You are on page 1of 1

Base form Past simple Polish translation

be (bi) was /were (ooz / ee) by


beat (biit) beat (biit) bi
buy (bai) bought (bot) kupowa
catch(kacz) caught (kot) apa
come (kom) came (keim) przychodzi
do (du) did (did) robi
eat (iit) ate (eit) je
find (faind) found (faund) znajdowa
get (get) got (got) dostawa
get up (get ap) got up (got ap) wstawa
go (gou) went (ent) i
have (hev) had (hed) mie
hear (hiie) heard (hee(r)d) sysze
know (nou) knew (nju) wiedzie
leave (liiw) left (left) wychodzi, odjeda
make (meik) made (meid) robi
meet (miit) met (met) spotyka, poznawa
read (riid) read (reed) czyta
ride (raid) rode (roud) jedzi
say (sei) said (sed) mwi
see (sii) saw (sou) widzie
sit (sit) sit (sit) siedzie
speak (spiik) spoke (spouk) mwi
spend (spend) spent (spent) wydawa, spdza
swim (sim) swam (sam) pywa
take (teik) took (tuk) bra
teach (tiicz) taught (tot) uczy (kogo)
tell (tel) told (told) mwi (co komu)
think (fink) thought (fot) myle
wear (eea) wore (oo(r)) nosi
win (in) won (on) wygrywa
write (rait) wrote (rout) pisa

be - was /were - by be - was /were - by


beat - beat - bi beat - beat - bi
buy - bought - kupowa
buy - bought - kupowa catch - caught - apa
catch - caught - apa come - came - przychodzi
come - came - przychodzi do - did - robi
do - did - robi eat - ate - je
eat - ate - je find - found - znajdowa
get got - dostawa
find - found - znajdowa get up - got up - wstawa
get got - dostawa go - went - i
get up - got up - wstawa have - had - mie
go - went - i hear - heard - sysze
have - had - mie know - knew - wiedzie
leave - left - wychodzi, odjeda
hear - heard - sysze make - made - robi
know - knew - wiedzie meet - met - spotyka, poznawa
leave - left - wychodzi, odjeda read - read - czyta
make - made - robi ride - rode - jedzi
meet - met - spotyka, poznawa say - said - mwi
see - saw - widzie
read - read - czyta sit - sit - siedzie
ride - rode - jedzi speak - spoke - mwi
say - said - mwi spend - spent - wydawa, spdza
see - saw - widzie swim - swam - pywa
sit - sit - siedzie take - took - bra
teach - taught - uczy (kogo)
speak - spoke - mwi tell - told - mwi (co komu)
spend - spent - wydawa, spdza think - thought - myle
swim - swam - pywa wear - wore - nosi
take - took - bra win - won - wygrywa
teach - taught - uczy (kogo) write - wrote - pisa
tell - told - mwi (co komu)
think - thought - myle
wear - wore - nosi
win - won - wygrywa
write - wrote - pisa