You are on page 1of 3

1. Niezgodno ktowej wysokoci gwiazd obserwowanej na ziemi w rnych jej punktach.

Niewane jaki ksztat 'kopuy' przyjmiemy, jaki rozmiar, jaki obrt, nigdy nie bdzie
zgadza si pozycja obserwowanych gwiazd w rnych jej punktach w tym samym czasie.
Ich pozycja zgadza si bdzie za to na okrgej ziemi, za trjkt utworzony z ktw
pomiaru relatywnej wysokoci jest podstaw do obliczania odlegoci gwiazdy od ziemi
(Paralaksa)

2. Dwa bieguny nieba s to punkty pozornego obrotu gwiazd i cia niebieskich, bdce
wynikiem obrotu okrgej ziemi wok swojej osi. Biegun nieba znajduje si tam, gdzie
celuje o obrotu. Na ziemi obserwujemy dwa takie punkty, jest to pnocny biegun nieba,
w ktrego okolicy znajduje si Polaris (gwiazda polarna), oraz poudniowy biegun nieba, w
ktrego okolicy znajduje si gwiazdozbir Oktantu (nie widoczny z Polski) logicznie wic
rzecz ujmujc, na rwniku powinnimy wic zaobserwowa oba bieguny osi obrotu i tak
si dzieje. Takie zjawisko nie byoby moliwe na paskiej ziemi.

3. Obserwacje innych gwiazd na poudniowej pkuli. Na poudniowym niebie


obserwujemy gwiazdy i cae gwiazdozbiory, ktrych nie wida z Polski, na PZ obserwacje
rnych obiektw nie byaby moliwa, gdy wszystko znajdowaoby si na jednej tej samej
paszczynie, wic wszystko co wida w Polsce, byoby te widoczne w Australii, RPA,
Argentynie itd.

4. Gwiazdozbiory ktre s zarwno widoczne z Polski i Australii s odwrcone zalenie od


tego czy jeste na P-PN lub P-P, co jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem na okrgej
ziemi. Na paskiej ziemi, wszystkie gwiazdozbiory bdce obecnie nisko nad poudniowym
horyzontem widoczne z Polski, nie byyby odwrcone w Australii, tak si jednak nie dzieje.

5. Trajektoria soca nad PZ obliczona za pomoc trygonometrii na podstawie wysokoci


ktowej soca, wyklucza PZ. To jest oglny dowd, gdy niewanie jak bymy
przeprowadzali obliczenia na podstawie obserwacji, nic si nie zgadza, nie mona
wyprowadzi jednej trajektorii ktra pokrywaaby si z obserwacjami na caym wiecie,
jendak spdzajc kilka godzin na obliczeniach, doszedem do wniosku e trajektoria
koowa bdzie najlepszym kompromisem w przypadku PZ (kompromisem, to znaczy
trzeba przyj pewne zaoenia i na inne sprawy przymkn oko, w przypadku okrgej
ziemi nie ma adnych kompromisw), po za tym, trajektoria koowa jest te oficjalnie
przyjmowana jako ta prawdziwa przez paskoziemcw. Trajektoria koowa te generuje
najmniejsz liczb dowodw ktre nastpi przeciwko PZ, wic id tutaj na rk.
Przejrzyjmy wic zaoenia:
- Soce znajduje si na wysokoci 4828 km nad dyskiem (Na podstawie wysokoci
ktowej obserwacji z pnocnej i poudniowej pkuli)
- Zatacza w cigu 24 godzin orbit koow, biegun pnocny jest rodkiem trajektorii
- W cigu roku promie trajektorii soca zmienia si, w czasie przesilenia zimowego
trajektoria soca osiga najwikszy promie i pokrywa si z zwrotnikiem kozioroca, w
czasie przesilenia letniego osiga najmniejszy promie i pokrywa si z zwrotnikiem raka.
Dwukrotnie w cigu roku, w czasie rwnonocy, pokrywa si z rwnikiem.

6. Cie rzucany przez obiekty owietlane przez soce na ziemi (na przykad gnomon
zegara sonecznego) rni si pomidzy astronomiczn godzin 6 rano a 12 o rwne 90
stopni, a pomidzy 6 a 18 o rwne 180 stopni, co jest normalnym zjawiskiem na okrgej
ziemi, gdy ziemia potrzebuje 24 godzin na obrt wok wasnej osi, czyli o 360 stopni to
nie byoby moliwe na PZ poniewa jakikolwiek punkt poza biegunem pnocnym byby
mimorodem w stosunku do trajektorii soca i te kty byyby wiksze ni 90 i 180 stopni.

7. Mao tego, kadego dnia na ziemi zarwno w modelu paskim jak i okrgym, cay czas
jest jedno miejsce gdzie soce bdzie znajdowa si w zenicie. Na chwil obecn
(godzina 20:00 GMT+2 04.05.2017) Soce jest w zenicie w Gwatemali. W takiej sytuacji,
gdy przypada w danym miejscu taki dzie, soce wykonuje od wschodu do zachodu
pozorny ruch na niebie, na ktry przypada okoo 15 stopni na kad godzin, atwo mona
obliczy wic e gdy mamy w danym dniu i miejscu zenit, wschd Soca nastpi o
godzinie 6, a zachd o 18 i tak si w rzeczywistoci dzieje. Na paskiej ziemi nie ma
takiego miejsca gdzie kiedykolwiek pozorny ruch soca bdzie zmienia si o 15 stopni
na godzin

8. Soce widoczne z Australii zataczaoby okrg zewntrzny w stosunku do niej na niebie,


znajdujc si tylko i wycznie na pnocnej czci nieba, gdy kade miejsce na ziemi
znajdujce si na poudnie od rwnika, znajduje si poza wntrznem trajektorii soca. O
wertykalna stanowi wysoko ktow, o horyzontalna przedstawia azymut, skrajne
pozycje stanowi zachd i wschd, rodek za pnoc.

9. Soce nigdy by nie zaszo na PZ, no chyba e w ktrym miejscu soce dotknoby
ziemi, ale w momencie gdy dzi bdzie zachodzi w Polsce, oznaczaoby e na Kubie w
tym samym czasie, to soce musiaoby usmay ludzi si tam znajdujcych, zbliajc si
tam do powierzchni ziemi. Jakiekolwiek tumaczenie to perspektyw czy znieksztaceniem
przez powietrze nie dziaa, nie obserwujemy proponowanych przez paskoziemian zjawisk
nigdzie indziej, wiemy za e perspektywa tak nie dziaa i wiemy te e zjawisko
znieksztace atmosferycznych (soczewkowania) wymaga specyficznych warunkw by
uformowa z rnic powietrza o rnej gstoci soczewk.

10. Obecno planet, ktra jest niezaprzeczalna. Straszenie wiar w demony jest niskie i
mog si go chwyci tylko najtasi kaznodzieje heretyckich sekt, ktrzy wyznawcw
odnajduj tylko w ludziach najbardziej uomnych. Wystarczy lornetka by mc obejrze
tarcz Jowisza i jego ksiyce. Obiektywem 400 mm mona wykona im zdjcie.
Aparatem zamontowanym do teleskopu Newtonowskiego wykonaem zdjcia tranzytu Io
nad powierzchni Jowisza. To jest w zasigu rki, wiele sklepw oferuje wypoyczenie
teleskopw.

11. Satelity ktre moesz dostrzec goym okiem (flary iridium) oraz gps dziaajcy na
zasadzie rnicy w czasie ze wzgldu na skoczon prdko wiata, co za tym idzie -
opnieniu sygnaw z zegarw atomowych z poszczeglnych satelit (moesz samemu
zbudowa arduino z moduem gps, napisa do niego program i przekona si e nie
mogoby to dziaa za pomoc nadajnikw naziemnych). Przeloty ISS, Tiangong 1,
Tiangong 2 (stacji kosmicznych) te s widoczne goym okiem i wiele innych ktre
zapomniaem tutaj umieci. Mao tego, posiadajc teleskop mona wykona szczegowe
zdjcie ISS, nawet fotografujc obiektywem, mona zaobserwowa nieregularno
ksztatu odbitego wiata. Prost krtkofalwk z anten na fale dugoci 2m mona
odebra w czasie przelotu rozmowy przeprowadzane na ISS

12. Anteny satelitarne na rwniku, wycelowane s bezporednio w niebo, z odchyleniami


na wschd i zachd. W Polsce wycelowane na poudnie, w Australii na pnoc. Dzieje si
tak, gdy satelity telewizyjne umieszczone s na orbicie geostacjonarnej, to znaczy takiej,
ktrej prdko horyzontalna potrzebna do orbitowania pokrywa si z prdkoci
obrotow ziemi, a tak orbit mona utrzyma tylko na inklinacji (przesuniciu
stopniowym) zgodnym z paszczyzn prostopada do osi obrotu, czyli nad ziemskim
rwnikiem. Z powodzeniem z Polski mona dziki temu odbiera sygna z takich satelit jak
Thaicom, czyli mona na przykad oglda programy w telewizji Pnocno Koreaskiej.
Takie co nie byoby moliwe na paskiej ziemi, gdy nie posiadamy nadajnikw takiej
wysokoci by utworzy stabilne strefy Fresnella midzy nadajnikiem a odbiornikiem, a to
jest kluczem w nadawaniu naziemnym dlatego telewizja naziemna do momentu
wprowadzenia sygnau cyfrowego bya bardzo uboga w ilo kanaw, kosztem pasma
radiowego sprawiano e odbir by stabilniejszy. Dziki antenom satelitarnym i jedynym
ograniczeniem w postaci pogody, strefy Fresnella byy niezakcone, a dziki temu mona
byo nadawa sygna analogowy na wszym pamie, dlatego jedna antena satelitarna
moe nadawa nawet kilkaset kanaw analogowych

13. Co noc zmieniaj si gwiazdy ktre moemy obserwowa, wynika to z obiegu ziemi
wok soca, teraz na przykad ju nie moemy w nocy obserwowa gwiazdozbioru
Oriona i przez 3 miesice nie bdziemy mogli, poniewa soce stoi midzy nami a tym
gwiazdozbiorem i jest na niebie tylko w dzie, za to moemy obserwowa na przykad
obiekty w gwiazdozbiorze Wagi, a do wrzenia, wtedy ona bdzie za socem.

14. Przyspieszenie grawitacyjne. Niewane jak bardzo prbuje wyprze si to z gowy, jest
ogromna rnica midzy przyspieszeniem a prdkoci i jak najbardziej czowiek odczuwa
przyspieszenie i odrnia od prdkoci. To e stojc na ziemi nie odczuwamy go, jest
efektem e gatunki ktre wyksztaciy si na ziemi, a konkretnie ich organy (na przykad
bdnik u czowieka), przyjy taki kierunek przyspieszenia ziemskiego jako punkt
wyjciowy, wystarczy troch zaburzy jego prac, by wywoywa nieprzyjemne i jak
najbardziej odczuwalne efekty (na przykad choroba lokomocyjna). Jest prosty
eksperyment ktry wyklucza wszelkie -konfabulacje na temat natury przyspieszenia
ziemskiego, udowadniajc e nie jest to kwestia wypornoci czy magii, a najzwyczajniej w
wiecie przyspieszenia. Wystarczy waga azienkowa.

Bierzemy wag pod pach, wybieramy si do najbliszego bloku z wind. Wsiadamy na


parterze i stajemy na wadze. Obserwujemy wskazanie wagi kiedy stoi ona w miejscu.
Wciskamy guzik, by wywoa przejazd na wysze pitro. Kabina windy wic musi w
stosunku do bloku dokona przyspieszenia do prdkoci przejazdowej. Na wadze w czasie
przyspieszenia, obserwujemy wzrost naszej wagi, spada ona do naszej wagi zwyczajnej
gdy kabina osignie prdko przejazdow i w momencie gdy kabina zacznie hamowa
(hamowanie to odwrotno przyspieszenia, to te jest z definicji zmiana prdkoci w
czasie, w tym samym kierunku, jednake o przeciwnym zwrocie w stosunku do
przyspieszenia), zauwaymy spadek naszej wagi, po czym znw wrci ona do naszej
normalnej po wyhamowaniu. Jest tylko jedna moliwo nasza waga jest zalenoci
pomidzy nasz mas a przyspieszeniem ziemskim, poniewa zmieniaa si zalenie od
tego w jakim zwrocie byo przyspieszenie kabiny w stosunku do powierzchni ziemi.

Pki co, spotkaem si z tumaczeniami powyszego zjawiska w postaci:


- Dysk przyspiesza 9.81m/s^2
To nie byoby moliwe, gdy ju po roku dysk przyspieszyby powyej prdkoci wiata w
prni (prdko wiata mona zmierzy domowymi sposobami)
- Masa obiektw sprawia e wywouj przyspieszenie ziemskie
W takim przypadku, przy eksperymencie z wind, gdzie s dwie stae (przyspieszenie
kabiny i przyspieszenie ziemskie) oraz jedna zmienna, w postaci masy mojej oraz mojej
partnerki, o tak sam warto cakowit wzrosaby/zmalaa moja waga jak i jej, jednak
nie obserwujemy tego, a obserwujemy procentowy wzrost w stosunku do masy naszych
cia.
Mao tego, gdyby to masa obiektw na paskiej ziemi wywoywaa przyspieszenie
ziemskie, to byoby ono rne dla obiektw o takim samym ksztacie, ale rnej gstoci
(a co za tym idzie, masie). Jednak Galileusz przeprowadzi eksperyment w ktrym dowid
e przyspieszenie to nie zmienia si w zalenoci od masy obiektw. Ten sam
eksperyment te mona samemu przeprowadzi by jeszcze bardziej wykorzeni z gowy
kamstwa nakadzone przez pseudochrzecijaskich sekciarzy z internetu.

To zostawia tylko i wycznie jedno wytumaczenie powyszego zjawiska. To ziemia


wywouje przyspieszenie ziemskie przez swoj mas znamy to zjawisko jako grawitacj.

Related Interests