemocensk poistenie, povinn dchodkov (1) Povinn nemocensk poistenie a povinn dchod-
poistenie a povinn poistenie v nezamestnanosti za- kov poistenie samostatne zrobkovo innej osobe
mestnanca vznik vznik od 1. jla kalendrneho roka nasledujceho po
a) fyzickej osobe v pracovnom pomere odo da vzniku kalendrnom roku, za ktor jej prjem z podnikania
pracovnho pomeru a zanik dom skonenia pra- a z inej samostatnej zrobkovej innosti poda osobit-
covnho pomeru, nho predpisu34) alebo vnos svisiaci s podnikanm
b) fyzickej osobe v ttnozamestnaneckom pomere odo a s inou samostatnou zrobkovou innosou bol vy
da vzniku ttnozamestnaneckho pomeru a zani- ako 12-nsobok vymeriavacieho zkladu uvedenho
41a
) 2 zkona . 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizcii a o zmene a doplnen niektorch zkonov.
42
) Naprklad zkon . 312/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov, zkon . 154/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov, zkon
. 315/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov.
42a
) Zkon . 331/2003 Z. z. o vobch do Eurpskeho parlamentu v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1393

v 138 ods. 9, a zanik 30. jna kalendrneho roka na- d) samostatne zrobkovo innej osobe uvedenej v 5
sledujceho po kalendrnom roku, za ktor jej prjem psm. e) dom skonenia platnosti zmluvy, na ktorej
z podnikania a z inej samostatnej zrobkovej innosti zklade vykonvala portov innos,
poda osobitnho predpisu34) alebo vnos svisiaci e) samostatne zrobkovo innej osobe uvedenej v 5
s podnikanm a s inou samostatnou zrobkovou in- psm. f) dom zniku obchodnho zastpenia.23)
nosou nebol vy ako 12-nsobok vymeriavacieho z-
kladu uvedenho v 138 ods. 9, ak tento zkon neusta- 22
novuje inak. Vznik a znik povinnho dchodkovho poistenia
(2) Povinn nemocensk poistenie a povinn dchod- inch fyzickch osb
kov poistenie samostatne zrobkovo innej osobe,
ktorej je preden lehota na podanie daovho prizna- (1) Povinn dchodkov poistenie vznik fyzickej oso-
nia poda osobitnho predpisu,43) vznik od 1. oktbra be uvedenej v 15 ods. 1 psm. c) a e) odo da prihlse-
kalendrneho roka nasledujceho po kalendrnom nia sa na dchodkov poistenie, najskr odo da poda-
roku, za ktor jej prjem z podnikania a z inej samostat- nia prihlky na dchodkov poistenie. Fyzickej osobe
nej zrobkovej innosti poda osobitnho predpisu34) uvedenej v 15 ods. 1 psm. c), ktor podala prihlku
alebo vnos svisiaci s podnikanm a s inou samostat- na dchodkov poistenie do 15 dn odo da narodenia
nou zrobkovou innosou bol vy ako 12-nsobok dieaa, vznik povinn dchodkov poistenie odo da
vymeriavacieho zkladu uvedenho v 138 ods. 9, a za- narodenia dieaa. Ak sa o diea uveden v 15 ods. 1
nik 30. septembra kalendrneho roka nasledujceho psm. c) a d) v tom istom obdob riadne star viac fyzic-
po kalendrnom roku, za ktor jej prjem z podnikania kch osb uvedench v 15 ods. 2, povinn dchodko-
a z inej samostatnej zrobkovej innosti poda osobit- v poistenie z dvodu tejto starostlivosti vznikne fyzic-
nho predpisu34) alebo vnos svisiaci s podnikanm kej osobe, ktor pod prihlku na dchodkov
a s inou samostatnou zrobkovou innosou nebol vy- poistenie ako prv. Povinn dchodkov poistenie fy-
ako 12-nsobok vymeriavacieho zkladu uvedenho zickej osobe uvedenej v 15 ods. 1 psm. c) zanik
v 138 ods. 9. dom skonenia riadnej starostlivosti o diea do ies-
tich rokov jeho veku, najneskr dom dovenia ies-
(3) Hranica prjmu z podnikania a z inej samostatnej
tich rokov veku dieaa. Povinn dchodkov poistenie
zrobkovej innosti alebo vnosu svisiaceho s podni-
fyzickej osobe uvedenej v 15 ods. 1 psm. d) zanik
kanm a s inou samostatnou zrobkovou innosou
dom skonenia riadnej starostlivosti o diea s dlhodo-
zisten na zklade dodatonho daovho priznania
bo nepriaznivm zdravotnm stavom, najneskr dom
alebo dodatonho platobnho vmeru vydanho
dovenia 18 rokov veku tohto dieaa. Povinn d-
sprvcom dane je rozhodujca na vznik a znik povin-
chodkov poistenie fyzickej osobe uvedenej v 15
nho nemocenskho poistenia a povinnho dchodko-
ods. 1 psm. e) zanik dom skonenia poskytovania
vho poistenia len vtedy, ak m vplyv na aktulne ne-
peanho prspevku za opatrovanie poda osobitnho
mocensk poistenie a dchodkov poistenie. Zmena
predpisu,35) najneskr dom zskania 12 rokov povin-
poistenia sa vykon od prvho da kalendrneho me-
nho dchodkovho poistenia poda 15 ods. 1
siaca nasledujceho po mesiaci, v ktorom bolo predlo-
psm. e).
en dodaton daov priznanie sprvcovi dane alebo
v ktorom sprvca dane vydal dodaton platobn v- (2) Povinn dchodkov poistenie vznik fyzickej oso-
mer. be uvedenej v 15 ods. 1 psm. f) odo da, v ktorom na-
stala skutonos podmieujca povinn dchodkov
(4) Povinn nemocensk poistenie a povinn dchod-
poistenie, a zanik dom, v ktorom zanikla skutonos
kov poistenie zanik vdy
podmieujca povinn dchodkov poistenie.
a) samostatne zrobkovo innej osobe uvedenej v 5
psm. a) dom odhlsenia sa z evidencie poda oso-
23
bitnho predpisu,11)
b) samostatne zrobkovo innej osobe uvedenej v 5 Vznik a znik nemocenskho poistenia dobrovone
psm. b) a c) dom zniku tchto oprvnen nemocensky poistenej osoby, vznik a znik
a samostatne zrobkovo innej osobe uvedenej dchodkovho poistenia dobrovone dchodkovo
v 5 psm. c) odo da vzniku pracovnho pomeru, poistenej osoby a vznik a znik poistenia
v ktorom na vkon innosti je povinn ma oprv- v nezamestnanosti dobrovone poistenej osoby
nenie poda osobitnho predpisu, 21) ak od tohto v nezamestnanosti
da poda svojho vyhlsenia nevykonva innos
samostatne zrobkovo innej osoby uvedenej v 5 Dobrovone nemocensky poistenej osobe, dobrovone
psm. c), dchodkovo poistenej osobe a dobrovone poistenej
c) samostatne zrobkovo innej osobe uvedenej v 5 osobe v nezamestnanosti vznik nemocensk poiste-
psm. d) dom vystpenia z verejnej obchodnej spo- nie, dchodkov poistenie a poistenie v nezamestna-
lonosti alebo z komanditnej spolonosti alebo nosti odo da prihlsenia sa na tieto poistenia, najskr
dom vmazu verejnej obchodnej spolonosti a ko- odo da podania prihlky, a zanik dom odhlsenia
manditnej spolonosti z obchodnho registra, sa z tchto poisten, najskr odo da podania odhlky.

43
) 38 ods. 6 zkona Slovenskej nrodnej rady . 511/1992 Zb. o sprve dan a poplatkov a o zmench v sstave zemnch finannch or-
gnov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1394 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

24 poistenie, povinn dchodkov poistenie a povinn


Vznik a znik razovho poistenia poistenie v nezamestnanosti od 11. da potreby oetro-
vania fyzickej osoby uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) ale-
razov poistenie vznik zamestnvateovi odo da, bo starostlivosti o diea uveden v 39 ods. 1 psm. b)
v ktorom zaal zamestnva aspo jednho zamestnan- do skonenia potreby tohto oetrovania alebo tejto sta-
ca, a zanik dom, v ktorom u nezamestnva ani jed- rostlivosti a odo da nasledujceho po uplynut 52 t-
nho zamestnanca. dov trvania doasnej pracovnej neschopnosti do jej
skonenia.
25 (4) Samostatne zrobkovo innej osobe sa preruuje
Vznik a znik garannho poistenia povinn nemocensk poistenie a povinn dchodkov
poistenie od 11. da potreby oetrovania fyzickej osoby
Garann poistenie vznik zamestnvateovi odo uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) alebo starostlivosti o die-
da, v ktorom zaal zamestnva aspo jednho za- a uveden v 39 ods. 1 psm. b) do skonenia potreby
mestnanca uvedenho v 4 ods. 1 psm. a) a d) a v 4 tohto oetrovania alebo tejto starostlivosti a v obdob,
ods. 2, a zanik dom, v ktorom u nezamestnva ani v ktorom m nrok na rodiovsk prspevok poda oso-
jednho zamestnanca uvedenho v 4 ods. 1 psm. a) bitnho predpisu,45b) ak poda svojho vyhlsenia nevy-
a d) a v 4 ods. 2. konva innos povinne nemocensky poistenej a povin-
ne dchodkovo poistenej samostatne zrobkovo innej
26 osoby. Samostatne zrobkovo innej osobe sa preruu-
Preruenie povinnho nemocenskho poistenia, je povinn nemocensk poistenie a povinn dchodko-
povinnho dchodkovho poistenia a povinnho v poistenie aj odo da nasledujceho po uplynut 52
poistenia v nezamestnanosti tdov trvania doasnej pracovnej neschopnosti do jej
skonenia.
(1) Zamestnancovi sa preruuje povinn nemocensk (5) Vznik preruenia povinnho nemocenskho pois-
poistenie, povinn dchodkov poistenie a povinn po- tenia, povinnho dchodkovho poistenia a povinnho
istenie v nezamestnanosti v obdob, v ktorom poistenia v nezamestnanosti poda odsekov 1 a 4 sa
a) erp pracovn vono bez nhrady mzdy poda oso- posudzuje rovnako ako znik povinnho nemocensk-
bitnho predpisu44) alebo erp sluobn vono bez ho poistenia, povinnho dchodkovho poistenia a po-
nroku na plat alebo sluobn prjem poda osobit- vinnho poistenia v nezamestnanosti a skonenie pre-
nho predpisu6) okrem ospravedlnenej neprtom- ruenia tchto poisten sa posudzuje rovnako ako
nosti zamestnanca v prci z dvodu jeho asti na vznik tchto poisten.
trajku,
b) je dlhodobo uvonen z pracovnho pomeru, ttno-
zamestnaneckho pomeru alebo zo sluobnho po-
meru na vkon verejnej funkcie, na vkon odborovej IESTY DIEL
funkcie alebo na vkon funkcie lena zamestnanec- SPSOBILOS FYZICKEJ OSOBY V PRVNYCH VZAHOCH
kej rady poda osobitnho predpisu,45) ak sa mu ne- SOCILNEHO POISTENIA
poskytuje nhrada mzdy,
c) m neospravedlnen neprtomnos v prci, 27
d) je vo vkone vzby alebo vo vkone trestu odatia
slobody; to plat vo vzahu k innosti, z ktorej je po- (1) Spsobilos fyzickej osoby ma v prvnych vza-
vinne nemocensky poisten a povinne dchodkovo hoch socilneho poistenia prva a povinnosti vznik
poisten a poas jej vykonvania bol vzat do vko- narodenm a zanik smrou, prpadne vyhlsenm za
nu vzby alebo nastpil vkon trestu odatia slobo- mtveho.
dy,
e) erp rodiovsk dovolenku poda osobitnho pred- (2) Spsobilos fyzickej osoby vlastnmi prvnymi
pisu,45a) ak ide o enu a v obdob, v ktorom erp ro- konmi nadobda v prvnych vzahoch socilneho
diovsk dovolenku poda osobitnho predpisu,45a) poistenia prva a bra na seba povinnosti vznik dov-
a nem nrok na matersk, ak ide o mua. enm 15. roku veku.
(2) Samostatne zrobkovo innej osobe sa preruuje (3) Fyzick osoba mladia ako 15 rokov veku mus
povinn nemocensk poistenie a povinn dchodkov by zastpen zkonnm zstupcom. Kto je zkonn
poistenie v obdob, v ktorom je vo vzbe alebo vo vkone zstupca tejto fyzickej osoby, ustanovuje osobitn
trestu odatia slobody; as vety za bodkoiarkou v od- predpis.46)
seku 1 psm. d) plat rovnako. (4) Na pozbavenie a na obmedzenie spsobilosti na
(3) Zamestnancovi sa preruuje povinn nemocensk prvne kony, na zkonnho zstupcu fyzickej osoby,

44
) Naprklad 136 ods. 1 Zkonnka prce.
45
) Naprklad 136 Zkonnka prce.
45a
) 166, 168 ods. 5 a 169 Zkonnka prce.
45b
) Zkon . 280/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov.
46
) Zkon . 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen nlezu stavnho sdu Slovenskej republiky
. 615/2006 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1395

ktor bola tejto spsobilosti pozbaven alebo ktorej 31


spsobilos na prvne kony bola obmedzen, a na vy-
hlsenie fyzickej osoby za mtvu sa vzahuje osobitn Veobecn podmienky nroku
predpis.47) na nemocensk dvky povinne nemocensky
poistenej samostatne zrobkovo innej osoby
a dobrovone nemocensky poistenej osoby
S IEDMY DIEL
PRVNE KONY A POTANIE LEHT (1) Povinne nemocensky poisten samostatne zrob-
kovo inn osoba a dobrovone nemocensky poisten
osoba maj nrok na nemocensk dvku, ak tento z-
28 kon neustanovuje inak, ak
Prvne kony a) splnili podmienky ustanoven na vznik nroku na
nemocensk dvku poas trvania nemocenskho
Na prvne kony v socilnom poisten sa vzahuje poistenia a
osobitn predpis,47) ak tento zkon neustanovuje inak. b) zaplatili poistn na nemocensk poistenie najneskr
v posledn de kalendrneho mesiaca, v ktorom
vznikol dvod na poskytnutie nemocenskej dvky,
29
za obdobie od prvho vzniku nemocenskho poiste-
Potanie leht v socilnom poisten nia povinne nemocensky poistenej samostatne z-
robkovo innej osoby a dobrovone nemocensky po-
(1) Na potanie leht v socilnom poisten sa vzahu- istenej osoby do konca kalendrneho mesiaca
je osobitn predpis,48) ak tento zkon neustanovuje predchdzajceho kalendrnemu mesiacu, v kto-
inak. rom vznikol dvod na poskytnutie nemocenskej dv-
ky, najviac za obdobie poslednch desa rokov pred-
(2) Ak posledn de lehoty ustanovenej v konan vo chdzajcich kalendrnemu mesiacu, v ktorom
veciach socilneho poistenia poda tretej asti pripad- vznikol dvod na poskytnutie nemocenskej dvky;
ne na sobotu a na de pracovnho pokoja, je posledn podmienka zaplatenia poistnho na nemocensk
de lehoty najbli nasledujci pracovn de. Lehota poistenie sa povauje za splnen, ak suma dlnho
je zachovan, ak sa v posledn de lehoty urob kon poistnho na nemocensk poistenie je v hrne niia
na prslunom orgne vykonvajcom socilne poiste- ako 100 Sk.
nie alebo ak sa podanie odovzd na prepravu potou,
alebo odole elektronickou potou. (2) Ak vznikol dvod na poskytnutie nemocenskej
dvky v kalendrnom mesiaci, v ktorom povinne nemo-
censky poistenej samostatne zrobkovo innej osobe
DRUH HLAVA a dobrovone nemocensky poistenej osobe prvkrt
vzniklo nemocensk poistenie, vznikne nrok na nemo-
NEMOCENSK DVKY censk dvku, ak za tento mesiac zaplatili poistn na
nemocensk poistenie najneskr v posledn de splat-
P RV DIEL nosti poistnho na nemocensk poistenie. Na splnenie
podmienky zaplatenia poistnho odsek 1 psm. b) as
VEOBECN PODMIENKY NROKU vety za bodkoiarkou plat rovnako.
NA NEMOCENSK DVKY
(3) Povinne nemocensky poisten samostatne zrob-
kovo inn osoba a dobrovone nemocensky poisten
30 osoba maj nrok na nemocensk dvku aj vtedy, ak
Veobecn podmienky nroku vznikol dvod na poskytnutie nemocenskej dvky po
na nemocensk dvky zamestnanca zniku ich nemocenskho poistenia poas trvania n-
roku na vplatu nemocenskej dvky alebo v ochrannej
Zamestnanec m nrok na nemocensk dvku, ak lehote a za obdobie od prvho vzniku nemocenskho
tento zkon neustanovuje inak, ak poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne
a) splnil podmienky ustanoven na vznik nroku na zrobkovo innej osoby a dobrovone nemocensky pois-
nemocensk dvku poas trvania nemocenskho tenej osoby do zniku ich nemocenskho poistenia,
poistenia alebo po jeho zniku poas trvania nroku najviac za obdobie poslednch desa rokov predch-
na vplatu nemocenskej dvky alebo v ochrannej le- dzajcich kalendrnemu mesiacu, v ktorom zaniklo
hote a nemocensk poistenie, zaplatili poistn na nemocen-
b) nem prjem, ktor sa povauje za vymeriavac z- sk poistenie najneskr v posledn de splatnosti po-
klad poda 138 ods. 1 a 5 za obdobie, v ktorom ne- istnho za kalendrny mesiac, v ktorom zaniklo nemo-
vykonva innos zamestnanca z dvodov uvede- censk poistenie. Na splnenie podmienky zaplatenia
nch v 33 ods. 1, 39 ods. 1, 48 ods. 1 a v 49 poistnho odsek 1 psm. b) as vety za bodkoiarkou
ods. 1. plat rovnako.
47
) Obiansky zkonnk.
48
) 122 Obianskeho zkonnka.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1396 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

32 (2) Zamestnancovi vznik nrok na nemocensk od


Ochrann lehota prvho da doasnej pracovnej neschopnosti, ak do-
asn pracovn neschopnos vznikla v ochrannej leho-
(1) Ochrann lehota je 42 dn po zniku nemocensk- te.
ho poistenia, ak tento zkon neustanovuje inak. (3) Ak zamestnancovi zaniklo nemocensk poistenie
(2) Ochrann lehota v obdob doasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom
a) poistenca, ktor bol nemocensky poisten menej m nrok na nhradu prjmu pri doasnej pracovnej
ako 42 dn, je toko dn, koko trvalo nemocensk po- neschopnosti poda osobitnho predpisu,51) m nrok
istenie, na nemocensk odo da nasledujceho po dni zniku
b) poistenkyne, ktorej nemocensk poistenie zaniklo nemocenskho poistenia.
v obdob tehotenstva, je es mesiacov. (4) Do podpornho obdobia sa zapotavaj aj pred-
(3) Ochrann lehota nevznik pri zniku nemocen- chdzajce obdobia doasnej pracovnej neschopnosti,
skho poistenia z dvodu jeho preruenia poda 26. ak patria do obdobia 52 tdov pred jej vznikom.
(4) Ak poistencovi vznikne nemocensk poistenie (5) Predchdzajce obdobia doasnej pracovnej ne-
v ochrannej lehote, poet dn ochrannej lehoty zskan schopnosti sa nezapotavaj do podpornho obdobia,
z novho nemocenskho poistenia sa pripota k nevy- ak nemocensk poistenie trvalo aspo 26 tdov od
erpanmu potu dn ochrannej lehoty z predchdza- skonenia poslednej doasnej pracovnej neschopnosti
jceho nemocenskho poistenia. Ochrann lehota ne- a poistencovi poas tohto obdobia nemocenskho pois-
me by viac ako 42 dn. tenia nevznikla doasn pracovn neschopnos. Do
(5) Ochrann lehota zanik, ak nezanikla skr, podpornho obdobia sa nezapotava obdobie nariade-
dom, od ktorho m poistenec nrok na vplatu sta- nho karantnneho opatrenia.
robnho dchodku, predasnho starobnho dchod- (6) Poistenkyni, ktor je doasne prceneschopn
ku alebo invalidnho dchodku. v obdob iestich tdov pred oakvanm dom pro-
du urenm lekrom, zanik nrok na nemocensk od
D RUH DIEL zaiatku iesteho tda pred oakvanm dom pro-
du urenm lekrom, ak jej vznikol nrok na matersk.
NEMOCENSK
35
Podmienky nroku na nemocensk

33 Poistenec nem nrok na vplatu nemocenskho za


dni, poas ktorch m nrok na vplatu materskho.
(1) Zamestnanec a povinne nemocensky poisten
samostatne zrobkovo inn osoba maj nrok na ne- 36
mocensk, ak boli pre chorobu alebo raz uznan za do- Poskytovanie nemocenskho
asne prceneschopnch na vkon zrobkovej innosti
alebo im bolo nariaden karantnne opatrenie poda Nemocensk sa poskytuje za dni.
osobitnho predpisu50) (alej len doasn pracovn
neschopnos).
37
(2) Dobrovone nemocensky poisten osoba m n-
rok na nemocensk, ak jej vznikla doasn pracovn Vka nemocenskho
neschopnos a v poslednch dvoch rokoch pred vzni-
kom doasnej pracovnej neschopnosti bola nemocen- (1) Vka nemocenskho zamestnanca je 55 % den-
sky poisten najmenej 270 dn. nho vymeriavacieho zkladu urenho poda 55 ale-
bo pravdepodobnho dennho vymeriavacieho zkladu
urenho poda 57, ak tento zkon neustanovuje
34
inak.
(1) Zamestnancovi vznik nrok na nemocensk od (2) Vka nemocenskho zamestnanca, ktormu do-
11. da doasnej pracovnej neschopnosti. Povinne ne- asn pracovn neschopnos vznikla v ochrannej leho-
mocensky poistenej samostatne zrobkovo innej oso- te, zamestnanca, ktormu zaniklo nemocensk poiste-
be a dobrovone nemocensky poistenej osobe vznik nie v obdob doasnej pracovnej neschopnosti, povinne
nrok na nemocensk od prvho da doasnej pracov- nemocensky poistenej samostatne zrobkovo innej
nej neschopnosti. Nrok na nemocensk zanik dom osoby a dobrovone nemocensky poistenej osoby, ak
nasledujcim po skonen doasnej pracovnej ne- tento zkon neustanovuje inak, je v obdob
schopnosti, najneskr uplynutm 52. tda od vzniku a) od prvho da doasnej pracovnej neschopnosti do
doasnej pracovnej neschopnosti (alej len podporn tretieho da doasnej pracovnej neschopnosti 25 %
obdobie), ak tento zkon neustanovuje inak. dennho vymeriavacieho zkladu urenho poda
50
) Zkon . 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
51
) Zkon . 462/2003 Z. z. o nhrade prjmu pri doasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnen niektorch zkonov
v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1397

55 alebo pravdepodobnho dennho vymeriavacie- zkladu urenho poda 55 alebo pravdepodobnho


ho zkladu urenho poda 57 a dennho vymeriavacieho zkladu urenho poda 57.
b) od tvrtho da doasnej pracovnej neschopnosti
55 % dennho vymeriavacieho zkladu urenho Vznik a znik nroku na oetrovn
poda 55 alebo pravdepodobnho dennho vyme-
riavacieho zkladu urenho poda 57. 42

38 (1) Poistencovi vznik nrok na oetrovn od prvho


da potreby oetrovania fyzickej osoby uvedenej v 39
Vylenie nroku na vplatu nemocenskho ods. 1 psm. a) alebo starostlivosti o diea uveden
v 39 ods. 1 psm. b) a zanik dom skonenia potreby
Poistenec nem nrok na vplatu nemocenskho odo
oetrovania alebo starostlivosti, najneskr uplynutm
da poruenia lieebnho reimu urenho lekrom do
desiateho da.
skonenia doasnej pracovnej neschopnosti, najviac
v rozsahu 30 dn odo da poruenia lieebnho reimu (2) Oetrovn patr v tom istom prpade len raz a len
urenho lekrom. jednmu poistencovi.

T RET DIEL 43

OETROVN Poistenec nem nrok na vplatu oetrovnho za dni,


poas ktorch
39 a) sa mu vyplca nhrada prjmu pri doasnej pracov-
Podmienky nroku na oetrovn nej neschopnosti zamestnanca poda osobitnho
predpisu,51)
(1) Poistenec m nrok na oetrovn, ak b) m nrok na vplatu nemocenskho,
a) oetruje chor diea, chorho manela, chor man- c) m nrok na vplatu materskho.
elku, chorho rodia alebo chorho rodia manela
(manelky), ktorho zdravotn stav poda potvrde- TVRT DIEL
nia prslunho lekra nevyhnutne vyaduje oetro-
VYROVNVACIA DVKA
vanie inou fyzickou osobou, alebo
b) sa star o diea do desiatich rokov veku, ak
1. dieau bolo nariaden karantnne opatrenie 44
poda osobitnho predpisu,50) Podmienky nroku na vyrovnvaciu dvku
2. predkolsk zariadenie alebo zariadenie socil-
nych sluieb, v ktorch sa poskytuje dieau sta- (1) Zamestnankya m nrok na vyrovnvaciu dv-
rostlivos, alebo kola, ktor diea navtevuje, ku, ak je poas tehotenstva preraden na in prcu,
boli rozhodnutm prslunch orgnov uzavret pretoe prca, ktor predtm vykonvala, je poda oso-
alebo v nich bolo nariaden karantnne opatrenie bitnho predpisu53) zakzan tehotnm enm alebo
poda osobitnho predpisu50) alebo poda lekrskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo,
3. fyzick osoba, ktor sa inak o diea star, ochore- a pri prci, na ktor je preraden, dosahuje bez svojho
la, bolo jej nariaden karantnne opatrenie poda zavinenia ni prjem alebo nhradu prjmu poda oso-
osobitnho predpisu50) alebo bola prijat do bitnho predpisu54) ako pri prci, ktor vykonvala
stavnej starostlivosti zdravotnckeho zariade- pred preradenm.
nia, a preto sa neme o diea stara. (2) Zamestnankya m nrok na vyrovnvaciu dv-
(2) Diea na ely poskytovania oetrovnho je ku, ak poas materstva do konca deviateho mesiaca po
a) vlastn diea alebo osvojen diea poistenca alebo prode je preraden na in prcu, pretoe prca, ktor
jeho manela (manelky), predtm vykonvala, je poda osobitnho predpisu53)
b) diea, ktor bolo poistencovi zveren do starostlivos- zakzan matkm do konca deviateho mesiaca po p-
ti nahrdzajcej starostlivos rodiov na zklade rode alebo poda lekrskeho posudku ohrozuje jej zdra-
rozhodnutia prslunho orgnu. vie alebo materstvo, a pri prci, na ktor je preraden,
dosahuje bez svojho zavinenia ni prjem ako pri pr-
40 ci, ktor vykonvala pred preradenm.
Poskytovanie oetrovnho (3) Poda tohto zkona sa za preradenie na in prcu
v tehotenstve a materstve povauje, aj ke nedochdza
Oetrovn sa poskytuje za dni. k zmene druhu prce,
a) znenie normovanho vkonu prce, ktorm sa od-
41 strnia priny, na ktorch zklade je tak vykon-
Vka oetrovnho vanie prce zakzan tehotnm enm a matkm do
konca deviateho mesiaca po prode alebo ktor po-
Vka oetrovnho je 55 % dennho vymeriavacieho da lekrskeho posudku ohrozuje tehotenstvo eny,

53
) Naprklad 162 Zkonnka prce.
54
) 93 zkona . 154/2001 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1398 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

jej zdravie alebo materstvo, s vnimkou kratieho prcu, za ktor m prjem, ktor sa povauje za vyme-
pracovnho asu, riavac zklad poda 138 ods. 1 a 5.
b) oslobodenie od vykonvania niektorch pracovnch
innost pri prcach, ktor s zakzan tehotnm P IATY DIEL
enm a matkm do konca deviateho mesiaca po p-
rode alebo ktor poda lekrskeho posudku ohrozu- MATERSK
j jej tehotenstvo, zdravie alebo materstvo, s vnim-
kou oslobodenia tehotnej zamestnankyne alebo Podmienky nroku na matersk
zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po p-
48
rode od vykonvania uvedench pracovnch innos-
t v kratom pracovnom ase, (1) Poistenkya, ktor je tehotn alebo ktor sa star
c) preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamest- o naroden diea, m nrok na matersk, ak v posled-
nankyne do konca deviateho mesiaca po prode na nch dvoch rokoch pred prodom bola nemocensky po-
in pracovisko alebo pracovn miesto, ak jej doteraj- isten najmenej 270 dn.
ie pracovisko alebo pracovn miesto patr medzi
tak, ktor s zakzan tehotnm enm a matkm (2) Poistenkyni vznik nrok na matersk od zaiat-
do konca deviateho mesiaca po prode, alebo ak do- ku iesteho tda pred oakvanm dom produ ur-
chdzanie na doterajie pracovisko alebo pracovn enm lekrom, najskr od zaiatku smeho tda
miesto poda lekrskeho posudku ohrozuje tehoten- pred tmto dom, a ak porodila skr, odo da produ.
stvo eny, jej zdravie alebo materstvo, Nrok na matersk zanik uplynutm 28. tda od
d) oslobodenie od vykonvania nonej prce tehotnej vzniku nroku na matersk, ak tento zkon neustano-
zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca de- vuje inak.
viateho mesiaca po prode. (3) Poistenkya m nrok na matersk aj po uplynut
28. tda od vzniku nroku na matersk, ak porodila
Poskytovanie vyrovnvacej dvky zrove dve alebo viac det a aspo o dve z narodench
det sa star alebo ak je osamel. Nrok na matersk
45 v tomto prpade zanik uplynutm 37. tda od vzniku
nroku na matersk, ak tento zkon neustanovuje
inak.
Vyrovnvacia dvka sa poskytuje za kalendrny me-
siac, a to aj vtedy, ak zamestnankya bola preraden (4) Podmienka starostlivosti o naroden diea sa po-
na in prcu alebo sa preradenie skonilo poas kalen- vauje za splnen v obdob, v ktorom je diea prijat do
drneho mesiaca. stavnej starostlivosti zdravotnckeho zariadenia.
(5) Ak sa poistenkyni vyplcalo matersk pred oak-
46 vanm dom produ menej ako es tdov alebo ma-
tersk sa jej nevyplcalo, pretoe prod nastal skr ako
(1) Vyrovnvacia dvka sa poskytuje v obdob, v kto- uril lekr, m nrok na matersk do konca 28. tda
rom zamestnankya mala po preraden na in prcu od vzniku nroku na matersk, a ak ide o poistenkyu
prjem, ktor sa povauje za vymeriavac zklad poda uveden v odseku 3, do konca 37. tda od vzniku n-
138 ods. 1 a 5. roku na matersk.
(2) Poas tehotenstva sa vyrovnvacia dvka posky- (6) Ak sa poistenkyni vyplcalo matersk pred oak-
tuje najdlhie do nstupu na matersk dovolenku a po vanm dom produ menej ako es tdov z inho
skonen materskej dovolenky najdlhie do konca de- dvodu, ako je uveden v odseku 5, m nrok na mater-
viateho mesiaca po prode. sk do konca 22. tda odo da produ, ale nie dlhie
ako do konca 28. tda od vzniku nroku na mater-
47 sk, a ak ide o poistenkyu uveden v odseku 3, do
konca 31. tda odo da produ, ale nie dlhie ako do
Vka vyrovnvacej dvky konca 37. tda od vzniku nroku na matersk.
(1) Vka vyrovnvacej dvky je 55 % z rozdielu medzi (7) Poistenkya, ktorej sa narodilo mtve diea, m
mesanm vymeriavacm zkladom urenm poda nrok na matersk do konca 14. tda od vzniku n-
56 ods. 1 a vymeriavacm zkladom, z ktorho za- roku na matersk.
mestnankya plat poistn na nemocensk poistenie (8) Poistenkya, ktorej diea zomrelo v obdob trvania
v jednotlivch kalendrnych mesiacoch po preraden nroku na matersk, m nrok na matersk do konca
na in prcu. druhho tda odo da mrtia dieaa, ale nie dlhie
(2) Vka vyrovnvacej dvky je 55 % z rozdielu medzi ako do konca 28. tda od vzniku nroku na mater-
pomernou asou mesanho vymeriavacieho zkladu sk, a ak ide o poistenkyu uveden v odseku 3, nie
urenho poda 56 ods. 2 a vymeriavacm zkladom, dlhie ako do konca 37. tda od vzniku nroku na
z ktorho zamestnankya plat poistn na nemocensk matersk.
poistenie v jednotlivch kalendrnych mesiacoch po (9) Obdobie nroku na matersk poistenkyne, ktor
preraden na in prcu, ak zamestnankya v kalendr- diea porodila, nesmie by kratie ako 14 tdov od
nom mesiaci, za ktor m nrok na vyrovnvaciu dv- vzniku nroku na matersk a nesmie zanikn pred
ku, nevykonvala poas celho kalendrneho mesiaca uplynutm iestich tdov odo da produ.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1399

49 51

(1) In poistenec, ktor prevzal diea do starostlivosti (1) Ak diea prevzala do starostlivosti in fyzick oso-
a ktor sa o toto diea star, m nrok na matersk odo ba alebo prvnick osoba z dvodu, e sa poistenec
da prevzatia dieaa do starostlivosti v obdob 22 t- poda lekrskeho posudku neme alebo nesmie stara
dov od vzniku nroku na matersk. In poistenec, o diea pre svoj nepriazniv zdravotn stav, nrok na
ktor prevzal do starostlivosti dve alebo viac det a as- matersk tomuto poistencovi zanik dom prevzatia
po o dve z tchto det sa star, a in poistenec, ktor je dieaa do tejto starostlivosti a optovne vznik odo
osamel a ktor sa star o diea prevzat do svojej sta- da prevzatia dieaa zo starostlivosti inej fyzickej oso-
rostlivosti, maj nrok na matersk v obdob 31 t- by alebo prvnickej osoby. Nrok na matersk trv do
dov od vzniku nroku na matersk. In poistenec m uplynutia celkovho obdobia trvania nroku na mater-
nrok na matersk najdlhie do dovenia smich me- sk, najdlhie do dovenia smich mesiacov veku die-
siacov veku dieaa, ak v poslednch dvoch rokoch aa.
pred prevzatm dieaa do starostlivosti bol nemocen- (2) Ak sa poistenec prestal stara o diea z inho dvo-
sky poisten najmenej 270 dn. du, ako je jeho nepriazniv zdravotn stav, nrok na
(2) In poistenec, ktor prevzal diea do starostlivos- matersk zanik dom skonenia jeho starostlivosti
ti, je o diea a optovne vznik odo da pokraovania v sta-
a) otec dieaa, ak matka dieaa zomrela, rostlivosti o toto diea. Obdobie, poas ktorho sa pois-
b) otec dieaa, ak sa poda lekrskeho posudku matka tenec prestal stara o diea z inch dvodov, sa zapo-
o diea neme stara alebo nesmie stara pre svoj tava do celkovho obdobia trvania nroku na
nepriazniv zdravotn stav, ktor trv najmenej je- matersk.
den mesiac, a matka nepober matersk alebo rodi-
ovsk prspevok, s vnimkou, ke diea bolo zvere- 52
n matke rozhodnutm sdu, Poskytovanie materskho
c) manel matky dieaa, ak sa matka poda lekrske-
ho posudku o diea neme stara alebo nesmie sta- (1) Matersk sa poskytuje za dni.
ra pre svoj nepriazniv zdravotn stav, ktor trv
najmenej jeden mesiac, a matka nepober matersk (2) Matersk sa poskytuje za to ist obdobie len raz
alebo rodiovsk prspevok, a len jednmu poistencovi.
d) otec dieaa po dohode s matkou dieaa, najskr po
uplynut iestich tdov odo da produ, a matka 53
nepober matersk alebo rodiovsk prspevok, Vka materskho
e) manelka otca dieaa, ak sa star o diea, ktorho
matka zomrela, alebo Vka materskho je 55 % dennho vymeriavacieho
f) fyzick osoba, ak sa star o diea na zklade rozhod- zkladu urenho poda 55 alebo pravdepodobnho
nutia prslunho orgnu. dennho vymeriavacieho zkladu urenho poda 57.

49a IESTY DIEL


SPOLON USTANOVENIA
Do obdobia 270 dn sa zapotava obdobie prerue- O NEMOCENSKCH DVKACH
nia povinnho nemocenskho poistenia zamestnanca
z dvodu erpania rodiovskej dovolenky poda osobit-
nho predpisu45a) a obdobie preruenia povinnho ne- 54
mocenskho poistenia samostatne zrobkovo innej Rozhodujce obdobie na zistenie dennho
osoby, ktor m nrok na rodiovsk prspevok poda vymeriavacieho zkladu
osobitnho predpisu45b) a nevykonva innos povinne
nemocensky poistenej a povinne dchodkovo poistenej (1) Rozhodujce obdobie na zistenie dennho vyme-
samostatne zrobkovo innej osoby. riavacieho zkladu je kalendrny rok predchdzajci
kalendrnemu roku, v ktorom vznikla doasn pracov-
50 n neschopnos, potreba oetrovania fyzickej osoby
uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) alebo potreba starostli-
Ak poistenkyni zaniklo nemocensk poistenie v ob- vosti o diea uveden v 39 ods. 1 psm. b), v ktorom do-
dob tehotenstva, m nrok na matersk od zaiatku lo k preradeniu zamestnankyne na in prcu alebo
iesteho tda pred oakvanm dom produ ure- v ktorom vznikol nrok na matersk, ak tento zkon
nm lekrom, ak neustanovuje inak.
a) jej trvala ochrann lehota ku du zaiatku iesteho (2) Ak poistencovi vzniklo nemocensk poistenie
tda pred oakvanm dom produ urenm le- a) v kalendrnom roku, ktor predchdza kalendrne-
krom alebo skutonm dom produ alebo mu roku, v ktorom vznikla doasn pracovn ne-
b) ku du zaiatku iesteho tda pred oakvanm schopnos, potreba oetrovania fyzickej osoby uve-
dom produ urenm lekrom alebo skutonm denej v 39 ods. 1 psm. a) alebo potreba
dom produ poberala nemocensk alebo oetrov- starostlivosti o diea uveden v 39 ods. 1 psm. b),
n. v ktorom dolo k preradeniu zamestnankyne na in

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1400 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

prcu alebo v ktorom vznikol nrok na matersk, censkej dvky je podiel stu vymeriavacch zkladov,
rozhodujce obdobie na zistenie dennho vymeria- z ktorch poistenec zaplatil poistn na nemocensk
vacieho zkladu je obdobie od vzniku nemocenskho poistenie v rozhodujcom obdob a potu dn rozhodu-
poistenia do konca tohto kalendrneho roka, jceho obdobia. Denn vymeriavac zklad sa zaokrh-
b) v kalendrnom roku, v ktorom vznikla doasn pra- uje na tyri desatinn miesta nahor.
covn neschopnos, potreba oetrovania fyzickej
osoby uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) alebo potreba
starostlivosti o diea uveden v 39 ods. 1 psm. b), 56
v ktorom dolo k preradeniu zamestnankyne na in
prcu alebo v ktorom vznikol nrok na matersk, Mesan vymeriavac zklad na urenie vky
rozhodujce obdobie na zistenie dennho vymeria- vyrovnvacej dvky
vacieho zkladu je obdobie od vzniku nemocenskho
poistenia do konca kalendrneho mesiaca predch- (1) Mesan vymeriavac zklad na urenie vky vy-
dzajceho kalendrnemu mesiacu, v ktorom vznikla rovnvacej dvky je 30,4167-nsobok dennho vyme-
doasn pracovn neschopnos, potreba oetrova- riavacieho zkladu urenho poda 55. Mesan vy-
nia fyzickej osoby uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) ale- meriavac zklad sa zaokrhuje na cel slovensk
bo potreba starostlivosti o diea uveden v 39 koruny (eurocenty)* nahor.
ods. 1 psm. b), v ktorom dolo k preradeniu zamest-
(2) Pomern as mesanho vymeriavacieho z-
nankyne na in prcu alebo v ktorom vznikol nrok
kladu na urenie vky vyrovnvacej dvky je
na matersk,
30,4167-nsobok dennho vymeriavacieho zkladu
c) v kalendrnom mesiaci, v ktorom vznikla doasn
urenho poda 55 pripadajci na poet kalendr-
pracovn neschopnos, potreba oetrovania fyzickej
nych dn, v ktorom mala zamestnankya po preraden
osoby uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) alebo potreba
starostlivosti o diea uveden v 39 ods. 1 psm. b), na in prcu prjem, ktor sa povauje za vymeriavac
v ktorom dolo k preradeniu zamestnankyne na in zklad poda 138 ods. 1 a 5.
prcu alebo v ktorom vznikol nrok na matersk,
rozhodujce obdobie na zistenie dennho vymeria-
57
vacieho zkladu je obdobie od vzniku nemocenskho
poistenia do da predchdzajceho du, v ktorom Pravdepodobn denn vymeriavac zklad
vznikla doasn pracovn neschopnos, potreba na urenie vky nemocenskch dvok
oetrovania fyzickej osoby uvedenej v 39 ods. 1
psm. a) alebo potreba starostlivosti o diea uveden (1) Vka nemocenskej dvky sa uruje z pravdepo-
v 39 ods. 1 psm. b), v ktorom dolo k preradeniu dobnho dennho vymeriavacieho zkladu, ak
zamestnankyne na in prcu alebo v ktorom vznikol
a) poistenec nemal v rozhodujcom obdob uvedenom
nrok na matersk.
v 54 ods. 1 a 2 vymeriavac zklad na platenie po-
(3) Ak nrok na nemocensk dvku vznikol v ochran- istnho na nemocensk poistenie,
nej lehote, rozhodujce obdobie na zistenie dennho b) dvod na poskytnutie nemocenskej dvky vznikol
vymeriavacieho zkladu sa zisuje ku du zniku ne- v de vzniku nemocenskho poistenia alebo
mocenskho poistenia. c) dobrovone nemocensky poisten osoba bola nepre-
(4) Rozhodujce obdobie na zistenie dennho vyme- trite dobrovone nemocensky poisten menej ako
riavacieho zkladu na urenie vky materskho za- 26 tdov pred vznikom dvodu na poskytnutie ne-
mestnankyne, ktor bola z dvodu tehotenstva prera- mocenskej dvky; nepretrit dobrovon nemocen-
den na in prcu poda osobitnho predpisu,53) sa sk poistenie nie je dobrovon nemocensk poiste-
zisuje ku du tohto preradenia. nie, ktor zaniklo a znovu vzniklo nasledujci
kalendrny de.
(5) Pri uren rozhodujceho obdobia na zistenie den-
nho vymeriavacieho zkladu poda odsekov 1 a 4 sa (2) Pravdepodobn denn vymeriavac zklad za-
26 ods. 5 nepouije. mestnanca a povinne nemocensky poistenej samo-
statne zrobkovo innej osoby je jedna tridsatina vy-
(6) Z rozhodujceho obdobia na zistenie dennho vy-
meriavacieho zkladu, z ktorho by sa platilo poistn
meriavacieho zkladu sa vyluuj obdobia, za ktor
na nemocensk poistenie za kalendrny mesiac,
poistenec nie je povinn plati poistn na nemocensk
v ktorom vznikol dvod na poskytnutie nemocenskej
poistenie a obdobia preruenia povinnho nemocen-
dvky. Pravdepodobn denn vymeriavac zklad
skho poistenia.
dobrovone nemocensky poistenej osoby je jedna tri-
dsatina minimlnej mzdy zamestnancov v pracov-
55 nom pomere odmeovanch mesanou mzdou, ktor
Denn vymeriavac zklad na urenie vky plat ku du, v ktorom vznikol dvod na poskytnutie
nemocenskej dvky nemocenskej dvky. Pravdepodobn denn vymeria-
vac zklad sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta
Denn vymeriavac zklad na urenie vky nemo- nahor.

* l. XVII zkona . 659/2007 Z. z. o zaveden meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnen niektorch zkonov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1401

S IEDMY DIEL (4) Obdobie dchodkovho poistenia je aj obdobie po-


berania invalidnho dchodku priznanho a vyplca-
NROKY Z NEMOCENSKHO POISTENIA
nho Socilnou poisovou, a to do dovenia dchod-
V OSOBITNCH PRPADOCH
kovho veku alebo priznania predasnho starobnho
dchodku.
58
(5) Ak m poistenec v tom istom obdob viacero d-
Nrok na nemocensk dvky z viacerch chodkovch poisten, zapotava sa takto obdobie d-
nemocenskch poisten chodkovho poistenia len raz.
(1) Nrok na nemocensk dvku sa posudzuje samo- (6) To ist obdobie osobnej a celodennej starostlivosti
statne z kadho nemocenskho poistenia. o diea do iestich rokov jeho veku alebo o diea s dlho-
dobo nepriaznivm zdravotnm stavom do siedmich ro-
(2) Ak vznikne nrok na nemocensk dvku z viace-
kov jeho veku sa zapotava ako obdobie dchodkovho
rch nemocenskch poisten, nemocensk dvka sa
poistenia len jednej fyzickej osobe uvedenej v 15
ur z hrnu dennch vymeriavacch zkladov na ure-
ods. 1 psm. e).
nie vky nemocenskch dvok z tch poisten, z kto-
rch vznikol nrok na nemocensk dvku, a nemocen- (7) Rok dchodkovho poistenia je 365 dn dchodko-
sk dvka sa vyplca len jedna. vho poistenia.
(3) hrn dennch vymeriavacch zkladov urench
61
poda odseku 2 je najviac v sume dennho vymeriava-
cieho zkladu urenho z vymeriavacieho zkladu po- Osobn vymeriavac zklad
da 138 ods. 11 platnho v mesiaci, v ktorom vznikol
dvod na poskytnutie nemocenskej dvky. Osobn vymeriavac zklad je hrn vymeriavacch
zkladov za kalendrny rok, z ktorch sa zaplatilo po-
59 istn na dchodkov poistenie alebo z ktorch sa poist-
n na dchodkov poistenie poda 60 ods. 1 druhej
zruen vety povauje za zaplaten.

TRETIA HLAVA 62
DCHODKOV DVKY Osobn mzdov bod

P RV DIEL (1) Osobn mzdov bod na urenie sumy dchodko-


vej dvky sa ur ako podiel osobnho vymeriavacieho
VYMEDZENIE POJMOV DCHODKOVHO POISTENIA
zkladu a veobecnho vymeriavacieho zkladu. Osob-
n mzdov bod sa zaokrhuje na tyri desatinn mies-
60
ta nahor.
Obdobie dchodkovho poistenia
(2) Za obdobie dchodkovho poistenia poda 60
(1) Obdobie dchodkovho poistenia je obdobie po- ods. 4, ktor trvalo cel kalendrny rok, patr osobn
vinnho dchodkovho poistenia, obdobie dobrovon- mzdov bod vo vke 0,3. Ak toto obdobie trvalo len as
ho dchodkovho poistenia, ak za tieto obdobia okrem kalendrneho roka, osobn mzdov bod sa ur ako s-
obdob uvedench v 140 bolo zaplaten poistn na d- in pomernej asti osobnho mzdovho bodu a potu
chodkov poistenie poda tohto zkona a ak tento z- dn tohto obdobia. Pomern as osobnho mzdovho
kon neustanovuje inak. Ak zamestnvate nesplnil po- bodu je podiel osobnho mzdovho bodu vo vke 0,3
vinnos plati a odvdza poistn na dchodkov a potu dn kalendrneho roka, v ktorom bolo zskan
poistenie, podmienka zaplatenia poistnho na dchod- obdobie dchodkovho poistenia poda 60 ods. 4, a za-
kov poistenie u zamestnanca sa povauje za splnen. okrhuje sa na tyri desatinn miesta nahor.
(2) Obdobie dchodkovho poistenia je aj obdobie v- (3) Osobn mzdov bod je najviac v hodnote 3.
konu sluby policajta, profesionlneho vojaka a vojaka
prpravnej sluby, ak toto obdobie policajt, profesionl- 63
ny vojak a vojak prpravnej sluby nezskali v rozsahu
Priemern osobn mzdov bod
zakladajcom nrok na vsluhov dchodok poda oso-
bitnho predpisu2) a nebol im priznan invalidn vslu- (1) Priemern osobn mzdov bod na urenie sumy
hov dchodok, invalidn dchodok alebo iaston in- dchodkovej dvky sa ur ako podiel stu osobnch
validn dchodok poda osobitnho predpisu.55) mzdovch bodov dosiahnutch v jednotlivch kalen-
(3) Obdobie dchodkovho poistenia nie je obdobie drnych rokoch rozhodujceho obdobia a obdobia d-
vkonu sluby policajta, profesionlneho vojaka a voja- chodkovho poistenia v rozhodujcom obdob, ak tento
ka prpravnej sluby, ak toto obdobie bolo zhodnoten zkon neustanovuje inak. Priemern osobn mzdov
na nrok na vdovsk vsluhov dchodok, vdovsk d- bod sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta nahor. Na
chodok, vdoveck vsluhov dchodok, vdoveck d- ely urenia obdobia dchodkovho poistenia sa zs-
chodok, sirotsk vsluhov dchodok alebo sirotsk kan dni dchodkovho poistenia prepotavaj na
dchodok poda osobitnho predpisu.2) roky, ak tento zkon neustanovuje inak. Obdobie d-
55
) 40 a 45 a 101 zkona . 328/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1402 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

chodkovho poistenia sa zaokrhuje na tyri desatin- Na urenie priemernho osobnho mzdovho bodu
n miesta nahor. poda odseku 1 sa z obdobia dchodkovho poistenia
(2) Na hodnotu priemernho osobnho mzdovho v rozhodujcom obdob vyluuje obdobie, za ktor patr
bodu prevyujcu hodnotu 3 sa neprihliada. osobn mzdov bod poda 255 ods. 3 prvej vety.

(3) Priemern osobn mzdov bod v hodnote niej (9) Ak v rozhodujcom obdob s len obdobia uvede-
ako 1,25 sa zapotava v celej vke. Z hodnoty prie- n v 62 ods. 2 prvej vete alebo 255 ods. 3, priemern
mernho osobnho mzdovho bodu od 1,25 do 3 sa za- osobn mzdov bod je 0,3.
potava v roku (10) Ak rozhodujce obdobie uren poda odsekov 7
a) 2004 40 %, a 8 je kratie ako jeden kalendrny rok, priemern
b) 2005 60 %, osobn mzdov bod sa ur ako podiel osobnho mzdo-
c) 2006 64 %, vho bodu dosiahnutho v tomto kratom obdob a ko-
d) 2007 68 %, eficientu urenho ako podiel potu dn tohto obdobia
e) 2008 72 %, dchodkovho poistenia a sla 365. Koeficient sa zaok-
f) 2009 76 %, rhuje na tyri desatinn miesta nahor. Odsek 6 plat
g) 2010 80 %, rovnako. Veobecn vymeriavac zklad na ely tohto
h) 2011 84 %, ustanovenia je veobecn vymeriavac zklad, ktor
i) 2012 88 %, platil v roku, ktor dva roky predchdza roku, v ktorom
j) 2013 92 %, vznikol nrok na dchodkov dvku.
k) 2014 96 %. (11) Ak vznikol nrok na dchodkov dvku v kalen-
(4) K priemernmu osobnmu mzdovmu bodu drnom roku, v ktorom poistencovi prv raz vzniklo d-
v hodnote niej ako 1,0 sa pripota z rozdielu medzi chodkov poistenie, priemern osobn mzdov bod sa
hodnotou 1,0 a priemernm osobnm mzdovm bodom ur ako podiel osobnho mzdovho bodu dosiahnut-
urenm poda odseku 1 v roku ho v obdob od vzniku dchodkovho poistenia do vzni-
a) 2004 60 %, ku nroku na dchodkov dvku a koeficientu uren-
b) 2005 40 %, ho ako podiel potu dn tohto obdobia dchodkovho
c) 2006 36 %, poistenia a sla 365. Koeficient sa zaokrhuje na tyri
d) 2007 32 %, desatinn miesta nahor. Odsek 6 plat rovnako.
e) 2008 28 %, (12) Ak poistencovi vznikol nrok na dchodkov dv-
f) 2009 24 %, ku v de prvho vzniku dchodkovho poistenia, prie-
g) 2010 20 %, mern osobn mzdov bod je osobn mzdov bod ure-
h) 2011 16 %, n ako podiel pravdepodobnho vymeriavacieho
i) 2012 12 %, zkladu na platenie poistnho na dchodkov poistenie
j) 2013 8 %, za kalendrny mesiac, v ktorom vznikol nrok na d-
k) 2014 4 %. chodkov dvku, a jednej dvanstiny veobecnho vy-
(5) Od 1. janura 2015 sa priemern osobn mzdov meriavacieho zkladu. Pravdepodobn vymeriavac z-
bod neupravuje poda odsekov 3 a 4. klad je vymeriavac zklad, z ktorho by sa platilo
poistn na dchodkov poistenie za kalendrny me-
(6) Priemern osobn mzdov bod po prave poda siac, v ktorom vznikol nrok na dchodkov dvku.
odsekov 3 a 4 sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta
nahor.
64
(7) Rozhodujce obdobie na zistenie priemernho
osobnho mzdovho bodu s kalendrne roky pred ro- Dchodkov hodnota
kom, v ktorom boli splnen podmienky nroku na d-
chodkov dvku, s vnimkou kalendrnych rokov pred (1) Dchodkov hodnota v roku 2004 je 183,58 Sk.
1. janurom 1984, ak tento zkon neustanovuje inak. (2) Dchodkov hodnota v roku 2005 je 195,31 Sk.
(8) Ak v rozhodujcom obdob urenom poda odseku (3) Dchodkov hodnota platn k 31. decembru ka-
7 nie je najmenej dvadsadva kalendrnych rokov, za lendrneho roka sa upravuje od 1. janura nasleduj-
ktor mono uri osobn mzdov body, alebo je v om ceho kalendrneho roka indexom, ktor sa ur ako po-
obdobie, za ktor patr osobn mzdov bod poda 255 diel priemernej mzdy zistenej za tret tvrrok
ods. 3 prvej vety, predluje sa rozhodujce obdobie predchdzajceho kalendrneho roka a priemernej
pred rok 1984 postupne tak, aby v om bolo dvadsa- mzdy zistenej za tret tvrrok kalendrneho roka dva
dva kalendrnych rokov, za ktor mono uri osobn roky predchdzajceho kalendrnemu roku, od ktor-
mzdov body bez zohadnenia obdobia, za ktor patr ho sa dchodkov hodnota upravuje. Takto uren d-
osobn mzdov bod poda 255 ods. 3 prvej vety. Ak po- chodkov hodnota plat vdy od 1. janura do 31. de-
istenec ani po tomto preden nem dvadsadva kalen- cembra kalendrneho roka.
drnych rokov, za ktor mono uri osobn mzdov
(4) Priemern mzda uveden v odseku 3 je priemern
body bez zohadnenia obdobia, za ktor patr osobn
mzda v hospodrstve Slovenskej republiky zisten ta-
mzdov bod poda 255 ods. 3 prvej vety, zisuje sa
tistickm radom.
priemern osobn mzdov bod z tohto niieho potu
kalendrnych rokov bez zohadnenia obdobia, za ktor (5) Dchodkov hodnota sa zaokrhuje na dve (ty-
patr osobn mzdov bod poda 255 ods. 3 prvej vety. ri)* desatinn miesta nahor.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1403

(6) Aktulna dchodkov hodnota je dchodkov nura 2004 do 31. decembra 2012 dovila vek 55 ro-
hodnota uren poda odsekov 1 a 5, ktor plat v ase kov, sa dchodkov vek ur tak, e k veku 55 rokov sa
vzniku nroku na vplatu dchodkovej dvky. pripota
(7) Vku dchodkovej hodnoty po roku 2005 na pr- a) v roku 2004 dev kalendrnych mesiacov,
slun kalendrny rok ustanov opatrenie, ktor vyd b) v roku 2005 osemns kalendrnych mesiacov,
ministerstvo a vyhlsi jeho pln znenie uverejnenm c) v roku 2006 dvadsasedem kalendrnych mesiacov,
v Zbierke zkonov najneskr do 31. decembra kalen- d) v roku 2007 tridsaes kalendrnych mesiacov,
drneho roka. e) v roku 2008 tyridsap kalendrnych mesiacov,
f) v roku 2009 pdesiattyri kalendrnych mesiacov,
g) v roku 2010 esdesiattri kalendrnych mesiacov,
D RUH DIEL
h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendrnych mesia-
STAROBN DCHODOK cov,
i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendrnych mesia-
65 cov.
Podmienky nroku na starobn dchodok (7) ene, ktor vychovala jedno diea a v obdob od
1. janura 2004 do 31. decembra 2010 dovila vek 56
(1) Poistenec m nrok na starobn dchodok, ak bol rokov, sa dchodkov vek ur tak, e k veku 56 rokov
dchodkovo poisten najmenej 15 rokov a dovil d- sa pripota
chodkov vek. a) v roku 2004 dev kalendrnych mesiacov,
(2) Dchodkov vek je 62 rokov veku poistenca, ak b) v roku 2005 osemns kalendrnych mesiacov,
tento zkon neustanovuje inak. c) v roku 2006 dvadsasedem kalendrnych mesiacov,
d) v roku 2007 tridsaes kalendrnych mesiacov,
(3) Muovi, ktor v obdob od 1. janura 2004 do 31. e) v roku 2008 tyridsap kalendrnych mesiacov,
decembra 2005 dovil vek 60 rokov, sa dchodkov f) v roku 2009 pdesiattyri kalendrnych mesiacov,
vek ur tak, e k veku 60 rokov sa pripota g) v roku 2010 esdesiattri kalendrnych mesiacov.
a) v roku 2004 dev kalendrnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemns kalendrnych mesiacov. (8) ene, ktor v obdob od 1. janura 2004 do 31. de-
cembra 2009 dovila vek 57 rokov, sa dchodkov vek
(4) ene, ktor vychovala p det alebo viac det ur tak, e k veku 57 rokov sa pripota
a v obdob od 1. janura 2004 do 31. decembra 2014 a) v roku 2004 dev kalendrnych mesiacov,
dovila vek 53 rokov, sa dchodkov vek ur tak, e b) v roku 2005 osemns kalendrnych mesiacov,
k veku 53 rokov sa pripota c) v roku 2006 dvadsasedem kalendrnych mesiacov,
a) v roku 2004 dev kalendrnych mesiacov, d) v roku 2007 tridsaes kalendrnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemns kalendrnych mesiacov, e) v roku 2008 tyridsap kalendrnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvadsasedem kalendrnych mesiacov, f) v roku 2009 pdesiattyri kalendrnych mesiacov.
d) v roku 2007 tridsaes kalendrnych mesiacov,
e) v roku 2008 tyridsap kalendrnych mesiacov, (9) Dchodkov vek uren poda odsekov 3 a 8 je
f) v roku 2009 pdesiattyri kalendrnych mesiacov, vek doven v kalendrnom mesiaci v de, ktor sa
g) v roku 2010 esdesiattri kalendrnych mesiacov, slom zhoduje s dom narodenia poistenca.
h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendrnych mesia- (10) Ak de dovenia dchodkovho veku urenho
cov, poda odsekov 3 a 8 pripadne na de, ktor sa selne
i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendrnych mesia- nezhoduje s dom narodenia poistenca, za de dove-
cov, nia dchodkovho veku sa povauje posledn de po-
j) v roku 2013 devdesiat kalendrnych mesiacov, slednho pripotanho kalendrneho mesiaca.
k) v roku 2014 devdesiatdev kalendrnych mesia-
cov. 66
(5) ene, ktor vychovala tri deti alebo tyri deti Urenie sumy starobnho dchodku
a v obdob od 1. janura 2004 do 31. decembra 2013
dovila vek 54 rokov, sa dchodkov vek ur tak, e (1) Suma starobnho dchodku sa ur ako sin
k veku 54 rokov sa pripota priemernho osobnho mzdovho bodu, obdobia d-
a) v roku 2004 dev kalendrnych mesiacov, chodkovho poistenia zskanho ku du vzniku nro-
b) v roku 2005 osemns kalendrnych mesiacov, ku na starobn dchodok a aktulnej dchodkovej
c) v roku 2006 dvadsasedem kalendrnych mesiacov, hodnoty; 63 ods. 1 tretia veta a tvrt veta platia rov-
d) v roku 2007 tridsaes kalendrnych mesiacov, nako.
e) v roku 2008 tyridsap kalendrnych mesiacov, (2) Ak poistenec bol dchodkovo poisten po splnen
f) v roku 2009 pdesiattyri kalendrnych mesiacov, podmienok nroku na starobn dchodok a nepoberal
g) v roku 2010 esdesiattri kalendrnych mesiacov, tento dchodok alebo jeho as, suma starobnho d-
h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendrnych mesia- chodku sa ur poda odseku 1 a pripota sa k nej
cov, suma uren ako sin stu osobnch mzdovch bo-
i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendrnych mesia- dov zskanch za obdobie dchodkovho poistenia po
cov, vzniku nroku na starobn dchodok a aktulnej d-
j) v roku 2013 devdesiat kalendrnych mesiacov. chodkovej hodnoty. Takto uren suma starobnho d-
(6) ene, ktor vychovala dve deti a v obdob od 1. ja- chodku sa zvi o 0,5 % za kadch 30 dn dchodkov-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1404 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ho poistenia zskanch po vzniku nroku na starobn rok, ktor dva roky predchdza kalendrnemu roku, za
dchodok bez poberania tohto dchodku alebo jeho ktor sa zisuje osobn mzdov bod. Veobecn vyme-
asti. riavac zklad na urenie osobnho mzdovho bodu za
(3) Ak poistenec bol dchodkovo poisten po splnen predposledn rok dchodkovho poistenia po vzniku
podmienok nroku na starobn dchodok a poberal nroku na starobn dchodok je veobecn vymeriava-
tento dchodok alebo jeho as, suma starobnho c zklad ustanoven na kalendrny rok, ktor pred-
dchodku odo da nasledujceho po zniku dchodko- chdza kalendrnemu roku, za ktor sa zisuje osobn
vho poistenia sa ur tak, e k sume starobnho d- mzdov bod.
chodku vyplcanho ku du zniku dchodkovho po- (9) Socilna poisova ur sumu starobnho d-
istenia sa pripota suma uren ako sin stu chodku poda odsekov 3 a 4 za kalendrny rok len raz.
jednej polovice osobnch mzdovch bodov zskanch za
obdobie dchodkovho poistenia poas poberania sta- T RET DIEL
robnho dchodku alebo jeho asti a aktulnej dchod-
kovej hodnoty platnej ku du nasledujcemu po zni- PREDASN STAROBN DCHODOK
ku dchodkovho poistenia.
67
(4) Ak poistenec bol dchodkovo poisten bez pobera-
nia starobnho dchodku alebo jeho asti v obdob na- Podmienky nroku na predasn
sledujcom po obdob, v ktorom poberal starobn d- starobn dchodok
chodok alebo jeho as, suma starobnho dchodku
odo da nasledujceho po zniku dchodkovho pois- (1) Poistenec, ktor nie je sporite poda osobitnho
tenia sa ur tak, e k sume starobnho dchodku vy- predpisu,1) m nrok na predasn starobn dcho-
plcanho ku du zastavenia vplaty starobnho d- dok, ak ku du, od ktorho iada o jeho priznanie,
chodku sa pripota suma uren ako sin stu a) bol dchodkovo poisten najmenej 15 rokov,
jednej polovice osobnch mzdovch bodov zskanch za b) chbaj mu najviac dva roky do dovenia dchod-
obdobie dchodkovho poistenia poas poberania kovho veku a
starobnho dchodku alebo jeho asti a aktulnej d- c) suma predasnho starobnho dchodku je vyia
chodkovej hodnoty a suma uren ako sin stu ako 1,2-nsobku sumy ivotnho minima pre jednu
osobnch mzdovch bodov zskanch za obdobie d- plnolet fyzick osobu poda osobitnho predpi-
chodkovho poistenia bez poberania starobnho d- su.56)
chodku alebo jeho asti a aktulnej dchodkovej hod- (2) Poistenec, ktor je sporite poda osobitnho pred-
noty. Takto uren suma starobnho dchodku sa pisu,1) m nrok na predasn starobn dchodok, ak
zvi o 0,5 % za kadch 30 dn dchodkovho poiste- ku du, od ktorho iada o jeho priznanie,
nia zskanch po vzniku nroku na starobn dchodok a) bol dchodkovo poisten najmenej 15 rokov,
bez poberania tohto dchodku alebo jeho asti. b) chbaj mu najviac dva roky do dovenia dchod-
(5) Ak sa starobn dchodok ku du zastavenia jeho kovho veku a
vplaty alebo ku du zniku dchodkovho poistenia c) suma predasnho starobnho dchodku je vyia
zskanho poas poberania starobnho dchodku vy- ako 0,6-nsobku sumy ivotnho minima pre jednu
plcal v sume jednej polovice z dvodu jeho sbehu plnolet fyzick osobu poda osobitnho predpisu.56)
s vdovskm dchodkom alebo vdoveckm dchodkom, (3) Nrok na predasn starobn dchodok poda od-
pri uren sumy starobnho dchodku poda odsekov 3 sekov 1 a 2 vznik najskr odo da podania iadosti
a 4 sa prihliada na sumu starobnho dchodku, ktor o predasn starobn dchodok. iados o predasn
by patrila bez jeho znenia z tohto dvodu. starobn dchodok me poistenec poda v kalendr-
(6) Suma starobnho dchodku poistenca, ktor je nom roku najviac dvakrt.
sporite poda osobitnho predpisu,1) sa zni o polovi-
cu pomernej sumy starobnho dchodku patriacej za 68
obdobie starobnho dchodkovho sporenia. Urenie sumy predasnho starobnho dchodku
(7) Na urenie sumy starobnho dchodku poda od-
(1) Suma predasnho starobnho dchodku sa ur
sekov 2 a 4 sa do obdobia dchodkovho poistenia zs-
ako sin priemernho osobnho mzdovho bodu, ob-
kanho po vzniku nroku na starobn dchodok neza-
dobia dchodkovho poistenia zskanho ku du vzni-
potavaj obdobia uveden v 140 ods. 1 a 4; na
ku nroku na vplatu predasnho starobnho d-
urenie sumy starobnho dchodku poda odsekov 2 a
chodku a aktulnej dchodkovej hodnoty znen
4 sa na hodnotu osobnho mzdovho bodu za obdobie
o 0,5 % za kadch zaatch 30 dn od vzniku nroku
dchodkovho poistenia po vzniku nroku na starobn
na vplatu predasnho starobnho dchodku do dov-
dchodok prevyujcu hodnotu 3 neprihliada.
enia dchodkovho veku; 63 ods. 1 tretia veta a tvr-
(8) Veobecn vymeriavac zklad na urenie osobn- t veta platia rovnako.
ho mzdovho bodu za posledn rok dchodkovho pois-
(2) Ak poistenec bol dchodkovo poisten poas po-
tenia po vzniku nroku na starobn dchodok je ve-
berania predasnho starobnho dchodku alebo jeho
obecn vymeriavac zklad ustanoven na kalendrny
asti, suma predasnho starobnho dchodku odo

56
) 2 psm. a) zkona . 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1405

da nasledujceho po zniku dchodkovho poistenia (2) Predasn starobn dchodok po doven d-


sa ur tak, e k sume predasnho starobnho d- chodkovho veku je starobn dchodok.
chodku vyplcanho ku du zniku dchodkovho po-
istenia sa pripota suma uren ako sin stu jed- TVRT DIEL
nej polovice osobnch mzdovch bodov zskanch za
obdobie dchodkovho poistenia poas poberania INVALIDN DCHODOK
predasnho starobnho dchodku alebo jeho asti
a aktulnej dchodkovej hodnoty platnej ku du nasle- 70
dujcemu po zniku dchodkovho poistenia. Podmienky nroku na invalidn dchodok
(3) Ak poistenec bol dchodkovo poisten bez pobera-
(1) Poistenec m nrok na invalidn dchodok, ak sa
nia predasnho starobnho dchodku alebo jeho asti
stal invalidnm, zskal poet rokov dchodkovho pois-
v obdob nasledujcom po obdob, v ktorom poberal
tenia uveden v 72 a ku du vzniku invalidity nespa
predasn starobn dchodok alebo jeho as, suma
podmienky nroku na starobn dchodok alebo mu ne-
predasnho starobnho dchodku odo da nasledu-
bol priznan predasn starobn dchodok.
jceho po zniku dchodkovho poistenia sa ur tak,
e k sume predasnho starobnho dchodku vyplca- (2) Fyzick osoba m nrok na invalidn dchodok aj
nho ku du zastavenia vplaty predasnho starob- vtedy, ak sa stala invalidnou v obdob, v ktorom je neza-
nho dchodku sa pripota suma uren ako sin opatrenm dieaom a m na zem Slovenskej republi-
stu jednej polovice osobnch mzdovch bodov zska- ky trval pobyt. Nrok na invalidn dchodok tejto fy-
nch za obdobie dchodkovho poistenia poas pobe- zickej osobe vznik najskr odo da dovenia 18 rokov
rania predasnho starobnho dchodku alebo jeho veku. Nrok na invalidn dchodok m aj fyzick oso-
asti a aktulnej dchodkovej hodnoty a suma uren ba, ktor sa stala invalidnou poas doktorandskho
ako sin stu osobnch mzdovch bodov zskanch tdia v dennej forme, nedovila 26 rokov veku a m
za obdobie dchodkovho poistenia bez poberania na zem Slovenskej republiky trval pobyt.
predasnho starobnho dchodku alebo jeho asti
a aktulnej dchodkovej hodnoty. 71
(4) Ak sa predasn starobn dchodok ku du za- Pokles schopnosti vykonva zrobkov innos
stavenia jeho vplaty alebo ku du zniku dchodkov- a miera poklesu schopnosti vykonva
ho poistenia zskanho poas poberania predasnho zrobkov innos
starobnho dchodku vyplcal v sume jednej polovice
(1) Poistenec je invalidn, ak pre dlhodobo nepriazni-
z dvodu jeho sbehu s vdovskm dchodkom alebo
v zdravotn stav m pokles schopnosti vykonva z-
vdoveckm dchodkom, pri uren sumy predasnho
robkov innos o viac ako 40 % v porovnan so zdravou
starobnho dchodku poda odsekov 2 a 3 sa prihliada
fyzickou osobou.
na sumu predasnho starobnho dchodku, ktor by
patrila bez jeho znenia z tohto dvodu. (2) Dlhodobo nepriazniv zdravotn stav je tak zdra-
votn stav, ktor spsobuje pokles schopnosti vykon-
(5) Suma predasnho starobnho dchodku pois- va zrobkov innos a ktor m poda poznatkov le-
tenca, ktor je sporite poda osobitnho predpisu,1) sa krskej vedy trva dlhie ako jeden rok.
zni o polovicu pomernej sumy predasnho starobn-
ho dchodku patriacej za obdobie starobnho dchod- (3) Pokles schopnosti vykonva zrobkov innos
kovho sporenia. sa posudzuje porovnanm telesnej schopnosti, duev-
nej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca
(6) Veobecn vymeriavac zklad na urenie osobn- s dlhodobo nepriaznivm zdravotnm stavom a telesnej
ho mzdovho bodu za posledn rok dchodkovho pois- schopnosti, duevnej schopnosti a zmyslovej schop-
tenia po vzniku nroku na predasn starobn dcho- nosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovan poklesu
dok je veobecn vymeriavac zklad ustanoven na schopnosti vykonva zrobkov innos sa neprihlia-
kalendrny rok, ktor dva roky predchdza kalendr- da na zdravotn postihnutia, ktor boli zohadnen na
nemu roku, za ktor sa zisuje osobn mzdov bod. Na nrok na invalidn vsluhov dchodok poda osobit-
veobecn vymeriavac zklad na urenie osobnho nho predpisu.2)
mzdovho bodu za predposledn rok dchodkovho po-
(4) Pokles schopnosti vykonva zrobkov innos
istenia po vzniku nroku na predasn starobn d-
sa posudzuje na zklade
chodok plat 66 ods. 8 druh veta rovnako.
a) lekrskych sprv a dajov zo zdravotnej dokumen-
(7) Socilna poisova ur sumu predasnho starob- tcie zdravotnckeho zariadenia a zhodnotenia lie-
nho dchodku poda odsekov 2 a 3 za kalendrny rok by s urenm diagnostickho zveru, stabilizcie
len raz. ochorenia, jeho alieho vvoja, alej lieby a
b) komplexnch funknch vyetren a ich zverov,
priom sa prihliada na zostvajcu schopnos vyko-
69 nva zrobkov innos, zostvajcu schopnos
Vylenie nroku na starobn dchodok prpravy na povolanie, monosti poskytnutia pra-
covnej rehabilitcie alebo rekvalifikcie.
(1) Poistenec, ktormu bol priznan predasn starob- (5) Miera poklesu schopnosti vykonva zrobkov
n dchodok, nem nrok na starobn dchodok. innos je uveden v prlohe . 4.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1406 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

(6) Miera poklesu schopnosti vykonva zrobkov dchodok, ku ktormu sa pripota obdobie od vzniku
innos v percentch sa uruje poda druhu zdravotn- nroku na invalidn dchodok do dovenia dchodko-
ho postihnutia, ktor je rozhodujcou prinou dlhodo- vho veku a aktulnej dchodkovej hodnoty; 63 ods. 1
bo nepriaznivho zdravotnho stavu, a so zreteom na tretia veta a tvrt veta platia rovnako.
zvanos ostatnch zdravotnch postihnut. (2) Suma invalidnho dchodku poistenca, ktor m
(7) Jednotliv percentulne miery poklesu schopnos- percentulny pokles schopnosti vykonva zrobkov
ti vykonva zrobkov innos sa nestavaj. innos najviac o 70 %, sa ur ako sin percentulne-
(8) Mieru poklesu schopnosti vykonva zrobkov ho poklesu schopnosti poistenca vykonva zrobkov
innos uren poda odseku 6 mono zvi najviac innos, priemernho osobnho mzdovho bodu, obdo-
o 10 %, ak zvanos ostatnch zdravotnch postihnut bia dchodkovho poistenia zskanho ku du vzniku
ovplyvuje pokles schopnosti vykonva zrobkov nroku na invalidn dchodok, ku ktormu sa pripo-
innos. Na urenie zvenia hodnoty sa vychdza ta obdobie od vzniku nroku na invalidn dchodok do
z predchdzajceho vkonu zrobkovej innosti, do- dovenia dchodkovho veku, a aktulnej dchodko-
siahnutho vzdelania, sksenosti a schopnosti rekvali- vej hodnoty; 63 ods. 1 tretia veta a tvrt veta platia
fikcie. Obdobne to plat, ak pokles schopnosti vykon- rovnako.
va zrobkov innos je dsledkom viacerch (3) Suma invalidnho dchodku fyzickej osoby uve-
zdravotnch postihnut podmieujcich dlhodobo ne- denej v 70 ods. 2, ktor m percentulny pokles
priazniv zdravotn stav. schopnosti vykonva zrobkov innos o viac ako
(9) Ak v prlohe . 4 nie je uveden zdravotn postih- 70 %, sa ur ako sin osobnho mzdovho bodu, ob-
nutie, ktor je prinou dlhodobo nepriaznivho zdra- dobia dchodkovho poistenia zskanho ku du vzni-
votnho stavu, ur sa miera poklesu schopnosti vyko- ku nroku na invalidn dchodok, ku ktormu sa
nva zrobkov innos v percentch poda takho pripota obdobie od vzniku nroku na invalidn d-
zdravotnho postihnutia uvedenho v tejto prlohe, chodok do dovenia dchodkovho veku a aktulnej
ktor je s jeho funknm dopadom najviac porovnate- dchodkovej hodnoty; 63 ods. 1 tretia veta a tvrt
n. veta platia rovnako. Osobn mzdov bod sa uruje na
hodnotu 0,67.
(10) Dlhodobo nepriazniv zdravotn stav na ely in-
validity sa posdi optovne, ak sa predpoklad zmena (4) Suma invalidnho dchodku fyzickej osoby uve-
vo vvoji zdravotnho stavu a zmena schopnosti vyko- denej v 70 ods. 2, ktor m percentulny pokles
nva zrobkov innos. schopnosti vykonva zrobkov innos najviac
o 70 %, sa ur ako sin percentulneho poklesu
schopnosti tejto fyzickej osoby vykonva zrobkov
72
innos, osobnho mzdovho bodu, obdobia dchodko-
vho poistenia zskanho ku du vzniku nroku na in-
(1) Poet rokov dchodkovho poistenia na vznik n- validn dchodok, ku ktormu sa pripota obdobie od
roku na invalidn dchodok poistenca vo veku vzniku nroku na invalidn dchodok do dovenia d-
a) do 20 rokov je menej ako jeden rok, chodkovho veku a aktulnej dchodkovej hodnoty;
b) nad 20 rokov do 22 rokov je najmenej jeden rok, 63 ods. 1 tretia veta a tvrt veta platia rovnako. Na
c) nad 22 rokov do 24 rokov je najmenej dva roky, urenie osobnho mzdovho bodu plat odsek 3 druh
d) nad 24 rokov do 26 rokov je najmenej tri roky, veta rovnako.
e) nad 26 rokov do 28 rokov je najmenej tyri roky,
f) nad 28 rokov je najmenej p rokov. 73a
(2) Poet rokov dchodkovho poistenia na vznik n- zruen
roku na invalidn dchodok sa zisuje z obdobia pred
vznikom invalidity, a ak ide o poistenca vo veku nad 28
rokov, z poslednch desiatich rokov pred vznikom inva- P IATY DIEL
lidity. VDOVSK DCHODOK A VDOVECK DCHODOK
(3) Poistencovi, ktor sa stal invalidnm v dsledku
pracovnho razu alebo choroby z povolania a fyzickej 74
osobe, ktor sa stala invalidnou v obdob, v ktorom je
Podmienky nroku na vdovsk dchodok
nezaopatrenm dieaom, sa podmienka potu rokov
a nroku na vdoveck dchodok
dchodkovho poistenia uveden v odseku 1 povauje
za splnen. (1) Vdova m nrok na vdovsk dchodok po mane-
lovi, ktor
73 a) ku du smrti bol poberateom starobnho dchod-
Urenie sumy invalidnho dchodku ku, predasnho starobnho dchodku alebo inva-
lidnho dchodku,
(1) Suma invalidnho dchodku poistenca, ktor m b) ku du smrti splnil podmienky nroku na starobn
percentulny pokles schopnosti vykonva zrobkov dchodok alebo zskal poet rokov dchodkovho
innos o viac ako 70 %, sa ur ako sin priemernho poistenia na nrok na invalidn dchodok, alebo
osobnho mzdovho bodu, obdobia dchodkovho po- c) zomrel v dsledku pracovnho razu alebo choroby
istenia zskanho ku du vzniku nroku na invalidn z povolania.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1407

(2) Vdova m nrok na vplatu vdovskho dchodku robn dchodok, alebo zomrel v dsledku pracovnho
poas jednho roka od smrti manela. razu alebo choroby z povolania.
(3) Po uplynut obdobia uvedenho v odseku 2 m (2) Nrok na sirotsk dchodok nevznik nezaopatre-
vdova nrok na vplatu vdovskho dchodku, ak nmu dieau v pestnskej starostlivosti po pestnovi
a) sa star o nezaopatren diea, alebo po jeho manelovi.
b) je invalidn z dvodu poklesu schopnosti vykonva (3) Nrok na vplatu sirotskho dchodku zanik
zrobkov innos o viac ako 70 % alebo osvojenm nezaopatrenho dieaa. Zruenm osvoje-
c) vychovala aspo tri deti, nia nrok na vplatu sirotskho dchodku vznikne
d) dovila vek 52 rokov a vychovala dve deti, znovu. Nrok na vplatu sirotskho dchodku zanik
e) dovila dchodkov vek. aj dom, ktorm diea prestalo by nezaopatrenm die-
(4) Nrok na vplatu vdovskho dchodku poda od- aom. Nrok na vplatu sirotskho dchodku sa obno-
seku 3 trv v obdob, poas ktorho s splnen pod- v odo da, ktorm diea znovu zaalo by nezaopatre-
mienky poda odseku 3 psm. a) a b). nm dieaom.
(5) Nezaopatren diea poda odseku 3 psm. a) je die- (4) Nrok na sirotsk dchodok zanik dom prvo-
a, ktor m po zomretom rodiovi nrok na sirotsk platnosti rozhodnutia sdu, poda ktorho nezaopatre-
dchodok, a diea, ktor bolo v rodine zomretho vy- n diea myselne spsobilo smr fyzickej osoby, po
chovvan, ak ide o vlastn diea alebo osvojen diea ktorej vznikol nrok na sirotsk dchodok.
vdovy alebo ak bolo diea vdove alebo zomretmu man- (5) Nrok na sirotsk dchodok zanik vdy dove-
elovi zveren do starostlivosti nahrdzajcej starostli- nm 26. roku veku dieaa.
vos rodiov na zklade rozhodnutia prslunho org-
nu poas trvania manelstva. 77
(6) Nrok na vdovsk dchodok zanik Suma sirotskho dchodku
a) uzatvorenm manelstva,
b) dom prvoplatnosti rozhodnutia sdu, poda kto- (1) Suma sirotskho dchodku je 40 % starobnho
rho vdova myselnm trestnm inom spsobila dchodku alebo invalidnho dchodku, na ktor mal
smr manela. alebo by mal nrok rodi alebo osvojite dieaa, ktor-
ho smrou vznikol nezaopatrenmu dieau nrok na
(7) Na nrok vdovca na vdoveck dchodok po man- sirotsk dchodok.
elke platia odseky 1 a 6 rovnako.
(2) Suma sirotskho dchodku po poistencovi, ktor-
mu bol priznan predasn starobn dchodok, je 40 %
75
predasnho starobnho dchodku, na ktor mal n-
Suma vdovskho dchodku rok zomret rodi alebo osvojite dieaa ku du smrti.
a vdoveckho dchodku
(3) Ak zomret rodi alebo osvojite dieaa splnil
(1) Suma vdovskho dchodku je 60 % starobnho podmienky nroku na dva dchodky, sirotsk dcho-
dchodku alebo invalidnho dchodku, na ktor mal dok sa ur z vyieho dchodku.
alebo by mal nrok zomret manel ku du smrti. Ak
s splnen podmienky nroku na dva dchodky, vdov- S IEDMY DIEL
sk dchodok sa ur z vyieho dchodku. SPOLON USTANOVENIA
(2) Suma vdovskho dchodku po poistencovi, ktor- O DCHODKOVCH DVKACH
mu bol priznan predasn starobn dchodok, je 60 %
predasnho starobnho dchodku, na ktor mal n- 78
rok zomret manel ku du smrti.
(3) Na urenie sumy vdoveckho dchodku platia od- (1) Povinne dchodkovo poistenej samostatne zrob-
seky 1 a 2 rovnako. kovo innej osobe a dobrovone dchodkovo poistenej
osobe, ktor nezaplatili vas a v sprvnej sume poistn
na dchodkov poistenie za obdobie, za ktor boli po-
IESTY DIEL vinn plati poistn na dchodkov poistenie, sa toto
SIROTSK DCHODOK obdobie zapota na nrok na starobn dchodok,
predasn starobn dchodok a invalidn dchodok
a na urenie ich sumy ako obdobie dchodkovho pois-
76 tenia odo da, v ktorom bola zaplaten cel suma dl-
Podmienky nroku na sirotsk dchodok nho poistnho na dchodkov poistenie. To plat aj na
nrok na vdovsk dchodok, vdoveck dchodok a si-
(1) Nrok na sirotsk dchodok m nezaopatren die- rotsk dchodok po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete
a, ktormu zomrel rodi alebo osvojite dieaa, ak ro- a na urenie ich sumy, ak vdova, vdovec alebo sirota za-
di alebo osvojite ku du smrti bol poberateom starob- platili dln sumu poistnho na dchodkov poistenie
nho dchodku, predasnho starobnho dchodku po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete. Na ely urenia
alebo invalidnho dchodku alebo ku du smrti zskal sumy starobnho dchodku alebo invalidnho dchod-
poet rokov dchodkovho poistenia na nrok na inva- ku zomretho poistenca sa poistn zaplaten poda dru-
lidn dchodok, alebo splnil podmienky nroku na sta- hej vety povauje za zaplaten ku du jeho smrti.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1408 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

(2) Ak sa na zklade dodatonho daovho prizna- kho dchodku, alebo sirotskho dchodku alebo ak
nia alebo na zklade dodatonho platobnho vmeru s sasne splnen podmienky nroku na vplatu
vydanho sprvcom dane zmen vymeriavac zklad vdovskho dchodku a sirotskho dchodku alebo vdo-
samostatne zrobkovo innej osoby, z ktorho u bola veckho dchodku a sirotskho dchodku, vyplca sa
uren tejto osobe dchodkov dvka, zmena sumy d- v plnej sume z tchto dchodkovch dvok t dvka,
chodkovej dvky sa vykon od spltky dchodkovej ktor je vyia, a z dchodkovej dvky, ktorej suma je
dvky splatnej po kalendrnom mesiaci, v ktorom po- niia, sa vyplca jedna polovica. Pri rovnakej sume d-
berate tejto dvky chodkovch dvok sa vyplca v sume jednej polovice
a) bol povinn predloi vpis z dodatonho daovho vdovsk dchodok, vdoveck dchodok alebo sirotsk
priznania Socilnej poisovni alebo v ktorom nado- dchodok. Pri rovnakej sume vdovskho dchodku
budol prvoplatnos dodaton platobn vmer, a sirotskho dchodku alebo vdoveckho dchodku
b) doplatil poistn na dchodkov poistenie, ak vyme- a sirotskho dchodku sa vyplca v sume jednej polovi-
riavac zklad samostatne zrobkovo innej osoby ce dchodok, ktor si poistenec zvolil.
zisten na zklade dodatonho daovho priznania
(3) Ak s sasne splnen podmienky nroku na v-
alebo na zklade dodatonho platobnho vmeru je
platu invalidnho dchodku a podmienky nroku na
vy ako vymeriavac zklad samostatne zrobkovo
vplatu vdovskho dchodku alebo vdoveckho d-
innej osoby, z ktorho bola povinn plati poistn
chodku a podmienky nroku na vplatu sirotskho d-
na dchodkov poistenie.
chodku alebo sirotskch dchodkov obojstranne osiro-
tenho dieaa, vyplca sa v plnej sume dchodkov
79
dvka, ktor je vyia alebo najvyia, a zostvajce
zruen dchodkov dvky sa vyplcaj v sume jednej polovice.
Pri rovnakej sume dchodkovch dvok sa vyplcaj
79a v sume jednej polovice vdovsk dchodok alebo vdovec-
k dchodok a sirotsk dchodok alebo sirotsk d-
Suma starobnho dchodku a predasnho starob- chodky.
nho dchodku poistenca, ktor pober alebo poberal
invalidn dchodok, sa nesmie uri z niieho prie- (4) Ak s sasne splnen podmienky nroku na v-
mernho osobnho mzdovho bodu, ne z ktorho sa platu vdovskho dchodku alebo vdoveckho dchod-
urila suma invalidnho dchodku. ku a podmienky nroku na vplatu sirotskch dchod-
kov obojstranne osirotenho dieaa, vyplca sa v plnej
80 sume dchodkov dvka, ktor je vyia alebo najvy-
ia, a zostvajce dchodkov dvky v sume jednej po-
Starobn dchodok, predasn starobn dchodok lovice. Pri rovnakej sume dchodkovch dvok sa vy-
a invalidn dchodok sa nevyplca poas obdobia, plca v plnej sume dchodkov dvka, ktor si
v ktorom z dvodu doasnej pracovnej neschopnosti poistenec zvolil.
m poistenec nrok na nhradu prjmu pri doasnej (5) Ak priznanm starobnho dchodku, predasn-
pracovnej neschopnosti zamestnanca poda osobitn- ho starobnho dchodku, invalidnho dchodku, vdov-
ho predpisu51) alebo nemocensk, ak doasn pracov- skho dchodku, vdoveckho dchodku alebo sirotsk-
n neschopnos vznikla pred priznanm starobnho ho dchodku djde k sbehu nrokov na vplatu
dchodku, predasnho starobnho dchodku alebo dchodkov, o sbehu nrokov na vplatu dchodkov sa
invalidnho dchodku. rozhodne po zven dchodku, prpadne dchodkov
poda 82.
81
(6) Pri vzniku nrokov na vplatu vdovskho dchod-
Sbeh nrokov na vplatu dchodkovch dvok ku a sirotskho dchodku alebo sirotskch dchodkov
a pri vzniku nrokov na vplatu vdoveckho dchodku
(1) Ak poberate invalidnho dchodku spln pod- a sirotskho dchodku alebo sirotskch dchodkov po
mienky nroku na vplatu starobnho dchodku alebo tom istom poistencovi nesmie hrn sumy tchto d-
predasnho starobnho dchodku, vyplca sa d- chodkovch dvok presiahnu 100 % dchodkovej dv-
chodkov dvka, ktorej suma je vyia. Pri rovnakej ky zomretho poistenca, na ktor mal alebo by bol mal
sume tchto dchodkovch dvok vyplca sa dchod- nrok ku du smrti; to neplat, ak k prekroeniu tejto
kov dvka, ktor si poistenec zvolil. Dom pravy v- sumy dolo z dvodu zaokrhovania dchodkovch
platy dchodkovch dvok pre sbeh ich nrokov zani- dvok poda 116 ods. 8. Ak hrn dchodkovch dvok
k nrok na dchodkov dvku, ktor sa nevyplca. Ak presiahne tto sumu, suma kadej z uvedench d-
poistenec splnil podmienky nroku na invalidn d- chodkovch dvok sa zni pomerne tak, aby suma uve-
chodok poda 70 ods. 1 a 2 alebo poda 70 ods. 1 den v prvej vete nebola prekroen. To plat rovnako aj
a pober invalidn dchodok poda 266, vyplca sa pre hrn sm sirotskch dchodkov po tom istom zo-
invalidn dchodok, ktorho suma je vyia; druh mretom poistencovi. Ak niektormu z poberateov uve-
veta a tretia veta platia rovnako. dench dchodkovch dvok zanikne nrok na tto d-
(2) Ak s sasne splnen podmienky nroku na v- chodkov dvku alebo vznikne nrok na tto
platu starobnho dchodku, predasnho starobnho dchodkov dvku aj aliemu poberateovi, sumy d-
dchodku alebo invalidnho dchodku a podmienky chodkovch dvok ostatnch poberateov po tom istom
nroku na vplatu vdovskho dchodku alebo vdovec- poistencovi sa merne upravia tak, aby nepresiahli

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1409

sumu uveden v prvej vete vrtane zvenia, ktor by (7) Pri sbehu nrokov na viac dchodkovch dvok
k nej patrili poda 82 ku du, v ktorom sa sumy d- zvyuje sa kad z tchto dchodkovch dvok.
chodkovch dvok merne upravuj. (8) Vdovsk dchodok, vdoveck dchodok a sirotsk
dchodok sa v prslunom kalendrnom roku nezvyu-
82 je, ak bol vymeran zo starobnho dchodku, predas-
Zvyovanie dchodkovch dvok nho starobnho dchodku alebo invalidnho dchod-
ku zvenho v prslunom kalendrnom roku.
(1) Dchodkov dvky vyplcan k 1. jlu prslun-
(9) Zvenie dchodkovch dvok sa zluuje s d-
ho kalendrneho roka a dchodkov dvky priznan od
chodkovou dvkou, pri ktorej toto zvenie patr.
1. jla do 31. decembra prslunho kalendrneho
roka sa zvyuj v zvislosti od priemernho medziro- (10) V roku 2006 sa dchodkov dvky zvyuj maxi-
nho rastu spotrebiteskch cien a od medzironho mlne do sumy 17 200 Sk. Dchodky priznan v sume
rastu priemernej mzdy v hospodrstve Slovenskej re- vyej ako 17 200 Sk sa v roku 2006 nezvyuj.x)
publiky vykzanch tatistickm radom za kalendr-
ny rok, ktor predchdza prslunmu kalendrnemu TVRT HLAVA
roku. Prslun kalendrny rok je rok, v ktorom sa zv-
enie dchodkovch dvok vykonva, ak tento zkon RAZOV DVKY
neustanovuje inak.
P RV DIEL
(2) Dchodkov dvky sa zvyuj od 1. jla prslu-
nho kalendrneho roka o percento uren ako set VYMEDZENIE POJMOV NA ELY RAZOVCH DVOK
jednej polovice percenta medzironho rastu spotrebi-
teskch cien a jednej polovice percenta medzironho 83
rastu priemernej mzdy v hospodrstve Slovenskej re-
Pokoden
publiky. Percento zvenia dchodkovej dvky sa usta-
nov opatrenm, ktor vyd ministerstvo poda dajov Pokoden na ely poskytovania razovch dvok
tatistickho radu a vyhlsi jeho pln znenie uverej- je zamestnanec okrem sudcu a prokurtora a fyzick
nenm v Zbierke zkonov najneskr do 30. aprla pr- osoba uveden v 17 ods. 2, ak utrpeli pracovn raz
slunho kalendrneho roka. Dchodkov dvky, ktor alebo sa u nich zistila choroba z povolania.
s priznan od 1. jla do 31. decembra prslunho ka-
lendrneho roka, sa zvyuj odo da ich priznania. 84
(3) Na zvenie dchodkovej dvky je rozhodujca Denn vymeriavac zklad na urenie sumy
mesan suma dchodkovej dvky vyplcan ku du, razovch dvok
od ktorho sa zvyuje.
(4) Starobn dchodok, predasn starobn dcho- (1) Denn vymeriavac zklad zamestnanca na ure-
dok a invalidn dchodok, ktor sa v prslunom kalen- nie sumy razovch dvok uvedench v 13 ods. 3
drnom roku nevyplca z dvodu poskytovania nhrady psm. a) a e) a na urenie sumy rehabilitanho a re-
prjmu pri doasnej pracovnej neschopnosti zamest- kvalifikanho je podiel stu vymeriavacch zkladov
nanca poda osobitnho predpisu51) alebo nemocensk- zamestnanca neobmedzench poda 138 ods. 11 do-
ho, na ktor vznikol nrok pred priznanm starobnho siahnutch v rozhodujcom obdob a potu kalendr-
dchodku, predasnho starobnho dchodku alebo nych dn rozhodujceho obdobia, ak tento zkon neus-
invalidnho dchodku, sa zvi za prslun kalendr- tanovuje inak. Denn vymeriavac zklad zamestnanca
ny rok, v ktorom sa z uvedenho dvodu nevyplcal. sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta nahor. Na ur-
Toto zvenie patr od vzniku nroku na vplatu tchto enie rozhodujceho obdobia plat 54 ods. 1, 2, 5 a 6
dchodkov. rovnako. Skutonos rozhodujca na urenie rozhodu-
jceho obdobia je de utrpenia pracovnho razu ale-
(5) Dchodkov dvka, ktor sa v prslunom kalen- bo de, od ktorho sa zistila choroba z povolania, ak
drnom roku nevyplcala z dvodu zniku nroku na tento zkon neustanovuje inak.
jej vplatu, sa zvi pri optovnom vzniku nroku na jej
vplatu za kad prslun kalendrny rok, v ktorom sa (2) Ak zamestnanec nemal v rozhodujcom obdob
dchodkov dvka nevyplcala. Tieto zvenia patria urenom poda odseku 1 prjem, z ktorho sa uruje
od optovnho vzniku nroku na vplatu dchodkovej jeho vymeriavac zklad, alebo ak nrok na razov
dvky. dvku vznikol v de vzniku nemocenskho poistenia
a dchodkovho poistenia, suma razovej dvky uve-
(6) Ak je dchodkov dvka upraven z dvodu sbe- denej v odseku 1 sa ur z pravdepodobnho dennho
hu s inm dchodkom, ur sa zvenie z mesanej vymeriavacieho zkladu. Pravdepodobn denn vyme-
sumy vyplcanej dchodkovej dvky. Pri prvej zmene riavac zklad je jedna tridsatina vymeriavacieho z-
sumy vyplcanej dchodkovej dvky, ktor svis s d- kladu, z ktorho sa platilo alebo by sa platilo poistn na
vodom znenia dchodkovej dvky, sa ur zvenie razov poistenie za kalendrny mesiac, v ktorom po-
z mesanej sumy dchodkovej dvky vyplcanej odo koden naposledy vykonval innos zamestnanca
da tejto zmeny. pred vznikom pracovnho razu alebo pred zistenm

x
) Pozastaven innos uznesenm stavnho sdu Slovenskej republiky . 566/2006 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1410 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

choroby z povolania za podmienok, za ktorch vznik poda 84 od tvrtho da doasnej pracovnej ne-
choroba z povolania. schopnosti vzniknutej v dsledku pracovnho razu
(3) Ak vznikne nrok na razov dvku uveden alebo choroby z povolania.
v odseku 1 v obdob po kalendrnom roku nasleduj-
com po kalendrnom roku, v ktorom pokoden utrpel T RET DIEL
pracovn raz alebo v ktorom pokoden naposledy RAZOV RENTA
pred zistenm choroby z povolania pracoval za podmie-
nok, za ktorch vznik choroba z povolania, ur sa
88
denn vymeriavac zklad poda odseku 1 a vynsob
sa koeficientom urenm ako podiel veobecnho vy- Podmienky nroku na razov rentu
meriavacieho zkladu za kalendrny rok, ktor bez-
prostredne predchdza kalendrnemu roku, v ktorom (1) Pokoden m nrok na razov rentu, ak v d-
vznikol nrok na razov dvku, a veobecnho vyme- sledku pracovnho razu alebo choroby z povolania m
riavacieho zkladu za kalendrny rok, ktor predch- viac ako 40-percentn pokles schopnosti vykonva
dza kalendrnemu roku, v ktorom pokoden utrpel doterajiu innos zamestnanca alebo innos osoby
pracovn raz alebo v ktorom naposledy pracoval za uvedenej v 17 ods. 2 (alej len pokles pracovnej
podmienok, za ktorch vznik choroba z povolania. Koe- schopnosti) a nedovil dchodkov vek alebo mu ne-
ficient sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta na- bol priznan predasn starobn dchodok.
hor. (2) Pokoden nem nrok na razov rentu v obdo-
(4) Denn vymeriavac zklad fyzickej osoby uvedenej b, poas ktorho m nrok na razov prplatok,
v 17 ods. 2, ktor nem prjem z innosti zamestnan- a v obdob, poas ktorho m nrok na rehabilitan
ca, je jedna tridsatina minimlnej mzdy zamestnancov alebo rekvalifikan. Pokoden nem nrok na razo-
v pracovnom pomere odmeovanch mesanou v rentu ani v obdob, poas ktorho sa mu neposkytu-
mzdou, ktor plat k prvmu du kalendrneho mesia- je rehabilitan alebo rekvalifikan z dvodu jeho ne-
ca, v ktorom vznikol nrok na razov dvku. Denn asti na pracovnej rehabilitcii alebo rekvalifikcii bez
vymeriavac zklad zamestnanca uvedenho v 4 vneho dvodu uznanho Socilnou poisovou alebo
ods. 2 je odmena pripadajca na jeden de vykonva- v ktorom maril priebeh pracovnej rehabilitcie alebo
nia prce na zklade dohd o prcach vykonvanch rekvalifikcie.
mimo pracovnho pomeru. (3) Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na e-
ly odseku 1 v svislosti s plnenm pracovnch loh uve-
D RUH DIEL dench v 8 ods. 4 alebo s innosami uvedenmi v 17
ods. 2, alebo v priamej svislosti s plnenm pracovnch
RAZOV PRPLATOK
loh, alebo v priamej svislosti s tmito innosami.
Pokles pracovnej schopnosti sa optovne posdi, ak sa
85 predpoklad zmena vo vvoji pracovnej schopnosti. Pri
Podmienky nroku na razov prplatok posudzovan poklesu pracovnej schopnosti sa nepri-
hliada na zdravotn postihnutia, ktor boli zohadnen
Zamestnanec okrem sudcu, prokurtora a zamest- na nrok na invalidn vsluhov dchodok poda oso-
nanca uvedenho v 4 ods. 2, ktor v dsledku pracov- bitnho predpisu.2)
nho razu alebo choroby z povolania bol uznan za
doasne prceneschopnho, m nrok na razov pr- 89
platok od prvho da doasnej pracovnej neschopnos-
Urenie sumy razovej renty
ti, ak m nrok na nhradu prjmu pri doasnej pra-
covnej neschopnosti poda osobitnho predpisu51) (1) Suma razovej renty sa ur ako sin
alebo nrok na vplatu nemocenskho z nemocensk- 30,4167-nsobku sumy zodpovedajcej 80 % dennho
ho poistenia. vymeriavacieho zkladu pokodenho a koeficientu ur-
enho ako podiel sla zodpovedajceho percentul-
86 nemu poklesu pracovnej schopnosti a sla 100.
Poskytovanie razovho prplatku (2) Ak sa pokodenmu vyplca invalidn dchodok,
zni sa suma razovej renty uren poda odseku 1
razov prplatok sa poskytuje za dni.
o sumu tohto dchodku. razov renta sa vyplca
v sume znenej poda prvej vety aj vtedy, ak zanikol n-
87
rok na vplatu dchodkovej dvky.
Suma razovho prplatku
(3) Na znenie razovej renty poda odseku 2 je roz-
Suma razovho prplatku je hodujca suma dchodku, na ktor m pokoden n-
a) 55 % dennho vymeriavacieho zkladu urenho rok ku du priznania razovej renty, a ak bol dchodok
poda 84 od prvho da doasnej pracovnej ne- uveden v odseku 2 priznan po priznan razovej ren-
schopnosti vzniknutej v dsledku pracovnho razu ty, rozhodujca je suma dchodku, na ktor m nrok
alebo choroby z povolania do tretieho da tejto do- ku du jeho priznania.
asnej pracovnej neschopnosti, (4) Ak u pokodenho dolo k zmene poklesu pracov-
b) 25 % dennho vymeriavacieho zkladu urenho nej schopnosti z dvodu toho istho pracovnho razu

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1411

alebo tej istej choroby z povolania, doterajia suma z dvodu dovenia dchodkovho veku a m pokles
razovej renty sa uprav v pomere novej percentulnej pracovnej schopnosti najmenej 10 %.
miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajej per-
centulnej miere poklesu pracovnej schopnosti odo 91
da zmeny poklesu pracovnej schopnosti.
Urenie sumy jednorazovho vyrovnania
(5) Pri optovnom vzniku nroku na razov rentu
z dvodu toho istho pracovnho razu alebo tej istej Suma jednorazovho vyrovnania sa ur ako sin
choroby z povolania sa suma razovej renty ur z den- 365-nsobku dennho vymeriavacieho zkladu a koe-
nho vymeriavacieho zkladu, z ktorho bola uren jej ficientu urenho ako podiel sla zodpovedajceho
suma pri prvom vzniku nroku vynsoben koeficien- percentulnemu poklesu pracovnej schopnosti a s-
tom urenm ako podiel veobecnho vymeriavacieho la 100.
zkladu za kalendrny rok, ktor dva roky predchdza
kalendrnemu roku, v ktorom znovu vznikol nrok na P IATY DIEL
razov rentu, a veobecnho vymeriavacieho zkla-
du, ktor dva roky predchdza kalendrnemu roku, POZOSTALOSTN RAZOV RENTA
v ktorom vznikol nrok na razov rentu prvkrt.
(6) Ak s sasne splnen podmienky nroku na v- 92
platu viacerch razovch rent z dvodu viacerch pra- Podmienky nroku
covnch razov alebo chorb z povolania, vyplca sa na pozostalostn razov rentu
iba jedna razov renta, a to t, ktorej suma je vyia
alebo najvyia. Na vplatu razovej renty plat 81 (1) Fyzick osoba, voi ktorej mal pokoden, ktor
ods. 1 druh veta primerane. zomrel v dsledku pracovnho razu alebo choroby
z povolania, v ase mrtia vyivovaciu povinnos ure-
(7) Ak s splnen podmienky nroku na vplatu ra-
n sdom a v ase mrtia nedovil dchodkov vek
zovej renty z dvodu viacerch pracovnch razov ale-
alebo mu nebol priznan predasn starobn dcho-
bo chorb z povolania, zni sa suma razovej renty ur-
dok, m nrok na pozostalostn razov rentu.
enej ako set percentulneho poklesu pracovnej
schopnosti z dvodu viacerch pracovnch razov ale- (2) Pozostalostn razov renta sa vyplca v obdob,
bo chorb z povolania o sumu invalidnho dchodku. poas ktorho mala trva vyivovacia povinnos uvede-
razov renta sa vyplca v sume znenej o sumu inva- n v odseku 1.
lidnho dchodku aj vtedy, ak zanikol nrok na jeho (3) Nrok na pozostalostn razov rentu nevznik
vplatu. Suma razovej renty vypotan poda prvej fyzickej osobe, ktorej z dvodu smrti pokodenho vzni-
vety nesmie by vyia ako suma zodpovedajca kol nrok na jednorazov odkodnenie.
100-percentnmu poklesu pracovnej schopnosti.
(4) Nrok na pozostalostn razov rentu zanik
(8) Na zvyovanie razovej renty plat 82 primerane. dom, v ktorom by pokoden dovil dchodkov vek.

89a 93
Znik nroku na razov rentu Suma pozostalostnej razovej renty
Nrok na razov rentu zanik dom dovenia d- (1) Mesan suma pozostalostnej razovej renty sa
chodkovho veku alebo dom priznania predasnho ur vo vke vivnho alebo prspevku na vivu, kto-
starobnho dchodku. r bol pokoden povinn plati ku du svojej smrti.
(2) Suma pozostalostnej razovej renty alebo hrn
TVRT DIEL sm pozostalostnch razovch rent po tom istom po-
JEDNORAZOV VYROVNANIE kodenom nesmie presiahnu sumu razovej renty, na
ktor mal alebo by mal pokoden nrok pri 100-per-
centnej strate pracovnej schopnosti. To plat aj vtedy,
90 ak pokoden bol poberate razovej renty z dvodu
Podmienky nroku niieho percentulneho poklesu pracovnej schopnos-
na jednorazov vyrovnanie ti.
(3) Na zvyovanie pozostalostnej razovej renty plat
Pokoden m nrok na jednorazov vyrovnanie, ak 82 primerane.
a) v dsledku pracovnho razu alebo choroby z povo-
lania m pokles pracovnej schopnosti najmenej
10 %, a najviac 40 %, IESTY DIEL
b) mu zanikol nrok na razov rentu z dvodu dove-
nia dchodkovho veku, nem nrok na starobn 94
dchodok a m pokles pracovnej schopnosti najme- Jednorazov odkodnenie
nej 10 %, alebo
c) mu nevznikol nrok na razov rentu z dvodu pri- (1) Manel, manelka a nezaopatren diea pokode-
znania predasnho starobnho dchodku alebo nho, ktor zomrel v dsledku pracovnho razu alebo

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1412 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

choroby z povolania, maj nrok na jednorazov od- me poskytova v rozsahu najviac iestich mesiacov.
kodnenie. V odvodnench prpadoch, ak mono predpoklada,
(2) Suma jednorazovho odkodnenia manela alebo e pokoden zska pracovn schopnos na vkon jeho
manelky je 730-nsobok dennho vymeriavacieho z- doterajej innosti alebo inej vhodnej innosti poko-
kladu, najviac 1 000 000 Sk. denho po uplynut iestich mesiacov, pracovn reha-
bilitcia sa me poskytn aj po uplynut tohto obdo-
(3) Suma jednorazovho odkodnenia na kad neza- bia, najviac v rozsahu alch iestich mesiacov.
opatren diea uveden v odseku 1 je polovica sumy
jednorazovho odkodnenia manela alebo manelky (6) Pracovn rehabilitciu mono prerui z vnych
pokodenho. hrn sm jednorazovho odkodnenia dvodov pokodenho na zklade jeho psomnej ia-
nezaopatrench det nesmie presiahnu 1 000 000 Sk. dosti. Obdobie preruenia pracovnej rehabilitcie sa
Ak hrn jednorazovch odkodnen presiahne tto nezapotava do obdobia poda odseku 5.
sumu, znia sa sumy jednorazovch odkodnen neza-
opatrench det pomerne tak, aby ich hrn bol najviac 96
1 000 000 Sk. Rehabilitan
(4) Sumy uveden v odsekoch 2 a 3 platn k 30. jnu
(1) Pokoden, ktormu sa poskytuje pracovn reha-
kalendrneho roka sa zvyuj vdy od 1. jla kalendr-
bilitcia, m nrok na rehabilitan.
neho roka o percento zvenia dchodkovej dvky po-
da 82 ods. 2. (2) Rehabilitan sa poskytuje za dni trvania pracov-
nej rehabilitcie okrem dn,
S IEDMY DIEL a) v ktorch sa pokoden nezastnil pracovnej reha-
bilitcie bez vneho dvodu uznanho Socilnou
PRACOVN REHABILITCIA A REHABILITAN poisovou alebo v ktorch maril priebeh pracovnej
rehabilitcie,
95 b) za ktor mal pokoden nrok na nhradu prjmu
Pracovn rehabilitcia pri doasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
poda osobitnho predpisu51) alebo nrok na nemo-
(1) Pracovn rehabilitcia me by poskytnut po- censk a razov prplatok, alebo
kodenmu, ktor v dsledku pracovnho razu alebo c) poas ktorch bola pracovn rehabilitcia prerue-
choroby z povolania m pokles pracovnej schopnosti, n.
ak poda posudku posudkovho lekra mono predpo- (3) Suma rehabilitanho je 80 % dennho vymeria-
klada optovn zaradenie pokodenho do pracovn- vacieho zkladu pokodenho.
ho procesu, ak tento zkon neustanovuje inak.
(4) Ak sa poberateovi rehabilitanho sasne vy-
(2) Pracovn rehabilitcia sa neposkytuje, ak poko- plca predasn starobn dchodok alebo invalidn
den je poberate starobnho dchodku. dchodok, suma rehabilitanho sa ur ako rozdiel
(3) Pracovn rehabilitcia je vcvik potrebn na zs- sumy rehabilitanho urenho poda odseku 3 a sumy
kanie pracovnej schopnosti na vkon doterajej in- predasnho starobnho dchodku alebo invalidnho
nosti pokodenho alebo inej vhodnej innosti poko- dchodku pripadajcej na jeden de.
denho. In vhodn innos pokodenho je innos
zamestnanca alebo innos fyzickej osoby uvedenej SMY DIEL
v 17 ods. 2 zodpovedajca zdravotnej spsobilosti na
REKVALIFIKCIA A REKVALIFIKAN
prcu s prihliadnutm na vek, pracovn schopnosti
a na kvalifikciu.
97
(4) Pracovn rehabilitciu zabezpeuje Socilna po-
isova u zamestnvatea, v zdravotnckom zariaden Rekvalifikcia
poda osobitnho predpisu58) alebo v inom odbornom
(1) Rekvalifikcia me by poskytnut pokoden-
zariaden na poskytovanie pracovnej rehabilitcie.
mu, ktor v dsledku pracovnho razu alebo choroby
O vykonan pracovnej rehabilitcie uzatvra so za-
z povolania m pokles pracovnej schopnosti, ak poda
mestnvateom alebo so zariadenm na pracovn reha-
posudku posudkovho lekra mono predpoklada
bilitciu psomn dohodu, ktor obsahuje najm za-
optovn zaradenie pokodenho do pracovnho pro-
meranie, rozsah a nklady spojen s poskytovanm
cesu.
pracovnej rehabilitcie. Nklady spojen s pracovnou
rehabilitciou uhrdza Socilna poisova; ich sas- (2) Rekvalifikcia je zmena doterajej kvalifikcie po-
ou s aj vdavky na stravovanie, ubytovanie a cestov- kodenho, ktor treba zabezpei zskanm novch
n vdavky poda osobitnho predpisu.59) znalost a zrunost, teoretickou alebo praktickou pr-
pravou umoujcou jeho pracovn uplatnenie v inej
(5) Z dvodu toho istho pracovnho razu alebo tej
vhodnej innosti pokodenho; 95 ods. 3 druh veta
istej choroby z povolania sa pracovn rehabilitcia
plat rovnako.

58
) 7 zkona . 578/2004 Z. z. o poskytovateoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavovskch organizcich
v zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
59
) Zkon . 283/2002 Z. z. o cestovnch nhradch v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1413

(3) Rekvalifikciu zabezpeuje Socilna poisova vo (2) Za nklady spojen s pohrebom sa poda tohto z-
vzdelvacom zariaden na vkon rekvalifikcie, ktor kona povauj najm
spa podmienky poda osobitnho predpisu.60) Na za- a) nklady tovan pohrebnou slubou, ktor poskyt-
bezpeenie jej vykonvania uzatvra Socilna poisov- la sluby spojen so zabezpeenm pohrebu,
a s tmto zariadenm psomn dohodu, ktor obsahu- b) nklady na spopolnenie, ak nie s sasou nkla-
je najm zameranie, rozsah a sumu nkladov dov tovanch pohrebnou slubou, cintornske po-
spojench s poskytovanm rekvalifikcie; 95 ods. 4 platky,
tretia veta plat rovnako. c) nklady na zriadenie pomnka alebo nhrobnej ta-
(4) Na rozsah poskytovania rekvalifikcie a na jej pre- bule,
ruenie plat 95 ods. 5 a 6 rovnako. d) nklady na pravu hrobu.

(5) Rekvalifikcia sa neposkytuje, ak pokoden je (3) Suma nhrady nkladov uvedench v odseku 2 je
poberate starobnho dchodku. najviac 50 000 Sk. Na zvenie tejto sumy plat 94
ods. 4 rovnako.
98 (4) Fyzick osoba, ktor s pokodenm, ktor zomrel
Rekvalifikan v dsledku pracovnho razu alebo choroby z povola-
nia, ila ku du jeho smrti v domcnosti, a nezaopatre-
(1) Pokoden, ktormu sa poskytuje rekvalifikcia, n diea pokodenho maj nrok na nhradu
m nrok na rekvalifikan. a) jednej tretiny vdavkov vynaloench na smton
oatenie, najviac v sume 3 000 Sk pre kad fyzick
(2) Na poskytnutie rekvalifikanho a na urenie jeho
osobu a nezaopatren diea, a
sumy plat 96 ods. 2 a 4 rovnako.
b) cestovnch vdavkov vynaloench na ich prepravu
z miesta trvalho pobytu na miesto pohrebu a sp.
D EVIATY DIEL
(5) Suma nhrady vdavkov uvedench v odseku 4
NHRADA ZA BOLES A NHRADA ZA SAENIE pre vetky fyzick osoby a nezaopatren deti uveden
SPOLOENSKHO UPLATNENIA v odseku 4 je najviac 50 000 Sk. Na zvenie tejto sumy
plat 94 ods. 4 rovnako.
99
PIATA HLAVA
Pokoden m nrok na nhradu za boles a na n-
hradu za saenie spoloenskho uplatnenia poda DVKA GARANNHO POISTENIA
osobitnho predpisu.60a)
102
D ESIATY DIEL
Podmienky nroku na dvku garannho poistenia
NHRADA NKLADOV SPOJENCH S LIEENM
(1) Zamestnanec uveden v 4 ods. 1 psm. a) a d)
a v 4 ods. 2 m nrok na dvku garannho poistenia,
100 ak jeho zamestnvate sa stal platobne neschopnm
a neme uspokoji nroky tohto zamestnanca, ktor-
(1) Pokoden m nrok na nhradu nkladov spoje- mi s
nch s lieenm, ktor elne vynaloil na svoje lieenie a) nrok na mzdu a nhradu za as pracovnej pohoto-
v dsledku pracovnho razu alebo choroby z povola- vosti,
nia na zklade odporania odbornho lekra a ktor b) nrok na prjem plynci lenovi drustva z pracov-
sa neuhrdzaj z povinnho zdravotnho poistenia na nho vzahu k drustvu,
zklade vyjadrenia revzneho lekra. c) nrok na odmenu dohodnut v dohode o prcach vy-
(2) Suma nhrady nkladov spojench s lieenm je konvanch mimo pracovnho pomeru,
najviac 500 000 Sk. Na zvenie tejto sumy plat 94 d) nrok na nhradu mzdy za sviatky a pri prekkach
ods. 4 rovnako. v prci,
e) nrok na nhradu mzdy za dovolenku, na ktor
J EDENSTY DIEL vznikol nrok poas kalendrneho roka, v ktorom
vznikla platobn neschopnos zamestnvatea, ako
NHRADA NKLADOV SPOJENCH S POHREBOM aj za predchdzajci kalendrny rok,
f) nrok na odstupn, ktor patr zamestnancovi pri
101 skonen pracovnho pomeru,
g) nrok na nhradu mzdy pri okamitom skonen
(1) Ak pokoden zomrel v dsledku pracovnho ra- pracovnho pomeru,
zu alebo choroby z povolania, m ten, kto uhradil n- h) nrok na nhradu mzdy pri neplatnom skonen
klady spojen s pohrebom, nrok na ich nhradu. pracovnho pomeru,

60
) 85 zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znen zkona . 386/1997 Z. z.
60a
) Zkon . 437/2004 Z. z. o nhrade za boles a o nhrade za saenie spoloenskho uplatnenia a o zmene a doplnen zkona Nrodnej
rady Slovenskej republiky . 273/1994 Z. z. o zdravotnom poisten, financovan zdravotnho poistenia, o zriaden Veobecnej zdravot-
nej poisovne a o zriaovan rezortnch, odvetvovch, podnikovch a obianskych zdravotnch poisovn v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1414 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

i) nroky cestovnch, sahovacch a inch vdavkov, s adresou organizanej zloky alebo sdlom na zem
ktor vznikli pri plnen pracovnch povinnost, najmenej jednho inho lenskho ttu Eurpskej
j) nrok na nhradu vecnej kody v svislosti s pra- nie alebo ttu, ktor je zmluvnou stranou dohody
covnm razom alebo chorobou z povolania, o Eurpskom hospodrskom priestore, intitciou
k) nrok na nhradu prjmu pri doasnej pracovnej ne- zodpovednou za uspokojovanie nrokov zamestnanca
schopnosti zamestnanca poda osobitnho predpi- z garannho poistenia je intitcia lenskho ttu
su,51) Eurpskej nie alebo ttu, ktor je zmluvnou stranou
l) sdne trovy v svislosti s uplatnenm nrokov z pra- dohody o Eurpskom hospodrskom priestore, na kto-
covnho pomeru zamestnanca na sde z dvodu rho zem fyzick osoba vykonva innos zamest-
zruenia zamestnvatea vrtane trov prvneho za- nanca alebo zvyajne vykonva innos zamestnanca.
stpenia. Ak intitciou poda prvej vety je Socilna poisova,
o nroku na dvku garannho poistenia zamestnanca
(2) Zamestnanec nem nrok na dvku garannho
uvedenho v prvej vete rozhodne poda tohto zkona.
poistenia, ak pracovnoprvny vzah uzatvoril po vzni-
To plat aj vtedy, ak je platobne neschopn zamestn-
ku platobnej neschopnosti zamestnvatea, ak bol na
vate, ktorm je fyzick osoba s trvalm pobytom, povo-
platobn neschopnos zamestnvatea psomne upo-
lenm na prechodn pobyt24) alebo povolenm na trval
zornen.
pobyt25) na zem Slovenskej republiky a s bydliskom
na zem najmenej jednho inho lenskho ttu Eu-
103 rpskej nie alebo ttu, ktor je zmluvnou stranou do-
Vka dvky garannho poistenia hody o Eurpskom hospodrskom priestore.
(2) V konan o dvku garannho poistenia zamest-
(1) Dvka garannho poistenia poda 102 psm. a)
nanca uvedenho v odseku 1 je Socilna poisova via-
a h) sa poskytne v sume prslunho nroku znen-
zan nvrhom na vyhlsenie konkurzu zamestnvatea
ho o poistn na zdravotn poistenie, poistn na nemo-
uvedenho v odseku 1 podanm v inom lenskom tte
censk poistenie, poistn na starobn poistenie, poist-
Eurpskej nie alebo v tte, ktor je zmluvnou stra-
n na invalidn poistenie, poistn na poistenie
nou dohody o Eurpskom hospodrskom priestore.
v nezamestnanosti, ktor je povinn plati zamestna-
nec, a preddavok na da alebo da z prjmov zo zvislej
innosti a funknch poitkov, vypotanch poda IESTA HLAVA
podmienok platnch v kalendrnom mesiaci, za ktor DVKA V NEZAMESTNANOSTI
zamestnancovi vznikol uveden nrok.
(2) Dvka garannho poistenia sa poskytne najviac Podmienky nroku na dvku
v rozsahu troch mesiacov z poslednch 18 mesiacov tr- v nezamestnanosti
vania pracovnoprvneho vzahu predchdzajcich za-
iatku platobnej neschopnosti zamestnvatea alebo 104
du skonenia pracovnoprvneho vzahu z dvodu
platobnej neschopnosti zamestnvatea. (1) Poistenec m nrok na dvku v nezamestnanosti,
ak v poslednch tyroch rokoch pred zaradenm do evi-
(3) Dvka garannho poistenia je najviac v sume dencie nezamestnanch obanov hadajcich zamest-
trojnsobku jednej dvanstiny veobecnho vymeria- nanie (alej len evidencia nezamestnanch obanov)
vacieho zkladu urenho ku du vzniku platobnej ne- bol poisten v nezamestnanosti najmenej tri roky, ak
schopnosti zamestnvatea. Ak platobn neschopnos tento zkon neustanovuje inak.
vznikla v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrne-
ho roka, pouije sa veobecn vymeriavac zklad, kto- (2) Poistenec, ktor po skonen vkonu innosti za-
r platil v kalendrnom roku dva roky predchdzaj- mestnanca v pracovnom pomere na urit dobu bol za-
com kalendrnemu roku, v ktorom vznikla platobn raden do evidencie nezamestnanch obanov, m n-
neschopnos. Ak platobn neschopnos vznikla v obdo- rok na dvku v nezamestnanosti, ak v poslednch
b od 1. jla do 31. decembra kalendrneho roka, po- tyroch rokoch pred zaradenm do evidencie nezamest-
uije sa veobecn vymeriavac zklad, ktor platil nanch obanov
v kalendrnom roku predchdzajcom kalendrnemu a) bol poisten v nezamestnanosti z vkonu innosti
roku, v ktorom vznikla platobn neschopnos. zamestnanca v pracovnom pomere na urit dobu
alebo bol dobrovone poisten v nezamestnanosti
najmenej dva roky a
103a
b) nebol povinne poisten v nezamestnanosti z inho
Uspokojovanie nrokov zamestnanca pri platobnej vkonu innosti zamestnanca.
neschopnosti zamestnvatea so sdlom, adresou
(3) Nrok na dvku v nezamestnanosti m aj fyzick
organizanej zloky alebo s pobytom aj na zem
osoba, ktor po skonen vkonu sluby policajta alebo
inho lenskho ttu Eurpskej nie alebo ttu,
profesionlneho vojaka bola zaraden do evidencie ne-
ktor je zmluvnou stranou dohody o Eurpskom
zamestnanch obanov a nesplnila podmienky na
hospodrskom priestore
vznik nroku na vsluhov prspevok poda osobitnho
(1) Ak je platobne neschopn zamestnvate, ktorm predpisu.2)
je prvnick osoba so sdlom alebo adresou organiza- (4) U fyzickch osb uvedench v odseku 3 je obdobie
nej zloky na zem Slovenskej republiky a sasne poistenia na vsluhov prspevok poda osobitnho

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1415

predpisu2) obdobm poistenia v nezamestnanosti poda 106


tohto zkona.
Poistenec nem nrok na vplatu dvky v nezamest-
(5) Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nrok nanosti za dni, poas ktorch
na dvku v nezamestnanosti sa nezapotava obdobie a) m nrok na vplatu nemocenskho,
poistenia v nezamestnanosti, ktor bolo zskan ku b) m nrok na vplatu oetrovnho,
du vzniku predchdzajceho nroku na dvku v ne- c) m nrok na vplatu materskho,
zamestnanosti. d) sa mu vyplca rodiovsk prspevok poda osobitn-
(6) Obdobie dobrovonho poistenia v nezamestna- ho predpisu.45b)
nosti sa zapotava na vznik nroku na dvku v neza-
mestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec 107
zaplatil poistn na poistenie v nezamestnanosti najne- Poskytovanie dvky v nezamestnanosti
skr v posledn de splatnosti poistnho na poistenie
v nezamestnanosti. Dvka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

(7) Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dn pois- 108


tenia v nezamestnanosti.
Vka dvky v nezamestnanosti

105 (1) Vka dvky v nezamestnanosti je 50 % dennho


vymeriavacieho zkladu.
(1) Poistencovi, ktor splnil podmienky nroku na (2) Denn vymeriavac zklad na urenie sumy dvky
dvku v nezamestnanosti, nrok na dvku v nezamest- v nezamestnanosti je podiel stu vymeriavacch z-
nanosti vznik odo da zaradenia do evidencie neza- kladov, z ktorch poistenec zaplatil poistn na poiste-
mestnanch obanov a zanik uplynutm podpornho nie v nezamestnanosti alebo poistn na vsluhov pr-
obdobia v nezamestnanosti. Podporn obdobie v neza- spevok poda osobitnho predpisu,2) dosiahnutch
v rozhodujcom obdob a potu dn rozhodujceho ob-
mestnanosti pre poistenca uvedenho v 104 ods. 1 a 3
dobia. Rozhodujce obdobie na zistenie dennho vyme-
je es mesiacov a pre poistenca uvedenho v 104
riavacieho zkladu poistenca uvedenho v 104 ods. 1
ods. 2 s tyri mesiace. Do podpornho obdobia v neza-
a 3 je obdobie troch rokov predchdzajcich du, v kto-
mestnanosti sa nezapotava obdobie, poas ktorho
rom vznikol nrok na dvku v nezamestnanosti, a pois-
poistenec nem nrok na vplatu dvky v nezamestna-
tenca uvedenho v 104 ods. 2 je obdobie dvoch rokov
nosti z dvodu uvedenho v 106. predchdzajcich du, v ktorom vznikol nrok na dv-
(2) Nrok na dvku v nezamestnanosti zanik vdy ku v nezamestnanosti. Z rozhodujceho obdobia na
dom vyradenia poistenca z evidencie uchdzaov o za- zistenie dennho vymeriavacieho zkladu sa vyluuj
mestnanie a dom priznania starobnho dchodku, obdobia, za ktor poistenec nie je povinn plati poistn
predasnho starobnho dchodku alebo invalidnho na poistenie v nezamestnanosti poda 140 alebo po-
dchodku z dvodu poklesu schopnosti vykonva z- istn na vsluhov zabezpeenie poda osobitnho
robkov innos o viac ako 70 %. predpisu.2) Denn vymeriavac zklad sa zaokrhuje
na tyri desatinn miesta nahor.
(3) Poistencovi, ktor bol vyraden z evidencie neza- (3) Ak v rozhodujcom obdob poda odseku 2 nie s
mestnanch obanov poas poberania dvky v neza- tri roky, za ktor mono zisti denn vymeriavac z-
mestnanosti z dvodu zaatia vkonu innosti zamest- klad na urenie sumy dvky v nezamestnanosti pois-
nanca a v obdob kratom ako tri roky od zaatia tenca uvedenho v 104 ods. 1, alebo nie s dva roky,
vkonu innosti zamestnanca bol optovne zaraden za ktor mono zisti denn vymeriavac zklad na ur-
do evidencie nezamestnanch obanov, vznikne nrok enie sumy dvky v nezamestnanosti poistenca uvede-
na vplatu dvky v nezamestnanosti odo da optovn- nho v 104 ods. 2, denn vymeriavac zklad sa zist
ho zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu z tohto kratieho obdobia.
bola vyplcan predchdzajca dvka v nezamestna-
(4) Denn vymeriavac zklad na urenie vky dvky
nosti. Nrok na dvku v nezamestnanosti zanik uply-
v nezamestnanosti je najviac vo vke urenej ako po-
nutm zostvajcej asti podpornho obdobia v neza-
diel trojnsobku veobecnho vymeriavacieho zkladu
mestnanosti.
a sla 365. Denn vymeriavac zklad poda prvej vety
(4) Poistenec, ktor bol vyraden z evidencie uch- sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta nahor.
dzaov o zamestnanie poas poberania dvky v neza- (5) Veobecn vymeriavac zklad poda odseku 4 je
mestnanosti z dvodu zaatia vkonu innosti zamest- a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
nanca, a obdobie poberania dvky v nezamestnanosti roka veobecn vymeriavac zklad, ktor platil v ka-
trvalo najmenej tri mesiace, m nrok na jednorazov lendrnom roku dva roky predchdzajcom kalen-
vyplatenie 50 % dvky v nezamestnanosti za zostvaj- drnemu roku, v ktorom vznikol nrok na dvku
cu as podpornho obdobia, ak o jej vyplatenie psom- v nezamestnanosti,
ne poiada. Jednorazovm vyplatenm dvky v neza- b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
mestnanosti poistencovi zanik nrok na vplatu roka veobecn vymeriavac zklad, ktor platil v ka-
dvky v nezamestnanosti poda odseku 3. lendrnom roku predchdzajcom kalendrnemu

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1416 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

roku, v ktorom vznikol nrok na dvku v nezamest- (2) Ak sa zamestnvate alebo prvnick osoba poda
nanosti. osobitnho predpisu61) sasti zbav zodpovednosti za
pokodenie zdravia alebo za smr pokodenho poda
SIEDMA HLAVA osobitnho predpisu63) a osobitn predpis64) neustano-
vuje inak, pokoden m nrok na razov dvku s v-
SPOLON USTANOVENIA O NEMOCENSKCH nimkou pracovnej rehabilitcie a rekvalifikcie v sume
DVKACH, DCHODKOVCH DVKACH, urenej poda rozsahu zodpovednosti zamestnvatea
RAZOVCH DVKACH, DVKE GARANNHO alebo prvnickej osoby poda osobitnho predpisu61)
POISTENIA A O DVKE V NEZAMESTNANOSTI znenho o mieru zavinenia pokodenho.
109 112
Vznik nroku na nemocensk dvky, Zmeny v nroku na dvku, zmeny v nroku na
dchodkov dvky, razov dvky, dvku vplatu dvky a zmeny sumy dvky
garannho poistenia, dvku v nezamestnanosti
a vznik nroku na ich vplatu (1) Dvka sa prizn alebo sa zvi odo da, od ktor-
ho dvka alebo jej zvenie patr, najviac tri roky spt-
(1) Nrok na nemocensk dvku, dchodkov dv- ne odo da zistenia, e sa dvka priznala alebo sa vy-
ku, razov dvku, dvku garannho poistenia a dv- plcala v niej sume, ako patr, alebo najviac tri roky
ku v nezamestnanosti (alej len dvka) vznik odo sptne od uplatnenia nroku na dvku alebo nroku
da splnenia podmienok ustanovench tmto zko- na jej zvenie, ak sa dodatone zist, e sa dvka
nom, ak tento zkon neustanovuje inak. Nrok na dv- a) priznala v niej sume, ako patr,
ku zamestnanca nezvis od plnenia povinnost za- b) vyplca v niej sume, ako patr,
mestnvatea plati a odvdza poistn na nemocensk c) odoprela neprvom alebo
poistenie, poistn na starobn poistenie, poistn na in- d) priznala od neskorieho dtumu, ne od ktorho
validn poistenie, poistn na razov poistenie, poistn patr.
na garann poistenie a poistn na poistenie v neza-
mestnanosti. (2) Dvka sa odnme, ak zanikol nrok na dvku ale-
bo ak sa zist, e sa dvka priznala neprvom.
(2) Nrok na vplatu dvky vznik splnenm podmie-
nok ustanovench tmto zkonom na vznik nroku na (3) Dvka sa zni, ak sa zist, e sa dvka priznala vo
dvku, splnenm podmienok nroku na jej vplatu vyej sume, ako patr.
a podanm iadosti o priznanie alebo vyplcanie dv- (4) Vplata dvky sa zastav, uvon alebo sa dvka vy-
ky. plca v niej sume alebo vo vyej sume, ak sa zmenia
skutonosti rozhodujce na nrok na vplatu dvky.
110 (5) Vplata dvky alebo jej asti sa zastav, ak pobe-
Znik nroku na nemocensk dvky a invalidn rate dvky na psomn vzvu, aby preukzal skuto-
dchodok a vylenie nroku na razov dvky nosti rozhodujce na nrok na dvku, nrok na jej v-
platu a jej sumu, tejto vzve nevyhovie v ustanovenej
(1) Nrok na nemocensk a invalidn dchodok zani- lehote alebo v lehote urenej Socilnou poisovou. V-
k dom prvoplatnosti rozhodnutia sdu, poda kto- plata dvky po preukzan rozhodujcich skutonost
rho bol poistenec prvoplatne odsden za myseln sa uvon odo da zastavenia jej vplaty, najviac tri
trestn in, v dsledku ktorho sa stal doasne prce- roky sptne od preukzania tchto skutonost.
neschopnm alebo invalidnm.
(6) Dvka sa odnme, zni alebo jej vplata sa zastav
(2) Nrok na razov dvky nevznik, ak sa zamest- odo da nasledujceho po dni, ktorm uplynulo obdo-
nvate alebo prvnick osoba poda osobitnho bie, za ktor sa dvka u vyplatila.
predpisu61) celkom zbav zodpovednosti za pokodenie
(7) Vplata dvky, ktor je podmienen invaliditou,
zdravia alebo smr pokodenho poda osobitnho
stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa za-
predpisu.62)
stav, ak sa poberate dvky, ktorho zdravotn stav
treba posdi, nepodrob vyetreniu zdravotnho sta-
111
vu. Ak sa zist, e poberate dvky prestal by invalidn
Obmedzenie sumy dvky alebo u neho dolo k zmene poklesu pracovnej schop-
nosti a po zastaven vplaty dvky, dvka nepatr odo
(1) Suma nemocenskho a suma invalidnho d- da zastavenia jej vplaty.
chodku je polovica sumy nemocenskho a sumy inva-
lidnho dchodku, ak sa poistenec stal doasne prce- (8) Vplata starobnho dchodku a predasnho sta-
neschopnm alebo invalidnm v dsledku stavu, ktor robnho dchodku sa zastav aj na iados poberatea
si privodil sm poitm alkoholu alebo v dsledku zne- tohto dchodku najneskr od spltky tohto dchodku
uitia inch nvykovch ltok. splatnej v treom kalendrnom mesiaci nasledujcom

61
) 214 a 216 Zkonnka prce.
62
) 196 ods. 1 Zkonnka prce.
63
) 196 ods. 2 Zkonnka prce.
64
) 196 ods. 3 Zkonnka prce.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1417

po kalendrnom mesiaci, v ktorom sa iados poberate- b) ak suma priznanho starobnho dchodku, pred-
a tohto dchodku doruila Socilnej poisovni. asnho starobnho dchodku, invalidnho d-
(9) Ak zanikol nrok na dvku alebo nrok na jej v- chodku, razovej renty, dvky garannho poistenia
platu pre priznanie inej dvky alebo ak sa zmenia sku- alebo dvky v nezamestnanosti je niia alebo dosa-
tonosti rozhodujce na nrok na dvku, ztuj sa huje sumu vyplatenej dvky v hmotnej ndzi a pr-
sumy inej dvky patriacej odo da jej priznania so su- spevkov k dvke v hmotnej ndzi, pouke
mami doterajej dvky vyplatenmi za ten ist as. 1. na et prslunho radu prce, socilnych vec
a rodiny sumu, ktor zodpoved sume poskytnu-
113 tej dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke
v hmotnej ndzi,
Znik nroku na dvku 2. poberateovi starobnho dchodku, predasnho
a znik nroku na vplatu dvky starobnho dchodku, invalidnho dchodku,
razovej renty, dvky garannho poistenia alebo
(1) Nrok na dvku nezanik uplynutm asu.
dvky v nezamestnanosti dchodok, razov ren-
(2) Nrok na dvku a nrok na jej vplatu zanik tu, dvku garannho poistenia alebo dvku v ne-
dom smrti fyzickej osoby, ktor splnila podmienky zamestnanosti prvkrt a v prslunom mesiaci,
nroku na dvku a podmienky nroku na vplatu dv- v ktorom set nevyplatench dchodkov, razo-
ky, ak tento zkon neustanovuje inak. vej renty, dvky garannho poistenia alebo dvky
v nezamestnanosti je vy ako vyplaten dvka
114 v hmotnej ndzi a prspevky k dvke v hmotnej n-
Premlanie nroku na vplatu dvky dzi; takto vzniknut rozdiel pouke poberateovi
starobnho dchodku, predasnho starobnho
(1) Nrok na vplatu dvky alebo jej asti sa preml dchodku, invalidnho dchodku, razovej renty,
uplynutm troch rokov odo da, za ktor dvka alebo jej dvky garannho poistenia alebo dvky v neza-
as patrili. mestnanosti.
(2) Lehota ustanoven v odseku 1 neplynie poas ko-
nania o dvke a v obdob, v ktorom astnkovi konania, 116
ktor mus ma opatrovnka, nebol opatrovnk ustano-
Lehoty na vplatu dvok
ven.
a zaokrhovanie sumy dvok
115 (1) Nemocensk dvky, razov prplatok, rekvalifi-
Ztovanie dvok s dvkou v hmotnej ndzi kan, rehabilitan a dvka v nezamestnanosti sa vy-
a prspevkov k dvke v hmotnej ndzi plcaj mesane pozadu v lehotch urench Socil-
nou poisovou.
Ak sa priznva starobn dchodok, predasn starob-
(2) Dchodkov dvky, razov renta a pozostalostn
n dchodok, invalidn dchodok, razov renta, dvka
razov renta sa vyplcaj vopred v pravidelnch me-
garannho poistenia alebo dvka v nezamestnanosti
sanch lehotch. De splatnosti dvky ur Socilna
sptne aj za obdobie, v ktorom sa poistencovi vyplcala
poisova.
dvka v hmotnej ndzi a prspevky k dvke v hmotnej n-
dzi, Socilna poisova ztuje za toto obdobie priznan (3) Dchodkov dvky, razov renta a pozostalostn
uveden dvky s vyplatenou dvkou v hmotnej ndzi razov renta sa vyplcaj do cudziny, ktor nie je
a prspevkami k dvke v hmotnej ndzi, a lenskm ttom Eurpskej nie, ttom, ktor je
a) ak suma priznanho starobnho dchodku, pred- zmluvnou stranou dohody o Eurpskom hospodr-
asnho starobnho dchodku, invalidnho d- skom priestore, a vajiarskou konfederciou, pozadu
chodku, razovej renty, dvky garannho poistenia v trojmesanch lehotch po predchdzajcom potvr-
alebo dvky v nezamestnanosti prevyuje sumu vy- den o it poberatea dvky, ak medzinrodn zmluva,
platenej dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke ktor m prednos pred zkonmi Slovenskej republiky,
v hmotnej ndzi, pouke neustanovuje inak.
1. na et prslunho radu prce, socilnych vec (4) Ak s splnen podmienky na vznik nroku na ne-
a rodiny sumu, ktor zodpoved sume poskytnu- mocensk dvku, dchodkov dvku, razov dvku
tej dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke a dvku v nezamestnanosti, dvky sa mu vyplca
v hmotnej ndzi, preddavkovo. Poas vyplcania dvky poda prvej vety
2. poberateovi starobnho dchodku, predasnho neplynie lehota poda 210 ods. 2.
starobnho dchodku, invalidnho dchodku,
(5) Dvka garannho poistenia sa vyplat najneskr
razovej renty, dvky garannho poistenia alebo
do 30 dn od doruenia iadosti o priznanie tejto dvky.
dvky v nezamestnanosti rozdiel medzi sumou
tohto priznanho dchodku, razovej renty, dv- (6) Ak zamestnvate, predben sprvca konkurznej
ky garannho poistenia alebo dvky v nezamest- podstaty alebo sprvca konkurznej podstaty nesplnia
nanosti a poskytnutou dvkou v hmotnej ndzi povinnos ustanoven v 234 alebo v osobitnom
a prspevkami k dvke v hmotnej ndzi, predpise65) zamestnanec, ktor preuke nrok na dv-

65
) 22 Zkonnka prce.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1418 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ku garannho poistenia, m nrok na preddavok na (5) Osobitn prjemca je


tto dvku vo vke 3 000 Sk za jeden kalendrny me- a) fyzick osoba alebo prvnick osoba uren rozhod-
siac. Rozdiel medzi poskytnutm preddavkom na dv- nutm Socilnej poisovne alebo
ku garannho poistenia a nroku na dvku garann- b) fyzick osoba, ktorej sa vyplcal sirotsk dchodok
ho poistenia sa doplat, ak zamestnvate, predben do da nadobudnutia spsobilosti nezaopatrenho
sprvca konkurznej podstaty alebo sprvca konkurz- dieaa na prvne kony.
nej podstaty splnia povinnos ustanoven v 234 alebo
v osobitnom predpise65) najneskr do jednho roka od (6) Socilna poisova ustanov osobitnho prjemcu
poskytnutia preddavku. s jeho shlasom a so shlasom poberatea dvky alebo
zkonnho zstupcu vtedy, ak poberate dvky alebo
(7) Ak zamestnvate nespln povinnos ustanoven zkonn zstupca zo zdravotnch dvodov neme v-
v 234 alebo v osobitnom predpise65) najneskr do jed- platu dvky prijma.
nho roka od nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnu-
tia sdu a predben sprvca konkurznej podstaty ale- (7) Zkonn zstupca, fyzick osoba, ktorej bolo ne-
bo sprvca konkurznej podstaty nesplnia povinnos zaopatren diea zveren do nhradnej rodinnej sta-
ustanoven v 234 alebo v osobitnom predpise65) v le- rostlivosti, tatutrny zstupca zariadenia, v ktorom je
hote poda odseku 6, doplat sa do 30 dn od uplynutia nezaopatren diea umiestnen na zklade rozhodnu-
tejto lehoty dvka garannho poistenia do vky mini- tia sdu, a osobitn prjemca uveden v odseku 5
mlnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere od- psm. b) s povinn dvku poui len v prospech pobe-
meovanch mesanou mzdou poda osobitnho pred- ratea dvky a fyzickch osb, ktor je poberate dvky
pisu.66) povinn vyivova. Osobitn prjemca uveden v odse-
(8) Sumy dvok sa zaokrhuj na cel slovensk ko- ku 5 psm. a) pouva dvku poda pokynov poberatea
runy (10 eurocentov)* nahor. dvky alebo zkonnho zstupcu.
(8) Fyzickej osobe vo vkone vzby14) a fyzickej osobe
117 vo vkone trestu odatia slobody15) sa dvky poukazu-
j prostrednctvom stavu na vkon vzby alebo sta-
Poukazovanie dvok a poberate dvky vu na vkon trestu odatia slobody.

(1) Dvky sa poukazuj na et prjemcu dvky


v banke alebo v poboke zahraninej banky.67) Na ia- 118
dos prjemcu dvky sa dvka vyplca v hotovosti, ak
Prechod nroku na dvku
tento zkon neustanovuje inak. Na psomn iados
poberatea dvky sa dvka poukazuje na et manela
(manelky) v banke alebo v poboke zahraninej ban- (1) Ak fyzick osoba, ktor splnila podmienky nroku
ky,67) ak m v ase poberania dvky prvo disponova na dvku, zomrela po uplatnen nroku na dvku a n-
finannmi prostriedkami na tomto te a ak s tmto roku na jej vplatu, prechdzaj nroky na sumy splat-
spsobom poukazovania dvky manel (manelka) s- n ku du smrti tejto fyzickej osoby postupne na man-
hlas; manel (manelka) poberatea dvky je povinn ela (manelku), deti a rodiov.
vrti spltky dchodku, razovej renty a pozostalost- (2) Ak fyzick osoba, ktor splnila podmienky nroku
nej razovej renty poukzan na tento et po dni smr- na nemocensk dvky, razov prplatok, rehabilita-
ti poberatea dvky.
n, rekvalifikan, dvku garannho poistenia alebo
(2) Ak poberate dvky poiada o zmenu spsobu v- dvku v nezamestnanosti, zomrela pred uplatnenm
platy dvky, Socilna poisova je povinn vykona nroku na tieto dvky, prechdzaj nroky na sumy
tto zmenu najneskr od spltky dvky splatnej v tre- dvky splatnej ku du smrti tejto fyzickej osoby po-
om kalendrnom mesiaci nasledujcom po kalendr- stupne na manela (manelku), deti a rodiov.
nom mesiaci, v ktorom bola iados o zmenu spsobu
vplaty dvky doruen Socilnej poisovni. (3) Ak sa dvka priznala pred smrou fyzickej osoby,
ktor splnila podmienky nroku na dvku a nroku na
(3) Poberateovi dvky, ktormu sa poskytuje sta- jej vplatu, vyplatia sa splatn sumy, ktor sa nevypla-
rostlivos v zariaden socilnych sluieb, dvka sa po- tili ku du smrti tejto fyzickej osoby, fyzickm osobm
ukazuje prostrednctvom hromadnho poukazu do uvedenm v odseku 1.
tohto zariadenia, ak poberate dvky nepoiada o in
spsob poukazovania dvky. (4) Nroky prechdzajce na fyzick osoby uveden
v odsekoch 1 a 3 nie s predmetom dedistva; predme-
(4) Prjemca dvky je poberate dvky, zkonn z- tom dedistva sa stvaj, ak niet tchto fyzickch osb.
stupca poberatea dvky, fyzick osoba, ktorej bolo ne-
zaopatren diea zveren do nhradnej rodinnej sta- (5) Ak niet fyzickch osb, ktor by poda odsekov 1
rostlivosti, tatutrny zstupca zariadenia, v ktorom je a 4 nadobudli nrok na dvky, tieto dvky s ostat-
nezaopatren diea umiestnen na zklade rozhodnu- nm prjmom toho zkladnho fondu, z ktorho mali
tia sdu, alebo osobitn prjemca. by vyplaten.
66
) Zkon . 663/2007 Z. z. o minimlnej mzde.
67
) 2 ods. 1, 2 a 5 zkona . 483/2001 Z. z. o bankch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1419

119 poisovni z tohto zkona, z osobitnch predpisov a zo


Postpenie nroku na dvku strategickch zmerov innosti Socilnej poisovne,
b) prijma opatrenia na odstrnenie nedostatkov ziste-
Nrok na dvku nemono postpi. nch dozornou radou a orgnmi dozoru ttu,
c) predklad
1. vlde a Nrodnej rade Slovenskej republiky (alej
DRUH AS len nrodn rada) vron sprvu o innosti So-
cilnej poisovne po schvlen dozornou radou,
2. vlde na schvlenie nvrh rozpotu Socilnej po-
PRV HLAVA isovne na prslun kalendrny rok s predpokla-
danm vvojom prjmov a vdavkov na obdobie
P RV DIEL najmenej troch rokov so stanoviskom dozornej
rady k tomuto nvrhu do 15. augusta kalendr-
VKON A ORGANIZCIA SOCILNEHO POISTENIA
neho roka, ak vlda neur neskor termn, a po
schvlen vldou na schvlenie nrodnej rade
120 v termne urenom na predloenie nvrhu ttne-
Vkon socilneho poistenia ho rozpotu,
3. vlde na schvlenie nvrh tovnej zvierky So-
(1) Socilne poistenie vykonva Socilna poisova. cilnej poisovne so stanoviskom dozornej rady
k tomuto nvrhu a po schvlen vldou na schv-
(2) Socilna poisova je verejnoprvna intitcia
lenie nrodnej rade v termne urenom na predlo-
zriaden na vkon socilneho poistenia.
enie nvrhu ttneho zverenho tu,
(3) Socilna poisova je prvnick osoba so sdlom 4. vlde na schvlenie nvrh strategickch zmerov
v Bratislave. innosti Socilnej poisovne so stanoviskom do-
(4) Socilna poisova pri vkone socilneho poiste- zornej rady k tomuto nvrhu najneskr do ies-
nia je kontaktn intitcia na komunikciu medzi pr- tich mesiacov odo da jeho vymenovania, po
slunmi intitciami a prjemcami dvok a medzi schvlen vldou na schvlenie nrodnej rade
intitciami lenskch ttov Eurpskej nie, intit- a informuje vldu o ich plnen raz rone najne-
ciami ttov, ktor s zmluvnou stranou dohody o Eu- skr do 31. marca kadho kalendrneho roka
rpskom hospodrskom priestore a intitciou vaj- nasledujceho po schvlen tohto nvrhu nrod-
iarskej konfedercie. nou radou,
5. dozornej rade sprvu o hospodren Socilnej po-
isovne najmenej raz za tvrrok,
D RUH DIEL
d) schvauje
ORGNY SOCILNEJ POISOVNE 1. pracovn poriadok Socilnej poisovne a in vn-
torn predpisy Socilnej poisovne, ak tento z-
121 kon neustanovuje inak,
2. nvrh dohody o nhrade za saenie spoloensk-
Orgny Socilnej poisovne ho uplatnenia poda osobitnho predpisu,60a)
e) schvauje po prerokovan v dozornej rade
Orgny Socilnej poisovne s
1. tatt Socilnej poisovne, organizan poriadok,
a) generlny riadite Socilnej poisovne (alej len ge-
mzdov poriadok, kontroln poriadok a pravidl
nerlny riadite),
financovania a hospodrenia Socilnej poisovne,
b) Dozorn rada Socilnej poisovne (alej len dozorn
2. zmluvu o postpen pohadvky poda 149,
rada),
293s a 293ak,
c) riadite poboky Socilnej poisovne (alej len riadi-
3. zmluvu o postpen pohadvky na prspevkoch
te poboky).
na starobn dchodkov sporenie,1) na pokutch
a na penle uloench v starobnom dchodkovom
122 sporen v rozsahu upravenom tmto zkonom,
Generlny riadite 4. zmluvu o preveden vymhania pohadvok poda
148 ods. 4,
(1) Na ele Socilnej poisovne je generlny riadite. f) schvauje po schvlen dozornou radou pre nadli-
(2) Generlneho riaditea vymenva a odvolva vlda mitn zkazky poda osobitnho predpisu68)
Slovenskej republiky (alej len vlda). 1. oznmenia o vyhlsen verejnho obstarvania
a san podklady,
(3) Generlny riadite je tatutrny orgn Socilnej 2. vzvy na predkladanie ponk a san podklady,
poisovne. V ase jeho neprtomnosti ho zastupuje nm 3. vzvy na rokovanie,
poveren vedci zamestnanec, ktor je v jeho priamej g) rozhoduje po prerokovan v dozornej rade o odpsan
riadiacej psobnosti. pohadvky poda 150, 151, 293al a 293am,
(4) Generlny riadite h) vymenva a odvolva vedcich zamestnancov stre-
a) zodpoved za plnenie loh vyplvajcich Socilnej dia Socilnej poisovne (alej len stredie) v jeho
68
) Zkon . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1420 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

priamej riadiacej psobnosti a riaditeov poboiek (12) Generlny riadite, ktor poruil povinnosti pri
po prerokovan v dozornej rade, vkone svojej funkcie, je povinn v celom rozsahu na-
i) zastuje sa na schdzach vldy. hradi kodu, ktor tm spsobil.
(5) Za generlneho riaditea me by vymenovan fy-
zick osoba, ktor spa predpoklady vkonu prce vo 123
verejnom zujme poda osobitnho predpisu,69) m Dozorn rada
skonen vysokokolsk vzdelanie druhho stupa
a najmenej es rokov praxe v riadiacej funkcii. Na pra- (1) Dozorn rada je dozorn orgn a kontroln orgn
covnoprvne vzahy generlneho riaditea sa vzahuje Socilnej poisovne.
osobitn predpis,69a) ak tento zkon neustanovuje inak. (2) Dozorn rada
(6) Mzda generlneho riaditea je mesane esnso- a) vypracva stanovisk
bok priemernej mesanej mzdy v hospodrstve Sloven- 1. k nvrhu rozpotu Socilnej poisovne na prslu-
skej republiky zistenej tatistickm radom za pred- n kalendrny rok s predpokladanm vvojom
chdzajci kalendrny rok. prava mzdy generlneho prjmov a vdavkov na obdobie najmenej troch ro-
riaditea sa vykon od 1. aprla kalendrneho roka. Ge- kov,
nerlnemu riaditeovi me vlda prizna odmenu je- 2. k nvrhu tovnej zvierky Socilnej poisovne,
denkrt rone najneskr do 31. marca kalendrneho 3. k nvrhu strategickch zmerov innosti Socil-
roka, najviac do vky 12-nsobku mzdy uvedenej v pr- nej poisovne a k sprve o ich plnen,
vej vete. Pri priznan odmeny vlda zohadn plnenie b) schvauje
strategickch zmerov innost Socilnej poisovne 1. vron sprvu o innosti Socilnej poisovne,
a hospodrenie Socilnej poisovne. 2. rokovac poriadok dozornej rady,
3. pre nadlimitn zkazky poda osobitnho
(7) Generlny riadite zodpoved vlde za poruenie
predpisu68) oznmenia o vyhlsen verejnho ob-
povinnost uloench tmto zkonom alebo osobitnmi
starvania a san podklady, vzvy na predkla-
predpismi organizanm zlokm Socilnej poisovne,
danie ponk a san podklady a vzvy na roko-
za neprijatie a neplnenie opatren prijatch na odstr-
vanie,
nenie nedostatkov zistench dozornou radou a orgn-
4. podrobnosti o spsobe a vykonan voby hlavnho
mi dozoru ttu a za neplnenie opatren uloench po-
kontrolra Socilnej poisovne (alej len hlavn
da osobitnho predpisu.1)
kontrolr),
(8) Funkn obdobie generlneho riaditea je esro- 5. priznanie odmeny hlavnmu kontrolrovi,
n. Za generlneho riaditea me by vymenovan t c) prerokva
ist fyzick osoba najviac na dve po sebe nasledujce 1. nvrh tattu, nvrh organizanho poriadku,
funkn obdobia. nvrh mzdovho poriadku, nvrh kontrolnho
(9) Funkcia generlneho riaditea zanik poriadku a nvrh pravidiel financovania a hospo-
a) uplynutm funknho obdobia, na ktor bol vymeno- drenia Socilnej poisovne,
van, 2. nvrh na uzatvorenie zmluvy o preveden vym-
b) vzdanm sa funkcie generlneho riaditea psomnou hania pohadvok poda 148 ods. 4 a nvrh na
iadosou doruenou vlde, a to dom jej doruenia, uzatvorenie zmluvy o postpen pohadvky po-
ak v nej nie je uveden neskor de vzdania sa funk- da 149, 293s a 293ak,
cie, 3. nvrh na uzatvorenie zmluvy o postpen poha-
c) odvolanm, dvky na prspevkoch na starobn dchodkov
d) smrou alebo vyhlsenm za mtveho, sporenie,1) na pokutch a na penle uloench
e) rozhodnutm o strate verejnej funkcie vydanom v ko- v starobnom dchodkovom sporen v rozsahu
nan poda osobitnho predpisu69b) alebo upravenom tmto zkonom,
f) dom, ktorm prestal spa predpoklady na vkon 4. nvrh na odpsanie pohadvky na poistnom na
funkcie generlneho riaditea poda osobitnho nemocenskom poisten, poistnom na dchodko-
predpisu.69) vom poisten, poistnom na razovom poisten,
prirke k poistnmu na razovom poisten, po-
(10) Vlda odvol generlneho riaditea, ak istnom na garann poistenie, poistnom na pois-
a) si nepln povinnosti generlneho riaditea ustanove- tenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervnho
n zkonom, fondu solidarity, na pokutch a na penle uloe-
b) nepriazniv zdravotn stav mu nedovouje najmenej nch v socilnom poisten,
poas iestich mesiacov riadne vykonva funkciu 5. nvrhy na vymenovanie a odvolanie vedcich za-
generlneho riaditea. mestnancov stredia v priamej riadiacej psob-
(11) Generlny riadite je povinn vykonva svoju nosti generlneho riaditea a nvrhy na vymeno-
funkciu s nleitou odbornou starostlivosou tak, aby vanie a odvolanie riaditeov poboiek,
bol zabezpeen riadny a efektvny vkon socilneho d) uklad generlnemu riaditeovi povinnos prija
poistenia. opatrenia na odstrnenie zistench nedostatkov,

69
) 3 zkona . 552/2003 Z. z. o vkone prce vo verejnom zujme v znen zkona . 330/2007 Z. z.
69a
) Zkon . 552/2003 Z. z. v znen neskorch predpisov.
69b
) stavn zkon . 357/2004 Z. z. o ochrane verejnho zujmu pri vkone funkci verejnch funkcionrov v znen zkona . 545/2005 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1421

e) kontroluje rady poda potreby, najmenej raz za dva kalendrne


1. hospodrenie Socilnej poisovne s finannmi mesiace.
prostriedkami zkladnho fondu nemocenskho (12) Na zasadnut dozornej rady sa mu zastni
poistenia, zkladnho fondu starobnho poiste- fyzick osoby, ktor na zasadnutie prizve dozorn rada.
nia, zkladnho fondu invalidnho poistenia, z-
kladnho fondu razovho poistenia, zkladnho (13) Na zasadnut dozornej rady je na jej poiadanie
fondu poistenia v nezamestnanosti, zkladnho povinn zastni sa generlny riadite.
fondu garannho poistenia, rezervnho fondu (14) Dozorn rada je schopn uzna sa, ak je pr-
solidarity a sprvneho fondu, tomn nadpolovin vina vetkch jej lenov. Na
2. dodriavanie tohto zkona a ostatnch veobecne prijatie uznesenia je potrebn shlas nadpolovinej
zvznch prvnych predpisov tkajcich sa hos- viny prtomnch lenov.
podrenia Socilnej poisovne, (15) lenovia dozornej rady s oprvnen nahliada
f) vypracva sprvu o kontrolnej innosti za predch- do dokladov a zznamov tkajcich sa hospodrenia
dzajci kalendrny rok, ktor je sasou tovnej Socilnej poisovne a poadova potrebn vysvetlenia
zvierky Socilnej poisovne, od zamestnancov Socilnej poisovne a od generlneho
g) predklad vlde nvrh na priznanie odmeny gene- riaditea.
rlneho riaditea a jej vku,
h) vol a odvolva hlavnho kontrolra. (16) Pravidl rokovania dozornej rady uprav rokova-
c poriadok dozornej rady.
(3) Dozorn rada m 11 lenov. Predsedom dozornej
rady je minister prce, socilnych vec a rodiny Sloven- (17) lenstvo v dozornej rade zanik
skej republiky. Dozorn rada sa alej tvor a) uplynutm funknho obdobia lena dozornej rady,
a) z troch zstupcov navrhnutch reprezentatvnymi b) vzdanm sa funkcie psomnou iadosou lena do-
zdrueniami odborovch zvzov, zornej rady doruenou nrodnej rade, a to najskr
b) z troch zstupcov navrhnutch reprezentatvnymi odo da doruenia iadosti, ak v nej nie je uveden
zdrueniami zamestnvateov, neskor de vzdania sa funkcie,
c) z jednho zstupcu ministerstva a z dvoch zstup- c) odvolanm alebo
cov ministerstva financi navrhnutch vldou, d) smrou.
d) z jednho zstupcu navrhnutho zujmovmi zdru- (18) Nrodn rada odvol lena dozornej rady, ak
eniami obanov reprezentujcimi poberateov d- a) sa neodvodnene nezastnil najmenej na troch za-
chodkovch dvok. sadnutiach dozornej rady,
(4) lenov dozornej rady s vnimkou predsedu vol b) zaal vykonva innos nezluiten s lenstvom
a odvolva nrodn rada. v dozornej rade uveden v odseku 9,
c) si nepln povinnosti lena dozornej rady ustanoven
(5) Za lena dozornej rady me by navrhnut a zvo- tmto zkonom a ostatnmi veobecne zvznmi
len fyzick osoba, ktor m spsobilos na prvne prvnymi predpismi,
kony v plnom rozsahu, je bezhonn a m skonen d) bol prvoplatne odsden za trestn in.
vysokokolsk vzdelanie druhho stupa. Bezhonn
fyzick osoba je fyzick osoba, ktor nebola prvoplat- (19) lena dozornej rady me nrodn rada odvola
ne odsden za trestn in. Bezhonnos sa preukazu- z jeho funkcie aj z inch dvodov, ako s uveden v od-
je vpisom z registra trestov nie starm ako tri mesia- seku 18, na zklade nvrhu toho, kto podal nvrh na
ce. zvolenie lena dozornej rady, alebo na nvrh orgnu
dozoru ttu ( 246).
(6) Funkn obdobie lena dozornej rady je pron.
(20) Na predsedu dozornej rady sa odsek 6 a odsek 17
(7) Vkon funkcie lena dozornej rady sa povauje za psm. a) a c) nepouij.
prekku v prci alebo za prekku v ttnej slube
z dvodu veobecnho zujmu, pri ktorej patr zamest- Organizan zloky Socilnej poisovne
nancovi pracovn vono s nhradou mzdy.
(8) len dozornej rady m nrok na nhradu nkla- 124
dov spojench s vkonom tejto funkcie. O priznan od-
meny lenovi dozornej rady za vkon jeho funkcie v do- Organizan zloky Socilnej poisovne s stredie
zornej rade rozhoduje nrodn rada. a poboky.

(9) len dozornej rady je pri vkone svojej funkcie ne- 125
zastupiten. len dozornej rady neme by v pracov-
nom pomere k Socilnej poisovni. zemn obvody a sdla organizanch zloiek Socil-
(10) Dozorn rada si zvol zo svojich lenov dvoch nej poisovne ur tatt Socilnej poisovne.
podpredsedov dozornej rady, z ktorch jeden je navrh-
nut reprezentatvnymi zdrueniami odborovch zv- 126
zov a jeden je navrhnut reprezentatvnymi zdruenia-
mi zamestnvateov. (1) stredie riadi generlny riadite.
(11) Zasadnutia dozornej rady zvolva a riadi jej (2) Vo veciach patriacich do psobnosti stredia
predseda alebo nm poveren podpredseda dozornej kon v mene Socilnej poisovne generlny riadite ale-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1422 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

bo vedci zamestnanec stredia poveren generlnym Poistn na invalidn poistenie neplat zamestnvate za
riaditeom. zamestnanca, ktor je poistenec poda prvej vety.
(5) tt plat poistn na starobn poistenie, invalidn
127 poistenie a poistn do rezervnho fondu solidarity za fy-
Riadite poboky zick osoby uveden v 15 ods. 1 psm. c) a e).
(6) Ztovanie poistnho na starobn poistenie a pr-
(1) Poboku riadi riadite poboky a za jej innos
spevkov na starobn dchodkov sporenie,1) poistnho
zodpoved generlnemu riaditeovi.
na invalidn poistenie a poistnho do rezervnho fondu
(2) Za riaditea poboky me by vymenovan fyzic- solidarity platen ttom ustanov veobecne zvzn
k osoba s trvalm pobytom na zem Slovenskej re- prvny predpis, ktor vyd ministerstvo po dohode
publiky, ktor m ukonen vysokokolsk vzdelanie s Ministerstvom financi Slovenskej republiky (alej len
druhho stupa, m spsobilos na prvne kony v pl- ministerstvo financi).
nom rozsahu a je bezhonn. Bezhonn fyzick osoba
je fyzick osoba, ktor nebola prvoplatne odsden za (7) Socilna poisova plat poistn na starobn pois-
trestn in. Bezhonnos sa preukazuje vpisom z re- tenie za poberateov razovej renty priznanej poda
gistra trestov nie starm ako tri mesiace. 88 do dovenia dchodkovho veku alebo do prizna-
nia predasnho starobnho dchodku zo zkladnho
(3) Riadite poboky kon v mene Socilnej poisovne fondu razovho poistenia do zkladnho fondu starob-
vo vetkch veciach patriacich do psobnosti poboky. nho poistenia.
Poas jeho neprtomnosti zastupuje riaditea poboky
nm poveren vedci zamestnanec Socilnej poisovne. (8) Poistn na razov poistenie plat zamestnvate.
(9) Poistn na garann poistenie plat zamestnva-
te, ktor je povinne garanne poisten.
DRUH HLAVA
(10) Poistn na poistenie v nezamestnanosti plat
P RV DIEL a) zamestnanec, ak osobitn predpis42) neustanovuje
inak,
POISTN NA SOCILNE POISTENIE b) zamestnvate, ak osobitn predpis42) neustanovuje
inak,
128 c) dobrovone poisten osoba v nezamestnanosti.
Platitelia poistnho na nemocensk poistenie, (11) Poistn do rezervnho fondu solidarity plat
starobn poistenie, invalidn poistenie, razov a) zamestnvate,
poistenie, garann poistenie, poistenie b) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko-
v nezamestnanosti a platitelia poistnho vo inn osoba,
do rezervnho fondu solidarity c) dobrovone dchodkovo poisten osoba,
d) tt.
(1) Poistn na nemocensk poistenie plat
a) zamestnanec,
129
b) zamestnvate,
c) povinne nemocensky poisten samostatne zrobko- Poistn na nemocensk poistenie, starobn poistenie,
vo inn osoba, invalidn poistenie, razov poistenie, garann
d) dobrovone nemocensky poisten osoba. poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistn do
(2) Poistn na starobn poistenie plat rezervnho fondu solidarity
a) zamestnanec,
(1) Suma poistnho na nemocensk poistenie, suma
b) zamestnvate,
poistnho na starobn poistenie, suma poistnho na
c) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko-
invalidn poistenie, suma poistnho na razov poiste-
vo inn osoba,
nie, suma poistnho na garann poistenie, suma
d) dobrovone dchodkovo poisten osoba,
poistnho na poistenie v nezamestnanosti a suma po-
e) tt,
istnho do rezervnho fondu solidarity (alej len poist-
f) Socilna poisova.
n) sa uruj percentulnou sadzbou z vymeriavacie-
(3) Poistn na invalidn poistenie plat, ak tento z- ho zkladu dosiahnutho v rozhodujcom obdob
kon neustanovuje inak, (alej len vymeriavac zklad).
a) zamestnanec,
(2) Jednotliv sumy poistnho na nemocensk pois-
b) zamestnvate,
tenie, poistnho na starobn poistenie a prspevkov na
c) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko-
starobn dchodkov sporenie,1) poistnho na invalid-
vo inn osoba,
n poistenie, poistnho na razov poistenie vrtane
d) dobrovone dchodkovo poisten osoba,
prirky k poistnmu na razov poistenie a zavy z po-
e) tt. istnho na razov poistenie, poistnho na garann
(4) Poistn na invalidn poistenie neplat poistenec, poistenie, poistnho na poistenie v nezamestnanosti
ktor je dchodkovo poisten po priznan starobnho a poistnho do rezervnho fondu solidarity sa zaokrh-
dchodku alebo predasnho starobnho dchodku. uj na cel slovensk koruny (10 eurocentov)* nahor.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1423

130 b) zamestnvatea 3 % z vymeriavacieho zkladu,


Sadzba poistnho na nemocensk poistenie c) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko-
vo inn osobu 6 % z vymeriavacieho zkladu,
Sadzba poistnho na nemocensk poistenie je pre d) dobrovone dchodkovo poisten osobu 6 % z vyme-
a) zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho zkladu, riavacieho zkladu,
b) zamestnvatea 1,4 % z vymeriavacieho zkladu, e) tt 6 % z vymeriavacieho zkladu.
c) povinne nemocensky poisten samostatne zrobko-
vo inn osobu 4,4 % z vymeriavacieho zkladu, 133
d) dobrovone nemocensky poisten osobu 4,4 % z vy- Sadzba poistnho na razov poistenie
meriavacieho zkladu.
(1) Sadzba poistnho na razov poistenie je pre za-
131 mestnvatea zaradenho do
Sadzba poistnho na starobn poistenie prvej nebezpenostnej 0,3 % z vymeriavacieho
triedy zkladu,
(1) Sadzba poistnho na starobn poistenie je pre druhej nebezpenostnej 0,5 % z vymeriavacieho
a) zamestnanca, ktor nie je sporite poda osobitnho triedy zkladu,
predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho zkladu, tretej nebezpenostnej 0,7 % z vymeriavacieho
b) zamestnvatea za zamestnanca, ktor nie je spori- triedy zkladu,
te poda osobitnho predpisu,1) 14 % z vymeriava-
tvrtej nebezpenostnej 0,9 % z vymeriavacieho
cieho zkladu,
triedy zkladu,
c) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko-
vo inn osobu, ktor nie je sporite poda osobitn- piatej nebezpenostnej 1,1 % z vymeriavacieho
ho predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho zkladu, triedy zkladu,
d) dobrovone dchodkovo poisten osobu, ktor nie je iestej nebezpenostnej 1,3 % z vymeriavacieho
sporite poda osobitnho predpisu,1) 18 % z vyme- triedy zkladu,
riavacieho zkladu, siedmej nebezpenostnej 1,5 % z vymeriavacieho
e) tt za fyzick osoby uveden v 128 ods. 5, ktor triedy zkladu,
nie s sporitelia poda osobitnho predpisu,1) 18 % smej nebezpenostnej 1,7 % z vymeriavacieho
z vymeriavacieho zkladu, triedy zkladu,
f) Socilnu poisovu za poberateov razovej renty pri-
deviatej nebezpenostnej 1,9 % z vymeriavacieho
znanej poda 88, ktor do 31. jla 2006 nedovili
triedy zkladu,
dchodkov vek alebo im nebol priznan predasn
starobn dchodok a ktor nie s sporitelia poda oso- desiatej nebezpenostnej 2,1 % z vymeriavacieho
bitnho predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho zkladu. triedy zkladu.
(2) Nebezpenostn trieda sa uruje v zvislosti od
(2) Sadzba poistnho na starobn poistenie je pre
bezpenostnho rizika jednotlivch skupn ekonomic-
a) zamestnanca, ktor je sporite poda osobitnho
kch innost poda odvetvovej klasifikcie ekonomic-
predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho zkladu,
kch innost.70)
b) zamestnvatea za zamestnanca, ktor je sporite
poda osobitnho predpisu,1) 5 % z vymeriavacieho (3) Hodnotenie bezpenostnho rizika sa vykonva
zkladu, pre kad skupinu ekonomickch innost poda od-
c) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko- vetvovej klasifikcie ekonomickch innost na zklade
vo inn osobu, ktor je sporite poda osobitnho dajov svisiacich s vkonom razovho poistenia za
predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho zkladu, hodnoten roky s prihliadnutm na sumu nkladov vy-
d) dobrovone dchodkovo poisten osobu, ktor je naloench na razov dvky z razovho poistenia,
sporite poda osobitnho predpisu,1) 9 % z vymeria- a to vypotanm priemernch tatistickch ukazovate-
vacieho zkladu, ov potu
e) tt za fyzick osoby uveden v 128 ods. 5, ktor s a) pracovnch razov na 1 000 zamestnancov,
sporitelia poda osobitnho predpisu,1) 9 % z vyme- b) smrtench pracovnch razov na 1 000 zamestnan-
riavacieho zkladu, cov,
f) Socilnu poisovu za poberateov razovej renty pri- c) chorb z povolania na 1 000 zamestnancov,
znanej poda 88, ktor do 31. jla 2006 nedovili d) zvanch pracovnch razov a chorb z povolania,
dchodkov vek alebo im nebol priznan predasn v ktorch dsledku bola priznan razov renta, na
starobn dchodok a ktor s sporitelia poda osobit- 1 000 zamestnancov,
nho predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho zkladu. e) zamestnancov vykonvajcich rizikov prce v pre-
pote na 1 000 zamestnancov.
132 (4) Na urenie bezpenostnho rizika na zklade uka-
Sadzba poistnho na invalidn poistenie zovateov uvedench v odseku 3 je rozhodujci dtum
oznmenia pracovnho razu alebo choroby z povola-
Sadzba poistnho na invalidn poistenie je pre nia a dtum priznania razovej renty.
a) zamestnanca 3 % z vymeriavacieho zkladu, (5) Zaradenie zamestnvatea do nebezpenostnej
70
) Vyhlka tatistickho radu Slovenskej republiky . 306/2007 Z. z., ktorou sa vydva tatistick klasifikcia ekonomickch innost.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1424 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

triedy ur Socilna poisova poda prevaujcej sku- 1. pracovnch razov na 1 000 zamestnancov,
piny ekonomickch innost vykonvanch zamestn- 2. smrtench pracovnch razov na 1 000 zamest-
vateom. nancov,
(6) Prevaujca skupina ekonomickch innost je 3. chorb z povolania na 1 000 zamestnancov,
skupina ekonomickch innost klasifikovan poda 4. zvanch pracovnch razov a chorb z povola-
odvetvovej klasifikcie ekonomickch innost, ktor nia, v ktorch dsledku bola priznan razov
vykonva pre zamestnvatea najv poet zamest- renta, na 1 000 zamestnancov,
nancov. b) o sume nkladov vynaloench na dvky razovho
poistenia jeho zamestnancov v prepote na jednho
(7) Zmenu vykonvanch prevaujcich ekonomic- zamestnanca.
kch innost, ktor je rozhodujca na zaradenie za-
mestnvatea do nebezpenostnej triedy, je zamestn- (4) Pri urovan poetnosti vskytu pracovnch ra-
vate povinn psomne ohlsi Socilnej poisovni do 14 zov poda odseku 3 sa prihliada len na pracovn razy,
dn od tejto zmeny. pri ktorch bolo na zklade vyetrenia okolnost a pr-
in ich vzniku orgnmi na ochranu zdravia, orgnmi
(8) Ak u zamestnvatea nastala zmena vykonvanej inpekcie prce, orgnmi ttnej banskej sprvy a al-
ekonomickej innosti a jeho prevaujcou ekonomic- mi prslunmi dozornmi orgnmi poda osobitnch
kou innosou sa stala ekonomick innos zaraden predpisov71) zisten poruenie predpisov na zaistenie
do inej nebezpenostnej triedy, Socilna poisova bezpenosti a ochrany zdravia pri prci zo strany za-
me z vlastnho podnetu alebo na zklade psomnej mestnvatea alebo zamestnanca.
iadosti zamestnvatea zmeni jeho zaradenie do ne-
bezpenostnej triedy. Zmena zaradenia zamestnvate- (5) Ak je rove bezpenostnho rizika zisten poda
a do novej nebezpenostnej triedy sa vykon od prvho odsekov 2 a 3 u zamestnvatea percentulne vyia ako
da mesiaca nasledujceho po mesiaci, v ktorom So- priemern hodnota vypotan za cel skupinu zamest-
cilna poisova rozhodla o jeho preraden. nvateov zaradench do rovnakej skupiny poda odvet-
vovej klasifikcie ekonomickch innost, v rozsahu
(9) Zaradenie skupn ekonomickch innost poda do 25 % prirka sa neulo,
odvetvovej klasifikcie ekonomickch innost do ne-
bezpenostnch tried ustanov opatrenie, ktor vyd nad 25 % do 50 % ulo sa prirka 1 %
ministerstvo a vyhlsi jeho pln znenie uverejnenm k poistnmu,
v Zbierke zkonov. nad 50 % do 100 % ulo sa prirka 2 %
k poistnmu,
134 nad 100 % do 200 % ulo sa prirka 3 %
k poistnmu,
Prirka k poistnmu na razov poistenie a zava
z poistnho na razov poistenie nad 200 % ulo sa prirka 4 %
k poistnmu.
(1) K poistnmu na razov poistenie sa uklad pri- (6) Ak je rove bezpenostnho rizika zisten poda
rka k poistnmu na razov poistenie (alej len pri- odsekov 2 a 3 u zamestnvatea percentulne niia
rka) alebo sa poskytuje zava na poistnom na razo- ako priemern hodnota vypotan za cel skupinu za-
v poistenie (alej len zava) v zvislosti od rovne mestnvateov zaradench do rovnakej skupiny poda
bezpenostnho rizika u zamestnvatea zistenej po- odvetvovej klasifikcie ekonomickch innost, v rozsa-
rovnanm s priemernm bezpenostnm rizikom ziste- hu
nm za vetkch zamestnvateov zaradench do rov-
do 25 % zava sa neposkytuje,
nakej skupiny ekonomickch innost poda odvetvovej
klasifikcie ekonomickch innost. nad 25 % do 50 % poskytuje sa zava 0,5 %
z poistnho,
(2) rove bezpenostnho rizika u zamestnvatea
nad 50 % do 75 % poskytuje sa zava 1 %
sa ur porovnanm hodnoty tatistickch ukazovate-
z poistnho,
ov za zamestnvatea za predchdzajci kalendrny
rok k priemernm hodnotm rovnakch ukazovateov nad 75 % poskytuje sa zava 2 %
vypotanch za rovnak obdobie za cel skupinu za- z poistnho.
mestnvateov zaradench poda ekonomickej innosti (7) tatistick ukazovatele uveden v odseku 3 sa na
do rovnakej skupiny poda odvetvovej klasifikcie eko- ely odsekov 5 a 6 hodnotia osobitne.
nomickch innost a vyjadruje sa v percentch.
(8) Stom percent na uloenie prirky a stom
(3) Na urenie rovne bezpenostnho rizika u za- percent na poskytnutie zavy zo vetkch tatistickch
mestnvatea sa pouij tatistick ukazovatele ukazovateov uvedench v odseku 3 a vypotanm ich
a) o pote rozdielu sa ur vsledn percentulna vka prirky
71
) Naprklad zkon . 338/2000 Z. z. o vntrozemskej plavbe a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov, z-
kon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 164/1996 Z. z. o drhach a o zmene zkona . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (iv-
nostensk zkon) v znen neskorch predpisov v znen neskorch predpisov, zkon . 541/2004 Z. z. o mierovom vyuvan jadrovej
energie (atmov zkon) a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov, zkon . 125/2006 Z. z. o inpekcii pr-
ce a o zmene a doplnen zkona . 82/2005 Z. z. o neleglnej prci a neleglnom zamestnvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov
v znen neskorch predpisov a zkon . 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (leteck zkon) a o zmene a doplnen niektorch zkonov
v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1425

alebo zavy, ktor bude pre zamestnvatea platn c) nhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, nhrada
v obdob kalendrneho roka nasledujceho po roku, mzdy za sviatok, nhrada mzdy pri prekkach
v ktorom sa prirka alebo zava urila. v prci poda osobitnho predpisu.73)
(9) Na urenie bezpenostnho rizika poda odseku 2 (2) Do vymeriavacieho zkladu zamestnanca sa neza-
je rozhodujci dtum oznmenia pracovnho razu ha odstupn, odchodn, cestovn nhrady, vnosy
alebo choroby z povolania a dtum priznania razovej z kapitlovch podielov (akci) alebo obligci, nhrada
renty. za pracovn pohotovos, nhrada za sluobn pohoto-
vos, nhrada za pohotovos, prplatok za pohotovos,
135 prspevky zo socilneho fondu, prspevky na doplnkov
Sadzba poistnho na garann poistenie dchodkov sporenie, ivotn poistenie a elov spo-
renie zamestnanca, ktor plat zamestnvate za za-
Sadzba poistnho na garann poistenie pre zamest- mestnanca, prjem zamestnanca v svislosti s pouva-
nvatea je 0,25 % z vymeriavacieho zkladu. nm motorovho vozidla na sluobn ely a skromn
ely, odmeny poda osobitnch predpisov v oblasti
136 priemyselnch prv, odmeny vyplcan pri pracovnch
jubilech a ivotnch jubilech, odmeny pri odchode do
Sadzba poistnho na poistenie v nezamestnanosti
starobnho dchodku a plnenia poskytovan zamest-
Sadzba poistnho na poistenie v nezamestnanosti je nvateom zamestnancovi zo zisku po zdanen okrem
pre podielu na zisku vyplatenho obchodnou spolonosou
a) zamestnanca 1 % z vymeriavacieho zkladu, alebo drustvom zamestnancovi bez asti na zklad-
b) zamestnvatea 1 % z vymeriavacieho zkladu, nom iman tejto spolonosti alebo drustva, plnenia
c) dobrovone poisten osobu v nezamestnanosti 2 % poskytnut zamestnvateom po skonen pracovnho
z vymeriavacieho zkladu. pomeru, sluobnho pomeru, ttnozamestnaneckho
pomeru a nhrada prjmu pri doasnej pracovnej ne-
137 schopnosti zamestnanca.51)
Sadzba poistnho do rezervnho fondu solidarity (3) Vymeriavac zklad lena drustva, ktor je v pra-
covnom vzahu k drustvu, je prjem zo zvislej innos-
Sadzba poistnho do rezervnho fondu solidarity je ti poda osobitnho predpisu;72) odsek 1 psm. b) a c)
pre platia rovnako.
a) zamestnvatea 4,75 % z vymeriavacieho zkladu, (4) Vymeriavac zklad fyzickej osoby vo vkone
b) povinne dchodkovo poisten samostatne zrobko- vzby14) a fyzickej osoby vo vkone trestu odatia slobo-
vo inn osobu 4,75 % z vymeriavacieho zkladu, dy,15) ak s zaraden do prce, s vnimkou fyzickej oso-
c) dobrovone dchodkovo poisten osobu 4,75 % z vy- by vo vkone trestu odatia slobody zaradenej na vkon
meriavacieho zkladu, prospench prc mimo stavu,16) je pracovn odmena
d) tt 2 % z vymeriavacieho zkladu. tchto fyzickch osb poda osobitnho predpisu.78)
(5) Vymeriavac zklad pestna v zariaden pestn-
138
skej starostlivosti je odmena pestna za vkon pestn-
Vymeriavac zklad skej starostlivosti poda osobitnho predpisu.13)
(1) Vymeriavac zklad zamestnanca je (6) Vymeriavac zklad povinne nemocensky poiste-
a) prjem zamestnanca za vykonan prcu, ktor pod- nej a povinne dchodkovo poistenej samostatne zrob-
lieha dani z prjmov fyzickch osb poda osobitnho kovo innej osoby je polovica pomernej asti zkladu
predpisu,72) a funkn plat zamestnanca, ktor je dane z prjmov fyzickch osb dosiahnutch vykonva-
doasne vyslan na vykonvanie ttnej sluby do nm podnikania a inej samostatnej zrobkovej innos-
cudziny, zamestnanca, ktor vykonva prce vo ve- ti. Pomern as zkladu dane je as pripadajca na
rejnom zujme v zahrani, a zahraninho spravo- jeden kalendrny mesiac vkonu podnikania a inej
dajcu Slovenskho rozhlasu a Slovenskej televzie samostatnej zrobkovej innosti. Suma vymeriavacie-
uren v slovenskej mene (eurch)* pred jeho rozde- ho zkladu sa zni o vku prspevkov zaplatench
lenm na slovensk menu (eur)* a cudziu menu, samostatne zrobkovo innou osobou na jej doplnkov
b) prjem zamestnanca, ktor nepodlieha dani z prjmu dchodkov sporenie, ivotn poistenie a elov spo-
fyzickch osb preto, e tak ustanovuj predpisy renie v hrne najviac v sume nezdanitenej asti zkla-
o zamedzen dvojitho zdanenia a podiel na zisku vy- du dane poda osobitnho predpisu78a) pripadajcej na
platen obchodnou spolonosou alebo drustvom jeden kalendrny mesiac. Pri nedodran podmienok
zamestnancovi bez asti na zkladnom iman tejto ustanovench osobitnm predpisom,78b) alebo ak ivot-
spolonosti alebo drustva, n poistenie zanikne z dvodov ustanovench osobit-

72
) 3 ods. 1 psm. a) zkona . 595/2003 Z. z. v znen neskorch predpisov.
73
) Naprklad 136 a 144 Zkonnka prce.
78
) 2 ods. 1 nariadenia vldy Slovenskej republiky . 499/2002 Z. z. o vke pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvine-
nm a odsdenm, o vke peanej odmeny za vkon inch prospench prc a o podmienkach jej poskytovania odsdenm.
78a
) 11 ods. 5 zkona . 595/2003 Z. z. o dani z prjmov v znen neskorch predpisov.
78b
) 11 ods. 6 a 7 zkona . 595/2003 Z. z. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1426 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

nm predpisom78c) sa suma vymeriavacieho zkladu drnom roku, ktor dva roky predchdza kalen-
zvi o sumu prspevkov na doplnkov dchodkov drnemu roku, v ktorom sa plat poistn na ne-
sporenie, platieb poistnho na ivotn poistenie a pla- mocensk poistenie,
tieb elovho sporenia zaplaten poda osobitnho 2. v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
predpisu78d) pripadajcu na jeden kalendrny mesiac. roka 1,5-nsobok jednej dvanstiny veobecnho
(7) Vymeriavac zklad povinne nemocensky poiste- vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalendr-
nej a povinne dchodkovo poistenej samostatne zrob- nom roku, ktor predchdza kalendrnemu roku,
kovo innej osoby, ktorej bola preden lehota na v ktorom sa plat poistn na nemocensk poiste-
podanie daovho priznania poda osobitnho predpi- nie,
su,43) je v obdob od 1. jla do 30. septembra kalendr- b) na platenie poistnho na dchodkov poistenie za-
neho roka vymeriavac zklad, z ktorho platila poistn mestnancom, povinne dchodkovo poistenou samo-
na nemocensk poistenie a poistn na dchodkov po- statne zrobkovo innou osobou a dobrovone d-
istenie do 30. jna kalendrneho roka. chodkovo poistenou osobou a na platenie poistnho
na poistenie v nezamestnanosti zamestnancom
(8) Vymeriavac zklad dobrovone nemocensky pois- a dobrovone poistenou osobou v nezamestnanosti
tenej osoby, dobrovone dchodkovo poistenej osoby 1. v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
a dobrovone poistenej osoby v nezamestnanosti je ou roka 4-nsobok jednej dvanstiny veobecnho
uren suma. vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalendr-
(9) Vymeriavac zklad je mesane najmenej vo vke nom roku, ktor dva roky predchdza kalendr-
minimlnej mzdy66) zamestnancov v pracovnom pome- nemu roku, v ktorom sa plat poistn na dchod-
re odmeovanch mesanou mzdou, ktor plat k prv- kov poistenie a poistn na poistenie v nezamest-
mu du kalendrneho mesiaca, za ktor sa plat poist- nanosti,
n na nemocensk poistenie, poistn na dchodkov 2. v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
poistenie, poistn na poistenie v nezamestnanosti a po- roka 4-nsobok jednej dvanstiny veobecnho
istn do rezervnho fondu solidarity. vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalendr-
nom roku, ktor predchdza kalendrnemu roku,
(10) Vymeriavac zklad je mesane najmenej
v ktorom sa plat poistn na dchodkov poistenie
a) 75 % vymeriavacieho zkladu uvedenho v odseku
a poistn na poistenie v nezamestnanosti.
9, ak ide o zamestnanca, ktor je poberateom inva-
lidnho dchodku priznanho z dvodu poklesu (12) Vymeriavac zklad na platenie poistnho do re-
schopnosti vykonva zrobkov innos najviac zervnho fondu solidarity povinne dchodkovo poiste-
o 70 %, a o mladistvho zamestnanca starieho ako nou samostatne zrobkovo innou osobou a dobrovo-
16 rokov, ne dchodkovo poistenou osobou v hrne je mesane
b) 50 % vymeriavacieho zkladu uvedenho v odseku najviac
9, ak ide o zamestnanca, ktor je poberateom inva- a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
lidnho dchodku priznanho z dvodu poklesu roka 4-nsobok jednej dvanstiny veobecnho vy-
schopnosti vykonva zrobkov innos o viac ako meriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
70 %, ak ide o zamestnanca mladieho ako 18 rokov, roku, ktor dva roky predchdza kalendrnemu
ktor je invalidn, a ak ide o zamestnanca mladieho roku, v ktorom sa plat poistn do rezervnho fondu
ako 16 rokov, solidarity,
c) suma prjmu zodpovedajca kratiemu pracovnmu b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
asu zamestnanca, ktor m dohodnut pracovn roka 4-nsobok jednej dvanstiny veobecnho vy-
pomer na krat pracovn as poda osobitnho meriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
predpisu,79) roku, ktor predchdza kalendrnemu roku, v kto-
d) suma nhrady mzdy poskytnut z dvodu prekok rom sa plat poistn do rezervnho fondu solidarity.
v prci na strane zamestnvatea poda osobitnho (13) Vymeriavac zklad zamestnvatea je vymeria-
predpisu,80) vac zklad jeho zamestnanca, ak tento zkon neusta-
e) suma pracovnej odmeny78) fyzickej osoby vo vkone novuje inak.
vzby14) a fyzickej osoby vo vkone trestu odatia
slobody,15) ak s zaraden do prce. (14) Vymeriavac zklad na platenie poistnho na ne-
mocensk poistenie a poistnho na garann poistenie
(11) Vymeriavac zklad v hrne je mesane najviac zamestnvateom za kadho jeho zamestnanca je me-
a) na platenie poistnho na nemocensk poistenie za- sane najviac
mestnancom, povinne nemocensky poistenou a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
samostatne zrobkovo innou osobou a dobrovone roka 1,5-nsobok jednej dvanstiny veobecnho
nemocensky poistenou osobou vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
1. v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho roku, ktor dva roky predchdza kalendrnemu
roka 1,5-nsobok jednej dvanstiny veobecn- roku, v ktorom sa plat poistn na nemocensk pois-
ho vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalen- tenie a poistn na garann poistenie,

78c
) 11 ods. 9 zkona . 595/2003 Z. z. v znen neskorch predpisov.
78d
) 11 ods. 8 a 9 zkona . 595/2003 Z. z. v znen neskorch predpisov.
79
) 49 Zkonnka prce.
80
) 142 Zkonnka prce.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1427

b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho vymeriavac zklad dosiahnut u toho zamestnvatea,
roka 1,5-nsobok jednej dvanstiny veobecnho u ktorho poistenie zamestnanca vzniklo skr. Ak za-
vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom mestnanec sasne vykonva aj innos povinne ne-
roku, ktor predchdza kalendrnemu roku, v kto- mocensky poistenej a povinne dchodkovo poistenej
rom sa plat poistn na nemocensk poistenie a po- samostatne zrobkovo innej osoby, poistn na nemo-
istn na garann poistenie. censk poistenie a poistn na dchodkov poistenie sa
(15) Vymeriavac zklad na platenie poistnho na d- plat vdy prednostne z vymeriavacieho zkladu do-
chodkov poistenie, poistnho na poistenie v neza- siahnutho z vkonu innosti zamestnanca. Ak poiste-
mestnanosti a poistnho do rezervnho fondu solidari- nec vykonva zrobkov innos a sasne je dobro-
ty zamestnvateom za kadho jeho zamestnanca je vone nemocensky poisten osoba, dobrovone
mesane najviac dchodkovo poisten osoba alebo dobrovone poisten
osoba v nezamestnanosti, poistn na nemocensk po-
a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
istenie, poistn na dchodkov poistenie a poistn na
roka 4-nsobok jednej dvanstiny veobecnho vy-
poistenie v nezamestnanosti sa plat vdy prednostne
meriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
z vymeriavacieho zkladu dosiahnutho z vkonu z-
roku, ktor dva roky predchdza kalendrnemu
robkovej innosti. Ak poistenec vykonva viacero z-
roku, v ktorom sa plat poistn na dchodkov pois-
robkovch innost a sasne je dobrovone nemocen-
tenie, poistn na poistenie v nezamestnanosti a po-
sky poisten osoba, dobrovone dchodkovo poisten
istn do rezervnho fondu solidarity,
osoba alebo dobrovone poisten osoba v nezamestna-
b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
nosti, poistn na nemocensk poistenie, poistn na d-
roka 4-nsobok jednej dvanstiny veobecnho vy-
chodkov poistenie a poistn na poistenie v nezamest-
meriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
nanosti sa plat vdy prednostne z vkonu viacerch
roku, ktor predchdza kalendrnemu roku, v kto-
zrobkovch innost; na poradie povinnosti plati po-
rom sa plat poistn na dchodkov poistenie, poist-
istn na nemocensk poistenie, poistn na dchodkov
n na poistenie v nezamestnanosti a poistn do re-
poistenie a poistn na poistenie v nezamestnanosti
zervnho fondu solidarity.
z vkonu viacerch zrobkovch innost prv veta a
(16) Vymeriavac zklad na platenie poistnho na tretia veta platia rovnako.
razov poistenie zamestnvateom nie je obmedzen
najvyou vkou. (20) Ak nemocensk poistenie, dchodkov poistenie
a poistenie v nezamestnanosti trvalo len as kalendr-
(17) Do vymeriavacieho zkladu zamestnvatea na neho mesiaca alebo v kalendrnom mesiaci s obdobia
platenie poistnho na razov poistenie a garann po- poda 140, vymeriavac zklad uveden v odseku 9,
istenie sa zaha aj odmena jeho zamestnanca za pr- v odseku 10 psm. a) a b) a v odsekoch 11, 12, 14 a 15 sa
cu, ktor vykonva na zklade dohd o prcach vyko- uprav poda potu dn, za ktor sa plat poistn. Vyme-
nvanch mimo pracovnho pomeru. Na urenie riavac zklad pripadajci na jeden de sa zaokrhuje
vymeriavacieho zkladu zamestnvatea na platenie na dve desatinn miesta nahor.
poistnho na razov poistenie a garann poistenie za
zamestnanca, ktor vykonva prce na zklade dohd (21) Vymeriavac zklad, z ktorho tt plat poistn
o prcach vykonvanch mimo pracovnho pomeru, na dchodkov poistenie a poistn do rezervnho fondu
odseky 9 a 10 sa nepouij. solidarity za fyzick osobu uveden v 15 ods. 1
psm. c) a d), je mesane
(18) Na vymeriavac zklad na platenie poistnho na a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
nemocensk poistenie, dchodkov poistenie a poist- roka 60 % jednej dvanstiny veobecnho vymeria-
nho do rezervnho fondu solidarity povinne nemocen- vacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom roku,
sky poistenou a povinne dchodkovo poistenou samo- ktor dva roky predchdza kalendrnemu roku,
statne zrobkovo innou osobou uvedenou v 5 v ktorom plat poistn na dchodkov poistenie a po-
psm. c) sa nepouij ustanovenia odseku 9 a odse- istn do rezervnho fondu solidarity,
ku 10 psm. a) a b) poas obdobia, v ktorom tto samo- b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
statne zrobkovo inn osoba je povinne nemocensky roka 60 % jednej dvanstiny veobecnho vymeria-
poisten a povinne dchodkovo poisten z dvodu v- vacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom roku,
konu innosti zamestnanca, ak vymeriavac zklad ktor predchdza kalendrnemu roku, v ktorom
z vkonu innosti zamestnanca je najmenej vo vke plat poistn na dchodkov poistenie a poistn do
poda odseku 9 alebo odseku 10 psm. a) a b). rezervnho fondu solidarity.
(19) Ak poistenec vykonva viacero innost zamest-
(22) Vymeriavac zklad, z ktorho tt plat poistn
nanca, poradie povinnost plati poistn na nemocen-
na dchodkov poistenie a poistn do rezervnho fondu
sk poistenie, poistn na dchodkov poistenie a poist-
solidarity za fyzick osobu uveden v 15 ods. 1
n na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa
psm. e), je mesane vka minimlnej mzdy66) zamest-
uruje vkou jeho vymeriavacieho zkladu, priom sa
nancov v pracovnom pomere odmeovanch mesanou
postupuje od vymeriavacieho zkladu najvyieho
mzdou, ktor plat k prvmu du kalendrneho mesia-
k vymeriavaciemu zkladu najniiemu. Ak je vka
ca, za ktor sa plat poistn.
vymeriavacch zkladov zamestnanca rovnak, pred-
nostn povinnos plati poistn na nemocensk poiste- (23) Vymeriavac zklad, z ktorho Socilna poisov-
nie, poistn na dchodkov poistenie a poistn na pois- a plat poistn na starobn poistenie za poberatea
tenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viae na razovej renty priznanej poda 88 do dovenia jeho

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1428 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

dchodkovho veku alebo do priznania predasnho dobrovone dchodkovo poisten osoba a dobrovone
starobnho dchodku, je mesane 1,25-nsobku sumy poisten osoba v nezamestnanosti nie s povinn plati
vyplatenej razovej renty; odseky 9 a 10 sa nepouij. poistn na nemocensk poistenie, poistn na dchod-
(24) Vymeriavac zklad fyzickej osoby uvedenej kov poistenie a poistn na poistenie v nezamestnanos-
v 142 ods. 3 je ou uren suma, ktor je najmenej ti
v sume vymeriavacieho zkladu uvedenej v odseku 9 a) v obdob, poas ktorho sa im poskytuje matersk,
platnej ku du, v ktorom sa poistn na dchodkov po- b) od prvho da potreby oetrovania fyzickej osoby
istenie doplca. uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) alebo starostlivosti
o diea uveden v 39 ods. 1 psm. b) najdlhie do
(25) Vymeriavac zklad sa zaokrhuje na cel slo- desiateho da, ak potreba oetrovania alebo starost-
vensk koruny (eurocenty)* nahor. livosti trv v tomto obdob.
139 (2) Zamestnanec nie je povinn plati poistn na ne-
mocensk poistenie, poistn na dchodkov poistenie
Rozhodujce obdobie na urenie
a poistn na poistenie v nezamestnanosti ani v obdob,
vymeriavacieho zkladu
poas ktorho je uznan za doasne prceneschopn-
(1) Rozhodujce obdobie na urenie vymeriavacieho ho, v obdob, poas ktorho sa vyplca rehabilitan
zkladu zamestnanca je kalendrny mesiac, za ktor alebo rekvalifikan, a v obdob, poas ktorho m
plat poistn na nemocensk poistenie, poistn na d- ospravedlnen neprtomnos v prci z dvodu jeho
chodkov poistenie a poistn na poistenie v nezamest- asti na trajku.
nanosti. (3) Povinne nemocensky poisten a povinne dchod-
(2) Rozhodujce obdobie na urenie vymeriavacieho kovo poisten samostatne zrobkovo inn osoba nie je
zkladu povinne nemocensky poistenej a povinne d- povinn plati poistn na nemocensk poistenie a po-
chodkovo poistenej samostatne zrobkovo innej osoby istn na dchodkov poistenie ani v obdob, poas kto-
je rho je uznan za doasne prceneschopn alebo m
a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho nariaden karantnne opatrenie poda osobitnho
roka kalendrny rok, ktor dva roky predchdza ka- predpisu.50)
lendrnemu roku, v ktorom tto samostatne zrob- (4) Dobrovone nemocensky poisten osoba, dobro-
kovo inn osoba plat poistn na nemocensk pois- vone dchodkovo poisten osoba, dobrovone poisten
tenie, poistn na dchodkov poistenie a poistn do osoba v nezamestnanosti nie je povinn plati poistn
rezervnho fondu solidarity, na nemocensk poistenie, poistn na dchodkov pois-
b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho tenie a poistn na poistenie v nezamestnanosti ani v ob-
roka kalendrny rok predchdzajci kalendrnemu dob, poas ktorho sa jej poskytuje nemocensk.
roku, v ktorom tto samostatne zrobkovo inn
osoba plat poistn na nemocensk poistenie, poist- (5) Povinne dchodkovo poisten samostatne zrob-
n na dchodkov poistenie a poistn do rezervnho kovo inn osoba a dobrovone dchodkovo poisten
fondu solidarity. osoba nie s povinn plati poistenie do rezervnho
fondu solidarity v obdob, poas ktorho nie s povinn
(3) Rozhodujce obdobie na urenie vymeriavacieho
plati poistn na dchodkov poistenie.
zkladu zamestnvatea je kalendrny mesiac, za ktor
plat poistn. (6) Zamestnvate nie je povinn plati poistn na ne-
mocensk poistenie, poistn na dchodkov poistenie,
139a poistn na garann poistenie, poistn na poistenie
Vymeriavac zklad z prjmu plynceho z neplatne v nezamestnanosti a poistn do rezervnho fondu soli-
skonenho prvneho vzahu zamestnanca darity v obdob, poas ktorho jeho zamestnanec nie je
k zamestnvateovi povinn plati poistn na nemocensk poistenie, poist-
n na dchodkov poistenie a poistn na poistenie v ne-
Ak sd rozhodol o neplatnosti skonenia prvneho zamestnanosti.
vzahu zamestnanca k zamestnvateovi, vymeriavac
zklad za kad kalendrny mesiac neplatne skone- 141
nho prvneho vzahu zamestnanca k zamestnvateo-
vi je as prjmu plynceho z neplatne skonenho Odvod poistnho
prvneho vzahu zamestnanca k zamestnvateovi pri-
padajca na kad tak kalendrny mesiac; 138 (1) Fyzick osoba a prvnick osoba, ktor s povin-
ods. 1 a 3, 10 a 17, 19, 20 a 25 plat rovnako. n plati poistn, s povinn poistn odvdza, ak tento
zkon neustanovuje inak.
140 (2) Za zamestnanca odvdza poistn na nemocensk
Vylenie povinnosti plati poistn poistencom poistenie, poistn na dchodkov poistenie a poistn
a zamestnvateom na poistenie v nezamestnanosti zamestnvate. Za-
mestnvate vykon zrku poistnho na nemocensk
(1) Zamestnanec, povinne nemocensky poisten poistenie, poistnho na dchodkov poistenie a poist-
a povinne dchodkovo poisten samostatne zrobkovo nho na poistenie v nezamestnanosti, ktor je povinn
inn osoba, dobrovone nemocensky poisten osoba, plati zamestnanec.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1429

(3) Za tt odvdza poistn na dchodkov poistenie 143


za osoby uveden v 128 ods. 5 ministerstvo. Splatnos poistnho
(4) tvar socilneho zabezpeenia a Vojensk rad
socilneho zabezpeenia s povinn previes Socilnej (1) Poistn je splatn do smeho da kalendrneho
poisovni, ak o to Socilna poisova poiada, a to do mesiaca nasledujceho po kalendrnom mesiaci, za
30 dn odo da doruenia iadosti, poistn na vsluho- ktor sa plat poistn, ak tento zkon neustanovuje
v zabezpeenie poda osobitnho predpisu2) vo vke inak.
poistnho zodpovedajcej poistnmu na (2) Poistn, ktor plat a odvdza zamestnvate, je
a) dchodkov poistenie za cel obdobie vkonu sluby splatn v de uren na vplatu prjmov, ktor s vy-
policajta a profesionlneho vojaka, ktor nebolo zs- meriavacm zkladom zamestnanca. Ak je vplata
kan v rozsahu zakladajcom nrok na vsluhov tchto prjmov pre jednotliv organizan tvary za-
dchodok alebo invalidn vsluhov dchodok poda mestnvatea rozloen na rzne dni, poistn je splatn
osobitnho predpisu2) alebo ktor nebolo zhodnote- v de poslednej vplaty prjmov ztovanch za pr-
n na nrok na invalidn vsluhov dchodok poda slun kalendrny mesiac. Ak nie je tak de uren,
osobitnho predpisu,2) poistn je splatn v posledn de kalendrneho mesia-
b) poistenie v nezamestnanosti za cel obdobie vkonu ca nasledujceho po mesiaci, za ktor sa plat poistn.
sluby policajta a profesionlneho vojaka, ktor ne- Ak de splatnosti poistnho pripadne na sobotu a na
bolo zskan v rozsahu zakladajcom nrok na v- de pracovnho pokoja, poistn je splatn v najbli
sluhov prspevok poda osobitnho predpisu.2) nasledujci pracovn de.
(3) Ak platba poistnho sa na et Socilnej poisov-
142 ne v ttnej pokladnici uskutonila oneskorene, poist-
n sa povauje za zaplaten vas, ak
Platenie poistnho a) pri platen bezhotovostnm prevodom ako de pre-
vodu je uveden posledn de splatnosti poistnho
(1) Poistn sa plat na et Socilnej poisovne v tt- poda odseku 1 alebo 2,
nej pokladnici za kalendrny mesiac pozadu, ak tento b) pri platen potovou poukkou sa poistn poukza-
zkon neustanovuje inak. lo v posledn de splatnosti poistnho poda odseku
1 alebo 2.
(2) Ak poistencovi trvalo poistenie len as kalendr-
neho mesiaca, poistn sa plat len za tto as. (4) Ak platba poistnho sa na et Socilnej poisov-
ne v ttnej pokladnici poukzala v nesprvnej sume,
(3) Poistn na dchodkov poistenie sa me zaplati Socilna poisova poukzan sumu rozdel pomerne
aj dodatone za obdobie, poas ktorho fyzick osoba poda jednotlivch sadzieb.
a) mala preruen poistenie poda 26,
b) bola zaraden do evidencie nezamestnanch oba- 144
nov alebo
Predpsanie poistnho
c) sstavne sa pripravovala na povolanie tdiom na
strednej kole alebo na vysokej kole po doven 16 (1) Socilna poisova predpe poistn fyzickej oso-
rokov veku. be alebo prvnickej osobe povinnej odvdza poistn,
(4) Ak sa na zklade dodatonho daovho prizna- ak tto osoba neodviedla poistn vbec alebo ak ho od-
nia alebo na zklade dodatonho platobnho vmeru viedla v nesprvnej sume. Ak suma dlnho poistnho
vydanho sprvcom dane zmen vymeriavac zklad v hrne je niia ako 100 Sk, Socilna poisova dln
povinne nemocensky poistenej a povinne dchodkovo sumu nepredpe.
poistenej samostatne zrobkovo innej osoby, poistn (2) Ak zamestnvate na vzvu Socilnej poisovne
sa plat zo zmenenho vymeriavacieho zkladu od prv- nepredlo podklady potrebn na zistenie sprvnej
ho da kalendrneho mesiaca nasledujceho po pred- sumy poistnho, Socilna poisova me predpsa
loen dodatonho daovho priznania sprvcovi dane poistn na zklade dokladov zamestnvatea za pred-
alebo po nadobudnut prvoplatnosti dodatonho pla- chdzajce obdobie alebo na zklade podkladov inho
tobnho vmeru. zamestnvatea s innosou obdobnho charakteru.
Druh veta odseku 1 plat rovnako.
(5) Ak dobrovone nemocensky poisten osoba, dob-
rovone dchodkovo poisten osoba a dobrovone pois-
ten osoba v nezamestnanosti zmen vymeriavac z- 145
klad, poistn sa plat zo zmenenho vymeriavacieho Vrtenie poistnho
zkladu od prvho da kalendrneho mesiaca nasle-
dujceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacie- (1) Socilna poisova je povinn vrti poistn, ktor
ho zkladu psomne oznmila Socilnej poisovni. bolo zaplaten bez prvneho dvodu, fyzickej osobe ale-
bo prvnickej osobe povinnej odvdza poistn alebo jej
(6) Poistn sa plat prvnemu nstupcovi do 30 dn od
a) bezhotovostnm prevodom, a) zistenia tejto skutonosti Socilnou poisovou ale-
b) potovou poukkou alebo bo
c) v hotovosti v Socilnej poisovni. b) doruenia psomnej iadosti fyzickej osoby alebo

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1430 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

prvnickej osoby povinnej odvdza poistn alebo jej odo da nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnutia,
prvneho nstupcu. ktorm sa poistn predpsalo.
(2) Poistencovi, ktor vykonva viacero innost za-
mestnanca, Socilna poisova vrti poistn na nemo- D RUH DIEL
censk poistenie, poistn na dchodkov poistenie POHADVKY
a poistn na poistenie v nezamestnanosti zaplaten bez
prvneho dvodu do 30 dn od
148
a) zistenia tejto skutonosti Socilnou poisovou
alebo Pohadvky
b) doruenia psomnej iadosti tohto poistenca.
(1) Pohadvky na poistnom, dvkach, nhradch
(3) Prvo na vrtenie poistnho sa preml do desia- kody poda 238 ods. 6 neuhradench Socilnej pois-
tich rokov od poslednho da kalendrneho mesiaca, ovni tretmi osobami, pokutch poda 239 a penle
v ktorom bola platba uveden v odsekoch 1 a 2 ztova- poda 240 (alej len pohadvka) vymha Socilna
n na et Socilnej poisovne v ttnej pokladnici. poisova poda tohto zkona a poda osobitnch pred-
(4) Poistn, ktor je Socilna poisova povinn vr- pisov.81)
ti, sa pouije na zpoet pohadvky Socilnej pois- (2) Prvoplatn a vykonaten rozhodnutie mono vy-
ovne voi fyzickej osobe alebo prvnickej osobe povin- kona najneskr do desiatich rokov odo da nadobud-
nej odvdza poistn alebo voi jej prvnemu nutia jeho prvoplatnosti.
nstupcovi.
(3) Po vyplaten dvky garannho poistenia sa za-
146 mestnvate stva dlnkom Socilnej poisovne a So-
cilna poisova sa stva veriteom dlnka. Odseky 1
Povolenie spltok dlnch sm poistnho a 2 platia rovnako.
(1) Socilna poisova me na zklade psomnej ia- (4) Socilna poisova me psomnou zmluvou pre-
dosti fyzickej osoby alebo prvnickej osoby povinnej vies vymhanie pohadvok uvedench v 179 ods. 1
odvdza poistn povoli spltky dlnch sm pre pla- psm. f) okrem pohadvok uvedench v 149 ods. 13
tobn neschopnos tejto osoby, ak dvodne mono na in prvnick osobu dom prvoplatnosti rozhod-
predpoklada, e v obdob nie dlhom ako 18 mesiacov nutia, ktorm bola pohadvka predpsan. Pri vbere
bude schopn zaplati dln sumy poistnho, a ak je u prvnickej osoby, na ktor Socilna poisova prevedie
v ase rozhodovania o povolen spltok tchto dlnch vymhanie vybranch pohadvok, postupuje Socilna
sm schopn plni odvodov povinnosti. poisova poda osobitnho predpisu.82) Socilna pois-
ova uhrdza odmenu prvnickej osobe z vymoenej
(2) V rmci povolenia spltok dlnch sm Socilna
pohadvky.
poisova uvedie aj zvenie dlnch sm o roky vo
vke diskontnej rokovej sadzby platnej ku du povo-
149
lenia spltok.
Postpenie pohadvky
(3) V prpade nedodrania termnu spltky urenho
Socilnou poisovou na jednotliv spltky, zaplate- (1) Pohadvku okrem pohadvky na poistnom na
nm niej sumy jednotlivch spltok, ako urila So- nemocensk poistenie a na dchodkov poistenie pred
cilna poisova, alebo neplnenia odvodovej povinnosti rokom 1994 vrtane penle, ktor svis s tmto poist-
stva sa splatnou cel dln suma. Zaplaten suma po- nm, a okrem pohadvky na dvkach, me Socilna
istnho, pokuty, penle a roku sa pouij na zpoet poisova za podmienok ustanovench tmto zkonom
pohadvky Socilnej poisovne. postpi tretej osobe, ak tento zkon neustanovuje
(4) Na povolen sumy spltok dlnch sm sa usta- inak.
novenie o predpsan penle nepouije. (2) Postpi mono len pohadvku uveden v odse-
ku 1 alebo jej as,
147 a) ak proti rozhodnutiu, ktorm bola predpsan, ne-
Premlanie poistnho mono z dvodu uplynutia asu uplatni ustanove-
nie o odvolan a o obnove konania a
(1) Prvo predpsa poistn sa preml za desa rokov b) ak odo da prvoplatnosti rozhodnutia, ktorm bola
odo da jeho splatnosti, ak tento zkon neustanovuje pohadvka predpsan, uplynul jeden rok.
inak.
(3) Socilna poisova neme postpi pohadvku,
(2) Prvo predpsa poistn sa nepremluje, ak nebo- ak povolila jej zaplatenie v spltkach; to neplat, ak sa
la splnen povinnos ustanoven v 228 ods. 3 a 231 pohadvka stala splatnou poda 146 ods. 3.
ods. 1 psm. b).
(4) O postpen pohadvky vrtane prv zo zabezpe-
(3) Prvo vymha poistn sa preml za es rokov enia pohadvky uzatvra Socilna poisova s treou
81
) Obiansky sdny poriadok.
Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 233/1995 Z. z. o sdnych exektoroch a exekunej innosti (Exekun poriadok) a o zme-
ne a doplnen alch zkonov v znen neskorch predpisov.
82
) Zkon . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1431

osobou psomn zmluvu o postpen pohadvky (alej 150


len zmluva) za odplatu. Na zmluvu sa vzahuje Ob- Odpsanie pohadvky
chodn zkonnk.
(5) Socilna poisova me uzatvori zmluvu s tre- (1) Socilna poisova me pohadvku odpsa
ou osobou, len ak tto osoba m voi Socilnej pois- z vlastnho podnetu, ak je nevymhaten. Za nevym-
ovni vyrovnan vetky zvzky poda tohto zkona. haten pohadvku sa poda tohto zkona povauje
Na vber najvhodnejieho nvrhu na uzatvorenie pohadvka, pri ktorej
zmluvy predloenho treou osobou sa vzahuj usta- a) je pravdepodobn, e nklady na jej vymhanie pre-
novenia Obchodnho zkonnka o obchodnej verejnej siahnu vaok z vymhania,
sai. b) je zrejm, e vzhadom na majetkov pomery fyzickej
osoby alebo prvnickej osoby uvedenej v 149 ods. 6
(6) Socilna poisova je povinn bez zbytonho od- vymhanie nebude vies ani k iastonmu uspoko-
kladu oznmi postpenie pohadvky fyzickej osobe jeniu pohadvky,
alebo prvnickej osobe, voi ktorej Socilnej poisovni c) sa najmenej v obdob troch rokov bezvsledne vedie
vznikla pohadvka. Shlas tejto osoby s postpenm vkon rozhodnutia poda osobitnho predpisu,81)
pohadvky sa nevyaduje.
d) vymhanie je spojen s nadmernmi akosami,
(7) Nmietky proti pohadvke, ktor mohla fyzick priom je zrejm, e alie vymhanie nebude vies
osoba alebo prvnick osoba uveden v odseku 6 ani k iastonmu uspokojeniu pohadvky alebo
uplatni v ase postpenia, zostvaj tejto osobe za- e) nemohlo djs k uspokojeniu pohadvky ani vym-
chovan aj po postpen pohadvky. hanm na dedioch dlnka.
(8) Prvo naklada s postpenou pohadvkou pre- (2) O odpsan pohadvky poda odseku 1 vyd So-
chdza na tretiu osobu uzatvorenm zmluvy a uhrade- cilna poisova rozhodnutie, ktor sa fyzickej osobe
nm odplaty za postpen pohadvku na et Socil- alebo prvnickej osobe uvedenej v 149 ods. 6 nedoru-
nej poisovne v ttnej pokladnici. uje a je prvoplatn odo da jeho vydania.
(9) Od prechodu prva naklada s postpenou poha- (3) Ak fyzick osoba alebo prvnick osoba uveden
dvkou na tretiu osobu tto pohadvka prestva by v 149 ods. 6 uhrad pohadvku, ktor Socilna pois-
pohadvkou Socilnej poisovne a sasne zanik ova odpsala, nepovauje sa tto hrada za plnenie
a) povinnos fyzickej osoby alebo prvnickej osoby uve- bez prvneho dvodu a fyzick osoba alebo prvnick
denej v odseku 6 splni zvzok voi Socilnej pois- osoba povinn odvdza poistn nem nrok na vrte-
ovni v rozsahu postpenej pohadvky, nie zaplatenej sumy.
b) oprvnenie Socilnej poisovne naklada s postpe-
nou pohadvkou. 151
(10) Od prechodu prva naklada s postpenou po-
(1) Socilna poisova odpe pohadvku alebo jej
hadvkou na tretiu osobu vznik
neuhraden as, ak na zklade prvoplatnho uzne-
a) povinnos fyzickej osoby alebo prvnickej osoby uve-
senia sdu o potvrden vyrovnania dlnkovi zanikla
denej v odseku 6 splni zvzok voi tretej osobe
povinnos splati Socilnej poisovni pohadvku alebo
v rozsahu postpenej pohadvky,
jej neuhraden as z dvodu, e na jej plnenie nebol
b) prvo tretej osoby vyadova pean plnenie od fy-
povinn poda obsahu vyrovnania. Socilna poisova
zickej osoby alebo prvnickej osoby uvedenej v odse-
odpe pohadvku alebo jej neuhraden as, ak na
ku 6 v rozsahu postpenej pohadvky,
zklade prvoplatnho uznesenia sdu po splnen re-
c) prvo tretej osoby vymha postpen pohadvku. trukturalizanho plnu zanikla dlnkovi povinnos
(11) Na postpenie pohadvky poda tohto zkona splati Socilnej poisovni pohadvku alebo jej neuh-
sa osobitn predpis83) nepouije. raden as z dvodu, e na jej plnenie nebol povinn
poda schvlenho retrukturalizanho plnu. Socil-
(12) Pohadvku vrtane pohadvky na poistnom na
na poisova odpe pohadvku alebo jej neuhraden
nemocensk poistenie a na dchodkov poistenie pred
as aj vtedy, ke na zklade prvoplatnho uznesenia
rokom 1994 a penle, ktor svis s tmto poistnm,
sdu o oddlen dlnka zanikla dlnkovi povinnos
voi fyzickej osobe alebo prvnickej osobe uvedenej
splati Socilnej poisovni pohadvku alebo jej neuh-
v odseku 6, na ktorej majetok bol vyhlsen konkurz
raden as.
alebo ktor je v likvidcii, me Socilna poisova po-
stpi len na prvnick osobu so 100 % majetkovou (2) Socilna poisova odpe pohadvku alebo jej
asou ttu uren ministerstvom po dohode s mi- neuhraden as aj na zklade prvoplatnho
nisterstvom financi. Na postpenie pohadvky poda a) uznesenia sdu o zruen konkurzu po splnen roz-
prvej vety sa nepouije odsek 2 psm. b) a odsek 5. Prv- vrhovho uznesenia,
nick osoba uveden v prvej vete me pohadvku, b) uznesenia sdu o zruen konkurzu z dvodu, e
ktor jej Socilna poisova postpila poda prvej vety, majetok padcu nepostauje na hradu vdavkov
postpi len inej prvnickej osobe so 100 % majetkovou a odmeny sprvcu konkurznej podstaty,
asou ttu alebo prvnickej osobe zriadenej zko- c) uznesenia sdu o zamietnut nvrhu na vyhlsenie
nom. konkurzu pre nedostatok majetku alebo
83
) 524 a 530 Obianskeho zkonnka.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1432 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

d) uznesenia sdu o zruen konkurzu po splnen n- tenia so zreteom na eln vynakladanie prostriedkov
tenho vyrovnania, na nemocensk poistenie zaha kontrolu
e) uznesenia sdu o vmaze obchodnej spolonosti a) posudzovania spsobilosti na prcu oetrujcim le-
z obchodnho registra, ak imanie zanikajcej ob- krom,
chodnej spolonosti neprechdza na jej prvneho b) dodriavania lieebnho reimu doasne prce-
nstupcu, neschopnho poistenca.
f) uznesenia sdu o zastaven konkurznho konania
(3) Lekrska posudkov innos dchodkovho pois-
pre nedostatok majetku,
tenia zaha posudzovanie
g) rozhodnutia, ktorm bola pohadvka predpsan,
a) dlhodobo nepriaznivho zdravotnho stavu a pokle-
ktor nemono z dvodu uplynutia asu vykona,
su schopnosti vykonva zrobkov innos,
h) rozhodnutia o uznan nmietky premlania dlnka.
b) dlhodobo nepriaznivho zdravotnho stavu neza-
(3) Socilna poisova odpe pohadvku, ktor opatrenho dieaa, choroby a stavu nezaopatren-
vznikla vyplatenm dvky garannho poistenia voi ho dieaa, ktor si vyaduj osobitn starostlivos.
zamestnvateovi, u ktorho bol prvoplatnm rozhod-
(4) Lekrska posudkov innos razovho poistenia
nutm sdu zamietnut nvrh na vyhlsenie konkurzu
zaha
pre nedostatok majetku a pohadvku, ktor vznikla
doplatenm dvky garannho poistenia poda 116 a) posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti,
ods. 7. b) posudzovanie zdravotnej spsobilosti pokodenho
absolvova pracovn rehabilitciu alebo rekvalifik-
(4) Odpsanm pohadvky poda odseku 2 pohadv- ciu na ely optovnho zaradenia do pracovnho
ka zanik. procesu,
(5) Ustanovenie 150 ods. 2 plat rovnako. c) kontrolu bodovho ohodnotenia pracovnho razu
a choroby z povolania na ely nhrady za boles
a nhrady za saenie spoloenskho uplatnenia
T RET DIEL
v spornch prpadoch,
d) posudzovanie elnosti vynaloench nkladov spo-
152 jench s lieenm, za ktor sa povauj nklady na
zruen lieiv a lieky, zdravotncke pomcky, dietetick po-
traviny a doprava pokodenho spojen s lieenm.
152a (5) Lekrsku posudkov innos poda odseku 1 vy-
konva posudkov lekr socilneho poistenia prslu-
Na predpsanie prspevkov na starobn dchodkov nej poboky a posudkov lekr socilneho poistenia
sporenie,1) vrtenie prspevkov na starobn dchodko- stredia (alej len posudkov lekr) a poda odseku 2
v sporenie,1) povolenie spltok dlnch sm prspev- psm. b) aj uren zamestnanec Socilnej poisovne za
kov na starobn dchodkov sporenie,1) premlanie osobnej asti poistenca alebo pokodenho.
prspevkov na starobn dchodkov sporenie,1) poha-
(6) Posudkov lekr posudzuje na ely socilneho
dvky na prspevkoch na starobn dchodkov spore-
poistenia pri kontrolnch lekrskych prehliadkach
nie,1) postpenie pohadvky na prspevkoch na starob-
zdravotn stav, schopnos vykonva zrobkov in-
n dchodkov sporenie,1) odpsanie pohadvky na
nos a pracovn schopnos poistenca a pokodenho
prspevkoch na starobn dchodkov sporenie1) platia
144 a 151. a) v lehote urenej pri predchdzajcom posudzovan
alebo aj skr, ak zist posudkovo vznamn skuto-
nosti, ktor odvoduj vykonanie kontrolnej lekr-
TRETIA HLAVA skej prehliadky,
LEKRSKA POSUDKOV INNOS PRI VKONE b) na podnet inej fyzickej osoby alebo prvnickej osoby.
SOCILNEHO POISTENIA (7) Trvanie invalidity sa nepreskmava, ak pri kon-
trolnej lekrskej prehliadke nebola uren lehota jej
153 alieho uskutonenia.
Lekrska posudkov innos (8) Posudkov lekr pri vkone lekrskej posudkovej
pri vkone socilneho poistenia innosti spolupracuje s praktickm lekrom, oetruj-
cim lekrom87) a s revznym lekrom zdravotnej pois-
(1) Lekrska posudkov innos pri vkone socilne- ovne. Posudkov lekr socilneho poistenia stredia
ho poistenia sa len na lekrsku posudkov innos me posdi dlhodobo nepriazniv zdravotn stav po-
a) nemocenskho poistenia, istenca v prtomnosti prsediaceho lekra so pecializ-
b) dchodkovho poistenia, ciou v prslunom pecializanom odbore.
c) razovho poistenia. (9) Posudkov lekr kontroluje zdravotn vkony na
(2) Lekrska posudkov innos nemocenskho pois- ely socilneho poistenia vykazovan poboke zdra-
87
) Zkon . 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubch svisiacich s poskytovanm zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnen
niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.
Zkon . 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrdzanej na zklade verejnho zdravotnho poistenia a o hradch za
sluby svisiace s poskytovanm zdravotnej starostlivosti v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1433

votnckymi zariadeniami so zreteom na eln vyna- 155


kladanie prostriedkov socilneho poistenia.
Kontrola dodriavania lieebnho reimu doasne
prceneschopnho poistenca
154
(1) Dodriavanie lieebnho reimu doasne prce-
Kontrola posudzovania spsobilosti na prcu
neschopnho poistenca, ktor uril oetrujci lekr,
organizuje posudkov lekr a kontroluje uren za-
(1) Kontrola posudzovania spsobilosti na prcu za-
mestnanec Socilnej poisovne.
ha kontrolu
a) odbornej rovne posudzovania spsobilosti na pr- (2) Posudkov lekr a uren zamestnanec poda od-
cu oetrujcim lekrom, seku 1 s povinn najm
b) diagnostickho a lieebnho procesu vo vzahu a) v sinnosti s oetrujcim lekrom vykonva vber
k dke doasnej pracovnej neschopnosti, doasne prceneschopnch poistencov, u ktorch
c) potreby oetrovania alebo starostlivosti na poskyto- sa m uskutoni kontrola so zreteom na diagnos-
vanie oetrovnho v spornch prpadoch, tick a terapeutick postupy, choroby a razy, na
d) potreby preradenia na in prcu na poskytovanie dku trvania doasnej pracovnej neschopnosti a in
vyrovnvacej dvky v spornch prpadoch. zvan skutonosti,
b) informova doasne prceneschopnho poistenca
(2) Kontrolu posudzovania spsobilosti na prcu vy- o jeho prvach a povinnostiach v svislosti s nemo-
konva posudkov lekr. censkmi dvkami a v svislosti s uznanm doasnej
(3) Na vykonanie kontroly posudzovania spsobilosti pracovnej neschopnosti,
na prcu oetrujci lekr je povinn najm c) uvies na potvrden o doasnej pracovnej neschop-
a) predloi potvrdenie o doasnej pracovnej neschop- nosti, kedy a kde vykonali kontrolu, a daje potvrdi
nosti, svojm podpisom,
b) predloi zdravotn dokumentciu posudzovanej fy- d) oznmi oetrujcemu lekrovi poruenie lieebn-
zickej osoby, ho reimu,
c) umoni vykonanie kontroly v termne urenom po- e) preukza doasne prceneschopnmu poistencovi
sudkovm lekrom, oprvnenie na vykonanie kontroly.
d) predvola posudzovan fyzick osobu na kontrolu, (3) Kontrola dodriavania lieebnho reimu doasne
ak posudkov lekr neur inak, prceneschopnho poistenca sa me vykona na pod-
e) doplni vyetrenia a zabezpei stavn lieenie po- net
sudzovanej fyzickej osoby, ak o to psomne poiada a) posudkovho lekra,
posudkov lekr a ak tomu nebrnia zvan dvo- b) oetrujceho lekra,
dy, c) zamestnvatea,
f) prerokova trvanie doasnej pracovnej neschopnosti d) inej fyzickej osoby alebo prvnickej osoby.
posudzovanej fyzickej osoby, ak trv dlhie ako 21
dn, (4) Kontrola dodriavania lieebnho reimu doasne
prceneschopnho poistenca sa vykonva v byte do-
g) prerokova s pobokou vvoj obnovy pracovnej
asne prceneschopnho poistenca s jeho shlasom
schopnosti kadho poistenca, ktorho doasn
alebo na mieste, kde je predpoklad, e sa doasne pr-
pracovn neschopnos trv dlhie ako 26 tdov,
ceneschopn poistenec zdruje.
h) prerokova s pobokou vvoj obnovy pracovnej
schopnosti poistenca, ktorho doasn pracovn (5) Posudkov lekr socilneho poistenia prslunej
neschopnos m trva dlhie ako 52 tdov. poboky organizuje a uren zamestnanec Socilnej
poisovne vykonva kontrolu dodriavania lieebnho
(4) Posudzovan fyzick osoby poda odseku 3 s
reimu doasne prceneschopnho poistenca poda
a) poistenec uznan za doasne prceneschopnho, odsekov 1 a 4 od prvho da doasnej pracovnej ne-
b) poistenec, ktormu bolo nariaden karantnne schopnosti.
opatrenie,
c) fyzick osoba, ktor vyaduje oetrovanie alebo sta-
156
rostlivos poistenca,
d) zamestnankya preraden na in prcu na ely Zdravotn vkony na ely socilneho poistenia
vyrovnvacej dvky.
(1) Zdravotn vkony na ely socilneho poistenia
(5) Kontrola posudzovania spsobilosti na prcu sa s
vykonva na pracovisku oetrujceho lekra. V od- a) vystavenie potvrdenia o doasnej pracovnej ne-
vodnench prpadoch sa me vykona na inom mieste schopnosti,
urenom dohodou medzi posudkovm lekrom a oet- b) vystavenie potvrdenia o potrebe oetrovania alebo
rujcim lekrom. starostlivosti,
(6) Kontrola posudzovania spsobilosti na prcu sa c) vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na in
vykonva v lehotch urench posudkovm lekrom; prcu,
ak ide o doasn pracovn neschopnos posudzovanej d) vystavenie potvrdenia o oakvanom dni produ,
fyzickej osoby, vykonva sa najmenej raz za tyri td- e) vystavenie bodovho ohodnotenia pracovnho ra-
ne trvania doasnej pracovnej neschopnosti. zu alebo choroby z povolania na ely nhrady za

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1434 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

boles a nhrady za saenie spoloenskho uplat- piky ani vstupova do verovch alebo pikovch
nenia, vzahov ako ruite.
f) vystavenie nlezu o zdravotnom stave na psomn
vyiadanie posudkovho lekra, 158
g) zdravotn starostlivos poskytnut na psomn vy- Rozpoet Socilnej poisovne
iadanie posudkovho lekra,
h) vystavenie tlaiva Hlsenie o raze a tlaiva Hl- Socilna poisova zostavuje rozpoet Socilnej po-
senie choroby z povolania, isovne v lenen na
i) vystavenie preukazu o trvan doasnej pracovnej ne- a) zkladn fond nemocenskho poistenia,
schopnosti. b) zkladn fond starobnho poistenia,
(2) hrada zdravotnch vkonov uvedench v odseku c) zkladn fond invalidnho poistenia,
1 sa vykonva poda osobitnho predpisu.88) d) zkladn fond razovho poistenia,
e) zkladn fond garannho poistenia,
(3) Socilna poisova uhrdza zdravotn vkony
f) zkladn fond poistenia v nezamestnanosti,
priamo poskytovateovi zdravotnej starostlivosti.
g) rezervn fond solidarity,
h) sprvny fond.
TVRT HLAVA
HOSPODRENIE SOCILNEJ POISOVNE 159
Prjmy Socilnej poisovne
157
Prjmy Socilnej poisovne s
Hospodrenie Socilnej poisovne
a) poistn a 0,5 % z prspevkov na starobn dchodko-
(1) Socilna poisova hospodri s finannmi pro- v sporenie,
striedkami a s vlastnm majetkom. Socilna poisova b) poistn preveden Socilnej poisovni tvarmi so-
me ma v sprve majetok ttu. Majetok ttu spra- cilneho zabezpeenia a Vojenskm radom socil-
vuje poda osobitnho predpisu.89) neho zabezpeenia poda osobitnho predpisu,90)
c) pokuty a penle,
(2) Vlastn majetok Socilnej poisovne tvoria hnu- d) odplata za postpen pohadvku,
ten veci, nehnuten veci, finann prostriedky e) roky z vkladov na te Socilnej poisovne v tt-
sprvneho fondu vrtane z nich plyncich rokov, ma- nej pokladnici znen o osobitn sadzbu dane (alej
jetok, ktor Socilna poisova nadobudla svojou in- len rok),
nosou, a pohadvky okrem pohadvky poda 148 f) poplatok za vydanie akceptanho listu poda oso-
ods. 1. bitnho predpisu,1)
(3) Vlastn majetok Socilnej poisovne nie s fi- g) dary,
nann prostriedky zkladnho fondu nemocenskho h) ostatn prjmy.
poistenia, zkladnho fondu starobnho poistenia, z-
kladnho fondu invalidnho poistenia, zkladnho fon- 160
du razovho poistenia, zkladnho fondu garannho Vdavky Socilnej poisovne
poistenia, zkladnho fondu poistenia v nezamestna-
nosti, rezervnho fondu solidarity, zkladnho fondu Vdavky Socilnej poisovne s
prspevkov na starobn dchodkov sporenie1) vrtane a) hrada dvok socilneho poistenia,
z nich plyncich rokov, pohadvky poda 148 ods. 1 b) poistn preveden Socilnou poisovou tvarom
a pohadvky na prspevkoch na starobn dchodkov socilneho zabezpeenia a Vojenskmu radu so-
sporenie.1) cilneho zabezpeenia poda osobitnho predpisu,91)
(4) V prpade platobnej neschopnosti niektorho zo c) hrada nkladov svisiacich s vykonvanm socil-
zkladnch fondov poskytne tt Socilnej poisovni fi- neho poistenia a starobnho dchodkovho spore-
nann vpomoc. Ak z dvodu platobnej neschopnosti nia v rozsahu upravenom tmto zkonom.
rezervnho fondu solidarity nemono uhradi kodu
spsoben rozhodnutm, postupom alebo inm kona- 161
nm dchodkovej sprvcovskej spolonosti a depozit- Zkladn fond nemocenskho poistenia
ra, ktor s v rozpore s osobitnm predpisom1) alebo
inmi veobecne zvznmi prvnymi predpismi a kto- (1) Zkladn fond nemocenskho poistenia je uren
r mali za nsledok pokodenie majetku v dchodko- na vplatu nemocenskch dvok.
vom fonde, tt poskytne Socilnej poisovni finann (2) Zkladn fond nemocenskho poistenia sa tvor
vpomoc. a) z poistnho na nemocensk poistenie,
(5) Socilna poisova neme prijma very alebo
88
) Zkon . 577/2004 Z. z. v znen neskorch predpisov.
Zkon . 576/2004 Z. z. v znen neskorch predpisov.
89
) Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 278/1993 Z. z. o sprve majetku ttu v znen neskorch predpisov.
90
) 95 ods. 1 psm. b) zkona . 328/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov.
91
) 94 ods. 1 psm. c) zkona . 328/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov.
67 ods. 2 a 3 zkona . 328/2002 Z. z. v znen zkona . 519/2007 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1435

b) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe- 164


nle, Zkladn fond razovho poistenia
c) z odplaty za postpen pohadvku z nemocensk-
ho poistenia, (1) Zkladn fond razovho poistenia je uren na
d) z rokov, vplatu razovch dvok, hradu poistnho na starob-
e) z darov, ak spsob ich vyuitia darca neuril inak, n poistenie za poberateov razovej renty priznanej
f) z ostatnch prjmov. poda 88 a na hradu prspevkov na starobn d-
chodkov sporenie za poberateov razovej renty pri-
162 znanej poda 88, ktor s sporitelia poda osobitnho
predpisu.1)
Zkladn fond starobnho poistenia (2) Zkladn fond razovho poistenia sa tvor
a) z poistnho na razov poistenie,
(1) Zkladn fond starobnho poistenia je uren na b) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe-
vplatu nle,
a) starobnho dchodku, c) z odplaty za postpen pohadvku z razovho po-
b) predasnho starobnho dchodku, istenia,
c) vdovskho dchodku, vdoveckho dchodku a sirot- d) z rokov,
skho dchodku po poberateovi starobnho d- e) z darov, ak spsob ich vyuitia darca neuril inak,
chodku, predasnho starobnho dchodku a po po- f) z ostatnch prjmov.
istencovi, ktor ku du smrti splnil podmienky
nroku na starobn dchodok. 165
(2) Zkladn fond starobnho poistenia sa tvor Zkladn fond garannho poistenia
a) z poistnho na starobn poistenie,
b) z poistnho na vsluhov dchodok poda osobitn- (1) Zkladn fond garannho poistenia je uren na
ho predpisu2) prevedenho poda 141 ods. 4, a to vo vplatu dvky garannho poistenia a na hradu pr-
vke 79,13 % sumy prevedenho poistnho, spevkov na starobn dchodkov sporenie nezaplate-
nch zamestnvateom do zkladnho fondu prspev-
c) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe-
kov na starobn dchodkov sporenie. Socilna
nle,
poisova je povinn uhradi prspevky na starobn d-
d) z odplaty za postpen pohadvku zo starobnho
chodkov sporenie, ktor nezaplatil zamestnvate
poistenia,
poda osobitnho predpisu1) zo zkladnho fondu ga-
e) z rokov, rannho poistenia do zkladnho fondu prspevkov na
f) z darov, ak spsob ich vyuitia darca neuril inak, starobn dchodkov sporenie do 60 dn odo da splat-
g) z ostatnch prjmov. nosti tchto prspevkov.
(2) Zkladn fond garannho poistenia sa tvor
163 a) z poistnho na garann poistenie,
Zkladn fond invalidnho poistenia b) z prspevkov na starobn dchodkov sporenie, kto-
r zamestnvate zaplatil po uplynut 60 dn odo da
splatnosti tchto prspevkov, a z penle svisiace
(1) Zkladn fond invalidnho poistenia je uren na
s prspevkami na starobn dchodkov sporenie,
a) vplatu invalidnho dchodku, ktor neboli odveden vas alebo boli odveden v ni-
b) vplatu vdovskho dchodku, vdoveckho dchod- ej sume,
ku a sirotskho dchodku po poberateovi invalidn- c) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe-
ho dchodku, po poistencovi, ktor ku du smrti zs- nle,
kal poet rokov dchodkovho poistenia na vznik d) z odplaty za postpen pohadvku z garannho
nroku na invalidn dchodok, a po poistencovi, poistenia,
ktor zomrel v dsledku pracovnho razu alebo e) z rokov,
choroby z povolania. f) z darov, ak spsob ich vyuitia darca neuril inak,
(2) Zkladn fond invalidnho poistenia sa tvor g) z prjmov z uspokojovania pohadvok voi zamest-
a) z poistnho na invalidn poistenie, nvateom za vyplaten dvky garannho poiste-
b) z poistnho na invalidn vsluhov dchodok poda nia,
osobitnho predpisu2) prevedenho poda 141 h) z ostatnch prjmov.
ods. 4, a to vo vke 20,87 % sumy prevedenho po-
istnho, 166
c) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe- Zkladn fond poistenia v nezamestnanosti
nle,
d) z odplaty za postpen pohadvku z invalidnho (1) Zkladn fond poistenia v nezamestnanosti je ur-
poistenia, en na vplatu dvky v nezamestnanosti.
e) z rokov, (2) Zkladn fond poistenia v nezamestnanosti sa
f) z darov, ak spsob ich vyuitia darca neuril inak, tvor
g) z ostatnch prjmov. a) z poistnho na poistenie v nezamestnanosti,

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1436 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

b) z poistnho na vsluhov prspevok poda osobitn- robn dchodkov sporenie1) a vdavkov uvedench
ho predpisu2) prevedenho poda 141 ods. 4, v odseku 3. Pri nakladan s finannmi prostriedkami
c) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe- sprvneho fondu Socilna poisova je povinn zabez-
nle, pei ich hospodrne a efektvne pouitie.
d) z odplaty za postpenie pohadvky z poistenia v ne- (2) Sprvny fond sa tvor
zamestnanosti, a) najviac vo vke 2,9 % z poistnho na nemocensk
e) z rokov, poistenie, poistnho na dchodkov poistenie, poist-
f) z darov, ak spsob ich vyuitia darca neuril inak, nho na razov poistenie, poistnho na garann
g) z ostatnch prjmov. poistenie a poistnho na poistenie v nezamestna-
nosti a z poistnho do rezervnho fondu solidarity
167 a z odplaty za postpen pohadvku na poistnom
Rezervn fond solidarity na nemocensk poistenie, na poistnom na dchod-
kov poistenie, na poistnom na razov poistenie,
(1) Rezervn fond solidarity je uren na dvky, na na poistnom na garann poistenie a na poistnom
ktorch hradu nie je dostatok finannch prostried- na poistenie v nezamestnanosti a na poistnom do re-
kov v prslunom zkladnom fonde, a na hradu kody zervnho fondu solidarity,
poda osobitnho predpisu.91a) Rezervn fond solidarity b) z elovej nvratnej finannej vpomoci na financo-
nesmie by pouit na in el, ne na ktor je uren vanie Projektu sprvy socilnych dvok,
poda predchdzajcej vety. c) vo vke 0,5 % z prspevkov na starobn dchodkov
(2) Rezervn fond solidarity sa tvor sporenie,1)
a) z poistnho do rezervnho fondu solidarity, d) z finannch prostriedkov poskytnutch na krytie
b) z pokuty, ak tento zkon neustanovuje inak, a z pe- vdavkov svisiacich so zavedenm meny euro v Slo-
nle, venskej republike,*
c) z odplaty za postpenie pohadvky na poistnom do e) z prjmov, ktor plyn z vlastnho majetku Socilnej
rezervnho fondu solidarity, z odplaty za postpenie poisovne,
pohadvky na prspevkoch na starobn dchodkov f) z rokov na te sprvneho fondu,
sporenie, z odplaty za postpenie pohadvky na po- g) z poriadkovch pokt poda 202,
kute a z odplaty za postpenie pohadvky na penle, h) z poplatku za vydanie akceptanho listu poda oso-
d) z rokov, bitnho predpisu,1)
e) z darov, ak spsob ich vyuitia nie je darcom uren i) z pokuty uloenej za poruenie povinnost ustanove-
inak, nch v 228 ods. 1 a 3, 231 ods. 1 psm. a),
f) z ostatnch prjmov. psm. b) prvom bode, psm. f) a psm. m),
j) z ostatnch prjmov.
167a (3) Zo sprvneho fondu sa uhrdzaj
Zkladn fond prspevkov a) nklady spojen s vplatou dvok socilneho poiste-
na starobn dchodkov sporenie nia okrem nkladov na zriadenie a vedenie tu po-
beratea dvky v banke alebo poboke zahraninej
(1) Socilna poisova vedie osobitn et zkladn- banky,
ho fondu prspevkov na starobn dchodkov b) spltky elovej nvratnej finannej vpomoci na fi-
sporenie1) v ttnej pokladnici. nancovanie Projektu sprvy socilnych dvok,
(2) Zkladn fond prspevkov na starobn dchodko- c) zdravotn vkony na ely socilneho poistenia
v sporenie je uren na postpenie prspevkov na sta- ustanoven v 156,
robn dchodkov sporenie1) a penle poda osobitn- d) trovy konania poda 203,
ho predpisu91b) Socilnou poisovou na ben et e) odvod, penle a pokuta za poruenie finannej dis-
dchodkovho fondu prslunej dchodkovej sprvcov- ciplny poda osobitnho predpisu,91c)
skej spolonosti.1) f) penle poda 241a a pokuta poda 248,
g) nklady na vydanie akceptanho listu poda oso-
(3) Zkladn fond prspevkov na starobn dchodko- bitnho predpisu.1)
v sporenie sa tvor z prspevkov na starobn dchod-
kov sporenie1) a z penle poda 241a. 168a

168 (1) tt poskytuje finann prostriedky na osobitn


et Socilnej poisovne na hradu nkladov na inva-
Sprvny fond lidn dchodky poda 70 ods. 2, vdovsk dchodky,
vdoveck dchodky a sirotsk dchodky po poberateo-
(1) Sprvny fond je uren na krytie vdavkov svi-
vi invalidnho dchodku poda 70 ods. 2.
siacich s innosou orgnov Socilnej poisovne a jej
organizanch zloiek pri vykonvan socilneho pois- (2) Finann prostriedky na hradu nkladov na in-
tenia, vbere, registrcii a postpen prspevkov na sta- validn dchodky uveden v odseku 1 sa poukazuj

91a
) 121 zkona . 43/2004 Z. z. v znen zkona . 310/2006 Z. z.
91c
) 31 zkona . 523/2004 Z. z. o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1437

prostrednctvom rozpotovch vdavkov kapitoly tt- najneskr do 30. jna kalendrneho roka nasledujce-
neho rozpotu ministerstva. ho po prslunom kalendrnom roku.
(8) Na spracovanie dajov vrtane osobitnch kate-
169 gri dajov93) sa nevyaduje shlas dotknutej osoby.
tovnctvo Dotknutou osobou je kad fyzick osoba, o ktorej sa
ved daje v informanom systme Socilnej poisov-
Socilna poisova vedie tovnctvo poda osobitn- ne.
ho predpisu.92)
(9) Socilna poisova ur vntornm predpisom le-
hotu, po ktorej uplynut je splnen el spracvania
dajov v informanom systme.
Zhromaovanie, zverejovanie
a ochrana dajov 171

170 (1) Socilna poisova zverejuje zoznam fyzickch


osb a prvnickch osb, voi ktorm eviduje poha-
(1) Socilna poisova zhromauje daje na vkon dvky. Sumu pohadvky, ktor je dvodom na zarade-
socilneho poistenia, vber, registrciu a postpenie nie do tohto zoznamu, ur generlny riadite.
prspevkov na starobn dchodkov sporenie1) vo vlast-
nom informanom systme. Pouvanie dajov zhro- (2) Zoznam fyzickch osb a prvnickch osb uvede-
madench v informanom systme je vhradnm pr- nch v odseku 1 obsahuje
vom Socilnej poisovne. a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trval pobyt ale-
bo prechodn pobyt,
(2) Socilna poisova me poskytova daje zo b) obchodn meno prvnickej osoby a jej sdlo,
svojho informanho systmu len so shlasom fyzic- c) sumu pohadvky.
kch osb a prvnickch osb, ktorch sa daje priamo
tkaj, ak tento zkon alebo osobitn predpis neusta-
novuje inak. Socilna poisova me daje poda od-
seku 1 bez shlasu dotknutch fyzickch osb a prv-
TRETIA AS
nickch osb poskytn tretm osobm len v rozsahu
potrebnom na vkon innost svisiacich s vymhanm KONANIE VO VECIACH SOCILNEHO POISTENIA
a postupovanm pohadvok. Na prenos dajov na v-
kon socilneho poistenia potrebnch pre nositeov so- 172
cilneho poistenia lenskho ttu Eurpskej nie, Konanie
ttu, ktor je zmluvnou stranou dohody o Eurpskom
hospodrskom priestore, vajiarskej konfedercie (1) Na konanie vo veciach socilneho poistenia a vo
a ttu, s ktorm m Slovensk republika uzatvoren veciach starobnho dchodkovho sporenia v rozsahu
zmluvu o socilnom zabezpeen, sa nevyaduje shlas upravenom tmto zkonom sa nevzahuje osobitn
dotknutej osoby. predpis.94)
(3) Orgnom verejnej moci, sdom a v prpadoch (2) V konan vo veciach socilneho poistenia a vo ve-
ustanovench osobitnm predpisom sa poskytuj da- ciach starobnho dchodkovho sporenia v rozsahu
je z informanho systmu bezplatne. upravenom tmto zkonom rozhoduje o prvach a po-
(4) Socilna poisova poskytuje daje zo svojho in- vinnostiach astnkov prvnych vzahov socilneho
formanho systmu tatistickmu radu pre potreby poistenia a astnkov prvnych vzahov starobnho
ttnej tatistiky a tatistk Eurpskeho spoloen- dchodkovho sporenia v rozsahu upravenom tmto
stva. zkonom Socilna poisova.
(5) Socilna poisova me zverejni tatistick da- (3) Konanie vo veciach poda odseku 1 je
je o vkone socilneho poistenia a o vbere, registrcii a) konanie v dvkovch veciach socilneho poistenia
a postpen prspevkov na starobn dchodkov spore- (alej len dvkov konanie),
nie,1) a to tak, aby fyzick osoby a prvnick osoby po- b) in konanie (alej len nedvkov konanie).
vinn odvdza poistn, prspevky na starobn dchod- (4) Predmetom dvkovho konania je rozhodovanie
kov sporenie1) a poberatelia dvok nemohli by o dvkach.
identifikovan.
(5) Predmetom nedvkovho konania je rozhodova-
(6) Na ochranu dajov informanho systmu je So- nie o vzniku, preruen a zniku socilneho poistenia
cilna poisova povinn zabezpei technick a orga- v spornch prpadoch, o poistnom v spornch prpa-
nizan podmienky. doch, prspevku na starobn dchodkov sporenie1)
(7) Socilna poisova zverejuje sprvu o svojej in- v spornch prpadoch, o pokute, penle, povolen spl-
nosti a vron sprvu za prslun kalendrny rok tok dlnch sm poistnho, prspevku na starobn d-

92
) 1 zkona . 431/2002 Z. z. o tovnctve.
93
) Zkon . 428/2002 Z. z. o ochrane osobnch dajov v znen neskorch predpisov.
94
) Zkon . 71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1438 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

chodkov sporenie,1) pokuty, penle, a o zaraden za- 177


mestnvatea do nebezpenostnej triedy. Prslunos

astnci konania Na konanie vo veciach socilneho poistenia a vo ve-


ciach starobnho dchodkovho sporenia v rozsahu
173 upravenom tmto zkonom s vecne prslun organi-
zan zloky Socilnej poisovne.
(1) astnk konania vo veciach socilneho poistenia
a starobnho dchodkovho sporenia v rozsahu upra- 178
venom tmto zkonom je prvnick osoba alebo fyzick
osoba, o ktorej prvach alebo povinnostiach ustanove- Vecn prslunos poboky
nch tmto zkonom sa m kona alebo ktorej prva
alebo povinnosti ustanoven tmto zkonom mu by (1) Do psobnosti poboky patr
rozhodnutm priamo dotknut, alebo ktor tvrd, e a) rozhodova v prvom stupni
me by rozhodnutm vo svojich prvach, prvom 1. o vzniku, preruen a zniku socilneho poistenia
chrnench zujmoch alebo povinnostiach priamo v spornch prpadoch,
dotknut, a to a do asu, km sa preuke opak (alej 2. o nemocenskch dvkach,
len astnk konania). 3. o razovch dvkach okrem razovej renty a po-
zostalostnej razovej renty,
(2) astnk konania spolupracuje s organizanmi 4. o dvke garannho poistenia,
zlokami Socilnej poisovne poas celho konania.
5. o dvke v nezamestnanosti,
(3) Vetci astnci konania maj v konan rovnak 6. o povinnosti poberatea nemocenskej dvky, dv-
procesn prva a povinnosti. ky garannho poistenia, dvky v nezamestna-
nosti a razovej dvky okrem razovej renty a po-
174 zostalostnej razovej renty vrti dvku alebo jej
as vyplaten neprvom alebo vo vyej sume,
astnk konania me samostatne kona v takom ako patrili,
rozsahu, v akom m spsobilos vlastnmi konmi na- 7. o povinnosti zamestnvatea nahradi neprvom
dobda prva a bra na seba povinnosti. vyplaten sumy na nemocenskch dvkach, na
dvke garannho poistenia, na dvke v neza-
Zastupovanie mestnanosti a na razovch dvkach okrem ra-
zovej renty a pozostalostnej razovej renty,
175 8. o poistnom a o prspevku na starobn dchodkov
sporenie,1)
(1) astnka konania, ktor neme kona samo- 9. o uloen pokuty a penle,
statne, zastupuje zkonn zstupca, fyzick osoba, 10. o povolen spltok dlnch sm poistnho, pr-
ktorej bolo nezaopatren diea zveren do nhradnej spevku na starobn dchodkov sporenie,1) poku-
rodinnej starostlivosti, alebo tatutrny zstupca za- ty a penle,
riadenia, v ktorom je nezaopatren diea umiestnen 11. o zaraden zamestnvatea do nebezpenostnej
na zklade rozhodnutia sdu. triedy,
(2) Vecne prslun organizan zloka Socilnej po- 12. o odpusten zmekania lehoty,
isovne ustanov astnkovi konania opatrovnka, ak 13. o nhradch trov konania,
je to potrebn na obhajovanie jeho prv alebo ak nem 14. o preruen konania a o zastaven konania,
zkonnho zstupcu. 15. o povolen obnovy konania alebo o nariaden ob-
(3) Proti rozhodnutiu o ustanoven opatrovnka sa novy konania,
me odvola astnk konania a ten, kto bol ustanove- 16. o uloen poriadkovej pokuty,
n za opatrovnka. 17. o ustanoven osobitnho prjemcu,
18. o ustanoven opatrovnka,
176 19. o predbenom opatren,
b) vykonva lekrsku posudkov innos,
(1) astnk konania, jeho zkonn zstupca, fyzick c) spisova iados o priznanie dvky okrem nemocen-
osoba, ktorej bolo nezaopatren diea zveren do n- skch dvok, razovho prplatku a dvky v neza-
hradnej rodinnej starostlivosti, alebo tatutrny z- mestnanosti,
stupca zariadenia, v ktorom je nezaopatren diea d) vyplca nemocensk dvky, razov dvky okrem
umiestnen na zklade rozhodnutia sdu, a opatrov- razovej renty a pozostalostnej razovej renty, dv-
nk mu by zastpen advoktom alebo inm zstup- ku garannho poistenia a dvku v nezamestnanos-
com, ktorho si zvolia. ti,
e) vybera a vymha poistn, prspevky na starobn
(2) Prvnick osoba kon prostrednctvom tatutr- dchodkov sporenie,1) pokuty a penle a vymha
neho orgnu alebo prostrednctvom svojho zstupcu. pohadvky a pohadvky na prspevku na starobn
(3) Splnomocnenie na zastupovanie sa preukazuje dchodkov sporenie,1)
psomnm plnomocenstvom alebo plnomocenstvom f) hospodri s finannmi prostriedkami a s majet-
vyhlsenm do zpisnice. kom, ktor jej bol zveren,

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1439

g) uplatova prvo voi tretm osobm na nhradu j) uzatvra zmluvy o pracovnej rehabilitcii a o rekva-
kody, ktor Socilnej poisovni vznikla vplatou lifikcii,
dvok v dsledku ich zavinenho protiprvneho ko- k) vykonva kontroln innos, konzultan innos
nania, a poradensk innos vo veciach socilneho poiste-
h) vykonva kontroln innos, konzultan innos nia,
a poradensk innos vo veciach socilneho poiste- l) vykonva alie innosti poda tohto zkona, ktor
nia. nepatria do psobnosti poboky.
(2) Poboka vystupuje v mene Socilnej poisovne vo (2) stredie vystupuje v mene Socilnej poisovne vo
vetkch veciach patriacich do jej psobnosti v konan vetkch veciach patriacich do jeho psobnosti v kona-
pred sdmi a orgnmi verejnej moci. n pred sdmi a orgnmi verejnej moci.

179 180
Vecn prslunos stredia Miestna prslunos

(1) Do psobnosti stredia patr (1) Miestna prslunos poboky v konan vo veciach
a) rozhodova v prvom stupni socilneho poistenia a vo veciach starobnho dchod-
1. o dchodkovch dvkach, o razovej rente a o po- kovho sporenia v rozsahu upravenom tmto zkonom
zostalostnej razovej rente, sa uruje
2. o povinnosti poberatea dvky vrti dchodkov a) miestom tvaru zamestnvatea, ktor vedie eviden-
dvku alebo jej as, alebo razov rentu, alebo ciu miezd,
pozostalostn razov rentu, alebo ich as vy- b) sdlom zamestnvatea alebo jeho organizanej zlo-
platen neprvom alebo vo vyej sume, ako pat- ky, ak evidenciu miezd vedie in prvnick osoba
rili, alebo fyzick osoba alebo ak tvar, ktor vedie evi-
3. o povinnosti zamestnvatea nahradi neprvom denciu miezd, je mimo zemia Slovenskej republiky,
vyplaten sumy na dvkach uvedench v psmene c) miestom trvalho pobytu poistenca v ostatnch pr-
a) v prvom bode, padoch, ak tento zkon neustanovuje inak.
4. o nhradch trov konania, (2) Miestna prslunos poboky na ely kontroly
5. o preruen konania a o zastaven konania, dodriavania lieebnho reimu doasne prce-
6. o povolen obnovy konania alebo o nariaden ob- neschopnho poistenca a kontroly posudzovania sp-
novy konania, sobilosti na prcu sa uruje miestom vkonu prce
7. o ustanoven osobitnho prjemcu, oetrujceho lekra oprvnenho na posudzovanie
8. o uloen poriadkovej pokuty, spsobilosti na prcu. Ak sa doasne prceneschopn
9. o povolen spltok dlnch sm poistnho, pr- poistenec zdriava mimo miesta vkonu prce oetru-
spevkov na starobn dchodkov sporenie,1) po- jceho lekra, miestne prslun je poboka, v ktorej
kuty a penle, ak ich suma presiahne sumu ure- obvode sa doasne prceneschopn poistenec zdria-
n generlnym riaditeom, va.
10. o odpusten zmekania lehoty,
11. o ustanoven opatrovnka, (3) Ak je miestne prslunch niekoko poboiek,
12. o predbenom opatren, uskutouje konanie poboka, ktor konanie zaala
b) rozhodova v druhom stupni vo veciach, o ktorch prv, ak sa poboky nedohodli inak.
rozhodova v prvom stupni patr do psobnosti po- (4) Ak je miestne prslunch niekoko poboiek a ak
boky, kad z nich odmieta uskutoni konanie, stredie
c) riadi a kontrolova innos poboiek, ur, ktor z nich konanie uskuton.
d) hospodri s finannmi prostriedkami, s majet-
(5) Na iados astnka konania alebo s jeho shla-
kom, ktor Socilna poisova nadobudla svojou
som me miestne prslun poboka poda odseku 1
innosou, a spravova majetok ttu poda osobit-
psm. c) postpi vec na vybavenie inej poboke, ak
nho predpisu,89)
s tm shlasia ostatn astnci konania a poboka,
e) vyplca dchodkov dvky, prplatok za ttnu
ktorej sa m vec postpi.
slubu k dchodku poda osobitnho predpisu,95a)
razov rentu a pozostalostn rentu,
Vylenie zamestnancov organizanej
f) uplatova pohadvky a pohadvky na prspevku
zloky Socilnej poisovne
na starobn dchodkov sporenie1) poda osobit-
nch predpisov,81) ak suma tchto pohadvok pre- 181
siahne sumu uren generlnym riaditeom,
g) spisova iadosti o priznanie dchodkovej dvky (1) Zamestnanec organizanej zloky Socilnej pois-
poda 184 ods. 10 psm. a), ovne je vylen z prejednvania a rozhodovania veci,
h) vykonva lekrsku posudkov innos, ak so zreteom na jeho vzah k veci, k astnkom kona-
i) plni administratvno-technick lohy spojen s in- nia alebo k ich zstupcom mono ma pochybnos
nosou dozornej rady, o jeho nezaujatosti.

95a
) 108a a 108b zkona . 312/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1440 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

(2) Z prerokovvania rozhodovania pred organiza- (5) iados o priznanie dvky sa podva na tlaive ur-
nmi zlokami Socilnej poisovne je vylen aj ten, enom Socilnou poisovou. Fyzick osoba uveden
kto sa v tej istej veci zastnil na konan ako zamestna- v odseku 1 je povinn preukza skutonosti rozhodu-
nec organizanej zloky Socilnej poisovne inho jce na nrok na dvku a nrok na jej vplatu spso-
stupa. bom urenm Socilnou poisovou. Rozhodnutie
o zaraden poistenca do evidencie uchdzaov o za-
182 mestnanie sa povauje za iados o dvku v nezamest-
nanosti.
(1) astnk konania oznmi organizanej zloke So- (6) iados o priznanie dvky garannho poistenia
cilnej poisovne skutonosti odvodujce vylenie podva zamestnanec do 60 dn od vzniku platobnej ne-
zamestnanca organizanej zloky Socilnej poisovne, schopnosti zamestnvatea alebo odo da skonenia
len o sa o nich dozvie. pracovnoprvneho vzahu.
(2) Len o sa zamestnanec organizanej zloky So- (7) Socilna poisova je povinn spsa iados
cilnej poisovne dozvie o skutonostiach, ktor od- o dvku aj vtedy, ak sa domnieva, e fyzick osoba uve-
voduj jeho vylenie, oznmi to bez mekania svoj- den v odseku 1 nespa podmienky nroku na dvku
mu najbliiemu nadriadenmu. a nroku na jej vplatu, alebo ak iados nie je doloen
(3) Zamestnanec organizanej zloky Socilnej pois- potrebnmi dokladmi.
ovne, u ktorho s dvody na jeho vylenie, urob iba (8) Nedvkov konanie sa zana na zklade psomnej
tak kony, ktor nepripaj odklad. iadosti astnka konania alebo z podnetu organiza-
nej zloky Socilnej poisovne.
183 (9) iados o zaatie dvkovho konania a nedvko-
vho konania sa podva v miestne prslunej poboke,
(1) O tom, i je zamestnanec organizanej zloky So- ak tento zkon neustanovuje inak.
cilnej poisovne z konania vylen, rozhoduje
a) riadite poboky, ak ide o konanie patriace do psob- (10) iados o zaatie dvkovho konania sa podva
nosti poboky, a a) v stred, ak fyzick osoba, ktor si uplatuje nrok
b) generlny riadite, ak ide o konanie patriace do p- na dchodkov dvku, razov rentu a pozostalost-
sobnosti stredia. n razov rentu a nrok na ich vplatu, nem na
zem Slovenskej republiky trval pobyt,
(2) Ak riadite poboky alebo generlny riadite roz- b) v poboke prslunej poda miesta prechodnho po-
hodli, e zamestnanec organizanej zloky Socilnej bytu, ak fyzick osoba, ktor si uplatuje nrok na
poisovne je vylen, urobia opatrenie na zabezpee- dchodkov dvku, razov rentu a pozostalostn
nie riadneho uskutonenia alieho konania. razov rentu a nrok na ich vplatu, sa prechodne
(3) Proti rozhodnutiu o vylen zamestnanca organi- zdriava mimo svojho trvalho pobytu a zo zdravot-
zanej zloky Socilnej poisovne z konania nemono nch dvodov nie je schopn poda iados v pobo-
poda odvolanie. ke prslunej poda miesta trvalho pobytu.
(11) Fyzick osoba, ktor je vo vkone vzby14) alebo vo
Zaatie konania vkone trestu odatia slobody,15) iados o zaatie dv-
kovho konania podva prostrednctvom stavu na v-
184 kon vzby alebo stavu na vkon trestu odatia slobo-
dy v poboke prslunej poda sdla tohto stavu.
(1) Dvkov konanie sa zana, ak tento zkon ne-
ustanovuje inak, na zklade psomnej iadosti fyzickej 185
osoby, ktor si uplatnila nrok na dvku a nrok na v-
platu dvky. (1) Za de zaatia konania sa povauje de, ke bola
(2) Dvkov konanie o poskytnutie pracovnej rehabi- iados doruen prslunej organizanej zloke So-
litcie a rekvalifikcie sa zana na zklade psomnej cilnej poisovne. Za de zaatia konania o dchodko-
iadosti pokodenho. Dvkov konanie o priznanie re- vch dvkach a razovch dvkach sa povauje aj de
habilitanho a rekvalifikanho sa zana na zklade spsania iadosti o dvku pobokou.
rozhodnutia organizanej zloky Socilnej poisovne (2) Za de uplatnenia nroku na nemocensk dvky,
o poskytnut pracovnej rehabilitcie alebo o poskytnut razov prplatok, dvku garannho poistenia a dv-
rekvalifikcie. ku v nezamestnanosti a nroku na vplatu tchto d-
(3) Dvkov konanie o zmene poskytovania dvky vok sa povauje de, v ktorom bola iados fyzickej oso-
alebo sumy u priznanej dvky sa zana na zklade p- by doruen miestne prslunej poboke.
somnej iadosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 ale- (3) Za de uplatnenia nroku na dchodkov dvky
bo z podnetu organizanej zloky Socilnej poisovne. a razov dvky okrem razovho prplatku, rehabili-
(4) Za fyzick osobu, ktor zo zdravotnch dvodov tanho a rekvalifikanho a nroku na ich vplatu sa
nie je schopn sama poda iados o dvku, me na povauje de, ke fyzick osoba prvkrt poiadala pr-
zklade potvrdenia oetrujceho lekra o zdravotnom slun organizan zloku Socilnej poisovne o spsa-
stave tejto fyzickej osoby poda psomn iados in fy- nie iadosti o priznanie dvky.
zick osoba, ak je spsobil na prvne kony. (4) Konanie, ktor sa zana na podnet organizanej

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1441

zloky Socilnej poisovne, je zaat odo da, ke pr- stne pojednvanie, ak to vyaduje povaha veci, najm
slun organizan zloka Socilnej poisovne urobila ak sa tm prispeje k jej objasneniu.
voi astnkovi konania prv kon. (2) Na stne pojednvanie organizan zloka Socil-
nej poisovne prizve vetkch astnkov konania a po-
186 iada ich, aby pri stnom pojednvan uplatnili svoje
Podanie pripomienky.
(3) stne pojednvanie je neverejn.
(1) Podanie mono urobi psomne, stne, telegrafic-
ky, faxom alebo elektronickmi prostriedkami podpsa-
189
n zaruenm elektronickm podpisom poda osobit-
nho predpisu,96) ak sa jeho predloenie nevyaduje na Zpisnica
tlaive urenom Socilnou poisovou. Podanie urobe-
n telegraficky je potrebn doplni psomne alebo stne (1) O stnych podaniach, o dleitch konoch
do zpisnice najneskr do troch dn a podanie uroben a o dleitch dkazoch v konan prslun organiza-
faxom je potrebn doplni najneskr do troch dn pred- n zloka Socilnej poisovne vyhotovuje zpisnicu.
loenm jeho originlu. Podanie uroben elektronick- (2) Zo zpisnice mus by zrejm, kto, kde a kedy po-
mi prostriedkami, ktor nie je podpsan zaruenm danie uplatnil, a kto, kde, kedy konanie uskutoo-
elektronickm podpisom poda osobitnho predpisu96) val, predmet konania, ktor fyzick osoby a prvnic-
alebo uroben v slade s dohodou poda odseku 2, je k osoby sa na konan zastnili, ako konanie
potrebn potvrdi psomne najneskr do troch dn. Na prebiehalo, ak nvrhy boli podan a ak opatrenia
podania, ktor neboli v tejto lehote doplnen alebo po- sa prijali.
tvrden, sa neprihliada.
(3) Zpisnicu podpisuj po pretan zstupcovia or-
(2) Fyzick osoba alebo prvnick osoba me orga- ganizanej zloky Socilnej poisovne, ktor uskuto-
nizanej zloke Socilnej poisovne doruova podanie uj konanie, a poda povahy veci po oboznmen
aj elektronickmi prostriedkami, ktor umouj za- s obsahom zpisnice aj ostatn astnci konania, kto-
chytenie obsahu prvneho konu a urenie osoby, kto- r sa na konan zastnili. Zstupca organizanej zlo-
r prvny kon urobila, ak o takom postupe uzatvor so ky Socilnej poisovne je povinn v zpisnici uvies n-
Socilnou poisovou psomn dohodu. Dohoda obsa- mietky, ktor astnk konania uviedol k obsahu
huje najm nleitosti elektronickho doruovania, zpisnice, a dvody, pre ktor astnk konania od-
spsob overovania podania urobenho elektronickmi mietol zpisnicu podpsa.
prostriedkami a spsob preukazovania doruenia.
(3) Podanie sa posudzuje poda obsahu. Z podania 190
mus by zrejm, kto ho podva, akej veci sa tka, o sa Nazeranie do spisov
navrhuje, a mus by podpsan a oznaen dtumom
podania. (1) astnci konania a ich zstupcovia maj prvo
nazera do spisov a robi si z nich vpisy, odpisy a na
(4) Ak podanie neobsahuje predpsan nleitosti
poiadanie aj vyhotovenie fotokpie okrem dajov
alebo nebolo predloen na tlaive urenom Socilnou
o zdravotnom stave astnka konania, ak tento zkon
poisovou, organizan zloka Socilnej poisovne po-
neustanovuje inak.
me astnkovi konania nedostatky odstrni, pr-
padne vyzve astnka konania, aby v urenej lehote (2) Prvo nazera do spisu, ktor obsahuje daje
nedostatky odstrnil. Sasne upozorn astnka ko- o zdravotnom stave, a robi si z neho vpisy, odpisy a na
nania na dsledky neodstrnenia nedostatkov na al poiadanie aj vyhotovenie fotokpie m len astnk
priebeh konania. konania, ktorho sa tieto daje tkaj. In astnci ko-
nania a ich zstupcovia maj toto prvo len so shla-
(5) Na iados astnka konania organizan zloka
som astnka konania, ktorho sa daje o zdravot-
Socilnej poisovne potvrd prijatie podania.
nom stave tkaj.
187 (3) Organizan zloka Socilnej poisovne je povin-
n zabezpei, aby nazretm do spisu, jeho vpisom, od-
Postpenie
pisom alebo vyhotovenou fotokpiou nebola poruen
Ak organizan zloka Socilnej poisovne nie je pr- povinnos mlanlivosti a ochrany osobnch dajov. Or-
slun na rozhodnutie, je povinn podanie bez meka- ganizan zloka Socilnej poisovne je povinn o ka-
nia postpi prslunej organizanej zloke Socilnej dom nazret do spisu, vyhotoven vpisu, odpisu alebo
poisovne a upovedomi o tom astnka konania. fotokpie spsa zpisnicu.

188 Lehoty
stne pojednvanie 191
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne nariadi (1) Ak treba, organizan zloka Socilnej poisovne

96
) Zkon . 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1442 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ur na vykonanie konu v konan primeran lehotu, (4) Konanie sa zastav aj vtedy, ak sa astnk kona-
ak ju neustanovuje tento zkon. nia v lehote urenej organizanou zlokou Socilnej po-
(2) V pochybnostiach sa povauje lehota za zachova- isovne nepodrobil vyetreniu zdravotnho stavu po-
n, ak sa nepreuke opak. trebnho na rozhodnutie o nroku na dvku a nroku
na vplatu dvky.
192
195
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne zo zva- Podklad rozhodnutia
nch dvodov odpust zmekanie lehoty, ak o to ast-
nk konania poiada do 15 dn odo da, ke zanikla pr- (1) Organizan zloka Socilnej poisovne pred vy-
ina zmekania, a ak v tej istej lehote urob zmekan danm rozhodnutia postupuje tak, aby presne a plne
kon. Organizan zloka Socilnej poisovne me zistila skuton stav veci, a na ten el obstar potreb-
tejto iadosti prizna odkladn inok. n podklady na rozhodnutie.
(2) Zmekanie lehoty nemono odpusti, ak odo da, (2) Podkladom na rozhodnutie s najm podania, n-
ke sa mal kon urobi, uplynul jeden rok. vrhy a vyjadrenia astnkov konania, dkazy, estn
vyhlsenia, ako aj skutonosti veobecne znme alebo
(3) Proti rozhodnutiu o nvrhu na odpustenie zme- znme organizanej zloke Socilnej poisovne z jej in-
kania lehoty sa nemono odvola. nosti.
(3) Organizan zloka Socilnej poisovne pri posu-
193
dzovan veci objasuje rovnako dkladne vetky rozho-
Preruenie konania dujce skutonosti bez ohadu na to, i svedia v pro-
spech, alebo v neprospech astnka konania.
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne konanie
preru, ak sa zaalo konanie o predbenej otzke alebo 196
ak bol astnk konania vyzvan, aby odstrnil nedo-
statky podania. Dokazovanie
(2) Organizan zloka Socilnej poisovne me pre- (1) Dkazom je vetko, o me prispie k zisteniu
rui konanie najdlhie na 30 dn, ak to z dleitch d- a objasneniu skutonho stavu veci, najm vpovede
vodov navrhn zhodne astnci konania. astnkov konania a vyjadrenia astnkov konania
(3) Proti rozhodnutiu o preruen konania sa nemo- a svedkov, odborn posudky, znaleck posudky, spr-
no odvola. vy, listiny, vyjadrenia a potvrdenia inch fyzickch
osb a prvnickch osb. Netreba dokazova skuto-
(4) Organizan zloka Socilnej poisovne v konan nosti veobecne znme alebo skutonosti znme z in-
pokrauje z vlastnho podnetu alebo na podnet ast- nosti Socilnej poisovne.
nka konania, len o odpadn dvody, pre ktor sa ko-
nanie preruilo. (2) Organizan zloka Socilnej poisovne me ako
dkaz poui vpove svedkov, ktorch pred vpoveou
(5) Ak je konanie preruen, lehoty poda tohto zko- pou o ich povinnosti vypoveda pravdivo a ni neza-
na neplyn. mla a o prvnych nsledkoch nepravdivej vpovede.

194 (3) Organizan zloka Socilnej poisovne me


ustanovi znalca poda osobitnho predpisu,20) ak je na
Zastavenie konania odborn posdenie skutonost dleitch pre rozhod-
nutie potrebn znaleck posudok.
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne konanie
zastav, ak (4) astnk konania, fyzick osoba alebo prvnick
a) astnk konania vzal iados alebo podanie na za- osoba zastnen na konan, ktor maj listiny, ktor
atie konania sp skr, ako bolo o nich rozhodnut, mu by dkazom, s povinn na vzvu organizanej
a ak s tm shlasia ostatn astnci konania, zloky Socilnej poisovne tieto listiny predloi.
b) odpadol dvod konania zaatho z podnetu organi- (5) Ako dkaz mono poui tlaen produkty alebo
zanej zloky Socilnej poisovne alebo fotografick produkty vpotovej techniky, mikrogra-
c) prebieha v tej istej veci konanie v inej organizanej fickej techniky a inej podobnej techniky namiesto origi-
zloke Socilnej poisovne. nlu listiny, poda ktorho boli vyhotoven.
(2) Ak sa zaalo konanie o povinnosti uhradi prepla- (6) astnk konania je povinn navrhn dkazy na
tok na dvke, o povinnosti plati poistn na nemocen- podporu svojich tvrden. Organizan zloka Socilnej
sk poistenie, poistn na dchodkov poistenie, poist- poisovne rozhodne, ktor z dkazov sa vykonaj. Or-
n na poistenie v nezamestnanosti, pokuty a penle ganizan zloka Socilnej poisovne je povinn vyko-
pred mrtm astnka konania, konanie sa dom jeho na aj in dkazy, ktor astnci konania nenavrhli,
mrtia zastav; rozhodnutie o zastaven konania sa ne- ak s potrebn na zistenie a objasnenie skutonho
vydva. stavu veci.
(3) Konanie sa zastav, ak astnk konania neod- (7) Organizan zloka Socilnej poisovne hodnot
strnil nedostatky podania poda 193 ods. 1 v lehote dkazy poda svojej vahy, a to kad dkaz osobitne
urenej organizanou zlokou Socilnej poisovne. a vetky dkazy vo vzjomnej svislosti.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1443

197 (2) Ak organizan zloka Socilnej poisovne nem-


estn vyhlsenie e vykona niektor procesn kon v obvode svojej p-
sobnosti alebo ak je to eln z inch dvodov, je oprv-
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne me na- nen doiada o jeho vykonanie in organizan zloku
miesto dkazu pripusti estn vyhlsenie astnka Socilnej poisovne.
konania. (3) Doiadan organizan zloka Socilnej poisov-
(2) estn vyhlsenie organizan zloka Socilnej ne je povinn v medziach svojej psobnosti doiadaniu
poisovne nepripust, ak tomu brni veobecn zujem vyhovie najneskr v lehote 15 dn, ak v doiadan nie je
alebo ak by tm bola poruen rovnos medzi astnk- uren dlhia lehota.
mi konania. estnm vyhlsenm nemono nahradi
znaleck posudok. 202
(3) V estnom vyhlsen je astnk konania povinn
uvies pravdiv daje. Organizan zloka Socilnej Tomu, kto sauje priebeh konania najm tm, e sa
poisovne je povinn upozorni astnka konania na bez zvanch dvodov nedostav na vzvu organiza-
prvne nsledky nepravdivho estnho vyhlsenia. nej zloky Socilnej poisovne, bezdvodne odmieta
svedeck vpove, predloenie listiny, me organiza-
198 n zloka Socilnej poisovne uloi poriadkov pokutu
a do 500 Sk.
Predben otzky
203
(1) Ak sa v konan vyskytne otzka, o ktorej u prvo-
platne rozhodol in prslun orgn, je organizan Trovy konania
zloka Socilnej poisovne takmto rozhodnutm viaza-
n; inak si organizan zloka Socilnej poisovne (1) Trovy konania, ktor vznikli Socilnej poisovni,
me o takejto otzke urobi sudok alebo d prslu- uhrdza Socilna poisova. Trovy konania, ktor
nmu orgnu podnet na zaatie konania. vznikli astnkovi konania, zna astnk konania.
astnk konania, ktor sa na vzvu organizanej zlo-
(2) Organizan zloka Socilnej poisovne si neme ky Socilnej poisovne dostavil na konanie, okrem ko-
ako o predbenej otzke urobi sudok o tom, i a kto nania vo veci spisovania iadosti o dchodkov dvku,
spchal trestn in, priestupok, sprvny delikt, alebo alebo sa pre potreby tejto organizanej zloky podrobil
o osobnom stave fyzickej osoby, ak patr o om rozho- vyetreniu zdravotnho stavu, m prvo na ich nhra-
dova sdu. du, ak bol v konan spen. Nhradu poskytne ast-
nkovi konania Socilna poisova.
Zabezpeenie priebehu konania
a elu konania (2) Trovy konania, ktor Socilna poisova nahr-
dza astnkovi konania poda odseku 1, s
199 a) nhrada cestovnch vdavkov,
b) nhrada vdavkov za ubytovanie,
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne predvol c) stravn,
fyzick osoby alebo prvnick osoby, ktorch osobn d) nhrada ulho zrobku.
as pri prejednvan veci je nevyhnutn.
(3) Socilna poisova uhrad svedkovi hotov vdav-
(2) V predvolan organizan zloka Socilnej pois- ky a zrobok, ktor svedkovi preukzatene uiel. Toto
ovne upozorn na prvne nsledky nedostavenia sa na prvo treba uplatni do troch dn od jeho vzniku, inak
predvolanie. zanik.

200 (4) Trovy konania spojen s predloenm listiny, ktor


vznikli tomu, kto nie je astnk konania, uhrdza So-
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne me cilna poisova. Fyzick osoby a prvnick osoby, kto-
pred skonenm konania v rozsahu nevyhnutne po- rm tento zkon uklad povinnosti, s povinn po-
trebnom na zabezpeenie jeho elu predbenm opat- skytova listinn dkazy na ely socilneho poistenia
renm uloi astnkom konania, aby nieo vykonali, a starobnho dchodkovho sporenia v rozsahu upra-
nieoho sa zdrali alebo nieo strpeli. venom tmto zkonom Socilnej poisovni bezplatne.

(2) Organizan zloka Socilnej poisovne predbe- (5) Nhradu hotovch vdavkov a odmenu znalca
n opatrenie zru, len o zanikne dvod, pre ktor bolo ustanovuje osobitn predpis.
nariaden; inak strca innos odo da, ke rozhod-
nutie vo veci nadobudlo prvoplatnos. 204
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbenom opat- Nhrada cestovnch vdavkov
ren nem odkladn inok.
(1) Nhrada cestovnch vdavkov patr pri pouit ve-
201 rejnej pravidelnej dopravy okrem mestskej pravidelnej
dopravy za cestu z miesta pobytu do miesta predvola-
(1) Organizan zloky Socilnej poisovne vykon- nia a sp.
vaj procesn kony v obvode svojej psobnosti. (2) Pri doprave vlakom sa uhrdza cestovn za druh

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1444 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

vozov triedu; prplatok na rchlik sa uhrdza len vte- z dvodu uvedenho v odseku 1 dostavil na konanie
dy, ak vzdialenos zo elezninej stanice najbliej vo veciach dchodkovho poistenia.
miestu pobytu do elezninej stanice najbliej miestu
predvolania je dlhia ako 100 km. Cestovnmi vdav- 208
kami s vdavky za cestovn lstok a za miestenku,
a ak bolo nevyhnutn poui lkov alebo leadlov vo- Nroky na nhrady poda 204 a 207 sa uplatuj
ze, aj vdavky s tm spojen. psomnou iadosou do iestich mesiacov odo da,
(3) Ak m astnk konania monos uplatni nrok v ktorom sa astnk konania na vzvu organizanej
na zavu cestovnho, patr mu nhrada len vo vke zloky Socilnej poisovne dostavil na konanie, alebo
zavnenho cestovnho; ak m monos pouva von odo da, v ktorom sa pre potreby tejto zloky podrobil
cestovn lstky, nhrada cestovnho mu nepatr. vyetreniu zdravotnho stavu. Ak astnk konania si
neuplatn nroky na nhrady poda 204 a 207 v leho-
(4) Nhrada cestovnho pri pouit vozidla taxisluby te a spsobom poda prvej vety, nrok na tieto nhrady
a nhrada cestovnch vdavkov pri pouit vlastnho sa preml. Nhrady poda 204 a 207 sa vyplcaj
motorovho vozidla sa poskytuje len vtedy, ak posud- astnkovi konania v hotovosti alebo bezhotovostnm
kov lekr uzn so zreteom na zdravotn stav astn- prevodom.
ka konania nevyhnutnos takej dopravy. Pri pouit
vlastnho motorovho vozidla sa vyjadrenie posudko- Rozhodnutie
vho lekra nevyaduje, ak bol astnkovi konania
poskytnut pean prspevok na kpu osobnho mo- 209
torovho vozidla poda osobitnho predpisu.97)
(1) Rozhodnutie organizanej zloky Socilnej pois-
205 ovne sa vydva psomne, ak tento zkon neustanovuje
inak. Rozhodnutie mus by v slade so veobecne z-
Nhrada vdavkov za ubytovanie
vznmi prvnymi predpismi, mus vychdza zo spo-
(1) Nhrada vdavkov za ubytovanie sa poskytuje ahlivo zistenho skutonho stavu veci a mus obsa-
v preukzanej vke, najviac v sume 1 000 Sk na jednu hova predpsan nleitosti.
fyzick osobu a na jeden de. Na zvenie tejto sumy (2) Rozhodnutie mus obsahova vrok, odvodnenie
94 ods. 4 plat rovnako. a pouenie o odvolan alebo o opravnom prostriedku.
(2) Nhrada vdavkov za ubytovanie patr vtedy, ak Odvodnenie nie je potrebn, ak sa vetkm astn-
by sa astnk konania nemohol pri pouit verejnej kom konania vyhovuje v celom rozsahu.
pravidelnej dopravy vrti do miesta svojho pobytu do (3) Vrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedenm
24. hodiny toho istho da, v ktorom sa skonilo vyet- ustanovenia prvneho predpisu, poda ktorho sa roz-
renie alebo konanie v organizanej zloke Socilnej po- hodlo, prpadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradi
isovne. trovy konania. Ak sa v rozhodnut uklad astnkovi
konania povinnos na plnenie, organizan zloka So-
206 cilnej poisovne ur pre u lehotu.
Stravn (4) V odvodnen rozhodnutia organizan zloka So-
cilnej poisovne uvedie, ktor skutonosti boli podkla-
Stravn sa poskytuje vo vke poda osobitnho dom na rozhodnutie, akmi vahami bola veden pri
predpisu.98) hodnoten dkazov a pri pouit prvnych predpisov,
na ktorch zklade rozhodovala.
207
(5) Pouenie o odvolan alebo o opravnom prostried-
Nhrada ulho zrobku ku obsahuje daj, i je rozhodnutie konen alebo i sa
mono proti nemu odvola alebo poda opravn pro-
(1) Nhrada ulho zrobku patr za as, za ktor
striedok, v akej lehote a kde mono odvolanie alebo
astnkovi konania preukzatene uiel zrobok z d-
opravn prostriedok poda.
vodu, e sa na vzvu organizanej zloky Socilnej pois-
ovne dostavil na konanie alebo sa pre potreby tejto (6) V rozhodnut sa uvedie aj organizan zloka So-
zloky podrobil vyetreniu zdravotnho stavu. cilnej poisovne, ktor rozhodnutie vydala, dtum vy-
dania rozhodnutia, meno a priezvisko astnkov ko-
(2) Ul zrobok samostatne zrobkovo innej osoby
nania. Na rozhodnut mus by odtlaok radnej
je
peiatky a podpis s uvedenm mena, priezviska a funk-
a) vymeriavac zklad na platenie poistnho na nemo-
cie oprvnenej osoby.
censk poistenie pripadajci za as, v ktorom sa
z dvodu uvedenho v odseku 1 dostavil na konanie (7) Chyby v psan, v potoch a in zrejm nesprv-
vo veciach nemocenskho poistenia, nosti v psomnom vyhotoven rozhodnutia organizan
b) vymeriavac zklad na platenie poistnho na d- zloka Socilnej poisovne kedykovek aj bez nvrhu
chodkov poistenie pripadajci za as, v ktorom sa oprav a upovedom o tom astnkov konania.

97
) 61 zkona . 195/1998 Z. z. v znen neskorch predpisov.
98
) 5 zkona . 283/2002 Z. z. o cestovnch nhradch v znen zkona . 81/2005 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1445

210 ky neoznamuje. V obidvoch prpadoch sa dtum


prchodu zsielky povauje za dtum uloenia. Ak si
(1) Organizan zloky Socilnej poisovne vydvaj adrest nevyzdvihne zsielku do troch dn od uloenia,
rozhodnutie vo veciach uvedench v 178 ods. 1 posledn de tejto lehoty sa povauje za de doruenia,
psm. a) a v 179 ods. 1 psm. a) a b). aj ke sa adrest o uloen nedozvedel.
(2) Organizan zloky Socilnej poisovne s povin- (6) Zsielky s obsahom psomnost urench do
n rozhodn vo veciach uvedench v odseku 1 najne- vlastnch rk vyd pota len adrestovi alebo fyzickej
skr do 60 dn od zaatia konania, v mimoriadne zloi- osobe, ktor sa preuke splnomocnenm na prebera-
tch prpadoch mono tto lehotu predi najviac o 60 nie zsielok.
dn, o treba oznmi astnkom konania.
(7) Rozhodnutie je doruen, len o ho astnk ko-
nania prevezme, len o pota doporuen zsielku vr-
211 tila ako nedoruiten alebo ak doruenie rozhodnutia
bolo zmaren konanm alebo opomenutm astnka
Rozhodnutie vyhotoven s pouitm vpotovej tech- konania. inky doruenia rozhodnutia nastan aj
niky mono vyda v medzinrodnej abecede s predtla- vtedy, ak astnk konania odmietol rozhodnutie pri-
enm odtlakom peiatky Socilnej poisovne s uve- ja.
denm mena, priezviska a funkcie oprvnenej osoby.
(8) Ak m astnk konania, ktor sa zdriava v cu-
212 dzine alebo tam m sdlo, opatrovnka alebo zstupcu
v tuzemsku, doru sa psomnos tomuto opatrovnkovi
Oznmenie rozhodnutia alebo zstupcovi.
a doruovanie psomnost
(9) Psomnosti, ktor s uren prvnickm osobm,
(1) Rozhodnutie sa astnkovi konania oznamuje doruuj sa zamestnancom oprvnenm za prvnick
doruenm rozhodnutia, ak tento zkon neustanovuje osoby prijma psomnosti. Ak niet takch zamestnan-
inak. De doruenia rozhodnutia je de jeho oznme- cov, doruuje sa psomnos, ktor je uren do vlast-
nia. nch rk, tomu, kto je oprvnen za prvnick osobu
(2) astnkovi konania, ktor je prtomn na st- kona.
nom vyhlsen rozhodnutia, me sa rozhodnutie ozn- (10) Psomnosti uren advoktom sa doruuj ad-
mi stnym vyhlsenm. De stneho vyhlsenia roz- voktskej kancelrii. Psomnosti uren advoktom
hodnutia je de oznmenia rozhodnutia len vtedy, ak mono doruova aj advoktskym koncipientom a inm
sa prtomn astnk konania vzdal nroku na dorue- zamestnancom advoktskej kancelrie, ktorch advo-
nie psomnho vyhotovenia rozhodnutia. kt poveril prijmanm jemu urench psomnost. To
(3) Rozhodnutie sa astnkovi konania oznamuje plat primerane aj na doruovanie psomnost ure-
doruenm rozhodnutia do vlastnch rk alebo potou nch komernm prvnikom.
ako doporuen zsielka s doruenkou a poznmkou (11) Psomnosti uren sprvcom konkurznch pod-
do vlastnch rk. Do vlastnch rk sa doruuj roz- stt a likvidtorom sa doruuj do sdla padcu a sdla
hodnutia likvidovanej prvnickej osoby alebo do sdla pracoviska
a) o nepriznan dvky, odat dvky, znen dvky ale- sprvcu konkurznej podstaty a do sdla pracoviska lik-
bo o zastaven vplaty dvky, vidtora.
b) o uloen povinnosti vrti neprvom vyplaten
(12) Ak m astnk konania zstupcu s plnomocen-
sumy na dvke,
stvom na cel konanie, doruuje sa psomnos iba tomu-
c) o poistnom, o prspevku na starobn dchodkov
to zstupcovi. Ak astnk konania m osobne v konan
sporenie,1) o uloen pokuty a penle,
nieo vykona, doruuje sa psomnos nielen zstupcovi
d) o preruen konania,
s plnomocenstvom, ale aj astnkovi konania.
e) o zastaven konania.
(13) Doruenie verejnou vyhlkou pouije organiza-
(4) Ak nebol adrest psomnosti, ktor sa m dorui
n zloka Socilnej poisovne v prpade, ke astnci
do vlastnch rk, zastihnut, hoci sa v mieste dorue-
konania alebo ich pobyt alebo sdlo nie s jej znmi.
nia zdriava, doruovate ho vhodnm spsobom upo-
vedom, e psomnos prde znovu dorui v uren de (14) Doruenie verejnou vyhlkou sa vykon tak, e
a hodinu. Ak nov pokus o doruenie zostane bezv- psomnos sa vyves na obdobie 15 dn na vvesnej ta-
sledn, doruovate ulo psomnos na pote a adres- buli vo verejne prstupnch priestoroch prslunej or-
ta o tom vhodnm spsobom upovedom. Ak si adrest ganizanej zloky Socilnej poisovne. Posledn de
nevyzdvihne psomnos do troch dn od uloenia, po- tejto lehoty je de doruenia.
sledn de tejto lehoty sa povauje za de doruenia, aj (15) Ak je doruovanie astnkovi konania spojen
ke sa adrest o uloen nedozvedel. s akosami alebo s prieahmi, me organizan zlo-
(5) Ak si adrest vyhrad doruovanie zsielok do ka Socilnej poisovne uloi astnkovi konania, aby
potovho prieinka, pota adrestovi oznmi prchod si zvolil na prijmanie psomnost zstupcu, ktormu
zsielky, monos prevzatia a odbern lehotu na pred- ich mono bez akost a bez prieahov doruova. Ak si
psanom tlaive, ktor vlo do potovho prieinka. Ak zstupcu nezvol, bud sa pre neho psomnosti uklada
si adrest na zklade dohody preber zsielky na pote v organizanej zloke Socilnej poisovne s inkami
a nem pridelen potov prieinok, pota tieto zsiel- doruenia; o tom treba astnka konania poui.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1446 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

(16) Rozhodnutie o odpsan pohadvky sa neozna- (8) Ak astnk konania vzal odvolanie sp, odvolac
muje. orgn konanie zastav.

213 216
Prvoplatnos a vykonatenos rozhodnutia
Organizan zloka Socilnej poisovne, ktor napad-
(1) Doruen rozhodnutie, proti ktormu sa nemono nut rozhodnutie vydala, upovedom ostatnch astn-
odvola alebo proti ktormu nemono poda opravn kov konania o obsahu podanho odvolania, vyzve ich,
prostriedok ( 219), je prvoplatn. aby sa k nemu v urenej lehote vyjadrili, a poda potreby
dopln konanie vykonanm novch dkazov.
(2) Rozhodnutie je vykonaten, len o uplynie lehota
na plnenie. Ak v rozhodnut nie je uloen povinnos na
217
plnenie, rozhodnutie je vykonaten, len o nadobudne
prvoplatnos.
(1) Organizan zloka Socilnej poisovne, ktor na-
padnut rozhodnutie vydala, me o odvolan sama
Odvolacie konanie rozhodn, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak
214 sa rozhodnutie netka inho astnka konania ako
astnka konania, ktor sa odvolal, alebo ak s tm
(1) Proti rozhodnutiu organizanej zloky Socilnej ostatn astnci konania shlasia.
poisovne m astnk konania prvo poda odvolanie, (2) Ak o odvolan nerozhodne organizan zloka So-
ak tento zkon neustanovuje inak alebo ak sa astnk cilnej poisovne, ktor napadnut rozhodnutie vyda-
konania nevzdal odvolania psomne alebo stne do z- la, predlo odvolanie spolu s vsledkami doplnenho
pisnice. konania a so spisovm materilom odvolaciemu org-
(2) Odvolanie nie je prpustn proti rozhodnutiu o po- nu najneskr do 30 dn odo da, ke mu odvolanie do-
volen spltok dlnch sm poistnho, prspevku na lo.
starobn dchodkov sporenie,1) pokuty a penle.
218
215
(1) Odvolac orgn preskma napadnut rozhodnutie
(1) Odvolanie sa podva na organizanej zloke So- v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutn, doterajie kona-
cilnej poisovne, ktor napadnut rozhodnutie vyda- nie dopln, prpadne zisten nedostatky odstrni.
la. (2) Ak s na to dvody, odvolac orgn rozhodnutie
(2) Odvolanie mono poda v lehote do 30 dn odo da zmen alebo zru, inak odvolanie zamietne a rozhod-
oznmenia rozhodnutia. nutie potvrd.
(3) Odvolanie je podan vas a riadne aj vtedy, ak bolo (3) Odvolac orgn rozhodnutie zru a vec vrti orga-
podan po uplynut lehoty uvedenej v odseku 2 alebo nizanej zloke Socilnej poisovne, ktor rozhodnutie
na neprslunej organizanej zloke Socilnej poisov- vydala, na nov prejednanie a rozhodnutie, ak je to
ne preto, e sa astnk konania riadil nesprvnym po- vhodnejie najm z dvodov rchlosti alebo hospodr-
uenm, alebo preto, e nebol pouen vbec. V tomto nosti. Organizan zloka Socilnej poisovne je viaza-
prpade mono poda odvolanie do troch mesiacov odo n prvnym nzorom odvolacieho orgnu.
da oznmenia astnkovi konania. (4) Proti rozhodnutiu o odvolan sa nemono alej od-
(4) O odvolan proti rozhodnutiu stredia rozhoduje vola.
generlny riadite.
219
(5) Vas podan odvolanie m odkladn inok, ak
tento zkon neustanovuje inak. Rozhodovanie o opravnom prostriedku
(6) Odvolanie nem odkladn inok proti rozhodnu- (1) Proti rozhodnutiu stredia poda 179 ods. 1
tiu psm. a) prvho bodu a tretieho bodu mono poda
a) o priznan, o znen, o zastaven vplaty a o odat opravn prostriedok, o ktorom rozhoduje sd poda
nemocenskej dvky, razovho prplatku, rehabili- osobitnho predpisu.99)
tanho, rekvalifikanho a dvky v nezamestna-
nosti, (2) Opravn prostriedok, o ktorom rozhoduje sd,
b) o skonen doasnej pracovnej neschopnosti poda me astnk konania, ktor podal opravn prostrie-
osobitnho predpisu.95) dok, vzia sp bez shlasu sdu, ak stredie novm
rozhodnutm opravnmu prostriedku v celom rozsahu
(7) astnk konania, ktor podal odvolanie, me vyhovelo.
toto odvolanie vzia sp. Ak astnk konania vzal od-
volanie sp, neme poda odvolanie znovu. (3) Ak stredie opravnmu prostriedku v celom roz-
sahu nevyhovie, predlo opravn prostriedok spolu so
svojm vyjadrenm a spisovm materilom sdu najne-

99
) 250l a 250s Obianskeho sdneho poriadku.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1447

skr do 60 dn odo da doruenia opravnho prostried- ka Socilnej poisovne obnovu nedvkovho konania
ku. nariadi. Zmekanie lehoty nemono odpusti.
(4) Ak astnk konania pred uplynutm lehoty na (4) Po uplynut jednho roka od prvoplatnosti roz-
podanie opravnho prostriedku poiada o oznmenie hodnutia sa obnova povol alebo nariadi len vtedy, ak
podkladov, na ktorch zklade stredie rozhodovalo, sa rozhodnutie dosiahlo trestnm inom.
zana plyn nov lehota na podanie opravnho pro-
(5) Proti rozhodnutiu o obnove nedvkovho konania
striedku odo da, ke sa tieto podklady doruili ast-
mono poda odvolanie. Rozhodnutie o povolen alebo
nkovi konania.
nariaden obnovy m odkladn inok, ak sa napadnu-
t rozhodnutie nevykonalo.
220
Sdne preskmavanie rozhodnut
223
Sd preskmava neprvoplatn rozhodnutia vo ve-
ciach uvedench v 179 ods. 1 psm. a) prvom bode a (1) Nov konanie vo veci uskuton organizan zlo-
treom bode, o ktorch v prvom stupni rozhodovalo s- ka Socilnej poisovne, ktorej rozhodnutia sa dvod ob-
tredie, a prvoplatn rozhodnutia organizanej zloky novy nedvkovho konania tka; ak sa dvod obnovy
Socilnej poisovne v ostatnch veciach. nedvkovho konania tka rozhodnutia organizanch
zloiek Socilnej poisovne prvho i druhho stupa,
nov konanie uskuton organizan zloka Socilnej
Obnova konania poisovne prvho stupa.
(2) Ak sa dvod obnovy nedvkovho konania tka
221 iba konania pred odvolacm orgnom, spoj sa rozhod-
nutie o obnove nedvkovho konania s novm rozhod-
(1) Nedvkov konanie pred organizanou zlokou nutm vo veci.
Socilnej poisovne ukonen rozhodnutm, ktor je
prvoplatn, sa na nvrh astnka konania obnov, (3) Novm rozhodnutm vo veci sa pvodn rozhodnu-
ak tie zruuje.
a) vyli najavo nov skutonosti alebo dkazy, ktor (4) Proti novmu rozhodnutiu vo veci sa mono odvo-
mohli ma podstatn vplyv na rozhodnutie a nemoh- la.
li sa v nedvkovom konan uplatni bez zavinenia
astnka konania,
b) rozhodnutie zviselo od posdenia predbenej otz- Vkon rozhodnutia
ky, o ktorej prslun organizan zloka Socilnej
224
poisovne rozhodla inak,
c) nesprvnym postupom organizanej zloky Socil-
nej poisovne sa astnkovi nedvkovho konania (1) Prvoplatn rozhodnutie Socilnej poisovne je
odala monos zastni sa na tomto konan, ak vykonaten poda osobitnch predpisov.81)
to mohlo ma podstatn vplyv na rozhodnutie a ak (2) Ak astnk konania nespln v urenej lehote dob-
sa nprava nemohla urobi v odvolacom konan, rovone povinnos uloen prvoplatnm rozhodnutm
d) rozhodnutie sa opiera o dkazy, ktor sa ukzali ako o povinnosti vrti dchodkov dvku alebo jej as vy-
nepravdiv, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestnm platen neprvom alebo vo vyej sume, ako patrila,
inom. Socilna poisova uskuton vkon rozhodnutia zr-
(2) Organizan zloka Socilnej poisovne nariadi kami z dchodkovej dvky. Rozhodnutie o povinnosti
obnovu nedvkovho konania z dvodov uvedench vrti dchodkov dvku alebo jej as mono vykona
v odseku 1, ak je na preskman rozhodnutia veobec- najneskr do desiatich rokov odo da nadobudnutia
n zujem. jeho prvoplatnosti.
(3) Socilna poisova je povinn oznmi zaatie v-
222 konu rozhodnutia poda odseku 2 astnkovi kona-
nia, ktorho sa vkon rozhodnutia tka.
(1) Obnovu nedvkovho konania povol na nvrh
astnka konania alebo nariadi organizan zloka
Socilnej poisovne, ktor vo veci rozhodla v poslednom 225
stupni. Zrky z dvok
(2) V nvrhu na obnovu nedvkovho konania treba
uvies dvody obnovy konania a skutonosti svediace (1) Dohoda o zrkach z dvok sa me uzatvori iba
o tom, e nvrh je podan vas. na pohadvky na vivnom, na prspevok na vivu
a na hradu preplatku na dvke, a to a do sumy, ktor
(3) Nvrh sa podva na organizanej zloke Socilnej mono postihn vkonom rozhodnutia.
poisovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch mesiacov
odo da, ke sa astnk konania dozvedel o dvodoch (2) Na vkon rozhodnutia zrkami z dvok sa vza-
obnovy, najneskr do jednho roka od prvoplatnosti huj osobitn predpisy.100)
rozhodnutia; v rovnakej lehote me organizan zlo-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1448 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

TVRT AS dvkach garannho poistenia v lenen poda jed-


PRVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOS, POKUTY notlivch zamestnancov,
A PENLE V SOCILNOM POISTEN h) zverejni na svojej internetovej strnke nrodnou ra-
A V STAROBNOM DCHODKOVOM SPOREN dou schvlen strategick zmery innosti Socilnej
poisovne a sprvu o ich plnen a materily preroko-
van dozornou radou.
PRV HLAVA
(2) Socilna poisova zale prvkrt informciu
PRVA A POVINNOSTI V SOCILNOM POISTEN o stave individulneho tu
A V STAROBNOM DCHODKOVOM SPOREN a) poistencom narodenm pred rokom 1951 do konca
roka 2004,
226 b) poistencom narodenm v rokoch 1951 a 1960 do
Povinnosti Socilnej poisovne konca roka 2006,
c) poistencom narodenm v rokoch 1961 a 1970 do
(1) Socilna poisova je povinn konca roka 2007,
a) vies individulny et poistenca a prostrednctvom d) poistencom narodenm po roku 1970 do konca roka
svojej internetovej strnky bezplatne umoni pois- 2008.
tencovi pasvny prstup k informcii o zmench sta-
(3) Nleitosti informcie o zmench stavu individu-
vu individulneho tu; Socilna poisova spr-
lneho tu uvedenej v odseku 1 a informcie o stave
stupn poistencovi informciu o zmench stavu
individulneho tu uvedenej v odseku 2 sa ustanov
individulneho tu za kalendrne roky 2004 a
opatrenm, ktor vyd ministerstvo a vyhlsi jeho zne-
2007 najneskr od 1. jla 2008,
nie uverejnenm v Zbierke zkonov najneskr do 31.
b) vydva na iados poberatea dvky potvrdenie
marca 2004.
o nroku na dvku, o nroku na jej vplatu a o jej
sume, (4) Socilna poisova zale poistencovi informciu
c) uri dni splatnosti pravidelnch vplat pre dchod- o zmench stavu individulneho tu za obdobie
kov dvky, razov rentu a pozostalostn razov dchodkovho poistenia na jeho iados; o zaslanie in-
rentu, formcie o zmench stavu individulneho tu me
d) kontrolova plnenie povinnost vyplvajcich ostat- poistenec poiada raz rone najskr od 1. aprla kalen-
nm astnkom prvnych vzahov socilneho pois- drneho roka, a ak ide o informcie o zmench stavu
tenia, individulneho tu za obdobie dchodkovho poiste-
e) vies register zamestnvateov, register poistencov nia zskan v kalendrnych rokoch 2004 a 2007,
a sporiteov starobnho dchodkovho sporenia najskr od 1. jla 2008. Socilna poisova je povinn
a register zmlv o starobnom dchodkovom sporen, zasla poistencovi informciu o zmench stavu indivi-
v ktorch sa zhromauj daje potrebn na vkon dulneho tu do 60 dn odo da doruenia iadosti.
socilneho poistenia a starobnho dchodkovho (5) Spsob sprstupnenia informcie o zmench sta-
sporenia;1) register poistencov a sporiteov starob- vu individulneho tu ur Socilna poisova.
nho dchodkovho sporenia zaha na ely 231
ods. 1 psm. b) aj zamestnancov poda 4 ods. 2, 226a
f) postpi prspevky na starobn dchodkov
alie povinnosti Socilnej poisovne voi
sporenie100a) na ben et dchodkovho fondu pr-
poberateovi dchodkovej dvky
slunej dchodkovej sprvcovskej spolonosti do de-
a socilneho dchodku
siatich dn od priradenia platby prspevkov na staro-
bn dchodkov sporenie sporiteovi a do 45 dn od (1) Ak suma dchodkovej dvky, socilneho dchod-
ich priradenia na et Socilnej poisovne v ttnej ku alebo hrn sm dchodkovch dvok alebo hrn
pokladnici, najskr vak odo da splatnosti tchto sm dchodkovch dvok a socilneho dchodku po-
prspevkov, alebo postpi prspevky na starobn beratea s bydliskom na zem Slovenskej republiky je
dchodkov sporenie100a) na ben et dchodkov- najviac v sume, pri ktorej me vznikn nrok na dv-
ho fondu prslunej dchodkovej sprvcovskej spo- ku v hmotnej ndzi a prspevky k dvke v hmotnej n-
lonosti do piatich dn od ich uhradenia zo zkladn- dzi,100aa) prlohou rozhodnutia o dchodkovej dvke ale-
ho fondu garannho poistenia a postpi penle bo o socilnom dchodku a rozhodnutia o zven
poda 241a na ben et dchodkovho fondu pr- dchodkovej dvky a socilneho dchodku poda 82
slunej dchodkovej sprvcovskej spolonosti do je informcia o monosti posdenia hmotnej ndze ich
piatich dn od uhradenia tohto penle zo sprvneho poberatea a zabezpeenia dvkou v hmotnej ndzi
fondu, a prspevkami k dvke v hmotnej ndzi poda osobitn-
g) informova prslun daov rad o vyplatench ho predpisu,100aa) ak tento zkon neustanovuje inak.

100
) 278 a 279 Obianskeho sdneho poriadku.
69 a 73 zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 233/1995 Z. z. v znen neskorch predpisov.
29 zkona . 475/2005 Z. z.
24 zkona . 221/2006 Z. z.
100a
) 26 ods. 3 zkona . 43/2004 Z. z. v znen zkona . 721/2004 Z. z.
100aa
) Zkon . 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej ndzi a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1449

(2) Ak suma starobnho dchodku, hrn sm starob- g) oznmi Socilnej poisovni ukonenie doasnej
nho dchodku a vdovskho dchodku alebo starobn- pracovnej neschopnosti do troch dn odo da skon-
ho dchodku a vdoveckho dchodku poberatea s byd- enia doasnej pracovnej neschopnosti, ak doasn
liskom na zem Slovenskej republiky je najviac v sume, pracovn neschopnos trvala viac ako desa dn,
pri ktorej me vznikn nrok na dvku v hmotnej n- h) plni alie povinnosti ustanoven tmto zkonom.
dzi a prspevky k dvke v hmotnej ndzi,100aa) Socilna
(3) Poistenec je povinn prslunej organizanej zlo-
poisova nezasiela informciu poda odseku 1 a ozn-
ke Socilnej poisovne preukza skutonosti rozhodu-
mi identifikan daje poberatea starobnho dchod-
jce na vznik nroku na dvku, trvanie nroku na dv-
ku radu prce, socilnych vec a rodiny prostrednc-
ku, znik nroku na dvku, nroku na jej vplatu a jej
tvom stredia prce, socilnych vec a rodiny, ktor
sumu. Prjemca dvky je povinn do smich dn ozn-
z tohto podnetu zane konanie o posden hmotnej n-
mi prslunej organizanej zloke Socilnej poisovne
dze, zabezpeen zkladnch ivotnch podmienok
zmenu v skutonostiach rozhodujcich na trvanie n-
a pomoci v hmotnej ndzi dvkou v hmotnej ndzi
roku na dvku, znik nroku na dvku, nroku na jej
a prspevkami k dvke v hmotnej ndzi, ak predbe-
vplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo prjemca
nm etrenm zist, e je na zaatie tohto konania d-
dvky psomne vyzvan prslunou organizanou zlo-
vod; to plat aj vtedy, ak ide o poberatea inej dchodko-
kou Socilnej poisovne, aby preukzal tieto skuto-
vej dvky alebo socilneho dchodku, ktor dovil 62
nosti, je povinn vzve vyhovie v lehote do smich dn
rokov veku.
odo da doruenia vzvy, ak organizan zloka Socil-
(3) Identifikan daje poda odseku 2 s meno, nej poisovne neurila in lehotu.
priezvisko, dtum narodenia, identifikan slo so-
(4) Poistenec a prjemca dvky s povinn prslunej
cilneho zabezpeenia a bydlisko poberatea dchod-
organizanej zloke Socilnej poisovne do smich dn
kovej dvky alebo socilneho dchodku, adresa prjem-
psomne oznmi zmenu mena a priezviska a prjemca
cu dchodkovej dvky alebo socilneho dchodku,
dvky aj zmenu adresy, na ktorej sa zdriava; poistenec
suma dchodkovej dvky alebo socilneho dchodku
uveden v 15 ods. 1 psm. c) a e) je povinn do smich
a ak ide o poberatea starobnho dchodku, aj poet ro-
dn psomne oznmi poboke prslunej poda miesta
kov dchodkovho poistenia.
svojho novho trvalho pobytu zmenu miesta trvalho
(4) Socilna poisova nepln povinnosti poda odse- pobytu a dobrovone nemocensky poisten osoba, dob-
kov 1 a 2 poas obdobia vkonu vzby a poas obdobia rovone dchodkovo poisten osoba a dobrovone pois-
vkonu trestu odatia slobody poberatea dchodkovej ten osoba v nezamestnanosti s povinn do smich
dvky. dn psomne oznmi poboke prslunej poda miesta
(5) Sumu, pri ktorej me vznikn nrok na dvku ich trvalho pobytu alebo prechodnho pobytu zmenu
v hmotnej ndzi a prspevky k dvke v hmotnej ndzi, miesta trvalho pobytu alebo prechodnho pobytu ale-
oznamuje ministerstvo Socilnej poisovni pri kadej bo zruenie povolenia na trval pobyt alebo povolenia
zmene jej vky. na prechodn pobyt.
(5) Lehota na splnenie povinnost poda odsekov 3 a 4
227 je zachovan, ak doklad preukazujci skutonosti uve-
den v odseku 3 a psomn oznmenie o skutonos-
Prva a povinnosti poistencov a prjemcov dvok
tiach uvedench v odseku 4 sa v ustanovenej lehote
(1) Poistenec a poberate dvky maj prvo odovzdali na prepravu potou, odoslali faxom alebo
a) uplatni si nrok na dvku a nrok na jej vplatu, elektronickou potou.
b) poiada Socilnu poisovu o vydanie potvrdenia (6) Doklad preukazujci skutonosti uveden v odse-
o nroku na dvku, o nroku na jej vplatu a o jej ku 3 alebo psomn oznmenie o skutonostiach uve-
sume. dench v odseku 4 odoslan faxom alebo elektronickou
(2) Poistenec a poberate dvky s povinn potou, ak nie je podpsan zaruenm elektronickm
a) preukza skutonosti rozhodujce na vznik, trva- podpisom poda osobitnho predpisu96) alebo uroben
nie, preruenie a na znik socilneho poistenia, v slade s dohodou poda 186 ods. 2, treba potvrdi
psomne najneskr do troch dn odo da jeho dorue-
b) zastni sa na kontrole posudzovania spsobilosti
nia Socilnej poisovni.
na prcu poas trvania doasnej pracovnej neschop-
nosti,
c) zastni sa na posudzovan poklesu schopnosti vy- 228
konva zrobkov innos na ely poskytovania Povinnosti samostatne zrobkovo innej osoby
dchodkovch dvok a poklesu pracovnej schopnos-
ti na ely poskytovania razovch dvok, (1) Samostatne zrobkovo inn osoba je povinn, ak
d) zastni sa na posudzovan predpokladov na op- tento zkon neustanovuje inak, predloi prslunej
tovn zaradenie do pracovnho procesu na ely poboke do 30. jna kalendrneho roka vpis z daov-
pracovnej rehabilitcie a rekvalifikcie, ho priznania vrtane vpisu z opravnho daovho pri-
e) dodriava lieebn reim uren oetrujcim lek- znania za predchdzajci kalendrny rok; dodaton
rom poas trvania doasnej pracovnej neschopnosti, daov priznanie, ktor m vplyv na vznik a znik jej
f) zdriava sa poas doasnej pracovnej neschopnosti nemocenskho poistenia a dchodkovho poistenia
na adrese uvedenej v iadosti o priznanie nemocen- v benom roku, je povinn predloi do smich dn od
skho, jeho predloenia sprvcovi dane.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1450 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

(2) Samostatne zrobkovo inn osoba, ktorej je pre- nej lehote na prepravu potou alebo odoslalo faxom ale-
den lehota na podanie daovho priznania poda bo elektronickou potou.
osobitnho predpisu,43) je povinn predloi do 30. sep- (4) Tlaivo odoslan faxom alebo elektronickou po-
tembra kalendrneho roka prslunej poboke vpis tou, ak nie je podpsan zaruenm elektronickm pod-
z daovho priznania vrtane vpisu z opravnho da- pisom poda osobitnho predpisu96) alebo uroben v s-
ovho priznania za predchdzajci kalendrny rok. lade s dohodou poda 186 ods. 2, treba potvrdi
as vety za bodkoiarkou v odseku 1 plat rovnako. psomne najneskr do troch dn odo da jeho dorue-
(3) Samostatne zrobkovo inn osoba je povinn nia Socilnej poisovni.
prihlsi sa na nemocensk poistenie a dchodkov po-
istenie najneskr do smich dn od vzniku tchto pois- 230
ten a odhlsi sa z tchto poisten do smich dn od ich zruen
zniku.
(4) Samostatne zrobkovo inn osoba je povinn 231
oznmi prslunej poboke preruenie nemocenskho Povinnosti zamestnvatea
poistenia a dchodkovho poistenia z dvodu uveden-
ho v 26 ods. 2 do 30 dn od preruenia, a to prostred- (1) Zamestnvate je povinn
nctvom stavu na vkon vzby alebo stavu na vkon a) prihlsi sa do registra zamestnvateov vedenho
trestu odatia slobody a preruenie nemocenskho po- prslunou pobokou do smich dn odo da, v kto-
istenia a dchodkovho poistenia z dvodu uvedenho rom zaal zamestnva aspo jednho zamestnan-
v 26 ods. 4 do smich dn od preruenia; splnenie po- ca, a odhlsi sa z tohto registra do smich dn odo
vinnosti poda odseku 3 sa nevyaduje. da, v ktorom nezamestnva u iadneho zamest-
(5) Samostatne zrobkovo inn osoba je povinn nanca,
oznmi prslunej poboke zmenu mena, priezviska, b) prihlsi do registra poistencov a sporiteov starob-
trvalho pobytu a zruenie povolenia na trval pobyt nho dchodkovho sporenia
alebo povolenia na prechodn pobyt do smich dn od 1. zamestnanca poda 4 ods. 1 na nemocensk po-
zmeny tchto skutonost. istenie, na dchodkov poistenie a na poistenie
v nezamestnanosti pred vznikom tchto poisten
(6) Samostatne zrobkovo inn osoba je povinn pl-
najneskr pred zaatm vkonu innosti zamest-
ni povinnosti poda odseku 3 na tlaive alebo inou for-
nanca, odhlsi zamestnanca poda 4 ods. 1 naj-
mou, ktorej obsah a spsob zasielania ur Socilna po-
neskr v de nasledujci po zniku tchto poiste-
isova.
n, zrui prihlsenie do registra poistencov
(7) Lehota na splnenie povinnost poda odsekov 1 a a sporiteov starobnho dchodkovho sporenia,
5 je zachovan aj vtedy, ak doklady uveden v odsekoch ak poistn vzah poda 20 nevznikol, a oznmi
1 a 2, doklad preukazujci preruenie nemocenskho zmeny v dajoch uvedench v 232 ods. 2
poistenia a dchodkovho poistenia poda odseku 4, psm. a) a c),
oznmenie o skutonostiach uvedench v odseku 5 2. zamestnanca poda 4 ods. 2 na ely razovho
a tlaivo uveden v odseku 6 sa v ustanovenej lehote poistenia, garannho poistenia a na ely oso-
odovzdali na prepravu potou, odoslali faxom alebo bitnho predpisu100b) pred vznikom pracovno-
elektronickou potou. prvneho vzahu najneskr pred zaatm vkonu
(8) Doklady a tlaivo uveden v odseku 7, odoslan prce, odhlsi zamestnanca poda 4 ods. 2 z re-
faxom alebo elektronickou potou, ak nie s podpsan gistra poistencov a sporiteov starobnho dchod-
zaruenm elektronickm podpisom poda osobitnho kovho sporenia najneskr v de nasledujci po
predpisu96) alebo uroben v slade s dohodou poda skonen pracovnoprvneho vzahu, zrui pri-
186 ods. 2, treba potvrdi psomne, najneskr do hlsenie do registra poistencov a sporiteov staro-
troch dn odo da ich doruenia Socilnej poisovni. bnho dchodkovho sporenia, ak pracovnoprv-
ny vzah poda osobitnho predpisu69) nevznikol,
229 a oznmi zmeny v dajoch uvedench v 232
ods. 2 psm. a) a b),
(1) Fyzick osoba uveden v 15 ods. 1 psm. c) a e) c) oznmi poboke preruenie nemocenskho poiste-
je povinn odhlsi sa z dchodkovho poistenia do s- nia, dchodkovho poistenia a poistenia v nezamest-
mich dn od vzniku skutonosti zakladajcej znik d- nanosti zamestnanca do smich dn od tohto preru-
chodkovho poistenia v poboke prslunej poda mies- enia; splnenie povinnosti poda psmena b) sa
ta svojho trvalho pobytu. nevyaduje,
d) oznmi poboke zaiatok a skonenie erpania ma-
(2) Fyzick osoba je povinn plni povinnos poda terskej dovolenky alebo rodiovskej dovolenky za-
odseku 1 na tlaive alebo inou formou, ktorej obsah mestnancom do smich dn od zaiatku erpania
a spsob zasielania ur Socilna poisova. a do smich dn od skonenia erpania materskej
(3) Lehota na splnenie povinnosti poda odseku 1 je dovolenky alebo rodiovskej dovolenky,
zachovan aj vtedy, ak sa tlaivo odovzdalo v ustanove- e) odstpi poboke tlaivo, na ktorom sa preukazuje

100b
) Zkon . 82/2005 Z. z. o neleglnej prci a neleglnom zamestnvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona
. 125/2006 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1451

doasn pracovn neschopnos zamestnanca, ak psm. a), c) a f), h) a j) a m) je zachovan aj vtedy, ak sa


trv dlhie ako desa dn, do troch dn po 10. dni tr- tlaivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu po-
vania doasnej pracovnej neschopnosti zamestnan- tou alebo odoslalo faxom alebo elektronickou potou.
ca, Lehota na splnenie povinnosti poda odseku 1 psm. b)
f) predklada poboke vkaz poistnho a prspevkov je zachovan aj vtedy, ak sa tlaivo v ustanovenej leho-
na starobn dchodkov sporenie1) za prslun ka- te odoslalo faxom alebo elektronickou potou alebo ak
lendrny mesiac v lehote splatnosti nm odvdza- bola informcia poda odseku 1 psm. b) odoslan pro-
nho poistnho a prspevkov na starobn dchod- strednctvom krtkej textovej sprvy (SMS).
kov sporenie1) v lenen na jednotlivch
(4) Tlaivo odoslan faxom alebo elektronickou po-
zamestnancov a na nemocensk poistenie, starob-
tou, ak nie je podpsan zaruenm elektronickm pod-
n poistenie a starobn dchodkov sporenie, 1) in-
pisom poda osobitnho predpisu96) alebo uroben v s-
validn poistenie, razov poistenie, garann po-
lade s dohodou poda 186 ods. 2, treba potvrdi
istenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervn
psomne najneskr do troch dn odo da jeho dorue-
fond solidarity a predklada na vzvu organizanej
nia Socilnej poisovni. Informciu odoslan prostred-
zloky Socilnej poisovne podklady na zistenie
nctvom krtkej textovej sprvy (SMS) je zamestnvate
sprvnej sumy poistnho a prspevku na starobn
povinn potvrdi na tlaive urenom Socilnou poisov-
dchodkov sporenie,1)
ou najneskr do troch dn odo da jej odoslania So-
g) poskytova organizanm zlokm Socilnej pois-
cilnej poisovni.
ovne sinnos pri vykonvan socilneho poiste-
nia a starobnho dchodkovho sporenia v rozsahu (5) Plnenie povinnost poda odseku 1 zamestnvate-
upravenom tmto zkonom bezplatne, om uvedenm v 7 ods. 1 psm. j) sa uprav dohodou,
h) oznmi psomne poboke pracovn raz, ktor si ktor uzatvor Socilna poisova s Ministerstvom
vyiadal lekrske oetrenie alebo doasn pracovn spravodlivosti Slovenskej republiky.
neschopnos, najneskr do troch dn odo da, ke
sa o tomto pracovnom raze dozvedel, 232
i) predklada poboke zznam o pracovnom raze,
ktor podlieha evidencii a registrcii poda osobitn- Evidencia zamestnvatea
ho predpisu,101) najneskr do smich dn odo da, na ely socilneho poistenia
ke sa o tomto pracovnom raze dozvedel, a vsled- a starobnho dchodkovho sporenia
ky vyetrovania pracovnch razov a hlsenia o zis-
(1) Zamestnvate je povinn vies evidenciu zamest-
ten chorb z povolania do smich dn od ich dorue-
nanca na ely socilneho poistenia a starobnho d-
nia,
chodkovho sporenia v rozsahu upravenom tmto z-
j) vies o svojich zamestnancoch evidenciu na ely
konom; tto evidencia sa vedie od vzniku socilneho
socilneho poistenia a predloi tto evidenciu po-
poistenia a starobnho dchodkovho sporenia za-
boke do troch dn od uplatnenia nroku na dvku
mestnanca po cel obdobie, poas ktorho toto poiste-
alebo od skonenia pracovnho pomeru alebo inho
nie a sporenie trv.
prvneho vzahu k zamestnvateovi,
k) umoni poverenm zamestnancom organizanch (2) Evidencia mus obsahova tieto daje:
zloiek Socilnej poisovne vstup do svojich ob- a) priezvisko vrtane vetkch predolch priezvisk,
jektov, vykonanie kontroly a nazeranie do zznamov meno, dtum a miesto narodenia, stav a miesto trva-
o prjmoch zamestnancov a do inch zznamov dle- lho pobytu,
itch na ely socilneho poistenia a starobnho b) identifikan slo socilneho zabezpeenia fyzickej
dchodkovho sporenia v rozsahu upravenom tmto osoby,
zkonom, c) de vzniku pracovnho pomeru a skonenia pracov-
l) vydva zamestnancom na ich iados potvrdenia nho pomeru alebo inho prvneho vzahu k za-
o rozhodujcich skutonostiach na ely socilneho mestnvateovi,
poistenia a starobnho dchodkovho sporenia d) vymeriavac zklad zamestnanca neobmedzen po-
v rozsahu upravenom tmto zkonom, da 138 ods. 11,
m) oznmi poboke zmenu svojho nzvu, sdla a da e) obdobie, poas ktorho sa zamestnancovi preruuje
urenho na vplatu prjmov, ktor s vymeriava- nemocensk poistenie, dchodkov poistenie, pois-
cm zkladom zamestnanca, do smich dn od tejto tenie v nezamestnanosti a starobn dchodkov
zmeny, sporenie,
n) oznmi organizanej zloke zmenu mena a priezvis- f) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodiovskej
ka zamestnanca. dovolenky.
(2) Povinnosti poda odseku 1 psm. a) a f), h) a j) je
zamestnvate povinn plni na tlaivch alebo inou 233
formou, ktorch obsah a spsob zasielania ur Socil- Povinnosti alch prvnickch osb
na poisova.
(1) Ministerstvo kolstva je povinn zasla strediu
(3) Lehota na splnenie povinnosti poda odseku 1 elektronicky a v dohodnutej truktre do 31. augusta

101
) Zkon . 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 309/2007
Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1452 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

kalendrneho roka zoznam intitci, na ktorch t- b) fyzickej osoby uvedenej v psmene a) zmenu zkladu
dium alebo vubu povauje svojm rozhodnutm za dane z prjmov z podnikania a z inej samostatnej z-
rovnocenn tdiu na strednch kolch a vysokch robkovej innosti, ktor vyplynula z prvoplatnho
kolch. dodatonho platobnho vmeru.
(2) Poskytovate zdravotnej starostlivosti je povinn (7) Obec, ktor vedie matriku, je povinn zasla
a) poskytova vpis zo zdravotnej dokumentcie strediu oznmenie o mrt kadej fyzickej osoby, kto-
a zhodnotenie lieby s urenm diagnostickho zve- r zapsali do knihy mrt.
ru, stabilizcie ochorenia, jeho alieho vvoja (8) Policajn zbor je povinn oznmi poboke pr-
a alej lieby v svislosti s vykonvanm socilneho slunej poda jeho sdla vydanie rozhodnutia o zruen
poistenia, a to do smich dn od doruenia iadosti povolenia na trval pobyt, o zruen povolenia na pre-
Socilnej poisovne o tieto daje; v odvodnench chodn pobyt a lehotu uren na vysahovanie cudzin-
prpadoch do 30 dn od doruenia iadosti o tieto ca, ktor na zem Slovenskej republiky vykonva in-
daje, ak je potrebn doplni zdravotn dokument- nos samostatne zrobkovo innej osoby.
ciu na ely posudzovania dlhodobo nepriaznivho
zdravotnho stavu a poklesu schopnosti vykonva (9) Orgn, ktor vydva povolenie na vkon innosti
zrobkov innos, dlhodobo nepriaznivho zdra- uvedenej v 5, je povinn oznmi Socilnej poisovni
votnho stavu nezaopatrenho dieaa a poklesu vydanie takhoto povolenia a jeho zruenie.
pracovnej schopnosti, (10) Ministerstvo vntra Slovenskej republiky, Minis-
b) poskytova poboke hlsenie o pracovnom raze terstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Minister-
a hlsenie o zisten choroby z povolania, stvo dopravy, pt a telekomunikci Slovenskej repub-
c) vykazova poboke zdravotn vkony na ely so- liky, ministerstvo financi, Slovensk informan
cilneho poistenia za kalendrny mesiac do 14. da sluba, Nrodn bezpenostn rad, Policajn zbor,
nasledujceho kalendrneho mesiaca s identifika- stav na vkon vzby, stav na vkon trestu odatia
nmi dajmi urenmi Socilnou poisovou, slobody, eleznin polcia, Coln riaditestvo a Minis-
d) potvrdzova doasn pracovn neschopnos a do- terstvo obrany Slovenskej republiky s povinn Socil-
asn nemonos vkonu zrobkovej innosti z d- nej poisovni v lehotch ou urench bezplatne ozna-
vodu doasnej pracovnej neschopnosti poistenca, mova daje, poskytova doklady a sinnos, ktor s
potreby oetrovania chorho lena rodiny, tehoten- potrebn na vkon socilneho poistenia a starobnho
stva a materstva na tlaive urenom Socilnou pois- dchodkovho sporenia v rozsahu upravenom tmto
ovou. zkonom.
(3) Orgny inpekcie prce, orgny ttnej banskej (11) Rovnak povinnosti v socilnom poisten a starob-
sprvy a alie prslun dozorn orgny poda osobit- nom dchodkovom sporen v rozsahu upravenom tm-
nho predpisu71) s povinn poskytova poboke v- to zkonom ako prvnick osoby uveden v odseku 10
sledky nimi vyetrovanch pracovnch razov a sin- maj aj tvary socilneho zabezpeenia tchto prv-
nos potrebn na vkon razovho poistenia poda nickch osb a Vojensk rad socilneho zabezpee-
tohto zkona. nia, ktor s inak prslun na vkon socilneho za-
(4) Orgny na ochranu zdravia s povinn poskyto- bezpeenia policajtov, profesionlnych vojakov
va poboke vsledky etrenia pracovnch podmienok a vojakov prpravnej sluby poda osobitnho predpi-
vo vzahu k monmu vzniku choroby z povolania pri su.2)
priznanch chorobch z povolania. (12) rad prce, socilnych vec a rodiny je povinn
(5) tatistick rad je povinn oznmi ministerstvu poskytova Socilnej poisovni daje z evidencie neza-
najneskr do 30. aprla kalendrneho roka sumu prie- mestnanch obanov potrebn na ely posdenia n-
mernej mesanej mzdy v hospodrstve Slovenskej roku na dvku v nezamestnanosti v rozsahu a spso-
republiky, index rastu priemernej mesanej mzdy bom urenm Socilnou poisovou. rad prce,
v hospodrstve Slovenskej republiky a index rastu socilnych vec a rodiny je povinn oznmi do registra
spotrebiteskch cien za predchdzajci kalendrny poistencov a sporiteov starobnho dchodkovho spo-
rok. renia zaradenie fyzickej osoby do evidencie uchdzaov
o zamestnanie dom prijatia iadosti o zaradenie do
(6) Sprvca dane je povinn oznmi poboke prslu-
evidencie uchdzaov o zamestnanie a jej vyradenie
nej poda trvalho pobytu
z evidencie uchdzaov o zamestnanie dom vydania
a) fyzickej osoby, ktor na zklade daovho priznania
rozhodnutia o vyraden z evidencie uchdzaov o za-
m prjem z podnikania a z inej samostatnej zrob-
mestnanie. Lehota na splnenie povinnosti poda pred-
kovej innosti poda osobitnho predpisu34) alebo v-
chdzajcej vety je zachovan aj vtedy, ak sa tlaivo
nos svisiaci s podnikanm a s inou samostatnou z-
odoslalo v ustanovenej lehote faxom alebo elektronic-
robkovou innosou, meno a priezvisko tejto fyzickej
kou potou.
osoby a vku tohto prjmu alebo vnosu a vku z-
kladu (iastkovho zkladu) dane z prjmu z podni- (13) Ministerstvo je povinn
kania a z inej samostatnej zrobkovej innosti naj- a) informova Eurpsku komisiu o spsobe urenia
neskr do 30. jna kalendrneho roka alebo hornej hranice dvky garannho poistenia poda
najneskr do 31. oktbra kalendrneho roka, ak fy- 103 ods. 3,
zickej osobe bola preden lehota na podanie dao- b) oznmi Eurpskej komisii znenie zkonov, inch
vho priznania poda osobitnho predpisu,43) prvnych predpisov a administratvnych opatren

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1453

prijatch v oblasti tkajcej sa ochrany prv zamest- 235


nancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnva- Identifikan slo socilneho zabezpeenia
tea. fyzickej osoby
(14) Ministerstvo v spoluprci s Ministerstvom spra-
vodlivosti Slovenskej republiky informuje Eurpsku V iadostiach, oznmeniach a podaniach adresova-
komisiu a ostatn lensk tty Eurpskej nie a tty, nch Socilnej poisovni s prvnick osoby a fyzick
ktor s zmluvnou stranou dohody o Eurpskom hos- osoby povinn uvdza identifikan slo socilneho
podrskom priestore, o typoch konan pri platobnej ne- zabezpeenia fyzickej osoby, ktorej sa iados, ozn-
schopnosti zamestnvatea a o vetkch s tm svisia- menie alebo podanie tka, identifikan slo socil-
cich zmench a doplneniach prvnych predpisov neho zabezpeenia dieaa na ely nroku na mater-
upravujcich typy tchto konan. sk a na ely podania prihlky na dchodkov
poistenie z dvodu riadnej starostlivosti o diea do
iestich rokov jeho veku a identifikan slo socilne-
234 ho zabezpeenia fyzickej osoby uvedenej v 39 ods. 1
Povinnosti na ely garannho poistenia psm. a) a b) na ely nroku na oetrovn. Ak ide o si-
rotsk dchodok alebo pozostalostn razov rentu
(1) Zamestnvate, predben sprvca konkurznej jednostranne osirotenho dieaa, uvdza sa aj identi-
podstaty alebo sprvca konkurznej podstaty s povin- fikan slo socilneho zabezpeenia ijceho rodia,
n oznmi poboke Socilnej poisovne platobn ne- a ak ide o sirotsk dchodok alebo pozostalostn ra-
schopnos zamestnvatea do smich dn od jej vzni- zov rentu obojstranne osirotenho dieaa, aj identi-
ku. fikan slo socilneho zabezpeenia zomretho rodi-
(2) Zamestnvate, predben sprvca konkurznej a, ktor zomrel posledn. Zkonn zstupca uvdza
podstaty alebo sprvca konkurznej podstaty a zamest- identifikan slo socilneho zabezpeenia, ktor by
nanec s povinn oznmi prslunej poboke vetky bola povinn uvdza fyzick osoba, ktor zastupuje.
informcie svisiace s poskytnutm dvky garannho Identifikan slo socilneho zabezpeenia je rodn
poistenia. slo.
(3) Zamestnvate, predben sprvca konkurznej
podstaty alebo sprvca konkurznej podstaty s povin- DRUH HLAVA
n potvrdi zamestnancovi nroky z pracovnoprvne-
ho vzahu poda 102 ods. 1 za posledn tri mesiace ZODPOVEDNOS V SOCILNOM POISTEN
pracovnoprvneho vzahu pred vznikom platobnej ne-
schopnosti zamestnvatea alebo za posledn tri me- 236
siace pred skonenm pracovnoprvneho vzahu.
Potvrdenie o nrokoch zamestnanca z pracovnoprv- (1) Prjemca dvky je povinn vrti dvku alebo jej
neho vzahu sasne predlo prslunej poboke. as odo da, od ktorho mu nepatrila alebo nepatrila
v poskytovanej sume, ak
(4) Prslun poboka je povinn dorui zamestn- a) nesplnil povinnos uloen tmto zkonom,
vateovi, predbenmu sprvcovi konkurznej podstaty b) prijmal dvku alebo jej as, hoci vedel alebo musel
alebo sprvcovi konkurznej podstaty tlaiv na zska- z okolnost predpoklada, e sa vyplatila neprvom
nie dajov potrebnch na poskytovanie dvky garan- alebo vo vyej sume, ako patrila, alebo
nho poistenia do piatich pracovnch dn od dorue- c) vedome inak spsobil, e dvka alebo jej as sa vy-
nia oznmenia o platobnej neschopnosti zamestnva- platila neprvom alebo vo vyej sume, ako patrila.
tea.
(2) Neprvom prijat sumy sa mu zra z bene vy-
(5) Zamestnvate, predben sprvca konkurznej plcanej alebo neskr priznanej dvky alebo zo mzdy
podstaty alebo sprvca konkurznej podstaty po vyplne- poberatea dvky; pritom primerane platia predpisy
n vetkch poadovanch dajov na tlaive uvedenom o vkone rozhodnut zrkami zo mzdy.
v odseku 4 s povinn potvrdi ich sprvnos a dorui
ho prslunej poboke do desiatich pracovnch dn od (3) Prvo na vrtenie dvky poskytnutej neprvom
doruenia tlaiva. alebo v nesprvnej sume sa preml uplynutm troch
rokov odo da, ke Socilna poisova tto skutonos
(6) Ak sd rozhodol o odmietnut nvrhu na vyhlse- zistila, najneskr uplynutm desiatich rokov odo da,
nie konkurzu alebo zastavil konkurzn konanie z inho za ktor sa dvka vyplatila. Tieto lehoty neplyn poas
dvodu ako pre nedostatok majetku, zamestnvate je konania o opravnom prostriedku, poas vkonu roz-
povinn vrti Socilnej poisovni sumu vyplatenej hodnutia alebo ak sa na hradu preplatku vykonvaj
dvky garannho poistenia zven o rok vo vke zrky z dvky.
diskontnej rokovej sadzby platnej v de jej vrtenia,
a to do troch dn odo da prvoplatnosti uznesenia 237
sdu o odmietnut nvrhu na vyhlsenie konkurzu ale-
bo o zastaven konkurznho konania. (1) Ak fyzick osoba alebo prvnick osoba, ktor
pln povinnosti poda tohto zkona, nesprvne potvr-
dila skutonosti rozhodujce na nrok na dvku, n-
rok na jej vplatu alebo jej sumu a v dsledku toho sa
dvka poskytla neprvom alebo vo vyej sume, ako

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1454 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

patrila, je povinn nahradi neprvom vyplaten TRETIA HLAVA


sumy. POKUTA A PENLE V SOCILNOM POISTEN
(2) Prvo na nhradu neprvom vyplatench sm sa A V STAROBNOM DCHODKOVOM SPOREN
preml uplynutm troch rokov odo da, ke Socilna
poisova zistila, e sumy sa vyplatili neprvom, najne- P RV DIEL
skr vak uplynutm desiatich rokov odo da ich vpla-
ty. Tieto lehoty neplyn poas konania o opravnom UKLADANIE POKUTY SOCILNOU POISOVOU
prostriedku a poas vkonu rozhodnutia. A PREDPISOVANIE PENLE SOCILNOU POISOVOU
V SOCILNOM POISTEN A V STAROBNOM
DCHODKOVOM SPOREN
238
239
(1) Socilna poisova m prvo voi tretm osobm
na nhradu kody, ktor jej vznikla vplatou dvok Pokuta
v dsledku ich zavinenho protiprvneho konania; v-
Za poruenie povinnost ustanovench v 154
ku kody preukazuje Socilna poisova potvrdenm
ods. 3, 227 ods. 2, 228 a 234, 238, 244 a 279
prslunej organizanej zloky Socilnej poisovne
me Socilna poisova uloi pokutu a do 500 000
o vke vyplatench dvok.
Sk. Pri ukladan pokuty Socilna poisova zohadn
(2) koda poda odseku 1 nie je dvka vyplaten po- zvanos poruenia povinnosti ustanovenej tmto z-
berateovi dvky v dsledku jeho zavinenho protiprv- konom.
neho konania.
(3) Treou osobou nie je platite poistnho na razov 240
poistenie ani zamestnanci tohto platitea, ak je razov Penle
dvka vyplcan z razovho poistenia tohto platitea.
(4) Na ely nhrady kody, ktor vznikla Socilnej (1) Fyzickm osobm a prvnickm osobm povin-
poisovni vplatou dvok, s orgny verejnej sprvy, nm odvdza poistn a prspevky na starobn dchod-
fyzick osoby a prvnick osoby povinn bezplatne po- kov sporenie,1) ktor neodviedli poistn a prspevky na
skytova organizanm zlokm Socilnej poisovne starobn dchodkov sporenie1) za prslun kalendr-
potrebn sinnos, najm predklada v lehote, ktor ny mesiac vas alebo ich odviedli v niej sume, Socil-
Socilna poisova urila, poadovan doklady a ozna- na poisova predpe penle vo vke 0,05 % z dlnej
mova potrebn daje. sumy za kad de omekania odo da splatnosti
poistnho a prspevkov na starobn dchodkov
(5) Prvo Socilnej poisovne voi tretm osobm na sporenie1) do da, ke bola dln suma poukzan na
nhradu kody, ktor vznikla Socilnej poisovni v- et Socilnej poisovne v ttnej pokladnici, zaplate-
platou dvok v dsledku ich zavinenho protiprvneho n v hotovosti alebo do da zaatia kontroly, ak tento
konania, sa preml uplynutm troch rokov odo da, zkon neustanovuje inak.
ke Socilna poisova zistila, e dvky boli vyplaten
neprvom, a ke sa dozvedela o tom, kto za vznik kody (2) Predpsan penle poda odseku 1 neme pre-
zodpoved, najneskr uplynutm desiatich rokov odo siahnu dln sumu poistnho a prspevkov na starob-
da vyplatenia dvok. n dchodkov sporenie1) za kontrolovan obdobie. So-
cilna poisova penle nepredpe, ak penle za
(6) Prvo na nhradu kody poda odseku 1 uplatu- kontrolovan obdobie nie je vyie ako 100 Sk.
je Socilna poisova v sdnom konan poda osobitn-
ho predpisu.102) 241
(7) Socilna poisova neuplatn prvo na nhradu
kody poda odseku 6, ak (1) Na pokuty a na penle platia ustanovenia 142
a) je pravdepodobn, e nklady na uplatovanie pr- ods. 6, 143 ods. 3 a 145 a 147 o poistnom primera-
va na nhradu kody presiahnu vku kody, ne.
b) je zrejm, e vzhadom na majetkov pomery fyzickej (2) Na povolenie spltok dlnch sm pokt a penle
osoby alebo prvnickej osoby povinnej nahradi ko- plat 146 rovnako.
du uplatovanie kody nebude vies ani k iaston-
mu uspokojeniu prva Socilnej poisovne na n-
D RUH DIEL
hradu kody,
c) uplatovanie kody najm dokazovanie jej vzniku PENLE PLATEN SOCILNOU POISOVOU
zavinenm protiprvnym konanm, by bolo spojen
s nadmernmi akosami. 241a

(1) Ak Socilna poisova nepostpi prspevky na


ben et dchodkovho fondu prslunej dchodko-
vej sprvcovskej spolonosti v lehote poda 226 ods. 1

102
) Obiansky sdny poriadok.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1455

psm. f), je povinn bez zbytonho odkladu od zistenia nenia a psomne oboznmi s rozhodnutm toho, kto
ich vky vypota a zaplati penle. Penle poda pr- nmietku uplatnil.
vej vety je vo vke jednej tristoesdesiatptiny z-
kladnej rokovej sadzby Nrodnej banky Slovenska 243
z dlnej sumy prspevkov za kad de omekania. Z- Oprvnenia a povinnosti zamestnancov kontroly
kladn rokov sadzba je uren na kalendrny rok
ako zkladn rokov sadzba Nrodnej banky Sloven- (1) Zamestnanci kontroly s pri vkone kontroly
ska platn k 1. januru tohto kalendrneho roka. oprvnen v nevyhnutnom rozsahu
(2) Socilna poisova neplat penle a) vstupova do objektov, zariaden a prevdzok, na po-
a) za obdobie odo da, v ktorom bola zmluva o starob- zemky a do inch priestorov patriacich kontrolova-
nom dchodkovom sporen zapsan do registra nm subjektom, ak bezprostredne svisia s predme-
zmlv o starobnom dchodkovom sporen poda oso- tom kontroly; nedotknutenos obydlia nesmie by
bitnho predpisu1) do konca kalendrneho mesiaca dotknut vkonom tohto oprvnenia,
nasledujceho po kalendrnom mesiaci, v ktorom b) vyadova od kontrolovanho subjektu a jeho za-
bola zmluva o starobnom dchodkovom sporen za- mestnancov, aby im v urenej lehote poskytli dokla-
psan do tohto registra, dy, in psomnosti, vyjadrenia a informcie vrtane
b) za obdobie odo da vzniku prvej asti na starob- technickch nosiov dajov potrebn na vkon kon-
nom dchodkovom sporen poda osobitnho troly a prvopisy dokladov,
predpisu1) do konca kalendrneho mesiaca nasle- c) v odvodnench prpadoch odobera a aj mimo prie-
dujceho po kalendrnom mesiaci, v ktorom bola storov kontrolovanho subjektu premiestova pr-
zmluva o starobnom dchodkovom sporen zapsa- vopisy dokladov, psomn dokumenty a in materi-
n do registra zmlv o starobnom dchodkovom ly, ktorch vydanie nie je veobecne zvznm
sporen poda osobitnho predpisu1) alebo do konca prvnym predpisom zakzan, na ely zabezpeo-
kalendrneho mesiaca nasledujceho po kalendr- vania dkazov, ako aj vykona alie nevyhnutn
nom mesiaci, v ktorom Socilna poisova urila fy- kony svisiace s kontrolou,
zickej osobe dchodkov sprvcovsk spolonos, d) vyadova sinnos kontrolovanho subjektu
c) za obdobie, za ktor nepostpila prspevky na sta- a jeho zamestnancov potrebn na vykonanie kontro-
robn dchodkov sporenie alebo tieto prspevky ly. Tto sinnos mono vyadova len v nevyhnut-
postpila v niej sume z dvodu, e zamestnvate nom rozsahu a vtedy, ak nemono el kontroly do-
nesplnil povinnos ustanoven v 231 ods. 1 siahnu inak a len s ich shlasom. Sinnos
psm. f). nemono vyadova, ak by tm bol ohrozen ivot
alebo zdravie fyzickch osb alebo ak by sa poruila
zkonom ustanoven povinnos mlanlivosti, ak ne-
PIATA AS dolo k jej oslobodeniu oprvnenm orgnom.
KONTROLN INNOS SOCILNEJ POISOVNE (2) Zamestnanci kontroly s pri vkone kontroly po-
vinn
242 a) vopred oznmi kontrolovanmu subjektu predmet
a el kontroly a preukza sa svojm oprvnenm
(1) Kontroln innos Socilnej poisovne poda tohto na vykonanie kontroly spolu s preukazom totonos-
zkona je kontrola plnenia povinnost ustanovench ti,
tmto zkonom (vonkajia kontrola). b) vyda kontrolovanmu subjektu potvrdenie o odat
(2) Kontroln innos uveden v odseku 1 vykonva- prvopisov dokladov, psomnch dokumentov a inch
j poveren zamestnanci organizanch zloiek Socil- materilov a zabezpei ich riadnu ochranu pred
nej poisovne (alej len zamestnanec kontroly). stratou, znienm, pokodenm a zneuitm; ak tieto
veci nie s potrebn na al vkon kontroly alebo na
(3) Ak maj kontrolovan subjekty pochybnosti o ne- in konanie poda osobitnch predpisov,104) s po-
zaujatosti zamestnancov kontroly alebo prizvanch vinn vrti ich tomu, komu boli odat,
osb so zreteom na ich vzah k predmetu kontroly, ku c) oznmi podozrenie z trestnej innosti orgnom in-
kontrolovanm subjektom alebo k ich zamestnancom, nm v trestnom konan a in skutonosti orgnom
mu vznies proti ich asti na kontrole psomn n- prslunm poda osobitnch predpisov,105)
mietky s uvedenm dvodu. Podanie nmietok nem d) v potrebnom rozsahu oboznmi vedceho kontrolo-
odkladn inok. Zamestnanci kontroly, ktor vedia vanho subjektu a zodpovednch zamestnancov
o skutonostiach zakladajcich pochybnosti o ich ne- s protokolom o vsledku kontroly pred jeho preroko-
zaujatosti, s povinn tieto skutonosti bez zbytonho vanm a vyiada od nich v urenej lehote psomn
odkladu oznmi vedcemu zamestnancovi kontroly. vyjadrenia ku vetkm skutonostiam, ktor od-
Zamestnanci kontroly s oprvnen vykona pri kon- voduj uplatnenie prvnej zodpovednosti,
trole len tak kony, ktor nedovouj odklad. e) preveri opodstatnenos nmietok ku kontrolnm
(4) Vedci zamestnanec kontroly je povinn rozhod- zisteniam a zohadni opodstatnen a preukzan
n o nmietkach najneskr do troch dn od ich uplat- nmietky v dodatku k protokolu alebo v zzname

104
) Naprklad zkon Slovenskej nrodnej rady . 511/1992 Zb. v znen neskorch predpisov.
105
) Naprklad 3 ods. 1 Trestnho poriadku, zkon Slovenskej nrodnej rady . 372/1990 Zb. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1456 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

o kontrole, oboznmi s nm vedceho kontrolovan- 245


ho subjektu a zodpovednch zamestnancov, Protokol o vsledku kontroly
f) neopodstatnenos nmietok psomne oznmi zod-
povednm zamestnancom kontrolovanho subjektu (1) O vsledku vykonanej kontroly vypracuj zamest-
najneskr do termnu prerokovania protokolu o v- nanci kontroly protokol, ktor mus obsahova oznae-
sledku kontroly, nie kontrolovanho subjektu, miesto a dtum vykona-
g) prerokova protokol o vsledku kontroly s vedcim nia kontroly, predmet kontroly, kontrolovan obdobie,
kontrolovanho subjektu a zodpovednmi zamest- kto kontrolu vykonal, preukzan kontroln zistenia,
nancami, ktorch sa kontroln zistenia tkaj, dtum vypracovania protokolu, vlastnorun podpisy
h) v zpisnici o prerokovan protokolu uloi vedcemu zamestnancov kontroly, podpisy zodpovednch za-
kontrolovanho subjektu, aby v urenej lehote po mestnancov, ktor boli s protokolom oboznmen, a d-
skonen kontroly predloil orgnu kontroly opatre- tum oboznmenia sa s protokolom. Sasou protoko-
nia prijat na odstrnenie zistench nedostatkov, lu je vyjadrenie vedceho kontrolovanho subjektu,
prin ich vzniku a v urenej lehote predloil aj p- vyjadrenia zodpovednch zamestnancov ku kontrol-
somn sprvu o ich splnen, nm zisteniam a alie psomnosti a materily potvr-
i) odovzda protokol o vsledku kontroly, ako aj zpis- dzujce kontroln zistenia vrtane priebenho proto-
nicu o prerokovan protokolu vedcemu kontrolova- kolu a iastkovho protokolu.
nho subjektu,
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak
j) zachovva mlanlivos o skutonostiach, o ktorch
je poas kontroly potrebn ku konkrtnemu kontroln-
sa dozvedeli pri vkone kontroly, ak ich od tejto po-
mu zisteniu vypracova prieben protokol alebo iast-
vinnosti psomne neoslobodil ten, v koho zujme
kov protokol.
tto povinnos maj, alebo vo verejnom zujme ve-
dci orgnu kontroly; tm nie je dotknut povinnos (3) Prieben protokol obsahuje vsledok kontroly
zachovva mlanlivos o utajovanch skutonos- stavu priamo na mieste v urenom obdob za asti za-
tiach.106) mestnancov, ktor s za prslun sek zodpovedn,
alebo alch zamestnancov, ak to vyaduje osobitnos
(3) Oprvnenia poda odseku 1 a povinnosti poda od-
alebo nronos preverovanho stavu. iastkov pro-
seku 2 psm. b), d), e), g) a j) sa vzahuj aj na prizvan
tokol obsahuje vsledok kontroly stavu len jednej asti
osoby.
predmetu kontroly na ely osobitnho postupu a rie-
enia zistench nedostatkov.
244
(4) Ak s proti kontrolnm zisteniam podan nmiet-
Oprvnenia a povinnosti
ky, zamestnanci kontroly vypracuj dodatok k proto-
kontrolovanho subjektu
kolu alebo k zznamu o kontrole, ktor je jeho sas-
(1) Kontrolovan subjekt a zodpovedn zamestnanci ou. Pri ich vypracvan sa primerane postupuje poda
s oprvnen poas vkonu kontroly najneskr v ase odseku 1.
oboznmenia sa s protokolom o vsledku kontroly p- (5) O prerokovan protokolu vypracuj zamestnanci
somne sa vyjadri ku kontrolnm zisteniam zamest- kontroly zpisnicu, ktor mus obsahova dtum obo-
nancov kontroly. K protokolu o vsledku kontroly kon- znmenia sa kontrolovanho subjektu a zodpovednch
trolovan subjekt me poda nmietky do siedmich zamestnancov s protokolom, dtum prerokovania pro-
dn od oboznmenia sa s protokolom. tokolu, men prtomnch na prerokovan a ich vlastno-
(2) Kontrolovan subjekt je povinn vytvra vhodn run podpisy. V zpisnici sa ulo povinnos vedce-
materilne a technick podmienky na vykonanie kon- mu kontrolovanho subjektu v urenej lehote
troly a poskytn sinnos zodpovedajcu oprvne- a) prija opatrenia na odstrnenie zistench nedostat-
niam zamestnancov kontroly. kov a ich prin a predloi ich vedcemu zamest-
nancovi kontroly,
(3) Vedci kontrolovanho subjektu a zodpovedn za- b) predloi vedcemu zamestnancovi kontroly sprvu
mestnanci, ktorch sa kontroln zistenia tkaj, s po- o splnen opatren na odstrnenie zistench nedo-
vinn na poiadanie zamestnancov kontroly dostavi sa statkov a ich prin,
na prerokovanie protokolu o vsledku kontroly. c) uplatni prvnu zodpovednos za zisten nedostatky
(4) Kontrolovan subjekt je v urenej lehote povinn voi zamestnancom zodpovednm za tieto nedostat-
na zklade vsledku kontroly ky.
a) prija opatrenia na odstrnenie zistench nedostat- (6) Ak sa kontrolou nezist poruenie veobecne z-
kov a prin ich vzniku a predloi ich vedcemu za- vznch prvnych predpisov alebo internch predpi-
mestnancovi kontroly, sov, vypracuje sa len zznam o kontrole. Pri jeho vypra-
b) predloi vedcemu zamestnancovi kontroly psom- cvan sa postupuje primerane poda odseku 1.
n sprvu o splnen opatren prijatch na odstrne-
nie zistench nedostatkov a o vyvoden dsledkov (7) Kontrola je skonen v de prerokovania protoko-
voi zamestnancom zodpovednm za tieto nedostat- lu o kontrole alebo podpsania zznamu. Protokol
ky. o kontrole sa povauje za prerokovan aj vtedy, ak ve-
dci kontrolovanho subjektu, prpadne niektor
106
) Zkon . 241/2001 Z. z. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1457

z jeho zodpovednch zamestnancov odmietne sa obo- (7) Dozorn rada odvol hlavnho kontrolra, ak
znmi s protokolom, psomne sa k nemu vyjadri alebo a) nepln povinnosti ostatnho vedceho zamestnanca
podpsa zpisnicu o prerokovan protokolu. Tto sku- poda osobitnho predpisu,69)
tonos treba uvies v zpisnici o prerokovan protoko- b) nepln lohy hlavnho kontrolra,
lu. c) nepriazniv zdravotn stav mu nedovouje najmenej
poas iestich mesiacov riadne vykonva funkciu
Hlavn kontrolr hlavnho kontrolra.
(8) Mzda hlavnho kontrolra je mesane trojnso-
245a
bok priemernej mesanej mzdy v hospodrstve Sloven-
Hlavn kontrolr vykonva kontrolu hospodrnosti skej republiky zistenej tatistickm radom za pred-
a efektvnosti nakladania s vlastnm majetkom Socil- chdzajci kalendrny rok. prava mzdy hlavnho
nej poisovne (vntorn kontrola) a poda osobitnho kontrolra sa vykon od 1. aprla kalendrneho roka.
predpisu.106a) Hlavn kontrolr vykonva kontrolu ne- Hlavnmu kontrolrovi me dozorn rada prizna od-
zvisle a nestranne v slade so zkladnmi pravidlami menu rone najviac do vky 12-nsobku jeho mzdy
kontrolnej innosti.106a) Hlavn kontrolr je zamestnan- uvedenej v prvej vete.
com Socilnej poisovne a vzahuj sa na neho vetky
prva a povinnosti ostatnho vedceho zamestnanca 245c
poda osobitnho predpisu.69) Hlavn kontrolr nesmie
bez shlasu dozornej rady podnika alebo vykonva Hlavn kontrolr
in zrobkov innos a by lenom riadiacich, kon- a) vykonva kontrolu v rozsahu poda 245a,
trolnch alebo dozornch orgnov prvnickch osb, b) predklad dozornej rade
ktor vykonvaj podnikatesk innos. 1. raz rone nvrh plnu kontrolnej innosti,
2. odborn stanovisko k nvrhu rozpotu Socilnej
245b poisovne k astiam tkajcim sa sprvneho fon-
du a k nvrhu tovnej zvierky Socilnej pois-
(1) Hlavnho kontrolra vol a odvolva dozorn rada. ovne,
3. sprvu o vsledkoch kontroly na jej najbliom
(2) Za hlavnho kontrolra me by zvolen fyzick
zasadnut,
osoba, ktor m skonen vysokokolsk vzdelanie
4. najmenej raz za es mesiacov sprvu o kontrol-
druhho stupa, m najmenej desa rokov praxe
nej innosti,
v oblasti finannej kontroly a vntornho auditu a sp-
c) vykon kontrolu, ak mu to ulo dozorn rada,
a predpoklady vkonu prce vo verejnom zujme po-
d) zastuje sa na rokovaniach dozornej rady.
da osobitnho predpisu.69)
(3) Na zvolenie hlavnho kontrolra je potrebn s-
hlas nadpolovinej viny vetkch lenov dozornej IESTA AS
rady.
DOZOR TTU NAD VYKONVANM
(4) Funkn obdobie hlavnho kontrolra je tvorro- SOCILNEHO POISTENIA A STAROBNHO
n. Funkn obdobie sa zana dom, ktor je dohod- DCHODKOVHO SPORENIA
nut v pracovnej zmluve ako de nstupu do prce.
Vobu hlavnho kontrolra vykon dozorn rada poas 246
poslednch 60 dn funknho obdobia doterajieho
Vkon dozoru ttu
hlavnho kontrolra alebo do 60 dn od zniku funkcie
hlavnho kontrolra poda odseku 6 psm. b) a e). (1) tt vykonva dozor nad vykonvanm nemocen-
(5) Socilna poisova je povinn s prvoplatne zvole- skho poistenia, dchodkovho poistenia, razovho
nm hlavnm kontrolrom uzatvori pracovn zmluvu poistenia, garannho poistenia, poistenia v nezamest-
do troch dn od jeho zvolenia. nanosti a starobnho dchodkovho sporenia v rozsa-
(6) Funkcia hlavnho kontrolra zanik hu upravenom tmto zkonom, nad urenm dchod-
a) uplynutm funknho obdobia, kovej sprvcovskej spolonosti Socilnou poisovou
b) vzdanm sa funkcie hlavnho kontrolra psomnou poda osobitnho predpisu106b) a nad registrom zmlv
iadosou doruenou dozornej rade, a to dom jej o starobnom dchodkovom sporen poda osobitnho
doruenia, ak v nej nie je uveden neskor de predpisu106c) prostrednctvom orgnov dozoru ttu,
vzdania sa funkcie, ktormi s ministerstvo a ministerstvo financi. Kon-
c) odvolanm, troln oprvnenia inch orgnov poda osobitnch
d) smrou alebo vyhlsenm za mtveho, predpisov tm nie s dotknut.
e) dom, ktorm prestal spa predpoklady vkonu (2) Orgny dozoru ttu s povinn dohodn rozde-
prce vo verejnom zujme poda osobitnho predpi- lenie psobnosti pri vkone dozoru ttu najneskr do
su.69) 31. janura 2004. Dozor nad postupovanm prspevkov
106a
) Zkon . 502/2001 Z. z. o finannej kontrole a vntornom audite a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona
. 618/2004 Z. z.
106b
) 64 ods. 4 zkona . 43/2004 Z. z. v znen neskorch predpisov.
106c
) 64a a 64b zkona . 43/2004 Z. z. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1458 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

na starobn dchodkov sporenie dchodkovm sprv- storov Socilnej poisovne prvopisy dokladov a p-
covskm spolonostiam Socilnou poisovou vykon- somnost potrebnch na zabezpeenie dkazov
va ministerstvo. najneskr do skonenia vkonu dozoru ttu; So-
(3) Orgn dozoru ttu je povinn dozera na dodria- cilna poisova me prvopisy na svoje nklady
vanie tohto zkona a ostatnch veobecne zvznch nahradi kpiami osvedenmi poda osobitnch
prvnych predpisov Socilnou poisovou a na hospo- predpisov, 108) ak s tm orgn dozoru ttu shlas,
drenie Socilnej poisovne poda rozpotu na prslu- d) vyadova sinnos orgnov Socilnej poisovne
n kalendrny rok. a jej zamestnancov potrebn na vkon dozoru ttu,
e) zastova sa na zasadnutiach dozornej rady,
(4) Oprvnen zamestnanci orgnu dozoru ttu s f) uklada generlnemu riaditeovi opatrenia na od-
povinn strnenie zistench nedostatkov.
a) psomne oznmi vopred generlnemu riaditeovi
predmet a el vkonu dozoru ttu a preukza sa (6) Ak orgn dozoru ttu zist, e generlny riadite
oprvnenm na vkon tohto dozoru spolu s preuka- si nepln povinnosti ustanoven tmto zkonom
zom totonosti, a ostatnmi veobecne zvznmi prvnymi predpismi,
b) vyda organizanej zloke Socilnej poisovne potvr- pod nvrh na jeho odvolanie vlde.
denie o odobrat prvopisov dokladov a psomnost (7) Na vkon dozoru ttu me orgn dozoru ttu
a zabezpei ich riadnu ochranu pred stratou, znie- prizva zamestnancov inch strednch orgnov tt-
nm, pokodenm a zneuitm; ak tieto prvopisy u nej sprvy alebo znalcov poda osobitnho predpisu, ak
nie s potrebn na al vkon dozoru ttu, s po- to vyaduje vkon dozoru ttu. Poadova uvonenie
vinn ich vrti tomu, komu boli odobrat, zamestnancov na vkon dozoru ttu mono najviac na
c) vypracova sprvu o vsledku vkonu dozoru ttu 12 dn v kalendrnom roku; toto uvonenie sa povauje
(alej len sprva) a prerokova s generlnym riadi- za in kon vo veobecnom zujme. Ustanovenie odse-
teom alebo s riaditeom poboky, ak sa dozor ttu ku 4 psm. e) plat aj pre prizvanch zamestnancov
vykonval v prslunej poboke, vsledky vkonu a znalcov. Oprvnenia orgnu dozoru ttu poda odse-
dozoru ttu; ak sa zistia nedostatky, orgn dozoru ku 5 sa vzahuj aj na prizvanch zamestnancov
ttu ulo generlnemu riaditeovi alebo riaditeovi a znalcov.
poboky v sprve, aby v urenej lehote prijal opatre- (8) Vkon dozoru ttu je skonen v de prerokova-
nia na odstrnenie zistench nedostatkov, predloil nia sprvy s generlnym riaditeom alebo s riaditeom
psomn sprvu o ich splnen vrtane zodpovednos- poboky.
ti zamestnancov zodpovednch za zisten nedostat-
ky,
Povinnosti Socilnej poisovne
d) odovzda sprvu generlnemu riaditeovi a riaditeo-
pri vkone dozoru ttu
vi poboky, ak sa dozor ttu vykonval v prslunej
poboke, 247
e) zachovva mlanlivos o skutonostiach, o ktorch
sa dozvedeli pri vkone dozoru ttu, ak neboli od (1) Socilna poisova je na poiadanie povinn po-
tejto povinnosti psomne osloboden tm, v koho z- skytn orgnu dozoru ttu najm potrebn doklady,
ujme tto povinnos maj, alebo vo verejnom zuj- psomnosti, informcie a vysvetlenia, ktor svisia
me vedcim orgnu dozoru ttu; uveden sa ne- s innosou Socilnej poisovne.
vzahuje na povinnosti ustanoven osobitnm (2) Socilna poisova je povinn
predpisom,107) a) zastni sa na prerokovan sprvy,
f) oznmi podozrenie z trestnej innosti orgnom in- b) prija v urenej lehote opatrenia na odstrnenie zis-
nm v trestnom konan a in skutonosti orgnom tench nedostatkov,
prslunm poda osobitnch predpisov,105) c) predloi orgnu dozoru ttu psomn sprvu o spl-
g) kontrolova plnenie opatren na odstrnenie ziste- nen opatren prijatch na odstrnenie zistench ne-
nch nedostatkov. dostatkov,
(5) Oprvnen zamestnanci orgnu dozoru ttu d) uplatni prvnu zodpovednos za zisten nedostatky
maj prvo pri vykonvan innosti uvedenej v odse- voi zamestnancom zodpovednm za tieto nedostat-
ku 1 ky.
a) vstupova do priestorov Socilnej poisovne, (3) Socilna poisova je na poiadanie povinn po-
b) poadova od organizanej zloky Socilnej poisov- skytn orgnu dozoru ttu sinnos, ktor zodpo-
ne poskytnutie prvopisov dokladov a psomnost, vy- ved povinnostiam poda odsekov 1 a 2, a utvori pri-
jadren a informci potrebnch na vkon dozoru meran materilne a technick podmienky na vkon
ttu vrtane informci na technickch nosioch dozoru ttu.
dajov v lehote nimi urenej; organizan zloka So-
cilnej poisovne je povinn vyhotovi fotokpie po- 248
adovanch dokladov a psomnost,
c) v odvodnench prpadoch odnies aj mimo prie- (1) Ak Socilna poisova poru povinnosti ustano-

107
) Zkon . 211/2000 Z. z. o slobodnom prstupe k informcim a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o slobode informci)
v znen neskorch predpisov.
108
) Naprklad 56 ods. 1 psm. a) zkona Slovenskej nrodnej rady . 323/1992 Zb. o notroch a notrskej innosti (Notrsky poriadok).

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1459

ven tmto zkonom alebo inm veobecne zvznm dok alebo pomern starobn dchodok poda pred-
prvnym predpisom, alebo nespln opatrenia na od- pisov innch pred 1. janurom 2004,
strnenie zistench nedostatkov v urenej lehote alebo b) fyzick osoba, ktor je poberateom starobnho d-
v urenom rozsahu, orgn dozoru ttu jej ulo pokutu chodku poda 263 ods. 9.
a do (4) Fyzickm osobm uvedenm v odseku 3 psm. b)
a) 2 000 000 Sk za nesplnenie povinnosti nepeanej Socilna poisova zale informciu o stave individul-
povahy, neho tu na ich iados.
b) 5 000 000 Sk za nesplnenie povinnosti peanej po-
vahy. (5) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa od 1. janura 2008
nepouij.
(2) Pokutu me uloi do jednho roka odo da, ke
sa orgn dozoru ttu o poruen povinnosti dozvedel, 250
najneskr vak do troch rokov odo da poruenia po-
vinnosti. Pokutu poda odseku 1 nemono uloi, ak u Zamestnanec poda 4 ods. 1 psm. h) je doktorand
bola Socilnej poisovni za to ist poruenie povinnosti v dennej forme doktorandskho tdia, ktor tuduje
uloen pokuta inm orgnom dozoru ttu. Orgny poda predpisov109) platnch do 31. marca 2002.
dozoru ttu sa vzjomne informuj o uloen pokuty.
Na rozhodovanie o pokute sa vzahuj veobecn pred- 251
pisy o sprvnom konan.
Pracovn raz a choroba z povolania
(3) Orgn dozoru ttu je za nesplnenie povinnosti
poda 247 oprvnen uloi Socilnej poisovni po- (1) Pracovn raz a choroba z povolania uznan po-
riadkov pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk. Ak povin- da predpisov innch pred 1. janurom 2004 sa po-
nos nebola splnen v urenej lehote alebo v poadova- vauj od 1. janura 2004 za pracovn raz a chorobu
nom rozsahu, poriadkov pokutu mono uloi aj z povolania poda tohto zkona.
opakovane, najviac 50 000 Sk.
(2) Sluobn raz a choroba z povolania uznan poli-
(4) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatn v prpade po- cajtovi, profesionlnemu vojakovi a vojakovi prpravnej
ruenia finannej disciplny poda osobitnho predpi- sluby poda predpisov innch pred 1. janurom
su.91a) 2004 sa nepovauj od 1. janura 2004 za pracovn
(5) Vnos z pokt je prjmom ttneho rozpotu. raz a chorobu z povolania poda tohto zkona.

252
Prechod z asti na nemocenskom poisten
SIEDMA AS
a dchodkovom zabezpeen samostatne zrobkovo
PRECHODN USTANOVENIA innej osoby na nemocensk poistenie a dchodkov
poistenie po 31. decembri 2003
Poistenec
(1) Samostatne zrobkovo inn osoba, ktor bola
249 povinne zastnen na nemocenskom poisten a na d-
chodkovom zabezpeen k 31. decembru 2003, je po
(1) Poistenec poda tohto zkona je aj tomto dni do 30. jna 2004 povinne nemocensky pois-
a) fyzick osoba, ktor bola zastnen na nemocen- ten a povinne dchodkovo poisten poda tohto zko-
skom poisten a na dchodkovom zabezpeen poda na, ak nemocensk poistenie a dchodkov poistenie
predpisov innch pred 1. janurom 2004, nezanikne poda 21 ods. 4. Samostatne zrobkovo
b) fyzick osoba, ktor platila prspevok na poistenie inn osoba, ktorej je preden lehota na podanie da-
v nezamestnanosti poda predpisu innho do 31. ovho priznania poda osobitnho predpisu43) a ktor
decembra 2003. bola povinne zastnen na nemocenskom poisten
(2) Poistencom na ely zasielania informcie o zme- a na dchodkovom zabezpeen k 31. decembru 2003,
nch stavu individulneho tu poda 226 ods. 1 je po tomto dni do 30. septembra 2004 povinne nemo-
psm. a) nie je censky poisten a povinne dchodkovo poisten poda
a) fyzick osoba, ktorej bol priznan starobn dcho- tohto zkona, ak nemocensk poistenie a dchodkov
dok alebo pomern starobn dchodok poda pred- poistenie nezanikne poda 21 ods. 4.
pisov innch pred 1. janurom 2004, (2) Fyzick osoba, ktor k 31. decembru 2003 bola
b) fyzick osoba, ktor je poberateom starobnho d- dobrovone zastnen na nemocenskom poisten,
chodku poda 263 ods. 9, ak v obdob kalendrne- dobrovone zastnen na dchodkovom zabezpeen
ho roka, za ktor sa informcia o zmench stavu in- alebo dobrovone platila prspevok na poistenie v neza-
dividulneho tu zasiela, nebola nemocensky mestnanosti, povauje sa po tomto dni za dobrovone
poisten alebo dchodkovo poisten. nemocensky poisten osobu, dobrovone dchodkovo
(3) Poistencom na ely 226 ods. 2 nie je poisten osobu a dobrovone poisten osobu v neza-
a) fyzick osoba, ktorej bol priznan starobn dcho- mestnanosti.

109
) 109 ods. 1 zkona . 131/2002 Z. z. v znen zkona . 528/2003 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1460 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

253 tuduje na vysokej kole poda odseku 2, sa kon vy-


Obdobie nemocenskho poistenia, urenie dennho konanm ttnej skky a priznanm akademickho
vymeriavacieho zkladu a urenie mesanho titulu, najneskr koncom kolskho roka, v ktorom
vymeriavacieho zkladu malo by toto tdium skonen poda predpisov plat-
nch do 31. marca 2002, vylenm zo tdia alebo za-
(1) Do obdobia 270 dn nemocenskho poistenia na nechanm tdia poda predpisov platnch do 31. mar-
vznik nroku na nemocensk dobrovone nemocensky ca 2002.
poistenej osoby a na vznik nroku na matersk sa za-
potava aj obdobie asti na nemocenskom poisten, 255
zskan poda predpisov innch pred 1. janurom Obdobie dchodkovho poistenia
2004. a vka osobnho mzdovho bodu
(2) Do obdobia 270 dn nemocenskho poistenia na
vznik nroku na nemocensk dobrovone nemocensky (1) Za obdobie dchodkovho poistenia sa povauje aj
poistenej osoby a na vznik nroku na matersk sa ne- zamestnanie a nhradn doba zskan pred 1. janu-
zapotava obdobie asti na nemocenskom zabezpe- rom 2004 poda predpisov innch pred 1. janurom
en policajta, profesionlneho vojaka a vojaka prprav- 2004, ak tento zkon neustanovuje inak. Na hodnote-
nej sluby, zskan poda predpisov innch pred nie nhradnej doby ako obdobia dchodkovho poiste-
1. janurom 2004. nia od 1. augusta 2006 sa nevyaduje splnenie pod-
mienky zskania najmenej jednho roka zamestnania.
(3) Ak v obdob od 1. janura 2004 do 30. jna 2004
vznikne doasn pracovn neschopnos, potreba oet- (2) Za obdobie dchodkovho poistenia sa povauje aj
renia fyzickej osoby uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) ale- zamestnanie v cudzine zskan po 30. aprli 1990, ak
bo potreba starostlivosti o diea uveden v 39 ods. 1 bolo za toto obdobie zaplaten poistn v sume urenej
psm. b) alebo vznikne nrok na matersk, denn vy- poda predpisov innch v ase doplatenia poistnho.
meriavac zklad na urenie vky nemocenskej dvky Toto obdobie sa hodnot najskr odo da zaplatenia po-
sa ur poda 55 najviac zo sumy veobecnho vyme- istnho.
riavacieho zkladu platnho v roku 2002. (3) Za nhradn dobu, dobu tdia a dobu vkonu ci-
(4) Ak v obdob od 1. jla 2004 do 31. decembra 2004 vilnej sluby, ktor sa hodnotia ako doba zamestnania
vznikne doasn pracovn neschopnos, potreba oet- zskan poda predpisov innch pred 1. janurom
renia fyzickej osoby uvedenej v 39 ods. 1 psm. a) ale- 2004 a ktor trvali cel kalendrny rok, patr osobn
bo potreba starostlivosti o diea uveden v 39 ods. 1 mzdov bod vo vke 0,3, 0,6 v prpade materskej dovo-
psm. b) alebo vznikne nrok na matersk, denn vy- lenky. Ak sa kryj tieto doby navzjom, patr osobn
meriavac zklad na urenie vky nemocenskej dvky mzdov bod vo vke 0,3, 0,6 v prpade materskej dovo-
sa ur poda 55 najviac zo sumy veobecnho vyme- lenky len raz. Ak tieto doby trvali len as kalendrneho
riavacieho zkladu platnho v roku 2003. roka, osobn mzdov bod sa ur ako sin pomernej
asti osobnho mzdovho bodu a potu dn tchto db.
(5) Ak v obdob od 1. janura 2004 do 30. jna 2004
Pomern as osobnho mzdovho bodu je podiel osob-
djde k preradeniu zamestnankyne na in prcu, me-
nho mzdovho bodu patriaceho za tieto doby, ktor tr-
san vymeriavac zklad na urenie vky vyrovnva-
vali cel kalendrny rok, a potu dn kalendrneho
cej dvky sa ur poda 56 najviac zo sumy veobecn-
roka, v ktorom sa tieto doby zskali. Pomern as
ho vymeriavacieho zkladu platnho v roku 2002.
osobnho mzdovho bodu sa zaokrhuje na tyri de-
(6) Ak v obdob od 1. jla 2004 do 31. decembra 2004 satinn miesta nahor.
djde k preradeniu zamestnankyne na in prcu, me-
(4) Ak sa kryje doba zamestnania zskan poda pred-
san vymeriavac zklad na urenie vky vyrovnva-
pisov innch pred 1. janurom 2004 s nhradnou
cej dvky sa ur poda 56 najviac zo sumy veobecn-
dobou alebo dobou tdia, ktor sa do 31. decembra
ho vymeriavacieho zkladu platnho v roku 2003.
2003 hodnotia ako doba zamestnania, na urenie
sumy dchodkovej dvky sa zohadn osobn mzdov
254
bod za obdobie, v ktorom je vy.
Nezaopatren diea
(5) Za obdobie dchodkovho poistenia sa povauje aj
(1) Nezaopatren diea poda tohto zkona nie je die- obdobie vkonu sluby policajta, profesionlneho voja-
a, ktor sa sstavne pripravuje na povolanie tdiom ka a vojaka prpravnej sluby zskan do 31. decembra
na vysokej kole poda predpisov platnch do 31. mar- 2003, ak toto obdobie policajt, profesionlny vojak
ca 2002, ak u skonilo vysokokolsk tdium a bol a vojak prpravnej sluby nezskali v rozsahu zaklada-
mu priznan akademick titul poda tchto predpisov. jcom nrok na vsluhov dchodok poda osobitnho
predpisu2) a nebol im priznan invalidn vsluhov d-
(2) Sstavn prprava na povolanie poda tohto zko- chodok, invalidn dchodok alebo iaston invalidn
na je aj tdium tudenta na vysokej kole poda oso- dchodok poda osobitnho predpisu.55)
bitnho predpisu.109)
(6) Obdobie dchodkovho poistenia nie je obdobie
(3) Sstavn prprava na povolanie tudenta, ktor dchodkovho poistenia fyzickej osoby uvedenej v 15
tuduje na vysokej kole poda odseku 2, sa zana odo ods. 1 psm. c) a obdobie vkonu sluby policajta, pro-
da zpisu na vysok kolu. fesionlneho vojaka a vojaka prpravnej sluby, ktor
(4) Sstavn prprava na povolanie tudenta, ktor boli zskan do 31. decembra 2003, ak boli zhodnoten

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1461

na nrok na vdovsk vsluhov dchodok, vdovsk d- Nroky na dvky vzniknut


chodok, vdoveck vsluhov dchodok, vdoveck d- pred 1. janurom 2004
chodok, sirotsk vsluhov dchodok alebo sirotsk
dchodok poda osobitnho predpisu.2) 259
(7) Za obdobie dchodkovho poistenia sa nepovau- (1) V konaniach o nrokoch na dvky a ich vplatu
je zamestnanie a nhradn doba zskan pred 1. janu- z nemocenskho poistenia, dchodkovho zabezpee-
rom 2004, ktor boli zhodnoten na nrok na starobn nia, o nroku na pravu dchodku z dvodu jedinho
dchodok, ktor bol prekvalifikovan na vsluhov d- zdroja prjmu, o nrokoch na nhradu kody spsobe-
chodok, a obdobie dchodkovho poistenia obana Slo- n pracovnm razom alebo chorobou z povolania,
venskej republiky, ktor vykonval zkladn slubu, o nroku zamestnanca z pracovnho pomeru, ktor sa
nhradn slubu alebo zdokonaovaciu slubu v rmci uspokojovali z garannho fondu (alej len pean
vojenskej sluby v ozbrojench silch, zskan pred 1. nhrada), a o nroku na podporu v nezamestnanosti,
janurom 2006, ak toto obdobie bolo zhodnoten na ktor vznikli pred 1. janurom 2004, o ktorch nebolo
nrok na vdovsk vsluhov dchodok, vdovsk dcho- do tohto da prvoplatne rozhodnut, a o priznan, od-
dok, vdoveck vsluhov dchodok, vdoveck dcho- at alebo zmene sumy dvky, nhrady kody spsobe-
dok, sirotsk vsluhov dchodok alebo sirotsk d- nej pracovnm razom alebo chorobou z povolania ale-
chodok poda osobitnho predpisu.2) bo podpory v nezamestnanosti za obdobie pred
1. janurom 2004, aj ke o uvedenej dvke, nhrade
256 kody, peanej nhrade alebo podpore v nezamestna-
nosti u bolo prvoplatne rozhodnut, sa rozhodne
Obdobie poistenia v nezamestnanosti
poda predpisov innch do 31. decembra 2003 s od-
a pravdepodobn denn vymeriavac zklad
chlkami alej ustanovenmi.
na urenie vky dvky v nezamestnanosti
(2) V konaniach o dvkach dchodkovho zabezpee-
(1) Za obdobie poistenia v nezamestnanosti sa pova- nia, na ktor nevznikol nrok do 31. decembra 2003
uje aj obdobie platenia prspevku na poistenie v neza- poda predpisov innch pred 1. janurom 2005
mestnanosti a obdobie, ktor sa hodnotilo na ely ( 259 ods. 1) z dvodu nesplnenia podmienky trvalho
vzniku nroku na podporu v nezamestnanosti zskan pobytu na zem Slovenskej republiky a ktor do 31.
pred 1. janurom 2004 poda predpisov innch do decembra 2004 neboli prvoplatne skonen, sa roz-
31. decembra 2003. hodne po 31. decembri 2004 poda predpisov innch
(2) Vka dvky v nezamestnanosti sa uruje z prav- pred 1. janurom 2004. Podmienka trvalho pobytu na
depodobnho dennho vymeriavacieho zkladu, ak po- zem Slovenskej republiky sa od 1. janura 2005 po-
istenec nemal v rozhodujcom obdob uvedenom vauje za splnen. O dvkach dchodkovho zabezpe-
v 108 ods. 2 vymeriavac zklad na platenie poistnho enia poda prvej vety, ktor neboli priznan a o kto-
na poistenie v nezamestnanosti. Pravdepodobn denn rch bolo do 31. decembra 2004 prvoplatne
vymeriavac zklad je jedna tridsatina minimlnej rozhodnut, sa rozhodne znovu na iados poistenca.
mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeova-
nch mesanou mzdou, ktor plat k prvmu du ka- 260
lendrneho mesiaca, v ktorom vznikol nrok na dvku
v nezamestnanosti. Pravdepodobn denn vymeriavac (1) Dvky nemocenskho poistenia, dvky dchodko-
zklad sa zaokrhuje na tyri desatinn miesta nahor. vho zabezpeenia, plnenia vyplvajce z nrokov na
nhradu kody spsobenej pracovnm razom alebo
chorobou z povolania, pean nhrada a podpora
257
v nezamestnanosti, priznan poda predpisov in-
Osobn vymeriavac zklad nch pred 1. janurom 2004, sa povauj po 31. de-
cembri 2003 za dvky poda tohto zkona, a to v sume,
Osobn vymeriavac zklad v obdob pred 1. janu- v akej patrili k 31. decembru 2003; ak nrok na vplatu
rom 1993 je hrn hrubch zrobkov za prslun ka- tchto dvok, plnen, peanej nhrady a podpory v ne-
lendrny rok, ktor podliehali dani zo mzdy bez odpo- zamestnanosti trval k 31. decembru 2003, dvky, plne-
tania tejto dane. Osobn vymeriavac zklad v obdob nia, pean nhrada a podpora v nezamestnanosti sa
od 1. janura 1993 do 31. decembra 2003 je hrn vy- vyplcaj aj po tomto dni za podmienok ustanovench
meriavacch zkladov, z ktorch fyzick osoba zast- predpismi innmi do 31. decembra 2003, ak tento
nen na dchodkovom zabezpeen platila poistn na zkon neustanovuje inak. Nrok na vplatu starobn-
dchodkov zabezpeenie za prslun kalendrny rok. ho dchodku a pomernho starobnho dchodku, kto-
r boli priznan poda predpisov innch pred 1. janu-
258 rom 2004, sa posudzuje po 31. decembri 2003 poda
predpisu innho od 1. janura 2004.
Vchova dieaa na urenie dchodkovho veku ien
v obdob od 1. janura 2004 do 31. decembra 2014 (2) Kde sa vo veobecne zvznch prvnych predpi-
soch vydanch pred 1. janurom 2004 pouva pojem
Poistenkyni, ktor v obdob od 1. janura 2004 do a) podpora pri oetrovan lena rodiny, rozumie sa
31. decembra 2014 dovi dchodkov vek poda 65 tm oetrovn,
ods. 4 a 8, sa vchova dieaa posudzuje poda predpi- b) pean pomoc v materstve, rozumie sa tm ma-
sov innch pred 1. janurom 2004. tersk,

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1462 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

c) vyrovnvac prspevok v tehotenstve a materstve, b) poas poberania tohto dchodku alebo jeho asti za
rozumie sa tm vyrovnvacia dvka, kadch 90 dn dchodkovho poistenia o 0,75 %
d) dvky nemocenskho poistenia, s vnimkou k- priemernho mesanho zrobku, z ktorho sa vy-
penej starostlivosti, rozumie sa tm nemocensk meral starobn dchodok.
dvky, (4) Obdobie dchodkovho poistenia zskan po 31.
e) dvka dchodkovho zabezpeenia, s vnimkou decembri 2003 do 31. jla 2006 uveden v odseku 2
kpenej starostlivosti, rozumie sa tm dchodkov a v odseku 3 psm. a) sa povauje za zamestnanie poda
dvka, predpisov innch do 31. decembra 2003.
f) dchodkov zabezpeenie, rozumie sa tm d-
chodkov poistenie, (5) Socilna poisova ur sumu starobnho d-
g) prspevok na poistenie v nezamestnanosti, rozu- chodku poda odseku 3 za kalendrny rok len raz.
mie sa tm poistn na poistenie v nezamestnanos-
ti, 262
h) podpora v nezamestnanosti, rozumie sa tm dv-
ka v nezamestnanosti, (1) Poistenec, ktor splnil podmienky nroku na po-
i) prspevok do garannho fondu, rozumie sa tm mern starobn dchodok pred 1. janurom 2004, je
poistn na garann poistenie, po vzniku nroku na pomern starobn dchodok ne-
j) pean nhrada, rozumie sa tm dvka garan- pretrite zamestnan k 31. decembru 2003 a nepoberal
nho poistenia, tento dchodok alebo jeho as alebo invalidn dcho-
k) vkon ttneho dozoru nad vykonvanm nemocen- dok, m po 31. decembri 2003 nrok na starobn d-
skho poistenia a dchodkovho zabezpeenia, ro- chodok poda tohto zkona; 261 ods. 1 druh a tvr-
zumie sa tm vkon dozoru ttu nad vykonvanm t veta platia rovnako.
socilneho poistenia. (2) Poistencovi, ktor splnil podmienky nroku na
pomern starobn dchodok pred 1. janurom 2004
261 a k 31. decembru 2003 nebol nepretrite zamestnan,
zvyuje sa pomern starobn dchodok za obdobie d-
(1) Suma starobnho dchodku poistenca, ktor spl- chodkovho poistenia zskan po 31. decembri 2003 do
nil podmienky nroku na tento dchodok pred 1. janu- 31. jla 2006 bez poberania pomernho starobnho d-
rom 2004, je po vzniku nroku na starobn dchodok chodku alebo jeho asti alebo invalidnho dchodku
nepretrite zamestnan k 31. decembru 2003 a nepo- poda predpisov innch do 31. decembra 2003, ak
beral starobn dchodok, invalidn dchodok alebo ich tento zkon neustanovuje inak.
as, sa ur poda tohto zkona. Nhradn doby zska-
(3) Poistencovi, ktormu vznikol nrok na vplatu po-
n po vzniku nroku na starobn dchodok sa posu-
mernho starobnho dchodku pred 1. janurom
dzuj poda predpisov innch do 31. decembra
2004, zvyuje sa pomern starobn dchodok za obdo-
2003.110) Tto suma nesmie by niia ako suma uren
bie dchodkovho poistenia zskan po 31. decembri
poda predpisov innch do 31. decembra 2003, a to
2003 do 31. jla 2006, ak tento zkon neustanovuje
vrtane pravy dchodkov a zvenia dchodkov pri-
inak,
slchajcich poda osobitnho predpisu.111) Ak rozho-
a) bez poberania tohto dchodku alebo jeho asti poda
dujce obdobie na urenie priemernho osobnho
predpisov innch do 31. decembra 2003,
mzdovho bodu je kratie ako desa rokov, predluje sa
b) poas poberania tohto dchodku alebo jeho asti za
toto rozhodujce obdobie pred 1. janurom 1994 tak,
kadch 90 dn dchodkovho poistenia o 0,75 %
aby bolo desa rokov. Ustanovenia 63 ods. 1 a 8 pla-
priemernho mesanho zrobku, z ktorho sa vy-
tia rovnako.
meral pomern starobn dchodok.
(2) Poistencovi, ktor splnil podmienky nroku na
(4) Obdobie dchodkovho poistenia zskan po 31.
starobn dchodok pred 1. janurom 2004 a k 31. de-
decembri 2003 do 31. jla 2006 uveden v odseku 2
cembru 2003 nebol nepretrite zamestnan, zvyuje sa
a v odseku 3 psm. a) sa povauje za zamestnanie poda
starobn dchodok za obdobie dchodkovho poistenia
predpisov innch do 31. decembra 2003.
zskan po 31. decembri 2003 do 31. jla 2006 bez po-
berania starobnho dchodku alebo jeho asti alebo in- (5) Pomern starobn dchodok priznan pred 1. ja-
validnho dchodku poda predpisov innch do 31. nurom 2004 a pomern starobn dchodok uveden
decembra 2003, ak tento zkon neustanovuje inak. v odseku 2 sa od 1. janura 2004 povauje za starobn
dchodok.
(3) Poistencovi, ktormu vznikol nrok na vplatu
starobnho dchodku pred 1. janurom 2004, zvyuje
263
sa starobn dchodok za obdobie dchodkovho pois-
tenia zskan po 31. decembri 2003 do 31. jla 2006,
(1) Invalidn dchodok a iaston invalidn dcho-
ak tento zkon neustanovuje inak,
dok, ktor boli priznan poda predpisov innch pred
a) bez poberania tohto dchodku alebo jeho asti poda
1. janurom 2004, sa povauj po 31. decembri 2003
predpisov innch do 31. decembra 2003,
110
) 23 ods. 2 zkona . 100/1988 Zb. o socilnom zabezpeen v znen zkona . 222/2003 Z. z.
111
) Zkon . 306/2002 Z. z. o zven dchodkov v roku 2002, o prave dchodkov priznanch v roku 2003 a o zmene a doplnen nie-
ktorch zkonov v oblasti socilneho zabezpeenia.
Zkon . 222/2003 Z. z. o zven dchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnen niektorch zkonov v oblasti socilneho zabezpeenia.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1463

za invalidn dchodok poda tohto zkona v sume, nho predpisu.111) Rozhodujcim obdobm na urenie
v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplcaj sa aj po priemernho mesanho zrobku s kalendrne roky
tomto dni za podmienok ustanovench predpismi in- 1994 a 2003. Z obdobia dchodkovho poistenia zs-
nmi do 31. decembra 2003, ak tento zkon neustano- kanho po 31. decembri 2003 nrok na nov vymeranie
vuje inak. Ak poberate invalidnho dchodku poda invalidnho dchodku nevznik.
prvej vety vykonva innos zamestnanca, prce na z-
(14) V obdob od 1. janura 2004 do 31. decembra
klade dohd o prcach vykonvanch mimo pracovn-
2004 sa nrok na invalidn dchodok posudzuje poda
ho pomeru alebo innos povinne nemocensky poiste-
predpisov innch do 31. decembra 2003, ak oban
nej a povinne dchodkovo poistenej samostatne
a) sa stal invalidn pred dovenm veku, v ktorom sa
zrobkovo innej osoby, vkon tchto innost alebo
kon povinn kolsk dochdzka,
prc nem po 31. jli 2006 vplyv na nrok na vplatu
b) nezskal poet rokov dchodkovho poistenia na n-
invalidnho dchodku.
rok na invalidn dchodok a
(2) Stratil innos. c) dovil 18 rokov veku.
(3) Trvanie invalidity poda tohto zkona Socilna po- (15) Nrok na invalidn dchodok poda 70 ods. 2
isova nepreskmava, ak poistenec, ktormu bol pri- m aj fyzick osoba naroden v obdob od 1. janura
znan invalidn dchodok alebo iaston invalidn 1987 do 31. decembra 2004, ktor sa stala invalidnou
dchodok poda predpisov innch do 31. decembra poda predpisov innch pred 1. janurom 2005 pred
2003, dovil pred 1. janurom 2004 vek najmenej 60 dovenm veku, v ktorom sa kon povinn kolsk do-
rokov, ak ide o mua, a vek najmenej 57 rokov, ak ide chdzka.
o enu.
(16) Trvanie invalidity poda tohto zkona od 1. au-
(4) Stratil innos. gusta 2006 Socilna poisova nepreskmava, ak po-
(5) Stratil innos. istenec, ktormu bol priznan invalidn dchodok ale-
bo iaston invalidn dchodok poda predpisov
(6) Stratil innos. innch do 31. decembra 2003, dovil do da pre-
(7) Stratil innos. skmania trvania invalidity poda odseku 2 dchodko-
v vek a Socilna poisova do 31. jla 2006 u tohto po-
(8) Invalidn dchodok uveden v odsekoch 1, 5 a 7, istenca nepreskmala trvanie invalidity. Poistencovi
ktorho poberate pred 1. janurom 2004 dovil vek uvedenmu v prvej vete sa invalidn dchodok odo da
najmenej 60 rokov, ak ide o mua, alebo vek najmenej dovenia dchodkovho veku, najskr od 1. augusta
57 rokov, ak ide o enu, sa nepovauje za starobn d- 2006, povauje za starobn dchodok; 293m ods. 2
chodok. a 4 platia rovnako. Tento starobn dchodok sa vyplca
(9) Invalidn dchodok uveden v odseku 1, ktorho zo zkladnho fondu starobnho poistenia. Zo zklad-
poberate pred 1. janurom 2004 dovil vek najmenej nho fondu starobnho poistenia sa vyplca aj vdovsk
60 rokov, ak ide o mua, alebo vek najmenej 57 rokov, dchodok, vdoveck dchodok a sirotsk dchodok po
ak ide o enu, sa povauje od 1. janura 2005 za starob- poberateovi tohto starobnho dchodku.
n dchodok. (17) Na ely urenia sumy invalidnho dchodku
(10) Ak poberate invalidnho dchodku uvedenho uvedenho v odsekoch 5 a 7 sa ur osobn mzdov bod
v odsekoch 1, 5 a 7 spln podmienky nroku na vpla- poda 62 za kad kalendrny rok patriaci do piatich
tu starobnho dchodku alebo predasnho starobn- zrobkovo najlepch kalendrnych rokov v rozhoduj-
ho dchodku poda tohto zkona, vyplca sa ten dcho- com obdob, z ktorch bol uren priemern mesan
dok, ktor je vy. Pri rovnakej sume tchto dchodkov zrobok na vpoet tohto invalidnho dchodku. Prie-
sa vyplca ten dchodok, ktor si poistenec zvolil. mern osobn mzdov bod sa ur za tchto p kalen-
Dom pravy vplaty tchto dchodkov pre sbeh n- drnych rokov a upravuje sa poda tohto zkona. Ak
rokov na ich vplatu zanik nrok na dchodok, ktor bol priemern mesan zrobok uren z niieho po-
sa nevyplca. tu kalendrnych rokov, priemern osobn mzdov bod
sa ur z tohto niieho potu kalendrnych rokov. Ak
(11) Invalidn dchodky uveden v odsekoch 1, 5 a 8
hrub zrobok bola pevne uren suma, osobn mzdo-
sa po 31. decembri 2003 vyplcaj zo zkladnho fon-
v bod sa ur ako podiel pevne urenej sumy, ktor
du invalidnho poistenia.
plat ku du vzniku nroku na predchdzajcu d-
(12) Invalidn dchodok uveden v odseku 9 sa vypl- chodkov dvku, a jednej dvanstiny veobecnho vy-
ca po 31. decembri 2004 zo zkladnho fondu starob- meriavacieho zkladu za kalendrny rok, v ktorom
nho poistenia. Zo zkladnho fondu starobnho pois- vznikol nrok na dchodkov dvku.
tenia sa vyplca aj vdovsk dchodok, vdoveck
dchodok a sirotsk dchodok po poberateovi invalid- 263a
nho dchodku uvedenho v prvej vete.
(13) Suma invalidnho dchodku poistenca, ktor spl- (1) Poistencovi, ktormu bolo preskman trvanie in-
nil podmienky nroku na nov vymeranie pred 1. janu- validity poda 263 ods. 2 innho do 18. jla 2006,
rom 2004, je po vzniku nroku na nov vymeranie ne- Socilna poisova preskma trvanie invalidity alebo
pretrite zamestnan k 31. decembru 2003, sa ur iastonej invalidity poda zkona innho do 31. de-
poda predpisov innch pred 1. janurom 2004, a to cembra 2003, ak tento zkon neustanovuje inak, a roz-
vrtane pravy dchodkov prislchajcej poda osobit- hodne

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1464 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

a) o nroku na invalidn dchodok alebo iaston in- chodku poda odsekov 1 a 2 sa podmienka poklesu z-
validn dchodok a o nroku na jeho vplatu poda robku povauje za splnen.
predpisov innch do 31. decembra 2003 vrtane (5) Ak poistenec uveden v odsekoch 1 a 2 m nrok
zvenia dchodku prislchajceho poda zkona na invalidn dchodok alebo iaston invalidn d-
innho od 1. janura 2004, ak po preskman tr- chodok poda zkona innho do 31. decembra 2003
vania invalidity poda 263 ods. 2 innho do 18. a sasne m nrok na vplatu invalidnho dchodku
jla 2006 bol odat invalidn dchodok alebo ias- poda zkona innho od 1. janura 2004, vyplca sa
ton invalidn dchodok, a to od zniku nroku na invalidn dchodok, ktor je vy alebo najvy. Pri
invalidn dchodok alebo iaston invalidn d- rovnakej sume tchto dchodkov vyplca sa dchodok,
chodok z dvodu preskmania trvania invalidity ktor si poistenec zvolil. Dom pravy vplaty invalid-
poda 263 ods. 2 innho do 18. jla 2006, nch dchodkov pre sbeh nrokov na ich vplatu za-
b) o sume invalidnho dchodku alebo iastonho in- nik nrok na invalidn dchodok, ktor sa nevyplca.
validnho dchodku poda predpisov innch do
31. decembra 2003 vrtane zvenia dchodku pri- (6) Vdove po poistencovi, ktor zomrel po preskma-
slchajceho poda zkona innho od 1. janura n trvania invalidity poda 263 ods. 2 innho do 18.
2004, ak po preskman trvania invalidity poda jla 2006 a
263 ods. 2 innho do 18. jla 2006 sa vyplca in- a) bola mu znen suma invalidnho dchodku, patr
validn dchodok v sume urenej poda zkona odo da smrti tohto poistenca vdovsk dchodok
innho od 1. janura 2004 a trv nrok na invalid- v sume urenej z invalidnho dchodku alebo ias-
n dchodok alebo iaston invalidn dchodok tonho invalidnho dchodku, na ktor mal zomre-
poda zkona innho do 31. decembra 2003, a to t poistenec nrok ku du zmeny sumy invalidnho
od zmeny sumy invalidnho dchodku z dvodu pre- dchodku z dvodu preskmania trvania invalidity
skmania trvania invalidity poda 263 ods. 2 in- poda 263 ods. 2 innho do 18. jla 2006 vrtane
nho do 18. jla 2006, alebo zvenia prislchajceho ku du jeho smrti a zve-
c) o trvan nroku na vplatu invalidnho dchodku nia prislchajceho k vdovskmu dchodku poda
alebo iastonho invalidnho dchodku v sume ur- zkona innho od 1. janura 2004, alebo
enej poda predpisov innch do 31. decembra b) bol mu odat invalidn dchodok alebo iaston
2003 vrtane zvenia dchodku prislchajceho invalidn dchodok, vznikne nrok na vdovsk d-
poda zkona innho od 1. janura 2004, ak sa chodok odo da smrti tohto poistenca a jeho suma
v takto urenej sume vyplca po preskman trvania sa ur z invalidnho dchodku alebo iastonho
invalidity poda 263 ods. 2 innho do 18. jla invalidnho dchodku, na ktor mal zomret poiste-
2006 a trv nrok na invalidn dchodok alebo ias- nec nrok ku du zniku nroku na invalidn d-
ton invalidn dchodok poda zkona innho do chodok alebo iaston invalidn dchodok z dvo-
31. decembra 2003. du preskmania trvania invalidity poda 263
ods. 2 innho do 18. jla 2006 vrtane zvenia
(2) Poistencovi, ktormu bol priznan invalidn d- prislchajceho ku du jeho smrti a zvenia pri-
chodok alebo iaston invalidn dchodok poda z- slchajceho k vdovskmu dchodku poda zkona
kona innho do 31. decembra 2003, nebola mu ure- innho od 1. janura 2004.
n pri kontrolnej lekrskej prehliadke konanej pred
1. janurom 2004 lehota jej alieho uskutonenia po (7) Na vdoveck dchodok a na sirotsk dchodok po
31. decembri 2003 a po preskman trvania invalidity poistencovi, ktor zomrel po preskman trvania inva-
poda 263 ods. 2 innho do 18. jla 2006 lidity poda 263 ods. 2 innho do 18. jla 2006
a) bola mu znen suma invalidnho dchodku, patr a bola mu znen suma invalidnho dchodku alebo
odo da zmeny sumy invalidnho dchodku z dvo- mu bol odat invalidn dchodok alebo iaston in-
du preskmania trvania invalidity poda 263 validn dchodok, plat odsek 6 rovnako.
ods. 2 innho do 18. jla 2006 invalidn dcho- (8) Na nrok na invalidn dchodok a iaston inva-
dok alebo iaston invalidn dchodok v sume, lidn dchodok a na urenie jeho sumy poda odseku 1,
v akej patril k tomuto du vrtane zvenia dchod- odseku 6 psm. b) a odseku 7 poda zkona innho do
ku prislchajceho poda zkona innho od 1. ja- 31. decembra 2003 sa za zamestnanie povauje aj ob-
nura 2004, alebo dobie dchodkovho poistenia zskan po 31. decembri
b) bol mu odat invalidn dchodok alebo iaston 2003 a za hrub zrobok na urenie priemernho me-
invalidn dchodok, obnov sa nrok na invalidn sanho zrobku poda zkona innho do 31. de-
dchodok alebo iaston invalidn dchodok odo cembra 2003 sa povauje aj vymeriavac zklad na pla-
da zniku nroku na invalidn dchodok alebo tenie poistnho na starobn poistenie po 31. decembri
iaston invalidn dchodok v sume, v akej patril 2003.
k tomuto du vrtane zvenia dchodku prislcha- (9) O invalidnom dchodku a iastonom invalidnom
jceho poda zkona innho od 1. janura 2004. dchodku poda odsekov 1 a 2 Socilna poisova roz-
(3) Socilna poisova rozhodne o nroku na invalid- hodne z vlastnho podnetu a o vdovskom dchodku,
n dchodok alebo iaston invalidn dchodok vdoveckom dchodku a sirotskom dchodku poda od-
a o jeho sume poda odsekov 1 a 2 aj vtedy, ke poisten- sekov 6 a 7 Socilna poisova rozhodne na podnet
com uvedenm v odsekoch 1 a 2 bol invalidn dchodok manelky, manela a nezaopatrenho dieaa zomret-
prekvalifikovan na starobn dchodok. ho poistenca.
(4) Na nrok na vplatu iastonho invalidnho d- (10) Podnet poda odseku 9 sa me poda najneskr

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1465

do 30. septembra 2009. Socilna poisova rozhodne decembra 2003 nrok na vdovsk dchodok, vyplca
poda odsekov 1 a 9 do 18 mesiacov od podania pod- sa vdovsk dchodok aj po tomto dni, ak spa pod-
netu alebo do 30. septembra 2009, ak zaala konanie mienky nroku na vdovsk dchodok a jeho vplatu
z vlastnho podnetu. poda predpisov innch do 31. decembra 2003, ak
(11) Ak konanie o invalidnom dchodku zaat poda tento zkon neustanovuje inak.
263 ods. 2 innho do 18. jla 2006 a konanie (2) Ak vdova spa po 31. decembri 2003 podmienky
o vdovskom dchodku, vdoveckom dchodku alebo si- nroku na vdovsk dchodok a tento dchodok sa
rotskom dchodku po poberateovi invalidnho d- k 1. januru 2004 nevyplca z dvodu sbehu s prj-
chodku, ktormu Socilna poisova preskmala trva- mom zo zrobkovej innosti alebo z tohto dvodu sa vy-
nie invalidity poda 263 ods. 2 innho do 18. jla plca v niej sume, vdovsk dchodok sa od spltky
2006, nebolo prvoplatne skonen do 30. septembra dchodku splatnej po 31. decembri 2003 na zklade
2006, o nroku na invalidn dchodok, vdovsk dcho- iadosti uprav na sumu, v akej by sa vyplcal k 31. de-
dok, vdoveck dchodok a sirotsk dchodok sa roz- cembru 2003 bez obmedzenia z dvodu sbehu s prj-
hodne poda tohto zkona. mom zo zrobkovej innosti.
(12) Na ely tohto zkona a osobitnch predpisov
pokles schopnosti vykonva zrobkov innos pobe- 265
ratea invalidnho dchodku priznanho poda predpi-
sov innch pred 1. janurom 2004 je viac ako 70 % Ak nrok na sirotsk dchodok priznan poda pred-
a poberatea iastonho invalidnho dchodku pri- pisov innch do 31. decembra 2003 zanikol pred
znanho poda predpisov innch pred 1. janurom 1. janurom 2004 alebo po 31. decembri 2003 z dvodu
2004 je 50 %. nesplnenia podmienky nezaopatrenosti dieaa a diea
podmienku nezaopatrenosti optovne spln po 31. de-
(13) Poistenec, ktormu po preskman trvania inva- cembri 2003, nrok na sirotsk dchodok vznikne zno-
lidity poda 263 ods. 2 innho do 18. jla 2006 bol va, ak s splnen podmienky nroku na tento dcho-
odat invalidn dchodok alebo iaston invalidn dok poda tohto zkona. Nrok na sirotsk dchodok
dchodok alebo sa mu znila miera poklesu schopnos- vznikne najskr od 1. janura 2004 a jeho suma sa ur
ti vykonva zrobkov innos, sa povauje na ely poda tohto zkona. Ustanovenie 81 ods. 6 sa nepo-
platenia poistnho poda tohto zkona za poberatea uije.
invalidnho dchodku a na ely osobitnch predpisov
za invalidnho odo da vydania rozhodnutia poda od- 266
sekov 1 a 2, ktorm sa prizn invalidn dchodok
a iaston invalidn dchodok alebo ur jeho suma. (1) Dchodok za vsluhu rokov priznan do 31. de-
cembra 2003 sa povauje po tomto dni za invalidn d-
263b chodok, a to v sume, v akej patril do 31. decembra
2003, bez obmedzenia z dvodu sbehu s prjmom zo
(1) Poistencovi, ktormu bol priznan invalidn d- zrobkovej innosti.
chodok alebo iaston invalidn dchodok poda
(2) Poberateovi invalidnho dchodku poda odseku
predpisov innch do 31. decembra 2003, tento d-
1 sa splnenie podmienky invalidity neskma.
chodok sa mu vyplca k 1. oktbru 2006 a v obdob od
1. janura 2004 do 30. septembra 2006 nebolo mu pre-
267
skman trvanie invalidity poda 263 ods. 2 innho
do 18. jla 2006, Socilna poisova po 30. septembri
2006 preskmava trvanie invalidity alebo iastonej Dchodok manelky, ktor sa vyplca k 31. decem-
invalidity poda predpisov innch do 31. decembra bru 2003, vyplca sa aj po tomto dni za podmienok
2003 a rozhoduje o nroku na invalidn dchodok ustanovench predpismi innmi do 31. decembra
a iaston invalidn dchodok poda predpisov in- 2003, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003.
nch do 31. decembra 2003. To plat aj vtedy, ak djde O dchodku manelky rozhoduje a jeho vplatu zabez-
k zmene invalidity poistenca na iaston invaliditu peuje po 31. decembri 2003 organizan zloka So-
alebo k zmene iastonej invalidity poistenca na invali- cilnej poisovne, ktor ako vkonn orgn Socilnej
ditu. Socilna poisova rozhodne poda druhej vety poisovne bola prslun na rozhodovanie a zabezpee-
bez iadosti. nie vplaty do 31. decembra 2003.

(2) Za zamestnanie poda zkona innho do 31. de- 268


cembra 2003 sa povauje aj obdobie dchodkovho po-
istenia zskan po 31. decembri 2003 a za hrub zro- Socilny dchodok, ktor sa vyplca k 31. decembru
bok na urenie priemernho mesanho zrobku poda 2003, vyplca sa aj po tomto dni za podmienok ustano-
zkona innho do 31. decembra 2003 sa povauje aj vench predpismi innmi do 31. decembra 2003, a to
vymeriavac zklad na platenie poistnho na starobn v sume, v akej patril do 31. decembra 2003. O socil-
poistenie po 31. decembri 2003. nom dchodku rozhoduje a jeho vplatu zabezpeuje
po 31. decembri 2003 organizan zloka Socilnej po-
264 isovne, ktor ako vkonn orgn Socilnej poisovne
bola prslun na rozhodovanie a zabezpeenie vplaty
(1) Vdove, ktor m poda predpisov innch do 31. do 31. decembra 2003. Na zvenie sumy socilneho

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1466 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

dchodku vyplcanho k 30. jnu kalendrneho roka roky vzniknut pred 1. aprlom 2002 vyplvajce zo
plat 82 rovnako. zodpovednosti zamestnvatea za kodu pri pracovnom
raze a chorobe z povolania.
269 (2) Nroky na vplatu plnen uvedench v odseku 1
sa posudzuj poda predpisov innch do 31. decem-
(1) Ak bol starobn dchodok, pomern starobn d- bra 2003. Ak nrok na vplatu tchto plnen trv aj po
chodok, invalidn dchodok, vdovsk dchodok, vdo- 31. decembri 2003, poskytuj sa v sume, v akej patrili
veck dchodok alebo sirotsk dchodok obojstranne do 31. decembra 2003.
osirotenho dieaa upraven do 31. decembra 2003
z dvodu jedinho zdroja prjmu poberatea dchodku, (3) Nhrada za stratu na zrobku po skonen pra-
tento dchodok sa vyplca po 31. decembri 2003 za covnej neschopnosti alebo pri uznan invalidity alebo
podmienok ustanovench predpismi innmi do iastonej invalidity a nhrada za stratu na dchodku,
31. decembra 2003, a to v sume, v akej patril k 31. de- ktor sa vyplcali k 31. decembru 2003, a nrok na ich
cembru 2003. Zvenie dchodku poda 82 patr vplatu trv aj po tomto dni, sa povauj od 1. janura
k sume dchodku pred jeho pravou z dvodu jedinho 2004 za razov rentu, a to v sume, v akej patrili do
zdroja prjmu. 31. decembra 2003. Na zvyovanie razovej renty plat
82 primerane.
(2) Ak bol starobn dchodok, pomern starobn d-
chodok alebo invalidn dchodok upraven do 31. de- (4) Nhrada nkladov na vivu pozostalch, ktor sa
cembra 2003 z dvodu jedinho zdroja prjmu pobera- vyplcala k 31. decembru 2003 a nrok na jej vplatu
tea tohto dchodku a jeho rodinnho prslunka, trv aj po tomto dni, sa povauje od 1. janura 2004 za
tento dchodok sa vyplca po 31. decembri 2003 za pozostalostn razov rentu, a to v sume, v akej patrila
podmienok ustanovench predpismi innmi do 31. do 31. decembra 2003. Na zvyovanie pozostalostnej
decembra 2003, a to v sume, v akej patril k 31. decem- razovej renty plat 82 primerane.
bru 2003. Zvenie dchodku poda 82 patr k sume (5) V konaniach o nhrade za stratu na zrobku po
dchodku pred jeho pravou z dvodu jedinho zdroja skonen pracovnej neschopnosti alebo pri uznan in-
prjmu. validity alebo iastonej invalidity a o nhrade za stra-
(3) Na sumu, o ktor bol upraven starobn dcho- tu na dchodku, ktor neboli prvoplatne skonen do
dok, pomern starobn dchodok alebo invalidn d- 31. decembra 2003, sa po tomto dni rozhodne za obdo-
chodok z dvodu jedinho zdroja prjmu, sa neprihlia- bie do 31. decembra 2003 poda predpisov innch do
da pri uren sumy vdovskho dchodku, vdoveckho 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003
dchodku a sirotskho dchodku. ako o razovej rente poda tohto zkona. To plat aj na
konanie o tchto nhradch, na ktor vznikol nrok
270 pred 1. janurom 2004 a iados o ich priznanie a vy-
plcanie bola podan po 31. decembri 2003.
Zvenie dchodku pre bezvldnos priznan poda (6) V konan o nhrade nkladov na vivu pozosta-
predpisov innch do 31. decembra 2000 sa od 1. ja- lch, ktor nebolo prvoplatne skonen do 31. decem-
nura 2004 vyplca za podmienok ustanovench pred- bra 2003, sa po tomto dni rozhodne za obdobie do
pismi innmi do 31. decembra 2000. O zven d- 31. decembra 2003 poda predpisov innch do
chodku pre bezvldnos rozhoduje a jeho vplatu 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003
zabezpeuje po 31. decembri 2003 organizan zloka ako o pozostalostnej razovej rente poda tohto zkona.
Socilnej poisovne, ktor ako vkonn orgn Socilnej To plat aj na konanie o tejto nhrade, na ktor vznikol
poisovne bola prslun na rozhodovanie a zabezpee- nrok pred 1. janurom 2004 a iados o jej priznanie
nie vplaty do 31. decembra 2003. a vyplcanie bola podan po 31. decembri 2003.
(7) Zamestnvate, ktor vyplca plnenia vyplvajce
271
z jeho zodpovednosti za kodu pri pracovnom raze
a chorobe z povolania vzniknut pred 26. novembrom
O dvkach poda osobitnho predpisu112) po 31. de-
1993, a zamestnvate, ktor mal poda osobitnho
cembri 2003 rozhoduje a ich vplatu zabezpeuje orga-
predpisu postavenie ttneho orgnu a ktor vyplcal
nizan zloka Socilnej poisovne, ktor ako vkonn
plnenia vyplvajce z jeho zodpovednosti za kodu pri
orgn Socilnej poisovne bola prslun na rozhodo-
pracovnom raze a chorobe z povolania vzniknut pred
vanie a zabezpeenie vplaty do 31. decembra 2003.
1. aprlom 2002, s povinn najneskr do 30. novembra
2003 psomne oznmi prslunej poboke druh a v-
272
ku nimi vyplcanho plnenia.
(1) Socilna poisova od 1. janura 2004 preber od (8) Zamestnvatelia, od ktorch Socilna poisova
zamestnvatea vplatu plnen vyplvajcich zo zodpo- prevezme vplatu plnen poda odseku 1, s povinn
vednosti zamestnvatea za kodu pri pracovnom ra- odovzda prslun psomn doklady preukazujce n-
ze a chorobe z povolania, ktor vznikli pred 26. novem- rok na vyplcan plnenia do 31. decembra 2003.
brom 1993, a od zamestnvatea, ktor mal poda (9) V konaniach o nhrade za stratu na zrobku po
osobitnho predpisu postavenie ttneho orgnu, n- skonen pracovnej neschopnosti alebo pri uznan in-

112
) 184 vyhlky Federlneho ministerstva prce a socilnych vec . 149/1988 Zb., ktorou sa vykonva zkon o socilnom zabezpeen.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1467

validity alebo iastonej invalidity a o nhrade za stra- pred rokom, v ktorom boli splnen podmienky nroku
tu na dchodku, ktor neboli prvoplatne skonen do na starobn dchodok alebo invalidn dchodok okrem
31. jla 2006 ( 272 ods. 5), sa po tomto dni rozhodne kalendrnych rokov pred 1. janurom 1984. Ak takto
poda predpisov innch do 31. decembra 2003. Tto uren priemern osobn mzdov bod je ni ako prie-
nhrada za stratu na zrobku po skonen pracovnej mern osobn mzdov bod zisten z rozhodujceho ob-
neschopnosti alebo pri uznan invalidity alebo iasto- dobia uvedenho v 63 ods. 7 a 12, suma starobnho
nej invalidity a nhrada za stratu na dchodku, ak n- dchodku alebo invalidnho dchodku sa ur z vyie-
rok na ich vplatu trval aj po 31. decembri 2003, sa po- ho priemernho osobnho mzdovho bodu. Ak takto
vauj od 1. janura 2004 za razov rentu uren priemern osobn mzdov bod je vy ako 1,
a poskytuj sa v sume, v akej patrili k 31. decembru suma starobnho dchodku alebo invalidnho dchod-
2003 po zven poda tohto zkona. Na zvyovanie ku, na ktor vznikne nrok v obdob od 1. janura 2005
razovej renty plat 82 rovnako. do 30. jna 2005, sa ur z priemernho osobnho
(10) V konan o nhrade nkladov na vivu pozosta- mzdovho bodu v hodnote 1. To plat aj na ely ure-
lch, ktor nebolo prvoplatne skonen do 31. jla nia sm vdovskho dchodku, vdoveckho dchodku
2006 ( 272 ods. 6), sa po tomto dni rozhodne poda alebo sirotskho dchodku priznanch po tomto pois-
predpisov innch do 31. decembra 2003. Tto n- tencovi.
hrada nkladov na vivu pozostalch, ak nrok na jej (5) Poistenec, ktor dovil vek potrebn na nrok na
vplatu trv aj po 31. decembri 2003, sa povauje od starobn dchodok pred 1. janurom 2004 a nesplnil
1. janura 2004 za pozostalostn razov rentu a po- podmienky nroku na starobn dchodok do 31. de-
skytuje sa v sume, v akej patrila k 31. decembru 2003 cembra 2004 poda predpisov innch pred 1. janu-
po zven poda tohto zkona. Na zvyovanie pozosta- rom 2005 ( 273 ods. 2), m nrok na starobn dcho-
lostnej razovej renty plat 82 rovnako. dok poda tohto zkona, ak bol dchodkovo poisten
(11) Spory o nrokoch poda odsekov 9 a 10 rozhodu- najmenej 10 rokov a dovil vek najmenej 62 rokov. N-
j sdy. rok na starobn dchodok vznik najskr od 1. janura
2005.
Nroky na dchodkov dvky
vzniknut po 31. decembri 2003 274

273 (1) Nroky vyplvajce zo zaradenia zamestnan do


I. a II. pracovnej kategrie sa priznvaj do 31. decem-
(1) Poistenec, ktor dovil vek potrebn na nrok na bra 2023.
starobn dchodok alebo pomern starobn dchodok (2) Suma starobnho dchodku, pomernho starob-
pred 1. janurom 2004 a do 31. decembra 2003 nespl- nho dchodku a invalidnho dchodku, na ktor
nil podmienky nroku na starobn dchodok alebo po- vznikne nrok poda odseku 1, nesmie by niia ako
mern starobn dchodok, nem nrok na starobn suma uren poda predpisov innch do 31. decem-
dchodok poda tohto zkona, ak tento zkon neusta- bra 2003, a to vrtane pravy dchodku a zvenia d-
novuje inak. chodkov prislchajcich poda osobitnho predpi-
(2) Poistenec, ktor dovil vek potrebn na nrok na su.110) To plat aj vtedy, ak sa suma dchodkov uvede-
starobn dchodok alebo pomern starobn dchodok nch v prvej vete uruje na ely urenia sumy vdov-
pred 1. janurom 2004 a podmienku potrebnej doby skho dchodku, vdoveckho dchodku alebo sirotsk-
zamestnania poda predpisov innch do 31. decem- ho dchodku.
bra 2003 spln len s pripotanm obdobia dchodkov-
ho poistenia zskanho po 31. decembri 2003, m n- 274a
rok na starobn dchodok alebo pomern starobn Konanie o invalidn dchodok, ktor nebolo
dchodok poda predpisov innch do 31. decembra prvoplatne skonen do 14. aprla 2004
2003. Vka starobnho dchodku alebo pomernho
starobnho dchodku tohto poistenca sa uruje poda V konaniach o invalidn dchodok vrtane konania
predpisov innch do 31. decembra 2003, a to vrta- o invalidn dchodok poda 263, ktor neboli prvo-
ne pravy dchodkov a zvenia dchodkov prislcha- platne skonen do 14. aprla 2004, sa rozhodne poda
jcich poda osobitnho predpisu.110) predpisu innho od 15. aprla 2004.
(3) Pomern starobn dchodok uveden v odseku 2
sa odo da jeho priznania povauje za starobn dcho- 275
dok.
Spsob vplaty dvok po 31. decembri 2003
(4) Ak priemern osobn mzdov bod poistenca ziste-
n z rozhodujceho obdobia uvedenho v 63 ods. 7 Dvky nemocenskho poistenia, dvky dchodkov-
a 12, ktormu vznikne nrok na starobn dchodok ho zabezpeenia, plnenia vyplvajce z nrokov na n-
alebo invalidn dchodok v obdob od 1. janura 2004 hradu kody spsobenej pracovnm razom alebo cho-
do 31. decembra 2004, je ni ako 0,6 a v obdob od robou z povolania a podpora v nezamestnanosti, ktor
1. janura 2005 do 30. jna 2005 je ni ako 1, prie- sa vyplcali k 31. decembru 2003 a nrok na ich vpla-
mern osobn mzdov bod sa ur poda 63 ods. 1 a 6 tu trv aj po tomto dni, sa vyplcaj spsobom ustano-
z rozhodujceho obdobia, ktorm s kalendrne roky venm predpismi innmi do 31. decembra 2003.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1468 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

276 invalidn poistenie neplat zamestnvate za zamest-


Vka dvky v nezamestnanosti v obdob nanca, ktormu bol priznan invalidn dchodok poda
od 1. janura 2004 do 31. decembra 2005 predpisov innch pred 1. janurom 2004, ak nrok
na jeho vplatu trv aj po 31. januri 2003.
(1) Vka dvky v nezamestnanosti, na ktor vznikne (5) Odsek 4 sa pouije do 30. septembra 2006.
poistencovi nrok od 1. janura 2004 do 31. decembra
2004, je najviac v sume 20 % maximlneho dennho 277a
vymeriavacieho zkladu.
(2) Vka dvky v nezamestnanosti, na ktor vznikne V konaniach o odpusten povinnosti zaplati penle
poistencovi nrok od 1. janura 2005 do 31. decembra alebo zni penle, ktor sa viae na poistn, ktor ne-
2005, je najviac 35 % maximlneho dennho vymeria- bolo odveden vas alebo bolo odveden v niej sume
vacieho zkladu. do 31. decembra 2004, sa postupuje poda predpisu
innho do 31. decembra 2004.
(3) Maximlny denn vymeriavac zklad sa ur po-
da 108 ods. 2 z vymeriavacieho zkladu na platenie 277b
poistnho na poistenie v nezamestnanosti uvedenho
v 138 ods. 14. (1) Pohadvky na poistnom na nemocensk poiste-
nie, dchodkov zabezpeenie, na poistnom na poiste-
Financovanie, organizcia a konanie nie zodpovednosti zamestnvatea za kodu pri pracov-
nom raze a pri chorobe z povolania a pohadvky na
277 prspevku na poistenie v nezamestnanosti a prspevku
do garannho fondu vzniknut do 31. decembra 2002,
(1) Ak povinnos plati poistn na nemocensk pois- pohadvky na penle a na pokutch svisiacich s pla-
tenie, poistn na dchodkov zabezpeenie, poistn na tenm poistnho a prspevkov uloench do 31. decem-
poistenie zodpovednosti zamestnvatea za kodu pri bra 2002 poda predpisov innch do 31. decembra
pracovnom raze alebo pri chorobe z povolania a povin- 2003 voi zdravotnckym zariadeniam, me Socilna
nos plati prspevok na poistenie v nezamestnanosti poisova postpi poda 149 za odplatu tretej osobe,
a prspevok do garannho fondu vznikla pred 1. janu- ktorou je prvnick osoba so 100 % majetkovou as-
rom 2004 a tto povinnos nebola do 31. decembra ou ttu uren ministerstvom po dohode s minister-
2003 splnen, pri ich platen a vymhan sa po 31. de- stvom financi; 149 ods. 5 druh veta sa nepouije.
cembri 2003 postupuje poda predpisov innch do Suma odplaty za postpenie pohadvok poda prvej
31. decembra 2003. vety neme by niia ako suma dlnho poistnho
(2) O sankcich za nesplnenie povinnosti plati poist- a dlnch prspevkov.
n na nemocensk poistenie, poistn na dchodkov (2) Tretia osoba uren poda odseku 1 me nakla-
zabezpeenie, poistn na poistenie zodpovednosti za- da s postpenou pohadvkou ako vlastnk aj inm
mestnvatea za kodu pri pracovnom raze alebo pri spsobom ako poda 149 ods. 10.
chorobe z povolania, povinnosti plati prspevok na po-
istenie v nezamestnanosti a prspevok do garannho 277c
fondu, oznamovacej povinnosti a alch povinnost
v nemocenskom poisten, dchodkovom zabezpeen (1) Pohadvky na poistnom na nemocensk poiste-
a povinnost svisiacich s platenm prspevku na pois- nie, na poistnom na dchodkov zabezpeenie, na po-
tenie v nezamestnanosti a prspevku do garannho istnom na poistenie zodpovednosti zamestnvatea za
fondu, ktor vznikli pred 1. janurom 2004 a do 31. de- kodu pri pracovnom raze a pri chorobe z povolania,
cembra 2003 neboli splnen, sa po 31. decembri 2003 na prspevku na poistenie v nezamestnanosti a na pr-
postupuje poda predpisov innch pred 1. janurom spevku do garannho fondu vzniknut do 31. decem-
2004. bra 2003 voi zdravotnckym zariadeniam, pohadvky
(3) V konaniach vo veciach poistnho na nemocensk na penle, ktor sa tkaj tohto poistnho alebo pr-
poistenie, poistnho na dchodkov zabezpeenie, po- spevku, alebo pohadvky na pokute vzniknut do 31.
istnho na poistenie zodpovednosti zamestnvatea za decembra 2003 okrem pohadvok, ktor mono po-
kodu pri pracovnom raze alebo pri chorobe z povola- stpi poda 277b, me Socilna poisova postpi
nia, prspevku na poistenie v nezamestnanosti a pr- poda 149 na prvnick osobu so 100 % majetkovou
spevku do garannho fondu, penle, poplatku za ne- asou ttu uren ministerstvom po dohode s mi-
splnenie oznamovacej povinnosti a pokuty, ktor nisterstvom financi; 149 ods. 2 a ods. 5 druh veta sa
neboli prvoplatne skonen do 31. decembra 2003, sa nepouij.
po tomto dni postupuje poda predpisov innch pred (2) Prvnick osoba so 100 % majetkovou asou
1. janurom 2004. ttu uveden v odseku 1 me naklada s postpenou
(4) Do preskmania trvania invalidity poda 263 pohadvkou ako vlastnk aj inm spsobom ako poda
ods. 2 poistn na invalidn poistenie neplat poistenec, 149 ods. 10.
ktormu bol priznan invalidn dchodok poda pred-
pisov innch pred 1. janurom 2004, ak nrok na 277d
jeho vplatu trv aj po 31. decembri 2003. Do presk-
mania trvania invalidity poda 263 ods. 2 poistn na (1) Pohadvky na poistnom vzniknut od 1. janura

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1469

2004 do 31. decembra 2004 voi zdravotnckym zaria- (4) Vymeriavac zklad, z ktorho Socilna poisova
deniam, pohadvky na penle, ktor sa tkaj tohto plat poistn na starobn poistenie zo zkladnho fon-
poistnho, alebo pohadvky na pokute vzniknut od du invalidnho poistenia do zkladnho fondu starob-
1. janura 2004 do 31. decembra 2004 me Socilna nho poistenia za poberatea invalidnho dchodku
poisova postpi poda 149 na prvnick osobu so priznanho pred 1. janurom 2004 okrem poberatea
100 % majetkovou asou ttu uren minister- invalidnho dchodku uvedenho v 266, je mesane
stvom po dohode s ministerstvom financi; 149 ods. 2 suma uren
a ods. 5 druh veta sa nepouij.
a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
(2) Na nakladanie s postpenou pohadvkou plat roka ako sin priemernho osobnho mzdovho
277c ods. 2 rovnako. bodu a jednej dvanstiny veobecnho vymeriava-
cieho zkladu, ktor platil v kalendrnom roku, kto-
278 r dva roky predchdza kalendrnemu roku, v kto-
rom plat poistn na starobn poistenie,
(1) Vymeriavac zklad na platenie poistnho na ne- b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
mocensk poistenie, poistnho na dchodkov poiste- roka ako sin priemernho osobnho mzdovho
nie a poistnho do rezervnho fondu samostatne zrob- bodu a jednej dvanstiny veobecnho vymeriava-
kovo innej osoby uvedenej v 252 ods. 1 je cieho zkladu, ktor platil v kalendrnom roku, kto-
vymeriavac zklad, z ktorho platila poistn na nemo- r predchdza kalendrnemu roku, v ktorom plat
censk poistenie a na dchodkov zabezpeenie do 31. poistn na starobn poistenie.
decembra 2003. Vymeriavac zklad na platenie poist-
nho na nemocensk poistenie a na dchodkov poiste- (5) Vymeriavac zklad, z ktorho Socilna poisova
nie je najmenej vymeriavac zklad uveden v 138 plat poistn na starobn poistenie zo zkladnho fon-
ods. 10 a najviac vymeriavac zklad uveden v 138 du invalidnho poistenia do zkladnho fondu starob-
ods. 12 a 13. nho poistenia za poberatea iastonho invalidnho
dchodku priznanho pred 1. janurom 2004 okrem
(2) Vymeriavac zklad, z ktorho Socilna poisova
poberatea invalidnho dchodku uvedenho v 266,
plat poistn na starobn poistenie zo zkladnho fon-
je mesane suma uren
du invalidnho poistenia do zkladnho fondu starob-
nho poistenia v obdob od 1. janura 2004 do presk- a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
mania trvania invalidity poda 263 ods. 2 za roka ako sin jednej polovice priemernho osob-
poberatea invalidnho dchodku priznanho pred nho mzdovho bodu a jednej dvanstiny veobec-
1. janurom 2004 a vyplcanho po 31. decembri 2003 nho vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalen-
okrem poberatea invalidnho dchodku uvedenho drnom roku, ktor dva roky predchdza kalendr-
v 266, je mesane suma uren nemu roku, v ktorom plat poistn na starobn
a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho poistenie,
roka jedna dvanstina veobecnho vymeriavacieho b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho
zkladu, ktor platil v kalendrnom roku, ktor dva roka ako sin jednej polovice priemernho osobn-
roky predchdza kalendrnemu roku, v ktorom plat ho mzdovho bodu a jednej dvanstiny veobecnho
poistn na starobn poistenie, vymeriavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho roku, ktor predchdza kalendrnemu roku, v kto-
roka jedna dvanstina veobecnho vymeriavacieho rom plat poistn na starobn poistenie.
zkladu, ktor platil v kalendrnom roku, ktor (6) Na ely odsekov 4 a 5 sa ur osobn mzdov bod
predchdza kalendrnemu roku, v ktorom plat po- poda 62 za kad kalendrny rok patriaci do piatich
istn na starobn poistenie.
zrobkovo najlepch kalendrnych rokov v rozhoduj-
(3) Vymeriavac zklad, z ktorho Socilna poisova com obdob, z ktorch bol uren priemern mesan
plat poistn na starobn poistenie zo zkladnho fon- zrobok na vpoet invalidnho dchodku alebo ias-
du invalidnho poistenia do zkladnho fondu starob- tonho invalidnho dchodku. Priemern osobn
nho poistenia v obdob od 1. janura 2004 do presk- mzdov bod sa ur za tchto p kalendrnych rokov
mania trvania invalidity poda 263 ods. 2 za a upravuje sa poda tohto zkona. Ak bol priemern
poberatea iastonho invalidnho dchodku prizna- mesan zrobok uren z niieho potu kalendr-
nho pred 1. janurom 2004 a vyplcanho po 31. de- nych rokov, priemern osobn mzdov bod sa ur
cembri 2003 okrem poberatea invalidnho dchodku z tohto niieho potu kalendrnych rokov. Ak hrub
uvedenho v 266, je mesane suma uren
zrobok bola pevne uren suma, osobn mzdov bod
a) v obdob od 1. janura do 30. jna kalendrneho
sa ur ako podiel pevne urenej sumy, ktor plat ku
roka polovica jednej dvanstiny veobecnho vyme-
du vzniku nroku na invalidn dchodok alebo ias-
riavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom
roku, ktor dva roky predchdza kalendrnemu ton invalidn dchodok, a jednej dvanstiny ve-
roku, v ktorom plat poistn na starobn poistenie, obecnho vymeriavacieho zkladu za kalendrny rok,
b) v obdob od 1. jla do 31. decembra kalendrneho v ktorom vznikol nrok na invalidn dchodok alebo
roka polovica jednej dvanstiny veobecnho vyme- iaston invalidn dchodok.
riavacieho zkladu, ktor platil v kalendrnom (7) Odseky 2 a 3 sa pouij do 30. septembra 2006.
roku, ktor predchdza kalendrnemu roku, v kto-
rom plat poistn na starobn poistenie. (8) Odseky 4 a 6 sa od 1. janura 2008 nepouij.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1470 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

279 fondu poda osobitnho predpisu113) k 31. decembru


2003 a prspevky na poistenie v nezamestnanosti
(1) V obdob do 31. decembra 2007 zamestnvate splatn za december 2003 s s innosou od 1. janu-
plat poistn na razov poistenie vo vke 0,8 % z vy- ra 2004 prjmom zkladnho fondu poistenia v neza-
meriavacieho zkladu ustanovenho v 138 ods. 14 mestnanosti.
a 15. (2) Sumy na dlnom prspevku na poistenie v neza-
(2) V obdob do 31. decembra 2007 sa prirka poda mestnanosti vzniknut pred 1. janurom 2004, ktor
134 neuklad a zava poda 134 neposkytuje. boli zaplaten alebo vymoen po 31. decembri 2003,
(3) Zaradenie jednotlivch skupn ekonomickch in- s prjmom zkladnho fondu poistenia v nezamestna-
nost poda odvetvovej klasifikcie ekonomickch in- nosti.
nost do desiatich nebezpenostnch tried diferencova-
nch sadzieb poistnho na razov poistenie vykon 282
prvkrt Socilna poisova v roku 2007 s innosou
od 1. janura 2008 poda priemernho porovnatenho (1) Zostatok finannch prostriedkov garannho
bezpenostnho rizika zistenho za jednotliv skupiny fondu poda osobitnho predpisu113) k 31. decembru
ekonomickch innost na zklade tatistickch da- 2003 a prspevky do garannho fondu splatn za de-
jov Socilnej poisovne zskanch z vkonu razovho cember 2003 s s innosou od 1. janura 2004 prj-
poistenia za roky 2004 a 2006. mom zkladnho fondu garannho poistenia.
(4) Zamestnvate, ktor vyplcal plnenia vyplvaj- (2) Sumy na dlnom prspevku do garannho fondu
ce z jeho zodpovednosti za kodu pri pracovnom raze vzniknut pred 1. janurom 2004, ktor boli zaplaten
a chorobe z povolania vzniknut pred 26. novembrom alebo vymoen po 31. decembri 2003, s prjmom z-
1993 a ktor od neho prevzala Socilna poisova, je kladnho fondu garannho poistenia.
povinn zaplati Socilnej poisovni najneskr
a) do 30. jna 2005 sumu plnen vyplatench za rok 282a
2004, ktor Socilna poisova oznmi zamestn-
vateovi najneskr do 31. marca 2005, Socilna poisova nesmie na splnenie zvzku
b) do 30. jna 2006 sumu plnen vyplatench za rok zdravotnej poisovne alebo zdravotnckeho zariadenia,
2005, ktor Socilna poisova oznmi zamestn- ktorho zriaovateom je tt, obec alebo vy zemn
vateovi najneskr do 31. marca 2006. celok, prija od prvnickej osoby so 100 % majetkovou
asou ttu splatn a nepremlan pohadvku na
280 hradu pohadvky Socilnej poisovne na dlnom po-
istnom na dchodkov zabezpeenie alebo na dlnom
(1) Zostatok finannch prostriedkov zkladnho prspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktor vznik-
fondu dchodkovho zabezpeenia k 31. decembru li pred 1. janurom 2004.
2003 sa s innosou od 1. janura 2004 prevedie do
zkladnho fondu starobnho poistenia vo vke 75 % 283
tohto zostatku a do zkladnho fondu invalidnho po-
istenia vo vke 25 % tohto zostatku. Zostatok finannch prostriedkov rezervnho fondu
poda osobitnho predpisu113) k 31. decembru 2003 sa
(2) Zostatok finannch prostriedkov zkladnho s innosou od 1. janura 2004 prevedie do zkladn-
fondu zodpovednosti za kodu k 31. decembru 2003 je ho fondu poistenia v nezamestnanosti.
s innosou od 1. janura 2004 prjmom zkladnho
fondu razovho poistenia. 284
(3) Sumy na dlnom poistnom na dchodkovom za-
bezpeen vzniknut pred 1. janurom 2004, ktor boli V roku 2004 sprvny fond sa tvor
zaplaten alebo vymoen po 31. decembri 2003, s a) najviac vo vke 3,5 % z poistnho na nemocensk
prjmom zkladnho fondu starobnho poistenia vo poistenie, poistnho na dchodkov poistenie, poist-
vke 75 % tejto sumy a prjmom zkladnho fondu in- nho na razov poistenie, poistnho na garann
validnho poistenia vo vke 25 % tejto sumy. poistenie, poistnho na poistenie v nezamestnanosti
a z poistnho do rezervnho fondu a z odplaty za po-
(4) Sumy na dlnom poistnom z poistenia zodpoved-
stpen pohadvku na poistnom na nemocensk
nosti zamestnvatea za kodu pri pracovnom raze
poistenie, na poistnom na dchodkov poistenie, na
a pri chorobe z povolania vzniknut pred 1. janurom
poistnom na razov poistenie, na poistnom na ga-
2004, ktor boli zaplaten alebo vymoen po 31. de-
rann poistenie, na poistnom na poistenie v neza-
cembri 2003, s prjmom zkladnho fondu razovho
mestnanosti a na poistnom do rezervnho fondu,
poistenia.
b) z prjmov, ktor plyn z vlastnho majetku Socilnej
poisovne,
281
c) z rokov na te sprvneho fondu,
d) z poriadkovch pokt poda 202.
(1) Zostatok finannch prostriedkov zkladnho

113
) Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 387/1996 Z. z. v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1471

285 nie a vyplcanie dvok nemocenskho poistenia od za-


mestnvatea najneskr do 31. decembra 2004.
(1) tt poskytuje finann prostriedky na osobitn (2) Do prevzatia rozhodovania a vyplcania dvok ne-
et Socilnej poisovne na hradu nkladov na mocenskho poistenia od zamestnvatea Socilnou
a) dchodok manelky, poisovou o nemocenskch dvkach poda tohto zko-
b) socilny dchodok, na rozhoduj a vyplcaj ich zamestnvatelia, ktor
c) zvenie dchodku z dvodu jedinho zdroja prjmu, boli prslun na ich vplatu do 31. decembra 2003.
d) zvenie dchodku pre bezvldnos,
e) zvenie dchodku z dvodu asti v odboji a reha- (3) Zamestnvate, ktor do 31. decembra 2003 roz-
bilitcie, hodoval o dvkach nemocenskho poistenia a vyplcal
f) dvky poda 271, tieto dvky, je povinn vykazova miestne prslunej
g) odkodnenie pracovnch razov a chorb z povola- poboke poistn na nemocensk poistenie za prslun
nia zamestnancov zruench zamestnvateov, kto- kalendrny mesiac spolu s vyplatenmi nemocenskmi
rch zakladateom bol tt alebo Fond nrodnho dvkami vrtane potu zamestnancov a potu dn, za
majetku Slovenskej republiky, ktor vyplatil nemocensk dvky, do da prevzatia v-
h) plnenia vyplvajce zo zodpovednosti zamestnva- konu nemocenskho poistenia od zamestnvateov.
tea za kodu pri pracovnom raze a chorobe z povo-
lania vzniknut pred 1. aprlom 2002 u zamestnva- 288
tea, ktor mal poda osobitnho predpisu postave-
nie ttneho orgnu, V konaniach o prechode z doasnej pracovnej ne-
i) razov dvky poskytovan fyzickm osobm uvede- schopnosti do invalidity alebo iastonej invalidity,
nm v 17 ods. 2 a 3, ktor neboli prvoplatne skonen pred 1. janurom
j) prplatok za ttnu slubu k dchodku95a) od 1. janu- 2004, sa postupuje poda prvneho predpisu innho
ra 2004, do 31. decembra 2003.
k) plnenia poda 293o ods. 6,
l) vianon prspevok poda osobitnho predpisu113a) 289
a na hradu nkladov spojench s jeho vplatou,
m) prplatok k dchodku poda osobitnho predpisu113b) V konaniach o odstrnen tvrdost, ktor sa vyskytli
a na hradu nkladov spojench s jeho vplatou. pri vykonvan nemocenskho poistenia a dchodkov-
ho zabezpeenia a ktor neboli prvoplatne skonen
(2) Finann prostriedky na hradu nkladov na pred 1. janurom 2004, sa postupuje poda predpisov
dvky uveden v odseku 1 sa poukazuj prostrednc- innch do 31. decembra 2003.
tvom rozpotovch vdavkov kapitoly ttneho rozpo-
tu ministerstva. 290

286 (1) Zamestnvate je povinn vies a predklada evi-


denn listy dchodkovho zabezpeenia do 31. de-
(1) Socilna poisova poda tohto zkona je Socilna cembra 2023 poda predpisov innch do 31. decem-
poisova zriaden poda predpisu innho do 31. de- bra 2003 pre zamestnancov narodench pred
cembra 2003. 1. janurom 1985. Prslun poboka je povinn vies
(2) Nrodn rada zvol lenov dozornej rady najne- evidenn listy dchodkovho zabezpeenia do 31. de-
skr do 31. decembra 2003. Vlda vymenuje lenov cembra 2023 poda predpisov innch do 31. decem-
rady riaditeov najneskr do 31. decembra 2003. bra 2003 pre samostatne zrobkovo inn osoby a dob-
rovone dchodkovo poisten osoby naroden pred
(3) Funkn obdobie riaditea Socilnej poisovne, 1. janurom 1985.
lenov sprvnej rady Socilnej poisovne a lenov do-
zornej rady Socilnej poisovne zvolench poda pred- (2) Zamestnvate je povinn zapsa na evidenn
pisu innho do 31. decembra 2003 zanik 31. de- list dchodkovho zabezpeenia daje za kalendrne
cembra 2003. roky pred 1. janurom 2004 a tento evidenn list d-
chodkovho zabezpeenia zasla prslunej poboke
286a najneskr do 30. jna 2004.

Predseda rady riaditeov ur sek innosti Socilnej 291


poisovne, ktor riadi a za ktor zodpoved len rady
riaditeov, najneskr do 31. janura 2005. (1) Prspevok na poistenie v nezamestnanosti a pr-
spevok do garannho fondu za november 2003 a de-
cember 2003, ktor s splatn v roku 2004, vyber So-
287 cilna poisova. Tieto prspevky s prjmom Socilnej
poisovne.
(1) Socilna poisova je povinn prevzia rozhodova- (2) S innosou od 1. janura 2004 Socilna pois-

113a
) Zkon . 592/2006 Z. z. o poskytovan vianonho prspevku niektorm poberateom dchodku a o doplnen niektorch zkonov.
113b
) Zkon . 274/2007 Z. z. o prplatku k dchodku politickm vzom.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1472 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ova vykonva kontrolu a vymhanie prspevku na 293a


poistenie v nezamestnanosti a prspevku do garann- Zvyovanie dchodkovch dvok v roku 2004
ho fondu za obdobie pred 1. janurom 2004, vplatu
podpory v nezamestnanosti a peanej nhrady, ktor (1) Na zvyovanie dchodkovch dvok v roku 2004
boli priznan poda predpisov innch do 31. decem- sa nepouije 82 ods. 1 a 5 a odsek 8.
bra 2003 a na ktor trv nrok aj po 31. decembri
(2) Dchodkov dvky priznan pred 1. februrom
2003.
2004 sa zvyuj od 1. februra 2004 o 4 % mesanej
(3) Nrodn rad prce je povinn odovzda Socilnej sumy dchodkovej dvky, na ktor m poistenec nrok
poisovni do 31. decembra 2003 ku du, od ktorho sa dchodkov dvka zvyuje.
a) evidenciu odvdzateov prspevkov na poistenie (3) Dchodkov dvky priznan od 1. februra 2004
v nezamestnanosti a prspevkov do garannho fon- do 31. decembra 2004 sa zvyuj odo da ich priznania
du vrtane psomnost tkajcich sa kontroly a vy- o 4 % mesanej sumy dchodkovej dvky, na ktor m
mhania prspevkov na poistenie v nezamestnanosti poistenec nrok ku du, od ktorho sa dchodkov
a prspevkov do garannho fondu, dvka zvyuje.
b) inventrny zoznam pohadvok a zvzkov z poiste-
nia v nezamestnanosti a garannho fondu k 31. de- (4) Dchodkov dvky priznan pred 1. decembrom
cembru 2003, 2004 sa zvyuj od 1. decembra 2004 o percento ure-
c) evidenciu podpr v nezamestnanosti a peanch n ako set jednej polovice percenta medzironho
nhrad, ktor boli priznan poda predpisov in- rastu spotrebiteskch cien a jednej polovice percenta
nch do 31. decembra 2003 a na ktor trv nrok aj medzironho rastu priemernej mzdy v hospodrstve
po 31. decembri 2003, Slovenskej republiky znen o 4 %. Percento zvenia
d) evidenciu uplatnench nrokov na podporu v neza- dchodkovej dvky poda prvej vety sa ustanov opatre-
mestnanosti a pean nhradu, ktor vznikli pred nm, ktor vyd ministerstvo poda dajov tatistick-
1. janurom 2004 a o ktorch nebolo do tohto da ho radu a vyhlsi jeho pln znenie uverejnenm
prvoplatne rozhodnut. v Zbierke zkonov najneskr do 31. augusta 2004.
(5) Dchodkov dvky priznan od 1. decembra 2004
(4) Podrobnosti o prevode evidencie poda odseku 3
do 31. decembra 2004 sa zvyuj odo da ich priznania
uprav dohoda uzatvoren medzi Socilnou poisovou
po zven poda odseku 3 o percento uren poda od-
a Nrodnm radom prce.
seku 4. Na zvenie dchodkovej dvky poda prvej vety
je rozhodujca mesan suma dchodkovej dvky, na
292 ktor m poistenec nrok ku du, od ktorho sa d-
chodkov dvka zvyuje.
(1) Do da zriadenia tu Socilnej poisovne v tt- (6) Invalidn dchodok, ktor sa v obdob od 1. febru-
nej pokladnici sa na ustanovenia 142 ods. 1, 143 ra 2004 do 31. decembra 2004 nevyplcal z dvodu
ods. 3 a 4, 145 ods. 3, 159 psm. e) a 240 ods. 1 pri- poskytovania nhrady prjmu pri doasnej pracovnej
merane pouij ustanovenia osobitnho predpisu114) neschopnosti zamestnanca poda osobitnho predpi-
innho do 31. decembra 2003. su,51) nemocenskho, platu alebo sluobnho prjmu
(2) V rokoch 2004 a 2007 rada riaditeov rozhodne poda osobitnho predpisu57) priznanch pred vznikom
o pouit finannch prostriedkov zkladnho fondu, nroku na invalidn dchodok, sa zvi poda odsekov
ktor vykazuje prebytok finannch prostriedkov, na 2 a 5 odo da vzniku nroku na vplatu invalidnho
poskytnutie finannej vpomoci do inho zkladnho dchodku.
fondu, v ktorom nie je dostatok finannch prostried- (7) Dchodkov dvka, ktor sa v obdob od 1. janu-
kov na dvky, na ktorch hradu je uren. ra 2004 do 31. decembra 2004 nevyplcala z dvodu
(3) Rada riaditeov rozhoduje poda odseku 2 od 1. ja- zniku nroku na jej vplatu, sa zvi pri optovnom
nura 2007 najdlhie do vymenovania generlneho ria- vzniku nroku na jej vplatu poda odsekov 2 a 5 od
ditea vldou. Od vymenovania generlneho riaditea optovnho vzniku nroku na vplatu dchodkovej
vldou rozhoduje o pouit finannch prostriedkov dvky.
poda odseku 2 generlny riadite. (8) Vdovsk dchodok, vdoveck dchodok a sirotsk
dchodok sa nezvyuj poda odsekov 2 a 5, ak boli
vymeran zo starobnho dchodku, predasnho sta-
293
robnho dchodku alebo invalidnho dchodku zve-
nch poda odsekov 2 a 5.
Vnosy z predaja majetkovch podielov ttu, ktor
s alebo bud na zklade rozhodnutia vldy sasou
293b
ttnych finannch aktv Slovenskej republiky ure-
n na financovanie transformanch nkladov dchod- Zvenie razovej renty a pozostalostnej razovej
kovej reformy, mono poui len na financovanie defici- renty od 1. janura 2005
tov Socilnej poisovne vzniknutch v dsledku
zavedenia povinnho kapitalizanho systmu. razov renta a pozostalostn razov renta vypl-
can pred 1. janurom 2005 sa zvyuj od 1. janura
114
) Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 274/1994 Z. z. o Socilnej poisovni v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1473

2005 o 7,54 % sumy razovej renty alebo pozostalost- Prechodn ustanovenia k pravm
nej razovej renty vyplcanej ku du zvenia. innm od 1. augusta 2006

293c 293g

Fyzickej osobe uvedenej v 15 ods. 1 psm. c) a e),


Zamestnvate, ktor uzatvoril so zamestnancom
ktor pod prihlku na dchodkov poistenie do 31.
uvedenm v 4 ods. 2 pracovnoprvny vzah pred 1.
augusta 2006, povinn dchodkov poistenie vznik od
aprlom 2005 a tento pracovnoprvny vzah naalej
1. augusta 2006, ak takouto fyzickou osobou je od
trv, je povinn prihlsi tohto zamestnanca do regis-
1. augusta 2006.
tra poistencov a sporiteov starobnho dchodkovho
sporenia najneskr do 31. mja 2005.
293h
293d
Ak bol podan nvrh na vyhlsenie konkurzu do 31.
Prechodn ustanovenie k prave jla 2006 a sd nerozhodol o vyhlsen konkurzu alebo
innej od 1. jla 2005 nezastavil konkurzn konanie pre nedostatok majetku
do tohto da, platobn neschopnos zamestnvatea
Na dchodkov dvky prvoplatne priznan do 30. na ely garannho poistenia a nrok na dvku ga-
jna 2005 a na dchodkov dvky, o ktorch konanie rannho poistenia sa po 31. jli 2006 posudzuje poda
zaat pred 1. jlom 2005 nebolo prvoplatne skone- zkona innho do 31. jla 2006.
n do 30. jna 2005, sa 63 v znen innom od 1. jla
2005 nepouije. 293i

293e (1) Ak dvod na poskytovanie nemocenskej dvky


Zvyovanie dchodkovch dvok vznikol do 31. jla 2006 a o tejto dvke do tohto da ne-
a razovch dvok v roku 2005 bolo rozhodnut, o nroku na nemocensk dvku sa
rozhodne po 31. jli 2006 poda zkona innho do
(1) Na zvyovanie dchodkovch dvok v roku 2005 31. jla 2006. Nemocensk, oetrovn, vyrovnvacia
sa nepouije 82 ods. 1 a 2. dvka a matersk, na ktor vznikol nrok do 31. jla
(2) Dchodkov dvky vyplcan k 1. jlu 2005 a d- 2006 a nrok na ich vplatu trv aj po tomto dni, vypl-
chodkov dvky priznan od 1. jla 2005 do 31. decem- caj sa po 31. jli 2006 poda zkona innho do
bra 2005, ktorch suma je 31. jla 2006.
a) do 3 906 Sk, sa zvyuj o 10,2 %, (2) Do obdobia 270 dn nemocenskho poistenia na
b) od 3 907 Sk do 3 956 Sk, sa zvyuj na sumu 4 306 nrok na matersk sa zapotava aj obdobie od 1. jla
Sk, 2005 do 31. jla 2006, poas ktorho bolo preruen
c) od 3 957 Sk do 10 937 Sk, sa zvyuj o 8,85 %, povinn nemocensk poistenie zamestnanca z dvodu
d) od 10 938 Sk do 11 077 Sk, sa zvyuj na sumu erpania rodiovskej dovolenky poda osobitnho
11 907 Sk, predpisu45a) a povinn nemocensk poistenie samostat-
e) od 11 078 Sk do 14 719 Sk, sa zvyuj o 7,5 %, ne zrobkovo innej osoby z dvodu nroku na rodiov-
f) od 14 720 Sk do 15 824 Sk, sa zvyuj na sumu sk prspevok poda osobitnho predpisu.45b)
15 825 Sk,
g) vyia ako 15 824 Sk, sa nezvyuj. 293j
(3) Dchodkov dvky vyplcan k 1. jlu 2005 sa
zvyuj od spltky dchodkovej dvky splatnej po 30. Osobn mzdov bod uren za kad kalendrny rok
jni 2005 a dchodkov dvky priznan od 1. jla 2005 pred 1. janurom 1995 je najviac v hodnote 3, ak nrok
do 31. decembra 2005 sa zvyuj odo da ich prizna- na dchodkov dvku vznikne po 31. jli 2006.
nia.
293k
(4) Na zvenie razovej renty a pozostalostnej razo-
vej renty platia odseky 1 a 3 rovnako. (1) Ak suma starobnho dchodku uren poda
(5) Sumy jednorazovho odkodnenia uveden v 94 predpisov innch do 31. decembra 2003 bola obme-
ods. 2 a 3, suma nhrady nkladov spojench s liee- dzen najvyou vmerou, starobn dchodok sa uvo-
nm uveden v 100 ods. 2 a sumy nhrady nkladov n odo da spltky splatnej po 31. jli 2006 v sume,
spojench s pohrebom uveden v 101 ods. 3 a 5 sa v akej by sa vyplcal k tomuto du bez tohto obmedze-
zvyuj v roku 2005 indexom 1,075. nia.
(2) Suma starobnho dchodku, ktor bola vypota-
293f n z upravenho priemernho mesanho zrobku
Prechodn ustanovenie k prave 4 067 Sk, sa novo ur poda predpisov innch do
innej od 1. janura 2006 31. decembra 2003 z priemernho mesanho zrobku
urenho poda odsekov 3 a 4 bez obmedzen poda od-
Dchodkov dvka priznan do 31. decembra 2005 seku 1, a to aj za obdobie dchodkovho poistenia zs-
sa po tomto dni vyplca v sume urenej poda predpi- kan v obdob od 1. janura 2004 do 31. jla 2006 po
sov innch do 31. decembra 2005. vzniku nroku na starobn dchodok.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1474 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

(3) Priemern mesan zrobok na ely urenia vyiu vmeru ustanoven predpismi innmi pred
sumy starobnho dchodku je priemern mesan z- 1. janurom 2004 alebo sa z tohto dvodu vyplcal
robok, z ktorho bola vypotan suma starobnho d- v niej sume, vplata vdovskho dchodku sa uvon
chodku, neobmedzen poda predpisu innho do odo da spltky splatnej po 31. jli 2006 v sume, v akej
31. decembra 2003. by sa vyplcal k tomuto du bez obmedzenia z tohto d-
(4) Priemern mesan zrobok v sume do 2 500 Sk vodu. Na uvonenie vplaty vdoveckho dchodku, na
sa zapotava v plnej vke, zo sumy nad 2 500 Sk do ktor vznikol nrok pred 1. janurom 2004 a ktor sa
6 000 Sk sa zapotava jedna tretina a zo sumy nad k 31. jlu 2006 nevyplcal z dvodu, e hrn dchod-
6 000 Sk sa zapotava jedna desatina. Takto upraven kov presiahol najvyiu vmeru ustanoven predpismi
priemern mesan zrobok sa zaokrhuje na cel slo- innmi pred 1. janurom 2004 alebo sa z tohto dvo-
vensk koruny nahor. du vyplcal v niej sume, ak nrok na tento dchodok
trv po 31. jli 2006, plat prv veta rovnako. O uvone-
(5) O sume starobnho dchodku poda odsekov 1 a n vplaty vdovskho dchodku, ktor sa k 31. jlu
4 Socilna poisova rozhodne najneskr do 31. de- 2006 nevyplcal z dvodu uvedenho v prvej vete
cembra 2007. Starobn dchodok poda prvej vety sa a o uvonen vplaty vdoveckho dchodku, ktor sa
vyplca najskr odo da spltky splatnej po 31. jli k 31. jlu 2006 nevyplcal z dvodu uvedenho v dru-
2006, ak tto suma je vyia ako suma starobnho d- hej vete, Socilna poisova rozhodne na iados naj-
chodku vyplcan k tomuto du. neskr do iestich mesiacov od zaatia konania.
(6) Socilna poisova rozhodne o nroku na starob- O uvonen vplaty vdovskho dchodku, ktor sa k 31.
n dchodok, ktor vznikol do 31. decembra 2003 a n- jlu 2006 vyplcal v niej sume z dvodu uvedenho
rok na jeho vplatu vznikne po 31. jli 2006, v sume v prvej vete a o uvonen vplaty vdoveckho dchodku,
poda odsekov 1 a 4 odo da vzniku nroku na jeho v- ktor sa k 31. jlu 2006 vyplcal v niej sume z dvo-
platu. du uvedenho v druhej vete, Socilna poisova roz-
hodne najneskr do 31. decembra 2007.
(7) Na ely urenia sumy starobnho dchodku
poda predpisov innch do 31. decembra 2003 pois- (6) Ak nrok na sirotsk dchodok jednostranne osi-
tenca uvedenho v 261 ods. 1 sa odseky 1 a 6 nepou- relho dieaa vznikol pred 1. janurom 2004 a tento
ij; to plat aj na urenie sumy dchodku poda 274 nrok trv po 31. jli 2006, suma sirotskho dchodku
ods. 2. sa zvi o 28,5 % sumy sirotskho dchodku vyplca-
nej ku du spltky splatnej po 31. jli 2006. Sirotsk
293l dchodok v takto urenej sume sa vyplca od spltky
splatnej po 31. jli 2006. O zven sirotskho dchod-
(1) Starobn dchodok priznan v sume urenej po- ku poda prvej vety a druhej vety Socilna poisova
da predpisov innch pred 1. janurom 2004 a staro- rozhodne najneskr do 31. oktbra 2006.
bn dchodok, na ktor bol prekvalifikovan pomern
(7) Ak nrok na sirotsk dchodok obojstranne osire-
starobn dchodok, sa zvyuje za obdobie dchodkov-
lho dieaa vznikol pred 1. janurom 2004 a tento n-
ho poistenia zskan po 31. jli 2006 poda 66 ods. 2
rok trv po 31. jli 2006, suma sirotskho dchodku sa
a 9.
zvi o 33,3 % sumy sirotskho dchodku vyplcanej
(2) Na ely urenia sumy starobnho dchodku ku du spltky splatnej po 31. jli 2006. Sirotsk d-
poda predpisov innch do 31. decembra 2003 pois- chodok v takto urenej sume sa vyplca od spltky
tenca uvedenho v 261 ods. 1 sa odsek 1 nepouije; to splatnej po 31. jli 2006; odsek 6 tretia veta plat rov-
plat aj na urenie sumy dchodku poda 274 ods. 2. nako.
(3) Predasn starobn dchodok vyplcan k 31. (8) Ak nrok na sirotsk dchodok vznikol v obdob
jlu 2006 sa po tomto dni vyplca v sume urenej poda od 1. janura 2004 do 31. jla 2006 poda 265 a n-
zkona innho do 31. jla 2006. V konan o nroku rok na jeho vplatu trv po 31. jli 2006, suma sirot-
na predasn starobn dchodok, ktor bolo zaat skho dchodku sa ur od spltky splatnej po 31. jli
pred 1. augustom 2006 a do 31. jla 2006 nebolo pr- 2006 vo vke 40 % dchodku zomretho rodia alebo
voplatne skonen, sa rozhodne a jeho suma sa ur aj osvojitea, na ktor mal alebo by mal nrok v ase mr-
po 31. jli 2006 poda zkona innho do 31. jla tia vrtane zven poda tohto zkona, ktor by patrili
2006. k sirotskmu dchodku od vzniku nroku na tento d-
(4) Poistencovi, ktormu Socilna poisova do 31. chodok; odsek 6 tretia veta plat rovnako. Ak tento si-
jla 2006 preskmala trvanie invalidity poda 263 rotsk dchodok sa do 31. jla 2006 nevyplcal alebo
a poistencovi, ktormu vznikol nrok na invalidn d- zanikol na neho nrok, suma sirotskho dchodku sa
chodok v obdob od 1. janura 2004 do 31. jla 2006, ur vo vke 40 % dchodku zomretho rodia alebo
ak nrok na vplatu tchto dchodkov trv aj po 31. jli osvojitea, na ktor mal alebo by mal nrok v ase mr-
2006, Socilna poisova na iados preskma trvanie tia, a vyplca sa od optovnho vzniku nroku na jeho
invalidity poda zkona innho od 1. augusta 2006 vplatu vrtane zven poda tohto zkona alebo od
a rozhodne o nroku na invalidn dchodok najneskr optovnho vzniku nroku.
do iestich mesiacov od zaatia konania. (9) Prplatok k starobnmu dchodku, invalidnmu
(5) Ak nrok na vdovsk dchodok vznikol pred 1. ja- dchodku a iastonmu invalidnmu dchodku pri-
nurom 2004, trv po 31. jli 2006 a k 31. jlu 2006 sa znan v rmci sdnej rehabilitcie a mimosdnej reha-
nevyplcal z dvodu, e hrn dchodkov presiahol naj- bilitcie, ktor sa k 31. jlu 2006 nevyplcal z dvodu,

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1475

e spolu s dchodkom presiahol najvyiu vmeru nosti vykonva zrobkov innos o viac ako 70 %, m
ustanoven predpisom innm pred 1. janurom nrok na vdoveck dchodok po manelke, ktor
2004 alebo sa z tohto dvodu vyplcal v niej sume, sa a) ku du smrti bola poberatekou starobnho dchod-
uvon odo da spltky splatnej po 31. jli 2006 ku, pomernho starobnho dchodku, invalidnho
v sume, v akej by sa vyplcal k tomuto du bez obme- dchodku, iastonho invalidnho dchodku alebo
dzenia z tohto dvodu. O sume dchodku poda prvej dchodku za vsluhu rokov,
vety Socilna poisova rozhodne najneskr do 31. de- b) ku du smrti splnila podmienky nroku na starobn
cembra 2007. dchodok, pomern starobn dchodok alebo zska-
(10) Na poistenca, ktormu Socilna poisova do 31. la dobu zamestnania na nrok na invalidn dcho-
jla 2006 preskmala trvanie invalidity poda 263 dok alebo dchodok za vsluhu rokov, alebo
ods. 2 innho do 18. jla 2006, sa odsek 4 od 1. ok- c) zomrela v dsledku pracovnho razu alebo choroby
tbra 2006 nepouije. To plat aj vtedy, ke tento pois- z povolania.
tenec podal iados poda odseku 4 pred 1. oktbrom (2) Podmienka trvania invalidity vdovca poda odse-
2006. ku 1 sa povauje za splnen aj vtedy, ak v ase trvania
invalidity vdovec dovil dchodkov vek pred 1. au-
293m gustom 2006.
(3) Suma vdoveckho dchodku je 2 794 Sk mesane.
(1) Ak poberate invalidnho dchodku v obdob od
(4) Na zvyovanie vdoveckho dchodku plat 82
1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 dovi dchod-
rovnako.
kov vek a nrok na tento dchodok by mal trva aj po
doven dchodkovho veku, invalidn dchodok sa (5) Pri sbehu nrokov na vplatu vdoveckho d-
odo da dovenia dchodkovho veku povauje za sta- chodku s inou dchodkovou dvkou plat 81 ods. 2 a
robn dchodok. 5 rovnako.
(2) Na zvyovanie starobnho dchodku poda odse- (6) Vdovec nem nrok na vdoveck dchodok poda
ku 1 za obdobie dchodkovho poistenia zskan po do- odseku 1, ak
ven dchodkovho veku a na zvyovanie starobnho a) m nrok na vdoveck vsluhov dchodok alebo
dchodku, na ktor bol prekvalifikovan invalidn d- vdoveck dchodok poda osobitnho predpisu,2)
chodok pred 1. augustom 2006, za obdobie dchodko- b) uzatvoril manelstvo alebo
vho poistenia zskan po 31. jli 2006, plat 66 ods. 2 c) na zklade prvoplatnho rozhodnutia sdu spso-
a 9 rovnako. bil smr manelky myselnm trestnm inom.
(3) Poberateovi invalidnho dchodku, ktormu je (7) Nrok na vdoveck dchodok poda odseku 1 vzni-
do 31. decembra 2007 priznan predasn starobn k najskr od 1. augusta 2006 a o nroku na tento d-
dchodok, zanik nrok na invalidn dchodok dom chodok Socilna poisova rozhodne najneskr do
priznania predasnho starobnho dchodku. iestich mesiacov od zaatia konania.
(4) Ak poberate starobnho dchodku, na ktor bol
prekvalifikovan invalidn dchodok, spln podmienky 293o
nroku na vplatu starobnho dchodku po 31. jli
2006, vyplca sa dchodok, ktor je vy. Pri rovnakej (1) Ak nrok na vplatu razovej renty, na ktor bola
sume tchto dchodkov vyplca sa dchodok, ktor si prekvalifikovan nhrada za stratu na zrobku po
poistenec zvolil. Dom pravy vplaty dchodkov pre skonen pracovnej neschopnosti alebo pri uznan in-
sbeh nrokov na ich vplatu zanik nrok na dcho- validity alebo iastonej invalidity poda 272 ods. 3,
dok, ktor sa nevyplca. trv k 31. jlu 2006, razov renta sa vyplca po tomto
dni aj po priznan starobnho dchodku, predasnho
(5) Ak nrok na sirotsk dchodok vznikol pred 1. ja- starobnho dchodku alebo po doven 65 rokov veku
nurom 2008 a nrok na tento dchodok trv aj po poberatea, a to vo vke 50 % sumy razovej renty vy-
31. decembri 2007, nrok na tento dchodok po 31. de- plcanej ku du priznania starobnho dchodku,
cembri 2007 nezanik z dvodu, e zomret by pred predasnho starobnho dchodku alebo ku du dov-
1. janurom 2008 dovil dchodkov vek. enia 65 rokov veku poberatea po zven poda tohto
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa od 1. janura 2008 zkona. Ak nrok na vplatu pozostalostnej razovej
nepouij. renty, na ktor bola prekvalifikovan nhrada nkla-
dov na vivu pozostalch poda 272 ods. 4, trv k 31.
293n jlu 2006, pozostalostn razov renta sa vyplca po
tomto dni aj po 65. roku veku, ktor by zomret dovil,
(1) Vdovec, ktorho manelka zomrela pred 1. janu- a to vo vke 50 % sumy pozostalostnej razovej renty
rom 2004, nebol mu priznan vdoveck dchodok vyplcanej ku du, v ktorom by zomret dovil 65 ro-
poda predpisov innch pred 1. janurom 2004 alebo kov veku. Na zvyovanie razovej renty a pozostalost-
zanikol nrok na tak vdoveck dchodok pred 1. au- nej razovej renty plat 82 rovnako.
gustom 2006 a ku du smrti manelky, najneskr do (2) Ak nrok na razov rentu poda 272 ods. 3 za-
uplynutia troch rokov od smrti manelky, dovil d- nikol v obdob od 1. janura 2004 do 31. jla 2006 z d-
chodkov vek alebo bol uznan invalidnm a tto inva- vodu priznania starobnho dchodku, predasnho
lidita trv aj po 31. jli 2006 z dvodu poklesu schop- starobnho dchodku alebo z dvodu dovenia 65 ro-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1476 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

kov veku poberatea, Socilna poisova prizn razo- roku na dvku v nezamestnanosti sa rozhodne po
v rentu na iados pokodenho najskr od 1. augusta 31. jli 2006 poda zkona innho do 31. jla 2006.
2006, a to vo vke 50 % jej sumy, ktor patrila ku du Dvka v nezamestnanosti, na ktor vznikol nrok do
zniku nroku na razov rentu po zven poda tohto 31. jla 2006 a nrok na jej vplatu trv aj po tomto
zkona. Ak nrok na pozostalostn razov rentu pod- dni, vyplca sa po 31. jli 2006 poda zkona innho
a 272 ods. 4 zanikol v obdob od 1. janura 2004 do do 31. jla 2006.
31. jla 2006 z dvodu, e zomret dovil 65 rokov
veku, Socilna poisova prizn pozostalostn razo- 293q
v rentu na iados najskr od 1. augusta 2006, a to vo
vke 50 % jej sumy, ktor patrila ku du zniku nro- Vyhlsenie zamestnvatea o pristpen na pod-
ku na pozostalostn razov rentu po zven poda mienky elektronickho zasielania dajov na ely so-
tohto zkona. Na zvyovanie razovej renty a pozosta- cilneho poistenia doruen Socilnej poisovni pred
lostnej razovej renty plat 82 rovnako. 1. augustom 2006 sa povauje za dohodu poda 186
(3) Ak nrok na vplatu razovej renty priznanej po- ods. 2.
da 88 v obdob od 1. janura 2004 do 31. jla 2006
trv aj po 31. jli 2006 pokodenmu, ktor pred 1. au- Prechodn ustanovenia k prave innej
gustom 2006 dovil dchodkov vek alebo mu bol pri- od 1. janura 2007
znan predasn starobn dchodok, razov renta sa
vyplca od 1. augusta 2006 vo vke 50 % jej sumy vy- 293r
plcanej k 31. jlu 2006.
(1) Funkcia lena rady riaditeov vymenovanho po-
(4) Ak pokodenmu bola v obdob od 1. janura da zkona innho do 31. decembra 2006 a funkcia
2004 do 31. jla 2006 priznan razov renta poda lena dozornej rady zvolenho poda zkona innho
88 a po 31. jli 2006 dovi dchodkov vek alebo je do 31. decembra 2006 zanik 1. janura 2007. Do vy-
mu priznan predasn starobn dchodok, je vyme- menovania generlneho riaditea poda zkona inn-
riavac zklad na ely urenia sumy starobnho d- ho od 1. janura 2007 vykonva rada riaditeov svoju
chodku alebo predasnho starobnho dchodku za innos poda zkona innho do 31. decembra 2006.
rok 2004 aj 1,25-nsobok hrnu vyplatench sm ra- Do zvolenia vetkch lenov dozornej rady poda zko-
zovej renty v roku 2004, za rok 2005 aj 1,25-nsobok na innho od 1. janura 2007 vykonva dozorn
hrnu vyplatench sm razovej renty v roku 2005 rada, ktorej lenovia boli zvolen poda zkona inn-
a za obdobie od 1. janura 2006 do 31. jla 2006 aj ho do 31. decembra 2006, svoju innos poda zkona
1,25-nsobok hrnu vyplatench sm razovej renty innho do 31. decembra 2006.
v tomto obdob.
(2) Mzda generlneho riaditea je do 31. marca 2007
(5) Socilna poisova do 31. oktbra 2006 prevedie esnsobok priemernej mesanej mzdy v hospodr-
zo zkladnho fondu razovho poistenia do zkladn- stve Slovenskej republiky zistenej tatistickm radom
ho fondu starobnho poistenia sumu vo vke 18 % za rok 2005. V roku 2007 sa generlnemu riaditeovi
z 1,25-nsobku hrnu sm razovch rent poda odse- neprizn odmena poda 122 ods. 6.
ku 4 za obdobie od 1. janura 2004 do 31. jla 2006. Ak (3) Dozorn rada, ktorej lenovia boli zvolen poda
poberateovi razovej renty poda prechdzajcej vety zkona innho od 1. janura 2007, zvol hlavnho
vznikla povinn as na starobnom dchodkovom kontrolra najneskr do 60 dn od zvolenia vetkch jej
sporen pred vznikom nroku na razov rentu, Socil- lenov.
na poisova prevedie za obdobie, v ktorom je povinne
zastnen na starobnom dchodkovom sporen,
293s
sumu vo vke 9 % z 1,25-nsobku hrnu vyplatench
sm razovch rent priznanch poda 88 zo zklad-
(1) Socilna poisova me postpi poda 149
nho fondu razovho poistenia do zkladnho fondu
ods. 13 aj pohadvky na poistnom na nemocensk po-
starobnho poistenia a rovnak sumu prevedie zo z-
istenie, na poistnom na dchodkov zabezpeenie, na
kladnho fondu razovho poistenia do zkladnho
poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnvatea
fondu prspevkov na starobn dchodkov sporenie.
za kodu pri pracovnom raze a pri chorobe z povola-
(6) Socilna poisova od 1. augusta 2006 preber od nia, na prspevku na poistenie v nezamestnanosti a na
Ministerstva obrany Slovenskej republiky vplatu pl- prspevku do garannho fondu za obdobie pred 1. ja-
nen vyplvajcich zo zodpovednosti ttu za kodu na nurom 2004, pohadvky na poistnom a na prspev-
zdrav, ktor vznikla pred 1. janurom 2004 vojakom koch na starobn dchodkov sporenie za obdobie pred
povinnej vojenskej sluby pri plnen sluobnch povin- 1. janurom 2007, pohadvky na pokutch uloench
nost alebo v priamej svislosti s ich plnenm. Na zvyo- pred 1. janurom 2007 a pohadvky na penle, ktor
vanie tchto plnen plat 82 rovnako. svis s tmto poistnm alebo s tmito prspevkami
voi fyzickej osobe alebo prvnickej osobe povinnej od-
293p vdza poistn, na ktorej majetok bol vyhlsen kon-
kurz alebo ktor je v likvidcii.
Ak poistenec bol zaraden do evidencie nezamestna- (2) Socilna poisova me postpi pohadvky
nch obanov pred 1. augustom 2006 a o dvke v neza- uveden v odseku 1 s innosou od 1. janura 2008
mestnanosti do 31. jla 2006 nebolo rozhodnut, o n- poda 149 ods. 12.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1477

Prechodn ustanovenia k prave innej chrannho zboru a prslunkovi Horskej zchrannej


od 1. janura 2008 sluby poda tohto zkona do 31. decembra 2007 a trv
aj po tomto dni, vyplcaj poboky Socilnej poisovne
293t poda predpisov innch do 31. decembra 2007.

(1) Prslunkovi Hasiskho a zchrannho zboru (5) Kontrola posudzovania spsobilosti na prcu
a prslunkovi Horskej zchrannej sluby povinn ne- a kontrola dodriavania lieebnho reimu pri doasnej
mocensk poistenie, povinn dchodkov poistenie pracovnej neschopnosti prslunka Hasiskho a z-
a povinn poistenie v nezamestnanosti zamestnanca chrannho zboru a prslunka Horskej zchrannej
poda tohto zkona zanik dom 31. decembra 2007. sluby uvedench v odseku 2 sa vykon poda tohto z-
kona.
(2) Zamestnvate prslunka Hasiskho a z-
chrannho zboru a zamestnvate prslunka Horskej (6) Dvky razovho poistenia, na ktor vznikol pr-
zchrannej sluby je povinn odhlsi z registra pois- slunkovi Hasiskho a zchrannho zboru a prslu-
tencov a sporiteov starobnho dchodkovho sporenia nkovi Horskej zchrannej sluby nrok do 31. decem-
tohto prslunka ako zamestnanca z povinnho nemo- bra 2007 a trv aj po tomto dni, sa poskytuj poda
censkho poistenia, povinnho dchodkovho poiste- predpisov innch pred 1. janurom 2008. Na vplatu
nia a povinnho poistenia v nezamestnanosti dom 31. tchto dvok s naalej prslun orgny, ktor ich vy-
decembra 2007 v lehote poda 231 ods.1 psm. b). plcali do 31. decembra 2007.
(7) O dvkach razovho poistenia, na ktor vznikol
293u
prslunkovi Hasiskho a zchrannho zboru a pr-
slunkovi Horskej zchrannej sluby nrok do 31. de-
(1) Prslunk Hasiskho a zchrannho zboru a pr- cembra 2007 a o ktorch sa do tohto da nerozhodlo,
slunk Horskej zchrannej sluby, ktormu skon sa rozhodne poda predpisov innch pred 1. janu-
sluobn pomer v obdob od 1. janura 2008 do 31. de- rom 2008. Na rozhodnutie a vplatu tchto dvok s
cembra 2010, me do 15 dn od skonenia sluobnho naalej prslun orgny poda predpisov innch
pomeru poiada Socilnu poisovu o priznanie starob- pred 1. janurom 2008.
nho dchodku alebo predasnho starobnho d-
chodku poda tohto zkona. (8) Dvky dchodkovho poistenia, na ktor vznikol
prslunkovi Hasiskho a zchrannho zboru a pr-
(2) Dom podania iadosti poda odseku 1 zanik pr-
slunkovi Horskej zchrannej sluby nrok do 31. de-
slunkovi Hasiskho a zchrannho zboru a prslu-
cembra 2007 a trv aj po tomto dni, sa poskytuj poda
nkovi Horskej zchrannej sluby nrok na vsluhov
predpisov innch pred 1. janurom 2008. Na vplatu
zabezpeenie poda osobitnho zkona.2)
tchto dvok s naalej prslun orgny, ktor ich vy-
plcali do 31. decembra 2007.
293v
(9) O dvkach dchodkovho poistenia, na ktor
(1) Ak prslunkovi Hasiskho a zchrannho zbo- vznikol prslunkovi Hasiskho a zchrannho zboru
ru a prslunkovi Horskej zchrannej sluby vznikol a prslunkovi Horskej zchrannej sluby nrok do
nrok na oetrovn poda tohto zkona do 31. decem- 31. decembra 2007 a o ktorch sa do tohto da neroz-
bra 2007, zanik tento nrok dom 31. decembra hodlo, sa rozhodne poda predpisov innch pred
2007. Socilna poisova zastav dom 31. decembra 1. janurom 2008. Na rozhodnutie a vplatu tchto d-
2007 vplatu tejto dvky a vyd o tom rozhodnutie. vok s naalej prslun orgny poda predpisov in-
Oetrovn, na ktor vznikol nrok prslunkovi Hasi- nch pred 1. janurom 2008.
skho a zchrannho zboru a prslunkovi Horskej z-
chrannej sluby pred 1. janurom 2008, Socilna pois-
ova vyplat za obdobie od vzniku nroku na oetrovn Prechodn ustanovenia k pravm innm
do 31. decembra 2007. od 1. janura 2008
(2) Nrok prslunka Hasiskho a zchrannho
zboru a prslunka Horskej zchrannej sluby na ne- 293w
mocensk dvky a ich vplatu sa posdi a rozhodne sa
o om poda tohto zkona innho do 31. decembra Poistencovi, ktor do 31. decembra 2007 bol povinne
2007, ak dvod na ich poskytnutie vznikol pred 1. ja- dchodkovo poisten na ely starobnho poistenia
nurom 2008, ak alej nie je ustanoven inak. z dvodu poberania invalidnho dchodku, zanik od
(3) Ak doasn pracovn neschopnos prslunka 1. janura 2008 povinn dchodkov poistenie z tohto
Hasiskho a zchrannho zboru a prslunka Hor- dvodu.
skej zchrannej sluby vznikne pred 1. janurom
2008, ale nrok na nemocensk poda tohto zkona by 293x
mal vznikn a po 31. decembri 2007, o nroku na ne-
mocensk rozhodne prslun orgn poda osobitnho
predpisu.2) Ak dvod na poskytovanie nemocenskej dvky vzni-
kol do 31. decembra 2007, o nroku na nemocensk
(4) Nemocensk, vyrovnvaciu dvku a matersk, na dvku sa rozhodne poda zkona innho do 31. de-
ktor vznikol nrok prslunkovi Hasiskho a z- cembra 2007.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1478 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

293y vyplca sa dchodok, ktor je vy. Pri rovnakej sume


tchto dchodkov vyplca sa dchodok, ktor si poiste-
(1) Obdobie od 1. janura 2004 do 31. decembra nec zvolil. Dom pravy vplaty dchodkov pre sbeh
2007, v ktorom poistenec poberal invalidn dchodok, nrokov na ich vplatu zanik nrok na dchodok, kto-
je obdobie dchodkovho poistenia aj po 31. decembri r sa nevyplca.
2007 poda zkona innho pred 1. janurom 2008. (4) Pri uren sumy starobnho dchodku, na ktor
(2) Ak nrok na dchodkov dvku vznikne po vznikol nrok zo starobnho poistenia poberateovi sta-
31. decembri 2007, osobn mzdov bod v hodnote 0,6 robnho dchodku, na ktor bol prekvalifikovan inva-
za obdobie materskej dovolenky zskanej do 31. decem- lidn dchodok, plat 79a rovnako.
bri 2003 nepatr.
293ad
293z
Na ely 79a sa osobn mzdov bod poistenca, kto-
Ak nrok na dchodkov dvku vznikol pred 1. janu- rmu bol invalidn dchodok vypotan poda predpi-
rom 2008, podmienky nroku na dchodkov dvku sov innch pred 1. janurom 2004, ur poda 62 za
sa posudzuj a jej suma sa uruje aj po 31. decembri kad kalendrny rok patriaci do piatich zrobkovo
2007 poda zkona innho pred 1. janurom 2008, najlepch kalendrnych rokov v rozhodujcom obdo-
ak tento zkon neustanovuje inak. b, z ktorch bol uren priemern mesan zrobok na
vpoet invalidnho dchodku. Priemern osobn
293aa mzdov bod sa ur za tchto p kalendrnych rokov
a upravuje sa poda tohto zkona. Ak bol priemern
(1) Poistencovi, ktor pred 1. janurom 2004 dovil mesan zrobok uren z niieho potu kalendr-
vek potrebn na nrok na starobn dchodok a do 31. nych rokov, priemern osobn mzdov bod sa ur
decembra 2007 nezskal poet rokov dchodkovho po- z tohto niieho potu kalendrnych rokov. Ak hrub
istenia na nrok na starobn dchodok, sa podmienky zrobok bola pevne uren suma, osobn mzdov bod
na nrok na starobn dchodok po 31. decembri 2007 sa ur ako podiel pevne urenej sumy, ktor platila ku
posudzuj poda 273 ods. 5. du vzniku nroku na invalidn dchodok a jednej
(2) Poistenec, ktor v obdob od 1. janura 2004 do dvanstiny veobecnho vymeriavacieho zkladu za
31. decembra 2007 dovil dchodkov vek a do 31. de- kalendrny rok, v ktorom vznikol nrok na invalidn
cembra 2007 nezskal najmenej 10 rokov dchodkov- dchodok.
ho poistenia, m nrok na starobn dchodok, ak zska
najmenej 10 rokov dchodkovho poistenia. 293ae

293ab Ak nrok na vplatu vdovskho dchodku a vdovec-


kho dchodku vznikol v obdob od 1. augusta 2006 do
(1) Suma poda osobitnho predpisu115) preveden 31. decembra 2007 z dvodu vychovania aspo troch
dchodkovou sprvcovskou spolonosou na et So- det alebo z dvodu dovenia veku 52 rokov a vychova-
cilnej poisovne v ttnej pokladnici za poistenca, nia dvoch det, vdovsk dchodok a vdoveck dchodok
ktormu zanikla povinn as na starobnom dchod- sa vyplca po 31. decembri 2007 poda zkona inn-
kovom sporen poda osobitnho predpisu,115) sa pova- ho do 31. decembra 2007. To plat aj vtedy, ke nrok
uje za poistn zaplaten na starobn poistenie za ob- na vdovsk dchodok alebo vdoveck dchodok vznikol
dobie jeho asti na starobnom dchodkovom sporen. v obdob od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007
a vdova alebo vdovec splnili podmienku vychovania
(2) Starobn dchodok a predasn starobn dcho- troch det alebo podmienku dovenia 52 rokov a vy-
dok poistenca, za ktorho bola preveden suma poda chovania dvoch det pred vznikom nroku na vdovsk
odseku 1, sa nezniuje za obdobie starobnho dchod- dchodok alebo vdoveck dchodok alebo poas jedn-
kovho sporenia. ho roka od smrti manela alebo manelky.

293ac
293af
(1) Starobn dchodok, na ktor bol prekvalifikovan
invalidn dchodok poda zkona innho pred 1. ja- Ak pokodenmu vznikol nrok na vplatu razovej
nurom 2008, sa povauje aj po 31. decembri 2007 za renty z dvodu viacerch pracovnch razov alebo cho-
starobn dchodok. rb z povolania poda zkona innho pred 1. janu-
rom 2008, Socilna poisova rozhodne o vke ra-
(2) Starobn dchodok poda odseku 1 sa nezvyuje zovej renty poda zkona innho od 1. janura 2008
poda 66 ods. 2 a 4 za obdobie dchodkovho poiste- na iados jej poberatea.
nia zskan po 31. decembri 2007.
(3) Ak poberate starobnho dchodku poda odseku 293ag
1 spln podmienky nroku na vplatu starobnho d-
chodku zo starobnho poistenia po 31. decembri 2007, (1) V obdob od 1. janura 2008 do 31. decembra

115
) 123f zkona . 43/2004 Z. z. v znen zkona . 555/2007 Z. z.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1479

2009 zamestnvate plat poistn na razov poistenie vznikli poda zkonov innch do 31. decembra 2003,
vo vke 0,8 % z vymeriavacieho zkladu ustanovenho pohadvky na sume plnen poda 279 ods. 4 a poha-
v 138 ods. 13, 16 a 17. dvky poda 149 ods. 13 innom do 31. decembra
2007 za obdobie pred 1. janurom 2008 voi fyzickej
(2) V obdob od 1. janura 2008 do 31. decembra
osobe alebo prvnickej osobe, na ktorej majetok bol vy-
2009 sa prirka poda 134 neuklad a zava poda
hlsen konkurz alebo ktor je v likvidcii.
134 sa neposkytuje.
(3) Zariadenie jednotlivch skupn ekonomickch in- 293al
nost poda odvetvovej klasifikcie ekonomickch in-
nost do desiatich nebezpenostnch tried diferencova- Socilna poisova me odpsa poda 150 aj po-
nch sadzieb poistnho na razov poistenie vykon hadvku
prvkrt Socilna poisova v roku 2009 s innosou a) na poistnom na nemocensk poistenie a na dchod-
od 1. janura 2010 poda priemernho porovnatenho kov poistenie za obdobie pred 1. janurom 1994
bezpenostnho rizika zistenho za jednotliv skupiny vrtane penle, ak rozhodla o trvalom upusten od
ekonomickch innost na zklade tatistickch da- vymhania pohadvky poda osobitnho predpisu
jov Socilnej poisovne zskanch z vkonu razovho a dlnk neuspokoj pohadvku ttu, na ktor bolo
poistenia za roky 2004 a 2008. vydan rozhodnutie o trvalom upusten od vymha-
nia ani v lehote troch rokov od vydania rozhodnu-
tia,116)
293ah
b) poda 148 ods. 1 a pohadvky na sume plnen
poda 279 ods. 4 za obdobie pred 1. janurom
Ak vznikol nrok na invalidn dchodok v dsledku
2008.
zavinenho protiprvneho konania tretej osoby a inva-
lidn dchodok sa vyplca poda 263 ods. 10, zanik
293am
prvo Socilnej poisovne na nhradu kody, ktor jej
vznikla vplatou tohto dchodku poda 238; ak nrok
Socilna poisova odpe poda 151 aj pohadvky
na vplatu invalidnho dchodku poda 263 ods. 10
poda 148 ods. 1 a pohadvky na sume plnen poda
vznikol
279 ods. 4 za obdobie pred 1. janurom 2008.
a) pred 1. janurom 2008, zanik prvo na nhradu
kody od 1. janura 2008,
293an
b) po 31. decembri 2007, zanik prvo na nhradu
kody odo da vzniku nroku na vplatu invalidn-
(1) Sprvny fond sa tvor v rokoch 2008 a 2009
ho dchodku poda 263 ods. 10.
a) najviac vo vke 3,5 % z poistnho na nemocensk
poistenie, poistnho na dchodkov poistenie, poist-
293ai nho na razov poistenie, poistnho na garann
poistenie, poistnho na poistenie v nezamestnanosti
V rokoch 2008 a 2010 rozhoduje po predchdzaj- a z poistnho do rezervnho fondu solidarity a z od-
com shlase dozornej rady generlny riadite o pouit platy za postpen pohadvku na poistnom na ne-
finannch prostriedkov zkladnho fondu, ktor vy- mocensk poistenie, na poistnom na dchodkov
kazuje prebytok finannch prostriedkov, na poskyt- poistenie, na poistnom na razov poistenie, na po-
nutie finannej vpomoci do inho zkladnho fondu, istnom na garann poistenie, na poistnom na pois-
v ktorom nie je dostatok finannch prostriedkov na tenie v nezamestnanosti a na poistnom do rezervn-
dvky, na ktorch hradu je uren. ho fondu solidarity,
b) z elovej nvratnej finannej vpomoci na financo-
293aj vanie Projektu sprvy socilnych dvok,
c) vo vke 0,5 % z prspevkov na starobn dchodkov
Ministerstvo neme vykonva dozor nad postupo- sporenie,1)
vanm prspevkov na starobn dchodkov sporenie d) z prjmov, ktor plyn z vlastnho majetku Socilnej
poda 246 ods. 2 za to ist obdobie, za ktor Nrodn poisovne,
banka Slovenska vykonvala dohad poda osobitnho e) z rokov na te sprvneho fondu,
zkona1) innho do 31. decembra 2007. f) z poriadkovch pokt poda 202,
g) z poplatku za vydanie akceptanho listu poda oso-
bitnho predpisu,1)
293ak
h) z pokuty uloenej za poruenie povinnost ustanove-
nch v 228 ods. 1 a 3, 231 ods. 1 psm. a),
Socilna poisova me postpi poda 149
psm. b) prvom bode, psm. f) a psm. m),
ods. 12 aj pohadvky na preplatkoch na rodiovskom
i) z ostatnch prjmov.
prspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002, poha-
dvky na peanch nhradch vyplatench z garan- (2) V roku 2008 sa sprvny fond tvor najviac vo vke
nho fondu a na podporch v nezamestnanosti za ob- 3 % aj zo sumy, ktor sa poda 293ab ods. 1 povauje
dobie pred 1. janurom 2004, pohadvky, ktor jej za poistn zaplaten na starobn poistenie.

116
) Zkon . 278/1993 Z. z. o sprve majetku ttu v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1480 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

293ao sa prepota na sumu v eurch poda konverznho kur-


zu. Suma dvky uren v slovenskch korunch
Ak pri uren vky nhrady za stratu na zrobku po patriaca odo da zavedenia eura sa prepota na sumu
skonen pracovnej neschopnosti alebo pri uznan in- v eurch poda konverznho kurzu a zaokrhli sa na
validity alebo iastonej invalidity, ktor sa poda 272 10 eurocentov nahor.
ods. 3 povauje za razov rentu alebo sa vyplca ako (2) Na ely 11 ods. 2, 63 ods. 10, 66 ods. 8, 68
razov renta poda 293o ods. 1 a 2, sa zohadnil po- ods. 6, 84 ods. 3 a 103 ods. 3 sa suma veobecnho
as trvania nezamestnanosti za obdobie pred 1. janu- vymeriavacieho zkladu ustanoven v slovenskch ko-
rom 2004 pravdepodobn zrobok a nrok na vplatu runch prepota na sumu v eurch poda konverznho
tejto razovej renty m trva aj po 31. decembri 2007, kurzu.
razov renta sa vyplca od spltky splatnej po 31. de-
cembri 2007 v sume, v ktorej sa pravdepodobn zro- (3) Ak v rozhodujcom obdob na urenie vky ne-
bok zohadn vo vke 75 % minimlnej mzdy zamest- mocenskej dvky poda 54 ods. 1 a 2, razovej dvky
nancov v pracovnom pomere odmeovanch mesanou poda 84 a dvky v nezamestnanosti poda 108 s
mzdou, ktor platila k 31. decembru 2003. Socilna vymeriavacie zklady uren v slovenskch korunch,
poisova rozhodne o vke razovej renty poda prvej set vymeriavacch zkladov v slovenskch korunch
vety na iados jej poberatea. Ak suma razovej renty sa prepota na sumu v eurch poda konverznho kur-
uren poda prvej vety je niia ako suma razovej zu. To plat aj pre dvku garannho poistenia, ak
renty vyplcanej k 31. decembru 2007, vyplca sa po suma potvrdench nrokov poda 102 psm. a) a h),
tomto dni razov renta, ktorej suma je vyia. znen poda 103 ods. 1, bola vyjadren v sloven-
skch korunch.
293ap (4) Ak v rozhodujcom obdob na urenie sumy d-
chodkovej dvky poda 261, 262, 263a, 263b, 273
Socilna poisova odpust povinnos zaplati pen- ods. 2, 274 ods. 2 a 293k, o ktorej sa rozhoduje po dni
le, ktor sa viae na dln poistn a dln prspevky na bezprostredne predchdzajcom du zavedenia eura
starobn dchodkov sporenie poda osobitnho poda prvnych predpisov innch do da bezprostred-
predpisu1) za obdobie pred 1. janurom 2007, ak fyzic- ne predchdzajceho du zavedenia eura, s aj kalen-
k osoba alebo prvnick osoba povinn odvdza po- drne roky predo dom zavedenia eura, suma dchodko-
istn a prspevky na starobn dchodkov sporenie vej dvky sa ur v eurch a hrub zrobky na urenie
toto dln poistn a tieto dln prspevky na starobn priemernho mesanho zrobku za tieto roky sa prepo-
dchodkov sporenie zaplat najneskr do 31. janura taj na sumu v eurch poda konverznho kurzu.
2008.

293aq
SMA AS
Prplatok k starobnmu dchodku, invalidnmu d- ZVEREN USTANOVENIA
chodku, iastonmu invalidnmu dchodku, vslu-
hovmu dchodku a invalidnmu vsluhovmu d- 294
chodku priznan oprvnenej osobe poda osobitnho Zruovacie ustanovenia
predpisu,117) ktor sa k 31. decembru 2007 nevyplcal
z dvodu, e spolu s dchodkom presiahol najvyiu Zruuj sa:
vmeru ustanoven predpisom innm pred 1. janu- 1. zkon . 54/1956 Zb. o nemocenskom poisten za-
rom 2004 alebo sa z tohto dvodu vyplcal v niej mestnancov v znen zkona . 16/1959 Zb., zkona
sume, sa uvon odo da spltky splatnej po 31. decem- . 58/1964 Zb., zkona . 65/1965 Zb., zkona
bri 2007 v sume, v akej by sa vyplcal k tomuto du bez . 67/1965 Zb., zkona . 87/1968 Zb., zkona
obmedzenia z tohto dvodu. O sume dchodku poda . 88/1968 Zb., zkonnho opatrenia Predsednctva
prvej vety Socilna poisova rozhodne najneskr do Federlneho zhromadenia . 8/1982 Zb., zkona
30. jna 2008. . 73/1982 Zb., zkona . 148/1983 Zb., zkona
. 109/1984 Zb., zkona . 51/1987 Zb., zkona
293ar . 110/1990 Zb., zkona . 180/1990 Zb., zkona
Prechodn ustanovenia . 134/1991 Zb., zkona . 306/1991 Zb., zkona
inn od 1. janura 2008 . 235/1992 Zb., zkona Nrodnej rady Slovenskej
republiky . 7/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady Slo-
(1) Suma dvky, na ktor vznikol nrok predo dom venskej republiky . 193/1994 Z. z., zkona Nrod-
zavedenia eura v Slovenskej republike (alej len de nej rady Slovenskej republiky . 194/1994 Z. z., z-
zavedenia eura) a o ktorej nebolo prvoplatne rozhod- kona Nrodnej rady Slovenskej republiky
nut do da bezprostredne predchdzajceho du za- . 308/1995 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej
vedenia eura, sa ur v slovenskch korunch a za ob- republiky . 376/1996 Z. z., zkona
dobie od vzniku nroku na vplatu dvky do da . 154/1997 Z. z., zkona . 132/1998 Z. z., zkona
bezprostredne predchdzajceho du zavedenia eura . 235/1998 Z. z. a zkona . 238/1998 Z. z.,
117
) Zkon . 305/1999 Z. z. o zmiernen niektorch krvd osobm deportovanch do nacistickch koncentranch tborov a zajateckch
tborov v znen neskorch predpisov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1481

2. zkon . 88/1968 Zb. o preden materskej dovolen- republiky . 222/1996 Z. z., zkona Nrodnej rady
ky, o dvkach v materstve a o prdavkoch na deti Slovenskej republiky . 376/1996 Z. z., zkona
z nemocenskho poistenia v znen nariadenia vldy . 154/1997 Z. z., zkona . 278/1997 Z. z., zkona
eskoslovenskej socialistickej republiky . 98/1971 . 376/1997 Z. z., zkona . 132/1998 Z. z., zkona
Zb., zkona . 99/1972 Zb., nariadenia vldy esko- . 195/1998 Z. z., zkona . 235/1998 Z. z., zkona
slovenskej socialistickej republiky . 106/1979 Zb., . 236/1998 Z. z., zkona . 238/1998 Z. z., zkona
zkona . 73/1982 Zb., zkona . 57/1984 Zb., z- . 107/1999 Z. z., zkona . 300/1999 Z. z., zkona
kona . 109/1984 Zb., nariadenia vldy eskoslo- . 344/1999 Z. z., zkona . 355/1999 Z. z., zkona
venskej socialistickej republiky . 112/1984 Zb., z- . 233/2000 Z. z., zkona . 446/2000 Z. z., zkona
kona . 51/1987 Zb., zkona . 103/1988 Zb., . 242/2001 Z. z., zkona . 385/2001 Z. z., zkona
zkona . 180/1990 Zb., zkona . 134/1991 Zb., . 306/2002 Z. z., zkona . 413/2002 Z. z., zkona
zkona . 306/1991 Zb., zkona Slovenskej nrod- . 451/2002 Z. z. a zkona . 222/2003 Z. z,
nej rady . 195/1992 Zb., zkona . 235/1992 Zb., 5. zkon Slovenskej nrodnej rady . 543/1990 Zb.
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky o ttnej sprve socilneho zabezpeenia v znen z-
. 14/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej kona Slovenskej nrodnej rady . 195/1992 Zb., z-
republiky . 193/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady kona Nrodnej rady Slovenskej republiky
Slovenskej republiky . 194/1994 Z. z., zkona N- . 240/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej
rodnej rady Slovenskej republiky . 308/1995 Z. z., republiky . 193/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady
zkona . 154/1997 Z. z., zkona . 132/1998 Z. z. Slovenskej republiky . 194/1994 Z. z., zkona N-
a zkona . 235/1998 Z. z., rodnej rady Slovenskej republiky . 301/1995 Z. z.,
3. zkon . 121/1975 Zb. o socilnom zabezpeen zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky
v znen zkonnho opatrenia Predsednctva Federl- . 222/1996 Z. z., zkona . 195/1998 Z. z., zkona
neho zhromadenia . 76/1979 Zb., nariadenia vl- . 235/1998 Z. z., zkona . 236/1998 Z. z., zkona
dy eskoslovenskej socialistickej republiky . 238/1998 Z. z., zkona . 155/1999 Z. z., zkona
. 77/1979 Zb., zkona . 106/1979 Zb., zkona . 300/1999 Z. z., zkona . 450/2000 Z. z., zkona
. 150/1979 Zb., zkonnho opatrenia Predsednc- . 280/2002 Z. z. a zkona . 281/2002 Z. z.,
tva Federlneho zhromadenia . 7/1982 Zb., zko- 6. zkon . 46/1991 Zb. o zvyovan dchodkov v znen
na . 73/1982 Zb., zkona . 116/1983 Zb., zkona zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky
. 30/1983 Zb., zkona . 56/1984 Zb., zkona . 97/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej
. 108/1984 Zb., nariadenia vldy eskoslovenskej republiky . 285/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady
socialistickej republiky . 112/1984 Zb., zkona Slovenskej republiky . 195/1994 Z. z., zkona N-
. 53/1987 Zb., zkona . 100/1988 Zb., zkona rodnej rady Slovenskej republiky . 374/1994 Z. z.,
. 1/1991 Zb. a zkona Nrodnej rady Slovenskej re- zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky
publiky . 194/1994 Z. z., . 135/1995 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej
4. zkon . 100/1988 Zb. o socilnom zabezpeen republiky . 110/1996 Z. z., zkona
v znen zkona . 110/1990 Zb., zkona . 154/1997 Z. z., zkona . 132/1998 Z. z., zkona
. 180/1990 Zb., zkona . 1/1991 Zb., zkona . 107/1999 Z. z., zkona . 233/2000 Z. z., zkona
. 46/1991 Zb., zkona . 246/1991 Zb., zkona . 385/2001 Z. z., zkona . 306/2002 Z. z. a zkona
. 306/1991 Zb., zkona . 578/1991 Zb., zkona . 222/2003 Z. z.,
. 116/1992 Zb., zkona . 235/1992 Zb., zkona 7. zkon . 246/1991 Zb. o druhom zven dchodkov
Nrodnej rady Slovenskej republiky . 7/1993 Z. z., v roku 1991,
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky 8. zkon . 297/1991 Zb. o prave nhrady za stratu
. 14/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej na zrobku po skonen pracovnej neschopnosti
republiky . 59/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady vzniknutej pracovnm razom alebo chorobou z po-
Slovenskej republiky . 97/1993 Z. z., zkona N- volania,
rodnej rady Slovenskej republiky . 240/1993 Z. z.,
9. zkon . 116/1992 Zb. o zven dchodkov v roku
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky
1992,
. 285/1993 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej
republiky . 38/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady 10. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky
Slovenskej republiky . 39/1994 Z. z., zkona N- . 97/1993 Z. z. o zven dchodkov v roku 1993,
rodnej rady Slovenskej republiky . 71/1994 Z. z., 11. 9 ods. 1 zkona Nrodnej rady Slovenskej republi-
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky ky . 120/1993 Z. z. o platovch pomeroch nie-
. 193/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej ktorch stavnch initeov Slovenskej republiky
republiky . 194/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady v znen zkona . 175/2002 Z. z.,
Slovenskej republiky . 195/1994 Z. z., zkona N- 12. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky
rodnej rady Slovenskej republiky . 365/1994 Z. z., . 285/1993 Z. z. o druhom zven dchodkov
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky v roku 1993,
. 78/1995 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej 13. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky
republiky . 135/1995 Z. z., zkona Nrodnej rady . 320/1993 Z. z. o prave nhrady za stratu na z-
Slovenskej republiky . 137/1995 Z. z., zkona N- robku po skonen pracovnej neschopnosti vzniknu-
rodnej rady Slovenskej republiky . 308/1995 Z. z., tej pracovnm razom alebo chorobou z povolania
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky v znen zkona . 231/2002 Z. z.,
. 110/1996 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej 14. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1482 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

. 38/1994 Z. z. o prave dchodkov priznanch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v oblasti


v roku 1994, socilneho zabezpeenia,
15. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky 25. zkon . 233/2000 Z. z. o zven dchodkov v roku
. 195/1994 Z. z. o zven dchodkov v roku 1994 2000, o prave dchodkov priznanch v roku 2001
a o prave dchodkov priznanch v roku 1995, a o zmene a doplnen niektorch zkonov v oblasti
16. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky socilneho zabezpeenia,
. 274/1994 Z. z. o Socilnej poisovni v znen zko- 26. zkon . 385/2001 Z. z. o zven dchodkov v roku
na Nrodnej rady Slovenskej republiky 2001, o prave dchodkov priznanch v roku 2002
. 374/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej a o zmene a doplnen niektorch zkonov v oblasti
republiky . 58/1995 Z. z., zkona Nrodnej rady socilneho zabezpeenia,
Slovenskej republiky . 304/1995 Z. z., zkona N- 27. 21 a 26, 35 ods. 3, 195 ods. 5, v 198 ods. 1
rodnej rady Slovenskej republiky . 222/1996 Z. z., psm. a) a c), 199 a 213, 214 ods. 4, 217
zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky ods. 3, 219 ods. 2 zkona . 311/2001 Z. z. Zkon-
. 376/1996 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej nk prce,
republiky . 386/1996 Z. z., zkona 28. zkon . 306/2002 Z. z. o zven dchodkov v roku
. 354/1997 Z. z., zkona . 366/1997 Z. z., zkona 2002, o prave dchodkov priznanch v roku 2003
. 235/1998 Z. z., zkona . 236/1998 Z. z., zkona a o zmene a doplnen niektorch zkonov v oblasti
. 238/1998 Z. z., zkona . 56/1999 Z. z., zkona socilneho zabezpeenia v znen zkona
. 300/1999 Z. z., zkona . 345/1999 Z. z., zkona . 639/2002 Z. z.,
. 232/2000 Z. z., zkona . 233/2000 Z. z., zkona 29. zkon . 413/2002 Z. z. o socilnom poisten v znen
. 243/2000 Z. z., zkona . 245/2000 Z. z., zkona zkona . 639/2002 Z. z.,
. 467/2000 Z. z., zkona . 242/2001 Z. z., zkona 30. zkon . 222/2003 Z. z. o zven dchodkov v roku
. 385/2001 Z. z., zkona . 505/2001 Z. z., zkona 2003 a o zmene a doplnen niektorch zkonov v ob-
. 280/2002 Z. z., zkona . 281/2002 Z. z., zkona lasti socilneho zabezpeenia,
. 291/2002 Z. z., zkona . 534/2002 Z. z. a zkona 31. nariadenie vldy eskoslovenskej socialistickej re-
. 138/2003 Z. z., publiky . 138/1976 Zb. o prave niektorch n-
17. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky hrad za stratu na zrobku po skonen pracovnej ne-
. 135/1995 Z. z. o zven dchodkov v roku 1995, schopnosti vzniknutej pracovnm razom alebo
o prave dchodkov priznanch v roku 1996 chorobou z povolania,
a o zmene niektorch predpisov v oblasti socilneho 32. nariadenie vldy eskoslovenskej socialistickej re-
zabezpeenia, publiky . 60/1982 Zb. o prave niektorch nhrad
18. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky za stratu na zrobku po skonen pracovnej ne-
. 110/1996 Z. z. o zven dchodkov v roku 1996 schopnosti vzniknutej pracovnm razom alebo
a o zmene niektorch zkonov, chorobou z povolania,
19. zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky 33. nariadenie vldy eskej a Slovenskej Federatvnej
. 376/1996 Z. z. o prave dchodkov priznanch Republiky . 231/1990 Zb. o zven vyplcanch
v roku 1997 a o zmene niektorch predpisov, dchodkov a hranc nzkych dchodkov, ktor s je-
20. 32 ods. 1 psm. c), 44, 46 a 47, 49 a 60, 62 a dinm zdrojom prjmu,
70, 118 ods. 4 psm. b), 126 a 129 a 130 ods. 3 34. vyhlka Ministerstva zdravotnctva, strednej rady
druh veta zkona Nrodnej rady Slovenskej repub- odborov a ttneho radu socilneho zabezpeenia
liky . 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znen zko- . 76/1957 . v. o prechode z pracovnej neschop-
na . 70/1997 Z. z., zkona . 354/1997 Z. z., zko- nosti do invalidity (iastonej invalidity) v znen vy-
na . 366/1997 Z. z., zkona . 386/1997 Z. z., hlky Federlneho ministerstva prce a socilnych
zkona . 394/1998 Z. z., zkona . 56/1999 Z. z., vec . 268/1990 Zb.,
zkona . 292/1999 Z. z., zkona . 95/2000 Z. z., 35. vyhlka predsedu vldy . 91/1958 Zb., ktorou sa
zkona . 241/2000 Z. z., zkona . 245/2000 Z. z., uverejuje opatrenie strednej rady odborov o orga-
zkona . 450/2000 Z. z., zkona . 504/2001 Z. z., nizcii a vykonvan nemocenskho poistenia za-
zkona . 505/2001 Z. z., zkona . 556/2001 Z. z., mestnancov v znen vyhlky . 191/1960 Zb., vy-
zkona . 565/2001 Z. z., zkona . 291/2002 Z. z., hlky . 6/1967 Zb., vyhlky . 178/1968 Zb.,
zkona . 328/2002 Z. z., zkona . 534/2002 Z. z. vyhlky Federlneho ministerstva prce a socil-
a zkona . 678/2002 Z. z., nych vec . 123/1990 Zb., vyhlky Federlneho
21. zkon . 154/1997 Z. z. o zven dchodkov v roku ministerstva prce a socilnych vec . 262/1990
1997 a o zmene a doplnen niektorch zkonov v ob- Zb. a zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky
lasti socilneho zabezpeenia, . 274/1994 Z. z.,
22. zkon . 357/1997 Z. z. o prave dchodkov prizna- 36. vyhlka strednej rady odborov a ttneho radu
nch v roku 1998, socilneho zabezpeenia . 141/1958 . l. o nemo-
23. zkon . 132/1998 Z. z. o zven dchodkov v roku censkom poisten a dchodkovom zabezpeen od-
1998, o prave dchodkov priznanch v roku 1999 sdench v znen zkona . 16/1959 Zb., vyhlky
a o zmene a doplnen niektorch zkonov v oblasti ttneho radu socilneho zabezpeenia
socilneho zabezpeenia v znen zkona . 102/1964 Zb., vyhlky strednej rady odborov
. 107/1999 Z. z., . 143/1965 Zb., vyhlky strednej rady odborov
24. zkon . 107/1999 Z. z. o zven dchodkov v roku . 95/1968 Zb., vyhlky strednej rady odborov
1999, o prave dchodkov priznanch v roku 2000 . 155/1983 Zb., vyhlky Federlneho minister-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1483

stva prce a socilnych vec . 263/1990 Zb. a zko- rodnej rady Slovenskej republiky . 137/1995 Z. z.,
na Nrodnej rady Slovenskej republiky zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky
. 308/1995 Z. z., . 197/1995 Z. z., zkona Nrodnej rady Slovenskej
37. vyhlka strednej rady odborov . 143/1965 Zb. republiky . 308/1995 Z. z. a zkona Nrodnej rady
o poskytovan peanch dvok v nemocenskom po- Slovenskej republiky . 387/1996 Z. z.,
isten v znen vyhlky strednej rady odborov 41. vyhlka Ministerstva zdravotnctva a socilnych
. 95/1968 Zb., vyhlky . 178/1968 Zb., vyhlky vec Slovenskej socialistickej republiky . 151/1988
strednej rady odborov . 113/1975 Zb., vyhlky Zb., ktorou sa vykonva zkon o socilnom zabezpe-
strednej rady odborov . 165/1979 Zb., vyhlky en a zkon Slovenskej nrodnej rady o psobnosti
strednej rady odborov . 79/1982 Zb., vyhlky orgnov Slovenskej socialistickej republiky v socil-
strednej rady odborov . 154/1983 Zb., vyhlky nom zabezpeen v znen vyhlky Ministerstva
strednej rady odborov . 80/1984 Zb., vyhlky zdravotnctva a socilnych vec Slovenskej republiky
strednej rady odborov . 134/1984 Zb., vyhlky . 145/1990 Zb., vyhlky Ministerstva zdravotnc-
strednej rady odborov . 239/1988 Zb. a vyhlky tva a socilnych vec Slovenskej republiky
Federlneho ministerstva prce a socilnych vec . 273/1990 Zb., vyhlky Ministerstva prce a so-
. 263/1990 Zb., cilnych vec Slovenskej republiky . 319/1990 Zb.,
38. vyhlka Ministerstva prce a socilnych vec Slo- vyhlky Ministerstva prce a socilnych vec Slo-
venskej republiky . 182/1968 Zb. o dvkach v ma- venskej republiky . 353/1990 Zb., vyhlky Minis-
terstve a o prdavkoch na deti uchdzaom o zamest- terstva prce a socilnych vec Slovenskej republiky
nanie v znen vyhlky Federlneho ministerstva . 590/1990 Zb., vyhlky Ministerstva prce a so-
prce a socilnych vec . 132/1984 Zb., vyhlky cilnych vec Slovenskej republiky . 259/1992 Zb.,
Federlneho ministerstva prce a socilnych vec zkona . 195/1998 Z. z., zkona . 235/1998 Z. z.,
. 58/1987 Zb., vyhlky Ministerstva prce a so- zkona . 265/1998 Z. z. a zkona . 300/1999 Z. z.,
cilnych vec Slovenskej republiky . 50/1991 Zb., 42. vyhlka Ministerstva prce a socilnych vec Slo-
zkona . 306/1991 Zb. a zkona Slovenskej nrod- venskej republiky . 356/1991 Zb. o kontrole dodr-
nej rady . 195/1992 Zb., iavania lieebnho reimu,
39. vyhlka strednej rady odborov . 165/1979 Zb. 43. vyhlka Ministerstva prce a socilnych vec Slo-
o nemocenskom poisten niektorch pracovnkov venskej republiky . 106/1992 Zb. o spsobe kon-
a o poskytovan dvok nemocenskho poistenia ob- troly posudzovania spsobilosti na prcu,
anom v osobitnch prpadoch v znen vyhlky 44. vyhlka Ministerstva prce a socilnych vec Slo-
strednej rady odborov . 155/1983 Zb., vyhlky venskej republiky . 446/1992 Zb. o predpoklade
strednej rady odborov . 79/1984 Zb., vyhlky osobitnej odbornej spsobilosti v sprve socilneho
strednej rady odborov . 135/1984 Zb., vyhlky zabezpeenia,
strednej rady odborov . 59/1987 Zb., vyhlky 45. vyhlka Ministerstva prce, socilnych vec a rodi-
strednej rady odborov . 148/1988 Zb., vyhlky ny Slovenskej republiky . 290/1994 Z. z., ktorou sa
Federlneho ministerstva prce a socilnych vec vykonvaj niektor ustanovenia zkona o socil-
. 123/1990 Zb., vyhlky Federlneho minister- nom zabezpeen,
stva prce a socilnych vec . 263/1990 Zb., vy- 46. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi-
hlky Federlneho ministerstva prce a socilnych ny Slovenskej republiky . 132/1995 Z. z., ktorm
vec . 501/1990 Zb. a zkona . 306/1991 Zb., sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa
40. vyhlka Federlneho ministerstva prce a socil- bude upravova nhrada za stratu na zrobku po
nych vec . 149/1988 Zb., ktorou sa vykonva z- skonen pracovnej neschopnosti vzniknutej pra-
kon o socilnom zabezpeen v znen vyhlky Fede- covnm razom alebo chorobou z povolania,
rlneho ministerstva prce a socilnych vec 47. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi-
. 123/1990 Zb., vyhlky Federlneho minister- ny Slovenskej republiky . 151/1996 Z. z., ktorm
stva prce a socilnych vec . 260/1990 Zb., vy- sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa
hlky Federlneho ministerstva prce a socilnych bude upravova nhrada za stratu na zrobku po
vec . 313/1990 Zb., vyhlky Federlneho minis- skonen pracovnej neschopnosti vzniknutej pra-
terstva prce a socilnych vec . 501/1990 Zb., z- covnm razom alebo chorobou z povolania,
kona . 1/1991 Zb., zkona . 306/1991 Zb., zko- 48. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi-
na . 463/1991 Zb., zkona . 578/1991 Zb., ny Slovenskej republiky . 98/1997 Z. z., ktorm sa
vyhlky Ministerstva prce a socilnych vec Slo- ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa
venskej republiky . 111/1992 Zb., zkona bude upravova nhrada za stratu na zrobku po
. 235/1992 Zb., vyhlky Ministerstva prce a so- skonen doasnej pracovnej neschopnosti vzniknu-
cilnych vec Slovenskej republiky . 259/1992 Zb., tej pracovnm razom alebo chorobou z povolania,
vyhlky Ministerstva prce a socilnych vec Slo- 49. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi-
venskej republiky . 285/1992 Zb., zkona Nrod- ny Slovenskej republiky . 120/1998 Z. z., ktorm
nej rady Slovenskej republiky . 7/1993 Z. z., vy- sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa
hlky Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny bude upravova nhrada za stratu na zrobku po
Slovenskej republiky . 250/1993 Z. z., vyhlky Mi- skonen doasnej pracovnej neschopnosti vzniknu-
nisterstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej tej pracovnm razom alebo chorobou z povolania,
republiky . 290/1994 Z. z., zkona Nrodnej rady 50. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi-
Slovenskej republiky . 365/1994 Z. z., zkona N- ny Slovenskej republiky . 125/1999 Z. z., ktorm

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1484 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa budol innos 1. janura 2005 okrem lnku III ies-
bude upravova nhrada za stratu na zrobku po teho bodu, osemnsteho bodu, pdesiateho smeho
skonen doasnej pracovnej neschopnosti vzniknu- bodu a esdesiateho iesteho bodu, ktor nadobudli
tej pracovnm razom alebo chorobou z povolania, innos 1. februra 2004.
51. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi- Zkon . 186/2004 Z. z., ktorm sa men a dopa
ny Slovenskej republiky . 194/2000 Z. z., ktorm zkon . 95/2002 Z. z. o poisovnctve a o zmene a do-
sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa plnen niektorch zkonov v znen zkona
bude upravova nhrada za stratu na zrobku po . 430/2003 Z. z. a o zmene a doplnen niektorch al-
skonen pracovnej neschopnosti vzniknutej pra- ch zkonov nadobudol innos dom nadobudnu-
covnm razom alebo chorobou z povolania, tia platnosti zmluvy o pristpen Slovenskej republiky
52. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi- k Eurpskej nii (1. mja 2004) okrem l. III prvho
ny Slovenskej republiky . 235/2001 Z. z., ktorm bodu a tretieho bodu, piateho bodu a dvadsiateho
sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa siedmeho bodu, ktor nadobudli innos 15. aprla
bude upravova nhrada za stratu na zrobku po 2004, a l. III tvrtho bodu, ktor nadobudol in-
skonen pracovnej neschopnosti vzniknutej pra- nos 1. janura 2005.
covnm razom alebo chorobou z povolania a nhra-
da nkladov na vivu pozostalch, ak zamestnanec Zkon . 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchdzan
nsledkom pracovnho razu alebo choroby z povo- v niektorch oblastiach a o ochrane pred diskrimin-
lania zomrel, ciou a o zmene a doplnen niektorch zkonov (antidis-
53. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi- kriminan zkon) nadobudol innos 1. jla 2004.
ny Slovenskej republiky . 340/2002 Z. z., ktorm Zkon . 391/2004 Z. z. o plate poslanca Eurpske-
sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa ho parlamentu a o zmene a doplnen niektorch zko-
bude upravova nhrada za stratu na zrobku po nov nadobudol innos 9. jla 2004.
skonen pracovnej neschopnosti vzniknutej pra-
covnm razom alebo chorobou z povolania, Zkon . 439/2004 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
54. opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodi- kon . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten v znen ne-
ny Slovenskej republiky . 199/2003 Z. z., ktorm skorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch z-
sa ustanovuje vka percenta a obdobie, za ktor sa konov nadobudol innos 1. augusta 2004 okrem l. I
upravuje nhrada za stratu na zrobku po skonen druhho a tvrtho bodu, smeho a trnsteho bodu,
pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovnm ra- estnsteho a dvadsiateho bodu, dvadsiateho druh-
zom alebo chorobou z povolania. ho bodu, dvadsiateho iesteho bodu a dvadsiateho de-
viateho bodu, tridsiateho druhho bodu, tridsiateho
294a tretieho a tridsiateho piateho bodu, ktor nadobudli
innos 1. janura 2005.
Tmto zkonom sa preberaj prvne akty Eurp- Zkon . 523/2004 Z. z. o rozpotovch pravidlch
skych spoloenstiev a Eurpskej nie uveden v prlo- verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zko-
he . 5. nov nadobudol innos 1. janura 2005.
Zkon . 721/2004 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
295 kon . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten v znen ne-
innos skorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch z-
konov nadobudol innos 1. janura 2005 okrem
Tento zkon nadobda innos 1. janura 2004 ok- 277b, ktor nadobudol innos 28. decembra 2004.
rem 122 ods. 4 a 6, 123 ods. 3 a 5, 272 ods. 7, Zkon . 82/2005 Z. z. o neleglnej prci a nelegl-
286 ods. 2, 291 ods. 3 a 4 a 293, ktor nadobdaj nom zamestnvan a o zmene a doplnen niektorch z-
innos dom vyhlsenia, 120 ods. 4, ktor nadob- konov nadobudol innos 1. aprla 2005, lnok II na-
da innos dom nadobudnutia platnosti zmluvy dobudol innos 1. februra 2006.
o pristpen Slovenskej republiky k Eurpskej nii
(1. mja 2004). Zkon . 244/2005 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
kon . 280/2002 Z. z. o rodiovskom prspevku v znen
Zkon . 551/2003 Z. z., ktorm sa men a dopa z- neskorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch
kon . 312/2001 Z. z. o ttnej slube a o zmene a dopl- zkonov nadobda innos 1. jla 2005 okrem l. II
nen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov desiateho bodu, ktor nadobudol innos 14. jna
a o zmene a doplnen niektorch zkonov nadobudol 2005.
innos 1. janura 2004.
Zkon . 351/2005 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
Zkon . 600/2003 Z. z. o prdavku na diea a o zme- kon . 578/2004 Z. z. o poskytovateoch zdravotnej
ne a doplnen zkona . 461/2003 Z. z. o socilnom po- starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavov-
isten nadobudol innos 1. janura 2004. skch organizcich v zdravotnctve a o zmene a dopl-
Zkon . 5/2004 Z. z. o slubch zamestnanosti nen niektorch zkonov v znen zkona . 720/2004
a o zmene a doplnen niektorch zkonov nadobudol Z. z. a o zmene a doplnen niektorch zkonov nadobu-
innos 1. februra 2004. dol innos 1. septembra 2005.
Zkon . 43/2004 Z. z. o starobnom dchodkovom Zkon . 534/2005 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
sporen a o zmene a doplnen niektorch zkonov nado- kon . 595/2003 Z. z. o dani z prjmov v znen neskor-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1485

ch predpisov a o zmene a doplnen niektorch zko- Zkon . 677/2006 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
nov nadobudol innos 15. decembra 2005 okrem kon . 43/2004 Z. z. o starobnom dchodkovom spore-
lnku IX, ktor nadobudol innos 1. janura 2006. n a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen ne-
Zkon . 584/2005 Z. z., ktorm sa men a dopa z- skorch predpisov a o zmene a doplnen zkona
kon . 523/2004 Z. z. o rozpotovch pravidlch verej- . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten v znen neskor-
nej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov ch predpisov nadobudol innos 1. janura 2007.
v znen neskorch predpisov a o zmene a doplnen nie- Zkon . 274/2007 Z. z. o prplatku k dchodku poli-
ktorch zkonov nadobudol innos 1. janura 2006 tickm vzom nadobudol innos 1. janura 2008.
okrem l. III piateho bodu, ktor nadobudol innos
Zkon . 519/2007 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
20. decembra 2005.
kon . 328/2002 Z. z. o socilnom zabezpeen policaj-
Zkon . 310/2006 Z. z., ktorm sa men a dopa z- tov a vojakov a o zmene a doplnen niektorch zkonov
kon . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten v znen ne- v znen neskorch predpisov a o zmene a doplnen nie-
skorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch z- ktorch zkonov nadobudol innos 1. janura 2008.
konov nadobudol innos 1. augusta 2006 okrem
tyridsiateho tretieho bodu, tyridsiateho piateho Zkon . 555/2007 Z. z., ktorm sa men a dopa z-
bodu, tyridsiateho deviateho bodu a pdesiateho kon . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten v znen ne-
iesteho bodu v l. I, ktor nadobudli innos 1. janu- skorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch z-
ra 2008. konov nadobudol innos 1. janura 2008 okrem
stoosemnsteho bodu, stodvadsiatehoiesteho bodu,
Nlez stavnho sdu Slovenskej republiky stodvadsiatehodeviateho bodu, stotridsiateho bodu,
. 460/2006 Z. z. uverejnen v Zbierke zkonov Sloven- totyridsiatehosmeho bodu a 293an ods. 1 v sto-
skej republiky 19. jla 2006. pdesiatomsiedmom bode v l. I nadobudli innos
Zkon . 529/2006 Z. z., ktorm sa dopa zkon dom vyhlsenia (30. novembra 2007).
. 461/2003 Z. z. o socilnom poisten v znen neskor- Zkon . 659/2007 Z. z. o zaveden meny euro v Slo-
ch predpisov nadobudol innos 1. oktbra 2006. venskej republike a o zmene a doplnen niektorch z-
Zkon . 592/2006 Z. z. o poskytovan vianonho konov nadobudol innos 1. mja 2008 okrem usta-
prspevku niektorm poberateom dchodku a o dopl- noven l. XVII bodov 1. a 6. ( 56 ods.1, 64 ods. 5,
nen niektorch zkonov nadobudol innos dom vy- 116 ods. 8, 129 ods. 2, 138 ods. 1 psm. a) a 138
hlsenia okrem l. II prvho a tvrtho bodu a iesteho ods. 25, ktor nadobdaj innos dom zavedenia
bodu, ktor nadobudli innos 1. janura 2007. eura v Slovenskej republike.

Pavol Paka v. r.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1486 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

Prloha . 1
k zkonu . 461/2003 Z. z.

ZOZNAM CHORB Z POVOLANIA

slo Choroba z povolania Podmienky vzniku

1. Choroba z olova alebo z jeho zlenn K slam 1 18:


Pri vrobe, spracovan, pouvan,
doprave uvedench ltok alebo ak sa
tieto ltky v uvedench prpadoch
vyskytuj ako vedajie produkty,
medziprodukty alebo odpadov ltky.

2. Choroba z fosforu alebo z jeho zlenn

3. Choroba z fluru alebo z jeho zlenn

4. Choroba z ortuti alebo z jej zlenn

5. Choroba z arznu alebo z jeho zlenn

6. Choroba z mangnu alebo z jeho zlenn

7. Choroba z kadmia alebo z jeho zlenn

8. Choroba z vandia alebo z jeho zlenn

9. Choroba z chrmu alebo z jeho zlenn

10. Choroba zo srouhlka

11. Choroba zo srovodka

12. Choroba z oxidu uhonatho

13. Choroba z kyanovodka alebo z kyanidov

14. Choroba z benznu alebo z jeho homolgov

15. Choroba z nitrozlenn a z aminozlenn benznu


alebo jeho homolgov

16. Choroba z halogenizovanch uhovodkov

17. Choroba z esterov kyseliny dusinej

18. Choroba z bojovch ltok alebo z chemickch ltok


s rovnakm inkom, ak maj bojov ltky

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1487

19. Choroba z ionizujceho iarenia a zo iarenia K slam 19 20:


s obdobnm inkom Pri vystaven uvedenmu
nebezpeenstvu.

20. Choroba z elektromagnetickho iarenia vrtane lasera

21. Rakovina koe Pri vrobe, spracovan, pouvan,


doprave kodlivn vyvolvajcich
rakovinu koe.

22. Kon choroby okrem rakoviny koe a prenosn kon Pri vystaven sa vplyvu chemickch,
choroby fyziklnych (okrem ionizujceho iarenia)
a biologickch kodlivn v pracovnom
prostred a pri prci vyvolvajcej
profesionlne dermatzy.

23. Rakovina pc z rdioaktvnych ltok Pri vystaven uvedenmu


nebezpeenstvu.

24. Infekn choroby a parazitrne choroby okrem Pri vyetrovan a opatrovan osb, tam,
tropickch infeknch chorb a parazitrnych chorb kde je preukzaten styk s tmito
a chorb prenosnch zo zvierat na ud chorobami alebo s infeknm materilom,
ako sas plnenia pracovnch loh
alebo innost.

25. Tropick prenosn a parazitrne choroby Pri vystaven uvedenmu


nebezpeenstvu.

26. Choroby prenosn zo zvierat na ud bu priamo, alebo Pri vystaven uvedenmu nebezpeenstvu
prostrednctvom prenaov vrtane nakladania, vykladania
a dopravy takchto zvierat.

27. Choroba vyvolan prcou v hyperbarickch alebo Pri vystaven uvedenmu


hypobarickch podmienkach nebezpeenstvu.

28. Choroba z vibrci ochorenie kost, kbov, svalov, ciev Pri kontakte so zdrojmi vibrci.
a nervov konatn spsoben vibrciou

29. Choroba z dlhodobho, nadmernho a jednostrannho Pri vystaven uvedenmu


zaaenia konatn ochorenie kost, kbov, liach nebezpeenstvu.
a nervov konatn

30. Choroba lakovho nervu z mechanickch vplyvov Pri ntenej polohe hornch konatn.

31. Choroba dolnch dchacch ciest a pc spsoben Pri vystaven uvedenmu


hlinkovm prachom z hlinkovch zliatin (zaprenie nebezpeenstvu.
pc hlinkom fibrza pc)

32. Choroba z berlia a z jeho zlenn Pri vystaven uvedenmu


nebezpeenstvu.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1488 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

33. Choroba zaprenia pc prachom obsahujcim oxid Pri vystaven uvedenmu


kremiit (silikza, silikotuberkulza) vrtane nebezpeenstvu.
(uhokopskej) pneumokonizy:

a) s typickmi rtg. znakmi s prihliadnutm na dynamiku


choroby,

b) v spojen s aktvnou tuberkulzou

34. Choroba zaprenia pc azbestovm prachom Pri vystaven uvedenmu


(azbestza) nebezpeenstvu.

a) s typickmi rtg. znakmi,

b) v spojen s pcnou rakovinou

35. Choroba pri vrobe tvrdokovov Pri vystaven uvedenmu


nebezpeenstvu.
36. Choroba dolnch dchacch ciest a pc z Thomasovej Pri prci s Thomasovou mkou.
mky

37. Bronchilna astma (zduch) Pri preukzan innost s ltkami


s alergizujcim inkom a pri psoben
senzibilizujcich a drdivch initeov.

38. Porucha sluchu z hluku, pri ktorej dosahuje strata Pri vystaven nadmernmu hluku.
sluchu poda Fowlera pri pokodench mladch ako 30
rokov najmenej 40 %. Pri pokodench nad 30 rokov sa
uveden hranica kad dva roky zvyuje o 1 % a do
dosiahnutia 50 rokov veku pokodenho, odkedy u
mus prevyova strata sluchu 50 %

39. Siv zkal Pri vystaven nadmernmu psobeniu


krtkovlnnch tepelnch lov.

40. Nystagmus V baniach pri mnerskch prcach.

41. Rozdutie pc fkaov skla a hudobnkov na dychov Pri vystaven uvedenmu


nstroje nebezpeenstvu.

42. a) ak hyperkinetick dysfnia, uzlky na hlasivkch ale- Pri vystaven zvenej hlasovej nmahe,
bo ak nedomykavos hlasiviek, ktor znemouj v- najm v divadlch, kolch,
kon povolania kladceho zven nroky na hlas profesionlnych hlasovch telesch,
profesionlnych kultrnych podnikoch
b) ak fonastnia a zbavnch podnikoch. Pri speve
slistu.

43. Bronchopulmonlne choroby spsoben prachom Pri vystaven uvedenmu


z bavlny (byssinza), anu, konop alebo sisalu nebezpeenstvu.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1489

44. Vonkajie alergick alveolitdy a ich nsledky spsoben Pri vystaven uvedenmu
vdychovanm organickch prachov typu farmrske pca nebezpeenstvu.

45. Alergick choroby hornch dchacch ciest s dokzanou Pri plnen pracovnch loh, innost
precitlivenosou na alergny z pracovnho prostredia s alergizujcimi ltkami a pri psoben
pokodenho senzibilizujcich a drdivch initeov,
ktor s za tak uznan.

46. Ndorov choroby vznikajce nsledkom prce Pri vystaven riziku chemickej
s dokzanmi chemickmi karcinognmi v pracovnom karcinogenity a karcinogn dokzan
prostred pokodenho a prejavujce sa u neho v jeho pracovnom prostred je
v prslunch cieovch orgnoch, ktor nie s uveden s prevanou mierou pravdepodobnosti
v tomto zozname rozhodnutm Celoslovenskej komisie pre
posudzovanie chorb z povolania uznan
za hlavn prinn faktor vzniku danej
ndorovej choroby.

47. In pokodenie zdravia z prce. Ide o pokodenie zdravia Pri vykonvan prce, ktor je
z prce, ktor nie je ani pracovnm razom, ani preukzatene a v porovnatenej miere
chorobou z povolania uvedenou v tomto zozname s inmi chorobami z povolania uvedenmi
v tomto zozname v prinnej svislosti so
zistenm pokodenm zdravia a tto
svislos je uznan Celoslovenskou
komisiou pre posudzovanie chorb
z povolania.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1490 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

Prloha . 2
k zkonu . 461/2003 Z. z.

CHOROBY A STAVY, KTOR SI VYADUJ OSOBITN STAROSTLIVOS

I. KAPITOLA
INFEKN A PARAZITRNE CHOROBY (A00-B99)

A15-A19 Tuberkulza
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade prslunho odbornho vyetrenia poda postihnutia or-
gnov, mus s o dlhodob postihnutie funkci orgnov vrtane komplikci (naprklad II. stupe dychovej nedosta-
tonosti, oblikov zlyhanie).
A50 Vroden syfilis
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade miery funknho postihnutia nervovho systmu, psy-
chickch komplikci a pohybovho apartu.
B15-B19 Zpaly peene
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade biochemickej aktivity ochorenia, stupa prekrvenia,
ako aj nslednch komplikci nervovho, trviaceho a obehovho systmu, vkonnosti, vivy.
B20-B24 Choroby vyvolan vrusom udskej imunitnej nedostatonosti
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade vzniku komplikci v poslednom klinicky manifestnom
tdiu, s rozvojom komplikci, so stratou vkonnosti, prejavov zo strany imunitnho systmu, postihnutia orgnov.
Vnimone sa posudzuj aj in infekn choroby a parazitrne choroby na zklade miery anatomickho
a funknho postihnutia orgnov, prpadne systmov poda predchdzajcich kritri.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri pravidelnej presnej aplikcii cielenej lieby, oetrovanie lo-
klnych zmien, dozor, prevenciu zpalovch ochoren, ditne stravovanie, sprevdzanie do pecializovanch zdra-
votnckych zariaden, individulnu rehabilitciu a lieebn telesn vchovu.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Terminlne tdi infeknch a parazitrnych chorb.

II. KAPITOLA
NDORY (C00-D48)
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade tdia ochorenia t. j. III-IV, TNM klasifikcie, histologic-
kej truktry, lokalizcie, ovplyvnitenosti onkologickho ochorenia liebou, kvality remisie, komplikci ndorov-
ho ochorenia, orgnovho postihnutia pri metastzach s mierou urenia funknej poruchy, poruchy vivy, poruchy
odolnosti proti infekcim, vplyvu na mobilitu, vkonnos a inch porch.
Vnimone sa posudzuj aj nezhubn ndory, ktorch lokalizcia a mechanick vplyv vyvolvaj orgnov
komplikcie a funkn komplikcie v prpadoch, ak sa liebou nedaj odstrni.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri aplikci cielenej lieby, sprevdzanie do pecializovanch
zdravotnckych zariaden, prevenciu infeknch ochoren pri celkovom oslaben zdravotnho stavu, loklne oetro-
vanie, prpravu stravy, pomoc pri dennej hygiene a toalete.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Terminlne tdi nelieitench zhubnch ndorov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1491

III. KAPITOLA
CHOROBY KRVI A KRVOTVORNCH ORGNOV A NIEKTOR PORUCHY IMUNITNCH MECHANIZMOV
(D50-D89)

D55-D64 Nutrin, hemolytick, aplastick a in mlokrvnosti


D65-D69 Poruchy koagulcie, purpura a in hemoragick choroby
D80-D89 Urit poruchy imunitnho mechanizmu
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur poda druhu a stupa komplikci, ako aj poda priebehu primr-
neho ochorenia s trvalou potrebou transfznej lieby, lieby kortikoidmi, imunosupresvami a nhradnej lieby,
rozvoja komplikci zakrvcanie do kbov, podkoia, postihnutie inch orgnov, prpadne systmov.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri pravidelnej aplikci liekov, pri kontrole priebehu ochore-
nia a aktnych zmien, prevenciu zpalovch ochoren, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden,
prevenciu a oetrovanie razov, pravideln kontroly, lieebn telesn vchovu a rehabilitciu.

IV. KAPITOLA
CHOROBY LIAZ S VNTORNM VYLUOVANM, VIVY A PREMENY LTOK (E00-E90)

E00-E07 Choroby ttnej azy


Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje poda rezistencie na liebu, poklesu hmotnosti, zaostvania
v psychickom vvoji a somatickom vvoji, postihnutia orgnov, znenia vkonnosti, prpadne postihnutia systmu.
E10-E14 Cukrov plavica
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade odbornho vyetrenia vrtane inch konzilirnych vy-
etren poda charakteru komplikci so zameranm na celkov telesn rozvoj a duevn rozvoj, funkciu vntornch
orgnov, pokles hmotnosti, znenie vkonnosti, stabilitu i nestabilitu hladiny glykmie, funkcie zraku, pokodenia
nervovho, vyluovacieho, srdcovo-cievneho, prpadne dchacieho systmu.
E20-E35 Choroby z podvivy a inch nedostatkov vo vive
E70-E90 Metabolick poruchy
Zvanos zdravotnho postihnutia ako pri E10-E14.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos zo strany rodiov pri sledovan celkovho zdravotnho stavu,
sledovanie meratench hodnt, presn aplikciu inzulnu v urench dvkach a v urenom ase, denn dozor, pre-
venciu aktnych zpalovch ochoren, prpravu dity, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden,
oetrovanie komplikci. Tto skupina ochoren vyaduje osobitn starostlivos do 15. roku veku dieaa.

V. KAPITOLA
DUEVN PORUCHY A PORUCHY SPRVANIA (F00-F99)

F10-F19 Poruchy psychiky a sprvania zaprinen uvanm psychoaktvnych ltok


F20-F29 Schizofrnia, schizotypov poruchy a poruchy s bludmi
F30-F39 Afektvne poruchy
F70-F79 Duevn zaostalos
F90-F98 Poruchy sprvania a emon poruchy v detstve a poas dospievania
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade psychiatricko-psychologickho vyetrenia. Rozhoduj-
ce je vrazn naruenie socilneho ivota, orientcie, intelektu, myslenia, sprvania a pri plnom rozpade osobnosti
potreba trvalho dozoru pre ohrozenie seba a okolia, autizmus, naruenie socilnej adaptcie. Pri duevnej zaosta-
losti je dleit vy stupe, t. j. stredn, ak a hlbok stupe duevnej zaostalosti. Pri poruchch psychiky
a sprvania mus s o trval (nie prechodn) zmeny, presne definovan, rezistentn na liebu, prpadne tdium
ochorenia, frekvenciu vskytu atakov.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri pravidelnej aplikci liekov, dozor pre poruchy sprvania
a asistenciu pri doprave, prpravu stravy a kontrolu pri dennej hygiene a toalete, osobitn prstup pri poruchch
sprvania, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden, a najm nron individulny prstup.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Duevn zaostalos strednho, akho a hlbokho stupa.
Duevn choroby a poruchy sprvania liebou mlo ovplyvniten (ak formy).

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1492 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

VI. KAPITOLA
CHOROBY NERVOVHO SYSTMU (G00-G99)
G00-G09 Zpalov choroby strednho nervovho systmu
G10-G13 Systmov atrofie prvotne postihujce stredn nervov systm
G20-G26 Extrapyramdov poruchy a poruchy hbavosti
G35-G37 Demyelinizan choroby strednho nervovho systmu
G40-G47 Epizodick a zchvatov poruchy
G50-G59 Poruchy nervov, nervovch koreov a nervovch splet
G60-G64 Polyneuropatia a in poruchy perifrneho nervovho systmu
G70-G73 Poruchy nervovosvalovej platniky a svalu
G80-G83 Mozgov ochrnutie a in paralytick syndrmy
G90-G99 In poruchy nervovho systmu
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade neurologickho vyetrenia vrtane odbornch konzi-
lirnych vyetren pri stredne akch a akch formch ochoren. Dleit je funkn postihnutie orgnov, prpad-
ne systmov, akm spsobom ovplyvuj sebestanos, mobilitu, psychick vvoj a somatick vvoj. Pri zchvato-
vch ochoreniach je dleit presne uri frekvenciu a charakter zchvatov, rezistenciu na liebu. Pri neuralgii
trojklanho nervu je dleit ak forma ochorenia i jeho obojstrann postihnutie. Pri obrne treba diagnostikova
stupe, jednostrann alebo obojstrann postihnutie, i ide o kompletn alebo parcilnu formu, definova komplik-
cie. Treba presne definova poruchu hybnosti a samoobsluhy, pri postihnut dvoch a viacerch konatn ich domi-
nanciu, prpadne presne opsa in komplikcie (naprklad poruchy vyprzdovania stolice a mou).
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav pri stredne akch a akch formch ochoren vyaduje osobitn starostlivos pri individul-
nej lieebnej telesnej vchove, rehabilitcii, dozor, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden,
sprevdzanie na invalidnom vozku, ncvik hybnosti a pohyblivosti, poskytnutie laickej prvej pomoci pri nhlych po-
ruchch vedomia, pri prevencii razov, stravovan, dennej hygiene a toalete, kpan, obliekan, pri rehabilitcii.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
ak formy chorb nervovho systmu so zvanm pohybovm a psychickm postihnutm.

VII. KAPITOLA
CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV (H00-H59)

H53-H54 Poruchy videnia a slepota


Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje na zklade komplexnho onho vyetrenia na oboch oiach
po korekcii, i ide o obojstrann praktick alebo obojstrann pln slepotu. V prpade inch ochoren oka, prpadne
centrlneho nervovho systmu sa posudzuje, i nsledky s na rovni obojstrannej praktickej alebo obojstrannej
plnej slepoty po korekcii.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos, najm sprevdzanie v neznmom prostred, prevenciu ra-
zov, pomoc pri komunikci, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden, pomoc pri tan, psan
pecilnym psmom pre nevidiacich, pomoc pri vube, zakolenie v pecializovanch zariadeniach pre nevidiacich
a slabozrakch.

VIII. KAPITOLA
CHOROBY UCHA A HLVKOVHO VBEKU (H60-H95)

H80-H83 Choroby vntornho ucha


H90 Praktick alebo pln hluchota
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade uno-nosno-krnho vyetrenia, foniatrickho vyetre-
nia vrtane vyetrenia vestibulrneho apartu, prpadne aj konzilirneho neurologickho vyetrenia v neurologickej
ambulancii v prpade poruchy rovnovhy.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri komunikcii, ncvik rei, sprevdzanie do pecializova-
nch zdravotnckych zariaden a vyuovanie v pecializovanch kolskch zariadeniach pre nepoujcich, preven-
ciu razov, tlmoenie pri posunkovej rei, telefonovan. Osobitn pomoc sa vyaduje do 15. roku veku dieaa.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1493

IX. KAPITOLA
CHOROBY OBEHOVEJ SSTAVY (I00-I99)

I105-I09 Zdhav reumatick choroby srdca


I10-I15 Hypertenzn choroby
I30-I52 In choroby srdca
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade komplexnho internho alebo kardiologickho funkn-
ho vyetrenia pri ochoreniach v III.-IV. klinickom tdiu ochorenia obehovej sstavy, ktor vyaduj intenzvnu do-
mcu liebu. V prpade porch srdcovho rytmu s dleit ak formy poda Lowna, prpadne ich rezistencia na
liebu. Posudkovo vznamn s aj stavy po transplantcii srdca.
I60-I69 Cievne choroby mozgu
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur na zklade komplexnho neurologickho vyetrenia vrtane konzi-
lirnych vyetren poda lokalizcie pokodenia orgnov alebo systmov (on, psychiatricko-psychologick vyetre-
nie), posudzuje sa najm postihnutie hybnosti, koordincia pohybu, psychick zmeny, funkcia postihnutch kona-
tn.
I70-I79 Choroby tepien, tepniiek a vlsonc
Zvanos zdravotnho postihnutia sa ur len vnimone pri zvanch uzveroch vekch ciev, najm na
konatinch, prevane hornch, ktor znamenaj funkn stratu konatiny, prpadne konatn.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri presnej aplikcii liekov, sledovanie klinickho stavu, pre-
venciu aktnych zpalovch ochoren, individulnu lieebn telesn vchovu, rehabilitciu, sprevdzanie na inva-
lidnom vozku, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden. V prpade poruchy rei a vnmania rei
si stav vyaduje pomoc pri komunikcii, pri ncviku tania a psania.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Choroby obehovej sstavy v tdiu globlnej obehovej nedostatonosti napriek liebe.

X. KAPITOLA
CHOROBY DCHACEJ SSTAVY (J00-J99)

J40-J47 Chronick choroby dolnch dchacch ciest


J80-J84 In choroby dchacch strojov postihujce interstcium
J95-J99 In choroby dchacej sstavy
Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje na zklade odbornho pcneho funknho vyetrenia s d-
razom na zistenie akho stupa dychovej nedostatonosti, akho stupa znenia funkcie pc (vyetrenie krv-
nch plynov), prtomnosti prznakov pokodenia inch orgnov alebo systmov a dchania modifikovanho trvalou
tracheostmiou.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri cielenej aplikcii liekov, liebe kyslkom, oetrovanie z-
chvatov dchavice, individulnu lieebn telesn vchovu a dychov rehabilitciu, prevenciu seznneho zhorenia,
sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden, v prpade tracheostmie pomoc pri komunikcii.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Choroby dchacej sstavy v tdiu globlnej dychovej nedostatonosti napriek liebe.

XI. KAPITOLA
CHOROBY TRVIACEJ SSTAVY (K00-K93)
K50-K52 Neinfekn zpal tenkho a hrubho reva
K70-K77 Choroby peene
K86 Chronick zpal podaldkovej azy
K90-K93 In choroby trviacej sstavy
Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje na zklade odbornho internho gastroenterologickho
funknho vyetrenia. Posudzuj sa najm ak formy ochoren s poklesom vivy, hmotnosti, celkovm oslabenm
vkonnosti, obranyschopnosti proti infekcim, zaostvania v psychickom vvoji aj somatickom vvoji, i zdravotn

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1494 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

stav vyaduje mimoriadny ditny reim, upraven prjem stravy alebo oetrovanie umelho vvodu reva, i ide
o stav po transplantcii peene.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos najm pri prprave pecilnej ditnej stravy, kontrolu stavu v-
ivy, presn aplikciu liekov, dodriavanie ivotosprvy, tlmenie psychicky nepriaznivch vplyvov, prevenciu akt-
nych zpalovch ochoren, oetrovanie pri umelch vvodoch hrubho reva, sprevdzanie do pecializovanch
zdravotnckych zariaden.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Choroby trviacej sstavy so zhubnm typom vivy v tdiu dekompenzcie.

XII. KAPITOLA
CHOROBY KOE A PODKONHO TKANIVA (L00-L99)
L10-L14 Puzgierov (bulzne) dermatzy
L20-L30 Dermatitdy a ekzmy
L40-L45 Papuloskvamzne choroby
Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje na zklade komplexnho dermatologickho vyetrenia vrta-
ne konzilirnych vyetren. Posudzuj sa najm ak rezistentn formy konch ochoren a ich komplikcie pohy-
bovho systmu, postihnutie odkrytch ast tela, najm tvre, psychick komplikcie.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri loklnej a celkovej liebe ochorenia koe, tlmenie nepriaz-
nivch vplyvov, ako je zpach, mokvanie, svrbenie, plenie a tvorba zohyzujcich jaziev, tlmenie psychickch kom-
plikci, liebu komplikci zo strany pohybovho apartu, tlmenie bolest, sprevdzanie do pecializovanch zdra-
votnckych zariaden, individulnu rehabilitciu, prevenciu proti poraneniam a infekcim.

XIII. KAPITOLA
CHOROBY SVALOVEJ SSTAVY A KOSTROVEJ SSTAVY A SPOJIVOVHO TKANIVA (M00-M99)
M05-M14 Zpalov polyartropatie
M15-M19 Artrzy
M20-M25 In poruchy kbov
M30-M36 Systmov choroby spojivovho tkaniva
M40-M45 Deformujce dorzopatie
M45-M49 Spondylopatie
M50-M54 Dorzopatie
Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje na zklade komplexnho odbornho neurologickho, reu-
matologickho alebo ortopedickho funknho vyetrenia. Posudzuj sa ak formy postihnutia s nepriaznivm
vplyvom na psychick vvoj a somatick vvoj, komplikcie zo strany orgnov alebo systmov (nervy, nervov spleti,
srdce, pca ich funkcie), i ide o jednostrann alebo viacnsobn postihnutie, i postihnutie podstatne obmedzuje
hybnos konatn, funkciu, pohyblivos, sebestanos a samoobsluhu, i vyaduje ortopedick korekciu podpornm
apartom alebo operciu.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri aplikcii liekov, kontrolu a aplikciu koreknho apartu,
sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden, pravideln rehabilitciu a individulnu lieebn tele-
sn vchovu, pomoc pri dennej hygiene a toalete.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Vnimone choroby svalovej a kostrovej sstavy a spojivovho tkaniva s trvalm priptanm na lko.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1495

XIV. KAPITOLA
CHOROBY MOOVEJ A POHLAVNEJ SSTAVY (N00-N99)
N00-N08 Glomerulrne choroby
N10-N16 Tubulointersticilne choroby
N17-N19 Zlyhanie obliiek
N30-N39 In choroby moovej sstavy
Zvanos zdravotnho postihnutia sa posudzuje na zklade komplexnho funknho urologickho alebo ne-
frologickho vyetrenia. Posudzuje sa stredne ak a ak forma oblikovej nedostatonosti, stavy po transplant-
cii obliky a funkcia tepu, ak forma inkontinencie mou, prtomnos umelho vystenia moovodov von, prpad-
ne do hrubho reva, vroden vvod moovodov, komplikcie zo strany inch orgnov alebo systmov pri akch
formch ochoren, vplyv na psychick vvoj a somatick vvoj, vplyv na mobilitu, sebestanos, dialyzan lieba
a jej komplikcie.
Osobitn starostlivos
Zdravotn stav vyaduje osobitn starostlivos pri prprave dity, aplikciu liekov, sprevdzanie do pecializo-
vanch zdravotnckych zariaden, oetrovanie v prpade komplikci, rehabilitciu, individulnu lieebn telesn
vchovu, tlmenie komplikci choroby, prevenciu aktnych zpalovch ochoren, oetrovanie na lku v terminl-
nom tdiu.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Choroby moovej sstavy v terminlnom tdiu zlyhania obliiek.

XVII. KAPITOLA
VRODEN CHYBY, DEFORMCIE A CHROMOZMOV MALFORMCIE (Q00-Q99)

Q00-Q07 Vroden chyby nervovho systmu


Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chorobch nervovho syst-
mu sa posudzuj ako pri pokoden nervovho systmu.
Q10-Q18 Vroden chyby oka, ucha, tvre a krku
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chybch oka, ucha, tvre
a krku sa posudzuj ako pri pokodeniach zraku, sluchu alebo pohybovho apartu.
Q20-Q28 Vroden choroby obehovej sstavy
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chorobch obehovej sstavy
sa posudzuj ako pri chorobch obehovej sstavy.
Q30-Q34 Vroden chyby dchacej sstavy
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chybch dchacej sstavy sa
posudzuj ako pri chorobch dchacej sstavy.
Q35-Q37 Rztep pery a rztep podnebia
Vroden rztepy pery a podnebia sa spravidla do jednho roka ivota dobre upravuj plastickou chirurgickou
operciou.
Q38-Q45 In vroden chyby trviacej sstavy
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chybch trviacej sstavy sa
posudzuj ako pri chorobch trviaceho systmu s tm, e diea vyaduje osobitn starostlivos do priaznivej chi-
rurgickej pravy vrodenej anomlie.
Q60-Q64 Vroden chyby moovej sstavy
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chybch moovej sstavy sa
posudzuj ako pri chorobch moovej sstavy.
Q65-Q79 Vroden chyby a deformcie svalov a kost
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri vrodench chybch svalov a kost sa po-
sudzuj ako pri chorobch svalovej, kostrovej sstavy.
Q80-Q89 In vroden chyby
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri inch vrodench chybch sa posudzuj
poda pokodenia funkcie orgnu alebo systmu na zklade klinickch prznakov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1496 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

Q90-Q99 Chromozmov anomlie nezatrieden inde


Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos sa posudzuj poda klinickch prejavov
tchto chorb (naprklad psychiatrick a pohybov).
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Vroden chyby, deformcie a chromozmov anomlie so zvanm pohybovm postihnutm a psychickm postih-
nutm, prpadne so zvanm postihnutm vntornch orgnov neovplyvnitenm liebou.

XIX. KAPITOLA
PORANENIA, OTRAVY A NIEKTOR IN NSLEDKY VONKAJCH PRIN (S00-T98)
Zvanos pokodenia zdravotnho stavu a osobitn starostlivos pri razoch, otravch a inch nsledkoch
vonkajch prin m vznam posudzova po skonen lieby. Posudzuj sa ako pri inch chorobch poda miesta,
funkcie a trvalch nsledkov.
Choroba a stav, ktor vyaduj osobitn starostlivos a vyluuj schopnos sstavne sa pripravova na povo-
lanie a vykonva zrobkov innos
Trval nsledky poranen, otrv a niektorch inch vonkajch prin so zvanm pohybovm alebo psychickm
postihnutm, prpadne so zvanm postihnutm vntornch orgnov neovplyvnitenm liebou.

Osobitn kapitola
Vroden, funkn a anatomick chbanie konatn
Vzhadom na pecifick funkciu konatn stavy, ktor vyvolva chbanie konatn, patria do vrodench chb
alebo chb zskanch vinou po razovch stavoch bu s funknm, alebo s anatomickm chbanm konatiny
alebo konatn.
Zdravotn stav sa posudzuje na zklade traumatologickho, neurologickho alebo ortopedickho vyetrenia.
Pri hornej konatine je dleit posdi najm chopov funknos ruky. Pri dolnej konatine je dleit posdenie
straty alebo amputcie od lenka nahor. Pri strate jednej dolnej a hornej konatiny alebo strate oboch hornch alebo
dolnch konatn (funkne alebo anatomicky) ide o ak postihnutie.
Osobitn starostlivos
Pri plnch stratch konatiny alebo konatn diea vyaduje osobitn starostlivos pri rehabilitcii, indivi-
dulnej lieebnej telesnej vchove, sprevdzanie do pecializovanch zdravotnckych zariaden, rehabilitanch s-
tavov a kolskch zariaden pre telesne postihnut deti a mlde, ako aj zakolenie v nich, tlmenie fantmovch bo-
lest, psychickch komplikci, asistenciu pri nosen protz.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1497

Prloha . 3
k zkonu . 461/2003 Z. z.

VEOBECN VYMERIAVACIE ZKLADY


V KALENDRNYCH ROKOCH PRED ROKOM 2003

Priemern mesan mzda


Rok Veobecn vymeriavac zklad
v hospodrstve
1949 792 9 504
1950 854 10 248
1951 903 10 836
1952 940 11 280
1953 1 036 12 432
1954 1 125 13 500
1955 1 148 13 776
1956 1 202 14 424
1957 1 235 14 820
1958 1 262 15 144
1959 1 281 15 372
1960 1 330 15 960
1961 1 368 16 296
1962 1 362 16 344
1963 1 375 16 500
1964 1 423 17 076
1965 1 456 17 472
1966 1 510 18 120
1967 1 594 19 128
1968 1 733 20 796
1969 1 863 22 356
1970 1 910 22 920
1971 1 980 23 760
1972 2 065 24 780
1973 2 133 25 596
1974 2 203 26 436
1975 2 271 27 252
1976 2 338 28 056
1977 2 412 28 944
1978 2 483 29 796
1979 2 549 30 588
1980 2 606 31 272
1981 2 642 31 704
1982 2 695 32 340
1983 2 745 32 940
1984 2 790 33 480
1985 2 843 34 116
1986 2 888 34 656
1987 2 941 35 292

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1498 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

1988 3 020 36 240


1989 3 142 37 704
1990 3 278 39 336
1991 3 770 45 240
1992 4 543 54 516
1993 5 379 64 548
1994 6 294 75 528
1995 7 195 86 340
1996 8 154 97 848
1997 9 226 110 712
1998 10 003 120 036
1999 10 728 128 736
2000 11 430 137 160
2001 12 365 148 380
2002 13 511 162 132

2003 172 3801)


2004 189 9002)
2005 207 2883)
2006 225 1324)
2007 241 7525)

1
) Opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 211/2004 Z. z., ktorm sa ustanovuje suma veobecnho
vymeriavacieho zkladu za kalendrny rok 2003.
2
) Opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 163/2005 Z. z., ktorm sa ustanovuje suma veobecnho
vymeriavacieho zkladu za kalendrny rok 2004.
3
) Opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 228/2006 Z. z., ktorm sa ustanovuje suma veobecnho
vymeriavacieho zkladu za kalendrny rok 2005.
4
) Opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 196/2007 Z. z., ktorm sa ustanovuje suma veobecnho
vymeriavacieho zkladu za kalendrny rok 2006.
5
) Opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 135/2008 Z. z., ktorm sa ustanovuje suma veobecnho
vymeriavacieho zkladu za kalendrny rok 2007.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1499

Prloha . 4
k zkonu . 461/2003 Z. z.

PERCENTULNA MIERA POKLESU ZROBKOVEJ INNOSTI


poda druhu zdravotnho postihnutia orgnov a systmov

Kapitola I INFEKN A PARAZITRNE CHOROBY

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
robkovej in-
nosti v %
1. Vrusov infekcie a bakterilne choroby, zoonzy, protozolne choroby,
ricketsizy, helmintzy, mykzy, lues a ich nsledky
a) ahk formy s funknm obmedzenm ahkho stupa, so znenou vkon- 20 30
nosou organizmu
b) stredne ak formy s postihnutm funkcie niektorch orgnov, systmov 40 50
alebo formy chronick, pomaly progredujce s podstatnm obmedzenm
celkovej vkonnosti organizmu
c) ak forma s postihnutm funkcie orgnov a systmov s vraznm obme- 60 75
dzenm vkonnosti organizmu
Posudkov hadisko:
Ak infekn choroba vyvol dlhodobo nepriazniv zdravotn stav, ur sa
miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti poda prevaujceho
funknho postihnutia orgnu (systmu) a vplyvu na celkov vkonnos
organizmu.
2. Ochorenia vrusom zskanej udskej imunodeficiencie (HIV)
2.1. AIDS s ami alebo obasnmi klinickmi prznakmi, so znanm 20 30
obmedzenm celkovej vkonnosti organizmu
2.2. AIDS, plne rozvinut, s orgnovmi komplikciami a zlyhvanm imunity 70 80
Posudkov hadisko:
HIV pozitivita bez klinickej symptomatolgie nepredpoklad pokles
schopnosti sstavnej zrobkovej innosti.
Sprievodn duevn prejavy sa posdia psychologickm a psychiatrickm
vyetrenm.
3. Tuberkulza a in mykobakterizy
3.1. Tuberkulza dchacieho strojenstva
a) poas aktvneho tdia ochorenia s funknm obmedzenm strednho a 50 75
akho stupa alebo s komplikciami
b) poas aktvneho tdia ochorenia, bez obmedzenia pcnych funkci a v- 20 30
konnosti organizmu
c) tuberkulza v inaktvnom tdiu, bez poruchy dchacch funkci 10
3.2. Tuberkulza inch orgnov a systmov
a) poas aktivity ochorenia s funknm obmedzenm strednho a akho 50 75
stupa s komplikciami (tuberkulzne spondylodiscitdy)
b) poas aktivity ochorenia, bez funknho obmedzenia 20 30
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda stupa aktivity
ochorenia, obmedzenia pcnych funkci a celkovho stavu organizmu.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1500 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

Kapitola II CHOROBY KRVI A KRVOTVORNCH ORGNOV


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti pre chorobu krvi a krvotvornch orgnov sa ur poda zvanosti he-
matologickch zmien, poda porch orgnovch funkci, psobenia na in orgny a poda vplyvu na celkov stav or-
ganizmu.

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
robkovej in-
nosti v %
1. Strata sleziny 10
(bez prtomnosti krvnej choroby)

2. Chronick lymfatick leukmia (myeloidn)


a) s miernymi prejavmi, v remisii (bez vraznejch akost, bez celkovch 10 20
symptmov, bez hematologickej lieby, bez znmok progresie)
b) so stredne akmi klinickmi a laboratrnymi prejavmi s potrebou opako- 30 50
vanej hematologickej lieby, znen vkonnos organizmu
c) vek zvenie sleziny, znen imunita, vrazne znen vkonnos orga- 60 70
nizmu, v sstavnej hematologickej liebe s opakovanmi hospitalizciami
3. Plazmocytm (myelm)
a) s miernymi prejavmi, v remisii bez vraznejch akost, bez celkovch 10 20
symptmov, bez hematologickej lieby, bez znmok progresie
b) so stredne akmi klinickmi a laboratrnymi prejavmi, so znenou v- 35 50
konnosou organizmu
c) s akmi prejavmi, anmia pod 10 g/dl hemoglobnu, typickmi bolesa- 70 80
mi, osteolzou, poruchou funkcie obliiek a znenou vkonnosou organiz-
mu
4. Indolentn non-Hodgkinove lymfmy (lymfogranulm), primrne
lokalizovan non-Hodgkinov lymfm, Hodgkinov (lymfoproliferatvny)
lymfm
a) s ahkmi prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratrne priaznivm nlezom, 10 20
ahk subjektvne akosti
b) so stredne akmi prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratrne stacionr- 45 50
nym nlezom, s podstatnm znenm vkonnosti organizmu
c) s akmi klinickmi a laboratrnymi prejavmi, rozsiahly, aktvny proces, 70 80
v sstavnom lieen, s akm vplyvom na celkov stav organizmu
Posudkov hadisko:
Po skonen hematologickho lieenia treba spravidla do dvoch rokov po
stabilizcii zdravotnho stavu, od vsledku lieby uri mieru poklesu
schopnosti zrobkovej innosti.

5. Malgne lymfmy
a) aktne stavy 70 80
b)v remisii, s dvojronou stabilizciou, so znenou imunitou, s miernymi kli- 35 45
nickmi prejavmi a znenou vkonnosou organizmu

c) pokroil tdium s akmi klinickmi a laboratrnymi prejavmi, s akm 80


vplyvom na celkov stav organizmu
6. Myeloproliferan ochorenia
(napr. polycytmia, trombocytmia, myelofibrza)
a) ahk forma s miernymi prejavmi, v dobrom celkovom stave 10 20
b) v remisii, s dvojronou stabilizciou, so znenou imunitou, s miernymi kli- 35 45
nickmi prejavmi a znenou vkonnosou organizmu

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1501

c) s akmi prejavmi, anmia pod 10g/dl hemoglobnu, trombocytopnia pod 60 70


80 000/ml, zvenie sleziny, polycytmia
7. Terapeutick odstrnenie sleziny pre choroby krvi
Chronick autoimnna trombocytopenick purpura (AITP) poas 35 45
dlhodobej lieby
8. Aktna leukmia (lymfatick, myeloidn)
a) aktvne prejavy ochorenia 70 80
b) v tdiu remisie, po dvojronej stabilizcii zdravotnho stavu, pri stacio- 60 80
nrnom klinickom a laboratrnom nleze, so znenou vkonnosou orga-
nizmu
9. Anmie z poruchy tvorby a zvenho rozpadu erytrocytov so zvanmi 45 55
prejavmi (pod 10 g/dl hemoglobnu, opakovan podvanie transfzi,
trval imunosupresvna lieba, podstatn znenie vkonnosti organizmu)
10. Aplastick anmia s akou trombocytopniou 60 70
(trombocytopnia pod 20 000/ml, granulocytopnia pod 1 000/ml)
11. Vroden a zskan krvcav stavy s hematologickou etiolgiou
a) forma so zriedkavm krvcanm, s ahkm obmedzenm vkonnosti orga- 10 20
nizmu
b) s astm (niekokokrt rone) typickm krvcanm, prpadne komplikcia- 45 50
mi s krvcanm a podstatnm obmedzenm vkonnosti organizmu
c) ak forma, spontnne krvcania, krvcanie u pri ahkch razoch, 60 80
s akm postihnutm pohyblivosti a vkonnosti organizmu

Kapitola III PORUCHY IMUNITY


ODDIEL A IMUNODEFICITN STAVY
Veobecn posudkov hadisko:
Imunologick poruchy musia by dokzan imunologickm vyetrenm. Stupe a rozsah komplikci vzniknutch na
zklade zistenej poruchy mus ma posudkov vznam na celkov telesn vkonnos posudzovanej osoby.
Autoimunitn (laboratrny) syndrm sa posudkovo nehodnot (prtomnos jednej autoprotiltky alebo viacerch
autoprotiltok v sre, disproporn zmeny hodnt imunoglobulnov, zvenie hodnt cirkulujcich imunokomple-
xov, znenie percenta alebo absoltneho mnostva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinmii
IV. typu, po prekonanch bakterilnych a vrusovch ochoreniach, pri chronickch Epstein-Barrovej virzach, v re-
lapse ochorenia).
Na urenie miery poklesu schopnosti zrobkovej innosti nie je rozhodujca etiolgia poruchy, ale predovetkm cel-
kov stav a vkonnos organizmu.

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
robkovej in-
nosti v %
1. Deficity protiltkovej imunity s postihnutm funkcie lymfocytov B, 20 30
s astm vskytom mikrobilnych infekci (sinusitd, pneumni, zpalov
moovch ciest, adnexitd a pod.), so znenou vkonnosou organizmu
2. Deficity imunity bunkovho typu s defektom alebo znenm mnostva 20 30
T-lymfocytov a s vskytom plesovch a parazitrnych infekci
3. Deficity imunity fagocytrneho systmu s nedostatkom alebo absenciou 20 30
fagocytujcich buniek alebo poruchou jednotlivch fz fagocytzy,
s recidivujcimi konmi infekciami, pyognnymi abscesmi,
flegmonznymi zpalmi a septickmi stavmi
4. Deficity imunity komplementovho systmu s absenciou, znenm alebo 20 30
poruchou funkcie jednotlivch komplementovch komponentov
a podstatnm poklesom celkovej vkonnosti organizmu

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1502 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

5. Kombinovan poruchy imunity sprevdzan dlhotrvajcimi alebo 20 30


recidivujcimi infeknmi prejavmi s podstatnm znenm celkovej
vkonnosti organizmu

6. ak imunodeficitn stavy s rozsiahlymi a opakovanmi alebo aktvnymi 70 80


infeknmi komplikciami vzdorujcimi liebe, s akm obmedzenm
vkonnosti organizmu

ODDIEL B HYPERIMNNE STAVY

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
robkovej in-
nosti v %
1. Systmov ochorenia spojivovho tkaniva

a) poruchy ahkho stupa 10 20


b) poruchy strednho stupa 30 40
c) poruchy akho stupa 60 70
Posudkov hadisko:
Pri uren miery poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa vychdza
z funknho postihnutia organizmu, aktivity chorobnho procesu, vplyvu
na celkov stav organizmu a prpadnch alch komplikci.

ODDIEL C CHRONICK NAVOV SYNDRM (CFS)

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
zrobkovej
innosti v %
1. Chronick navov syndrm
a) stredn forma so zvanm poklesom celkovej vkonnosti organizmu 30 40
b) ak forma so stratou zrobkovej schopnosti z hadiska duevnch a teles- 70 80
nch schopnost
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur pri klinicky
dokzanom CFS, s pozitivitou vetkch hlavnch kritri, pri pozitivite
aspo iestich vedajch symptmov a aspo troch fyziklnych kritri
(poda Holmesa).

Kapitola IV ENDOKRINN CHOROBY, PORUCHY VIVY A PREMENY LTOK


Veobecn posudkov zsady:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti pri poruchch ltkovej vmeny a liaz s vntornou sekrciou zvis od
dsledkov tchto porch.
Odchlky od normy v laboratrnych hodnotch nepodmieuj pokles schopnosti zrobkovej innosti.

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
zrobkovej
innosti v %
1. Cukrovka
a) kompenzovaten ditou alebo ditou a perorlnymi antidiabetikami, bez 10 20
komplikci

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1503

b) kompenzovaten, bez komplikci, s ohadom na pracovn zaradenie 30 40


c) ako kompenzovaten, s opakovanmi stavmi kolsania hodnt glykmie 50 75
a diabetickmi komplikciami (chronick komplikcie cukrovky, angiopa-
tia, neuropatia, diabetick noha)

2. Dna 10 20
Posudkov hadisko:
Percentulna miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
prevaujcich komplikci z postihnutia kbov a orgnov.
3. Poruchy metabolizmu tukov 5 10

Posudkov hadisko:
Percentulna miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
prevaujcich komplikci z postihnutia orgnov alebo systmov.
4. Alimentrna obezita
a) ak nadvha so zvanm poklesom vkonnosti organizmu, neovplyvni- 25 35
ten liebou a ditou (BMI nad 40)
b) ak nadvha s komplikciami (ventilanou poruchou a s postihnutm 60 70
kardiovaskulrneho systmu)
Posudkov hadisko:
Obezita nepodmieuje pokles schopnosti zrobkovej innosti. Nsledky a
sprievodn postihnutia najm srdcocievneho, pcneho systmu alebo
podpornho a pohybovho apartu mu by prinou poklesu schopnosti
zrobkovej innosti. Hodnot sa index telesnej hmotnosti (BMI).
5. Fenylketonria
a) ahk forma (bez prejavov pokodenia mozgu) 20 30
b) ak forma (s prejavmi pokodenia mozgu) 50 70
Posudkov hadisko:
Percentulna miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
prevaujcich komplikci z postihnutia orgnov a systmov.

6. Cystick fibrza (mukoviscidza) s multiorgnovm postihnutm

a) ahk stupe (recidivujce bronchitdy, sinusitdy, bez ventilanej poruchy 20 35


alebo porucha ventilcie ahkho stupa pankreatick suficiencia bez he-
patopatie)

b) stredn stupe (chronick zpalov zmeny pcneho parenchmu pozitv- 45 60


ny nlez na CT pc, chronick sinusititda, nazlna polypza, ahk alebo
stredne ak ventilan porucha, klinick prejavy pankreatickej insufi-
ciencie pred substitunou liebou, hepatopatia)

c) ak stupe (chronick zpalov zmeny pcneho parenchmu CT nlez 75 80


difznych bronchiektzi a prp. hyperinflcie pc, stredne ak a ak
ventilan porucha pred tandardnou liebou, chronick sinusititda, pr-
padne aj nazlna polypza, klinick prejavy pankreatickej insuficiencie
pred substitunou liebou, hepatopatia, progresia ochorenia napriek stlej
komplexnej intenzvnej liebe s vraznm obmedzenm vkonnosti organiz-
mu)

Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti sstavnej zrobkovej innosti sa ur poda
stupa aktivity procesu a vslednch porch funkcie postihnutch
orgnov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1504 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

7. Postihnutia hypofzy

7.1. Hypopituitarizmus dospelch


(insuficiencia prednho laloka hypofzy, Simmondsova kachexia,
Sheehanov syndrm, posthypofyzektomick syndrm)
a) s ahkm obmedzenm vkonnosti organizmu, pri dobrej hormonlnej sub- 10 20
stitcii
b) s akm obmedzenm vkonnosti organizmu pri substitunej hormonlnej 50 80
liebe
7.2. Hypofyzrny nanizmus (telesn vka nedosahuje 120 cm) 45
7.3. Akromeglia
a) s ahkm obmedzenm vkonnosti organizmu 5 10
b) s komplikciami (artropatia, postihnutie srdca, adynamia) 40 50
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda stupa
adynamie a prtomnch orgnovch komplikci.
7.4. Gigantizmus 5 10
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda stupa
znenej svalovej sily.
7.5. Diabetes insipidus kompenzovan substitunou liebou, ak prinou 10 20
choroby nie je ndorov ochorenie
7.6. Ndory hypofzy
a) poas chirurgickej a onkologickej lieby 80
b) nelieiten formy 90
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) so zvanej- 30 55
mi komplikciami
Posudkov hadisko:
Posudzuje sa typ ndoru, neurologick symptomatolgia, vplyv na
psychiku, zmyslov funkcie a hormonlnu aktivitu.
8. Hypotalamick syndrmy s endokrinnou manifestciou

a) v kompenzovanom stave 10 20
b) pri rozvinutch komplikcich, pri podstatnom obmedzen vkonnosti or- 30 60
ganizmu
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda druhu
poruchy s ohadom na prtomn komplikcie (poruchy prijmania potravy
a tekutn, obezitu, vegetatvne poruchy, galaktoreu a pod.).
9. Poruchy funkcie ttnej azy
9.1. Hyperfunkcia ttnej azy
a) ahkho stupa, kompenzovan liebou (prevane vegetatvne poruchy) 5 10
b) strednho stupa, s pretrvvajcimi orgnovmi a psychickmi zmenami 30 50
c) akho stupa, chudnutie, tyreotoxick pokodenie srdca, zvan on 60 70
postihnutia, psychick zmeny vyadujce odborn psychiatrick liebu
9.2. Hypofunkcia ttnej azy
a) dlhodobo kompenzovan substitciou (stavy po opercich ttnej azy 5 10
s miernymi poruchami)
b) nedostatone kompenzovan substitunou liebou, s prtomnmi kompli- 25 35
kciami a s obmedzenm vkonnosti organizmu
9.3. Zhubn ndor ttnej azy
a) poas onkologickej lieby 70 80
b) nelieiten formy 90

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1505

c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 40


10. Poruchy funkcie nadobliiek
10.1. Chronick insuficiencia kry nadobliiek
a) ahk forma 10 20
(rchla unavitenos organizmu, ortostatick poruchy, bez vznamnejieho
obmedzenia vkonnosti organizmu)
b) stredne ak forma 30 40
(podstatn znenie vkonnosti organizmu a nedostaton reakcia na za
pri trvalej substitunej liebe)
c) ak forma 60 70
(adynamia, poruchy elektrolytovho, vodnho metabolizmu, metabolizmu
cukrov, so stratou hmotnosti, akmi aldonmi a revnmi prejavmi,
mlo inn substitun lieba)
10.2. Hyperfunkcia kry nadobliiek
a) Cushingov syndrm (vysok krvn tlak, cukrovka, srdcov nedostatonos, 60 80
osteoporza, myopatia, psychotick prejavy)
b) Connov syndrm (neovplyvniten vysok krvn tlak, hypokalimia, zva- 60 80
n poruchy srdcovho rytmu, myopatia). Adrenogenitlny syndrm (vysok
krvn tlak, maskulinizcia, hypokalimia)
c) po stabilizcii zdravotnho stavu s prihliadnutm na funkn zmeny 20 30
Posudkov hadisko:
Cushingov syndrm (iatrognny) sa na ely urenia miery poklesu
schopnosti zrobkovej innosti z posudkovho hadiska nehodnot.
Percentulna miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
prevaujcich symptmov z pokodenia orgnov alebo systmov
(hypertenzia, insuficiencia srdca, diabetes mellitus, osteoporza, psychick
zmeny, svalov slabos).
10.3. Hyperfunkcia drene nadobliiek
a) pri zvanch prejavoch (paroxyzmlne alebo trval zvenie krvnho tla- 60 80
ku, poruchy srdcovho rytmu, psychick zmeny, strata hmotnosti, poas
chirurgickej lieby, v prpadoch nespenej farmakologickej lieby)
b) po stabilizcii zdravotnho stavu (s prihliadnutm na funkn zmeny a pre- 20 30
trvvajce symptmy)

Kapitola V DUEVN CHOROBY A PORUCHY SPRVANIA


Veobecn posudkov hadisko:
Pri stanoven poklesu schopnosti zrobkovej innosti je potrebn prihliadnu na vvoj osobnosti v afektvnej, emocio-
nlnej oblasti, na schopnosti adaptcie, na vplyvy prostredia, monosti pracovnho a socilneho zaradenia.

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
robkovej in-
nosti v %
1. Organick duevn poruchy, poruchy intelektu, emotivity, afektivity
(organick psychosyndrm, perinatlne pokodenie, Alzheimerova
demencia, Pickova demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe,
Huntigtonovej chorobe a pod.)
a) stredne ak formy 30 45
b) ak poruchy (ak demencia) 50 80
2. Schizofrnia, poruchy schizotypov a poruchy s bludmi
a) stredne ak formy 35 45
b) ak formy (floridn proces, ak posprocesulne formy) 50 80
3. Poruchy nlad (manick, depresvne, periodick)
a) stredne ak formy 35 45

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1506 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

b) ak formy 50 80
4. Neurotick, stresov a somatomorfn poruchy
a) stredne ak formy 15 20
b) ak formy (napr. ak obsedantn neurzy) 60 70
5. Poruchy osobnosti a poruchy sprvania
a) stredne ak naruenie osobnosti s miernym obmedzenm vkonnosti or- 20 30
ganizmu
b) ak naruenie osobnosti so zvanm obmedzenm vkonnosti organiz- 50 80
mu, dezintegrcia
6. Mentlna retardcia
a) ahk mentlna retardcia (horn, stredn a doln psmo, IQ v psme 50 40 60
69, s prihliadnutm na socilnu prispsobivos)
b) stredn mentlna retardcia (IQ v psme 35 49) 80
c) ak mentlna retardcia (IQ v psme 20 34) 90
d) hlbok mentlna retardcia (IQ pod 20) 100
7. Duevn poruchy a poruchy sprvania spsoben uvanm
psychoaktvnych ltok (alkoholizmus, toxikomnia)
a) stredne ak forma (do dvoch rokov od vzniku) 20 35
b) ak forma 50 60
Posudkov hadisko:
Percentulna miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
prevaujcich symptmov z orgnovho alebo psychickho postihnutia
uvedenho v tejto prlohe.
8. Syndrmy porch sprvania spojen s fyziologickmi poruchami
a somatickmi faktormi (mentlna anorexia, sexulne poruchy, ktor nie
s spsoben organickou poruchou alebo chorobou)
ak poruchy, poruchy ohrozujce ivot, nezvldnuten primitvne 70 80
pudov sprvanie, stavy v stavnom lieen alebo stavy s akou
poruchou vivy a podstatnm znenm vkonnosti organizmu
(adynamia, anmia, hypoproteinmia)

Kapitola VI CHOROBY NERVOVHO SYSTMU


ODDIEL A POSTIHNUTIE MOZGU
Veobecn posudkov hadisko:
Pokodenie mozgovch funkci sa prejavuje znenm vtiepivosti a koncentrcie, unavitenosou, poruchami orien-
tcie, stratou schopnosti adaptcie, psychickou a vegetatvnou labilitou (napr. poruchy spnku, afektvna labilita,
vazomotorick poruchy, bolesti hlavy a pod.).
Porucha osobnosti na bze porch funkci mozgu je charakteristick oplotenm zujmov, otupenm osobnosti, de-
gradciou osobnosti s poruchami nlad a ich ovldanm, s obmedzenm schopnosti nhadu, kritiky a kontaktu
s okolm, od ahkch a po najaie zmeny osobnosti.
Postihnutie mozgu me by spsoben poruchou vvoja mozgu, psobenm vonkajieho nsilia (razu), choroby, to-
xickch vplyvov, poruchami krvnho zsobenia. Rozhodujce na urenie miery poklesu schopnosti zrobkovej in-
nosti je rozsah a stupe pretrvvajcich neurologickch symptmov s ohadom na neurologick nlez (dokzanmi
pyramdovmi javmi znikovmi a iritanmi), psychick zmeny s prihliadnutm na premorbdnos osobnosti.

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
robkovej in-
nosti v %
1. Poruchy osobnosti, poruchy sprvania a poruchy intelektu vyvolan
ochorenm, pokodenm alebo dysfunkciou mozgu (encefalopatia,
demencie cievnej etiolgie, loiskov ischmie mozgu, krvcanie do mozgu)

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1507

a) ahk forma 20 30
b) stredne ak forma 35 45
c) ak forma s naruenm integrity mozgovch funkci 60 75
2. Perifrna parza n. facialis
a) jednostrann kompletn obrna alebo zohyzujca svalov kontraktra 10 20
b) obojstrann kompletn obrna s trvalmi komplikciami 30 40
3. iaston a pln mozgov obrny (parzy, plgie pyramdovho
a extrapyramdovho pvodu, detsk mozgov obrna, hydrocephalus,
hodnot sa dominantnos konatiny)
a) ahk parzy dvoch konatn (frustn), prpadne akroparzy 10 20
b) stredne ak parzy dvoch konatn 30 50
c) ak parzy dvoch konatn 60 70
d) plgia dvoch konatn 80
4. Epileptick zchvaty a in zchvatovit ochorenia, hodnot sa frekvencia
zchvatov, typ zchvatov, EEG nlez, sprievodn psychick poruchy
a) ahk forma: generalizovan zchvaty minimlne 1-krt rone, parcilne 10 20
zchvaty minimlne 1-krt mesane
b) stredne ak forma: generalizovan zchvaty minimlne 1-krt mesane, 30 40
parcilne zchvaty minimlne 1-krt tdenne
c) ak forma: generalizovan zchvaty astejie ako 1x mesane, parcilne 50 60
zchvaty astejie ako 1-krt tdenne, so sprievodnmi psychickmi zme-
nami
d) srie generalizovanch alebo parcilnych zchvatov s akm stupom psy- 70 80
chickho postihnutia, s rezistenciou na liebu
e) po troch rokoch od zniku zchvatov pri alej nutnosti antikonvulzvnej 10
lieby (pre pretrvvajcu pohotovos k zchvatom)
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda typu, potu
zchvatov a prpadnch povahovch zmien.
5. Narkolepsia, hypersomnia
a) ahk forma, neobmedzujca vkonnos 10 20
b) ak forma, obmedzujca vkonnos 30 50
6. Stavy po subarachnoidelnom krvcan, aneuryzmy mozgovch ciev
a) ahk poruchy 5 15
b) stredne ak poruchy 25 50
c) ak poruchy 65 80
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda vslednho
funknho neurologickho, psychiatrickho a psychologickho nlezu
s prihliadnutm na lokalizciu aneuryzmy, zdroj krvcania a vykonan
operan zkrok.
7. Roztrsen mozgomiechov sklerza
a) ahk formy, bez vraznejej poruchy funkcie (bengne formy, spinlne, 10 20
on, vestibulrne poruchy, dyzestzie, jeden atak choroby, Kurtzkho k-
la 1 2)
b) ahk formy obmedzujce vkonnos organizmu (ahk centrlne hemipa- 30 50
rzy, ahk spastick paraparzy, Kurtzkho kla 3)
c) stredne ak formy s poruchou motoriky a znenou vkonnosou organiz- 50 60
mu (Kurtzkho kla 4)

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1508 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

d) ak formy s poruchami motoriky (vrtane zvieraov, Kurtzkho kla 70 80


nad 4)
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
neurologickho nlezu (Kurtzkho kla), aktivity choroby a klinickho
priebehu.
8. Parkinsonova choroba
a) ahk forma s ojedinelmi mimovonmi pohybmi, so znenm pohyblivosti 20 30
b) stredne ak forma 40 50
c) ak forma, s tremorom, rigiditou a bradykinzou 60 80
9. Stavy po cievnych mozgovch prhodch (prechodn ischemick ataky,
hemoragick ikty a pod.)
a) ahk formy 5 15
b) stredne ak formy 30 50
c) ak formy (hemiparzy akho stupa, organick psychosyndrm) 60 75
d) osobitne ak formy (s akm pokodenm mozgovch funkci, hemiplgie 80 100
konatn, organick psychosyndrm a pod.)
10. Zpalov choroby mozgu a miechy, neurodegeneratvne ochorenia,
polyradikuloneuritdy a polyneuropatie
a) ahk formy 15 30
b) stredne ak formy 40 60
c) ak formy 70 80
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda vslednej
poruchy funkcie centrlnej nervovej sstavy a perifrnej inervcie
s prihliadnutm na neurologick, psychiatrick a psychologick nlez,
celkov vkonnos organizmu a diagnostikovan alie komplikcie.
11. Mozgov ndory
a) po odstrnen ndoru poas onkologickej lieby 70 75
b) nelieiten formy so stredne akm a akm pokodenm mozgu 90
c) po stabilizcii zdravotnho stavu, s ahkm rezidulnym neurologickm n- 50 70
lezom (spravidla po dvoch rokoch)
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
neurologickho, psychiatrickho a psychologickho nlezu, prpadne
zmyslovch porch, s ohadom na monosti operanho zkroku a
vsledku onkologickej lieby.

ODDIEL B POKODENIA MIECHY


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda stupa nervovch porch parzy (plgie) na konatinch,
porch moovho mechra a konenka. Hodnot sa postihnutie dominantnej konatiny a stupe parzy (plgie).
Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Monoplgia 50
2. Hemiplgia 75
3. Paraplgia 75
4. Kvadruplgia 100
5. Monoparza
a) ahk 20 25

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1509

b) stredne ak 30 40
c) ak monoparza a plgia 45 50
6. Hemiparza
a) ahk 20 30
b) stredne ak 40 50
c) ak hemiparza a plgia 75
7. Paraparza
a) ahk 20 30
b) stredne ak 35 50
c) ak paraparza a paraplgia 75
8. Kvadruparza 60 90

Kapitola VII CHOROBY ZMYSLOVCH ORGNOV


ODDIEL A ZRAK
Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou do blzka a do
diaky, vyetrenm perimetra (zornho poa) s ohadom na intelektov schopnosti.

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia robkovej in-
nosti v %

1. Stredn slabozrakos 35 45
(zrakov ostros s najlepou monou korekciou menej ako 6/18, ale viac
ako 6/60; 3/10 1/10, kategria 1)
2. ak slabozrakos 50 60
(zrakov ostros s najlepou monou korekciou 6/60 a menej, ale viac ako
3/60; 1/10 10/20, kategria 2)
3. Vemi ak slabozrakos 65 75
(zrakov ostros s najlepou monou korekciou 3/60 a menej, ale viac ako
1/60; 1/20 1/50, kategria 3)
4. Praktick slepota 80
(zrakov ostros s najlepou monou korekciou 1/60, 1/50 a svetlocit
alebo zenie zornho poa do 5 stupov okolo centrlnej fixcie, aj ke
centrlna ostros nie je postihnut, kategria 4)
5. pln slepota 90
(strata zraku zahajca stavy od plnej straty svetlocitu a po zachovanie
svetlocitu s chybnou svetelnou projekciou, kategria 5)
6. Chyby zornho poa
a) mal defekty zornho poa 10 15
b) obojstrann polovin alebo kvadrantov defekty alebo koncentrick ze- 50 60
nie zornho poa na 30 10 stupov
c) obojstrann koncentrick zenie zornho poa na 10 5 stupov 70 90
d) centrlne skotmy zniujce zrakov ostros najm do blzka 40 60
(nemonos tania tlae benej vekosti)
7. Strata jednho oka pri zachovan zrakovch funkci na druhom oku 45
8. Obrna hornej mihalnice s plnm uzatvorenm onej trbiny, prpadne 30 40
blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus
9. Obrny onch svalov na jednom oku, ak je oko vylen z videnia 30 40
10. In poruchy videnia
a) trval diplopie pri pohade dopredu 30 40

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1510 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

b) strata binokulrneho videnia 10 20


11. In poruchy a choroby oka
11.1. ahk, ustlen formy bez poruchy funkcie oka 5 15
11.2. ahk, dlhotrvajce alebo ustlen formy iastone pokodzujce funkciu
oka, ktor maj vplyv na pracovn zaradenie
a) jednostrann 20 30
b) obojstrann 40 50
11.3. ak, dlhotrvajce, lieeniu vzdorujce formy, trvale pokodzujce
zrakov funkcie
a) jednostrann 40 50
b) obojstrann 60 70
12. Zhubn ndor oka
a) poas onkologickho lieenia 70 80
b) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla do dvoch rokov) 40 60

ODDIEL B SLUCH
Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda miery znenia sluchu pre re, prtomnosti unch eles-
tov, bolest, porch rovnovhy, zvratov alebo porch rei.
Porucha sluchu sa hodnot v % poda Fowlera na frekvencii 500 4 000 Hz.
pln hluchota znamen, e sluchovo postihnut s akmkovek zosilnenm zvuku nevnma zvuk, len prpadn vibr-
cie (strata poutia 100 %, viac ako 90 dB).
Praktick hluchota znamen, e sluchovo postihnut vybaven navacm prstrojom vnma zvuk hovorovej rei
(strata poutia 85 90 %, viac ako 70 dB), ale nerozumie.
Nedoslchavos znamen, e sluchovo postihnut vybaven navacm prstrojom v tichej miestnosti, v ktorej ro-
ve ruivch zvukov nepresahuje 50 dB, rozumie bez odzerania zmyslu vyslovench jednoduchch viet aspo na
90 %.

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Obojstrann pln hluchota (100 % poda Fowlera, 100 dB) 50


2. Obojstrann praktick hluchota (viac ako 85 % 90 % poda Fowlera, viac 45
ako 70 dB)
3. Obojstrann pln alebo praktick hluchota s akm poruenm 60 80
komunikanch schopnost v hovorovej rei a socilnou dezintegrciou
4. Obojstrann ak nedoslchavos (80 % poda Fowlera, 60 65 dB) 35 45
5. Obojstrann stredne ak nedoslchavos (55 % poda Fowlera, 40 45 20 25
dB)
6. Obojstrann ahk nedoslchavos (25 % poda Fowlera, 30 40 dB) 10
7. Objektivizovan poruchy rovnovhy (poruchy vestibulrneho strojenstva)
a) ahk forma* 5 15
(ahk neistota stoja, mierne prejavy zvratov pri celodennom zaaen, pri
vyej psychickej a fyzickej zai)
b) stredne ak forma 15 25
(vraznejia neistota a prejavy zvratov pri celodennch zaaeniach alebo
opakovan prudk zvraty s vegetatvnymi prejavmi, prpadne s nevonos-
ou, zvracanm pri psychickej a fyzickej zai)
c) ak forma 70 80
(prudk zvraty, neistota pri chdzi, stt a inch fyziologickch zaae-
niach, prpadne pri neschopnosti bez opory s alebo st)

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1511

8. Komplikovan chronick zpal strednho ucha 20 40


9. Zhubn ndory v oblasti hlavy a krku (ndory jazyka, tonzl a nosohltana)
a) po odstrnen ndoru, poas onkologickej lieby 80
b) nelieiten formy zhubnch ndorov 90
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) po stabilizcii zdravotnho stavu s plnou stratou hlasu 80

Kapitola VIII CHOROBY DCHACEJ SSTAVY


ODDIEL A CHOROBY HORNCH CIEST DCHACCH

Miera poklesu
schopnosti z-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia robkovej in-
nosti v %

1. Stavy po opercich rztepov pier, eust, podnebia 15 25


Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda porch
prehtania, prijmania potravy, schopnosti rei a kozmetickho defektu.
2. ak porucha funkcie jazyka, defekt euste, poruchy artikulcie, uvania 40
a mimiky s monosou prijma len tekut stravu
3. Zenie nosnch priechodov, najm opakovan obojstrann polypy, so 10
zvanmi poruchami dchania a uchu, ak nie je mon korekcia
chirurgickou liebou
4. Alergick alebo vazomotorick ndcha
a) ahk formy bez alergologickej lieby s obasnmi klinickmi prejavmi a se- 10
znnym vskytom
b) ak recidivujce formy dokzan alergologickm vyetrenm, s astmi kli- 15 20
nickmi prejavmi
5. Chronick zpal prnosnch dutn akho stupa s komplikciami 20 40
(hnisavou sekrciou, prejavmi drdenia n. trigeminus, tvorbou polypov,
vntrolebkovmi a onmi komplikciami)
6. pln strata uchu a s ou spojen poruchy chuti 10 20
7. Trval tracheostmia, stavy po operanom odstrnen hrtana 40 70
8. Zenie priedunice (trachey) klinicky a funkne vznamn, s dchacmi 50 70
akosami (poda hodnt spirometrickho vyetrenia)
9. Obrna nvratnho nervu (n. laryngeus recurrens)
a) kompenzovan, s dobrm hlasom 5 10
b) s trvalm chrapotom 15 25
c) obojstrann, s dchacmi akosami a poruchou hlasu 30 50
10. Porucha artikulcie a in poruchy rei
a) ako zrozumiten re 20 30
b) nezrozumiten re 50 60

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1512 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ODDIEL B CHOROBY DOLNCH CIEST DCHACCH


Veobecn posudkov hadisko:
Pri chronickch chorobch prieduiek, pc a pohrudnicovch zrastov sa ur miera poklesu schopnosti zrobkovej
innosti poda znenia funkcie pc, vplyvu na celkov stav organizmu a poda vplyvu na in orgny a systmy (napr.
cor pulmonale) a pri chorobch podmienench alergiou.

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Chronick obtrukn choroba pc


a) tdium I.: mierny (ahk) stupe FEV1 80 % referennch hodnt, FEV 10 20
1/FVC < 70 %
b) tdium II.: stredn stupe 50 % FEV1 < 80 % referennch hodnt 30 50
c) tdium III.: ak stupe 30 % FEV1 < 50 % referennch hodnt 60 80
d) tdium IV.: vemi ak stupe FEV1 < 30 % referennch hodnt, alebo 85
FEV1 < 50 % referennch hodnt a chronick respiran zlyhanie
2. Bronchiektzie
a) ahk forma, menieho rozsahu a stupa morfologickho postihnutia bron- 10 20
chilnej steny; bez trvalho obmedzenia pcnych funkci, obasn kae
s prevane hlienovou expektorciou; zriedkav purulentn exacerbcie
b) stredne ak forma s astejmi aktnymi exacerbciami 30 50
c) ak forma so zvanm obmedzenm pcnych funkci a astmi purulent- 60 70
nmi exacerbciami
3. Bronchilna astma
a) ahk intermitentn astma 10 15
prznaky menej ne 1-krt tdenne, non prznaky nie viac ako 2-krt me-
sane, zriedkav ahk exacerbcie, normlne funkcie pc medzi epizdami
FEV1 (PEF) > 80 % referennch hodnt alebo najlepej osobnej hodnoty, va-
riabilita PEF < 20 %, bez potreby pravidelnej protizpalovej lieby
b) ahk perzistujca astma 20 30
pred zaatm adekvtnej lieby, prznaky astejie ako 1-krt tdenne, ale
nie denne, non prznaky viac ako 2-krt mesane, ale menej ako 1-krt t-
denne, normlne funkcie pc medzi epizdami, FEV1 (PEF) > 80 % referen-
nch hodnt. Prejavy ako v bode a) pri pravidelnej liebe nzkymi dvkami in-
halanch kortikoidov alebo monoterapii antileukotrinmi
c) stredne ak perzistujca astma 35 50
pred zaatm adekvtnej lieby, prznaky denne, non prznaky najmenej
1-krt tdenne alebo 60 % < FEV1 < 80 % referennch hodnt, alebo varia-
bilita PEF > 30 %; prejavy ako v bode a) pri kombinovanej liebe nzkymi a
stredne vysokmi dvkami inhalanch kortikoidov s dlhodobo psobiacimi
inhalanmi betasympatomimetikami, prpadne antileukotrinmi alebo teo-
fylnmi, alebo pri monoterapii vysokmi dvkami inhalanch kortikoidov;
alebo prejavy ako v bode b) pri pravidelnej liebe nzkymi dvkami inhala-
nch kortikoidov alebo monoterapii antileukotrinmi
d) ak perzistujca astma 60 90
kadodenn prznaky, ast exacerbcie, ast non astmatick prznaky,
FEV1 < 60 % referennch hodnt, pred zaatm lieby alebo pri akejkovek
antiastmatickej liebe; prejavy ako v bode b) pri kombinovanej liebe nzkymi
a stredne vysokmi dvkami inhalanch kortikoidov s dlhodobo psobiaci-
mi betasympatikomimetikami, prpadne antileukotrinmi alebo teofylnmi,
alebo pri monoterapii vysokmi dvkami inhalanch kortikoidov; alebo pre-
javy ako v bode c) pri pravidelnej liebe nzkymi dvkami inhalanch korti-
koidov alebo monoterapii antileukotrinmi
4. Zaprenie pc (pneumokoniza uhokopov, silikza, azbestza)

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1513

4.1. V poiatonom klinickom a rtg. tdiu, bez obmedzenia pcnych funkci 10 15


4.2. Rozvinut tdi ochorenia
a) ahk forma 20 30
b) stredne ak forma 40 55
c) ak forma 60 90
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda vslednej
poruchy pcnej funkcie, kardiovaskulrnych komplikci, s prihliadnutm
na dynamiku ochorenia.
5. Ndory dchacch ciest, pc a medzipcia (mediastina)
a) po plnom odstrnen ndoru (ubovonou liebou), bez obmedzenia pc- 10 15
nych funkci
b) po plnom odstrnen ndoru, s obmedzenm pcnych funkci ahkho 20 30
stupa
c) po plnom odstrnen ndoru, s obmedzenm pcnych funkci stredne a- 35 50
kho stupa
d) po plnom odstrnen ndoru, s obmedzenm pcnych funkci akho 55 80
stupa
e) poas onkologickej lieby 70 80
f) nevylieiten choroba 90
6. Sarkoidza
6.1 0. I. tdium:
a) bez klinickej symptomatolgie, bez funknho obmedzenia 5
b) s klinickou symptomatolgiou alebo s funknm obmedzenm mierneho 10 20
stupa
6.2. II. IV. tdium:
a) klinick symptmy neprtomn alebo len mierneho stupa, so iadnou alebo 20 30
ahkou poruchou pcnych funkci
b) s klinickou symptomatolgiou alebo so stredne akou poruchou pcnych 40 60
funkci
c) s obmedzenm pcnych funkci akho stupa 65 90
7. In choroby pc a pohrudnice
a) ahkho stupa: dchavica presahujca obvykl mieru pri stredne akom 10 30
zaaen (napr. rchla chdza 5 6 km/h, stredne ak telesn prca)
s miernym zhorenm pcnych funkci
b) stredne akho stupa: dchavica presahujca obvykl mieru u pri kado- 40 60
dennom ahkom zaaen (napr. prechdzka 3 4 km/h, chdza do schodov
na prv poschodie, ahk telesn prca) alebo znenie pcnych funkci o nie
viac ako o 50 % nleitch hodnt
c) akho stupa: dchavica u pri minimlnom zaaen alebo v pokoji; alebo 65 90
znenie pcnych funkci o 50 % nleitch hodnt a viac
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti sstavnej zrobkovej innosti sa ur poda
stupa aktivity procesu a vslednch porch funkcie postihnutch orgnov.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1514 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

Kapitola IX CHOROBY OBEHOVEJ SSTAVY


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur na zklade funknch vyetren obehovej sstavy (ergometria,
echokardiografia v pokoji a po zai, angiografia, flebografia, rdionuklidov vyetrenie a pod.).
ODDIEL A SRDCOV CHOROBY

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Vroden alebo zskan chlopov chyby, ischemick choroba srdca,


kardiomyopatie, stavy po srdcovom infarkte, stavy po myokarditde, stavy
po reumatickch ochoreniach a in
a) bez podstatnho znenia vkonu, pri obvyklom telesnom zaaen (napr. ve- 10 20
mi rchla chdza 7 8 km/h, ak telesn prca, iadne obmedzenie fyzick-
ho vkonu), maximlna za 100 W NYHA I

b) s poklesom vkonu pri stredne akom zaaen (napr. chdza 4 5 km/h, 35 45


stredne ak telesn prca), maximlna za 75 W NYHA II
c) s poklesom vkonu u pri benom ahkom zaaen (napr. prechdzka 3 4 60 80
km/h, chdza do schodov na prv poschodie, ahk telesn prca), maximl-
na za 50 W NYHA III

d) s poklesom vkonu v pokoji (manifestn pokojov insuficiencia, dlhotrvajce 90


zvan prejavy dekompenzcie), maximlna za do 25 W NYHA IV
2. Perikarditdy, myokarditdy, endokarditdy
a) po odznen aktneho tdia, bez prznakov pokodenia obehovho strojen- 10 20
stva
b) s vznamnmi poruchami vkonnosti obehovho strojenstva, poda stupa
poruchy

Posudkov hadisko:
Percentulna miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda
klasifikcie NYHA.

3. Reumatick horka s postihnutm srdca, s trvalmi funknmi zmenami


obehovho strojenstva

Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda klasifikcie
NYHA.

4. Angina pectoris (funkn tdi poda NYHA a CCS)


a) I. tdium (bez akost), CCS I. 10 20
b) II. tdium (boles len pri vej nmahe), CCS II. 35 45
c) III. tdium (boles u pri malej telesnej nmahe), CCS III. 60 80
d) IV. tdium (pokojov boles), CCS IV. 90
5. Chronick cor pulmonale (poda stupa hromadenia krvi v pcach, pcnej
hypertenzie, porch vkonnosti srdcovho svalu a pc)
a) stavy kompenzovan 40 60
b) stavy dekompenzovan 70 90
6. Poruchy srdcovho rytmu
a) bez hemodynamickch porch, pri subjektvnych akostiach 5 10

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1515

b) s ahkmi hemodynamickmi poruchami, pri fibrilcii predsien, pri nahro- 15 25


maden supraventrikulrnych alebo komorovch extrasystol, prpadne pri
paroxyzmlnej tachykardii, Lown 2
c) s hemodynamickmi poruchami (zaov insuficiencia), Lown 3 40 60
d) nepriazniv formy komorovch arytmi (napr. extrasystoly v salvch alebo 70 90
predasn poas T-vlny), nepriazniv formy blokd Tawarovho ramienka
7. Implantcia kardiostimultora bez podstatnho znenia vkonu 30 40
8. Stavy po srdcovch opercich (revaskularizan opercie, opercie chlopn,
resekcia aneuryzmy, stavy po koronrnej angioplastike)
a) s dobrm funknm vsledkom 25 35
b) stavy s poklesom vkonnosti pri stredne akom zaaen 40 50
c) neschopnos zae 70 90
9. Transplantcia srdca 50 75
10. Hypertenzia
a) hypertenzia I iadne objektvne orgnov zmeny 10
b) hypertenzia II ahk orgnov zmeny (hypertrofia avej komory, angiopatia, 15 25
proteinria, vzostup srovho kreatinnu)
c) hypertenzia III ak orgnov zmeny (zlyhanie avej komory srdca, mozgov 75 90
krvcanie, hypertenzn encefalopatia, retinopatia II)

ODDIEL B CHOROBY CIEV

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Artriovenzna pala s poruchami perifrneho prekrvenia 20


2. Aneuryzmy cievne vdute (poda polohy, vekosti)
a) bez funknej poruchy (mal perifrne aneuryzmy) 10 20
b) disekujce aneuryzmy aorty a vek aneuryzmy brunej aorty a vekch pan- 60 80
vovch artri, aneuryzmy mozgovch ciev a stavy po opercich aneuryziem
s funknou poruchou a s obmedzenm vkonnosti organizmu

3. Tepnov uzvery, funkn cirkulan poruchy (angioneuropatia), uzvery


artri na dolnch konatinch (rozdelenie poda Fontainea)
3.1. tdium I
a) s dostaujcim kolaterlnym obehom, bez akost alebo s miernymi akos- 10
ami (dyzestzie v ltku alebo v nohe pri rchlej chdzi)
b) s obmedzenm kolaterlnym obehom (tdium latencie), nebolestiv chdza 15 20
po rovine (Dopplerov tlak na dolnej konatine veobecne nad 100 mm Hg)
c) nebolestiv chdza po rovine 300 m, Dopplerov tlak na dolnch konatinch 25 30
80 100 mm Hg, pri obojstrannom postihnut
3.2. tdium IIa 30 40
nebolestiv chdza po rovine nad 300 m, tdium intermitentnch
klaudikanch bolest, Dopplerov tlak na dolnch konatinch 60 80 mm
Hg, jedno- alebo obojstrann postihnutie arterilneho rieia
3.3. tdium IIb 45 55
klaudikan bolesti po menej ako 300 m, Dopplerov tlak na dolnch
konatinch pod 60 mm Hg, zvan arteriografick nlez, non bolesti,
jedno- alebo obojstrann postihnutie arterilneho rieia
3.4. tdium IIc 60 70
klaudikan bolesti po 50 metroch chdze, tlak pod 50 mm Hg na tepnch
dolnch konatn

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1516 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

3.5. tdium III 75 80


bolestiv chdza pod 50 m, bolesti v pokoji, ak oblitercie tepien,
nehmatn pulz
3.6. tdium IV 80 90
bolesti v pokoji s trofickmi konmi zmenami (defekty, nekrzy, gangrny)
3.7. Tepnov uzvery na hornch konatinch, funkn cirkulan poruchy
(kostoklavikulrny syndrm, syndrm krnho rebra, syndrm m. scalenus
ant., hyperabdukn syndrm), artriosklerotick zmeny a cievne zmeny pri
chorobe z vibrci
a) mierny stupe (zchvaty pocitu chladu na konekoch prstov, zbelenie 10 15
v chladnom prostred)
b) stredn stupe (zchvaty pocitu chladu strednch a koncovch lnkov v- 20 35
iny prstov v chladnom prostred, pozitvna chladov skka)
c) ak stupe (ast zchvaty, zbelavenie prstov v teplom prostred, pozitvny 40 50
Lewis-Pruskov test, pozitvna chladov skka)
d) vemi ak stupe (trofick zmeny koe a konekov prstov, trvale chladn 60 70
koneky prstov, pozitvny Lewis-Pruskov test, pozitvna chladov skka,
rozpad pulzovej krivky, znen prietok krvi v prstoch rk)
4. Stavy po vykonanej opercii cievnych uzverov alebo by-passe a po
perkutnnej endovaskulrnej liebe
a) po revaskularizanch operciach s dobrm vsledkom 30 40
b) pri stredne akch funknch poruchch 50 60
c) s akmi funknmi poruchami 70 80
Posudkov hadisko:
Hodnot sa poda pretrvvajceho cievneho postihnutia.
5. Kov ily, posttrombotick syndrm, recidivujce tromboflebitdy
a) s miernym opuchom po zai, bez ulcerznych konch zmien bez vraznch 10
akost z hromadenia krvi v ilch
b) jednostrann alebo obojstrann postihnutie s vraznmi akosami z hro- 15
madenia krvi v ilch, ast viackrt v roku recidivujce zpaly l, dermatit-
dy
5.1. Postihnutie ilnho systmu s chronickmi recidivujcimi vredmi, poda
rozsahu a opakovania
a) jednostrann 25 35
b) obojstrann 30 60
6. Miazgov (lymfatick) opuch na jednej, prpadne na oboch konatinch
a) reverzibiln tdium (bez podstatnho obmedzenia funkcie, diferencia obje- 20 25
mu do 4 cm), bez kompresvnej bande
b) ireverzibiln tdium (so zvenm objemu nad 5 cm, s obmedzenm pohybu 30 50
pre viu hmotnos s ovplyvnenm funkcie kbov)
c) elefantiza (pri neschopnosti pouva postihnut konatinu) 60 80

Kapitola X CHOROBY TRVIACEJ SSTAVY


ODDIEL A CHOROBY PAERKA

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia
ti zrobkovej
innosti v %
1. Trakn divertikul (poda vekosti a subjektvnych akost) 10
2. Pulzn divertikul
a) bez prekky prijmania potravy, poda vekosti a akost 10

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1517

b) s prekkou pri prijman potravy (poda vplyvu na celkov stav vivy, an- 20 40
miu, pokles hmotnosti), ak nie je mon chirurgick lieba
3. Chronick zpaly paerka s gastroezofagelnym refluxom a anmiou 20 30
4. Funkn alebo organick stenza paerka
a) bez prekky pri prjme potravy poda vekosti a subjektvnych akost 10
b) s prekkou pri prijman potravy (forma spracovania potravy, preden as 20 40
jedla)
c) s akou poruchou stavu vivy a vkonnosti organizmu 50 70
5. Zhubn ndor paerka
a) po chirurgickom odstrnen poas onkologickej lieby 70 80
b) nelieiten formy 90
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 40 60
6. pln nhrada paerka, s poruchou prjmu potravy, so stratou na
hmotnosti a znenm vkonnosti organizmu
a) s funknou nhradou 40 50
b) s nefunknou nhradou 75 80

ODDIEL B CHOROBY ALDKA


Veobecn posudkov hadisko:
Pri organickch a funknch ochoreniach aldka a riev sa ur miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti poda
stupa, rozsahu, vplyvu na stav vivy, subjektvnych akost, orgnovch porch, poda nutnosti ditneho stravo-
vania a ich vplyvu na celkov vkonnos organizmu. Alergicky podmienen choroby nespsobuj pokles schopnosti
zrobkovej innosti.

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Vredov choroba aldka a dvanstnika


a) seznne opakovan recidvy v poslednch troch rokoch, klinicky dokzan 5 10
(rtg. vyetrenm, fibroskopiou), stavy konzervatvne lieen, akosti v pravi-
delnch intervaloch
b) asto recidivujce procesy, v medziobdob s erozvnou gastritdou, konzerva- 20 30
tvne lieen, zhojen s vraznou deformciou a opakovanmi dyspeptickmi
akosami
c) operovan formy pri trvalch funknch poruchch a s postupnm zhorenm 40 50
zdravotnho stavu, stavu vivy alebo s komplikciami a znenou vkonnos-
ou organizmu
2. Stavy po opercich aldka (resekcia, spojkov opercie, vagotmia)
a) s dobrou funkciou 10 20
b) s komplikciami (napr. dumpingov syndrm) 25 35
c) s akou poruchou vivy a podstatnm znenm vkonnosti organizmu 40 50

3. Zhubn ndor aldka


a) iaston odstrnenie aldka v ranom tdiu (early cancer T1 NO MO) 50

b) po resekcii aldka poas onkologickej lieby 70 80


c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 40 60

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1518 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ODDIEL C CHOROBY TENKHO REVA A HRUBHO REVA

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Chronick zpal riev, divertikulza, iaston resekcia reva alebo in


revn poruchy, bez klinickch prejavov
a) s trvalmi symptmami (napr. hnaky, spazmy riev niekokokrt denne, ob- 20 25
medzenie vkonnosti organizmu)
b) so znenm stavom vivy, pokles hmotnosti, poruchy revnej pase, an- 30 60
mia, krvcanie
2. Ulcerzna kolitda, idiopatick proktokolitda, Crohnova choroba
a) pokojov tdium (iadne alebo nepatrn znenie vkonnosti organizmu, v- 10 20
ivy, obasn hnaky, iadne odchlky v laboratrnych nlezoch)
b) hemoragick, purulentn tdium (znen vkonnos organizmu, poruchy 30 40
vivy, ast hnaky, poruchy revnej pase, kolonoskopicky dokzan mier-
na aktivita, patologick laboratrny nlez, recidvy choroby)

c) floridn tdium s komplikciami (tvorba vredov a polypov, ak malnutrcia, 60 70


fistula, perforcia, poruchy revnej pase s podstatnm znenm vkonnosti
organizmu)

3. revn malabsorpcia (napr. celiakia, sprue, malabsorpcia spsoben


intoleranciou a pod.)
a) bez podstatnch klinickch prejavov pri dite a zavedenej terapii 10 20
b) s obmedzenm vkonnosti organizmu, poruchou vivy, pri nedostatonej od- 30 40
povedi na liebu a ditny reim
c) pokroil formy rezistentn na liebu, zl stav vivy, znen vkonnos orga- 50 60
nizmu
4. Zhubn ndor reva a konenka
a) po odstrnen lokalizovanch revnch ndorov, asti hrubho reva alebo 50 60
rekta
b) s vytvorenou kolostmiou, poas onkologickej lieby 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 50
d) s ukonenou liebou s trvalou kolostmiou 50 70
e) nelieiten formy 90
5. Vyvrtenie konenka, hemoroidy a rektlna pala
a) s trvalmi prznakmi (hnaky, spazmy, obasn krvcanie alebo sekrcia z ko- 10 20
nenka)
b) s komplikciami (opakovan poruchy pase, stav po resekcii reva, trval 30 50
sekrcia z konenka)
c) s plnou inkontinenciou zvieraa 80 90
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda polohy a rozsahu
operovanej asti reva, vplyvu na zviera a revn stenu, s prihliadnutm na
celkov stav organizmu.
6. Fistula v okol konenka
a) s obasnou sekrciou 10
b) vyvrtenie konenka, umel vvod konenka, secernujca sterkonlna zne- 60 80
isujca fistula
7. Zrasty pobrunice
s poruchami pase 20 30

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1519

ODDIEL D CHOROBY PEENE, LOVCH CIEST A PODALDKOVEJ AZY


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda rozsahu funknho postihnutia, stavu vivy a nutnosti
dodriava ditny reim.

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Choroby peene
a) ahkho stupa 10 20
b) stredne akho stupa 30 40
c) akho stupa 60 70
d) stavy so zvanm portlnym hromadenm krvi, paerkov varixy, opakova- 80 90
n krvcav stavy, ascites, znmky encefalopatie
2. Stavy po resekcii peeovho laloka, bez poruchy funkcie 35 45

Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur po dosiahnut
stabilizcie zdravotnho stavu.
3. Zhubn ndor peene
a) poas onkologickej lieby 70 80
b) nelieiten formy 90
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
4. Transplantcia peene 60 70
5. Choroby lnka a lovch ciest (litiza, chronick recidivujce zpaly) 10
s astejmi kolikami (raz za mesiac) a so zpalmi lieenmi antibiotikami,
s akosami v medzizchvatovom obdob
6. Odstrnenie lnka
s funknmi poruchami (postcholecystektomick syndrm), pri 10
pretrvvajcich kolikch
7. Zhubn ndor lnka, lovch ciest alebo papily
a) poas onkologickej lieby 70 80
b) nelieiten formy 90
c) po dosiahnut stabilizcie zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
8. Stavy po chirurgickch vkonoch na papile a lovch cestch (poda 10 20
funknch porch)
9. Chronick ochorenia podaldkovej azy poda inku na celkov stav
organizmu
a) s hnakami pri ditnych chybch 5 10
b) s astejmi hnakami, poruchami vivy, dyspeptickmi akosami, obas- 20 25
nmi bolesami
c) s poruchami vivy, vrazn symptomatolgia, znenie vkonnosti organiz- 30 50
mu
d) ak porucha vivy a kachektizcia, znenie vkonnosti organizmu 60 70
10. Malgny ndor podaldkovej azy
a) poas onkologickej lieby 70 80
b) nelieiten formy 90
c) po dosiahnut stabilizcie (spravidla po dvoch rokoch) 40 50

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1520 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ODDIEL E PRIETRE

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Slabinov alebo stehenn prietr (poda vekosti a monosti repozcie) 5 10


2. Pupon prietr alebo prietr v bielej iare (linea alba) brunch svalov 5 10
3. Prietr v jazvch po brunej opercii
a) s poruchou funkcie brunch orgnov (pri poruchch pase) 10
b) s rozsiahlym vyklenutm orgnov dutiny brunej do prietre, chirurgicky ne- 60 70
rieiten stavy s vplyvom na kardiopulmonlny systm
4. Prietr brnice spsobujca refluxn ezofagitdu 10 15

Kapitola XI CHOROBY MOOVEJ SSTAVY


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda stupa aktivity zpalovho procesu, rozsahu zmien, la-
boratrnych vsledkov, porch funkcie uropoetickho systmu, ktor treba zisti pecilnymi funknmi skkami
(napr. urenm kreatinnu, vyetrenm glomerulrnej filtrcie a koncentranej schopnosti, urografie, urodynamic-
km vyetrenm, endoskopiou, sonografiou).
Pri posudzovan zdravotnho stavu sa posudzuje vplyv na in orgny, vplyv na celkov stav organizmu a jeho vkon-
nos.
ODDIEL A POSTIHNUTIA OBLIIEK

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Nefrolitiza bez funknho obmedzenia, s astmi kolikami (infekcia, 5 10


hematria)
2. Postihnutie obliiek bez funknho obmedzenia, s chorobnm nlezom 5 10
v moi ahkho stupa (diskrtna proteinria, bakteriria, mikroskopick
hematria)
3. Postihnutie funkcie obliiek s obmedzenm funkcie (bez ohadu na etiolgiu
pokodenia)
a) ahkho stupa 10 20
(hranin hodnoty kreatinnu a urey, ahk znenie glomerulrnej filtrcie,
znenie tubulrnej filtrcie, znenie resorpnej funkcie, iadna retencia ka-
tabolitov)
b) stredne akho stupa (mierne znenie filtranej a resorpnej funkcie obli- 30 40
iek, mierna a vrazn retencia katabolitov, mierne klinick prznaky nedos-
tatonosti obliiek, anmia, osteopatia)

c) akho stupa (prtomnos klinickch prznakov nedostatonosti obliiek 60 70


zvldnuten konzervatvnym lieebnm postupom)
d) pln zlyhanie obliiek 80
4. Strata alebo vpad funkcie jednej obliky pri zdravej druhej oblike 20
5. Strata alebo vpad funkcie jednej obliky s obmedzenm funkcie druhej
obliky
a) ahkho stupa 25 35
b) strednho stupa 50 60

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1521

c) akho stupa (vrazn altercia celkovho stavu, obmedzenie vkonnosti 70 80


organizmu)
6. Stavy lieen umelou oblikou (dialzou) s prihliadnutm na prtomn 40 80
komplikcie
7. Zhubn ndor obliky
a) poas onkologickej lieby 70 80
b) po dosiahnut stabilizcie zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50

c) nelieiten formy 90
8. Stav po transplantcii obliky
a) do stabilizcie zdravotnho stavu (spravidla jeden rok) 70
b) po stabilizcii zdravotnho stavu s prihliadnutm na pretrvvajcu funkn 30 60
poruchu a prpadn komplikcie

ODDIEL B CHOROBY MOOVCH CIEST

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Chronick zpal moovch ciest 5 10


2. Poruchy vyprzdovania moovho mechra 15 25
3. Zhubn ndor moovho mechra
a) po odstrnen v ranom tdiu (T1-2 N0 M0) 30 40
b) po odstrnen v neskorch tdich, poas onkologickej lieby 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) nelieiten formy 90
4. Inkontinencia mou
a) stresov inkontinencia I. stupa (odchod mou pri zaaen ) 10 15
b) stresov inkontinencia II. stupa 30 40
c) pln inkontinencia mou s prihliadnutm na etiolgiu, rieen permanent- 60 70
nm kattrom
5. Umel vvod mou (bez porch oblikovch funkci)
a) do reva 40 50
b) navonok (extraabdominlne) 40 70
c) kontinentn nhrada moovho mechra 40 70
6. Chronick pala (fistula) trviaceho, moovho a pohlavnho strojenstva
a) chronick pala s trvalou miernou sekrciou 20 40
b) chronick pala s trvalou sekrciou (stolice alebo hnisavou), s vplyvom na 60 80
celkov stav organizmu

Kapitola XII CHOROBY MUSKCH POHLAVNCH ORGNOV

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Choroby muskch pohlavnch orgnov, dlhotrvajce zpalov procesy 10 20


spojen s poruchami moenia

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1522 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

2. Zhubn ndor penisu


a) po odstrnen v ranom tdiu (T1-2 N0 M0) 30 40
b) po odstrnen v neskorch tdich, poas onkologickej lieby 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) nelieiten formy 90
3. Zhubn ndor semennka
a) po odstrnen lokalizovanho seminmu alebo lokalizovanho zhubnho tera- 30 40
tmu bez postihnutia uzln (T1-3 N0 M0)
b) po odstrnen v pokroilch tdich, poas onkologickej lieby 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) nelieiten formy 90
4. Chronick zpaly prostaty a adenmy prostaty s trvalmi poruchami 10 20
moenia a stavy po opercich
5. Zhubn ndor prostaty
a) po odstrnen vo vasnom tdiu (T1-2 N0 M0) 30 40
b) poas uroonkologickej lieby pokroilho tdia 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) nelieiten formy 90

Kapitola XIII CHOROBY ENSKCH POHLAVNCH ORGNOV

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Choroby prsnka (zpalov ochorenia, bengne ndory, kozmetick zleitosti) 10


Posudkov hadisko:
Pri posudzovan miery poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa prihliada
na prpadn obmedzenie funkcie v ramennom kbe ako nsledok opercie
(napr. lymfedm, defekty svalov)
2. Zhubn ndor prsnka
a) po odstrnen v tdiu I (T1 N0 M0) alebo po parcilnej resekcii 30 40
b) po odstrnen v tdiu II (T2 N1 M0) 50 70
c) po odstrnen v pokroilch tdich po odstrnen prsnka s exenterciou 75 80
axily, poas onkologickej lieby
d) nelieiten formy 90
e) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
3. Stav po odstrnen maternice pre nezhubn ndor, endometrizu a pod. 10
4. Zhubn ndor maternice (vnimka: carcinoma in situ)
a) po odstrnen ndoru tela alebo krka maternice vo FIGO-tdiu Ia a Ib (T1 NX 30 40
M0)
b) po odstrnen ndoru vo FIGO-tdiu II (T2 NX M0) 50 70
c) po odstrnen ndoru v pokroilom tdiu, poas onkologickej lieby 75 80
d) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
e) nelieiten formy 90
5. Strata vajenkov pre zpalov ochorenia, nezhubn ndor 10
6. Zhubn ndor vajenka
a) po odstrnen vo FIGO-tdiu Ia a Ib (T1 NX M0) 30 40
b) po odstrnen v pokroilch tdich, poas onkologickej lieby 70 80

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1523

c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50


d) nelieiten formy 90
7. Chronick alebo asto sa opakujci zpal vajenkov, zvesovho apartu
maternice alebo maternice
a) ahkho stupa 5
b) strednho stupa 10
c) akho stupa, recidivujce aktne vtoky viackrt do roka, s rozsiahlym 15
palpanm nlezom, nutnosou opakovanej ATB terapie, s recidivujcou mo-
ovou infekciou, poruchami moenia
8. Endometriza akho stupa 20
9. Pokles steny povy, prolaps povy alebo maternice
a) bez inkontinencie alebo so stresovou inkontinenciou I. stupa 10
b) s obasnou inkontinenciou mou 30 40
c) s plnou inkontinenciou mou, s prihliadnutm na etiolgiu a monos riee- 70 80
nia permanentnm kattrom
10. Stav po plastickej opercii svalov panvovho dna
a) s dobrm operanm efektom 10
b) s funknm oslabenm svalov panvovho dna s obmedzenm vkonnosti orga- 20 25
nizmu, bez inkontinencie mou
11. Craurosis vulvae so sekundrnymi zmenami, vredmi, ekzmami, jazvami 20 25
12. Zhubn ndor povy (s vnimkou carcinoma in situ)
a) po odstrnen vo FIGO-tdiu I (T1 N0 M0) 30 40
b) po odstrnen v pokroilch tdich, poas onkologickej lieby 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) nelieiten formy 90
13. Zhubn ndor vonkajch rodidiel (s vnimkou carcinoma in situ)
a) po odstrnen vo FIGO-tdiu I a II (T1-2 N0 M0) 30 40
b) po odstrnen v pokroilch tdich, poas onkologickej lieby 70 80
c) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
d) nelieiten formy 90

Kapitola XIV CHOROBY KOE A PODKONHO VZIVA


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda lokalizcie procesu, vplyvu na celkov stav organizmu,
prtomnos sprievodnch prznakov, pohotovosti na recidvy, prpadne na prechod do chronicity. Prihliada sa na
sprievodn orgnov alebo systmov zmeny, infekn komplikcie, vplyv na obmedzenie pohybu a pod.

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Infekcie koe a podkonho vziva (chronick pyodermie)


a) ohranien procesy alebo mierne rozren do okolia 10 15
b) vrazn prejavy s vplyvom na celkov stav organizmu 30 40
c) rozsiahle, dlhodob aktvne formy odolvajce liebe so znenm celkovej v- 50 60
konnosti organizmu
d) formy s nepriaznivm priebehom (septick stavy) 70 80
2. Puzgierov kon ochorenia (pemfigus, pemfigoid)
a) ohranien procesy alebo mierne rozren do okolia 10 15

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1524 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

b) vrazn prejavy s vplyvom na cel organizmus 30 40


c) rozsiahle, dlhodob aktvne formy odolvajce liebe s podstatnm znenm 50 60
vkonnosti organizmu
d) formy s nepriaznivm priebehom (septick stavy) 70 80
3. Dermatitis, ekzm a erytrodermia
a) ohranien prejavy (predilekn miesta), stabilizovan formy, zriedkav exa- 5 15
cerbcie
b) vrazn prejavy s astmi exacerbciami alebo generalizovan stabilizovan 25 35
formy
c) rozsiahle, dlhodobo aktvne formy odolvajce liebe so znenou vkonnosou 50 60
organizmu
d) formy trvalo aktvne, s nepriaznivm priebehom 70
4. Papuloskvamzne ochorenie (psoriza, parapsoriza, lichen)
a) ohranien formy, intenzita procesu mal, zriedkav exacerbcie alebo formy 5 15
rozren, stabilizovan, s dlhodobmi remisiami
b) vrazn prejavy, ast exacerbcie alebo generalizovan formy s dlhodobmi 25 35
remisiami
c) rozsiahle, dlhodobo aktvne formy odolvajce liebe s podstatnm znenm 40 60
vkonnosti organizmu
d) formy s nepriaznivm priebehom alebo so zvanm aktvnym kbovm postih- 70
nutm
5. Urtikria a erytm
a) urtikrie asto recidivujce 5
b) angioedm, asto recidivujci, bez trvalch somatickch nsledkov 5
c) angioedm trvalho charakteru, so zvanmi rezidulnymi nsledkami, ob- 25 40
medzujcimi celkov vkonnos organizmu (pretrvvajce lymfedmy, poru-
chy trofiky s postihnutm pohyblivosti kbov)
6. Ochorenia koe a podkonho vziva spojen so iarenm (chronick
expozcie, choroby z mechanickch, termickch, fyziklnych vplyvov, choroby
z radicie)
a) ohranien procesy, mierne rozren, stabilizovan formy, zriedkav exacer- 15
bcie
b) vrazn prejavy na exponovanch astiach tela alebo generalizovan stabilizo- 25 35
van formy, zriedkav exacerbcie
c) generalizovan prejavy alebo formy s nepriaznivm priebehom a nepriaznivou 40 60
lokalizciou
d) formy s nepriaznivm priebehom (napr. nekrotick zmeny) 70
7. Choroby konch adnex (ochorenie nechtov, alopcia, acne rosacea a pod.)
7.1. Postihnutie vetkch nechtov, s poruenm nechtovch platniiek 10 20
7.2. Alopcia bez ohadu na etiolgiu 10 20
7.3. Acne vulgaris akho stupa 10 20
7.4. Acne conglobata s celkovm vplyvom na organizmus (febriln stavy, artralgie, 40 60
tvorba fistl, obmedzenie pohyblivosti)
8. In choroby koe a podkonho vziva (vitiligo, poruchy pigmentcie) 5
9. Zhubn ndory koe
a) po odstrnen melanmu v tdiu Ia (T1 N0 M0) 20 30
b) po odstrnen zhubnch ndorov v tdich (T1-2 N0-2 M0) 50 60
c) po odstrnen v pokroilch tdich, poas onkologickej lieby 70 80
d) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 50
e) nelieiten formy 90

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1525

Kapitola XV CHOROBY PODPORNHO A POHYBOVHO APARTU


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda funknho postihnutia (postihnutia pohybu v kboch
v svislosti so zaou na prslun kb) a vplyvu na ostatn systmy a orgny. Pri zisten pohybovch a degeneratv-
nych zmien treba porovna, i ich rozsah a vskyt presahuj zmeny typick pre porovnaten vekov kategriu. Sa-
motn rntgenologicky zisten degeneratvne zmeny nezapriuj pokles schopnosti zrobkovej innosti, rovnako
ako skutonos, i bola vykonan opercia na konatine alebo na chrbtici, alebo svislos s razom. Pri chronickch
zpaloch kbov treba prihliadnu popri poruche funkcie tie na aktivitu chorobnho procesu. Pri celkovej osteopor-
ze i osteomalcii (napr. pri hormonlnych poruchch, gastrointestinlnych resorpnch poruchch, pri pokoden
obliiek) je miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti zvisl od rozsahu a stupa patologickch zmien skeletu
a z nich vyplvajcej poruchy funkcie. Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti pri poraneniach svalov a liach
sa ur poda miery funknej poruchy, poda postihnutia krvnho a lymfatickho systmu. Pri poraneniach fascie sa
mu objavi ruptry svalov, ktor s vak len zriedkavo prinou poklesu schopnosti zrobkovej innosti.
ODDIEL A ARTROPATIE A IN CHOROBY KBOV

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Infekn artropatia, zpalov polyartropatia, reaktvne artritdy, metabolick


artropatie
a) ahk formy, zriedka recidivujce, s miernou poruchou funkcie postihnutho 10 15
kbu, s opakovanmi subjektvnymi akosami, ak je zaou len dlh sttie
a chdza, resp. schopnos zaaenia konatiny
b) dlhotrvajce neprogredujce formy, obas recidivujce, s poruchou funkcie 25 35
(obmedzenie funkcie kbu o 1/3), so subjektvnymi akosami, stacionrnym
rntgenologickm nlezom, prpadne dkazom laboratrnych pozitvnych z-
palovch parametrov, s postihnutm jednho alebo viacerch kbov s vraznm
obmedzenm vkonnosti organizmu
c) ak formy, trvale aktvne, progredujce, liebou ako ovplyvniten, s de- 60 80
truktvnym rntgenologickm nlezom postihujce viacero kbov

ODDIEL B OSTEOPATIA A CHONDROPATIA

Miera pokle-
su schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Osteoporza (bez ohadu na etiolgiu), osteomalcia, osteopatia, in


metabolick ochorenia chrbtice a kbov
a) ahk forma - metabolick ochorenie kost zvyujce riziko zlomenn a ovplyv- 10 15
ujce vkonnos organizmu, osteoporza stanoven denzitometrickm vyet-
renm, T-skre do 2,5
b) stredne ak forma osteoporzy a in metabolick ochorenia kost s prtom- 35 45
nosou jednho alebo viacerch zlomenn stavcov s nslednm obmedzenm
pohyblivosti, vplyvom na statiku chrbtice, obasnmi prejavmi nervovho
a svalovho drdenia, slabosou svalovho korzetu, s podstatnm poklesom
vkonnosti a znanm ovplyvnenm pohyblivosti, T-skre nad 2,5
c) ak forma osteoporzy (T-skre nad 4,0 so zvenou lmavosou kost 60 70
a s patologickmi zlomeninami, ak deformcia chrbtice a dlhch kost),
a inch metabolickch ochoren kost s prtomnmi viacermi zlomeninami
stavcov s nslednm akm obmedzenm pohyblivosti, s vraznmi deformita-
mi chrbtice s vplyvom na statiku, pretrvvajcimi alebo astmi prejavmi ner-
vovho a svalovho drdenia, slabosou svalovho korzetu, bez ohadu na
T-skre

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1526 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

2. Sudeckova dystrofia
a) mierna forma 15 25
b) ak forma alebo nepriazniv lokalizcia 35 45
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda stupa, rozsahu
funknej poruchy a lokalizcie procesu.
3. Chronick osteomyelitda
a) ahkho stupa (lokalizovan, s nepatrnou aktivitou procesu, drobn hnisanie 10 20
vo fistule)
b) strednho stupa (mierna trval sekrcia z fistuly, znmky aktivity v laboratr- 35 45
nych nlezoch)
c) akho stupa (ast ataky s horkou, zreten infiltrcia mkkch ast, 60 80
hnisanie a vyluovanie sekvestrov, znmky aktivity v laboratrnych nlezoch)
s alterciou celkovho stavu
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda funknho
postihnutia vyplvajceho z lokalizcie, rozsahu a aktivity procesu s jej
inkami na celkov stav a prpadn nsledn choroby (napr. anmiu,
amyloidzu).
4. Chondrodystrofia
a) telesn vka (mal vzrast) nedosahuje 120 cm 40 50
b) s akmi deformciami konatn, hrudnka a obmedzenm vkonnosti orga- 70 80
nizmu, znenou pohyblivosou, poruchami ventilcie; telesn vka do 100
cm

ODDIEL C IN CHOROBY MKKHO TKANIVA, SYNOVILNEJ BLANY A ACHY

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. In ochorenia mkkho tkaniva, synovilnej blany a achy


a) ahk formy, zriedka recidivujce, s miernou poruchou funkcie postihnutho 10 15
systmu, s opakovanmi subjektvnymi akosami, pri zai v stoji a pri ch-
dzi, ak je obmedzen pohyblivos konatn pri zai

b) dlhotrvajce neprogredujce formy, obas recidivujce, s menou poruchou 25 35


funkcie kbu (obmedzenie funkcie o 1/3), so znanmi subjektvnymi akosa-
mi, stacionrnym rntgenovm nlezom, prpadne s obasnm laboratrnym
zpalovm nlezom s postihnutm jednho kbu i viacerch kbov, s vraznm
obmedzenm vkonnosti organizmu

c) ak formy, neovplyvniten liebou, trvale aktvne, progredujce, s vraznmi 60 80


detruktvnymi rntgenovmi zmenami a akou poruchou funkcie, postihuj-
ce niekoko kbov

ODDIEL D CHOROBY SVALOV


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda poruchy funkcie svalov na jednotlivch konatinch a na
trupe analogicky k nasledujcim uvedenm pohybovm obmedzeniam a obrnm. Samotn postihnutie svalov (bez
ohadu na etiolgiu), ak nem vplyv na vkonnos organizmu a pracovn zaradenie, posudkovo sa nehodnot. Treba
prihliadnu aj na zvltne poruchy, ako s nedostaton telesn proporcie (napr. chondrodystrofia), deformcie kon-

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1527

atn, poruchy kbovch funkci, svalovch funkci a statiky, neurologick poruchy. Taktie treba vzia do vahy stu-
pe adaptcie a kompenzcie poruchy.

Miera pokle-
su schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Svalov dystrofie, myopatie, spinlne svalov atrofie a prbuzn syndrmy,


myozitdy, systmov ochorenia spojivovho tkaniva (lupus erytematosus,
dermatomyozitda, systmov sklerza Behcetova choroba, Sjgrenov
syndrm, sklerodermia a ostatn)
a) ahk poruchy s miernou i loklnou atrofiou, dystrofiou a s obmedzenm len 30 40
pri dlhom stt a chdzi
b) stredne zvan poruchy s podstatnm obmedzenm pohyblivosti a obmedze- 60 70
nm vkonnosti organizmu
c) ak poruchy s akm obmedzenm pohyblivosti 80 90
Posudkov hadisko:
Miera poklesu zrobkovej innosti sa ur bez ohadu na etiolgiu ochorenia,
s ohadom na vsledn poruchu funkcie, pohyblivosti a vkonnosti.
2. Syndrmy svalovej paralzy, myastenia gravis
a) okullna forma 20 30
b) okulobulbrna (anartria, dysfnia, regurgitcia tekutn nosom, diplpia) 60 80
c) mierna generalizovan forma (stabilizovan imunosupresvnou liebou a po ty- 30 40
mektmii)
d) ak generalizovan forma (s dysartriou, dysfgiou, prehtacie akosti, s pos- 60 80
tihnutm celho kostrovho svalstva, stav po tymektmii, ast exacerbcie na-
priek imunosupresvnej liebe)

ODDIEL E DORZOPATIA, DEFORMUJCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA

Miera poklesu
schopnosti
Poloka Druh zdravotnho postihnutia zrobkovej
innosti v %

1. Stavy po zlomeninch tovch vbekov alebo prienych vbekov stavcov 10


2. Stavy po zlomenine tela stavca, vroden chyby
a) bez inku na statiku 10
b) s miernym inkom na statiku, s deformciou chrbtice, prznaky v stoji a pri 20
chdzi
c) s vraznm inkom na statiku (s obmedzenm pohybu v danom seku), s de- 30 40
formciou, obasnmi prejavmi svalovho a nervovho drdenia, slabosou
svalovho korzetu

3. Degeneratvne zmeny na chrbtici a medzistavcovch platnikch


a) bez inku na statiku 10
b) s miernym funknm postihnutm, s prejavmi nervovho a svalovho drdenia 20 35
(napr. syndrm cervikokranilny, cervikobrachilny, lumblny, lumbosakrl-
ny a syndrm sakroiliaklneho skbenia blokdy stavcov), slabos svalovho
korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom seku

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1528 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

c) s trvalm akm postihnutm funkcie a asto recidivujcimi, dlhotrvajcimi 40 50


prejavmi drdenia nervov a svalov, s akou poruchou statiky a dynamiky
chrbtice, s vraznou poruchou svalovho korzetu

4. Stavy po opercii chrbtice a medzistavcovch platniiek, stavy po raze


chrbtice
a) s miernym rezidulnym funknm nlezom 10 20
b) asto recidivujce prejavy nervovho a svalovho drdenia, slabos svalovho 35 45
korzetu chrbta s podstatnm obmedzenm celkovej vkonnosti organizmu
c) s nepriaznivm rezidulnym funknm nlezom a trvalmi prejavmi drdenia 70 80
nervov, s parzami a so svalovmi atrofiami a poruchou funkcie zvieraov
5. Ostatn postihnutia chrbtice (vroden alebo zskan deformcie)s poruchou
funkcie
a) ahkho stupa 10
b) strednho stupa (napr. vo viacerch pohybovch segmentoch vyjadrenm ob- 35 45
medzenm a stuhnutm chrbtice, pri skolize 40 75 stupov pri klinovch
stavcoch, motlikovitch stavcoch, pri fixovanom okrhlom chrbte s tvorbou
gibbusu)
c) akho stupa (napr. stuhnutie viacerch stavcov chrbtice, pouvanie trupo- 60 70
vej ortzy, ktor zaha tri asti chrbtice, extrmne skolizy s otonm sklzom,
spondylolistza so sklzom o 2/3 tela stavca)
6. Scheuermannova choroba
a) s akou poruchou funkcie (aktny stav) 20
b) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po piatich rokoch) 10
7. Bechterevova choroba (ankylozujca spondylartritda)
a) ahkho stupa 20 30
b) strednho stupa IV. stupe (sasn stuhnutie niekokch ast chrbtice a 40 50
perifrnych kbov alebo bedrovch kbov s pretrvvajcou klinickou aktivitou
a progresiou napriek liebe, bez ohadu na stupe postihnutia chrbtice)
c) akho stupa V. stupe so stuhnutm viacerch sekov chrbtice alebo ve- 60 80
kch kbov, s poruchami ventilcie
Posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda priebehu, aktivity
a funknch porch chrbtice, potvrdench rtg. diagnostikou chrbtice.

ODDIEL F STAVY PO RAZOCH

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Stavy po zlomeninch kost lebky (stavy po kraniocerebralnch poraneniach)


a) bez postihnutia mozgovch funkci 5 10
b) ahk porucha mozgovch funkci 15 20
c) stredne ak porucha mozgovch funkci 30 40
d) ak porucha s podstatnm obmedzenm celkovej vkonnosti 50 75
e) ak porucha naruujca integritu mozgovch funkci 80 100
2. Stavy po zlomeninch euste
zle zahojen, s defektom, s ovplyvnenm inervcie, uvania, mimiky, hlasu 10 20

3. Stavy po zlomeninch skeletu hrudnka

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1529

3.1. Stavy po razoch hrudnka, sriov zlomeniny rebier, zlomeniny sterna so


zvanm obmedzenm pohybu hrudnka a hrudnej steny, poda stupa
poruchy pcnych funkci a srdcovej innosti
Posudkov hadisko:
Miera poklesu zrobkovej innosti sa ur poda stupa poruchy uvedenej
v kapitole VIII oddiele B poloke 5 a v kapitole IX oddiele A poloke 1.
3.2. Nsledn stavy bez poruchy pcnych funkci a srdcovej innosti 10
4. Stavy po razoch panvy, zlomeninch panvovch kost a symfzy, stavy po
zlomeninch krovej kosti a kostre
a) ahk poruchy obmedzujce dlh sttie a chdzu, s miernymi subjektvnymi 10 15
akosami
b) stredne ak poruchy statiky a dynamiky chrbtice a dolnch konatn 30 40
c) ak poruchy pohybu, s trvalm drdenm nervov, poruchou funkcie zviera- 70 80
ov, so zvanmi parzami a svalovmi atrofiami
Posudkov hadisko:
Poruenie celistvosti panvovho pletenca s poruchou statiky a dynamiky
chrbtice, funkcie dolnch konatn sa posdi poda zostvajcich porch.

ODDIEL G POSTIHNUTIE KONATN


Veobecn posudkov hadisko:
Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti sa ur poda rozsahu a straty ast konatn po poranen, vrodench
alebo zskanch chb, zostvajcich nsledkov po opercich a razoch, zpalovch a degeneratvnych ochoreniach.
Pri urovan miery poklesu schopnosti zrobkovej innosti pri posudzovan postihnutia hornch konatn treba vy-
chdza z postihnutia dominantnej konatiny. Miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti pri amputanch stra-
tch vychdza z funkcie kpov a susednch kbov.

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Aseptick nekrzy
Posudkov hadisko:
Po aktvnom tdiu sa miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti ur poda
pretrvvajcej funknej poruchy na postihnutom kbe konatiny.
2. Strata oboch hornch konatn od zpst a vyie 75 80
3. Strata jednej hornej a jednej dolnej konatiny 75 80
4. Strata jednej hornej konatiny v ramennom kbe alebo krtky kpe ramena
a) na dominantnej konatine 75 80
b) na nedominantnej konatine 50 70
c) s menej rozsiahlymi amputanmi stratami hornej konatiny 40 60
5. Stuhnutie ramennho kbu v priaznivej polohe pri dobre pohyblivom ramennom
pletenci
a) na nedominantnej 15 25
b) na dominantnej 25 35
6. Obmedzenie pohyblivosti ramennho kbu
a) na nedominantnej 10 15
b) na dominantnej 15 25
7. Habitulne vykbenie ramena
a) ojedinel vykbenie 10
b) astejie vykbenie (alebo vykvan kb) s obmedzenm vkonnosti konatiny
1. na nedominantnej 15 20
2. na dominantnej 20 30

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1530 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

c) vykbenia sternoklavikulrne alebo akromioklavikulrne s obmedzenm funk- 15 20


cie konatiny
8. Pseudoartrza knej kosti 5 10
9. Stav po zlomenine ramennej kosti zhojenej v nepriaznivom postaven so
znanm obmedzenm funkcie konatiny (stavy po vykonanej endoprotze
ramennho kbu, s obmedzenm pohyblivosti kbu)
a) na nedominantnej 20 30
b) na dominantnej 30 40
10. Chronick radilna a ulnrna epikondylitda s poruchou funkcie konatiny pri
zai (s ahkm postihnutm motorickej inervcie a poruchami cievneho
zsobenia)
a) postihnutie jednej konatiny 10 15
b) postihnutie oboch konatn 20 25
11. Stuhnutie v lakovom kbe
a) v priaznivom postaven
1. na nedominantnej 25 35
2. na dominantnej 35 45
b) v nepriaznivom postaven
1. na nedominantnej 45
2. na dominantnej 45 50
12. Obmedzenie pohyblivosti v lakovom kbe
a) ahkho stupa, pri vonej rotanej pohyblivosti predlaktia 10
b) aieho stupa (vrtane obmedzenia rotanej pohyblivosti predlaktia)
1. na nedominantnej 20 25
2. na dominantnej 25 35
13. Izolovan obmedzenie rotanej pohyblivosti predlaktia
a) v priaznivom postaven (stredn pronan postavenie)
1. na nedominantnej 10
2. na dominantnej 20
b) v nepriaznivom postaven
1. na nedominantnej 20
2. na dominantnej 30
14. Vykvan lakov kb
a) na nedominantnej 20
b) na dominantnej 30
15. Pseudoartrza predlaktia
a) na nedominantnej 20 30
b) na dominantnej 35 45
16. Stav po zlomenine vretennej kosti a lakov zahojenie s ahkou dislokciou 10 15
17. Stav po zlomenine kosti/kost predlaktia (vretennej a lakovej) zhojen
s dislokciou a s poruchou funkcie susednch kbov
a) na nedominantnej 25 35
b) na dominantnej 35 45
18. Stuhnutie zpstnho kbu
a) v priaznivom postaven (ahk dorzlna extenzia) 10
b) v nepriaznivom postaven
1. na nedominantnej 15
2. na dominantnej 25

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1531

19. Obmedzenie pohybu v zpstnom kbe


a) nepatrnho stupa
1. na nedominantnej 5
2. na dominantnej 10
b) zvanejieho stupa
1. na nedominantnej 10
2. na dominantnej 20
20. Zle zahojen alebo nezahojen zlomeniny zpstnch kost, jednej zprstnej
kosti alebo viacerch zprstnch kost s poruchou funkcie ruky
a) na nedominantnej 10 30
b) na dominantnej 35 45
21. Stuhnutie kbov palca na ruke v priaznivom postaven
a) na nedominantnej 5
b) na dominantnej 15
22. Stuhnutie jednho prsta
a) na nedominantnej 5
b) na dominantnej 10
23. Strata koncovho lnku a polovice zkladnho lnku palca ruky
a) na nedominantnej 5
b) na dominantnej 15
24. Strata vetkch lnkov palca na dominantnej ruke 25
25. Strata jednho prsta ruky (okrem palca) 10 15
26. Strata troch prstov ruky II + III + IV
a) dominantnej konatiny 25
b) nedominantnej konatiny 20
27. Strata vetkch desiatich prstov na oboch rukch 70 80
28. Strata chopovej schopnosti ruky
a) na nedominantnej 50
b) na dominantnej 60 70
29. Nervov pokodenie
29.1. Nervov pokodenie hornej konatiny plexus brachialis 60 70
29.2. Pokodenie hornej asti plexus brachialis 40 50
29.3. Pokodenie dolnej asti plexus brachialis 50 60
29.4. Nervus axillaris 20 25
29.5. Nervus radialis, cel nerv 25 35
29.6. Nervus radialis stredn as alebo doln as 10 20
29.7. Nervus ulnaris horn as alebo doln as 25 35
29.8. Nervus medianus horn as 25 35
29.9. Nervus medianus doln as 30
29.10. Nervus radialis a nervus axillaris 35 45
29.11. Nervus radialis a nervus ulnaris 35 45
29.12. Nervus radialis a nervus medianus 35 45
29.13. Nervus radialis, ulnaris a medianus v oblasti predlaktia 40 50
30. Strata oboch dolnch konatn v predkolen a vyie 75 80
31. Strata jednej dolnej konatiny v bedrovom kbe alebo s vemi krtkym kpom 60 75
stehna
32. Strata jednej dolnej konatiny v stehne 50 60

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1532 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

33. Strata jednej dolnej konatiny


a) v predkolen 45 50
b) v priehlavku alebo v Chopartovom kbe 40 45
34. Strata palca nohy so stratou hlaviky I. priehlavkovej kosti alebo strata inho 10 20
prsta
35. Strata II. V. prsta alebo I. III. prsta nohy 15 20
36. Strata vetkch prstov jednej nohy 20 30
37. Strata vetkch prstov oboch nh poda stavu kpa 30 60
38. Stuhnutie oboch bedrovch kbov v nepriaznivom postaven 70 80
39. Stuhnutie jednho bedrovho kbu v priaznivom postaven (flexia 20 stupov, 30 45
vonkajia rotcia 20 stupov, stredn postavenie medzi abdukciou
a addukciou)
40. Stuhnutie jednho bedrovho kbu v nepriaznivom postaven 50 60
41. Obmedzenie pohybu bedrovch kbov
41.1. ahkho stupa
a) jednostrann 10
b) obojstrann 20
41.2. Strednho stupa
a) jednostrann 20 25
b) obojstrann 40 45
41.3. akho stupa
a) jednostrann 40 50
b) obojstrann 70 75
42. Pseudoartrza kka stehennej kosti 50 60
43. Stavy po zlomenine stehennej kosti (kka, diafzy, epikondylu) lieen
konzervatvne aj osteosyntzou, prp. endoprotzou
a) pri dobrej funkcii konatiny 20 30
b) s poruenou funkciou konatiny (vrazn deformcia, svalov atrofia, porucha 45 60
motorickej inervcie, skrtenie o 4 cm a viac)
44. Stavy po vykonanej endoprotze bedrovho, kolennho kbu
44.1. Jednostrann (totlna endoprotza) 35 45
44.2. Obojstrann (totlna endoprotza)
a) bez funknho obmedzenia pohybu 45 55
b) so zvanm obmedzenm pohybu 60 75
Posudkov hadisko:
Pri endoprotzach kbov je miera poklesu schopnosti zrobkovej innosti
zvisl od pretrvvajcej poruchy pohyblivosti a vplyvu zae na konatinu
(napr. porucha motorickej inervcie, vrazn svalov atrofia, skrtenie
konatiny viac ako o 4 cm).
45. Stuhnutie oboch kolennch kbov 70 80
46. Stuhnutie jednho kolennho kbu
a) v priaznivom postaven (ohnutie pribline 10 stupov) 40 45
b) v nepriaznivom postaven 50 60
47. Uvonenie vzivovho apartu kolena
a) svalovo kompenzovaten 10 20
b) vyadujce spevnenie podpornm apartom poda postavenia a osovej odchlky 25 35
a poruenie funkcie konatiny
c) nestabiln koleno s pretrvvajcou instabilitou aj pri pouvan podpornho 40 50
apartu, resp. pouitia pevnch ortz

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1533

48. Trval nsledky po vybrat menisku


a) pri dobrej stabilite a rozsahu pohybu 10
b) pri stredne akej poruche 20 30
c) pri akej poruche funkcie kolennho kbu 30 45
49. Zlomenina pately nezhojen, s obmedzenou extenziou kolena, neistou chdzou, 30 40
nutnosou pouvania podpornho apartu
50. Obmedzenie pohybu v oboch kolennch kboch
a) ahkho stupa 10
b) strednho stupa 25 35
c) akho stupa 50 60
51. Stav po zlomenine tbie
a) dobre zhojen 5
b) zhojen so skrtenm, v nesprvnom uhlovom postaven a s poruenou funkciou 30 40
konatiny
52. Pseudoartrza tbie 30 50
53. Stav po zlomenine vonkajieho a vntornho lenka
a) dobre zahojen 10 20
b) zhojen v nepriaznivom postaven s poruenou funkciou pohybu v konatine 30 40
54. Stuhnutie hornho lenkovho kbu
a) v priaznivom postaven (stuhnutie lenka v neutrlnom postaven kbu) 20 35
b) v nepriaznivom postaven 40 50
55. Stuhnutie dolnho lenkovho kbu
a) v priaznivom postaven (stredn postavenie) 15 20
b) v nepriaznivom postaven 30 40
56. Stuhnutie hornho a dolnho lenkovho kbu
a) v priaznivom postaven 35
b) v nepriaznivom postaven 35 45
57. Pes equinovarus a in pokodenia funkcie nohy (stavy po zlomenine ptnej
kosti, poda poruchy funkcie nohy, s akou deformciou a poruchou chdze
akho stupa
a) jednostrann postihnutie 30 40
b) obojstrann postihnutie 50 60
58. Nervov poruchy pln, jednostrann
58.1. Plexus lumbosacralis 65 70
58.2. Nervus femoralis 40 45
58.3. Nervus ischiadicus 50 70
58.4. Nervus tibialis 30 45
58.5. Nervus fibularis 30 45
Posudkov hadisko:
V miere poklesu zrobkovej innosti s zahrnut aj poruchy vazomotorick
a trofick.
iaston poruchy inervcie nervov sa hodnotia tretinovmi hodnotami.
Stredne ak motorick poruchy sa hodnotia polovinmi hodnotami.
Senzitvne poruchy inervcie pre cel doln konatinu sa hodnotia tridsiatimi
percentami. Izolovan senzitvne poruchy inervcie sa nehodnotia.

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1534 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

ODDIEL H NDORY KOST, SVALSTVA A MKKCH TKANV


Veobecn posudkov hadisko:
Ak djde v dsledku onkologickej lieby k amputcii konatiny, ur sa pokles schopnosti zrobkovej innosti poda
prslunej kapitoly.
Podobne sa postupuje v prpadoch, ke ndorom alebo jeho odstrnenm dolo k porueniu stability nosnho alebo
pohybovho apartu a k obmedzeniu pohybu.

Miera pokle-
su schopnos-
Poloka Druh zdravotnho postihnutia ti zrobkovej
innosti v %

1. Zhubn ndory kost, svalstva a mkkch tkanv


a) poas onkologickej lieby 80
b) po stabilizcii zdravotnho stavu (spravidla po dvoch rokoch) 50 70
c) nelieiten formy 90

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1535

Prloha . 5
k zkonu . 461/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANCH PRVNYCH AKTOV


EURPSKYCH SPOLOENSTIEV A EURPSKEJ NIE

1. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februra 1976 o vykonvan zsady rovnakho zaobchdzania s mumi a e-
nami, pokia ide o prstup k zamestnaniu, odbornej prprave a postupu v zamestnan a o pracovn podmienky
(. v. ES L 39, 14. 2. 1976).
2. Smernica Eurpskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa men a dopa smernica
Rady 76/207/EHS o vykonvan zsady rovnakho zaobchdzania s mumi a enami, pokia ide o prstup k za-
mestnaniu, odbornej prprave a postupu v zamestnan a o pracovn podmienky (. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
3. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonvan zsady rovnakho zaobchdzania
s mumi a enami vo veciach svisiacich so socilnym zabezpeenm (. v. ES L 6, 10. 1. 1979).
4. Smernica Rady 80/987/EHS z 20. oktbra 1980 o aproximcii prvnych predpisov lenskch ttov, vzahuj-
cich sa na ochranu zamestnancov v prpade platobnej neschopnosti ich zamestnvatea (. v. ES L 283, 28. 10.
1980).
5. Smernica Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987, ktorou sa men a dopa v svislosti s pristpenm panielska
smernica 80/987/EHS o aproximcii prvnych predpisov lenskch ttov, vzahujcich sa na ochranu za-
mestnancov v prpade platobnej neschopnosti ich zamestnvatea (. v. ES L 66, 11. 3. 1987).
6. Smernica Eurpskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa men a dopa smer-
nica Rady 80/987/EHS o aproximcii prvnych predpisov lenskch ttov vzahujcich sa na ochranu za-
mestnancov v prpade platobnej neschopnosti ich zamestnvatea (. v. ES L 270, 8. 10. 2002).
7. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatovan zsady rovnakho zaobchdzania s mumi a
enami vykonvajcimi innos ako samostatne zrobkovo inn osoby vrtane innosti v ponohospodrstve a
o ochrane samostatne zrobkovo innch ien poas tehotenstva a materstva (. v. ES L 359, 19. 12. 1980).
8. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. oktbra 1992 o zaveden opatren na podporu zlepenia bezpenosti a ochra-
ny zdravia pri prci tehotnch pracovnok a pracovnok krtko po prode alebo dojiacich pracovnok (desia-
ta samostatn smernica v zmysle lnku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (. v. ES L 348, 28. 11. 1992).
9. Smernica Rady 96/34/ES z 3. jna 1996 o rmcovej dohode o rodiovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE,
CEEP a ETUC (. v. ES L 145, 19. 6. 1996).
10. Smernica Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, ktorou sa men, dopa a roziruje smernica 96/34/ES o rm-
covej dohode o rodiovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, na Spojen krovstvo Vekej Bri-
tnie a Severnho rska (. v. ES L 10, 16. 1. 1998).
11. Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dkaznom bremene v prpadoch diskrimincie na zklade po-
hlavia (. v. ES L 14, 20. 1. 1998).
12. Smernica Rady 98/52/ES z 13. jla 1998 o rozren smernice 97/80/ES o dkaznom bremene v prpadoch
diskrimincie na zklade pohlavia na Spojen krovstvo Vekej Britnie a Severnho rska (. v. ES L 205,
22. 7. 1998).
13. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. jna 2000, ktorou sa zavdza zsada rovnakho zaobchdzania s osobami
bez ohadu na rasov alebo etnick pvod (. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
14. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximcii zkonov lenskch ttov tkajcich sa zachova-
nia prv zamestnancov pri prevodoch podnikov, zvodov alebo ast podnikov alebo zvodov (. v. ES L 82,
22. 3. 2001).

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1536 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

OBSAH

PRV AS

PRV HLAVA

PRV DIEL
ZKLADN USTANOVENIA

Predmet a psobnos zkona 1


Rozsah socilneho poistenia 2

DRUH DIEL
ZKLADN POJMY

Zrobkov innos 3
Zamestnanec 4
Samostatne zrobkovo inn osoba 5
Poistenec 6
Zamestnvate 7
Pracovn raz a choroba z povolania 8
Nezaopatren diea 9
Sstavn prprava na povolanie 10
Veobecn vymeriavac zklad 11
Platobn neschopnos zamestnvatea 12

TRET DIEL
DVKY NEMOCENSKHO POISTENIA, DCHODKOVHO POISTENIA,
RAZOVHO POISTENIA, GARANNHO POISTENIA
A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI 13

TVRT DIEL
OSOBN ROZSAH SOCILNEHO POISTENIA

Osobn rozsah nemocenskho poistenia 14


Osobn rozsah dchodkovho poistenia 15
Osobn rozsah razovho poistenia 16 a 17
Osobn rozsah garannho poistenia 18
Osobn rozsah poistenia v nezamestnanosti 19

PIATY DIEL
VZNIK A ZNIK SOCILNEHO POISTENIA

Vznik a znik povinnho nemocenskho poistenia, povinnho dchodkovho


poistenia a povinnho poistenia v nezamestnanosti zamestnanca 20
Vznik a znik povinnho nemocenskho poistenia a povinnho dchodkovho poistenia
samostatne zrobkovo innej osoby 21
Vznik a znik povinnho dchodkovho poistenia inch fyzickch osb 22
Vznik a znik nemocenskho poistenia dobrovone nemocensky poistenej osoby,
vznik a znik dchodkovho poistenia dobrovone dchodkovo poistenej osoby
a vznik a znik poistenia v nezamestnanosti dobrovone poistenej osoby v nezamestnanosti 23
Vznik a znik razovho poistenia 24

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

iastka 72 Zbierka zkonov . 174/2008 Strana 1537

Vznik a znik garannho poistenia 25


Preruenie povinnho nemocenskho poistenia, povinnho dchodkovho poistenia
a povinnho poistenia v nezamestnanosti 26

IESTY DIEL
SPSOBILOS FYZICKEJ OSOBY V PRVNYCH VZAHOCH SOCILNEHO POISTENIA 27

SIEDMY DIEL
PRVNE KONY A POTANIE LEHT

Prvne kony 28
Potanie leht v socilnom poisten 29

DRUH HLAVA
NEMOCENSK DVKY

PRV DIEL
VEOBECN PODMIENKY NROKU NA NEMOCENSK DVKY

Veobecn podmienky nroku na nemocensk dvky zamestnanca 30


Veobecn podmienky nroku na nemocensk dvky povinne nemocensky poistenej
samostatne zrobkovo innej osoby a dobrovone nemocensky poistenej osoby 31
Ochrann lehota 32

DRUH DIEL
NEMOCENSK

Podmienky nroku na nemocensk 33 a 35


Poskytovanie nemocenskho 36
Vka nemocenskho 37
Vylenie nroku na vplatu nemocenskho 38

TRET DIEL
OETROVN

Podmienky nroku na oetrovn 39


Poskytovanie oetrovnho 40
Vka oetrovnho 41
Vznik a znik nroku na oetrovn 42 a 43

TVRT DIEL
VYROVNVACIA DVKA

Podmienky nroku na vyrovnvaciu dvku 44


Poskytovanie vyrovnvacej dvky 45 a 46
Vka vyrovnvacej dvky 47

PIATY DIEL
MATERSK

Podmienky nroku na matersk 48 a 51


Poskytovanie materskho 52
Vka materskho 53

IURA EDITION, spol. s r. o.


www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 1538 Zbierka zkonov . 174/2008 iastka 72

IESTY DIEL
SPOLON USTANOVENIA O NEMOCENSKCH DVKACH

Rozhodujce obdobie na zistenie dennho vymeriavacieho zkladu 54


Denn vymeriavac zklad na urenie vky nemocenskej dvky 55
Mesan vymeriavac zklad na urenie vky vyrovnvacej dvky 56
Pravdepodobn denn vymeriavac zklad na urenie vky nemocenskch dvok 57

SIEDMY DIEL
NROKY Z NEMOCENSKHO POISTENIA V OSOBITNCH PRPADOCH

Nrok na nemocensk dvky z viacerch nemocenskch poisten 58