You are on page 1of 4
2382046 Nguyen ng Ol phn nin iva ich xf | mee | saan + raat = et crane vt che Seana bien v0 tna ersten niches ines 2 bee whe ‘ie = ™ Nguyén nhan héng val phun nhién ligu va cach xc ly ‘tmaoTThie eb | mbit, Sony) EEE gymnast am er ae Néu xe khing nd miy, mie di hi thing dink lira vn hogt ding ding cdc, rit o6 kh ning df xiy +a vin vé4 mge hose nhieu vol phun hod mach phun.. a dim, mi xylanh Au 6 vi rigng. Voi phon cin dupe ‘cung cép mt ép suat nhién ligu nhat dinh, thuémg la 32 dén 44 psi, tay thude vao mau xe vi ‘nim sin xuat, NEu bom nhign liga khdng tt, tt e& voi phun sé gap st e6 va khong di p sult 48 git cho dng co vin hin binh thdmig. Nu xe KhGng nd may, me dg thng Ani Kea vin hoat dOng ding cic, rt o6 Kha ning xy a vin dé vi Gt hoe mh voi phun node smgeh phun. ‘Trong be théng phun nién li ipstautogre com viiy-thuat-u-vaninguyen-har-hang- vol phar bion-u-va-cach-xrly-20120824021345967.